Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Қазақ тілі мен әдебиеті

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық акредитация: 2016 ж.
Бағдарлама: 5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті»
Оқу деңгейі: бакалавр
Емтихан: Бірыңғай Ұлттық тест
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
«Қазақ тілі мен әдебиеті» бакалавры төмендегі кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін дайындалады:
жоғарғы оқу орындарында және орта және арнаулы кәсіптік білім беру мектептерінде оқытушы;
- лингвистика, әдебиеттану, фольклористика және текстология салаларында қызметкер;
- ғылыми зерттеу, академиялық институттарда және оқу орындарында кіші ғылыми және ғылыми қызметкер;
- газет, журналдардың редакциялары мен баспа орындарында редактор, корректор;
- радио мен теледидар саласында тілші-журналист;
- филолог-маман

Кәсіптік пәндер:
Әдебиет теориясы
Әдебиеттануға кіріспе
Фольклор
Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы
Хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті (ХІV–XVIII ғ.)
XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті
XX ғасырдағы қазақ әдебиеті (І жартысы)
XX ғасырдағы қазақ әдебиеті (ІІ жартысы)
Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті
Қазақ әдеби сынының тарихы
Тіл біліміне кіріспе
Нормативтік грамматика
Қазақ тілінің стилистикасы
Қазақ тілінің теориясы мен практикасы
Қазақ тілінің лексикологиясы және фразеологиясы
Қазақ тілінің фонетикасы
Қазақ тілінің морфологиясы
Қазақ тілінің синтаксисі
Қазақ тілінің коммуникативтік синтаксисі
Қазақ тілінің тарихы
Қазақ әдеби тілінің тарихы
Қазақ әдебиетін оқытудың әдістемесі
Қазақ тілін оқытудың әдістемесі т.б.
Білім беру басымдықтары:
қазақ тілінің дамуы мен қызметінің жалпы заңдылықтарын талдау мен сараптау барысында әдебиетті, оның тектері мен жанрларын, бағыттарын қолдана алу;
әдебиет пен қазақ тілі туралы қазіргі ғылымның терминологиялық және категориялық аппаратын және көркем шығарманы зерттеудің тәсілдерін игеру;
қазақ тіл білімі мен әдебиеттануындағы зерттеулердің жаңа әдістері мен инновациялық технологияларын меңгеру;

Халықаралық байланыстар:
Бакалаврлардың Түркиядағы жоғары оқу орындарында білімін жалғастыруға мүмкіндері бар.

Тәжірибеден өтетін және жұмысқа тұратын жерлелері: орта мектептер мен гимназиялар, теле-радио және БАҚ құралдары, қоғаммен байланыс қызметі.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қазақ тілі мен әдебиеті
Мамандық шифры
5B011700
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Қазақ әдебиеті
Бейіндік пән
Қазақ әдебиеті
Өту балы
ҚАЗ
110
ОРЫС
0

пәндер

XX ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1950 ж.ж.)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әдебиет теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әдебиет теориясы арқылы көркем әдебиет заңдылықтарын эстетика, психология, мәдениеттану, семиотика ғылымдарының жетістіктерімен бірлікте қарастыру. Пәннің міндеті: - шығарма табиғатын, автор мен адресат, кейіпкер және архетип, әдебиет және таңбалар жүйесі, мәтін құрылымы, герменевтика мәселелерін қарастыру; - әдеби үдеріс, стиль, көркемдік әдіс, жанрлар типологиясы туралы мағлұмат беру; - көркем әдебиеттің жаңалық, тектік сипаттарымен бірлікте поэтика, стиль, предметтік бейнелеу жүйесін танытып, шығарманы комплексті талдауға үйрету. Қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін меңгереді. Заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып көркем мәтінді сындарды сараптау дағдысына ие болады. Түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін айқындай алады.

Әдебиеттануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көркем шығарманы оқып талдау, студенттерді өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтандыру. Пәннің міндеті: - шәкірттерді әдебиеттанудың теориялық тұжырымдарымен толық таныстыру; - оны практикалық деңгейде еркін қолдануға жаттықтыру; - әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екенін үйрету. Көркем шығарманы оқып талдау арқылы студенттер өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтанады. Әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын меңгере отырып, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екеніне көз жеткізеді.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Білім берудегі менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру үрдісі мен педагогикалық басқару принциптері және заңдалықтары бойынша студенттердің білімдерін қалыптастыру. Курсты оқыту нәтижесінде келесі қабілеттері қалыптасады:педагогикалық басқаруды бағалау және талдау, педагогикалық әрекетке түрткі, жоспаралау, өзін өзі басқару қабілетін қалыптастыру. Басқарушылық ойлардың дамуы және басқару мәдениетін тәрбиелеу, әртүрлі деңгейлердің педагогикалық жүйелеріндегі басқару принциптерімен, заңдылықтарымен таныстыру; педагогикалық үрдісті, тиімді шешім қабылдау шарттарын айқындау мен басқаруды Пәнді оқыту барысында студенттер келесі қырларын қарастырады: педагогикалық менеджменттің теориялық негіздерін; педагогикалық менеджменттің қалыптасу тарихын ғылыми теория ретінде; әлеуметтік-педагогикалық үдерісті басқарудағы менеджмент принциптерін білу; - жобалау, ынталандыру, жоспарлау, талдау; кәсіби іс-әрекет стильдерін анықтау; өзін-өзі жүзеге сыру дағдылары мен білігі; - айналадағылардың іс-әрекеті мен өз іс-әрекеттерін жоспарлау мен ұйымдастыру; -педагогикалық менеджментте ынталандыру дағдылары

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қазақ халқының ауыз әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі. Пәннің міндеті: - мазмұн-мәні терең халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның өзіндік сыр-сипатын таныта жастарға тағылым беру; - фольклордың тарихы мен теориясы туралы түсінік қалыптастыру; - халық өнері, олардың ішінде фольклордың алатын орны мен көп қырлы табиғатын, туу, таралу-сақталу ерекшеліктері, қоғамдық маңызын саралау. Мазмұны мен мәні терең халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оған студент, оның өзіндік ерекшеліктерін меңгереді. Фольклордың тарихы мен теориясы туралы түсініктері қалыптасады. Халық өнері, олардың ішінде фольклордың алатын орны мен көп қырлы табиғатын, туу, таралу-сақталу ерекшеліктері, қоғамдық маңызын үйренеді.

Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Әдебиеттің бастау-бұлағы – ежелгі әдебиеттің ұлттық ерекшелігін, қазіргі шығармалардың ежелгі әдеби шығармалармен сабақтастығын; оның эстетикалық-идеялық табиғатын зерттеу . Қысқаша мазмұны. Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиетінің даму үдерістері мен заңдылықтарын анықтау, оның жанрлық түрлері мен тақырыптық-идеялық мазмұны; қазіргі дәуірдегі философиялық және эстетикалық білімдерді түсіну, жеке авторлардың шығармалары мен әдеби шығармалардың поэтикалық ерекшеліктеріне, қазіргі қазақ әдебиетінің дамуына әсер етуі. –Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиетінің даму үрдістері мен заңдылықтарын білу; – көне жазба ескерткіштерінің мәдениеті мен әдебиетін білу; –оның тақырыпдық-идеялық мазмұн ерекшеліктерін анықтау үшін әдеби шығармаларды талдай білу.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ әдеби тілінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерді қазақ әдеби тілінің даму тарихымен, ұлттық қазақ тілінің беку кезеңдерімен және осы заманғы әдеби тілдің қалыптасуымен таныстыру. Пәннің міндеті: - қазақ әдеби тілі дамуының негізгі кезеңдерін саралау; - түрлі кезеңдердегі мәтіндерде кезеңдерде кездесетін төл және тума бірліктердің қатынасын білу; - түрлі кезеңдердегі мәтінді сараптау. Қазақ әдеби тілінің даму тарихы, ұлттық қазақ тілінің негізгі кезеңдері, қазіргі қазақ әдеби тілінің қалыптасуы туралы мәліметтерді меңгеру арқылы қазақ әдеби тілінің негізгі функциясын ажырата алу дағдысына ие болады.

Қазақ әдебиеті сынының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазіргі қазақ әдебиетінің даму-бағыттарын айқындау, қазіргі әдебиеттегі басты тақырып, мәселелердің ара-жігін ашу; Қысқаша мазмұны. Қазіргі кезеңдегі танымал ақын-жазушылардың шығармаларын қазақ әдебиетінің даму бағыт-арналары негізінде кеңінен қарастырылып, ондағы тақырып, ізденіс, көркемдік арналарына, тіл-стиль сырларына назар аудару –Қазіргі әдебиеттанудың бағыттары мен даму заңдылықтарын білу; –осы кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларын білу; • көркем шығармаларға тарихи-мәдени контексте, әлемдік әдеби үдерістің тақырыптық-идеялық, көркемдік ізденістері бойынша сарпатама жасай білу; • қазақ жазушыларының шығармаларының жанрлық құрамы мен стиліне сараптама жасай білу және көркемдік шеберлігінің анықтай алу.

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әдебиетті оқытудың әдіс-тәсілдерін үйрену; қазақ әдебиетін оқыту мен саралаудың түрлі формаларын меңгерту. Қысқаша мазмұны. Әдебиетті оқтыу әдісі: шет елдік, отандық тәжірибелер. Қазақ әдебиетін мектепте оқытудың инновациялық және интерактивтік әдісі. Оқыту үдерісінде көрнекі құралдарды пайдалану – оқу үдерісінде қолданылатын инновациялық техологияларды білу; – әдебиет сабағын аудиторияның жас ерекшелігіне және дайындық деңгейіне орай сауатты құра білу; – педагогикалық шеберлік дағдысын мегеру

Қазақ тілін оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әдістемелік білімді қалыптастыру және осы білімді орта жалпы білім беру мектептерінде қазақ тілін оқыту бойынша қолдана білу дағдысына ие болу. Қысқаша мазмұны. Қазақ тілі әдістемесінің теориясын ғылым ретінде, оның базалық категориялары мен түсініктерін меңгеру; алдыңғы педагогикалық тәжірибелерді, дәстүрлі және жаңа әдістерді игеру; оқытудың заманауи жаңа технологияларын білу; оқу үдерісінде бағдарлама мазмұнын іс жүзінде жасай білу дағдысын үйрену. - ана тілін оқытудың негізгі принциптерін, психологиялық педагогикалық теорияны, әдістемелік идеялар мұрасын, зерттеулер әдістерін білу. - әдістеменің негізгі теориялық мәселелерін оқу барысында ғылыми-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеу қабілетіне ие болу

Қазақ тілінің коммуникативтік синтаксисі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті құрмалас сөйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін, оның қызмет ету ерекшелігін меңгеру. Қысқаша мазмұны. Тілдің жүйелілігін әр деңгейінде және тұтасымен тану; құрмалас сөйлемнің көп қырлығын түсіну, оның өзара байланыс және өзара ықпалдасуындағы формалды грамматикалық, семантикалық, коммуникативтік ұйымдасуын меңгеру. – құрмалас сөйлемнің синтаксистік мәнін, оның жай сөйлеммен ортақ және алшақ белгілерін білу; – мақсат пен коммуникативтік қолданысқа сәйкес құрмалас сөйлемнің түрлі құрылымын құрастыра білу. – тілдік жағдаят пен контекстке сәйкес келетін құрмалас сөйлем құрылымын жасай білу. – нормативті қолданысқа, синонимдік және стильдік мүмкіндікке сәйкес тұрғысынан саналы түрде синтаксистік құбылысты пайдалан алуы тиіс.

Қазақ тілінің коммуникативтік синтаксисі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті құрмалас сөйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін, оның қызмет ету ерекшелігін меңгеру. Қысқаша мазмұны. Тілдің жүйелілігін әр деңгейінде және тұтасымен тану; құрмалас сөйлемнің көп қырлығын түсіну, оның өзара байланыс және өзара ықпалдасуындағы формалды грамматикалық, семантикалық, коммуникативтік ұйымдасуын меңгеру. – құрмалас сөйлемнің синтаксистік мәнін, оның жай сөйлеммен ортақ және алшақ белгілерін білу; – мақсат пен коммуникативтік қолданысқа сәйкес құрмалас сөйлемнің түрлі құрылымын құрастыра білу. – тілдік жағдаят пен контекстке сәйкес келетін құрмалас сөйлем құрылымын жасай білу. – нормативті қолданысқа, синонимдік және стильдік мүмкіндікке сәйкес тұрғысынан саналы түрде синтаксистік құбылысты пайдалан алуы тиіс.

Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ тілінің лексикологиясы және фразеологиясы Лексикология и фразеология казахского языка Lexicology and Phraseology of the Kazakh Language

Қазақ тілінің морфологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Теориялық білімді тереңдету және морфологияны белгілі бір құбылыстармен шарттастырылған тұтас жүйе ретінде түсінік қалыптастыру, қазақ тілінің морфологиялық жүйесіне жалпы сипаттама беру. Қысқаша мазмұны. Тілдің жалпы заңдылығына бағынатын және ұдайы дамып отыратын, белгілі бір заңдылықтармен сипатталатын морфологияны жүйе ретінде түсінік қалыптастыру; тіл қызметінің ерекшелігін, оның грамматикасын айқындауға мүмкіндік береді, соның нәтижесінде коммуникативтік мәні бар құрылымға енетін сөздің тетігін ашу. – ана тілінде ғылыми зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдерін игеру; – білімнің тарихи-мәдени, тарихи-әдеби, теориялық-лингвистикалық, теориялық әдеби,герменевтикалық, семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін білу; – дамыған ассоциативтік филологиялық ойлау жүйесінің болуы; – түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу.

Қазақ тілінің морфологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - қазақ тілінің морфологиясы

Қазақ тілінің синтаксисі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Сөйлем туралы дәстүрлі және заманауи көзқарастарды көп салалы, әрі тілдің негізгі функцияларын орындай алатын тілдік бірлік ретінде үйрету. Қысқаша мазмұны. Негізгі синтаксистік бірлік және оның қызмет ету ерекшелігі ретінде жай сөйлем синтаксисі заңдылықтарын оқу; филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті жай сөйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін, олардың ерекшеліктерін меңгеру.Синтаксис бойынша оқу материалдарын меңгеру арқылы қазіргі қазақ әдеби тіліндегі құбылыстарды терең түсінуге жол ашылады. – қазақ тілінің синтаксисін зерттеу аспектілері мен принциптерін білуі тиіс; – сөйлеушінің коммуникативтік мақсатына сәйкес түрлі құрылымдағы жай сөйлемді құрастыра білуі тиіс. – нормативті қолданысқа, синонимдік және стильдік мүмкіндікке сәйкес тұрғысынан саналы түрде синтаксистік құбылысты пайдалана алуы тиіс.

Қазақ тілінің синтаксисі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Сөйлем туралы дәстүрлі және заманауи көзқарастарды көп салалы, әрі тілдің негізгі функцияларын орындай алатын тілдік бірлік ретінде үйрету. Қысқаша мазмұны. Негізгі синтаксистік бірлік және оның қызмет ету ерекшелігі ретінде жай сөйлем синтаксисі заңдылықтарын оқу; филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті жай сөйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін, олардың ерекшеліктерін меңгеру.Синтаксис бойынша оқу материалдарын меңгеру арқылы қазіргі қазақ әдеби тіліндегі құбылыстарды терең түсінуге жол ашылады. – қазақ тілінің синтаксисін зерттеу аспектілері мен принциптерін білуі тиіс; – сөйлеушінің коммуникативтік мақсатына сәйкес түрлі құрылымдағы жай сөйлемді құрастыра білуі тиіс. – нормативті қолданысқа, синонимдік және стильдік мүмкіндікке сәйкес тұрғысынан саналы түрде синтаксистік құбылысты пайдалана алуы тиіс.

Қазақ тілінің сөзжасам уәжділігі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы алынған теориялық білімді тереңдетуді және сөзжасамды әлеуметтік құбылыстармен шарттастырылған жүйе ретінде тұтас түсінік қалыптастыру, қазақ тілінің сөзжасам жүйесіне жалпы сипаттама беру. Қысқаша мазмұны. Тілдің жалпы заңдылығына бағынатын және ұдайы дамып отыратын, белгілі бір заңдылықтармен сипатталатын морфологияны жүйе ретінде түсінік қалыптастыру, тілдің бұл саласының лексикологиямен және морфологиямен байланысын көрсету. Сөзжасам сөйлеушінің түрлі мақсаттарды іске асыру барысында белсенді қолданысында пайдаланылатын тетігіне жатады. Сөзжасамның арқасында тіл ұдайы түрлі семантикалық құрылымдармен толығып отырады. – түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; – ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді (оқу және қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы; – нақты материалдарды (тілдік, әдеби, қарым-қатынастық) жинау және сұрыптай білу;

Қазақ тілінің стилистикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: стилистиканың теориялық негізін оқу, заманауи стилистиканың жаңа зерттеулерін қарастыру. Қысқаша мазмұны. Аталған саладағы теориялық білімдерді игеру; болашақ филолог-мамандардың стилдік дағдыларын қалыптастыру, өз бетімен стилдік мәтін үлгілерін құрастыра білу қабілетіне ие болу, филологтың стилдік сезігін дамыту; тілдің әдеби нормаларын меңгерту; студенттің жазбаша тілінің мәдениетін көтеру; көркем әдебиеттің тілі әдеби үдерістердің кезеңдерімен байланысып жатады. Қазақ тілі грамматикасының заңдылықтары мен негізгі деректерін білу; өтілген тақырып бойынша сөздер, сөз тіркестері мен фразеологиялық оралымдарды пайдалана отырып грамматикалық жағынан дұрыс пікірлесу жүргізе алу, жаттығулар бойынша лексикалық, грамматикалық, орфографиялық қателерді түзете алу; ана тіліне лингвистикалық сараптау жүргізудің түрлі әдістерін меңгеру.

Қазақ тілінің тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – жазудың кезеңдері, лингвистикалық мінездеме беру, тілдің морфологиялық түрін анықтау, сөзжасамның негізгі түрлерін, диалектологиялық классификация мен Қазақстандағы тіл саясатын ұғындыру. - іскерлік келіссөздер мен сұхбат жүргізу тәсілдерін білікті түрде жүргізуді үйрету; - көпшілік алдында кәсіби деңгейде сөз сөйлеуді үйрету; - кәсіби қызметте талап етілетін ғылыми мәтіндерді құрудың ережелерін үйрету; - кәсіби қарым-қатынастағы этика мен этикет ережелерін үйрету . Пәнді оқу барысында студенттің білуі керек: - Қазақ тілін күнделікті қолданыстағы сияқты кәсіби қарым-қатынаста да қолдану; - Кәсіби қарым-қатынас кезінде этика мен этикет ережелерін білу; - қазақ тілі аясындағы іскерлік келіссөздер мен сұхбаттарды білікті түрде жүргізу. Курстың соңында студенттер төмендегілерді меңгеру керек: әр түрлі лингвистикалық теориялар мен гипотезаларды талқылау, салғастыру, әрі критикалық тұрғыдан бағалауды үйрену

Қазақ тілінің теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жалпытілдік құзіреттілікті қалыптастыру; Тілдің пайда болуы және оның ішкі құрылымы туралы негізгі білімді дамыту, әлеуметтік құбылыс ретінде тілдің ерекшелігін түсіну. Қысқаша мазмұны. Тіл туралы ғылымның мақсаты мен міндеттері; қазіргі замандағы тіл білімінің рөлі мен орны; туыстас тілдер қатарындағы қазақ тілінің орны, негізгі міндеттерінің қарастырылуы, тіл ғылымының негізгі бөлімдері мен басты тұжырымдамаларын дамыту, фонетика мен фонологияның, лексикология мен лексикографияның, грамматика мен оның бөлімдерінің ішкі құрылымдарын анықтау, әлемдегі тілдерді жүйелеуде қолданылатын түрлі қағидалар және жіктеулермен танысу; қарым-қатынастың мәдени маңызды құралы;тілдік белгілер жүйесі; тілдік жүйе деңгейі (ярусы); әлемдік лингвистикалық картадағы тілдік қатынас және тілдік классификация – тіл ғылымының негізгі тұжырымдамалары мен бөлімдерін білу; – тілдік фактілерді бақылай алу, әр түрлі лингвистикалық талдау әдістерін пайдалана отырып оларды талдау және синтездеу; – қазіргі сөздіктер мен анықтамалықтарды кәсіби түрде пайдалана алу; - шет тілін және ана тілін үйретуде тіл жүйесін және оның жұмсалуын сипаттайтын жағдайларда білімін көрсете алу; - лингвистикалық терминдерді қолдана алу; - жалпытілдік құзіреттілікке ие болу.

Қазақ тілінің фонетикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ тілі дыбыс жүйесі туралы мәлімет беру, фонетикалық және фонологиялық жүйе түсінігін ашу, айтылым түрлерін заңдылықтарын нақты пайдалану арқылы дамытуда лингвистикалық цикл ретінде фонетиканың орнын анықтау. Қысқаша мазмұны. Тіл құрылымындағы фонетикалық жүйенің орны; сегменттік және суперсегменттік бірліктердің айырым белгілерін; акустикалық және артикуляциялық жіктеу түрлерін; буынға бөлу теориясын, қазақ орфографиясының принциптерін, тілдің негізгі орфоэпиялық нормаларын; қазақ тілінің фонетикалық жүйесі қазіргі орыс тілінің деңгейлес қабатымен өзара ықпалдасуда, сондықтан пәнді оқу барысында студенттердің практикалық сабақтарда алған білімдері сарапқа салынады. – артикуляциялық сараптау, фонетикалық және фонетикалық транскрипцияларды пайдалана отырып мәтінге талдаулар жүргізу; – орфоэпиялық және орфографиялық варианттарды сипатын аша білу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нормативті грамматика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Өзара байланысып жатқан қазақ тілінің грамматикасын жүйе ретінде қарастырып шығу. Қысқаша мазмұны. Қазақ тілі грамматикасы жүйесін зерттеудің заманауи маңызды мәселелеріне алып келу; қазақ тілі грамматикасы жүйесінің грамматикалық заңдылықтары мен факторларын білу . –қазақ тілі грамматикасының заңдылықтары мен негізгі деректерін білу; –өтілген тақырып бойынша сөздер, сөз тіркестері мен фразеологиялық оралымдарды пайдалана отырып грамматикалық жағынан дұрыс пікірлесу жүргізе алу, жаттығулар бойынша лексикалық, грамматикалық, орфографиялық қателерді түзете алу; –ана тіліне лингвистикалық сараптау жүргізудің түрлі әдістерін меңгеру.

Оқушылардың физиологиялық дамуы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Психология және адам дамуы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерді жас ерекшелік анатомиясы мен физиологиясының, бүлдіршін және жеткіншек ағзасының даму ерекшеліктері туралы пән - мектеп гигиенасының теориялық және әдіснамалық негіздерімен; адам дамуына генетикалық және орта факторларының әсер ету ерекшеліктерімен; онтогенездегі адам дамуының негізгі заңдылықтарымен; адам дамуындағы дағдарыстың сипаттамалы ерекшеліктерімен; адамның когнитивті, эмоционалды және қажетті-мотивациялық сферасын диагностикалаудың негізгі әдістерімен таныстыру. – жас ерекшелік анатомиясы мен физиологиясының, бүлдіршін және жеткіншек ағзасының даму ерекшеліктері туралы пән - мектеп гигиенасының теориялық және әдіснамалық негіздерін білу; –ағзаның жетілу қызметі әрекетінің заңдылықтары мен механизмдерін; ағзаны сыртқы ортамен біртұтас ретінде және ағзаның жеке бөліктерінің өзараәрекеттесуін қамтамасыз ететін механизмдерді білу; – адам дамуы түсінігіне негізгі тұрғыдан келуді; адам дамуына орта мен генетикалық факторлардың әсер ету ерекшеліктерін; онтогенездегі адам дамуының негізгі заңдылықтарын; адам дамуындағы дағдарыстың сипаттамалы ерекшеліктерін; адамның когнитивті, эмоционалды және қажетті-мотивациялық сферасын диагностикалаудың негізгі әдістерін түсіну және білу; – адам дамуының ерекшеліктерін әртүрлі психологиялық теориялар арқылы талдай алу; әртүрлі өмір кезеңдеріндегі адамның белсенді және потенциалды мүмкіндіктерін; жасерекшелік дамудың түрлі кезеңдеріндегі жетекші іс-әрекеттердің түрлерін анықтай алу; диагностикалық әдістемелерді зерттеу міндеттерін іріктеу; – адамның белсенді даму деңгейлерін диагностикалау әдістемелерінің кәсіби міндеттерін шешу дағдылары; – жасерекшелік дамудың заңдылықтарын зерттеуді ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жоғары мектептегі тәрбиенің заманауи үрдістерін оқу, сонымен қатар студенттерде олардың тәрбие мәселесіне арналған әртүрлі тәсілдер бойынша бағыт алуға және тәрбие үдерісін бағалауға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік қалыптастыру. Негізгі міндеттері: жоғары мектептегі тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен танысу; студенттерді тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері туралы теориялық білімнің қолданыс аясын орнату. ЖОО тәрбиелеу үдерісін ұйымдастырудың психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін білу. Студенттермен тәрбиелеу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі танымал технологиялар мен әдістемені игеру.

Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты оқитын тіл елінінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - оқитын тілелінің әдебиетінің қалыптасу жолын анықтау - оқитын тілелінің әдебиетінің жанрлық жүйесін беру Курсты оқу нәтижесінде студент: - Оқитын тіл елінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерін; - әдебиеттің негізгі жанрларын білу керек ; - көркемдік туындыға жан-жақты талдау жасай алу - көркем мәтіннің жанрлық ерекшелігін анықтау; - көркем мәтінді талдай алу дағдысын меңгеру

Филология және смарт технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Фольклор
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ халқының халық ауыз әдебиеті пәнін студенттерге жан-жақты таныстыру, қазақ халқының сан ғасырлық рухани мәдениеті мен халық мұрасын анықтау. Қысқаша мазмұны. Қазақ халық ауыз әдебиетінің құндылықтары мен байлығын зерттеу; оның ерекшелігін ашып көрсету, әдебиет өнерінде халық ауыз әдебиетін эстетиканың бастау көзі ретінде түсіндіру; фольклордың тарихы мен терминдерін оқыту, фольклорлық шығармалардың генезисі,оның сақталу ерекшеліктері мен таралуы; фольклордың қоғамдық маңыздылығын түсіну. –фольклордың тарихы мен қазіргі жағдайын білу; – халық ауыз әдебиеті үлгілерінің жанрлық ерекшеліктері мен түрлерін білу; – халық ауыз әдебиетінің үлгілерін талдай алу; – халық ауыз әдебиеті үлгілерінің жинақталуы мен өңделуін игеру.

Хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті (ХІV-ХVІІІ ғ.)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Казахская литература ханской эпохи (XIV-XIX вв) Kazakh Literature of the Khan's Era (XIV-XIX centuries)

ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті (І жартысы)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы әдеби мұралармен таныстыру; сол кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларының жанрларлық- көркемдік ерекшеліктерін, тақырыптық-идеялық мазмұнын, мәселелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетінің негізгі үрдістері мен бағыттарын, сол кезеңдегі үлкен жазушылар мен белгілі шығармаларды зерттеу. – ХХ ғасырдың бріінші жартысындағы қазақ әдебиетінің даму үдерістері мен заңдылықтырын білу; – сол кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларының жанрларлық-көркемдік ерекшеліктерін, тақырыптық-идеялық мазмұнын, мәселелерін білу; – жазушылардың көркемдік ізденістері аясында, қоғамның тарихи даму тұрғысында әдеби шығармаларды талдай білу.

ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті (ІI жартысы)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ жазушыларының шығармаларымен таныстыру; сол кезеңдегі қазақ жазушыларының шығармаларының көркемдік ерекшеліктерін, тақырыптық-идеялық мазмұнын, мәселелерін, құрылымын, жанрлық-стильдік ерекшеліктерін оқыту. Қысқаша мазмұны. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиетінің даму заңдылықтарын, негізгі ағымдары мен бағыттарын зерттеу. Сол кезеңдегі жазушылардың шығармаларын тарихи-мәдени процесінің контексінде талдау. - ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиетінің даму үрдістері мен заңдылықтарын білу; - сол кезеңдегі қазақ жазушыларының шығармаларын білу; - көркем шығармаларды жазушылардың идеологиялық және көркемдік ізденістері аясында , тарихи және мәдени процесінің контексінде талдай білу .

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихын жоғары мектепке оқытатын маман әдебиетші дайындау, студентке қазақ әдебиеттану ғылымын жүйелі түрде меңгерту. Пәннің міндеті: - ХІХ ғасырдағы әдеби мұраны әдебиет теориясы, әдеби сын аясында ала отырып, ғылыми негізде жүйелеу; - бұрын-соңды жасалған, тиянақталған зерттеу проблемаларын меңгере отырып, әдеби-тарихи мәселелерді әрі қарай қарастыру, айғақтау, бекіту; - ХІХ ғасыр әдебиетін қоғамдық-әлеуметтік болмыс, тарихи жағдай аясында қарастыра отырып, оның негізгі даму бағыттарын, көркемдік табиғатын нақтылы түр, жанрлық сипат жөнінен аша түсу. ХІХ ғасыр әдебиетін қоғамдық-әлеуметтік болмыс, тарихи жағдай аясында зерттей отырып, оның негізгі даму бағыттарын, көркемдік табиғатын, жанрлық сипатын жан-жақты қарастыра алу дағдысына ие болады.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Aлаш әдебиетіндегі азатшыл идея
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге алаш әдебиетіндегі азатшыл идеяны тарихи аспектіде түсіндіру. Пәннің міндеті: - алаш арыстарының шығарма-ларындағы азаттық идеясын тарихи деректерге сүйене отырып талдау; - алаш арыстарының шығармаларын жанрлық тұрғыдан талдап, зерделеу. Алаш әдебиетіндегі азатшыл идея тарихи аспектіде түсіндіріледі. Алаш арыстарының шығармаларындағы азаттық идеясын тарихи деректерге сүйене отырып талдау дағдысы қалыптасады. Алаш арыстарының шығармаларын жанрлық тұрғыдан талдап, зерделеуге үйренеді.

Абай және оның әдеби мектебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Абайтану мектебінің қалыптасу жолдарын, қазақ мәдениеті мен әдебиеті тарихындағы орнын білу Қысқаша мазмұны. Қазіргі уақыттағы зерттеу ізденістері мен абайтану мектебінің қалыптасу кезеңдері. Абайтану мектебінің феномені. Мектептің басты зерттеу бағыттары. Абай өнерінің қазақ әдебиетіне әсері. – қазақ әдебиетіндегі Абай Құнанбайұлы поэзиясының рөлі мен мағынасын білу; – ұлттық дүниетанымның қалыптасу процессіндегі Абай философиясы мен мектебінің рөлін түсіну; – поэтикалық шығармаларды талдай білу; Абай мектебінің қаламгерлер шығармашылығына тигізген ерекше әсерін көрсету.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Ақын-жыраулар поэзиясындағы діни мотивтер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ақын-жыраулар поэзиясындағы діни танымдардың, ислам философиясы, пайғамбарлар тарихы және Құран сюжеттерінің жырлануын қарастыру. Қысқаша мазмұны. Діннің рухани мәдениетті қалыптастырудағы рөлі және ислам жәдігерлерінің зерттелу, жариялану мәселелеріне, оның ақын-жыраулар поэзиясына тигізген ықпалына ғылыми тұрғыдан баға беру – әдеби дәстүрлер, жалғастық және жаңашылдық жайындағы ұғымдарды игеру; – ақындар поэзиясының идеясын, тұжырымдама жүйесінің ерекшелігін білу:

Ақын-жыраулар поэзиясындағы қаһармандық рух
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ақын-жырау поэзиясының көркемдік ерекшеліктері мен идеялық-тақырыптық мазмұнын, көркем өнердегі халықтың батырлық рухын нақтылы түрде көрсету; Қысқаша мазмұны. Ақын-жырау өнеріндегі басты идея мен проблемалар. Ақын-жыраудың әдебиет, мәдениет және Қазақстанның әлеуметтік өміріндегі рөлі. Батырлық көркемдік пафостың түрі іспетті. Ақын-жырау өнеріндегі батырлық рухтың көрініс беруі. – ақындар поэзиясының идеясын, тұжырымдама жүйесінің ерекшелігін білу; – батырлық рухтың ерекшелігін көркемдік пафос іспетті тану; – поэтикалық шығармаларды, батырлық аңыздарды, хан және батыр образдарын талдай білу; – ақын-жырау поэзиясындағы қаһармандарды баяндау принциптерін көрсете біліу;

Әдебиет және өнер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Адам өміріндегі әдебиет пен өнердің маңыздылығының тарихи рөлін анықтау. Қысқаша мазмұны. Қазақ әдебиетіндегі шығармаларда бейнеленген, өнердегі әртүрлі жанрлардың идеялық-тақырыптық мазмұнын білу; рухани құндылықты игере білу. Музыка, кино, архитектура, театр мен әдебиеттің өзара байланысын анықтау. Әдебиеттің өнердің бір түрі ретіндегі өзгешелігін, оның қазіргі өнер жүйесіндегі орнын білу. – Әдебиеттің ерекшеліктерін , оны өнердің бір түрі ретінде білу; – Қазіргі өнердің жіктелуі мен типологиясының қағидаларын білу; – Өнер мен әдеби шығармалардағы образдар жүйесін талдай білу; – Көркем әдебиеттің түрлеріне, айтыс өнері мен шешендік сөзге салыстырмалы талдау жасай білу.

Әдебиет және фольклор
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: фольклор мен әдебиеттің өзара байланысын, олардың ерекшелігін білу;. Қысқаша мазмұны. Фольклор мен әдебиеттің өзара байланыс жүйесіндегі көркем туындылардың жанрлық ерекшеліктерін талдау, зерттеу принциптері. Қазіргі әдеби шығармалардағы фольклордың ерекшелігі. Сюжет пен образдың сабақтастығы. – Әдебиет пен фольклордың өзара байланысу ерекшелігін білу; әдебиеттегі фольклорлық сюжеттердің функциялық ерекшелігі мен сабақтастығын білу. – мифологиялық көріністерге, мифтерге талдай жасай алу, қазіргі шығармаларда мифтік принциптерді қолдану; – мифтегі философиялық және филолгиялық аспектілерді және дінмен байланысын көрсете білу; – қазақ және грек мифологиялық жүйесіне салғастырмалы зерттеу жүргізуді білу.

Әдебиеттерді салыстыра зерттеу принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әдебиеттерді салыстыра зерттеу принциптері PSIL3509 PCSL3509 Principles of comparative studying of literatures

Әдебиеттерді салыстыра зерттеу принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: салыстырмалы және салыстырып тексеру әдебиеттану саласындағы филологиялық тұжырымдамаларды игеру негізінде әдебиетаралық үдерістің нысандары мен заңдылықтары туралы білім алу; әдеби компаративистиканың әдістері мен тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: Басқа әдебиеттің түрлі даму кезеңдеріндегі олармен өзара іс-қимыл тұрғысындағы ұлттық әдебиет. Салыстырмалы әдебиеттанудың әдіснамалық қағидаттары мен әдістемелік тәсілдері жүйесі. – әдебиетаралық үдерістің заңдылықтарын; оның негізгі нысандарын; жүйелендіру қағидаттарын білу; – салыстырмалы әдебиеттанудың негізгі ұғымдарын және терминдерін білу; – А.Н.Веселовскийдің, В.М. Жирмунскийдің, Н.И. Конрадтың және т.б.әдебиеттанушылық тұжырымдамаларын білу; – салыстырмалы әдебиеттің неміс, француз, румын, словак және басқа да батыс мектептерінің өкілдерін білу; – әдебиеттер арасындағы байланыстар нысандарын талдау; – әдебиеттанудағы салыстырмалы-тарихи және салыстырмалы-типологиялық тәсілдердің қағидаттарын меңгеру.

Әлем әдебиетінің құндылықтары (Н.Назарбаев Cтратегиясы бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттердің бойында әлем әдебиетін оның негізгі ағыстары шеңберінде, тұтас түрде қазіргі әлем әдебиетінің концепциялары жөнінде көзқарасты қалыптастыру. Студенттерді классикалық және қазіргі көркем шығармаларды сараптау қабілетіне бейімдеу. Қазіргі мәдениеттің ішкі ерекшелігін ертедегі мәдениеттің тарихи даму кезеңдерімен, сонымен қатар мәдениеттің даму динамикасымен салыстыра көрсету. Қысқаша мазмұны: сипаты бойынша белгілі бір гетерогендік шеңберге кіретін дереккөздерді меңгеруді қарастыратын, әлем әдебиетін зерттеумен байланысты мәселелер шеңберін белгілеу және қарастыру; ғылыми терминология мен мәтін сараптаудың негізгі қағидаларын меңгеру (семиотическалық, психоаналитикалық және т.б.); өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс жеткізу мәдениетін игеру. Студент білуге міндетті: сипаты бойынша белгілі бір гетерогендік шеңберге кіретін дереккөздерді меңгеруді қарастыратын, әлем әдебиетін зерттеумен байланысты мәселелер шеңберін белгілеу және қарастыру; ғылыми терминология мен мәтін сараптаудың негізгі қағидаларын меңгеру; өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс жеткізу мәдениетін игеру.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Әнші ақындар шығармашылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әнші-ақындардың шығармашылығын үйрету; қазақ халықының дәстүрлі өнері туралы түсінікті тереңдету. Қысқаша мазмұны: Әнші ақындардың шығармалыарын текстологиялық талдау жасау. Қазақ әдебиетінде кең қанат жайған поэтикалық мектептерді оқыту. – ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы әнші-ақындардың шығармаларын білу – әнші-ақындардың шығармаларына сараптама жасай білу, ән мәтіндерінің түрлі нұсқаларын салыстыра білу; – текстологиялық талдау жасай білу; ақындардың функциясындағңы синкреттілікті анықтай білу; – Қазақстанның аймақтарындағы ақындық мектептердің ерекшеліктері мен олардың белгілі өкілдерін зерттей білу;

Ғұрып фольклоры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ғұрыптық фольклордың мағынасын, жанрлық және көркемдік ерекшелігін зерделеу. Қысқаша мазмұны. Мифтің пайда болуының қазіргі тұжырымдамасын, оның мазмұнын филологиялық және философиялық тұрғыда сипаттау, миф пен діннің арақатынасын анықтау. Қазақ халқының аңыздарын, грек мифтерін зерделеу; ғұрыптық фольклорды зерделеудің ерекшеліктерін ашу, тұрмыстық және ғұрыптық өлеңдердің түпнұсқасының қазіргі көрінісін зерделеу. – ғұрыптық фольклордың көркемдік ерекшеліктерін, қазақ халқының мәдениеті жүйесіндегі рөлі мен орнын, жанрлық құрамын білу; – ғұрыптық-тұрмыстық өлеңдерді талдай білу; – қазақ пен түркі фольклорлық шығармаларын салыстыра білу.

Жазушының шығармашылық лабораториясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қаламгерлердің шығармашылық лабораториясының ерекшеліктерін түсіндіру. Пәннің міндеті: - қаламгерлердің шығармашылық лабораториясының ерекшеліктеріне, шығармалардың жазылу тарихына тоқталу; - қаламгерлердің шығармаларын жазылу тарихымен байланысты қарастырып, сол арқылы қаламгердің шығармашылық лабораториясын түсіндіру. Қаламгерлердің шығармашылық лабораториясының ерекшеліктерін меңгере отырып, талдау жасай алу дағдысына ие болады.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жанр типологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қазақ әдебиетінің өзіндік типологиясы мен жанрларын оқыту; Қысқаша мазмұны. Жанр мен тек. Типологияның ұстанымдары мен жанрдың топтастырылуы. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі жанрлық құрылым. Көркем шығармалардың жазылу тарихы мен жазушының жанр мәселелеріне көзқарасы – әдебиеттегі жанр құрылымының ұстанымдарын білу, шығармадағы жанр мәселесі; – әдебиеттің тарихи дамуы тұрғысында жанрдың атқарар рөлі, жанр типологиясының ерекшелігі; – жанр ерекшліктерін ажырату; – жанр түрлерінің әлеуметтік-тарихиылғын ескере білу; – әдебиет дәстүрінің жалғастығын аңғару;

Жарнамалық мәтін: түрлері және ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Әртүрлі мазмұндағы жарнамалық мәтіндерді құруды үйрету, шығармашылық хат және өз бетінше кәсіби деңгейде редакциялау. Қысқаша мазмұны. Жарнаманы түсіну, оның түсінігі, мақсаты, және қызметі. Жарнаманың өмірдегі рөлі. Жарнамалық мәтіндерді құрудың қағидалары. Жарнамаға қажетті талаптар. Жарнамалық мәтіндердің түрлері мен стилистикалық ерекшеліктері. Жарнамадағы көрнекілік. – Жарнамалық мәтін түрлерінің әртүрлі ерекшеліктерін білу; – Жарнамалық мәтіндердің құрылу қағидаларын, олардың қазіргі қоғамдағы рөлін білу – Әртүрлі тақырыпта жарнамалық мәтіндерді құрастыру және талдау

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Көпшілік алдында сөйлеу өнері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Әртүрлі сыныптарда кез-келген тақырыпта сөйлей алу дағдыларын қалыптастыруды үйрету. Қысқаша мазмұны. Көпшілік алдында сөйлеу үрдісі. Көпшілік алдында сөйлеуге дайындық кезеңдері. Сөйлеу мәдениеті мен шешеннің өзін-өзі ұстауы. Біреуге сұрақ қою мен жауап беру өнері. Сөйлеу психологиясы. Мәдениетаралық байланыс және аудиторияның ұлттық ерекшеліктері. – қазіргі мәдениетаралық байланыстың мәселелерін білу; – Көпшілік алдында сөйлеу құрылымының қағидаларын және аудитория алдында сөйлеудің ерекшеліктерін білу; – Шешеннің өзін-өзі ұстауының адамгершілік қағидаларын; әдеби тілдің ережелері мен қағидалары, психологиясы мен сөйлеу мәдениетін білу; – Нақты әрі түсінікті өз ойыңды жеткізе алу, өзіндік көзқарасты көпшілік алдында сөйлеу кезінде сендіре дәлелдеу; – Коммуникативтік диалогті әсерлі әрі сауатты құра білу.

Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ әдебиетінде модернизм мен постмодернизм үрдісінің ерекшеліктерін, модернизм мен постмодернизм ағымын, олардың айырмашылықтарын білу. Қысқаша мазмұны. Модернизм мен постмодернизм – көркем жүйе, әдебиет пен өнердегі ағым. Модернизм мен постмодернизмнің негізгі ағымдары, олардың қазақ жазушыларының шығармашылығында көрініс алуы. Әдебиетте шынайы суреттеудің әдісі мен тәсілі. Р.Мұқанова, Д. Амантай және т.б. шығармашылығы. – қазақ әдебиетінің даму үрдісін білу; модернизм мен постмодернизмнің айырмашылығын білу; – модернизм мен постмодернизмнің негізгі ағымдарын білу; Әлемдік көркемдік жүйедегі қазақ әдебиетінің орнын білу; – қазақ жазушыларының шығармашылығындамтани білу; – қазақ жазушыларының шығармашылығындағы модернистік пен постмодернистік үрдісті білу; – реалистік және модернистік шығармаларға салыстырмалы талдау жасай білу.

Қазақ балалар әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазіргі қазақ және аударма балалар әдебиетін композициялық ерекшеліктері мен жанрлық құрамын зерделеу; Қысқаша мазмұны. Пәнаралық байланысты өзектендіру, балалар әдебиетінің ерекшеліктерін түсіну. Балалар әдебиеті мен балалар оқуының тарихи дамуының заңдылықтарын түсіну, білім мен шеберліктің жүйесін қалыптастыру. Мектепте және үйде кітап оқуды сұрыптау байланысында, білім мен шеберліктің жүйесін қалыптастыру. Балалар әдебиетінің өкілдерінің шығармашылығын сыни тұрғыдан бағалау. – отандық және әлемдік мәдениеттің, әдебиеттің ортақ даму үдерістерінде балалар әдебиетінің дербес тарихи-әдеби құбылыс екенін көрсете білу; – қазақ және әлем мәдениетіндегі көрнекті балалар жазушыларының монографиялық еңбектерін білу; – кез-келген балалар кітабын қарап шығу,қандай жасқа берілгендігін анықтау, мазмұнын, білімдік-тәрбиелік және эстетикалық маңызын білу; – балалар мен жасөспірімдерге арналған көркем мәтінге сараптама жасау дағдысын иелену – әдеби-сын жанрын: аннотция, рецензия,балалар әдебиеті басылымына шолу; әдеби жанрлар: әдеби ертегі (стильдеу, сықақ, т.б.), жұмбақ, әңгіме т.б. білу.

Қазақ прозасындағы психологизм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Пәнаралық зерттеулер мен кешенді амалдарда қазақ прозасының психологиялық көріністерін білу. Қысқаша мазмұны. Психологизм түсінігі. Жеке психология мен өнер психологиясы. Қазақ прозасының психологиялық көріністері. Қаһарманның ішкі монологы мен диалогы. Шығарманың мазмұны мен құрылымының әртүрлі кезеңінде психологизмнің көрінуі. Образдар психологиясы. Психологиялық проза. Выготский, Гинзбург, Майтанов және т.б. еңбектерінің маңызы. – Қазақ прозасындағы психологизм мәселелерін білу; – «психологизм» түсінігінің мағынасын түсіну; – психологизм мәселелерін зерттеуде негізгі теориялар мен еңбектерді білу; әдебиет пен психологияның байланысы; психологиялық прозаның ерекшелігі; – прозалық шығармаларда психологизмді талдай білу; – көркем шығармаларда психологизмді әртүрлі поэтикалық деңгейде тани білу.

Қазақ тілінің прагматикасы мен стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ жазуы саласындағы білімді жүйелеу және түзету; тілдік талдау үшін лингвистикалық негіз қалыптастыру; орфоэпия, орфография және пунктуация бойынша алған мәліметтерді қайталау және талдап қорыту. Қысқаша мазмұны. Студенттердің орфографиялық және пунктуациялық ережелер туралы білімін қалыптастыру және оларды қолдана білуге үйрету; тілдік талғам мен сөз сезіміне деген бейімін дамыту; синтаксис пен пунктуация бойынша алған білімді тереңдету; мәтін бойынша берілген тапсырмаларды шешу бойынша іс жүзіндегі дағдыларын дамыту; жазу нормаларын игеру; орфоэпия, орфография және пунктуация саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша дағдысын дамыту болады. – қазақ тілінің орфоэпия, орфография және пунктуациясы бойынша маңызды ұстанымдарын; орфограмма нұсқаларын, орфоэпиялық нормаларды және орфографиялық ережелерді; орфограммаларды табу және оларды графикалық амалдармен белгілеу шарттарын; орфографиялық қателерді табуды және орфографиялық сауаттылықты бағалау шарттарын; пунктуацияның негізгі бірліктерін; мағыналық бөліктерді білу. – сөзден орфограммаларда табу; таңдалған орфограммаларды негіздеу; қойылған тыныс белгілерін дәлелдеу; пунктуациялық талдауды жүзеге асыру; мәтінді сараптау және жазылған нәрсені өңдеу. – орфографиялық және тыныс белгілерінен кеткен қателіктерді тауып, оларды түзету дағдысына ие болу.

Қазақ тілінің семантикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Семантикалық теория және семантикалық талдаудың негізгі этаптарын білу. Қысқаша мазмұны. Лексикалық және логикалық семантика. Семантика пәні, тілдік жүйе деңгейлері және семантика бөлімдері, сөз семантикасы, фоносемантика; морфемдік семантика; грамматикалық семантика; синтаксистік семантика; мәтін семантикасы, семантика және лексикография, семантика әдіс-тәсілдері, метатіл, мән және таңбалар, лексикалық мәндер және түсініктер, лексикалық мәндер құрылымы, мәндер деривациясы, комбинаторлы семантика. –семантикалық теория және семантикалық талдаудың негізгі этаптарын оқып біледі. –лингвистикалық семантиканың өзекті мәселелерін оқып біледі; – тілдік бірліктер мәндерінінің аспектілерін зерттеп, оларды талдап және салыстыра алу дағдыларын меңгереді.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақтың импровизаторлық өнері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ халқының суырып-салма өнерінің тарихи құрылымы мен дамуын, рөлін білу; Қысқаша мазмұны. Айтыстың көркемдігі. Айтыстың түрлері. Айтыстың идеялық-тақырыптық мазмұны. Суырыпсалмалық өнердің қазақ жазушыларына тигізген әсері және әдеби шығармаларда оны көрсете білу принциптері. –айтыстың тарихи қалыптасуы мен дамуын, таралымдылығын білу; – қазіргі қоғамдағы айтыстың рөлін білу; – қазіргі айтысқа жан-жақты және терең талдай жасай білу; айтыстың жанрлық-көркемдік ерекшелігін, жазба әдебиетпен байланысын көрсету;

Қазақтың тарихи жырлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ тарихи аңыздарының идеялық-тақырыптық мазмұнын, образдар жүйесі мен құрылымдық ерекшеліктерін білу. Қысқаша мазмұны. Әдебиеттегі жыр жанрының ерекшелігі, орны мен рөлі. Тарихи аңыздардың мазмұны. Кейіпкерлер мен образдар жүйесі. Тарих және көркемдік ой, тарихи тұлға және тарихи аңыздың қаһарманы. Қазақ тарихи жырларының сюжеті. – тарихи аңыздардан көрініс тапқан қазақ халқының тарихын білу; – тарихи аңыздардың жанрлық және көркемдік ерекшеліктерін білу; – мазмұнға, тарихи образдар жүйесіне, тарихи аңыздар поэтикасына талдау жасай алу, нақты тарихи оқиғалардың көркемдік мәнін түсіну.

Қазақтың терминжасамы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қазақ терминологиясының қалыптасу кезеңдерін мегеру. Қысқаша мазмұны: Бұқаралық ақпарат құралдары термин қалыптастыруға əсер етуші маңызды факторлардың бірінен саналады. Себебі термин ең алғаш БАҚ-тың бірі -баспасөз беттерінен көрініс тауып, сөздік құрамға енеді. Бұл курсты оқытуда қазақ баспасөзі, оның терминологияны қалыптастырудағы рөлі туралы толық мағлұмат беріледі. – қазақ баспасөзінің терминологияны қалыптастырудағы рөлін, қазақ терминологиясының қалыптасу кезеңдерін білу – баспасөз беттеріндегі терминдердің жасалу жолдарын, қазақ газеттерінің соңғы жылдардағы терминологияны қалыптастырудағы релін түсіну;

Қазіргі әдебиеттанудағы компаративистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Салыстырмалы әдебиеттануды тұтас әдебиеттану ғылымының бір саласы ретінде қарастыру; әдебиеттану құбылыстарын салыстырудың әдістемелік приннциптерін меңгеру Қысқаша мазмұны. Қазіргі компаративистиканың санаттық-түсінік аппараты. Ұлттық әдебиетті салыыстыру принциптері мен үлгілері. Значение работ Дюришин, Конрад, Жуанышбеков, Маданова және т.б. еңбектерінің маңызы. Әдебиетті және жазушылардың шығармаларын тарихи-салыстырмалы және салыстырмалы-типологиялық тұрғыдыан зерттеу. – Пәнді және компаративистика міндеттерін; оның әдебиеттану зерттеулеріндегі процесіндегі орнын; әдеби процестің дам заңдылықтарын білу; – қазақ және әлем әдебиетінің туындыларына тарихи-салыстырмалы және салыстырмалы-типологиялық тұрғыдана сараптама жасай білу; – көркемдік процестің дамуының жалпы заңдылықтарын білу – қаламгер шыығармашылығындағ дәстүр мен сабақтастықты тексеру.

Қазіргі қазақ әңгімелері мен повестері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Әңгіме мен повесть жанрының стильдік және жанрлық ерекшелігін, эпикалық жанр ретінде көркемдік ерекшеліктерін анықтай білу; әңгіме мен повесть поэтикасын ұғу. Қысқаша мазмұны. Әңгіме мен повесть эпикалық жанр; ерекшелігі мен табиғаты, олардың хабарлау жүйесі. Әңгіме мен повестьтің айырмашылығы. Әңгіме және новелла, повесть және новелла.Тақырыптық мазмұнына қарай повестьтің жанрлық типолгиясы.Әңгіме мен повестьтің типологиясы.Қазіргі әңгіме мен повестьтің стилі мен тілі. Қазіргі кезеңде әңгіме мен повесть жанрының дамуы. – повесть пен әңгіме жанрының ерекшелігін, олардың айырмашылығы мен ұқсастығын, композициясы мен мазмұнын білу; – қазіргі эпикалық жанр жүйесіндегі әңгіме мен повестьтің орнын білу; – повесть пен әңгіменің табиғатын талдау, қазіргі әдебиетте осы жанрлардың даму ерекшеліктерін білу; – кейіпкер мен образдардың жүйесін талдау, әңгіме мен повестьтің желілік құрылымын, оқиғаны және кейіпкер характерін баяндау тәсілін білу; – әңгіме мен новелланың салғастырмалы талдауын білу.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Лингвокогнитология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: когнитологияның базалық мәселелерін лингвистикалық аспектісінде қарастыруға бағытталған. Қысқаша мазмұны. Салыстырмалы концептологияның әдістері – қазіргі лингвистиканың маңызды бағыттарының бірі; туған тіл мен оқылатын тілдердегі әлем бейнесі когнитивті диссонанстың өрісі ретінде қарастырылады. – Лингвокогнитологияның теориялық негіздерін білу; – концептілерді сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін қолдану білу; – тілдік сәйкестіктерді талдай білу, түрлі тілдерде қолданылатын когнитивті механизмдердің үқсастығын табу дағдысын меңгеру.

М. Әуезовтің шығармашылық лабораториясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: М. Әуезов шығармаларының тарихи құрылымын білу, өмірлік материалдардың заңды үйлесімділігін және көркемдігін анықтау; Қысқаша мазмұн. Қаламгердің шығармашылық ойлауы мен шығармаларына жасалған жоспарына талдау жүргізу. Бастапқы нұсқа мен қолжазба мәтінін салыстыру, классикалық шығарманың идеялық мазмұнын анықтау, көркемдік және тілдік ерекшеліктеріне тоқталу. - қазақ әдебиетінің классигі М. Әуезовтің шығармаларын білу; - Оның шығармашылық зертханасының принциптері мен ерекшеліктерін білу; - қаламгердің шығармаларын талдай білу; олардың шығу тарихын зерттеу.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мұқағали поэзиясының поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: М.Мақатаев поэзиясының санқырлылығы, шығармашылығындағы басты тақырыптар және ақынның шеберлігі; Қысқаша мазмұны. Ақынның шығармашылық жолы. Ақын көтерген басты мәселелер. Образдар жүйесі. Ақын поэзиясының интонациялық, ритмикалық құрылымы. Ақынның көркемдік шеберлігі. Қазақ әдебиетіндегі М. Мақатаев шығармашылығының орны. – М.Мақатаевтың шығармашылық және өмір жолы, шығармаларындағы идия мен мазмұн бірлігі; –ақынның әдебиеттегі орны мен рөлі; – М.Мақатаевтың өлеңдерін талдай білу; – көркем шығарма құрылымы мен образдар жүйесін талдай білу;

Мұқановтың әдеби мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орта ғасырлардағы әдеби мұралар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ халқының рухани мәдениетіндегі ортағасырлық әдебиеттің орны мен рөлін көрсету. Қысқаша мазмұны. «Кемел адам», «Кемел мемлекет» мағынасын талдау және үйрену. Текстологиялық әдіс бойынша тарихи-мәдени процесс контексіндегі ортағасырлық әдебиеттің беталысы мен даму заңдылықтарын көрсету. – орта ғасырдың әдеби мұраларын, қолжазбамен жұмыс істеу принциптерін білу; – Хорезмидің «Махаббат-наме» (XII) Ортағасырлық ескерткіштердің мағыналарын ашу және көрсете білу; – қолжазбаларға текстологиялық талдау жүргізуді, түрлі нұсқаларды төлнұсқалармен салыстыруды білу.

Орфоэпия, орфография және пунктуация бойынша практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Стилистика және әдеби өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: көркем мәтінді талдау мен стилистиканың негізгі теорияларын меңгеру. Қысқаша мазмұны. Функционалды стилистика. Сөйлеу түрлері мен теориясы. Мәтін талдау ерекшеліктері. Мәтінді түзеу және редакциялау. Филологтың стилистикалық сөздігі. Стилистика және көркем әдеби тіл. Стилистикалық және грамматикалық қателер, оны түзетудің жолдары. – қазақ тілінің териялық және практтикалық ерекшеліктері; – негізгі стиль түрлері мен олардың ерекшеліктері; – стилистиканың басты ұғымдары; «жазушы стилі» және «әдебиет стилі» ұғымдарының айырмашылықтары; – көркем мәтін талдау түрлері; тіл әмбебаптығы және көркем тілдің нормалары мен ережелері; – сөйлесімді сауатты құра білу; – стилистикалық қателерді түзеу, әдебиет нормаларының сақталуын қадағалау; – сөйлесім жанрының құрылымын талдау; – сөйлесім әрекетін дұрыс қолдана білу;

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тіл және ұлттық мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл және ұлттық мәдениет (ағыл.т.) Язык и национальная культура (анг.яз.) Language and National Culture

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Фразеологизмдердің семантикалық категориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Семантика туралы түсінінік пен мәселелерді түсіндіру. Қысқаша мазмұны. Фразеологизмдердің лексикалық, морфологиялық, фонетикалық варианттары, қазіргі қазақ фразеологиясындағы синоним фразеологизмдер де ғылыми тұрғыдан зерделенеді. Мағыналыс фразеологизмдердің тақырыптық топтары, стильдік қолданыс ерекшеліктері, мағыналас фразеологизмдердің пайда болуындағы ұлттықмәдени ерекшеліктер арнайы зерттеу нысаны ретінде қарастырылады. –Қазақ тіл білімі мен әдебиеттануының өзекті бағыттарының, яғни әлеуметтік лингвистикалық,психолингвистикалық, этнолингвистикалық эксперименттермен танысу, меңгеру, жүргізу тәртібін білу; –Эксперименттік талдау жасай білу қабілеттілігі, қолданбалы бағдарламалар арқылы тілдің суперсегментті қырларын сандық негізде сараптау жұмыстарын жүргізу, негізгі филологиялық пәндерді оқыту дағдылары мен негізгі әдістемелерді білу, оқу материалдарын әзірлеу және әдебиет пен тіл бойынша сабақ пен презентациялар өткізу үшін ғылыми мәліметтерді жүйелі жүргізу.

Функционалдық грамматиканың метатілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлемнің категориялану мәселесімен тікелей байныста менталдылықтың дәрежесін лингвистикалық категория ретінде анықтау; категориялауды танымдық процесс ретінде зерттеу. Қысқаша мазмұны. «Менталдылық» терминінің мағыналық ауқымы. Менталдылықты тілдік категория ретінде танудың орындылығын түсіну. Дүниетаным мен әлемнің қалыптасуы туралы принциптерді этно-мәдени тұрғыда айқын көрсететін менталдылық категорияларының репрезентативтік құралдары. Ойлау мен тілдің құрылымдары арасындағы паралеллизм. Тіл мен менталдылықты қоршаған әлем туралы түсінікті қалыптастырушы феномен ретінде біріктіретін факторлар. – тіл және менталдылық категорияларының негізгі қағидалары мен фактілерін білу; –тілдің лексика-семантикалық жүйесі құрамынан тілдік бірліктер мен фразеологиялық тіркестерді дұрыс пайдалана отырып ғылыми зерттеу жүргізу; – тілдік жағдаятқа қатысты тілдік бірліктерді лингвистикалық талдаудың түрлі әдістерін игеру; еркін сөз тіркестерін қолдануды, сөйлемнің құрылымдық және жұмсалымдық жүйесін, типтік ұғымдарды жткізуші тілдік бірліктерді (синтаксистік концептілер), мәтін және мәтін жиынтығын игеру.

ХХ ғасырдағы қазақ поэзиясының поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ХХ ғасырдағы қазақ поэзиясының даму заңдылықтары мен үрдісін білу; Қысқаша мазмұны. ХХ ғасырдағы қазақ ақындарының көркемдік ізденістері, шығармаларының ерекшеліктері. Образдар жүйесі. Қазақ поэзиясының жанрлары. Поэтикалық шығармалардың құрылымы мен өлең құрылысының жүйесі. Поэтикалық шығармалардың тілі. – ХХ ғасырдағы қазақ поэзиясының дамуының үрдісі, «поэтика» ұғымын түсіну; – ақындардың идеялық-тақырыптық ізденістерін білу; поэзия мен прозаның айырмашылығын; – поэтикалық шығармаларды талдай білу; –қазақ ақындарының шығармашылығындағы тарихи мен көркемдік шындықты тани алу.

ХХ ғасырдағы қазақ романы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ ғасырдағы қазақ романы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ әдебиетінде роман жанрының дамуы мен қалыптасуындағы ерекшеліктерді зерделеу; идеялық-тақырыптық мазмұны мен құрылысының ерекшеліктерін анықтау. Қысқаша мазмұны: Роман жанрының қазақ әдебиетінде пайда болуы. Ж.Аймауытов, С.Көбеев, М.Дулатов, М.Әуезов, С.Мұқанов және т.б.шығармашылығы. Роман жанрының ХХ ғасырда дамуы. – роман жанрының даму үрдісін білу, ХХ ғасырдағы қазақ романының дамуы мен жетілу ерекшеліктері; – жазушының көркемдік және идеялық-тақырыптық шеберлігін айқындау; – қазақ романының мазмұны мен композициясын талдай білу; – ХХ ғасырдағы әдеби үдерістің тарихи-мәдени мәні, мәтіндегі осы жанрдың ерекшеліктерін аша білу.

Шешендік сөздер поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыстық қисса- дастандар: генезисі, нұсқалары, құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ әдебиеті мен шығыс әдебиетінің арасындағы әдеби байланысты зерделеу, «Мың бір түн», «Тотынама», «Шаһнама» және қазақ қисса-дастандарының желісін зерделеу. Қысқаша мазмұны. Шығыс әдебиетінде қисса-дастан жанрының пайда болуы, дамуы, жетілуі. Қисса-дастандардың идеялық-тақырыптық мазмұны. Қисса-дастандардың желісі мен құрылымы. Қисса-дастандардың нұсқалары және текстологиялық саралау. – қазақ әдебиеті мен шығыс әдебиетінің арасындағы өзара байланысты жүйелі білу; – дастандардың желілік ерекшеліктерін білу; – қисса-дастандардың құрылу қағидаларын талдай білу; – әртүрлі нұсқаларын салыстыра қарай білу; –қисса-дастандардағы сюжет пен образдарға текстологиялық саралауды жүргізе білу; «Мың бір түн», «Тотынама», «Шахнама» және қазақ қисса-дастарындағы желілердің сабақтастығын бақылау.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом қорғау алдындағы практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу (мектептік) практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық (үздіксіз)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение