Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Математика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама мақсаты
Бағдарлама білімді және құзыретті, әсіресе білім беру саласына қажет, қазақстандық және шет ел жоғары оқу орындары мен ғылыми зерттеу орталықтарының талаптарын қанағаттандыратын жоғары мамандандырылған математик мамандарды дайындауға бағытталған.
- математикиа мамандығы бойынша ең жоғарғы академиялық стандартқа сәйкес бәсекелі, бірақ ынталандыратын білім ортасында басқа елдердің назарын аударатын маман дайындауды қамтамасыз ету.
- білім алушы студентті теориялық және эксперименталды білім беруге негізделген математиканың негізгі оқыту жүйесімен қамтамасыз ету. Сонымен бірге ғылымның зманауи жетістіктеріне сүйенетін элективті пәндерді оқыту болып табылады.
Кәсіби қызметі
Математика пәнінің оқытушысы, инженер-техник, зерттеуші-лаборант(математика саласында).
Кәсіби құзыреттілігі
- көп айнымалы функция шегі, үзіліссіздігі ұғымдарын және олардың негізгі қасиеттерін білу; дербес туындыларды және олардың қолдануларын есептеуде көп айнымалы функцияны дифференциалдау және интегралдау әдістерін қолдана білу; қисықсызықты интеграл ұғымын білу;
- комплекс айнымалы функциялар бөлімінің есептерін өздігінен шығара алуы; физикалық есептерді шығаруда комплекстік талдаудың әдістерін қолдану тәжірибесі нің болуы;
- әртүрлі жеке түрдегі жекеменшік мекемелерінің немесе ұйымдардың есептерінде кездесетін қаржылық және бухгалтерлік және басқа да ақпараттарына талдау жасап және оны түрлендіре білу;
- есептеу математикасының есептерін шығаруда әртүрлі талдаулар жасап және оларды шығару жолдарының ұтымды әдістерін таба білу;
- өндірісті жоспарлау және талдауда, тиімділік есептерін шығаруда бағдарламалаудың математикалық әдістерін білу және қолдану;
- экстремалды есептерді шешуде жуықтау әдістеріне талдау жасап қолдана білу қабілетіне ие болу;
- математикалық физика теңдеулерінің іргелі шешімдерін тұрғызуда жалпыланған функциялар теориясын білу және қолдана білу;
- нақты теориялық және практикалық есептерді шығаруда стохастикалық дифференциалдық теңдеулер теориясы негізін және әртүрлі әдістердің теориялық негізін білу, сызықты операторлардың спектрлық теориясын зерттеуде тәжірибесі болу.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Математика
Мамандық шифры
5B060100
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
106
ОРЫС
71

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық технологиялар (программалау)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алгебра негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебра-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: курста көпмүшелер теориясы мен ақырлы өлшемді кеңістіктердегі сызықты операторлар теориясының үздік тарауларын оқыту көзделген. Бұл курс математика мамандығын таңдаған студенттерге терең білім беруді көздейді. Міндеті: көпмүшелер теориясының негізгі нәтижелерін, көпөлшемді кеңістіктердегі сызықты және аффиндік көпбейнелер, сызықтық және скаляр көбейтінді анықталған кеңістіктердегі сызықтық операторлардың құрылымын игеру. Қысқаша мазмұны: Өрістегі көпмүшелер сақинасы: бөлінгіштік, Евклид алгоритмі, түбір еселігі. Келтірілмейтін көпмүшелер, канондық жіктеу туралы теорема. Симметриялық көпмүшелер. Өрістегі сызықтық кеңістіктер. Іш кеңістіктердің қосындысы, қиылысуы және тура қосындысы. Сызықтық кеңістіктердегі түзулер мен жазықтықтар. Сызықтық кеңістіктердің изоморфизмі. Скаляр кеңістіктер анықталған кеңістіктер. Евклид кеңістіктеріндегі параллелепипедтің көлемі және бағытталған көлемі. Грам анықтауышы. Евклид кеңістіктеріндегі жазықтықтар. Жартылай кеңістіктер, дөңес көпбейнелер. Аффинндік кеңістіктер. Екінші ретті гипербеттердің центрі мен келтірілген теңдеулері. Екінші ретті қисықтар мен беттердің классификациясы. Ақырлы өлшемді кеңістіктердегі сызықтық операторлар. Эквивалентті және ұқсас матрицалар. Оператордың бейнесі мен өзегі. Сызықтық операторларға қолданылатын алгебралық амалдар. Инвариантты іш кеңістіктер. Сызықтық операторлардың тура қосындысы. Кеңістіктің түбірлік векторлары мен түбірлік іш кеңістіктері. Түбірлік жіктеу туралы теорема. Гамильтон-Кэли теоремасы. Циклды іш кеңістіктер. Жордан түрлендірулері. Циклды жіктеу туралы теорема. Шаршы матрицаны Жордан түрі. Матрицалардың ұқсастық белгісі. Оператордың минимал көпмүшесі. Матрицалар функциясы. Операторлар мен матрицаларды спектрал, сингуляр және поляр жіктеу туралы теоремалар. Студент білу керек: өрісте анықталған көпмүшелер теориясының негізгі деректер; сызықтық және евклид кеңістіктерінің изоморфизмдері туралы теоремалары; сызықтық операторлардың құрылымы (түбірлік және циклды жіктеу туралы теоремалар, түбірлік және циклды жіктеу алгоритмдері, Гамильтон-Кэли теоремасы); операторлар мен матрицаларды спектрал, сингуляр және поляр жіктеу туралы теоремалар; Меңгеру керек: полиномдарға амалдар қолдану, ең үлкен ортақ бөлгішті және оның сызықты өрнектелуін табу; іш кеңістіктерге амалдар қолдану; сызықтық, евклидтік және аффиндік кеңістіктерде жазықтықтың теңдеуін құру; матрицаны жордан түріне келтіру және канондық базисті құру, матрицалық функцияларды есептеу; матрицаның сингуляр және поляр жіктелулерін құру; қарапайым тұжырымдар мен нәтижелерді математикалық түрде мінсіз дәлелдеу; меңгеру: көпөлшемді евклид кеңістіктерінде параллелепипедтің көлемі мен анықтауыштың геометриялық мағынасы; сызықтық операторлардың сызықтық кеңістігі мен сақинасы, ерекше емес операторлар тобы; квадриканың аффиндік классификациясы.

Алгебра-2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: курстың мақсаты негізгі алгебралық структуралар: кәзіргі математиканың көптеген салаларына қажетті топ, сақина және өрістер туралы басты ұғымдарды және олардың қолдануларын беру болып табылады.Міндеті: негізгі алгебралық структуралар және іш структуралар мен фактор-структуралардың алгебралық конструкцияларын, бір айнымалы көпмүшелер теориясын оқып үйрену болып табылады. Қысқаша мазмұны: Топтың аксиомалары; іш топ, топтың жасаушы элементтері. Топтардың изоморфизмі, Кэли теоремасы. Циклды топ. Нормаланған іш топ, нормаланған іш топ бойынша фактор-топ. Гомоморфизмдер туралы теорема. Сақинаның аксиомалары; іш сақина және сақинаның идеалдары. Идеал бойынша фактор-сақина, Гомоморфиздер туралы теорема. Өріс аксиомалары, өрістің мінездемесі. Минимал өрістер. Өрісте анықталған бір айнымалы көпмүшелер сақинасы: бөлінгіштік, Евклид алгоритмі, түбірдің еселігі. Келтірілмейтін көпмүшелер, канондық жіктеу туралы теорема. Бөлінділер өрісі. Студент білу керек: топтың абстракты концепциясын, сақина, өріс; іш структуралар мен фактор-структуралардың алгебралық конструкцияларын; өрісте анықталған бір айнымалы көпмүшелер сақинасы;Меңгеру керек: негізгі алгебралық структураларды ажырату; гомоморфизмдер мен изоморфизмдерді; көпмүшелерге амалдар қолдану, көпмүшелердің ең үлкен ортақ бөлгіштерін тауып, оның сызықты өрнеклуін құру; қарапайым тұжырымдар мен нәтижелерді математикалық мінсіз дәлелдеу;Меңгеру: алмастырулар тобы туралы, симметриялық көпмүшелер туралы негізгі теореманы.

Алгебралық құрылымдардың негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдер теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты алгоритмның ұғымдарын формализацияны болып көрiнедi және алгоритм шешiлмейтiн мәселесi. Бағыттың негiзгi тақырыбы: қарапайым рекурсия және iшiнара рекурсия функциялары; тьюринг бойымен есептелетiн функция, тьюринг әмбебап машина; Черчтiң тезисi; есептелетiн және санап шығатын көптер есептелетiн; әмбебап функциялар, диагональдiк құрылымдар; Студент білу керек: Клини формализациялардың өнер-бiлiмiне және алгоритмның ұғымын тьюринг және бұл формализациялардың баламалылығы, ұғымы және қасиетi есептелетiн және Клини санап шығатын нөмiрлеулерi есептелетiн және жылжымайтын нүкте туралы, s-m-n теорема, теорема; Райсаның теоремалары және Райса-Шапиро..

Аналитикалық геометрия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пән механика-математика факультетінің негізгі оқыту пәндерінің бірі болып саналады. Курста келесі тақырыптар қарастырылады: сызықтық кеңістік, базис және кеңістік өлшемі; скаляр көбейтіндінің кеңістігі; ортогонализация процесі. Евклид кеңістігіндегі метрикалық ұғымдар; сызықты өрістер; Гамильтона-Кэли теоремасы; сызықтық трансформацияның канондық негізі; Унитарлы және евклид кеңістіктеріндегі қалыпты операторлар және олардың канондық негіздері; алгебралық және геометриялық сипаты; түйіндес операторлардың тұрақты белгілері; операторлар мен матрицалардың полярлық жіктелуі; матрицаның сингулярлық декомпозициясы; канондық түрге келтірулер мен инерция заңы; Сызықты және евклидтік аксиоматиканы білу; базис және координата ұғымдарын білу; сызықтық кеңістікте сызықтық операторлар теориясы, евклидті және унитарлық кеңістіктегі операторларының жіктелуін білу. Векторлардың ортонормаланған жүйесін құруда базисты таба білу, сызықтық оператор матрицасында Жордан формаларын таба білу. Сызықтық түрлендіру матрицасы бойынша матрицаның меншікті мәндерін және векторды таба білу.

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты математиканың ең маңызды идеяларының бірі – сызықтық идеясын сызықты амалдар, сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықты және бисызықты ұғымдары арқылы студенттерге ұғындыруды мақсат етеді. Пәнді оқытудың есептері -студенттерді қазіргі ғылым мен техниканың әртүрлі салаларының мұқтаждарын өтеп жүрген негізгі алгебралық құрылымдарымен –топ, сақина және өріс ұғымдарымен студенттерді таныстырады. «Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия 1» курсында келесі тақырыптар – комплекс андар; сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі; Гаусс әдісі; матрицалар және оларға қолданылатын амалдар;анықтауыштар және олардың қасиеттері; топ, сақина, өріс туралы түсініктер, операциялардың қарапайым қасиеттері және мысалдар; векторлық алгебра және координаталар әдісі оқытылады. Алгебралық теңдеулер жүйелерінің теориясын, матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиеттерін, екінші ретті сызықтардың алгебралық және геометриялық қасиеттерін, топтар, сақианалар және өрістер туралы алғашқы мәліметтерді білулері керек. Гаусс әдісін анықтауыштарды есептеуге, сызықты алгебралық теңдеулер жүйелерін зерттеуге және шешуге қолдануды, кері матрицаларды есептеуде табысты қолдану, арифметикалық кеңістіктердің базистері мен өлшемдерін таба білулері керек. Комплекс сандар өрісінде, қалындылар және көпмүшелер сақинасындағы есептеу алгоритмдерін меңгеруге машықтанады, Координаталар әдісін геометриялық есептерді шығаруға, жазықтықтағы және геометриялық нысандардың қасиеттерін зерттеуге табысты қолдана білуге дағдыланады.

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді сызықты алгебралық теңдеулер жүйелерін зерттеуді, матрицаларға амалдар қолдануды, бір және көп айнымалы көпмүшеліктер сақинасындағы алгиртмдерді еркін қолдануды және анықтауыштарды есептеу әдістерін меңгеру. Пәнді оқытудың есептері: студенттерді жазықтағы түзудің теңдеулерінің түрлерімен, кеңістіктегі жазықтықтың, қисық сызықтардың жалпы теориясымен таныстыру болып табылады. "Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра 2" курсында келесі тақырып+B24тар: жазықтықтағы түзудің теңдеулерінің түрлері, кеңістіктегі жазықтықтың теңдеулерінің түрлері, екінші ретті сызықтардың канондық теңдеулері, координаттар жүйесін түрлендіру, екінші ретті сызықтардың жалпы теориясы, сызықтық операторлар және онық матрицасы 4 инерция заңы, екінші ретті беттердің теңдеуі және классификациясы. Векторларға қолданатын амалдар мен координаталық әдісін енгізуді; -векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділерін, олардың негізгі қасиеттері мен есептеу формулаларын, геометриялық мағынасын; түзу мен жазықтың теңдеулерін; қисықтар мен беттердің канондық теңдеулерін; қисықтар мен беттердің жалпы теңдеуін канондыққа келтіруді білулері керек. векторларға қатысты тепе-теңдіктерді дәлелдеу; векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділеріне қатысты есептерді шығару; қисықтарға қатысты негізгі есептерді шығара алулары керек. Алгебра пәнінде кездесетін негізгі тұжырымдарын дәлелдей білу және осы пәнде берілген негізгі түсініктерді басқа салаларда еркін қолдану дағдысына ие болуы керек.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бағдарламалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - программалау технологиясы саласында білім алуы үшін программалаудың әдістерін үйренеді; программалу тілдерін де программалау әдістерінде, саналы түрде қолдануға дайындайды. Пәнді оқытудың есебі: студенттердің қазіргі заманғы жоғарғы деңгейлі сызықтық программалау есептерін, математикалық талдау, математикалық статистика, алгебра есептерінде пайда болатын деректер арқылы өңдеу алгоритміні құра білуі, білімді алумен қамтамассыздандыру; функционлады және құрылымды тәсіл негізінде программалар мен алгиртмдерді дағдыланы қалыптастыру. Берілген курста студенттер программалау тілдері және жүйелері,; алгоритм және программа; бір өлшемді және екі өлшемді массивтер; құрылымдар және біріктірулер; функциялар, файлдар, С++ графигімен жұмыс. ЭЕМ-де есептерді шешудің негізгі кезеңдерін; программалық қамтаманы жобалаудың және алгтритмдеудің негіздерін; жоғарғы деңгейдегі программалау тілінің тәсілдері мен түсінігінің негіздерін; программалау тілінің синтаксисі мен операторларының негізгі түсініктерін білулері керек. Программаның алгоритмдерін құруды; жоғарғы деңгейлі программалау тілінде программалар құруды; программаларды тестілеу және реттеуді жасай алулары керек. Программаларды тестілеу және реттеу, интегралданған ортада программалау дағдысына ие болулары керек.

Вариациалық қисап және тиімділік әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: тиімділік әдістері саласында болашақ мамандарға теориялық білімді реттеу болып табылады. Пәнді оқытудың есептері тиімді әдістер және вариациалық қисап негізінде студентерге терең білім беру, жаратылыстанудың әр түрлі салас+B86ында кездесетін нақты есепті шешу және зертеу кезіндегі білімді қолдана алуы. Берілген курста студенттер қарапайым вариациялық есепті, вариацияның бірінші және екінші теориясын, жоғары туынды вариациалық есепбін, глобалды минимум туралы теорема, сызықты және сызықсыз программалауды оқытады. Ақырсыз өлшемді нормаланған кеңістікте анықталған дифференциалданатын функциялардың локалдік минимум нүктелерінің бірінші және екінші ретті қажетті де жеткілікті шарттарын; вариациялық қисаптың жәй және изопериметрлік есептерінің теориясын; математикалық программалау теориясын; тиімді басқару үшін Понтрягин қағидасын білу; интегралдық функцияларды дифференциалауды; қарапайым вариациялық есептер үшін дифференциалдық теңдеуін құру және шешуді; математикалық программалау есептерін шешуді білуі керек. Вариациялық есептерді шешу үшін математикалық аппараттарды; тиімді басқару есебін ұйғарымды басқарулардың тиімділігін зерттеуге Понтрягиннің максимум қағидасын қолдануды меңгере алуы керек.

Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ҚР Білім Министрлігімен бекітілген, «Вариациялық есептеулер және оптимизация әдістері» фундаменталды курсы бойынша бағдарламаға сәйкес келетін, міндетті минимум. Бұл өздік жұмысы үшін тапсырмалардың үлкен көлемін және бақылау тапсырмаларының үлгі нұсқаларын ұсынады. Университеттің математикалық факультетінің күндізгі және кешкі бөлімінің жоғарғы курс студенттеріне, сонымен қатар, магистранттарға, аспиранттарға, ғылыми жұмысшыларға және эксперименталды есептер теориясының қосымша тарауларын оқитын тыңдаушыларға арналған.

Векторлық анализ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дербес туындылы дифференциалдық тендеулер
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дискретті математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дискретті математика курсы студент білімінің іргетасы элементтерінің бірі болып табылады, сол себепті барлығы үшін үлкен маңызға ие табысты меңгеру, жалпыкәсіптік арнайы пәндер және ғылыми және техникалық бағдарлық ақпарат алуға ықпал етеді. Дискретті математиканы үйрену-студенттің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетіне, әдіс-тәсілдерді зерттеулерде және математикалық есептерді шешуге, өз бетінше зерттеулерді талдай алуға және математикалық білімін кеңейтуге көмектеседі. Мақсаты: –кәсіби жұмысындағы негізгі аппараттың дискретті математикалық анализін талдауды үйрену; –сабақта алған теорияларды практика жүзінде іске асыру; –дискретті математикалық пәнінің әдебиеттер тізімін өз бетінше оқып үйрену; –математикалық мәдениет дәрежесін көтеру; –математикалық зерттеулердің әдістемелерінде оқыту математикалық тілде өткізілуі қажет. «Дискретті математика» пәні – бұл жинақтаушы пән, бастапқы негізіне қағидалар,теориялар және математикалық әдістемелер, сонымен қоса алгебраның логикалық функциялары, комбинаторика, графтар, асимптотика теориялары кіреді. Бұл бөлімдер арасында практикалық тапсырмаларды шешу кезінде теоретикалық білімін қолдануды анықтайтын өзіндік байланыс болады. Пәнді оқыту нәтижесінде студент меңгеруге тиіс: • Теорияны білу және практикада қолдану: — көптеген теориялық әдіс-тәсілдерді, логикалық математика, ауызша алгебра, граф теориялары, алгоритмдік теория; — математикалық лингвистиканың элементтері және формальды тілдердің теориялары. • Жасай алуы қажет: —алгоритмнің эффективті программаларын қазіргі заманауи программалармен үйлестіре жаңа әдіс шығару . • Игеруі қажет: —дискретті математиканың әдіс-тәсілдерін модельдей білу; —арнайы пәннен және кәсіптік бағдардламадан алынған білімдерді өз жұмысына қолдану.

Дифференциалдық геометрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық геометрия және топология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалдық теңдеулер ұғымы, бағыттар өрісі, интегралдық қисықтар, векторлық өріс. Интегралдаудың қарапайым әдістері, айнымалылары бөлінетін теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер, сызықты теңдеулерб Бернулли теңдеуі, Лагранж және Клеро теңдеулері. Коши есебінің шешімі, оның жалғыздығы туралы теорема, Кез келген ретті сызықты теңдеулер жүйелері. Вронский анықтауышы, Лиувилль Остроградский формуласы, сызықты біртекті теңдеулер жйесінің фундаментальді және жалпы шешімдері, біртексіз сызықты теңдеулер шешімі. Тұрақты вариация әдістерін қолдана білуб біртекті сызықты теңдеулер жүелерін шешу жолдарын білу, Шешімнің бастапқы және шекті шарттарға байланысын білу, Ляпунов теоремасын білу, екі өлшемді сызықты теңдеулер жүйесінің фазалық траекториясын білу, айрықша нүктелерб фокус, орта нуктелері, бірінші интегралдар ұғымын білу, характеристикалардың шешімдермен байланысын білу коши теоремасын дәләлдей білу.

Есептеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді практикалық әрекеттер барысында ақиқат өмірдің заңдарын тану мен қолдану процесі нәтижесінде пайда болатын математикалық пішімдерді практикалық зерттеуді жүзеге асырудың құралдары ретінде алгебраның әдістері мен талдауын, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің сандық әдістерімен таныстьыруға арналған. Пәнді оқытудың есептері практика есептерін шешу үшін сандық есептеу әдістерінің қолдануда студенттердің білімін тереңдету. Берілген курста студенттер қателіктер теориясы және сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің интеграциялық әдістері, алгебралық және трансценденттік те+B34ңдеулерді шешудің интеграциялық әдістері, интегралдарды жуықтап есептеу, нормаланған кеңістіктерді аппорсимациялау және дифференциалдық операцияларды, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің Коши есептерін шешудің сандық әдістері, қарапайым дифференциалдық теңдеулерінің шекаралық есептерін шешудің сандық әдістері туралы оқиды. Алгебра мен талдаудың, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің сандық әдістерінің алгоритмдері мен әдістерін, сонымен қатар, есептеу алгоритмдерінің орнықтылық сұрақтарын білуі керек. Сандық есептеу нәтижелерінің жуықтау қателігіне талдау жасай алуы, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің түрлік есептерінің қойылымы мен олардың сандық әдістеріне зерттеу жасай алуы керек. ДЭЕҚ-да алгебра мен талдау есептерінің сандық шешімін табудың әдістерін жетік игеруі қажет. Алгебра мен талдау, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің есептерін сандық шешудің әдістерін тиімді таңдау мен алгоритмдік ойлау дағдысына ие болуы керек.

Жалпы топология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Топологиялық ұғымның іргелілігі теориялық –жиындық ұғым дәрежесіндей. Олар объектілерге жақын түсініктің негізінде жатыр, олардың айырмашылығын ескермесек те болады. Егер жиыннан артық нәрселерді алып тастасақ,көптеген математикалық түсініктер мен құрылымдар топология тілінде түсінікті және нақты болып шығуы «Кешен айнымалы функциялар теориясы» пәнін оқытудың негізгі мақсаты – шексіз аздарды талдау мен кешен сандар өрісінің спецификасын қолдануға негізделген айнымалы өлшемдерді зерттеудің іргелі әдістерімен таныстыру.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Комплексті айнымалы функциялардың теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: кәсіптік саладағы процестер мен проблемаларды ғылыми сараптау, практика жүзінде негізгі білімдерін, математика және жаратылыстану ғылымдарының әдістерін қолдана алу; заманауи ағартушылық және ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жаңа математикалық және ғылыми жаратылыстық білімдерді меңгеру; сәйкес кәсіптік, әлеуметтік, ғылыми және этикалық проблемалар бойынша түсініктердің қалыптасуы үшін математикалық логиканы қолдану; Мазмұны: Комплексті сандар. Комплексті айнымалының функциясын дифференциалды есептеу. Қатар. Комплексті айнымалы бойынша интегралдау. Шегеру теориясы. Лаплас түрлендіруі. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: комплексті айнымалы функцияларын және көпшелердің бейнеленуін, элементарлы функцияларды, комплексті айнымалы бойынша интеграл алу, Коши интегралы, аналитикалық функциялардың бірізділігі және қатары, бірліктік теоремасын және модульдің максимумдығының принципі, Лоран қатары, бірмәнді сипаттағы оқшауланған ерекше нүктелер, есептеулер, аргумент принципін, аналитикалық жалғасым, жазықтықтағы гармоникалық функцияларды білу қажет. Пайдалана білуі керек: Комплексті айнымалы функциясының үздіксіздігін, функциялардың аналитикалығын зерттей алуы, комплексті айнымалы функциясынан интегралды тікелей және шегеру арқылы есептей алуы, сонымен қатар, шын айнымалы функциялардан интегралдарды есептеу үшін шегеруді қолдана алуы қажет; Дағдылану керек: Комплексті айнымалылар функциясының негізгі түсініктері, идеялары мен әдістері бойынша және ол функцияларды типтік есептерді шешу барысында қолану бойынша дағдылары болуы керек.

Комплекстік талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көп айнымалыға байланысты функциялар
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты - көп айнымалыдан тәуелді функцияларды дифференциалдық және интегралдық есептеудің іргелі әдістерімен таныстыру, білімдерін ғылым мен практикада қолдануға үйрету. Студенттердің логикалық ойлауын және математикалық мәдениетін қалыптастыру да модульдің мақсатына кіреді. Студент білу керек: еселі интегралдар. Еселі интегралдардың механикалық және физикалық қолданулары. Еселі меншіксіз интегралдардың жинақтылығы үшін белгілерді дәлелдей білу. Абсолютті жинақтылық. Бірінші және екінші түрдегі қисықсызықты интегралдардың анықтамасы мен физикалық қолданулары. -дегі беттер. Бірінші және екінші түрдегі беттік интегралдар. Өрістер теориясы. Скалярлық және векторлық өрістер. Бағыт бойынша туынды. Грин, Остроградский-Гаусс, Стокс формулалары, Набла операторы.

Көп өлшемді анализ
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көп өлшемді талдау және өрістер теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты - көп айнымалыдан тәуелді функцияларды дифференциалдық және интегралдық есептеудің іргелі әдістерімен таныстыру, білімдерін ғылым мен практикада қолдануға үйрету. Студенттердің логикалық ойлауын және математикалық мәдениетін қалыптастыру да модульдің мақсатына кіреді. Студент білу керек: еселі интегралдар. Еселі интегралдардың механикалық және физикалық қолданулары. Еселі меншіксіз интегралдардың жинақтылығы үшін белгілерді дәлелдей білу. Абсолютті жинақтылық. Бірінші және екінші түрдегі қисықсызықты интегралдардың анықтамасы мен физикалық қолданулары. -дегі беттер. Бірінші және екінші түрдегі беттік интегралдар. Өрістер теориясы. Скалярлық және векторлық өрістер. Бағыт бойынша туынды. Грин, Остроградский-Гаусс, Стокс формулалары, Набла операторы.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математика педагогикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық қисын
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ақпараттарды өңдеу мен қабылдау процесстерін рәсімдеумен байланысты проблемаларды жүйелі талдау жүргізу және практикалық мәселелерді шешу үшін предикаттар логикасы және анық емес логика, айту логика облысында, сондай-ақ математикалық аппараттың пайдалану дағдыларына қол жеткізу студенттерге базалық білім беру болып табылады. Білім: айту, тавтология, екеулену қағидасы, қалыпты формалар алгебрасы, шығысты түсіну, шығарылатын ережелер, дедукция туралы теорема, айтудың қарама-қайшылығын және толықтығын есептеу, пердикаттар логикасының синтаксисі мен семантикасы, қалыпты формалар, кванторсыз формулалар, формулалардың эквивалентті түрленуі.

Математикалық моделдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық талдау-1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: нақты сандар теориясын; сандар жиынтығы дәл жоғарғы және төменгі беттерін; сандық тізбек шегін; сәйкес келген тізбектердің негізгі қасиеттерін, шексіз үлкен тізбектердің шексіз аз тізбектермен байланысы; монотонды тізбек шегін; функция шегінің бар болуының Коши критерийі; шексіз аз және шексіз үлкен функциялар қасиеттерін, тамаша шектерді оқып үйрену. Білім: дифференциалдық есептеу негізгі теоремаларының дифферен-циалданатын функцияларының, көптікте үзіліссіздік қасиеттері Тейлор формуласының қалған мүшенің әртүрлі формалары. Функция графигін сызудың тәжірибелік дағдылары. Интеграцияның түрлі әдістерін қолдана білу және геометрия, механика және физика белгілі интегралдар пайдалану.

Математикалық талдау-II
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физика теңдеулері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты : математикалық физика теңдеулері және бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерінің негізгі ұғымдарын зерттеу; математикалық физиканың сызықтық және сызықты емес теңдеулерін шешу және басқа да пәндермен қатынасын зерттеу. Есептерді шешу үшін практикалық дағдыларын меңгеру және практикада есепті нақты қоя білуге үйрету. Тербеліс теңдеуі, жылуөткізгіштік, Лаплас, шектік есептер құра білу және құрылған есептің физикалық интерпретациясының дұрыстығын тексере білу. Канондық түрге келтіре білу. Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді жіктей білу. Сызықты теңдеулер мен жүйелердің сипатын түсіне білу. Анықтамалар мен гиперболалық және эллипстік түрлеріне мысалдар келтіре білу. Тербеліс теңдеулері үшін Коши есебі. Кеңістік бойынша үш айнымалысы бар толқындық теңдеулер үшін Коши есебі. Кирхгоф формуласы. Кеңістік бойынша екі айнымалылары бар толқындар теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. Энергия интегралы. Тербеліс теңдеулері үшін Фурье әдісі. Фурье әдісінің жалпы сұлбасы. Математикалық физиканың аралас функцияларын білу.

Нақты талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орнықтылық теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өлшемдер теориясы және Лебег интегралы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық әдістер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Есептеу математика есептерін шешуде тиімді жолдарын табу үшін блім мен дағдыны қалыптасыру, неғұрлым ұтымды стратегия негізінде жүзеге асырылатын сандық шешу принциптерімен таныстыру. Міндеті: Есептеуіш математика тәсілдері және жуық пен сандық әдістерін қолдануды үйрету, есептеуіш жүйелерді тарату үшін есептеуіш математиканың сол немесе өзге де әдістерін қолданып практикалық есептерді шешу дағдысын қалыптастыру, сандық нәтижені талдау. Қысқаша мазмұны: Қателер теориясы. Матрицалар теориясы. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің нүктелік әдістері. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері. Алгебралық және трансцденттік теңдеулерді шешудің итерациялық әдістері. Матрицалардың меншікті мәні мен меншікті векторларын табу. Интегралдың жуықтап есептелінуі. Нормаланған кеңістіктерді аппроксимациялау. Ішкі және сыртқы аппроксимациялау. Тор және торлық функциялар. Дифференциалдық операторларды аппроксимациялау. ЖДБ үшін Коши есебін шешудің сандық әдістері. Эйлер әдісі, модификацияланған Эйлер, Рунге-Кутта, Милна, Адамс әдістері. ЖДБ үшін есептерді шешудің сандық әдістері. Галеркина, жүгіру, ату әдістері. Толық нормаланған функциялар. Білуі тиіс: қарапайым дифференциалды теңдеулер, талдау және алгебра сандық әдістерінің тәсілдері мен алгоритмдерін, есептеуіш алгоритмдер сұрақтарының дұрыстығын білуі керек. Жасауы тиіс: сандық нәтиже қателіктеріне талдау жүргізу, алгебра және талдау есептерін құруды және оларды шешудегі сандық әдістерді зерттеу. Меңгеру: Есептеуіш жүйелерде алгебра, талдау есептерін және қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін кәсіби әдістермен жұмыс істеу, алгебра, талдау есептерін және қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешуде сандық әдістерді таңдау кезінде алгоритмикалық ойлау дағдысын игеру керек.

Сызықтық алгебра
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге сызықтық операциялар, сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықтық және бисызықтық түрлендірулер сияқты түсініктерде жүзеге асырылатын математиканың ең маңызды идеяларының бірі–сызықтық идеясына ең маңызды орын берілетін, сызықтық алгебра негіздерін оқыту, сонымен қатар қазіргі ғылым мен техниканың түрлі салаларында қолданылатын топ, сақина, өріс секілді негізгі алгебралық құрылымдармен бастапқы таныстыру. Алгебралық теңдеу жүйелерін, анықтауыш пен матрицалардың негізгі қасиеттері, екінші ретті беттер мен сызықтардың алгебралық және геометриялық сипаттамалары жайлы теорияларды және топ, сақина, өріс бойынша алғашқы түсініктерді білу. Арифметикалық кеңістіктің векторлар жүйесінің базасы мен рангтарын табу, кері матрицаларды есептеу, векторлар жүйесін сызықтық тәуелділікке зерттеу, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін зертеу немесе шешу, анықтауыштарды есептеу үшін Гаусс әдісін қолдана білу.

Теориялық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің негізгі мақсаты қоршаған ортаның заңдарын зерттеуге бағытталған; қазіргі заманғы математика әдістерін және құралдарын пайдалана отырып, табиғат және инженерлік процестер мен оларды сипаттайтын математикалық модельдерді игеру; болашақ мамандардың ғылыми қорытындыларды жасай білу қабілеттерін дамыту. Осы пәннің зерттеу нысаны- табиғаттың физикалық заңдары, материалды денелердің математикалық модельдері, механика есептерін шешудің негізгі әдістері мен тәсілдері. Теориялық механика пайдаланылатын математикалық модельдерін білу; теориялық механиканың негiзгi ұғымдары мен теориясын білу; теориялық механиканың есептерінің шешу әдістерін білу. Білу керек: механикалық процестерді сипаттау үшін тиісті математикалық модельдерді таңдай білу; теориялық механика саласындағы есептерді шешу үшін тиісті әдістерін қолдана білу; алынған нәтижелерін механика тұрғысынан талдай білу; Меңгеруі керек: Теориялық механика есептерін шешу және нәтижелерін талдау.

Теориялық физиканың математикалық моделі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көптеген физикалық теориялар жалпы алғанда геометрия пәнінің мазмұнын құрайды деген түсінік соңғы жылдары қалыптасты. Физикада күйлердің фазалық кеңістігімен , ал геометрияда нүктелер кеңістігімен жұмыс істейді. Геометрияда қабаттасқан (қатпарланған) кеңістіктер кеңінен қолданылады. Берілген курста студенттер теориялық физиканың осы және басқа да көптеген шешілмеген мәселелерімен таныстырылады.

Физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Функционалдық талдау
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әртүрлі табиғатты функционалдық кеңістіктер арасындағы функционалдық байланыстарды, яғни операторлар мен функционалдардың қасиеттерін зерттеу функционалдық анализдің негізгі талабы болып табылады. Іргелі және қолданбалы математиканың көптеген салаларында функционалдық анализдің тәсілдері өте табысты пайдаланылады. Мысалы, дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердегі, басқару теориясы мен есептеу тәсілдеріндегі жоғары дәрежелі жетістіктер тек қана функционалдық анализдің идеялары мен тәсілдерін қолдану арқылы алынған.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге математикалық есептерді модельдеу мен сипаттауда қолданылатын ықтималдылық теориясы мен математикалық статистиканың негігі түсініктерін қарастыру; Мазмұны: Кездейсоқ оқиғалар мен олардың ықтималдылығы. Бірөлшемді кездейсоқ шамалар және олардың таралу ықтималдылығы. Таралу параметрлерін бағалау. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: математикалық статистика мен ықтималдылықтар теориясының негізгі түсінігі мен әдістері. Пайдалана білуі керек: Жеткілікті дәрежедегі қиын есептерді шешуге математикалық статистика мен ықтималдылықтар таралуының әдістерін қолданып шешу; курстың негізгі тараулары бойынша типтік есептерді шешуге дағдылану; Дағдылану керек: алынған нәтижелердің математикалық моделі мен ауқымды интерпретациясын құрастырудың әдістерін меңгеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Актуарлық математика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Актуарий кәсібі қазіргі заманғы актуарлық және қаржылық математиканың негіздерінің бірі болатын ықтималдықтар теориясымен қатар сақтандыру ісін және ақпараттық жүйелермен жұмыс жасай білуді қажет етеді.

Актуарлық принциптер және олардың қолданулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақырлы өлшемді кеңістіктерде минимизациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақырлы өлшемді тиімділеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебралық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты: Пікірлер алгебрасы. Тавтология. Егізділік принципі. Нормал қалыптар. Пікірлерді есептеу. Шығару түсінігі. Шығарылым ережелері. Дедукция туралы теорема. Пікірлерді есептеудің толықтығы мен қарама-қайшылықсыздығы. Предикаттар логикаысының синтаксисі мен семантикасы. Кванторсыз формулалар. Формулаларды эквивалентті түрлендіру. Гильбертті және генценді типтердің предикаттарын есептеу. Теңдікті предикатты есептеу.

Арнайы функциялар және олардың қолданылулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Бүтін функциялар және олардың қолданулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курcтың мақсаты студенттерді математиканың теориялық сұрақтарында кездесетін бүтін функциялармен жұмыс істеп үйрету болып табылады.

Бірқалыпты есептелімдік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірінші ретті дербес туын диф тенд
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірінші ретті дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер және олардың қолданулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста бірінші ретті сызықты және сызықты емес дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер қарастырылады. Хопфа-Бьюргерс теңдеуі. Бастапқы шектік есептің жалпылама шешімі.

Дербес туындылы жүйе үшін шекаралық есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста дербес туындылы сингулярлы ауытқаған дифференциалды теңдеулерге арналған Коши есебін қарастырылады. Құрылымдық формулаларын көрсетеді және шешімін бағалайды, сонымен қатар сингулярлы ауытқыған және ауытқымаған шешімдіердің айырымын көрсетеді.

Дербес туындылы жүйелер үшін шеттік есептер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелердің абсолют және глобальді орнықтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық жүйелердің басқарымдылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық ойындар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көптеген актуалды қолданбалы есептер: өндірісті тиімді ұйымдастыру, транспорттық есептер, тиімді орналастыру мен көшіру есебі, ядролық және химиялық реакторлыарды тиімді басқару есебі, ұшу аппараттары мен спутниктерді басқару, технологиялық үдерістерді тиімді басқару және т.б., «Дифференциалдық ойындар» курсындағы экстремалды есетер теориясы әдістерімен шешілулері мүмкін. «Дифференциалдық ойындар» курсының негізгі мақсаты – тиімділеудің заманауи әдістерін, тиімді басқарудың басқарымдылық элеме

Дифференциалдық тендеулер жүйелері үшін шеттік шекаралық есептер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулер үшін бастапқы секірістерлі шеттік есептер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қолданбалы математиканың көптеген салаларында қарапайым дифференциалды теңдеулер жүйесіне арналған шекаралық есептер кездеседі. Бұл курста дифференциалды теңдеулер жүйесіне арналған шекаралық есептерге келтірілетін қосымшалардан алынған нақты есептер қарастырылады. Сапалы теорияны оқуға және қарапайым дифференциалды теңдеулер жүйесіне арналған шекаралық есептердің жуық шешімдерін табу әдістерін оқытудың әртүрлі тәсілдері қарастырылады. бар әдістерге салыстырмалы талдаулар келтіріледі.

Дифференциалдық теңдеулердің периодты және шартты периодты шешімдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Дифференциалдық теңдеулердің периодты және шартты-периодты шешімдері» курсы негізінен сызықтық емес тербелімтер теориясын меңгеруге бағытталған. Онда А.Пуанкаре, А.М. Ляпунов негізін салған, Боголюбов Н.Н. , Митрополский Ю.М., Самойленко А.М. т.б.б өрбіткен периодты және периодты дерлік шешімдер теориясы талқыланады. Шартты периодты шешімдер әйгілі КАМ теориясы негізінде беріледі (А.Н: Колмогоров, В.В. Арнольд, Ю.Мозер жасаған теория). Бұл теориясы аспан және қолданбалы механика есептеріне қолданылу жолдары қарастырылады. Периодты және шартты-периодты шешімдерді құрудың қазіргі заманғы (оның ішінде лектор негіздеген) әдістері мен олардың қолданулары көрсетіледі. Курсқа периодты және квазипериодты шешімдер теориясы бойынша белгілі ғалымдар В.Х. Харасахал, Д.У. Умбетжановтан жетекшілік еткен Қазақстандық математикалық мектеп өкілдері қол жеткізген жаңалықтары талқыланып, оларды өрбіту бағыты анықталады.

Дифференциалдық теңдеулердің сапалы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі.Коэффициенттері тұрақты сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі.Сызықты дифференциалдық жүйелерді түрлендіру. Ляпуновтың түрлендірулері. Сызықты дифференциалдық жүйелерді үшбұрышты түрге келтіру. Перрон теоремасы. Матрицаның экспоненциалы

Есептелімді ординалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептелімдік теориясының элементтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген модульде әлемдік практикада кездесетін кредиттік қатынастардың дәстүрлі түрлерінің математикалық негіздері қарастырылады. Курста сонымен бірге стохастикалық қаржылық математика теориясының элементтері баяндалады. модулдің мақсаты – студентерді қаржылық математиканың негізгі ұғымдарымен, әдістерімен және стохастикалық қаржылық математиканың негізінде жатқан ықтималдық модельдерімен таныстыру.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жалпылама Ляпунов көрсеткіштер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалды теңдеулердің сызықты жүйесінің жалпыланған көрсеткіштері және олардың сызықты емес векторлы дифференциалды теңдеулерді зерттеу жұмыстарында қолданылуы оқытылады. Курстың мақсаты - болашақтағы ғылыми және кәсіптік бағдарлар үшін қажетті жалпыланған көрсеткіштер теориясының әдістерін меңгеру.

Жалпылама функциялар жәнеолардың қолданымдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Біртекті емес Коши-Риман жүйесінің комполексті жазылуы. Борель-Помпей формуласы. TGf операторы және оның функционалдың және дифференциалдың қасиеттері. ΠGf операторы және оның қасиеттері. Жалпыланған аналитикалық функционалдардың бірінші және екінші бейнелері. Негізгі лемма. Грин формуласының комплекстік жазылуы. Жалпыланған аналитикалық функциялар үшін түйінес есеп. Бельтрана теңдеуі. Бельтрана теңдеуі үшін шеттік есептер. Аналитикалық және жалпыланған аналитикалық функциялар үшін Дирихле есебі. Шварц операторы. Сингулярлы коэффициенттері бар дербес туындылы теңдеулер жүйелері және олар үшін Дирихле, Нейман және Робин есептері. Жалпыланған аналитикалық функциялар теориясының тегіс нүктесі бар оң иілмелі беттердің шексіз иілімдері теориясында қолданды.

Жалпылама функциялар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жуықтау теориясының экстремалдық есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жүктелген тендеулер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи физиканың негізгі принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Замануи криптожұйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Замануы физиканың маңызды мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зерттеу операциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интегралдық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көптеген интегралдық теңдеулер нақты жаратылыстану және техникалық үдерістерді сипаттайды, яғни практикалық мәні бар. Аталмыш курста сызықты. Сызықты емес және әлсіз сингулярлы интегралдық теңдеулері мен олардың физика, механика, техника, биология және басқа да жаратылыстану ғылымдары есептеріндегі қосымшалары оқытылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кездейсоқ процесстердің теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кездейсоқ процестер теориясы ықтималдықтық заңдылықтырмен басқарылатын оқиғалар тізбектерін зерттейді. Бұл теория физикада, техникада, биологияда, психологияда және басқа пәндерде, сонымен қатар математиканың әртүрлі бөлімдерінде көптеген қолданыстарға ие.

Криптографияның математикалық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кіші параметрлі дифференциалдық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты құбылысты дифференциалдық теңдеулер арқылы сипаттайтын кез-келген математикалық модельге мәндері қандай да бір дәлдікпен жуық түрде белгілі әртүрлі параметрлер айқын немесе айқын емес түрде кіреді. Сол себепті теңдеуге кірген параметр шамасының аз өзгерісіне сәйкес дифференциалдық теңдеу шешімінің сипаты жөніндегі сұрақ орынды болып табылады. Бұл курс теңдеуге параметрдің регулярлы түрде енуі туралы шарттың бұзылуы жағдайында орын алатын - күрделі сингулярлы жағдайды зерттеуге арналған.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық математиканың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қолданбалы електер теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Ли алгебрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Марковтік кездейсоқ процесстер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс бүгінгі күні жалпы кездейсоқ процестер теориясының неғұрлым дамыған бағыты болып табылатын марковтық процестер теориясымен алғашқы рет танысуға арналған. Курстың мақсаты классикалық және зерттеу университеттері студенттерін Марков тізбелері және Марков процестері теорияларының негізгі ұғымдарымен және олардың аса маңызды қолданыстарымен таныстыру.

Математикалық анализді компьютерлік іске асыру бойынша практикумы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық логиканың тандаулы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық программалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Математикалық программалау – экстремалды есептерді зерттеумен және оларды шешудің әдістерін дайындаумен айналысатын математикалық пән болып табылады.. Математикалық программалау есептері сызықтық және сызықтық емес программалау есептері болып бөлінеді. Сонымен қатар, егер барлық f және qi функциялары сызықтық болса, онда сәйкесінше, бұл есеп сызықтық программалаудың есебі болып табылады.

Математикалық статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Математикалық статистика - бұл ықтималдықтар теориясына негізделген, қолданбалық бағыттағы математикалық ғылым саласы. Ол ықтималдықтар теориясының ұғымдары мен әдістеріне сүйене отырып, өз есептерін өзіне тән арнайы әдістерімен шешеді. Модулдің мақсаты - классикалық және зерттеу университеттері студенттерін математикалық статистиканың қазіргі заманғы бағыттарының негізгі ұғымдары және нәтижелерімен, маңызды практикалық қолданыстарымен таныстыру.

Математикалық талдаудың қосымша тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физиканың кері есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физиканың қисынсыз есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физиканың шеттік есептерін функционалдық әдістермен шешу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста МФТ-нің кейбір қосымша әдістері түсіндіріледі. Гиперболалық типтегі теңдеулер. Толқын операторы үшін Остроградский формуласы. Коши, Гурса, Дарбу есептерінің шешімі. Гиперболалық теңдеулер үшін Риман функциясы әдістері. Пәннің мақсаты – функционалдық талдаудың қолданылуымен математикалық физика теңдеулері үшін шекаралық есептерді шешудің әдістерін зерттеу. Студенттерді функционалдық кеңістіктерде математикалық физика теңдеулері үшін кейбір шекаралық есептерді шешу әдістерімен таныстыру; студенттерге оқытылып отырған пән бойынша негізгі ұғымдар мен терминдерді таныстыру.

Матрициалық ойындар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Моделдер теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нақты анализ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өлшемдер теориясы және Лебег интегралы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өмірді сақтандыру математикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Потенциалдар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сақина және өрістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Топтар сақиналар және өрістер теориясы заманауи алгебра бойынша зерттеу жұмыстарының өзегін құрайды. Бұл курста топтар және олардың топшалары, топтардың құрылымы нормалды топшалар, абельді топтар; өрістер кеңейтілімі, шектік өрістер, алгебралық тұйық және нақты тұйық өрістер; идеал, радикал, жартылай қарапайым және қарапайым сақиналар, ішкі сақиналардың тікелей қосынылардың бірлік сақиналарға ажыратылу критерилері түсінігі, R ге бөлінетін шектік өлшемді алгебра туралы Фробениус теоремасы; алгебра түсінігі және мысалдары: коммутативті, антикоммутативті, Ли алгебрасы, бөліндісі бар алгебра оқытылады.

Соболев кеңістіктерінің теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сплайн-функциялар әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стохастикалық қаржылық математика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стохастикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс стохастикалық анализдің жалпы теориясының және оның қолданылымдарының кейбір маңызды бөлімдерін баяндауда арналған. Мұнда стохастикалық қисаптың басым бөлігі болып табылатын кездейсоқ процестердің жалпы теориясы және мартингалдар теорияларына қатысты негізгі ұғымдарға, фактілерге және нәтижелерге едәуір көп көңіл бөлінетін болады.

Сызық операторлардың спектралды теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Целью данного курса является научить студентов с основными проблемами спектральной теории линейных операторов. Задачей курса является понять основные методы и постановку задач спектральной теории линейных операторов. Резольвента оператора. Классы функции. Собственные функции. Собственные значения.

Сызықтық дифференциалдық операторлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сызықты операторлар теориясын зерттеудің ең тиiмдi тәсiлі ақырлы өлшемдi жағдайда толық танысу. Сызықтық операторларды ақырлы өлшемді талдау мысалдарында негiзгi жетiстiктер толық суреттеледі.

Сызықтық және интегро-дифференциалдық теңдеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаттары: Студенттерді кез-келген ретті сызықты интегралды дифференциалдық теңдеулерге арналған бастапқы және шеттік есептер теориясының негізгі мәселелері және оларды шешу әдістемелерімен таныстыру.Пәнді оқытудың міндеттері. Бұл курста сыртқы дифференциалдық оператордың реті ішкі дифференциалдық оператордың ретінен үлкен және кіші болған жағдайларда кез-келген ретті сызықты интегралды дифференциалдық теңдеулерге арналған бастапқы және шеттік есептер қарастырылатын болады.

Тәуекелдерді сақтандыру математикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген модульде әлемдік практикада кездесетін кредиттік қатынастардың дәстүрлі түрлерінің математикалық негіздері қарастырылады. Курста сонымен бірге стохастикалық қаржылық математика теориясының элементтері баяндалады. модулдің мақсаты – студентерді қаржылық математиканың негізгі ұғымдарымен, әдістерімен және стохастикалық қаржылық математиканың негізінде жатқан ықтималдық модельдерімен таныстыру.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тиімді басқару есептерін жуықтап шешудің әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тиімді басқару теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс «Тиімділеу әдістері» курсының жалғасы болып табылады. Курс ақырлы өлшемді кеңістіктерде тиімділеу әдістерін, вариациялық қисап, максимум принципі мен тиімді басқару есептеріндегі динамикалық программалауды қамтиды. Курстың негізгі мақсаты: функционалдық кеңістікте берілген жиында берілген функционалды минимумдау әдістерін зерттеу. Аталмыш пән бойынша студенттер келесідей негізгі бөлімдерді қарастырады: банах кеңістігінде дифференциалдық есептеулердің негізі, дөңес талдау негізі, функционалдар градиенті, банах кеңістігінде минимумдау әдістері.

Толық теориялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топтар және сақиналар теорияларының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топтар теориясының негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Физикалық процестерді компьютерлік моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: ядролық физикадағы тәжірибелерден алынған нәтижелерді сандық әдіспен өңдеу және оны заманауи тілдік программалармен модельдеу Мазмұны: физикалық процестерді модельдеу үшін әртүрлі математикалық пакет пен сандық әдістер қарастырылады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Әртүрлі математикалық пакеттер мен компьютерлік модельдеудің әдістерін; Пайдалана білуі керек: теориялық физиканың есептерін шығаруға сандық әдістерді қолдана алу Дағдылану керек: Есептеуіш (сандық) физика саласындағы соңғы ғылыми жетістіктерге және олардың қолданылуынан бағыт және бағдар ала білу қабілеті және түсінігі, жаңа моделдеу әдістерін және сандық есептеулерді , сандық әдістердің физиканың әртүрлі салаларындағы қолданылу даңғдысының болуы керек.

Физиканының қолданбалы есептерін шешуде есептеу әдістерін пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фильтрация теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Функционалдық кеңістіктер және енгізу теоремалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: математикалық модельдеудің теориялық негіздерін, әдіс-тәсілдерін зерттеу; дифференциалдық теңдеулердің сапалы теориясы негіздерін, фазалық кеңістікті траекторияларға бөліктеу және осы траекториялардың шектік жағдайларын зерттеу; шектік циклдердің, тепе-теңдік жағдайының классификациясы мен ізделінуі; динамикалық жүйелерді талдауда геометриялық тәсілді қолдану, тартылатын және кері итерілетін көпбейнелерді ерекшелеу; үзіліссіз және дискретті уақытты динамикалық жүйелерді зерттеудің сапалық және жуық аналитикалық әдістерімен танысу

Функциялар теориясының қосымша тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шешілімсіздік дәрежелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экстремалдік есептер теориясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение