Бакалавриат
Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ASSIN
Бағдарлама: 5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: қазақ тілі (орыс тілі), математика, Қазақстан тарихы, химия
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл

«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» бағытының бакалавры кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне дайындалуда
• органикалық заттар мен материалдарды өндіру кезінде пайдаланылатын шикізаттар мен материалдарға ішкі бақылау жүргізу және ұйымдастыру, жоғары сапаны қамтамасыз ететін жаңа технологиялық үрдістер жасау мақсатында бастапқы шикізат, аралық өнімдер құрамы мен қасиеттерін бағалау; құрылғылар, шикізат пен қосалқы материалдарды қолданудың жоғары тиімділігін қамтамасыз ету және бағалау
• жаңа технологиялық үрдістер, технологиялық желілері немесе технологиялық қондырғыларды жобалауға техникалық тапсырмаларын әзірлеу; тәжірибелік-өндірістік, өндірістік технологиялық регламенттерді сынау; іске қосу мен жөндеу жұмыстарына қатысу және қамтамасыз ету
• жаңа химиялық технологиялар және технологиялық үрдістерді жасау бойынша ғылыми-зерттеу және құрылмалық жұмыстарды жүзеге асыру, іске қосу мен жөндеу жұмыстарын жүргізу
• қолданыстағы өндіріс шарттарына сәйкес орындаушылар мен мамандар тобының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ұйымдастыру; өндірістің техникалық-экономикалық талдауын жүргізу
Бейінді пәндер:
• Нәзік органикалық синтез, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиялық технологиясы
• Табиғи қосылыстар мен нәзік органикалық синтез химиялық технологиясы
• Полимерлер және косметикалық, жуғыш заттардың химиялық технологиясы
• Нәзік органикалық синтез, мұнай және газ өңдеу химиялық технологиясы
• мұнай және газ өңдеу, косметикалық, жуғыш заттардың химиясы мен технологиясы
Білім берудің артықшылықтары:
• Көне ғылыми-зерттеу мектептер дәстүрлерінің сабақтастығы
• Бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы ең жаңа әдістемелер және техникалық құралдар
• Органикалық заттардың химиялық технологиясы саласындағы зерттеулер келелі мәселелерінің жиынтығы мен әдістемелерінің аса кең ауқымды спектрі
• Мамандандырылған және талап етілген органикалық заттардың химиялық технологиясы саласын терең зерттеу
Халықаралық қатынастар: серіктес жоғары оқу орындарында білім алуға бакалаврлар мүмкіндігі бар: Новосібір мемлекеттік техникалық университеті (Ресей Федерациясы); Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университеті (Ресей Федерациясы), Н.Н. Ворожцов атындағы Новосібір органикалық химия институты (Новосібір, Ресей), Г.К. Боресков атындағы катализ институты Ресей ғылым академиясының Сібір филиалы (Ресей Федерациясы), Ғылыми аспап жасау құрастырымдық технологиялық институты РҒА СБ (Ресей Федерациясы), Росток университеті (Германия), Постдам университеті (Германия), Карачи университеті (Пәкістан), Пурду университеті (АҚШ), Рединг университеті (Ұлыбритания).
Іс-тәжірибе өті орындары мен ықтимал жұмыспен қамту: мұнай, мұнай-химия, мұнай-газ компаниялары, мұнай өңдеу зауыттары, фармацевтикалық зауыттар, химиялық зертханалар және басқа т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
5B072100
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
65
ОРЫС
65

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алифатикалық қосылыстардың органикалық химиясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: органикалық химияның фундаменталдық негіздері, оның мағынасы мен химиялық өнеркәсіптің маңызды салаларының теориялық базасындағы ролі. Мазмұны: Органикалық химияға кіріспе. Органикалық химияның теориялық негіздері. Алифатикалық көмірсутектер. Монофункциональды туындылар. Галогентуынды көмірсутектер. Спирттер, жай және күрделі эфирлер. Альдегидтер мен кетондар. Карбон қышқылдары мен олардың туындылары. Күкіртті органикалық қосылыстар. Азотты органикалық қосылыстар. Карбоциклді қосылыстар. Гетероциклді қосылыстар. Циклді қосылыстардың функционалды туындылары. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент білуі керек: органикалық қосылыстардың реакциялық қабілеттері мен құрылысы арасындағы логикалық байланыс; біліктілік: органикалық қосылыстарға идентификациялауды жүргізу, синтездеу; дағды: органикалық заттар туралы мағлұмат, оларды алу әдістері, тұрмыс пен өнеркәсіпте қолданылуы.

Аналитикалық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: Химиялық технология мамандығы бойынша оқудағы студенттерге аналитикалық химияның теориялық негіздері туралы білім беру және оны қара және түсті металлургия, химия және тағам өнеркәсібіндегі технологиялық процестерді аналитикалық қадағалауда, қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде практика жүзінде қолдана алуына ықпал ету. Мазмұны: Гомогенді және гетерогенді тепе-теңдіктер: қышқылды-негіздік реакциялар, комплекстүзу рекциялары, тотығу-тотықсыздану процестері, аз еритін қосылыстардың түзілуі. Химиялық сапалық талдау. Сандық талдаудың гравиметриялық титрлеу әдістері (экстракция, ионалмасу хроматография). Пәнді оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер: студент білу керек: гомогенді және гетерогенді тепе-теңдіктің теориялық негіздерін, сынақты сұрыптау және сынақты дайындау негіздерін, сандық анализдің химиялық әдістерінің теориялық негіздерін, анализді метрологиялық жабдықтау негіздерін. жасай білу керек: Элементтерді анықтаудың әр-түрлі әдістерінің мүмкіндіктерін критикалық бағалау және байқалатын құбылыстар негізінде теориялық қорытындылар жасау; анализ нысандарының құрамындағы компонеттерді анықтау және ашу; нысанды бөліп алудың тиімді әдістерін қолданып, сапалық және сандық анализ өткізу. меңгеру керек: Жасалған анализ туралы есеп беру. Сапалақ және сандық анализдерді өткізу операцияларын, зертханалық жабдықтарды қолдануды үйрену.

Аналитикалық химия және талдаудың физика-химиялық әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге сапалық жартылай микроталдаудың теориялық негіздері, катиондар мен аниондардың аналитикалық реакциялары, олардың жүру жағдайлары жөнінде терең білімдер беру; оларды элементтер мен олардың қосылыстарын бөлу, концентрлеу және сапалық анықтау әдістерімен таныстыру. Мазмұны: катиондар мен аниондардың аналитикалық жіктелуі; аналитикалық реакциялардың сезгіштігі мен талғағыштығы; аналитикалық химиядағы негізгі иондық тепе-теңдіктер (қышқыл-негіздік, комплекстүзілу, тұнба-ерітінді, тотығу-тотықсыздану), олардың тепе-теңдік константалары мен көрсеткіштерін есептеу; иондарды бөлу және концентрлеу әдістері (экстракция, ионалмасу хроматография). Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі керек: сапалық талдауда қолданылатын химиялық реакциялардың механизмі, олардың жүру жағдайлары; игеруі керек: талдау мақсатына сәйкес катиондар мен аниондарды талдау сызбанұсқасын таңдау; әр түрлі ерітінділер мен қатты үлгілердің химиялық құрамын (сапалық) анықтау; ие болуы керек: сапалық талдаудың әр түрлі аналитикалық операцияларын (иондарды тұндыру; тұнбаны ерітіндіден бөлу және еріту; микрокристаллоскопиялық және тамшылы сапалық талдау жүргізу; иондарды тұндыру және экстракция әдістерімен бөлу және концентрлеу) орындаудың практикалық дағдыларын иелену.

Аналитикалық химия және талдаудың физика-химиялық әдістері бойынша лабораториялық практикумы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге сапалық жартылай микроталдаудың теориялық негіздері, катиондар мен аниондардың аналитикалық реакциялары, олардың жүру жағдайлары жөнінде терең білімдер беру; оларды элементтер мен олардың қосылыстарын бөлу, концентрлеу және сапалық анықтау әдістерімен таныстыру. Мазмұны: катиондар мен аниондардың аналитикалық жіктелуі; аналитикалық реакциялардың сезгіштігі мен талғағыштығы; аналитикалық химиядағы негізгі иондық тепе-теңдіктер (қышқыл-негіздік, комплекстүзілу, тұнба-ерітінді, тотығу-тотықсыздану), олардың тепе-теңдік константалары мен көрсеткіштерін есептеу; иондарды бөлу және концентрлеу әдістері (экстракция, ионалмасу хроматография). Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі керек: сапалық талдауда қолданылатын химиялық реакциялардың механизмі, олардың жүру жағдайлары; игеруі керек: талдау мақсатына сәйкес катиондар мен аниондарды талдау сызбанұсқасын таңдау; әр түрлі ерітінділер мен қатты үлгілердің химиялық құрамын (сапалық) анықтау; ие болуы керек: сапалық талдаудың әр түрлі аналитикалық операцияларын (иондарды тұндыру; тұнбаны ерітіндіден бөлу және еріту; микрокристаллоскопиялық және тамшылы сапалық талдау жүргізу; иондарды тұндыру және экстракция әдістерімен бөлу және концентрлеу) орындаудың практикалық дағдыларын иелену.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бейорганикалық химия
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: бейорганикалық химияның теориясы мен практикасынан алынған білім,білік және дағды жүйесін қалыптастыру; Мазмұны: жалпы сипаттама, физикалық және химиялық қасиеттер, 1-18 топ элементтерінің физика-химиялық қасиеттері, жай және күрделі қосылыстарын алу әдістері Пәнді оқыту нәтижесінде игерілетін құзіреттіліктер (білім, білік, дағды): білу керек: жалпы сипаттама, физикалық және химиялық қасиеттер, 1-18 топ элементтерінің физика-химиялық қасиеттері, жай және күрделі қосылыстарын алу әдістері және қолданылуын; жасай білу керек: негізгі ілімдерді, теорияларды және негізгі заңдарды жай және күрделі қосылыстардың химиялық қасиетін түсіндіруге қолдануды, сондай-ақ химиялық реакциялардың жүру заңдылықтарын. игеру керек: оқу бағдарламасы бойынша қарастырылатын бейорганикалық заттарды синтездеу және оларды қолдануда қалыптасқан эксперименттік дағдыларды.

Биоорганикалық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Химиядағы негізгі табиғи қосылыстардың (ақуыздар, көмірсулар, коферменттер, липидтер, нуклеин қышқылдары, дәрумендер және т.б) олардың құрылысы арасындағы заңдылықтар түсінігін және осы білімді тірі организмде өтіп жатқан үрдістерді зерттеу негізі ретінде пайдалануды қалыптастыру. Мазмұны: Тірі материядағы, биополимерлер мен төмен молекулалы биорегуляторлар, одан басқа маңызды компоненттердің биологиялық функциясы мен құрылысын қарастыру, қосылыстардың биологиялық әсері мен құрылысы арасындағы байланыс заңдылықтарын анықтау, сонымен қатар, зерттелетін қосылыстардың химиялық модификациясымен қатар толық синтезге, аналогтар синтезі мен оның туындыларына көңіл бөлу. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): - химияның фундаментальді бөлімдерінің негізгі теорияларын меңгеру және мамандандырылған салада бұл дисциплинаның негізгі заңдарын қолдану; - мамандықтың негізі мен әлеуметтік маңыздылығын, саланың нақты аймағын анықтайтын негізгі перспективалары мен мәселелерін; -химиялық тәжірибелерді,негізгі синтетикалық және аналитикалық алу әдістері мен химиялық заттар мен реакциялар, теориялық сабақтар мен лабораториялық жұмыстарға арналған материалдарды жинақтау әдістерін игеру; - химиялық және физикалық қасиеттерін ескере отырып химиялық материалдармен жұмыс істеуде қауіпсіздік ережелерін сақтаудың қажеттілігін, мүмкін болатын қауіптілікті бағалауды жүргізу, ғылым мен техниканың дамуы шартында жиналған тәжірибе мен өз мүмкіндіктерін шығармашылық анализде критикалық бағалау.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жалпы химиялық технология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: химиялық-технологиялық процестердің жүру заңдылықтарын, дәстүрлі химиялық өндірістердің өнеркәсіптерін, қазіргі күйін және оның оңтайлы даму тенденцияларын оқыту, студенттерді химиялық-технологиялық процестерді жасауда экологиялық жағын қарастыруға, сонымен қатар энерготехнологиялық химиялық-технологиялық жүйелерді құру принциптерін қолдануға дағдылау. Пәннің мазмұны: Химиялық-технологиялық процестерді ұйымдастыру принциптері. Химиялық-технологиялық процестердің кинетикасы мен термодинамикасы. Химиялық-технологиялық процестердің материалдық және энергетикалық баланстары. Химиялық өндірістің шикізаттық ресурстары. Байыту принциптері және шикізатты кешенді пайдалану. Каталитикалық химиялық-технологиялық процестер. Электролиттік өндіру технологиясы. Өндірістік органикалық синтез технологиясы. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білу керек: химиялық технологияның негізгі заңдылықтарын, дәстүрлі химиялық процестерді және сәйкесінше химиялық аппараттарды; игеруі керек: практикада меңгерген білімді қолдана білуі, химиялық-технологиялық процестердің материалдық және энергетикалық баланстарын, өндірістің химиялық және принципиалдық сызба-нұсқаларын құра; дағдылануы керек: маңызды өндірістік химиялық процестер жүзеге асырылатын және өндірісті бақылаудың типтік әдістері және өнімдерді анализдеуде қамтылатын зертханалық типтегі дайын технологиялық қондырғыларда жұмыс жасай білуге дағдылану.

Жобалау негіздері мен кәсіпорындардың жабдықтары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеттері: Студенттерді әртүрлі орталардағы атомдық және молекулалық процестер туралы қазіргі кезіндегі қасиеттерімен, материалдарды зерттеу және сынаудың эксперименттік әдістерімен таныстыру. Химиялық кәсіпорын аппаратының жабдықтарына негізгі сипаттамалар және классификацияларды, сонымен қатар өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың кезеңдерін және ұйымдастыруын, өнекәсіптік аппараттарды есептеуді, өндірістің негізгі нормативті құжаттар мен технологиялық жұмыс тәртібі туралы мағлұматтарды беру. Мазмұны: Қатты денелердің электронды және фононды құрылымдары, нақты қатты денелердегі ақаулар,қатты денелердің беті мен көлеміндегі құбылыстар, қатты денелердің реакциялары, қыш материалдар, жартылай өткізгіш материалдар, композициялық материалдар. Ведомстволық керек-жарақтарын, өндірістің өнім шығару өзгешіліктерін, химиялық өнеркәсіпте жабдықтар мен кәсіпорындарды жобалаудың алғашқы мағлұматтары және басты кезеңдері " "Мақсаты мен міндеттері: Студенттерді әртүрлі орталардағы атомдық және молекулалық процестер туралы қазіргі кезіндегі қасиеттерімен, материалдарды зерттеу және сынаудың эксперименттік әдістерімен таныстыру. Химиялық кәсіпорын аппаратының жабдықтарына негізгі сипаттамалар және классификацияларды, сонымен қатар өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың кезеңдерін және ұйымдастыруын, өнекәсіптік аппараттарды есептеуді, өндірістің негізгі нормативті құжаттар мен технологиялық жұмыс тәртібі туралы мағлұматтарды беру. Мазмұны: Қатты денелердің электронды және фононды құрылымдары, нақты қатты денелердегі ақаулар,қатты денелердің беті мен көлеміндегі құбылыстар, қатты денелердің реакциялары, қыш материалдар, жартылай өткізгіш материалдар, композициялық материалдар. Ведомстволық керек-жарақтарын, өндірістің өнім шығару өзгешіліктерін, химиялық өнеркәсіпте жабдықтар мен кәсіпорындарды жобалаудың алғашқы мағлұматтары және басты кезеңдері "

Жоғары математика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи жаратылыстанудың тұжырымдамалары (физика, биология негіздері)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инженерлі және компьютерлі графика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Заманауи білім және информациялық технологияларды сапалақ дәрежеде пайдалану арқылы жаңа білімдерді өз бетімен ұғыну. Мазмұны: Сызықтық геометрия. Инженерлік графика. Компьютерлік графика. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: пәнмен байланысты болған негізгі түсініктер мен анықтамаларды білу; теория бойынша техникалық сызбаларды тұрғызу, сызбадағы элементтердің өлшемі мен детелін салу ережесін; Стандарт бойынша құрылымдық сызбалардың құжжаттарын ресімдеу ережесін; Пайдалана білуі керек: алған білімдерін инженерлік қызметте қолдану; деталдың сызбасы мен эскизінің техникалық схемасын оқу және орындау; Дағдылану керек: сызбаларды алу тәсілдерін және сақталуын. Ақпараттық компьютермен басқарушы құрылғы ретінде жұмыс істеу; Ғылыми-техникалық қызметтік құжаттарды рәсімдеу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Коллоидтық химия және фазааралық процестер
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: халық шаруашылығының әр түрлі саласында қолданылатын кең ауқымды дисперстік жүйелердің, органикалық БАЗ қасиеттерін қажетті бағытта өзгерте алатын технологиялық процестердің негізіне жататын үдерістерді зерттеуге қажетті білім, дағдыларды және біліктілікті қолдана алатын жоғары білімді технолог-мамандарды дайындау. Мазмұны: Коллоидтар туралы түсінік, олардың классификациясы және қасиеттері. Модификация, бетті бояу, кен байыту және флотация, сорбенттер, ионалмастырғыштар, коагулянттар және флокулянттар көмегімен ағызынды суларды тазарту сияқты маңызды фазалар шегінде жүретін технологиялық процестер негізіндегі үдерістер. Қатты заттың беріктілігін БАЗ көмегімен адсорбциялық басқару. Беттік активті заттар (БАЗ), қазіргі заманғы жуғыш заттар. БАЗ өндірудің және тұтынудың әлемдік тенденциясы. Адсорбцияның және қос электр қабатының қазіргі заманғы теориялары. Өндірістік суспензиялар, көбіктер, эмульсиялар мен аэрозолдердің тұрақтылықтарын арттыру әдістері. Құзыреттілік модулді оқу нәтижесінде меңгерген (білім, дағды, құзыреттілік): студент міндетті білуге: органикалық заттардың технологиясы негізіне жататын негізгі коллоидтық-химиялық үдерістер, әр түрлі фазалар шегіндегі адсорбциялық қабаттың қалыптасуы механизмі; жұғу адгезия және когезия процестері; дисперсті жүйелердің тұрақтылығы және құрылымдық-механикалық қасиеттеріндегі ҚЭҚ рөлі. орындай алуға: әр түрлі фазалар шегіндегі қасиеттерді мақсатты түрде бағыттай алу, дисперсті жүйелерді алу және бұзу бойынша жұмыстарды; олардың беттік қасиеттерін, тұрақтылығын және реологиялық қасиеттерін зерттеу бойынша жұмыстарды. дағдыларына ие болуға: органикалық заттарды, полимерлік материалдарды, отындарды, майларды, арнайы сұйықтарды, беттік активті және жуғыш заттарды өндірудің технологиялық үдерістерін жетілдіру үшін әр түрлі фазалар шегінде жүретін процестердің физика-химиялық эксперименттік және теориялық зерттеулерін жүргізе алу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: «Мамандыққа кіріспе» курсының теориялық материалдарын деректі физикалық құбылыстарды талдауға қолдануды үйрену. Қажетті ядролық физикадағы шамаларды өлшеуді үйрену, қазіргі физиканың жетістіктерімен танысу. Мазмұны: «Мамандыққа кіріспе» курсы жалпы физиканың қосымша бөлігі болғандықтан, физика курсында оқытылатын физикалық заңдылықтарды тереңірек түсінуге көмектесу, ядролық физикадағы тәжірибе жүргізудің қарапайым әдістерін үйрету. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Физикалық шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін, тәжірибелік нәтижелерді статистикалық өңдеудің әдістерін; Пайдалана білуі керек: Өлшеу приборларын және тәжірибелік қондырғыларды; Дағдылану керек: Ядролық физикадағы шамаларды өлшеуге арналған приборларға, алынған нәтижелерді ұқыпты өңдеу, талдау және бағалауға;

Математика 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: химиялық, физика-химиялық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру, студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланысты әртүрлі құбылыстар пен процесстерді оқып талдауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу Мазмұны: Көп айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Қатарлар теориясы. Дифференциалдық теңдеулер. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі керек: Математикалық талдау, қатарлар теориясының негізгі теоремалары мен формулаларын, дифференциалдық теңдеулер түрін және оны шығару жолдарын, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика есептерінің шығарылу жолдарын; біліктер: есептің қойылуын айқындау, қойылған есепті шығару тәсілін таңдау, есепті шешу және алынған нәтижені түсіндіру, осның негізінде ұсыныс жасау; дағды: химиялық мәселелерді өз бетімен зерттеу жұмысын жетілдірудің ғылыми жолдарын іздеу дағдысы қалыптасқан.

Математика 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: химиялық, физика-химиялық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру, студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланысты әртүрлі құбылыстар пен процесстерді оқып талдауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу Мазмұны: Көп айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Қатарлар теориясы. Дифференциалдық теңдеулер. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі керек: Математикалық талдау, қатарлар теориясының негізгі теоремалары мен формулаларын, дифференциалдық теңдеулер түрін және оны шығару жолдарын, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика есептерінің шығарылу жолдарын; біліктер: есептің қойылуын айқындау, қойылған есепті шығару тәсілін таңдау, есепті шешу және алынған нәтижені түсіндіру, осның негізінде ұсыныс жасау; дағды: химиялық мәселелерді өз бетімен зерттеу жұмысын жетілдірудің ғылыми жолдарын іздеу дағдысы қалыптасқан.

Математика-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студентті маңызды математикалық түсініктемелермен және пікірлермен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, атмосфералық процестерді сипаттау кезінде интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын пайдалану. Жоғарғы математиканың негізгі теоремаларын, ережелерін және түсініктемелерін, математикалық және қолданбалы-жаратылыстану есептерді шешу кезінде олардың практикалық қолдануын; математикалық зерттеулердің маңызды әдістерін білу. Атмосфералық процестерді зерттеу кезінде математикалық теоремаларды, ережелерді және зерттеу әдістерін істей білу; Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын меңгеру; -

Материалтануға кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерді әртүрлі орталардағы атомдық және молекулалық процестер туралы қазіргі кезіндегі қасиеттерімен, материалдарды зерттеу және сынаудың эксперименттік әдістерімен таныстыру. Химиялық кәсіпорын аппаратының жабдықтарына негізгі сипаттамалар және классификацияларды, сонымен қатар өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың кезеңдерін және ұйымдастыруын, өнекәсіптік аппараттарды есептеуді, өндірістің негізгі нормативті құжаттар мен технологиялық жұмыс тәртібі туралы мағлұматтарды беру. Мазмұны: Қатты денелердің электронды және фононды құрылымдары, нақты қатты денелердегі ақаулар,қатты денелердің беті мен көлеміндегі құбылыстар, қатты денелердің реакциялары, қыш материалдар, жартылай өткізгіш материалдар, композициялық материалдар. Ведомстволық керек-жарақтарын, өндірістің өнім шығару өзгешіліктерін, химиялық өнеркәсіпте жабдықтар мен кәсіпорындарды жобалаудың алғашқы мағлұматтары және басты кезеңдері Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент -материалдардың қасиеттерін анықтайтын факторлар, қазіргі таңдағы және перспективті материалдарды дайындау, олардың шынайы құрылымы мен қасиеттері арасындағы байланыстар жайлы түсініктері болуы қажет; -әртүрлі материалдар алудың негізгі технологиялары мен оларды жетілдірудің мүмкін жолдарын білу қажет; -нақты жағдайда пайдалану үшін материал таңдай алу, материалдарды зерттеу және сынаудың тиімді әдістерін білу қажет. Меңгеруі тиіс: алған білімдерің нақты ғылыми-зерттеу және қолданбалы мәселелерді шешуде пайдалану.

Мұнай, газ және көмірді өңдеу технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерге мұнай, газ және көмірді өңдеу технологияларының физика-химиялық негіздерін, отын және көмірсутектік шикізаттарды өңдеудегі катализаторлар технологияларын оқыту. Мазмұны: Мұнай, газ және көмір технологиясының физика-химиялық негіздері. Катализатор-реагент фазалардың шекаралық бетінде жүретін реакцияның механизмі және кинетикасы. Көмірсутектік шикізатты өңдеу процестеріндегі катализаторлар технологиясы. Табиғи, мұнайға серік газдарды өңдеу технологиясы. Көмірді гидрогенизациялық өңдеу технологиясы. Отын және мұнай, газ және көмір негізіндегі көмірсутектік материалдар технологиясы. Көмірсутектік шикізаттарды өңдеудің біріншілік және екіншілік процестерінің технологиясы. Мұнай, газ және көмірді өңдеу технологиясының теориялық заңдылықтарының негізі. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент химиялық технология төңiрегiдегi әр түрлi мәселелерді алдынғы қатарлы әдiстер және инновациялық шешу жолдарын меңгеру, қазiргi саралау әдiстерiн меңгергендігін көрсету және технологиялық үдерiстердi түсiндiре алу; технологиялық үдерiстердi практикалық басқару үшiн теориялық жағдайларды қолдана алатындығын көрсету; химиялық технологияның теориялық жағдайларын пәндiк көрсететiн нақты химия өндiрiстерiнiң мысалында бiлiмiн көрсету.

Нанотехнология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: электрэнергетика және нанотехнология саласында кәсіптік дағдысы бар жоғарғы білікті мамандар даярлау. Мазмұны: пәнге нанобөлшектерге, нанокристаллдарға және ақаулары бар материалдарға, фуллерен түсінігі, дендримерлер және микро –, нано – жүйесіне негізделген нанотүтікшелерге арналған бөлімдер енгізілді. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық (білім, дағдылық, құзырлық): Студент білуі керек: ғылымның даму бағытына қолданбалы және негізгі зерттеулердің қазіргі күйі - нанотехника және технология индустриясы; мәселе электрэнергетикада қолданатын наножүйе мен материалдарды өндіруге негізделген; пайдалана білуі керек: өз еңбегін ғылыми тұрғыда ұйымдастыру. дағдылану керек: өзін дамытуға және кәсіптік шеберлігін шыңдауға ұмтылу, өзінің ерекшеліктері мен кемшіліктерін бағалау, жұмысының әр бөлігі бойынша қорытынды жасау.

Негізгі органикалық синтез технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Негізгі органикалық синтездің технологиясын меңгеру. Мазмұны: Негізгі мұнай органикалық синтездің технологиясы. Мұнай органикалық синтездің негізгі процесстері. Изомерлену. Процесстің теориялық негіздері. Изомерлені процессінің кинетикасы мен механизмі. Гидрлеу және дегидрлеу. Реакциялардың классификациясы. Процесстердің технологиялық негіздері. Алкилдеу. Термиялық және каталитикалық алкилдеу. Парафиндерді, ароматты көмірсутектерді алкилдеу процесстері. Тотықтыру. Толық және шала тотықтыру. Процесстің теориялық негіздері. Тотығу реакциясының кинетикасы. Гидролиз. Глицерин синтезі. Этил спирті синтезінің технологиясы. Этиленгликоль синтезі. Этерификация. Этилацетат синтезі. Галогендеу. Радикалды-тізбекті хлорлау. Ионды-каталитикалық хлорлау. Нитрлеу. Кинетика и механизмі. Қатты отынды гидрлеу. Қатты отынды газдандыру технологиялық процессінің вариантары. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): -химиялық өндіріс спецификасын, кешендер немесе заттар алудың өндіріс ерекшелігін білу; -заттардың химиялық қасиетін біле отыра, белсенді кешен алудың технологиялық жүйесін қарастыруды, өндіріс процесін оптимизациялау шараларын жоспарлауды жасай білу.

Органикалық заттардың химиялық технологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Негізгі органикалық синтездің технологиясын меңгеру. Мазмұны: Негізгі мұнай органикалық синтездің технологиясы. Мұнай органикалық синтездің негізгі процесстері. Изомерлену. Процесстің теориялық негіздері. Изомерлені процессінің кинетикасы мен механизмі. Гидрлеу және дегидрлеу. Реакциялардың классификациясы. Процесстердің технологиялық негіздері. Алкилдеу. Термиялық және каталитикалық алкилдеу. Парафиндерді, ароматты көмірсутектерді алкилдеу процесстері. Тотықтыру. Толық және шала тотықтыру. Процесстің теориялық негіздері. Тотығу реакциясының кинетикасы. Гидролиз. Глицерин синтезі. Этил спирті синтезінің технологиясы. Этиленгликоль синтезі. Этерификация. Этилацетат синтезі. Галогендеу. Радикалды-тізбекті хлорлау. Ионды-каталитикалық хлорлау. Нитрлеу. Кинетика и механизмі. Қатты отынды гидрлеу. Қатты отынды газдандыру технологиялық процессінің вариантары. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): -химиялық өндіріс спецификасын, кешендер немесе заттар алудың өндіріс ерекшелігін білу; -заттардың химиялық қасиетін біле отыра, белсенді кешен алудың технологиялық жүйесін қарастыруды, өндіріс процесін оптимизациялау шараларын жоспарлауды жасай білу.

Органикалық заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Негізгі органикалық синтездің технологиясын меңгеру. Мазмұны: Негізгі мұнай органикалық синтездің технологиясы. Мұнай органикалық синтездің негізгі процесстері. Изомерлену. Процесстің теориялық негіздері. Изомерлені процессінің кинетикасы мен механизмі. Гидрлеу және дегидрлеу. Реакциялардың классификациясы. Процесстердің технологиялық негіздері. Алкилдеу. Термиялық және каталитикалық алкилдеу. Парафиндерді, ароматты көмірсутектерді алкилдеу процесстері. Тотықтыру. Толық және шала тотықтыру. Процесстің теориялық негіздері. Тотығу реакциясының кинетикасы. Гидролиз. Глицерин синтезі. Этил спирті синтезінің технологиясы. Этиленгликоль синтезі. Этерификация. Этилацетат синтезі. Галогендеу. Радикалды-тізбекті хлорлау. Ионды-каталитикалық хлорлау. Нитрлеу. Кинетика и механизмі. Қатты отынды гидрлеу. Қатты отынды газдандыру технологиялық процессінің вариантары. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): -химиялық өндіріс спецификасын, кешендер немесе заттар алудың өндіріс ерекшелігін білу; -заттардың химиялық қасиетін біле отыра, белсенді кешен алудың технологиялық жүйесін қарастыруды, өндіріс процесін оптимизациялау шараларын жоспарлауды жасай білу.

Органикалық химия
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерді маңызды органикалық заттар, табиғи қослыстар, олардың классификациялары, құрамы, олардың құрамын методологиялық талдау, химиялық қасиеттері мен генетикалық өзара байланыстары жөніндегі фундаментальді оқыту. Органикалық молекулалардың негізгі класстарының құрылысына сәйкес химиялық қасиеттерінің өзгеруі заңдылықтары жөнінде түсініктеме беру және осы білімдерін технологиялық үдерістерді қарастыруда пайдалану. Мазмұны: органикалық химия жеке ғылым болып саналады, оның негізгі қарастыратын сұрақтары – алифатикалық, ароматикалық, гетероцикликалық қосылыстар, олардың номенклатурасы, изомерия, құрамы, физикалық және химиялық қасиеттері, олардың практикалық маңыздылығы. Соның ішінде, пәндердің құрамына мұнайхимия саласы, биоорганикалық және фармацевтикалық химия, химиялық технология, катализ, органикалық химия және жоғарымолеклалық қосылыстар кіреді. Білуі керек: органикалық қосылыстардың негізгі класстарының жіктелуінің және номенклатураның қағидаларын; -органикалық заттардың изомерия түрлерін; -органикалық қосылыстардың негізгі класстарының өкілдерінің реакцияға түсу қабілеттілігі және алу тәсілдері; -органикалық қосылыстарды сәйкестендірудің химиялық және физикалық әдістері; -органикалық заттармен жұмыс істеу ережелері. Істей алу: синтез, бөлу, тазарту әдістемелерін дәйекті таңдау және жеке органикалық қосылыстың белгілі бір қосылыс класына қатыстылығын сәйкестендіру, формула бойынша оған тән химиялық қасиеттерді және реакция механизмдерін болжау, кешенді есептерді шығару. Игере алу: синтездіөткізу дағдыларын, органикалық заттарды бөлу, органикалық қосылыстарды сәйкестендіру және физика-химиялық қасиеттерін зерттеу.

Полимерлердің химиясы мен физикасы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерге жоғары молекулалық қосылыстардың техникада, өндірісте, медицинада және т.б. кең қолданылатын материалдар мен бұйымдар ретінде өңдеу үшін қажетті олардың химиясы, физика-химиясы мен технологиясы жайында фундаментальды білім беру, полимерлер ғылымының дамуының қазіргі заманғы тенденцияларымен, полимерлердің физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттерінің басты ерекшеліктерімен таныстыру. Мазмұны: Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Полимерлердің номенклатурасы мен классификациясы. Макромолекулалардың қасиеттері мен сипаттамалары. Заттың полимерлі күйінің ерекшеліктері. Макромолекуланың конформациялық изомериясы және конформациясы. Полимерлер ерітінділерінің табиғаты. Полимерлер ерітінділерінің физика-химиясы. Полимерлердің ерітінділерінің гидродинамикалық қасиеттері. Иондалатын макромолекулалар. Полиэлектролиттер. Полимерлердің молекуладан жоғары құрылымдары және физика-механикалық қасиеттері. Жоғары эластикалық деформация. Полимерлердің тұтқырсерпімді күйлері. Кристалды полимерлер.Макромолекула түзілуінің тізбекті процестері. Радикалды полимерлеу және сополимерлеу. Радикалды сополимерлеу. Иондық полимерлеу (катионды және анионды). Макромолекулалардың түзілуінің сатылы процестері. Полимерлердің химиялық реакциялары. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент полимерлердің химиялық, физика-химиялық және физика-механикалық қасиеттерінің теориялық түсініктерін; -полимерлердің синтезі мен химиялық түрленуінің негізгі әдістерін; -полимерлі материалдарды өңдеудің басты физика-механикалық принциптерін; -полимерлерді практикалық қолдануларының негізгі аспектілерін; -әр түрлі кластардағы полимерлердің химиялық, физика-химиялық және физика-механикалық қасиеттерін зерттеуді; -полимерлерді әр түрлі әдістермен алуды және идентификациялауды игеруі қажет.

Полимерлі материалдардың химиялық технологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша білім алатын студенттерге полимерлік материалдарды химиялық техника мен халық шаруашылығының әр түрлі салаларында қолданылуы жайлы іргелі білім беру. Мазмұны: Полимерлерді синтездеудің теориялық негіздері, маңызды полимерлердің қасиеттері, пластмассалардың өнеркәсіптік түрлерін алудың заманауи технологиялық принциптері және оларды химиялық талшықтар мен бұйымдарға өңдеу. Сондай ақ резина мен каучукты технологиялық алу және пайдалану қарастырылады білу керек: полимерлік материалдардың негізгі түрлері, оларды алу және өңдеу жолдары, полимерлерді практикалық қолданудың негізі. жасай білуге: негізгі өңдеу қондырғыларын таңдай білу белгілі қасиеттері бар композициялық материалдарды құрастырау, бұйымдардың формасын жобалау, жарамсыздық себептерін анықтау және т.б. меңгеруге: полимерлік материалдарды алуға икемділк, полимерлік материалдарды өңдеу кезіндегі жүретін үрдістер

Стандарттау, метрология және сертификаттау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: Метрология, стандарттау және сертификаттау пәні – соңғы жылдары қолданылу аумағы кеңейіп, дамып келе жатқан ғылыми пән. Оның негізгі мақсаты студенттер үшін өлшем жүргізу, мемлекеттік стандарттау құжаттарымен танысу және химиялық талдау әдістерінің практикада қолдануда химия мен математиканың ғылымдарының ұштастырылуымен сипатталады. Мазмұны: Метрология туралы ұғым және анықталуы. Физикалық шамалардың халықаралық СИ жүйесі. Физикалық шамалардың өлшем эталондары. Өлшеудің әдістемелері және әдістері, принциптері. Химиялық тәжірибелердің және өлшеу нәтижелерінің мәндерін өңдеу әдістерін. Өлшем құралдарына қойылатын талаптар. Стандарттау мен сертификаттаудың нормативті-құқықтық негіздері Пәнді оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер: студент білу керек: метрология, стандарттау және сертификаттау теориялық негіздерін, сынақты сұрыптау және талдаудың метрологиялық жабдықтау негіздерін, өнімнің сапасын арттыру мақсатындағы метрологиялық қамтамасыз етілу мәліметтерін критикалық бағалау және қатені анықтау әдістерін пайдалана отырып метрологиялық есептер жүргізе алу керек және химиялық экспериментті жоспарлай білу керек. жасай білу керек: Қауіпсіздік техника ережесіне сай және химия саласындағы әдістерді талдаудың математикалық әдістері және компьютерлік химия технологиясын толықтай меңгеру арқылы, алынған білімді практика жүзінде қолданып ұсыну. меңгеру керек: зертханалық зерттеулердің технологиясын жетік меңгере білу, ғылыми ақпаратты түсіндіру және жүзеге асыру жинақтау қабілетін, ақпаратты, ойларды және проблемаларды шешуді әріптестерге баяндама, презентация және пікір-талас түрінде жеткізе алу.

Теориялық және қолданбалы механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: химия және химиялық технология мамандығында оқитын студенттеріне химиялық процестерді зерттеу кезінде кездесетін маңызды теориялық және қолданбалы механиканы қажет ететін есептерді шығару үшін табиғат заңдарын үйрету және табиғат пен үдерістер техникасында жүзеге асырылатын табиғат заңдары мен математикалық модельдерді тұрғызу,механикалық құбылыстарды өз бетінше сызбанұсқа түрінде көрсете білуге үйрету және нақты тапсырмаларды шеше білу. Мазмұны: атмосфера мен денелер недраларындағы механикалық, физикалық және физика-химиялық үдерістердің қозғалыстарын зерттеу. Теориялық механикада зерттелінетін модельдер: материялық нүкте, абсолют қатты дене, материялық нүктелер жүйесі. Пәнді оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер: студент білу керек: математикалық талдау, дифференциялдық теңдеулер, жоғары алгебра, аналитикалық және дифференциялды геометрия пәндерінің негізгі мазмұнын,барлық негізгі ұғымдар, аксиомалар, гипотезалар, курста қабылданатын принциптер мен жорамалдар;курстың басқа да арнайы пәндер мен өзара байланысы. жасай білу керек: арнайы тапсырмалар – реферат, есеп, баяндама т.б. түрде беріледі. Графопроектор көмегімен дәріс кезінде көрсетілетін слайдтар мен презентациялық материалдар, сонымен қатар әртүрлі жаттығулар, есептер мен ситауциялықтапсырмалар,кинематикалық сипаттамаларды анықтау,зерттеу әдістерін таңдау,курсты оқу барысында алған білім мен дағдыны пайдалану. меңгеру керек: статика,динамика,кинематикада қолданбалы есептерді шешуде.

Физика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Физика-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: физиканың негізгі бөлімдерін бақылаудың жалпыламасы, практикалық тәжірибе және эксперимент ретінде көрсету; бақылаудың, өлшеудің және эксперименттің негізгі әдістерімен таныстыру; курсты оқу жалпы физикалық пркатикум бойынша зертханалық жұмыстармен қамтылады. Студенттерге пән бойынша терең және сапалы білім беру, физикалық есептерді шешуде қолданылатын негізгі математикалық әдістерге нақты түсінік беру; студенттерді заманауи физиканың міндеттерін құру мен шешуде алған білімдерін пайдалана білуге үйрету. Мазмұны: Ньютон механикасы. Материалдық нүктенің динамикасы және материалдық нүктелер жүйесі. Механикалық энергия және жұмыс. Сақталу заңы. Галилеоның салыстырмалы принципі. Салыстырмалылықтың арнайы теориясы туралы түсінік. (Релятивисттік теория элементтері. Гидродинамика элементтері. Тербелістер мен толқындар. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Статистикалық таралу. Термодинамиканың екінші бастамасы. Тасымалдану құбылысы. Реалды газдар. Электростатистика. Тұрақты электрлік тоқ. Магниттік өріс. Электромагниттік индукция. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент білуі керек: физиканың негізгі түсініктері, заңдары мен заңдылықтарын білу; біліктілік: Мәселені түйіндеуді, физика бойынша есептерді шешуді, кәсіптік есептерді шешуде физикалық әдістерді қолдана білу; дағды: Әртүрлі заңдылықтарға бағынатын табиғи физикалық құбылыс туралы түсінік алу.

Физика-2
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: физиканың негізгі бөлімдерін байқаулардың, практикалық тәжрибе мен эксперименттің жалпы қорытындысы ретінде қарастыру; студенттерді байқаудың, өлшеудің және эксперименттеудің негізгі әдістерімен таныстыру, ол үшін оқылатын курстар жалпы физикалық практикумда зертханалық жұмыстармен жетектеледі. Міндеттері: Студенттерге пән бойынша терең және берік білімдер беру; физикалық мәселелерді шешуде пайдаланылатын математикалық әдістер жөнінде анық түсініктер қалыптастыру; студенттерді алынған білімдерін заманауи физиканың мәселелерін қою және шешу үшін қолдана білуге үйрету; Мазмұны: Максвелл теңдеулері. Электромагнитті тербелістер және толқындар. Толқынды оптика. Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. Жарықтын поляризациясы. Электромагнитті толқындардың затпен әрекеттесуі Жарық дисперсиясы. Электромагнитті сәулененудің квантты қасиеттері. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Резерфорд атомы. Бор постулаттары. Бөлшектердің толқындық қасиеттері. Шредингер теңдеуі. Кванттық статистика элементтері. Конденсирленген күй. Атомндық ядро. Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Ядролық реакциялар, ядролардың бөлінуі. Тізбектелген реакциялар. Элементарлы бөлшектер. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі керек: физиканың негізгі ұғымдары, заңдары және заңдылықтары; игеруі керек: физикалық процестерді теория мен эксперименттің қазіргі заманғы жетістіктері тұрғысынан түсіндіру; ие болуы керек: заманауи физиканың математикалық аппараты мен формализмін иелену дағдылары.

Физикалық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Химиялық термодинамика, химиялық кинетика және электрлік химия бөлімдері бойынша химиялық процестерді теориялық және практикалық тұрғыдан анализдеу үшін қажет базалық білімді игеру, студенттердің өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, сонымен қатар химиялық әрекеттесуге әр түрлі факторлар әсерін түсіну үшін қажет білімді игеру. Мазмұны: Химиялық термодинамика негіздері: химиялық және фазалық тепе-теңдік, химиялық кинетика негіздері: реакция жылдамдығы және оған түрлі факторлар әсері, қарапайым және күрделі реакциялардың кинетикасы, катализ негіздері, электрохимия негіздері: электролит ерітінділері теориялары, электролит ерітінділері электрһткізгіштігі, электрохимиялық тізбектер және оларда өтетін процестер термодинамикасы. Студенттер білуі қажет: -химиялық термодинамика заңдарын; - әртүрлі жүйелердегі фазалар тепе-теңдігінің заңдылықтарын; -- қарапайым қайтымсыз реакциялар кинетикасы негіздерін; - күрделі реакциялар кинетикасы негіздерін; -электролит ерітінділері теорияларын; - электрохимия негіздерін. Жасай білуі тиіс: -физика-химиялық процестер, түрлі химиялық реакциялардың термодинамикалық сипаттамаларын есептеуді; -химиялық реакциялардың кинетикалық сипаттамаларын есептеуді; -түрлі жүйелердің фазалық диаграммаларын талдауды; -әртүрлі қондырғыларды қолдана отырып, физика-химиялық тәжірибені жүргізуді.

Физикалық химия бойынша зертханалық практикумы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -"Мақсаты мен міндеттері: Химиялық термодинамика, химиялық кинетика және электрлік химия бөлімдері бойынша химиялық процестерді теориялық және практикалық тұрғыдан анализдеу үшін қажет базалық білімді игеру, студенттердің өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, сонымен қатар химиялық әрекеттесуге әр түрлі факторлар әсерін түсіну үшін қажет білімді игеру. Мазмұны: Химиялық термодинамика негіздері: химиялық және фазалық тепе-теңдік, химиялық кинетика негіздері: реакция жылдамдығы және оған түрлі факторлар әсері, қарапайым және күрделі реакциялардың кинетикасы, катализ негіздері, электрохимия негіздері: электролит ерітінділері теориялары, электролит ерітінділері электрһткізгіштігі, электрохимиялық тізбектер және оларда өтетін процестер термодинамикасы. " "Мақсаты мен міндеттері: Химиялық термодинамика, химиялық кинетика және электрлік химия бөлімдері бойынша химиялық процестерді теориялық және практикалық тұрғыдан анализдеу үшін қажет базалық білімді игеру, студенттердің өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, сонымен қатар химиялық әрекеттесуге әр түрлі факторлар әсерін түсіну үшін қажет білімді игеру. Мазмұны: Химиялық термодинамика негіздері: химиялық және фазалық тепе-теңдік, химиялық кинетика негіздері: реакция жылдамдығы және оған түрлі факторлар әсері, қарапайым және күрделі реакциялардың кинетикасы, катализ негіздері, электрохимия негіздері: электролит ерітінділері теориялары, электролит ерітінділері электрһткізгіштігі, электрохимиялық тізбектер және оларда өтетін процестер термодинамикасы. "

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Химия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: студенттерді комплексті айнымалылар функциясының теориясымен таныстыру. Мазмұны: қазіргі заманның теориялық химиясының атом мен заттың құрылысының кванттық-механикалық принциптері, химиялық байланыс, химиялық термодинамика элементтері, химиялық процестердің энергетикасы, химиялық байланыстың қазіргі теориясы, химиялық байланыстардың кинетикасы, химиялық тепе-теңдік, гидролиз процестері, қышқылдандыру-қалыпқа келтіру секілді маңызды бөлімдерін қарастыру. Теориялық білім тұрғысында элементтер қасиеттері мен байланыстары қарастырылады, Менделеевтің периодтық жүйесіндегі период пен топтардағы қасиеттерінің өзгеруі қарастырылады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Заттардың қасиеттері мен реакциялардың химиялық механизмдерін; айнымалы шамаларды зерттеу әдістерін; Пайдалана білуі керек: Берілген модуль бойынша есептер шығару; Дағдылану керек: Химиялық және физикалық талдау әдістерін игеруге;

Химиялық өндірістің негізгі процестері мен аппараттары I
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Химиялық технология процестерінің теориялық негіздерін, қолданбалы гидравлика негіздерін, біртексіз жүйелердің гидромеханикасын, жылу алмасу процестерін, жылу өту негіздерін, жылу алмасу аппараттарын, масса өту негіздерін, масса алмасу процестері мен аппараттарын, Неғұрлым сұранысы жоғары органикалық синтездің негізгі өнімдері өнеркәсіптерінің өндірістік технологияларын, мұнай және көмір шикізаттарын, синтетикалық талшық, полимерлі материалдар, пластмасса, шайыр, каучук негізіндегі отындық материалдарын, химика-технологиялық процестердің жүру заңдылықтарын, химиялық өндірістің және химика-технологиялық процестің көрсеткіштерін (техникалық, экономикалық, эксплутациялық және әлеументтік) оқыту. Мазмұны: Химиялық технология процестерінің теориялық негіздері, термодинамикалық тепе-теңдік заңдары, химиялық аппараттардағы қолданбалы гидравликаның жалпы сұрақтары, гидродинамикалық процестер мен аппараттар, жылу алмасу процестері, химиялық аппараттарға жылуды жеткізудің өнеркәсіптік әдістері, буландыру процесі, масса алмасу негіздері, масса алмасу: абсорбция, адсорбция, экстракциялау, дистилляция мен ректификация, кристалдану мен кептіру процестері, Химиялық технология ұғымы, химиялық технологияның классификациясы, қазіргі қоғамдағы химиялық өнідірістің мәні, қазіргі химиялық өндірістің дамуының негізгі тенденциялары, химиялық өндіріс жайлы ұғым, химиялық өндірістің құрылымы, құрамы және компоненттері, химика-технологиялық өндірістің классификациясы, химиялық өндірістің эффективтілігін бағалау критерийі, химиялық өндірістің шикізаттық және энергетикалық ресурстары. Органикалық заттардың технологиясы. Өндірістік органикалық шикізат, маңызы, шикізаттық базасы. Көміртек тотығы негізіндегі синтездер. Метил спирті өндірісі. Процестің физика-химиялық негізі. Технологиялық сызба-нұсқа. Процесс катализаторлары. ЖМҚ өндірісі. Целлюлоза өндірісі. Шикізаты. Сульфиттік және сульфаттық әдістер. Целлюлоза өндірісінің шикізатын кешенді өңдеу. Каучук өндірісі. Бутадиен-стиролды каучук өндірісі. Процесс катализаторлары және параметрлері. Процестің технологиялық сызба-нұсқасы. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент Білуі керек: Практикалық тұрғыда технологиялық процестерді басқару үшін теориялық қағидаларды қолдана білуге, химиялық технологияның теориялық қағидалары нақты көрсетілген мысалдар негізінде белгілі-бір химиялық өндірістер жайында біліктер: тұтас бір жалпы химиялық заңдар саласындағы бөліктердің қатынасын дұрыс қабылдауға мүмкіншілік беретін білімдер мен қатынастарды, түсініктерді үйлесімді көрсете білу және химияның белгілі бір бөлімі мен соған жалғасты ғылыми бағыттарда әрбір компоненттердің орнын бағалау; химиялық технология саласындағы әр түрлі құбылыстар мен процестерді жүйелі түсіне білуг дағды: жылу өткізгіштік, жылу беру, жылу өту, масса алмасу процестері салаларындағы ғылыми ақпараттарды қабылдауға, талдауға және саралауға қабілеттілік

Химиялық өндірістің негізгі процестері мен аппараттары II
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Химиялық технология процестерінің теориялық негіздерін, қолданбалы гидравлика негіздерін, біртексіз жүйелердің гидромеханикасын, жылу алмасу процестерін, жылу өту негіздерін, жылу алмасу аппараттарын, масса өту негіздерін, масса алмасу процестері мен аппараттарын, Неғұрлым сұранысы жоғары органикалық синтездің негізгі өнімдері өнеркәсіптерінің өндірістік технологияларын, мұнай және көмір шикізаттарын, синтетикалық талшық, полимерлі материалдар, пластмасса, шайыр, каучук негізіндегі отындық материалдарын, химика-технологиялық процестердің жүру заңдылықтарын, химиялық өндірістің және химика-технологиялық процестің көрсеткіштерін (техникалық, экономикалық, эксплутациялық және әлеументтік) оқыту. Мазмұны: Химиялық технология процестерінің теориялық негіздері, термодинамикалық тепе-теңдік заңдары, химиялық аппараттардағы қолданбалы гидравликаның жалпы сұрақтары, гидродинамикалық процестер мен аппараттар, жылу алмасу процестері, химиялық аппараттарға жылуды жеткізудің өнеркәсіптік әдістері, буландыру процесі, масса алмасу негіздері, масса алмасу: абсорбция, адсорбция, экстракциялау, дистилляция мен ректификация, кристалдану мен кептіру процестері, Химиялық технология ұғымы, химиялық технологияның классификациясы, қазіргі қоғамдағы химиялық өнідірістің мәні, қазіргі химиялық өндірістің дамуының негізгі тенденциялары, химиялық өндіріс жайлы ұғым, химиялық өндірістің құрылымы, құрамы және компоненттері, химика-технологиялық өндірістің классификациясы, химиялық өндірістің эффективтілігін бағалау критерийі, химиялық өндірістің шикізаттық және энергетикалық ресурстары. Органикалық заттардың технологиясы. Өндірістік органикалық шикізат, маңызы, шикізаттық базасы. Көміртек тотығы негізіндегі синтездер. Метил спирті өндірісі. Процестің физика-химиялық негізі. Технологиялық сызба-нұсқа. Процесс катализаторлары. ЖМҚ өндірісі. Целлюлоза өндірісі. Шикізаты. Сульфиттік және сульфаттық әдістер. Целлюлоза өндірісінің шикізатын кешенді өңдеу. Каучук өндірісі. Бутадиен-стиролды каучук өндірісі. Процесс катализаторлары және параметрлері. Процестің технологиялық сызба-нұсқасы. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент Білуі керек: Практикалық тұрғыда технологиялық процестерді басқару үшін теориялық қағидаларды қолдана білуге, химиялық технологияның теориялық қағидалары нақты көрсетілген мысалдар негізінде белгілі-бір химиялық өндірістер жайында біліктер: тұтас бір жалпы химиялық заңдар саласындағы бөліктердің қатынасын дұрыс қабылдауға мүмкіншілік беретін білімдер мен қатынастарды, түсініктерді үйлесімді көрсете білу және химияның белгілі бір бөлімі мен соған жалғасты ғылыми бағыттарда әрбір компоненттердің орнын бағалау; химиялық технология саласындағы әр түрлі құбылыстар мен процестерді жүйелі түсіне білуг дағды: жылу өткізгіштік, жылу беру, жылу өту, масса алмасу процестері салаларындағы ғылыми ақпараттарды қабылдауға, талдауға және саралауға қабілеттілік

Циклды қосылыстардың органикалық химиясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: органикалық химияның фундаменталдық негіздері, оның мағынасы мен химиялық өнеркәсіптің маңызды салаларының теориялық базасындағы ролі. Мазмұны: Органикалық химияға кіріспе. Органикалық химияның теориялық негіздері. Алифатикалық көмірсутектер. Монофункциональды туындылар. Галогентуынды көмірсутектер. Спирттер, жай және күрделі эфирлер. Альдегидтер мен кетондар. Карбон қышқылдары мен олардың туындылары. Күкіртті органикалық қосылыстар. Азотты органикалық қосылыстар. Карбоциклді қосылыстар. Гетероциклді қосылыстар. Циклді қосылыстардың функционалды туындылары. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент білуі керек: органикалық қосылыстардың реакциялық қабілеттері мен құрылысы арасындағы логикалық байланыс; біліктілік: органикалық қосылыстарға идентификациялауды жүргізу, синтездеу; дағды: органикалық заттар туралы мағлұмат, оларды алу әдістері, тұрмыс пен өнеркәсіпте қолданылуы.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Беттік-белсенді заттардың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты мен міндеттері: студенттерге БАЗ-дардың алыну және қолданылу технологиясы бойынша білім беру. Мазмұны: Иондық БАЗ-дардың негізгі топтары: аниондық, катиондық, амфолиттік және бетаиндер. Иондық емес БАЗ-дар. БАЗ-дарды алу технолгиясы. БАЗ-дардың тұрақтандырғыштық, дисперстендіргіштік және эмульсиялағыштық әрекеті. Тағамдық БАЗ-дар. Катиондық БАЗ-дардың бактерицидтік әсері. БАЗ-дардың везикулалары мен қос қабаттары. Биологиялық құрылымдар түзілуіндегі қос қабаттардың ролі. БАЗ-дарды сараптау. БАЗ-дарды көбік түзгіш ретінде және жуғыш заттардың, агрохимиялық қоспалардың құрамдасы ретінде қолдану технологиясы. " "Құзіреттіліктер (білім, білік, құзіреттіліктер): Студент БАЗ-дардың негізгі топтарын, оларды алу әдістерін және қолдану аясын білуге міндетті. Білуі қажет: арнайы мақсатта БАЗ-дардың қасиеттерін өзгертуге және реттеуге. Студент БАЗ-дарды сараптаудың және оларды тұрақтандырғыш, дисперстендіргіш және эмульсиялағыш және жуғыш заттар ретінде қолдану әдіснамасын игере алуы қажет. "

Дисперсті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Қазіргі заманауи косметикалық өнімдерде қолданылатын микродисперсті жүйелердің теориялық негіздері мен қасиеттері және косметиканың әртүрлі салаларындағы практикада қолданылатын технологияны таңдау, алатын орнын мазмұндау. Мазмұны: Косметиканың кейбір бағыттары. Косметикда қолданылатын коллоидтық химиялық құбылыстар мен түсініктер ,дамуына қысқаша шолу, микродисперстік жүйелердің жіктелуі ,қасиеттері алу және тұрақтандыру жолдары; Косметикада шикізаттар Косметикалық өндірістегі беттік керілуді төмендететін заттар. Косметикалық өнімдер, кремдер. Эмульсиондық косметикалық кремдер, классификациясы номенклатура және сипаттамасы. Бакалаврдың негізгі компетенциялары: Практикумның міндеті негізгі косметиклық технологиялық ұғымдарды меңгеру және лабораториялық типті технологиялық қондырғыларда қолдана білу. Практикада микродисперсті жүйелерді алу жолдарын, косметикада қолданылуын білу қажет. Игеруі керек: микрогетерогенді дисперстік жүйелердің ерекшеліктері, алу әдістері,олардың косметикада алатын орны, косметикалық өнімдерді зертханалық тәжірибеде алу тәсілдерінің ерекшеліктері, олардың негізіндегі зерттеу әдістері, олардың практикалық қолданылуы. Қалыптасатын дағдылары: алынған теориялық білімді практикада, ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу кезінде қолдану; лабораториялық типті технологиялық қондырғыларда қолдана білу.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мұнай мен газды дайындау және өндеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: мұнай мен газды дайындау және өңдеу технологияларын оқыту. Мазмұны: Газды-, және мұнайлы салаларға мұнай және газды дайындау. Мұнайды және газды тасымалдау түрлері. Мұнайды біріншілік және екіншілік өңдеу процестері. Мұнайөңдеу өндірісі. Мұнайөңдеу өндірісі өнімдерінің негізгі түрлері. білу керек: мұнай мен газды дайындау және өңдеу қазіргі технологияларының практикалық және теориялық негіздерін; жасай білу керек: мұнай мен газды дайындау және өңдеу қазіргі технологиялары аумағында патенттік және әдебиеттік іздестірулер жүргізе білу; меңгеру керек: мұнай және газды дайындау және өңдеу қазіргі технологиялары аумағында компетенттілікті.

Мұнай, газ және көмірдің химиясы мен физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің мұнай, газ және көмірдің физика-химиялық қасиеттері, құрамы, оларды зерттеу әдістері жайлы білімін қалыптастыру, мұнай, газ және көмірді өңдеуде химиялық процестердің жүру бағытын болжауға, оңтайлы жүру жағдайларын анықтауға үйрету. Мазмұны: Мұнай, газ және көмірдің шығу тегі жайлы гипотезалар, физика-химиялық қасиеттері және оларды анықтау әдістері, мұнай, газ және көмірдің құрамына кіретін қосылыстардың негізгі кластарының реакциясы және қасиеттері, химиялық және технологиялық классфификация. білуі керек: химиялық, топтық құрамын, жіктелуін, физика-химиялық, тауарлы-техникалық қасиеттерін, мұнай, газ және көмірдің қасиеттерін анықтаудағы негізгі физика-химиялық әдістерін; жасай білу керек: алған білімін теориялық және технологиялық міндеттерді шешуде қолдану; меңгеру крек: мұнай, газ және көмірдің маңызды физика-химиялық сипаттамаларын анықтаудың негізгі әдістерін пайдалана білуге дағдылану.

Мұнайды дайындаудың коллоидты-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: сандық элементтік микроанализ туралы толық түсінік беру, қоспаларды хроматографиялық бөлу, физика-химиялық әдістермен ИҚ-, УК-, ЯМР-, масс- спектрометриямен анықтау, органикалық заттармен жұмыс істеуде заманауи аналитикалық құралдардың принциптерімен таныстыру. Мазмұны: Органикалық синтезде «С», «Н», «N», галогендер мен басқа элементтерді анықтаудағы сандық анықтау әдістері. Әртүрлі топтарды функционалдық талдау. Органикалық синтез өнімдерінен қосылыстардың әртүрлі қластары қоспаларынан заттарды анықтау мен бөлу. Масс-спектрометрия. Талдаудың спектрлік әдістері. Органикалық заттардың құрылысы мен электрондық спектрлеріндегі өзара байланыс. Органикалық заттарды талдауда ИҚ- спектрлерін қолдану. ЯМР- спектроскопия әдісімен молекуланың нәзік құрылысын анықтау. Модульді оқу барысындағы алған құзыреттіліктері бойынша (білім, білік, құзыреттілігі) студенттер: білуі керек: элементтік микроталдаудың негізгі әдістері, теориялық негіздер, органикалық қосылыстардың құрылысын анықтау үшін спектрлік әдістердің қолдану шегі мен мүмкіндіктері; біліктілік: органикалық қосылыстардың құрылысын анықтау үшін зерттеу әдісін таңдауды негіздеу, спектрлік әдістердің қолдану шегі, идентификациялау, спектрлерді тану, талдау, ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопияны қолданғанда анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу; дағды: талдаудың әртүрлі әдістерімен жұмыс істеуге дағдылану, органикалық қосысылыстарды олардың құрылысын анықтау мен бөлуге дайындау.

Мұнайларды деэмульгирлеу технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Бұл курс студенттерді мұнайды деэмульсиялау технологияларымен таныстырады. Мазмұны: Мұнай эмульсияларының түзілуінің теоретикалық негіздері. Мұнай эмульсияларын механикалық қоспалардан және судан тазартудың жолдары қарастырылған. Мұнай эмульсияларын деэмульгирлеудің негізгі әдістері. Адсорбциялық күштердің химиялық табиғаты және беттік-активті заттардың мұнай эмульсияларының бұзылуындағы рөлі. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуге: мұнайды дайындау және оңдеу процестердегі адсорбциялық күштердің химиялық табиғаты және беттік-активті заттардың ролі тұралы ұғымын; жасай білуге: дисперстік бөлшектердің мөлшерін анықтау мақсатымен мұнай эмульсияларының седиментациялық талдауын өткізу; термохимичлық сусыздандыру. мұнай эмульсияларын сусыздандыру және тузсыздандыру бойынша дағдыларына ие болуға

Мұнайоргсинтездегі тотығу процестері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - мақсаты мен міндеттері: Мұнай-органикалық синтездегі тотығу процесстерін үйрету Мазмұны: органикалық қосылыстарды алу және оларды өңдеудегі технологиялық регламент талаптарына сай негізгі тотығу процесстері Пән тотығу өнімдері қанықпаған және ароматты спирттер, альдегидтер, кетондар, карбон қышқылдары, нитрилдердің негізгі технологиялық процесстер мен технологиялық сызба нұсқалары білуі керек: негізгі мұнайхимиялық өндірістегі тотығу процесстері, мұнай өңдеудегі негізгі процесстер жасай білуі керек: алған теориялық білімді курстық және бітіру жұмыстарына қолдану және зерттеу заңдылықтарына сай пайдалану; меңгеруі керек: мұнайхимия өндірісінде тотығу процессі аймағындағы ғылыми зерттеулерді жүргізу.

Органикалық заттар мен материалдарды физико-химиялық талдау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Органикалық заттар мен материалдардың физика-химиялық анализ әдістерін үйрету Мазмұны: Анализ әдістерінің теориялық негізі келтірілген: эмиссиялы және адсорбциялы оптикалық спектроскопия, магнитті резонанстық спектроскопия, рентгенофазалық анализ, газдық хроматография, масс-спектрометрия. Модульді оқу барысындағы алған құзыреттіліктері бойынша (білім, білік, құзыреттілігі) студенттер: Білуі керек: әдістердің теориялық негізі келтірілген: эмиссиялы және адсорбциялы оптикалық спектроскопия, магнитті резонанстық спектроскопия, рентгенофазалық анализ, газдық хроматография, масс-спектрометрия. біліктіліктер қалыптастыру керек: . Элементтік құрам, тығыздық, қайнау және балқу температурасы, сыну көрсеткіші секілді заттардың классикалық сипаттамасы мен қатар электромагниттік сәуленің толқын ұзындығының кең спектрінде құрылымдық және спектроскопиялық әдістер игеру керек физикалық зерттеу әдістері

Өнеркәсіптік органикалық химияның негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: өнеркәсiптiк химияның негiздерiн бiлу және түсiнуді қамтамасыз ету. шикiзат қорларын, соның iшiнде өсiмдiк текті шикізаттарды тиiмдi қолдану әдiстерi көрсету. Өнеркәсiптiк процестердің негiзін құрайтын органикалық реакциялардың химизмі және механизмін; әртүрлi химия кәсiпорындары және өндiрiстеріндегi мұнай және өсiмдiк шикiзаттарын өңдеудiң маңызды сызбанұсқаларын; органикалық қосылыстардың негiзгi кластарының өнеркәсiптiк өндiрiсінiң процестері және аппараттары, өндiрiстердi ұйымдастыру қағидалары, химия-технологиялық процестердiң есептеулерi көрсету. Курс студенттерді өсiмдiк шикiзатының негiзгi бөліктері, жинау уақыты, оларды кептіру, ұсақтау және сақтау әдiстерiмен; фитопрепараттарды бөліп алудың негiзгi әдiстерімен таныстырады. Мазмұны: Бұл пән қажетті биологиялық активті кешен алу үшін керек өсімдік бөлігін өңдеу, фитопрепарат алу үшін қойылатын талаптарды береді. Өсімдікті жинау мерзімі, кептіру, сақтау, тасымалдау, ұнтақтау, өсімдік шикізатын өңдеу. Өсімдік шикізатын өңдеудегі ескерілетін талаптар: шикізат ертінді қатынасы, экстракция уақыты, температура, реттілік. Фитопрепаратты бөліп алу. Құзырлық (білім, қалыптастыру, құзырлығы), модульді оқу кезінде меңгеруі: студент міндетті: білуге: Негізгі органикалық қосылыс кластарын алудың жалпы өндірістік әдістері : маңызды органикалық қосылыстарды халық шаруашылығында қолдану: органикалық заттардың экологиялық мәселелері: жасай білуі керек: органикалық заттардың технологиясына байланысты міндеттерді: меңгеруі керек: техникалық есептеулерге негізделген химиялық есептерді шығару.

Өсімдік шикізатын өндеудің химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - мақсаты мен міндеті: Бұл пән студенттерге табиғи қосылыстардың химиялық қасиеті жайлы мәлімет беріп, биологиялық активті заттарды бөліп алудағы негізгі процестер және қондырғылармен таныстырады, биологиялық активті кешенді алудағы мүмкіндіктер, специфика, өндірісті бақылау, негізгі өнімді алудағы талаптар беріледі. Мазмұны: Бұл пән қажетті биологиялық активті кешен алу үшін керек өсімдік бөлігін өңдеу, фитопрепарат алу үшін қойылатын талаптарды береді. Өсімдікті жинау мерзімі, кептіру, сақтау, тасымалдау, ұнтақтау, өсімдік шикізатын өңдеу. Өсімдік шикізатын өңдеудегі ескерілетін талаптар: шикізат ертінді қатынасы, экстракция уақыты, температура, реттілік. Фитопрепаратты бөліп алу. Құзырлық (білім, қалыптастыру, құзырлығы), модульді оқу кезінде меңгеруі: студент міндетті: білуге: өсімдіктегі заттардың негізгі құрлымдық элементтерін, химиялық қасиетін және Қазақстан мен СНГ-дағы фармацевтикалық өндірістердің химиялық жүйесін, олардың спецификасын, әр өндірістегі технология ерекшелігін, негізгі өнімнің биоактивтілігі, өндіріс сапасын бақылау жасай білуге: заттардың химиялық қасиетін біле отырып, қажетті биологиялық активті кешенді немесе затты бөлуге немесе алуға керек технологиялық параметрлерді және өндірісте тиімді режимдерді ұсыну, химиялық және технологиялық блок-жүйені жасай білу. меңгеруге: өсімдік шикізатын өңдеу жұмыстарын жүргізе білуді меңгеру.

Полимерлерді өндеудің физико-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Бұл модуль химик-технологтарға қажетті теориялық және практикалық білім мен дағдыларды алуды көздейді. Мазмұны: Өндірістік және жартылай өндірістік көлемде өндірілетін полимерлердің негізгі өңдеу технологиялары қарастырылады. оқытылады. Сонымен қатар, тәжірибе жағынан көмірсутек шикізатын өңдеу және органикалық заттарды өндіру технологиялары бойынша болашақ мамандарды дайындайтын курс. Мұнайхимиялық синтез, фармацевтикалық және аулшаруашылық препараттарды өндіру, химиялық талшықтар, пластикалық массалар мен үлдірлер, жарылғыш заттар, тері илеу, косметика және тамақ өндірістері сынды салалардың теориялық базасы ретінде қызмет атқарады. Модульді оқу барысындағы алған құзыреттіліктері бойынша (білім, білік, құзыреттілігі) студенттер: Білуі керек: Полимерлік материалдардан өнімдерді жасаудың ең көп таралған экструзия, пресстеу, құю және т.б. әдістері біліктіліктер қалыптастыру керек: білімін практикада қолдану игеру керек қажетті теориялық және практикалық білім мен дағдылар

Полимерлі композитті материалдар технологиясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: полимерлі композитті материалдар технологиясының саласында студенттерге қажетті көлемде іргетасты білімдер беру, полимерлі композитті материалдардың құрылымы мен құрамы, оларды өндіру мен өндеу әдістерімен және де практикалық қолданудың әр түрлі салаларымен таныстыру. Мазмұны: Негізгі түсініктер, компоненттік құрам, полимерлі композитті материалдардың құрылымы мен құрамы. Араластыру, толтыру, көбіктендіру және пластификациялау үрдістерінің физика-химиялық аспектілері. Технология получения дисперсті-толтырылған және армирленген материалдарды алу технологиясы. Өндеу әдістері. Қолдану салалары. Модульді оқұ нәтижесінде игеретін компетенциялар (білімдер, дағдылар, компетенциялар), студент тиісті білуге: байланыстырушы-полимерлердің негізгі химиялық, физика-химиялық және физикалық қасиеттерін; араластыру, толтыру, көбіктендіру және пластификациялау үрдістерінің теориялық негіздерін, полимерлі композитті материалдарды өндеудің принциптерін және оларды практикалық қолдынудың аспектілерін; байланыстырушы-полимерлердің химиялық, физика-химиялық және физика-механикалық қасиеттерін зерттеуін; әр түрлі әдістермен полимерлі композитті материалдарды жасай алу; әр түрлі талдау әдістері байынша (гравиметрия, титриметрия, спектроскопия және электрохимиялық талдау әдістері), полимерлік материалдарды алуыдың әдістері мен тәсілдері бойынша; физика-химиялық есептеу әдістері бойынша дағдыларға ие болу керек

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Синтетикалық дәрілік заттарды алудың химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дәрiлік заттардың технологиясына қатысты кең спектрлi бiлiм және түсiнудi қамтамасыз ету Мазмұны: сезiмсiздендiретiн препараттардың химиялық технологиясы; iсiкке қарсы препараттардың химиялық технологиясы; бактерияларға қарсы препараттардың химиялық технологиясы; седативті препараттардың химиялық технологиясын; нейротропты препараттардың химиялық технологиясын; антисептиктердiң химиялық технологиясы Модульді оқу барысындағы алған құзыреттіліктері бойынша (білім, білік, құзыреттілігі) студенттер: Білуі керек: дәрiлік заттардың технологиясына қатысты кең спектрлi бiлiм және түсiну біліктіліктер қалыптастыру керек: дәрілік заттарды алудың химиялық технологиясы игеру керек дәрілік заттарды алудың химиялық технологиясы

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль жалпы химиялық технологиясы негізінен бөлініп шығатын гетероциклді қосылыстардың химиясы және химиялық технологиясымен байланысты кең спектрлi бiлiм және түсiніктi қамтамасыз етедi. Модуль гетероциклді қосылыстардың және өсiмдiк шикiзаттың өңдеу өнiмдерiнiң негiзiнде аралық өнiмдер және iс жүзiнде пайдалы заттар және материалдардың өндiрiсiнiң технологиялық үдерiстерiн оқытудан тұрады. Нақты тақырыптар: гетероциклизация бұл синтетикалық биологиялық белсендi гетероциклдердi синтездеу әдiсi; синтетикалық және табиғи тектi синтетикалық биологиялық белсендi моно- және полициклді жүйелердiң химиясы және химиялық технологиясы; биологиялық белсендi гетероциклді қосылыстардың синтезiнiң әдiстерi бойынша практикум; биологиялық белсендi табиғи қосылыстарды бөліп алу технологиясы бойынша практикум. Модульді оқу барысындағы алған құзыреттіліктері бойынша (білім, білік, құзыреттілігі) студенттер: Білуі керек: өнiмдерiнiң негiзiнде аралық өнiмдер және iс жүзiнде пайдалы заттар және материалдардың өндiрiсiнiң оларды алу технологиясының принциптері біліктіліктер қалыптастыру керек: өнiмдерiнiң негiзiнде аралық өнiмдер және iс жүзiнде пайдалы заттар және материалдардың өндiрiсiнiң оларды алу технологиясының принциптері мен практикалық қолданылуын игеру керек гетероциклді қосылыстардың және өсiмдiк шикiзаттың өңдеу

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Фитопрепараттарды алудың химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Фитопрепараттарды алудың химиясы мен технологиясы Мазмұны: Табиғи қосылыстардың химиясындағы биологиялық белсенді заттарды бөлуді, өсімдік шикізатының фитопрепарат алуға арналған бөліктерімен таныстырады. Өсімдікті жинау уақыты, кептіру, сақтау, ұнтақтау мөлшері, өсімдік шикізатын өңдеу. Өңдеу кезінде ертінді қасиетін, температураны ескеру, шикізат және ертінді қасиетін білу, экстракция уақытын ескеру. Фитопрепаратты бөлу. студент білуге: Табиғи қосылыстардың химиясындағы биологиялық белсенді заттарды бөлуді, өсімдік шикізатының фитопрепарат алу, өсімдікті жинау уақыты, кептіру, сақтау, ұнтақтау мөлшері, өсімдік шикізатын өңдеу. жасай білуге: Өңдеу кезінде ертінді қасиетін, температураны ескеру, шикізат және ертінді қасиетін білу, экстракция уақытын ескеру меңгеруге: Фитопрепаратты бөлу.

Функционалды гидрофильді полимерлер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерге функциональды гидрофильді полимерлердің құрылымын, синтезін, олардың физика-химиялық қасиеттерін, зерттеу әдістері мен суда еритін және ісінетін полимерлерді қолдану аймағы мен негізгі түрлері туралы фундаментальді білім беру. Курсты оқу кеңейтілген зертханалық жұмыстармен қамтамасыз етілген. Мазмұны: Суда еритін және ісінетін гидрофильді полимерлер. Негізгі түсініктері мен классификациясы. Олардың гидродинамикалық қасиеттері. Полиэлектролиттер (ПЭ). ПЭ термодинамикалық және гидродинамикалық қасиеттері. Суда еритін полимерлерді синтездеудің жолдары мен зерттеу әдістері. Жеке өкілдері. Физикалық және химиялық тігілген полимерлі гидрогельдер. Негізгі алу әдістері, құрылымы, физика-химиялық қасиеттері. Стимул-сезімтал полимерлі гидрогельдер. Полимерлі комплекстер. Суда еритін және тігілген функциональды гидрофильді полимерлердің қолдану аймағы. Модульді оқу барысындағы алған құзыреттіліктері бойынша (білім, білік, құзыреттілігі) студенттер: білуі керек: суда еритін және ісінетін гидрофильді полимерлерді синтездеудің жолдарын, зерттеу әдістерін; олардың физика-химиялық қасиеттерін; жеке өкілдерін; полимерлі комплекстерді; функциональды гидрофильді полимерлердің қолдану аймағын; біліктіліктер қалыптасуы керек: функционалды гидрофильді полимерлердің физика-механикалық қасиеттерін зерттегенде эксперимент әдістерінің соңғы жетістіктерін қолдана білу; игеруі керек: оқу барысында алған негізгі білімдерін полимерлерді әр түрлі әдістермен алу жолында қойылған талаптарды шеше білуде; оқу барысында үйренген эксперименттік әдістерін макромолекуланың құрлымын, молекулалы-массалық сипатамаларын және физика-механикалық қасиеттерін зерттеуде қолдана білуде.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген