Бакалавриат
Механика

Механика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: (Бакалавриаттың білім беру бағдарламасының Халықаралық аккредитация ASIIN (Германия) агенттігі) бар.
Программа: «5B060300 - Механика»
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: Абитуриенттерге кешендік тестілеу (АКТ), ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 4 жыл
Бакалавр «Механика» дайындау бағыты бойынша келесі кәсіби қызметке дайындайды:
• ғылыми-өндірістік және өндірістік мекемелердегі инженерлік қызметі, энергетика және өндіріс саласындағы қызметкерлер;
• механика және техникалық ғылым саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі;
• жоғарғы мектепте жаратылыстану-техникалық бағыттағы кейбір пәндерін оқыту;
• орта мектептерде инфоматикадан, математикадан, физикадан оқыту;
Профильді пәндер:
• Механикадағы тәжірибелік әдістер
• Теориялық механика
• Сұйық және газ механикасы
• Деформацияланған қатты дене механикасы
• Робботтар және машиналар механикасы
• Инженерлік және компьютерлік графика
• Есептеу механикасы
• Материалдар механикасы
• және тағы басқа таңдалған траектория бойынша.
Білім алу артықшылығы:

• механика бойынша білім жүйесін және механика саласындағы заманауи жетістіктер туралы толыққанды түсінік қалыптастыру;
• механика саласы бойынша еліміздің жетекші профессорларынан білім алу;
• қазіргі заманға сай құрал-жабдықтармен жабдықталған арнайы зертханаларда, сонымен қатар заманауи компьютерлік технологиялар негізінде тәжірибелер жасау;
• әртүрлі механикалық процестерді зерттеу және күрделі техникалық жүйелерді жобалау және модельдеу үшін заманауи инженерлік бағдарлама пакеттерін қолданып жұмыс жасауға дағдылану;
• ғылыми - зерттеу жобаларына қатыса алады.

Халықаралық байланыстар: бакалаврлар жоғарғы оқу орындарында академиялық ұтқырлық аясында серіктес-жоғарғы оқу орындарында (Франция, Германия, Индия, Польша, Жапония, АҚШ, Ресей) білім алуға мүмкіндік алады.
Практика өтетін және жұмысқа орналасатын орындар: мектептерде және колледждерде, мемлекеттің ЖОО-да, ҚР ғылыми орталықтарда және ғылыми-зерттеу институттарында, ҚР Инженерлік Академиясында, коммерциялық құрылымдар мен және т.б. мекемелерде.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Механика
Мамандық шифры
5B060300
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
68
ОРЫС
65

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алгебра және аналитикалық геометрия-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебра және аналитикалық геометрия-2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты математиканың ең маңызды идеяларының бірі – сызықтық идеясын сызықты амалдар, сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықты және бисызықты ұғымдары арқылы студенттерге ұғындыруды мақсат етеді. Пәнді оқытудың есептері -студенттерді қазіргі ғылым мен техниканың әртүрлі салаларының мұқтаждарын өтеп жүрген негізгі алгебралық құрылымдарымен –топ, сақина және өріс ұғымдарымен студенттерді таныстырады. «Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия 1» курсында келесі тақырыптар – комплекс андар; сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі; Гаусс әдісі; матрицалар және оларға қолданылатын амалдар;анықтауыштар және олардың қасиеттері; топ, сақина, өріс туралы түсініктер, операциялардың қарапайым қасиеттері және мысалдар; векторлық алгебра және координаталар әдісі оқытылады. Алгебралық теңдеулер жүйелерінің теориясын, матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиеттерін, екінші ретті сызықтардың алгебралық және геометриялық қасиеттерін, топтар, сақианалар және өрістер туралы алғашқы мәліметтерді білулері керек. Гаусс әдісін анықтауыштарды есептеуге, сызықты алгебралық теңдеулер жүйелерін зерттеуге және шешуге қолдануды, кері матрицаларды есептеуде табысты қолдану, арифметикалық кеңістіктердің базистері мен өлшемдерін таба білулері керек. Комплекс сандар өрісінде, қалындылар және көпмүшелер сақинасындағы есептеу алгоритмдерін меңгеруге машықтанады, Координаталар әдісін геометриялық есептерді шығаруға, жазықтықтағы және геометриялық нысандардың қасиеттерін зерттеуге табысты қолдана білуге дағдыланады.

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді сызықты алгебралық теңдеулер жүйелерін зерттеуді, матрицаларға амалдар қолдануды, бір және көп айнымалы көпмүшеліктер сақинасындағы алгиртмдерді еркін қолдануды және анықтауыштарды есептеу әдістерін меңгеру. Пәнді оқытудың есептері: студенттерді жазықтағы түзудің теңдеулерінің түрлерімен, кеңістіктегі жазықтықтың, қисық сызықтардың жалпы теориясымен таныстыру болып табылады. "Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра 2" курсында келесі тақырып+B24тар: жазықтықтағы түзудің теңдеулерінің түрлері, кеңістіктегі жазықтықтың теңдеулерінің түрлері, екінші ретті сызықтардың канондық теңдеулері, координаттар жүйесін түрлендіру, екінші ретті сызықтардың жалпы теориясы, сызықтық операторлар және онық матрицасы 4 инерция заңы, екінші ретті беттердің теңдеуі және классификациясы. Векторларға қолданатын амалдар мен координаталық әдісін енгізуді; -векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділерін, олардың негізгі қасиеттері мен есептеу формулаларын, геометриялық мағынасын; түзу мен жазықтың теңдеулерін; қисықтар мен беттердің канондық теңдеулерін; қисықтар мен беттердің жалпы теңдеуін канондыққа келтіруді білулері керек. векторларға қатысты тепе-теңдіктерді дәлелдеу; векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділеріне қатысты есептерді шығару; қисықтарға қатысты негізгі есептерді шығара алулары керек. Алгебра пәнінде кездесетін негізгі тұжырымдарын дәлелдей білу және осы пәнде берілген негізгі түсініктерді басқа салаларда еркін қолдану дағдысына ие болуы керек.

Аналитикалық механика және қатты дене динамикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты математикалық модедеу үшін аналитикалық механика және қатты дене динамикасының әдістерін таныстыру және қазіргі заманғы математиканың құралдарын және әдістерін пайдалана отырып талдау жасауға дағдыландыру; болашақ мамандардың ғылыми жалпылау және қорытынды жасау қабілеттерін дамыту. Пәнді оқытудың есептері механикалық жүйенің математикалық модельдеу және зерттеу тәсілдерін жүйелі түрде беру, сонымен қатар механиканың нақты есептерін+D53 дұрыс модельдеуге үйрету және ондай есептерді шешулерінің орнықты дағдыларын меңгеруге жағдай жасау. Берілген курста студенттер төмендегідей бөлімдерді: аналитикалық статистика; жалпыланған координаттардағы голономды жүйе қозғалысының теңдеуін; вариациялық және интегралдық принцптерді; массалар геометриясы; энергия элипсоиды; қатты дененің қозғалмайтын өсті айнала қозғалысын; қатты дененің жазық паралльель қозғалысын; бір нүктесі бекітілген қатты дененің қозғалысын; энергия элипсоидын оқытады. Аналитикалық механиканың негізгі ұғымдарын, теоремаларын, қозғалыстарды аналитикалық механика тұрғысынан зерттеу әдістерін, сонымен қатар техникада жиі кездесетін механизмдердің қозғалысын зерттеу, динамикалық характеристикалардан анықтау және маңызды мәселелерін білуі керек. Негізгі нысандарды, құбылыстарды және үдерістерді ғылыми зерттеу әдістерін қолдануды; өз пікірін нақты және толық етіп дәлелдеуді, сонымен қатар үйренген материалдарды әр салада қолдана алуы керек. Бағдарламаға кірген негізгі заңдар мен ұғымдарды, оларды өзара және басқа пәндермен байланыстыру дағдысына ие болуы керек.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бағдарламалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - программалау технологиясы саласында білім алуы үшін программалаудың әдістерін үйренеді; программалу тілдерін де программалау әдістерінде, саналы түрде қолдануға дайындайды. Пәнді оқытудың есебі: студенттердің қазіргі заманғы жоғарғы деңгейлі сызықтық программалау есептерін, математикалық талдау, математикалық статистика, алгебра есептерінде пайда болатын деректер арқылы өңдеу алгоритміні құра білуі, білімді алумен қамтамассыздандыру; функционлады және құрылымды тәсіл негізінде программалар мен алгиртмдерді дағдыланы қалыптастыру. Берілген курста студенттер программалау тілдері және жүйелері,; алгоритм және программа; бір өлшемді және екі өлшемді массивтер; құрылымдар және біріктірулер; функциялар, файлдар, С++ графигімен жұмыс. ЭЕМ-де есептерді шешудің негізгі кезеңдерін; программалық қамтаманы жобалаудың және алгтритмдеудің негіздерін; жоғарғы деңгейдегі программалау тілінің тәсілдері мен түсінігінің негіздерін; программалау тілінің синтаксисі мен операторларының негізгі түсініктерін білулері керек. Программаның алгоритмдерін құруды; жоғарғы деңгейлі программалау тілінде программалар құруды; программаларды тестілеу және реттеуді жасай алулары керек. Программаларды тестілеу және реттеу, интегралданған ортада программалау дағдысына ие болулары керек.

Вариациалық қисаптар және тиімділеу әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: тиімділік әдістері саласында болашақ мамандарға теориялық білімді реттеу болып табылады. Пәнді оқытудың есептері тиімді әдістер және вариациалық қисап негізінде студентерге терең білім беру, жаратылыстанудың әр түрлі салас+B86ында кездесетін нақты есепті шешу және зертеу кезіндегі білімді қолдана алуы. Берілген курста студенттер қарапайым вариациялық есепті, вариацияның бірінші және екінші теориясын, жоғары туынды вариациалық есепбін, глобалды минимум туралы теорема, сызықты және сызықсыз программалауды оқытады. Ақырсыз өлшемді нормаланған кеңістікте анықталған дифференциалданатын функциялардың локалдік минимум нүктелерінің бірінші және екінші ретті қажетті де жеткілікті шарттарын; вариациялық қисаптың жәй және изопериметрлік есептерінің теориясын; математикалық программалау теориясын; тиімді басқару үшін Понтрягин қағидасын білу; интегралдық функцияларды дифференциалауды; қарапайым вариациялық есептер үшін дифференциалдық теңдеуін құру және шешуді; математикалық программалау есептерін шешуді білуі керек. Вариациялық есептерді шешу үшін математикалық аппараттарды; тиімді басқару есебін ұйғарымды басқарулардың тиімділігін зерттеуге Понтрягиннің максимум қағидасын қолдануды меңгере алуы керек.

Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ҚР Білім Министрлігімен бекітілген, «Вариациялық есептеулер және оптимизация әдістері» фундаменталды курсы бойынша бағдарламаға сәйкес келетін, міндетті минимум. Бұл өздік жұмысы үшін тапсырмалардың үлкен көлемін және бақылау тапсырмаларының үлгі нұсқаларын ұсынады. Университеттің математикалық факультетінің күндізгі және кешкі бөлімінің жоғарғы курс студенттеріне, сонымен қатар, магистранттарға, аспиранттарға, ғылыми жұмысшыларға және эксперименталды есептер теориясының қосымша тарауларын оқитын тыңдаушыларға арналған. -Математикалық талдау саласындағы міндеттерді шешу үшін практикалық дағдыларын білу, қарапайым математикалық есепті дұрыс қоя білу, математикалық аппаратты және шешу әдісін таңдай білу, есепті шешу; математикалық талдаудың негізгі бөлімдері бойынша арнайы әдебиеттермен жұмыс істей білу. - талдау және синтез әдістемелік принциптерні, теориялық негіздерін меңгеру, пайдалану заңдарын білу; есептерді практикалық шешуде қазіргі заманғы математикалық тәсілдерді білу, күрделі әлеуметтік-экономикалық жүйелерді жобалай және басқара білу.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Деректерді интеллектуалдық талдау (Data Mining)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деформацияланған қатты дене механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты -студенттерге дефформацияланатын қатты дене механикасындағы тәжірибелік сабақтарда теориялық негіздерін бекіту, ДҚДМ моделдерін құру логикасын студенттерге жеткізу. ДҚДМ есептері қатты дененің қирауы мен деформация процессетірн моделдеу болып табылады. Берілген курста кернеу мен деформация белсенділігін оқиды; беріктіліктік классикалық теориясы; сызықтық серпімділік теоряисының негізін, тұтқыр серпімділіктің сызықтық теориясының моделін; тұтқыр пластикалық денесін және ағын теориясын деформацияланатын теорияның пластикалығын оқиды. Деформацияланатын қатты дене механикасының серпімділік есептерін, қирау түрлерін: пластикалық, морттылығын, квазиморттылығы, қираудың шаршауы, қозғалғыш кезіндегі қирау және деформацияны, корриозиялық қирауын білуі керек. Деформацияланатын қатте дене қазіргі заманғы теориясын және гипотезаның классикалық негізін, серпіпділіктің негізгі теориясын термотұтқырлықтың негізгі түсініктерін, беріктіліктің шарттарын жасай алуы керек. Деформацияланатын қатты дене механикасының қарапайым есептерін талдау және моделдеу әдістерін меңгеру керек.

Дифференциалдық теңдеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалдық теңдеулер ұғымы, бағыттар өрісі, интегралдық қисықтар, векторлық өріс. Интегралдаудың қарапайым әдістері, айнымалылары бөлінетін теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер, сызықты теңдеулерб Бернулли теңдеуі, Лагранж және Клеро теңдеулері. Коши есебінің шешімі, оның жалғыздығы туралы теорема, Кез келген ретті сызықты теңдеулер жүйелері. Вронский анықтауышы, Лиувилль Остроградский формуласы, сызықты біртекті теңдеулер жйесінің фундаментальді және жалпы шешімдері, біртексіз сызықты теңдеулер шешімі. Тұрақты вариация әдістерін қолдана білуб біртекті сызықты теңдеулер жүелерін шешу жолдарын білу, Шешімнің бастапқы және шекті шарттарға байланысын білу, Ляпунов теоремасын білу, екі өлшемді сызықты теңдеулер жүйесінің фазалық траекториясын білу, айрықша нүктелерб фокус, орта нуктелері, бірінші интегралдар ұғымын білу, характеристикалардың шешімдермен байланысын білу коши теоремасын дәләлдей білу.

Дифференциалдық теңдеулер-1
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулер-2
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діріл және тербеліс теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелістің зерттеу әдістерін студен+B86ттерге таныстыру. Пәннің есебі - еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелістің зерттеудің тәсілдері мен әдістері туралы білімді алуы. Пәннің есебі: шекті еркіндік дәрежелі механикалық жүйелердің кіші тербелістерін зерттеу әдістерін үйрету. Бұл курста студенттер еркіндік дәреже саны бірге тең жүйелерді; шекті еркіндік дәрежелі механикалық жүйелердің кіші еркін және мәжбүр тербелістерін; шекті еркіндік дәрежелі механикалық жүйелердің меншікті жиіліктерін анықтаудың жуық әдістерін үйренеді. Негізгі түсінігін, еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелісінің дифференциалдық теңдеуін құрудың тәсілі мен әдісін білу керек. Еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелісін дифференциалдық теңдеулерін құру және есептеу схемасын құруды үйренуі керек. Техникалық есептерді және нақты мысалдарды шешу, кіші тербелістің дифференциалдық теңдеуін шешуге дағдылы болуы керек.

Есептеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді практикалық әрекеттер барысында ақиқат өмірдің заңдарын тану мен қолдану процесі нәтижесінде пайда болатын математикалық пішімдерді практикалық зерттеуді жүзеге асырудың құралдары ретінде алгебраның әдістері мен талдауын, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің сандық әдістерімен таныстьыруға арналған. Пәнді оқытудың есептері практика есептерін шешу үшін сандық есептеу әдістерінің қолдануда студенттердің білімін тереңдету. Берілген курста студенттер қателіктер теориясы және сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің интеграциялық әдістері, алгебралық және трансценденттік те+B34ңдеулерді шешудің интеграциялық әдістері, интегралдарды жуықтап есептеу, нормаланған кеңістіктерді аппорсимациялау және дифференциалдық операцияларды, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің Коши есептерін шешудің сандық әдістері, қарапайым дифференциалдық теңдеулерінің шекаралық есептерін шешудің сандық әдістері туралы оқиды. Алгебра мен талдаудың, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің сандық әдістерінің алгоритмдері мен әдістерін, сонымен қатар, есептеу алгоритмдерінің орнықтылық сұрақтарын білуі керек. Сандық есептеу нәтижелерінің жуықтау қателігіне талдау жасай алуы, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің түрлік есептерінің қойылымы мен олардың сандық әдістеріне зерттеу жасай алуы керек. ДЭЕҚ-да алгебра мен талдау есептерінің сандық шешімін табудың әдістерін жетік игеруі қажет. Алгебра мен талдау, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің есептерін сандық шешудің әдістерін тиімді таңдау мен алгоритмдік ойлау дағдысына ие болуы керек.

Есептеу механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: сұйық механикасының және деформацияланатын қатты дене механиксының есептерін шешу үшін сандық әдістерді және компьютерлік моделдерді қолданып тұтас орта моделдерін құру әдістерін студенттерге оқыту болып табылады. Қозғалыс теңдеулерінің сызықты емес, тасымал коэффициентінің айнымалығы және пішіні күрделі белгілі және белгісіз шекараларда шекаралық шарттардың сызықтық емес туралы студенттің түсініктері болуы тиіс Пәннің есебі - сандық интергалдау және диференциалдау; механиканың есептерін; аралас түрлер және гиперболалық, параболалық, эллиптиптік теңдеулерге келтіретінін; механиканың сызықтық емес есептерін сандық әдіспен шешуін оқытады. Механиканң сызықтық емес теңдеулерін, компьютерлік программалаудың алгоритмдік тілдерін, математикалық модельдерін және шекаралық шарттарын сандық іске асыру жолдарын, айырымдылық схемалардың дәлдігін анықтауды білулері керек. Түрлі орталардың қозғалыстарын зерттеу кезінде кездесетін, дәл шешімдері табылмайтын механиканың іргелі есептерін шығара білулері; түрлі типті теңдеулерге арналған айқын және айқын емес сандық схемаларды қолдана білулері; әртүрлі типті шекаралық шарттарды іске асыра алулары керек. Сандық және аналитикалық әдістерді комбинирлей отырып, механиканың есептерін шешу үшін жуықтап шешу әдістерін қолдануды меңгерулері керек.

Инженерлі және компьютерлі графика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Заманауи білім және информациялық технологияларды сапалақ дәрежеде пайдалану арқылы жаңа білімдерді өз бетімен ұғыну. Мазмұны: Сызықтық геометрия. Инженерлік графика. Компьютерлік графика. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: пәнмен байланысты болған негізгі түсініктер мен анықтамаларды білу; теория бойынша техникалық сызбаларды тұрғызу, сызбадағы элементтердің өлшемі мен детелін салу ережесін; Стандарт бойынша құрылымдық сызбалардың құжжаттарын ресімдеу ережесін; Пайдалана білуі керек: алған білімдерін инженерлік қызметте қолдану; деталдың сызбасы мен эскизінің техникалық схемасын оқу және орындау; Дағдылану керек: сызбаларды алу тәсілдерін және сақталуын. Ақпараттық компьютермен басқарушы құрылғы ретінде жұмыс істеу; Ғылыми-техникалық қызметтік құжаттарды рәсімдеу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Математикалық талдау 1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты -студенттерді математикалық таладау пәнінің маңызды анықтамалары мен, теоремаларымен, есептерін шығару барысында тиімді қолдана отырып, меңгерген теорияларының нәтижелерін магистратурада таңдапалынған бағыт бойынша одан ары зерделеуге тиімді қолдана білуге үйрету және игерген білім дағдыларын болашақта пайдалана алатындай көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу. Пәнді оқытудың есептері анықтамаларды, теоремаларды және оларды дәлелдеу, олардың байланысы, есеп шығару әдістерін қоладуға үйрету. шешуге арналған математикалық аппаратты қолдануға үйрету. Берілген курста жиынтық теорияларының элементтерін; реттілікті; функциялар шегін; туынды, монотонды және үздіксіз функцияларды; дифференциалды есептеуді; дифференциалдау функцияларының негізгі теоремаларын; Тейлор формуласын; функция графиктерін тұрғызуды үйренеді.

Математикалық талдау 2
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Математикалық талдау – II пәні Математикалық талдау – I пәнінің жалғасы болып табылады. Пәннің міндеті: а) Риман интегралының анықтамасы және оның қасиеттерін зерттеу, әр түрлі механикалық және физикалық мағынасыні табу; б) қатарларға нақталатын тұжырымдамасын және қатарлар қосындысын қарастыру. Дәрежелік қатарларды және Фурье қатарларын оқыту. Интегралдаудың түрлі әдістерін қолдана білу. Геометрияда, механикада және физикада интегралды қолдану және анықталмаған интеграл қасиеттерін білу. Өздік емес интегралдардың I және ІІ типтерін білу. Дирихле және Абель белгілерін, интегралдың негізгі мәнін, қасиеттерін, сандық қатарлардың жинақталу теориясын білу. Функционалдық қатарлар мен функция қатарларының тұжырымдамасын, бірқалыпты жинақталуын білу. . Тригонометриялық жүйелердің жинақталу теориясын және олардың салдарын білу. Тригонометриялық Фурье қатарларын білу, олардың негізгі қасиеттерін білу.

Математикалық талдау-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: нақты сандар теориясын; сандар жиынтығы дәл жоғарғы және төменгі беттерін; сандық тізбек шегін; сәйкес келген тізбектердің негізгі қасиеттерін, шексіз үлкен тізбектердің шексіз аз тізбектермен байланысы; монотонды тізбек шегін; функция шегінің бар болуының Коши критерийі; шексіз аз және шексіз үлкен функциялар қасиеттерін, тамаша шектерді оқып үйрену. Білім: дифференциалдық есептеу негізгі теоремаларының дифферен-циалданатын функцияларының, көптікте үзіліссіздік қасиеттері Тейлор формуласының қалған мүшенің әртүрлі формалары. Функция графигін сызудың тәжірибелік дағдылары. Интеграцияның түрлі әдістерін қолдана білу және геометрия, механика және физика белгілі интегралдар пайдалану.

Математикалық талдау-2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физика теңдеулері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты : математикалық физика теңдеулері және бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерінің негізгі ұғымдарын зерттеу; математикалық физиканың сызықтық және сызықты емес теңдеулерін шешу және басқа да пәндермен қатынасын зерттеу. Есептерді шешу үшін практикалық дағдыларын меңгеру және практикада есепті нақты қоя білуге үйрету. Тербеліс теңдеуі, жылуөткізгіштік, Лаплас, шектік есептер құра білу және құрылған есептің физикалық интерпретациясының дұрыстығын тексере білу. Канондық түрге келтіре білу. Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді жіктей білу. Сызықты теңдеулер мен жүйелердің сипатын түсіне білу. Анықтамалар мен гиперболалық және эллипстік түрлеріне мысалдар келтіре білу. Тербеліс теңдеулері үшін Коши есебі. Кеңістік бойынша үш айнымалысы бар толқындық теңдеулер үшін Коши есебі. Кирхгоф формуласы. Кеңістік бойынша екі айнымалылары бар толқындар теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. Энергия интегралы. Тербеліс теңдеулері үшін Фурье әдісі. Фурье әдісінің жалпы сұлбасы. Математикалық физиканың аралас функцияларын білу.

Материалдар механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты кең аймақтылы инженерлі-қолданбалы есептерді шешу үшін конструкция элементтерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа қарапайым және тәжірибелік есептеу әдістерін және тәсілдерін оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттерді стерженді элементтер конструкциясын беріктілікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу қабілеттіліктерін дамыту. Берілген курста студенттер стержендердің өстік созылу-сығылуы; дөңгелек стержендердің бұралуы; арқалықтың жазық иілуі; стержендік жүйелердегі арын ауцыстыруды анықта; кез-келген жүктелу кезіндегі статикалық анықталмаған стержіндік жүйелер; материалдардың механикалық сипаттамасы туралы білім алды. Конструкция элементтерін және машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін білулері керек. Элементтер конструкциясын беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа зерттеу; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алуы керек. Әр түрлі элементтер конструкциясының беріктілігін, қатаңдығын және тұрақтылығын есптеу алуы және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу дағдысына ие болуы керек.

Материалдар механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты кең аймақтылы инженерлі-қолданбалы есептерді шешу үшін конструкция элементтерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа қарапайым және тәжірибелік есептеу әдістерін және тәсілдерін оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттерді стерженді элементтер конструкциясын беріктілікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу қабілеттіліктерін дамыту. Берілген курста студенттер стержендердің өстік созылу-сығылуы; дөңгелек стержендердің бұралуы; арқалықтың жазық иілуі; стержендік жүйелердегі арын ауцыстыруды анықта; кез-келген жүктелу кезіндегі статикалық анықталмаған стержіндік жүйелер; материалдардың механикалық сипаттамасы туралы білім алды. Конструкция элементтерін және машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін білулері керек. Элементтер конструкциясын беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа зерттеу; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алуы керек. Әр түрлі элементтер конструкциясының беріктілігін, қатаңдығын және тұрақтылығын есптеу алуы және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу дағдысына ие болуы керек.

Машиналар және роботтар механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты жалпы әдістерді зерттеу және механизмдердің кескінін жобалау, машиналарды, құралдарды құру үшін, автоматтанған құрылғы және комплекстерді, роботтар, қазіргі заманғы талапта+B59рдың эффективтілігі, дәлдігі, сенімділігі және үнемдеуді студенттерге оқыту болып табылады. Пәнді оқытудың есебі: механизм қозғалысымен, машиналар және роботтармен байланысты, біле, істей алуы және дағдыланануға ие болып, есептерді шешу. Берілген курста студенттерге құрылымдық талдау және механизмдерді синтездеу және роботтар; төменгі жұпты жазық механизмдері мен кинематикалық талдауы; төменгі жұпты аналитикалық әдісімен жазық механизмдердің үдеуі мен жылдамдығын анықтау; механизмдердің киностатикалық және динамикалық талдауы; өндірістік роботтардың кинематикасы, киностатикасы және динамикасын оқытады. Машиналардың және механизмдердің кинематикасын және динамикасын, робототехникалық жүйелерін, машиналардың динамикалық процесінің талдау әдістерін, қазіргі заманғы әдіспен зерттей білуі керек. Алған білімдерін практикалық есептерді шешу үшін; қазіргі заманғы есептеуіш техникаларды қолдана отырып берілген механизмдермен және машиналардың және берілген кинематикалық және динамикалық құрамы бойынша жобаланған механизмдердің тиімді параметрлерін қолдана алуы керек. Машиналар мен роботтарды құру үшін механизмдердің кескінін жобалау және қазіргі заманғы әдісті зерттеуді меңгеруі керек.

Механиканың тәжірибелік зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: механикадағы тәжірибелік әдістер саласында және олардың жұмысын қабылдау студенттерге жүйелік білім беру болып табылады. Пәннің есебі: студенттер өз бетінше тәжірибелік зерттеуді өткізу. Осы курста тәжірибелердің классификациясы және жалпы сипаттамасын; тәжірибенің қойылуы; физикалық өлшемдердің датчигі және тәбірибені жоспарлау; механикалық жүйелердің өлшемдерінің әдістерін оқытады. Әр-түрлі тәжірибелік тәсілдердің не үшін керектігін, қолдану әдістерін және олардың артықшылығы мен кемшілігі неде екендігін, тәжірибелік деректерді сұрыптау әдістерін білуі керек. Есептерді шешу үшін тәжірибелік әдістерді таңдай ала білуі қажет. Тәжірибелік зерттеу нәтижесін талдау және өңдеу, жұмысқа дағдысын меңгеруі керек.

Механиканың физикалық негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов умения проводить экспериментальные исследования в области механики. Задачей изучения дисциплины является: - выработать у студентов глубокие знания физических основ механики ; умение применять эти знания при проведении экспериментов; развивать у будущих специалистов необходимые творческие навыки к проведению экспериментальных исследований, анализу и обработке полученных результатов. В данном курсе студенты будут изучать экспериментальные установки, связанные с плоской системой сходящихся сил; находить центр тяжести плоских фигур; изучать трение качения и трение скольжения; кинематику материальной точки; основные закономерности движения математического и физического маятников; кинематику твердого тела; динамику материальной точки; динамику вращательного движения твердого тела. Знать основные законы и понятия механики, как раздела физики; методику проведения экспериментальных исследований на различных установках Уметь применять полученные теоретические знания к решению практических задач; разрабатывать правильную стратегию решения поставленных задач; проводить экспериментальные исследования в области механики; анализировать и обрабатывать полученные результаты экспериментальных исследований. Владеть экспериментальными методами исследования, анализом и обработкой полученных результатов.

Молекулярлық физика. Электр энергиясы. Кванттық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: студенттер табиғаттағы физикалық құбылыстар туралы іргелі базаны құра білуі, қазіргі физиканың негізгі заңдарын түсіндіру және оларды есеп шығару кезінде қолдану мүмкіндіктері қарастырылады. Пәннің есебі: физиканың әр түрлі саласынан пәннің жалпы типтік есептерін шешу дағдысына ие болуы; нәтижелердің сенімділік дәрежесін бағалай алу қабілеттіліне ие болуы керек. "Молекулярлы физика бөлімінде" қатты дене, шынайы газдар және сұйықтар, тасымалдау көріністері; "Электр к+B17өзі" саласында -электростатика, электр өрістерінің суперпозиция принцптері, тұрақты және айнымалы тоқ көздері; "Квантты механика" саласында квантты механиканың негізгі түсініктері мен атомның құрылымы оқытылады. Пәнді игеру нәтижесінде: білім алушы: негізгі түсініктерді,молекулярлық физика моделі және заңдарын, молекулярлық физика моделін, электр көзін, кванттық механиканы білуі керек; базалық жалпы физикалық ақпараттарды түсініп талдау жасай алулары керек; физикалық тәжірибелерден алынған нәтижелерді дәл және нақты анықтауға дағдылануы керек.

Объектіге бағытталған программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: С# тілі негізіндегі обьектіге-бағытталған парадигманың негізгі принциптерін зерттеу. Обьектіге-бағытталған программалау-дың негізгі элементтерін – тапсырмаларды обьектіге декомпози-циялау, класспен сипатталатын обьектінің ішкі жағдайы мен мінез-құлқын инкапсуляциялау, класстар иерархиясын құру, полиморфизм, көпше мұралау, параметрлік полиморфизм, ерекшелікті өңдеу механизмін зерттеу. Білім:обьектіге-бағытталған программалау принциптерін; мұралау-дың негізгі формаларын; С# тілінде плоиморфизмді жүзеге асыру әдістерін; мұралау мен композициялаудың артықшылықтары мен кемшіліктерін; С#-та көпше мұралауды жүзеге асыру әдістерін. Дағды: тапсырманы агенттер мен міндеттер терминдерінде сипаттау; С#-та класстар құру және оларды қолдану, С#-та операторларды қайта іске қосуды жүзеге асыру,; С#-та класстар иерархиясын құру; полиморфизмді қолдану; көпше мұралауды ескеріп жобалау; функциялар мен класттар шаблондарын құру; ерекшеліктерді өңдеу механизмдерін пайдалану; ағымдар кітапханасын қолдану.

Смарт-технология және автоматтандыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сұйық және газ механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты сұйық және газ механикасының бөлімдерімен негізгі түсініктерін студенттерге оқыту болып табылады. Пәннің есептері сұйық және газдың ньютондық моделдері туралы, кинематика және гидростатика, гидрогазадинамика туралы түсініктерге ие болуы керек. Берілген курста студенттер гидростатиканың негіздерін, газ бен сұйықтың идеалдық қозғалыстық жалпы теориясын, идеалдық ортадағы құйынсыз қозғалысын,сұйықтағы сығылмайтын тұтқыр динамикасын оқытады. Тұтқыр сұйықтағы динамиканың теңдеуінің ерекшеліктерін, газадинамикалық идеалды ортадағы теорема мен теңдеулерін, гидростатиканың заңдылықтарын білу керек. Сұйық және газ ағындарындағы тепе-теңдік кезіндегі процесстерді моделдей алуды, гидрогазадинамика мен гидростатика бойынша есептер мен жаттығуларды орындай алуы керек. Қарапайым моделдеу негізінде сұйық және газ механикасының есептерін талдай және зерттеу әдістерін меңгере алуы керек.

Тензорлық талдаудың механикада қолданулары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты - болашақ мамандардың тензорлық талдау және тензорлық есептеулер облысындағы заманауи теориялық білімдерін қалыптастыру. Тензорлық талдаудың оның механикадағы қолданылуын көрсететін негізгі түсініктерін көрсету. Пәнді оқытудың есебі: – студенттерге тензорлар мен тензорлық есептеуледің негізгі қасиеттері бойынша терең теориялық білімдерін қалыптастыру және тензорлар+B34ды механика есептерінде қолдануды үйрету. Векторлық есептеулердің, векторлық талдаудың, тензорлық есептеулердің негіздерінің, тензорлық есептеулер мен тензорлық алгебраның негізгі элементтерін білу. Тензорлық талдаудың механикада қолданылуының негізгі облыстарын білуі керек. Метрикалық, симметриялық және антисимметриялық тензорларды зерттеуді және есептеп шығаруды, тензорлық операторларды механика есептерінде қолдануды білу керек. векторлық алгебраның әр түрлі әдістерін, метрикалық, симметриялық, антисимметриялық механика есептерінде қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыруды меңгеруі керек.

Теориялық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің негізгі мақсаты қоршаған ортаның заңдарын зерттеуге бағытталған; қазіргі заманғы математика әдістерін және құралдарын пайдалана отырып, табиғат және инженерлік процестер мен оларды сипаттайтын математикалық модельдерді игеру; болашақ мамандардың ғылыми қорытындыларды жасай білу қабілеттерін дамыту. Осы пәннің зерттеу нысаны- табиғаттың физикалық заңдары, материалды денелердің математикалық модельдері, механика есептерін шешудің негізгі әдістері мен тәсілдері. Теориялық механика пайдаланылатын математикалық модельдерін білу; теориялық механиканың негiзгi ұғымдары мен теориясын білу; теориялық механиканың есептерінің шешу әдістерін білу. Білу керек: механикалық процестерді сипаттау үшін тиісті математикалық модельдерді таңдай білу; теориялық механика саласындағы есептерді шешу үшін тиісті әдістерін қолдана білу; алынған нәтижелерін механика тұрғысынан талдай білу; Меңгеруі керек: Теориялық механика есептерін шешу және нәтижелерін талдау.

Термодинамика және жылу-массаалмасу негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жылу беру және жұмысты аяқтау түрінде энергияны түрлендіру заңдарын зерттеуді үйретеді. Пәннің есебі - студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстерді және олардың әдістері; жылудың түрлендіру процессі туралы білімі; барлық қатты дене термодинамикасының қасиеттері және оларды анықтау әдістері туралы түсінінікке ие болуы. Берілген курста студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстер және әдістері олардың талдауы туралы түсінікті таныстырады. Термодинамика балансының шарттары; термодинамиканың біртекті процесстерінің заңдарын білу керек. Конструкция элементтерінің кернеулі деформацияланған күйінің талдауын термосерпімді тұтас орта моделін қолдана алуы керек. Конструкция элементтерінің деформацияланған кернеулі жағдайын талдау және термосерпімді тұтас ортаның моделін құрастыру дағдыларын меңгеруі керек.

Тұтас орта механикасына кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге континумды материалды механика бойынша іргелі білім беру, оның мазмұны сұйық, газ тектес және деформацияланатын қатты денедегі ортаның микроскопиялық қозғалысын теориялық түрде сипаттауын ғылым+B56и негіздердің бір бағытты ұсынуы негізінде жүреді. Пәннің есебі - тұтас орта механикасының бөлімдері мен негізгі түсініктерін; кинематика, гидростатика заңдары және теңдеулері, идеалды ортаның газдық динамикасы және гидродинамиканың теоремалары мен теңдеулері және сығылмайтын тұтқыр сұйық гидродинамикасы туралы үйретеді. Берілген курста студенттер тұтас орта кинематикасы, деформация теориясы, динамиканың негізгі теоремалары мен теңдеулері, электродинамика теңдеулері және негізгі түсініктері, тұтас ортаның классикалық модельдері туралы білім береді. Тұтас орта механикасының телриялық негіздері мен негізгі терминдерін білуі керек. Қозғалыс ортасының теңдеуін анықтау бойынша есеп шығара алуы, траекториялар, құйынды сызық және тоқ сызығы, деформациялар тензорының компоненті,деформация және кернеу жылдамығын анықтай алуы керек. Тұтас орта механикасының қарапайым есептерін зерттеу әдісіне дағдылану керек.

Физикалық материалтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттердің материалдардың әр түрлі классатарының құрылымдары мен құрылуы туралы сонымен қатар ғарыш технологияларды пайдалану процессінде инженерлік есептерді шешу үшін әр түрлі сыртқы әсерлерге сәйкес олардың қасиеттерін өзгерту заңдылықтары туралы базалық білім алу болып табылады. Пәнді оқытудың есептері қатты денелердің құрылымының физикалық негіздерін, әр түрлі сыртықы әсерлер бойынша материалдардың қасиеттерін және құрылымның өзгеру заңдылықтарын меңгеру болып табылады. Берілген курста қатты дене құрылымының негізгі түсініктері, кристализация кезінде қорыту және металдардың құрылымын қалыптастыру, қорытпалар құрамының диаграммасы туралы қарастырады. Курсты оқу барысында студент: - электровакумды материалдардың негізгі сипаттамаларын, - таза материалдарды алуда негізгі өңдеу әдістерін алуды, - элктровакумды металдардың қолданылуы және қасиеттері, - электровакумды шығаруда бөлшектердің байланысу технологиясының негіздері білуі керек. - электрондық құрылғыда материалдың қажеттілігін бағалауды жасай алуы керек. - техника және технологиялар, қазіргі заманғы өнім шарттарымен өз бетімен жұмыса жасау дағдысына ие болуы керек.

Физикалық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Химиялық термодинамика, химиялық кинетика және электрлік химия бөлімдері бойынша химиялық процестерді теориялық және практикалық тұрғыдан анализдеу үшін қажет базалық білімді игеру, студенттердің өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, сонымен қатар химиялық әрекеттесуге әр түрлі факторлар әсерін түсіну үшін қажет білімді игеру. Мазмұны: Химиялық термодинамика негіздері: химиялық және фазалық тепе-теңдік, химиялық кинетика негіздері: реакция жылдамдығы және оған түрлі факторлар әсері, қарапайым және күрделі реакциялардың кинетикасы, катализ негіздері, электрохимия негіздері: электролит ерітінділері теориялары, электролит ерітінділері электрһткізгіштігі, электрохимиялық тізбектер және оларда өтетін процестер термодинамикасы. Студенттер білуі қажет: -химиялық термодинамика заңдарын; - әртүрлі жүйелердегі фазалар тепе-теңдігінің заңдылықтарын; -- қарапайым қайтымсыз реакциялар кинетикасы негіздерін; - күрделі реакциялар кинетикасы негіздерін; -электролит ерітінділері теорияларын; - электрохимия негіздерін. Жасай білуі тиіс: -физика-химиялық процестер, түрлі химиялық реакциялардың термодинамикалық сипаттамаларын есептеуді; -химиялық реакциялардың кинетикалық сипаттамаларын есептеуді; -түрлі жүйелердің фазалық диаграммаларын талдауды; -әртүрлі қондырғыларды қолдана отырып, физика-химиялық тәжірибені жүргізуді.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге математикалық есептерді модельдеу мен сипаттауда қолданылатын ықтималдылық теориясы мен математикалық статистиканың негігі түсініктерін қарастыру; Мазмұны: Кездейсоқ оқиғалар мен олардың ықтималдылығы. Бірөлшемді кездейсоқ шамалар және олардың таралу ықтималдылығы. Таралу параметрлерін бағалау. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: математикалық статистика мен ықтималдылықтар теориясының негізгі түсінігі мен әдістері. Пайдалана білуі керек: Жеткілікті дәрежедегі қиын есептерді шешуге математикалық статистика мен ықтималдылықтар таралуының әдістерін қолданып шешу; курстың негізгі тараулары бойынша типтік есептерді шешуге дағдылану; Дағдылану керек: алынған нәтижелердің математикалық моделі мен ауқымды интерпретациясын құрастырудың әдістерін меңгеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Автоматты жобалау жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - машина жасаудағы автоматазация әдістері және оны құрастыру элементтерін студенттерге оқыту. Пәннің есебі - студенттерге автоматтандырылған жобалаудың жүйесінің жалпы принціпін құруды, курделі техникалық жүйелерді оқыту. Берілген курста студенттер ЖАЖЖ-даму этаптарын, жобалаудың автрматтандырылған мақсатын, жүйелердің қасиеттерін, ЖАЖЖ құрылымын, ЖАЖЖ компоненттерінің өзара әсерлесуін, өндірістік процесстегі автоматизациясын оқиды. Инженерлі зерттеудегі математикалық аппаратты, автоматтандырылған жоба жүйесінің техникалық және программалық ортаның қолдылуын білуі қажет. Автоматтандырылған жобалау есептерін шеше алуы керек. Математикалық модельдеу, тиімді әдістер базасындағы есептерді жобалауын алгоритмизациялау дағдысына ие болуы керек.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Ақырлы элементтер әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - механика есептерін шешу үшін ақырғы элементтер әдісін қолдану туралы білім беру. Пәнді оқытудың есептері - студенттерді ақырғы элементтердің практикалық және теориялық әдісін (АЭӘ), АЭӘ қолданбалы механиканың нақты есептерін шығару үшін қолдануды оқыту. Берілген курста студенттер ақырғы элементтер әдісінің теориялық негізімен танысып және қазіргі заманғы программалар пакетін қолдана отырып конструкциялардың кернеулі-деформацияланған күйін анықтауды қарастыру жолдарын оқиды. Ақырғы элементтер әдісінің теориялық және практикалық негіздерін, АЭӘ алгоритмін және компьютерлік іске асуын, АЭӘ қазіргі заманғы программалық қамтамассыз етілуін білуі керек. Ақырғы элементтер саласын бөлуге, дербес туындының нақты теңдеулерінде АЭӘ қолдануды, АЭӘ қолданыстағы программалық қамтаманың көмегімен тапсырмаларды орындай алулары керек. Ақырғы элементтер әдісімен механиканың практикалық есептерін шығару дағдысына ие болуы керек.

Аспан механикасының классикалық есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты аспан механикасының теориялық негізін оқыту, аспан механикасының классикалық есептерін оқыту болып табылады. Пәннің есебі - аспан механикасының есептерін студенттерге таныстыру. Аспан механикасы механиканың өте қажетті бөлімі, онда аспан денесінің қозғалысын оқытады, қозғалыс теңдеуін қорытып шығару және олардың бірінші интегралын, координаттардың әртүрлі салыстырмалы жүйесінің ауыстыру тәсілдерін оқытады. Берілген курста студенттерге қарапайым есептерді үйретеді: екі дене есептерін және қойылуын, үш және N-дене есебін, үш дененің шектелген есептерін, қозғалмайтын центрдегі екі дене есебі. Аспан механикасының заңдылықтары білу және негізгі түсініктерін, аспан механикасының классикалық есептерініің қойылуы және қозғалыс теңдеулерін қорытып шығару керек. Аспан механикасының есептерін шешу және моделдерін қолдана алуы керек. Аспан механикасының классикалық есептерінің әдісін меңгеруі керек.

Аэросерпімді негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерге аз толқынында серпімді газды оқытуда, сеханиканың қолданбалы саласында студенттерге білім беру. Пәннің есептері - студенттерді әртүрлі ұшақ конструкциясының элементтер сызықты тербелісін теориясымен таныстырады. Аэросерпімділіктің негізгі түсініктерін білу керек. Газ толқынында мен қабықшалар пластина және автотербелісті пластинаның орнықтылығынан алынған білімді қолдана білу керек. Аналитикалық және сандық әдістері, соның ішінде аэросерпімді мәселелерінің дифференциалдық теңдеулер әдісін меңгеруі керек.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Геомеханика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - тау жыныстарының массивіне әсер ететін, жұмыс істейтін механикалық процестер туралы кешенді идеялар мен білімді студенттерге жеткізу. Пәннің есебі тау жыныстарының физикомеханикалық қасиеттерін және зертханалық зерттеулерді өткізу әдістері, бастапқы кернеулі массивті жыныстардың жағдайын бағалау, тәжірибелік және теориялық әдістерді оған қолдану болып табылады. Берілген курста студенттер жалпы кернеу теориясы мен тау жыныстар деформациясы, пластикалық ағын теориясымен танысады. Геомеханиканың моделі және негізгі түсініктерді білу керек. Геология және тау-кен қолданбалы есептерін шешу үшін геомеханика заңдарын және әдістерін қолдануға мүмкіндігіне ие болу керек. Тау жыныстар механикасының математикалық моделін шешу дағдысына ие болу керек.

Гидравликадағы және фильтрациядағы (сүзгіштегі) тәжірибелік әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге моделдеу бойынша, кәуекті ортадағы ағынның тәжірибелік зерттеуінің әдісі туралы білім беру. Пәннің есептері: өлшеуіш құралдармен зертханалық стендтер жұмысы мен құрылғысының приципі туралы түсінігі болу керек. Берілген курста студенттерге ренажнофильтрациялық стендпен, гидрология және гоморфология зерттеулері үшін жер асты су режимдерін оқыту үшін құрылғыларды орнатуды таныстырады. Кеуекті орталарда процестер мен құбылыстарды зерттеу үшін әр түрлі эксперименттік әдістерін мәні, қолдану әдістерін, артықшылықтары мен кемшіліктері білу керек. Тәжірибелік зерттеулер нәтижелерін математикалық өңдеу проблемасын шешу үшін тәжірибелік әдісін таңдау мүмкіндігіне ие болу керек. Кеуекті ортадағы процестер және құбылыстарды зерттеу есебі бойынша, құрылғылар мен өлшеу құралдарын , эксперименттік жұмыс жұмыс істеу үшін практикалық дағдыларға ие болуы керек.

Гироскоптар теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - гироскоптар теориясы негіздерін оқыту. Гироскоптарды кең көлемде, ғарыштық және ұшу апапараттарының қозғалысын басқарудан бастап, жерасты және жер бетіндегі құрылыстарда, тау жұмыстарында қолданады. Пәннің есебі - студенттерге білім беру, нақты техникалық есепті шығару. Берілген курста студенттер гироскоп теориясына жақын: симметриялық гироскоп, прецессия ережесі, гироскопиялық момент: Фуко ережесі, гироскоптың тезайналу жағдайы, симметриялық гироскоптың айналу дифференциалдық теңдеуі. Гироскоптың негізгі түрлерін, оның әсерін гироскоп теориясына жуықтауын, оны техникаға қолдануын білу тиіс. Нақты техникалық есепті шешу үшін гироскоп теориясындағы алған білімді қолдана алуы керек. Қолданбалы механиканың нақты есептерін шешуді және моделдеуді меңгеру керек.

Голономды емес механика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты механикалық жүйелер қозғалысының негізгі теңдеулерінің қорытындысын және сызықты голономды емес идеал байланыс теңдеулерінің Лагранждың белгісіз көбейткіштерін Аппель теңдеуін, Ценова теңдеуін, Чаплыгин теңдеуін, Воронц теңдеуін, Больцман-Гамел теңдеуін студенттерге үйрету. Пәннің есебі -зерттеу әдістерінің жүйеленген мазмұнын және қозғалыстың механикалық жүйенің математикалық модельдеуін, сонымен қатар механиканың шынайы есептерін дұрыс модельдеу және осындай есептерді шығаруды үйрету. Голономды емес механиканың негізгі теңдеулері, голономды емес механика негізгі туралы білуі керек. Механикалық жүйе қозғалысының математикалық моделін құра, голономды емес қозғалыс теңдеуін қорытып шығара алу керек. Механиканың нақты есептерін шешу және моделдеу дағдысына ие болу керек.

Ғарышқа ұшу динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деформациялық жүйенің тербелісі және орнықтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - серпімді және серпімді - пластикалық жүйелердің тұрақтылық проблемаларын зерттеу: әртүрлі тепе-теңдік түрдегі орнықтылықты жоғалту және серпімділік шегіндег орнықтылықты жоғалту, қысылған стержень зерттеу. Есептің мақсаты студентерге механикалық жүйе қозғалысыының математикалық модельдеуі мен зерттеу әдістерін үйрету. Берілген курста студенттерге тербеліс жиілігін жуық әдістеу, тербелетін стержень үшін негізгі тәуелділікті, бірнеше еркін дәрежелі тербеліс жүйесімен таныстырады. Серпімді және серпімсіз жүйелердің тұрақтылық критерийлерін білу керек. Серпімді емес жүйе және серпімді сын күшін есептеу схемасын жасай алуы керек. Нақты техникалық есептерді шешу және шешу дағдыларын меңгеру керек.

Есептеу гидродинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – компъютер есептеуіш тәжірибелердің екібастан - айырма аппроксимациялардың, өткізудің есептердің, құрастырудың қойылулар және сандық шешімдері әдістерге үйрену. Пәндер зерттеудің есептері – есептеуіш гидродинамикада негіздерде терең білімде студенттерде істеп шығару керек ; қолдану білу есептер шешім және талдау үшін бұл білімдер.

Есептеуіш гидродинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқыту мақсаты – есептердің қойылымы мен оларды сандық шешу әдістеріне үйрету, ақырғы-айырымдық аппроксимация жүргізу, компьютерлік есептеуіш тәжірибелерін жүргізу. Пәнді оқытудың мәселесі – магистранттарда есептеуіш гидродинамика негіздерінің терең білімін қалыптастыру; және бұл білімді есептерді шешу мен талдауда қолдана білу. Пән соңында магистранттар келесідей компетенцияларға ие болады: • есептердің қойылымы және оларды сандық шешу әдістері жайлы біледі, • ақырғы – айырымдық ап

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жаңартылатын энергетикаға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жерсілкіну механикасының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - сейсмология гипотезасын және механика есептерін ескеріп, материалды талдауға студенттерді үйрету. Пәннің есебі - студенттерге жер сілкіну механиканың негізгі ұғымдары мен модельдерінен білім беру: магнитуда және көлемінің ошағы, ошақтың механизмі және жарық толқындар және ошақты механизмі, жер сілкінісі бөлінуі, қозғалмалы дислокацияны оқытады. Берілген курста сейсмикалық цикл сатысы, жерсілкінісі магнитудасы, серпімді қайтарымы, тау жыныстарының бұзылу жылдамдығы теориясымен танысады. Жер сілкінісі механиканың негізгі ұғымдары мен модельдерін білу керек. Сейсмикалық Солтүстік Тянь- Шань талдауына Гут-тенерг Рихтер - үш заңдар қолдануға ие болуы керек. Жер сілкіну механикасының математикалық модельдерін шешу және оны құру дағдысына ие болуы керек.

Жоғары жұпты механизмдердің теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге жоғары жұпты механизмдер теориясының негізін, талдау және синтездеудің әдістерін, жұдырықшалы механизмдердің және тісті берілу жобасын оқыту. Пәннің есебі - студенттерге жоғары жұпты механизмдердің талдауы мен синтез әдісі және олардың жобалау әдістерін оқытады. Берілген курста жұдырықшалы механизм және олардың кинематикалық талдауын; қарапайым тісті берілу және дөңгелек тісті, кеңістікті және күрделі тісті берілуді таныстырады. Жұдырықшалы механизмдер және тісті жоғары жұпты механизмдердің негізгі теориясын білу керек. Жұдырықшалы және тісті механизмдерді зерттей және жобалай; ЭЕМ-на осы механизмдерді зерттей және жобалай ала алу керек. Жоғары жұпты механизмдерді синтездеу есептерін шешу үшін компьютерлік технологиямен және теориялық әдіспен меңгере алуы керек.

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Комплекс айнымалы функциялар теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің максаты – механиканың есептерін шешу үшін, математикалық аппараттан мәлімет беру. Алынған нәтижелерді талдау және есепті шешу үшін айнымалы комплексті функция теориясының әдісін қолдануды студенттерге пәнді оқытудың негізгі мәселесі болып табылады. Пәннің есебі: студенттерге айнымалы комплексті және айнымалы комплексті функциясын; аналитикалық функциясының қатары, шекаралық есептерді шешуде аналитикалық функкциясын қолдануды үйрету. Айнымалы комплексті функциясының теория әдісінің негізгі түсініктерін білуі керек. Сұйық және газ механикасының практикалық есептерін шешу үшін айнымалы комплексті функция теорииясының әдісін қолдана алу керек. Сұйық және газ механикасының практикалық есептерін шешу үшін математикалық аппаратын меңгеру керек.

Комплекс айнымалылар функцияларының теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Композиттер механикасының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әрбір жеке компонентінде композиттер сипаттамаларын анықтау үшін тиімді әдістерін екі немесе одан да көп сақтай компоненттер жеке алынған гетерофазалық жүйесін білдіретін композициялық материалдар зерттеу. Пәннің есебі - композициялық қирау критериясы және механизмі, қазіргі моделді түсініктерін, композитті материалдар негіздерімен студенттерді таныстыру. Берілген курста композиттік материалдардың негізін, Гуктың жалпылама заңы, деформация және кернеу арасындағы байланыс, пластикалық материалдар деформациясы, полимерлі маериалдар беріктігін студенттерге таныстыру. Композициялық материалдар, негізгі сипаттамалары мен модельдерін білу керек. Бріктігі есептеу үшін композиттік материалдардан микро және макро модельдерін қолдануға қабілетті болуы керек. Нақты техникалық проблемаларды тұжырымдау және шешу дағдыларын меңгеру керек.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қатты дене термодинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жылу беру және жұмысты аяқтау түрінде энергияны түрлендіру заңдарын зерттеуді үйретеді. Пәннің есебі - студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстерді және олардың әдістері; жылудың түрлендіру процессі туралы білімі; барлық қатты дене термодинамикасының қасиеттері және оларды анықтау әдістері туралы түсінінікке ие болуы. Берілген курста студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстер және әдістері олардың талдауы туралы түснікті таныстырады. Термодинамика балансының шарттары; термодинамиканың біртекті процесстерінің заңдарын білу керек. Конструкция элементтерінің кернеулі деформацияланған күйінің талдауын термосерпімді тұтас орта моделін қолдана алуы керек. Конструкция элементтерінің деформацияланған кернеулі жағдайын талдау және термосерпімді тұтас ортаның моделін құрастыру дағдыларын меңгеру керек.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Магнитті гидродинамика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - электромагниттік өріс бар қозғалатын өткізгіш үздіксіз өзара әсерлесу ғылым ретінде магниттік негізінде студенттерді таныстыру болып табылады. Сапалы зерттеуге көңіл бөлу керек. Пәннің есебі - магниттік гидродинамиканың теңдеуін қорыту және лардың қолдану шешімдері, үзіліссіз шешімдерінің шарттарын талдау, сонымен қатар идеал толқындық қозғалыс туралы классикалық есептерді талдау. Курс көлемінде студенттерді магниттік гидродинамика моделі - сығылмайтын тұтқыр сұйықтың өткізгіштігі, айнымалы өткізгіші бар сұйықтың өткізгіш ағын процессін зерттеуін қамтиды. Магниттік гидродинамика моделі және терминдері туралы негізгі түсініктерін білу керек. Сұйық өткізгіш ағынының моделіін құра алу керек. Сұйық өткізгіш ағынын зерттеу және моделді таңдау әдісін меңгеруі керек.

Материалдар механикасы бойынша практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - өндірістік қызметте, механика материалдар, және оны ғылыми практикада қолдану бойынша қазіргі тәжірибелік әдісті оқыту. Пәннің есебі, студенттердің өлшеуіш құралдар және зертханалық стенд құрылғыларының принциптері туралы түсінікке ие болуы. Берілген курста студенттерді автоматты басқару құрылғылары, разрывты машина көмегімен әр түрлі үлгідегі материалдармен сынақтар өткізуді таныстыру. Әр түрлі тәжірибелік әдістердің кемшіліктері мен лайықтығын, әдісті қолдануын білуі керек. Тәжірибелік зерттеу нәтижесін математикалық өңдеу, есептерді шешу үшін тәжірибелік әдістердің таңдау негізін істей алу керек. Тәжірибелік өңдеу бойынша өлшенетін құрылғы мен құралдарды, тәжірибелік құрылғы жұмысы бойынша практикалық дағдыға ие болу керек.

Машина механикасындағы тәжірибелік әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты машиналар механиканың тәжірибелік әдіс саласында және жұмысқа қабылдауда студенттерге жүйелік біліммен қамтамасыз ету болып табылады. Пәннің есебі, студенттер білуі керек: машиналар механиканың қазіргі тәжірибелік әдістері туралы және тәжірибелік зерттеуді өз бетінше өткізуді біле алуы. Берілген курста машиналар мен механизмдердің механикалық параметрлерін өлшеу және негізгі әдістерімен, ММТ құрылғыларымен жұмысы (орын ауыстыруын анықтайтын, жылдамдық, удеу, күш және жұмыс істейтін механизмнің моменттері мен күші, кинематикалық жұптағы үйкеліс моменті және реакциясын анықтауды) студенттерді таныстыру Механизмдер мен машиналардың механикалық параметрін өлшеу және негізгі әдістерін, тәжірибиені жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін білуі керек. Машиналар механикасында тәжірибелік зерттеулерді өз бетінше өткізе алуы керек. Тәжірибелік зерттеулерді нәтижесін талдап және өңдей алуға дағдысы болуы тиіс.

Машиналар және роботтар механикасындағы ақпараттық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты -механикадағы ақпараттық технология саласында студенттерге жүйелі біліммен қамтамассыз ету және оларды қабылдау жұмысын оқыту. Пәннің есебі студенттердің қазіргі ақпараттық технологиялар шешімі туралы, механика және математиканың қарапайым есептерін талдау туралы түсініктері болуы керек. Берілген курста студенттер Maple, аналитикалық есептеу жүйесін, Delphi тілінде визуалды программалауды, сонымен қатар ғылыми жұмыстарды және мақалаларды ашық түрде баспаға беру үшін LaTeX-те мақалаларды дайындау жүйесін оқытады. Механикадағы компьютерлік әдістердің негізін, Maple есептеудің аналитикалық жүйесін, Delphi тілінде визуалды программалауды, сонымен қатар LaTeX-те мақалаларды дайындауды білуі керек. Maple, аналитикалық есептеу жүйесін, Delphi тілінде визуалды программалауды, сонымен қатар ғылыми жұмыстарды және мақалаларды ашық түрде баспаға беру үшін LaTeX-те мақалаларды дайындау жүйесін жасай алуы керек. Delphi, LaTeX жүйесінде аналитикалық есептеу жүйесімен жұмыс істеуге дағдылануы керек.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Механизмдер және машиналар тербелісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстық мақсаты- студен-ттерге машиналар мен ме-ханиздер тербеліс сала-сында студенттерді жүйелі біліммен қамтамассыз ету болып табылады. Курстың есебі механиз-мдер мен машиналар тербелісі бойынша қазіргі заманғы әдістер туралы түсініктері болуы керек және діріл тербеліс құбылысын қолдана алуы керек. Механизмдер мен машиналардағы теңгеру массасы, механизмдегі күшті теңгеруді студен-ттерге үйрету. Берілген курста студенттерді механизмдердегі фрикциондық тербелістрмен, механизмдегі тербелістің серпімді муфтармен және білігімен, жұдырықшалы механизмдерде және иінді тербелістермен таныстыру.

Механика есептері үшін қолданбалы пакет программалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерді автоматтандырылған есептеудің қазіргі заманғы әдістерін үйрету және машиналар, механизмдер, детальін жобалау АРМ WinMachine ортасында ақырғы-элементтік талдауды орындау әдістерін оқыту. Пәннің есебі АРМ Structure3D ортасында ақырғы-элементті талдауды орындай дағдысына ие болуы, машиналар, механизмдер, детальін жобалау АРМ WinMachine ортасында ақырғы-элементтік талдауды орындау дағдысына ие болу. Берілген курста студенттер APM Winmachine жүйесінің негізімен, автоматтандырылған жобалау дың жалпы ұғымдарымен, стержінді конструкциялардың есептеу моделін құрумен танысады. Механизмдер механикасы есептерін шешу үшін қолданбалы пакет программаларында есептеудің негізгі принцптерін білуі керек. Қолданбалы пакет программалырының көмегімен механизмдер механикасының есептерін шығара алуы керек. Алынған нәтижелерді талдап және өңдеу әдістерінде қолданбалы пакет программаларын меңгеру дағдысына ие болуы керек.

Механика модельдерінің сандық талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге механиканың стационар және стационар емес есептерін шешуде, сандық әдістердің негіздерін таныстыру. Пәннің есептері - әр түрлі есептерге тор әдісінің негізгі сандық әдісін, шектік және шектеулі элементер әдісін қолдануы. Берілген курста есептеу механикасының есептерінің жалпы түсініктері мен класификациясын, шектік және шектеулі элементтерін, таныстыру. Механикалық жүйелердегі математикалық моделдеу негізін білу керек. Механика моделінің сандық талдауын өткізе алуы керек. Механиканың есептерін шешуде сандық әдістердің негізін: тор әдісін, шектік элементтер әдісі, шектеулі элементтер әдісін меңгере алуы керек.

Механикадағы ұйытқу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты механикадағы ұйытқу теориясының әдістерін оқыту: космодинамика: қозғалмайтын бір нүктесі бекітілген қатты дене қозғалысын зерттеу үшін осы әдісті қолдану. Пәннің есебі - студенттерге ұйытқу теориясының әдісі бойынша білім беру, олардың жазылуы, Берілген курста студенттерге ұйытқу теориясының классикалық әдістерін - Линдстедта, Пуанкаре, Цейпеля, Биркгоффа; ұйытқудың қазіргі әдістерінің негізгі агоритмін -Хори-Депри әдісі және Делон-Хилл әдісі резонанс жүйесін зерттеу үшін қолданады. Ұйытқу теориясының теоремасын және негізгі түсініктерді, ұйытқу теориясындағы классикалық және қазіргі әдістер қамтуы керек. Жуық есептерді шешу үшін әдістерді қолдана алу керек. Механиканың нақты есептерін шешуде ұйытқу әдістерін қолдану дағдысына ие болу керек.

Механикалық жүйе қозғалысының орнықтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты жалпы заңдылықтарды, дене арасындағы әсерлесуді, сонымен қатар механикалық жүйелер қозғалыс орнықтылығын зерттеуінің негізгі алгоритмін игеруі. Пәннің есебі - қозғалыс стабилизациясы және орнықтылық теориясының әдісіндегі механикалық есептерді шешуде оқыған білімді қолдану. Берілген курста орнықтылық теориясының негізгі түсініктерін, ұйытқыған қозғалыс теңдеуін, Ляпунов функциясы, Сильвестр критериі, орнықтылық емес теоремасын оқытады. Механикалық жүйелер қозғалысының орнықтылық теориясының негізін білу. Қозғалыс жүйесін басқаруын және орнықытылығына механикалық жүйелерді зерттеу үшін алынған білімді қолдана алуы керек. Механикалық жүйелер қозғалысының орнықтылығын зерттеу дағдысына ие болуы керек.

Механикалық жүйелерін тиімді жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты жазық-рычагты механизмдердің және құрылымдардың басқа түрлерін тиімді жобалау әдістерін оқыту болып табылады. Пәннің есептері -жобаланатын жазық иінді механизмдерді құрылымдық-кинематикалық, кинематикалық және күш талдау алгоритмдер және жалпы салмағын азайту мақсатында олардың бағдарламалық қамтамасыз іске асыру туралы түсінікті беру. Бұл курста студенттер жазық механизмнің кинематикалық талдаудың, қарастырылған механизмдердің күш талдауын және жалпы механизмнің салмағын жоболау кезінде азайту мақсатында механизмнің рационалды структурасы мен параметрлерін таңдауына студенттерді үйрету. Құрылымдық-кинематикалық, кинематикалық және күш талдау алгоритмдерін білу керек. Жобаланатын жазық иінді механизмдер және олардың бағдарламалық іске асыру жалпы салмағын азайту мақсатында өз білімдерін қолдану мүмкіндігіне ие болуы керек. Жазық-иінді механизмдердің және құрылымдардың басқа түрлерін тиімді жобалау әдістерін білу дағдысына ие болуы керек.

Өзгермелі массадағы денелер динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты негізгі түсініктерді, айнымалы массалы дене диамикасының әдістері мен теоремасын оқыту. Пәннің есебі - айнымалы массалы дене динамикасы, ракетодинамика, ғарышқа ұшу динамикасындағы аспан механикасының практикалық есептерін шешуде керек екенін студенттерге үйрету. Берілген курста қарапайым есептерді, айнымалы массалы нүкте динамикасының негізгі теоремасын, айнымалы массалы дене динамикасының негізгі теоремасын, күрделі орта ның негізгі моделдерін студенттерге оқытады. Айнымалы массалы дене динамикасының моделін мен теңдеуін және негізгі заңдарын білуі керек. Айнымалы массалы дене қозғалысының теңдеуін шешу және құра алуы керек. Теңдеулерді қорытуға және оны әдістермен шешу дағдысына ие болу керек.

Параллельді және үлестірілген есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудық мақсаты - сандық есептерді шешудің рационалды стратегияларын жүзеге асыру; есептеу математикасының типтік есептерін шешу үшін параллель әдістерін қолдану. Пәннің есебі - студенттерді механиканың типтік есептерін шешу үшін параллель әдісін қолдануды үйрету. Берілген курста студенттер детерминистикалық және стохастистикалық жүйелерді; кластерлік немесе көп процессорлық есептеу жүйелері үшін паралелльді және бөлінген программалаумен/ Есептеу жүйелерінің паралелль құру принцптерін; паралелльді алгоритмдердің математикалық моделін білу керек. Есептеу математикасының есептерін тиімді жолдарын таба білулері керек. Механика есептерін шешу үшін паралелльді есептеу жүйесінің құру принцптерін меңгеру алуы керек.

Планетаның жасанды серігі қозғалысының қолданбалы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген модулдің мақсаты - Жердің жасанды серігінің (ЖЖС) қозғалыс теориясын, ұйытқушы күштің негізін ескергендегі екі қозғалмайтын ортаның жалпылагған есептері болып табылады. Пәннің есебі - ЖЖС қозғалыс теориясының негізін меңгеруді, басқа планета жүйесі үшін берілген теорияны талдауды білу. Берілген курста студенттерге Жасанды Жер серігінің қозғалысының дифференциалдық теңдеуін, серік қозғалысының орнықтылығы туралы есептерін, айкүн ұйытқуын, серіктің жалғасуын оқытады. Жасанды серіктің қозғалысы туралы жалпы есептің қойылуын білу керек. Күрделі емес қолданбалы есептерді шешу және қозғалыс теңдеуін қорыта алуы керек. Күрделі емес қолданбалы есепті шешу және математикалық моделдеу әдісін меңгеруі керек.

Робототехникалық жүйелерді басқарудың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Робототехникалық жүйелермен басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - ро-ботты техникалық жүйелердегі және манипуляторлардағы басқару саласында студенттерді жүйелік білімдермен қамтамасыз ету. Курстың есептері студен-ттер роботты техникалық жүйелердің басқару есептерін шешу әдістерін және динамика мен мани-пуляторлы роботтардың басқару есептерін компьютерлік технология-лар көмегімен шешуін білуі тиіс. Бұл курста студенттер басқару теориясының негіздерімен, роботты техникалық жүйелер және манипуляторлар басқаруымен таныс болады: манипулятор тра-екториясын жоспарлау, Puma манипуляторды басқару, басқару пультімен танысу.

Робототехниканың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты роботехника саласында студенттерге жүйелі білімммен қамтамасыз ету болып табылады. Пәннің есебі, студенттер: робототехниканың есебін шешу әдісін және қазіргі жағдайы туралы түсінігі болуы тиіс, кинематиканың есебін компьютерлік технология көмегімен шеше білуі керек, кеңістіктік роботыны жұмысын анықтауды білуі керек, робот қозғалысының траекториясын жоспарлау, алынған нәтижелерді талдап және қорытынды жасай алуы. Берілген курста манипуляциялық робот, кинематикалық манипуляциялық роботтар (тура және кері есептер) туралы, манипулятор траекториясын жоспарлау және кеңістік рбот жұмысын, техникалық жүйе қөз қарасы, роботтардың программалау тілін жалпылама мәліметтермен студенттерге таныстыру. Манипуляциялық роботтар,тура және кері есептер, кеңістік роботтардың жұмысы және манипулятор траекториясын жоспарлау, техникалық көз карас жүйесінде,роботтардың программалық тілдері білуі керек. Кинематика есептерін компьютерлік технология көмегімен шеше біле алуы керек, кеңістік роботтың жұмысын анықтау, робот қозғалсының траекториясын жоспарлау, алынған нәтижелерді талдап, қорытынды жасай алуы керек. Алынған нәтижелердің талдау әдістері және роботехникалық есептерді шешу әдістерін меңгере алуы керек.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Рычакты механизмдерді синтездеу негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - иінді механизм синтезі саласында студенттерге жүйелі білім беру болып табылады. Пәннің есебі студенттерге жоғары жұпты механизмдердің талдау және синтездеу әдістерін және оларды жобалау әдістерімен оқыту. Студенттер иінді механизмдердің кинематикалық және динамикалық синтезінің есбін шешу әдісін және қазіргі жағдайынан және машиналар және механизмдер синтезесебін шешу үшін компьютерлік технологияны қолдана алудан түсінігі болуы керек. Берілген курста иінді механизмдер синтез есебін шешу этаптарымен, иінді механизмдердің синтез есебін классификация негіздерімен, иінді механизмдердің синтез әдісімен студенттерді таныстырады. Графоаналитикалық, аналитикалық, иінді механизмдердің кинематикалық синтезін негізгі әдістерін білу. Әр түрлі тиімді әдістерді қолдану, сонымен қатар "Таралу әсері" деп аталатын бағдарлы әдістерді қолдана алуы керек. Машиналар және мсеханизмдерді синтездеу есептерін шешу үшін компьютерлік технологияны қолдану дағдысына ие болуы керек

Сенімділік және беріктілік теория негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - техникалық жүйелер және жабдықтар, машиналар сенімділігі және беріктігінің негізгі теориясын оқыту. Пәннің есебі - жоғарлату бойынша іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру, ұзақтық және беріктілікті, беріктілік сипаттамаларын есептеуінің негізі бойынша студенттерге білім беру. Берілген курста студенттерге деформацияланатын қатты дене механикасының классикалық гипотеза негіздерімен, конструкция элементтері және материалдың беріктігін таныстырады. Конструкция элементтері және машиналар сенімділігі және беріктігігің теориясының қатынасын анықтауды білуі тиіс. Конструкция элементтерінің ұзақтығы және беріктілігі, беріктілікті талдау және сызат механикасының әдісін қолдана алу керек. Техникалық жүйелердің сенімділігін бағалау, ұзақтылық және сенімділік, беріктілік сипаттамасын есептеудің дағдыларын меңгеру керек.

Серпімді стержндер тербелісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – серпімді стерженнің көлденең, айналғыш және майысқыш тербелістерімен таныстыру. Пәннің есебі - еркін, мәжбүрлі, жеке тербелістерді ажырата білуді студенттерге үйрету, резонанс құбылысы туралы түсінігі болуы тиіс, серпімді стержень тербелісінің өзіндік жиілігін анықтау, сонымен қатар құрылым беріктілігін анықтау үшін қауіпті тербелістер. Берілген курста серпімді стерженнің көлденең, айналғыш және майысқыш тербелістерімен, еркін, мәжбүрлі, жеке тербелістерді және құрылым беріктілігіне резонанстың әсерін таныстырады. Негізгі түсініктерін, серпімді стерженді тербелістерінің дифференциалдық теңдеуін құрудың тәсілі мен әдісін білуі керек. Есептеу схемасын және серпімді стержень тербелісінің дифференциалдық теңдеуін құруды үйренуі тиіс, серпімді стержень тербелісінің өзіндік жиілігін анықтау, сонымен қатар сооружениянің беріктілігін анықтай алу керек. Техникалық есептерді және нақты есептерді шешу, серпімді стерженьді тербелістің дифференциалдық теңдеуін шешуге дағдылануы тиіс.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сұйықтар және газдар механикасының есептері үшін қолданбалы пакет программалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әр түрлі есептер үшін OpenFOAM пакет жұмыс принципі, негізгі бөлігі, механиканың есептері үшін қазіргі пакет программасын қолдана отырып студенттерді үйрету. Пәннің есебі - OpenFOAM пакетін қолданып тұтас орта механиканың әр түрлі есептерді шешуде дағдыға келтіру және студенттерді оқыту. Берілген курста OpenFOAM и SALOME біріктіре отырып қолданып, тұтас орта механикада OpenFOAM моделдеу, механиканың есептерін шешуде студенттерге программаға шолу жасауды таныстыру. Сұйық және газ механикасының есептерін үшін қолданбалы пакет программаларының негізгі принципін есептеуді білуі тиіс. Қолданбалы пакет программаларының көмегімен сұйық және газ механикасының есептерін шеше алу керек. Алынған нәтижелерді талдай және өңдеу әдістерін меңгеруі керек.

Сұйықтың динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты құбылыстың нақты физикасын анықтауды, математикалық аппараттың көмегімен сұйық динамикасы және оны зерттеуін талдауға үйретеді. Берілген курста студенттер идеалды сұйық қозғалысының негізгі теңдеулерімен, сұйықтың құйынды қозғалысымен танысады. Құбылыстың реалды физикасын, сұйық механикасында кездесетін, сұйық ағынының зерттеу әдістері және математикалық моделін білуі керек. Құбылысты анықтауды, негізгі параметрлерді жасай алуы керек; математикалық аппарат көмегімен ағынды зерттеу және моделдерді құру әдісі меңгеру керек.

Тәжірибелік гидромеханика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: сұйық және газ ағынынын моделдеу бойынша, гидроаэромеханика зерттеуінің тәжірибелік әдісі және техника бойынша студенттерге білім беру. Пәннің есебі, аэродинамикалық түтіктің жұмысы мен құрылғысының принципі, тәжірбиелік стендттер және өлшенетін құралдар туралы студенттердің түсінігі болу керек. Берілген курста студентер: гидродинамиканың негізгі түсінігі ("Гидродинамика" стендімен жұмыс); «Гидравлика» и «Аэродинамика» стендімен жұмысты оқытады. Әр түрлі эксперименталді жеткілікті әдістерді, қолдана білу керек. Тәжірибелік зерттеу нәтижесін математикалық өңдеу, есептерді шешу үшін тәжірибелік әдістерді үйрену керек. Тәжірибелік өңдеу бойынша, өлшеуіш құралдар мен құрылғылар, тәжірибелік қондырғымен жұмыс жасауға практикалық дағдысын меңгеру керек.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тиімділік әдістері және механика есебін шешу үшін қолданбалы программалау пакеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге қолданбалы программа пакеттерінің көмегімен механиканың есептерін сандық шешу дағдысына ие болу. Қолданбалы программа пакеттер көмегімен механика есептерін шешуді студенттерге үйрету. Пәннің есебі - студенттерге қолданбалы және теориялық есептерін шешу үшін «Математика» пакет прогрограммаларын: графикалық функцияларын «Plot» и «3D Plot» дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістерін оқыту. Қолданбалы программаның негізгі түрлерін қамтамасыз етуін қолданбалы және теориялық есептерін шешу үшін «Математика» пакет программаларын білуі керек. Қолданбалы пакет программалар көмегімен теориялық және қолданбалы механиканың есептерін, алған нәтижесін талдай, график жасап және қорытынды шығара алуы керек. Механиканың есептерін шешу үшін "Математика" программалар пакетін қолдануға дағдысын меңгеруі керек.

Трибология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - үйкеліс теориясының іргелі сұрақтары және қатты дене тозуы және оларды практикада қолдану тәсілі нің білім жүйесі мен дағдысын ретке келтіру болып табылады. Пәннің есебі - әр түрлі шарттағы және режимдегі қатты денені салуда үйкелістің және тозудың заңдылықтарын оқыту. Берілген курста студенттерге байланыс және беттердің жанасатын үйкеліс кезіндегі негізгі түсініктерін, үйкеліс жылжымалы механиизмінің, үйкеліс жылжыма механизмін таныстыру. Трибологияның негізгі түсініктерін, процесстерді көрсете білу, деформацияланатын қатты дене байланыс кезіндегі әсерін және оның техникадағы орнын білуі керек. Физикалық процесстерді моделдеу үшін алынған білімдерді істей алу керек. Нақты есептерді шешу және математикалық аппаратпен моделдеуді меңгеруі керек.

Турбулентті ағымның негіздері, моделдері және есептеу тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - турбуленттік ағынды зерттеудің негізгі әдісін, статикалық гидродинамиканы моделдеудегі гипотезаны студенттерге таныстыру. Есебі - турбуленттік ағындағы моделудің әр түрлі есептерін шешу дағдысына ие болу және студенттерге математикалық моделді құруға үйрету. Бұл курста студенттер турбуленттілікті анықтауды, Рейнольдс кернеуінің моделін, турбуленттіліктің LES моделін, шекаралық қабатының теңдеулерін және олардың есептеуін таныстырады. Турбуленттік ағыстар мен оларды шешу әдістерін негізгі модельдерін білу керек. Нақты процестерді модельдеу және оң әдістерін таңдау үшін осы білімдерін қолдана мүмкіндігіне ие болу керек. Турбуленттік ағыстар мен олардың зерттеу модельдерін құру дағдыларын меңгеруі тиіс.

Турбуленттілік негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұтас орта механика есебін шешу үшін қолданбалы программалау пакеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әртүрлі есептер үшін OpenFOAM пакетінің жұмыс принципін, механика есептерін шешу үшін қазіргі пакет программаларын қолданып студенттерді үйрету. Пәннің есебі - OpenFOAM пакетін қолданып тұтас орта механиканың әртүрлі есептерін шешуді OpenFOAMдағдыландырып студенттерді оқыту. Берілген курста механиканың есептерін шешу үшін программаға шолу, OpenFOAM-ғы тұтас орта механикасының есептерін моделдеу; OpenFOAM и SALOME бірігіп қолдануды студенттерге таныстыру. Сұйық және газ механикасының есебі үшін қолданбалы пакет программасын есебінің негізгі принципін білуі тиіс. Қолданбалы пакет программасының көмегімен сұйық және газ механикасының есебін шығара алуы тиіс. Алынған нәтижені талдай және өңдеу әдісін меңгеру керек.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Физикалық –химиялық гидромеханика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерге тұтқыр сұйықтың зерттеуінің негізгі сандық әдісін, Навье–Стокса теңдеуімен, және оның қасиеттерін үйрету. Пәннің есептері – студенттерге тұтқыр сұйық ағынының сандық моделін, ЕЕМ -да практикалық дағдыны сандық іске асыруға ие болуын үйрету. Берілген курста декарттық координат жүйесінде сығылмайтын сұйық қозғалысының теңдеуін, сығылмайтын сұйық қозғалысын негізгі сандық әдіспен есептеуін, ЕЕМ -да прогрограммалауды құруын таныстырады. Гидродинамиканың сандық моделін құру приципі және теориялық негіздерін және оның қасиеттерін білуі керек. Практикалық дағдыны іске асыруға дағдылануы, сұйық және газ ағынының сандық моделін таңдай және құрай алу керек. Алынған нәтижелерді талдай және өңдеу әдісін меңгеру керек.

Фильтрация теориясының негіздері, моделдер және есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - турбуленттік ағынды зерттеудің негізгі әдісін, статикалық гидродинамиканы моделдеудегі гипотезаны студенттерге таныстыру. Пәннің есебі - турбуленттік ағындағы моделудің әр түрлі есептерін шешу дағдысына ие болу және студенттерге математикалық моделді құруға үйрету. Бұл курста студенттер турбуленттілікті анықтауды, Рейнольдс кернеуінің моделін, турбуленттіліктің LES моделін, шекаралық қабатының теңдеулерін және олардың есептеуін таныстырады. Турбуленттік ағыстар мен оларды шешу әдістерін негізгі модельдерін білу керек. Нақты процестерді модельдеу және оң әдістерін таңдау үшін осы білімдерін қолдана мүмкіндігіне ие болу керек. Турбуленттік ағыстар мен олардың зерттеу модельдерін құру дағдыларын меңгеруі тиіс керек.

Фильтрацияның тәжірибелік әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген