Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Логистика (сала бойынша)

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - қызмет көрсету саласының бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - қызмет көрсету саласының бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: бар.
Бағдарлама: 5В090900- Логистика (салалар бойынша).
Оқу деңгейі: бакалавр.
Емтихандар: ҰБТ, бейінді пән – география.
Оқу формасы: күндізгі, дистанциондық.
Оқу мерзімі: 4 жыл.
«Логистика» бағытын дайындау бойынша бакалавр келесі қызмет түрлеріне даярланады:
• сауда-өнеркәсіптік құрылымда;
• өндірісте;
• логистикалық операторлар қызметін жүзеге асыратын компанияларда;
• көліктік-экспедиторлық компанияларда;
• индустриальды-логистикалық орталықтарда;
• қоймаларда;
• сыртқы экономикалық қатнастармен айналысатын ұйымдарда;
Бейінді пәндер:
• Тапсырыстар тізбегін басқару;
• Көліктік жүйелер және тасымалдауды басқару;
• Ақпараттық жүйелер және логистикадағы технологиялар;
• Логистика және тапсырыстар тізбегін басқару;
• Логистикадағы жобаларды басқару;
• Ғаламдық логистикалық жүйелер және халықаралық тауар айналымы;
• Логистикалық жүйелерді жобалау;
• Ағымдарды оңтайландырудың математикалық модельдері мен әдістері;
• Коммерциялық логистика;
• Өндірістік (операциондық) менеджмент;
• Интермодальды тасымалдауларды ұйымдастыру.
Білім алудың артықшылықтары:
• Айырықша авторлық курстар, жаңа әдістемелер, білім берудегі заманауй техникалық құралдар мен технологияларды қолдану;
• ТМД және шет елдегі үздік логистикалық мектептердің тәжірибелерінің қолданылуы;
• Экономикадағы нақты секторға түлектердің бейімделуі үшін жұмыскерлермен байланыста болу және таңдау пәндерінің нарық талабына сай үздіксіз жаңаруы.
Халықаралық байланыстар: логистика мамандығының студенттері әріптес жоғары білім орындарында оқу мүмкіндіктері бар.
Тәжірибеден өту орындары және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: логистикалық орталықтар, халықаралық тасымалдаумен айналысатын компаниялар, қоймалар, өндірістік кәсіпорындар, бизнес құрылымдары, супермаркеттер және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Логистика (сала бойынша)
Мамандық шифры
5B090900
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
120
ОРЫС
120

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ақпараттық логистика және оның басты міндеті – кәсіпорынды басқару жүйесінен және жүйеге ақпаратты жеткізу, алайда иерархияның әр деңгейі өзіне тиесілі ақпаратты ғана қажетті мерзімде алуы тиіс. Ақпараттық логистика және оның жоғарғы басқарушылық деңгейі – шешім қабылдау үшін, саясат пен стратегия жасау үшін жасалған ақпарат. Ақпараттық логистика және оның бақылаушы ұйымы – амал-тәсілдік жоспарлау мен бақылауға арналған ақпарат. Ақпараттық логистика мен оның амал-тәсілдік ұйымы – алыс-беріс мәмілелерін өңдеу-сұрауға жауап. Логистикадағы ақпараттық ағымдар. Ақпараттық ағымдар түсінігі. Логистикалық ақпарат. Ақпараттық қамсыздандыру. Ақпараттық ағымдардың жіктелуі. Ақпараттық ағымдардың түрлері. Ақпараттық ағымдарды сипаттайтын көрсеткіштер. Логистикадағы ақпараттық жүйелер. Логистикадағы ақпараттық жүйелердің түрлері. Микро және макродеңгейдегі ақпараттық жүйелердің түрлері. Логистикадағы ақпараттық-компьютерлік технологиялар. Логистикадағы штрих кодтарды сканерлеуді қолдану Курстың соңында студенттер ақпараттық логистканың мәнін ерекшеліктерін және түрлерін меңгеру қажет. Сонымен қатар материалдық, өндірістік, тасымалдау, транспорттық, тарату логистикасының мәнін жетік білуі керек.

Ақпараттық логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ақпараттық логистика және оның басты міндеті – кәсіпорынды басқару жүйесінен және жүйеге ақпаратты жеткізу, алайда иерархияның әр деңгейі өзіне тиесілі ақпаратты ғана қажетті мерзімде алуы тиіс. Ақпараттық логистика және оның жоғарғы басқарушылық деңгейі – шешім қабылдау үшін, саясат пен стратегия жасау үшін жасалған ақпарат. Ақпараттық логистика және оның бақылаушы ұйымы – амал-тәсілдік жоспарлау мен бақылауға арналған ақпарат. Ақпараттық логистика мен оның амал-тәсілдік ұйымы – алыс-беріс мәмілелерін өңдеу-сұрауға жауап. Логистикадағы ақпараттық ағымдар. Ақпараттық ағымдар түсінігі. Логистикалық ақпарат. Ақпараттық қамсыздандыру. Ақпараттық ағымдардың жіктелуі. Ақпараттық ағымдардың түрлері. Ақпараттық ағымдарды сипаттайтын көрсеткіштер. Логистикадағы ақпараттық жүйелер. Логистикадағы ақпараттық жүйелердің түрлері. Микро және макродеңгейдегі ақпараттық жүйелердің түрлері. Логистикадағы ақпараттық-компьютерлік технологиялар. Логистикадағы штрих кодтарды сканерлеуді қолдану Курстың соңында студенттер ақпараттық логистканың мәнін ерекшеліктерін және түрлерін меңгеру қажет. Сонымен қатар материалдық, өндірістік, тасымалдау, транспорттық, тарату логистикасының мәнін жетік білуі керек.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Әлемдік логистикалық жүйе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғаламдық бизнестегі логистикалық жүйенің рөлі. Бизнестің ғаламдануы бәсекеқабілеттілікті жоғарылату факторы негізінде. Ғаламдық логистикалық жүйенің түсінігі. Ғаламдық логистиканың делдалдары: халықаралық экспедиторлар, көлік компаниялары, зерттеу операцияларын басқаруды жүргізетін компаниялар, сыртқы сауда компаниялары мен үкімет, брокерлік және агенттік фирмалар, экспортты-импортты операциялардағы тауарларды қаптау компаниялары, порттар және т.б. Ғаламдық логистикалық жүйедегі экспортты-импортты операциялар. Ғаламдық операцияның объектілері: Трансұлттық компаниялар (ТҰК), қаржылық өнеркәсіп топтары (ҚӨТ), экономикалық еркін зоналар (ЭЕЗ). ТҰК критерийлері, белгілері мен бағдарламалары, негізгілері ғаламдық логистикалық деңгейде. ТҰК ғаламдық логистикалық жүйелердің құрылуы. Ғаламдық логистикалық жүйелердің құрылуындағы қаржылық өнеркәсіп топтарының рөлі. Ғаламдық көлік мүмкіндіктері. Ақпараттық қамтамасыз ету. міндеттері: – көліктік басқарудың логистикалық жүйелерінің жетілдіру шараларын жасау; – өндірістік процесстерді іске асыруға қажетті құрал - жабдықтар мен материалдарды тиімді пайдалану және орынды таңдау мен қолдау; – жобалау мақсаттарын қалыптастыру, көліктік міндеттерді шешу мақсатқа жету көрсеткіштері мен критериларын жасау; – қазіргі заманғы маркетинг және менеджментті қолдану негізінде жүктер мен жолаушыларды, багаж бен поштаны жеткізуде әр түрлі көліктік-технологиялық жүйелерді тиімді іске асыру және ұйымдастыру.

Әлемдік логистикалық жүйе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғаламдық бизнестегі логистикалық жүйенің рөлі. Бизнестің ғаламдануы бәсекеқабілеттілікті жоғарылату факторы негізінде. Ғаламдық логистикалық жүйенің түсінігі. Ғаламдық логистиканың делдалдары: халықаралық экспедиторлар, көлік компаниялары, зерттеу операцияларын басқаруды жүргізетін компаниялар, сыртқы сауда компаниялары мен үкімет, брокерлік және агенттік фирмалар, экспортты-импортты операциялардағы тауарларды қаптау компаниялары, порттар және т.б. Ғаламдық логистикалық жүйедегі экспортты-импортты операциялар. Ғаламдық операцияның объектілері: Трансұлттық компаниялар (ТҰК), қаржылық өнеркәсіп топтары (ҚӨТ), экономикалық еркін зоналар (ЭЕЗ). ТҰК критерийлері, белгілері мен бағдарламалары, негізгілері ғаламдық логистикалық деңгейде. ТҰК ғаламдық логистикалық жүйелердің құрылуы. Ғаламдық логистикалық жүйелердің құрылуындағы қаржылық өнеркәсіп топтарының рөлі. Ғаламдық көлік мүмкіндіктері. Ақпараттық қамтамасыз ету. міндеттері: – көліктік басқарудың логистикалық жүйелерінің жетілдіру шараларын жасау; – өндірістік процесстерді іске асыруға қажетті құрал - жабдықтар мен материалдарды тиімді пайдалану және орынды таңдау мен қолдау; – жобалау мақсаттарын қалыптастыру, көліктік міндеттерді шешу мақсатқа жету көрсеткіштері мен критериларын жасау; – қазіргі заманғы маркетинг және менеджментті қолдану негізінде жүктер мен жолаушыларды, багаж бен поштаны жеткізуде әр түрлі көліктік-технологиялық жүйелерді тиімді іске асыру және ұйымдастыру.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Біртұтас тасымалдау жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Курстың мақсаты көлік инфрақұрылымының, көліктік кәсіпорындардың, көлік құралдарының және олардың байлаанысының жалпы маңызын оқыту. Тұұтас көліктік жүйе аз шығынмен максимаалды тұтыныстарды қанағаттандыру мақсатында барлық көлік түрлерінің қызмет етуі мен дамуын қамтамасыз етеді. «Көліктік жүйелер» ұғымы, оның қызметі мен ерекшеліктері; көліктің жекелеген түрлеріне сипаттама(темір жол, әуе, автокөлік, электртаратушы желілер, құбыр көліктер, ғарыштық, өнеркәсіптік); көлік кешені аясындағы қөлік түрлерінің орналасуы мен қатынасының тұтас технологиялық үрдісі; көліктің жаңа түрлері мен ғылыми-техникалық прогресс. логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу.

Біртұтас тасымалдау жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Курстың мақсаты көлік инфрақұрылымының, көліктік кәсіпорындардың, көлік құралдарының және олардың байлаанысының жалпы маңызын оқыту. Тұұтас көліктік жүйе аз шығынмен максимаалды тұтыныстарды қанағаттандыру мақсатында барлық көлік түрлерінің қызмет етуі мен дамуын қамтамасыз етеді. «Көліктік жүйелер» ұғымы, оның қызметі мен ерекшеліктері; көліктің жекелеген түрлеріне сипаттама(темір жол, әуе, автокөлік, электртаратушы желілер, құбыр көліктер, ғарыштық, өнеркәсіптік); көлік кешені аясындағы қөлік түрлерінің орналасуы мен қатынасының тұтас технологиялық үрдісі; көліктің жаңа түрлері мен ғылыми-техникалық прогресс. логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандық логистикалық жүйелер (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеткізілім тізбегімен басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеткізілім тізбегімен басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары математика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғары математика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кедендік логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты – түлектердің кедендік логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану Курс құрылымы студенттер логистиканың теориялық негіздерін оқи отырып, логистикалық есептерді қолдануға мүмкіндік алады

Кедендік логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты – түлектердің кедендік логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану Курс құрылымы студенттер логистиканың теориялық негіздерін оқи отырып, логистикалық есептерді қолдануға мүмкіндік алады

Коммерциялық логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коммерциялық логистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көліктің жалпы курсы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып студенттерде ғылыми дүниетанымдылықты қалыптастыру, экономика саласында болашақ мамандарды даярлау, жаңа экономикалық ойлау мен мәдениетті тәрбиелеу, таным үрдісінің нақты қарама қайшылықтарын анықтау мен оларды шешу жолдарын таба білуге үйрету табылады. Пәннің міндеті – студентті экономикалық теория туралы білімін тереңдету мақсатында әр түрлі кезеңдегі экономикалық ілімдердің мазмұнымен таныстыру. экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды талдау қабілеті. қоғамның экономикалық өміріне бағдарлану, экономикалық талдаудың әр түрлі әдістерін пайдалану, өз бетімен талдау жасау және дұрыс қорытындылар жасау - машықтар: экономикалық мектептер туралы, экономикалық жағдай, қазіргі кездегі экономиканың даму қарқынын білу.

Көліктің жалпы курсы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып студенттерде ғылыми дүниетанымдылықты қалыптастыру, экономика саласында болашақ мамандарды даярлау, жаңа экономикалық ойлау мен мәдениетті тәрбиелеу, таным үрдісінің нақты қарама қайшылықтарын анықтау мен оларды шешу жолдарын таба білуге үйрету табылады. Пәннің міндеті – студентті экономикалық теория туралы білімін тереңдету мақсатында әр түрлі кезеңдегі экономикалық ілімдердің мазмұнымен таныстыру. экономикалық талдаудың бастапқы машықтарына ие болу, заманауи экономикадағы мәселелер мен құбылыстарды, үрдістер мен жағдайларды талдау қабілеті. қоғамның экономикалық өміріне бағдарлану, экономикалық талдаудың әр түрлі әдістерін пайдалану, өз бетімен талдау жасау және дұрыс қорытындылар жасау - машықтар: экономикалық мектептер туралы, экономикалық жағдай, қазіргі кездегі экономиканың даму қарқынын білу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қойма логистикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қойма логистикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қызмет ағындарын басқару (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Логистика негіздері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистика негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикада жобаларды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикадағы жобаларды басқару ( есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикадағы математикалық моделдеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикадағы математикалық моделдеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикадағы сатып алу мен басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикадағы сатып алу мен басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикадағы сервис
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Логистикалық сервис түсінігі және жүйесі. Логистикалық сервис объектісі. Логистикалық қызмет көрсету деңгейі. Логистикалық қызмет көрсету сасапысының критерийлері. Жабдықтау сенімділігі: осы критерийлерге әсер ететін факторлар, мәні. Жабдықтау икемділігі. Сервис сапасын өлшеудің негізгі компоненттері: сенімділік, жауапкершілік, қауіпсіздік, сыпайылық. Логистикалық сервис деңгейінің оңтайлы көлемін анықтау. Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Жүйені бөлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Мұнай және газ логистикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Өндірістік логистика түсінігі. Өндірістік логистика концепциясы. Ішкіөндірістік логистикалық жүйелер. Өндірісті ұйымдастырудағы логистикалық жүйенің негізгі ережелері. Өндірістік логистикадағы материалдық ағымдарды басқарудың тартушы және итеруші жүйелері. "Канбан" микрологистикалық концепциясы: түсінігі және міндеті. Өндірістегі материалдық ағымдарды басқаруда логистикалық әдісті қолдану тиімділігі. кең ауқымды және мәдени ойлау жоғары қалыптасқан тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік беретін нақты ғылымдар (әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық) пәндер бойынша базалық білімін игеруі; - логистика саласында тәжірибелік міндеттерді шешу және оны құру қабілетінің болуы; - өндіріс саласында ақпараттық технологияларды қолдана білуі; - зерттеу қызметінің дағдыларын игеруі;

Өндірістік логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Өндірістік логистика түсінігі. Өндірістік логистика концепциясы. Ішкіөндірістік логистикалық жүйелер. Өндірісті ұйымдастырудағы логистикалық жүйенің негізгі ережелері. Өндірістік логистикадағы материалдық ағымдарды басқарудың тартушы және итеруші жүйелері. "Канбан" микрологистикалық концепциясы: түсінігі және міндеті. Өндірістегі материалдық ағымдарды басқаруда логистикалық әдісті қолдану тиімділігі. кең ауқымды және мәдени ойлау жоғары қалыптасқан тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік беретін нақты ғылымдар (әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық) пәндер бойынша базалық білімін игеруі; - логистика саласында тәжірибелік міндеттерді шешу және оны құру қабілетінің болуы; - өндіріс саласында ақпараттық технологияларды қолдана білуі; - зерттеу қызметінің дағдыларын игеруі;

Өндірістік менеджмент (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саланы жүйелік талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Саланы жүйелік талдау пәнінің зерттеу мәні болып экономикалық құбылыстардың және процестердің себеп-салдарлы қатынастары болып табылады. Саланы жүйелік талдау объектілеріне материалдар және сонымен байланысты ақпараттық ағымдар жатады. Бұл пәннің мақсаты болашақ мамандарды компаниялар немесе фирмалар өндірістегі, жабдықтаудағы және өткізудегі өнімнің барлық қор түрлерін қысқартуға, айналым капиталының айналымдылығын жеделдетуге, өндірістің өзіндік құнын төмендетуге, бөлуге тиісті шығындарды төмендетуге, тауарлар және қызметтермен тұтынушылардың толық қанағаттандырылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Курстың/пәннің мазмұны: Қазіргі бизнесте логистика стратегиялық маңызды орынға ие. Логистика пәнінің зерттеу объектісі материалды және сонымен байланысты ақпараттық ағымдар болып табылады. Логистикалық әдістерді қолдану арқылы материал өткізуші жүйелердің тиімді қызмет етуінің жоғары әлеуетіне қол жеткізуге болады. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға мүмкіндік береді, материалды қорлардың күрт қысқаруына әсер етеді. Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет: 1)көлік жүйесінің қазіргі жағдайын және даму перспективасын; 2)көліктік қызмет пен жүктерді жеткізу әдістерінің техникалық, технологиялық сипаттамаларын; 3)көлік қызметін бағалаудың экономикалық көрсеткіштерін; 4)коммерциялық шарт жасауда көлік таңдау қағидалары мен әдістерін; 5)тез құртылатын түрлі транспорттық құралдар ерекшеліктерін; 6)негізгі тасымалдау құжаттарын және есептеу ерекшеліктерін; Білуі қажет: 1)көлік қызметі нарығын зерттеу; 2)коммерциялық қызметті жүзеге асыруда көлік тасымалын модельдеу және жоспарлау; 3)жүк тасымалдаудың экономикалық негізделген оңтайлы нұсқасын таңдау; 4)көлік қызметін қолдануда келісімді білікті дайындау; Курсты оқу нәтижесінде студенттер оқу бағдарламма көлеміне сай, саланың жүйелік талдауын жоспарлауға мүмкіндік беретін мәліметтерге, сала қызметінің сандық және сапалы бағасының әдістеріне ие болады.

Саланы жүйелік талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Саланы жүйелік талдау пәнінің зерттеу мәні болып экономикалық құбылыстардың және процестердің себеп-салдарлы қатынастары болып табылады. Саланы жүйелік талдау объектілеріне материалдар және сонымен байланысты ақпараттық ағымдар жатады. Бұл пәннің мақсаты болашақ мамандарды компаниялар немесе фирмалар өндірістегі, жабдықтаудағы және өткізудегі өнімнің барлық қор түрлерін қысқартуға, айналым капиталының айналымдылығын жеделдетуге, өндірістің өзіндік құнын төмендетуге, бөлуге тиісті шығындарды төмендетуге, тауарлар және қызметтермен тұтынушылардың толық қанағаттандырылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Курстың/пәннің мазмұны: Қазіргі бизнесте логистика стратегиялық маңызды орынға ие. Логистика пәнінің зерттеу объектісі материалды және сонымен байланысты ақпараттық ағымдар болып табылады. Логистикалық әдістерді қолдану арқылы материал өткізуші жүйелердің тиімді қызмет етуінің жоғары әлеуетіне қол жеткізуге болады. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға мүмкіндік береді, материалды қорлардың күрт қысқаруына әсер етеді. Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет: 1)көлік жүйесінің қазіргі жағдайын және даму перспективасын; 2)көліктік қызмет пен жүктерді жеткізу әдістерінің техникалық, технологиялық сипаттамаларын; 3)көлік қызметін бағалаудың экономикалық көрсеткіштерін; 4)коммерциялық шарт жасауда көлік таңдау қағидалары мен әдістерін; 5)тез құртылатын түрлі транспорттық құралдар ерекшеліктерін; 6)негізгі тасымалдау құжаттарын және есептеу ерекшеліктерін; Білуі қажет: 1)көлік қызметі нарығын зерттеу; 2)коммерциялық қызметті жүзеге асыруда көлік тасымалын модельдеу және жоспарлау; 3)жүк тасымалдаудың экономикалық негізделген оңтайлы нұсқасын таңдау; 4)көлік қызметін қолдануда келісімді білікті дайындау; Курсты оқу нәтижесінде студенттер оқу бағдарламма көлеміне сай, саланың жүйелік талдауын жоспарлауға мүмкіндік беретін мәліметтерге, сала қызметінің сандық және сапалы бағасының әдістеріне ие болады.

Саланы логистикалық басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Экономика-математикалық әдістерді қолдана отырып кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметін және бағалауды дамыту мен жетілдіру болып табылады. Курстың/пәннің мазмұны: Салалық басқару ұйымдарының тұжырымдамалары, қағидалары, әдістері, функциялары мен түрлері.Логистикалық қағидаларда жоспарлау, болжау және салалық басқару методологиялық негіздерінің қолданылуы.Логико-эвристикалық, теориялық-ойын, сараптамалық-аналитикалық және имитициялық элементтердің логистикалық құрылымдарға қатысы, жоғары технологиялық логистикалық нарықтық үлгілердің теориялық-ойынның нарықтық бәсекелестік стратегиялары, көліктік және өндірістік логистиканың жаһандану шарттары; сатып алу логистикасын теориялық-ойындарда өткізу; логистикалық консалтингтік аутсорсингтің стратегиялық мүмкіншіліктері; логистикалық негіздің реттелуі Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет: 1)көлік жүйесінің қазіргі жағдайын және даму перспективасын; 2)көліктік қызмет пен жүктерді жеткізу әдістерінің техникалық, технологиялық сипаттамаларын; 3)көлік қызметін бағалаудың экономикалық көрсеткіштерін; 4)коммерциялық шарт жасауда көлік таңдау қағидалары мен әдістерін; 5)тез құртылатын түрлі транспорттық құралдар ерекшеліктерін; 6)негізгі тасымалдау құжаттарын және есептеу ерекшеліктерін; Білуі қажет: 1)көлік қызметі нарығын зерттеу; 2)коммерциялық қызметті жүзеге асыруда көлік тасымалын модельдеу және жоспарлау; 3)жүк тасымалдаудың экономикалық негізделген оңтайлы нұсқасын таңдау; 4)көлік қызметін қолдануда келісімді білікті дайындау; Курсты оқу нәтижесінде студенттер оқу бағдарламма көлеміне сай, саланың жүйелік талдауын жоспарлауға мүмкіндік беретін мәліметтерге, сала қызметінің сандық және сапалы бағасының әдістеріне ие болады.

Саланы логистикалық басқару
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Экономика-математикалық әдістерді қолдана отырып кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметін және бағалауды дамыту мен жетілдіру болып табылады. Курстың/пәннің мазмұны: Салалық басқару ұйымдарының тұжырымдамалары, қағидалары, әдістері, функциялары мен түрлері.Логистикалық қағидаларда жоспарлау, болжау және салалық басқару методологиялық негіздерінің қолданылуы.Логико-эвристикалық, теориялық-ойын, сараптамалық-аналитикалық және имитициялық элементтердің логистикалық құрылымдарға қатысы, жоғары технологиялық логистикалық нарықтық үлгілердің теориялық-ойынның нарықтық бәсекелестік стратегиялары, көліктік және өндірістік логистиканың жаһандану шарттары; сатып алу логистикасын теориялық-ойындарда өткізу; логистикалық консалтингтік аутсорсингтің стратегиялық мүмкіншіліктері; логистикалық негіздің реттелуі Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет: 1)көлік жүйесінің қазіргі жағдайын және даму перспективасын; 2)көліктік қызмет пен жүктерді жеткізу әдістерінің техникалық, технологиялық сипаттамаларын; 3)көлік қызметін бағалаудың экономикалық көрсеткіштерін; 4)коммерциялық шарт жасауда көлік таңдау қағидалары мен әдістерін; 5)тез құртылатын түрлі транспорттық құралдар ерекшеліктерін; 6)негізгі тасымалдау құжаттарын және есептеу ерекшеліктерін; Білуі қажет: 1)көлік қызметі нарығын зерттеу; 2)коммерциялық қызметті жүзеге асыруда көлік тасымалын модельдеу және жоспарлау; 3)жүк тасымалдаудың экономикалық негізделген оңтайлы нұсқасын таңдау; 4)көлік қызметін қолдануда келісімді білікті дайындау; Курсты оқу нәтижесінде студенттер оқу бағдарламма көлеміне сай, саланың жүйелік талдауын жоспарлауға мүмкіндік беретін мәліметтерге, сала қызметінің сандық және сапалы бағасының әдістеріне ие болады.

Саланы логистикалық басқару (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарату логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарату логистикасы түсінігі. Тарату логистикасының міндеті. Тарату логистикасының зерттеу пәні. Тарату логистикасының зерттеу объектісі. Макро және микро деңгейде тарату логистикасының міндеті. Тарату арналары мен торлары. Тарату арналары мен логистикалық торлар түсінігі. Тарату жүйесіндегі қоймалардың оңтайлы санын анықтау Курстың соңында студенттер тарату логистканың мәнін ерекшеліктерін және түрлерін меңгеру қажет. Сонымен қатар материалдық, өндірістік, тасымалдау, транспорттық, тарату логистикасының мәнін жетік білуі.

Тарату логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарату логистикасы түсінігі. Тарату логистикасының міндеті. Тарату логистикасының зерттеу пәні. Тарату логистикасының зерттеу объектісі. Макро және микро деңгейде тарату логистикасының міндеті. Тарату арналары мен торлары. Тарату арналары мен логистикалық торлар түсінігі. Тарату жүйесіндегі қоймалардың оңтайлы санын анықтау Курстың соңында студенттер тарату логистканың мәнін ерекшеліктерін және түрлерін меңгеру қажет. Сонымен қатар материалдық, өндірістік, тасымалдау, транспорттық, тарату логистикасының мәнін жетік білуі.

Тасымалдау жүйелерін бизнес-жоспарлау (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тасымалдау логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Тасымалдау логистикасьшың мәні мен мәселелері Тасымалдау — адамдар мен жүктерді таситын материалды өндіріс саласы. Қоғамдық өндіріс құрылымында тасымалдау материалды қызмет өндіру сферасына жатады. Материалды ағымның шикізаттың алғашқы көзінен бастап соңғы тұтынушыға дейінгі жолында орындалатын логистикалық операциялардың көп бөлігі түрлі көлік құралдарын қолдану арқылы жүргізіледі. Бұл операцияларды орындауға кететін шығындар логистикаға кететін жалпы шығындардың 50 пайызға дейінгі шамасын құрайды. Тасымалдау екі элементтен — жаппай пайдаланылатын көліктен және жаппай пайдаланылмайтын көліктен тұратын жүйе болып табылады. Жаппай пайдаланылатын көлік — жүк және адамдарды тасымалдауда халық шаруашылығының барлық салалары мен тұрғындардың кажеттіліктері болып табылады логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу.

Тасымалдау логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Тасымалдау логистикасьшың мәні мен мәселелері Тасымалдау — адамдар мен жүктерді таситын материалды өндіріс саласы. Қоғамдық өндіріс құрылымында тасымалдау материалды қызмет өндіру сферасына жатады. Материалды ағымның шикізаттың алғашқы көзінен бастап соңғы тұтынушыға дейінгі жолында орындалатын логистикалық операциялардың көп бөлігі түрлі көлік құралдарын қолдану арқылы жүргізіледі. Бұл операцияларды орындауға кететін шығындар логистикаға кететін жалпы шығындардың 50 пайызға дейінгі шамасын құрайды. Тасымалдау екі элементтен — жаппай пайдаланылатын көліктен және жаппай пайдаланылмайтын көліктен тұратын жүйе болып табылады. Жаппай пайдаланылатын көлік — жүк және адамдарды тасымалдауда халық шаруашылығының барлық салалары мен тұрғындардың кажеттіліктері болып табылады логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу.

Тауар қозғалысының логистикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тауар қозғалысының логистикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: Қазіргі әлемде тұлғааралық коммуникация туралы психологиялық білімдердің орны мен рөлін студенттерге түсіндіру, таңдаған мамандығы бойынша кәсіби қалыптасу үдерісінде олардың маңызын анықтау. Мазмұны: Студенттердің тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының негізгі парадигмаларын, теориясы мен концепцияларын оқытуда білімдерін жүйелеу. Тұлғааралық коммуникацияның психологиялық мәселелерін танымдық үдерістерді, психикалық жағдайлар мен тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері негізінде теориялық және эмпирикалық зерттеу. Әлеуметтік психологияның негізгі категориялары мен ұғымдары, әдіснамалық негіздері, негізгі теориялары, тұжырымдамалары мен түрлері, даму заңдылықтары, әдістері мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу тәсілдері, жаңа психологиялық әдістер мен тұлғааралық коммуникацияны зерттеу технологиясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: - тұлғааралық коммуникацияның психикалық құбылыстар жүйесін танымдық үдерістер мен реттеуші жағдайлар бірлігінде білу;- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясының теориялық-әдіснамалық негіздерін білу;- тұлғааралық коммуникацияның қазіргі психологиясыныңнегізгі ұғымдары мен категорияларын білу; Пайдалана білуі керек: - тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында алынған психологиялық білімдерді нақты қолдана алу;- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында оның жеке тұлғалық қабілеттерін анықтау мен психологиялық мінездемесін қалыптастыруда адамның жеке өзіндік ерекшеліктерін зерттей алу;- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында және топтық өзараәрекеттесуде өзге адамдармен қарым-қатынас жасау жүйесін сауатты түрде орната білу; Дағдылану керек: - тұлғааралық қарым-қатынаста психологиялық зерттеу жүргізудің дағдыларын меңгеру, оны өткізу, алынған мәліметтерді өңдеу мен нәтижелерін сауатты түрде көрсете білу;- тұлғааралық қарым-қатынас жағдайында тұлғаны жетілдіруге септігін тигізетін практикалық ұсыныстарды жасаудың дағдыларын меңгеру;- тұлғаның үйлесімді дамуы мен сыртқы ортамен қарым-қатынас мақсатында тұлғааралық қарым-қатынасты бағалау мен түзету дағдыларын меңгеру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық логистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Эконометрика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде әлемдік экономикалық жүйенің эндогендік және экзогендік факторлардың ықпалынан өзара әрекеттесетін институттардың жиынтығы ретіндегі дамуы жайлы түсінік қалыптастыру болып табылады. «Әлемді экономика» пәнінің оқыту пәні болып халықаралық экономикалық қатынастардың халықаралық сауда, халықаралық өндірістік мамандану сияқты бағыттары мен формалары табылады. Бағдарлама әлемдік экономиканың теориялық негіздерін, қағидалары мен ерекшеліктерін зерттеуге, оның қызмет етуінің маңызды механизмдерін меңгеруге бағытталған. Курс макро және микроэкономиканың базалық түсініктері негізінде оқытылады. әлемдік шарушылықтың дамуының негізгі қарқындары мен бағыттарын білу; әлемдік шаруашылықта экономикалық заңдылықтардың көрінуінің формалары жайлы білу; ТҰК-дың, халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметі жайлы білу; халықаралық валюталық-қаржылық жүйеге бағдарлану; Әлемдік шаруашылықтың дамуының негізгі мәселелеріне арналған жетекші кәсіби журналдардағы жарияланымдар мен зерттеулердің нәтижелерін бәлу және қолдана білу.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Баға құру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың басты мақсаты болып, бағақалыптастырудың қағидаттары мен тәсілдерін білу, кәсіпорынды басқаруда бағақалыптастырудың әдістері мен құралдарын оның тиімді әрекет етуіне қолдана білу. Пәннің міндеттері болып: Қазақстандағы дамып келе жатқан нарықтық қарым-қатынастардың өте маңызды бөлігі ретінде бағақалыптастыруды қарастыру; нарықтық бағақалыптастырудың шартты мәселелері бойынша білімдерді қалыптастыру, оларға әр түрлі бағақалыптастыру стратегиясы кезінде альтернативті баға қалыптастырушы ретінде; реттелетін және еркін баға кезінде қалыптастыру ерекшеліктері, нарықтың қалыптасуы кезінде және нарықтық жүйеде бағақалыптастырудың ерекшеліктері; - практикалық машықтарды дамыту кезінде нормативтік-құқықьтық материалдарды қолдану. бесекелестік күрестің тактикасы мен стратегиясын білу; маркетингтік бағақалыптастыру саласында жаңа білімдерді алу мен оны дұрыс қолдана біліуді игеру, отандық және бесекелестік жағдайларды ескере отырып практикалық машықтармен баға қалыптастурушы стратегия құра білу.

Баға құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың басты мақсаты болып, бағақалыптастырудың қағидаттары мен тәсілдерін білу, кәсіпорынды басқаруда бағақалыптастырудың әдістері мен құралдарын оның тиімді әрекет етуіне қолдана білу. Пәннің міндеттері болып: Қазақстандағы дамып келе жатқан нарықтық қарым-қатынастардың өте маңызды бөлігі ретінде бағақалыптастыруды қарастыру; нарықтық бағақалыптастырудың шартты мәселелері бойынша білімдерді қалыптастыру, оларға әр түрлі бағақалыптастыру стратегиясы кезінде альтернативті баға қалыптастырушы ретінде; реттелетін және еркін баға кезінде қалыптастыру ерекшеліктері, нарықтың қалыптасуы кезінде және нарықтық жүйеде бағақалыптастырудың ерекшеліктері; - практикалық машықтарды дамыту кезінде нормативтік-құқықьтық материалдарды қолдану. бесекелестік күрестің тактикасы мен стратегиясын білу; маркетингтік бағақалыптастыру саласында жаңа білімдерді алу мен оны дұрыс қолдана біліуді игеру, отандық және бесекелестік жағдайларды ескере отырып практикалық машықтармен баға қалыптастурушы стратегия құра білу.

Банктік логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың обьектісі банк секторындағы логистиканың атқаратын маңызды қызметін, банк жүйесінің жұмыс деңгейін арттырудағы қызметімен танысу. банк секторындағы логистиканың ерекшелігі. банк секторындағы логистиканың қызметі, тәсілдері, жұмыс істеу ерекшелігі

Банктік логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың обьектісі банк секторындағы логистиканың атқаратын маңызды қызметін, банк жүйесінің жұмыс деңгейін арттырудағы қызметімен танысу. банк секторындағы логистиканың ерекшелігі. банк секторындағы логистиканың қызметі, тәсілдері, жұмыс істеу ерекшелігі

Бәсекелік стратегия
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге бәсекелік стратегия жайында теориялық және практикалық білімді терең түрде беру; стратегия құру мен оны жүзеге асыру жайында маркетингтегі әдістерді жақсы меңгеру. Пәннің міндеті еркін стратегиялық шешім қабылдай алатын мықты мамандарды дайындап шығару. - бәсекелік анализді жасауда заманауи әдістерді білу. белгілі бір жағдайлар мен фирманың нарықтағы жағдайына байланысты нақты стратегияларды қабылдап үйрену. Тауардың өмірлік циклі, бәсекелестердің әрекеті, нарықтың конъюктурасын ескере отырып стратегиялық шешімдерді қабылдау.

Бәсекелік стратегия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге бәсекелік стратегия жайында теориялық және практикалық білімді терең түрде беру; стратегия құру мен оны жүзеге асыру жайында маркетингтегі әдістерді жақсы меңгеру. Пәннің міндеті еркін стратегиялық шешім қабылдай алатын мықты мамандарды дайындап шығару. - бәсекелік анализді жасауда заманауи әдістерді білу. белгілі бір жағдайлар мен фирманың нарықтағы жағдайына байланысты нақты стратегияларды қабылдап үйрену. Тауардың өмірлік циклі, бәсекелестердің әрекеті, нарықтың конъюктурасын ескере отырып стратегиялық шешімдерді қабылдау.

Біріккен логистикалық жұйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты ретінде, түлектердің интегривті логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Жүйені бөлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.

Біріккен логистикалық жұйелер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты ретінде, түлектердің интегривті логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Жүйені бөлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.

Жабдықтау торларын басқару логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жабдықтау тізбегін басқару (ағылшынша. Supply Chain Management, SCM ) ғылыми пән ретінде өнеркәсiптiк ресурстарды, логистиялық және сауда кәсiпорындарының түпкi тұтынушыға бастапқы шикiзат көздерiнен түпкі тұтынуға дейiн құнның жасаулу тізбегін барлық созылымдығындағы өзгерту және бұл ресурстарды қолдануы үшiн әрекеттесудiң халықаралық ұйымдастыру процестер қатынасында шешiмінің тұтынушылар қолданған ресурстарын зерттейдi. Шикiзат жеткiзушiлерiне дейiн ақпараттың барлық ағыны интегралданған жоспарлауға және басқаруға, материалдар және қызметтердiң түпкi тұтынушысынан кәсiпорын және қойма арқылы. жүйелiк көзқарас. Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет: 1)көлік жүйесінің қазіргі жағдайын және даму перспективасын; 2)көліктік қызмет пен жүктерді жеткізу әдістерінің техникалық, технологиялық сипаттамаларын; 3)көлік қызметін бағалаудың экономикалық көрсеткіштерін; 4)коммерциялық шарт жасауда көлік таңдау қағидалары мен әдістерін; 5)тез құртылатын түрлі транспорттық құралдар ерекшеліктерін; 6)негізгі тасымалдау құжаттарын және есептеу ерекшеліктерін; Білуі қажет: 1)көлік қызметі нарығын зерттеу; 2)коммерциялық қызметті жүзеге асыруда көлік тасымалын модельдеу және жоспарлау; 3)жүк тасымалдаудың экономикалық негізделген оңтайлы нұсқасын таңдау; 4)көлік қызметін қолдануда келісімді білікті дайындау;

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жаһандық логистикалық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Интермодальды тасымалдауларды ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Міндеттер: 1)Транзиттік және сыртқы саудалық жүктерді тасымалдаудағы ұлттық және халықаралық көлік жүйесінің негізгі қағидаларымен танысу; 2)көлік қызметін жеке экспорттық қызмет ретінде және сыртқы саудалық шартты жұмыстың құраушы бөлігі ретінде меңгеру; 3)көліктік қызмет секторы бойынша Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуынің негізгі қағидаларын ұғыну; 4)Халықаралық және сыртқы саудалық жүктерді тасымалдауға қатысты эконимика, ұйымдастыру, құқықтық реттеу саласындағы негізгі терминдер мен түсініктерді үйрену; 5)сыртқы саудалық жүктерді тасымалдаудың рационалды схемасын дайындауды және жүктерді халықаралық тасымалдау қызметіндегі талап-тілектердің негізін білу; Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет: 1)сыртқы саудалық көлік ағынын ұйымдастыру мен басқаруда теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде пайдалану; 2)халықаралық көлік саласында бағаның қалыптасу қағидаларын ұғыну және тарифтерді құра білу; 3)сату-сатып алу бойынша халықаралық келісімдердегі көліктік шығындар мен шарт бойынша көлік құрауыштарының бағасын анықтау; 4)жүкті тасымалдау келісімшарттарын дайындау және осы шартқа қатысты дауды шешу; 5)интермодальды тасымал үшін логистикалық тізбегін дярлау; 6)сыртқы саудалық және транзиттік жүктерді тасымалдауда көліктік-экспедиторлық қызметті жүзеге асыру ерекшелігін қарастыру;

Интермодальды тасымалдауларды ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Міндеттер: 1)Транзиттік және сыртқы саудалық жүктерді тасымалдаудағы ұлттық және халықаралық көлік жүйесінің негізгі қағидаларымен танысу; 2)көлік қызметін жеке экспорттық қызмет ретінде және сыртқы саудалық шартты жұмыстың құраушы бөлігі ретінде меңгеру; 3)көліктік қызмет секторы бойынша Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуынің негізгі қағидаларын ұғыну; 4)Халықаралық және сыртқы саудалық жүктерді тасымалдауға қатысты эконимика, ұйымдастыру, құқықтық реттеу саласындағы негізгі терминдер мен түсініктерді үйрену; 5)сыртқы саудалық жүктерді тасымалдаудың рационалды схемасын дайындауды және жүктерді халықаралық тасымалдау қызметіндегі талап-тілектердің негізін білу; Пәнді оқып білу нәтижесінде тыңдаушылар білуі қажет: 1)сыртқы саудалық көлік ағынын ұйымдастыру мен басқаруда теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде пайдалану; 2)халықаралық көлік саласында бағаның қалыптасу қағидаларын ұғыну және тарифтерді құра білу; 3)сату-сатып алу бойынша халықаралық келісімдердегі көліктік шығындар мен шарт бойынша көлік құрауыштарының бағасын анықтау; 4)жүкті тасымалдау келісімшарттарын дайындау және осы шартқа қатысты дауды шешу; 5)интермодальды тасымал үшін логистикалық тізбегін дярлау; 6)сыртқы саудалық және транзиттік жүктерді тасымалдауда көліктік-экспедиторлық қызметті жүзеге асыру ерекшелігін қарастыру;

Ислам қаржыларының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Кедендік логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коммерциялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға коммерцилық кәсіпорын жайында жалпы мағлұмат беру және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін білу. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - заңнамалық жағдайлармен танысып, құқықтық реттеулерге мән беру. - кәсіпорындардың негізгі түрлері мен формаларымен танысу; - әр түрлі типтеріне қарай кәсіпорындардың құқығын білу; - түрлі шаруашылық түрлерін тіркеудің заңнамалық актілерін білу.

Коммерциялық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың иақсаты: жеке меншік – нарықты зерттеу және сегменттеудің, негізіжәне бизнес – нарықты зерттеу және сегменттеудің жылжытушы күші, оның белгілері мен түрлерін зерттеу. Студенттер коммерциялық қызметтің мазмұнын, түрін және ерекшеліктерін жетік меңгеру. Сонымен бірге бизнспен айналысатын кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттерін білу. Дисциплина мақсаты ретінде, түлектердің тасымалдау жүктік логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану білуі керек: –көлік өндірісінің дамуын және негізгі ғылыми-техникалық мәселелерін; – көлікті пайдалану шарттары өзгерісінің негізгі бағыттарын; – өндірістік негіздерін; – көліктік нарығы қызметтерінің ахуалы мен сұранысын зерттеу тәсілдерін; – салықты; – басқару мен инжерлерлік шешімдерді қабылдау әне техникалық кономикалық талдау әдістерін; хабардар болуы керек: – көліктегі қозғалыстарды ұйымдастыруға байланысты процесс-тер мен құбылыстарды, негізгі нысандарды және ғылыми зерттеу тәсілдерін қолданудан; – көліктік құралдардың қозғалысын жобалау мен моделдеудің кешендік тәсілдерінен; – жылжымалы құрамдарға техникалық-экономикалық негізгі талаптары мен оларды іске асырудын казіргі кездегі ғылыми-техникалық құралдарынан; – қалалардың көліктік жоспарлану принциптерінен, қатынас жолдарының сапаларынан;

Коммерциялық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың иақсаты: жеке меншік – нарықты зерттеу және сегменттеудің, негізіжәне бизнес – нарықты зерттеу және сегменттеудің жылжытушы күші, оның белгілері мен түрлерін зерттеу. Студенттер коммерциялық қызметтің мазмұнын, түрін және ерекшеліктерін жетік меңгеру. Сонымен бірге бизнспен айналысатын кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттерін білу. Дисциплина мақсаты ретінде, түлектердің тасымалдау жүктік логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану білуі керек: –көлік өндірісінің дамуын және негізгі ғылыми-техникалық мәселелерін; – көлікті пайдалану шарттары өзгерісінің негізгі бағыттарын; – өндірістік негіздерін; – көліктік нарығы қызметтерінің ахуалы мен сұранысын зерттеу тәсілдерін; – салықты; – басқару мен инжерлерлік шешімдерді қабылдау әне техникалық кономикалық талдау әдістерін; хабардар болуы керек: – көліктегі қозғалыстарды ұйымдастыруға байланысты процесс-тер мен құбылыстарды, негізгі нысандарды және ғылыми зерттеу тәсілдерін қолданудан; – көліктік құралдардың қозғалысын жобалау мен моделдеудің кешендік тәсілдерінен; – жылжымалы құрамдарға техникалық-экономикалық негізгі талаптары мен оларды іске асырудын казіргі кездегі ғылыми-техникалық құралдарынан; – қалалардың көліктік жоспарлану принциптерінен, қатынас жолдарының сапаларынан;

Көлік қызметін жобалау негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көлік қызметін жобалау негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қойма логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Нақты өндіріс жағдайында және қызмет иерархиясы бойынша болашақ маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын өзгерте алуға қабілеттілігін, біліктілігі мен білімділігін, сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуын, ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қамтамасыз ету.огистикадағы қоймалау. Қоймалар, олардың анықтамасы және түрлері. Қоймалардың жіктелу белгілері. Қоймалардың артықшылықтары. Логистикадағы қоймалаудың орны. Жүк өңдеу. Жүк бірлігінің сипаттамасы. Қойма санының шығындарға тәуелділігі. Тара мен ораудың ролі Банктік және қойма логистиканың нарық жағдайында дамуы мен ерекшеліктерін танып білу. Және коммерциялық банктердегі логистика қызаметін жетік білу

Қойма логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Нақты өндіріс жағдайында және қызмет иерархиясы бойынша болашақ маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын өзгерте алуға қабілеттілігін, біліктілігі мен білімділігін, сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуын, ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қамтамасыз ету.огистикадағы қоймалау. Қоймалар, олардың анықтамасы және түрлері. Қоймалардың жіктелу белгілері. Қоймалардың артықшылықтары. Логистикадағы қоймалаудың орны. Жүк өңдеу. Жүк бірлігінің сипаттамасы. Қойма санының шығындарға тәуелділігі. Тара мен ораудың ролі Банктік және қойма логистиканың нарық жағдайында дамуы мен ерекшеліктерін танып білу. Және коммерциялық банктердегі логистика қызаметін жетік білу

Қоймалау логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Нақты өндіріс жағдайында және қызмет иерархиясы бойынша болашақ маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын өзгерте алуға қабілеттілігін, біліктілігі мен білімділігін, сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуын, ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қамтамасыз ету.огистикадағы қоймалау. Қоймалар, олардың анықтамасы және түрлері. Қоймалардың жіктелу белгілері. Қоймалардың артықшылықтары. Логистикадағы қоймалаудың орны. Жүк өңдеу. Жүк бірлігінің сипаттамасы. Қойма санының шығындарға тәуелділігі. Тара мен ораудың ролі Банктік және қойма логистиканың нарық жағдайында дамуы мен ерекшеліктерін танып білу. Және коммерциялық банктердегі логистика қызаметін жетік білу

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қызмет ағындарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қызмет ағындарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Логика" пәні студентке олардың оқып жатқан пәндеріндегі ақпараттарды меңгеруге дайындауға көмектесуге арналған. Ол келесілерді меңгеруге көмектесуі керек: - студенттің логикалық қабілеттерді меңгеру; - формалды логиканың негізгі мәселелері бойынша білім алу; - студентте танымның заманауи логикалық әдісі жайлы түсінік қалыптастыру; - студентті жалпы адамзаттың мәдениетінің маңызды бөлігімен таныстыру. • формалды логиканың классикалық қағидаларын білу; ойлау формлаарына анықтама беру және ажырата білу; классикалық емес логика жайлы түсінік болу және олардың бірнешеуін мысал ретінде келтіре алу; • пікірдің логикалық құрылымын талдай алу және осы талдаудың нәтижелерін жазу, қорытындының дұрыстығын анықтай алу.

Логистикадағы жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: логистикалық ағымның әр мазмұны мен анализы бойынша ұйым жүйесі немесе оның бөлімдері туралы студенттің жуйелендірілген білімін қалыптастыру. Курстың міндеті: Ғылыми білімді мына түрде беру:логистиканың басты теориялық проблемалары мен методологиясы; логистика жуйесін қалыптастырушы басты принциптер мен функциялар; логистикалық концепцияны стратегиялық және тактикалық мақсатта қолданудағы қасиеттерін анықтау. Бұл курсты оқып журген студент логистиканы экономиканың ерекше саласы ретінде толық мағлұмат алу керек; өнеркәсіптің, сауда-саттықтың, қорлардың, көліктік-экспедиторлық компаниялардың интеграциялық және координациялық логистиканың ақпараттық ресурстарын тиімді басқаруды студент білуі қажет.

Логистикадағы жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: логистикалық ағымның әр мазмұны мен анализы бойынша ұйым жүйесі немесе оның бөлімдері туралы студенттің жуйелендірілген білімін қалыптастыру. Курстың міндеті: Ғылыми білімді мына түрде беру:логистиканың басты теориялық проблемалары мен методологиясы; логистика жуйесін қалыптастырушы басты принциптер мен функциялар; логистикалық концепцияны стратегиялық және тактикалық мақсатта қолданудағы қасиеттерін анықтау. Бұл курсты оқып журген студент логистиканы экономиканың ерекше саласы ретінде толық мағлұмат алу керек; өнеркәсіптің, сауда-саттықтың, қорлардың, көліктік-экспедиторлық компаниялардың интеграциялық және координациялық логистиканың ақпараттық ресурстарын тиімді басқаруды студент білуі қажет.

Логистикадағы сервис
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Логистикалық сервис түсінігі және жүйесі. Логистикалық сервис объектісі. Логистикалық қызмет көрсету деңгейі. Логистикалық қызмет көрсету сасапысының критерийлері. Жабдықтау сенімділігі: осы критерийлерге әсер ететін факторлар, мәні. Жабдықтау икемділігі. Сервис сапасын өлшеудің негізгі компоненттері: сенімділік, жауапкершілік, қауіпсіздік, сыпайылық. Логистикалық сервис деңгейінің оңтайлы көлемін анықтау. Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Жүйені бөлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа

Логистикадағы сервис
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Логистикалық сервис түсінігі және жүйесі. Логистикалық сервис объектісі. Логистикалық қызмет көрсету деңгейі. Логистикалық қызмет көрсету сасапысының критерийлері. Жабдықтау сенімділігі: осы критерийлерге әсер ететін факторлар, мәні. Жабдықтау икемділігі. Сервис сапасын өлшеудің негізгі компоненттері: сенімділік, жауапкершілік, қауіпсіздік, сыпайылық. Логистикалық сервис деңгейінің оңтайлы көлемін анықтау. Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Жүйені бөлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа

Логистикалық жұйелерде босалқы қорлармен басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикалық жұйелерде босалқы қорлармен басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикалық жұйелерде тәуекелдер мен басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикалық жұйелерде тәуекелдер мен басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистикалық жүйелердегі экспорттық-импорттық операциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сыртқы экономикалық байланыстарды шетелдік инвестицияларды және серіктестерді қалыптасып жатқан макрологистикалық жүйеге тарту, әлемдік стандарттарға сай экспорттық-импорттық операциялардың транспорттық-логисткалық қызмет көрсетудің жоғары деңгейін қамтамасыз ету. Транспорттық дәліздер арқылы жүзеге асырылатын интермодальді тасымалдаудағы әлемдік нарықтағы Қазақстандық тасымалдаушылар мен логистикалық фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату қала бюджеттеріне түсімнің көбеюі макрологистикалық жүйенің жұмыс жасауынан және тұтынушы транспорттық-логистикалық сервис нарығының кеңеюінен; -тұтынушыларға транспорттық-логистикалық қызмет көрсету сапасының жақсаруы, қызмет көрсету сапасының заманауи біріккен логистикалық тенологияларды енгізу және логистикалық сервистің жергілікті өндірістік техникалық базасының дамуы арқасында әлемдік стандарттарға жақындату; -логистикалық орталықтар және сертификациялау орталығының транспорттық-логистикалық фирмалардың атқарушы билік органдарының қадағалауымен қызметтер жүйесі арқылы мониторинг жүйесінің, транспорттық-логистикалық қызметтердің нарығын қалпына келтіру, қадағалау және нарықтың нәтижелі қалыптасуы; - отандық және шетелдік транспорттық және логистикалық фирмалары үшін бір нормативті құқықтық базаны және кепілдік жүйесін дайындау;.

Логистикалық жүйелердегі экспорттық-импорттық операциялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сыртқы экономикалық байланыстарды шетелдік инвестицияларды және серіктестерді қалыптасып жатқан макрологистикалық жүйеге тарту, әлемдік стандарттарға сай экспорттық-импорттық операциялардың транспорттық-логисткалық қызмет көрсетудің жоғары деңгейін қамтамасыз ету. Транспорттық дәліздер арқылы жүзеге асырылатын интермодальді тасымалдаудағы әлемдік нарықтағы Қазақстандық тасымалдаушылар мен логистикалық фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату қала бюджеттеріне түсімнің көбеюі макрологистикалық жүйенің жұмыс жасауынан және тұтынушы транспорттық-логистикалық сервис нарығының кеңеюінен; -тұтынушыларға транспорттық-логистикалық қызмет көрсету сапасының жақсаруы, қызмет көрсету сапасының заманауи біріккен логистикалық тенологияларды енгізу және логистикалық сервистің жергілікті өндірістік техникалық базасының дамуы арқасында әлемдік стандарттарға жақындату; -логистикалық орталықтар және сертификациялау орталығының транспорттық-логистикалық фирмалардың атқарушы билік органдарының қадағалауымен қызметтер жүйесі арқылы мониторинг жүйесінің, транспорттық-логистикалық қызметтердің нарығын қалпына келтіру, қадағалау және нарықтың нәтижелі қалыптасуы; - отандық және шетелдік транспорттық және логистикалық фирмалары үшін бір нормативті құқықтық базаны және кепілдік жүйесін дайындау;.

Макроэкономика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Макроэкономика

Маркетингтік логистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәнің міндеті ретінде студенттерді комерциялық және комерциялық емес ұйымдарды басқарудағы проблемаларды шешуде жүйелік ойлану әдісімен үйрену. Курс міндеті болып: Тыңдаушыларды логистикалық менеджмент негіздері бойынша теориялық дайындық жүргізу; Ұйымды басқару мәдениетін құрастыру оның ішінде материалды, ақпараттық және қаржы ағын жүйесі ретінде ; Логистикалық қызметті үйрену барысында отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Логистика негіздерін білу, логистикалық түсініктерді пайдалана білу, негізгі тауарлардың сақтау шарттарын білу, логистикалық жүйенің қызметтері; Материалдар мен тауарларды өткізу, алып келу, орын ауыстыру шаруашылық операцияларын дайындай білу, жеткізіп берушілерді дұрыс таңдау, кәсіпорын

Маркетингтік логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы пәнің міндеті ретінде студенттерді комерциялық және комерциялық емес ұйымдарды басқарудағы проблемаларды шешуде жүйелік ойлану әдісімен үйрену. Курс міндеті болып: Тыңдаушыларды логистикалық менеджмент негіздері бойынша теориялық дайындық жүргізу; Ұйымды басқару мәдениетін құрастыру оның ішінде материалды, ақпараттық және қаржы ағын жүйесі ретінде ; Логистикалық қызметті үйрену барысында отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Логистика негіздерін білу, логистикалық түсініктерді пайдалана білу, негізгі тауарлардың сақтау шарттарын білу, логистикалық жүйенің қызметтері; Материалдар мен тауарларды өткізу, алып келу, орын ауыстыру шаруашылық операцияларын дайындай білу, жеткізіп берушілерді дұрыс таңдау, кәсіпорын

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мұнай және газ логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Өндіріс көлемі бойынша республиканың мұнай-газ өнеркәсібінің экономикасы басқа салалар арасында айтарлықтай жоғарғы орынды иеленеді. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясында отын-энергетика секторына ерекше мән беріледі. Тиімді қолданылуы экономиканың тұрақты өсуіне және халық тұрмысының жақсаруына ықпал ететін отын-энергетика ресурстарын ұзақ мерзімді басым бағыттардың бірі ретінде анықтай отырып, бағдарлама бүкіл мұнай-газ кешені үшін маңызды сұрақтарды шешуге бағытталған. Қазіргі заманғы маман өндірісті ұйымдастыру негіздерін білуі, өндірісті жоспарлаумен, кәсіпорын жұмысының тиімділігін арттырумен, сапаны жақсартумен, еңбек өнімділігін өсірумен байланысты сұрақтарды білікті шеше білуі қажет Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Жүйені бөлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.

Мұнай және газ логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Өндіріс көлемі бойынша республиканың мұнай-газ өнеркәсібінің экономикасы басқа салалар арасында айтарлықтай жоғарғы орынды иеленеді. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясында отын-энергетика секторына ерекше мән беріледі. Тиімді қолданылуы экономиканың тұрақты өсуіне және халық тұрмысының жақсаруына ықпал ететін отын-энергетика ресурстарын ұзақ мерзімді басым бағыттардың бірі ретінде анықтай отырып, бағдарлама бүкіл мұнай-газ кешені үшін маңызды сұрақтарды шешуге бағытталған. Қазіргі заманғы маман өндірісті ұйымдастыру негіздерін білуі, өндірісті жоспарлаумен, кәсіпорын жұмысының тиімділігін арттырумен, сапаны жақсартумен, еңбек өнімділігін өсірумен байланысты сұрақтарды білікті шеше білуі қажет Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Жүйені бөлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.

Өндірістік (операциондық) менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік (операциондық) менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Саланы логистикалық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сауда логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сауда логистикасының мәні. Сатып алу логистикасының міндеті. Жабдықтау қызметі - макрологистикалық жүйенің элементі ретінде. Жабдықтау қызметінің қызмет ету тиімділігі. Жабдықтау қызметінің функциялары. Жабдықтау қызметіне қойылатын талаптар. Жабдықтаушыларды таңдау есебі. Әлуетті жабдықтаушыларды іздеу. Әлуетті жабдықтаушыларды талдау. Өніммен оңтайлы жабдықтаушыларды таңдау. Жабдықтаушылармен жүмыс нәтижесін бағалау. Жабдықтаушылардың рейтингісін құраушылар. «Дәл мерзімде» логистикалық концепциясы Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Сауда логистикасы бойынша тауарларды бөлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.

Сауда логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сауда логистикасының мәні. Сатып алу логистикасының міндеті. Жабдықтау қызметі - макрологистикалық жүйенің элементі ретінде. Жабдықтау қызметінің қызмет ету тиімділігі. Жабдықтау қызметінің функциялары. Жабдықтау қызметіне қойылатын талаптар. Жабдықтаушыларды таңдау есебі. Әлуетті жабдықтаушыларды іздеу. Әлуетті жабдықтаушыларды талдау. Өніммен оңтайлы жабдықтаушыларды таңдау. Жабдықтаушылармен жүмыс нәтижесін бағалау. Жабдықтаушылардың рейтингісін құраушылар. «Дәл мерзімде» логистикалық концепциясы Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Сауда логистикасы бойынша тауарларды бөлу туралы түсінік қалыптастыру және білу, қор жүйесі, логистика негіздерін іс тәжірибесінде пайдалану, отандық және шетелдік тәжірибесін пайдалану ; Транспорттық схема құруға икемделу, шикізат қозғалысын қадағалау, транспорттық ағынды үйлесімділеу және қорды басқару туралы оперативті талдау, тауар есебін жүргізу және тағы басқа.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сыртқысауда операцияларының логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаттары: 1) тыңдаушыларды логистиканың негізгі функционалды аумағындағы басқару тәсілдерін, жоспарлау және ұйымдастыруды үйрету; 2) логистикалық жүйеге жүйелік көзқарас шарттарын оқыту; 3) кәсіпорындағы мәселелерді түсіну үшін қажетті білімді беру; 4)жетекшілер мен мамандарға фирманың баға құрылуы, нарықтық және қаржылық аспектілірін білуі үшін білім беру; 5)экономикалық жағдайлар, заңдар, өндірісті дамыту қағидаларына қатысты түсінік беру; Студент білуі қажет: 1)пәннің теориялық және қолданбалы компоненттерін; 2)өндіріс саласы және тауар қозғалысы ретінде логистикалық көзқарас әдістемесін анықтау; 3)тиімді шешім қабылдау үшін теорияны, әдіс тәсілдерді қолдану; 4)түрлі қызмет саласында шешім қабылдау үшін логистикалық жүйені модельдеу және есеп жүргізу;; 5)материалды ресурстар шығынын нормалау; 6)материалды ресустар сұранысын анықтау; 7)кәсіпкерлік қызметте коммерциялық логистика әдістерінің экономикалық тиімділігін бағалау; 8)кәсіпкерлік қызметте логистикалық тәсіл ықпалын көтеру; 9)ақпарат көздерін табу және тиіімді қолдану; 10)өзінің жеке және кәсіби қызметінде логистика негіздерін пайдалану.

Сыртқысауда операцияларының логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаттары: 1) тыңдаушыларды логистиканың негізгі функционалды аумағындағы басқару тәсілдерін, жоспарлау және ұйымдастыруды үйрету; 2) логистикалық жүйеге жүйелік көзқарас шарттарын оқыту; 3) кәсіпорындағы мәселелерді түсіну үшін қажетті білімді беру; 4)жетекшілер мен мамандарға фирманың баға құрылуы, нарықтық және қаржылық аспектілірін білуі үшін білім беру; 5)экономикалық жағдайлар, заңдар, өндірісті дамыту қағидаларына қатысты түсінік беру; Студент білуі қажет: 1)пәннің теориялық және қолданбалы компоненттерін; 2)өндіріс саласы және тауар қозғалысы ретінде логистикалық көзқарас әдістемесін анықтау; 3)тиімді шешім қабылдау үшін теорияны, әдіс тәсілдерді қолдану; 4)түрлі қызмет саласында шешім қабылдау үшін логистикалық жүйені модельдеу және есеп жүргізу;; 5)материалды ресурстар шығынын нормалау; 6)материалды ресустар сұранысын анықтау; 7)кәсіпкерлік қызметте коммерциялық логистика әдістерінің экономикалық тиімділігін бағалау; 8)кәсіпкерлік қызметте логистикалық тәсіл ықпалын көтеру; 9)ақпарат көздерін табу және тиіімді қолдану; 10)өзінің жеке және кәсіби қызметінде логистика негіздерін пайдалану.

Тарату логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тасымалдау жұйесіндегі бизнес-жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстiң зерттеу мақсаты жоспарлауды бизнес- мазмұн туралы ұсыныстың студенттерді дұрыс бағдарлау болып табылады Бұл ғылыми пәнмен танысу олардың негiзгi ұғымдары, қағидаттары, көлiк жүйелерiндегi жоспарлау және бизнестiң талдауының әдiстемелерiмен танысу болып келеді. Курс көлiк жүйелерiнiң жоспарлауының мәселелерiне арналған теориялық және нақты бiлiмдердi жүйелеудi, бекiту және кеңейтудi ескередi. Пәннің тәртібі: бизнестiң жоспарлауының теориясы мен бiлiмдерін меңгеру; шаруашылық тәжiрибе реттейтiн нормативтiк құжаттармен танысу; бiлу және дағды бизнестi жоспарлау; дербес қорытындыларды жасай білу, ұсыныс, болжамдар және жоспарды дайындау. Студент осы курстiң негізін білуі қажет: - бизнес жоспардың не екенін білу және оның басты мақсатын білу; - бизнес-жоспардың барлық бөлiмдерiн мазмұнын бiлу; - көлiк жүйелерi үшiн бизнес-жоспарды құрауға икемi болу; - бизнес-жоспарды талдауға икемiнің болуы және оның презентациясын ұйымдастыра білуі қажет.

Тасымалдау жұйесіндегі бизнес-жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстiң зерттеу мақсаты жоспарлауды бизнес- мазмұн туралы ұсыныстың студенттерді дұрыс бағдарлау болып табылады Бұл ғылыми пәнмен танысу олардың негiзгi ұғымдары, қағидаттары, көлiк жүйелерiндегi жоспарлау және бизнестiң талдауының әдiстемелерiмен танысу болып келеді. Курс көлiк жүйелерiнiң жоспарлауының мәселелерiне арналған теориялық және нақты бiлiмдердi жүйелеудi, бекiту және кеңейтудi ескередi. Пәннің тәртібі: бизнестiң жоспарлауының теориясы мен бiлiмдерін меңгеру; шаруашылық тәжiрибе реттейтiн нормативтiк құжаттармен танысу; бiлу және дағды бизнестi жоспарлау; дербес қорытындыларды жасай білу, ұсыныс, болжамдар және жоспарды дайындау. Студент осы курстiң негізін білуі қажет: - бизнес жоспардың не екенін білу және оның басты мақсатын білу; - бизнес-жоспардың барлық бөлiмдерiн мазмұнын бiлу; - көлiк жүйелерi үшiн бизнес-жоспарды құрауға икемi болу; - бизнес-жоспарды талдауға икемiнің болуы және оның презентациясын ұйымдастыра білуі қажет.

Тасымалдау сервистерінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстiң негiзгi мақсаты - негiзгi тұжырымдамалар және операция тиiмдiлiк бизнесті қамту үшiн өндiрiстiк және салалардың тұтынушыларға жетекшi серiктестiк қолданылатын әдiстермен студенттерді таныстыру. Курстiң тәртібі: 1) өндiрiстiк және қызмет көрсету кәсiпорынның өндiрiстiк экономикалық тиiмдiлiктiң жоғарылату қамтамасыз ететiн ұйымдастыру - жоспарлы шешiмдердiң тиiмдi нұсқаларын таңдау пайда болатын есептердiң шешiмi үшiн қажеттi бiлiмдi алу; 2) өндiрiстiк және қызмет көрсету бөлiмшесiнiң жұмысын ұйымдастыруды үйрету; 3) өндiрiстiк және қызмет көрсету белсендiлiгiн, өндiрiстiк процестi тиiмдi ұйым талдау әдiстерiмен ие болуын, өндiрiс iшiндегi резервтердi тауып пайдалану; Мақсаттар: 1 ) өнеркәсiптiк өндiрiстi ұйымның облысы және басқаруда бiлiм ие болатын маманды дайындау; 2 ) өнеркәсiп кәсiпорындарында еңбектi ұйымдастыру, өндiрiс және басқаруды әбден жетiлдiру бойымен ұйымдастыру жобалауының облысы және белсендiлiкте дағды маманды ектiру; 3 ) аталған қағидаттар, әдiстер және өндiрiстiң ұйымын пiшiнін және басқаруды зерттеу Студент тәртiптiң зерттеуiн нәтижеде бiлуi керек «Операциялық менеджмент»: 1) ұйым, шығарылатын өнiмнiң тиiмдiлiк және бәсекеге қабiлеттiлiгi даму стратегия болжау, бәсекеге қабiлеттiлiк әсер ететiн сыртқы және iшкi факторлар зерттеп бағалау; 2) ахуалды талдау, болжау, анықталмағандықтың жағдайында бәсекеге түсе алатын стратегиялық, басқарушылық шешiмдер бағалап қабылдау экономикалық талдай білу; 3) қойылған мақсаттардың жетiстiгiне өзi және ұжымды ұйымдастыру, ресурстарды үлестiрушiнiң функциясы, диспетчер және координаторды орындауын Студент бiлуi керек: 1) сатып алатын, шығарылатын немесе сатылған объект техникалық және технологиялық ерекшелiктер, әрекет ету қағидаты, бiр iзге салу, стандарттау, мамандандыру және өндiрiстi автоматтандыру және басқару сұрақтарындағы бөлшектелiп таратылу; 2) ғылыми-техникалық iлгерiлеудiң қазiргi талаптарын есебi бар өндiрiстiң ұйымының әдiстерi; 3) өндiрiстiң қарқындатуы және қуаттардың қолданудың тиiмдiлiгiн жоғарылатуының өте жаңа жолдары. 4) өндiрiстiк және сервис бөлiмшелерiнiң жұмысты, ұйымды, жоспарлауы; 5) кәсiпорындағы жаңа өнiм және өнiм сапасының техникалық бақылаудың ұйымын шығаруға өндiрiс өндiрiстiң қамтымы және өнiм өткiзу, техникалық дайындық ұйымның сұрақтары заттық-техникалық;

Тасымалдау сервистерінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстiң негiзгi мақсаты - негiзгi тұжырымдамалар және операция тиiмдiлiк бизнесті қамту үшiн өндiрiстiк және салалардың тұтынушыларға жетекшi серiктестiк қолданылатын әдiстермен студенттерді таныстыру. Курстiң тәртібі: 1) өндiрiстiк және қызмет көрсету кәсiпорынның өндiрiстiк экономикалық тиiмдiлiктiң жоғарылату қамтамасыз ететiн ұйымдастыру - жоспарлы шешiмдердiң тиiмдi нұсқаларын таңдау пайда болатын есептердiң шешiмi үшiн қажеттi бiлiмдi алу; 2) өндiрiстiк және қызмет көрсету бөлiмшесiнiң жұмысын ұйымдастыруды үйрету; 3) өндiрiстiк және қызмет көрсету белсендiлiгiн, өндiрiстiк процестi тиiмдi ұйым талдау әдiстерiмен ие болуын, өндiрiс iшiндегi резервтердi тауып пайдалану; Мақсаттар: 1 ) өнеркәсiптiк өндiрiстi ұйымның облысы және басқаруда бiлiм ие болатын маманды дайындау; 2 ) өнеркәсiп кәсiпорындарында еңбектi ұйымдастыру, өндiрiс және басқаруды әбден жетiлдiру бойымен ұйымдастыру жобалауының облысы және белсендiлiкте дағды маманды ектiру; 3 ) аталған қағидаттар, әдiстер және өндiрiстiң ұйымын пiшiнін және басқаруды зерттеу Студент тәртiптiң зерттеуiн нәтижеде бiлуi керек «Операциялық менеджмент»: 1) ұйым, шығарылатын өнiмнiң тиiмдiлiк және бәсекеге қабiлеттiлiгi даму стратегия болжау, бәсекеге қабiлеттiлiк әсер ететiн сыртқы және iшкi факторлар зерттеп бағалау; 2) ахуалды талдау, болжау, анықталмағандықтың жағдайында бәсекеге түсе алатын стратегиялық, басқарушылық шешiмдер бағалап қабылдау экономикалық талдай білу; 3) қойылған мақсаттардың жетiстiгiне өзi және ұжымды ұйымдастыру, ресурстарды үлестiрушiнiң функциясы, диспетчер және координаторды орындауын Студент бiлуi керек: 1) сатып алатын, шығарылатын немесе сатылған объект техникалық және технологиялық ерекшелiктер, әрекет ету қағидаты, бiр iзге салу, стандарттау, мамандандыру және өндiрiстi автоматтандыру және басқару сұрақтарындағы бөлшектелiп таратылу; 2) ғылыми-техникалық iлгерiлеудiң қазiргi талаптарын есебi бар өндiрiстiң ұйымының әдiстерi; 3) өндiрiстiң қарқындатуы және қуаттардың қолданудың тиiмдiлiгiн жоғарылатуының өте жаңа жолдары. 4) өндiрiстiк және сервис бөлiмшелерiнiң жұмысты, ұйымды, жоспарлауы; 5) кәсiпорындағы жаңа өнiм және өнiм сапасының техникалық бақылаудың ұйымын шығаруға өндiрiс өндiрiстiң қамтымы және өнiм өткiзу, техникалық дайындық ұйымның сұрақтары заттық-техникалық;

Тасымалдау-жүктік жұйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың иақсаты: жеке меншік – нарықты зерттеу және сегменттеудің, негізіжәне бизнес – нарықты зерттеу және сегменттеудің жылжытушы күші, оның белгілері мен түрлерін зерттеу. Студенттер коммерциялық қызметтің мазмұнын, түрін және ерекшеліктерін жетік меңгеру. Сонымен бірге бизнспен айналысатын кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттерін білу. Дисциплина мақсаты ретінде, түлектердің тасымалдау жүктік логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану білуі керек: –көлік өндірісінің дамуын және негізгі ғылыми-техникалық мәселелерін; – көлікті пайдалану шарттары өзгерісінің негізгі бағыттарын; – өндірістік негіздерін; – көліктік нарығы қызметтерінің ахуалы мен сұранысын зерттеу тәсілдерін; – салықты; – басқару мен инжерлерлік шешімдерді қабылдау әне техникалық кономикалық талдау әдістерін; хабардар болуы керек: – көліктегі қозғалыстарды ұйымдастыруға байланысты процесс-тер мен құбылыстарды, негізгі нысандарды және ғылыми зерттеу тәсілдерін қолданудан; – көліктік құралдардың қозғалысын жобалау мен моделдеудің кешендік тәсілдерінен; – жылжымалы құрамдарға техникалық-экономикалық негізгі талаптары мен оларды іске асырудын казіргі кездегі ғылыми-техникалық құралдарынан; – қалалардың көліктік жоспарлану принциптерінен, қатынас жолдарының сапаларынан;

Тасымалдау-жүктік жұйелер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың иақсаты: жеке меншік – нарықты зерттеу және сегменттеудің, негізіжәне бизнес – нарықты зерттеу және сегменттеудің жылжытушы күші, оның белгілері мен түрлерін зерттеу. Студенттер коммерциялық қызметтің мазмұнын, түрін және ерекшеліктерін жетік меңгеру. Сонымен бірге бизнспен айналысатын кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттерін білу. Дисциплина мақсаты ретінде, түлектердің тасымалдау жүктік логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану білуі керек: –көлік өндірісінің дамуын және негізгі ғылыми-техникалық мәселелерін; – көлікті пайдалану шарттары өзгерісінің негізгі бағыттарын; – өндірістік негіздерін; – көліктік нарығы қызметтерінің ахуалы мен сұранысын зерттеу тәсілдерін; – салықты; – басқару мен инжерлерлік шешімдерді қабылдау әне техникалық кономикалық талдау әдістерін; хабардар болуы керек: – көліктегі қозғалыстарды ұйымдастыруға байланысты процесс-тер мен құбылыстарды, негізгі нысандарды және ғылыми зерттеу тәсілдерін қолданудан; – көліктік құралдардың қозғалысын жобалау мен моделдеудің кешендік тәсілдерінен; – жылжымалы құрамдарға техникалық-экономикалық негізгі талаптары мен оларды іске асырудын казіргі кездегі ғылыми-техникалық құралдарынан; – қалалардың көліктік жоспарлану принциптерінен, қатынас жолдарының сапаларынан;

Тауар сарабы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Тауар мен қызмет экспертизасы» пәнінің мақсаттары – классификацияны үйрену, заманауи ассортиментті білу, сақтау жүйелері, тауарды кодтау, экспертиза жасаудың жаңа әдістерін білу. Пәннің міндеттері. Экспертиза жасаудың тәсілдерін үйрету, тауар сапасы жайында жаңа тәсілдерді меңгерту. Тәжірибелік машықпен танысу. тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты жайында тауарлық және өткізу саясаттарын білу; коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере отырып, өткізу саясатын басқару; тауарлық және өткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу.

Тауар сарабы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Тауар мен қызмет экспертизасы» пәнінің мақсаттары – классификацияны үйрену, заманауи ассортиментті білу, сақтау жүйелері, тауарды кодтау, экспертиза жасаудың жаңа әдістерін білу. Пәннің міндеттері. Экспертиза жасаудың тәсілдерін үйрету, тауар сапасы жайында жаңа тәсілдерді меңгерту. Тәжірибелік машықпен танысу. тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты жайында тауарлық және өткізу саясаттарын білу; коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере отырып, өткізу саясатын басқару; тауарлық және өткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты – әлемдік экономиканың дамуы ресурстардың сандық және сапалық тұрғыдан өсуімен қатар жүретін процесс сонымен қатар әлемдік нарықта тауарларды жеткізу тасымалдау технологияларымен таныстыру. Пәндіоқунәтижесінде магистрант келесіқұзыреттергеиеболуытиіс: • Білу: капиталды бағалау, активтердің нарықтық құны сынды негізгі қаржылық менеджменттің тәсілдерін қолдна отырып капиталдан табыс табу • Түсіну: мәдени және рационалды ойлау дағдысын қалыптастыру • Істей білу: қолда

Халықаралық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты – әлемдік экономиканың дамуы ресурстардың сандық және сапалық тұрғыдан өсуімен қатар жүретін процесс сонымен қатар әлемдік нарықта тауарларды жеткізу тасымалдау технологияларымен таныстыру. Пәндіоқунәтижесінде магистрант келесіқұзыреттергеиеболуытиіс: • Білу: капиталды бағалау, активтердің нарықтық құны сынды негізгі қаржылық менеджменттің тәсілдерін қолдна отырып капиталдан табыс табу • Түсіну: мәдени және рационалды ойлау дағдысын қалыптастыру • Істей білу: қолда

Халықаралық тасымалдау коридорларының логистикалық инфрақұрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаттары: жүк және тауар қозғалыс қызметiнде қисынды және тиiмдi шешiмдердiң қабылдануы үшiн, сыртқы сауданың тиiмдiлiгiн жоғарлату, көлiк қызметтерiнiң экспорттың дамуы және Ресей ұлттық өнiмдерін құрама бөлiк ретiнде өтпелi потенциалдың өткiзуiн, жүйенi тиiмдi басқаруды қамту үшiн (ХКК ) ұлттық және халықаралық көлiк коридорлар жүйесінiң қалыптастыруы, көлiк - логистикалық инфрақұрылымның дамуы және инновациялық логистикалық технологиялардың енуi бойымен мемлекеттiк көлiк саясатының облысында тыңдаушылар үшін қажетті білімдер беру Студент тиiстi: - халықаралық көлiк коридорларын қалыптастырудың (ХКК )ұғымын, арналуын, дамудың тарихын, кезеңдері және стратегиясын бiлу; -интермодельді және жүктердiң халықаралық аралас тасымалдаула ұйымның мультимодельдi технологиялары және олардың экономикалық тиiмдiлiгiнің артықшылықтары туралы бiлiмге ие болу; - жүктердi өңдеу және қабылдау үшiн терминалдық кешендер мен логистикалық орталықтардың тiрек желiсiнiң мультимодалдi көлiк түйiндерiндегi қалыптастыру стратегиясының әзiрлеу дағдыларын иелену, келесi ХКК-ы трасса бойымен;

Халықаралық тасымалдау коридорларының логистикалық инфрақұрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаттары: жүк және тауар қозғалыс қызметiнде қисынды және тиiмдi шешiмдердiң қабылдануы үшiн, сыртқы сауданың тиiмдiлiгiн жоғарлату, көлiк қызметтерiнiң экспорттың дамуы және Ресей ұлттық өнiмдерін құрама бөлiк ретiнде өтпелi потенциалдың өткiзуiн, жүйенi тиiмдi басқаруды қамту үшiн (ХКК ) ұлттық және халықаралық көлiк коридорлар жүйесінiң қалыптастыруы, көлiк - логистикалық инфрақұрылымның дамуы және инновациялық логистикалық технологиялардың енуi бойымен мемлекеттiк көлiк саясатының облысында тыңдаушылар үшін қажетті білімдер беру Студент тиiстi: - халықаралық көлiк коридорларын қалыптастырудың (ХКК )ұғымын, арналуын, дамудың тарихын, кезеңдері және стратегиясын бiлу; -интермодельді және жүктердiң халықаралық аралас тасымалдаула ұйымның мультимодельдi технологиялары және олардың экономикалық тиiмдiлiгiнің артықшылықтары туралы бiлiмге ие болу; - жүктердi өңдеу және қабылдау үшiн терминалдық кешендер мен логистикалық орталықтардың тiрек желiсiнiң мультимодалдi көлiк түйiндерiндегi қалыптастыру стратегиясының әзiрлеу дағдыларын иелену, келесi ХКК-ы трасса бойымен;

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономикадағы статистикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение