Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Механика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: (Бакалавриаттың білім беру бағдарламасының Халықаралық аккредитация ASIIN (Германия) агенттігі) бар.
Программа: «5B060300 - Механика»
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: Абитуриенттерге кешендік тестілеу (АКТ), ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 4 жыл
Бакалавр «Механика» дайындау бағыты бойынша келесі кәсіби қызметке дайындайды:
• ғылыми-өндірістік және өндірістік мекемелердегі инженерлік қызметі, энергетика және өндіріс саласындағы қызметкерлер;
• механика және техникалық ғылым саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі;
• жоғарғы мектепте жаратылыстану-техникалық бағыттағы кейбір пәндерін оқыту;
• орта мектептерде инфоматикадан, математикадан, физикадан оқыту;
Профильді пәндер:
• Механикадағы тәжірибелік әдістер
• Теориялық механика
• Сұйық және газ механикасы
• Деформацияланған қатты дене механикасы
• Робботтар және машиналар механикасы
• Инженерлік және компьютерлік графика
• Есептеу механикасы
• Материалдар механикасы
• және тағы басқа таңдалған траектория бойынша.
Білім алу артықшылығы:

• механика бойынша білім жүйесін және механика саласындағы заманауи жетістіктер туралы толыққанды түсінік қалыптастыру;
• механика саласы бойынша еліміздің жетекші профессорларынан білім алу;
• қазіргі заманға сай құрал-жабдықтармен жабдықталған арнайы зертханаларда, сонымен қатар заманауи компьютерлік технологиялар негізінде тәжірибелер жасау;
• әртүрлі механикалық процестерді зерттеу және күрделі техникалық жүйелерді жобалау және модельдеу үшін заманауи инженерлік бағдарлама пакеттерін қолданып жұмыс жасауға дағдылану;
• ғылыми - зерттеу жобаларына қатыса алады.

Халықаралық байланыстар: бакалаврлар жоғарғы оқу орындарында академиялық ұтқырлық аясында серіктес-жоғарғы оқу орындарында (Франция, Германия, Индия, Польша, Жапония, АҚШ, Ресей) білім алуға мүмкіндік алады.
Практика өтетін және жұмысқа орналасатын орындар: мектептерде және колледждерде, мемлекеттің ЖОО-да, ҚР ғылыми орталықтарда және ғылыми-зерттеу институттарында, ҚР Инженерлік Академиясында, коммерциялық құрылымдар мен және т.б. мекемелерде.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Механика
Мамандық шифры
5B060300
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Профильдік пәні
Физика
Өту балы
ҚАЗ
85
ОРЫС
78

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алгебра және аналитикалық геометрия 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебра және аналитикалық геометрия 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты математиканың ең маңызды идеяларының бірі – сызықтық идеясын сызықты амалдар, сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықты және бисызықты ұғымдары арқылы студенттерге ұғындыруды мақсат етеді. Пәнді оқытудың есептері -студенттерді қазіргі ғылым мен техниканың әртүрлі салаларының мұқтаждарын өтеп жүрген негізгі алгебралық құрылымдарымен –топ, сақина және өріс ұғымдарымен студенттерді таныстырады. «Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия 1» курсында келесі тақырыптар – комплекс андар; сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі; Гаусс әдісі; матрицалар және оларға қолданылатын амалдар;анықтауыштар және олардың қасиеттері; топ, сақина, өріс туралы түсініктер, операциялардың қарапайым қасиеттері және мысалдар; векторлық алгебра және координаталар әдісі оқытылады. Алгебралық теңдеулер жүйелерінің теориясын, матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиеттерін, екінші ретті сызықтардың алгебралық және геометриялық қасиеттерін, топтар, сақианалар және өрістер туралы алғашқы мәліметтерді білулері керек. Гаусс әдісін анықтауыштарды есептеуге, сызықты алгебралық теңдеулер жүйелерін зерттеуге және шешуге қолдануды, кері матрицаларды есептеуде табысты қолдану, арифметикалық кеңістіктердің базистері мен өлшемдерін таба білулері керек. Комплекс сандар өрісінде, қалындылар және көпмүшелер сақинасындағы есептеу алгоритмдерін меңгеруге машықтанады, Координаталар әдісін геометриялық есептерді шығаруға, жазықтықтағы және геометриялық нысандардың қасиеттерін зерттеуге табысты қолдана білуге дағдыланады.

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді сызықты алгебралық теңдеулер жүйелерін зерттеуді, матрицаларға амалдар қолдануды, бір және көп айнымалы көпмүшеліктер сақинасындағы алгиртмдерді еркін қолдануды және анықтауыштарды есептеу әдістерін меңгеру. Пәнді оқытудың есептері: студенттерді жазықтағы түзудің теңдеулерінің түрлерімен, кеңістіктегі жазықтықтың, қисық сызықтардың жалпы теориясымен таныстыру болып табылады. "Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра 2" курсында келесі тақырып+B24тар: жазықтықтағы түзудің теңдеулерінің түрлері, кеңістіктегі жазықтықтың теңдеулерінің түрлері, екінші ретті сызықтардың канондық теңдеулері, координаттар жүйесін түрлендіру, екінші ретті сызықтардың жалпы теориясы, сызықтық операторлар және онық матрицасы 4 инерция заңы, екінші ретті беттердің теңдеуі және классификациясы. Векторларға қолданатын амалдар мен координаталық әдісін енгізуді; -векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділерін, олардың негізгі қасиеттері мен есептеу формулаларын, геометриялық мағынасын; түзу мен жазықтың теңдеулерін; қисықтар мен беттердің канондық теңдеулерін; қисықтар мен беттердің жалпы теңдеуін канондыққа келтіруді білулері керек. векторларға қатысты тепе-теңдіктерді дәлелдеу; векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділеріне қатысты есептерді шығару; қисықтарға қатысты негізгі есептерді шығара алулары керек. Алгебра пәнінде кездесетін негізгі тұжырымдарын дәлелдей білу және осы пәнде берілген негізгі түсініктерді басқа салаларда еркін қолдану дағдысына ие болуы керек.

Аналитикалық механика және қатты дене динамикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты математикалық модедеу үшін аналитикалық механика және қатты дене динамикасының әдістерін таныстыру және қазіргі заманғы математиканың құралдарын және әдістерін пайдалана отырып талдау жасауға дағдыландыру; болашақ мамандардың ғылыми жалпылау және қорытынды жасау қабілеттерін дамыту. Пәнді оқытудың есептері механикалық жүйенің математикалық модельдеу және зерттеу тәсілдерін жүйелі түрде беру, сонымен қатар механиканың нақты есептерін+D53 дұрыс модельдеуге үйрету және ондай есептерді шешулерінің орнықты дағдыларын меңгеруге жағдай жасау. Берілген курста студенттер төмендегідей бөлімдерді: аналитикалық статистика; жалпыланған координаттардағы голономды жүйе қозғалысының теңдеуін; вариациялық және интегралдық принцптерді; массалар геометриясы; энергия элипсоиды; қатты дененің қозғалмайтын өсті айнала қозғалысын; қатты дененің жазық паралльель қозғалысын; бір нүктесі бекітілген қатты дененің қозғалысын; энергия элипсоидын оқытады. Аналитикалық механиканың негізгі ұғымдарын, теоремаларын, қозғалыстарды аналитикалық механика тұрғысынан зерттеу әдістерін, сонымен қатар техникада жиі кездесетін механизмдердің қозғалысын зерттеу, динамикалық характеристикалардан анықтау және маңызды мәселелерін білуі керек. Негізгі нысандарды, құбылыстарды және үдерістерді ғылыми зерттеу әдістерін қолдануды; өз пікірін нақты және толық етіп дәлелдеуді, сонымен қатар үйренген материалдарды әр салада қолдана алуы керек. Бағдарламаға кірген негізгі заңдар мен ұғымдарды, оларды өзара және басқа пәндермен байланыстыру дағдысына ие болуы керек.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бағдарламалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - программалау технологиясы саласында білім алуы үшін программалаудың әдістерін үйренеді; программалу тілдерін де программалау әдістерінде, саналы түрде қолдануға дайындайды. Пәнді оқытудың есебі: студенттердің қазіргі заманғы жоғарғы деңгейлі сызықтық программалау есептерін, математикалық талдау, математикалық статистика, алгебра есептерінде пайда болатын деректер арқылы өңдеу алгоритміні құра білуі, білімді алумен қамтамассыздандыру; функционлады және құрылымды тәсіл негізінде программалар мен алгиртмдерді дағдыланы қалыптастыру. Берілген курста студенттер программалау тілдері және жүйелері,; алгоритм және программа; бір өлшемді және екі өлшемді массивтер; құрылымдар және біріктірулер; функциялар, файлдар, С++ графигімен жұмыс. ЭЕМ-де есептерді шешудің негізгі кезеңдерін; программалық қамтаманы жобалаудың және алгтритмдеудің негіздерін; жоғарғы деңгейдегі программалау тілінің тәсілдері мен түсінігінің негіздерін; программалау тілінің синтаксисі мен операторларының негізгі түсініктерін білулері керек. Программаның алгоритмдерін құруды; жоғарғы деңгейлі программалау тілінде программалар құруды; программаларды тестілеу және реттеуді жасай алулары керек. Программаларды тестілеу және реттеу, интегралданған ортада программалау дағдысына ие болулары керек.

Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ҚР Білім Министрлігімен бекітілген, «Вариациялық есептеулер және оптимизация әдістері» фундаменталды курсы бойынша бағдарламаға сәйкес келетін, міндетті минимум. Бұл өздік жұмысы үшін тапсырмалардың үлкен көлемін және бақылау тапсырмаларының үлгі нұсқаларын ұсынады. Университеттің математикалық факультетінің күндізгі және кешкі бөлімінің жоғарғы курс студенттеріне, сонымен қатар, магистранттарға, аспиранттарға, ғылыми жұмысшыларға және эксперименталды есептер теориясының қосымша тарауларын оқитын тыңдаушыларға арналған. -Математикалық талдау саласындағы міндеттерді шешу үшін практикалық дағдыларын білу, қарапайым математикалық есепті дұрыс қоя білу, математикалық аппаратты және шешу әдісін таңдай білу, есепті шешу; математикалық талдаудың негізгі бөлімдері бойынша арнайы әдебиеттермен жұмыс істей білу. - талдау және синтез әдістемелік принциптерні, теориялық негіздерін меңгеру, пайдалану заңдарын білу; есептерді практикалық шешуде қазіргі заманғы математикалық тәсілдерді білу, күрделі әлеуметтік-экономикалық жүйелерді жобалай және басқара білу.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Деректерді интеллектуалдық талдау (Data Mining)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Деформацияланған қатты дене механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты -студенттерге дефформацияланатын қатты дене механикасындағы тәжірибелік сабақтарда теориялық негіздерін бекіту, ДҚДМ моделдерін құру логикасын студенттерге жеткізу. ДҚДМ есептері қатты дененің қирауы мен деформация процессетірн моделдеу болып табылады. Берілген курста кернеу мен деформация белсенділігін оқиды; беріктіліктік классикалық теориясы; сызықтық серпімділік теоряисының негізін, тұтқыр серпімділіктің сызықтық теориясының моделін; тұтқыр пластикалық денесін және ағын теориясын деформацияланатын теорияның пластикалығын оқиды. Деформацияланатын қатты дене механикасының серпімділік есептерін, қирау түрлерін: пластикалық, морттылығын, квазиморттылығы, қираудың шаршауы, қозғалғыш кезіндегі қирау және деформацияны, корриозиялық қирауын білуі керек. Деформацияланатын қатте дене қазіргі заманғы теориясын және гипотезаның классикалық негізін, серпіпділіктің негізгі теориясын термотұтқырлықтың негізгі түсініктерін, беріктіліктің шарттарын жасай алуы керек. Деформацияланатын қатты дене механикасының қарапайым есептерін талдау және моделдеу әдістерін меңгеру керек.

Дифференциалдық теңдеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалдық теңдеулер ұғымы, бағыттар өрісі, интегралдық қисықтар, векторлық өріс. Интегралдаудың қарапайым әдістері, айнымалылары бөлінетін теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер, сызықты теңдеулерб Бернулли теңдеуі, Лагранж және Клеро теңдеулері. Коши есебінің шешімі, оның жалғыздығы туралы теорема, Кез келген ретті сызықты теңдеулер жүйелері. Вронский анықтауышы, Лиувилль Остроградский формуласы, сызықты біртекті теңдеулер жйесінің фундаментальді және жалпы шешімдері, біртексіз сызықты теңдеулер шешімі. Тұрақты вариация әдістерін қолдана білуб біртекті сызықты теңдеулер жүелерін шешу жолдарын білу, Шешімнің бастапқы және шекті шарттарға байланысын білу, Ляпунов теоремасын білу, екі өлшемді сызықты теңдеулер жүйесінің фазалық траекториясын білу, айрықша нүктелерб фокус, орта нуктелері, бірінші интегралдар ұғымын білу, характеристикалардың шешімдермен байланысын білу коши теоремасын дәләлдей білу.

Дифференциалдық теңдеулер 1
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулер 2
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Діріл және тербеліс теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелістің зерттеу әдістерін студен+B86ттерге таныстыру. Пәннің есебі - еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелістің зерттеудің тәсілдері мен әдістері туралы білімді алуы. Пәннің есебі: шекті еркіндік дәрежелі механикалық жүйелердің кіші тербелістерін зерттеу әдістерін үйрету. Бұл курста студенттер еркіндік дәреже саны бірге тең жүйелерді; шекті еркіндік дәрежелі механикалық жүйелердің кіші еркін және мәжбүр тербелістерін; шекті еркіндік дәрежелі механикалық жүйелердің меншікті жиіліктерін анықтаудың жуық әдістерін үйренеді. Негізгі түсінігін, еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелісінің дифференциалдық теңдеуін құрудың тәсілі мен әдісін білу керек. Еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелісін дифференциалдық теңдеулерін құру және есептеу схемасын құруды үйренуі керек. Техникалық есептерді және нақты мысалдарды шешу, кіші тербелістің дифференциалдық теңдеуін шешуге дағдылы болуы керек.

Есептеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді практикалық әрекеттер барысында ақиқат өмірдің заңдарын тану мен қолдану процесі нәтижесінде пайда болатын математикалық пішімдерді практикалық зерттеуді жүзеге асырудың құралдары ретінде алгебраның әдістері мен талдауын, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің сандық әдістерімен таныстьыруға арналған. Пәнді оқытудың есептері практика есептерін шешу үшін сандық есептеу әдістерінің қолдануда студенттердің білімін тереңдету. Берілген курста студенттер қателіктер теориясы және сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің интеграциялық әдістері, алгебралық және трансценденттік те+B34ңдеулерді шешудің интеграциялық әдістері, интегралдарды жуықтап есептеу, нормаланған кеңістіктерді аппорсимациялау және дифференциалдық операцияларды, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің Коши есептерін шешудің сандық әдістері, қарапайым дифференциалдық теңдеулерінің шекаралық есептерін шешудің сандық әдістері туралы оқиды. Алгебра мен талдаудың, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің сандық әдістерінің алгоритмдері мен әдістерін, сонымен қатар, есептеу алгоритмдерінің орнықтылық сұрақтарын білуі керек. Сандық есептеу нәтижелерінің жуықтау қателігіне талдау жасай алуы, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің түрлік есептерінің қойылымы мен олардың сандық әдістеріне зерттеу жасай алуы керек. ДЭЕҚ-да алгебра мен талдау есептерінің сандық шешімін табудың әдістерін жетік игеруі қажет. Алгебра мен талдау, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің есептерін сандық шешудің әдістерін тиімді таңдау мен алгоритмдік ойлау дағдысына ие болуы керек.

Есептеу механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: сұйық механикасының және деформацияланатын қатты дене механиксының есептерін шешу үшін сандық әдістерді және компьютерлік моделдерді қолданып тұтас орта моделдерін құру әдістерін студенттерге оқыту болып табылады. Қозғалыс теңдеулерінің сызықты емес, тасымал коэффициентінің айнымалығы және пішіні күрделі белгілі және белгісіз шекараларда шекаралық шарттардың сызықтық емес туралы студенттің түсініктері болуы тиіс Пәннің есебі - сандық интергалдау және диференциалдау; механиканың есептерін; аралас түрлер және гиперболалық, параболалық, эллиптиптік теңдеулерге келтіретінін; механиканың сызықтық емес есептерін сандық әдіспен шешуін оқытады. Механиканң сызықтық емес теңдеулерін, компьютерлік программалаудың алгоритмдік тілдерін, математикалық модельдерін және шекаралық шарттарын сандық іске асыру жолдарын, айырымдылық схемалардың дәлдігін анықтауды білулері керек. Түрлі орталардың қозғалыстарын зерттеу кезінде кездесетін, дәл шешімдері табылмайтын механиканың іргелі есептерін шығара білулері; түрлі типті теңдеулерге арналған айқын және айқын емес сандық схемаларды қолдана білулері; әртүрлі типті шекаралық шарттарды іске асыра алулары керек. Сандық және аналитикалық әдістерді комбинирлей отырып, механиканың есептерін шешу үшін жуықтап шешу әдістерін қолдануды меңгерулері керек.

Жылу-массаалмасу және термодинамика негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жылу беру және жұмысты аяқтау түрінде энергияны түрлендіру заңдарын зерттеуді үйретеді. Пәннің есебі - студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстерді және олардың әдістері; жылудың түрлендіру процессі туралы білімі; барлық қатты дене термодинамикасының қасиеттері және оларды анықтау әдістері туралы түсінінікке ие болуы. Берілген курста студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстер және әдістері олардың талдауы туралы түсінікті таныстырады. Термодинамика балансының шарттары; термодинамиканың біртекті процесстерінің заңдарын білу керек. Конструкция элементтерінің кернеулі деформацияланған күйінің талдауын термосерпімді тұтас орта моделін қолдана алуы керек. Конструкция элементтерінің деформацияланған кернеулі жағдайын талдау және термосерпімді тұтас ортаның моделін құрастыру дағдыларын меңгеруі керек.

Инженерлі және компьютерлі графика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Заманауи білім және информациялық технологияларды сапалақ дәрежеде пайдалану арқылы жаңа білімдерді өз бетімен ұғыну. Мазмұны: Сызықтық геометрия. Инженерлік графика. Компьютерлік графика. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: пәнмен байланысты болған негізгі түсініктер мен анықтамаларды білу; теория бойынша техникалық сызбаларды тұрғызу, сызбадағы элементтердің өлшемі мен детелін салу ережесін; Стандарт бойынша құрылымдық сызбалардың құжжаттарын ресімдеу ережесін; Пайдалана білуі керек: алған білімдерін инженерлік қызметте қолдану; деталдың сызбасы мен эскизінің техникалық схемасын оқу және орындау; Дағдылану керек: сызбаларды алу тәсілдерін және сақталуын. Ақпараттық компьютермен басқарушы құрылғы ретінде жұмыс істеу; Ғылыми-техникалық қызметтік құжаттарды рәсімдеу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - F

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Математикалық талдау 1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты -студенттерді математикалық таладау пәнінің маңызды анықтамалары мен, теоремаларымен, есептерін шығару барысында тиімді қолдана отырып, меңгерген теорияларының нәтижелерін магистратурада таңдапалынған бағыт бойынша одан ары зерделеуге тиімді қолдана білуге үйрету және игерген білім дағдыларын болашақта пайдалана алатындай көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу. Пәнді оқытудың есептері анықтамаларды, теоремаларды және оларды дәлелдеу, олардың байланысы, есеп шығару әдістерін қоладуға үйрету. шешуге арналған математикалық аппаратты қолдануға үйрету. Берілген курста жиынтық теорияларының элементтерін; реттілікті; функциялар шегін; туынды, монотонды және үздіксіз функцияларды; дифференциалды есептеуді; дифференциалдау функцияларының негізгі теоремаларын; Тейлор формуласын; функция графиктерін тұрғызуды үйренеді.

Математикалық талдау 2
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Математикалық талдау – II пәні Математикалық талдау – I пәнінің жалғасы болып табылады. Пәннің міндеті: а) Риман интегралының анықтамасы және оның қасиеттерін зерттеу, әр түрлі механикалық және физикалық мағынасыні табу; б) қатарларға нақталатын тұжырымдамасын және қатарлар қосындысын қарастыру. Дәрежелік қатарларды және Фурье қатарларын оқыту. Интегралдаудың түрлі әдістерін қолдана білу. Геометрияда, механикада және физикада интегралды қолдану және анықталмаған интеграл қасиеттерін білу. Өздік емес интегралдардың I және ІІ типтерін білу. Дирихле және Абель белгілерін, интегралдың негізгі мәнін, қасиеттерін, сандық қатарлардың жинақталу теориясын білу. Функционалдық қатарлар мен функция қатарларының тұжырымдамасын, бірқалыпты жинақталуын білу. . Тригонометриялық жүйелердің жинақталу теориясын және олардың салдарын білу. Тригонометриялық Фурье қатарларын білу, олардың негізгі қасиеттерін білу.

Математикалық талдау-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: нақты сандар теориясын; сандар жиынтығы дәл жоғарғы және төменгі беттерін; сандық тізбек шегін; сәйкес келген тізбектердің негізгі қасиеттерін, шексіз үлкен тізбектердің шексіз аз тізбектермен байланысы; монотонды тізбек шегін; функция шегінің бар болуының Коши критерийі; шексіз аз және шексіз үлкен функциялар қасиеттерін, тамаша шектерді оқып үйрену. Білім: дифференциалдық есептеу негізгі теоремаларының дифферен-циалданатын функцияларының, көптікте үзіліссіздік қасиеттері Тейлор формуласының қалған мүшенің әртүрлі формалары. Функция графигін сызудың тәжірибелік дағдылары. Интеграцияның түрлі әдістерін қолдана білу және геометрия, механика және физика белгілі интегралдар пайдалану.

Математикалық талдау-II
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математикалық физика теңдеулері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты : математикалық физика теңдеулері және бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерінің негізгі ұғымдарын зерттеу; математикалық физиканың сызықтық және сызықты емес теңдеулерін шешу және басқа да пәндермен қатынасын зерттеу. Есептерді шешу үшін практикалық дағдыларын меңгеру және практикада есепті нақты қоя білуге үйрету. Тербеліс теңдеуі, жылуөткізгіштік, Лаплас, шектік есептер құра білу және құрылған есептің физикалық интерпретациясының дұрыстығын тексере білу. Канондық түрге келтіре білу. Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді жіктей білу. Сызықты теңдеулер мен жүйелердің сипатын түсіне білу. Анықтамалар мен гиперболалық және эллипстік түрлеріне мысалдар келтіре білу. Тербеліс теңдеулері үшін Коши есебі. Кеңістік бойынша үш айнымалысы бар толқындық теңдеулер үшін Коши есебі. Кирхгоф формуласы. Кеңістік бойынша екі айнымалылары бар толқындар теңдеуі үшін Коши есебі. Пуассон формуласы. Энергия интегралы. Тербеліс теңдеулері үшін Фурье әдісі. Фурье әдісінің жалпы сұлбасы. Математикалық физиканың аралас функцияларын білу.

Материалдар механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты кең аймақтылы инженерлі-қолданбалы есептерді шешу үшін конструкция элементтерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа қарапайым және тәжірибелік есептеу әдістерін және тәсілдерін оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттерді стерженді элементтер конструкциясын беріктілікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу қабілеттіліктерін дамыту. Берілген курста студенттер стержендердің өстік созылу-сығылуы; дөңгелек стержендердің бұралуы; арқалықтың жазық иілуі; стержендік жүйелердегі арын ауцыстыруды анықта; кез-келген жүктелу кезіндегі статикалық анықталмаған стержіндік жүйелер; материалдардың механикалық сипаттамасы туралы білім алды. Конструкция элементтерін және машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін білулері керек. Элементтер конструкциясын беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа зерттеу; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алуы керек. Әр түрлі элементтер конструкциясының беріктілігін, қатаңдығын және тұрақтылығын есптеу алуы және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу дағдысына ие болуы керек.

Материалдар механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты кең аймақтылы инженерлі-қолданбалы есептерді шешу үшін конструкция элементтерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа қарапайым және тәжірибелік есептеу әдістерін және тәсілдерін оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттерді стерженді элементтер конструкциясын беріктілікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу қабілеттіліктерін дамыту. Берілген курста студенттер стержендердің өстік созылу-сығылуы; дөңгелек стержендердің бұралуы; арқалықтың жазық иілуі; стержендік жүйелердегі арын ауцыстыруды анықта; кез-келген жүктелу кезіндегі статикалық анықталмаған стержіндік жүйелер; материалдардың механикалық сипаттамасы туралы білім алды. Конструкция элементтерін және машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін білулері керек. Элементтер конструкциясын беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа зерттеу; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алуы керек. Әр түрлі элементтер конструкциясының беріктілігін, қатаңдығын және тұрақтылығын есптеу алуы және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу дағдысына ие болуы керек.

Машиналар және роботтар механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты жалпы әдістерді зерттеу және механизмдердің кескінін жобалау, машиналарды, құралдарды құру үшін, автоматтанған құрылғы және комплекстерді, роботтар, қазіргі заманғы талапта+B59рдың эффективтілігі, дәлдігі, сенімділігі және үнемдеуді студенттерге оқыту болып табылады. Пәнді оқытудың есебі: механизм қозғалысымен, машиналар және роботтармен байланысты, біле, істей алуы және дағдыланануға ие болып, есептерді шешу. Берілген курста студенттерге құрылымдық талдау және механизмдерді синтездеу және роботтар; төменгі жұпты жазық механизмдері мен кинематикалық талдауы; төменгі жұпты аналитикалық әдісімен жазық механизмдердің үдеуі мен жылдамдығын анықтау; механизмдердің киностатикалық және динамикалық талдауы; өндірістік роботтардың кинематикасы, киностатикасы және динамикасын оқытады. Машиналардың және механизмдердің кинематикасын және динамикасын, робототехникалық жүйелерін, машиналардың динамикалық процесінің талдау әдістерін, қазіргі заманғы әдіспен зерттей білуі керек. Алған білімдерін практикалық есептерді шешу үшін; қазіргі заманғы есептеуіш техникаларды қолдана отырып берілген механизмдермен және машиналардың және берілген кинематикалық және динамикалық құрамы бойынша жобаланған механизмдердің тиімді параметрлерін қолдана алуы керек. Машиналар мен роботтарды құру үшін механизмдердің кескінін жобалау және қазіргі заманғы әдісті зерттеуді меңгеруі керек.

Механиканың тәжірибелік зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: механикадағы тәжірибелік әдістер саласында және олардың жұмысын қабылдау студенттерге жүйелік білім беру болып табылады. Пәннің есебі: студенттер өз бетінше тәжірибелік зерттеуді өткізу. Осы курста тәжірибелердің классификациясы және жалпы сипаттамасын; тәжірибенің қойылуы; физикалық өлшемдердің датчигі және тәбірибені жоспарлау; механикалық жүйелердің өлшемдерінің әдістерін оқытады. Әр-түрлі тәжірибелік тәсілдердің не үшін керектігін, қолдану әдістерін және олардың артықшылығы мен кемшілігі неде екендігін, тәжірибелік деректерді сұрыптау әдістерін білуі керек. Есептерді шешу үшін тәжірибелік әдістерді таңдай ала білуі қажет. Тәжірибелік зерттеу нәтижесін талдау және өңдеу, жұмысқа дағдысын меңгеруі керек.

Механиканың физикалық негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов умения проводить экспериментальные исследования в области механики. Задачей изучения дисциплины является: - выработать у студентов глубокие знания физических основ механики ; умение применять эти знания при проведении экспериментов; развивать у будущих специалистов необходимые творческие навыки к проведению экспериментальных исследований, анализу и обработке полученных результатов. В данном курсе студенты будут изучать экспериментальные установки, связанные с плоской системой сходящихся сил; находить центр тяжести плоских фигур; изучать трение качения и трение скольжения; кинематику материальной точки; основные закономерности движения математического и физического маятников; кинематику твердого тела; динамику материальной точки; динамику вращательного движения твердого тела. Знать основные законы и понятия механики, как раздела физики; методику проведения экспериментальных исследований на различных установках Уметь применять полученные теоретические знания к решению практических задач; разрабатывать правильную стратегию решения поставленных задач; проводить экспериментальные исследования в области механики; анализировать и обрабатывать полученные результаты экспериментальных исследований. Владеть экспериментальными методами исследования, анализом и обработкой полученных результатов.

Молекулярлық физика. Электр энергиясы. Кванттық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: студенттер табиғаттағы физикалық құбылыстар туралы іргелі базаны құра білуі, қазіргі физиканың негізгі заңдарын түсіндіру және оларды есеп шығару кезінде қолдану мүмкіндіктері қарастырылады. Пәннің есебі: физиканың әр түрлі саласынан пәннің жалпы типтік есептерін шешу дағдысына ие болуы; нәтижелердің сенімділік дәрежесін бағалай алу қабілеттіліне ие болуы керек. "Молекулярлы физика бөлімінде" қатты дене, шынайы газдар және сұйықтар, тасымалдау көріністері; "Электр к+B17өзі" саласында -электростатика, электр өрістерінің суперпозиция принцптері, тұрақты және айнымалы тоқ көздері; "Квантты механика" саласында квантты механиканың негізгі түсініктері мен атомның құрылымы оқытылады. Пәнді игеру нәтижесінде: білім алушы: негізгі түсініктерді,молекулярлық физика моделі және заңдарын, молекулярлық физика моделін, электр көзін, кванттық механиканы білуі керек; базалық жалпы физикалық ақпараттарды түсініп талдау жасай алулары керек; физикалық тәжірибелерден алынған нәтижелерді дәл және нақты анықтауға дағдылануы керек.

Объектіге бағытталған программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: С# тілі негізіндегі обьектіге-бағытталған парадигманың негізгі принциптерін зерттеу. Обьектіге-бағытталған программалау-дың негізгі элементтерін – тапсырмаларды обьектіге декомпози-циялау, класспен сипатталатын обьектінің ішкі жағдайы мен мінез-құлқын инкапсуляциялау, класстар иерархиясын құру, полиморфизм, көпше мұралау, параметрлік полиморфизм, ерекшелікті өңдеу механизмін зерттеу. Білім:обьектіге-бағытталған программалау принциптерін; мұралау-дың негізгі формаларын; С# тілінде плоиморфизмді жүзеге асыру әдістерін; мұралау мен композициялаудың артықшылықтары мен кемшіліктерін; С#-та көпше мұралауды жүзеге асыру әдістерін. Дағды: тапсырманы агенттер мен міндеттер терминдерінде сипаттау; С#-та класстар құру және оларды қолдану, С#-та операторларды қайта іске қосуды жүзеге асыру,; С#-та класстар иерархиясын құру; полиморфизмді қолдану; көпше мұралауды ескеріп жобалау; функциялар мен класттар шаблондарын құру; ерекшеліктерді өңдеу механизмдерін пайдалану; ағымдар кітапханасын қолдану.

Смарт-технология және автоматтандыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сұйық және газ механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты сұйық және газ механикасының бөлімдерімен негізгі түсініктерін студенттерге оқыту болып табылады. Пәннің есептері сұйық және газдың ньютондық моделдері туралы, кинематика және гидростатика, гидрогазадинамика туралы түсініктерге ие болуы керек. Берілген курста студенттер гидростатиканың негіздерін, газ бен сұйықтың идеалдық қозғалыстық жалпы теориясын, идеалдық ортадағы құйынсыз қозғалысын,сұйықтағы сығылмайтын тұтқыр динамикасын оқытады. Тұтқыр сұйықтағы динамиканың теңдеуінің ерекшеліктерін, газадинамикалық идеалды ортадағы теорема мен теңдеулерін, гидростатиканың заңдылықтарын білу керек. Сұйық және газ ағындарындағы тепе-теңдік кезіндегі процесстерді моделдей алуды, гидрогазадинамика мен гидростатика бойынша есептер мен жаттығуларды орындай алуы керек. Қарапайым моделдеу негізінде сұйық және газ механикасының есептерін талдай және зерттеу әдістерін меңгере алуы керек.

Тензорлық талдаудың механикада қолданулары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты - болашақ мамандардың тензорлық талдау және тензорлық есептеулер облысындағы заманауи теориялық білімдерін қалыптастыру. Тензорлық талдаудың оның механикадағы қолданылуын көрсететін негізгі түсініктерін көрсету. Пәнді оқытудың есебі: – студенттерге тензорлар мен тензорлық есептеуледің негізгі қасиеттері бойынша терең теориялық білімдерін қалыптастыру және тензорлар+B34ды механика есептерінде қолдануды үйрету. Векторлық есептеулердің, векторлық талдаудың, тензорлық есептеулердің негіздерінің, тензорлық есептеулер мен тензорлық алгебраның негізгі элементтерін білу. Тензорлық талдаудың механикада қолданылуының негізгі облыстарын білуі керек. Метрикалық, симметриялық және антисимметриялық тензорларды зерттеуді және есептеп шығаруды, тензорлық операторларды механика есептерінде қолдануды білу керек. векторлық алгебраның әр түрлі әдістерін, метрикалық, симметриялық, антисимметриялық механика есептерінде қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыруды меңгеруі керек.

Теориялық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің негізгі мақсаты қоршаған ортаның заңдарын зерттеуге бағытталған; қазіргі заманғы математика әдістерін және құралдарын пайдалана отырып, табиғат және инженерлік процестер мен оларды сипаттайтын математикалық модельдерді игеру; болашақ мамандардың ғылыми қорытындыларды жасай білу қабілеттерін дамыту. Осы пәннің зерттеу нысаны- табиғаттың физикалық заңдары, материалды денелердің математикалық модельдері, механика есептерін шешудің негізгі әдістері мен тәсілдері. Теориялық механика пайдаланылатын математикалық модельдерін білу; теориялық механиканың негiзгi ұғымдары мен теориясын білу; теориялық механиканың есептерінің шешу әдістерін білу. Білу керек: механикалық процестерді сипаттау үшін тиісті математикалық модельдерді таңдай білу; теориялық механика саласындағы есептерді шешу үшін тиісті әдістерін қолдана білу; алынған нәтижелерін механика тұрғысынан талдай білу; Меңгеруі керек: Теориялық механика есептерін шешу және нәтижелерін талдау.

Тұтас орта механикасына кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге континумды материалды механика бойынша іргелі білім беру, оның мазмұны сұйық, газ тектес және деформацияланатын қатты денедегі ортаның микроскопиялық қозғалысын теориялық түрде сипаттауын ғылым+B56и негіздердің бір бағытты ұсынуы негізінде жүреді. Пәннің есебі - тұтас орта механикасының бөлімдері мен негізгі түсініктерін; кинематика, гидростатика заңдары және теңдеулері, идеалды ортаның газдық динамикасы және гидродинамиканың теоремалары мен теңдеулері және сығылмайтын тұтқыр сұйық гидродинамикасы туралы үйретеді. Берілген курста студенттер тұтас орта кинематикасы, деформация теориясы, динамиканың негізгі теоремалары мен теңдеулері, электродинамика теңдеулері және негізгі түсініктері, тұтас ортаның классикалық модельдері туралы білім береді. Тұтас орта механикасының телриялық негіздері мен негізгі терминдерін білуі керек. Қозғалыс ортасының теңдеуін анықтау бойынша есеп шығара алуы, траекториялар, құйынды сызық және тоқ сызығы, деформациялар тензорының компоненті,деформация және кернеу жылдамығын анықтай алуы керек. Тұтас орта механикасының қарапайым есептерін зерттеу әдісіне дағдылану керек.

Физикалық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Химиялық термодинамика, химиялық кинетика және электрлік химия бөлімдері бойынша химиялық процестерді теориялық және практикалық тұрғыдан анализдеу үшін қажет базалық білімді игеру, студенттердің өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, сонымен қатар химиялық әрекеттесуге әр түрлі факторлар әсерін түсіну үшін қажет білімді игеру. Мазмұны: Химиялық термодинамика негіздері: химиялық және фазалық тепе-теңдік, химиялық кинетика негіздері: реакция жылдамдығы және оған түрлі факторлар әсері, қарапайым және күрделі реакциялардың кинетикасы, катализ негіздері, электрохимия негіздері: электролит ерітінділері теориялары, электролит ерітінділері электрһткізгіштігі, электрохимиялық тізбектер және оларда өтетін процестер термодинамикасы. Студенттер білуі қажет: -химиялық термодинамика заңдарын; - әртүрлі жүйелердегі фазалар тепе-теңдігінің заңдылықтарын; -- қарапайым қайтымсыз реакциялар кинетикасы негіздерін; - күрделі реакциялар кинетикасы негіздерін; -электролит ерітінділері теорияларын; - электрохимия негіздерін. Жасай білуі тиіс: -физика-химиялық процестер, түрлі химиялық реакциялардың термодинамикалық сипаттамаларын есептеуді; -химиялық реакциялардың кинетикалық сипаттамаларын есептеуді; -түрлі жүйелердің фазалық диаграммаларын талдауды; -әртүрлі қондырғыларды қолдана отырып, физика-химиялық тәжірибені жүргізуді.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге математикалық есептерді модельдеу мен сипаттауда қолданылатын ықтималдылық теориясы мен математикалық статистиканың негігі түсініктерін қарастыру; Мазмұны: Кездейсоқ оқиғалар мен олардың ықтималдылығы. Бірөлшемді кездейсоқ шамалар және олардың таралу ықтималдылығы. Таралу параметрлерін бағалау. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: математикалық статистика мен ықтималдылықтар теориясының негізгі түсінігі мен әдістері. Пайдалана білуі керек: Жеткілікті дәрежедегі қиын есептерді шешуге математикалық статистика мен ықтималдылықтар таралуының әдістерін қолданып шешу; курстың негізгі тараулары бойынша типтік есептерді шешуге дағдылану; Дағдылану керек: алынған нәтижелердің математикалық моделі мен ауқымды интерпретациясын құрастырудың әдістерін меңгеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аспан механикасының классикалық есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты аспан механикасының теориялық негізін оқыту, аспан механикасының классикалық есептерін оқыту болып табылады. Пәннің есебі - аспан механикасының есептерін студенттерге таныстыру. Аспан механикасы механиканың өте қажетті бөлімі, онда аспан денесінің қозғалысын оқытады, қозғалыс теңдеуін қорытып шығару және олардың бірінші интегралын, координаттардың әртүрлі салыстырмалы жүйесінің ауыстыру тәсілдерін оқытады. Берілген курста студенттерге қарапайым есептерді үйретеді: екі дене есептерін және қойылуын, үш және N-дене есебін, үш дененің шектелген есептерін, қозғалмайтын центрдегі екі дене есебі. Аспан механикасының заңдылықтары білу және негізгі түсініктерін, аспан механикасының классикалық есептерініің қойылуы және қозғалыс теңдеулерін қорытып шығару керек. Аспан механикасының есептерін шешу және моделдерін қолдана алуы керек. Аспан механикасының классикалық есептерінің әдісін меңгеруі керек.

Аэросерпімді негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерге аз толқынында серпімді газды оқытуда, сеханиканың қолданбалы саласында студенттерге білім беру. Пәннің есептері - студенттерді әртүрлі ұшақ конструкциясының элементтер сызықты тербелісін теориясымен таныстырады. Аэросерпімділіктің негізгі түсініктерін білу керек. Газ толқынында мен қабықшалар пластина және автотербелісті пластинаның орнықтылығынан алынған білімді қолдана білу керек. Аналитикалық және сандық әдістері, соның ішінде аэросерпімді мәселелерінің дифференциалдық теңдеулер әдісін меңгеруі керек.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Гироскоптар теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - гироскоптар теориясы негіздерін оқыту. Гироскоптарды кең көлемде, ғарыштық және ұшу апапараттарының қозғалысын басқарудан бастап, жерасты және жер бетіндегі құрылыстарда, тау жұмыстарында қолданады. Пәннің есебі - студенттерге білім беру, нақты техникалық есепті шығару. Берілген курста студенттер гироскоп теориясына жақын: симметриялық гироскоп, прецессия ережесі, гироскопиялық момент: Фуко ережесі, гироскоптың тезайналу жағдайы, симметриялық гироскоптың айналу дифференциалдық теңдеуі. Гироскоптың негізгі түрлерін, оның әсерін гироскоп теориясына жуықтауын, оны техникаға қолдануын білу тиіс. Нақты техникалық есепті шешу үшін гироскоп теориясындағы алған білімді қолдана алуы керек. Қолданбалы механиканың нақты есептерін шешуді және моделдеуді меңгеру керек.

Ғарышқа ұшу динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептеу гидродинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – компъютер есептеуіш тәжірибелердің екібастан - айырма аппроксимациялардың, өткізудің есептердің, құрастырудың қойылулар және сандық шешімдері әдістерге үйрену. Пәндер зерттеудің есептері – есептеуіш гидродинамикада негіздерде терең білімде студенттерде істеп шығару керек ; қолдану білу есептер шешім және талдау үшін бұл білімдер.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жаңартылатын энергетикаға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Комплекс айнымалылар функцияларының теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қатты дене термодинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жылу беру және жұмысты аяқтау түрінде энергияны түрлендіру заңдарын зерттеуді үйретеді. Пәннің есебі - студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстерді және олардың әдістері; жылудың түрлендіру процессі туралы білімі; барлық қатты дене термодинамикасының қасиеттері және оларды анықтау әдістері туралы түсінінікке ие болуы. Берілген курста студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстер және әдістері олардың талдауы туралы түснікті таныстырады. Термодинамика балансының шарттары; термодинамиканың біртекті процесстерінің заңдарын білу керек. Конструкция элементтерінің кернеулі деформацияланған күйінің талдауын термосерпімді тұтас орта моделін қолдана алуы керек. Конструкция элементтерінің деформацияланған кернеулі жағдайын талдау және термосерпімді тұтас ортаның моделін құрастыру дағдыларын меңгеру керек.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Материалдар механикасы бойынша практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - өндірістік қызметте, механика материалдар, және оны ғылыми практикада қолдану бойынша қазіргі тәжірибелік әдісті оқыту. Пәннің есебі, студенттердің өлшеуіш құралдар және зертханалық стенд құрылғыларының принциптері туралы түсінікке ие болуы. Берілген курста студенттерді автоматты басқару құрылғылары, разрывты машина көмегімен әр түрлі үлгідегі материалдармен сынақтар өткізуді таныстыру. Әр түрлі тәжірибелік әдістердің кемшіліктері мен лайықтығын, әдісті қолдануын білуі керек. Тәжірибелік зерттеу нәтижесін математикалық өңдеу, есептерді шешу үшін тәжірибелік әдістердің таңдау негізін істей алу керек. Тәжірибелік өңдеу бойынша өлшенетін құрылғы мен құралдарды, тәжірибелік құрылғы жұмысы бойынша практикалық дағдыға ие болу керек.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Механика модельдерінің сандық талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - сту-денттерге механиканың стационар және стационар емес есептерін шешуде, сандық әдістердің негіздерін таныстыру Пәннің есептері - әр түрлі есептерге тор әдісінің негізгі сандық әдісін, шектік және шектеулі элементер әдісін қолдануы. Берілген курста есептеу механикасының есептерінің жалпы түсініктері мен класификациясын, шектік және шектеулі элементтерін, таныстыру.

Механикадағы ұйытқу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты механикадағы ұйытқу теориясының әдістерін оқыту: космодинамика: қозғалмайтын бір нүктесі бекітілген қатты дене қозғалысын зерттеу үшін осы әдісті қолдану. Пәннің есебі - студенттерге ұйытқу теориясының әдісі бойынша білім беру, олардың жазылуы, Берілген курста студенттерге ұйытқу теориясының классикалық әдістерін - Линдстедта, Пуанкаре, Цейпеля, Биркгоффа; ұйытқудың қазіргі әдістерінің негізгі агоритмін -Хори-Депри әдісі және Делон-Хилл әдісі резонанс жүйесін зерттеу үшін қолданады. Ұйытқу теориясының теоремасын және негізгі түсініктерді, ұйытқу теориясындағы классикалық және қазіргі әдістер қамтуы керек. Жуық есептерді шешу үшін әдістерді қолдана алу керек. Механиканың нақты есептерін шешуде ұйытқу әдістерін қолдану дағдысына ие болу керек.

Механикалық жүйе қозғалысының орнықтылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты жалпы заңдылықтарды, дене арасындағы әсерлесуді, сонымен қатар механикалық жүйелер қозғалыс орнықтылығын зерттеуінің негізгі алгоритмін игеруі. Пәннің есебі - қозғалыс стабилизациясы және орнықтылық теориясының әдісіндегі механикалық есептерді шешуде оқыған білімді қолдану. Берілген курста орнықтылық теориясының негізгі түсініктерін, ұйытқыған қозғалыс теңдеуін, Ляпунов функциясы, Сильвестр критериі, орнықтылық емес теоремасын оқытады. Механикалық жүйелер қозғалысының орнықтылық теориясының негізін білу. Қозғалыс жүйесін басқаруын және орнықытылығына механикалық жүйелерді зерттеу үшін алынған білімді қолдана алуы керек. Механикалық жүйелер қозғалысының орнықтылығын зерттеу дағдысына ие болуы керек.

Өзгермелі массадағы денелер динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты негізгі түсініктерді, айнымалы массалы дене диамикасының әдістері мен теоремасын оқыту. Пәннің есебі - айнымалы массалы дене динамикасы, ракетодинамика, ғарышқа ұшу динамикасындағы аспан механикасының практикалық есептерін шешуде керек екенін студенттерге үйрету. Берілген курста қарапайым есептерді, айнымалы массалы нүкте динамикасының негізгі теоремасын, айнымалы массалы дене динамикасының негізгі теоремасын, күрделі орта ның негізгі моделдерін студенттерге оқытады. Айнымалы массалы дене динамикасының моделін мен теңдеуін және негізгі заңдарын білуі керек. Айнымалы массалы дене қозғалысының теңдеуін шешу және құра алуы керек. Теңдеулерді қорытуға және оны әдістермен шешу дағдысына ие болу керек.

Планетаның жасанды серігі қозғалысының қолданбалы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген модулдің мақсаты - Жердің жасанды серігінің (ЖЖС) қозғалыс теориясын, ұйытқушы күштің негізін ескергендегі екі қозғалмайтын ортаның жалпылагған есептері болып табылады. Пәннің есебі - ЖЖС қозғалыс теориясының негізін меңгеруді, басқа планета жүйесі үшін берілген теорияны талдауды білу. Берілген курста студенттерге Жасанды Жер серігінің қозғалысының дифференциалдық теңдеуін, серік қозғалысының орнықтылығы туралы есептерін, айкүн ұйытқуын, серіктің жалғасуын оқытады. Жасанды серіктің қозғалысы туралы жалпы есептің қойылуын білу керек. Күрделі емес қолданбалы есептерді шешу және қозғалыс теңдеуін қорыта алуы керек. Күрделі емес қолданбалы есепті шешу және математикалық моделдеу әдісін меңгеруі керек.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сұйықтар және газдар механикасының есептері үшін қолданбалы пакет программалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әр түрлі есептер үшін OpenFOAM пакет жұмыс принципі, негізгі бөлігі, механиканың есептері үшін қазіргі пакет программасын қолдана отырып студенттерді үйрету. Пәннің есебі - OpenFOAM пакетін қолданып тұтас орта механиканың әр түрлі есептерді шешуде дағдыға келтіру және студенттерді оқыту. Берілген курста OpenFOAM и SALOME біріктіре отырып қолданып, тұтас орта механикада OpenFOAM моделдеу, механиканың есептерін шешуде студенттерге программаға шолу жасауды таныстыру. Сұйық және газ механикасының есептерін үшін қолданбалы пакет программаларының негізгі принципін есептеуді білуі тиіс. Қолданбалы пакет программаларының көмегімен сұйық және газ механикасының есептерін шеше алу керек. Алынған нәтижелерді талдай және өңдеу әдістерін меңгеруі керек.

Сұйықтың динамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты құбылыстың нақты физикасын анықтауды, математикалық аппараттың көмегімен сұйық динамикасы және оны зерттеуін талдауға үйретеді. Берілген курста студенттер идеалды сұйық қозғалысының негізгі теңдеулерімен, сұйықтың құйынды қозғалысымен танысады. Құбылыстың реалды физикасын, сұйық механикасында кездесетін, сұйық ағынының зерттеу әдістері және математикалық моделін білуі керек. Құбылысты анықтауды, негізгі параметрлерді жасай алуы керек; математикалық аппарат көмегімен ағынды зерттеу және моделдерді құру әдісі меңгеру керек.

Тәжірибелік гидромеханика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: сұйық және газ ағынынын моделдеу бойынша, гидроаэромеханика зерттеуінің тәжірибелік әдісі және техника бойынша студенттерге білім беру. Пәннің есебі, аэродинамикалық түтіктің жұмысы мен құрылғысының принципі, тәжірбиелік стендттер және өлшенетін құралдар туралы студенттердің түсінігі болу керек. Берілген курста студентер: гидродинамиканың негізгі түсінігі ("Гидродинамика" стендімен жұмыс); «Гидравлика» и «Аэродинамика» стендімен жұмысты оқытады. Әр түрлі эксперименталді жеткілікті әдістерді, қолдана білу керек. Тәжірибелік зерттеу нәтижесін математикалық өңдеу, есептерді шешу үшін тәжірибелік әдістерді үйрену керек. Тәжірибелік өңдеу бойынша, өлшеуіш құралдар мен құрылғылар, тәжірибелік қондырғымен жұмыс жасауға практикалық дағдысын меңгеру керек.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тиімділік әдістері және механика есебін шешу үшін қолданбалы программалау пакеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге қолданбалы программа пакеттерінің көмегімен механиканың есептерін сандық шешу дағдысына ие болу. Қолданбалы программа пакеттер көмегімен механика есептерін шешуді студенттерге үйрету. Пәннің есебі - студенттерге қолданбалы және теориялық есептерін шешу үшін «Математика» пакет прогрограммаларын: графикалық функцияларын «Plot» и «3D Plot» дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістерін оқыту. Қолданбалы программаның негізгі түрлерін қамтамасыз етуін қолданбалы және теориялық есептерін шешу үшін «Математика» пакет программаларын білуі керек. Қолданбалы пакет программалар көмегімен теориялық және қолданбалы механиканың есептерін, алған нәтижесін талдай, график жасап және қорытынды шығара алуы керек. Механиканың есептерін шешу үшін "Математика" программалар пакетін қолдануға дағдысын меңгеруі керек.

Трибология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - үйкеліс теориясының іргелі сұрақтары және қатты дене тозуы және оларды практикада қолдану тәсілі нің білім жүйесі мен дағдысын ретке келтіру болып табылады. Пәннің есебі - әр түрлі шарттағы және режимдегі қатты денені салуда үйкелістің және тозудың заңдылықтарын оқыту. Берілген курста студенттерге байланыс және беттердің жанасатын үйкеліс кезіндегі негізгі түсініктерін, үйкеліс жылжымалы механиизмінің, үйкеліс жылжыма механизмін таныстыру. Трибологияның негізгі түсініктерін, процесстерді көрсете білу, деформацияланатын қатты дене байланыс кезіндегі әсерін және оның техникадағы орнын білуі керек. Физикалық процесстерді моделдеу үшін алынған білімдерді істей алу керек. Нақты есептерді шешу және математикалық аппаратпен моделдеуді меңгеруі керек.

Турбуленттілік негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұтас орта механика есебін шешу үшін қолданбалы программалау пакеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әртүрлі есептер үшін OpenFOAM пакетінің жұмыс принципін, механика есептерін шешу үшін қазіргі пакет программаларын қолданып студенттерді үйрету. Пәннің есебі - OpenFOAM пакетін қолданып тұтас орта механиканың әртүрлі есептерін шешуді OpenFOAMдағдыландырып студенттерді оқыту. Берілген курста механиканың есептерін шешу үшін программаға шолу, OpenFOAM-ғы тұтас орта механикасының есептерін моделдеу; OpenFOAM и SALOME бірігіп қолдануды студенттерге таныстыру. Сұйық және газ механикасының есебі үшін қолданбалы пакет программасын есебінің негізгі принципін білуі тиіс. Қолданбалы пакет программасының көмегімен сұйық және газ механикасының есебін шығара алуы тиіс. Алынған нәтижені талдай және өңдеу әдісін меңгеру керек.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Физикалық –химиялық гидромеханика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерге тұтқыр сұйықтың зерттеуінің негізгі сандық әдісін, Навье–Стокса теңдеуімен, және оның қасиеттерін үйрету. Пәннің есептері – студенттерге тұтқыр сұйық ағынының сандық моделін, ЕЕМ -да практикалық дағдыны сандық іске асыруға ие болуын үйрету. Берілген курста декарттық координат жүйесінде сығылмайтын сұйық қозғалысының теңдеуін, сығылмайтын сұйық қозғалысын негізгі сандық әдіспен есептеуін, ЕЕМ -да прогрограммалауды құруын таныстырады. Гидродинамиканың сандық моделін құру приципі және теориялық негіздерін және оның қасиеттерін білуі керек. Практикалық дағдыны іске асыруға дағдылануы, сұйық және газ ағынының сандық моделін таңдай және құрай алу керек. Алынған нәтижелерді талдай және өңдеу әдісін меңгеру керек.

Фильтрация теориясының негіздері, моделдер және есептеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - турбуленттік ағынды зерттеудің негізгі әдісін, статикалық гидродинамиканы моделдеудегі гипотезаны студенттерге таныстыру. Пәннің есебі - турбуленттік ағындағы моделудің әр түрлі есептерін шешу дағдысына ие болу және студенттерге математикалық моделді құруға үйрету. Бұл курста студенттер турбуленттілікті анықтауды, Рейнольдс кернеуінің моделін, турбуленттіліктің LES моделін, шекаралық қабатының теңдеулерін және олардың есептеуін таныстырады. Турбуленттік ағыстар мен оларды шешу әдістерін негізгі модельдерін білу керек. Нақты процестерді модельдеу және оң әдістерін таңдау үшін осы білімдерін қолдана мүмкіндігіне ие болу керек. Турбуленттік ағыстар мен олардың зерттеу модельдерін құру дағдыларын меңгеруі тиіс керек.

Фильтрацияның тәжірибелік әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение