Бакалавриат
Информатика

Информатика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама: 5В060200 –Информатика
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: ҰБТ, АКТ нәтижелері бойынша
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту мерзімі: 4 жыл

Бакалавр «5В060200 – Информатика» бағыты, келесі түрдегі кәсіби қызметтерді атқару бойынша дайындайды:
• Ғылыми зерттеу орталықтарында, технопарктарда, білім беру мекемелерінде программист және ақпараттық қауіпсіздік инженері ретінде эксперименталды-зерттеу кызмет атқаруға;
• Өз кәсіби қызметтерінде математикалық әдістерді және ақпараттық технологияларды пайдаланатын кәсіпорындардағы және әртүрлі формадағы меншіктегі организацияларда инженер-программист, веб мастер, веб дизайнер ретінде өндірістік-техологиялық қызметтер атқаруға;
• Мемлекеттік басқару органдарында, мемлекеттік мекемелерде инженер-программист ретінде ұйымдастырушылық-басқару қызметін атқаруға;
• Білім беру мекемелерінде, алыс аралықты оқыту орталықтарында, информатика пәні бойынша орта және орта-арнайы оқу орындарында педагогикалық қызмет атқаруға;

Профильді пәндер: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, Биоинформатика, Дискретті математика, Геоинформатика, Математикалық талдау, Алгоритмдерді жобалау және талдау, Объектіге-бағытталған талдау және жобалау, Алгебра және геометрия, Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігі, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Дифференциалдық теңдеулер, Сандық әдістер, Компьютерлік графика және визуализациялау, Web программалау, Программалау тілдері мен технологиялары, Параллельді программалау, Жүйелік программалау, Объектіге-бағытталған программалау, Алгоритмдер және деректер құрылымы, Автоматтар және тілдер теориясы, Компьютерлік жүйенің архитектурасы, Компьютерлік желілер, Операциялық жүйелер, Жасандыинтеллект жүйелері, Деректер қорының теориясы, Программалық қамтаманы құру және жобалау,Желілерді маршрутизациялау және коммутациялау, Адамның компьютермен өзара байланысы, Криптография және желі қауіпсіздігі, Автоматтандырылған верификация, Деректер қорын басқару, LAN және WAN жобалау, Деректер қорын басқару жүйесін жүзеге асыру, Веб-қосымшалардықұру, Параллель алгоритмдерді құру және талдау, Компьютерлік ойындарды программалау, Параллельді есептеулер жүйелерінің архитектурасы, Операциялық жүйелерді құру, Деректер параллелизмін программалау (CPU), Машиналық оқытуға кіріспе,Бұлттық есептеулерге кіріспе, Озық компьютерлік графика, Мобильді және веб-платформалар, Деректер қорымен қосымшаларды құру, Мобильді және веб-платформалар, Операциялық жүйені басқару.

Білім берудің артықшылықтары:
• Халықаралық аккредитация;
• Математиканы тереңдеп оқыту;
• Программалық қамтаманы өңдеу мен жобалауды меңгеру;
• Программалау тілдерін тереңдеп үйрену;
• Заманауи жоғары өнімділікті есептеу технологияларын үйрену;
• Мәселелерді критикалық талдау білімдеріне, тиімді, сенімді және көп рет пайдаланылатын шешімдерді тексеру әдістерін әзірлеу сонымен қатар қосымшаларды әзірлеуді оңтайландыруға дағдылану.
Халықаралық байланыс: Студенттер академиялық мобильдік бағдарламасы бойынша шетелдік серіктес-жоғары оқу орындарында ИТМО (Сангкт-Петербург, Ресей), НГТУ (Новосибирск, Ресей), Лиссабон жоғары инженерлік институтында (Португалия) т.б. ЖОО-ында оқи алады.
.
Жұмысқа орналасу мүмкіндігі мен практикадан өту орындары: «ҚазМұнайГаз» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ, «Самрұк-Қазына» ұлттық әл ауқат қоры АҚ, «Қазатомпром» АҚ, KAZ Minerals компаниясы, Қазцинк компаниясы, Казкоммерцбанк, Қарашығанак Петролиум Оперейтинг консорциумы, Қазақстан халық банкы, Қазына Капитал Менеджмент, ТұрғынүйҚұрылыс жинақ банкі, "Банк ЦентрКредит" АҚ.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Информатика
Мамандық шифры
5B060200
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
84
ОРЫС
71

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Web бағдарламалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: web-сайт құрылымын жобалау технологиясын ақпараттық жүйе ретінде меңгеру; web-сайтты клиент және сервер жағында программалау құралдарымен құрастыру технологиясын меңгеру; web-сайтты серверде сүйемелдеу, қолдау және орналастыру технологиясын меңгеру. Білуі тиіс: web-сайттың жобалау әдістерін тұрақты ақпараттық жүйе ретінде; web-сайттың жобалау әдістерін динамикалық ақпараттық жүйе ретінде; web-парақшаларда графиканы қолдану теориясы; сандық суреттерді редакциялау және өңдеу әдістерін; web-парақшаларды құру кезінде пайдаланатын, сервер тараптарының программалық жабдықтамалары; web-парақшаларды құру кезінде пайдаланатын, клиент тараптарының программалық жабдықтамалары; нақты web-серверконфигурациясыныңнегізгіпринциптерін. Істей білу: web-сайт ақпараттық архитектурасының сызбаларын құру үшін графикалық программмаларды қолдану; web-сайттарда орналасқан суреттерді өңдеу үшін графикалық редакторларды пайдалану; HTML гипертексті таңбалау тілін web-парақшаларын құру үшін қолдану; динамикалық web- парақшаларды JavaScript қолдану арқылы құру; web-парақшаларын құру үшін обьектіге бағытталған технологияны қолдану; web-сайтты жобалау барысында деректер қорына кіруге рұқсат береді.

Web қосымшаны кұру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматтар және тілдер теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: қарапайым формальді тілдер, жүйелі қарау, негізгі ұғымдар теориясы, формальды тілдер және автоматтар құру және талдау; синтаксис, семантика, формальды тәсілдерін сипаттау тілдерді оқып білу; ұғымдарды тұрақты өрнектерді және тілдердің өзара байланысын және автоматтар және тұрақты өрнектер; Тьюринг машиналары теориясына кіріспе. Міндеттері: зерттеу әдістерін сипаттау, іске асыру және формалды тілдер; формальды әдістерін сипаттау тілі синтаксисі; формальды әдістерін сипаттау және іске асыру синтаксисті басқарылатын аудару. Курстың қысқаша мазмұны: Формальды тілдер және автоматтар теориясына жалпы шолу. Көпмүшелік. Теориялық-көптік ұғымдар. Бинарлы қатынастар және оның қасиеттері, транзитивті тұйықталу. Функциялар. Алфавиттер және Тілдер. Түпкілікті ұсыну тілдері. Тұрақты білдіру, Тұрақты тілдері. Ақырғы автоматтар. Детерминитті ақырғы автомат. Әр түрлі мысалдары детерминирленген ақырлы автоматтар. Детерминитті емес ақырғы автомат. Алгоритмді ауыстыру детерминитті емес соңғы автоматтары детерминитті. Ақырғы автоматтар және тұрақты өрнек. Жабық тұрақты тілдер қасиеті. детерминделген автоматтардың жай-күйін азайту, саны. Тұрақты емес тілдері. Лемма туралы разрастании. Жиынмен автоматтар-бабына. Мәнмәтінді-бос грамматикалар. Мәнмәтінді-бос тілдер. Автоматтармен және мәнмәтінді-бос грамматикалар арасындағы байланыс. Білуге тиіс: Хомскидің жіктелу грамматикасына сәйкес иерархиясы; автоматтар теориясы және формалды тілдер негізгі алгоритмдік рұқсат және тараптарының өзара шешілмеген наразлығы мәселелері. Меңгеру: грамматикалық және тұрақты білдіру арқылы сұрақ қою тілін, сондай-ақ автоматтар талап етілетін қызмет түрін (детерминирленген, толық, ең аз) тану үшін әр түрлі тілдер құруды; абстрактты автомат берілген сынып, шешуші берілген тапсырманы кейіннен барынша азайтумен саны бойынша жай немесе санына өтуілерді құру. Дағды: формалды спецификациялар дағдыларын тілдерді қолдану мен әдістері; ақпараттық технологиялар мен базалық математикалық білім; бағдарламалық қамтамасыз ету дағдыларын модельдеу, талдау және пайдалану формальды әдістерін құрастыру.

Адамның компьютермен өзара байланысы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алгебра және геометрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебра және геометрия І
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: алгебралық теңдеулер теориясы, детерминанты матрицасы және негізгі қасиеттері, екінші ретті сызықтар мен беттерді алгебралық және геометриялық сипаттамасы, топтар, сақиналар және өрістер туралы бастапқы ақпаратты оқып үйрену. Білім: сызықтық және евклидті кеңістіктің аксиоматикасы, базис және координаталар түсініктері, сызықтық кеңістіктегі сызықтық операторлар теориясы, евклидті және унитарлық кеңістіктегі қалыпты операторлардың жіктелуі, шаршы формалар мен шаршылардың теориясы. Анықтауыштарды есептеуге, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйелерін шешу және зерттеуге, векторлар жүйелерін сызықтық тәуелділікке зерттеуге, кері матрицаны есептеуге, арифметикалық кеңістіктің векторлар жүйесінің рангісі мен базасын табуға арналған Гаусс әдісін қолдана білу.

Алгебра және геометрия ІІ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: мұқиат ойлау және дәлелдеудің математикалық мәдениетін студенттерге қабылдату, аталған салаларда теориялық білім және проблемаларды шешу дағдыларын студенттерге қабылдату Көпмүшелер алгебрасы, сызықтық операторлар алгебрсы, сызықтық және квадраттық формалар теориясы, ақырлы өлшемді евклид кеңістігінде екінші ретті беттердің жіктелуі негіздерін меңгеру.

Алгоритмдер дизайны және талдауы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгоритмдер және деректер структурасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: сызықты тізімдер, стектер, кезектер, хэш-кестелер, екілік ағаштар, бинарлы іздеу ағашы және графтар сияқты мәліметтер құрылымы көмегімен есептерді шешу; оңжақты грамматика және кері бағытта ақырлы автоматты құру алгоритмін және контексті-тегін грамматика және кері бағытта магазинді автоматты жүзеге асыру; алгоритмдердің күрделілігін уақытша бағалау функцияларымен жұмыс. Білім: алгоритмдерді құрудың негізгі қағидалары: бөлу және басқару әдістері, графтардағы алгоритмдер, мәліметтер құрылымы; мәліметтерді және компьютерлік жүйелерді қолданатын құрылымды ескере алгоритмдерді құрудың заманауи технологиялары.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Биоинформатика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: ұғымдарды ашу, биоинформатиканың алгоритмдері және принциптері, биоинформатика есептерін қарастыру, күрделілігі орташа дәрежедегі есептерді шешу. Міндеті: • Биоинформатиканың маңызды есептерін көрсету; • Биоинформатиканың есептерін шешу әдістері және негізгі түрлері; • Биоинформатиканың негізгі даму тенденцияларын ашу; • Статикалық бағалауды орындауды үйрету және таңдау жұмысы; Қысқаша мазмұны: Биологиядағы статистика. Геномдар аннотациясы.Стандартты әдістер және ақуыздарда көрсету алгоритмдері. Жұптық теңесу есебі. Салыстырмалы геномика және протемика. Байесова статистикасы. Деректерді талдаудың интеллектуалды жүйесі. Параметрлерді бағалау. Білуі тиіс: Биоинформатиканың негізгі ұғымдары;Тізбектерді салыстыру және теңестіру алгоритмдері;Параметрлерді бағалау әдістері;Биоинфоратикадағы қолданатын статикалық әдістері. Меңгеруі тиіс:Тізбектердің локалды теңестіруін орындау;Биоинформатикалық алгоритмнің тиімдісін таңдау;Биоинформатика есептерін параллельдеу. Меңгеру:Стандартты әдістер және ақуыздарды көрсету алгоритмдері; Деректерді талдау интеллектуалды жүйесін; Секвенирлеу принциптерін.

Геоақпараттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты:географиялық ақпараттық жүйелерде кеңістік таратылған ақпаратты өңдеу; объектінің ақпараттық моделін олардың сипаттамасы негізінде объектілер мен ғимараттың әр түрлі қолданбалы бағдар, операциялар талдау және синтез проблемаларын шешуге геоақпараттық технологияларды пайдалану; олардың ақпараттық модельдер негізінде объектілерді салыстыру. Міндеті: кеңістік шегі тұжырымдамасы ақпарат. Өндіру әдістері ақпаратты сілтеме. Алу әдістері байқау нүктелерінің координаттары. GPS system позициялау. GPS- пайдалану ұпай үшін қабылдағыштар бақылау. GPS негізгі принциптері. қашықтан басқару пультінің пайдалану кеңістік үшін зондтау ақпаратты сілтеме. Қысқаша мазмұны:Кеңістіктік дерекқорларды және ГАЖ, қолданыстағы ГАЖ пакеттерін талдау озық жобалау технологиясын пайдалана отырып, географиялық ақпараттық жүйелер құру: геоинформатика модулі келесі пәндерді қамтиды. Сәулет және деректер қоймасының технологиялар. Бар тәсілдері мен деректер қоймалау шешімдер. Білуі тиіс: Білуі тиіс: геоинформатика іргелі ұғымдар; географиялық ақпараттық технологияларды, географиялық ақпараттық жүйесінде кеңістіктік ақпарат алу үшін кеңістіктік объектілерін, әдістерін, және модельдеу ерекшеліктерін ақпарат моделін пайдалана отырып кеңістіктік ақпаратты енгізу-шығару өнімділігі, сақтау және қайта өңдеу байланысты теориялық аспектілері. Геология математикалық модельдеу принциптері мен әдістері; модельдер және оларды қолдану ерекшеліктерін негізгі түрлері; геоақпаратты компьютерлік талдау; Геологиялық карталау географиялық ақпараттық жүйелер. Меңгеруі тиіс: оның өкілдігін және сақтау ұйымдастыруға визуализация мен нәтижелерін көрсету үшін, әр түрлі көздерден кеңістіктік ақпаратты енгізу, ғылыми дүниетанымды және әлемнің жүйесі-ақпараттық сурет дамытуға ықпал, нысандарды және әлемнің құбылыстарды үйренуге және моделі. Меңгеру: Өндірістік міндеттерді шешу үшін, математикалық, физикалық және химиялық модельдер құрылысы, ArcGIS платформасында негізделген ГАЖ жүйелерін салу, пәндік облыс үшін ГАЖ жүйелерді портфелін құрайтын, карталарды жүктейді, талдау және процесс геокеңістік деректер. Картасын пайдаланып ГАЖ технологиясы

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Деректер қорының теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: деректер базасын жобалау әдістемесін үйрету: тұжырымдамалық, логикалық және физикалық жобалау, иерархиялық, желілік және реляциялық деректер базасын; деректер базасымен сипаттау тілдерінің негізі түрлерін жасау, сондай-ақ тілдерді құру; перспективалы модельдер деректер базасын және ақпаратты басқаруда сұраныстар туралы түсінік беру. Міндеттері: Деректер базасын зерделеу мәселелерін зерттеу әдіснамасы; модельдер; деректер базасын зерттеу әдістерін деректер базасында жобалау. Курстың қысқаша мазмұны: Деректер базасын тағайындау және негізгі компоненттері. Қазіргі заманғы деректер базаларын басқару жүйелеріне шолу. Локальды ақпараттық жүйелер. Қосымшалар тәсілдерін әзірлеу және орындау. Модельдер және мәліметтер типтері. Иерархиялық, желілік, реляциялық модельдері. Реляциялық деректер моделі. Кестелер байланысы. Теориялық сұраныстар тілдері. Реляциялық алгебра. Операциялар бірлестіктер, азайту, қиылысу, шығармаларды таңдау. SQL тілі құрылымдалған сұраныстар.

Деректерді интеллектуалдық талдау (Data Mining)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дискретті математика және математикалық логика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалдық теңдеулер ұғымы, бағыттар өрісі, интегралдық қисықтар, векторлық өріс. Интегралдаудың қарапайым әдістері, айнымалылары бөлінетін теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер, сызықты теңдеулерб Бернулли теңдеуі, Лагранж және Клеро теңдеулері. Коши есебінің шешімі, оның жалғыздығы туралы теорема, Кез келген ретті сызықты теңдеулер жүйелері. Вронский анықтауышы, Лиувилль Остроградский формуласы, сызықты біртекті теңдеулер жйесінің фундаментальді және жалпы шешімдері, біртексіз сызықты теңдеулер шешімі. Тұрақты вариация әдістерін қолдана білуб біртекті сызықты теңдеулер жүелерін шешу жолдарын білу, Шешімнің бастапқы және шекті шарттарға байланысын білу, Ляпунов теоремасын білу, екі өлшемді сызықты теңдеулер жүйесінің фазалық траекториясын білу, айрықша нүктелерб фокус, орта нуктелері, бірінші интегралдар ұғымын білу, характеристикалардың шешімдермен байланысын білу коши теоремасын дәләлдей білу.

Жасанды интеллект жүйелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: деректер қоры модельдерін (иерархиялық, желілік, реляциялық), деректердің реляциялық моделінің теориялық негіздерін, деректер қорының инфологиялық моделін және реляциялы деректер қоры құрылымдарын жобалау әдістерін, деректер қорының қауіпсіздік және бүтінділігін қамтамасыз ету құралдарын, SQL тілінде сұраныстар, физикалық деңгейде деректерді ұйымдастыру әдістерін, деректер қорымен қосымшаларды жобалау және құру әдістерін зерттеу. Курс мақсаты: деректер қоры модельдерін (иерархиялық, желілік, реляциялық), деректердің реляциялық моделінің теориялық негіздерін, деректер қорының инфологиялық моделін және реляциялы деректер қоры құрылымдарын жобалау әдістерін, деректер қорының қауіпсіздік және бүтінділігін қамтамасыз ету құралдарын, SQL тілінде сұраныстар, физикалық деңгейде деректерді ұйымдастыру әдістерін, деректер қорымен қосымшаларды жобалау және құру әдістерін зерттеу..

Жүйелік программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің жүйелік білімін қазіргі компьютерде, тіркелімдерінде процессордың адрестеу тәсілдері, ұйымдарда, жады, сыртқы құрылғылар әдістерінде деректерді ұсыну. Міндеттері: Ассемблер тілін үйрету туралы түсініктің негізгі принциптері мен құрылымдарда, жобалау көп функциялы қосымшалар әзірлеуге арналған драйверлер-сыртқы құрылғыларды беру. Курстың қысқаша мазмұны: Ассемблер тіліне кіріспе. Компьютерде деректердің берілуі. Процессордың регистрлері. Жалпы мақсаттағы тіркелімдер. Сегментті регистрлер. Стек. Негізгі айрықша емес командаға қатысты. Битті және байтты операциялар. Басқаруды беру командалары. Элман желісі. Басқармасы туларымен. Санның қалқыма үтірі. FPU деректер типтері. FPU тіркелімдері. FPU болдырмау. FPU деректерді алып-орналастыру командалары. FPU базалық арифметика. Ассемблер операторлары және директивалары. Бағдарламаның құрылымы. Бағдарламалық оқшаулаудың басқару директивалары. Жаһандық хабарландыру. Шартты ассемблерлеу. Макрооператорлар. Графикалық видеорежимдер. Тінтуір жұмысы. Басқа да құрылғылар. VGA-режимдеріндегі жұмыс. Тінтуір функцияларының жұмысы. Жүйелік таймер. Білуге тиіс: Ассемблер тілінің негізгі ұғымдары мен анықтамалар негіздері; сыртқы-драйверлер құру үшін құрылғылар негіздері; кітапханалық бағдарламаларды сипаттау және құру; Ассемблердің негізгі ережелер семантикасы; машиналық тілдер тәсілдерінің математикалық моделін оңтайландыру коды. Меңгеру: ассемблерде бағдарламалауға көп функциялы қосымша; таңдауды жүзеге асыруға қажетті схемасының драйвері; DLL кітапханаларын қолдануды құру әдістері. Дағды: компиляторлар, интерпретаторлар және трансляторлар әдіснамалық негіздерін құру; есептеу процестер мен құрылымдардың принциптер мен тәсілдермен техникалық модельдерін іске асыру.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Компьютерлік желілер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: компьютерлік желілер үйрету жобалау және қолдау, қауіпсіздік проблемалары шешімдері. Міндеттері: архитектура туралы түсінік беру, негізгі тәсілдер мен жобалау салаларында қолдану желілерді қолдануды үйрету бұл тәсілдерді іске асыру үшін желілік шешімдер. Курстың қысқаша мазмұны: Коммуникация негіздері. Байланыс элементтері. Коммуникация қатынас. Желі компоненттері: құрылғы, медиа, сервистер. Ақырғы құрылғылар және олардың желідегі рөлі. Құрылғы делдалдары және олардың желідегі рөлі. Медиа қосу. Жергілікті желі алаңы – LAN. Жаһандық желі алаңы – WAN. Хаттамалар. Желілік хаттамалар. Өзара іс-қимыл хаттамалар. TCP/IP моделі. Коммуникациялық процесс. OSI жүйесіндегі аралық ашық моделді қосылу. Салыстыру моделі OSI және TCP/IP. Презентациялар деңгейі. Сессия деңгейі. Хаттамалары моделі TCP/IP. Адрестеу порттары.

Компьютерлік жүйе архитектурасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: компьтерлік жүйелер архтектурасы құрылымының негізгі принциптерін және базалық түсініктерді үйрену. Міндеттері: студентті компьютерлік жүйелерінің негізгі типтерімен және олардың архитектуралық ерекшеліктерін, ақпаратты өңдеу процессімен, компьютерлік жүйелерінің негізгі компоненттерімен, әртүрлі параллелділік түрлерімен (командалық деңгейде, мәліметтер деңгейінде, ағымдық деңгейінде) таныстыру. Курстың қысқаша мазмұны: Есептеуіш жүйелер типтері және олардың архитектуралық ерекшеліктері. RISC және CISC - архитектурасының процессорлары. Компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының ұйымдастырылуы және жұмыс істеу принципі. Есте сақтау құрылғыларының иерархиясы. Виртуалды жады. Ақпаратты өңдеу процесінің компьютерлік архитектурасындағы барлық деңгейі. Компьютерлік жүйелері бағдарламалық қамтамасыз етуінің негізгі компоненттері. Ресурстарды басқару негізгі принциптері және бұл ресурстарға қол жеткізуді ұйымдастыру. Компьютерлік жүйелер параллелдік архитектурасы. Графикалық процессорлар. Виртуалды машиналар. Білуге тиіс: компьютерлік жүйелер архитектурасының принциптері, оларды құру және жұмыс түрлері; компьютерлік жүйелердің және олардың архитектуралық ерекшеліктері; ұйымдастыру және жұмыс істеу принципі, компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының ұйымдастырылуы және жұмыс істеу принципі; ақпаратты өңдеу процесінің компьютерлік архитектурасындағы барлық деңгейі; компьютерлік жүйелері бағдарламалық қамтамасыз етуінің негізгі компоненттері; ресурстарды басқару негізгі принциптері және бұл ресурстарға қол жеткізуді ұйымдастыру. Меңгеру: компьютерлік жүйесі параметрлері туралы ақпарат алуға; қосымша құрал-жабдықтарды қосу және компьютерлік жүйе элементтері арасындағы байланыс жүргізуге; инсталляция өндіру және компьютерлік жүйелерде бағдарламалық қамтамасыз етуін баптауды. Дағды: әр түрлі мақсаттағы компьютерлер дағдыларын кескіндеу; перифериялық құрылғылар іске қосу және пайдалану; құралдарымен диагностикалау және компьютерлік жүйелерді баптау.

Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық логика-І
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты:«Математикалық логика» пәнінде пікірлер есептеуінің және графтар теориясының негіздері қарастырылады. Жоғарыда аталып өткен тақырыптарға қатысты негізгі тұжырымдарды дәлелдеп үйрету мақсат болып қойылған. Және осы тақырыптарға қатысты есептерді шығару барысында берілген теорияны қолданып үйрету де мақсат болып қойылған. Міндеті: Бұл пәнде қорытуларды құру, қорытындыларды дәлелдеу, және графтарға қолданатын амалдарға, графтардағы арағашықтыққа, байланыстыққа, эйлерлікке қатысты есептерді шығару үйретіледі. Қысқаша мазмұны: Монотонды функциялар. Сызықты функциялар. Базис түсінігі.Аксиомалар нұсқалары. Қорыту, теорема және салдар ұғымдары. Дедукция теоремасы. Логикалық амаладарды енгізу және аластау. Пікірлер есептеунің қайшылықсыздығы. Пікірлер есептеуінің толықтығы. Резолюция әдісі. Графтраға қолданатын амаладар. Мультиграф. Графтардағы арақашықтық. Эйлерлік және гамильтондық графтар.Өлшенген графтар. Ағаштар. Графтарды бояу. Білуі тиіс: студенттер қорытындыларды құрып, теоремаларды дәлелдеп, графтарға амалдарды қолданып, графтардағы арағашықтықты есептеп, графтардың байланыстығын және эйлерлігін анықтап, графтардың хроматикалық санын тауып, ағаштарға және графтардағы маршруттарға қатысты негізгі есептерді шығарып білу керек. Меңгеруі тиіс: жоғарыда атап өтілген тақырыптардың негізгі тұжырымдарын дәлелдеп, есептерді шығару барысында негізгі тұжырымдарды қолданып білу керек. Меңгеру: графтардағы ара қашықтықты есептеп, графтардың байланыстығын және эйлерлігін анықтау.

Математикалық логика-ІІ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Графтар теориясы туралы түсінік беру, теоремаларды дәлелдеу қабілетін қалыптастыру, іздеу әдістерін қолдану және графтар теориясын оңтайландыру. Міндеті: Графтар теориясы есептерін шешуді үйрену, теоремаларды дәлелдеу және кәсіби салада графтарды пайдалану. Қысқаша мазмұны: Графтармен таныс. Графтардың элементарлы алгебрасы. Байналыс және маршруттар. Эйлер және гамильтон циклдері. Қосбайланыстылық. Ағаштар. Жазық графтар. Графтарды бояу. Хроматикалық сандардың жоғары бағалануы. Жазық графтарды бояу. Оргграфтар. Торлар. Ағындар. Білуі тиіс: Графтар теориясының негізгі ұғымдары мен іргелі фактілерін, графтардың метрикалық және құрылымды анализ тәсілдерін, графтардағы экстремальды есептерді шешу алгоритмдерін, графтар теориясындағы алгоритмикалық бағыттарды білуі тиіс. Жасауы тиіс: графтардағы оңтайландыру есептерін шешу үшін графтарды зерттеу әдістерін қолдану, графтардағы алгоритмдерді жүзеге асыру, графтардағы ең төменгі және ең қысқа жолдарды табу, графтардың медианасы мен центрін, оларды бояудың ең тиімдісін табу, желілік график құру және талдау, алгоритмдер құру және шешу, практикалық есептерді шешудің алгоритмдерін жазу, тұжырымдамаларды білу. Меңгеру: графтардағы оңтайландыру есептерін шешу әдістерін, есептеуіш алгоритмдер күрделілігін бағалау әдістерін, алгоритмдері құру дағдыларын және олардың негізделуін.

Математикалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау. Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді. пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді. дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Математикалық талдау-1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: нақты сандар теориясын; сандар жиынтығы дәл жоғарғы және төменгі беттерін; сандық тізбек шегін; сәйкес келген тізбектердің негізгі қасиеттерін, шексіз үлкен тізбектердің шексіз аз тізбектермен байланысы; монотонды тізбек шегін; функция шегінің бар болуының Коши критерийі; шексіз аз және шексіз үлкен функциялар қасиеттерін, тамаша шектерді оқып үйрену. Білім: дифференциалдық есептеу негізгі теоремаларының дифферен-циалданатын функцияларының, көптікте үзіліссіздік қасиеттері Тейлор формуласының қалған мүшенің әртүрлі формалары. Функция графигін сызудың тәжірибелік дағдылары. Интеграцияның түрлі әдістерін қолдана білу және геометрия, механика және физика белгілі интегралдар пайдалану.

Математикалық талдау-2
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Объекті бағытталған талдау және жобалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Объектіге бағытталған программалау
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: С# тілі негізіндегі обьектіге-бағытталған парадигманың негізгі принциптерін зерттеу. Обьектіге-бағытталған программалау-дың негізгі элементтерін – тапсырмаларды обьектіге декомпози-циялау, класспен сипатталатын обьектінің ішкі жағдайы мен мінез-құлқын инкапсуляциялау, класстар иерархиясын құру, полиморфизм, көпше мұралау, параметрлік полиморфизм, ерекшелікті өңдеу механизмін зерттеу. Білім:обьектіге-бағытталған программалау принциптерін; мұралау-дың негізгі формаларын; С# тілінде плоиморфизмді жүзеге асыру әдістерін; мұралау мен композициялаудың артықшылықтары мен кемшіліктерін; С#-та көпше мұралауды жүзеге асыру әдістерін. Дағды: тапсырманы агенттер мен міндеттер терминдерінде сипаттау; С#-та класстар құру және оларды қолдану, С#-та операторларды қайта іске қосуды жүзеге асыру,; С#-та класстар иерархиясын құру; полиморфизмді қолдану; көпше мұралауды ескеріп жобалау; функциялар мен класттар шаблондарын құру; ерекшеліктерді өңдеу механизмдерін пайдалану; ағымдар кітапханасын қолдану.

Операцияларды зерттеу және тиімділеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Сандық талдау және математикалық модельдеу құралдарымен басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында қолданбалы есептерді шешуде болашақ мамандардың теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын қалыптастыру. Міндеті: Жүйелердің жұмыс істеуі мен құрылысын сипаттайтын негізгі түсініктермен, здаму және өмір сүру заңдылықтарымен, маңызды қасиеттерімен студенттерді таныстыру, математикалық модельдеу және оңтайландыру әдістерін әлеуметтік-экономикалық обьектілерді зерттеу кезінде қолдану қажеттілігі туралы, әртүрлу пәндік салаларда іске асыру үшін қолданбалы анализ және тәсілдердің қазіргі ақпараттық технологиялары туралы түсінік қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: Оңтайландыру есептерін қойылымы. Негізгі анықтамалар. Вейерштрасс теоремасы. Дөңес жиындар. Дөңес функциялар. Тегіс функциялар дөңестігінің критерийі. Градиент үшін Липшиц шарты. Лемма. Жаһандық минимум туралы теорема. Оңтайландыру критерийлері. Лагранж функциясы. Кезеңдік нүкте. Көпмүшеліктегі нүктелер проекциясы. Градиенттік әдісінің жинақталуы. Проекциялы градиент әдісінің жинақталуы. Шартты градиент әдісінің жинақталуы. Операцияны зерттеу пәні және міндеттері. Қорларды басқару модельдері. Иойындар теориясы. Фон Нейман итеративтік әдісін жүзеге асыру алгоритмі. Білуі тиіс: Жүйелер анықтамасы мен негізгі ұғымдарын, олардың қасиеттері мен сыртқы ортаға әсер ету факуторларын, күрделі әлеуметтік-экономикалық обьектілердің құрылымы үшін жүйелік талдау әдістерін, басқару жүйесінің функциясы мен талдау мақсатын, қолданбалы жүйелік анализде қолданылатын математикалық модельдеу және оңтайландырудың базалық әдістерін білу керек. Жасауы тиіс: жүйелерді зерттеу мақсатын және олардың шекараларын дұрыс анықтауды, күрделі әлеуметтік-экономикалық обьектілерді құру және құрылымдау үшін заманауи әдістерді қолдану, пәндік сала обьектілерін сипаттау және зерттеу кезінде оңтайландыру әдістерін негізге алып таңдау керек. Меңгеру: Жүйелерді құру және жұмыс істеу заңдылықтарын мен теоретикалық негіздерін, оларды талдау және синтездеудің методологиялық принциптерімен, анализ есептерін практикалық шешудің математиалық әдістерін, күрделі әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқару және жобалауды игеруі керек.

Операциялық жүйелер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: операциялық жүйелерінің зерттеу тұжырымдамасын, іргелі принциптерді жобалау және әзірлеуді оқыту Міндеттері: беру туралы негізгі ұғымдар тағайындау, функциялары, қазіргі заманғы операциялық жүйелер классификациясы; операциялық жүйелерді орнату, әзірлеу бойынша тәжірибелік дағдылар, операциялық жүйелерде мәселелерді шешу бойынша қауіпсіздікпен таныстыру, операциялық жүйелерді құру қазіргі заманғы үрдістеріне. Курстың қысқаша мазмұны: Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуіне шолу . Процестерді басқару. Жоспарлау жүйелерінде бір процессор. Ағындарын басқару. Процестер мен ағындардың өзара іс-қимылы және синхрондау . Асинхронды параллель процестер және үлестірілген есептеулер. Байланыстар және синхрондау. Шығу. Мониторлар. Взаимоблокировки. Жадыны басқару. Виртуалды жады. Түрлендіру виртуалды адрестерді физикалық. Алгоритмдер алмастыру виртуалды бет. Енгізу және шығаруды басқару. Дискілік жоспарлау. RAID-массивтер. Файлдық жүйелер. Қауіпсіздікті басқару. Желілік операциялық жүйелер. Үлестірілген жүйелер. Білуге тиіс: операциялық жүйелердің іргелі принциптерін жобалау; операциялық жүйелердің мақсаты, функциясы және жіктелуі; операциялық жүйенің басқару принциптері есептеуіш ресурстарын; процесстердің және ағындардың мультипрограммалық тұжырымдамасы,; операциялық жүйелер мен ортасының қауіпсіздігін, диагностикалау, қалпына келтіру, сұрақтар тиімділігінің мониторингі және оңтайландыру. Меңгеру: операциялық жүйелердің базалық алгоритмдер жоспарлау процестерін іске асыру, операциялық жүйелер және ортасында виртуалды беттерді алмастыруды жүргізуге; инсталляция, конфигурациялау және жүктеу, оның ішінде желілік; диагностикалау және қалпына келтіру операциялық жүйесінің істен шығу кезінде және істен шыққанда бағдарламалық құралдар мониторингі операциялық құралдар мен утилиттер желілік хаттамалар мүддесі үшін тиімділігі пайдалану мен оңтайландыру. Дағды: операциялық жүйелер мен орталарының дағдыларын орнату және сүйемелдеу, операциялық жүйелер бағдарламалық модельдер есептеу процесіндегі көппрограммалығы.

Параллельді есептеулер жүйелерінің архитектурасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параллельді программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты:студенттерді програмалаудағы параллелділік пен көп ағындылығымен, С++ стандартында параллелдеуді жүзеге асыру тәсілдерімен таныстыру. Студенттерге көпағынды қосымшаларды құру білімі мен дағдыларын үйрету. Курстың міндеті: келесі білімді берік және толық меңгеру: параллелді программаларды құрудың кітапханалық құралдары, көпағынды программаларды жобалау, параллелді алгоритмді қолдану, ағындарды басқару құралдарын қолдану, параллельді программаларды тестілеу және жүзеге асыру. Курстың қысқаша мазмұны: Параллелділікке кіріспе, ағысдарды басқару, мәліметтерді ағындар арасында бөліктеу, параллелд операциларды синхрондау, С++ жадысын және атоморды операцияларды модельдеу, блокталған параллелді мәліметтер құрылымын жобалау, блокталмаған параллелді мәліметтер құрылымын жобалау, параллелді программаларды жобалау, ағындарды заманауи басқару, көпағынды қосымшаларды тестілеу және қолданысқа ендіру. Білімі: Оқу нәтижесінде бакалавр студенті білуі қажет: - Қосымшалардың көпағынды орындалуын ұйымдастыру принципі; - С++ тілінде көпағынды программалауды жүзеге асыру ерекшеліктерін; - Параллелді қосымшаларды құрудың кітапханалық тараптарының мүмкіндігін. Меңгеруі тиіс:Осы пәнді оқу нәтижесінде бакалавр студенті меңгеруі қажет: - С++ тілінде көпағыны қосымшаларды өңдеу; - көпағыны қосымшаларды жобалау; - көпағыны қосымшаларды тестілеу және жүзеге асыру.

Сандық әдістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Есептеу математика есептерін шешуде тиімді жолдарын табу үшін блім мен дағдыны қалыптасыру, неғұрлым ұтымды стратегия негізінде жүзеге асырылатын сандық шешу принциптерімен таныстыру. Міндеті: Есептеуіш математика тәсілдері және жуық пен сандық әдістерін қолдануды үйрету, есептеуіш жүйелерді тарату үшін есептеуіш математиканың сол немесе өзге де әдістерін қолданып практикалық есептерді шешу дағдысын қалыптастыру, сандық нәтижені талдау. Қысқаша мазмұны: Қателер теориясы. Матрицалар теориясы. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің нүктелік әдістері. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері. Алгебралық және трансцденттік теңдеулерді шешудің итерациялық әдістері. Матрицалардың меншікті мәні мен меншікті векторларын табу. Интегралдың жуықтап есептелінуі. Нормаланған кеңістіктерді аппроксимациялау. Ішкі және сыртқы аппроксимациялау. Тор және торлық функциялар. Дифференциалдық операторларды аппроксимациялау. ЖДБ үшін Коши есебін шешудің сандық әдістері. Эйлер әдісі, модификацияланған Эйлер, Рунге-Кутта, Милна, Адамс әдістері. ЖДБ үшін есептерді шешудің сандық әдістері. Галеркина, жүгіру, ату әдістері. Толық нормаланған функциялар. Білуі тиіс: қарапайым дифференциалды теңдеулер, талдау және алгебра сандық әдістерінің тәсілдері мен алгоритмдерін, есептеуіш алгоритмдер сұрақтарының дұрыстығын білуі керек. Жасауы тиіс: сандық нәтиже қателіктеріне талдау жүргізу, алгебра және талдау есептерін құруды және оларды шешудегі сандық әдістерді зерттеу. Меңгеру: Есептеуіш жүйелерде алгебра, талдау есептерін және қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін кәсіби әдістермен жұмыс істеу, алгебра, талдау есептерін және қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешуде сандық әдістерді таңдау кезінде алгоритмикалық ойлау дағдысын игеру керек.

Смарт-технология және автоматтандыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тілдер және программалау технологиясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: программалау тілдерінің синтаксисі мен семантикасы, программалаудың негізгі модельдері, әдістері және приемдары; мәліметтердің алгоритмдері, типтері және құрылымдарын жазуға арналған программалау тілдерінің негізгі конструкциялары; программаларды жобалау және құрастыру технологиясы. Білім: программалау парадигмалары, программалау тілдерінің синтаксисі және семантикасы, программалаудың негізгі модельдері, әдістері және приемдары; мәліметтердің алгоритмдері, типтері және құрылымдарын жазуға арналған программалау тілдерінің негізгі конструкциялары; программаларды жобалау және құрастыру технологиясы; программалық жабдықтамалардың архитектурасы. Программалау тілдерінде эффетивті алгоритмдерді құру және жүзеге асыра білу; программалық жабдықты эффективті жүзеге асыру, синтаксистік талдау, лексикалық талдау жүргізе білу.

Физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: ықтимал-статистикалық түсініктерді үйрену, яғни, келесі секілді ұғымдар: ықтималдық және оның бағасы; ықтимал шама, сандық сипаттама және оның бағасы; бағалаудың негізгі әдістері. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикамен байланысты қойылған есептерді бірге шеше білу; жүйелік: ықтимал-статистикалық ойлау және қойылған есепті шығаруды студенттерде қалыптастыру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

LAN және WAN желілерін жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Web қосымшаларды құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Автоматты верификациялау жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Адамның компьютермен өзара байланысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақырлы элементтер әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - механика есептерін шешу үшін ақырғы элементтер әдісін қолдану туралы білім беру. Пәнді оқытудың есептері - студенттерді ақырғы элементтердің практикалық және теориялық әдісін (АЭӘ), АЭӘ қолданбалы механиканың нақты есептерін шығару үшін қолдануды оқыту. Берілген курста студенттер ақырғы элементтер әдісінің теориялық негізімен танысып және қазіргі заманғы программалар пакетін қолдана отырып конструкциялардың кернеулі-деформацияланған күйін анықтауды қарастыру жолдарын оқиды. Ақырғы элементтер әдісінің теориялық және практикалық негіздерін, АЭӘ алгоритмін және компьютерлік іске асуын, АЭӘ қазіргі заманғы программалық қамтамассыз етілуін білуі керек. Ақырғы элементтер саласын бөлуге, дербес туындының нақты теңдеулерінде АЭӘ қолдануды, АЭӘ қолданыстағы программалық қамтаманың көмегімен тапсырмаларды орындай алулары керек. Ақырғы элементтер әдісімен механиканың практикалық есептерін шығару дағдысына ие болуы керек.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Бағдарламалық қамтамасыз етуде жобалау және құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биоинформатика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұлттық есептеулерге кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Вейвлет және спектралды талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс функция мен сигналдарды өңдеу практикасы мен теориясындағы ең жаңа бағытқа арналған. Вейвлеттер теориясы өткен ғасырдың 90-шы жылдарында пайда болды және жылдам қарқында алыс шетел елдерінде дами бастады. Ол сигналдар мен суреттерді сығу мен түрлендірудің ең жаңа әдістері мен технологиясына арналған негізді құрастырды, медицина, геология, телекоммуникацияда өз қолданымын тапты. өзінің қолданбалы мәні бойынша вейвлет-анализ бірнеше артықшылықтар қатарына ие болу арқылы Фурье түрлендіру мен реттері мәнімен бірге қойылады. Курста негізгі вейвлет – талдаудың түсініктері қарастырылады және оған ұқсас мысалдарда вейвлет – талдаудың қолданылуының характерлі ерекшеліктері мен мүмкіндіктері көрсетіледі. Сонымен қатар курста уақытша қатарлардың, фильтрлер түсінігінің спектральдік талдау әдістері, спектральдік әдістерді көп өлшемді сызықты есептерді сандық - функционалдық және вейвлет талдауды негіздерін білу, сигналдардың жіктеулері сигналдық мәліметтің, қағидалардың өрнектеулер және құрастырулар процесстерін, сигналдардың орамды, сигналдардың жиілік ұсыныстарын білу; - үздіксіз сигналдардың интерполяциялау әдістерін білу, дискретизациялар және қалпына келтірулер әдістерін білу;

Деректер қоры қосымшаларың құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деректер қорын администрациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: бөлінген деректер өорының негізгі компоненттерін зерттеу. Иерархиялық, желілік және реляциялық деректер моделі. ДҚ жобалаудың жалпы барысы. Заманауи ДҚБЖ. Үлестірілген ДҚБЖ. Берілген модуль студенттердің PL/SQL білімдерін толықтыру үшін көмектеседі. Мәліметтер қорын қолдану және өңдеуді басқарудағы біліктілік. Өз бетінше мәліметтер қорын жобалау, мқ тиімділігін арттыру, мқ қолдана отырып ақпараттандыру, сақталған рәсімдерді ақпараттандыру және мқ әкімшіліктеу. Болжалды жұмыс орындар: МҚ қолданатын кәсіпорын; банктер, өңдеу бөлімдер, ЕRP бөлімі; АҚ өңдеу кәсіпорындар. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы біліктілік.

Деректер қорын администрациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деректер параллелизмін программалау (CPU)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеу техникасына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Компьютерлік ойындарды бағдарламалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криптография және желі қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Маршрутизация және желілер коммуникациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мобильді және веб-платформалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Озық компьютерлік графика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Операциялық жүйелерді кұру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Операциялық жүйені администрациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параллель алгоритдерді жобалау және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Параллельді есептеулер жүйелерінің архитектурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Физика 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физика 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: физиканың негізгі бөлімдерін байқаулардың, практикалық тәжрибе мен эксперименттің жалпы қорытындысы ретінде қарастыру; студенттерді байқаудың, өлшеудің және эксперименттеудің негізгі әдістерімен таныстыру, ол үшін оқылатын курстар жалпы физикалық практикумда зертханалық жұмыстармен жетектеледі. Міндеттері: Студенттерге пән бойынша терең және берік білімдер беру; физикалық мәселелерді шешуде пайдаланылатын математикалық әдістер жөнінде анық түсініктер қалыптастыру; студенттерді алынған білімдерін заманауи физиканың мәселелерін қою және шешу үшін қолдана білуге үйрету; Мазмұны: Максвелл теңдеулері. Электромагнитті тербелістер және толқындар. Толқынды оптика. Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. Жарықтын поляризациясы. Электромагнитті толқындардың затпен әрекеттесуі Жарық дисперсиясы. Электромагнитті сәулененудің квантты қасиеттері. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Резерфорд атомы. Бор постулаттары. Бөлшектердің толқындық қасиеттері. Шредингер теңдеуі. Кванттық статистика элементтері. Конденсирленген күй. Атомндық ядро. Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Ядролық реакциялар, ядролардың бөлінуі. Тізбектелген реакциялар. Элементарлы бөлшектер. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі керек: физиканың негізгі ұғымдары, заңдары және заңдылықтары; игеруі керек: физикалық процестерді теория мен эксперименттің қазіргі заманғы жетістіктері тұрғысынан түсіндіру; ие болуы керек: заманауи физиканың математикалық аппараты мен формализмін иелену дағдылары.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген