Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Биотехнология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN - 2020
Бағдарлама: 5В070100-Биотехнология
Оқу деңгейі: Бакалавр
Емтихан: ҰБТ, Мамандық бойынша қабылдау емтиханы (тест)
Оқу түрі: Күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
«Биотехнология» бағыты бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызметке дайындалады:
• Ғылыми-зерттеу;
• Жобалық.
Бакаларлардың міндеттері:
- тағам өнімдерінің негізгі құрамдас бөлшектеріне талдау жасау,
- шикізат және дайын өнімнің компоненттерін анықтау;
- орта білім беру мекемелерінде биология және биотехнология негіздерінен сабақ беру.
Профильді пәндер
• Биотехнология негіздері
• Тағамдық биотехнология
• Өндірістік биотехнология
• Өсімдіктер биотехнологиясы
• Жасушалық биотехнология
• Экологиялық биотехнология
Білім берудің артықшылықтары:
• Аахен университеті (Германия); Витаутас Магнус университеті (Литва); ҒЗУ Белгород Мемлекеттік университетімен (Ресей) бірлескен халықаралық білім беру бағарламалары;
• Халықаралық білім беру бағдарламалар, білім беруде жаңа әдістер мен техникалық құралдар;
• Жаңа қондырғылармен жабдықталған зертханалар;
Халықаралық байланыстар:
• Белгород Мемлекеттік университеті (Ресей),
• Витаутас Магнус университеті (Литва);
• Аахен қолданбалы ғылымдар университеті (Германия),
• Остиндегі Техас университеті (АҚШ);
• Пьер және Мария Кюри университеті (Франция)
• Иеусалимдегі Еврей университеті (Израиль)
• Ракуно Гакуэн университеті (Жапония)
• Вена университеті (Австрия)
Практиканы өту және жұмысқа орналасу орындары:
• Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
• Микробиология және вирусология ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
• Инфекцияға қарсы препараттар ҒЗИ,
• ЖОО маман,
• Өндірістік орындарда маман,
• Орта мектеп, колледж, лицей оқытушылары,
• СЭО аға лаборант.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биотехнология
Мамандық шифры
5B070100
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Химия
Бейіндік пән
Химия
Өту балы
ҚАЗ
111
ОРЫС
102

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Аналитикалық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: Химиялық технология мамандығы бойынша оқудағы студенттерге аналитикалық химияның теориялық негіздері туралы білім беру және оны қара және түсті металлургия, химия және тағам өнеркәсібіндегі технологиялық процестерді аналитикалық қадағалауда, қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде практика жүзінде қолдана алуына ықпал ету. Мазмұны: Гомогенді және гетерогенді тепе-теңдіктер: қышқылды-негіздік реакциялар, комплекстүзу рекциялары, тотығу-тотықсыздану процестері, аз еритін қосылыстардың түзілуі. Химиялық сапалық талдау. Сандық талдаудың гравиметриялық титрлеу әдістері (экстракция, ионалмасу хроматография). Пәнді оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер: студент білу керек: гомогенді және гетерогенді тепе-теңдіктің теориялық негіздерін, сынақты сұрыптау және сынақты дайындау негіздерін, сандық анализдің химиялық әдістерінің теориялық негіздерін, анализді метрологиялық жабдықтау негіздерін. жасай білу керек: Элементтерді анықтаудың әр-түрлі әдістерінің мүмкіндіктерін критикалық бағалау және байқалатын құбылыстар негізінде теориялық қорытындылар жасау; анализ нысандарының құрамындағы компонеттерді анықтау және ашу; нысанды бөліп алудың тиімді әдістерін қолданып, сапалық және сандық анализ өткізу. меңгеру керек: Жасалған анализ туралы есеп беру. Сапалақ және сандық анализдерді өткізу операцияларын, зертханалық жабдықтарды қолдануды үйрену.

Ауылшаруашылық биотехнологиясының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бейорганикалық и аналитикалық химия
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейорганикалық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: бейорганикалық химияның теориясы мен практикасынан алынған білім,білік және дағды жүйесін қалыптастыру; Мазмұны: жалпы сипаттама, физикалық және химиялық қасиеттер, 1-18 топ элементтерінің физика-химиялық қасиеттері, жай және күрделі қосылыстарын алу әдістері Пәнді оқыту нәтижесінде игерілетін құзіреттіліктер (білім, білік, дағды): білу керек: жалпы сипаттама, физикалық және химиялық қасиеттер, 1-18 топ элементтерінің физика-химиялық қасиеттері, жай және күрделі қосылыстарын алу әдістері және қолданылуын; жасай білу керек: негізгі ілімдерді, теорияларды және негізгі заңдарды жай және күрделі қосылыстардың химиялық қасиетін түсіндіруге қолдануды, сондай-ақ химиялық реакциялардың жүру заңдылықтарын. игеру керек: оқу бағдарламасы бойынша қарастырылатын бейорганикалық заттарды синтездеу және оларды қолдануда қалыптасқан эксперименттік дағдыларды.

Биологиялық белсенді қосылыстар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биологияны оқытудың әдістемелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Мектепте биологиялық пәндерді оқыту мәселелерін, оқу үрдісін ұйымдастыру және биотехнология (биология) сабақтарын өткізу әдіс-тәсілдерін қарастыру. Биологияны оқыту барысында оқу-тәрбие жұмысын жүргізу принциптерін игеру; биологиядан білім беру бағдарламасын, оқулықтар мен оқу-құралдарын және арнаулы әдебиеттерді пайдалануды; биологиядан білім беру барысында оқу-әдістемелік құралдарын және жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана білу. Сабақ беру мен тәрбие жұмысының теориялық принциптеримен қаруланып, оны биологиядан сабақ өткізу және тәлім тәрбие жүргізу жолдарын тиімді пайдалануды; сабақтың тақырыптық, календарлық және жылдық жоспарларын жасауды үйренуді игеру; сабақ берудің міндеттері мен мақсатың, (дамытушылық, білімділік, тәрбиелік) және сабақты талдау әдіс-тәсілдерін толық меңгеру. Сабақ берудің дидақтикалық принциптерін сақтау арқылы өткізуді үйрену.

Биостатистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ғылыми тәжірибелерді жүргізуді жоспарлауға және нәтижелерін әртүрлі статистикалық өңдеу әдістерінің көмегімен, алған нәтижелердің сенімділік ықтималдығын талқылауға мүмкіндік береді. Қысқаша мазмұны: курста биологиялық зерттеулерде қолданылатын математикалық әдістер қарастырылады. Студенттерге статистикалық анализдің биологиялық құбылыстарды зерттеуде қажеттігін көрсетіп, статистикалық ой қабілеттерін жетілдіруге, алынған нәтижелердің сенімділігін анықтауға, статистикалық өңдеудің адекватты тәсілдерін үйренуге баулу. Білу керек: зерттеу нәтижелерінің сенімділігін анықтау үшін, қолайлы статистикалық тәсілдерді және нәтижелі зерттеуге әсер ететін факторларды таңдай білу. Игеру керек: есептің берілгенін талдап, қойылған мәселені шеше білу және дұрыс қорытынды шығару.

Биотехнология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнология нысандары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биотехнология нысандары-жануарлар биоалуантүрлілігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың даму ерекшелігін қарастыру. Қысқаша мазмұны: Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың классификациясын, топтастыруды, шығу тегін қарастырылады. Экологиялық жүйесінде жануарлардың ерекше рөлі туралы білу керек. Омыртқалы және омыртқасыз жануралардың даму ерекшелігін білуі тиіс; курс барысында алынған теориялық білімдерін практикада, зертханада қолдану және дала зерттеулерінде меңгеруі тиіс;

Биотехнология нысандары-микроорганизмдер және вирустар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Тірі табиғаттың үшінші патшалығының өкілдерінің прокариоттармен, олардың қасиетерімен, табиғаттағы және адам өміріндегі орнымен, жіктеу принциптерімен, олардың алуантүрлілігімен, прокариот клеткасының ультрақұрлымдық ұйымдастыруларымен, физикалық және химиялық факторларға байланысты олардың өсу және көбею ерекшеліктерімен, вирустардың негізгі қасиеттерімен, оларды бөліп алу тәсілдерімен, вирустарды жіктеу принциптерімен және олардың көбеюімен танысады. Курсты өту кезінде игереді: Микробтар әлемін, олардың табиғаттағы және адам өміріндегі орнын; прокариот клеткасының ультрақұрлымдық ұйымдастырылуын және вирустар; оларды жіктеу принциптерін білу тиіс; Білуге тиіс : Микроорганизмдерді ғылыми зерттеу нысаны және практикалық мақсаттар үшін қолдану; Микробты дақылдармен жұмыс жасау және оларды қоршаған орта нысандарынан бөліп алу; Микроорганизмдерді зерттеуде микроскоптау тәсілдерін қолдану. Меңгеруге тиіс : түрлі топтардағы микроорганизмдерді зерттеуде қолданылатын негізгі тәсілдерді; микроорганизмді дақылдау және бөліп алу тәсілдерін.

Биотехнология нысандары-өсімдіктер биоалуантүрлілігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Өсімдіктердің кғлассификациясын, систематикасын, өсімдік номенклатурасын қарастыру. Студенттер биологияның төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктерді зерттейді; Бастапқы таксономиялық топтардың су өсімдіктері, саңырауқұлақтар, лишайниктары, тамырлы өсімдіктер (архегониальды, гүлді өсімдіктер); Олардың классификациясы мен систематикасының негізгі принциптерін қарастырады. Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің құрылымдық ерекшеліктерін білуі тиіс; систематикалық өсімдіктер мен теоретикалық шешім бойынша, практикалық сұрақтар және ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану, меңгеру тиіс.

Биотехнологиядағы процестер мен аппараттар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Биотехнологиялық өндірістерде қолдантылатын үдерістермен және аппараттармен таныстыру. Биотехнологиялық үдерістер үшін реакторлардың негізгі механизмдерімен таныстыру. Биотехнологиялық өндірістердегі аппараттар мен үдерістерімен басқару жүргізу; микроорганизмдерді дақылдау параметрлерінің оптимальды көрсеткіштерін анықтау әдістерін меңгеру қажет

Биофизика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Тірі ағзаларда жүріп жатқан үрдістерді физика тұрғысынан түсіндіру, биологиялық жүйелердегі құрылымдар мен қызметтер арасындағы байланыстарды көрсету, биологиялық жүйелерді зерттеуде физика заңдары мен физика-химиялық әдістерді қарастыру. Курстың міндеті – студенттерді биофизикалық зерттеулердің заманауи әдістеріне үйрету, биологиялық жүйелердің биофизикалық заңдылықтарымен таныстыру. Мазмұны: Сәйкес физика бөлімдері бойынша биологиялық жүйелердің тіршілк ету заңдылықтары: термодинамика, макромолекулалар биофизикасы, биологиялық моделдер, кинетика, физикалық өрістер әсері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық (білім, дағдылық, құзырлық): студент білуі керек: биофизиканың негізгі принциптері мен қағидаларын білуі тиіс. пайдалана білуі керек: биофизиканың іргелі және қолданбалы есептерін қарастыруда алған білімдерін еркін қолдана алуы, биофизика есептерін дұрыс қойып, шеше білуі тиіс. дағдылану керек: биологиялық объекттермен жұмыс істеудің заманауи эксперименттік әдістерін дала және лаборатория жағдайларында қолдана білуде икемі болуы тиіс.

Биохимия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерге биохимия саласында қажетті көлемде іргелі білім беру, табиғи қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, химиялық және биологиялық қасиеттері және метаболизмі арасындағы өзара байланысты көрсету. Мазмұны: Амин қышқылдары, ақуыздар, ферменттер, көмірсулар, липидтер және нуклеин қышқылдарының құрылысы, химиялық және биологиялық қасиеттері және метаболизмі. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі тиіс: табиғи қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, химиялық және физика-химиялық қасиеттері, ақуыздар мен ферменттердің амин қышқылдық кезектесуін анықтау, көмірсулар мен липидтердің алмасуы, нуклеин қышқылдарының биосинтезі, сонымен бірге зерттеу нысандарынан биомолекулаларды бөлу методологиясы; жасай білуі тиіс: органикалық қосылыстардың әртүрлі кластарына жататын табиғи қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, химиялық және физика-химиялық қасиеттерін зерттеу, табиғи қосылыстардың зерттелетін топтарын әртүрлі әдістермен идентификациялау.

Генетикалық инженерия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Генетиканың даму тарихының зерттеу объектісі ретінде Drosophila melanogaster жеміс шыбынын пайдалана отырып, тірі организмнің жеке даму биологиясының генетикалық аспектілері қарастырылады. Курс барысында жұмыртқа клеткасының пісіп-жетілуінен онтогенездің барлық фазаларының дамуының генетикалық-молекулалық бақылануы бойынша қазіргі заманғы мәліметтерімен танысады және организмнің белгілер жиынтығын зерттеу жұмыстары көрсетіледі. Сонымен қатар, дрозофиланың дамуын бақылайтын гендер және олардың әсер ету механизмдері, жеміс шыбынының қалыпты дамуына мутацияның әсері қарастырады. Студенттер жеміс шыбынының даму генетикасы мен молекулалық биология салаларымен өзара тығыз байланысты дамып жатқан эксперименталды эмбриологиясының қазіргі замандағы жетістіктерін білу керек; Істей алуы керек: генетикалық зерттеулердің объектісі дрозофиламен жұмыс жүргізе алулары керек; Дағдысы болу керек: организмдердің жеке даму барысындағы көптеген мәселелерді шешуде, генетика ғылымында жинақтаған білімдерін, яғни, генетиканың негізгі заңдылықтарын қолдана алулары қажет.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және молекулалық генетика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Генетиканың негізгі заңдылықтарымен танысу. Қысқаша мазмұны: Генетиканың негізгі заңдылықтары әртүрлі организмдер деңгейінде (Drosophila melanogaster - жеміс шыбыны және бұршақ пен жұмсақ бидай ) қарастырылып, аллельді және аллельді емес гендердің, жыныспен тіркескен гендердің генетикалық анализі және кроссинговердің пайда болу механизімі мен мутациялық өзгергіштік, адам генетикасы мен популяциядағы генетикалық процестер талқыланса, ал тұқымқуалаушылықтың молекулалық механизімі, геннің жіңішке құрылымы деңгейінде талқыланады. Атап айтқанда аллелизм шегі, мутация мен рекомбинация үрдісінің молекулалық деңгейдегі үрдісі, генетикалық код, геннің функциясы және гендер әсерлесуінің молекулалық механизімі талқыланады. Білу керек: Студент классикалық генетиканың негізгі заңдылықтарын меңгеріп, қарастырып отырған белгілердің тұқымқуалауының молекулалық механизімін түсінуі керек. Сонымен қатар, өз бетінше генетикалық экспериментке бағдарлама жасап, оны қоя білу қажет. Игеру керек: алған білімдерін ғылыми және практикалық жұмыстарда пайдаланып, логикалық есептер шығарып, генетикалық анализдің қортындысын шығару қажет.

Жануарлар биотехнология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: зерттеу нысандары мен биотехнологияны дамыту тарихы, сонымен бірге жануарлар биотехнологиясының жалпы ұғымдары мен оның әдістерінің мал шаруашылығында қолданылуын оқыту. Міндеттері: жануарлар биотехнологиялық резервтерін білу; жануарлар биотехнологиясын қолданудың жалпы әдістерін білу; алынған білімдерін тұрақты және жоғары өнімді жануарлар жасауға қолдану. Студенттерге курсты меңгеруде: жануарлар биотехнологиясының биотехнологиялық резервінің жалпы биологиялық негіздерін, және экспериментальдық жануарлар биотехнология әдістерін білулері керек; теориялық білімдерін ғылым мен жануарлар практикасына қолдана білу керек; зертханалық жануарлармен және микроскоптармен; зертханалық құрал-жабдықтармен, және хирургиялық инструменттермен жұмыс істеуді игерулері керек.

Жануарлар биотехнология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: зерттеу нысандары мен биотехнологияны дамыту тарихы, сонымен бірге жануарлар биотехнологиясының жалпы ұғымдары мен оның әдістерінің мал шаруашылығында қолданылуын оқыту. Міндеттері: жануарлар биотехнологиялық резервтерін білу; жануарлар биотехнологиясын қолданудың жалпы әдістерін білу; алынған білімдерін тұрақты және жоғары өнімді жануарлар жасауға қолдану. Студенттерге курсты меңгеруде: жануарлар биотехнологиясының биотехнологиялық резервінің жалпы биологиялық негіздерін, және экспериментальдық жануарлар биотехнология әдістерін білулері керек; теориялық білімдерін ғылым мен жануарлар практикасына қолдана білу керек; зертханалық жануарлармен және микроскоптармен; зертханалық құрал-жабдықтармен, және хирургиялық инструменттермен жұмыс істеуді игерулері керек.

Жануарлар физиология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жануар ағзасының үдерістерін, олардың бір бірімен және сыртқы ортамен байланыстылығын көрсетеді. пәндік құзырет: тірі ағзалардың тіршілік ету және дамуының негіздерін білу; биологиялық жүйелерді және процестерді өнеркәсіптік өндірісте пайдаланудың негіздерін білу; физиологиялық, биохимиялық процестердің арасындағы өзара байланыстылығын түсіну және анықтай алуға қабілетті болу; физиологиялық процестердің генетикалық тұрғыдан шартталған екенін, биофизикалық заңдардың физиологиялық процестерге әсерін түсіну, осы қабілеттерін практикада қолдану. Меңгеру қажет: адам және жануарлар ағзалардың функционалды күйін бағалау әдістерін.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Клеткалар мен ұлпалар биологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ұлпа мен клеткалар ультрамикроскопиялық және микроскопиялық құрылысын негізгі зерттеу әдістерін , білімдерін, ақпаратты игеру. Курста заманауи гистохимиялық әдістері туралы негізгі теориялық білімдерін береді; гистологиялық препараттарды әзірлеу және оларға биологиялық сипаттамасын беру. микроскопиялық препараттарды әзірлеу техникасын білу тиіс; гистологиялық препараттарды әзірлеу үшін материалды өндеу туралы білімі болу керек; микротоммен жұмыс жасау әдістемелерін игеру, препараттарды гистологиялық бояуларымен бояуды игеру; электронограммаларды және гистологиялық препараттарды «оқу» тәсілдерін меңгеру

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау.Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді.пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді.дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Медициналық биотехнология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Биологиялық препараттарды алу технологиялар туралы көрініс беру. Медициналық биотехнология курста жаңа дәрілік препараттарды жасау, аурудың түрін анықтау үшін жаңа диагностикалық жүйелерді шығару, ауруды емдеу үшін жаңа әдістерді жасау тәсілдерін, адамдың жұқпалы аурулардың профилактикасын іске асыру үшін жаңа тиімді вакциналарды құру жолдары қарастырылады. вакциналарды жасаудың биотехнологиялық әдістерін және адам мен жануарлар ауруларының емдеу жолдары жайлы түсінігі болу.

Медициналық биохимия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроорганизмдер биотехнология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ғылыми тәжірибелерді жүргізуді жоспарлауға және нәтижелерін әртүрлі статистикалық өңдеу әдістерінің көмегімен, алған нәтижелердің сенімділік ықтималдығын талқылауға мүмкіндік береді. Қысқаша мазмұны: курста биологиялық зерттеулерде қолданылатын математикалық әдістер қарастырылады. Студенттерге статистикалық анализдің биологиялық құбылыстарды зерттеуде қажеттігін көрсетіп, статистикалық ой қабілеттерін жетілдіруге, алынған нәтижелердің сенімділігін анықтауға, статистикалық өңдеудің адекватты тәсілдерін үйренуге баулу. Білу керек: зерттеу нәтижелерінің сенімділігін анықтау үшін, қолайлы статистикалық тәсілдерді және нәтижелі зерттеуге әсер ететін факторларды таңдай білу. Игеру керек: есептің берілгенін талдап, қойылған мәселені шеше білу және дұрыс қорытынды шығару.

Микроорганизмдер физиология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді микроорганизмдерді дақылдаудың ғылыми негіздерімен және нақты метаболиттер алу үшін олардың метаболизмдерінің негізгі процестерімен таныстыру. Студент игереді: коректік заттың клеткаға ену жолдары; микроорганизмдердің коректену типтері; микроорганизмдері дақылдау тәсілдері. Игереді: Түрлі культиверлеу жағдайларында микроорганизмдердің өсіп – даму заңдылықтарын және заттарға қажеттіліктерімен таныстыру. Меңгереді: биотехнологияда қолданылатын микроорганизмдердің таза дақылдарымен жұмыс жасай білу.

Молекулалық биология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Клеткадағы негізгі молекулалық-генетикалық үрдістерді оқыту. Про- және эукариот жүйелеріндегі генетикалық материалдың құрылымдық ұйымдасуымен физика-химиялық негіздерін қарастырады. Қазіргі заманғы көзқарастарға және молекулалық механизмдердің жүзеге асуын зерттеу әдістеріне, сонымен қатар, ДНҚ репарациясы, рекомбинация, гендер экспрессиясы, репликацияның реттелу механизмдеріне ерекше назар аударылады. Білу керек: про- және эукариот жүйелеріндегі генетикалық ақпараттың ұйымдасуының әртүрлі деңгейін және физика-химиялық қасиеттерін; молекулалық-биологиялық зерттеулердің негізгі жолдарын. Істей білу керек: зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажет материалдармен құрал-жабдықтарды қолдана білуі, сонымен қатар молекулалық-генетикалық үрдістерді зерттеу әдістерінің әртүрлі жолдарына молекулалық деңгейде түсіндіре білуі қажет. Дағдысы болуы керек: Зертханалық құрал-жабдықтармен жұмыс істеуді; зертханалық тәжірибелерге есеп жаза білу.

Молекулалық дианостика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Молекулалық диагностикалау әдістері, тұқым қуалайтын ауруларға жауапты гендерді анықтауға ғана емес, сонымен қатар, нақты немесе басқа да бір аурулардың туындауына бейім гендерді анықтау. Бұл курста гендік деңгейде тұқым қуалайтын және қуаламайтын ауруларды диагностикалау, емдеу және профилактикалауда жаңа молекулалық және диагностикалаудың цитогенетикалық әдістері: ПТР, блот-гибридизация, секвенирлеу, биочиптерді қолдана отырып, тек қана тұқым қуалайтын ауруларды тиімді диагностикалауда ғана емес, сонымен қатар мутацияның гетерозиготалы тасымалдаушысын анықтауда, әсіресе, мультифакторлы ауруларды профилактикалауда қолдануға мүмкіндік беретін сұрақтар қарастырылады. Білу керек: гендік деңгейде тұқым қуалайтын және қуаламайтын ауруларды диагностикалау, емдеу және профилактикалаудың теориялық және тәжірибелік негізін, жаңа молекулалық және диагностикалаудың цитогенетикалық әдістерін қолдана отырып, гендер көмегімен емдеу және гендердегі мутацияны жөндеуді білу. Істей алуы керек: теориялық білімді ғылым мен тәжірибеге енгізуде қолдану, тәжірибелерді жоспарлауда ауру адамның геномдық ерекшеліктерін ескере отырып, дәрi-дәрмекпен емдеуде жеке қасиеттерін қатаң сақтау сияқты тәжiрибелердi сауатты жоспарлауды. Дағдысы болу керек: организмнің дамуының кез-келген кезеңінде тұқым қуалайтын ауруларды молекулалық диагностикалау, соның iшiнде тууға дейiн (құрсақта диагностикалау) және кейбiр кең таралған ауруларға бейiмделген гендерді анықтау, және «дактилоскопия» - геномның құрылымдық ерекшеліктерін талдау негізінде гендерді идентификациялауды.

Оқшауланған биообъектілер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіптік биотехнология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттерді қоршаған ортаның негізгі ластаушы көздерімен, олардың миграциялану жолдарымен, экожүйелерде жиналу және трансформациялауымен таныстыру; қоршаған ортаны ластаушылардың санын анықтау және бағалау әдістерімен; арнайы биотехнологиялық әдістер көмегімен экожүйелердің қайта қалпына келу әдістерін; қалдықтарды өңдеу әдістерімен таныстыру. оқу нәтижесінде студенттер ластанған қалдық суларды, топырақ, ауаны тазалаудың негізгі биотехнологиялық әдістерін игереді, қалдық сулар мен қалдықтарды зарарсыздандыру тәсілдерін меңгереді. биотехнологиялық әдістермен ластанған экожүйелерді тазартуда теориялық білімі мен тәжірибедегі қабілетін қолдана білу; микроорганизмдерді, қайта өңдеу өнімдерін және өсімдіктерді пайдалануға негізделген тазартудың жаңа әдістерін жасау. Ластанған экожүйелерді бағалауда модельдік зерттеулер әдістерін меңгереді.

Өсімдіктер биотехнология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттерді бүгінгі таңдағы ХХI технологиясы деп аталатын, биотехнологиялық процестер мен объектілерді пайдалануға негізделген экономикалық жағынан тиімді, маңызды өнімдер шығаратын жəне өндіріс процестерін дамытатын ғылым мен өндірістің жаңа саласы – биотехнология негіздерімен таныстыру. Қысқаша мазмұны: өсімдік клеткалары мен ұлпа культураларын in vitro жағдайында өсірудің теориялық негіздері мен əдістері қамтылған. In vitro жағдайында өсірілетін өсімдік клеткаларынан экономикалық маңызды өнімдерді шығару технологиялары қарастырылады. Жалпы құзырет: студент өсімдіктерден бөліп алынған клеткалар мен ұлпаларды in vitro жағдайында өсіру əдістерін игеруге міндетті; студент өсімдіктердің клеткалары мен ұлпа культураларынан екінші реттік метаболиттерді алудың жаңа эксперименталдық жолдары мен технологияларын меңгеруге міндетті; осы курстан алған теориялық білімін практикамен ұштастырып, өз алдына тəжірибелерді жоспарлау, орындау жəне тиісті қорытындылар мен тұжырымдар жасау жəне көпшілік талқысына сала білуге машықтану қажет.

Өсімдіктер және жануарлар биоалуантүрлілігі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер физиология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Өсімдік ағзасының үдерістерін, олардың бір бірімен және сыртқы ортамен байланыстылығын көрсетеді. Өсімдіктер физиологиясы негіздері пәннің бөлімдері: өсімдік клеткасының жеке компоненттерінің құрылысы мен қызметі, фотосинтездің жарық және қараңғы сатысының механизмдері мен маңызы, тыныс алу субстратының тотығу жолдары, судың өсімдікке енуі мен тасымалдануының механизмі, өсімдіктердегі минералды заттарды және олардың метаболизмі, өсімдіктердің өсуі мен дамуының заңдылықтары, өсімдіктердің төзімділігінің физиологиялық негіздері. пәндік құзырет: тірі ағзалардың тіршілік ету және дамуының негіздерін білу; биологиялық жүйелерді және процестерді өнеркәсіптік өндірісте пайдаланудың негіздерін білу;физиологиялық, биохимиялық процестердің арасындағы өзара байланыстылығын түсіну және анықтай алуға қабілетті болу; физиологиялық процестердің генетикалық тұрғыдан шартталған екенін, биофизикалық, фотохимиялық заңдардың физиологиялық процестерге әсерін түсіну, осы қабілеттерін практикада қолдану. Меңгеру қажет: өсімдіктер, ағзалардың функционалды күйін бағалау әдістерін.

Профилактикалық мақсаттағы тағамдық өнімдер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық генетика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тағамдық биотехнология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Өсімдік және жануар шикізаттарын өңдеуде битехнологиялық процестерді қолдануды қалыптастыру; ферменттік препараттарды, азықтық қоспаларды және биологиялық белсенді заттарды өндірістік қолдану; арнайы өнімдерді алу, азықтық өнімдердің қауіпсіздігі, азықтық өнімдердің бұзылуында микроорганизмдердің ролі, азықтық кәсіпорындардағы гигиена талаптары; азықтық өндірістерде биотехнологияның қолданылуы. Меңгеру керек: азық – түлік өндірісінде биотехнология тәсілдерін және әдістерін қолдану; азық – түлік өнімдеріне және өндірісіне бақылау жүргізу. Игеру: азық -түлік өнімдерін және шикізатын микробиологиялық зерттеу тәсілдері; азық – түлік өндірісінде түрлі биотехнологиялық тәсілдерді қолдану әдістемесі.

Төмен молекулалық биологиялық заттар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты − табиғи төмен молекулалық заттардың құрылымы, қасиеттері және тірі ағзаларда атқаратын қызметі түралы теориялық негіздерін терең түсіну және биологиялық материалдармен жұмыс істеу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқып алынған білім тірі ағзалардың қызметінің негізінде жататын биохимиялық процестердің механизмдерінің түсіну үшін қажет және медицина мен ауылшаруашылық үшін бағалы биологиялық белсенді заттарды алу үшін пайдаланатын әдістердің теоретикалық негізі болады. Курстың міндеттері: студенттерге табиғи молекулалық салмағы төмен қосылыстардың құрылысымен, қасиеттерімен, қызметтерімен таныстыру, құрылымы мен қызметінің өзара байланысы түралы білім беру студенттер органикалық қосылыстардың құрылымын, қасиеттері мен қызметтің зерттеу үшін тәжірибелік практикалық дағды алу керек, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау, өндірісте және биотехнологияның мәселерін шешу үшін пайдалану жолдарын түсіну керек. Алынған теоретикалық және практикалық білім биотехнология мамандығы бойынша оқитын студентерге кейінгі пәндерді игеріп алу үшін қажет.

Физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Экологиялық биотехнология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттерді қоршаған ортаның негізгі ластаушы көздерімен, олардың миграциялану жолдарымен, экожүйелерде жиналу және трансформациялауымен таныстыру; қоршаған ортаны ластаушылардың санын анықтау және бағалау әдістерімен; арнайы биотехнологиялық әдістер көмегімен экожүйелердің қайта қалпына келу әдістерін; қалдықтарды өңдеу әдістерімен таныстыру. оқу нәтижесінде студенттер ластанған қалдық суларды, топырақ, ауаны тазалаудың негізгі биотехнологиялық әдістерін игереді, қалдық сулар мен қалдықтарды зарарсыздандыру тәсілдерін меңгереді. биотехнологиялық әдістермен ластанған экожүйелерді тазартуда теориялық білімі мен тәжірибедегі қабілетін қолдана білу; микроорганизмдерді, қайта өңдеу өнімдерін және өсімдіктерді пайдалануға негізделген тазартудың жаңа әдістерін жасау. Ластанған экожүйелерді бағалауда модельдік зерттеулер әдістерін меңгереді.

Энзимология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Табиғаты белоктық заттар ретінде ферменттердің құрылымы жайлы қазіргі заманғы ұсыныстар қарастыру. Энзимология курсы - ферменттердің, биологиялық катализаторлардың, құрылымы, қасиеттері, әсерінің механизмдерін зерттейтін ғылым. Ферменттердiң негізгі кластары, катализдейтін реакциялары туралы, ферментерді қолданбалы пайдалану салалар туралы бiлім беріледі. биологиялық молекулаларды зерттеудің классикалық әдістерін практикада қолдана білу; Игеру керек: ферментердің классификациясы мен номенклатурасын, олардың құрылымы мен реакцияларды катализдейтін механизмдерін, қазіргі заманғы ферменттерді зерттеу әдістерін, ферменттерді қолданбалы пайдалану салаларын; тәжірибе жұмыс жасағанда және алған нәтижелердің анализінде информациялық технологияларды пайдалану, глобалды компьютерлік жүйелерінің ақпараттарымен жұмыс жасай білуді;

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Биотехнологиялық өндірісіндегі менеджмент және маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: биотехнологиялық өндірісіндегі менеджмент және маркетинг негіздерін қарастыру. Биотехнологиялық өнімдеріне сұраныс пен ұсыныс бойынша талдау және мониторингті жүргізу. Биотехнологиялық өндірісте басқару принциптерін білу. Биотехнологиялық өндірісті модельдеу және жоспарлау Студенттер биотехнологиялық өндірісіндегі менеджмент және маркетинг негіздерін білуі тиіс; биотехнологиялық өндіріс саласында әртүрлі экономикалық мәселелерін модельдеу, болжау, талдауды игеру.

Генетикалық технологиядағы зертханалық зерттеулердің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Генетикалық және клеткалық инженерияның молекулалық, клеткалық механизмдері мен қазіргі заман биотехнологиясы әдістерін қарастыру. Гендерді карталаудың жаңа әдістерін, аурулар диагностикасын, адам гендерінің белок өнімін коммерциялық өндіру, генетикалық тестілеу айтылады. Білу керек: Биотехнологияның генетикалық негіздерін, жануарлар соматикалық және жыныс клеткаларына генетикалық трансформациялау принциптері мен әдістерін. Меңгеруі керек: ПТР талдауы бойынша тәжірибені жоспарлауға теориялық және практикалық білімін қолдануды. Игеруі керек: ДНҚ амплификациялау, секвенирлеу құралдарымен және биотехнологияда қолданылатын басқа лабораториялық құралдарын.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (биотехнология саласы бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттерге инновациялық кәсіпкерліктің негіздерін қалыптастыру. Курста инновациялық кәсіпорынды ұйымдастыру, осы кәсіпкерлік түрінің негізгі қауіп-қатерлері және оның қауіпсіздігін сақтау сұрақтары қарастырылады. Курстың міндеттері: студенттерді қазіргі экономикадағы инновациялардың рөлімен таныстыру; жоғары дәрежелі ғылыми көлемді және жаңалығы бар, бәсекеге қабілетті өнімдер жөнінде көріністерді беру; өнімнің өз құнын ұстау, төмендеуге жаңа сұраныстарын, инвестициялар табыстарына, жаңа өнімдердің өндіріс имиджін жоғарлатуға (рейтинг), жаңа нарықтардың, соның ішінде ішкі нарықтардың ашылуын және игеруін жасауды үйрету. инновациялық кәсіпкерлікті ұйымдастырудың сұрақтарын білу; бәсекеге қабілетті өнімдерді шығаруға дағдылану; инвестицияға тарту әдістерін, өнімнің өзіндік құнын төмендетуді меңгеру.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Медициналық биотехнологиядағы зертханалық зерттеулердің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Медициналық биотехнологияда қолданылатын экспериментальды әдістермен студенттерді таныстыру зертханалық әдістерді биотехнологиялық зерттеулерде қолдана білу керек; эксперимент қою техникасын меңгеру керек; зерттеу мақсаты мен міндетіне сәйкес эксперименттерді жобалай алу керек

Өсімдіктер мен микроорганизмдер биотехнологиясындағы зертханалық зерттеулердің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:студенттерді ғылыми және зертханалық зерттеу жұмыстарының негіздерімен таныстыру, биотехнологиялық зерттеулерді өсімдіктерде, микроорганизмдерде жүргізу және алынған нәтижелерге талдау жасауды үйрету. Пәнді оқыту нәтижесінде студент игереді: биотехнологиялық процестерін бақылаудың микробиологиялық тәсілдерін; кең тараған биотехнологиялық процестерді іске асырудың технологиясы және жалпы принциптері; өсімдіктер және микроорганизмдер технологиясы саласындағы зерттеу тәсілдері және эксперимент жасау және жобалау; биотехнологиялық зерттеулерінде пайдаланылатың зертханалық әдістерін білуі тиіс; зерттеу мақсаттарды орындау үшін тәжірибе тәртібін жоспарлауды меңгеру.

Психология және педагогика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттердің қазіргі уақыттағы психологиялық білімнің ролі мен орнын саналау, таңдаған мамандықтары аясында кәсіби қалыптастыру үрдісінде олардың мәнін ашу. Қысқаша мазмұны: Студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзара әрекетінің технологияларымен танысуы. Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. «Психология» курсын оқыту нәтижесінде студенттер психология ғылымының негізгі категориялары мен түсініктерін, психология ғылымының әдіснамалық негізін, психология ғылымының негізгі теориялары, концепциялары және принциптерін, психикалық құбылыстардың мазмұнын, мәнін және формасын, олардың даму динамикасын, психикалық шындықты оқыту әдістерін, жаңа психологиялық әдістер және технологиялар мәнін және тұлға қалыптасу ерекшеліктерін меңгеруі тиіс. Студент білуі тиіс: педагогика ғылымының өзекті мәселелерін;педагогикалық қызметтің мәнін.Студент меңгеруі тиіс:педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдану;Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтау.Студент меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыру дағдыларын меңгеруі тиіс. «Психология» курсын меңгеру нәтижесінде студент білуі тиіс:танымдық үдерістер және басқару құбылыстары бірлігіндегі психикалық құбылыстар жүйесін, психология ғылымының теориялық әдіснамалық негізін; психология ғылымының пәнін анықтаудағы негізгі бағыттарды және психология ғылымының негізгі түсініктері мен категорияларын; адамның тұлға ретінде қалыптасуындағы индивидуалдылық жүйесінің дамуы мен қалыптасу ерекшеліктерін, тұлғааралық және топаралық қатынастардың негізгі сипаттамаларын; Жасай білуі тиіс: алған психологиялық білімдерін тәжірибеде адекватты қолдана алу; тұлғалық қасиеттерді анықтау және психологиялық мінездемелерді құрастыру мақсатында адамның индивидуалды ерекшеліктерін зерттеу; тұлғааралық қарым-қатынас және топтық өзара әрекет контекстіндегі басқа адамдармен қатынас жасау жүйесін құрастыра алу. Меңгере білуі тиіс:психологиялық зерттеу жүргізе алу, алынған мәліметтерді өңдеу және қорытындыларды интерпретациялау; тұлғаның дамуына және оның индивидуалды психологиялық ерекшеліктерді жетілдіруіне практикалық нұсқаулар жасай алу: тұлғааралық қатынастарды, топтың психологиялық құрылымының дамуы мен қалыптасуын түзету және бағалау.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практикасы (дала)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение