Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Физика және астрономия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASIIN.
Бағдарлама: 5B061100 - Физика және астрономия.
Оқу деңгейі: Бакалавриат.
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 4 жыл.
«Физика және Астрономия» бакалавры кәсіби қызметтің келесі түрлерінe дайындалуда:
- ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, инжинирингтік және жобалау кеңселер мен компаниялар;
- мемлекеттік білім беру ұйымдары мен кәсіпорындар, сондай-ақ білім беру үкіметтік емес ұйымдар;
- өнеркәсіптік кәсіпорындар мен бірлестіктер.
Бейінді пәндер:
• Астрометрия.
• Астрофизика.
• Астрофизикалық ақпаратты бейсызық талдау.
• Әлемнің кеңейу заңдары.
• Оптика.
• Атомдық физика.
• Кәсіби-бағытталған шетел тілі.
• Инновациялық кәсіпкерлік.
Білім артықшылықтары:
Бакалавриат студенттерінің практикада теориялық білімді бекіту мақсатында, сыныптан тыс, обсерваторияға экспедиция, тікелей астрономиялық бақылаулар жүргізіледі. Қабілетті студенттер зерттеу топтарына кіріп, соның арқасында олар студенттер мен жас ғалымдар арасында республикалық жарыстарға өздерінің шығармашылық жұмыстарын ұсына алады.
Халықаралық қатынастар: Кадрлар даярлау мақсатында Университет Тарас Шевченко атындағы ұлттық университетімен (Киев, Украина) жұмыс жасайды. Екі дипломды бағдарламалар, студенттердің халықаралық алмасу және академиялық ұтқырлық бағдарламалары бар; Шыңжаң астрономиялық обсерваториясы (Үрімші, Қытай) біздің студенттерге ақылы тағылымдамалар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін техникалық негіздер ұсынады.
Практика орындар: бакалавриат студенттері «Ғарыштық зерттеулер мен технологиялар ұлттық орталығы» АҚ ғылыми-зерттеу институттарының базасында практика өте алады. Сонымен қатар: В.Г. Фесенков атындағы астрофизикалық институтында, Ассы-Түрген шатқалының обсерваториясында, Камен үстірті обсерваториясында, Тянь-Шань астрономиялық обсерваториясы, Күннің тәжін бақылау станциясы. Ионосфера институтының эксперитменттік базасында, «Орбита» радиополигонында, «ғарыш станциясына» ғарыш сәулелері станцияларында, "Алматы" геомагниттік обсерваториясы. Сондай-ақ ғарыштық техника және технологиялар Институтында, ашық типтік ұлттық нанотехнологиялар зертханасында, тәжірибелік және техникалық физиканы зерттеу институтында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Физика және астрономия
Мамандық шифры
5B061100
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
65
ОРЫС
65

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерге басқа курстарды оқытуда қажетті алгебра мен геометрия әдістерін үйрету; студенттерге алгебра әдістерін қолдану арқылы зерттеу әдеттерін қалыптастыру; студенттерге дәлелдеулерді қатаң логикалық қалыптастыру әдістерін оқыту; математикалық идея мен әдістерді әр түрлі құбылыс процестерін моделдеуге, тиімді шешімдерді табу мен іске асырудың ең жақсы әдістерін таңдауда қолдануда керекті әдеттер мен қабілеттерді қалыптастыру. Мазмұны: Анықтауыштар мен матрицалар. Сызықты теңдеулер жүйесі. Векторлық алгебра. жазықтықтар мен сызықтардың теңдеулері. Жазықтық пен кеңістіктегі сызықтық көріністер. II-ші ретті сызықтар. Алгебралық құрылымдар. Сызықтық кеңістіктер. n-ретті кеңістіктегі аналитикалық геометрия элементтері. Евклид кеңістігі және унитарлық кеңістік. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: матрица, анықтауыш және сызықтық теңдеулер жүйесінің теориясын; жазықтық пен кеңістіктің аналитикалық геометриясын; сызықтық, нүктелік-векторлық және унитарлы кеңістік теориясын; соңғы өлшемді кеңістіктегі сызықтық операторлар теориясын; соңғы өлшемді кеңістіктегі сызықтық емес және квадраттық формалардың теориясын. Пайдалана білуі керек: матрица, анықтауышты есептеумен және сызықты теңдеулер жүйесін шешумен байланысты есептерді шығару; жазықтық пен кеңістіктегі аналитикалық геометрия есептерін шығару; сызықтық операторларды зерттеу мен квадраттық формалармен байланысты есептерді шығару. Дағдылану керек: сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрияның математикалық аппаратын қолдана білу; нақты есептерді шығаруда сызықтық алгебра мен анлитикалық геометрия аппаратын қолдану әдеті.

Аспан механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеттері: студенттерді аспан механикасының әдістері мен есептерімен таныстыру және оның астрономиядағы ролін түсіндіру. Мазмұны: Ньютонның қозғалыс заңы, Кеплер заңдары. Ғарыштық денелердің нақты қозғалысы. Күн жүйесі денелерінің қозғалысы. Алыс жұлдыздардың орын ауыстыруы. Астродинамика. "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): аспан механикасының түсініктерін, заңдары мен заңдылықтарын білуі тиіс. Физикалық процестерді осы күнгі ғылыми тұрғы мен тәжірибе тұрғысынан түсіндіре алуы тиіс Аспан механикасының математикалық аппаратын қолдана алу қабілеті болуы тиіc

Астрометрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері : студенттерді астрометрияның міндеттерімен, бақылау мен есептеу әдістерімен таныстырып, оның ғарышты зерттеудегі және күнделікті өмірдегі маңызы мен орнын көрсету; студенттерді алған білімдерін өз бетімен іс жүзінде қолдануды үйрету. Мазмұны: Астрометрии классификациясы. Іргелі астрометрия. Практикалық астрометрия. Жер айналысын меңгерПәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): жұлдыздар мен өзге аспан денелерiнiң координаталарын бiр координаталар жүйесiнен басқа жүйелерге түрлендiрудi бiлуі тиіс ; астрометриялық каталогтарды, оның iшiнде электронды каталогтарды қолдана алуы тиіс. өлшенген координаталарды рефракция, аберрация, параллакс, прецессия мен нутацияға келтiру әдiстерiн игеруі тиіс; у.Астрометрия тарихы. Осы күнгі астрометрияның негізгі міндеттері. Астрометрия әдістері.

Астрофизика негіздері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты мен міндеттері: студенттерді астрофизиканың негізгі ұғымдары, заңдылықтары, теориялық және эксперименттік әдістерімен, сондай-ақ астрометрияның міндеттері, бақылау мен есептеу әдістерімен таныстыру, алынған білімді іс жүзінде қолдануңа үйрету. Мазмұны: Астрофизика анықтамасы. Ғалам туралы мағлұматтар. Негізгі астрофизикалық құралдар. Рефлекторлардың негізгі түрлері. Күн телескоптары. ЭМ сәуле қабылдағыштары. Фотокатод. ФЭУ. Болометрлер. ПЗС-матрица конфигурациясы. Астрофизикалық бақылаулар әдістемесі. Күн. Жұлдыздық түзіліс. Қалыпты емес және қосжұлдыздар. Жаңа жұлдыздар. Жұлдыздық динамика элементтері. Галактикалар эволюциясы. Галактикалардың активті ядролары. Квазарлар. Космология элементтері. Хаббл заңы. "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): • астрофизика ғылымының алдында тұрған негізгі мәселелердің мәнін білуі тиіс; • алған білімдерін нақты астрономиялық есепті шешуге қолдана білуі тиіс.. • астрофизиканың әртүрлі есептерін шешу дағдыларына ие болуы тиіс.

Астрофизикалақ процестерді компьютерде моделдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: астрофизикада қолданылатын компьютерлік технологияларды меңгеру. Мазмұны: Астрофизикалық құбылыстарды сандық моделдеудің негізгі принциптері. Астрофизика саласында эксперимент қою техникасы. "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): білуі тиіс: астрофизикада қолданылатын компьютерлік технологияларды ; қолынан келуі тиіс : компьютерде астрофизикалық құбылыстарды сандық моделдеу; меңгеруі тиіс : Астрофизика саласында эксперимент қою техникасы дағдыларын.

Атомдық физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: атомдардың электрондық қабықшаларының құрылысы, қасиеттері (энергетикалық, магниттік және т.б.) және оларда өтетеін процестермен анықталатын іргелі квант-механикалық заңдылықтар дайында түйінін беру. Мазмұны: Электромагниттік сәуленің кванттық қасиеттері, зат бөлшектерінің толқындық қасиеттері. Атомдар мен молекулалардың құрылысы мен қасиеттері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: пәннің негізгі принциптері мен заңдарын, бұлардың матем өрнегін негізгі құбылыстарды, бұлардың ерекшеліктерін, бақылау және эксперим. Пайдалана білуі керек: зерттеу әдістерін атомдық құбылыстардың маңызды ғылыми – техникалық қолдануларын физиканың ижәне іргелес білім салаларының нақты есесптерін шешеу үшін атомдық физиканың зерттеу әдістерін тиімді қолдана білуі керек. Дағдылануы керек: атомдық құбылыстар, процестер, з қасиеттерін эксп. Зерттеу жүргізуге, компьютерлік бағдарламаларды жасай алуға дағдылануы керек.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Векторлық-тензорлық талдау негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Галактикадан тыс астрономия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеттері: Біздің Галактикадан тыс объекттерді зерттеудің әдістерімен, бұл объекттердің физикалық қасиеттері мен құрылысы туралы қазіргі заманғы мәлімметтермен таныстыру Мазмұны: Галактикалардың классификациясы. Эллипстік галактикалар, олардың қасиеттері. Шиыршықты галактикалар, олардың қасиеттері. Галактикалардың айналысы. Дұрыс емес галактикалар. Галактикалардың Әлемдегі үлестірілуі. Пекуляр галактикалар. Квазарлар. Радиогалактикалар. Сейферттік галактикалар. Жұлдыздық динамиканың элементтері. Галактиканың химиялық эволюциясы. Метагалактика. " Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): білуі тиіс: Біздің Галактикадан тыс объекттерді зерттеудің әдістерін, бұл объекттердің физикалық қасиеттері мен құрылысы туралы қазіргі заманғы мәлімметтерді пайдалана білуі тиіс: Галактикадан тыс объекттерді зерттеудің әдістерін дағдылану тиіс: алған білімдерін өз мамандығының есептерін шешу үшін қолдана білу, керекті ақпаратты әр түрлі көздерден табып, талдай білу

Галактикалық астрономия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Біздің Галактикадан тыс объекттерді зерттеудің әдістерімен, бұл объекттердің физикалық қасиеттері мен құрылысы туралы қазіргі заманғы мәлімметтермен таныстыру Мазмұны: Галактикалардың классификациясы. Эллипстік галактикалар, олардың қасиеттері. Шиыршықты галактикалар, олардың қасиеттері. Галактикалардың айналысы. Дұрыс емес галактикалар. Галактикалардың Әлемдегі үлестірілуі. Пекуляр галактикалар. Квазарлар. Радиогалактикалар. Сейферттік галактикалар. Жұлдыздық динамиканың элементтері. Галактиканың химиялық эволюциясы. Метагалактика.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалдық теңдеулер ұғымы, бағыттар өрісі, интегралдық қисықтар, векторлық өріс. Интегралдаудың қарапайым әдістері, айнымалылары бөлінетін теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер, сызықты теңдеулерб Бернулли теңдеуі, Лагранж және Клеро теңдеулері. Коши есебінің шешімі, оның жалғыздығы туралы теорема, Кез келген ретті сызықты теңдеулер жүйелері. Вронский анықтауышы, Лиувилль Остроградский формуласы, сызықты біртекті теңдеулер жйесінің фундаментальді және жалпы шешімдері, біртексіз сызықты теңдеулер шешімі. Тұрақты вариация әдістерін қолдана білуб біртекті сызықты теңдеулер жүелерін шешу жолдарын білу, Шешімнің бастапқы және шекті шарттарға байланысын білу, Ляпунов теоремасын білу, екі өлшемді сызықты теңдеулер жүйесінің фазалық траекториясын білу, айрықша нүктелерб фокус, орта нуктелері, бірінші интегралдар ұғымын білу, характеристикалардың шешімдермен байланысын білу коши теоремасын дәләлдей білу.

Жалпы астрономия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: Ғалам құрылымы, құрылысы мен дамуы жөнінде іргеді білім беру, астрономиялық және ғарыштық зерттеулер әдіснамасын меңгеру. Мазмұны: Ғаламның кеңістітік-уақыттық масштабтары. Шоқжұлдыздар. Аспан сферасы. Аспан координаттарының жүйелері. Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Телескоптар. Радиоастрономия. Спектрлік классификация. Герцшпрунг – Рессел диаграммасы. Метагалактика. Квазарлар. " Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): жалпы және сфералық астрономияның негізгі ұғымдарын, астрофизика, аспан механикасы негіздерін, астрометрия, астрофизика және ғарышфизиканың қазіргі заманғы құралдары мен әдістерін білуі тиіс; физиканың іргелі заңдары мен математикалық аппаратты зерттеу объектілерінің физикалық және математикалық моделдерін құру үшін, астрофизикалық және ғарышфизикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау мен алдын-ала болжау үшін қолдана білуі тиіс; астрофизикалық және ғарышфизикалық процестер мен құбылыстарды, ғарыштық объекттер мен сәулеленулердің физикалық қасиетттері мен сипаттамаларын эксперимент жүзінде зерттеуді жүргізу дағдыларына ие болуы тиіс.

Жоғарғы математиканың қосымша тараулары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау. Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді. пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді. дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Математикалық талдау 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты -студенттерді математикалық таладау пәнінің маңызды анықтамалары мен, теоремаларымен, есептерін шығару барысында тиімді қолдана отырып, меңгерген теорияларының нәтижелерін магистратурада таңдапалынған бағыт бойынша одан ары зерделеуге тиімді қолдана білуге үйрету және игерген білім дағдыларын болашақта пайдалана алатындай көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу. Пәнді оқытудың есептері анықтамаларды, теоремаларды және оларды дәлелдеу, олардың байланысы, есеп шығару әдістерін қоладуға үйрету. шешуге арналған математикалық аппаратты қолдануға үйрету. Берілген курста жиынтық теорияларының элементтерін; реттілікті; функциялар шегін; туынды, монотонды және үздіксіз функцияларды; дифференциалды есептеуді; дифференциалдау функцияларының негізгі теоремаларын; Тейлор формуласын; функция графиктерін тұрғызуды үйренеді.

Математикалық талдау. Бөлім 2
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Пәнді оқытудағы мақсат механикадағы заңдылықтар мен құбылыстарды семинарлық және зертханалық сабақтар аясында практикалық тәжірибелер жүргізе отырып игеруге бейімдеу. Мазмұны: Әлемнің заманауи бейнесінің негізгі көрініін көрсету. Кинематика. Ньютон заңдары. Материальды нүктелер жүйесі. Күш жұмысы. Энергия. Соқтығысу. Гравитациялық өрістегі қозғалыс. Гироскоп. Гармоникалық тербелістер. Тербелітер. Толқындар. Жалпы салыстырмалы теория (ЖСТ). Релятивистскалық динамика. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Механиканың негізгі заңдары және олардың математикалық жазылуы; механика табиғатының физикалық құбылыстарын бақылау және оларды экспериментте зерттеу; оқытылатын пән аясындағы негізгі түсініктер мен физикалық шамалар. Пайдалана білуі керек: бөлім бойынша негізгі түсініктерді қалыптастыруды, физикалық есептерді шешуді және эксперименттер кезіндегі қателіктерді табуды− қандай да бір физикалық құбылысты қайталау арқылы түсініп талқылау үшін эксперимент құруды− экспериментте алынған нәтижелерді талқылап математикалық өңдеулер жасау үшін стандартқа сай компьютерлік бағдарламаларды қолдануды; Дағдылану керек: әртүрлі деңгейдегі қиыншылығы бар ғылыми жүйелік мәселелерді, қазіргі заманғы ғылыми аппаратпен жұмыс жасай алу және физикалық эксперимент жүргізе алу.

Механика және молекулалық физика. Бөлім 1. Механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Механика және молекулалық физика. Бөлім 2. Молекулалық физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Молекулалық физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курстың осы бөлімін физикалық теория ретінде ұсыну, негізгі және жалпыланған бақылау мен эксперименттік және практикалық тәжірибе арқылы жүргізу. Пәннің спецификалық ерекшелігі көптеген бөлшектерден тұратын физикалық жүйені зерттеу. Молекулалық физика заңдылықтарының статистикалық сипаттамасын ашу. Эко жүйені зерттеу үшін молекулалық дененің маңыздылығын ескеру; Мазмұны: макропараметрлердің тепе-теңдігі, қысым және температура. Статистикалық әдіс. Молекулалардың жылдамдығы бойынша максвелдік таралуы. Газдардағы кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі. Барометрлік формула. Броундық қозғалыс. Жылу өткізгіштік. Идеалды газдардағы процестер. Циклды процестер. Термодинамиканың екінші бастамасы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: молекулалық физиканың негізгі заңдары, термодинамиканың негізгі тепе-теңдігі, әртүрлі процестердегі басқалай өлшеулердегі бір физикалық процестердің параметрлерінің өзгеру заңдылығы. Пайдалана білуі керек: молекулалық физика заңдарын табиғаттағы әртүрлі деңгейдегі объектілердің құрылымын зерттеуде қолдана алу; Дағдылану керек: молекулалық физика және термодинамика бойынша типтік есептерді шеше алу. Мәліметтерді өңдеп жинауда және сақтауда компьютерлік әдісті қолдану.

Оптика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: студенттерді геометриялық оптиканың негізгі құбылыстармен, сәулелендірудің электрмагниттік және кванттық заңдылықтармен, жарықтың таралуы және затпен әсерлесуімен таныстыру, оптика саласында қолданбалы проблемаларды шешу әдістерімен және негізгі тәсілдермен колдану дағдыларын қамтамасыздандыру; ғылыми зерттеулерді жүргізу даңғысын қалыптастыру. Мазмұны: геометриялық оптиканың элементтері. Оптиканың негізгі заңдары. Жұқа линзалар, Оптикалық жүйелердің абберациясы. Негізгі фотометриялық жүйелер және олардың бірліктері. Жарық табиғаты туралы түсініктерді дамыту. Жарықтың интреференциясы. Жарық толқындардың когеренттігі мен монохроматтылығы. Интерференцияның бақылау әдістері. Жұқа сүлбелерде жарықтың интерференциясы. Жарық дифракциясы. Жарық дисперсиясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: сəулелік (геометриялық) оптика туралы түсінік. Жарық толқындардың қасиеттері. Интерференция, дифракция. Заттағы электрмагниттік толқындар, жарықтың дисперсиясы, поляризациясы. пайдалана білуі керек: алынған білімді оптика есептерін шығаруын техникалық пәндерде қолдану. дағдылану керек: оптикада эксперименттік зерттеулерді өткізу үшін және оларды теориялық жүзінде түсіндіру.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Практикум-Механика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Практикум-Молекулалық физика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Практикум-Оптика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Практикум-Электр және магнетизм
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиоастрономияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеті: радиоастрономияның негізгі мәселелерін және әдістерін мазмұндау; Мазмұны: Радиоастрономияның негiзгi ұғымдары. Астрономиялық объектiлерде радиотолқындардың пайда болу тетiктерi. Күннiң, күн жүйесi денелерінің, жұлдыз аралық ортанының, дискреттi галактикалық және галактикадан тыс көздердің радиосәуленуы. " Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): радиоастрономия тақырыбын, оның негізгі әдістері мен нәтижелерін; пайдалана білуі тиіс: радиоастрономияның құралдары мен әдістерін дағдылануы тиіс: радиоастрономиялық бақылаулар нәтижелерін бағалау үшін керекті есептеулерді жүргізу, радиоастрономиялық бақылаулар нәтижелерін интерпретациялау үшін басқа физикалық және астрофизикалық пәндерден алынған білімдерін қолдануы тиіс.

Радиофизика және электроника негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Радиоэлектроника саласында білімнің жинақталуы, қабілеттің болуы және радиоэлектроникаға қатысты әдебиеттермен жұмыс істей алу. Мазмұны: Сигналдар, олардың түрлері, параметрлері. Сызықтық электрлік тізбектердің элементтері. Комплекстік суреттер арқылы сызықтық тізбектердің есептеулері. Бейсызық тізбектер, талдаудың графикалық әдісі, жүктемелік түзу, тұрақты ток жағдайындағы режим. Электрондық-кемтіктік ауысу, және олардың қасиеттері, жартылайөткізгіш диодтар, стабилитрондар, туннельдік диодтар. Биполярлық транзисторлар, транзисторларды қосудың схемалары. Өрістік транзисторлар, транзисторларды қосудың схемалары. Электрондық күшейткіштердің түрлері, негізгі сипаттамалары, параметрлері. Добротность усилительного каскада. Обратная связь в усилителях. Дифференциальный каскад усиления. Операционные усилители. Основные характеристики, параметры. Схемы включения ОУ: сумматор, интегратор, дифференциатор, преобразователь сопротивлений. Генераторы электрических сигналов. LC - генератор гармонических сигналов. Генераторы релаксационных сигналов. Мультивибратор в автоколебательном режиме. Мультивибратор в ждущем режиме. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Радиоэлементтер негізі, сандық және аналогтік құралдардың негізгі жұмыс істеу принципі; Пайдалана білуі керек: практикалық жұмыста радиоэлектронды аппараттарды қолдану, радиоэлектронды аппаратуралардың көмегімен электрлік шамаларды өлшеуді меңгеру, интегральдық микросхемалардың және дискретті элементтердің көмегімен қарапайым радиоэлектронды функциональдық тізбектрерді құрастыру; Дағдылану керек: радиоэлектронды есептеуіш құралдардың құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін білу.

Сфералық астрономия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты мен міндеттері: негізгі аспан координаттары жүйелерімен таныстыру. Мазмұны: Горизонталды координаттар жүйесі. Экваторлық координаттар жүйесі. Эклиптикалық координаттар жүйесі. Галактикалық координаттар жүйесі. Жұлдыздық уақыт. Атомдық уақыт. Рефракция. Аберрация . Параллакс. " Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): • негізгі аспан координаттары жүйелерін білуі тиіс:; • алған білімдерін нақты астрономиялық есепті шешуге қолдана білуі тиіс. • Астрономиялық бақылаулар нәтижесін өңдей алу дағдыларына ие болуы тиіс.

Теориялық физика. 1 бөлім - Теориялық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеті: теориялық механиканың негізгі мәселелерін және әдістерін мазмұндау; студенттерге теориялық механиканың негізгі мәселелері және әдістері туралы түсінігін беру. Мазмұны: Жалпыланған координаттарда қозғалыс теңдеулері және механикалық жүйелерге қолданулары, бос емес жүйелердің механикасы, абсолют қатты дене механикасы. " Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, құзыреттері): студент білуі керек: теориялық механиканың математикалық аппараты, теориялық механиканың мәселелерін шешу әдістері. пайдалана білуі керек: теориялық механиканың мәселелерін шешу үшін математикалық аппаратты қолдану, мәселену қоя білу, мәселелерді шешу әдістерін таңдау, аналитикалық түрде, және компьютерлік технологияларды қолданып. дағдылану керек: теориялық механиканың мәселелерін шешу әдістері туралы түсінік

Теориялық физика. 2 бөлім – Математикалық физика әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: математикалық физика есептерін қарастыру, дербес туындылы 2-ші ретті дифференциалдық теңдеулермен сипатталатын нақты физикалық құбылыстар мен процестерді қарастыру. Мазмұны: екінші ретті дербес туындылы теңдеулердің классифкациясы мен канондық түрге келтіру, гиперболалық типті теңдеулер, параболалық типті теңдеулер, эллипстік теңдеулер, сызықты жылуөткізгіштік теңдеуін қорыту, Лежандр полиномлары мен теңдеулері, Сфералық координаталардағы Лаплас теңдеулері. Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, құзыреттері): Білуі тиіс: математикалық физиканың негізгі дифференциалдық теңдеулерін, математикалық физиканың аппаратын, дифференциалдық теңдеулердің классифкациясын; Қолынан келуі тиіс: математикалық физиканың есептерін таңдау; Болуы тиіс: дербес туындылы дифференциалдық теңдеулермен сипатталатын физикалық процестер туралы түсінігі.

Теориялық физика. 3 бөлім - Электрдинамика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты мен міндеттері : электродинамиканың негізгі шарттары мен әдістерін түсіндіру; Мазмұны: электростатикалық өріс, салыстырмалылық теориясы және электродинамика, қозғалатын орта электродинамикасы негіздері. " Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, құзыреттері): Білуі тиіс: электродинамиканың математикалық аппараты, электродинамиканың есептерін шешу әдістері; Қолынан келуі тиіс: электродинамиканың есептерiнiң шешiмi үшiн электродинамиканың математикалық аппаратын пайдалансын, мәселенi құрылсын, шешiмнiң әдiстерiн таңдау, сол сияқты компъютер технологияларының қолдану; Болуы тиіс: Электродинамика есептерін шешу дағдысы.

Теориялық физика. 4 бөлім - Кванттық механика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеттері : кванттық процестерді материалдық көзқарас тұрғысынан түсіндіре алу. Мазмұны: Кванттық механиканың негіздері мен постулаттары. физикалық шама операторлары. Меншікті функциялар мен операторлардың меншікті мәндері. Шредингер теңдеуі және оның қарапайым қолданылуы. " Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студенттердің меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, құзыреттері): Білуі тиіс: Кванттық механиканың математикалық аппараты, кванттық механиканың негізгі физикалық есептері, олардан шығатын салдарлар мен ерекшеліктері; Қолынан келуі тиіс: Паулидің қозғалыс мөлшерi моментi, қағидат релятивтi емес квант механиканың iргелi ұғымдары және мұндай ең маңызды оныңның қолданулары, сутектiң атомы, туннельдiк құбылыс, қосуды дұрыс ұғындыру; Болуы тиіс: Кванттық механиканың есептерін шешу дағдысы .

Физика және астрономияны оқыту теориясы және әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері:студенттерде физика және астрономияны оқыту әдістемесі бойынша білімдер қалыптастыру. Мазмұны: Физика және астрономияны оқыту әдістері. Түсіндірмелі, репродуктивтік, эвристикалық, зерттеу. Оқыту теориясының негізгі тұжырымдары. Физика және астрономияны оқыту құралдары. Практикалық әдістер. Оқу прцесін ұйымдастыру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге математикалық есептерді модельдеу мен сипаттауда қолданылатын ықтималдылық теориясы мен математикалық статистиканың негігі түсініктерін қарастыру; Мазмұны: Кездейсоқ оқиғалар мен олардың ықтималдылығы. Бірөлшемді кездейсоқ шамалар және олардың таралу ықтималдылығы. Таралу параметрлерін бағалау. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: математикалық статистика мен ықтималдылықтар теориясының негізгі түсінігі мен әдістері. Пайдалана білуі керек: Жеткілікті дәрежедегі қиын есептерді шешуге математикалық статистика мен ықтималдылықтар таралуының әдістерін қолданып шешу; курстың негізгі тараулары бойынша типтік есептерді шешуге дағдылану; Дағдылану керек: алынған нәтижелердің математикалық моделі мен ауқымды интерпретациясын құрастырудың әдістерін меңгеру.

Электр және магнетизм
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Электромагнитизмді теория ретінде ұсыну, эксперименттік практикалық және лабораториялық сабақты жалпылама түрде өткізу. Мазмұны: вакуумдегі электростатикалық өріс және оның зарядқа әсері, ортаның диэлектрлік өтімділігі, әртүрлі ортадағы контакты құбылыстар мен электрөткізгіштік, электромагниттік өріс заңдары, электромагниттік индукция заңы, Максвелл теңдеулері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: электромагнитизмдегі негізгі заңдылықтар және олардың математикалық өрнегі; курстың физикалық шамасы және негізгі түсініктері. Пайдалана білуі керек: бөлімнің негізгі түсініктерін түжырымдау. физикалық шамалардың ретін бағалау және физикалық есепті шешу; Дағдылану керек: электрмагнитизм дамуының басты этаптарын, оның философиялық және әдістемелік проблемалары.

Электр және магнетизм, Оптика. Бөлім 1.
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электр және магнетизм, Оптика. Бөлім 2.
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Ядролық физика бақылаудың, практикалық тәжірибе мен эксперименттің бірігіп қалыптасуының қорытындысы екендігін айқындау. Мазмұны: Курсты оқу барысында студент ядролық физиканың негізгі теориясы болып табылатын заңдылықтарын және табиғаты туралы білім алады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Ядролық физика курсынан негізгі түсініктер мен физикалық шамалар; Ядролық физиканың негізгі заңдары мен принциптері, олардың логикалық мазмұны; Пайдалана білуі керек: негізгі ядролық физика құбылыстар; физикалық моделдер мен гипотезаларды қолданудың шекарасын айқындау; Дағдылану керек: Ядролық физика (және жалпы физиканы қоса) дамуының басты этаптарын, оның философиялық және әдістемелік проблемалары.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Айнымалы жұлдыздар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: жұлдыздардың даму жолдары мен жұлдыздар ішінде өтетін физикалық процестер жөніндегі қазіргі заманғы түсініктермен таныстыру Мазмұны: Жұлдыз физикалық объект ретінде. Жұлдыздардың физикалық классификациясы. Жұлдыздар эволюция теориясының негізгі тоқтамдары. Жұлдыздардың жалпы сипаттамалары. Жұлдыздардың спектрлік классификациясы; колориметрия негіздері. Герцшпрунг- Рассел диаграммасы. Радиус-жарықтылық-масса тәуелділігі. Жұлдыздардың ішкі құрылысының теңдеулері. Жұлдыз термодинамикасының негіздері. Жұлдыздардың ішкі құрылысы: ядро, сәулелі тасымалдау алқабы, конвекция алқабы. Жұлдыз атмосфералары. Қос жұлдыздар. Жұлдыздардың гравитациялық сығылу кезеңі. Бас тізбектіктегі жұлдыздар эволюциясы. Жұлдыздардың бас тізбектіктен кейінгі ядролық реакциялар негізіндегі эволюциясы. Жұлдыздар эволюциясының ақырғы кезеңдері

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Антигравитация моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері : Динамикалық хаос теориясына негізгі түсінік енгізу, астрономиялық көріністерде фрактальдық анализдерді қолдану артықшылығы мен мүмкіндігін көрсету, көбінесе, антигравитациялық галактиканың құрылымын зерттеу. Мазмұны: Ашық жүйелер, негізгі түсініктер. Жүйелердегі өзқауым процестер. Фазалық кеңістік, фазалық сурет. Динамикалық хаос теориясының негізгі түсініктері. Фракталдық модель, фракталдық өлшемділік, мультифракталдық талдау, мультифракталдық спектр. Әуей аттрактор.

Астрофизикадағы шалаөткізгіштік электроника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді қазіргі заманғы астрономияда қолданылатын шалаөткізгіштік және оптоэлектрондық құралдардың физикалық негіздері, жұмыс істеу принциптері, қасиеттері мен сипаттамаларымен таныстыру Мазмұны: Жартылай өткізгіштердің энергиялық аумақтары. Шалаөткізгіштердегі электрондар мен кемшіліктер. Тасымалдаушылардың пайда болуы мен рекомбинациясы. P-n ауысуы. P-n диоды. Металл- шалаөткізгіш ауысуы. Шоттки диоды. Биполяр транзистор. Металл- оксид - шалаөткізгіш өрістік транзистор. Күн батареялары. Фотодиод.

Астрофизикалық мәліметті бейсызық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: ғарышфизикалық сигналдарды бейсызық талдаудың қазіргі заманғы әдiстерiмен таныстырып, бұл әдiстердi MatLab жүйесi көмегiмен iс жүзiнде қолдануға үйрету Мазмұны: Сигналдарды талдаудың міндеттері. Сигналдар классификациясы. Динамикалық хаос теориясы туралы түсінік; хаостық динамика; аттракторлар; бифуркациялық диаграммалар; Ляпунов көрсеткіші, оны есептеу әдісі. Энтропиялық талдау. Фракталдар. Фракталдық өлшемділік. Сигналдардың фракталдық талдауы. Мультифракталдар.

Астрофизикалық плазмадағы эле-ментар процестер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеті: астрофизикалық объектідегі бөлшектік иондалған плазманың элементар процестерін оқу. Курс 4 бөлімнен тұрады: 1 Плазмадағы бөлшектердің құрамы мен әсерлесу типі. 2 Шашырау процестерінің классикалық жазылуы. 3 Шашырау процестерінің квант мехатикалық жазылуы. 4 Созылмалы емес соқтығысу процестері. "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): Студент білуі керек: - плазма құратын әртүрлі типтегі бөлшектер әсерлесуінің негізгі моделдері; - элементар процестер негізінде жатқан және бөлшектеп иондалған плазманың тасымалдану құбылысындағы заңдар; - элементар процестердің математикалық жазылу әдістері. Пайдалана білуі керек: - курстың негізгі есептерін дұрыс, сапалы қалыптастыру; - алынған білімдері нақты құбылыстарды талдауға, теориялық және эксперименттік есептерге қолдану; - Оқулық, ғылыми және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс жасау.

Әлемнің ұлғаю заңдылықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді қазіргі заманғы астрономияда қолданылатын наноэлектрондық және оптикалық құралдардың физикалық негіздері, жұмыс істеу принциптері, қасиеттері мен сипаттамалрымен таныстыру Мазмұны: Нанометрлік өлшемді объекттердің физикалық қасиеттері. Сканергіш туннелдік микроскопия. Сканергіш туннелдік микроскопия көмегімен наноқұрылымдарды қалыптастыру. Атомдық деңгейдегі өзқауым процестер негізінде наноқұрылымдарды қалыптастыру. Фуллерены. Көміртегілік нанотүтікшелер.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Ғарыштық плазмасының физикасындағы сандық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеті: Сандық әдістер негізінде идеал емес плазма қасиеттерін оқу. Осы қасиеттердің зерттеу маңыздылығын сандық әдістер негізінде көресету керек, Мазмұны: статикалық физикадағы экспериментті есептеу әдісі, Метрополистің сандық схемасы, канондық ансамбль (NVT ансамбль) үшін Монте-Карло әдісі, "" Plasma-Surface "" компьютерлік моделдеу ""Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): Студент білуі керек: Плазманың шынайы ортаға қатысы бойынша алынған нәтижелердің анализі Пайдалана білуі керек:: плазма физикасы және оның қолдануының қолданбалы мәселелері туралы түсінік "

Ғарыштық сәулелер физикасына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты және міндеті: студенттерді ғарыштық сәулелену (ҒС) физикасының негізгі ұғымдарымен таныстыру, ҒС сипаттамаларының көздерінен бақылау нүктесіне дейін таралу кезінде болатын өзгерістері, ҒС-ң болуы мүмкін көздеріне қойылатын талаптар мен ҒС-ң шыққан тегінің негізгі моделдері туралы мәлімет беру. Мазмұны: ҒС-ң табиғат пен ғылымдағы орны. ҒС-ң негізгі сипаттамалары. ҒС-ң Жер атмосферасы арқылы өтуі. ҒС-ң Жер маңайындағы энергиялық спектрі. Зарядталған бөлшектердің магнит өрістеріндегі қозғалысы ҒС-ң гелиомагнитсферадағы таралуы ҒС көздеріне қойылатын талаптар. ҒС – ң толық энергиясы мен өмір сүру уақыты. ҒС көздеріне қойылатын энергиялық талаптар. ҒС-ң шыққан тегінің негізгі моделдері: галактикалық моделдер, метагалактикалық моделдер "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): білуі тиіс: ҒС физикасының тақырыбы мен негізгі ұғымдарын, ҒС- ң Жер беті қасындағы, Жер орбитасы маңайындағы және гелиомагнитсферадан тыс сипаттамаларын; алынған теориялық білімдерін іс жүзінде нақты астрофизикалық, ғарышфизикалық есептерді шешу үшін пайдалана білуі тиіс; дағдылануы тиіс: білімнің өз саласындағы жаңа мәліметті іздеп, талдай ал

Ғарыштық электродинамика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты және міндеттері: ғарыштық электродинамика туралы негізгі түсініктер мен мағлұматтарды беру. Курстың басты міндеті студенттерді ғарыштағы және астрофизикалық обьекттердегі электромагниттік процестерге талдау және оларды моделдеуді уйрету. Мазмұны: Электромагниттік процестер және ғарыштағы кұбылыстар, оларды моделдеу әдістері мен бақылау нәтижелеріне негізделген теориясы,оларды тексеру және теориялық болжам жасау . ""Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): ғарыштық электродинамикада колданылатын сандык және аналитикалық талдау жасау тәсілдерімен танысу Алған білімін фундаменталдық және қолданбалы есептеріне нақты колдана білу. Пән бойынша дұрыс проблемаларды койып оларды шеше білу. Ғарыштық электродинамикалық құбылыстарды есептеу мен моделдеу тәсілдерін меңгеру. "

Жалпы астрономия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жер ионосферасы мен ғарыштық плазма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеті: Студенттерге Жер ионосферасындағы және космостық плазмадағы физикалық процестер бойынша алған білімдерін оқу практикасын өту, курстық, дипломдық, диссертациялық және ғылыми жұмыстарды жазу барысында қолдану. Курс Ионосфера құрылымын, ондағы физикалық процестерді, Жер маңы ортасындағы космостық плазманың негізгі әсерлесу факторлары және сипаттамаларын қамтиды. Мазмұны: D, E, F1, F2 облыстарындағы ионосфера құрылымы және ішкі ионосфера. Жоғарғы атмосферадағы фотоионизация. Фотохимиялық процестер жылдамдығы. Ионосфералық плазманың кеңістіктік өзгеруі сипаттамасының негізгі ерекшеліктері. Жер маңындағы Альвен және Шуман глобальды резонаторлары. Ионосферадағы тәуліктік, маусымдық және циклдік өзгерістер.Космостық плазма, Жер маңы ортасындағы космостық плазманың негізгі әсерлесу факторлары және сипаттамалары. " Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): Студент білуі керек: , Жер ионосферасындағы және космостық плазмадағы физикалық процестерді Пайдалана білуі керек: алынған білімдерін оқу практикасын өту, курстық, дипломдық, диссертациялық және ғылыми жұмыстарды жазу барысында қолдану Дағдылану керек: кәсіби дүниетанымын қалыптастыру.

Жұлдызаралық орта физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты мен міндеттері: Галактикалар ішіндегі жұлдызаралық кеңістікті толтыратын зат пен өрістер қасиеттері мен сипаттамларымен таныстыру Мазмұны: Жұлдызаралық ортаның бақыланатын білінулері. Жұлдызаралық ортада бықаланатын спектрлік сызықтар. Мазерлік эффект. Жұлдызаралық ортаның фракциялары. НI аумақтары. НII аумақтары. Газ-тозаңды тұмандықтар. Зеңгір молекулалық бұлттар. "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): білуі керек: жұлдызаралық ортаның бақыланатын білінулерін, жұлдызаралық ортаның физикалық еректшеліктерін, мазерлік эффектті пайдалана білуі керек: алынған білімді іс жүзінде қолдану дағдылану керек: жұлдызаралық ортаның физикалық еректшеліктерін түсіндіру .

Жұлдыздық динамикаға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты және міндеттері: жұлдыздық динамика туралы негізгі түсініктер мен принциптерді беру. Курстың басты міндеті студенттерді жұлдыздар жүйесіне теориялық зерттеулер жасауды үйрету . Мазмұны: орбиталар теориясы, галактикалық потенциалдар теориясы, Галактикалық дискілердің спиралдық құрылымы теориясы және жұлдыздар жүйесіндегі әсерлесу. Жұлдыздар қозғалысы, галактикадағы жұлдыздар шоғырының эволюциясы, галактикалар шоғырының құрылымы мен эволюциясы " "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): Студенттің міндеті: жұлдыздық динамикада колданылатын сандық және аналитикалық талдау жасау тәсілдерімен танысу Алған білімін фундаменталдық және қолданбалы есептерді шешуде колдана білу. Пән бойынша проблемаларды койып оларды шеше білу. Жұлдыздық динамикалық құбылыстарды есептеу мен моделдеу тәсілдерін меңгеру. "

Замануы плазма физикасының маңызды мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттерді плазма физикасының заманауи өзекті мәселелерімен таныстыра отырып оларға плазма физикасындағы зерттеулердің дамуының диалектикалық сипатын анықтап даму логикасына сай заманауи физикасының фундаментал сұрақтарын айқындау. Міндеттемелер: - ғылыми еңбектермен жұмыс істеуге машықтандыру, - ғылыми жұмыстың мақсатты мен міндеттемелерін тұжырымдауды үйрету, - шет тілінде презентация дайындауды үйрету, - плазма физикасының заманауи мәселелері жәйлі білімді қалыптастырып физикалық моделдің қолдануының шегінің мәнін түсіндіру.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Космогония негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты және міндеттері: космогониялық теория мен космос денелерінің пайда болуы және олардың эволюциясы құраушы жүйелері: жұлдыздар, жұлдыздар шоғыры, галактика, тұмандықтар, күн жүйесі және оның құраушыларының пайда болуы және дамуы туралы түсінік беру. Курстың басты міндеті студенттерді космогониялық теория құру барысында қолданылатын әдіс тәсілдерді үйрету. Мазмұны:эволюциялаушы астрономиялық процестерді зерттеу тәсілдері, олардың теориясы мен моделдері, Кант, Лаплас-Рош, Фай, Джинс, Фесенков және т.б. гипотезалары. Ғарыш денелерінің және олар құрайтын жүйелердің пайда болуы мен олардың дамуы. " "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): Студенттің міндеті: Космогонияда қолданылатын аналитикалық және сандық талдау тәсілдерін менгеру: Алған білімін фундаменталдық және қолданбалы космогония есептеріне нақты колдана білу. Космогониялық құбылыстарды есептеу мен моделдеу тәсілдерін меңгеру. "

Күн және күн жүйесі физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты мен міндеттері: Күндегі физикалық процестер мен олардың планетааралық ортаның қасиеттеріне әсері туралы мәлімет беру Мазмұны: Күн туралы жалпы мәліметтер. Күн айналысы. Жұлдыздардың ішкі құрылысының теңдеулері, Күннің стандартты үлгісі үшін тығыздықтың, массаның, температураның және сәулелену энергиисының радиал үлестірілуі. Күн ядросы, Күн нейтриносының мәселесі. Сәулелі тасымалдау алқабы. Конвекциялық аумақ. Күн магнит өрістері. Фотосфера. Хромосфера. Тәж. Күн тәжінің қыздырылу механизмдері. Күн белсенділігі туралы түсінік. Күн тәжінің кеңеюі. Күн желі. Планета-аралық магнит өрісі " "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): білуі керек: Күннің ішкі құрылысы туралы және Күн ішінде өтетін физикалық процестер туралы қазіргі заманғы түсінікті, күн белсенділігінің білінулері мен табиғатын, Күндегі процестер планетааралық орта мен планеталарға қандай әсер тигізетінін; астрофизикалық құбылыстарды зерттеудің теориялық және практикалық тәсілдерін алынған білімдерін практикалық мақсаттарға пайдалана білуі керек дағдылану керек: алынған мәліметті іс жүзінде қолдану "

Күн плазмасының физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеті: Студенттердің күн плазмасындағы физикалық процестер жайында іргелі білім алу. Курс Күн жайлы жалпы мәлімет, құрылымы, Күн атмосферасы, күн сәулесінің спектрі, күн жарқылы және күн желі жайлы жалпы мәліметтерді қамтиды. Мазмұны: Күн жайлы жалпы мәлімет, құрылымы, Күн атмосферасы, күн сәулесінің спектрі. Күн дағы және оның магнит өрісі. Күн жарқылы жайлы жалпы мәлімет, оның энергетикасы және классификациясы. Күн активтілігі, оның негізгі квазипериодтары. Күн желі: ашылуы және негізгі сипаттамалары. Планетааралық магниттік өріс. " Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): Студент білуі керек: Күн плазмасындағы физикалық процестерді Пайдалана білуі керек: алынған білімдерін оқу практикасын өту, курстық, дипломдық, диссертациялық және ғылыми жұмыстарды жазу барысында қолдану Дағдылану керек: кәсіби дүниетанымын қалыптастыру.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Планеталар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеттері: планетелардың құрылысы, құрылымы, түзілуі мен динамикасы жөнінде түсінік беру. Мазмұны: Планеталар түзілуі. Планеталар құрылысы. Планеталар құрылымы. Планеталардағы негізгі физикалық процестер. Планеталар эволюциясы. ""Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): планеталарды зерттеудің негізгі әдістерін білуі тиіс. планеталарды бақылау нәтижелерін өңдей алуы тиіс. жаңа эксперименттік нәтижелерін сараптай алу дағдысы болуы тиіс. "

Планеталарды зерттеудің спектрлік әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеттері ғарышфизикалық сигналдарды бесызық талдаудың қазіргі заманғы әдiстерiмен таныстырып, бұл әдiстердi MatLab жүйесi көмегiмен iс жүзiнде қолдануға үйрету. Мазмұны: Спектрлік талдау әдісі, оны планеталар сипаттамаларын зерттеуде қолдану. Спектрлердің классификациясы. Сигналдардың фракталдық талдауы. Мультифракталдар. Жалпыланған фракталдық өлшемділік. " "Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): білуі тиіс: спектрлік талдаудың астрофизикадағы ролін; сигналдарды талдаудың міндеттерін, динамикалық хаос теориясында негізделген сигналдарды талдауын идеясы мен артықшылықтарын пайдалана білуі тиіс: спектрлік талдау әдісін планеталар сипаттамаларын зерттеуде қолдану. дағдылануы тиіс: негізгі спектрлік аспаптарды пайдалана білуге. "

Практикалық астрометрия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Жер серіктері мен ғарыштық кемелердің бағдарымен байланысты есептерді шешу. Мазмұны: Жұлдыздар мен Галактикадан тыс объектілердің іргелі каталогтары. Астромтриялық өлшеулердің тәсілдері. Астрометрияылық каталогтар, олардың қателіктері. Осы заманғы каталогтар. HIPPARCOS

Практикалық астрофизика курсы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: аспан денелерінің жағдайы мен қозғалысын бақылау және есептеу әдістерімен танысу; Мазмұны: жұлдыздарының координаталарын анықтау физикалық негіздері. Мониторинг пайдаланылатын негізгі астрономиялық аспаптар. Телескоп, олардың жұмысының PMT соавт., Принциптері.

Релятивтік астрофизикаға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеттері: Пәннің мақсаты: магистранттарға әлемнің құрылымы және эволюциясы жайлы мағлұматтарды және макро дүниенің зандылықтары жайлы терең түсінік беру. Релятивтик астрофизиканың пәні мен объекті. Астрофизикадағы соңғы ғылыми жаңалықтар. Әлемнің физикалық құрылымы. Кеңейіп бара жатқан Әлемнің теориясы. Космологияның заманауи мәселелері.Мазмұны: Берілген курс астрофизикада экзотикалық компакт объектердің, қараңғы материя мен қараңғы энергияның ашылуымен байланысты соңғы ғылыми жетістіктерді қарастырады. " Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): релятивтің астрофизиканың негіздерін білуге міндетті, өз еркімен қолданбалы және теориялық есептерді шығара алуға міндетті, берілген тақырып бойынша есептерді қою және оларды шешуге бейімделуге міндетті.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сандық ғарыштық байланыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: табиғаты кез-келген сигналдарды жинау, өңдеу және цифрлік талдау әдiстерiмен таныстырып, бұл әдiстердi MatLab жүйесi көмегiмен iс жүзiнде (өз мамандығына қатысты кейбiр есептердi шешу үшiн) қолдануға үйрету Мазмұны: Сигналдарды талдаудың міндеттері. Кездейсоқ сигналдар, олардың классификациясы, ықтималдық сипаттамалары. Сигналдардың корреляциялық талдауы. Периодтық сигналдардың Фурье талдауы мен синтезі. Фурьенiң үздiксiз түрлендiруi, спектрлiк функция, Фурьенiң кері түрлендiруi. Сигналдың амплитудалық және фазалық спектрі. Вейвлет талдауының идеясы мен артықшылықтары. Вейвлет-түрлендiруінiң базистiк функциялары. Үздiксiз вейвлет-түрлендiруi, кері үздiксiз вейвлет-түрлендiруi. Вейвлет-түрлендiруінiң қасиеттерi мен мүмкiншілiктерi, әр түрлi есептердi шешу үшiн қолдану мысалдары.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық астрофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты және міндеттері: Мақсаты: материяның барлық негізгі құрылымдық деңгейлерінде оның құрылымы туралы біртұтас және заманауи түсініктерін қалыптастыру. Міндеттері: теориялық физиканың және арнайы курстардың шеңберлерінде физиканың барлық тарауларын оқу үшін іргелі білім базасын құру. Мазмұны: Аспан сферасы. Күн. Планеталар және олардың серіктері. Күн жүйесінің кіші денелері. Қос жұлдыздар. Жұлдыздардың ішкі құрылымы. Стационарлық емес жұлдыздар. Кеңістікте диффузиялық зат. Галактикалар және Метагалактикалар. ""Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): студент білуі тиіс: спектрдің әр түрлі аймақтарында астрофизикалық зерттеулердің негізгі әдістері; күн және жұлдыздар физикасының негіздері; жұлдызаралық орта физикасының негіздері; астрономиялық сәулелендіру көздеріндегі негізгі физикалық процесстері; космологияның элементар негіздері; космостық сәулелендіру және заттың әсерлесу элементар негіздері; пайдалана білуі тиіс : астрофизика саласында эксперименттік ақпаратқа жаңа физикалық түсіндіру беру. дағдылану керек: астрономиялық объектілерді және әлемді біртұтас пайда болуы және эволюциясын, құрылым сұрақтарын зерттеу үшін физикалық заңдарды қолдану; "

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение