Бакалавриат
Экология

Экология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«5В060800 - Экология» білім бағдарламасының сипаттамасының құрылымы
Халықаралық аккредитация: ASIIN
Бағдарлама: 5В060800 – Экология.
Оқыту деңгейі: бакалавриат.
Емтихандар: Бірыңғай Ұлттық тестілеу ережелеріне сәйкес орта мектепті бітіргеннен кейін емтихан және ЖОО-ға түсу кезінде тест тапсырылады, кәсіби пәндер: биология және география
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
«Экология» бағыты бойынша бакалаврлардың мамандандырылған кәсіби қызметі келесі салалар бойынша дайындалады:
- Эколог-зерттеуші;
- Ауылшаруашылықтың және өнеркәсіптің әртүрлі салаларының кәсіпорындары үшін экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы менеджер;
- Эколог-сарапшы, эколог-аудитор, өндірістің салалары бойынша эколог;
- Қоршаған ортаны қорғау бойынша инспектор;
- Ғылыми-зерттеу орындарындағы эколог-зерттеуші;
- Арнайы оқу орындарында және орта мектептерде экологиядан оқытушы.
Кәсіби пәндер: Экология және тұрақты даму; Қоршаған орта туралы ілім; Экологиялық мониторинг; Экологиялық сараптама және аудит; Биогеохимия және экотоксикология; Өндірістік экология; Экологиялық химия; Қоршаған ортаға әсерді бағалау.
Білім алудың басымдылығы:
- университеттік білімнің іргелі сипаты;
- бірегей авторлық курстар, білім алудағы жаңа заманауй әдістемелер және техникалық тәсілдер;
- экология саласындағы зерттеулердің кеңінен жүргізілуі;
- экологиялық аудит, қоршаған ортаның жағдайын бақылау, өндірістің және жобаның экологиялық қауіпсіздігі саласында маман болу мүмкіндігі;
- магистратурада, кейін PhD докторантурада білім алуды жалғастыру мүмкіндігі;
- ыңғайлы және жабдықталған кампус және жатаханалар.
Халықаралық байланыс: студенттер келісім бар серіктес университеттерде білім алуға мүмкіндігі бар.
Тәжірибеден өту орындары және жұмысқа орналастыру: Ғылыми және зерттеу зертханалары; Ауылшаруашылықтың және өнеркәсіптің әртүрлі салаларының кәсіпорындарындағы экологиялық бөлімдері; Мемлекеттік ұйымдар, бақылау және қадағалау органдары. Табиғатты қорғайтын ұйымдар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Экология
Мамандық шифры
5B060800
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
100
ОРЫС
90

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Адам экологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: қоршаған орта жай-күйі мен оның компоненттерін оңтайлы ақпарат алудың негізгі ережелерімен студенттерді таныстыру қажет. Курстың міндеттері: эволюциялық сұрақтар нәтижесінде, қоршаған ортаның адам денесінің бейімделуінің функционалдық жынысы және жеке сипаттамаларына түсінік бередің адам мен табиғаттың өзара іс-қимылына қосымша медициналық және биологиялық аспектілері. Денсаулығын сақтау ретінде биологиялық және әлеуметтік ортаға бейімделу тетіктерін анықтау, адам мен табиғаттың өзара іс-қимыл ерекшеліктерімен адам денсаулығы, қоршаған ортаның әсерін студенттерге таныстыру. Курстың мазмұны: Өркениет тарихында табиғат пен қоғамның қарым-қатынасы. Қоршаған ортанын тарихи бірлігі және адам денсаулығы. Биоқоғаммен адам табиғаты. Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас эволюциясы. Антропологиялық-экожүйелердің ғылым саласы ретінде Адам Экология. Адам мен экология медициналық және биологиялық аспектілері. Экологиялық дағдарыс адам рөлін бейімдеу талдау тетіктері. Адам өмірінің әлеуметтік аспектілері. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: білуі тиіс: - табиғаттың «өзара іс-қимыл негіздері - адам мен табиғат» арасындағы қарым-қатынастардың тарихи түрлері; - жергілікті экологиялық мәселелерді шешу мүмкіндіктері, әлеуметтік және экологиялық ерекшеліктері; - биопсихологиялық-әлеуметтік этномәдениеттік табиғат пен қоғамдағы құбылыстардың қарым-қатынасы, тұтас жүйесі, организмнің бейімделу реакциялардың тәуелділік ретінде олардың адам организміне тікелей және жанама әсерлерінің тетіктері игеру: - әлеуметтік себеп-салдарын түсіндіруге байланысты экологиялық процестердің құбылыстары; - жаңа технологиялар мен кіші білім беруді дамыту деректерді және адам экология жағдайын, жаратылыстану, жалпы экология, биология ғылымдарын және гуманитарлық пайдалану, білім беру, қоршаған орта жағдайларының білімін қолдану; меңгеру: - экологиялық мәдениетті қалыптастыру экологиялық ағарту, кешенді, саяси, экологиялық және әлеуметтік факторлардың компоненттерінің физикалық, психикалық және әлеуметтік саулығын өзара қалыптастыру.

Азық-түліктің экологиялық қауіпсіздігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Биогеохимия және экотоксикология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді биохимияның негіздеріне – миграция үрдістері мен химиялық элементтердің тірі ағзалар мен қоршаған орта арасындағы масса алмасуын оқыту. Токсканттардың қоршаған ортада таралуын болжау және табуға көмектесін студенттерде теориялық және практикалық машықтарды қалыптастыратын қазіргі уақыттағы концепциялар мен зерттеу нәтижелерін ескере отырып экотоксикология негіздерін үйрету. Курстың міндеттері: болашақ эколог мамандарды биогеохимияның мазмұнымен және қоршаған ортаның ластануына байланысты геохимиялық мәліметтерді тәжірибелік қолдануға және мәселелереді шешуге және экологиялық жүйелерлерде түрлі токсиканттардың жинақталуы, ағзаларға токсиканттардың әсері және экотоксикологиялық мониторинг жайлы түсініктерді қалыптастыру Курстың мазмұны: тарихи және биогеохимияның пайда болуының методологиялық алғышарттары, В.И. Вернадскийдің жер туралы ғылымының пайда болуының рөлі; биогеохимияның міндеті; биосфераның ұйымшылдығы, тұрақтылығы мен өзін-өзі реттеуі, биосфера компоненттері; топырақтағы органикалық қосылыстардың трансформациясы, биосфераның дамуындағы топырақтың рөлі; заттардың типі мен факторының миграциясы, геохимиялық тосқуыл түрлері; тірі заттардың биогеохимиялық функциясы мен биогеохимиялық қағидалары; өсімдіктердің химиялық құрамы мен дамуына геохимиялық ортаның әсері; өсімдіктердің химиялық құрамы мен геохимиялық ортада дамуға әсерін зерттеу; әртүрлі биоценоз және агроценоз табиғи аймақтарындағы топырақ-өсімдік жүйесіндегі айнлымдардың ерекшеліктері; ноосфера, элементтердің техногенді миграциясы, техногенді аномалиясы мен тосқауылы, биосфераның ноосфераға оңтайлы ауысу жолдары. Экологиялық токсикологияның негізгі түсініктері; ортаға поллютанттардың түсу көздері, персистирлеу, абиотикалық трансформация (фотолиз, гидролиз), биотикалық трансформация, токсикалық факторлар, токсикалық факторлардың классификациясы, қолайсыз эффектердің қалыптасу заңдылықтары. Тірі ағзаға ластаушы заттардың улылық әсерінің типтері, қатты және созылмалы экотоксикалық. Токсикалық заттардың ағзаға әсері, түсу жолдары, биожинақтаушылық, биоаккумуляция, биомагнификация, адам, жануар және өсімдік ағзаларына токсикалық заттардың жинақталу заңдылықтары, токсиканттардың ағзаның өсіміне, жыныстық жетілуіне, имундық жүйесіне және басқа да жүйелеріне әсері. Улардың токсикалығының критерилері:түсу жолдары, тасымал, таралу, алмасу, ағзадан уларды шығару;улардың жинақталуы және бірлескен әсері. Пәнді оқу барысында студенттер: білуі тиіс: - Жер биосферасында болатын геохимиялық және геофизикалық үрдістерді; қоршаған орта мен тірі заттар арасындағы жалпы әлемдік өзара әрекеттесу заңдылықтарды; химиялық элементтердің ғаламдық биогеохимиялық миграция кезеңдерін; табиғи-антропогендік және табиғи ландшафтардың геохимиясы; қоршаған ортаның жағдайының экологиялық-геохимиялық негізін; - биосфераның құрылымдық және қызметтік құрылымы; биосфераның басқа заттарынан тірі заттың негізгі айырмашылығы; негізгі биогенді элементтердің биогеохимиялық айналымдары; экотоксиканттардың негізгі кластары, типтері, шығу көздері, олардың тірі ағзаға әсері, табиғи экожүйенің түрлі теңгейлеріне түрлі экотоксиканттардың әсер ету механизмдері; заттың құрылымы мен токсикалығы арасындағы байланыс; экотоксиканттардың тірі ағзаларға түсу жолдары, тасымалы, депонирленуі, токсиканттардың ҚО өзгеруі және шығарылуы; токсикалық заттардың бірлескен әсері кезінде экотоксикалық эффекттің ерекшеліктерін игеру: - қоршаған ортаның экологиялық сапасын анықтау үшін геохимиялық және геофизикалық көрсеткішітерді қолдану; - биосферадағы физикалық және химиялық ластаушылардың түрлерін анықтау; экологиялық жүйелердің физикалық және химиялық ластануының сапалық дәрежесін бағалау; - биосферадағы химиялық заттардың миграциясына анализ жасау және оның түрлі компоненттерінің экотоксикалық заттармен ластануына баға беру, сонымен қатар оларды алдын алу үшін іс-шаралар қабылдай алуы тиіс; меңгеру: -биосферадағы физикалық және химиялық ластаушылардың түрлері мен олардың тарнсформациясын білу; ластанудың сапалық бағасы мен табу жолдары әдістерін білу. түрлі токсикалық әсерден болған биосфераның түрлі компоненттерінің деградациясын табу, жол бермеу және алдын алудың теоретикалық және практикалық машықтарды; қоршаған ортада токсиканттардың физико-химиялық анализінің әдістерін; ғылыми тәжірибелерді жүргізуді меңгеруі тиіс.

Биосфераның құрылымы мен эволюциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: - Биосфераға ең ірі экожүйе ретінде толық және мағыналы түсінік беру, оның шекарасын сызу, масштабын, жаһандық биосфералық процестердің бірлігі мен заңдылықтарын белгілеу, оның Космоспен байланысы және биосфераның потенциялды нәтижелерін көрсете отырып осы процестердің тренді мен қарқынының өзгеруіне адамдардың үлесін көрсету. Курстың міндеттері: - биосфера қызметінің негізгі заңдылықтарын ашу; - физикалық ортаның өзгеруіндегі тірі организмдердің ғаламшардағы маңызын айықындау; -студенттерді биосфераның маңызды бірліктерінің- биогеоценоздың қызметін және құрылымын терең түсінуге және ондағы сандық теңгерімділік процестерін үйрету; -жүйелілік тәсілдемелердің дағдыларын әдеттендіру; ескі теңгерімділік процесін жаңа өзін-өзі реттейтін теңгерімділікпен алмастыру және биосфера эволюциясы туралы түсінікті қалыптастыру; - биосфера компоненттерінің өзара әрекеттерінің негізгі заңдылықтары және адамдардың шаруашылық іс-әрекеттерінің экологиялық салдары әсіресе табиғатты пайдаланудың қарқын алу жағдайы бойынша білімді ұйымдастыру. Курстың негізгі бөлімдері: - биосфера ерекшеліктерінің құрылымы -биосфера концепциясының қалыптасуы -тірі адам болмысы және тіршіліктің пайда болу мәселелері - биосфера эволюциясы - биосфера туралы В.И. Вернадскийдің ілімі. - В.И. Вернадский - биосфера ілімінің негізін қалаушы. -биосфера қызметінің заңдылықтары - биосфера тұрақтылығының механизмдері - Ноосфера және биосфераның өзекті мәселелері - жаһандық биосфера процестері -қазіргі кездегі әлеуметтік-экологиялық мәселелер - ғаламшардың жағдайы Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білуі тиіс: - биосфераның қалыптасуының негізгі кезеңдерін және оның қызметінің заңдылықтарын; -биосфераның тұрақтылық және тұтастық механиздерін; биосфераның тұтастығын сақтаудағы тірі организмдердің рөлін; - адам тіршілігіне негізделген биосфераның өзекті мәселелерін; Игеру: - биосфера процестерін талдау; адамдардың іс-әрекетінен пайда болатын биосфераның және биогеоценоздың гомеостазының бұзылуының теріс әсерлерін; - алған білімдерін тәжірибеде қолдану. Меңгеру: - қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және нақты міндеттерді белгілеу және биосфералық процестерді талдауға дағдылану; - биосфера дамуының заңдылықтарын меңгеру және экологиялық тепе-теңдікті сақтау жағдайлары мен қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - алған білімдерін экологиялық тапсырмаларды шешу үшін пайдалана білуге машықтану.

Геоэкология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерге табиғатты пайдалану мен табиғатты қорғау саласындағы іргелі зерттеулердің негізін беру. Ол ландшафттық, аймақтық және жаһандық географиялық экожүйелердің жұмыс істеуі туралы деректерді қамтиды.. Пәннің міндеттері: студенттерде физико-геоэкологиялық және экономико-геоэкологиялық бағыттармен бірге геоэкологиялық зерттеулерді ұйымдастыру реті, әдістері және жолдары туралы қажетті білімді қалыптастыру. Пәннің негізгі бөлімдері: Геоэкологияның теориялық және әдіснамалық негіздері; Геожүйелердің баланстық теңдеулері. Биотаның геожүйелердегі ролі. Геоэкологияның негізгі әдістері. Негізгі жаһандық геожүйелік процестер. Келеңсіз табиғи және антропогенді процестер мен құбылыстардың геоэкологиялық аспектілері. Табиғатты пайдаланудың геоэкологиялық аспектілері. Қоршаған ортаның геоэкологиялық алқынуын бағалау критерийлеру. Атмосфера мен климатқа адам қызметінің әсері. Гидросфераға адам қызметінің әсері. Литосфераның геоэкологиялық функциялары. Биосфераның геоэкологиялық негізгі проблемалары. Геожүйелердің күйін басқару. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білу: геоэкологияның теоретикалық және әдіснамалық негіздерін және табиғатты пайдаланудың геоэкологиялық аспектілерін білу. Игере білу: өндірістің түрлі салаларының шаруашылық қызметінің ландшафттық, аймақтық және планетарлық деңгейде экологиялық процестерге әсерлерін бағалауды жүргізу. Меңгере білу: геоэкологиядағы қарастырылатын экологиялық заңдылықтарды олардың аутэкология және синэкологиямен байланыста қолдану дағдыларын.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жануарлар мен өсімдіктер экологиясы экологиясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жануарлар экологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: «Жануарлар экологиясы» пәнін оқытудың мақсаты студенттерді жануарлар әлемі жүйесі және құрылысының жалпы жоспарымен, әртүрлі өмір сүру мекендерде мүшелердің дамуына байланысты жануарлар құрылысының өзгеруі «Экология» мамандығы студенттерінің экосистемада және адамдар өмірінде жануарлардың орны мен маңызын түсіну бейнесі қалыптасады. Курстың міндеттері: - Студенттерді жануарлар жүйесімен таныстыру; - Жануарлардың пайда болуы, туыстығы, тасономиясы және географиялық таралуы, туралы түсінік беру; - Әр түрлі өмір сүру жағдайына жануарлардың бейімделуін қарастыру; Курстың мазмұны: - Кіріспе. Пәннің мақсаттары мен міндеттері. - Қарапайымдылар, тірі ағзалардың жеке бір әлемі ретінде. Қарапайымдыларға жалпы сипаттама. Основные черты строения и отношения со средой обитания Өмір сүру ортасымен байланысы және негізгі құрысыс ерекшеліктері. Қарапайымдылардың негізгі топтарына сипаттама. Көпжасушалы ағзалардың пайда болуы туралы гипотезалар. - Көпжасушалылардың негізгі типінің жалпы қалыптасуы және сипаттамасы; - Фагоциттәрізділер, Губкалылар және Ішекқуыстылар. - Шұбалшаңдар (жеке типтеріне сипаттама Паразиттік бейімделуі. -Буынаяқтылар Құрлықта өмір сүруге бейімделуі. Ұшуға бейімделген бунақденелілер. - Хордалылар типі (Chordata). Омыртқалылардың қалыптасуының жалпы түсінігі׃ - Жақсүйексіздер (Agnatha). Дөңгелекауыздылар (Cyclostomata). Дөңгелекауыздылардың пайда болуы және эвалюциясы. - Жақсүйектілер (Gnathostomata). -Шеміршекті және Сүйекті балықтардың негізгі топтарына систематикалық шолу. - Амфибиялар. - Рептилия класына сипаттама. Систематикасы, пайда болуы және эволюциясы, қазіргі заманғы топтарға систематикалық шолу. -Құстар класына сипаттама. Құстардың жалпы құрылысы, систематикасы, пайда болуыжәне эволюциясы. - Сүтқоректілер класына сипаттама. Жалпы құрылысы, систематикасы, пайда болуыжәне эволюциясы. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуге міндетті: - зоологияның даму сатылары, Зоологияның дамуына ғалымдардың қосқан үлестері; - Жануарлар титерінің белгілері; олардың негізгі эволюциялық даму бағыттары ; - жануарлар класстары мен топтары арасындағы филогенетикалық байланыс; әр кластың мүшелер жүйесінің қызметтері және құрылыс ерекшеліктері; - биологияның жалпы ерекшеліктері және жалпы таралған, шаруашылық маңызды және қорғалған түрлер. Істей алу: - типтің, типасты, класстың,отрядтың, туыстың, түрдің мүшелер жүйесінің қызметтері және жалпы құрылысның туралы білімін қолдану; - қоршаған орта жағдайының ауысуына байланысты мүшелер жүйесі құрылысының физиологиялық және морфологиялық өзгерістерін, яғни мүшелер жүйесінің қызметінің және құрылысының биологиялық орындылығын түсіндіу; - әртүрлі кластағы және басқа ағзалар топтарындағы мүшелер жүйесінің морфофизиологиялық ерекшеліктерін салыстыру, және құрылысының озық және нашар сипаттарын, сонымен қатар мамандану сипатын ерекшелеу; - мүшелер жүйесі және мүшелер қызметтері мен құрылысның байланысы туралы қорытынды жасау; - жануарлардың барлық топтарының анықтауыштарымен жұмыс жасай алу; - коллекцияда анытау, жалпы түрлер мен омыртқалылар негізгі систематикалық топтарын суреттен анықтау. Меңгеру: зоологиялық объектілермен экологиялық зерттеу жүргізу әдістері; анықтауыш кестелермен жұмыс жасай алу, жануарлардың негізгі топтарының биотоптық және белдеулік таралуы туралы түсінік.

Жаратылыстанудың экологиялық аспектісі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты– қазіргі кездегі табиғат пайдаланудың экологиялық проблемалары және «табиғат-шаруашылық-қоғам» жүйесінің тұрақты дамуы мәселелерін кешенді анализдеу және шешуін қамтамасыз ететін студенттерде экологиялық ойлауды қалыпастыру. Курстың міндеттері: студенттерді қазіргі кездегі экологияның негізігі проблемалары мен дамуының бағыттарымен таныстыру және экологиялық ойлаудың дамуына негіз болуына бағытталған; қоршаған ортаға бірегей көзқарасты қалыптастыру; табиғат құбылыстарының негізін және заңдылықтарын табу; қоршаған табиғи ортаның алуантүрлілігін түсіну және локальды, аумақтық және ғаламдық деңгейдегі экологиялық проблемаларды анализдей білуі қажет. Курстың мазмұнына биологияның экологиялық аспектілері кіреді: Экожүйелер, биоценоздар және биогеоценоздар; экологиялық байланыстар. Жануарлардың биосферадағы және адам өміріндегі рөлі; Өсімдіктердің табиғаттағы және адам өміріндегі мәні. Химияның экологиялық аспектілері: химиялық экология және қоршаған ортаның проблемалары; күкірт, азот, көміртегінің қосылыстары, ауыр металдар; эколого-химиялық процесстер және атмосфераның мәселелері; эколого-химиялық процесстер және гидросфераның мәселелері; биосфераның эколого-химиялық мәселелері; химиялық факторлардың ағзаға әсері; Хемомедиаторлар, полютанттар. Поллютанттардың улы әсерінің түрлері. Химиялық экология және энергетика. Қалдықсыз технология және ақаба суларды тазартудың және атмосфераға газды тасталымдарды тазартудың физико-химиялық әдістері. Қышқыл шөгінділердің экологиялық салдары. Атмосфераны қорғау шаралары. Пәнді оқу барысында студентер: адам мен табиғаттың тұтастығы жайлы қазіргі кездегі көз қарастарды; табиғи және техногенді процестерді; қоршаған ортаны қорғау және физиканың, химияның, биологияның, ғылымтанудың, философияның және методологияның негізгі түсініктерін негіздей алуы; биологияның, химияның, химиялық экологияның және химиялық экологияның, энергетиканың мәселелерін, өндірістің улы және қауіпті факторларының әсер ету механизмдерін, қоршаған ортаға және адамға әсерін білуі, сонымен қатар экологиялық қауіпті бағалай білуі тиіс. адам мен табиғаттың бір тұтастығының негізгі заңдылықтарын қолдана білуі, мамандардың әрекеті негізінде қоршан ортаны қорғауды іске асыру тиіс. ғылыми ойлау мәдениетін, жалпыландыру, жайттар мен теориялық жағдайлардың анализі мен синтезін; мамандандырылған тәжірибенің түрлі бөлімдерінде типтік мәселелерді шешу үшін қажетті категориялар жүйесі мен әдістерін қолдануды меңгеруі тиіс;

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның экологиялық геожүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Қазақстанның табиғатын қорғаудың ғылыми негіздерін зерттеу, геожүйелер экологиясының негізін қалаушы қағидаларды зерттеу, теориялық және техногенездің экологиялық мәселелерін Қазақстанның геожүйе экологиясының айқын заңдылықтарын тәжірибелік айқындау; Курстың міндетері: экологиялық геосистем негізін теориялық тұрғыдан ашу, Қазақстанның табиғатын қорғаудың құрамдас бөлігі мен ғылыми концепциясын түсіндіру. Курстың мазмұны: Қазақстанның табиғатын қорғау, экологиялық геожүйе қағидаттары; теориялық және техногенездің экологиялық мәселелерін Қазақстанның геожүйе экологиясының заңдылықтарына тәжірибелік айқындауыш; геожүйені игерудегі геоэкологиялық қағидаттары. Пәнді оқу барысында студенттер: білуі тиіс: техносфера мен антропосфера туралы ғылыми негізіндегі ұғым; қоршаған ортаға шаруашылық инфоқұрылымдық экологиялық зардаптардың әсері; қоршаған ортаға экологиялық факторлардың құрылымы; игеру: геожүйелердің өзгерісінің фонында адамдардың бейімделу жағдайын есептеу; геожүйелерге экологиялық зардаптардың болған антропогенезді болжау; меңгеру: табиғатты қорғау картасын құрастыру; өнеркәсіптік өндіріс пен басқада іс-әрекеттердің түрлерін экологизациялауда мәселелерді шешу.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта туралы ілім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсмақсаты: - студенттердіқоршағанортатуралықазіргіуақыттағытүсінікпен, динамикалықөзгерісіжәнебиосферағаәсеріментаныстыру. Курстыңміндеті: - тіріағзалардың, әртүрлідеңгейдегіэкожүйелер, тұтасыменбисферажәнеоныңтұтастығыныңқызмететуініңнегізгізаңдылықтарынзерттеу; - бисфераныңқазіргіжәнеболашақтағыжағдайындақоршағанортаныңбастырөлінкөрсету; - студенттергекурстыңбарлықбөлімдерібойыншаіргелібілімдердіберу: атмосфера, гидросфера, литосферажәнебиосфераныңтұрақтыжағдайынсақтау. - табиғаттықарқындыпайдаланужағдайындабиосферақұрамдасбөліктерініңөазараәсеріжәнеадамныңшаруашылықәрекеттерініңэкологиялықсалдарларынегізгізаңдылықтарытуралыбілімдіқалыптастыру; - студенттердеэкологиялықмәселелер, қоршағанортанықорғаужәнетұрақтыдамусаласындакүрделімәселелердіталқылаудакешендітүрдешығармашылықтәсілдердіқалыптастыру. Курстыңнегізгібөлімдері: - жердіңландшафттыққабығыныңқалыптасуыжәнеқазіргіжағдайы; - Жер- тіріматерияныңпайдаболғанорны; - биосфера – адамдардыңтіршілікетуортасы; - тіріағзаларғакеріәсерінтигізетінтабиғифакторлар; - атмосфераның, гидросфераның, литосфераныңқазіргіжағдайы; - Қоршағанортаныңқазіргіуақыттағымәселелері; - қоршағанортамәселелерібойыншахалықаралықұйымдаржәнебағдарламалар.  Білуітиіс: - тіріағзалардыңтіршілікетуортасыменөзараәрекетінанықтайтыннегізгізаңдылықтары; - жерқабығыныңжалпықұрылымыжәнеЖердіңгеологиялықерекшелігі; - Жердегітіршіліктіңпайдаболуыжәнебиосфераныңқалыптсауы; - Жератмосферасы, гидросферасы, литосферасынаәрекететудіңнегізгітүрлері; Эколгиялықжүйежәнетұтасыменбиосфераныңқызмететуі. Игеру: - ақпараттарағыныныңішіненбиосфераныңқазіргіжағдайынжәнежекелегенаймақтардыңэкологиялықжағдайы, ландшафттарменэкожүйелердіңантропогендікөзгерісітүрлерітуралықажеттімағлұматтытабаалу; - табиғижәнеантропогендікэкологиялықүрдістердіанықтаужәнеталдаужәнеолардышешужолдары; - биосфераныңтұрақтылығынқамтамасызетумақсатындаадамдардыңтіршілікетужәнеөмірсүруүлгісініңжоспарлытүрдегідәстүрліөзгерісінебағытталғанадамзаттыңқазіргіуақыттағытұрақтыдамуконцепцияларыменстратегияларынаталдаужасау. Меңгеру: - ғылымижәнетехникалыққұжаттар, есепберужұмыстарыныңдағдылары, өзжұмытсарыныңқорытындыесебі, мақалалар, тезистерқұру; - эколгиялықүрдістердіталдау, табиғаттыңжәнеқоғамныңтұрақтыдамуныңміндеттеріжәнебасымдықтары, жәнеалынғанбілімдердіэкологиялықміндеттердішешудеқолдану; - биосфераныңдамузаңдылықтарыжәнеоныңтұрақытылығынсақтаушарттарын.

Қоршаған ортаға әсерді бағалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: -жоспарланып отырған шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға барлық әсер түрлерінің сипаты мен дәрежесін анықтау; -бұл әсерлердің экологиялық және әлеуметтік салдарын бағалау; -шаруашылық қызметтің әсерінің алдын-алу немесе жұмысарту. Пәннің міндеттері: -ҚО күйінің жоба іске асырылғанға дейін бағалануы; -жоспарланып отырған қызметтің негативті әсерінің негізгі факторлары мен түрлерін айқындау; - барлық негізгі әсер түрлерін шектеу немесе бейтараптандыру шараларын дайындау және ұсыну. Пәннің негізгі мазмұны: -экологиялық сараптаманың (ЭС) және қоршаған ортаға әсерді бағалаудың (ҚОӘБ) теориялық негіздері; -ЭС және ҚОӘБ жүргізуді ұйымдастыру; -ЭС және ҚОӘБ жұмыстарын жүргізуге қойылатын талаптар; -экоаудиттың жалпы ұғымы, міндеттері және принциптері; -ҚОӘБ аудиторлық тексеру; -ҚОӘБ аудиторлық тексеру әдісі; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білу: -мемлекеттік және қоғамдық экологиялық сараптамамен ҚОӘБ және оны жобалауды реттеу қызметі саласында негізгі экологиялық заннамаларды білу; -мемлекеттік және қоғамдық сараптамен ҚОӘБ жұмысын ұйымдастыру негіздерін білу; -инвестициялық жобалаудың, ҚОӘБ және мемлекеттік сараптаманың жалпы процедурасын білу; Игеру: -ҚОӘБ саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды сауатты қолдану және талдау; - түрлі типтегі жобалардың жоспарланған және жобаланған шаруашылық қызметінде ҚОӘБ әдістерін пайдалану; - геоэкологиялық кешенді ҚОӘБ жүргізу. Меңгеру: ЭС және ҚОӘБ жүргізудің жүйелі әдісін меңгеру.

Қоршаған ортаға әсерін бағалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны басқару және жасыл экономика негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: - «Жасыл экономика» тетіктерін енгізу арқылы қоршаған ортаны басқару ағымдағы тәсілдерді зерделеу. Курстың міндеттері: - экологиялық басқару үрдістері мен келешегін түсіндіруді қамтамасыз ету; -баламалы таза энергияны пайдалану арқылы «жасыл экономиканы» қамтамасыз ету және өндіріс тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар жиынтығымен таныстыру; - энергияны және ресурсты үнемдеу, энергияның таза көздерін еңгізу арқылы табиғат пайдалануды реттеу экономикалық және құқықтық тетіктерін талдау. Курстың мазмұны: - табиғи ресурстары, даму перспективаларының құрылымы; - «жасыл экономиканың» сақтау негіздері; - «жасыл экономиканың» сақтау негізінің саласындағы заңнамасы; - табиғатты пайдалануды реттеу басқармасындағы тетіктері «жасыл экономиканы» жүзеге асыру әлемдік тәжірибесі; - баламалы энергетика, энергияның тиімділігі және ресурс салаларды дамытудағы технологиялық тәсілдер. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білуі тиіс:- баламалы таза энергияға көшу негізделген «жасыл экономиканың» мақсаттары мен міндеттерін сақтау. Игеру:- үрдістерді анықтау және даму перспективасын бағалау және энергияның тиімділігі мен ресурс салаларын жақсартуға, қоршаған ортаны басқару құрылымын өзгерту; - қоршаған ортаны басқаруды жетілдіруді баламалы энергияны іске асыру үшін технологиялық шешімдерді талдау; Меңгеру: - баламалы энергия көздерін, ресурстарды үнемдеу арқылы экономикалық және нормативтік қоршаған ортаны басқаруды талдай білу; - қоршаған ортаны қорғауды басқарудың өндірістік энергияның тиімділігін арттыру үшін ұсыныстарды негіздеу.

Қоршаған ортаның физикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – Ашық, тұйық жүйелер жайлы және физиканың негізгі заңдарына қатысты түсініктерді қалыптастыру. Ашық жүйелер физикасының теориялық негізін биологиялық, социологиялық және басқа да жүйелерді сипаттауға қолдануға болатындығын көрсету. Курстың мәселелері: қоршаған орта физикасының түбегейлі заңдылықтары және оның қолданбалы аясы жайлы түсініктерді қалыптастыру; Биологиялық жүйелерді сипаттау кезінде физиканың заманауи жетістіктерін теориялық-қолданбалы тұрғысынан пайдалана білу. Лекциялық және практикалық сабақтардан тұратын осы курсты оқу нәтижесінде, студенттер мына нәрселерді біліп шығуы тиіс: Курстың мазмұны: Қоршаған ортада өтіп жатқан әртүрлі процесстердің өзара байланысының заңдылықтарын; Ашық жүйелердің өмір сүру заңдылықтарын; табиғи процесстердің Жердің экожүйесіне әсерін; экологиялық мәселелер және олардың физикалық интерпретациясы; қоршаған ортаны қорғауға қажетті шаралар. Осы пәнді оқығаннан кейін студенттер міндетті: білу: ¬ ашық жүйелер физикасының теориялық негіздерін және оның зерттеу әдістерінің негізгі қағидаларын; ¬қазіргі және қоршаған орта физикасының қолданбалы аспектілерін істеу: алған теориялық және практикалық білімдерін өз тәжірибесінде қолдану: Базалық-информациялық, электрондық бастаудан, әдебиеттерден жинаған мәліметтерін өз бетінше талдау. Ұжымда жұмыс істей білуі керек, өз ойын жеткізе білуі керек, пәнге және курстастарға деген қарым-қатынасы жақсы болуы және ұжымда өзіне айтылған сынға дұрыс қарау; меңгеру: алған білімді практикада қолдану, физикалық үрдістерді талдау дағдыларын меңгеру.

Өндірістік экология, 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ластаушы заттардан ақаба суларды тазалау бойынша және қалдық газдар, сонымен қатар түрлі өндірістен шығатын қатты қалдықтарды өңдеу мен жою бойынша теориялық және тәжірибелік білімі бар эколог-мамандарды; терең теориялық және тәжірибелік дайындығы бар, экологиялық мәселелерді кәсіби тұрғыда реттей алатын мамандар дайындау. Курстың міндеттері: табиғат пен қоғамның өзара байланысының негізгі этаптарын зерттеу; ғылыми-техникалық прогресстің жақсы және теріс жақтары; өндірістің негізгі салаларын талдау және олардың өзара байланысы; өндірістік ластаушылардың тірі ағзаларға , соның ішінде адам ағзасына әсер ету механизмін және салдарын қарастыру; қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық нормаларын үйрету; ластаушы заттардың жіктелуі және олардың биосфераның түрлі құраушыларына әсері туралы білім қалыптастыру; жұмыс істеп тұрған өндірістің қоршаған ортаға кері әсерін төмендету жолдары мен әдістерін қарастыру. Пәннің мазмұны: Өндірістік-технологиялық жүйенің құрылымы, олардың иерархиясы мен қызметі. Шикізаттың технологиялық жүйесі, байыту және олардан металл және балқыма концентраттарын алу. Отын-энергетикалық ресурстар, тұтынушыларға электр энергиясын өндіру және беру. Өндірістік қалдықтардың классификациясы, түзілу механизмі мен себептері. Өндірістік қалдықтардың қоршаған орта мен адамға әсері. Қоршаған орта сапасын бақылау және нормативті база. Урбандалған аймақ және гидросфера нысандарына, атмосфералық ауаға мониторинг. Атмосфералық ауаны қорғаудың техникалық құралдары және технологиясы. Тұрмыстық және қалалық қатты қалдықтарды, мұнай өнімдерінің қалдықтары, пластмасса қалдықтары, радиоактивті қалдықтарды жою мен өңдеу технологиялары. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясат пен тұрақты даму тұжырымдамасы Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Өндірістік процестердің жалпы заңдылықтарын; өндірісті дамытудағы экологиялық саясат пен жоспарды; Экологиялық таза өндірісті дамыту: шикізат пен энергетикалық ресурстарды кешенді қолдану, өндірістік сумен жабдықтауда тұйық цикл құру, өндірісті жүйелеу, біріктіру; экологиялық қауіпсіздікті, табиғатты рационалды қолдануды ескеріп технологиялық процессті жасау; ақаба суларды және бөлінген газдарды тазалаудың негізгі өндірістік әдістері, тазалаудың технологиялық сызбалары және қолданылатын құрылғыларды; өндірістік қалдықтарды пайдалану мен өңдеу әдістері, тұтыну мен қауіпті қалдықтарды көму мен залалсыздандыру; экологиялық заңдар негізін білуі тиіс. экологиялық қорғаудың құрылғылары мен технологиялары жобалау үшін негізгі мәліметтерді өңдеу; экологиялық қорғау жүйесін ұйымдастыру процестерін ғылыми-техникалық негізін іске асыру (жобалау, құрылғылар мен технологиялық линияларды құру); экологиялық қорғаудың кешенді бағдарламаларын меңгере алуы тиіс. экологиялық іс-шараларды және өмір сүру ортасындағы қауіпті және зиянды факторлар деңгейін бағалау үшін есептеулер жүргізгенде ғылыми –техникалық мәліметтерді, Internet-ресурстарды, мәліметтер базаларын, каталогтарды және басқа да көздерді қолдану тәжірибесін; қорғаудың және қауіпсіздіктің қажетті түрлерін, ресурс және энергия үнемдеуші және экологиялық таза өнімдерді жасаудың қазіргі кездегі әдістерін таңдауды меңгерулері тиіс.

Өндірістік экология, 2 бөлім
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ластаушы заттардан ақаба суларды тазалау бойынша және қалдық газдар, сонымен қатар түрлі өндірістен шығатын қатты қалдықтарды өңдеу мен жою бойынша теориялық және тәжірибелік білімі бар эколог-мамандарды; терең теориялық және тәжірибелік дайындығы бар, экологиялық мәселелерді кәсіби тұрғыда реттей алатын мамандар дайындау. Курстың міндеттері: табиғат пен қоғамның өзара байланысының негізгі этаптарын зерттеу; ғылыми-техникалық прогресстің жақсы және теріс жақтары; өндірістің негізгі салаларын талдау және олардың өзара байланысы; өндірістік ластаушылардың тірі ағзаларға , соның ішінде адам ағзасына әсер ету механизмін және салдарын қарастыру; қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық нормаларын үйрету; ластаушы заттардың жіктелуі және олардың биосфераның түрлі құраушыларына әсері туралы білім қалыптастыру; жұмыс істеп тұрған өндірістің қоршаған ортаға кері әсерін төмендету жолдары мен әдістерін қарастыру. Пәннің мазмұны: Өндірістік-технологиялық жүйенің құрылымы, олардың иерархиясы мен қызметі. Шикізаттың технологиялық жүйесі, байыту және олардан металл және балқыма концентраттарын алу. Отын-энергетикалық ресурстар, тұтынушыларға электр энергиясын өндіру және беру. Өндірістік қалдықтардың классификациясы, түзілу механизмі мен себептері. Өндірістік қалдықтардың қоршаған орта мен адамға әсері. Қоршаған орта сапасын бақылау және нормативті база. Урбандалған аймақ және гидросфера нысандарына, атмосфералық ауаға мониторинг. Атмосфералық ауаны қорғаудың техникалық құралдары және технологиясы. Тұрмыстық және қалалық қатты қалдықтарды, мұнай өнімдерінің қалдықтары, пластмасса қалдықтары, радиоактивті қалдықтарды жою мен өңдеу технологиялары. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясат пен тұрақты даму тұжырымдамасы Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Өндірістік процестердің жалпы заңдылықтарын; өндірісті дамытудағы экологиялық саясат пен жоспарды; Экологиялық таза өндірісті дамыту: шикізат пен энергетикалық ресурстарды кешенді қолдану, өндірістік сумен жабдықтауда тұйық цикл құру, өндірісті жүйелеу, біріктіру; экологиялық қауіпсіздікті, табиғатты рационалды қолдануды ескеріп технологиялық процессті жасау; ақаба суларды және бөлінген газдарды тазалаудың негізгі өндірістік әдістері, тазалаудың технологиялық сызбалары және қолданылатын құрылғыларды; өндірістік қалдықтарды пайдалану мен өңдеу әдістері, тұтыну мен қауіпті қалдықтарды көму мен залалсыздандыру; экологиялық заңдар негізін білуі тиіс. экологиялық қорғаудың құрылғылары мен технологиялары жобалау үшін негізгі мәліметтерді өңдеу; экологиялық қорғау жүйесін ұйымдастыру процестерін ғылыми-техникалық негізін іске асыру (жобалау, құрылғылар мен технологиялық линияларды құру); экологиялық қорғаудың кешенді бағдарламаларын меңгере алуы тиіс. экологиялық іс-шараларды және өмір сүру ортасындағы қауіпті және зиянды факторлар деңгейін бағалау үшін есептеулер жүргізгенде ғылыми –техникалық мәліметтерді, Internet-ресурстарды, мәліметтер базаларын, каталогтарды және басқа да көздерді қолдану тәжірибесін; қорғаудың және қауіпсіздіктің қажетті түрлерін, ресурс және энергия үнемдеуші және экологиялық таза өнімдерді жасаудың қазіргі кездегі әдістерін таңдауды меңгерулері тиіс.

Өсімдіктер экологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Оқытудың мақсаты «Өсімдіктер экологиясы» тірі организмдердің әлемнің негізін таныстыру болып табылады; экожүйелердің және адам өміріндегі тірі организмдердің орны мен рөлін «Экология» мамандығы студенттеріне түсіндіру, қалыптастыра отырып әртүрлі тіршілік ағзалардың дамуына байланысты өзгерістер мен жануарлардың құрылымы мен таныстыру. Курстың міндеттері: - Тірі ағзалардың жүйесімен таныстыру; - Прокариот және эукариот арасындағы байланыстарды анықтау; - Өсімдіктер мен басқа да тірі организмдер мен тiршiлiк ету ортасының, түрлі таксономикалық топтардың заманауи өсімдіктердің негізгі сипаттамаларын, әлемнің органикалық жүйесінде өз ұстанымын анықтауға, флора әртүрлілік және өсімдіктердің рөлі оның қалыптасуы, құрылымы, кеңістіктік бөлу, құрылымы мен эволюциясын негізгі заңдар арасындағы және биосфераның жұмыс істеуінің адам және тұрақты рөлінің микроорганизмдері. Курстың мазмұны: - Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеттері. Экожүйелердің микроорганизмдермен, саңырауқұлақтардың рөлі. -Адам байланысы өсімдіктер мен микроорганизмдер әлемімен тікелей байланысты. Өсімдіктер мен микроорганизмдер экономикалық маңыздылығы. Ғылым Микробиология және ботаника анықтау; жекелеген пәндер бөлу; - Тірі ағзалардың бөлінуі қалай талданды? Вирустар дегеніміз не ? - Тірі ағзалардың арасындағы қарым-қатынастардың түрлері: экожүйелердің жұмыс істеуі үшін барлық өмірлік нысандарынның мутуализм және Паразитизмнің құны. - Прокариот және эукариот салыстырмалы сипаттамасы. - Эукариот ұяшықтың шыққан гипотезасы. - Балдырлар, қарапайым, саңырауқұлақтар, шламдардың жалпы сипаттамасы және бастапқы балдырлардың жіктелуі: жасыл, эвгленовтар, динофлагелляты, хризофиты, диатомовые, қоңыр балдырлар және қызыл балдырлар. - Жалпы характеристика өсімдіктер жасушасына. Өсімдіктер органдары мен тiнiне. Өсімдіктер эволюциясының негізгі кезеңдеріне. Қоршаған орта факторлары мен өсімдіктеріне. - Жалпы сипаттамасы, негізгі белгілері, жүйелеу және тұқым өсімдіктердің әртүрлілігі. Голосеминалық және Жабық тұқымдылардың өмірлік циклінің ерекшеліктері. - Қосжарнақтылар өсімдіктер арасындағы негізгі айырмашылықтар. Әр түрлі экологиялық жағдайлардағы өмірге бейімдеуге бейімделгіштер. - Климаттық аймақтар мен өсімдіктердің аймақтары. Негізгі Жердің биомы өсімдік сипаттамасы: тропикалық ормандар, қылқан жапырақты ормандар, жапырақты ормандар, тундра, дала, батпақта өсетін өсімдіктер. Түрлі биомы өсімдіктері. - Экожүйелік қызметтер зауыты. Адам өміріндегі өсімдіктердің ролі: азық-түлік, жем-шөп, дәрілік, сәндік өсімдіктер. Өсімдіктер әртүрлілікті сақтау және бөлуі. Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек: - тірі организмдердің даму кезеңдері, ғалымдар ботаника және микология дамыту мен микробиологиялық ықпал етілуі. - тірі организмдердің белгілері; олардың эволюциялық дамуының негізгі бағыттары; - Прокариот және эукариот арасында филогенетикалық қарым-қатынасы; - Өндірушілердің әрбір органдарының, жүйелердің құрылымы мен қызмет ету ерекшеліктері. Білікті болу: - нақты бұйрығына түріне, кіші, таптың органы жүйелердің жоспарын және жұмыс істеуі құрылымын жалпы білімдерін қолдануға, отбасылық, ақыл. - қоршаған орта жағдайларына байланысты морфологиялық құрылымында және физиологиялық өзгерістер, яғни, түсіндіреді орган жүйелердің биологиялық құрылымы мен функциясы техникалық-экономикалық; - сыныптар мен организмдердің басқа да топтардың түрлі органы жүйелерін морфологиялық және физиологиялық сипаттамаларын салыстыру және мамандандыру құрылымы мен ерекшеліктері озық және қарабайыр мүмкіндіктерін қамтамасыз ету; саңырауқұлақтар мен өсімдіктер детерминант барлық топтарымен жұмыс істеуге қабілетті болуы; Дағды болу: Биологиялық заттармен қоршаған ортаны зерттеу әдістері; Негізгі пайдалану мүмкіндігі болу аймақтарының және өсімдіктердің негізгі топтарының орналастыру болуы қажет.

Топырақтану
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді қазіргі экологиялық топырақтану саласының негізгі теориялық түсініктермен таныстыру, топырақ жабынының генезисі мен эволюциясы туралы жалпы түсінікті, нақты тарихи кезеңдердегі табиғи-тарихи нысандар жайында ғылыми көзқарасты, педосфера ғылымының даму жолдарының мүмкіндіктері жөнінде білімді қалыптастыру. Курстың міндеттері: торпырақ жабынын зерттеудің ғылыми әдістерін үйрену; жаңа экологиялық топырақтанудың негізгі заңдарын меңгеру; студенттердің топырақ экологиясына қатысты жаратылыстану ғылымдарынан алған шашыраңқы білімін жүйелі біріктіру; жаратылыстанушылық дүниетаным мен табиғатты пайдалануда қорғаушылық көзқарасты қалыптастыру. Курстың мазмұны: Топырақтың экологиялық, биоценотикалық, биогесфералық функциялары. Топырақ пен өсімдіктің физикалық қасиеттері. Топырақтың гранулометриялық құрамы мен жылулық қасиеті, топырақтың ұйымдасу деңгейі, элементар топырақ бөлшектеріне сай қасиеттері; өсімдіктің шектеуші және өнімділігін реттеуші топырақтың сулы режимі; топырақтың тұздануы, карбонаттануы, саздануы, топырақтану процесіндегі өсімдіктер, жануарлар және микроағзалар;топырақтағы тотығу-тотықсыздану процесі; геоэкожүйенің тұрақты тіршілігінің шарты; органикалық заттар мен элементтердің ең маңызды биогеохимиялық айналымдарының бұзылуына байланысты қазіргі топырақ жабынының күйі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: - қазіргі экологиялық топырақтанудың іргелі негіздерін; қазіргі экологиялық топырақтанудың басты жетістіктері мен болашақтағы даму мүмкіндіктерін; экологиялық факторлар және олардың жіктелуі; сыртқы фактордың әсеріне топырақ және топырақ жабынының флорасы мен фаунасы рекциясының заңдылықтарын, топырақтың экологиялық ролі, қасиеті мен функциясын; топырақтың ластануы мен антропогенді деградациясын, сонымен қатар биосфераның маңызды компоненттері бірі ретінде топырақтың қорғауын, сақтауын және қалпына келтіруін білуі тиіс. - Адам өміріндегі экологиялық фактор өнімділікті топырақтың басты қасиеттері ретінде анықтап, қарастыруды қолдана алуы керек. Өсімдіктің және жануарлардың негізгі экологиялық үлгісін анықтауда және олардың топыраққа қатысты негізгі сипаттарына байланысты материалдармен жұмыс істей алуды, конспектілеу дағдысын, текстті жеке өзбетінше сараптауды және топтық пікіралмасуды меңгеруі тиіс.

Тұрақты даму негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Экология және тұрақты даму
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: экология мен тұрақты даму бойынша білім алушыларды кең профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін жүйелі теориялық және практикалық білімдермен қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдалану. Мазмұны: Тірі организмдердің қоршаған ортамен өзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен биосфераның тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді шешуде экологияның орны мен рөлі; қазіргі заманның жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы мен қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау жасай алу; биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында шаруашылықтың және адамдардың өмір сүруінің дәстүрлі түрлерін жоспарлы өзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және стратегияда шешім таба білу; Пайдалана білуі керек: тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзараәрекеттесу заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте қолдана білу; Дағдылану керек: экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, табиғат пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя білу дағдыларын меңгеру.

Экологиядағы математикалық моделдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – курстың негізгі мақсаты болып студенттерді экологиялық жүйелерге арналған әр түрлі әдістермен, модельдер типімен және оларды құру принциптерімен таныстыру; негізгі зерттеу әдістерін, экожүйенің бір өлшемді және көп өлшемді модельдерін және алынған нәтижелер мен олардың анализін меңгеруболып табылады. Курстың мәселелері: экологиядағы математикалық модельдерді құрастыру кезінде ғылыми-зерттеу және өнімділікті-технологиялық есептерді шешу үшін алынған білім мен қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды өз бетімен қолдануға үйрету; экожүйелердің математикалық модельдерін құрастырудың жалпы принциптерін, алынған нәтижелерді өңдеу мен визуализация жасауды үйрету; экологиямен байланысты есептерді шешу кезінде қолдануға болатын теоретика-қолданбалы ойлау қабілетін қалыптастыру. Курстың мазмұны: тірі организмдердің қоршаған ортамен негізгі қарым қатынасын қарастыру; шынайы экожүйелерді математикалық модельдеудің негізгі принциптері мен этаптары; экологиядағы математикалық модельдердің классификациясы, экологиялық жүйелердің дискреттік, үздіксіз және дискретті-үздіксіз зерттеу әдістері; экологиялық модельдерді талдаудың негізгі әдістері. Осы пәнді оқығаннан кейін студенттер келесі шарттарды менгеруі міндетті: экологиядағы математикалық модельдеудің негізгі принциптері мен этаптары; экологиядағы математикалық модельдердің классификациясын білу керек; экологиялық жүйелердің дискреттік, үздіксіз және дискретті-үздіксіз зерттеу әдістері; экологиялық модельдерді талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек; экологиялық модельдерді талдаудың негізгі әдістерін білу керек ; негізгі экологиялық жүйелердің математикалық модельін құрастыру, объектіні модельдеу жағынан қарағанда теңдеу мен оның математикалық қасиетін интерпретациялау, модельдердің кемшіліктері мен артықшылықтарын ажырату, өз бетіндік зерттеу практикасы кезінде алынған теориялық білімді қолдану, ақпараттық көздерден ақпараттарды өз бетімен өңдеу қабілетіне ие болуы тиіс.

Экологиядағы математикалық модельдер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық биогеография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: : «Экологиялық биогеография» пәнін оқытудың мақсаты студенттерді тірі ағзалардың Жерде таралу заңдылықтарымен таныстыру; бұл «Экология» мамандығы студенттерінде биотаның таралу заңдылықтарында физиологиялық және биологиялық факторлардың орны мен маңызы туралы түсінік қалыптастырады. Курстың міндеттері: - Студенттерді жануарлар жүйесімен таныстыру; - Биогеографиялық белдеулер мен зоналарда қалыптасу мен өмір сүрудің жеке жағдайлары арасында байланысты көрсету, биотаның көптүрлілігі және қалыптасудың негізгі заңдылықтары, құрылысы, кеңістікте таралуы, эвалюцияның қалыптасуы, биосфера қызметінде биота компоненттерінің маңызын түсіндіру. Курстың мазмұны: - Кіріспе. Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Биоценоздағы жануарлардың, микроорганизмдерлің, саңырауқұлақтардың және өсімдіктердің маңызы. - Биота тіршілігінің және эвалюция жағдайының байланысы. Микрорганизмдердің және өсімдіктердің шаруашылық маңызы. Тірі ағзалар арасындағы типтік байланыс: мутуализм және паразиттілік. Биота қызметі үшін өмірдің барлық форма түсініктері. - Эндемизм туралы түсінік; Түрдің алуантүрлілік ошағы немесе таралу орталығы. Түрдің алуантүрлерінің бірінші орталығы.Әртүрлі дәрежедегі таксондар эндемизмі. - Условия существования и расселения видов на суше, во внутриконтинентальных водоемах и в океанах. - А.Л. Тахтаджан болжамы бойынша құрлықтық флористикалық жүйесі. О.Л. Крыжановтың зоогеографиялық сызба-нұсқасы. Городковтың таралу аймағының үш өлшемді моделі. Биоогеографическое деление суши. - Литосфералық плиталар теориясы. Қазіргі заманғы биотаның таралуын миграциялық теориямен түсіндіру мүмкін еместігі. - Дүниежүзілік мұхиттың биогеографиялық бөлінуі. Жер шарында континеттік сулардың 9 облысқа жіктелуі. - Экологическая и биогеографическая арактеристика основных выделов. Влияние человека на современное разнообразие и распространение компонентов биоты Қазіргі заманғы биота компонеттерінің таралуына және алуантүрлілігіне адамдардың әсері. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуге міндетті: - ағзалардың таралуы туралы ғылым, ғалымдардың зоология, ботаника және биогеографияның дамуына қосқан үлестері; - Ағзалардың экологиялық толеранттылығы туралы түсінігі. Климаттық зона және өсімділік зонасы. - Жер биомындағы негізгі жануарлар мен өсімдіктердің экологиялық формаына сипаттама беру: тропикалық ормандар, қылқанжапырақты ормандар, жапырақты ормандар, тундра, дала, саванналар, қаттыжапырақты ормандар, шөлдер. Су өсімдіктері мен жануарлары. - әртүрлі биомдағы жануарлар мен өсімдіктердің өмір сүру формалары. - негізгі мәдени өсімдіктердің және жануарларды қолға үйрету орталықтары. Игеру: - жеке биогеографиялық телімдердің сипаттамаларына ағзалардың жалпы таралуы туралы түсінік; - түрлердің таралу ерекшеліктері мен тарихын түсіну; - биоталардың коэффиценттік ұқсастықтары барысында биогеографиялық телімдерді салыстыру; - ұқсастықтар туралы қорытынды шығы алу; - барлық телімдердің биогеографиялық карталарымен жұмыс жасай алу; Меңгеру: биогеографиялық карталарды қолдана алу және өсімдіктер мен жануарлардың негізгі топтарының зоналық және биотоптық таралуы туралы түсінік.

Экологиялық биофизика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – Биогеоценоз және тірі ағзаның абиотикалық және биотикалық орта факторына ұсыныс жасау әсері. Осы факторларға бейімделу механизмдері мен жолдарын, солардың ішіндегі зақымдаушы әсерлерінен қорғану әдістерін көрсету. Тіршіліктің дамуына өркениеттің роліне көңіл аудару. Курстың мәселелері: Қолданбалы биофизиканың зерттеулерін және фундаментальды заңдылықтарын меңгеруін қамтамасыз ету; Студенттерде биологиядағы биофизика мен физиологияның жетістіктерін қолдануға мүмкіндік беретін қолданбалы-теориялық ойлау негізін құру. Осы пәнді оқығаннан кейін студенттер міндетті: лекция курсын тыңдап, практикалық сабақтарды орындауға. Курстың мазмұны: қоршаған ортаның тірі ағзамен байланысының негізгі заңдылықтарын қарастыру; төзімділік механизмдері және экожүйе мен биосфераны функциялау; қазіргі политикалық және экономикалық мәселелерді шешудегі экологияның орны және ролі; қазіргі экологияның әлемдік мәселелері, себептері, зардаптары мен мүмкіндіктерінің этаптары; Қоғам және табиғаттың даму тұрақтылығы, қоршаған ортаны қорғау аумағындағы халықаралық қауымдастық. Осы пәнді оқығаннан кейін студенттер міндетті: білу: ¬ биофизикалық және физиологиялық зерттеу әдістерінің негізгі қағидаларын; ¬ қазіргі және қолданбалы биофизиканың қолданбалы аспектілері істеу: алған теориялық және практикалық білімдерін өз тәжірибесінде қолдану: Базалық-информациялық, электрондық бастаудан, әдебиеттерден жинаған мәліметтерін өз бетінше анализдеу. Ұжымда жұмыс істей білуі керек, өз ойын жеткізе білуі керек, пәнге және курстастарға деген қарым-қатынасы жақсы болуы және ұжымда өзіне айтылған сынға дұрыс қарау; меңгеру: алған білімді практикада қолдану, биофизикалық үрдістерді анализдеу дағдыларын меңгеру.

Экологиялық дүниетаным
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық қауіпсіздік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ҚР ұлттық қауіпсіздігі контекстінде экологиялық қауіпсіздігі заңдылықтарыныі қалыптастырудың негіздерін зерттеу. Пәннің міндеттері: - табиғатты пайдаланудың және қоршаған ортаның экономикалық реттеу механизмінің нормативтік-құқықтық негіздерін зерттеу; - табиғатты пайдалану саласындағы тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің құқықтық жауапкершілігін қоршаған ортаға аса жоғары антропогендік әсердің салдарынан қорғалуын зерттеу. Пәннің негізгі бөлімдері: - қауіпсіздік ұлттық қауіпсіздіктің құрам бөлімі; -іршіліктің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін табиғи, әлеуметтік,техникалық және басқа шарттардың жиінтығын бағалау; -табиғи экожүйенің, биотоптың, биоценоздың тұрақтылығын және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; -ҚР экологиялық қауіпсіз Концепциясы, оны іске асырудың проблемалары мен перспективасы. Пәнді оқу барысында студенттер: Білу: Экологиялық қауіпсіздік ҚР ұлттық қауіпсіздігінің тарихи негізі және құрам бөлігі. Істей білу: Экологиялық қауіпсіздіктің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру табиғатты пайдалану саласындағы тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің құқықтық жауапкершілігін қоршаған ортаға аса жоғары антропогендік әсердің салдарынан қорғалуын зерттеу. Игеру: Экологиялық қауіпсіздікті жоғарлату жолдарын қамтамасыз ететін қазіргі замаңғы программалық өнімдерді меңгеру.

Экологиялық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық мониторинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қоршаған ортаның күйі жөнінде толыққанды мәліметтер алу үшін экологиялық зерттеуді жүргізудің әдістерін меңгеру,қоршаған ортаға әсерді бағалау арқылы қоршаған ортада болуы ықтимал өзгерістерді болжау мен оларды шешуге арналған көпжылдық жоспарларды орындау. Курстың мазмұны: Экологиялық мониторингтің ғылыми негіздері; экологиялық мониторингтің құрылымы мен ұйымдастырылуы. Экологиялық мониторингтің әдістері; жердегі бақылау кешені: геофизикалық, геохимиялық, индикатор әдістері; аэрокосмос мониторингі: түсірілімнің көріністері және оның сипаттамасы; табиғи ортаны және оның элементтерінің күйін анықтайтын әдістер; картографиялық, биологиялық мониторинг; атмосфералық ауа, өсімдік одақтарының және жануарлар мониторингі, табиғи ортаның антропогенді өзгерістерінің биоиндикациясы, климаттық мониторинг; индустриялық, тау-кен өндірісі аймақтарында, қалалық агломерацияда, атом және жылу электростанциясының және мұнайгаз құбырларының және сызықты транспорттық ғимараттарының аумағындағы аудандардың.топырағының, құрлық сулары мен мұхит суларының мониторингі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: су көздерін мониторингтеу әдістері мен принциптері және қоршаған ортаға әсерді бағалауды білуі керек. суаттарға экологиялық мониторинг жүргізу қажеттілігін негіздей алуы; суаттардың күйін талдап, бағалап, болжай алуы; су сапасын бағалаудың қатыстық, дистантты, биологиялық әдістерін қолдана алуы; суаттарға экологиялық мониторинг жүргізу бойынша жұмыстарды игере алуы керек. суаттарға мониторинг жүргізу әдістері мен тәсілдерін, қоршаған ортаға әсерді бағалау, судағы токсиканттар және ағзадағы биоиндикатор-түрлерді анықтаудың физика-химиялық әдістерін, биоиндикатор-түрлерді таңдау принциптерін, биоиндикация және биотестілеудегі биохимиялық, морфологиялық, физиологиялық және генетикалық тәсілдерді меңгеруі тиіс.

Экологиялық нормалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық сараптама және аудит негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық стандарттану мен сертефикация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Бұл курста экологиялық сараптаманың негіздері,әртүрлі ортаның ластану деңгейін және шығарылымдар мен тасталымдардың шекті тасталатын мөлшерін анықтайтын әдістері қарастырылады және экологиялық жағымсыз аймақтарды анықтаудағы талаптарды, экологиялық қызметтерде қолданылатын талаптар мен индекстерді, ҚР табиғатты пайдаланудың нормаларындағы мәселелерді, табиғатты пайдаланудағы лицензиялау мәселелері, Қазақстан республикасындағы ISO 14000 экологиялық сертификация жүйелері проблемалары қарастырылады. Курстың мазмұны: Сонымен қатар, бұл модульде стандарттаудың мәні мен мазмұны, стандарттаудың құқықтықтық негіздері, стандарттаудың түрлері; Қазақстан республикасында стандарттауды ұйымдастыру мәселелері; стандарттаудың басқа да шет елдердегі тәжірибеде қолданылуы, стандарттаудың экологияда қоланылуы, экология саласындағы Еуропа Одағының (ЕО) директивасы, экомаркировка, стандарттаудың халықаралық ұйымы және оның экостандарттаудағы орны қарастырылған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білуі тиіс: стандарттаудың мәні мен мазмұны, стандарттаудың құқықтықтық негіздері, стандарттаудың түрлері; Қазақстан республикасында стандарттауды ұйымдастыру мәселелері; стандарттаудың әлеуметтік, экономикалық және технологиялық әсері, стандарттаудың басқа да шет елдердегі тәжірибеде қолданылуы, стандарттаудың экологияда қоланылуы, экология саласындағы Еуропа Одағының (ЕО) директивасы, экомаркировка, стандарттаудың халықаралық ұйымы және оның экостандарттаудағы орны. Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың (ҚОӘБ) және экологиялық сараптаманың негізгі ұстанымдары мен олардың Қазақстандағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуіндегі маңызы қарастырылған; ҚОӘБ пен экологиялық сараптаманың әртүрлі шаруашылық және экологиялық салалардағы маңызы мен түрлері; экологиялық аудиттің нормативтік- құқықтық базасы; экологиялық сараптаманың ақпараттық қамтамасыз етілуін меңгеруі тиіс.

Экологиялық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттерді химиялық қосылыстардың трансформациясы мен қоршаған ортаға түскенде олардың іс-әрекеттерін, биосфералық жүйеге әсерін бағалауды, экологиялық шешімдерді қабылдауды ескере отырып талап етуді түсіндіру. Курстың міндеттері: қоршаған ортаға химиялық үрдістердің антропогендік іс-әрекетінің әсерінен ластаушы заттардың ортаға, флора, фауна және адамға әсерін, қоршаған ортаның химиялық құрамының өзгеруі мен экологиялық зардап салдарынан болатын өзгерістерді болжау туралы түсінік беру. Курстың мазмұны: Пәнді зерттеу мен экологиялық химияның міндеті; элементтердің биогеохимиялық циклдары және заттар мен олардың сандық сипаттамасы; қоршаған ортаға антропогендік әсер ету; атмосфераның химиясы және оның ластану мәселесі; гидросфераның химиясы; табиғи сулардың химиялық лстануы; су тазалау мен суды өңдеу мәселелерә; топырақ химиясы; топыраққа антропогендік әсер ету; ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп; қоршаған ортаға ластаушы заттардың уландырғыш әсері; химиялық ластанудың әдістері мен талдау құралдары; иондаушы сәулелер және олардың қоршаған орта нысанасына әсері; табиғатты тиімді пайдалану. Пәнді оқу барысында студенттер: білуі тиіс: қоршаған ортаға адамзаттың антропогенді іс-әрекетінің әсері; заттардың химиялық ластаушыға айналуын, қоршаған ортаның химиялық ластануының негізгі көзін; атмосфера, литосфера, гидросфераның химиялық экологиясы: атмлсфера, гидросфера және литосферадағы негізгі химиялық реакциялар; химиялық элементтердің негізгі миграция кезеңі; химиялық өндіріске байланысты экологиялық мәселелер. игеру: қоршаған ортаның химиялық ластануынан пайда болған экологиялық мәселелерді болжау; су, топырақ және атмосфраның кейбір компоненттерін нормалау үшін экологиялық-химиялық тәжірибелерді жасау; қоршаған орта нысаналарының сапасының көрсеткіштерінің есептеуін жүргізу. меңгеру: экологиялық химияның жүйесін ұғу;қоршаған ортаға теріс әсерін тигізетін химиялық заттар туралы білу; қоршаған ортаға теріс әсерін тигізетін химиялық үрдістерді білу; қоршаған орта жағдайын анықтайтын жеке химиялық және биологиялық мониторинг әдістерін білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Агроэкология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді үйрету болып табылады: - Білім мен ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру топырақ, өсімдіктер мен жануарлар әлеуетін ұтымды пайдалану дағдыларын қалыптастыру; - улы және радиоактивті заттарды нормативтік базасын зерттеу, экологиялық таза өнім өндіру үшін ауыл шаруашылығын пайдалану оларды қайтару мақсатында техногендік ластанған аумақтарды оңалту және қалпына келтіру әдістері мен тәсілдері. Пәннің негізгі мақсаты студенттерді оқыту болып табылады: -Табиғи экожүйелердің және аграрлық-экожүйелердегі биогеохимиялық циклдардың қалыптастыру теориясы; - қолайсыз әсерлерді азайту және алдын алу мүмкіндіктері; - ландшафт ауданының элементтік талдау жүргізу. - ойлау мәдениетін иелену, синтездеуге қабілеттілігін талдау, процессті ақпаратты трде мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау; - математикалық талдау және модельдеу әдістері, теориялық және эксперименттік зерттеулерді қолдану; - топырақтың негізгі түрлері мен сорттарын анықтау мүмкіндігі. - ауыл шаруашылығында топырақ негізді пайдалану, құнарлылығын және олардың деңгейін бағалау; - ауыл шаруашылығы мақсатындағы қоршаған ортаға әсерін бағалауды жүргізу мүмкіндігі; - эксперименттік нәтижелерін статистикалық өңдеу, қорытындыларды тұжырымдай білу. Құзыреттілік тәсілді іске асыру жұмыспен қамтудың белсенді және интерактивті нысандарын оқу процесінде кеңінен пайдалануға мүмкіндік жасау.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Антропогендік ландшафттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: пәнді оқыту – табиғатты пайдалануды тұрақтылығын қамтамасыз етеді әрі табиғи ландшафттардың негізгі функцияларын және оның биосферадағы компоненттерін сонымен қатар біртұтас адамзатқа негізгі функцияларын сақтайды. Пәннің міндеттері: Табиғаттың компоненттерін зерттеу нәтижелері бойынша оның жүктемені тасу қабілетің айқындау және бейнелеу. Адамдардың тіршілігін ұзақ уақытқа сақлалуын қамтамасыз ету үшін табиғаттын және ландшафттын сапасын анықтаудың нақты критерийлерін анықтау. Табиғатты қорғау талаптары және ландшафтты күту туралы білімді синтездеу және қорыту. Пәннің негізгі бөлімдері: «Ландшафт» сөзінің этимологиясы. Ландшафт саласы ғылым объектісі ретінде. Ландшафттық жоспарлау территорияны экологиялық ұйымдастырудың құралы. Ландшафттық жоспарлаудың жалпы принциптері мен ұғымдары. Ауыл шаруашылық және өндірістік ландшафттарды жоспарлау. ҚР территориялық жоспарлауды реттеу мәселелері бойынша негізгі заннамалық актілер. Моделдеу. ӨТК және антропогенді ландшафттар. Ландшафттардың өлшемдері мен динамикасы. Ландшафттық аудандастыру. Құрғақ ландшафттардың типтері. ӨТК туралы ландшафттанулық көзқарас және жалпы даму бағыты. Асттан және үсттен келіс (индуктивті). Су тасталымын аудандастырылуында дедуктивті әдісті қолдану. Пәнді оқу барысында студент: Білу: табиғатты пайдалануды тұрақтылығын қамтамасыз етуін әрі табиғи ландшафттардың негізгі функцияларын және оның биосферадағы компоненттерін сонымен қатар біртұтас адамзатқа негізгі функцияларын сақтауын. Істей білу: жоспарланған және бар табиғатты пайдалану жүйесі арасындағы әсерлесуді оргаластыру және керісінше жүйенің адам қызметіне әсерін . Істей білу: адамның тіршілік негіздерін ұзақ мерзімде қамтамасыз ету үшін табиғаттың және ландшафттың сапасын нақты критерийлерінің анықтау дағдыларын игеру.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Биожүйенің уақытша ұйымдастырылуы және стресс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақстаы: қоршаған ортаның жай-күйi туралы оңтайлы ақпарат алу, компоненттерін негізгі ережелерімен таныстыру, ұйымдастыру принциптері туралы түсінік беру, негізгі функциялары мен табиғи және антропогенді бұзылған экожүйелерді, олардың ұқсастығы мен айырмашылықтары, табиғи экожүйелерді қалпына келтіру бағытында ұтымды пайдалану мен молайту құрылымдары. Курстың міндеттері: - табиғи және бұзылған экожүйелерді даму қасиеттері мен заңдарына түсінік беру; - Зақымдалған экожүйелерді (су және жер үсті) қалпына келтіру шараларын қалыптастыру; - қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық, табиғи ресурстар және олардың репродукцияларын ұтымды пайдалану; - Қазақстан Республикасында экологиялық проблемалар мен шешімдер туралы заңдары. Курстың мазмұны: - экожүйелердің және олардың жұмыс істеу қасиеттері және оларды оңалту, табиғи және бұзылған экожүйелердің заңдылықтарын қарастыру; - табиғи ресурстарды түрлері, экологиялық проблемалар, флора мен фаунаның алуан түрліктерінің нысандарын қорғау және қалпына келтіру, Қазақстанның дағдарыстық экологиялық проблемаларын қалпына келтіру жағдайы. Физикалық-химиялық,биолгиялық ластанған аудандарда фиторемедиациялық әдістермен қарастыру. - қоршаған ортаны сенбілікке арналған биологиялық технологияларды ғылыми негізде қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: білуі тиіс Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны қорғау, Қазақстан Республикасында зақымдалған экожүйелердің, экологиялық проблемаларды шешу жолдарын молықтыру. игеру: -табиғи және техногендік экологиялық процестерді және оларды бақылау ықтимал жолдарын анықтау және талдау; -экожүйелерді сақтау және орнықты даму жолдарының білімдерін қолдану. меңгеру: - мониторингті талдау және қоршаған ортаның жай-күйін олардың іс жүзінде теориялық білімдерін қолдануға және бұзылған экожүйелерді қалпына келтірудің экологиялық әдістерін пайдалану; - антропогендік әсермен байланысты экологиялық процестер мен табиғи апаттардың динамикасын талдау;

Ерекше қорғау табиғи аумақтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жерді қалпына келтіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: - Табиғи және антропогенді бұзылған экожүйелерді, олардың ұқсастығы мен айырмашылықтары, бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру жолдарын, тұрақты пайдалану мен ресурстарды әр түрлі молайту құрылымын таныстыру жердi мелиорациялау принциптері. Курстың міндеттері: - Бұзылған аумақтарды қалпына келтіру мәселесін және негізгі қағидаттары мен мелиорация тәсілдерін зерделеу. Курстың мазұны: - Мелиорация, технология, техникалық және жерлерді биологиялық рекультивациялау негізгі кезеңдері, ауыл шаруашылығы, орман және биологиялық мелиорация ауданы, кешенді ғылыми-зерттеу және экологиялық мониторингтің негізгі бағыттарының индустриясы. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білу: - бұзылған аумақтарды қалпына келтіру принциптерін теориялық және әдіснамалық әдіс-тәсілдері арқылы зерттеу. Істей білу: -Бұзылған жерлерді қалпына келтіру мақсаттарымен міндеттерінің тратегиялық мормулярының түргізу әдістері. меңгеру: - мелиорация саласындағы нақты жағдайларды оқыту, талдау және оларды пайдалану;

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіпорындағы экологиялық-нормативті құжаттама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экологиялық және өнеркәсіптік регламенттердің негізгі талаптарының түрлері мен мазмұның зерттеу. Курстың міндеттері: Кәсіпорындардың қоршаған ортаға зиянды заттардың негізгі бағыттарды зерттеу, принциптеріне кіріспе, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормативтік құжаттардың мазмұны, экологиялық паспорт, техникалық регламенттерді сақтау және тасымалдау, тез тұтанатын заттардың қауіпсіздігі. Курстың мазмұны: Нормалау тұжырымдамасы, жұмыс аймағының ауа сапасын бағалау әдістерін қарастыру, өсімдіктерді талдау. Нормативтік құқықтық актілердің түрлері. Статистикалық есеп беру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: білуі тиіс: экологиялық нормативтік құжаттардың құрылымы мен мазмұнының негізгі түрлері, қоршаған ортаны қорғау саласындағы ұлттық және халықаралық заңнамасының құқықтық нормалары. игеру: нормативтік типтік құжаттарды кәсіпорындарды толтыру үшін қауіпті заттар көздерін анықтау. меңгеру: стандартты нормативтік қоршаған ортанының қолданыстағы статистикалық есептілікті толтыру әдісі.

Климаттаң өзгеруі және «жасыл» экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстанның ерекше қорғалатын аймақтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ҚР ерекше қорғалатын табиғи территорияларды құрудың принциптері мен даму принциптерін зерттеу. Пәннің міндеттері: ҚР ЕҚТ оптималды жүйелерін қалыптастыру; Іле Алатау, Жоңғар Алатау және Алтай аймағында ішкі мемлекеттік экологиялық тізбегін қалыптастыру. Экологиялық тізбектің элементтерімен – экологиялық коридорымен, ормандық массивтермен, су қорғалуы зоналарымен және басқа қорғалатын табиғи территорияларымен. Пәннің мазмұны: Ерекше қорғалатын табиғи территориялар, олардың функциялары мен міндеттері. Қорықтар.Ұлттық парктер. Резерваты. Заказниктер. Қорықтық зоналар. Табиғат ескерткіштері. Ботаникалық бақтар. Хайуанат парктері. ЕҚТ аласындағы мемлекеттік басқару, бақылау және қадағалау, ҚР қазіргі күйі және даму перспективалары. Пәнді оқу барысында студенттер: Білу: ЕҚТ құрудың теоретико-әдіснамалық негіздерін. Істей білу: ЕҚТ ұйымдастырудың міндеттерін қалыптастыру. Игеру: ЕҚТ-дағы рекреациялық ресурстарды қолданудың талдау дағдыларын игеру.

Қазақстанның экологиялық геожүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қайта қалпына келтірілген энергия көздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты бакалаврда жаңғыратын энергия көздерімен жұмыс жасайтын жүйелер мен қондырғылар, меншікті және сандық энергетикалық сипаттамалары, экономикалық сипаттамалары, оларды қолданудың артықшылығы мен кемшілігі және де адам өмірі мен мемлекеттің қызметіндегі жаңғыратын энергия көздерінің ролі туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді оқытудың міндеттері студенттерді жаңғыратын энергия қорларын және де дәстүрлі емес энергетиканы қолданудың қазіргі күйімен, энергетиканың осы бағытының даму келешегі мен мәселелерімен; энергияны қайта түзу құрылғысы негізгі элементтерінің конструкциялық орындалуымен және жұмыс істеу қағидасымен; жаңғыратын және дәстүрлі емес энергия көздерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен, олардың экологиялық қауіпсіздігімен таныстыру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде студенттер: – пәннің негізгі түсінігіне қатысты терминологияны, дәстүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерін туындау жағдайын, әрбір дәстүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерінің сандық және сапалық сипаттамасын, әлемде дәстүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерінің энергетикалық потенциалын білуі керек; – дәстүрлі емес және жаңғыратын энрегия көздерінің түрін жіктеуді, дәстүрлі әдістермен салыстыру бойынша энергияны дәстүрлі емес және жаңғыратын әдістермен алудың артықшылығын бағалауды, дәчтүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерінің әрқайсысынан жылулық және электрлік энергияға қайта түзілуі кезінде алынатын энергия мөлшерін анықтауды істей алуы керек; – зерттеу, жобалық-конструкторлық жұмыстарды жүргізу, арнайы әдебиетпен жұмыс істеу технологиясын игеруі керек.

Қалпына келетін негізгі энергия көздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қалпына келетін энергия көздерін қолдану және құру негізінде теоретикалық – методологиялық зерттеу. Пәннің міндеті: - әлемдік энергия тұтынудың экологиялық мәселелерін зерттеу; -Қалпына келетін энергия көздерін және оның экологиялық аспектісін қолдану перспективаларын зерттеу. Пәннің мазмұны: ҚКЭР эксплуатациясы кезінде пайда болатын экологиялық мәселелер. Қазіргі заманғы энергетикада ҚКЭР ресурсын және экономикалық факторын салыстыру. АЭС қалыпты жағдайда жұмысы кезінде атом электростанцияға және жұмысшыларына және тұрғындарға экологиялық тәуекел факторы. Қоршаған ортаға әр түрлі энергетикалық құрылғылардың әсері. Пәнді оқу барысында студенттер: Білу: қалпына келетін энергия көздерін құру және қолдануда жалпы принциптер, мәселелер және перспективалар. меңгеру: Экономикалық шараушылық жолды таңдауда сол секторлардың приоритетті дамуын қамсыздандыру қоршаған ортаны жақсартуға қосылған бағаны алу. Игеру: Қалпына келетін энергия көздерін құруда экологиялық қауіпсіздікті қаматамасыз етуде заманауи бағдарламаларды игеру.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоршаған орта менеджментінің стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаның геофизикасы және геохимиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: «Геохимия және геофизика» ғылыми ұсынысын қалыптастыру болып табылады. 1) Жаһандық жүйе ретінде биосфера жердің геохимиялық және энергетикалық түрлендіру рөлін атқарады және тірі ағзалардың (тірі заттардың) жалпы геохимиялық қызметін зерттейді; 2) геофизикалық алаңдар жайлы, жер қыртысы және жалпы жерді зерттеу әдісері; Курстың міндеттері: - Жердің географиялық компоненттерін қалыптастыруға тірі материяның жетекші рөлі туралы Вернадскийдің биогеохимиялық идеяларын білу; - Атомдардың миграциясын және түрлерін, миграцияның ландшафтық рөлін зерттеу; - Табиғи компоненттерді зерттеуге нақты энергиясын және ақпараттық әдіс тәсілдерін игеру. - Қоршаған ортаның ластануына байланысты проблемаларды шешуге, геохимиялық мәліметтерді практикалық түрде қолдануды үйрету; Курстың мазмұны: Геохимия және геофизика - жердің химиялық құрамын зерттейтін ғылым, химиялық элементтердің табиғи процесстерінің тарату заңдылықтары. Қоршаған ортаға қажетті жедел геохимия жетістіктерінің мәні. Геохимия және геофизика жердегі өмір проблемаларына тікелей байланысты. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білу: - Биогенді миграцияның, ландшафтты элементтердің биологиялық циклін тұтастай алғанда биосфераның рөлін білу қажет; - Экожүйелердің және миграцияның жинақтау ластаушы заттар мен жолдарын негізгі топтарын білу қажет; Істей білу: -Аумақтың экологиялық жағдайын бағалау үшін химиялық ластаушыларлды анықтаудың түрлі әдістемелерін қолдану қажет. Істей білу: -Биосферадағы табиғи эволюцияның және адамның өзгерістерін, экожүйелердің жұмыс істеуі негізін құрайтын табиғи геохимиялық процестердің біртұтас көрінісі.

ҚР экологиялық заңнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты қоршаған орта саласындағы ҚР табиғатты пайдаланудың нормативті-құқықтық негіздерін, қоршаған ортаны реттеудің экономикалық механизмін, табиғатты пайдалануды құқықтық жауапкершілігінің заңнама негіздерін зерттеу. Пәннің міндеті: - Қоршаған орта саласындағы ҚР тарапынан ратификацияланған және Халықаралық Конвенциялар мен Келісімдердің маңызын игеру. - ҚР шаруашылық қызметінің нормативтік- құқықтық негіздерін зерттеу: - экологиялық нормалау, экологиялық рұқсат беру негіздерін үйрену; - табиғаттың жеке объектілерінің құқықтық жағдайын және халықаралық экологиялық қаумдастықтың құқықтық негіздерін игеру; Пәннің негізгі бөлімдері: - ҚР қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалардың теориялық негіздері; Қоршаған ортаға әсерді бағалау әдістері, жеке табиғи объектілердің құқықтық жағдайы және халықаралық экологиялық қаумдастықтың құқықтық негіздері. Шаруашылық түріне қарай ҚР негізгі экологиялық талаптар. Пәнді оқу барысында студенттер: Білу:табиғат пайдаланудың объектілердің функционалдық қоршаған ортаны реттеуімен экологиялық қауіпсіздігінің нормативтік-құқықтық негіздерін. Игеру: үкіметтің Заң шығарушы органдарының заңнамалық актілер жүйесін, сонымен қатар қоғамдық қатынастардың экологиялық құраушысының реттеушісі болатын барлық басқа нормативтік-құқықтық актілерді қолдану. Меңгеру: қоғамдық қатынастарды реттеуші және қоғам мен табиғаттың арасындағы әрекеттесу сферасында болашақ ұрпаққа ҚО қорғау, сауықтыру және жақсарту мақсатында сақтау, жөніндегі құқықтық нормалар жүйесін.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық экология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: - студенттерде радиациялық экологияны қоршаған орта және адамға кері әсері бар радионуклеидтер және ионды сәулелендіруді зерттейтін ғылым ретінде түсінік қалыптастыру. Курстың міндеттері: - биологиялық нысандарға әр түрлі ионданушы сәулелердің әсерінің теориясын және қағидаларын зерттеу; - радиациялық қауіпсіздіктің ережелері және оны реттеу жолдарын үйрету; - студенттерге радиациялық жағдайды талдайтын ережелерді беру; - ядролық отынды айналымдағы кәсіпорынды пайдаланумен байланысты негізгі қауіпті зерттеу; - алынған білімдерді зерттеу және табиғатты қорғау жұмыстарында қолдануға үйрету. Курстың негізгі бөлімдері: - Радиациялық экология пәні және түсінігі; - радиоактивті сәулелену көздері; - иондалған сәулелерді тіркеу әдістері; - экожүйелердегі радионуклеидтердің ядролық-энергетикалық түзілімдерінің көрінісі; - радиоэкологиялық мониторинг қағидалары; - адам құрған сәулелену көзінен алынған радиация; - сәулеленудің биологиялық көрсеткіштері; - радиациялық қауіпсіздік шектері; - халықты радиациялық қауіптен қорғау; - радиациялық қалдықтарды өңдеу және залалсыздандыру жолдары; - медицинада, тағам өндірісінде және ауыл шаруашылығында радиацияны қолдану. Білуге тиіс: - иондалған сәулелердің әр түрлі түрлерінің әрекетінің теориясы және қағидалары; - радиациялық ыдырау механизмі, радициялық сәулелену табиғаты, олардың энергиясы, заттардың өзара әрекетінің әсері; - ядролық отынды айналымдағы кәсіпорынды пайдаланумен байланысты негізгі қауіпті; - табиғи радициялық фонның табиғаты және оған тигізетін антропогендік әсерді, жасанды радиациялық изотопты алу жолдарын қарастыру. Игеру: - сәулелену мөлшерін және қуатын есептеу, оларды пайдалану міндеттерін шешу; - қоршаған ортаға түсетін изотоптардың түсу жолдары және миграциясы. Меңгеру: - радиациялық қауіпсіздік туралы негізгі ереже және оны реттеу шаралары; - радиациялық жағдайды талдау әдістері; - радиоэкологиялық мониторингті ұйымдастыр

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Табиғатты қорғау қызметін ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсакты: Пәннің дамыту жай-күйі мен табиғи ресурстарды пайдалануды оңтайландыру, қорғау және өсiмiн молайту туралы білімімен студенттерді қаруландыру болып табылады. Курстың міндеттері: Экологиялық проблемаларды шешу қазіргі заманғы әдістері, теориялық негіздерін және экологиялық менеджмент қолданбалы аспектілері енгізу; мемлекеттік экологиялық ынтымақтастық ұйымдық құрылымдарын зерттеу; Қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқару, қазіргі заманғы, экологиялық саясат және халықаралық мекемелер туралы білім алу. Курстың мазмұны: Бақылау объектісі ретінде қоршаған ортаны қызметі. Табиғат заңдары мен принциптері. Қоршаған ортаны Орындалу критериі мен көрсеткіштері. ағымдағы қоршаған ортаны және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар мәні. Қоршаған ортаны Орындалу критериі мен көрсеткіштері. Табиғи ресурстарды жіктеу, қоғамның экономикалық дамуындағы рөлі. Нақты және әлеуетті экологиялық проблемалар мен қатерлер. Әсіресе қазіргі заманғы кезеңде Табиғат және қоршаған ортаны қызметі. Опциялар сақтау. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жолдары. табиғи ресурстарды орнықты пайдалану принциптері. отандық қорықтар мен ұлттық парктер қазіргі заманғы тұжырымдамасы. Бүкіләлемдік табиғи мұра. биосфералық қорықтар қазіргі заманғы тұжырымдамасы. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білу алу: Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жүйесі; қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету негізгі әдістері; Қызыл кітабына зауыттары мен жануарлар; Қазақстан қорғалатын аумақ; принциптері, механизмдер және нормативтік қолдау сақтау. Игере алу : Табиғи сайттарында вариация себептері мен салдарын анықтау, құралдар мен табиғи қауымдастықтардың жағдайына мониторинг зерттеулер түрлі әдістерді пайдаланады; биологиялық және табиғи ресурстарды басқару қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау Меңгере алу: Табиғатты қорғау өмірлік маңызды мүдделері, мемлекеттік, кәсіпкерлік субъектісі;

Табиғатты пайдалану және экологиялық геология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғатты пайдалану экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері қарастыралады, табиғатты пайдаланудың экономиалық міндеттерін шешудің ғылыми жолдары анықталады. Курсты оқу нәтижесінде студенттер табиғатты пайдаланудың эколого –экономикалық негіздерін, табиғатты рационалды пайдаланудың шаруашылық механизмінің негізгі мазмұнын білулері керек. Қоршаған ортадағы шаруашылықтық іс – әрекеттің зардаптарын алдын ала көріп, бағалай алулары, шаруашылықтық іс – әрекеттердің экономикалық зардабын және табиғатты қорғаудың тиімділігін бағалай білуі керек.

Табиғатты пайдалану экономикасы*
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: табиғи ресурстарды тиімді пайдалану принциптерін студенттерге таныстыру. Курстың міндеттері: экологиялық менеджмент пен табиғатты тиімді пайдаланудағы заманауи әдістермен студенттерді таныстыру; қалпына келетін және қалпына келмейтін табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи әдістерін қолдану; баламалы энергия көздерін қолданудағы нәтижелермен таныстыру; Курстың мазмұны: ғаламдық экономиканың басты тренді: драмалық шақыру мен кездейсоқ шешімдерді іздеу; табиғи ресурстар: өсу потенциалы мен даму шегі; табиғат пен қоғам арасындағы қарым-қатынас мәселелері;Қазақстандағы табиғатты пайдалануда: мақсаты мен болашағы; Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты; Қазақстандағы табиғатты пайдаланудың негізгі реттеуші заң шығарушысы; Қазақстандағы табиғатты пайдаланудағы реттеуші заңнамалық негіздері;табиғи ресурстарды пайдаланудағы басқарым мен пайдаланудың заңдылығы және негізгі қағидаттары. Пәнді оқу барысында студенттер: білуі тиіс: табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудағы жалпы қағидаттары мен қоршаған ортаға адамзаттың күнделікті өмірі, заңды тұлғалар және жеке тұлғалардың шаруашылық және басқа іс-әрекеттерінің әсері; игеру: табиғатты пайдалану аясында жеке және жалпылама әлеуметтік-экономикалық басқару үрдістерін заңды-нормативті пайдалануда қаржылауды, жоспарлауды ғылыми дәлелді негізінде шешу; меңгеру: өндірістердің экологиялық тиімді бағалау дағдысын, экологиялық рейтинг, ізденіс, іріктеуді құрастыру және қауіпсіз қоршаған орта технологиясына керекті ақпараттарды қолдануға, заманауи бағдарламалардың жетістіктерін мен табиғатты тиімді пайдалану стратегиясын қамтамасыздандыру

Табиғатты тиімді пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Урбанистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және су ресурстарын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: - Қазақстан мен әлемнің су ресурстарын қазіргі жай-күйін зерттеу; - әлемдегі су басқарудың қазіргі заманғы жүйесін түсіндіру; Курстың мазмұны: - Гидросфера жай-күйі; Химиялық табиғи сулардың құрамы мен олардың жіктелуі; - Сулы ортада химиялық элементтердің миграциясы; - Су ресурстарының экологиялық мәселелері; - Су ресурстарының таусылуы экономикалық және әлеуметтік салдары; - ИУВР принциптері; - Су ресурстарын ықпалдасып басқару. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білуі тиіс: - Қазақстан мен әлемнің су ресурстарын ағымдағы жағдайы; химиялық табиғи сулардың құрамы мен олардың жіктелуі; - Сулы ортада химиялық элементтердің миграциясы Игере алуы тиіс: -гидросфера негізгі проблемаларын тұжырымдау; -су ресурстарының таусылуы экономикалық және әлеуметтік салдары. Меңгерулері тиіс: - Қазақстандағы су мәселелерін талдау; -суды тазартудың заманауи әдістері.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экологиядағы ГАЖ технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: - экология саласындағы негізгі білім мен географиялық ақпараттық жүйелерді әзірлеу және қолдану бойынша кәсіби қызмет үшін қажетті дағдыларды алу, географиялық ақпараттық жүйелер саласындағы негізгі тұжырымдамалық аппараттарды оқыту. Курстың міндеттері: - ГАЖ деректерін талдау және модельдеуді ұйымдастырудың ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру; - ГАЖ жүйелердің негізгі құралдарының сипаттамаларын қарастыру; - Геоинформатика саласындағы, ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді қалыптастыра білу. - Геоақпараттық технологияларды қолданудың т.рлі мәселелрі (Экология және табиғат, Экологиялық мониторинг) түсініктері баяндама береді; Курстың мазмұны: - Қазіргі таңда ГАЖ техногияларын барлық салаларда кеңінен қолданда; - Кәсіби міндеттерді шешу үшін негізгі геоинформатика және ақпараттық технологиялар білімін, студенттік шеберлері бағдарламалық құралдарды пайдалану ГАЖ технологиясы арқылы жүзеге асуда. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білу: - Геоинформатика және географиялық ақпараттық жүйелер анықтау; - дерекқорлар мен дерекқор басқару жүйесі; - ГАЖ-дың міндеттері, негізгі компоненттері (кіші), ГАЖ-дың көмегімен бағдарламалар мен тапсырмалар; - кеңістіктік деректері, , ГАЖ-дың векторлық деректерді ұсынудың модельдері; Істей білу: - Табиғат және экология саласындағы ГАЖ теориялық және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу тұжырымды сипаттайтын жинақтаудың білімін қолдану; - ГАЖ-дың географиялық ақпарат енген рәсімдерді орындау; - ГАЖ құралдарды пайдалана отырып, кеңістіктік ақпаратты талдау; - ГАЖ ақпаратын құру үшін әлеуетті пайдаланушыларды ақпаратты талдау нәтижелерін ұсыну; Игеру: - Бағдарламалық қамтамасыз ету ArcView GIS бар дағдыларын, MarInfo ГАЖ талдау және векторлық деректер визуализация және тақырыптық картографиялаудың ГАЖ деректерінің базасын қалыптастыру үшін пайдаланылады.

Экологиядағы менеджмент және маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттер менеджмент және маркетинг ресурстарын басқару стратегиясы мен тактикасын негізгі ережелері дамытып, олар қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстардың қызметінің жалпы жүйесінде экологиялық менеджмент және маркетинг рөлінің идеялармен жеткілікті жиынтығын алу және осы салаларда даму перспективалары түсіну қажет. Курстың міндеттер: - Корпоративтік экологиялық менеджментті қалыптастыру принциптерін зерттеу, олардың табысты жұмыс істеу факторларын қадағалау; - Экологиялық реттеудің заманауи нарықтық механизмдері; - инвестицияларды тарту қабілеті, ресурстарды үнемдеу дамуымен кәсіпорындардың экологиялық қызметімен қарым-қатынас табу, шығындарды азайту, өнім сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру; Курстың мазмұны: - Экологиялық менеджмент және маркетинг жөніндегі теориялық және әдіснамалық негізі; - стандарттар мен сапа менеджменті және экологиялық менеджмент жүйелері саласындағы халықаралық ұсынымдар; - экологиялық аудит және экологиялық менеджменттің кәсіпорындардағы бөлігі; - экологиялық менеджменттің функциясымен қалдықтарды басқару; - басқарудың арнайы түрі ретінде өндірістік экологиялық маркетингі; - қоршаған ортаны қорғау өнімдері мен технологияларды дамыту; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: білуі тиіс: - кәсіпорындарда экологиялық менеджмент саласының құрылымы; - экологиялық менеджменттің әдістері; - қоршаған ортаны қорғаудың бәсекелестік рөлі; - қоршаған ортаны қорғаудың тәуекелдерді басқарудың негізгі принциптері; - Кәсіпорынның экологиялық жай-күйін бағалау әдістері; - экологиялық менеджмент саласындағы бизнесті басқару әдістері. игеру: - қоршаған ортаның қазіргі дағдарысының компанияның шығару туралы шешім қабылдаудағы жағдайдын талдау; - Экологиялық менеджмент бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру тапсырмаларын (сұрақтар) тұжырымдау және тағайындау; меңгеру: экологиялық таза өндіріс процестерді ұйымдастыру және экологиялық таза өнім өндіру әдістер мен тәсілдерді қолдану.

Экологиялық картографиялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: - экологиялық және географиялық мазмұндағы карталарды құрудың әдіснамалық тәсілдерді студенттерге қалыптастыру. Курстың міндеттері: - Зерттеудің картографиялау шкаласының негізінде экологиялық карталарды жобалау және дайындауды ақпараттық қолдау әдістерін зерттеу. Курстың мазмұны: - Экологиялық картография – эколог мамандарды дайындаудағы негізгі пәндердің бірі. Бұл курс биосфераның кеңістіктік құрылымын білімге негізделген, кең географиялық болжамымен экологияның принциптері мен экожүйелердің жұмыс істеуі заңдылықтары туралы білімді қосылу үшін бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білу:- экологиялық картографиялаудың түсінігі мен терминдері; -экологиялық карталар мен картограммаларды құрудың әдістері. Істей білу:- экологиялық қарталардың сыртқы ортаның дистанциондық ақпараттарымен және агрохимиялық картограммалармен заманауи ақпараттық қамсыздандырумен жұмыс істей алу қажет. меңгеру: қоршаған ортаны картасында ландшафт карталар және графикалық жұмыстар бойынша негізгі өлшемдерін орындау әдістері.

Экологиялық қауіптер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық ресурстану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: - студенттерді табиғи ресуртарды саралау мен адам өміріндегі тарихи динамикалық дамуымен таныстыру. Курстың міндеттері: - табиғи ресурстардың негізгі заңдылықтарын оқыту, принциптері мен олардың қолданылуын үйретуді қалыптастыру; - экономиканың негізгі ресурстарын саралауды (табиғи, еңбек, материалдық) оқыту, және олардың байланысы; - табиғи - ресурстық потенциалдың негізгі даму өңірі ретінде алдынғы қатарлы болу; - курстың барлық бөлімдері бойынша студенттерге фундаменталды білімдерін нығайту: табиғи ресурстар, еңбек ресурстары, материалдық ресурстар, және оларды мақсатты түрде пайдалану биосфераның тұрақты толық сақталуын қамтамасыз ету; - биосфера компоненттерінің негізгі заңдылықтарын құрастыруға ықпал ету және ауыл шаруашылығының экологиялық табиғатты пайдалану жетістіктерін күшейту; Курстың негізгі бөлімдері: - Жер ресурстарының заманауи табиғи ресурстарын қалыптастыру; - Биосфера – халықтың өмірқауіпсіздігі; - ресурстардың қазіргі экологиялық жағдайы атмосфера, гидросфера, литосфера; - қоршаған ортаның қазіргі мәселелері; Білуі тиіс: - негізгі заңдылықтары, оның құрылуы мен табиғи ресурстарды пайдалану; - табиғи ресурстардың негізгі қағидаларын жңктеу; - еңбек ресурстарын реттеу жағдайлары; - негізгі түрі және табиғатты оңтайлы пайдалану қағидалары; Істей білуі қажет: - жұмыс барысында мәліметтерін таба білу, биосфераның заманауи шағылысу жағдайы және табиғи ресурстардың экологиялық жағдайы, экожүйенің және ландшафтардың антропогендік өзгерістерін, нысанын көрсете білу; - аймақтық айырмашылықты талдау, материалдық – техникалық ресурстардың қамтамасыз етілуі және анықтау; - заманауи тұжырымдаманы талдай білу және табиғатты стратегияға сай пайдалану мақсатында биосфераның тұрақтылығын қалыптастыру тиімділігі; Игеру: - ғылыми және техникалық құжаттармен жұмыс жасау икемділігі, есептер, жеке есебін құрастыра білу, мақала, тезис жаза білу; - экологиялық процестерге қорытынды жасауға дағдылану, нақты мақсат қоя білу және алған білімдерін ресурспен қамтамасыз ету жағдайларында, табиғатты пайдалануда

Экологиялық сараптама және аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: инвестициялық жобалаудың түрлі кезеңдерінде пайда болатың эколого-экономикалық мәселелерді құрылыста, жұмыс істеп тұрған және жоюға дайындалған өндірістік объектілерді, сонымен қатар экономикалық, құқықтық, нормативтік-әдістемелік, ұйымдастырушылық, ақпараттық және экономико-математикалық аспектілерді және оларды шешу әдістерін қарастыру. Пәннің міндеттері: экологиялық аудиттің заңдар базасын зерттеу; экологиялық аудитты жүргізудің кезеңдері мен ережелерін зерттеу; экологиялық стандарттарын зерттеу; экологиялық аудиторлық қызметті жүргізу принциптерін зерттеу; экологиялық тәуекелді бағалау әдістерін зерттеу және оның қызметінің экологиялық қауіпсіздік дәрежесін көтеру шаралары; Пәннің негізгі бөлімдері: экологиялық аудиттің заңдар базасы; экологиялық аудит бойынша есеп беру және оның кезеңдері; ресурстарды пайдаланудың болжаудың, жоспарлаудың және талдаудың заманауи әдістері, түрлі өндірістік объектілердің жұмысы, аз қалдықты технологияларды еңгізу, табиғатты қорғау шараларын іске асыру. Пәнді оқу барысында студенттер: білу: экологиялық аудиторлық қызметті жүргізудіңпринциптерін, халықаралық практика негізінді және ҚР заңдарына сәйкес жасалған экологиялық аудиттың стандарттарын. игеру: экологиялық тәуекелді бағалауға және айқындауға бағытталған және олардың экологиялық қауіпсіздік дәрежесін көтеру шараларын жасау, аудиттенетін субъектілердің тәуелсіз шаруашылық және басқа қызметіне тексеру жүргізу. меңгеру: бағдарлаудың заманауи әдістерін, ресурстарды пайдаланудағы экологиялық-әлеуметтік нәтиже бойынша сараптама жасау

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Энергетиканың заманауи мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Қазақстандағы энергетикалық секторының ағымдағы жағдайы зерттеу; әлеуметтік және экологиялық мәселелерді анықтау. Курстың мазмұны: -Қазақстанның отын-энергетикалық кешенінің құрылымы; - Дүниежүзілік Энергетикалық; -Энергетикалық секторының негізгі мәселелері; -Дамыған және дамушы елдер; -Дәстүрлі энергия қызметінің нәтижесінде қоршаған ортаны, әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық мәселелері; -«Жасыл экономика» - Қазақстан Республикасында және әлемде тұрақты дамуға қол жеткізудің жаңа тәсілдері. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білуі тиіс: Энергия құрылымы, энергетика және оларды шешудің қазіргі заманғы әдістерінің негізгі проблемалары. Игере алуы тиіс: экологиялық менеджмент іске асырудың ең үздік технологиясын анықтау. Меңгерулері тиіс: Орталық Азиядағы және әлемдегі мәселелерді талдау, оларды пайдалану және теориялық білімін меңгеру.

Энергияны үнемдеу және энергетикалық тиімділіктің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақстаы: - әлемдегі энергетикалық секторының ағымдағы жағдайы зерттеу және дәстүрлі энергия көздерін сақтау және жаңартылатын энергия көздерін дамыту жолдары. Курстың мазмұны: Энергияның мерзімі және олардың түрлері; Дүниежүзілік Энергетиканың жағдайлары; Энергетикалық секторының негізгі мәселелері; Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы ұғымдар; Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жүзеге асырудың құқықтық базасы; Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды іске асыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білуі тиіс: -отын мен энергияның құрылымдық мәселелері; -энергия үнемдеу мен тиімділігін жеткізуге іс-шараларды қолдануы тиіс. Игере алуы тиіс: энергия үнемдеу мен тиімділігін жетудің ең озық технологияларын анықтау. Меңгерулері тиіс: -Қазақстаның экономикасының энергиясын тұтынуды талдау оларды пайдалану; - энергияны үнемдейтін тәсілдерін енгізу.

Энергоресурс үнемдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік практика (далалық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген