Бакалавриат
Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама атауы: «5В073100 –Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі».
Оқу деңгейі: бакалавриат.
Емтихандары: математика, физика.
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 4 жыл.
Кәсіби қызмет түрлері: экономиканың барлық салалары, оның ішінде әскери-өнеркәсіп кешені, индустрия, ауыл шаруашылығы, коммуналды шаруашылық, өндіріс және тұтыну салалары, тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органдар, төтенше жағдайлар жөніндегі Департаменттегі басқару және ұйымдастыру жұмыстары, экологиялық қызметтер.
Кәсіби пәндер:
Радиациялық қауіпсіздік негіздері;
Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері;
Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу;
Өнеркәсіптік желдету;
Өндірістік санитария;
Өрт қауіпсіздігі;
Еңбек қауіпсіздігі;
Техника және технология қауіпсіздігі;
Қоршаған ортаны қорғау және адам денсаулығы;
Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары.
Білім беру артықшылықтары:
• заманауи және жетекші оқу бағдарламалары негізінде біліктілігі жоғары инженер мамандарды дайындау;
• жоғары деңгейде ұйымдастырылған оқу ісі мен ғылыми үдеріс, материалдық-техникалық жабдықталу;
• екідипломды білім алу.
• елдегі және әлемдегі жетекші ЖОО-нда тағылымдамадан өту.
Халықаралық байланыстар: студенттерде келісім бойынша серіктес ЖОО-нда білім алуға мүмкіндік бар.
Тәжірибеден өту және ықтимал жұмысқа орналасу орындары: елдің барлық өндірістік кәсіпорын салалары, ТЖ жөніндегі Департаменттері мен Министрлігі, экология Департаменті, білім беру саласы.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
Мамандық шифры
5B073100
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
101
ОРЫС
90

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Адам ағзасының тіршілік үшін функциялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсаты: студенттердіөлшеуәдістерібойыншатеориялықжәнепрактикалықдаярлау, қоршағанортаныңластануын, параметрлердіөлшеуменбақылаубойыншааспаптарменжұмысістеудағдыларыниелену; тіршілікәрекетініңқауіпсіздігінебақылаужәнеөлшеуқұралдарынпайдаланубойыншабілім, ілімжәнедағдыларжүйесінқалыптастыру. Пәнніңміндеті: студенттердіңтехнологиялықпроцестеркезіндепайдаболатынжәнеқоршағанортағажәнеадамденсаулығынажағымсызәсерететін, мүмкінболатынзияндылықтардыөлшеуменбақылауәдістеріменқұралдарынмеңгеруболыптабылады. Қоршағанортаобъектілерінжәнетехнологиялықпроцестердіталдауәдістеріменқұралдарын; хромотографиялық, электр-химиялық, оптикалық, масс-спектрметриялық, спектрлі-химиялықжәнетағыбасқалардыбілуікерек; Қоршағанортаныңжәнетіршілікәрекетіқауіпсіздігініңсапасыннормалаукезіндеөлшеуменбақылаудыңқазіргіәдістерін, принциптеріментәсілдерінпайдаланудыжасайбілуікерек; Еңбекжағдайларынжәнеқоршағанортаныңкүйінанықтаубойыншааспаптаржәнежабдықтарменжұмысістеубойыншапрактикалықдағдылардыиеленуікерек.

Бейорганикалық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: бейорганикалық химияның теориясы мен практикасынан алынған білім,білік және дағды жүйесін қалыптастыру; Мазмұны: жалпы сипаттама, физикалық және химиялық қасиеттер, 1-18 топ элементтерінің физика-химиялық қасиеттері, жай және күрделі қосылыстарын алу әдістері Пәнді оқыту нәтижесінде игерілетін құзіреттіліктер (білім, білік, дағды): білу керек: жалпы сипаттама, физикалық және химиялық қасиеттер, 1-18 топ элементтерінің физика-химиялық қасиеттері, жай және күрделі қосылыстарын алу әдістері және қолданылуын; жасай білу керек: негізгі ілімдерді, теорияларды және негізгі заңдарды жай және күрделі қосылыстардың химиялық қасиетін түсіндіруге қолдануды, сондай-ақ химиялық реакциялардың жүру заңдылықтарын. игеру керек: оқу бағдарламасы бойынша қарастырылатын бейорганикалық заттарды синтездеу және оларды қолдануда қалыптасқан эксперименттік дағдыларды.

Гидрогазодинамика және жылумасса алмасу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсаты: студенттердітермодинамикалықжүйелердіңжәнеқоршағанортаныңмеханикалықжәнежылулықөзараәрекеттесуінтолыққарастыраотырып, термодинамикалықжүйелермен, олардыңқоршағанортаменөзараәрекеттесуінтаныстыру. Пәнніңміндеттері: тұтасорталардыңнегізгіқасиеттерін, тұтасорталарстатикасымендинамикасызаңдарын, термодинамиказаңдарын, ұқсастықтеориясыныңэлементтерін, жылужәнемассаалмасутеориясыныңнегіздерінзерделеу. Әртүрліөндірістерментехнологиялардақолданылатыннақтыгаздарменсұйықтықтардыңқасиеттерін, термодинамикалықжүйелердіңинженерлікесептерініңәдістерінбілуікерек; Нақтытехнологиялықциклдерменөндірістердеасақауіптіөндірістікфакторлардыайқындауүшінтұтасорталармеханикасыментермодинамикасызаңдарынқолданудыжасайбілукерек; Нормативтікжәнеғылыми-техникалықәдебиеттерменөзіндікжұмысістеудің, өндірістікжәнеқоршағанортапараметрлерінбақылаужәнеөлшеуқұралдарынпайдаланудың, қауіптіжәнезияндыөндірістікфакторларданұжымдықжәнежекеқорғауқұралдарынпрактикалыққолданудыңпрактикалықдағдыларыниеленуікерек. Жасайбілуікерек: механиказаңыменқоршағанортаныңтермодинамиказаңынтехнологиялықайналымдақауіптілігіжоғарыөндірістікфакторлардажәнебасқадаөндірістердеқолдану. Дағдыларыболуыкерек: Нормативтіжәнеғылыми-техникалықәдебиеттерменөзбетіншежұмысістеу, бақылауқұрылғыларынқолдануменөндірістікортаменқоршағанортаныңбақылауқұрылғыларынөзбетіншеқолдану, өндірістікзияндыфакторларданқорғанушараларынөзбетіншежәнеколлективтіқорғануықажет.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Еңбек қауіпсіздігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсатықауіпсіздіктің, зиянсыздықтыңнегіздерінжәнежұмыскерлердіңмаксимумөнімділігінқамтамасызетудіңеңбекжағдайларынбағалаудыңтеориялықжәнепрактикалықнегіздерінмеңгергенжасмамандардаярлау. Пәнніңміндеттеріжұмысістеушігеқолайлылықпенолардыңжұмысқақабілеттілігінбірмезгілдеқамтамасызетумен, олардыңзақымдануыннемесеауыруынминимумықтималдыққакелтірудентұрады. Өндірістееңбекқорғауды, еңбекқорғаудыңмедицина-биологиялықжәнесанитарлық-гигиеналықнегіздерібойынша, еңбекқорғаудыңәлеуметтікжәнеәлеуметтік-экономикалықмәселелерібойыншабасқаружүйесін; негізгізияндыжәнеқауіптіөндірістікфакторлардыңсипаттамасын, олардыңадамағзасынаәсеретуерекшеліктерінжәнеолардыбақылауәдістерінбілуікерек; Өндірістікжарақаттанушылықты, апаттарды, өрттерді, жарылыстарменбасқатөтеншежағдайлардыескертубойыншанақтыинженерлікміндеттердішешуді, өндірістікқауіптіжәнезияндыфакторларынанқорғаутәсілдеріменқұралдарынапаттардыңсалдарынжоюкезіндеқолдануды; жарақаттанушылықпенкәсіптікаурулардыболдырмаумақсатындаөндірістемүмкінболатынқауіптіліктермензияндылықтардыалдыналакөружәнедеркезіндеескертудіжасайбілуікерек; Өндірістегіеңбектібағалаумақсатындақауіпсіздікаспаптарыменқұрылғыларынпайдалану, қауіптіжәнезияндыөндірістікфакторлардыөлшеужәнебақылауүшінаспаптарды, аппаратураменжабдықтардықолдануәдістерініңпрактикалықдағдыларыболуыкерек.

Еңбекті қорғау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Еңбек қорғау туралы замануи білім беру, қауіпсіз және жайлы тіршілік жағдайын құру үшін қажетті болашақ түлектерді теоретикалық және практикалық икемдермен қаруландыру. Мазмұны: Мекемедегі еңбек қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру; Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар; адамның функионалды қабілеттері және оның өндірістік ортамен сиымдылығы; еңбектің қауіпсіздігінің психологиясы; микроклимат. Шуыл және вибрация. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: еңбектiң жағдайының параметрлерiн басқару аспаптары және әдiстері, кәсiби белсендiлiк салада еңбектiң қауiпсiз жағдайларын қаму ерекшелiктері; пайдалана білуі керек: кәсiпорында еңбектi қорғау бойынша нормативтiк құжаттаманы пайдалану; дағдылану керек: кәсiби белсендiлiктi салада жарақаттану қаупi бар және зиянды факторларды талдау өткiзу дағдылары.

Жану және детонация теориясының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсаты: Жанужәнежарылыскезіндепайдаболатынқұбылыстардықарастыру. Пәнміндеті: Алғанбілімінжарылғышжәнепиротехникалықзаттаржасауаймағындағылымизерттеукезіндедұрысшешімқабылдаудақолдану. Жарылғыш заттардың физико-химиялық параметрлерін есептеу. Білуі керек: Дұрыс детонациялық режим деген не және дұрыс емес детонациялық режим деген не екенін білу. Жану мен жарылыс болған жағдайда пайда болатын құбылыстарды тану. Жарылғыш материалдар мен пиротехникалық заттардың түзілу процессінің болжамын, жарылғыш заттар мен пиротехникалық заттардың қолданбалы мүмкіндіктерін білу қажет.

Жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсатыменміндеті: • жекебасқауіпсіздігіжəнеқоршағандардыңқауіпсіздігісұрақтарынасаналыжəнежауаптықатынастықалыптастыру; • адамныңтіршілікетуортасындағықауіпті, зияндыфакторлардытанып, бағалайбілетініргелідағдылардыөрбіту; • адамдықорғаубойыншажаңашатехнологияларменжəнеғылымижаңалықтарменстуденттердітаныстыру; • студенттердіқорғанысқұралдарыжөніненжан-жақтыбілімменқаруландыру; • түрліқорғанысқұралдарынпайдаланудыстуденттергеүйрету. күнделіктіеңбекетукүндері, авариялықжəнеэкстремалдыжағдайлардаадамөмірінқорғауменсақтаубойыншақазіргібілімдікеңейтужəнетереңдету; • қауіпсіздікжүйелеріменқұралдарынжетілдіругеқажетті, зерттеужəнежасапшығаружұмыстарыүшінкеректеориялықбілімменпрактикалықдағдылардыболашақмамандардыңмеңгеруі; • құралдардыңжұмысістеуқабілетінжəнеқауіпсіздігінжұмыстыбастағанғадейіннемесеэксплуатацияғаенгізгенгедейінтексерубойыншадағдылардықалыптастыру, соныменқатарқұралдардыэксплуатацияғадаярлау, қызметкөрсетужəнеақауынтезалмастырып, жөндеубойыншадағдылардымеңгеруі. Білуікерек: ЖБҚҚжәнеұжымдыққорғанысқұралдарынқамтамасызетудегізаңдылыққұрылымдарын; ЖБҚҚжіктелуін; ЕңбекжағдайынабайланыстыЖБҚҚпайдалану; ЭлектрқондырғыларыменжұмыскезіндегіЖБҚҚпайдалану; Өндірістегіқауіптібөлімшелерденсақтануұшінұжымдыққорғанысқұралдарынпайдалану. жасайбілуікерек: - заңережелерінпрактикадажүзегеасыруды; - ЖБҚҚенгізужәнепайдалануға; - өндірістеқжымдыққорғаныстықамтамасызетуүшінісшараларұйымдастыруды, - ЖБҚҚпайдаланудыесепкеалаотырыпжарақаттанужәнекәсібиаурулардыталдауды; Игеруітиіс: - заң, заңактілерініңмазмұнын; - өндірістегіТЖкезіндегіқауіптіфакторларданЖБҚҚ, ҰҚҚпайдалануды.

Инженерлік графика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Пәннің мақсаты мен міндеттері: Оқу орны шеңберінде инженерлік графика студенттерге конструкторлық құжаттаманы орындау мен ресімдеу ережелері бойынша бастапқы білім беру сатысы болып табылады. Сызбаның көмегімен техникалық ойларды беру тәсілдері; геометриялық конструкциялау аппаратының негіздері; нүктелердің, сызықтардың, жазықтықтардың, беттердің кескіндерін салудың теориялық негіздері туралы түсінігі болуы керек; Жазықтыққа кеңістіктегі кескіндеудің негізгі проекциялық модельдерін, Г.Монждың екі, үш қырлы кешенді сызбасының аппаратын, жазық және кеңістіктік пішіндердің құрылу заңдарын, олардың кескіндерін салу тәсілдерін, ҚҚБЖ негізгі талаптарын білуі керек; Геометриялық фигуралардың өзара тиесілігіне және өзара қиылысуына арналған есептерді оқуды, шешуді; олардың бейнелері бойынша қарапайым тетіктердің геометриялық пішіндерін анықтауды және осы кескіндерді құрама бірліктің өзінен де, сызбасы бойынша да орындауды; құрама бірліктер сызбаларын оқуды; сәулеттік-құрылыс сызбаларын және құрылыс конструкциялары түйіндерін оқуды жасай білу.

Инженерлік графика (курстық жұмыс)
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - Курстық жұмыс
 • Сипаттамасы -

Инженерлік жүйелер,желілер және жабдықтар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсатыменміндеттері: еңбекқорғаунормаларының, ережелеріменстандарттарынсақталуынбақылаудыжүзегеасыратын, тіршілікәрекетініңқауіпсіздігін, қоршағанортанықорғауды, төтеншежағдайлардақорғаудыжүзегеасыруүшінтағайындалған, инженерлікжүйелер, желілерменжабдықтардыжобалаужәнепайдалануоблысындабілімніңкеңспектрінмеңгергенмамандыдаярлау. Тіршілікәрекетініңқауіпсіздігі, қоршағанортанықорғаужәнетөтеншежағдайлардақорғауталаптарыныңбұзылуынқамтамасызетеін, табиғижәнетехногендіпроцестертуралы; танымныңозықғылымиәдістерініңмүмкіндіктеріжәнеолардытіршілікәрекетініңқауіпсіздігіжәнеқоршағанортанықорғаупроблемаларыншұғылшешуүшінқажеттідеңгейдепайдаланутуралытүсінігіболуыкерек; Инженерлікжүйелердің, желілерменжабдықтардыңнегіздерін; олардыңқұрылғысынжәнеәсеретупринципін, элементтердіңтиптіксұлбаларыменконструкцияларын; қызметкөрсетукезіндепайдаланужәнеқауіпсіздікережелерінбілукерек; Нақтытабиғи-географиялықжағдайларжәнеөндірістіккешендерүшінинженерлікжүйелердіңоңтайлынұсқаларынтаңдаужәнеқабылдауды, құрастыруэлементтерінжәнежабдықтарлыұтымдыжоспарлаудыжүзегеасыруды; жобаланатыннұсқалардысәулет-құрылыстықжәнежалпыинженерлікшешімдерменбайланыстырудыжасайбілуікерек; Тіршілікәрекетініңқауіпсіздігі, қоршағанортанықорғау, төтеншежағдайлардақорғау, еңбекқорғау, информатика, кәсіпорындарэкономикасыжәнетабиғаттыпайдалануоблысындабілімменілімдітиімдіпайдаланудағдыларыболуыкерек.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта туралы ілім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсмақсаты: - студенттердіқоршағанортатуралықазіргіуақыттағытүсінікпен, динамикалықөзгерісіжәнебиосферағаәсеріментаныстыру. Курстыңміндеті: - тіріағзалардың, әртүрлідеңгейдегіэкожүйелер, тұтасыменбисферажәнеоныңтұтастығыныңқызмететуініңнегізгізаңдылықтарынзерттеу; - бисфераныңқазіргіжәнеболашақтағыжағдайындақоршағанортаныңбастырөлінкөрсету; - студенттергекурстыңбарлықбөлімдерібойыншаіргелібілімдердіберу: атмосфера, гидросфера, литосферажәнебиосфераныңтұрақтыжағдайынсақтау. - табиғаттықарқындыпайдаланужағдайындабиосферақұрамдасбөліктерініңөазараәсеріжәнеадамныңшаруашылықәрекеттерініңэкологиялықсалдарларынегізгізаңдылықтарытуралыбілімдіқалыптастыру; - студенттердеэкологиялықмәселелер, қоршағанортанықорғаужәнетұрақтыдамусаласындакүрделімәселелердіталқылаудакешендітүрдешығармашылықтәсілдердіқалыптастыру. Курстыңнегізгібөлімдері: - жердіңландшафттыққабығыныңқалыптасуыжәнеқазіргіжағдайы; - Жер- тіріматерияныңпайдаболғанорны; - биосфера – адамдардыңтіршілікетуортасы; - тіріағзаларғакеріәсерінтигізетінтабиғифакторлар; - атмосфераның, гидросфераның, литосфераныңқазіргіжағдайы; - Қоршағанортаныңқазіргіуақыттағымәселелері; - қоршағанортамәселелерібойыншахалықаралықұйымдаржәнебағдарламалар.  Білуітиіс: - тіріағзалардыңтіршілікетуортасыменөзараәрекетінанықтайтыннегізгізаңдылықтары; - жерқабығыныңжалпықұрылымыжәнеЖердіңгеологиялықерекшелігі; - Жердегітіршіліктіңпайдаболуыжәнебиосфераныңқалыптсауы; - Жератмосферасы, гидросферасы, литосферасынаәрекететудіңнегізгітүрлері; Эколгиялықжүйежәнетұтасыменбиосфераныңқызмететуі. Игеру: - ақпараттарағыныныңішіненбиосфераныңқазіргіжағдайынжәнежекелегенаймақтардыңэкологиялықжағдайы, ландшафттарменэкожүйелердіңантропогендікөзгерісітүрлерітуралықажеттімағлұматтытабаалу; - табиғижәнеантропогендікэкологиялықүрдістердіанықтаужәнеталдаужәнеолардышешужолдары; - биосфераныңтұрақтылығынқамтамасызетумақсатындаадамдардыңтіршілікетужәнеөмірсүруүлгісініңжоспарлытүрдегідәстүрліөзгерісінебағытталғанадамзаттыңқазіргіуақыттағытұрақтыдамуконцепцияларыменстратегияларынаталдаужасау. Меңгеру: - ғылымижәнетехникалыққұжаттар, есепберужұмыстарыныңдағдылары, өзжұмытсарыныңқорытындыесебі, мақалалар, тезистерқұру; - эколгиялықүрдістердіталдау, табиғаттыңжәнеқоғамныңтұрақтыдамуныңміндеттеріжәнебасымдықтары, жәнеалынғанбілімдердіэкологиялықміндеттердішешудеқолдану; - биосфераныңдамузаңдылықтарыжәнеоныңтұрақытылығынсақтаушарттарын.

Қоршаған ортаны қорғау және адам денсаулығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсаты: - ластаушызаттардыңатмосфераға, гидросферағажəнелитосферағатаралуынмазмұндау; - қоршағанортаныластаушыларданқорғаутехникасыментехнологиясынзерттеу; - қоршағанортаныластаушыларданқорғаутəсілдерінзерттеу; - қоршағанортанытабиғиапаттарданинженерлікқорғаужүйесіментаныстыру; Пəнніңмiндеттерi: - өнеркəсіптіңадамденсаулығынанегативті əсерініңықтималсалдарынкөрсету; - қоршағанортамониторингі, қауіптіластаушыларментабиғиапаттардыболжау əдістеріментаныстыру; - атмосфера, гидросферажəнелитосферанықұқықтыққорғаунегіздеріментаныстыру Білуі керек: - негізгі қауіпті жəне зиянды қоршаған ортаны ластаушылардың сипаттамасын; - олардың адам ағзасына əсер ету ерекшеліктерін, қоршаған табиғи ортаға деген теріс ықтимал салдарды болжауды жəне бағалауды; - ластағыштарды бақылау əдістерін, қорғау əдістерін, қорғау технологиялары мен имараттарды; - қоршаған ортаны қорғау саласындағы заң жəне нормативті-құқықтық база сұрақтарын; - өнеркəсіп кəсіпорындарындағы қоршаған ортаны қорғайтын техникалық жүйелердің күйіне талдау жасау сұрақтарын меңгеруі тиіс.

Құтқару істерінің негіздері және апаттар медицинасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен міндеттері: - ТЖ кезінде тұрғындарды құтқару және кезек күттірмес жұмыстарды енгізу; - Тұрғындарды ТЖ, авария, апат кезінде жарақаттанушыларға көмек көрсетуді үйрету, - Түрғындарды әскери, техногенді және табиғи апат кезінде, жұқпалы аурулар таралған кезде манитарлы мдико биологиялық көмек көрсетуді үйрету; - ТЖ жағдайын бағалау, апат және оның салдарымен күресу; - Тұрғындарды қорғану және қорғану әдістеріне үйрету; - Жұқпалы аурулармен ауырғандарға көмек көрсету және жұқпалы аурулардың алдын алу іс шараларын ұйымдастыру; - Үйінділер астында қалған адамдарды іздестіру; - Зардап шеккендерді көшіру, алғашқы көмек көрсетуді үйрету; - Зақымдану ошағын химиялық және радиациялық бағалау, радиациялық және химиялық барлау приборларының жұмыс істеу принциптерін үйрену; - Биологиялық зақымдану ошағындағы құтқару және қорғану жұмыстарын ұйымдастыру, жұқпалы аурулар таралуынынң алдын алу; - ЖБҚҚ пайдалануды үйрету; - Зақымдану аймағында құтқару және кезек күттірмес жұмыстарды енгізу және ұйымдастыру, жарақаттанғандарға медициналық көмек көрсету; - Зардаптарды жою үшін радиациялық, химиялық, эпидемиологиялық, қарсы, санитарлы гигиеналық шаралар жүргізу; - Медициналық барлау және санитарлы эпидемиологиялық бақылау жасауды ұйымдастыруды үйрету; Білуі керек: – тіршілік қауіпсіздігі аймағындағы мемлекеттік саясатты; – әртүрлі сипаттағы ТЖ жіктелуін. Меңгеруі тиіс: – әртүрлі сипаттағы қауіпті оқиғалардың болу мүмкіндігін есептеуді, – ТЖ және экстремалды жағдайлар кезінде негативті әсерден қорғану үшін қорғаныс құралдарын пайдалануды; – құтқару жұмыстарының әдістерін, аз уақыт ішінде шешім қабылдау тәсілдерін игеруді; - зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетуді;

Математика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау.Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді.пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді.дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Математика-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студентті маңызды математикалық түсініктемелермен және пікірлермен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, атмосфералық процестерді сипаттау кезінде интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын пайдалану. Жоғарғы математиканың негізгі теоремаларын, ережелерін және түсініктемелерін, математикалық және қолданбалы-жаратылыстану есептерді шешу кезінде олардың практикалық қолдануын; математикалық зерттеулердің маңызды әдістерін білу. Атмосфералық процестерді зерттеу кезінде математикалық теоремаларды, ережелерді және зерттеу әдістерін істей білу; Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын меңгеру; -

Метрология, стандарттау және сертификаттау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттер метрология, стандартизация және өлшеуде білім деңгейін көтеру, ол болашақта жас маманға халықаралық, аймақтық және ұлттық деңгейде өзін-өзі жетілдіруге, өздігінше техникалық шешімдерді қабылдау мүмкіндігін дамыту болып табылады. Пәнді оқытудың есептері-автоматтизациялаған жүйелерді құру және басқару, өлшеу тәсілдерін сауатты таңдау, өлшеу арналарының қателіктерінің жиынтығын есептеуді оқыту. Берілген курста студенттерді метрологияның негізгі терминдері мен анықтамаларын, стандартизация және сертификацияның негіздері туралы оқытады. Өлшеудің негізгі түсініктері мен анықтамаларын, өлшеудің әр түрлі түрлерін және әдістерін, "Өлшеу бірліктерін қамтамасыз ету" туралы негізгі заңын, стандартизация және сертификацияның ұлттық жүйесін, ақпараттық-өлшеуіш жүйелерін білулері керек. Үлкен көлемді өлшеуіштердің нәтижелерін және өлшеу ортасында таратылу заңдарын анықтай алулары керек. Үлкен көлемді өлшеуіш нәтижелерін стандартты өңдеу дағдысына ие болуы керек.

Негізгі өндірістердің технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсатыменміндеттері: - пайдалыкендіөндірудегі (минералдышикізаттарды, көмірді, уран, мұнайгазды) негізгітехнологиялықпринциптердібілу. -экономикалықбайланыскезіндегіпайдаболатынмәселелердішешуүшінпотенциалдаржәнеперспективасынбағалауүшінқажеттібілімдіигеру; - технологиясаласындастуденттербілімінжәнекөзқарасынтереңдету. Білуікерек: - көміркендерін, мұнайгазісінегіздерін, ҚРуранөндірутехнологияларыныңжүйесін. Игеруітиіс: технологиянегізделетінтеориялықпринциптерді жасайбілуікерек: нақтытехнологиятуралықажеттімәліметтердіалуүшінанықтамалықжәнемонограиялықәдебиеттердіқолдануды.

Өндірістік санитария
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты биологиялық, химиялық, физикалық және психофизиологиялық факторларды қосқанда, өндірістік санитария мәселелері бойынша теориялық және практикалық даярлау. Пәннің міндеті өндірістік процестер кезіндегі еңбек жағдайларының ерекшеліктері, олардың адам ағзасына әсері көзқарасынан жабдықтармен өңделетін материалдарды қолдану туралы білімді меңгеру; санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын; еңбек процестерінің сипаты және ұйымдастырылуы, жұмыс процесінде физиологиялық функциялардың өзгеруі болып табылады. Жұмыс ортасының биологиялық, химиялық, физикалық ластану көздері, динамикасы және осы факторлардың адам денсаулығына әсер ету жолдарының алдын алу шаралары туралы түсінігі болуы керек; Адамдардың денсаулығына жағымсыз әсер етеін, қоршаған ортаның ластану факторларының және тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің жалпы сипаттамасын, құрылымы мен ерекшеліктерін, сонымен қатар талданатын объектілерді бағалау критерийлерін білуі керек; Олардың адам және қоршаған орта үшін қауіптілігі дәрежесін талдауды қосқанда, өнеркәсіптік санитария көзқарасынан зерттелетін объектілерді сараптық-аналитикалық бағалауды орындауды, өндірістік факторларды өлшеу бойынша аспаптарды қолдануды жасай білуі керек.

Өндірістік токсикология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсаты:• тіршілікүшінмаңыздықызметтердіңбұзылысынтудыратынхимиялықуландырғышзаттар (УЗ) жайлы;• улызаттардыңтіріжүйелерге əсеретумеханизміжөнінде;• УЗ-ңағзадаөзгеріскеұшырауыжəнеағзаданшығузаңдылықтарыжайлы;• химиялықзақымдануошақтарындағы əскериУЗ-ңқоршағанортаныластауаспектілеріжөнінде;• химиялықөнеркəсіпкəсіпорындарындағыжарылыстардатүзілетінУЗ.Пәнмақсаты:• асақауіптіуыттызаттарменуланубелгілерінтануғабағытталғанпрактикалықіс-əрекетке;• уланғанкездегіалғашқыкөмеккөрсетужолдарынажəнеудыңағза əсерінбəсеңдетуге;• уланудыңалдыналу əдістеріменқұралдарынқолдануға;• химиялықзаттардыңуытты əсерітаралатынаймақтардыанықтау əдістерінқолданабілуге. Білуікерек:• УЗ-ңқоршағанортадатаралуынбілу;• ТЖ-датүзілетінУЗжəнеавариялыққауіптіхимиялықзаттардыңнегізгітоптарынбілу;• химиялыққаруретіндеқолданылатынсинтетикалықжəнетабиғиулардыбілу;• улыхимиялықзаттардыңағзаға əсеретумеханизмінбілу,• ағзауланғандаалғашқыкөмекберужолдарынбілу;• улызаттардыбейтараптандыру, антидоттардықолданабілу;• УЗ-данқорғану əдістерінжəнеқұралдарынбілу.

Өнеркәсіптік желдету
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсатыөнеркәсіптікжелдетудіжобалаутеорияменпрактиканыңнегіздерібойыншабілімжүйесінқалыптастыру, қалыптыатмосфералықжағдайлардыжасауменқолдаудыңғылыминегіздермен, техникалыққұралдарыменжәнепрактикалықтәсілдерменжәнеөндірісжағдайларындаадамныңмекендеуортасындажәнежұмысорындарындаауатазалығыныңталапетілетіндәрежесіментаныстыру. Пәнніңміндеттеріөнеркәсіптікжелдетудіңнегізгібағыттарыбойыншадаярлау, өнеркәсіптікжелдетужүйелерінесептеужәнежобалаудағдыларынмеңгеру. Өнеркәсіптікжелдетуесептеріншешуәдістерін, желдетуағындарыныңаэромеханикасыныңқазіргіжағдайын, жұмысорындарындажелдетуқұралдарыменнормативтікатмосфералықжағдайлардыжасаутәсілдеріменқұралдарынбілуікерек; Өнеркәсіптікобъектілердегіжелдетудіжобалауменбасқаруесептеріншешуді, желдетудіңпрактикалықмәселелеріншешукезіндеғылымизерттеулержүргізуәдістерінмеңгеруді, бөлмелердіжелдетудіңесептіксұлбаларыментәсілдерінқұрастыруды, ауаөткізгіштерініңаэродинамикалықпараметрлерінесептеуді, ауаныңталапетілетінмөлшерінанықтаудыжасайбілукерек; Оқужәнеарнайыәдебиеттерменөзіндікжұмысжасаудың, желдетуесептерінқоюжәнешешудің, желдетудібақылаужәнебасқарудыңқазіргіаспаптарыменпрактикалықжұмысістеудің, апаттардыжоюжоспарынқұрастырудыңпрактикалықдағдыларыниеленуікерек.

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерҚРтехникалықреттеусаласындазаңнамалықжәнебасқаданормативтікқұжаттардымемлекетбилігіндеотырғанбасқарумекемелеріменбайланыстыруарқылыреспубликалықжәнеұйымстандарттар, салалық, жалпытехникалықрегламенттердіәзірлеудіңжолдарынүйреніпбілімалыпшығады. Пәнніңміндеті: - өнеркәсіпқауіпсіздігінқамтамасызетудеқоғамдық, экономикалықжәнезаңдықнегіздерітуралыоқыпүйрену; - техникалықреттеумеханизмдеріменнегізгіпринциптеріноқыпбілу; - технологиялықпроцестердіәзірлеубарысындақауіпсіздікжағдайыненгізуарқылынегізгібағыттарғажағдайжасаутуралыоқыпүйрену; -әр-түрлісаладағытехникалықреттеудіңталаптарынміндеттіорындаужәнебірліккежүйелеутуралысұрақтардыталқығасалаотырып, айқындаужәнеанықтау; Курстыңқысқашамазмұны: Пәнніңмақсатыжәнеөнеркәсіпқауіпсіздігінтехникалықреттеу.Техникалықрегламентөнеркәсіптегітехникалықреттеудіңқауіпсіздігінқамтамсызетунегізіретінде.Технологиялықпроцессжәнекіріспеталаптары. Студентаталғанпәндіоқыпүйренунәтижесінде: -техникалықреттеудіәдістемелікжәненормативтікқамтамасызетуді; -өнеркәсіпқауіпсіздігінқамтамасызетудегіқұқықтық, экономикалық, қоғамдықнегіздерін; - техникалықреттеудіведомствалықбақылаужәневедомствоаралық, мемлекеттікбақылаужүйесін -өнеркәсіпқауіпсіздігінтехникалықреттеусұрақтарыжөніндебілукерек. - техникалықреттеудегіпринциптеріменәдістердістандарттаржәнебасқаданормативтікқұжаттардыәзірлеубарысындақолданабілуітиіс. -технологиялықпроцестердіәзірлеубарысындақауіпсіздікжағдайыненгізужәнетехникалықреттеумеханизмдеріменнегізгіпринциптерінарқылынегізгібағыттарғажағдайжасаутуралы; ҚРтехникалықреттеузаңдылықтарын, жалпыжәнесалалықтехникалықрегламенттердіәзірлеужолдарын, ұйымжәнереспубликалықстандарттарыныңжергіліктімемлекеттікбасқарубиліктегіоргандарменмекемелердіңқарым-қатынасбайланыстарынорнатудағдыларыболукерек.

Өрт кауіпсіздігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсаты: – студенттергеҚРөртқауіпсіздігіжүйесіжөнінденормативтітехникалық, құқықтықжәнежүргізілетіннормалардытүсіндіру; – студенттердіжану, жарылыс, детонацияүрдісімен, жану, өрт, жарылыс, толқынәсеріментаныстыру; – табиғижәнетехногендіжүйедегіжарылыс, детонацияжәнежануменбайланыстыболғанТЖданқорғаужәнеескертубелгілерінуйрету. Пәнніңміндеті: –ҚРөртқауіпсіздігінқамтамасызететінқұқықтық, экономикалықжәнеәлеуметтікбілімдіигерту; – Өртқаупі, оныңзардаптарыншектеуменбайланыстыТЖкезіндестуденттердімақсаттытүрдеісәрекетжасаудыүйрету; – өртқауіпсіздігіережелерінсақтауәдістерінүйрету, өртсөндіруқұралдарыменжұмысістеупринциптеріментаныстыру. Білуікерек: - өндірісжобасыөрткеқарсыталаптарғасәйкесболуын; Жануүрдісініңтабиғижәненегізгісипаттамаларын; Газ, бу, сұйықтық, шаңжәнеқаттызаттардыңжануерекшеліктерін; Әртүрлітоптағыхимиялықзаттарменматериалдардыңөртқауіптілігіменқасиеттерін; Заттарменматериалдардыңөздігінентұтанужәнежанусебептерін; Жанусипаттамасыныңнегізгіесептеуәдістерін; Бастапқыөнімменжануданкейінгіөнімдізерттеуәдістерін; Өрттіөшірудіңзаманауиәдістерін; Өртпайдаболудыңалдыналуышараларын; Меңгеруітиіс: - өндірісжобасыныңөрткеқауіпсіздігісәйкестігін; - жанғышзаттартоптарынанықтауды; Заттардыңөрткеқауіптілігінанықтауды; -жарқетужәнежанутемпературасын, тұтанудыңминималдыэнергиясын, жанудыңқалыптыжылдамдығын, жанужылуынанықтауды; - өрттіңшығусебебінанықтауды; - өртсөндірудіңзаманауиқұралдарынпайдалануды.

Профильді өлшеулерді математикалық өңдеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық қауіпсіздік негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсатырадиациялыққауіпсіздікмәселелерібойыншатеориялықжәнепрактикалықдаярлау, иондаушысәулешығарукөздеріменқауіпсізжұмысты, олардыңдозиметриясыменбақылаудықамтамасызетуболыптабылады. Пәнніңміндеттерідозиметриянегіздерінжәнерадиобиологиянымеңгеру, радиоактивтізаттармениондаушысәулешығарукөзінпайдаланатынкәсіпорындардарадиациялыққауіпсіздіктіқамтамасызетужәнедозиметриялықбақылаудыұйымдастыру. Радиоактивтілікұғымын, иондаушысәулешығарудозиметриясын; қоршағанортаныңрадиоактивтіластануыныңтабиғижәнетехногендікөздерін; иондаушысәулешығарудыңбиологиялықобъектілерменөзараәрекеттесумеханизмдерін; радиациялықбақылауәдістерін; радиоактивтісәулешығарукөздеріменқауіпсізжұмысістеушарттарын; радиоактивтізаттардыңтүзілужәнеыдыраупроцестерін; электрмагниттіксәулелерденқорғауәдістерінбілуікерек; Иондаушысәулешығаруданқорғаудыесептеужүргізуді, олардыңрадиациялыққауіпсіздігікөзқарасынанқоршағанортаобъектілерінталдау; газтәрізді, сұйықжәнеқаттысынамалардыңрадиациялықластанудеңгейінанықтауды; электромагниттіксәулешығарудыңқоршағанортағаәсерінбағалаужүргізудіжасайбілуікерек; Дозиметриялықаспаптарменжұмысістеудің, радиоактивтікөздерменжәнеэлектромагниттіксәулешығарукөздерінентүсетіндозаныңқуатынөлшеудің; сәулешығарукөздеріменқауіпсізжұмысістеудіңпрактикалықдағдыларыболуыкерек.

Сұрапыл апаттар және олардың салдарымен күрес
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсатыменміндеттері: студенттергежүйенітепе-теңдіктеншығаратынсыртқысебептердіанықтаудыүйрету; табиғисипаттағыТЖ-ңобъектілерге, қоршағантабиғиортағаәсерінанықтаудыүйрету; табиғиқұбылыстардыңмаңыздыкөрсеткіштерінайқындаудыүйрету; студенттердітабиғиТЖ-ңалдыналу, оларменкүресу, салдарынжоюдыңқазіргізаманғыжолдарыжәнеәдістеріментаныстыру. студенттергетабиғиқұбылыстардыңтүрлерінажыратудыүйрету; сұрапылапаттарға, табиғиқұбылыстарға, катаклизмдергенақтысипаттамаберудіүйрету; сұрапылапаттарданкейінгіәрекеттердіорындауретіментаныстыру. Білуікерек: - сұрапылапаттардыңпайдаболусебептеріменолардығтаралуыныңгеографиялықзаңдылықтарын; - сұрапылапаттардыәртүрлібелгілерінеқарапжіктеуді; - адамзаттыңдамутарихындағысұраплыапаттардығролін; - сұрапылапаттардыңпайдаболусипатын, оныңадамғаәсеретудәрежелерін; - сұрапылапаттардыңсалдарынанкелетіншығынмөлшері, оныменкүресшараларын; - адамдардысұрапылапаттанқорғауәдістерін; - сұрапылапаттардыңпайдаболусебептерінтүсіндіруді, - қажеттімәліметтерібарғылымиматериалдарды, анықтамалықәдебиеттердіжинау, талдау; - жердіңәраймағындаболыпжатқансұрапылапаттартуралымәліметтердіинтернетресурстарданалу; Меңгеруітиіс: - табиғижәнеантропогендісұрапылапаттардыңсипаттамаларын; - географиялықкартажәнестатистикалықмәліметтердіөңдеудіңтәсілдерін; - берілгентақырыпбойыншабаяндамадайындауды; - ақпараттардыпрезентациятүріндекөрсетуді.

Техника және технология қауіпсіздігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты технологиялық процестер мен жабдықтарды жобалау кезінде және оларды пайдалану процесінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Пәннің міндеті техника және технологиялық процестерге еңбек қауіпсіздігі стандарттарының талаптарын зерделеу, технологиялық жабдықтардың қауіпсіздігін бағалау әдістерімен танысу, өндірістік жабдықтарды пайдалану кезінде қолданылып жүрген құралдарды зерделеу. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістерін, қауіпсіздік шарттары бойынша өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптерін; өндірістік жабдықтарға арналған қорғаныс құралдарының тағайындалуы мен қолданылуын білуі керек; - өндірістік және потенциалды қауіпті өнеркәсіптік процестердің қауіптілігін бағалау; - өндірістік жабдықтарда жұмыс істейтіндерге арналған құралдарды, пайдалынатын құралдардың қауіпсіздігін бағалауды жасай білуі керек. - Өндірістік жабдықтарды пайдалану кезінде қауіпсіздік деңгейін болжау және жарақаттану себептерін айқындау бойынша; өндірістік жабдықтардың қорғаныс жүйелері мен құрылғыларының жұмыс істеу режимдерін таңдау бойынша; өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін техникалық шешімдер мен шараларды әзірлеу бойыншапрактикалық дағдыларды иеленуі керек.

Тіршілік әрекетінің кауіпсіздігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсаты:-студенттердіөміртіршілігініңқауіпсіздігібойыншанегізінқалаушібіліміменқамтамасыздандыру, өндірістеөзбетіншежұмысістеубарысындақауіпсізеңбекжағдайынжәнеТЖкезіндеқорғанысқұралдарынұйымдастыру. -қауіпсіздікпенадамдықорғаубарысындатиімдімамандандырылғанәрекеттіңартылмасбөлігіекенінзаманауикөзқараспенжеткізу; -өзбасыныңқауіпсіздігіменбөгделердіңқауіпсіздігіжайлызерделіжәнежауапкершіліктіқарым-қатынастыұйымдастыру;- адамөмірсүретінортадазияндыфакторларынбіліптануменнегізгімамандыққабайланыстыбілімдіменгерудідағдыландыру;-зияндыфакторларданқорғануәдістерінанықтау, олардыңкөзінжою;-төтеншежағдайдаөзіңежәнеөзгегекөмеккөрсетеалу.Пәнніңміндеттері: негізгітехносфералықжәнетабиғиқауіп, олардыңқасиеттеріменсипаттамалары, қоршағанортаменадаморганизимінеқауіптіфакторлардыңәсеретусипаты, оларданқорғануәдістері; өміртіршілігініңқауіпсіздігіаймағындағызаңмененқұқықактілері, төтеншежағдайдақорғаныстехнологияларыменәдістері; тіршілікәрекетінқауіпсізжәнезиянсызжағдайменқамтамасыздандырумақсатындаболашақмамандардыңтеориялықбілімінменпрактикалықикемдігінжетілдіру, соныменқатарадамныңөмірсүруортасыныңтәуекелінесептеужәнеоныіскеасырубілімінжетілдіру. Білуікерек:- еңбектіқорғаусаласыныңнегізгізаңнамалықактілеріменнормативтері, еңбекшартынанықтауәдісіменөндірістікжарақаттанушылықжәнеөндірістікауруғашалдығусебебінанализдеу, өртменавариямәліметтері, қауіптіжәнезияндыөндірістікфакторлар, объектілердеоларменкүресужолдарыменәдістері; -тұрғындардыжәнеөндірісқызметкерлерінмүмкінболатынавариялар , катастрофалар, табиғитөтеншежағдайларжәнедеосытөтеншежағдайларменкүресубарысындақоршағанортадаолардықорғайалуүшінболжамдалғандұрысшешімқабылдау, осығанұқсасобъектілердібасқарубарысындажүйелендіружағдайынтұрақтандыру.Жасайбілуікерек: еңбекшартынтиімдендіруменбағалау, төтеншежағдайдаөндірістікжарақаттарменөндірістікауруларпайдаболусебептерінанықтау; қолданылатынқұрылғылармензаттардыңөрттікқауіпсіздігінанықтау, радиациялықжәнехимиялыққауіптерденқорғанысынанықтау, заманауиөлшеуменонықтауәдістерінқолданаотырыпқауіптіөндірістікфакторлардыанықтау, осындайфакторларданқорғанушараларынұйымдастыру. Дағдыларыболуыкерек:Қауіптіөндірістікфакторлардыбақылауменанықтаубарысындақұрылғыларды, оларғаарналғанаппаратуралардықолдану, өндірістегіеңбекшартынанықтаумақсатындақорғанысқұрылғыларынқолдану; Төтеншежағдайдаөзінежәнеөзгегекөмеккөрсету.

Физика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Физика-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: физиканың негізгі бөлімдерін бақылаудың жалпыламасы, практикалық тәжірибе және эксперимент ретінде көрсету; бақылаудың, өлшеудің және эксперименттің негізгі әдістерімен таныстыру; курсты оқу жалпы физикалық пркатикум бойынша зертханалық жұмыстармен қамтылады. Студенттерге пән бойынша терең және сапалы білім беру, физикалық есептерді шешуде қолданылатын негізгі математикалық әдістерге нақты түсінік беру; студенттерді заманауи физиканың міндеттерін құру мен шешуде алған білімдерін пайдалана білуге үйрету. Мазмұны: Ньютон механикасы. Материалдық нүктенің динамикасы және материалдық нүктелер жүйесі. Механикалық энергия және жұмыс. Сақталу заңы. Галилеоның салыстырмалы принципі. Салыстырмалылықтың арнайы теориясы туралы түсінік. (Релятивисттік теория элементтері. Гидродинамика элементтері. Тербелістер мен толқындар. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Статистикалық таралу. Термодинамиканың екінші бастамасы. Тасымалдану құбылысы. Реалды газдар. Электростатистика. Тұрақты электрлік тоқ. Магниттік өріс. Электромагниттік индукция. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент білуі керек: физиканың негізгі түсініктері, заңдары мен заңдылықтарын білу; біліктілік: Мәселені түйіндеуді, физика бойынша есептерді шешуді, кәсіптік есептерді шешуде физикалық әдістерді қолдана білу; дағды: Әртүрлі заңдылықтарға бағынатын табиғи физикалық құбылыс туралы түсінік алу.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсатыинженерлікміндеттердішешукезіндеқауіпсіздікбасымдылықтарыбойыншаойлауынқалыптастыру; елдімекендерменжұмысаймақтарындахимиялықжәнебиологиялыққауіпсіздіктіқамтамасызетудіңнегізгіаспектісінзерттеу. Пәнніңміндеттітұрғындардыжәнеқоршағанортаныхимиялықзаттардыңжағымсызәсеріненжәневирустықауруларкөздеріненқорғаунегіздерінеүйрету. Химиялықпроцестердіңфизика-химиялықнегіздерін; химиялықөнеркәсіпқалдықтарыныңжіктелуінжәнеолардызарасыздандыруәдістерін; биологиялыққауіптіжәнезияндыөндірісітікфакторларды; химиялықластаушызаттардың, микроағзалардыңтіріағзаларғаәсеретумеханизмдерін; өндірістікжәнеқоршағанортаныңхимиялықжәнебиологиялықластануыналдыналужәнебейтараптандырудыңнегізгіәдістерінбілуікерек; Олардыңжұмысымүмкінболатынбактериологиялықжәнехимиялықзақымданукөздеріменбайланысты, экономикасалаларындағықорғаужүйесініңнегізгіпринциптерінқолдануды; химия-технологиялықжәнетабиғижүйелердіңжағдайынталдаудыжүргізуді; химиялықжәнебиологиялыққауіпсіздікбойыншаәртүрліқорғаушараларыныңкешенінпайдаланудыжасайбілуікерек; Химиялықжәнебиологиялыққауіптізаттарменқауіпсізжұмысістеудің; өндірістікжәнетабиғиорталардыңхимиялықжәнебиологиялықластанусалдарынжоюдыболдырмаубойыншашараларәзірлеудіңпрактикалықдағдыларыниеленуікерек.

Химиялық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Пәнніңмақсатысапалықжәнесандықхимиялықталдаужүргізусаласындапрактикалықжәнетеориялықдаярлау. Пәнніңміндетіхимиялыққосылыстарқұрамынзерттеудіңсандықжәнесапалықәдістерінзерделеу, тіршілікәрекетініңқауіпсіздігінқамтамасызетукөзқарасынантабғижәнетехногендіобъектілердіңжағдайынбағалау, материалдарсапасын, олардыәртүрлітехнологиялықпроцестердепайдалануүшінжарамдылығынанықтауүшінталдаудыңсәйкесәдістерінқолдану. Химиялықталдаудыңтеориялықнегіздерін, сандықжәнесапалықталдаудыңміндеттеріменәдістерін; талдаудыңгравиметриялық, титриметриялықәдістерініңмәніменерекшеліктерін, қышқылдық-негізді, тотықтыру-қалпынакелтіру, комлексонометриялықтитрлеуді; физика-химиялықталдаудыңнегізгіәдістерінбілуікерек; Қоршағанортаныңқұрауыштарменобъектілерінжәнетехногендіқызметөнімдерінзерделеукезіндехимиялықталдауәдістерінпайдаланудыжасайбілуікерек, Химиялықреагенттермен, аспаптарменжәнеаппаратураларменжұмысістеудің; қажеттіконцентрациялыхимиялықреагенттердіңерітінділеріндайындаудың; әртүрлітектіобъектілердісандықжәнесапалықталдаужүргізудіңпрактикалықдағдыларыниеленуікерек.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Еңбек қауіпсіздігі саласындағы заңнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсаты: • СтуденттердіҚРКонституциясыныңнегізгіережелерімен, тіршілікқауіпсіздігі, еңбекқауіпсіздігібойыншазаңдылықтарменнормативтітехникалықактілеріментаныстыру. • Пәнміндеті: • Студенттердімемлекеттікоргандардыңтіршілікқауіпсіздігі, қоршағанортанықорғау, ТЖданқорғауфункцияларыныңміндеттеріжәнеқызметтікинструкциятуралымәліметберу. • Тіршілік қауіпсіздігі, еңбекті қорғауаймағындағы нормативті құқықтық базамен, заңдылықтарымен таныстыру. Білуі керек: • Тұрғындарды ТЖ дан және қауіпті жағдайлардан қорғаудағы дайындық кезіндегі негізгі мемлекеттік заңдылықтар мен талаптар принциптерін; • АҚ кезіндегі негізгі заңды актілер мен мемлекеттік саясат принциптерін; • Еңбек гигенасы және еңбекті қорғау, өндірістік санитариядағы мемлекеттік саясат пен заңды актілер принциптерін; • Әскери және азаматтық заңдылықтардың мемлекеттік саясаты мен талаптарының принциптерін; • Әкімшілік, жер және табиғатты қорғау кезіндегі мемлекет саясаты мен талаптарынынң принциптерін.

Еңбек қауіпсіздігін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсатыменміндеті CтудентоқубарысындаөндірістееңбекқауіпсіздігінбасқарудытәжірибежәнетеориялықтүрдетолықтаймеңгеруӨндірістееңбекқорғауды, еңбекқорғаудыңмедицина-биологиялықжәнесанитарлық-гигиеналықнегіздерібойынша, еңбекқорғаудыңәлеуметтікжәнеәлеуметтік-экономикалықмәселелерібойыншабасқаружүйесін; негізгізияндыжәнеқауіптіөндірістікфакторлардыңсипаттамасын, олардыңадамағзасынаәсеретуерекшеліктерінжәнеолардыбақылауәдістерінмеңгеру Студентбілугеміндетті: -негізгінормативтіқұқықтыққұжаттарды; білу:Өндірістікқауіпсіздіктіңжәнееңбекқауіпсіздігініңқұқықтықнегіздерін, Өндірістікқауіпсіздіктіңжәнееңбекқауіпсіздігібойыншамемлекеттіксаясаттыңнегізгіпринциптерін, еңбекқауіпсіздігінбасқарудыңәкімшілік – ұйымдастырушылықжәнеэкономикалықәдістерін. Істейбілуі:Өндірістікжарақаттанушылықты, апаттарды, өрттерді, жарылыстарменбасқатөтеншежағдайлардыескертубойыншанақтыинженерлікміндеттердішешуді, өндірістікқауіптіжәнезияндыфакторларынанқорғаутәсілдеріменқұралдарынапаттардыңсалдарынжоюкезіндеқолдануды; жарақаттанушылықпенкәсіптікаурулардыболдырмаумақсатындаөндірістемүмкінболатынқауіптіліктермензияндылықтардыалдыналакөружәнедеркезіндеескертудіжасайбілуікерек; Өндірістегіеңбектібағалаумақсатындақауіпсіздікаспаптарыменқұрылғыларынпайдалану, қауіптіжәнезияндыөндірістікфакторлардыөлшеужәнебақылауүшінаспаптарды, аппаратураменжабдықтардықолдануәдістерініңпрактикалықдағдыларыболуыкерек.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке бас және ұжымдық қорғаныс құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жұмыс ортасының тәуекелдерін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсаты: - шаруашылықүдерісінанықтаумақсатындакомпаниялардаөндірістікапаттардыжәнетәуекелдібағалау - өндірістіңжұмысынтұрақтандырумақсатындатәуекелменеджментжүйесінұйымдастыру; - тәуекелдердіңтүрінебайланыстытүрліжағдайлардыболжау. Пәнміндеті: - қоршағанортағакеріәсеретушіфакторлардыңшектеулідеңгейінанықтау. - қоршағантабиғиортадатехногендіқауіптіңкөптілігіненорыналатынапаттардыболжау. - эколого-экономикалықшығындыбағалау - қауіптіжоюдыңәдістерінмеңгеру - әртүрліфакторлардантуындайтынэкологиялықтәуекелдіңәдістерінсандықжәнесапалықтұрғыданмеңгеру; Білуікерек: - тәуекелдізерттеудіңтеориялықнегізі; - жұмысбарысындаорыналатынқауіпқатерменсоғанбайланыстытәуекелдіанықтау, олзаңғасәйкесболуықажетжәнедежұмысшылардыңденсаулығынсақтауүшінжүргізілетіншаралардыбілуіқажет; -жұмыстыдұрысұйымдастыруүшіналғанмәліметтергесүйенеотырыптәуекелдібағалау, жұмысқақажеттіқұрылғыны, химиялықзаттарды, материалдардыжәнет.б. таңдау; -жүргізілетіншаралардыңдұрыстығынтексеру; жасайбілуікерек: - анализнәтижелеріментәуекелдібағалаунәтижесінөңдеу, олардыбасқармашылықшешімқабылдаубарысындақолдану. - анықталмағанқоршағанортаныңсанқилысырларыменқауіпінзерттеу. меңгеруітиіс: - тәуекелдіжоюикемдігі; - ұқсастәуекелдердібағалауменанализдеуәдісін; - тәуекелжағдайдыболжауменмодельдейалу.

Жұмысорнынаттестаттау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсатыменміндеті жұмысорнынаттестаттаудыжүргізубарысындакәсіптікбілімберу; қалыптасқаншараларжәнееңбексипаттамасыбойыншагигиеналықбағалаужүргізудіүйрену, жұмысорнындағыжарақаттануқауіпсіздігінбағалау, жұмыскерлердіңжекеқорғанысқұралдарыменқамтамасызетілуінбағалау. жұмыстыанализдеуретінжәнееңбекқорғауталаптарыжәнееңбекшарттарыбойыншажұмысорнынаттестаттауғасәйкесөндірістікнысандыбағалаудыанықтайтыннормативтіқұқықтыққұжаттарменжұмысжасаудыүйрену; Курстыңқысқашамазмұны: Еңбекшартыбойыншажұмысорнынаттестаттаудыжүргізугедайындау, Еңбекшартыбойыншажұмысорнынаттестаттаудыжүргізу, Жұмысорнынаттестаттаунәтижелерінеңбекшартыбойыншарәсімдеу, Жұмысорнынаттестаттаубойыншанәтижелерініскеасыру. Студентбілугеміндетті: -негізгінормативтіқұқықтыққұжаттарды; Ø өндірістікфакторлардыөлшеуәдістерін, еңбекүрдісініңауырлығыныңжәнеқауырттылығыныңкөрсеткіштерін, жарақаттануқауіпсіздігінбағалауәдістерінбілу, жұмыскерлердіңжекеқорғанысқұралдарыменқамтамасызетілуінбағалауды; Ø идентификациялауәдістерінжәнеөндірістікортадағызияндыфакторларкөздерінбағалау; Істейбілуі: Ø еңбекшартынасәйкесжұмысорнынаттестаттауүшінеңбекгигиенасыбойыншанормативтіқұқықтыққұжаттарменжұмысжасауды, еңбекқорғаубойыншашаралардыөңдеужәнееңбекқорғауталаптарыбойыншаөндірістікнысандардысертификаттаудыжүргізуді; Ø қауіптіжәнезияндыөндірістікфакторлардыөлшеуүшінаспаптарменжұмысжасауды, өндірістікфакторлардыңкөрсеткіштерінанықтайтынөлшеуқұралдарынқолданудыбілуі; Ø еңбекшарттарынбағалау, жарақаттануқауіпсіздігін , ж.қ.қ. қамтамасызетілуінжәнедербесфакторлардыанықтаукезіндеорындалатынөлшеулер, өлшемдерменесптеулердішығару; Ø жұмысорнынаттестаттаунәтижелерінөңдеуүшінкомпьютерлікбағдарламалыққұралдардықолданабілу; Иеболуы: Ø проблемалардыанализдеугебіртұтасшешімтабабілудағдысына; Ø өзіндікжұмысжасайалу, өзін-өзіұйымдастыру, берілгентапсырмалардыорындаудыұйымдастырудағдысына;

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіпорындардағы төтенше жағдайлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - мақсаты: техногенді және экологиялық тәуекелдерді бағалау аймағында білікті мамандарды даярлау. Пән міндеті: Қауіпті химиялық және мұнайхимиялық өндрістерде орын алатын ТЖ мен аварияларды тоқтату, химиялық өндірістерді басқаруда тәуекелдерді бағалау. Білуі керек: Экологиялық тәуекелдер орын алғанда жеке және әлеуметтік топтарда тәуекелді дұрыс қабылдамау себептерін анықтау заңдылықтары; Авариялық тәуекелді болжауда және төтенше жағдай орын алғанда іс әрекет шараларын білу керек. жасай білуі керек: тәуекелді төмендету әдістерін ұсыну, тәуекелді төмендетуге бағытталған шараларды анықтау; -техногенді және экологиялық тәуекелді бағалауда сапалық және сандық әдістерін қолдана білу, шешім қабылдауда шыққан барлық нәтижелерді қолдана алу.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қайта қалпына келтірілген энергия көздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты бакалаврда жаңғыратын энергия көздерімен жұмыс жасайтын жүйелер мен қондырғылар, меншікті және сандық энергетикалық сипаттамалары, экономикалық сипаттамалары, оларды қолданудың артықшылығы мен кемшілігі және де адам өмірі мен мемлекеттің қызметіндегі жаңғыратын энергия көздерінің ролі туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді оқытудың міндеттері студенттерді жаңғыратын энергия қорларын және де дәстүрлі емес энергетиканы қолданудың қазіргі күйімен, энергетиканың осы бағытының даму келешегі мен мәселелерімен; энергияны қайта түзу құрылғысы негізгі элементтерінің конструкциялық орындалуымен және жұмыс істеу қағидасымен; жаңғыратын және дәстүрлі емес энергия көздерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен, олардың экологиялық қауіпсіздігімен таныстыру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде студенттер: – пәннің негізгі түсінігіне қатысты терминологияны, дәстүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерін туындау жағдайын, әрбір дәстүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерінің сандық және сапалық сипаттамасын, әлемде дәстүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерінің энергетикалық потенциалын білуі керек; – дәстүрлі емес және жаңғыратын энрегия көздерінің түрін жіктеуді, дәстүрлі әдістермен салыстыру бойынша энергияны дәстүрлі емес және жаңғыратын әдістермен алудың артықшылығын бағалауды, дәчтүрлі емес және жаңғыратын энергия көздерінің әрқайсысынан жылулық және электрлік энергияға қайта түзілуі кезінде алынатын энергия мөлшерін анықтауды істей алуы керек; – зерттеу, жобалық-конструкторлық жұмыстарды жүргізу, арнайы әдебиетпен жұмыс істеу технологиясын игеруі керек.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қауіптісәулелерденадамдардықорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттердіөндірістежәнетұрмыстакездесетінэлектромагниттіөрістердіңәсеріненқорғаубойыншабілімгеүйрету. Міндеттер: - электромагниттісәулелердіңкөздерімен; - электромагниттісәулеленудіөлшеуәдітерімен; - сәулеленудәрежесінбағалаумен; - электромагниттісәулеленудіңәсеріненқорғаументаныстыру. Курстыңқысқашамазмұны: «Қауіптісәулелерденадамдардықорғау» пәніэлектромагниттісәулелердіңбиологиялықағзаларғаәсеріменқатыстысұрақтардықарастырады. Пәндіоқудыңнәтижесіндестудентмыналардыбілуікерек: - электромагниттісәулелердіңсиппаттамасын; - электромагниттісәулелердіңбиологиялықәсерін; - берілгенаумақтазаңдыжәненормативті-құқықтықбазаныңнегізгісұрақтарынқолдануды; - электромагниттісәулелердітехникалыққұралдарменөлшеубіліміндемонстрацияжасауды; Істейалу: -персоналдыкомпьютерлердіңғұялытелефондардың, құралдардыңэлектромагниттісәулеленуінбағалау -электромагниттіөрістердің, радиациялықсәулеленудіңқауіпсіздікпараметрлерінбағалау; Игеру: -электромагниттіөрістердіөлшеу; -өндірістікнысандардың, тұрмыстықэлектромагниттіөрістердіңэлектромагниттісәулеленуәсеріненқорғау; -иондаушысәулелердіңәсеріненқорғану.

Қоршаған орта мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән шетелде Қазахстанды қоршаған орта объектілеріне мониторинг жүйесін ұйымдастыруды, экологиялық сыртқы орта өзгерістеріне арналған Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант келесі біліктіктерді игеру керек: Білу: - Қоршаған орта объектілеріне мониторинг жүргізудің әдістемесі мен принциптерін, сыртқы ортаға факторлар әсерін бағалауда; - Жолдардың мониторинг жүргізуді негіздеудің қажеттілігі; - Қоршаған орта септігін бағалаудың биологиялық, дистанциялық, контактының әдістерін қолдануды; - Экологиялық мониторинг жүргізу жұмыстарын ұйымдастыруды; Меңгеру: - ОВОС, мониторинг жүргізудің амалдары мен әдістемелерін; - Қоршаған орта объектілерінің токсиканттарды анықтаудың физика – химиялық әдістемеліктерін және биоиндикаторлардың организмдердің түрлрін; - Биоиндикаторлық түрлерді таңдаудың принциптері - Биотестілеудің биоиндикацияның генетикалық, физиологиялық, морфологиялық, биохимиялық қасиеттерін

Қоршаған ортаны қорғау және адам денсаулығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалардың құрамы және құрылымымен, сондай-ақ мемлекеттік стандарттармен, орнатылған нормативтермен таныстыру. Курстың қысқаша мазмұны: заңнамалардың құрамы және құрылымы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы орнатылған нормативтер, мемлекеттік стандарттар. Тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің өмірлік маңызды қызығушылықтарына сыртқы және ішкі экологиялық қауіптерді бағалау. Экологиялық қауіпсіздіктің потенциалды көздерін бағалау. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: заңнамаларында қоланылатын негізгі түсініктер.. экологиялыөқ заңнама жүйесі. Қоршаған ортаны қорғау сұрақтарын нормативтік-құқықтық реттеу негіздері. Істей алу керек: Жер, су, атмосфералық ауаны, орман және басқа өсімдіктерді, жануарлар әлемін қоршаған орта нысандарын экологиялық, ғылыми және мәдени маңызы бар ерекше қорғалатын территорияларды пайдалану және қорғау сұрақтарын теориялық шешу. Меңгеруі керек: Қоршаған ортаға зиян келтірудің алдын алу әдістерін, қоршаған ортаға ықтимал әсерді бағалау

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Құтқару жұмыстарының техникасы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Сұрапыл апаттар, нысандағы авариялардың, жол-көліктік апаттардың нәтижесін жою кезіндегі адам өмірін құтқарудың практикалық дағдысын және білімін студенттерді дағдыландыру. Міндеттері: - іздеу-құтқару және авариялық-құтқару жұмыстарының негізгілерінің технологиясын үйрету; - әр түрлі авариялар кезінде жұмыстарды үйрету; - іздеу-құтқару және авариялық-құтқару жұмыстарының негізгі техникалық құралдарымен таныстыру. Курстың қысқаша мазмұны: «Құтқару жұмыстарының техникасы мен технологиясы» пәні іздеу-және-авариялық-құтқару жұмыстарының жүргізілу технологиясымен оқытады. Пәнді оқудың нәтижесінде студент мыналарды білуі керек: - ғимараттардың, құрылыстардың қираю нәтижесінде пайда болған үйінділердің сипаттамасын; - зардап шеккендерді іздеуді ұйымдастыру; - төтенше жағдай кезінде құтқару бойынша заңды және нормативті-құқықтық базаның негізгі сұрақтарын қолдануды; Істей алу: - зардап шеккендерді іздеудің техникалық құралдарын таңдау; - сұрапыл апаттардан, үйінділер кезіндегі апаттардан адамдарды құтқару технологиясын таңдау; - жеке қорғаныс құралдарын қолдану; - химиялық радиациялық-қауіпті объектілердегі апаттар кезінде технологиялық жұмыстарды қолдану; - зардап шеккендерді іздеу технологиясын жасап шығару; игеру: - залалдану ошағына Құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстар(ҚжБККЖ); химиялық, радиациялық және санитарлық-эпидемиолгиялық бақылауды енгізу, жаралы және ауруларға уақытылы медициналық көмек көрсету, оларды жөнелту; - іздеу-құтқару және авариялық-құтқару жұмыстарын енгізу бойынша дағдыларды; - әр түрлі авариялар кезінде іздестіру; құралдардың техникалық сипаттамаларын иллюстрация жасау.

Математика 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Математика» пәніндегі игерілген математикалық әдістерді биотехнологиялық есептерді модельдеуде іскірлікпен қолдану. Пәннің міндеттері: пәнінің негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын: сызықты алгебра және аналитикалық геометрия элементтері, матанализге кіріспе, бірайнымалы функцияның дифференциалдық есептеуі, функцияны оның туындысы арқылы зертеу, анықталмаған, анықталған, меншіксіз интеграл, дифференциалдық теңдеулер т.с.с., сонымен қатар оларды қолданып нақты есептердің шешу әдістерін меңгеру Студент дифференциалдық және интегралдық есептеулерді толық игеріп, оны биотехнологияның математикалық есептерінде қолдана білу тиіс; - математикалық модельдерді құру дағдысына ие болуы тиіс; - қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдауға құзыретті болуы тиіс;

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Өндірістік токсикология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіптің негізгі түрлерінің технология қауіпсізді
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсаты: студентоқубарысындамашинақұрастыружүйесінтәжірибежәнетеориялықтүрдетолықтаймеңгеру, машинабөліктерінтехнологиялықдайындаужүйелеріментанысу, білу, соныменқатарөндірістіңжоғарғытехнико-экономикалықтұрғыдадәресінанықтайалуықажет. Металлургияжәнемашинақұрастыруаумағындағыбілімдістуденттергеберу. металлургияжәнемашинақұрастыруөндірістерініңнегізгітехнологиялықмүмкіншіліктеріментаныстыру, шойын, болат, темірқұймаларыментүстіметаллалужолынүйрету, осыматериалдарданмашинабөліктеріндайындаудыүйрету. Пәнміндеті: - маллургиятехнологиясыныңтеориялықнегізінқалау; - машинажасаутұрғысындақабылданатыншешімніңпроектілеуменбасқарукезеңітолықтайғылыми-техникалықтұрғыдазерттелуіқажет. Білуікерек: Қазақстанныңпайдалықазбалары. Тау ісі. Металлургиялық комплекс, технологиясы мен құрылғыларын. Қара металлургия. Кенді байыту. Түсті және ауыр металдардың металлургиясы. Құю процессінің өндірісі. Металлургия мен машина құрастырудағы негізгі операциялар –кенді байыту, машина құрастыру мен металлургиядағы технологиялық даму барысының этаптарын, шарттарын білу; жасай білуі керек: мұнайды қайта өңдеу әдістері мен өндіру технологиясы қайта өңделген өнімдерін қолдану; –машинаны құрастыру мен оның бөліктерін жасауда ғылыми шешімді қабылдау үшін заманауи технологияларға сәйкес ғылыми дәрежені игеру.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Табиғи және техногенді тәуекел
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: - қоршаған ортаның антропогендік әсеріне болжам жасау, қоршаған ортадағы негативті факторларға арналған шаралардың жүйелік техногенді әсері болжау, студенттерге қоршаған ортадан адам организміне кері әсер теуші факторларды жою немесе азайту үшін қолданылатын әдістерді таныстыру., пәннің міндеті – қоршаған ортаға кері әсер етуші факторлардың шектеулі деңгейін анықтау, әсер ету деңгейінің бұзылуынан пайда болған факторларды анықтау; қауіпті жоюдың әдістерін меңгеру, тәуекелді сапалық және сандық анықтау әдістері; қоршаған ортаның ластану әдістерін тоқтату және авария мен катастрофа нәтижелерін жою. Білуі керек: –ортадағы қауіпті факторлардың тәуекелін бағалау әдістемесі; – адам мен қоршаған ортаға қысқа мерзімді авариялық және ұзақ мерзімді системалық әсерге техногенді жүйенің рөлі; – іс шараларды іске асыру экологиялық тәуекелдерді төмендетуге арналған екенін білу жасай білуі керек: – нормативті сұранысқа тиісті қоршаған ортада кері әсер етуші факторларды бақылау; – авариялық жағдайларды бағалау мен дамытуды болжау; Меңгеруі тиіс: – экологиялық тәуекелді сапалық және сандық анықтау әдістері.

Табиғи сұрапыл апаттар және олардың салдарымен күрес
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғи төтенше жағдайлардан қорғаныс технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: Әртүрлі сипаттағы ТЖ кезіндегі территориялар мен тұрғындарды инженерлі қорғау негіздерімен таныстыру; алынған білімдерін шынайы өмірде қолдануды үйрету. Пән міндеті: - табиғи катаклизмамен таныстыру; - ТЖ мүмкін болатын аймақтардың экономикалық және тұрғындар нысандарын сумен қамтамасыз ету жүйелерін даярлауды қамтамасыз етуді; - Табиғи катаклизма кезіндегі инженерлі қорғау әдістерін түсіндіру (жер сілкінісі, сел, су басу), ҚӘУЗ, радиация әсерлерін туралы түсінік беру. Білуі керек: - Тұрғындарды ТЖ және ҚЖдан қорғау кезіндегі мемлекеттік саясат негіздерін; - ТЖ кезіндегі ЖБҚҚ және ҰҚҚ әдістерін; - Әскери және бейбіт уақыттағы тұрғындарды ТЖ туралы құлақтандыруды; - Химиялық, бактериологиялық, радиациялық зақымдану кезінде авариялық құтқару және де кезек күттірмес жұмыстарды ұйымдастыру негіздерін; - ТЖ кезіндегі экономикалық және техникалық жүйе нысандарының тұрақтылығын қамтамасыз етуді; - Табиғи сипаттағы ТЖдан өзін және айналасындағыларды қорғауға; Игеруі тиіс: - Әртүрлі ТЖ кезіндегі тұрғындарды құлақтандыру әдістерін; - ТЖ нәтижесінде қоршаған орта нысандарына келтірілген шығындарды бағалау және талдау әдістерін; - Тұрғындарды әртүрлі сипаттағы ТЖдың негативті әсерінен қорғауды.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

ТЖ қызметінің рөлі мен міндеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:: студенттерді төтенше жағдайлардың алдын алудың заманауи әдістерімен және тәсілдерінмен таныстыру Курстың қысқаша мазмұны: төтенше жағдайларды жою бойынша шараларды жүргізу. Құтқару және апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: - апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын тізгіндеу; - құтқару және апаттық-қалпына келтіру жұмыстарының негіздерін айту; - апаттық-қалпына келтіру жұмыстарының теориялық негізін құру. Істей алу керек: -апаттық-қалпына келтіру жұмыстарының негізгі міндеттерін белгілеу; - азаматтық қорғаныс күштерінің құрамын сипаттау; - құтқару және апаттық-қалпына келтіру жұмыстарының қысқы және түнгі уақыттағы кейбір ерекшеліктерін қарастыру және талқылау. Меңгеруі керек: - апаттық-қалпына келтіру жұмыстары бойынша негізгі принциптерді дайындау; - құтқару және апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын сәтті жүргізуді көрсету.

Төтенше жағдайлар саласындағы заңнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:: студенттерді төтенше жағдайлар саласындағы заңнамамен, оның басқа конституционды, әкімшілік, азаматтық, экологиялық заңнамалармен, өндірістік, биологиялық және химиялық қауіпсіздік саласындағы заңнамалармен қатынасымен таныстыру Курстың қысқаша мазмұны: заңнаманың ұйымдастырушылық және құқықтық негізі. Төтенше жағдайдың салдарын жою саласындағы мемлекеттік билік органдарының құзыреті. Муниципал аралық және райондық сипаттағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою үшін материалдық және финанстық қоры. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: төтенше жағдайлар саласындағы заңнамаларында қоланылатын негізгі түсініктер. Төтенше жағдайлардың түрлері. Істей алу керек: Халықтың тіршілігін қамтамасыз ететін жүйелердің бұзылуына әкелуі мүмкін жағдайлардың алдын алу және олардың салдарын жою. Меңгеруі керек: Төтенше жағдайлар саласындағы заңнамаларға сәйкес төтенше жағдай кезінде мүмкін болатын шығындар мен жоғалтуларды төмендету бойынша ұйымдастырушылық және инженерлік-техникалық шараларын жасау және жүзеге асыру

Төтенше жағдайлардағы тірі қалу тактикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: түрлі жағдайға ұшырағанда адам өмірін сақтауға бағытталған шаралар мен əрекеттер кешенін студенттерге жеткізу; Пән міндеттері: • табиғи және техногендегі сипаттағы сұрапыл жағдайлардан аман қалуды үйрену • қолайсыз ауа-райынан қорғану қондырғыларын жасауды; • ауыз су мен азық табу, от жағу, қолдан жасалған құралдармен аңға шығу жəне балық аулау амалдарын қолдануды; • дəрігер жəне дəрі-дəрмек тапшы болған жағдайда жаралану немесе жарақат алу кезінде ем көрсетуді; • қолда бар заттардың өзінен түрлі қажеттілікке жарамды құрал-саймандарды даярлай білуді. Білуі керек: - техногенді авария кезіндегі іс-әрекеттерді; - қолайсыз ауа-райынан қорғану қондырғыларын жасауды; - кез келген ауа райында от жағу, су және азық-түлік табу; меңгеруі тиіс: - наркоманияның, алкоголдың, шылым шегу мен ЖЖБА туралы; - аман қалудың қарапайым жолдарын; дағдысы болуы керек: - дəрігер жəне дəрі-дəрмек тапшы болған жағдайда жаралану немесе жарақат алу кезінде ем көрсетуді; - қолда бар заттардың өзінен түрлі қажеттілікке жарамды құрал-саймандарды даярлай білуді; - террористер жаулап алғанда, қоршаған ортаға химиялық, биологиялық, радиациалық зиянды заттар таралғанда шешім қабылдауды.

Төтенше жағдайларды болжау және бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: ТЖ пайда болуы мен дамуын ескерту, ТЖдан келетін шығын мен зардаптар көлемін азайту, ТЖ жою. Пән міндеті: ТЖ салдарының әлеуметтік экономикалық бағалау және болжау, радиациялық, химиялық, өрттік және инженерлі жағдайды бағалау. Білуі керек: Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ сипаттамасын; жасай білуі керек: радиациялық, химиялық, өрттік және инженерлі жағдайды бағалауды есептеуді; ТЖ аймағындағы мүмкін болатын қауіптерді болжау және талдау; Дағдылары болуы керек: Дозиметрлік бақылау және химиялық, радиациялық барлау жасау приборларымен жұмыс істеу.

Төтенше жағдайларды жою
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді табиғи және техногенді төтенше жағдайлардың алдын алу, күресу және жоюдың заманауи әдістері және тәсілдерімен, төтенше жағдайлар нәтижесінде материалдық шығынды және олардың салдарымен күресу шараларына кететін шығынды есептеудің әдістерімен таныстыру Курстың қысқаша мазмұны: төтенше жағдайларды классификациялау. табиғи және техногенді төтенше жағдайлардың алдын алу, күресу және жоюдың әдістері және тәсілдері. төтенше жағдайлар нәтижесінде материалдық шығынды және олардың салдарымен күресу шараларына кететін шығынды есептеу Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: - төтенше жағдайлардың туындау себептерін; -туындауы бойынша тһтенше жағдайлардың классификациясын; - төтенше жағдайлардың сипаттамасын, дәрежесін және олардың адамдар үшін қауіптілік формасын; - төтенше жағдайлар нәтижесінде материалдық шығынды және олардың салдарымен күресу шараларына кететін шығынның; - адамдарды қорғау әдістері және төтенше жағдайларды жою; Істей алу керек: - төтенше жағдайлардың туындау себептерін түсіндіру; - қажетті ақпараттар бар ғылыми, анықтамалық материалдарды таңдау, талдау және түсіндіру; - пресса және қазіргі уақытта Жердің әртүрлі аймақтарында болып жатқан төтенше жағдарлар туралы нақты ақпаратты жинау үшін интернет ресурстарды пайдалану Меңгеруі керек: - техногенді төтенше жағдайларды ғылыми тұрғыдан сипаттау дағдыларын; -географиялық карталарды оқу және статистикалықмәліметтерді өңдеу машықтарын; - берілген тақырыптарда доқлад(хабарлама) дайындау машықтарын;

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Үймереттер тұрақтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: ТЖ жою және алдын алу мақсатында нысан жұмысының тұрақтылығын бағалау. Пән міндеті: Инженерлі техникалық комплекстің тұрақтылығын жоғарылату; объектінің сипаттамасы және оның қорғаныс құрылғылары; цехтегі құрылғылардың сипаттамасы, өте керемет ЧПУ станоктардың болуы, АСУ құрылғыларының және модульдерінің өндірістегі қолданысы, басқару жүйесінің мәліметтері және байланыстырушы заттарынын жағдайы; қамтамасыздандыру жүйесінің сипаттамасы және т.б.; объектілердің жұмысшыларын қорғау жүйесін бағалау; толқынға объектілердің тұрақтылығын бағалау; жылу сәулелендірушінің әсеріне объектілердің тұрақтылығын бағалау; зақымдаушы факторлардың екіншілік әсерін бағалау; объект жұмысының тұрақтылығын жоғарлату. Білуі керек: Ғимараттар мен имараттардың тұрақтылығын бағалау әдістемесін; Жасай білуі керек: нысан элементінің физикалық тұрақтылығын бағалау негіздерін; нысан элементінің физикалық тұрақтылығын оның пішініне байланысты бағалауды; нысан элементінің әртүрлі зақымдалу түрлерін есептеу; жылулық сәулелену және зақымдағыш факторлардың әсерін бағалау; нысанның ЭМСге тұрақтылығын бағалау. Дағдылары болуы керек: әртүрлі факторларға нысанның тұрақтылығын есептеуді игеру.

Физика 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: физиканың негізгі бөлімдерін байқаулардың, практикалық тәжрибе мен эксперименттің жалпы қорытындысы ретінде қарастыру; студенттерді байқаудың, өлшеудің және эксперименттеудің негізгі әдістерімен таныстыру, ол үшін оқылатын курстар жалпы физикалық практикумда зертханалық жұмыстармен жетектеледі. Міндеттері: Студенттерге пән бойынша терең және берік білімдер беру; физикалық мәселелерді шешуде пайдаланылатын математикалық әдістер жөнінде анық түсініктер қалыптастыру; студенттерді алынған білімдерін заманауи физиканың мәселелерін қою және шешу үшін қолдана білуге үйрету; Мазмұны: Максвелл теңдеулері. Электромагнитті тербелістер және толқындар. Толқынды оптика. Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. Жарықтын поляризациясы. Электромагнитті толқындардың затпен әрекеттесуі Жарық дисперсиясы. Электромагнитті сәулененудің квантты қасиеттері. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Резерфорд атомы. Бор постулаттары. Бөлшектердің толқындық қасиеттері. Шредингер теңдеуі. Кванттық статистика элементтері. Конденсирленген күй. Атомндық ядро. Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Ядролық реакциялар, ядролардың бөлінуі. Тізбектелген реакциялар. Элементарлы бөлшектер. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі керек: физиканың негізгі ұғымдары, заңдары және заңдылықтары; игеруі керек: физикалық процестерді теория мен эксперименттің қазіргі заманғы жетістіктері тұрғысынан түсіндіру; ие болуы керек: заманауи физиканың математикалық аппараты мен формализмін иелену дағдылары.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Электротехника және электрқауіпсіздігі негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсаты:Энергожүйедегіэлектрқондырғыларынтасымалдаужәнеқызметкөрсетужұмыстарыкезіндегіэлектртогыныңзақымдауынанқорғайтынқорғанысқұралдарыменжеткіліктідеңгейдетанысу; Электрқондырғыларыныңжұмысжасаурежиміменоныменбайланыстықауіптердібілу; Электрзақымдауданқорғанысқұралдарыныңпрактикалықесебінбілу. Курстыңқысқашамазмұны: Электрқондырғыларыныңқауіпсізтасымалының,электрқауіпсіздігініңквалификациялықтоптарының,1000 Вольтқадейінгіэлектрқондырғыларыныңқауіпсіздігі, жекежұмыстүрлерініңөндірісі,электрқондырғыларындақолданылатынқауіпсіздікқұралдарынқолдануережесінбілунегізгіміндеттерболыптабылады. Пәндіигерунәтижесіндестудентбілуітиіс: электртогыныңадамағзасынаәсерін; жарақаттүрлерін; электртоғыныңзақымдануынанқорғайтынжекежәнеұжымдыққорғанысқұралдарын; олардықолдануаясын;электрқондырғыларменқалайжұмысжасаукеректігін;электртоғымензақымданғанжағдайдаалғашқыкөмеккөрсетуді;электрқондырғыларыменжұмыскезіндеадамғакелетінқауіпмөлшерінбағалау; Істейалуыкерек: электртоғынанқорғайтынұжымдыққұралдардыңесебінжүргізуді;қорғаныстықжергеқосуды; қорғаныстықнөлгеқосуды; электрқондырғыларынтасымалдаукезіндеқорғаныстықжәнеқауіпсіздікқұралдарынтаңдауды; Құзырлыболуыкерек: тұрақтыжәнеайнымалытоқтардыңтүзужәнеқисықэлектркермеулерінсараптауәдістерінжәнемоделдеуді;электрқондырғыларыныңгеометриялықкескінінграфикалықбейнелейалуқабілетіне; электрэнергетикалыққондырғыларыныңжұмысыныңәр-түрлірежимдегітоғынесептеуге;

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген