Бакалавриат
Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс тілі мен әдебиеті

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - білім бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Профильді пән: Әдебиет
Оқытудың нәтижесі және мақсаты: кәсіби компоненттік маман дайындау, қалыптасу мәселелерін шығармашылық тұрғыдан шешімін табу қабілеті, мектеп оқушысының дамуы;
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
- болашақ мамандарға аса қажетті қоғам мен табиғаттың негізгі құбылыстарын түсіну үшін ғылым негізін меңгеру, тұлғаның дамуы мен өзін-өзі дамыту процесі барысында, әлемге деген эмоциялық-құндылық қатнас пен шығармашылық әрекет, икемділік, білімге негізделген адамзаттың әлеуметтік маңызды тәжірибені меңгеруімен байланысты еңбек қызметі мен қоғамдық шараларға қатысуы


Білім беру бағдарламасының міндеті:
- филология саласында іргелі білім алу, кәсіби әрекет барысында қарым-қатынасты реттеуші гуманитарлық мәдениетті, этникалық және құқықтық нормаларды меңгеру, әртүрлі құбылыстарды болжау және ғылыми талдаудың жаңа әдістерін меңгеру, кәсіби салада оларды қолдана білу;
- оқылатын пәннің негізгі теориясын меңгеру;
- болашақ мұғалімдердің бойында кәсіби ептілік пен қабілеттердің қалыптасуы мен даму мақсатында әдістемелік пәндерді меңгеру.
Бакалаврдың міндеті:
- ғылым жетістіктерін пайдалану және дамытумен байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелер, түр мен әдістер, ғылыми таным мен оның құрылымы, ғылымның ролі туралы білімге ие болу;
Білуге қажетті:
- Күрделі мәселелер мен жағдайларды шығармашылық тұрғыдан шешу арқылы лингвистикалық және әдебиеттанушылық сараптау әдістерін пайдаланауға дайын болу;
- филология пәнінің келешегін дамыту;
- кәсіптік және әлеуметтік қызметтер түрлерінде филологиялық ғылымның әдісін тәжірбиеде қолдану;
- болашақ кәсіби әрекеттің мүмкіндік жобасын болжауға арналған бүкіләлемдік және еуразиялық процестегі контексте табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі қағидаларын, тарихты білетінін пайдалану;
игеруі:
- ақпаратты меңгеру, жалпылау, талдау дағдылары;
-кәсіби әрекетінің көріністері мен нақты фактілерін лингвистикалық және әдеби танымдық сипаттауын түсіну аппараты;
-ақпаратты іздеу, жинау, өңдеу және сақтаудың заманауи ақпараттық технологияларын игеру.
Құзыретті :
- филологияның бүгінгі мәселелері;
менгеру:
- жұмыс берушілер мен серіктестерді қызықтыратын кәсіби құзыреттілік.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Орыс тілі мен әдебиеті
Мамандық шифры
5B011800
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Орыс әдебиеті
Бейіндік пән
Орыс әдебиеті
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
109

пәндер

XI-XVIIIІ ғасырлардағы орыс әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Русская литература XI-XVIII веков

XVIII ғасырдағы орыс әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: білім алушылардың бойында Ресейдегі петрлік реформаларды жүргізумен байланысты туған орыс әдебиетіндегі жаңа кезең жөнінде тұтастай түсінікті қалыптастыру. Мазмұны: XVIII ғасырдағы орыс әдебиетіндегі ұлтжандылық. Орыс халқының ұлттық өзін-өзі тануды дамыту үшін жазушылардың күресі. Демократтық және бостандық идеяларының өсуі. Билік пен бодандық шырмауында болған тұлғаның деңгейліктен тыс құндылығының бекітілуі, әлеуметтік гармонияны армандау, заң алдында барлық қоғам мүшелерінің теңдігі. Әдеби шығармаларда осы кезеңнің негізгі өмірлік (моральдық, әлеуметтік-эстетикалық, әлеуметтік) қақтығыстарының көрініс табуы, олардың шешілмінің өзгермелі сипаттары. Тарихи-әдеби дамудың негізгі заңдылықтары мен динамикасы. Жаңа әдеби бағыттардың қалыптасуы (классицизмнің, сентиментализмнің, предромантизмнің). Әдеби бағыттардың күресі; әр түрлі әдістер мен стильдердің өзара әрекеті. Студент білуге міндетті: XVIII ғасырдағы орыс әдебиеті мен мәдениетінің даму заңдылықтарын, тарихын, терминдері мен негізгі түсініктерін; жарықтандыру дәуірінің негізгі түсініктерін, сентиментализм мен классицизмнің әдеби жанрлар жүйесіне еркін бейімделу. Студент жасай алуға міндетті: алынған білімдерді әдебиеттанулық талдауда қолдана білу, ғылыми-зерттеуде және басқа да әрекеттерде; аталған кезеңнің көркем мәтіндерін өз бетінше бағалау және сараптау. само Студент ие болуға міндетті: тарихи-әдеби ғылым саласындағы зерттеу және тәжірибелік жұмыстардағы негізгі әдістер мен амалдарға, мәтінді салыстырмалы талдау қабілетіне.

XVII-XVIII ғасырлардығы шетел әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

XVII-XVIII ғғ. шетел әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: аталған кезеңнің ұлы жазушыларының әрекетімен, әдеби үрдістің дамуымен таныстыру. 17-18 ғасырлардағы европалық әдеби үрдістің заңдылықтары жөнінде қазіргі ғылыми көзқарасты қалыптастыру; 17-18 ғасырлардағы негізгі көркем бағыттарға мінездеме беру. Мазмұны: 17–18 ғасырлардағы шетел әдебиетін оқыту барысында аталған кезеңдегі әдеби үрдістің дамуымен, алғашқы буржуаздық революцияның пайда болуы мен жүргізілуімен байланысты ұлы жазушылардың шығармашылығымен таныстыру жоспарланып отыр. Курсты оқыту барысында ескерілетін мәселелер: аталған кезең әдебиеті ескерткішкертерінің қайталанбас ерекшелегі, өзіндік эстетикалық құндылығы – Корнельдің, Расиннің, Мильтонның, Свифттің, Дидроның, Руссоның, Гётенің ұлы шығармалары және классицизм әдебиетінің жетістіктерінің маңызы, барокко, адамзаттың рухани мәдениетінің келешектегі дамуына арналған Жарықтандыру кезеңінің негізгі көркем бағыттары. Студент білуге міндетті: 17-18 ғасырлардағы ұлы жазушылардың өмірбаяндарын, олардың эстетикалық көзқарастары жайында хабардар болу. Студент жасай алуға міндетті: 17-18 ғасырлардағы әдеби үрдісті аталған кезең контексінде қарастыру; әдебиетаралық байланыстарды орнату; әр түрлі жанрларға жататын әдеби шығармаларды түр мен форма бірлігінде сараптау. Студент ие болуға міндетті: көркем шығарманы сараптау қабілеттеріне; оқытылып отырған кезеңдегі әдебиеттің даму заңдылықтарына.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Антикалық әдебиет
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: философиялық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, әдеби аядағы тұтастық негізінде ежелгі (грек және рим) әдебиеттің дамуы жөнінде ақпарат беру, тұлғаны жалпыинтеллектуалдық және рухани тұрғыдан дамытудың негізі ретінде әлем әдебиетін оқытудың маңыздылығын түсіндіріп, қалыптастыру. Мазмұны: Антикалық әдебиет курсы студент тер үшін, ең алдымен батыс еуропа әдебиетінің және әлемдік таритың есігін ашады. Курсты оқытудың негізгі мақсаттары: антикалық әдебиеттің көркемдік ерекшелігімен және оның қалыптасу мен даму шарттары жөнінде түсінік қалыптастыру. Студент білуге міндетті: антикалық әдебиеттің жалпы даму заңдылықтарын (тектік және жанрлық формаларының қалыптасуын); Студент жасай алуға міндетті: алынған білімдерін тәжірибелік әрекетте пайдалана білу (көркем мәтінді сараптау), зерттеліп отырған тарихи-мәдени кеңістікке бейімделу; Студент ие болуға міндетті: теориялық (ішінара философиялық) әдебиеттанулық түсініктер жүйесіне және сол база негізінде көркем шығарманы өздігінен сараптауға.

Әдебиеттануға кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көркем шығарманы оқып талдау, студенттерді өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтандыру. Пәннің міндеті: - шәкірттерді әдебиеттанудың теориялық тұжырымдарымен толық таныстыру; - оны практикалық деңгейде еркін қолдануға жаттықтыру; - әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екенін үйрету. Көркем шығарманы оқып талдау арқылы студенттер өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтанады. Әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын меңгере отырып, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екеніне көз жеткізеді.

Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім берудегі менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру үрдісі мен педагогикалық басқару принциптері және заңдалықтары бойынша студенттердің білімдерін қалыптастыру. Курсты оқыту нәтижесінде келесі қабілеттері қалыптасады:педагогикалық басқаруды бағалау және талдау, педагогикалық әрекетке түрткі, жоспаралау, өзін өзі басқару қабілетін қалыптастыру. Басқарушылық ойлардың дамуы және басқару мәдениетін тәрбиелеу, әртүрлі деңгейлердің педагогикалық жүйелеріндегі басқару принциптерімен, заңдылықтарымен таныстыру; педагогикалық үрдісті, тиімді шешім қабылдау шарттарын айқындау мен басқаруды Пәнді оқыту барысында студенттер келесі қырларын қарастырады: педагогикалық менеджменттің теориялық негіздерін; педагогикалық менеджменттің қалыптасу тарихын ғылыми теория ретінде; әлеуметтік-педагогикалық үдерісті басқарудағы менеджмент принциптерін білу; - жобалау, ынталандыру, жоспарлау, талдау; кәсіби іс-әрекет стильдерін анықтау; өзін-өзі жүзеге сыру дағдылары мен білігі; - айналадағылардың іс-әрекеті мен өз іс-әрекеттерін жоспарлау мен ұйымдастыру; -педагогикалық менеджментте ынталандыру дағдылары

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ әдебиеті: ХХ ғасыр мен ХХІ ғасыр басы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның орыс әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі орыс тілінің морфологиясы мен сөзжасамы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі орыс тілінің сөзжасамы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді орыс сөзжасамының теориялық негіздерімен таныстыру және сөзді дұрыс құрастыру машықтарын қалыптастыруға көмектесу. Қысқаша мазмұны: Аталған пән қазіргі орыс тілінің сөзжасамдық жүйесін оқытуды ұсынып отыр.Сөзжасам сөз таптарын, сөздің грамматикалық құрылымын зерттейтін морфологиямен тығыз байланысты. Бұл мәселелелрді білу шынайы әрекеттің кез-келген аясында тіл иелерінің ірекеттері үшін аса маңызды. Пәнді оқу барысында студент: Білу: сөзжасамның негізгі амалдарын. Студент жасай алуға міндетті: сөздердің морфемалық және сөзжасамдық сараптамасын жүргізу. Студент ие болуға міндетті: ауызша және жазбаша сөйленісте негізгі және көмекші сөз таптарын қолдану қабілетіне;негізгі және көмекші сөз таптарының негізгі және факультативті сипаттамасы жөніндегі түсініктерге ие болу.

Оқушылардың даму физиологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орта ғасырлар мен Қайта өрлеу дәуіріндегі шетел әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: философиялық, әлеуметтік-мәдени, тарихи және әдеби аямен тұтастық тұрғысында орта ғасыр және қайта өрлеу дәуіріндегі әлем әдебиетінің дамуы жөнінде жалпы түсінік беру, тұлғаны жалпыинтеллектуалдық және рухани тұрғыдан дамытудың негізі ретінде әлем әдебиетін оқытудың маңыздылығын түсіндіріп, қалыптастыру. Мазмұны: Курстың ерекшелігі, студенттердің бойында орта ғасырлар және Қайта өрлеу дәуіріндегі әдебиет пен мәдениетті жүйелі, діни- философиялық, көркемдік-эстетикалық тұрғыдан қабылдауды қалыптастырады; әдеби даму схемасына бейімделу және аталған әдеби кезеңнің орнын әлем әдебиеті коонтексінде анықтай білу. Студент білуге міндетті: айтарлықтай көп шығарманың мазмұнын, олардың пайда болу дәуірінің ерекшелігін, жанрлық ерекшелігін, сонымен қатар жазушылардың өмірбаянын, эстетикалық көзқарастар жөнінде хабардар болу. Студент жасай алуға міндетті: орта ғасырлар және Қайта өрлеу дәуірінің әдебиетін кехеңнің мәдени кеңістігінде қарастыру; негізгі оқытылып отырған әдебиеттердің ұлттық ерекшелігін түсіну. Студент ие болуға міндетті: шығарманың пайда болу тарихымен және ерекшелігімен байланысыты теориялық ұғымдарына, кезеңнің эстетикалық және әлемтану түсініктеріне, орта ғасырлар және Қайта өрлеу дәуірі әдебиетінің жанрлар жүйесіне.

Орта мектептегі жаңа стандарттар мен оқу бағдарламалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әдеби даму туралы, әдебиетті оқыту әдістерінің тарихи алмасуының қалыптасуы туралы, мұғалімнің кәсіби құзіреттілігінің түрлері туралы түсінік беру. Қысқаша мазмұны: Курс көркем шығармаларды оқытудың және иегрудің түрлі жолдарын, көркем шығарманы оқушының қабылдау ерекшеліктерін, орыс әдебиетін оқытудың әдістері мен теориясы саласындағы негізгі зерттеу әдістерін қарастырады. Пәнді оқу барысында студент: Білу: әдеби білім берудің әрбір кезеңіндегі жұмыстың мазмұнын білу, оқытудың әдістері мен тәсілдері жүйесін, оқу тапсырмаларын орындау кезіндегі оны таңдау себебі мен ерекшеліктерін білу, сабақ кезінде оқытуды ұйымдастырудың түрлі нұсқаларын білу керек. Студент жасай алуға міндетті: әдеби білім берудің арнайы технлогияларын тәжірибеде қолдана білу; әдебиетті оқытуды отандық және шетелдік тәжірибені қолдана білу керек. Студент ие болуға міндетті: әдеби білім беру саласын педагогигалық үдеріспен қамтамасыз ете білу керек.

Орыс тілін оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттерге мектепте оқытылатын пән ретінде орыс тілін оқытудың теориялық және тәжірибелік білім беру. Қысқаша мазмұны: Тілді оқыту үдерісі, оның тәжірибеде қолданылуы – орыс тілін оқыту әдісінің негізі болып табылады. Оның басты мақсаты - студентерді орыс тілін байланыс құралы ретінде есепке ала отырып, оның мазсұныны, құрылымын, мақсатын, психолого-педагогикалық заңдылықтарын, қоғамның әлеуметтік мұқтаждығын дұрыс анықтап алуға үйрету болып табылады. Орыс тілін оқыту әдістемесі студенттерге оқушылардың тіл саласындағы білімдері мен дағдыларының қалыптасу заңдылықтарын түсінуге, тіл туралы ғылымның грамматика және басқа да салалары бойынша ғылыми түсінік жүйесінің қалыптасуын түсінуге көмек береді. Пәнді оқу барысында студент: Білу: орыс әдеби тілінің нормаларын, орыс тілі бойынша бар бағдарламалар мен оқулықтарды, аталған курс бойынша базалық білімді, оқушыларға қойылатын талаптарды білу керек. Студент жасай алуға міндетті: орыс тілін оқыту әдістемесіндегі өзекті мәселелерден хабардар болу; орыс тілін оқыту үдерісінде оқушыларға мақсаттар мен міндеттер қоя білу. Студент ие болуға міндетті: педагогикалық қызметті жоспарлау және құрастыра білу, өзінің және оқушылардың жұмыстарының нәтижелерін болжай білу және талдай білу, оқу-әдістемелік құралдар кешенін қолдана білу керек.

Орыс тілінің диалектологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Студенттерді орыс диалектісіндегі фонетика, грамматика және лексикалық негіздерінің айырмашылықтарымен таныстыру. Солтүстік және оңтүстік диалектілер арасындағы елеулі айырмашылықтарды көруге үйрету. Белгілі бір тілдік материалды талдау дағдыларын қалыптастыру Мазмұны: Студенттерге орыс диалектологиясын оқыту ол барлық ресей ұлттық тіліндегі құрылым қиындықтарын кең ауқымда, көп салалы ресей ұлттық тілі тарихымен тығыз байланысын көрсету қажет. Диалектология көптеген лингвистикалық пәндермен, соның ішінде қазіргі заманғы орыс тілімен байланысты. «Орыс диалектологиясын курсын меңгеру үшін алдымен орыс әдеби тілі келіссөздер байытылған қазіргі заманғы әдеби тілі мен диалектілер әсері қандай болып табылатынын білу қажет. Курстың негізгі мақсаты қазіргі заманғы ресейлік диалектілері мен үстеулермен таныстыру болып табылады Студент білуге міндетті: әдеби тіл мен диалектер арасындағы фонетика, морфология синтаксис, лексика барысындағы айырмашылықтар; Орыс диалектеріндегі фонетикалық, морфологиялық, синтаксистық айырмашылықтар. Қабілетті болу: - барлық тілдік деңгейдегі диалектикалық құбылыстарды ажырата білу; Студент жасай алуға міндетті: Диалектикалық мәтіндерді мүмкіндіктер бойынша ерекшеліктерін сыныптау; - Орыс диалектикасындағы фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық ерекшеліктерін анықтау; Студент ие болуға міндетті: диалект материалдарындағы диалект сөздіктер мен далалық жазбалар бар дағдыларды; - нормативтік лингвистикалық ақпаратты іздеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеру.

Орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: қазіргі орыс әдеби тілінің лексикалық құрамын меңгеру; сөздердің мағынасы мен фразеологизмдерді, олардың типололгиялық сипаттамасы мен жүйелік қатынасын оқыту; сөздегі лексикалық бірліктердің қызмет ету ерекшеліктерін сараптау; орыс тілінің фразеологиясы мен лексикасының көнеруі мен жаңару әдістерін зерттеу. Мазмұны: «Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы» курсы тіл туралы ғылымның бөлімі ретіндегі лексикология жөнінде, оның пәні мен тараушалары жөнінде жалпы түсінік береді, экспрессиялық-стильдік сипаттағы көзқарас тұрғысынан пайдаланылған, пайда болған, қазіргі орыс әдеби тілін лексикалық тұрғыдан сипаттайды. «Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы» тарауына дәстүрлі түрде орыс тілінің фразеологиялық жағын және орыс тілінің сөздіктерін қарастыратын кіші тарулар кірген, олар «Лексикография», «Фразеология». Студент білуге міндетті: лексикологияның негізгі түсініктері мен терминдерін, ішкі стратификациясын, тарихын, орыс тілінің сөздік құрамының қазіргі жағдайын және даму болашағын, лингвистикалық сөздіктердің негізгі түрлерін. Студент жасай алуға міндетті: алынған білімдерді лексикологияның ғылыми-зерттеу саласында және басқа да салаларында пайдалану; түсініктік-терминологиялық аппаратты қолдана алу; лексикалық және фразеологиялық сараптаманы кәсіби деңгейде жүргізу. Студент ие болуға міндетті: филологиялық ғылымдар аясындағызерттеу және тәжірибелік жұмыстардағы негізгі әдістер мен тәсілдерді, сөздіктермен, ақпараттармен, жоғарғы оқу орнының оқулықтарымен, лингвистика жөніндегі ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау машықтарына, лингвистикалық сараптама машықтарына.

Орыс тілінің морфемикасы мен морфонологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: грамматикалық класстар мен формалардың типологиялық ерекшеліктерін, лингвистикалық ғылымның қазіргі жетістіктерін ескере отырып тілдің морфологиялық деңгейін сипаттау, грамматикалық құбылыстарды сараптау қабілеттері мен білімдерін қалыптастыру. Мазмұны: «Қазіргі орыс тілінің морфологиясы» лингвистикалық пәндер жүйесіндегі грамматиканы оқытатын алғашұы курс болып табылады. Ол студенттерді грамматиканың метатілімен және негізгі түсініктерімен таныстырады. Студент білуге міндетті: сөздердің грамматикалық мағынасын. Студент жасай алуға міндетті: сөз таптары бойынша орыс тілінің сөздерін топтастыру, олардың грамматикалық деңгейлері мен формаларын сараптау; морфологиялық талдау жүргізу. Студент ие болуға міндетті: түсініктік және терминологиялық аппаратқа; тілдік бірліктердің сөзформаларын сараптау қабілетіне.

Орыс тілінің синтаксистік ерекшеліктері. 1 бөлім (жай сойлем)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: қазіргі орыс тіліндегі жай сөйлем синтаксисі жөніндегі түсінікті қалыптастыру, аталған мәселе бойынша алынған теориялық білімдерді тереңдету. Мазмұны: синтаксис тіл жүйесінің жоғарғы деңгейі ретінде, синтаксистік байланыстар, синтаксистік қатынастар, байланыс, бағындыру, синтаксема, сәйкестену, валенттік, сөз тіркесі, сөз тіркесінің парадигмасы, сөз тіркесінің грамматикалық мағынасы, бағынышты байланыс, күшті және әлсіз байланыс, сөйлем предикативтік бірлік ретінде, сөйлеу әрекеті, предикативтілік, құрылымдық схема, сөйлемнің семантикалық мағынасы, сөйлемнің үлгісі мен типтік мағынасы, модальдік категориясы, синтаксистік уақыт, түр категориясы, сөйлемнің негізгі мүшелері, сөйлемнің қосымша мүшелері, сөйлемнің күрделенуі және таралуы. Студент білуге міндетті: синтаксистің жеке мәселелрін оқыту тарихын; дәстүрлі (сөз тіркесі мен сөйлем) және жаңа ғылыми жаңалықтар негізінде бөлініп шығатын синтаксистік бірліктерді, олардың түрлерін; синтаксистік байланыстар мен қатынастарды, олардың көріну әдістерін; синтаксистік бірліктерді оқытудың әр түрлі аяларын. Студент жасай алуға міндетті: барлық түрлердегі синтаксистік бірліктерді сараптау; теориялық жағдайларды дискуссиялық жағдайда көрсете білу, белгілі бір ғылыми мәселеге айтарлықтай ұтымды көзқарасты таңдау. Студент ие болуға міндетті: лингвистикалық және ғылыми фактілерді ғылыми тұрғыдан сәйкестендіру қабілетіне, тілдік материалды топтастыру және жүйелеу.

Орыс тілінің синтаксистік ерекшеліктері. 2 бөлім (құрмалас сойлем)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында қазіргі орыс тілінің синтаксистік жүйесінің тұтастай ерекшелігін танытатын түсінікті қалыптастыру. Мазмұны: оқыту материалын жүргізу барысында құрмалас сөйлемнің өзекті мәселелеріне және жалпытеориялық жағдайларына аса назар аударылады. Тәжірибелік тапсырмалар синтаксистук бірліктерді құрылымдық-семантикалық, функционалдық және коммуникативтік аяда сараптау қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Студент білуге міндетті: синтаксистің жеке мәселелрін оқыту тарихын; дәстүрлі (сөз тіркесі мен сөйлем) және жаңа ғылыми жаңалықтар негізінде бөлініп шығатын синтаксистік бірліктерді, олардың түрлерін; синтаксистік байланыстар мен қатынастарды, олардың көріну әдістерін; синтаксистік бірліктерді оқытудың әр түрлі аяларын. Студент жасай алуға міндетті: барлық түрлердегі синтаксистік бірліктерді сараптау; теориялық жағдайларды дискуссиялық жағдайда көрсете білу, белгілі бір ғылыми мәселеге айтарлықтай ұтымды көзқарасты таңдау. Студент ие болуға міндетті: лингвистикалық және ғылыми фактілерді ғылыми тұрғыдан сәйкестендіру қабілетіне, тілдік материалды топтастыру және жүйелеу.

Орыс тілінің фонетикалық жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында тіл мен сөздің дыбыстық құрылымы жөніндегі түсінікті қалыптастыру және «Қазіргі орыс тілі» курсының келесі деңгейлік бөлімдерін оқытуға алғышарттар жасау. Мазмұны: Фонетика. Тілдің дыбыстық бірліктері мен олардың зерттеу аймақтары. Орыс тілінің фонемалар жүйесі. Дауыстылар мен дауыссыздардың аккустикалық және артикуляциялық сипаттамалары. Буынғ бөлу теориясы. Сөз ағымындағы фонемалар модификациясы. Фонемалардың ұстанымдық және комбинаторлық нұсқалары. Екпін түрлері мен олардың қызметтері. Сөз ағымының ритмикалық-ұйымдасуын ұйымдастыру. Студент білуге міндетті: қазіргі орыс әдеби тілінің фонетикалық заңдылықтарын; фонетикалық бірліктердің артикуляциалық және функционалдық бірліктерін; орыс графикасы мен орфографиясының қағидларын; даму мен мәселелердегі пәннің түсініктік аппаратын. Студент жасай алуға міндетті: мәтінді лингвистикалық сараптау мен өзіндік тәжірибе барысында теориялық білімдерін пайдалану; тілдік бірліктердің фонетикалық сараптамасын жүргізу. Студент ие болуға міндетті: русистика бойынша ақпараттық әдебиетке, сөздіктерге.

Орыс халық ауыз әдебиеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орыс халық ауыз әдебиеті

Педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жоғары мектептегі тәрбиенің заманауи үрдістерін оқу, сонымен қатар студенттерде олардың тәрбие мәселесіне арналған әртүрлі тәсілдер бойынша бағыт алуға және тәрбие үдерісін бағалауға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік қалыптастыру. Негізгі міндеттері: жоғары мектептегі тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен танысу; студенттерді тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері туралы теориялық білімнің қолданыс аясын орнату. ЖОО тәрбиелеу үдерісін ұйымдастырудың психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін білу. Студенттермен тәрбиелеу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі танымал технологиялар мен әдістемені игеру.

ТМД халықтарының әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты оқитын тіл елінінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - оқитын тілелінің әдебиетінің қалыптасу жолын анықтау - оқитын тілелінің әдебиетінің жанрлық жүйесін беру Курсты оқу нәтижесінде студент: - Оқитын тіл елінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерін; - әдебиеттің негізгі жанрларын білу керек ; - көркемдік туындыға жан-жақты талдау жасай алу - көркем мәтіннің жанрлық ерекшелігін анықтау; - көркем мәтінді талдай алу дағдысын меңгеру

Филология және смарт технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ ғасырдағы ( І жартысы) орыс әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Студенттерде Күміс ғасыр мәдениетімен, европалық модернизм және орыс классикалық прозасының көркемдік дәстүрімен тығыз байланысты 20-30 жж. рефолюциядан кейінгі кезеңдегі орыс әдебиеті туралы біртұтас, қорытындыланған түсінік қалыптастыру; әдеби үдерістің негізгі бағыттары: футуризм, имажинизм, конструктивизм туралы, базалық әдебиеттанулық ұғымар туралы түсініктер қалыптастыру. Мазмұны: ХХ ғасырдағы әдеби үдерістің маңыздылығы және оның әлем мәдениетінің тарихындағы функциялары. Көркемдік бейненің таңбалы құрылымы. Көркем мәтіннің Жан-жақты құрылымды мінездемелері. Лирикалық мәтіннің орталық бірлігі ретіндегі поэтикалық бейне. ХХ ғасыр әдебиеті дамуының сыртқы және ішкі заңдары. Әдеби үдерістің бағыттарының, мектептерінің және ағымдарының көпбейнелілігі. Студент білуге міндетті: ХХ ғасырдың екінші жартысындағы әдеби үдерістің сипатын, осы кезеңдегі әдеби өмірдің ерекшеліктерін, үздік ақындар мен жазушылардың шығармашылығын, олардың еңбектерінің әдебиеттануда және сында көрініс табуын білуі керек. Студент жасай алуға міндетті: әдеби үдерісте бейімделу, көркем шығармаларды талдай білу, әдеби үдерістің тарихи фактілерін салыстырып, тұжырымдай білу керек. Студент ие болуға міндетті: көркем шығармаларды талдау әдістерін, оқытылып отырған кезеңдегі әдеби дамудың заңдылықтарын білу керек.

ХХ ғасырдағы шетел әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттерді жекелеген авторлардың шығармашылығымен және әдебиеттің басты туындыларымен таныстыру; әдеби үдерістің жалпы даму заңдылықтары және тарихи-мәдени контекст туралы түсінік қалыптасытыру; әдеби жанрлар мен әдеби бағыттардың даму заңдылықтарын талдау. Мазмұны: «ХХ ғасырдағы шетел әдебиетінің тарихы» пәнін оқу болашақ филолог маманға жалпы мәдениетін кеңейтуде үлкен мүмкіндіктер береді. Әлемдік әдеби үдерістіңжаңа дәуірдегі маңызы айрықша жағдайлармен анықталады. Әлеуметтік-саяси күйзелістер, дүниежүзілік соғытар, ұлт-азаттық көтерілістер кезеңі негізгі қоғамдық және адамгершілік-эстетикалық тіреулердің құлауына әкеліп соқтырды. Сенімсіздік пен қақтығыстар көбіне ХХ ғасыр мәдениетінің маңызды ерекшелігі болды. Қақтығыстық тенденциялардың көрініс табуы көбіне модернизм болып табылды. Студент білуге міндетті: негізгі әдеби және әдебиеттанулық фактілерді, оқиғаларды және белгілі жазушылардың, әдебиет теоретиктерінің ондағы рөлін білу керек. Студент жасай алуға міндетті: о түрлі дереккөздер арасынан әдебиеттану мәліметтерін іздеудің кешенін қалыптастыра білу, әдебиетпен жұмыс жасау, шет елдің мәдени-қоғамдық және әдеби өмірлерінің көріністері мен фактілерін талдай білу; қарастырылып отырған кезеңдегі шетел әдебиетінің өзекті мәселелері бойынша дербес зерттеулер ұйымдастыру және өзінің зерттеулерінің нәтижелерін түрлі формаларда ұсына білу керек. Студент ие болуға міндетті: ақпаратты конструктивті және продуктивті игеруге қабілетті мәдени аралық диалогтарды ұйымдастыруға машықтану.

ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті (I жартысы)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - XIX ғасырдың I -ші жартысындағы орыс әдебиеті

ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті (II жартысы)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы әдеби үдеріс туралы студенттерде біртұтас, қорытылған түсінік қалыптастыру; аталған дәуірдің базалық әдебиеттанулық түсініктері туралы, әдебие үдерістің негізгі бағыттары туралы түсінік қалыптастыру. Мазмұны: ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті дамуының негізгі заңдылықтары және олардың Европа және Америка әдебиеттерімен сәйкестігі, әлем әдебиетінің көркемдік-эстетика тұрғысынан қарағанда орыс әдебиетінің де әлдеқайда дамыған әдебиет болып танылуы. ХІХ ғасырдағы орыс әдебиетінің кезеңдерге бөліну принциптері. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы әдеби үдеріс: дәуірдің басты кезеңдері және мәдениет. Студент білуге міндетті: заманауи тарихи-әдеби ғылым дамуының басымдықтары мен жай-күйін, негізгі түсініктері мен терминдерін, тарихын білу керек. Студент жасай алуға міндетті: алған білімін ғылыми-зерттеу, әдебиеттанулық талдаулар, педагогикалық, танымдық және басқа да салаларда қолдана білу керек. Студент ие болуға міндетті: тарихи-әдеби ғылым салаларындағы тәжірибелік және зерттеу жұмыстарының негізгі әдістері мен тәсілдерін, көркем мәтінді заманауи талдаудың машықтарын игеру керек.

ХІХ ғасырдағы шетел әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХІХ ғасырдағы шетел әдебиеті

ХІ-ХVII ғасырдағы орыс әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХІ-ХVII ғ. орыс әдебиеті Русская литература ХІ-ХVII в.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

OТШ функционалды стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: орыс тіліндегі функционалдық стильдерді және олардың айырмашылықтарын оқыту. Қысқаша мазмұны: әр түрлі стильдерге жататын мәтіндердің тілдік бірліктерінің функционалдық айырмашылықтары; орыс тілін оқытудағы жүйелі лингво-стилистикалық білімдерді игеру;әр түрлі функционалдық стильдерге жататын мәтіндермен жұмыс жасау әдістемесі. Студент білуге міндетті: тілдің функционалды-стилстикалық жүйесі;әр түрлі стильдерге жататын мәтіндерді түсіндіру және өндіру методикасы;мәтінді стильдік қатыстығына қарай ажырату. Студент жасай алуға міндетті: әр түрлі функционалдық стильдерге жататын мәтіндерге кешенді сараптама жүргізу.

А.С.Пушкин шығармашылығын мектепке оқыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – Пушкин жайлы ғылымдағы негізгі әдебиеттану концепцияларын үйрету, қазіргі әдебиеттану контекстіндегі Пушкин поэтикасының мәселелерін анықтау; Курс міндеттері: Пушкинтануды әдебиеттанудағы ерекше сала ретінде қарастырып, оның дамуының жаңа тенденцияларын анықтау; Мазмұны: Пушкин жайлы көркем әдеби туындалыр да, әдебиеттанушылық шығармалар да Ресейде және жалпы әлемде күннен күнге көбею үстінде. Осыған орай Пушкинтануда айқындауды қажет ететін мәселелерді қарастыру үшін аталмыш еңбектерді толықтай кешенді зерттеу қажеттігі туады, мұндай мәселелер қатарында: ақынның өмірбаяны әдебиеттанушылық зерттеудің ерекше типі ретінде (Т.Цявловская, Б.Мейлах), Пушкиннің әлеуметтік-саяси және тарихи көзқарастарының сараптамасы (С.Абрамович, Е.Тарле), Пушкиннің әдеби әдісінің өмір сүру кезеңіндегі отандық әдебиетіне қатысымдығы (А.Соколов, Л. Гинзбург, М.Гилельсон), пушкиндік реалистік синтездің әлем әдебиетіндегі өзге де әдеби бағыттар мен көркем әдістерімен байланысы (Н.Пиксанов, Д.Благой, П.Берков), әдебиеттану мен орыс шетелдік критикасында Пушкиннің шығармашылық мұрасын оқытудағы тарихи-функционалды көзқарас (В.Холдасевич, Н.Трубецкой), қазіргі ресейлік пушкинтанудың жетістіктері (Ю.Лотман, В.Непомнящий) және т.б. Студент білуге міндетті: көркем мәтіннің поэтикалық анализіндегі басты ережелер мен қағидалар; көркем мәтіннің поэтикалық анализінің принциптері; көкем мәтіннің субъектілі және уақыт кеңістігіндегі құрылымын зерттеудің басты бағыттары; Студент жасай алуға міндетті: алған білімдерін әдеби шығарма анализінде пайдалану, толығырак айтсақ, мәтінді лингвистикалық аспектіде жанры мен табиғаты, семантикалық спецификасы мен комозициялық құрылымына қарай сипаттама беру; Студент ие болуға міндетті: әдеби мәтіннің филологиялық сараптамасының жаңашыл тәсілдері, толығырак айтсақ, шығарманың жазылу тілін тарихи - әдеби контекстіде қарастыру; шығарманың тілдік және метрикалық айырмашылықтары, табиғаты мен жанрына тәуелділігі; интертекстуалды баланыстарды анықтау методикасы;

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлем әдебиетінің құндылықтары (Н.Назарбаев Cтратегиясы бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттердің бойында әлем әдебиетін оның негізгі ағыстары шеңберінде, тұтас түрде қазіргі әлем әдебиетінің концепциялары жөнінде көзқарасты қалыптастыру. Студенттерді классикалық және қазіргі көркем шығармаларды сараптау қабілетіне бейімдеу. Қазіргі мәдениеттің ішкі ерекшелігін ертедегі мәдениеттің тарихи даму кезеңдерімен, сонымен қатар мәдениеттің даму динамикасымен салыстыра көрсету. Қысқаша мазмұны: сипаты бойынша белгілі бір гетерогендік шеңберге кіретін дереккөздерді меңгеруді қарастыратын, әлем әдебиетін зерттеумен байланысты мәселелер шеңберін белгілеу және қарастыру; ғылыми терминология мен мәтін сараптаудың негізгі қағидаларын меңгеру (семиотическалық, психоаналитикалық және т.б.); өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс жеткізу мәдениетін игеру. Студент білуге міндетті: сипаты бойынша белгілі бір гетерогендік шеңберге кіретін дереккөздерді меңгеруді қарастыратын, әлем әдебиетін зерттеумен байланысты мәселелер шеңберін белгілеу және қарастыру; ғылыми терминология мен мәтін сараптаудың негізгі қағидаларын меңгеру; өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс жеткізу мәдениетін игеру.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Балалар әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: «Қазақстандық әдебиеттегі тұлғаның интеллектуалды-инновациялық потенциалы» оқу пәнінің мақсаты − студенттерді қазіргі Қазақстан әдебиетіндегі тұлғаның көркем парадигмасының негізгі константаларын бағалаумен таныстыру. Қысқаша мазмұны: аталмыш аспектіде филологиялық электронды альманах дайындау арқылы қазіргі қазақстандық авторларының көркем әдеби жүйелерінің негізгі заңдылықтарының кешенді сипаттамасы;жаңашыл Қазақстан әдебиетінің классикалық дәстүрлер мен ХХ ғасырдың аяғы-ХХІ ғасырдың басындағы ресейлік интеллектуалдық прозасының жаңа тенденцияларымен байланысын анықтау;қазіргі ақын-жазушылардың индивидуалды-авторлық дүниеге көзқарасын есте сақтай отырып, әдеби қаһармандардың инновациялық даму хақында олардың интеллектуалды реконстркуциясы моделін қарастыру; монографиялық зерттеуде келтірілетін авторлық көркем эстетикалық жүйелер мен жанрлық құрылымдардың бір-біріне әсері мен қарама-қайшылығын ескере отырып, студенттерді тұлғаларды анықтаудың психологиялық тәсілдері мен авторлық сананы білдірудің формалары типологиясымен таныстыру. Студент білуге міндетті: жаңа тарихи даму заңдылықтары мен ХХ ғасырдың аяғы-ХХІ ғасырдың басындағы Қазақстан әдебиетінің жағдайын ескеріп, аталмыш заңдылықтардың айқын белгілерін. Студент жасай алуға міндетті: қоғамдағы әдебиеттің ролінің өзгергенін ескере отырып, қазіргі қазақстандық интеллектуалдық прозасындағы формальді-текстологиялық және мазмұндық аспектілердің әр алуандығына түсініктеме беру;көркем шығарма құрылымындағы авторлықтың әр түрлі формадағы теориялық түсініктемесі мен кешенді әдебиеттанушылық сараптама жасау;жаңашыл әдебиеттанушылық зерттеудебелгілі тарихи-мәдени жағдайлардағы атқаратын қызметіне байланысты Қазақстан әдеби үрдісінің дамуының басты мәселелерін айқындау. Студент ие болуға міндетті: тәуелсіздік кезеңіндегі еліміздің көркем әдеби үрдісінің өзгеруіне түрткі болған қазіргі мәдени жағдай.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі орыс әдеби тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді басты проблемалармен және орыс әдеби тілінің пайда болып қазіргі кезге дейін жазбаша-кітаптың дамуының құрылым өзгешеліктерімен таныстыру. Пәннің міндеттері: студенттерді орыс әдеби тілінің халық тарихымен байланысының басты кезеңдерінің дамуымен таныстыру. Әр түрлі тарихи кезеңдердегі әдеби тілдің негізгі үрдістегі дамуын және әдеби текстердің өзіндік ерекшеліктерін көрсету. Жалпытілдік және стилистика ішіндегі норманың қалай пайда болып, қалай дамығанын және норманың лайықты себептері мен шарттарының орналасуын көрсету. Әдеби шығарма тілінің талдау дағдыларын дайындау, орыс әдеби тілінің негізгі үрдістерін көрсететін, авторлардың әдеби тілге қосқан талдау текстері. Студент білуге міндетті: әдебиеттанушылардың белсенді меңгеріліп жатқан моральді-философиялық ізденістерімен тығыз байланыстағы орыс романының үздік үлгілеріндегі мазмұндық-композициялық тұтастығын анализдеу. Студент жасай алуға міндетті: өркем шығарманың негізгі мазмұнын интерпретациялап, тілдік және көркемдеуіш құралдарын зерттеу; көркем шығарманың негізгі мазмұнын жеткізіп, бағалау; Студент ие болуға міндетті: өркем және семантикалық жоспарлаудың роман структурасына, сипаттамасына деген қатыстық спецификасын айқындай түсу;

Қазіргі орыс әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: қазіргі заман әдеби үрдісі, әдебиет дамуының басты тенденциялары және әр түрлі әдеби бағыттардың көрнекі өкілдері жайлы жүйеленген білім беру, ХХ-ХІХ орыс әдебиетінің ғылыми-критикалық рецепциясын құруға дайындау. Студент білуге міндетті: аталмыш әдеби дәуірдің тарихи - әдеби фактілері мен белгілерін; аталмыш әдеби дәуірдің ақын-жазушыларының шығармашылығы мен биографияларын; аталмыш әдеби дәуірдің жанрлық және стильдік үрдістері; Студент жасай алуға міндетті: әдеби үрдісті аталмыш әдеби дәуірдің әлеуметтік-мәдени контекстінде қарастыру; тарихи - әдеби құбылыстардың даму тенденциялары мен хронологиясын айқындау; әр түрлі эстетикалық бағыттарға жататын шығармаларды салғастыра отырып, олардың типологиялық және жеке авторлық қатыстылығын дәлелдеу; жеке жазушылардың шығармашылық жолын немесе шығармашылығындаңы бір кезеңіне мінездеме беру; эстетикалық табиғаты мен жанрлық айырмашылықтары бойынша ерекшеленетін мәтіндерді сараптау барысында терминологиялық аппаратты сауатты пайдалану; Студент ие болуға міндетті: көркем әдеби, критикалық және ғылыми мәтіндермен зерттеу, аналитикалық және практикалық жұмыс барысында қолданылатын әдіс-тәсілдер.

Қазіргі орыс тілінің лексикографиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: лексикография негіздерімен студенттерді таныстыру үшін: түрлері және тілдік сөздіктер мақсаты. Сөздіктер түрлі түрлерімен жұмыс дағдыларын дамыту. Қысқаша мазмұны: Лексикография. Лексикография қалыптасу тарихы. Сөздіктер түрлері. Лингвистикалық сөздіктер типологиясы. Мүмкіндік сөздіктер, interword байланыстар Aspect сөздіктер сөздіктер. Сөздіктер түрлі типтері үшін Тағайындау. Студент білуге міндетті: типологияны және лингвистикалық сөздікті дайындауды, негізгі ғылыми пән ретінде терминологиялық аппарат лексикографиясын, орыс лексикографиясының қалыптасу тарихынбілуі тиіс. Студент ие болуға міндетті: лексикографиялық әдебиет көздерін қолдануды, сөздіктен грамматикалық, акцентологиялық, стилистикалық және т.б. мәліметтердіқолдана білу.

Қазіргі орыс тілінің функционалды стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: орыс тіліндегі функционалдық стильдерді және олардың айырмашылықтарын оқыту. Курстың міндеттері: • әр түрлі стильдерге жататын мәтіндердің тілдік бірліктерінің функционалдық айырмашылықтары; • орыс тілін оқытудағы жүйелі лингво-стилистикалық білімдерді игеру; • әр түрлі функционалдық стильдерге жататын мәтіндермен жұмыс жасау әдістемесі. Мазмұны: тілдің функционалды-стилистикалық жүйесі және әр түрлі стильге жататын мәтіндерді түсіну және өндіру методикасы; Студент білуге міндетті: тілдің функционалды-стилстикалық жүйесі; әр түрлі стильдерге жататын мәтіндерді түсіндіру және өндіру методикасы; мәтінді стильдік қатыстығына қарай ажырату; Студент жасай алуға міндетті: әр түрлі функционалдық стильдерге жататын мәтіндерге кешенді сараптама жүргізу.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Орта Азия және Қазақстан халықтарының әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: көпқырлы мәдени мұра, жаңа заман ақындары мен прозаиктерінің шығармаларымен таныстыру. Қысқаша мазмұны: Еліміздегі әлеуметтік және тарихи-мәдени жағдайлар контекстінде әдеби шығармалардың кешенді сараптамасын жасауға, сонымен қатар әдеби сөздің эстетикалық және көркемдеуіш мүмкіндіктерін бағалауға үйрету. Қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің орыс әдебиеті. Проза. Повесть. Әңгіме. Әдеби документалистика. Сатира. Фантастика. Лирика. Поэма. Драматургия. Қазақстан халықтары әдебиеті. Әдебиеттану. Көркем әдеби критика. Студент білуге міндетті: орыс әдебиетінің табиғаты мен қазіргі әдеби үрдістердің спецификасын. Студент жасай алуға міндетті: әдеби дәуір спецификасына байланысты әдеби шығармалардың кешенді сараптамасын жасау. Студент ие болуға тиіс: әдеби дәуірдің мәдени және эстетикалық критерийлерін ескеріп, шығармаларды аса мұқияттылықпен оқу; әдеби шығарманы көркем - әдеби және әлеуметтік-идеологиялық жағынан бағалау.

Орыс әдебиетін оқытудағы инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс әдебиетінің сыны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: кризистiк талдау және әр түрлi әдебиеттегi ағымдардың бағасының дағдыларын бекiту. Курс шеңберлерiндегi Ресейдегі 18-20 ғ.ғ ең мықты сын өкiлдердi тәжiрибесін зерттеп, жалпылап жүйелеуді оқыту. Негiзгi үрдiстер қоғамдық-көркемдік дамуы көрcетiлген мерзiмнiң орыс әдебиетiнiң тәсiлдемелердi алуантүрлiк, әдеби сынның жанрларының эстетикалық позициясының есебiмен және әдеби процесiнiң әдеби шығармаларының табандатқан үздiктерiнің заманауи интерпретциясы және оның рөлi қаралады. Студент білуге міндетті: әдебиет теориясының негiзгi ұғымын, орыс әдеби сыны және Қазақстанның халықтарын әдебиет негiгiнің даму үрдiстерін; Студент жасай алуға міндетті: әр түрлi әдебиеттегi ағымдар мен сыни тұжырымдамалардың салыстырмалы – салғастырмалы талдауды өткiзу, бағалау Студент ие болуға міндетті: орыс сыни құрылым және тарихы жайлы.

Орыс тілі қызметінің прагматикалық аспекті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: прагматиканы жаңа лингвистикалық парадигманың бірлігі ретінде тану және тіл үйрету бағдарламалары ішінде рөлін анықтау; Курстың міндеттері: • прагматиканың жаңа лингвистикалық парадигманың бірлігі ретінде рөлі мен қызметін айқындау; • РА типологиялық сипаттамасы, контест ерекшеліктері және прагматикалық мағынадағы тілдік құралдардың тұтастығындағы прагматиканы қарастыру; • сөйлеу актілері классификациясын түсіндіру; • тілдік қатынасты уйрету методикасын игеру; Студент білуге міндетті: прагматиканың ғылым ретндегі әдістемесі; сөйлеу актілері типологиясы; сөйлеу үрдісінің механизмдері; тілдік қолданыстың стратегиялары. Студент жасай алуға міндетті: сөз бен мәтіннің прагматикалық мағынасын анықтап, әсер ету мәтіндерін құру; сөйлеу актінің құрылымын сараптау; Студент ие болуға міндетті: ОШТ прагматикасының оқыту методикасын меңгеру

Орыс тілін оқытудағы инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: орыс тілін үйретудегі инновациялық технологиялардың жетістіктерімен жалпылай танысу; орыс тілін үйретудің қазіргі заман әдістемесінің басты ба,ыттары мен көкейкесті мәселелерін сипаттау. Қысқаша мазмұны: оқу үрдісін технологияландыру, мектептегі орыс тілін үйретудің инновациялық тәсілдерін құрастыру және енгізу. Студент білуге міндетті: орыс тілін үйретудің жаңашыл тәсілдері мен технологиялары. Студент жасай алуға міндетті: орыс тілі бойынша оқу құралын өз бетінше таңдап, лайықты қолдана білу, соларға сәйкес сабақ беру технологиясы мен әдістемелік тәсілдерді рационалды пайдалану. Студент ие болуға миіндетті: орыс тілін мектепте үйрету бағдарламасының мазмұны мен қойылатын талаптары және өзге де басқарушылық құжаттар жайында, сонымен қатар мектеп оқулықтарының мазмұны мен әдістемелік құралы туралы.

Орыс тілінің тарихи лексикографиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: түрлері мен тарихи сөздіктер мақсаты: тарихи лексикография негіздерімен студенттерді таныстыру. Сөздіктер түрлі түрлерімен жұмыс дағдыларын дамыту. Қысқаша мазмұны: Лексикография. Тарихи лексикография. Лексикография қалыптасу тарихы. Сөздіктер түрлері. Лингвистикалық сөздіктер типологиясы. Сипаттамасы тарихи сөздіктер. Тағайындау тарихи сөздіктер. Студент білуге міндетті: лингвситикалық тарихи сөздіктердің типологиясын, олардың негізгі сипатын, тағайындалуын, орыс лексикографиясының тарихын білу. Лексикографияның көздерін қолдана білу; негізгі лингвистикалық және мәдени ақпараттарды айқындай білу.

Орыс тілінің функционалды грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ОТШ функционалды морфологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: орыс тілінің морфологиялық жүйнсінің қолданбалы аспектісін, маына білдірудегі функционалдық айырмашылықтарын оқыту. Қысқаша мазмұны: Орыс тіліндегі тек, көптік формасы, жанды-жансыздығының морфологиялық категорияларын білу;Септіктерді қолдануды үйрету методикасы;Түрлік мағыналар және етістікке қатысты ажыратылуы;«жеке түрлік мағыналар» негізінде түрлерді оқыту методикасы;Ситуативтік көзқарас, контекст негізінде түрлік-уақыттық формаларға үйрету методикасы. Студент білуге міндетті: орыс тіліндегі сөз таптары жүйесін және олардың морфологиялық категориялары мен мағына білдірудегі айырмашылықтары. Студент жасай алуға міндетті: морфологиялық білімдерді мағынаны дәл жеткізу үшін қолдану;объективті және прагматикалық мағынаны жеткізу үшін сауатты септік парадигмасын және естістікті парадигманы сауатты қолдану. Студент ие болуға міндетті: орыс тілі грамматикасын оқытудың жекеленген амалдары мен тәсілдері.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз мәдениетінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: сөйлеуі жоғарғы деңгейдегі білімді орта нормасына сай, мәнерлі әрі көркем, жоғары білімді маманның үлгілі тілдік тұлғасын тәрбиелеу. Курстың міндеттері: орыс көркем тілінің нормаларына сай қабілеттерді бекіту және кемелдендіру; ақпаратты іздеу және бағалау қабілеттерін дамыту; күрделі мамандандырылған сұхбат жағдайына дайындау мақсатымен сөйлеу қабілетін кемелдендіру; ауызекі сөйлеу мәдениетін жоғары деңгейге көтеру, позитивті жеке қарым-қатынасты қалыптастыру және сақтауға бағытталған тілдік бірліктерді қолдануды үйрену. Студенттер білуге міндетті: қазіргі орыс тілінің құрылымы, оның бірліктер жүйесі; ұтымды тілдік қарым-қатынас негіздері – риторика және прагматика негіздері; Студент жасай алуға міндетті: адресаттың тілдік қарым-қатынасқа дайындық деңгейі, қызығушылықтары мен көңіл-күйіне байланысты тілдік мінез-құлықтың формасы мен тактикасын жөндеу, тілдік әсер етудің ұтымды тәсілдерін тауып, қолдану; әр түрлі тілдік бірліктер мен олар жайлы лингвистикалық білімді еркін сөйлеу барысында түрлі коммуникативтік жағдайларда қолдану. Студент ие болуға міндетті: ауызша және жазбаша тілдік қарым-қатынастың түрлі деңгейлеріндегі әдеби норма: орыс әдеби тілінің лексикалық, фразеологиялық, фонетика-интонациялық, графикалық және грамматикалық ресурстары.

Тәуелсіз Қазақстанның лингвомәдени символдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: оқу курсы орыс тілін үйренудегі лингвомәдениеттану мен әлемтанудағы базалық білімдерге негізделген. Қазақстан жайлы лингвомәдениеттану мен әлемтанудағы ақпаратты игеру. Курстың міндеттері: • ОШТ оқу жүйесіндегі тіл мен мәдениеттің өзара тығыз байланысын айқындау; • Қазақстан жайлы лингвомәдениеттану мен әлемтанушылық білімге РКИ оқу барысында ие болу; • Еуразияландырудың басты лингвомәдени концептілерін ұғыну; Студент білуге міндетті: Қазақстан жайлы лингвомәдениеттану мен әлемтанушылық білім; Еуразиялық мәдениеттің негізгі қағидаларының мазмұны; Студент жасай алуға міндетті: ағартушылық мақсатта лингвомәдени лакуналарды түсіндіре алу; тілдік материалды ұлттық-мәдени семантиканы анықтау мақсатымен сараптау; Студент ие болуға міндетті: әлемнің тілдік бейнесін сараптай білу.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл және әдеби құндылықтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлем әдебиетінің алдыңғы қатарлы көркем туындыларын оқытып, интерпретациялау. Қысқаша мазмұны: көркем шығарма мәтінімен жұмыс жасау, лингвистикалық және әдебиеттанушылық сараптамасын жасау әдістемесін меңгеру, тілді көркем шығарма арқылы игеру.Классикалық көркем әдебиет мәтіндерімен жұмыс жасау. Студент білуге міндетті: әлем әдебиетінің алдыңғы қатарлы көркем туындыларын орыс тілінде меңгеру. Студент жасай алуға міндетті: көркем шығарманың негізгі мазмұнын интерпретациялап, тілдік және көркемдеуіш құралдарын зерттеу;көркем шығарманың негізгі мазмұнын жеткізіп, бағалау. Студент ие болуға міндетті: көркем шығарманың негізінде ОШТ әдістемесін меңгеру.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: XX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың басындағы әдеби мұралармен таныстыру; сол кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларының жанрларлық- көркемдік ерекшеліктерін, тақырыптық-идеялық мазмұнын, мәселелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. XX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың қазақ әдебиетінің негізгі үрдістері мен бағыттарын, сол кезеңдегі үлкен жазушылар мен белгілі шығармаларды зерттеу. ХХ ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы қазақ әдебиетін зерттеудің жаңа бағыттарын көркем шығармалар арқылы талдап, зерделей білу; ХХ ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіне қатысты жаңаша көзқарастар, тақырыптық-идеялық және көркемдік ерекшеліктердің зерттелінуі жүйелей білу.

ХІХ ғасырдағы орыс романы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ХІХ ғасыр ақындары жайлы жалпылай түсінік беру Курстың міндеттері: • әдебиеттануда өріс жайған концепциялар, ХІХ ғасыр романдарындағы үрдістер мен құбылыстардың қолданбалы әдістемелері негізінде анализ және интерпретация жасау; • ақындардың шығармашылық дарашылдықтары бойынша өзіндік зерттеулері мен талдаулары жөнінде ауызша, жазбаша және виртуалдық түрде түсінік беру. Студент білуге міндетті: ХІХ ғасыр поэзиясындағы айырмашылықтар; ХІХ ғасырдағы орыс поэзиясындағы жанрлық жүйесі, функциялары, мазмұнын, поэтикасын және оқу бағдарламасымен мақұлданған шығарма мәтіндерін; Студент жасай алуға міндетті: ХІХ ғасырдағы орыс роман-шығарма мәтіндеріндегі функциялары, мазмұны және формалары бойынша айырмашылықтарды қазіргі әдебиеттануда мақұлданған ұғымдар, терминдер, мәтіндердің анализі мен интерпретациясының әдіс-тәсілдері арқылы таба білу; шығарманың құрылымы мен поэтикасы бойынша өзіндік зерттеулері мен талдаулары жөнінде ауызша және жазбаша түрде түсінік бере алу; Студент ие болуға міндетті: көркем әдеби шығарманың анализі төңірегіндегі зерттеу және тәжірибелік жұмыстың негізгі амалдары мен тәсілдері.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу (мектептік) практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық (үздіксіз)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген