Бакалавриат
Филология

Филология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Профильді пән: Әдебиет
Оқытудың нәтижесі және мақсаты: кәсіби компоненттік маман дайындау, арнайы филологиялық қызметтік негізі ретінде жалпы филологиялық білім негізін меңгеру;
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
- орыс филология аумағындағы кәсіби құзыреттілікте, кәсіби сапалы білім алуға жағдай жасау. «Филология» мамандығының түлектерінің бәсекеге қабілеттерін қалыптастыру.
Білім беру бағдарламасының міндеті:
- тілдің жүйе, қызмет етуші механизм және ғылым ретіндегі білімдердің құрылымы жөніндегі түсінікті қалыптастыратын лингвистикалық пәндерді білу, сонымен қатар тіл теориясының қалыптасу мен даму қағидаларындағы ғылыми парадигманың ауысуын ескере отырып тіл білімінің теориясы мен әдістемесі туралы білімді игеру;
- әлем әдебиетінің жетістіктерін ескере отырып негізгі теориялық түсініктер жөнінде ақпарат бере отырып, көркем шығармашылықтың негізгі заңдылықтары жөнінде түсінік беретін, сөз өнерінің жазбаша түрі ретіндегі әдебиеттің эстетикалық ерекшелігін сараптауға қажетті әдебиеттану сабақтарын білу; студенттерді орыс, қазақ және әлем әдебиетінің тарихы турасындағы қажетті біліммен қаруландырады; әдістер мен бағыттардың, тек пен жанрлардың бағыттарымен таныстырады; отандық және әлемдік мәдениетке маңызды салым болған шығармалар авторларының шығармашылығымен таныстырады;
Бакалавр мамандықты меңгеру нәтижесәнде:
- Техника мен технологиядағы, ғылым жетістіктерін пайдалану және дамытумен байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелер, түр мен әдістер, ғылыми таным мен оның құрылымы, ғылымның ролі туралы;
- филологияның қазіргі жағдайы туралы түсінігі болуы міндетті;
Білуге қажетті:
- педагогикалық категория және әдістемелік негіз;
- жасөспірім психологиясы және оқушылар физиологиясы, типологиялық және индивидуалдық ерекшеліктері;
- оқытылатын пәннің негізгі теориясы, оның структурасы және профильді оқытудың жүйелік мазмұны;
- мектепте орыс тілі және әдебиетті оқыту әдістемесі ;
Істей алуы:
- қолданбалы мүмкіндіктер және философиялық-әдістемелік аппараттар мен категориалық таным арқылы филологиядағы жаңа жетістіктерді меңгеріп, сыни тұрғыдан бағалай білу;
- болашақ кәсіби әрекеттің мүмкін болатын жобаларын болжау үшін әлемдік және еуразиялық үрдіс контексіндегі табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі қағидалары мен тарихи білімдерді пайдалана білу;
игеруі:
-кәсіби қызметтің құбылыстары мен нақты дәйектерімен бірге пәннің лингвистикалық және әдебиеттанулық маңызының түсініктік аппаратын игеру;
-ақпаратты қарастыру, жинақтау, сақтау және өңдеудің заманауи ақпараттық технологияларын игеру.
Құзыретті :
- филологияның бүгінгі мәселелері;
менгеру:
- жұмыс берушілер мен серіктестерді қызықтыратын кәсіби құзыреттілік.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Филология
Мамандық шифры
5B020500
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Қазақ/орыс әдебиеті
Бейіндік пән
Қазақ/орыс әдебиеті
Өту балы
ҚАЗ
120
ОРЫС
99

пәндер

XIV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әдебиеттануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көркем шығарманы оқып талдау, студенттерді өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтандыру. Пәннің міндеті: - шәкірттерді әдебиеттанудың теориялық тұжырымдарымен толық таныстыру; - оны практикалық деңгейде еркін қолдануға жаттықтыру; - әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екенін үйрету. Көркем шығарманы оқып талдау арқылы студенттер өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтанады. Әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын меңгере отырып, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екеніне көз жеткізеді.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қазақ халқының ауыз әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі. Пәннің міндеті: - мазмұн-мәні терең халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның өзіндік сыр-сипатын таныта жастарға тағылым беру; - фольклордың тарихы мен теориясы туралы түсінік қалыптастыру; - халық өнері, олардың ішінде фольклордың алатын орны мен көп қырлы табиғатын, туу, таралу-сақталу ерекшеліктері, қоғамдық маңызын саралау. Мазмұны мен мәні терең халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оған студент, оның өзіндік ерекшеліктерін меңгереді. Фольклордың тарихы мен теориясы туралы түсініктері қалыптасады. Халық өнері, олардың ішінде фольклордың алатын орны мен көп қырлы табиғатын, туу, таралу-сақталу ерекшеліктері, қоғамдық маңызын үйренеді.

Жалпы тіл білімі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттер отандық және шетел тіл біліміндегі жаңа бағыттар туралы жалпы мағлұматтар алады, шындықты танудың инновациялық әдістерімен танысады. Аталған пәнді оқу барысында студенттердің лингвистикалық терминология, тіл теориясының пәні мен нысанына байланысты біртұтас түсінігі қалыптасады. Мазмұны: пән студенттің тіл теориясы мен лингвистикалық талдау әдістерінің маңызды мәселелері тұрғысынан терең білімді игеруіне мүмкіндік тудырады, тілдің дамуы мен қызмет ету заңдылықтары, оның құрылымдық ұйымдасуы және таңбалық сипаты, адам факторының тілдегі орны туралы білімдерін кеңейтіп, толықтырады. Әлемдік және қазақстандық мектептер мен үйірмелер ғалымдарының негізгі еңбектерін білуі тиіс. Ғылыми лингвистикалық білім қалыптасуының тарихи және қазіргі кезеңдерін аша алуы тиіс. Шетел лингвистикасының мектептері мен бағыттары, тарихи және қазіргі ғылыми зерттеу әдістері туралы негізгі білімді игеруі тиіс.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ әдеби тілінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерді қазақ әдеби тілінің даму тарихымен, ұлттық қазақ тілінің беку кезеңдерімен және осы заманғы әдеби тілдің қалыптасуымен таныстыру. Пәннің міндеті: - қазақ әдеби тілі дамуының негізгі кезеңдерін саралау; - түрлі кезеңдердегі мәтіндерде кезеңдерде кездесетін төл және тума бірліктердің қатынасын білу; - түрлі кезеңдердегі мәтінді сараптау. Қазақ әдеби тілінің даму тарихы, ұлттық қазақ тілінің негізгі кезеңдері, қазіргі қазақ әдеби тілінің қалыптасуы туралы мәліметтерді меңгеру арқылы қазақ әдеби тілінің негізгі функциясын ажырата алу дағдысына ие болады.

Қазақ әдебиеті сынының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазіргі қазақ әдебиетінің даму-бағыттарын айқындау, қазіргі әдебиеттегі басты тақырып, мәселелердің ара-жігін ашу; Қысқаша мазмұны. Қазіргі кезеңдегі танымал ақын-жазушылардың шығармаларын қазақ әдебиетінің даму бағыт-арналары негізінде кеңінен қарастырылып, ондағы тақырып, ізденіс, көркемдік арналарына, тіл-стиль сырларына назар аудару –Қазіргі әдебиеттанудың бағыттары мен даму заңдылықтарын білу; –осы кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларын білу; • көркем шығармаларға тарихи-мәдени контексте, әлемдік әдеби үдерістің тақырыптық-идеялық, көркемдік ізденістері бойынша сарпатама жасай білу; • қазақ жазушыларының шығармаларының жанрлық құрамы мен стиліне сараптама жасай білу және көркемдік шеберлігінің анықтай алу.

Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғ. ІІ ж.) История казахской литературы ХХ века (ІІ п.) History of the Kazakh literature of the XX (IІ h.) century

Қазақ әдебиетінің тарихы (ХХ ғасырдың I жартысы)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғ. І ж.) История казахской литературы ХХ века (І п.) History of the Kazakh literature of the XX (І h.) century

Қазақ әдебиетінің теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әдебиет теориясы арқылы көркем әдебиет заңдылықтарын эстетика, психология, мәдениеттану, семиотика ғылымдарының жетістіктерімен бірлікте қарастыру. Пәннің міндеті: - шығарма табиғатын, автор мен адресат, кейіпкер және архетип, әдебиет және таңбалар жүйесі, мәтін құрылымы, герменевтика мәселелерін қарастыру; - әдеби үдеріс, стиль, көркемдік әдіс, жанрлар типологиясы туралы мағлұмат беру; - көркем әдебиеттің жаңалық, тектік сипаттарымен бірлікте поэтика, стиль, предметтік бейнелеу жүйесін танытып, шығарманы комплексті талдауға үйрету. Қазақ және шетел әдеби-сыни ойлар мен мектептер, есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін меңгереді. Заманауи әдеби-қызмет ерекшелігін ескере отырып көркем мәтінді сындарды сараптау дағдысына ие болады. Түрлі дискурс типтері мен дағдыларын дұрыс пайдалана білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін айқындай алады.

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Қазақ тілінің тарихи грамматикасы тарихи лингвистикалық пәндердің негізін құрайды және тілдік құрылымның тарихын зерттейді. Пәннің міндеті: - түрлі тарихи кезеңдердегі синхронды күйдің дәйекті ауысуында табылған тілдік жүйе деңгейінің әр басқа бірліктері дамуының жалпы заңдылықтарын және үдерістері туралы ғылыми дәйектеме беру. - өзіне тән тілдік белгілерді табу үшін басқа түркі тектес тілдермен қазақ тілі жүйесін сараптау дағдыларын дамыту. Студент қазақ тілінің фонетикалық-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи өзгерістердің заңдылығын анықтау алады. Аталған заңдылықтардың дыбыс (фонема) тарихында, грамматикалық формада, синтаксистік конструкцияда көрініс таба алады. Көне түркі мәтіндеріне тарихи тілдік сараптама жасау дағдысына ие болады, сонымен бірге қазіргі қазақ тіліндегі мәтіндерді талдай алады.

Қазақ халық ауыз әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Oral Folk Literature

Қазақ халық ауыз әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қазақ халқының ауыз әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі. Пәннің міндеті: - мазмұн-мәні терең халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның өзіндік сыр-сипатын таныта жастарға тағылым беру; - фольклордың тарихы мен теориясы туралы түсінік қалыптастыру; - халық өнері, олардың ішінде фольклордың алатын орны мен көп қырлы табиғатын, туу, таралу-сақталу ерекшеліктері, қоғамдық маңызын саралау. Мазмұны мен мәні терең халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оған студент, оның өзіндік ерекшеліктерін меңгереді. Фольклордың тарихы мен теориясы туралы түсініктері қалыптасады. Халық өнері, олардың ішінде фольклордың алатын орны мен көп қырлы табиғатын, туу, таралу-сақталу ерекшеліктері, қоғамдық маңызын үйренеді.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі қазақ әдебиетінің даму-бағыттарын айқындау, әдебиеттегі басты тақырып, мәселелердің ара-жігін ашу. Пәннің міндеті: - қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиетінің даму бағыт-арналары ақын-жазушылардың танымал туындылары негізінде кеңінен қарастыру; - ондағы тақырып, ізденіс, көркемдік арналарына, тіл-стиль сырларына назар аудару; - қазақ әдебиетінің бүгінгі даму-қозғалысын зерделеу; - ұлт әдебиетіндегі өнер мұратын, адам мен оның еңбегін айқындау. Отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын білу, әдеби идиостиль жасаудың лингвистикалық әдістері мен шығармашылық тәсілдеріне ие болу, лирикалық, драмалық, прозалық көркем мәтін құрудың ұстанымдарын саралау дағдысына ие бола алады. Сол арқылы көркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алады.

Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - сөйлем туралы дәстүрлі және заманауи көзқарастарды көп салалы, әрі тілдің негізгі функцияларын орындай алатын тілдік бірлік ретінде үйрету. Пәннің міндеті: - негізгі синтаксистік бірлік және оның қызмет ету ерекшелігі ретінде жай сөйлем синтаксисі заңдылықтарын анықтау. - филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті жай сөйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін, олардың ерекшеліктерін саралау. Жай сөйлемнің зерттеу аспектілерін меңгереді. Сөйлеушінің коммуникативтік мақсатына сәйкес түрлі құрылымдағы жай сөйлемді құрастыра алады. Нормативті қолданысқа, синонимдік және стильдік мүмкіндікке сәйкес тұрғысынан саналы түрде синтаксистік құбылысты пайдалан алу дағдысына ие болады.

Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем синтаксисі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті құрмалас сөйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін, оның қызмет ету ерекшелігін меңгеру. Пәннің міндеті: - тілдің жүйелігін әр деңгейінде және тұтасымен тану; - құрмалас сөйлемнің көп қырлығын түсіну, оның өзара байланыс және өзара ықпалдасуындағы формалды грамматикалық, семантикалық, коммуникативтік ұйымдасуын меңгеру. Құрмалас сөйлемнің синтаксистік мәнін, оның жай сөйлеммен ортақ және алшақ белгілерін меңгереді. Студент мақсат пен коммуникативтік қолданысқа сәйкес құрмалас сөйлемнің түрлі құрылымын құрастыра алады. Тілдік жағдаят пен контекстке сәйкес келетін құрмалас сөйлем құрылымын айқындай алу дағдысына ие болады.

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазақ тілі жүйесінің негізгі заңдылығы ретінде қазақ тілінің лексика-фразеологиялық қабатының жалпы заңдылықтарын және оның қызмет ету ерекшеліктерін меңгеру. Пәннің мәндеті: - тілдегі сөздің қордың жүйелік категориясын айқындау; - лексика мен фразеологиядағы парадигматикалық және синтагматикалық түсінікті қалыптастыру; - лексикалық бірліктің нормативті ақпарат қызмет етуінің өзара байланысы мен өзара ықпалдасуын аша білу. Қазақ тілі жүйесінің негізгі заңдылығы ретінде қазақ тілінің лексика-фразеологиялық қабатының жалпы заңдылықтарын және оның қызмет ету ерекшеліктерін меңгеру дағдысына ие болады. Тілдегі сөздің қордың жүйелік категориясын айқындау, лексика мен фразеологиядағы парадигматикалық және синтагматикалық түсінікті қалыптастыру, лексикалық бірліктің нормативті ақпарат қызмет етуінің өзара байланысы мен өзара ықпалдасуын аша білу дағдысына ие болады.

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – теориялық білімді тереңдету және морфологияны белгілі бір құбылыстармен шарттастырылған тұтас жүйе ретінде түсінік қалыптастыру, қазақ тілінің морфологиялық жүйесіне жалпы сипаттама беру. Пәннің міндеті: - студенттерде тілдің жалпы заңдылығына бағынатын және ұдайы дамып отыратын, белгілі бір заңдылықтармен сипатталатын морфологияны жүйе ретінде түсінік қалыптастыру. - грамматикалық ұғымдарды айқындау; - сөз топтары мен соө таптарыынң негізгі белгілерін айыра білу; - сөз таптарына тән грамматикалық категорияларға тоқталу; - қазақ тіліндегі сөз таптарының лексика-грамматикалық, синтаксистік қызметтерін саралау. Тілдің грамматикалық құрылысын тану, оның негізгі ерекшеліктерін анықтау, басты грамматикалық ұғымдарды ажырату, олардың негізгі заңдылықтарын меңгеру, грамматикалық категория түрлерін айқындай алу, сөз топтары мен сөз таптарының принциптеріне меңгеру дағдысына ие болады.

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – теориялық білімді тереңдету және морфологияны белгілі бір құбылыстармен шарттастырылған тұтас жүйе ретінде түсінік қалыптастыру, қазақ тілінің морфологиялық жүйесіне жалпы сипаттама беру. Пәннің міндеті: - студенттерде тілдің жалпы заңдылығына бағынатын және ұдайы дамып отыратын, белгілі бір заңдылықтармен сипатталатын морфологияны жүйе ретінде түсінік қалыптастыру. - грамматикалық ұғымдарды айқындау; - сөз топтары мен соө таптарыынң негізгі белгілерін айыра білу; - сөз таптарына тән грамматикалық категорияларға тоқталу; - қазақ тіліндегі сөз таптарының лексика-грамматикалық, синтаксистік қызметтерін саралау. Тілдің грамматикалық құрылысын тану, оның негізгі ерекшеліктерін анықтау, басты грамматикалық ұғымдарды ажырату, олардың негізгі заңдылықтарын меңгеру, грамматикалық категория түрлерін айқындай алу, сөз топтары мен сөз таптарының принциптеріне меңгеру дағдысына ие болады.

Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы мен тіл мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - стилистиканың теориялық негізін оқу, заманауи стилистиканың жаңа зерттеулерін қарастыру. Пәннің міндеті: - аталған саладағы теориялық білімдерді игеру; - болашақ филолог-мамандардың стилдік дағдыларын қалыптастыру; - стилдік мәтін үлгілерін талдау; - филологтың стилдік сезігін дамыту; - тілдің әдеби нормаларын меңгерту; - студенттің жазбаша тілінің мәдениетін көтеру. Стилистиканың теориялық негізін оқу, заманауи стилистиканың жаңа зерттеулерін қарастыру арқылы болашақ филолог-маманның стильдік дағдылары қалыптасады, өз бетімен стильдік мәтін үлгілерін құрастыра білу қабілетіне ие болады.

Қазіргі қазақ тілінің теориялық фонетикасы және фонологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерге қазақ тілі дыбыс жүйесі туралы мәлімет беру, фонетикалық және фонологиялық жүйе түсінігін ашу, айтылым түрлерін заңдылықтарын нақты пайдалану арқылы дамытуда лингвистикалық цикл ретінде фонетиканың орнын анықтау. Пәннің міндеті: - тіл құрылымындағы фонетикалық жүйенің орнын анықтау; - сегменттік және суперсегменттік бірліктердің айырым белгілерін көрсету; - акустикалық және артикуляциялық жіктеу түрлерін анықтау; - буынға бөлу теориясын, қазақ орфографиясының принциптерін, тілдің негізгі орфоэпиялық нормаларын меңгерту. Нәтижесінде студент артикуляциялық сараптауды үйренеді, фонетикалық және фонетикалық транскрипцияларды пайдалана отырып мәтінге талдаулар жүргізе алады, орфоэпиялық және орфографиялық варианттардың ерекшеліктерін айқындай алады. Сондай-ақ тіл құрылымындағы фонетикалық жүйенің орнын; сегменттік және суперсегменттік бірліктердің айырым белгілерін; акустикалық және артикуляциялық жіктеу түрлерін; буынға бөлу теориясын, қазақ орфографиясының принциптерін, тілдің негізгі орфоэпиялық нормаларын ажырата алу дағдысына ие болады.

Қазіргі қазақ тілінің функционалды-коммуникативтік синтаксисі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – синтаксистік жүйенің коммуникативтік мақсаттарға бейімделу жолдары мен жұмсалу ерекшеліктерін меңгерту. Пәннің міндеті: - студенттердің болашақ кәсіби жұмысына қажетті құрмалас сөйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін меңгерті; - оның қызмет ету ерекшеліктеріне тоқталу; - құрмалас сөйлемнің көп қырлығын түсіндіру; - оның өзара байланыс және өзара ықпалдасуындағы формалды грамматикалық, семантикалық, коммуникативтік ұйымдасуын меңгеру. Филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті құрмалас сөйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін, оның қызмет ету ерекшелігін меңгеру, құрмалас сөйлемнің көп қырлығын түсіну, оның өзара байланыс және өзара ықпалдасуындағы формалды грамматикалық, семантикалық, коммуникативтік ұйымдасуын меңгеру дағдысы қалыптасады.

Мәтінмен филологиялық жұмыс істеудің негіздері (құру, өңдеу, аудару)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - түрлі типтегі мәтіндерді құрастыра білуге, кәсіби деңгейде өз бетімен шығармашылық мәтіндерді өңдей білуге бағытталған. Пәннің міндеті: - жазу дағдыларын дамыту, қарым-қатынастың ерекше түрі ретінде мәтінді тану, ауызша мәнерлі түрде ойды жеткізу үшін оны талдаудың әдістері мен тәсілдерін үйрену; -студенттерді сценарийлерден бастап рефератқа дейін, баяндама, түрлі жанрдағы шығармалармен жұмыс істей білуге үйрету; - оқу, мәдени, басқару мекемелеріндегі, БАҚ-тағы болашақ кәсіби қызметке бейімдеу. Түрлі типтегі мәтіндерді құрастыра білуге, кәсіби деңгейде өз бетімен шығармашылық мәтіндерді өңдей алу дағдысына ие болады. Жазу дағдыларын дамытуда сценарийлерден бастап рефератқа дейін, баяндама, түрлі жанрдағы шығармалармен жұмыс істей білу мүмкіндігі артады. Оқу, мәдени, басқару мекемелеріндегі, БАҚ-тағы болашақ кәсіби қызметке қатысты дағдыларды меңгереді.

Риторика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізін мәдениетаралық коммуникация аспектісіндегі шешендік сөздің теориялық моделі құрайды. Курстың мақсаты – үйренушілердің санасында риторика теориясының негіздерін, мәдениетаралық коммуникация тәжірибесінде денотативті, экстенсивті және экспрессивті эквиваленттілікті анықтау дағдысы, білігін, білімін қалыптастыру - тілдік туындыны (риторикалық канон); жасау кезеңдерін білу; - қарым-қатынастың вербальды және вербальды және вербальды емес құралдарын меңгере алу; сӛйлеу тәжірибесінде материалды жүйелеудің, жинаудың, тақырып таңдаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу; - кӛпшілік алдында сӛйлеу дағдысын қалыптастыру.

Түркі филологиясына кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - түркі тілдерінің қалыптасу заңдылықтарын меңгерту, әлемдегі түркі тіл білімінің дамуын, түркі тілдес халықтардың тарихын және этномәдени дәстүрлерін сипаттау. Пәннің міндеті: - түркі тілдес халықтардың таралуы мен даму тарихымен; - түркі тілдері тарихын кезеңдеумен; - түркі тілдерін жіктеумен таныстыру. Түркі тілдерінің қалыптасу заңдылықтарын меңгереді, әлемдегі түркі тіл білімінің дамуын, түркі тілдес халықтардың тарихын және этномәдени дәстүрлерін оқу арқылы түркі тілдес халықтардың таралуы мен даму тарихын; түркі тілдері тарихын кезеңдеу; түркі тілдерін жіктеу дағдысына ие болады.

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты оқитын тіл елінінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - оқитын тілелінің әдебиетінің қалыптасу жолын анықтау - оқитын тілелінің әдебиетінің жанрлық жүйесін беру Курсты оқу нәтижесінде студент: - Оқитын тіл елінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерін; - әдебиеттің негізгі жанрларын білу керек ; - көркемдік туындыға жан-жақты талдау жасай алу - көркем мәтіннің жанрлық ерекшелігін анықтау; - көркем мәтінді талдай алу дағдысын меңгеру

Филология және смарт технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

ХІV–XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ХV-XVIІІ ғасырлардағы ақын-жыраулар шығармашылығының қазақ қауымының мақсат мүддесіне қызмет еткендігін терең игеру. Пәннің міндеті: - халқымыздың басынан кешкен елеулі оқиғалары тұсындағы ақын – жыраулардың шығармашылық тұлға ретіндегі ерлікке пара-пар қайраткерлік қасиетін олардың авторлық позициясы тұрғысынан көрсету; - сандаған ғасырлар бойы тек қазақ әдебиетіне тән шығармашылық тұлға бола білген жыраулар, ақындардың тарихи рөлін туындыгердің жанрлық жаңалықтары, идеялық, тақырыптық ізденістері тұрғысында тани білуге үйрету. ХІV-XVIІІ ғасырлардағы ақын-жыраулар шығармашылығының қазақ қауымының мақсат мүддесіне қызмет еткендігін терең игере отырып халқымыздың басынан кешкен елеулі оқиғалары тұсындағы ақын-жыраулардың шығармашылық тұлға ретіндегі ерлікке пара-пар қайраткерлік қасиетін олардың авторлық позициясы тұрғысынан бағалау қабілетіне ие болады. Сандаған ғасырлар бойы тек қазақ әдебиетіне тән шығармашылық тұлға бола білген жыраулар, ақындардың тарихи рөлін туындыгердің жанрлық жаңалықтары, идеялық, тақырыптық ізденістері тұрғысынан тани алады.

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихын жоғары мектепке оқытатын маман әдебиетші дайындау, студентке қазақ әдебиеттану ғылымын жүйелі түрде меңгерту. Пәннің міндеті: - ХІХ ғасырдағы әдеби мұраны әдебиет теориясы, әдеби сын аясында ала отырып, ғылыми негізде жүйелеу; - бұрын-соңды жасалған, тиянақталған зерттеу проблемаларын меңгере отырып, әдеби-тарихи мәселелерді әрі қарай қарастыру, айғақтау, бекіту; - ХІХ ғасыр әдебиетін қоғамдық-әлеуметтік болмыс, тарихи жағдай аясында қарастыра отырып, оның негізгі даму бағыттарын, көркемдік табиғатын нақтылы түр, жанрлық сипат жөнінен аша түсу. ХІХ ғасыр әдебиетін қоғамдық-әлеуметтік болмыс, тарихи жағдай аясында зерттей отырып, оның негізгі даму бағыттарын, көркемдік табиғатын, жанрлық сипатын жан-жақты қарастыра алу дағдысына ие болады.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Мухаббат наме" ескерткішінің текстологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - «Мұхабатнаме» ескерткіші тіліндегі сөздердің мағыналық дамуы этимологиялық аспектісіне тоқталу. Пәннің міндеті: - ескерткіш тіліндегі тұлғалық өзгерістерге тілдік талдаулар жасау; - түркі тілдер жүйесіндегі таралу ерекшеліктері қарастыру. Ескі тіл мен жаңа тіл арасындағы фонетикалық морфологиялық, семантикалық айырмашылықтарды ғылыми негізде түсіндіре алатындай білім алады. Әртүрлі қолжазбаларды өзара салыстырып, айырмашылықтарын тауып, оларды талдай алатын болады. Тілдік айырмашылықтардың, өзгерістердің себептерін түсіндіре алатын дәрежеге жетеді.

Aлаш әдебиетіндегі азатшыл идея
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге алаш әдебиетіндегі азатшыл идеяны тарихи аспектіде түсіндіру. Пәннің міндеті: - алаш арыстарының шығарма-ларындағы азаттық идеясын тарихи деректерге сүйене отырып талдау; - алаш арыстарының шығармаларын жанрлық тұрғыдан талдап, зерделеу. Алаш әдебиетіндегі азатшыл идея тарихи аспектіде түсіндіріледі. Алаш арыстарының шығармаларындағы азаттық идеясын тарихи деректерге сүйене отырып талдау дағдысы қалыптасады. Алаш арыстарының шығармаларын жанрлық тұрғыдан талдап, зерделеуге үйренеді.

Абай және оның әдеби мектебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Абайтану мектебінің қалыптасу жолдарын, қазақ мәдениеті мен әдебиеті тарихындағы орнын білу Қысқаша мазмұны. Қазіргі уақыттағы зерттеу ізденістері мен абайтану мектебінің қалыптасу кезеңдері. Абайтану мектебінің феномені. Мектептің басты зерттеу бағыттары. Абай өнерінің қазақ әдебиетіне әсері. – қазақ әдебиетіндегі Абай Құнанбайұлы поэзиясының рөлі мен мағынасын білу; – ұлттық дүниетанымның қалыптасу процессіндегі Абай философиясы мен мектебінің рөлін түсіну; – поэтикалық шығармаларды талдай білу; Абай мектебінің қаламгерлер шығармашылығына тигізген ерекше әсерін көрсету.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әдебиет және тарих
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге әдебиет пен тарихтың байланысын түсіндіру. Пәннің міндеті: - хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті мен ХІХ ғасырдағы тарихи жырларға тоқталу; - проза мен поэзия жанрындағы тарихи шығармаларды талдау; - әдебиет пен тарихтың байланысын саралау. Тарихи жырларды, проза мен поэзия жанрындағы тарихи шығармаларды талдап, зерделеу дағдысы қалыптасады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Жазушының шығармашылық лабораториясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қаламгерлердің шығармашылық лабораториясының ерекшеліктерін түсіндіру. Пәннің міндеті: - қаламгерлердің шығармашылық лабораториясының ерекшеліктеріне, шығармалардың жазылу тарихына тоқталу; - қаламгерлердің шығармаларын жазылу тарихымен байланысты қарастырып, сол арқылы қаламгердің шығармашылық лабораториясын түсіндіру. Қаламгерлердің шығармашылық лабораториясының ерекшеліктерін меңгере отырып, талдау жасай алу дағдысына ие болады.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Когнитивтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мазмұны ғылымның жалпы әдістемесі ұғымын, адам арқылы қоршаған ортаны, сондай-ақ белгілі бір заттар саласын танудағы әдіс-тәсілдер мен әдістеменің мәнін зерттеуге бағытталған. Тіл білімінің заттар саласындағы уақыт өткен сайын ауқымы кеңейіп отыратын мәселелерді қарастыру модульде алдын-ала бекітілген. Аталмыш модуль когнитивті лингвистиканың теориясы (әдістеме сұрақтары, лингвистикалық анализ жасаудың репрезентаттық әдістерін қолдана білу) түсінігін қамтиды. Пәнді оқу нәтижесінде магис

Көне әдебиет: түрлері мен жанрлары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ әдебиеті мен мәдениетінің құндылығын танытатын ежелгі және орта ғасырлардағы түркі-қазақ жазба ескерткіштері мен әдеби жәдігерліктерін түр мен жанры жағынан әлі де болса тереңірек барып оларды жан-жақты зерттеп-зерделеу. Пәннің міндеті: Бұл мұралар түркі топырағында жаралғанның өзінде, оларға орта ғасырлық ислам мәдениетінің, жалпы Шығыс әдебиеті үлгілерінің әсер-ықпалы тиюіне байланысты, жаңа әдеби үдеріс тұрғысынан қарап түркілік әдебиетте пайда болған жаңаша түрдегі, жаңаша жанрдағы тың шығармалардың дүниеге келгендігін қарастыру. - көне дәуірлердегі жазба әдебиеттің қалыптасуы туралы ғылыми түсініктері орнығып, көне мәтіндердің теориялық мәселелерін шеше алатындай білімдерін игереді; - көне әдебиеттегі әдеби үдерістің салдарынан болған әдеби шығармалар мен туындылардың жаңаша түрлері мен жаңаша жанрларының пайда болу жолдарын анықтайтын болады; - көне әдебиеттегі жаңа түрлер мен жанрлардың пайда болуына өзге мәдениет пен әдебиеттің әсер-ықпалының теориялық қырларын ашатын жағдайға жетеді.

Қазақ әдебиетінің жанры мен типологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге қазақ әдебиетінің жанры мен типологиясының ерекшеліктерін түсіндіру. Пәннің міндеті: - қаламгерлер шығармашылық лабораториясының ерекшеліктеріне тоқталу; - шығармалардың жазылу тарихына, жанрлық және типологиялық ерекшеліктерін саралау. Шығармаларды жанрлық және типологиялық тұрғыдан талдай алу дағдысы қалыптасады.

Қазақ грамматикасының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазақ грамматикасының теориялық мәселелері мен негізгі бағыттарына тоқталу. Пәннің міндеті: - тілдік факторларға жүйелі түрде сипаттама беру; - бір тілдік факторға қатысты берілген әр түрлі бағыттар ерекшеліктеріне тоқталу; - қазақ тілі грамматикасының теориясының дұрыстығы мен дәлдігін бағамдай білуді үйрету; - аналитизм; синтетизм; грамматикалық категория ұғымы; грамматикалық мағына; отандық лингвистикадағы сөз таптарының мәселелері; етістіктің негізгі категориялары, қызметі; уақыт категориясы; сөз тіркесі теориясы; синткасистік қатынастар және олардың берілу тәсілдері; камбинаторлық қатар; сөйлем; сөйлемнің семантикалық аспектісі; сөйлемнің прагматикалық аспектісі сияқты теориялық мәселелерді қамту. Тілдік факторларға жүйелі түрде сипаттама беруді, бір тілдік факторға қатысты берілген әр түрлі бағыттар мен сипаттамаларды ажыратуды қазақ тілі грамматикасының теориясының дұрыстығы мен дәлдігін бағамдай білуді үйренеді. Тілдегі аналитизм; синтетизм; грамматикалық категория ұғымы; грамматикалық мағына; отандық лингвистикадағы сөз таптарының мәселелері; етістіктің негізгі категориялары, қызметі; уақыт категориясы; сөз тіркесі теориясы; синткасистік қатынастар және олардың берілу тәсілдері; камбинаторлық қатар; сөйлем; сөйлемнің семантикалық аспектісі; сөйлемнің прагматикалық аспектісі сияқты грамматиканың негігі мәселелерін меңгеру дағдысы қалыптасады.

Қазақ метафорасының қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ тіліндегі метафоралардың қолданыстық қызметін айқындау. Пәннің міндеті: - метафораның танымдық табиғатына тоқталу; - метафоралық концептілерді айқындау. Метафораның танымдық табиғатын, тілдік құрал ретіндегі орны туралы білімдері кеңейеді. Метафоралық концептілер жүйесін айқындай алу дағдысы қалыптасады.

Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - тіл білімінің пәнаралық аспектілерін түсіндіру. Тіл білімінің кейбір мәселелерін ғылыми және фактологиялық тұрғыдан зерттеп, оны ғылымның философия, логика, тарих, әлеуметтану және психология сияқты салаларымен қоғаммен байланыстыра отырып оқыту. Пәннің міндеті: - қазақ тіл білімінің көп парадигмалы екендігін білім алушыларға түсіндіру; - тілмен ойлау және логиканың байлансын түсіндіріп, дәлелдеу; - тілмен ортаның, қоғамның, табиғаттың және климаттық жағдайдың түсіндіріп, дәлелдеу; - лингвистика ғылымның экспансиялық саласы болып табылатынын дәлелдеу. Өз мүмкіндіктері негізінде тұлғаның жеке қасиеттерін қалыптастыру; ақпараттық және білім технологиялары негізінде өз білім деңгейін кеңейту; оқу және зерттеу қызметінің басымдықтарына таңдау жасау қабілеттіне ие болады.

Қазақ тіліндегі аналитизм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге аналитизм құбылысы жайында толыққанды мәлімет беру. Қазақ тіліндегі аналитизм құбылысын тілдің лексика және грамматика салалары бойынша талдай отырып, ұтымды ұсыныстар мен тұжырымдар жасау. Пәннің міндеті: - тілдегі аналитизм құбылысына жататын аналитикалық етістік, аналитикалық формант, аналитикалық форманы таратып айту; - аналитизм құбылысының негізгі тілдік салалары ретінде аналитикалық лексика, аналитикалық грамматика тұрғысынан аналитикалық конструкцияларды ажыратуға үйрету. Студенттер аналитизм құбылысының синтетизмге қарсы құбылыс екенін, аналитизм құбылысында сөздің морфологиялық құрамының тұрақты болып, оның грамматикалық мағынасының сөздің орны мен интонациясына байланысты анықталатынын біліп шығады; Студенттер морфологиялық аналитикалық конструкциялар мен синтаксистік аналитикалық конструкцияларды ажырата алатын болады. Қазақ тіліндегі аналитизм құбылысының теориялы мәселелерімен қатар, тілдегі аналитизм құбылысына жататын аналитикалық етістік, аналитикалық формант, аналитикалық форманы ажырату дағдысы қалыптасады. Аналитизм құбылысының негізгі тілдік салалары ретінде аналитикалық лексика, аналитикалық грамматика тұрғысынан аналитикалық конструкцияларды ажырату мүмкіндігіне ие болады.

Қазақ тіліндегі субстантивтенудің функционалдық аспектісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - сөйлеу процесіндегі субстантивтенудің лингопрагматикалық сипатын айқындау. Пәннің міндеті: - сөйлеу процесінің заңдылықтарын қарастыру; - субстантивтендірудің коммуни-кативтік қызметін көрсету. Қазақ тіл біліміндегі субстантивтенудің функционалдық ерекшеліктерін меңгереді. Субстантивтену қазақ тілінің негізгі грамматикалық, лексикалық жүйесіне үстеме ретінде қалыптасқан өте қарымды амал игеретін болады.

Қазақ тілінің интонациялық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ тілінің интонациялық жүйесі

Қазақ тілінің интонологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ лебізі интонацияның сипаттау және оны сараптаудың әдістерін табу. Пәннің міндеті: - лебіздің коммуникативтік бағытына байланысты интонацияның типтерін жасап шығару; - интонация деңгейлеріне байланысты интонема жасаушы факторларды анықтау. Лебіздің коммуникативтік бағытына байланысты интонацияның типтерін, интонация деңгейлеріне байланысты интонема жасаушы факторларды меңгереді. Интонацияның дауыс ырғағына, сөйлеу қарқынына, дауыс қаттылығына және оның әуезіне байланысты түрлерін ажырату дағдысына ие болады.

Қазақ тілінің функционалдық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - бұрынғы дәстүрлі грамматикада тілдің тұлғалық жағына басты назар аударылып, дыбыстардан бастап, тілдегі күрделі құрылымға дейін зерттелді. Онда тілді зерттеу оны сипаттап, жүйелеумен шектелді. Қазақ тілінің дамып, жетілуіне байланысты бұлайша зерттеу жеткіліксіз болып отыр. Тілдің табиғатын толық ашу үшін сипаттап, жүйелеумен қатар, оның әрекет ету, жұмсалу механизмін де қарастыру қажет. Пән осы мәселені зерттеуге арналған. Пәннің міндеті: - құрылымдық грамматика мен функционалды грамматиканың ара-жігін ашып көрсету, олардың өзара байланыстылығын анықтау; - функционалды грамматиканың негізгі ұстанымдарын дәлелдеу; - функционалды грамматиканың зерттеу бағыттары туралы нақты түсінік беру; - қызметтік-мағыналық өріс жүйесін анықтау; - синтаксема ұғымы туралы; - сөйлем моделі ұғымы туралы; - сөйлемнің актуалды мүшеленуі немесе сөйлемнің жұмсалымдық-мағыналық бөлшектенуі туралы; - мәтіннің синтагматикалық бөлінуі туралы түсінік беру. Құрылымдық грамматика мен функционалды грамматиканың ара-жігін, олардың өзара байланыстылығын, функционалды грамматиканың негізгі ұстанымдарын, функционалды грамматиканың зерттеу бағыттарын, қызметтік-мағыналық өріс жүйесін айқындай алу дағдысына ие болады.

Қазақ, ағылшын тілдеріндегі символдардың тілдік ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - шет тілінде теорияны (ағылшын) жетілдіру. Қазақ және ағылшын символдарының тілдегі көрінісін анықтау. Пәннің міндеті: - тақырыпқа қатысты теориялық білімдерді ағылшын тілінде игерту; - қазақ және ағылшын символдарының тілдегі көрінісін анықтау; - оларды таңба, белгіден айыра білу; - лингвомәдениеттану, семиотика және т.б. лингвистиканың жаңа бағыттарын игеру. Өз елінің және шетел мәдениетінің өкілдері арасында дәнекер рөлін атқара алады. Кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандыққа қатысты мәтіндермен жұмыс істеуде ағылшын және қазақ тілдерінің құрылымы мен жұмсалымдық бірліктерін орынды пайдалану дағдысы қалыптасады.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мағыналас фразеологизмдердің лингвомәдени ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ тілі стилистика пәнінің ерекше тарауларының бірі – фразеологиялық тұлғалардың стилі. Фразеологиялық тұлғалардың стилистикалық негіздерінің ғылыми теориялық және практикалық сипатын тереңдету арқылы, әдеби тілдің прозалық, поэзиялық жанрларында сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде және аударма әдебиеттерінде кездесетін түрлі функционалдық аспектілеріне кеңінен тоқталу көзделеді. Пәннің міндеті: - фразеологизмдердің көркем мәтін түзудегі функционалдық ерекшеліктерін айқындау; - мағыналас фразеологизмдердің мәтіндегі қызметіне тоқталу; - мәтін талдаудағы антропоцентрлік білім парадигмасын қазіргі зерттеу ұстанымдарына негізінде қолдану; - көркем мәтінде фразеологизмдер арқылы берілетін ұлттық құндылықтарды зерделеу. Фразеологизмдердің көркем мәтін түзудегі функционалдық ерекшеліктерін түсініп, мағыналас фразеологизмдердің мәтіндегі қызметін талдай алады. Мәтін талдаудағы антропоцентрлік білім парадигмасын қазіргі зерттеу ұстанымдарына барынша пайдаланып, ізденіс нәтижелерін салыстыруды меңгереді. Көркем мәтінде фразеологизмдер арқылы берілетін ұлттық құндылықтарды зерделей отырып, кез келген жағдайда кәсіптік мәселелерді шешуде «филолог тілші» ұстанымын іске асыруға дағдыланады.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Орта ғасырлардағы әдеби үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақтың орта ғасырлық кезеңдеріндегі әдеби үдерісті жазбаша әдебиеттің қалыптасуымен тікелей байланыста қарастыру. Пәннің міндеті: Бұл дәуір тарихымызда Қайта Өрлеу немесе Ренесанс кезеңі ретінде белгілі болғандықтан, әдеби үдеріске оның әдеби-көркем факторларымен қатар, қоғамдық сананың философия, дін, мораль, құқық, ғылым, саясат сияқты формалары да айтарлықтай ықпал еткендігін анықтау. - орта ғасыр әдеби үдерісінің бағыт-бағдарын бағалап, оларды өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдай аясында шеше отырып, өзінің ғылыми ұстанымдарын негіздей біледі; - орта ғасыр әдебиетінің көркемдік даму арналарын айқындап, қазақ ұлтының сөз өнеріне қосқан үлесін әдеби талдаудың ғылыми ұстанымдарына сүйеніп теориялық тұрғыдан дәйекті түрде дәлелдей алады, - көне әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра алып зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне және оның қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыруға көмектеседі.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Семиотика: Қазақ және ағылшын тілдеріндегі символдар және сөздіктердің құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қатысымдық тілтаным аясына кіретін зерттеулерге сөз семантикасының ерекше тұжырымдарын енгізу, қатысымдық бірліктердің мәні мен мазмұнын, жұмсалымдық сипатын ғылыми тұрғыдан дәлелдеу. Пәннің міндеті: - тілдік бірліктерді (сөз, сөйлем, мәтін) қатысымдық бірліктер ретінде танудың негіздемесін жасау; - тілдік бірліктердің танымдық, қатысымдық ерекшеліктерін зерттеу; - олардың жұмсалымдық қызметін айқындау; - қатысымдық бірліктердің прагматикалық, бағалауыштық, әлеуметтік мәнін анықтау. Кәсіби-ғылыми және әлеуметтік мәдени сала бойынша қарым-қатынас жасау үшін шетел тілін ауызша және жазбаша түрде меңгереді. Шет тіліндегі нақты ақпараттық материалды талдай алу; қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды, ақпараттық және мультимедиялық оқу құралдарын пайдалану дағдысына ие болады.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Түбіртек теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Сөз құрамындағы тарихи-фонетикалық өзгерістерді, сондай-ақ түбіртектерді табудың әдіс-тәсілдерін меңгерту. Пәннің міндеті: - Дауысты және дауыссыз дыбыстарды түркі тілдерімен салыстырып, олардың алғашқы формасын анықтау; - дауысты және дауыссыз дыбыстардың түпкітектерін ажырату, - түркі тілдеріндегі дауыстылар мен дауыссыздардың даму кезеңдерін саралау; - байырғы сөздердің түбіріне этимологиялық талдау жасау. Сөз құрамындағы тарихи-фонетикалық өзгерістерді, сондай-ақ түбіртектерді табудың әдіс-тәсілдерін білетін болады. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды түркі тілдерімен салыстырып, олардың алғашқы формасын анықтап, тани алатын болады. Дауысты және дауыссыз дыбыстардың түпкітектерін ажырата алатын дәрежеге жетеді. Түркі тілдеріндегі дауыстылар мен дауыссыздардың даму кезеңдерін бағалай біледі. Байырғы сөздердің түбіріне этимологиялық талдау жасай алатын болады. Нәтижесінде түбіртек теориясын толық меңгеретін болады.

Тіл және дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі тіл мен дискурсты лингвистиканың жаңа зерттеу бағытында талдау. Пәннің міндеті: - тіл мен дискурстың арақатынасын айқындау; - дискурстың прагматикалық, когнитивтік, этнолингвистикалық, мәдениеттанымдық т.б. сипаттарын анықтау; - дискурсты сөйлеуші мен тыңдаушының қарым-қатынасын жүзеге асыратын айтылым деңгейінде қарастыру. Қазіргі тіл мен дискурсты лингвистиканың жаңа зерттеу бағытында қарастыра отырып, тіл мен дискурстың арақатынасын айқындай алу, дискурстың прагматикалық, когнитивтік, этнолингвистикалық, мәдениеттанымдық т.б. сипаттарын анықтау, дискурсты сөйлеуші мен тыңдаушының қарым-қатынасын жүзегеасыратын айтылым деңгейінде қарастыру дағдысы қалыптасады.

Тілдік конструкциялардың дистрибуциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - тілдің конструкция жүйесін, құрылымын және семантикасын қазақ тілі грамматикасындағы ажырамас бөлік ретінде сипаттап шығу. Пәннің міндеті: - қазақ тілі грамматикасының негізгі ерекшеліктерін анықтау және талдау; - жалғамалы тілдің құрылымына морфологиялық және синтаксистік конструкциялар тән ретінде қарастыру; - конструкция жүйесін, құрылымын және семантикасын сипаттап шығу; - конструкция типтерінің құрылымына қатысты синонимдік, варианттық қатынастарды табу. Қазақ тілі грамматикасының негізгі ерекшеліктерін, жалғамалы тілдің құрылымындағы морфологиялық және синтаксистік конструкцияларды, конструкция жүйесін, құрылымын және семантикасын меңгереді. Конструкция типтерінің құрылымына қатысты синонимдік, варианттық қатынастарды табу дағдысы қалыптасады.

Тілдік норма және жаңа сөз қолданыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің жаңа қолданыстар, неологизмдер жөніндегі түсінігін қалыптастыру. Пәннің міндеті: – жаңа атаулардың, жаңа қолданыстардың жасалу, қалыптасу жолдары ғылыми тұрғыдан тани білуге үйрету; - қазақ тілінде бұрыннан бар, байырғы сөздерді қайта жаңғырта отырып жаңа сөздер, жаңа атаулар жасалуын түсіндіру. Тілдегі жаңа қолданыстар, неологизмдер жөніндегі түсініктері қалыптасады. Қазақ тіліндегі жаңа сөздер, жаңа қолданыстар туралы, олардың пайда болуы мен қалыптасуына әсер етуші факторларды, жаңа сөздердің жасалу тәсілдерін және т.б. жан-жақты игере алу мүмкіндігіне ие бола алады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген