Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Аударма ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Профильдік пән: Шет тілі

Оқыту мақсаты мен нәтижелері:

Білім беру бағдарламасының мақсаты — толыққанды, сапалы кәсіби білім,

аударматану саласында кәсіби құзыреттілік алу үшін жағдай жасау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

-шетелдік білімді игерудің Европалық кеңесте ұсынылған деңгейлеріне және

Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесін талаптарын ескере отырып тілдік

қызметтің төрт түрі: тыңдау, сөйлеу, оқу,жазу бойынша коммуникативтік-

интермәдениеттік құзыреттің негізін салу:

- шет тілде қарым-қатынас жасау дағдыларын одан әрі жетілдіру, болашақ

мамандығымен, тілі оқылатын елдің мемлекеттілік тарихымен, өзге ментальдылықтың

феноменімен, қоғамның әлекметтік, экономикалық мәселлереімен, ғылым мен

техникамен байланысты тақырыптар бойынша мәдениетаралық қарым-қатынас

дағдысын қалыптастыру;

- аударма ісі мамандығы бойынша түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру,

бұл олардың мамандығы бойынша қызметке орналасуға мүмкіндік береді.

Бакалавр төмендегілерді білуге тиісті:

хабары болуы керек:

- оқылатын шет тілінің, оның функционалды түрлерінің қызмет ету заңдылықтары

мен негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық және сөзжасамдық

құбылыстары туралы білуді талап ететін лингвистикалық білімдер жүйесі туралы;

білуі керек:

- ағылшын тілінің фонетикасы, грамматикасын;

- оқылатын шет тілінің фонетикалық және грамматикалық жүйесін, сөздік құрамын,

стилистикалық ерекшелігін.

- ауызша және жазбаша тілдің (дайындалған, дайындалмаған, ресми, биресми)

лексикалық, семантикалық, грамматикалық, прагматикалық және лискурсивті

аспектілерінің үлттық-мәдени және жалпы кәсіби ерекшелігін.

істей алуы тиіс:

- оқылған тақырып бойынша мәтіндер мен диалогтарды айту мен ырғақ нормасына

сай оқу, оөылған тақырып бойынша күрделі емес мәтіндерді оқу және аудару.

- аутентті сөйлеуді тіл өкілдеріне тән табиғи ырғақта, дыбыстау ерекшелігі мен

сөйлеу каналына (тірі дауыстан аудио-видео жазбаға дейін) қатыссыз қабылдау;

- композициялық-сөйлеу формаларының негізінде жүйелілікке, тұтастыққа қол

жеткізу үшін сол тілдерде (қазақ/орыс және екі шет тілде) мәтін құрау ережелерін

адекватты қолдана білу;

- кәсіби тақырыптағы ерекше мәтіндерді түсіну және оқу; барлық келесі пәндерді оқу

кезінде алынған білімдерін қолдана білу

- стилистикалық реестрлерді ескере отырып шет тілдегі жазбаша және ауызша

айтылымдарды фонетикалық, лексикалық және грамматикалық тұрғыдан дұрыс

құрастыру; кәсіби коммуникация мен тұлғааралық қарым-қатынаста шет тілі бойынша

білімін қолдану.

Игеруі тиіс:

- оқу, сөйлеу және жазудың базалық дағдыларын. - тілдің фонетикалық құрамын, ырғағы мен нормасын, узусы мен стилін ескере отырып шет тілде ауызша сөйлеудің тұрақты дағдысын; * ағылшын тілінің фонетикалық, грамматикалық, коммуникативті және стилистикалық нормаларына сәйкес ауызша және жазбаша, монолотық және диалогтық айтылымдар құру дағдысы мен тәсілдерін * мәтіннің функционалды-стильдік түрлерін талдау және лингвистикалық және мәдениеттанушылық тұрғыдан интерпретациялау. құзыретті болуы тиіс: - аударма ісінің қазіргі заманғы мәселелері бойынша; меңгеруі тиіс: - жұмыс берушілер мен серіктестерді тартатын кәсіби құзыреттілікті.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аударма ісі
Мамандық шифры
5B020700
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Шет тілі
Профильдік пәні
Шет тілі
Өту балы
ҚАЗ
94
ОРЫС
93

пәндер

Ақпараттық аударма практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – қоғамдық, ғылыми, экономикалық, саяси, халықаралық салаларда әртүрлі мәдениет пен тілдер өкілдер арасындағы өзара түсінушілікті ақпараттық аударма аясында студенттерде лингвистикалық, аудармашылық, лингвомәдениеттік және әлеуметтік-мәдени құзіреттерді қалыптастыру. Негізгі мақсаттар: - тілдер жүйесі жайлы білімдерін тереңдету және аударма барысында тілдік құралдарды қолдану дағдылар жетілдіру; - аудармашылық дағдылар мен қабілеттерді қалыптастыру; - дәлме-дәл аударманың шарты болатын, лингвомәдениеттік әлеуметтік-мәдени сипаттағы білімдерді қалыптастыру. Студент курсты оқу нәтижесінде; - ақпараттық аударма түрлерін білу - ақпараттық мәтіндерді аударудың лингвистикалық және лингвистикалық емес факторларды; - лексикалық, грамматикалық және стилистикалық өзгерулердің типтерін білу керек; - жасалған аударманың сапалы көрсекіштерін - белгілі жанрдағы мәтіндердің лингвопрагматикалық ерекшеліктерін; - ана тілі мен шет тілдің қағидалары мен жүйесін білуі керек; - ақпараттың жұмыс көздерін (сөздік, интернет және анықтамалық мәліметтер) қолдана алу; - аударма кезеңінде мәтінді талдай алу - аударма техникасы мен дағдыларды меңгеру - аударма жөндеп редакциялау - функционалды-стилистикалық және мәндік өзгешеліктерін анықтап, аударған мәтінде барынша дұрыс жеткізу - аударма барысында сәйкессіздіктерді анықтау үшін салыстырмалы иалдау жасау - мәтіннің коммуникативті тапсырмаларын анықтау - лексикалық, грамматикалық және стилистикалық өзгертулерді қолдану,

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Арнайы кәсіби шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы кәсіби шетел тілі/ /

Аударма жазбаларының техникасы және анализ/
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - /

Аударма мамандығы теориясына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Студенттерде теориялық білім негіздерін қалыптастырып, мәдениетаралық қарым- қатынас актілерінде тілдік келістірушілікті жүзеге асыру Курс міндеттері: - Аударма теориясының негізгі жеке, арнайы және жалпылық ережелермен таныстыру - кәсіби деңгейде ауызша және жазбаша аударма жасау үшін студенттерге қажетті теориялық білім беру - студенттерді аударма қызметінің стратегиясын анықтауға және осы стратегияға сәйкес аударма техникасын таңдауға үйрету; - аударма теориясындағы өзін дамыту әдістерінің негіздерімен, сонымен қатар, сөйле, тыңдау, оқу және жазу қабілеттерімен таныстыру; - Бір тілдік қызметтен басқа тілдік қызметке ауыстыру дағдыларын қалыптастыру Студент берілген курсты оқу нәтижесінде: - аударма түрлері мен аударма қызметінің басқа түлерін; - аудармалық өзгеру мен аударманың негізгі моделдерін; - аударма типтерін, аударма кезіндегі баламалар типі және аударманың негізгі әдістері мен амалдарын; - аударманың грамматикалық және стилистикалық аспектілерін; - аударманың сапасын бағалау әдістерін білу керек - аударма және оның прагматикалық мақсаттарын дұрыс түсіну - техника мен ғылымның арнайы және шектеулі салаларына сай келетін түп нұсқа мәтіннің мазмұнын анықтау -аударылатын мәтіннің жанрына тән қажетті стратегияны дұрыс таңдау; - мәтіндегі қажетті ақпаратты алып, қарым-қатынас мақсатына байланысты басқа тіл құралдарымен жеткізуге қабілетті болу; - қажетті стилистикалық амалдар мен лексикалық-синтаксистік түрлерді жүзеге асыру дағдыларын - ана тілдегі формулар, белгілер, аббревиатураларды анықтау дағдыларын - интернет, әртүрлі типтегі сөздіктерді, дерек көздері мен ақпарат көздерін пайдалану дағдыларын; - стилистикалық, семантикалық және лексикалық- грамматикалық қателерді жоя отырып, аударманы редакциялау дағдыларын меңгеру

Аударма мамандығы теориясына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Студенттерде теориялық білім негіздерін қалыптастырып, мәдениетаралық қарым- қатынас актілерінде тілдік келістірушілікті жүзеге асыру Курс міндеттері: - Аударма теориясының негізгі жеке, арнайы және жалпылық ережелермен таныстыру - кәсіби деңгейде ауызша және жазбаша аударма жасау үшін студенттерге қажетті теориялық білім беру - студенттерді аударма қызметінің стратегиясын анықтауға және осы стратегияға сәйкес аударма техникасын таңдауға үйрету; - аударма теориясындағы өзін дамыту әдістерінің негіздерімен, сонымен қатар, сөйле, тыңдау, оқу және жазу қабілеттерімен таныстыру; - Бір тілдік қызметтен басқа тілдік қызметке ауыстыру дағдыларын қалыптастыру Студент берілген курсты оқу нәтижесінде: - аударма түрлері мен аударма қызметінің басқа түлерін; - аудармалық өзгеру мен аударманың негізгі моделдерін; - аударма типтерін, аударма кезіндегі баламалар типі және аударманың негізгі әдістері мен амалдарын; - аударманың грамматикалық және стилистикалық аспектілерін; - аударманың сапасын бағалау әдістерін білу керек - аударма және оның прагматикалық мақсаттарын дұрыс түсіну - техника мен ғылымның арнайы және шектеулі салаларына сай келетін түп нұсқа мәтіннің мазмұнын анықтау -аударылатын мәтіннің жанрына тән қажетті стратегияны дұрыс таңдау; - мәтіндегі қажетті ақпаратты алып, қарым-қатынас мақсатына байланысты басқа тіл құралдарымен жеткізуге қабілетті болу; - қажетті стилистикалық амалдар мен лексикалық-синтаксистік түрлерді жүзеге асыру дағдыларын - ана тілдегі формулар, белгілер, аббревиатураларды анықтау дағдыларын - интернет, әртүрлі типтегі сөздіктерді, дерек көздері мен ақпарат көздерін пайдалану дағдыларын; - стилистикалық, семантикалық және лексикалық- грамматикалық қателерді жоя отырып, аударманы редакциялау дағдыларын меңгеру

Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аудармашы кәсіби қыз метінің негіздері vost 4март2013

Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты, студенттерге аудармашының кәсіби қызметінің негізгі білімдерін қалыптастыру болыпта былады. Пәннің негізгі міндеттері: - студенттерге аудармашының кәсіби қызметінің ерекшелігі және саласы жайлы ұғымды беру - кәсіби аудармашының негізгі құзыреттіліктерін ашу - болашақ мамандығынығ аясында студенттердің өз бетімен ғылыми ізденіс жұмысын бағыт бағдар беру. Курсты өткеннен кейін: - Әртүрлі мәдениет және тәлдер арасында аудармашының делдал ретіндегі негізгі қасиеттерін білу; - Аудармашының құқығы мен міндеттерін білу - Аудармашылық қызметті ұйымдастырудың әдістерін - кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіншіліктері білу; - кәсіби практикалық міндеттерді шешу үшін курс қағидаларын шығармашылық тұрғыда қолдану; - болашақтағы кәсіби қызметте қолдану мақсатында бедерлі білімдерді жүйелеу, кеңейту және тереңдету; дағдыларды меңгеру: - кәсіби білім мен дағдыларды меңгеру барысында туған мәдени-тілдік тәжірибені қолдану ; - аудармалық қызмет мәселелерінде ғылыми ізденіс қызметін жүзеге асыру

Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты, студенттерге аудармашының кәсіби қызметінің негізгі білімдерін қалыптастыру болыпта былады. Пәннің негізгі міндеттері: - студенттерге аудармашының кәсіби қызметінің ерекшелігі және саласы жайлы ұғымды беру - кәсіби аудармашының негізгі құзыреттіліктерін ашу - болашақ мамандығынығ аясында студенттердің өз бетімен ғылыми ізденіс жұмысын бағыт бағдар беру. Курсты өткеннен кейін: - Әртүрлі мәдениет және тәлдер арасында аудармашының делдал ретіндегі негізгі қасиеттерін білу; - Аудармашының құқығы мен міндеттерін білу - Аудармашылық қызметті ұйымдастырудың әдістерін - кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіншіліктері білу; - кәсіби практикалық міндеттерді шешу үшін курс қағидаларын шығармашылық тұрғыда қолдану; - болашақтағы кәсіби қызметте қолдану мақсатында бедерлі білімдерді жүйелеу, кеңейту және тереңдету; дағдыларды меңгеру: - кәсіби білім мен дағдыларды меңгеру барысында туған мәдени-тілдік тәжірибені қолдану ; - аудармалық қызмет мәселелерінде ғылыми ізденіс қызметін жүзеге асыру

Аудару теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бағдарламаның міндеті - оқып үйренетін тілдің саяси-әлеуметтік, экономикалық, мәдениет, тарих салаларына байланысты лекасикалары мен ғылыми терминдерін еркін қолдана білуге үйрету. Сонымен қатар: - екі жақты аударма дағдысын қалыптастыру; - диалог және монолог түрде сөйлесуді жетілдіру; - ілеспе аударма түрін игеру жолында жаттығу; - рефераттау және анотация жасай алуды білу; - шығарма, мазмұндама жазу арқылы хат дағдысын үйрену; аударманы практикалық тұрғыдан игеруге қажеттi оның теориялық негiзiн меңгеруге және оны мамандығы бойынша жазатын өздiк жұмыстары мен курс, диплом жұмыстарын жазуда пайдалана алуға; - аударма жөнi ндег i ғылымның қазiргi ахуалын, аударма iсiнiң негiзгi концепцияларын, аударманың әртүрл i формалары мен тектерi н, жалпы тiл бiлiмiндегi жәнеаудармадағы негiзгi терминдердi, аударманың нег iзг i лексикалық, фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық мәселелерi н бiлуге; - қарым-қатынас жасау психологиясын бiлуге; - теориялық қағидаларды, концепциялар мен ғылыми п iкiрлердi сыни тұрғыдан талдай бiлуi, нақты материалдарды талдап, соның негiзiнде тұжырым жасай бiлуге,лингвистикалық, энциклопедиялық, лексикографиялық және арнайы әдебиетпен жұмыс iстей алуға; - ана тiлiнде және шығыс тiлiнде ауызша және жазбаша түрде аннотация мен реферат құрастыра алуға; - жазбаша жасалған аудармаларды редакциялай алуға: - теориялық бiлiмiн практикалық қызметi нде өз бетiнше пайдалана алуға мi ндеттi. Игеруі керек: - оқып үйренетін тілдің коммуникативтік жағын ескере отырып оқыған, естіген мәтін мазмұндарын айтып жеткізу және баяндамалар жасау; - әртүрлі салада жазылған ақпараттық материалдарды қысқаша шолу жасап, түсіндіре алу; - оқып үйренетін тілде жазылған түпнұсқалық аудиомәтіндер, видео материалдарды тыңдап түсіну; - оқыған материалдарды қысқаша қортындылап, өз ой-пікірін жазбаша түрде жеткізу; - оқып үйренетін тілден қазақшаға, орысшаға және керісінше аударуды толық игеру;

Ауызша аударма практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты: студенттерде Ауызша аударма аясында аудармалық, лингвистикалық және әлеуметтік- мәдени құзыреттіліктерді, халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмірдегі әртүрлі тілдер мен салалардағы өкілдер арасындағы өзара түсінушілікті қалыптастыру Ауызша аударманың басты мақсаттардың бірі ауызша аударманы жасау барысында студенттердің білім, дағдылары мен құзыреттерді жүзеге асыру. Сонымен қатар, студенттерге ауызша аудармаға дайындық кезіндегі өзіндік жұмыс пен ауызша аудармашы дағдылары мен құзыреттерін дамыту. Курс оқу нәтижесінде: - ауызша аудармашыға қойылатын талаптарды; - сөйлесудің психологиялық негіздерін; - ана тілі мен шет тілдерінің теориясын; - қазіргі замандағы аудармашы қызметінің ерекшеліктерін; - аударманың негізгі сүлбілерін - ауызша аударма түрлерінің классификациясын; - ауызша аударма спецификациясы мен әдістерін білу керек - берілген мәтіннің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, аударған мәтінді түсіну - автоматтық жүйеде жиілік аударма сәйкестікті қолдану - аудармалық түрлендіруді қолдану - сөйлеушінің сөйлеу жылдамдығына сәйкес ілеспелі аударма жасау; - мәтінді қабылдау - мәтінді түсінуде бір тілден екінші тілге жылдам ауысу; - тілдік қағидаларға сәйкес айтқанды интонация тұрғысынан дұрыс рәсімдеу - Ілеспелі аударманы жүзеге асыруда аударма жазбаларының техникасын тиімді қолдану - синхронды аударма кезінде ықтимал болжауды жүзеге асыруға қабілетті болу - көпшілікпен жұмыс істеуде эмоционалды қысылуды жеңу - жеке компьютермен жұмыс істеуде электронды сөздіктер мен мәтінді рәсімдеу бағдарламаларды пайдалану

Ауызша аударма практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты: студенттерде Ауызша аударма аясында аудармалық, лингвистикалық және әлеуметтік- мәдени құзыреттіліктерді, халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмірдегі әртүрлі тілдер мен салалардағы өкілдер арасындағы өзара түсінушілікті қалыптастыру Ауызша аударманың басты мақсаттардың бірі ауызша аударманы жасау барысында студенттердің білім, дағдылары мен құзыреттерді жүзеге асыру. Сонымен қатар, студенттерге ауызша аудармаға дайындық кезіндегі өзіндік жұмыс пен ауызша аудармашы дағдылары мен құзыреттерін дамыту. Курс оқу нәтижесінде: - ауызша аудармашыға қойылатын талаптарды; - сөйлесудің психологиялық негіздерін; - ана тілі мен шет тілдерінің теориясын; - қазіргі замандағы аудармашы қызметінің ерекшеліктерін; - аударманың негізгі сүлбілерін - ауызша аударма түрлерінің классификациясын; - ауызша аударма спецификациясы мен әдістерін білу керек - берілген мәтіннің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, аударған мәтінді түсіну - автоматтық жүйеде жиілік аударма сәйкестікті қолдану - аудармалық түрлендіруді қолдану - сөйлеушінің сөйлеу жылдамдығына сәйкес ілеспелі аударма жасау; - мәтінді қабылдау - мәтінді түсінуде бір тілден екінші тілге жылдам ауысу; - тілдік қағидаларға сәйкес айтқанды интонация тұрғысынан дұрыс рәсімдеу - Ілеспелі аударманы жүзеге асыруда аударма жазбаларының техникасын тиімді қолдану - синхронды аударма кезінде ықтимал болжауды жүзеге асыруға қабілетті болу - көпшілікпен жұмыс істеуде эмоционалды қысылуды жеңу - жеке компьютермен жұмыс істеуде электронды сөздіктер мен мәтінді рәсімдеу бағдарламаларды пайдалану

Ауызша сөйлеу практикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: - студенттерде ауызша сөйлеудің ( сөйлеу және түсіну) дағдылары мен шеберліктерін қалыптастыру; - таңдаулы қарым-қатынас саласында белгілі сөйлесу; шеңберінің аясында әңгімелесуге қатыса алу дағдысын қалыптастыру; - тыңдау, оқу, жазу сынды оқу құралдарын қатыстыра отырып, студенттерде сөйлеу дағдысы мен шеберлігін қалыптастыру; Курс міндеттері: -негізгі интонация түрлерін қоса отырып оқитын тіл фонетикалық жүйесін меңгеру; - берік айту дағдысы мен шеберлігін дамыту; - сөздік қорды байыту; - сөйлеудің монолог және диалог түрлерін дамыту. Студент курсты оқу нәтижесінде: - оқитын шет тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық және сөз жасамдық жүйелердің құбылысы мен қызмет ету заңдылықтарын білуі керек; - оқыған тақырып аясында оқиға, құбылыс және заттарды салыстыру және сипаттау, ақпаратты айту және сұрау, сөйлесу мен пікірталастарға қатыса отырып, өз ойынды айту,жағдайға баға беру, белгілі дәлелдеу, бағалау жүйесін қолдана отырып, этикетті диалог, пікір алмасу диалогын жүргізе алу.

Әлем әдебиеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – ағартушылық, тәрбиелік, дамытушы ортақ мақсатты қалыптастырушы шетел әдебиеті тарихының негізгі үрдісін жүйелі түрде оқыту, студенттерге әлемдік әдебиеттің дамуы туралы толыққанды мәлімет беру. Ұсынылған курс бірқатар іргелес піндермен, негізінен оқитын елдің тарихы, елтану, философия, эстетика, әдебиеттану, лингвоэстетика, мәдениеттану және т.б. пәндермен бйланысты. Шығыс пен Батыстың ежелгі замандағы, ортағасырдағы және қазіргі кезеңдегі атақты жазушыларының шығармашылығын; авторларды және олардың шығармаларын топтастыруға қатысты мәселелерге сараптама жасай білуі тиіс, жанрларды, түрлерін, көркемдік ерекшеліктерін, шығарманың тілі мен стилін, әдебиеттанулық терминологияны дұрыс қолдану және еркін пайдалана білу; анықтамалық әдебиетпен, сыни зерттеулермен, әдебиеттанулық еңбектермен жұмыс жасау, әлем әдебиетінің даму тарихы туралы түсініктерді білуі тиіс; көркем мәтіндерге анализ жасау әдістері мен қағидаларын білу және олардан тарихи, адамгершілік, атропологиялық, этикалық, эстетикалық, мәдениеттанулық, елтанулық, лингвистік ақпараттарды алу; лекция материалдарын игеру мен семинардағы шығармаларды меңгеру нәтижесінде, студенттік өздік жұмысы барысында студенттер әлем әдебиетінің стадиялық үдерісіндегі шығармалар орнын анықтауы және шығармаларға мағыналық және эстетикалық анализ жасау дағдысын қалыптастыруы тиіс. Әрбір өнер нысанының ерекшеліктерін түсіну; қазіргі заманғы өнер және мәдениетті қабылдау; әдеби және көркем терминология негіздерін білу; тілдік құзыреттілікті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде , қазақ тілінің грамматикалық жүйесін білімін пайдалана алу

Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дерексіз және нақты тақырыптағы күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсінуді үйрену, өзге тілде сөйлеушімен үнемі ешқандай қиындықсыз сөйлесу үшін жылдам әрі спонтанды түрде сөйлеу. Мазмұны: ауызша және жазбаша сөйлеу тілінің дағдыларын жетілдіру және бекіту; коммуникативтік қабілеттерді ары қарай жетілдіру. Кез келген мәселені сипаттауға, жалпы сұрақтар бойынша сәйкес айтылымдарды іздемей-ақ өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік беретін сөздік қорды білу. Түрлі тақырыптар бойынша анық, жан-жақты хабарламалар жасау және негізгі мәселе бойынша өз көзқарасын білдіру, түрлі пікірлердің артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете алу. Жеке айтылымдарды біртұтас мәтінге біріктіру; сұрақтарды баяндай, ал көзқарасты дәлелдей отырып, эссе немесе баяндама жазуды меңгеру.

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс шеңберінде алғашқы деңгейге (B1) қол жеткізуді қамтамасыз ететін сөйлеу әрекетінің: тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу аталатын төрт бағыты бойынша Еуропа кеңесі ұсынған шет тілін меңгеру деңгейлерінің және Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес коммуникативтік-мәдениетаралық құзырет негіздерін қалыптастыру жоспарлануда. Пәннің мазмұны: тыңдау, сөйлеу, айтылым, жазу дағдыларын және олардың практикалық іске асырылуын оқыту. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: лексикалық-грамматикалық және фонетикалық минимумдарды және олардың практикалық іске асырылуын білу; - түрлі аутентикалық мәтіндерден бұл деңгейде оқытылып жатқан тілдік материал және сөйлеу тақырыбына сәйкес кіші көлемді ақпаратты қабылдай білу. - тыңдау және тіл иеленушісінің сөйлеген сөзін, түрлі жанрдағы монологтік және диалогтік сипаттағы аутентикалық аудио-видео мәтіндерді түсіну машығын меңгеру.

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттердің кәсіби және мәдениетаралық коммуникативті құзыреттерін қалыптастырып, дамыту; оқитын тілде лексикалық және грамматикалық құбылыстарды және заңдылықтарды қолдана отырып, коммуникативті және кәсіби қызметте білім мен қабілеттерін пайдалануды үйрету; сонымен қатар, тіл өкілдерінің тәртібінің әлеуметтік көрсеткіштері мен ережелерін, дәстүрлерін, тарих, мәдениетін оқитын тіл елінің әлеуметтік жүйесін білу керек ; Берілген курс міндеттері: - студенттердің практикалық грамматика мен ауыз-екі сөйлеудің негіздерімен таныстыруды жалғастыру; - сөйлеу қызметінің барлық қабілеттерін қалыптастырып, дамыту. Курсты оқу нәтижесінде студент : оқитын тілде шамамен 2000 бірліктен кем емес лексикалық бірлік - практикалық фонетиканың негізгі ережелерін; - өз ойын білдіру және сөйлеушінің ойын түсіну үшін грамматиканың негізгі ережелерін білу; - оқитын тіл орфографиясының негізгі ережелерін білу керек -әлеуметтік байланыстарды орнатып, қолдау; ақпаратты алу және тартуға қабілетті болу - белгілі тілдесу қарым-қатынас аясында қызық тақырыпқа қысқаша әңгімелесе алу керек - - практика жүзінде меңгерген лексикасын қолдануға қабілетті болу; - тіл өкілінің видео жазбалар мен үнтаспадағы қарапайым әңгімелесуін түсінуге қабілетті болу;

Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқытудың ең басты мақсаты студенттерде шет тілде сөйлесуге қабілеттерін қалыптастыру Негізгі міндеті: Алдыңғы деңгейлерде алған қабілеттерін сапалы түрде жетілдіріп, әртүрлі тілдік қарым-қатынаста және коммуникативті ауызша және жазбаша сөйлеуде қабілеттерін қалыптастыру Курсты аяқтағаннан кейін студент - оқыған тақырыптар аясында лексика мен грамматикалық құрылымдарды білу керек - нормативтік және лексикологиялық құрылымдар, қолданыстағы лексика қорын қолданып, оқыған тақырыптар аясында практика жұзінде ауызша сөйлеу қабілеттерін қолдана білу; - ауызша сөйлеуді түсіну; - жазбаша тіл түсіну және оқу; - диалог тілін және жазу; -оқитын тілден қазақ/орыс тілдеріне жазбаша аудару және де жаңа лексика, тұрақты сөз тіркестерін және белсенді грамматиканы бекіту мақсатында керісінше аударма жасауға қабілетін меңгеру

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жазбаша аударма практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттерде тіларалық қарым-қатынас жағдайында балама жазбаша аударма жасауда лингвистикалық және аудармашылық құзіреттерді қалыптастыру. Курстың негізгі міндеттері: - жазбаша аударма түсінігін, технологиясы, кезеңдері, түрлері жайлы түсінік беру - мәтінді талдау қабілетін қалыптастыру, аударылған мәтінді редакциялау. Курс оқу нәтижесінде: - жазбаша аударма түрлерін классификациялауды; - жазбаша аударма кезеңдері, удерісі, техноло- гиясы мен әр кезеңдегі жұмыс амалдарын, жазбаша аударма барысының ерекшеліктерін; - жазбаша аударма саласындағы аудармашыға қойылатын талаптарды білуі керек Мәтінді талдап, стандарты және стандарты емес аударма мәселелерін анықтау, әртүрлі аудармалық өзгерулерді қолдана отырып, мәселелерді шешу әдістерін таңдауға; - мәтінді тілдік түрлендіру құралы ретінде лексикалық, грамматикалық, стилистикалық өзгерулер жүйесін қолдана алу - аударылып отырған мәтінді редакциялау - қиындықтықтың әртүрлі деңгейіне байланысты мәтінді аудару тәжірибесін жалпылау; - сөздік, анықтамалық оқулықтар және т.б. ақпарат көздерін кәсіби түрде қолдану - электронды сөздік, мәтін редакторы, компьютерлік бағдарламаларды қодану

Жазу практикасы (Ielts)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқытудың мақсаты – сөйлеу қызметінің әр түрлі түрлерінде ағылшын тіліндегі сөйлеуді практикалық меңгеру машықтарының сөйлеу және тілдік, морфологиялық және синтаксистік машықтарын қалыптастыру және білімді меңгеру. Курс сөздік қордың баюына; жазу машықтарын қалыптастыруға, шығарманы дұрыс ресімдеуге, ойды, дәлелдер және аргументтер қатарын мазмұндау тәртібіне; грамматикалық, лексикалық тапсырмаларды шешудегі практикалық машықтарды жетілдіруге ықпал етеді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: өз ойларын шет тілінде графикалық-орфографиялық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық жағынан жазбаша түрде (диктанттар, мазмұндамалар, шығармалар жазу) дұрыс жеткізу машығы; - әдеби-көркем мәтіндерді және тұрмыстық тақырыптағы мәтіндерді ағылшыннан қазақ/ орыс және қазақ/орыс тілдерінен ағылшын тіліне жазбаша аудару машықтарын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби педагогика мен психология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді ерте, орта, сонымен қатар, жаңа заман шығыс әдебиетінің кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - шығыс елдер әдебиетінің қалыптасу жолдарын анықтау -шығыс елдер әдебиетініңбелгілі жанрлық форма жүйесін беру Нәтижесінде - шығыс елдер әдебиетінің дамуының негізгі кезеңдерін білу; - шығыс елдер әдебитетінің негізгі жанрларын білу керек - көркем шығарманы жан-жақты талдай алу - көркемдік шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтай алу - көркем мәтінді талдау дағдыларын меңгерту;

Көркем аударма практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Көркем аударма бойынша болашақ мамандарды мәдени байыту және кәсіби қызметте қажет болатын аудармашылық, лингвистикалық және мәдениетаралық қарым-қатынасты құзіреттерді қалыптастыру; Курс міндеттері: - көркем аударма мәтінің заңдылықтары мен олардың негізгі қызметтерімен таныстыру - көркем аударманың теориялық негіздерімен таныстыру; - көркем аударма барысында тілдік бірліктерді өзгерту амалдары, заңдылықтары, әдістері және құралдары жайлы жүйелі түсінік жасау - көркем аударманың практикалық дағдыларын дамыту; - стилистикалық, грамматикалық және лексикалық қиындықтарды жеңу оқу әдістерін меңгеру - аудармашылық құзыреттілік үшін шеберлік пен дағдыларды кезең-кезеңмен қалыптастыру - қалыптасқан теориялық және практикалық шеберлік пен дағдыларға сүйене отырып, көркем аудармаға қабілеттілікті дамыту. Студент курсты оқу нәтижесінде: - мәдениетаралық қарым-қатынастағы көркем аударманың рөлін білу - көркем аудармадағы әлеуметтік-мәдени шарттылықты; - көркем аударманың құрылымының заңдылықтары мен олардың негізгі қызметтерін; - көркем аударма әдісі, амалдары мен қағидаларын; - аударма стратегиясының әртүрлі түрлерін; - көркем аудармадағы тіларалық қайта өзгертулер деңгейін - көркем аударманың лексикалық, стилистикалық және грамматикалық аспектілерін; - аударма, аудармалық өзгерулердің негігі моделдерін және көркем аударма талдауда қолдану әдістерінбілу керек; - көркем мәтінде аудармалық сәйкестік пен заңдылықтарын сақтау - түп нұсқаның типі мен мақсатын ескере отыра аударманың жалпы стратегиясын анықтау - мәтәннің түп нұсқас мен аудармасында орындалған мәдени және стилистикалық кодтарды анықтау - түп нұсқа мәтін мен аударманың комплекстік үлгі құрылымының тілдік деңгейін талдау; - аударманың комплекстік үлгісінде лексикалық, грамматикалық және стилистикалық амалдарын қолдану - көркем аудармада қателіктер мен сәйкессіздіктерді анықтау - көркем мәтіндердің аудармасын жанр ерекшелігі мен коммуникативті-прагматикалық мақсаттарды ескере отырып, жүзеге асыру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерге коммуникация, мәдениет және Мәдениетаралық қатынас түсініктерімен таныстырады. Студент Мәдениетаралық қатынасты халықаралық қатынастар, менеджмент, бизнес, ғылым мен білім салаларында қарастырады; мәдениетаралық қатынас үдерісін зерттеу әдісімен: лингвистикалық, эксперименттік, сауалнама жүргізу, салыстыру әдісімен танысады. Мәденионимдер. Мәдениетаралық құзыреттілік. Мәтіндердің жанрлық түрлерінің мәдени сипаттамасы, оларды аудару ерекшеліктері. Мәдениетаралық қатынастың теориялық негізін, негізгі түсініктер мен териминологияны, түрлі тілдік коммуниканттар менталитеті мен мінез-құлық ерекшеліктерін білуі тиіс; игерген тілдік білімдері мен дағдыларын кез келген жағдайда пайдалана білуі тиіс; өзге мәдениет пен олардың ұстанымдарына толеранттылық таныту қабылетін игеруі, негізгі аударма әдісін меңгеруі тиіс.

Негізгі базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Негізгі базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын тілдің лексикологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: лексикалық-семантикалық жүйесі мен оның тілдің экспрессивті, коммуникативті және прагматикалық қызметтерінде жүзеге асатыны туралы қалыптасқан түсінігі бар лингвистика саласындағы филологиялық білімі бар маман даярлау. Міндеттері: лексикалық бірлік пен олардың арасындағы жүйедегі байланысы туралы түсінікті жетілдіру. Пәннің мазмұны: Студенттерді лексикология саласындағы заманауи зерттеу әдістері мен оларды нақты мақсатпен қолдану туралы таныстыру. Студенттердің тілдің лексикологиясындағы теориялық білімін практикалық тұрғыда қолдану қабілетін дамыту. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: тілдің функционалді-стилистикалық дифференциациясы туралы білу. меңгеруі қажет: синонимикалық және антонимикалық тізбектерді белгілеу, сөзжасам моделі мен сөз құрылымы анализдей білу, контекстке байланысты лексикалық бірліктерді дұрыс таңдап және қолдана білу, тұрақты сөз тіркестерін, фразеологизмдерді, идиомаларды дұрыс қолдана білу, мәтінде категориялық форма мен басқа грамматикалық құралдарды дүрыс қолдана білу. Дағдылану керек: мәтінге лингвистикалық анализ жасай білу, контекст түрлерін және сөздер сәйкестігі ережелерін белгілей білу қабілеті; ғылымдағы сөздің этикеті, этникалық және рухани мінез-құлық нормаларының заңдылықтары туралы, ғылыми әңгімелесудің бүкіл регистрлары, атап айтқанда ресми, бейресми, бейтарап туралы түсінігі болу; ғылыми салада қарым-қатынас жасауда тілдік құралдарды нормативті және стилистикалық қабілеттерді мақсатты түрде қолдана білу керек.

Оқылатын тілдің теориялық грамматикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: шет тілінің грамматикалық жүйесінің дамуының негізгі кезеңдері мен үрдістері туралы жүйелік көзқарастарды қалыптастыру. Мазмұны. Шетел тілінің даму кезеңдерін зерттеу, оқытылатын тілдің қазіргі жүйесінің функциясы негізінде лингвистикалық, лингвомәдени құзіреттіліктерді қалыптастыру. Қазіргі шет тілінің грамматикалық заңдылықтары мен ерекшеліктерін білу. Ағылшын тілінің дыбыстық құрылымын талдау; морфологиялық, құрылымдық-семантикалық талдау жасай алу. Нақты тілдік материал негізінде зерттеу тәсілдерін және ғылыми талдау тәсілдерін меңгеру.

Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқытылатын тіл теориясының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқытылатын тілдің фонетикасы бойынша практикалық курсы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқитын тілдің фонетикасының практикалық курсының мақсаты: әріптерді дұрыс дыбыстаудың, интонацияны дұрыс қоюдың негізін қалыптастыру және практикада қолдануға мүмкіндік беру. Дыбыстарды дұрыс шығаруға қажетті фонетика және фонологияның негізгі түсінігін меңгеру. Білуі керек: оқитын тілдің фонетикалық құбылыстарының мәні мен жүйелілігін түсінуге мүмкіндік беретін оқитын тілдің фонетикалық құрылысының өзіне тән ерекшеліктерін (қазақ және орыс тілдерінің дауысты және дауыссыз дыбыстар жүйесімен салғастыра отырып, оқитын тілдің дауысты және дауыссыз дыбыстарының фонологиялық жүйесін; оқитын тілдің сөзжасамы мен буынға бөлінуін; акцент топтары, синтагмасы, екпіні) - келесі практикалық терминдерді меңгеруі керек: фонетика және фонология; артикуляция; аспирация; палатализация; сонанттар; шұғыл дауыссыз дыбыстар; буын жасаушы сонантар; монофтонгтер; дифтонгтер; интонация; ритм; темп; мелодика; тембр; синтагма; фразалық акценттеу; дауысты дыбыстардың позициялық ұзақтығы; ассимиляция; редукция; сөздер мен сөйлемдерге қойылатын екпін; ядролық тондар мен олардың әртүрлілігі; тонограмма. дұрыс дыбыстау мен дұрыс интонациясын қоя білуді меңгере отырып, базалық теориялық дағды қалыптастыру, сонымен қатар, қарым-қатынас құралы ретінде тілдің дыбыстық жағын жүйелеу.

Оқытылатын тілдің фонетикасы бойынша практикалық курсы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқитын тілдің фонетикасының практикалық курсының мақсаты: әріптерді дұрыс дыбыстаудың, интонацияны дұрыс қоюдың негізін қалыптастыру және практикада қолдануға мүмкіндік беру. Дыбыстарды дұрыс шығаруға қажетті фонетика және фонологияның негізгі түсінігін меңгеру. Білуі керек: оқитын тілдің фонетикалық құбылыстарының мәні мен жүйелілігін түсінуге мүмкіндік беретін оқитын тілдің фонетикалық құрылысының өзіне тән ерекшеліктерін (қазақ және орыс тілдерінің дауысты және дауыссыз дыбыстар жүйесімен салғастыра отырып, оқитын тілдің дауысты және дауыссыз дыбыстарының фонологиялық жүйесін; оқитын тілдің сөзжасамы мен буынға бөлінуін; акцент топтары, синтагмасы, екпіні) - келесі практикалық терминдерді меңгеруі керек: фонетика және фонология; артикуляция; аспирация; палатализация; сонанттар; шұғыл дауыссыз дыбыстар; буын жасаушы сонантар; монофтонгтер; дифтонгтер; интонация; ритм; темп; мелодика; тембр; синтагма; фразалық акценттеу; дауысты дыбыстардың позициялық ұзақтығы; ассимиляция; редукция; сөздер мен сөйлемдерге қойылатын екпін; ядролық тондар мен олардың әртүрлілігі; тонограмма. дұрыс дыбыстау мен дұрыс интонациясын қоя білуді меңгере отырып, базалық теориялық дағды қалыптастыру, сонымен қатар, қарым-қатынас құралы ретінде тілдің дыбыстық жағын жүйелеу.

Практикалық тыңдау (FCE)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Практическое аудирование (FCE) Practical Listening (FCE)

Тілі оқытылатын елдің мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: оқитын тіл елінің мәдениетін толыққанды таныстыру; Курс міндеттері: Оқитын тілінің әлеуметтік және мәдени дамуын терең зерттеу болып табылады. Курста ұлттық тілдің қалыптасуындағы тарих, география, мәдениеттің әсер ету факторлары қарастырылады. Курсты оқу нәтижесінде: - мәдениет теориясының ұғымы, негізгі категориялары, қызметі мен құрлымы және зерттеу әдістерін; -оқитын тілінің мәдени ерекшеліктерін білу және оны материалды аудару және түрлендіру барысында қолдана білу - гуманитарлық, әлеуметтік-саяси мәтіндерді оқуда заманауи әдістерді қолдана алу; - оқитын пәннің теориялық, қолданбалы, құнды аcпектілерін бөліп, кәсіби сонымен қатар, күнделікті өмірде қолдана алу; - мәдени мәселерге байланысты өзінің көзқарасын қалыптастыру және дәлелдеу дағдыларын меңгеру

Тілі оқытылатын елдің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттерге оқитын тіл елінің ерте заман, ортағасыр, жаңа заман және қазіргі кезеңдегі елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму жайлы толық ақпарат беру Курс міндеттері: - оқитын тіл ел тарихының хронологиясы мен кезеңденуін меңгеру - оқитын тіл елінің тарихы бойынша тарихнама және деректермен таныстыру - негізгі тарихи оқиғаларды зерттеу - тарихи терминдер мен ұғымдарды меңгеру. Нәтижесінде: - оқитын тіл елінің тарихындағы негізгі тарихи оқиғаларды; - оқитын тіл елінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктерін; - оқитын тіл елінің негізгі даму заңдылықтарын; - оқитын тіл елінің қоғамдық-саяси ойларының әртүрлі саяси, діни, әлеуметтік-саяси факторларының ықпалын білу керек -оқитын тіл елінің қазіргі таңдағы әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік -саяси мәселерінен хабардар бола алу - Қазақстан мен оқитын тіл елінің тарихи даму үдерісінде параллель жүргізе алу - тарихи дереккөздермен жұмыс істей алу - тарихи құбылыстар мен үдерістерді талдау дағдыларын қалыптастыру

Тілі оқытылатын елдің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттерге оқитын тіл елінің ерте заман, ортағасыр, жаңа заман және қазіргі кезеңдегі елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму жайлы толық ақпарат беру Курс міндеттері: - оқитын тіл ел тарихының хронологиясы мен кезеңденуін меңгеру - оқитын тіл елінің тарихы бойынша тарихнама және деректермен таныстыру - негізгі тарихи оқиғаларды зерттеу - тарихи терминдер мен ұғымдарды меңгеру. Нәтижесінде: - оқитын тіл елінің тарихындағы негізгі тарихи оқиғаларды; - оқитын тіл елінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктерін; - оқитын тіл елінің негізгі даму заңдылықтарын; - оқитын тіл елінің қоғамдық-саяси ойларының әртүрлі саяси, діни, әлеуметтік-саяси факторларының ықпалын білу керек -оқитын тіл елінің қазіргі таңдағы әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік -саяси мәселерінен хабардар бола алу - Қазақстан мен оқитын тіл елінің тарихи даму үдерісінде параллель жүргізе алу - тарихи дереккөздермен жұмыс істей алу - тарихи құбылыстар мен үдерістерді талдау дағдыларын қалыптастыру

Үнді-еуропалық тіл
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үнді-еуропалық тіл
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: өз нысаны мен пәні, дамуын анықтайтын заңдылықтары, түсініктемелік-категориялық аппараты мен ғылыми зерттеу тәсілдері бар әдістемеге жеке ғылым ретінде ғылыми көзқарас қалыптастыру. Мазмұны. Курс студенттерді шетел тілдерін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін оқытуға; шетел тілдерін оқыту мақсаттарын, мазмұны мен тәсілдерін, сөйлеу әрекетінің негізгі түрлеріне оқыту технологиясының меңгеруге бағытталған. Негізгі әдіснамалық категорияларды, оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптарды; шет тілдері бойынша ОӘК-нің негізгі компоненттерін және оларды оқудың нақты шарттарын ескере отырып қолдана білу. Оқыған материалды жүйелі әрі тиянақты баяндау, өз көзқарасын негіздеу үшін дәлел мен дерек қолдану, қол жеткен ақпаратты талдау, қорытынды шығара алу. Ғылым ретіндегі шетел тілдерін оқыту әдістемесінің заңдылықтары және оның басқа пәндермен байланысу сипаты туралы түсінікті меңгеру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілінде оқу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – шығыс тілінде тексттерді оқып түсінуді үйрету. Курс міндеттері: Коммуникативті оқу, қажетті ақпаратты алу және оны түрлендіру шеберлігін қалыптастыру Студент осы оқығаннан кейін: - оқу түрлерінің (шолып оқу, танысып оқу, зерттеп оқу мен ізденіп оқу) еркшеліктерін білуі керек - оқып отырған мәтіннің (ғылыми-танымал, қоғамдық-саяси, көркем) сипаттарын анықтай алу керек - әртүрлі жанрдағы мәтіндерді оқу; - оқыған мәтінге тезис пен андатпа жазу - мәтіннен қажетті ақпаратты алуға дағдыларын меңгеру.

Шетел тілінде оқу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – шығыс тілінде тексттерді оқып түсінуді үйрету. Курс міндеттері: Коммуникативті оқу, қажетті ақпаратты алу және оны түрлендіру шеберлігін қалыптастыру Студент осы оқығаннан кейін: - оқу түрлерінің (шолып оқу, танысып оқу, зерттеп оқу мен ізденіп оқу) еркшеліктерін білуі керек - оқып отырған мәтіннің (ғылыми-танымал, қоғамдық-саяси, көркем) сипаттарын анықтай алу керек - әртүрлі жанрдағы мәтіндерді оқу; - оқыған мәтінге тезис пен андатпа жазу - мәтіннен қажетті ақпаратты алуға дағдыларын меңгеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аударма және когнитология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс когнитологияның базалық мәселелерін аударма аспектісінде қарастыруға бағытталған. Салыстырмалы концептологияның әдістері қазіргі аударматанудың маңызды бағыты ретінде; туған тіл мен оқылатын тілдердегі әлем бейнесі когнитивті диссонанстың ӛрісі ретінде қарастырылады. - когнитивистиканың теориялық негіздерін аударма контексінде білу; - концептілерді сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін қолдану білу; - тілдік сәйкестіктерді талдай білу, түрлі тілдерде қолданылатын когнитивті механизмдердің ұқсастығын табу дағдысын меңгеру.

Аударма мәтіндерді әдеби редакциялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – аударма шығармаларын редакциялау әдістерін, әдеби анализдің тәсілдері мен әдістерін жалпылау және зерттеу. Курс келесі тақырыптарды ұсынады: редакциялау туралы жалпы ұғым; аударма мәтіндерін редакциялау теориясы мен тәжірибесі қолданбалы пән ретінде; аударма шығармаларын бағалау критерийлері және редактордың мәтінмен жұмыс істеу формалары; аудармаларды редакциялаудың логикалық негіздері; аудармаларды редакциялаудың лингвостилистикалық негіздері; редакторлық талдау және аударма мәтінін түзету әдістемесі. - редакциялаудың базалық тәсілдерін; мәтіндік қателіктердің түрлерін; аударма тілінің стилистикалық нормаларын білу; - аударма мәтініндегі қателіктердің түрлі типтерін (лексикалық, логикалық, фактілі) анықтай білу; -әдеби редакциялау терминологиясын; жұмыс тілдерінің сөйлеу мәдениеті нормаларын; аударма мәтінін редакциялау және түзету машықтарын меңгеру.

Аударма мәтіндерді редакциялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: аударма мәтінді талдау мен редакциялаудың басты мақсаты; төлтума шығармаларды редакциялау ерекшелігі; аударма мәтінді бағалаудың критерийлері және аударма мәтінін редакциялаудың логикалық, лингвостилистикалық негіздері; редакторлық талдаудың әдістері мен түрлері. -аударма мәтінін редакциялаудың ерекшеліктері мен тәсілдері; әдеби редакциялаудың терминологиясы; аударма мәтіндегі қателіктердің түрлері; аударма тілінің стилистикалық нормалары туралы білімі; - аударма мәтінде кездесетін қателіктерді (лексикалық, логикалық, фактілік) анықтау және түзету қабілеті; - жұмыс тілдерінің сөйлеу мәдениеті нормаларын практикада қолдану дағдысы.

Аударма прагматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – автордың прагматикалық ниетіне жауап беретін мәтіндерді құру, түрлі жанр және стильдердегі мәтіндерді интерпретациялау бойынша практикалық білім мен мен машықтарды алу. - ауызша және жазбаша аударма тәжірибесінің неігздерін; аударманың прагматикалық аспектісін білу; - мәтінді прагматикалық бейімдеу әдістерін дұрыс қолдана білу және бастапқы мәтіннің лексикалық, фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық ерекшеліктерімен байланысті қиындықтарды шешу; - прагматикалық эквиваленттілікке жету мақсатында аудармашылық трансформацияларды пайдалану машықтарын меңгеру.

Аударма сыны бойынша практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қазіргі заманғы аударматану сынының теориялық жетістіктерін түрлі функционалдылық және жанрлық сипаттағы мәтіндер аудармасы практикасымен тығыз байланыста пысықтау. - аударманың жалпы және жеке теориясының ұғымдық-категориялық аппараты мен әдіснамалық әдістерін білу; - авторлық коммуникативтік интенцияның жәнк аудармашылық интерпретациялардың ерекшеліктерін талдай білу; - бастапқы мәтін мен аударма мәтінін салыстырмалы талдау әдістемесін білу.

Аударма ісінің мәдениеті мен техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде аударма типологиясы және аударма ісінің техникасы, аударманың түрлі модельдерін пайдалану мәдениеті мен техникасы, аударма прагматикасы мәселелерінің практикалық шешімі, аударманың техникалық тәсілдері, сөздіктермен жұмыс істеу мәдениеті және техникасы, электрондық сөздіктермен жұмыс істеу техникасы оқытылады. - аударма стратегиясының негізгі қағидаларын; аударманың техникалық тәсілдерін; аударма саймасайлығы мен эквиваленттілігіне жету тәсілдерін білу; - бастапқы мәтінді шет тілді қабылдаушының фондық білімін ескере отыра шет тілі мен шет мәдениетті ортаға прагматикалық бейімдеуді меңгеру; - аударма мәтінін редакциялау; сөздіктермен (баспа және электрондық) арнайы басылымдармен, анықтамалармен жұмыс істеу машықтарын меңгеру.

Аудармашы қызметінің эргономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерді аудармашыларда кәсіби бәсекелестікті парадигманы қалыптастыру үшін қажетті қазіргі заманғы эргономиканың негізгі қағидаларымен таныстыру. Міндеттері: аудармашылық икемділік және машықтарды дамыту үшін когнитивтік-ұғымдық негізді қалыптастыру; аудармашылық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау үшін аудармашылардың ғылыми-теориялық базасын құру. - эргономиканың негізгі ережелерін білу; - аудармашының жұмыс орнын ұйымдастыру негіздерін меңгеру; - аудармашылық қызметті реттейтін негізгі ресми құжаттарды білу; - аудармашының жұмыс орнын ұйымдастыру, аудармаға тапсырыс қабылдауды жүзеге асыру, тапсырыс берушілермен жұмыс істей білу, аудармашылық қызметтің нормативтік аспектілерін меңгеру машығы.

Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; шет тіліндегі сөзді қабылдау, берілген тақырып бойынша сөйлеу дағдыларын дамыту, шет тіліндегі ақпаратты еркін түсіну. Мазмұны: аталған пән курс аясында лексиканы оқытуды ұсынады. Грамматикалық ережелерді түсіну және меңгеру, сөйлеуде қолдану. Оқытылатын шет тілінің негізгі фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құбылыстарын білу. Жағдаятқа сәйкес кез келген тақырыпта өз ойын жеткізе алу, пікір алмасу, ақпарат алмасу кезінде шет тіліндегі ақпаратты түсіне алу. Тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз ететін стандартты рәсімдер мен барынша кең таралған айтылымдарды меңгеру.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Банк құжаттары мәтінінің аудармасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Курс шеңберінде банк құдаттары аудармасының ерекшеліктері оқытылады. Банк құжаттарының түрлері; банк шарттары, хабарламалар, анықтамалар, вексельдер, аккредитивтер және есептер,лизингтік және несиелік келісімдер, төлем растамалары, қаржылық жоспарлау туралы құжаттар, SWIFT; терминология мәселелері, аудармашының сөздіктермен және анықтамалармен жұмыс істеуі, аударма барысында эквиваленттерді табу тәсілдері. Оқытудың нәтижелері, модульді үйрену нәтижесінде студент мыналарды білуге тиіс - құжаттарда көрсетілген нақты мәліметтерді дұрыс интерпретациялау машығы; - мағыналық және стилистикалық эквиваленттілікке қол жеткізу үшін арнайы терминологияны, аудармашылық трансформацияларды білу; - аударылған құжатты дұрыс ресімдеу үшін сандармен, кестелермен, графиктермен жұмыс істеу машықтарын меңгеру.

Ғылым, білім және мәдениет саласындағы синхрондық аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ғылым, білім және мәдениет саласында синхронды аударма шеңберінде түрлі мәдениеттер мен тілдер өкілдері арасында өзара түсіністікті қамтамасыз ету үшін студенттердің лингвистік, аудармашылық және әлеуметтік-мәдени біліктілігін қалыптастыру. -ғылым, білім және мәдениет саласындағы синхронды аударманың ерекшеліктері, түпнұсқаның прагматикалық табиғаты, ағылшын тілінен қазақ және орыс тілдеріне аударудың синтаксистік мәселелері туралы білімі; - аударма стратегиясын ауызша мәтіннің коммуникативтік бағытына сай таңдау, тілдік компрессия мен болжау механизмдерін қолдану қабілеті; -синхронды аудармадағы мультимедиа және компьютерлік технологиялармен жұмыс істеу дағдысы.

Екіжақты аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді екіжақты аударманың теориясы және практикасының негізгі қағидаларымен таныстыру. Қысқаша мазмұны: курста аударманың теориялық және практикалық мәселелері, аударма барысында туындайтын қиындықтар, аударманың стилистикалық, грамматикалық, терминологиялық, жалпы лингвистикалық ерекшеліктері қарастырылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: -ілеспе аударманың теориялық негіздері мен әдістемесі, қолданыс аясы және жүзеге асуыру ерекшеліктері туралы білімі; -ауызша мәтіннің коммуникативтік бағытына сай аударма стратегиясын айқындау, алған білімін аудармашылық қызметінде қолдану қабілеті; - түрлі жанрдағы мәтіндерге екі жақты аударма жасау, ұлттық сипаты анық фразеологиялық бірліктерді, реалияларды жеткізу, ауызша мәтінді прагматикалық бейімдеу дағдысы.

Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 1)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты:Курс екінші шет тілінің шеңберінде сөйлеу қызметінің барлық түрлерін (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу) қамтитын коммуникативтік-мәдениетаралық құзыреттің базалық негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: - оқытылатын шет тілінің орфографикалық, орфоэпикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларын білу; - неміс/француз тілдерінде ауызша немесе жазбаша қарым-қатынас жүргізе білу; - ағылшын тілінің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық нормаларын сақтай отыра монологтік және диалогтік сөйлеу, екінші шет тілінде көпшілік алдында сөйлеу, тыңдау және жазу машықтарын меңгеру

Еуразиялық әдеби байланыстар және көркем аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән еуразиялық әдебиеттер тарихын көркем аударма аспектісінде зерттеуге бағытталған. Курстың міндеттеріне еуразиялық әдеби байланыстарды зерттеудің салыстырмалы-типологиялық әдістемесін; қазақ әдебиетін туыстас және әр түрлі жүйелік тілдерге аудару мәселелерін; ауразиялық әдебиеттерді Қазақстанда аудару ерекшеліктерін ашу кіреді. - әлем әдебиеті классиктерінің шығармашылығын қазақ мәдени кеңістігінде кабылдау және бейімделу ерекшеліктерін; өзге ұлтты жазушының әдеби үдеріске ықпалын зерттеу әдістемесін білу; - әдеби шығарманы оның ұлттық бояуы тұрғысынан талдауды, оның өзге ұлт әдебиеттерімен типологиялық байланысын анықтауды меңгеру.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Заңнамалық құжаттар аудармасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән заң мәтіндерін, құқық терминологиясы мәселелерін зерттеуге және аударманы талдауға; заң мәтіндерінің аударма тәжірибесінде семантикалық-стилистикалық эквиваленттерді жүйелендіруге бағытталған. - заң мазмұнындағы мәтіндерді еркін меңгеру, хабарламалар жасау және өзекті тақырып бойынша әңгіме жүргізе білу; - АТ стилистикалық нормаларын сақтай отыра заі құжаттарының мәтіндерін ауызша және жазбаша аудара білу; - заң құжаттарын құру және ресімдеу, аудармаға дейінгі талдау және заң құжаттары мәтінін аудармадан кейінгі редакциялау машықтарын меңгеру.

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіби педагогика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Контрастивтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ағылшын, қазақ, орыс тілдерін салғастырмалы зерттеу; генетикалық жақындықтарының деңгейіне қарамастан тілдер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды талдау. - контрастивтік лингвистиканың нысаны мен пәнін, әдістемелік негіздерін білу, тіл білімінің осы бағытының даму кезеңдерін, метатілдік аппаратты , таксономиялық категорияларды және контрастивтік лингвистиканың қағидаларын білу; - туған тіл мен оқылатын тілді салғастырмалы және контрастивті талдау жасй білу, қоғам мен тілдің тепе-теңдігін қағидаларын жіктеу; - түрлі құрылымдық тілдерді салғастыру кезінде контрастивті анализ жасаудың тәсілдері мен дағдысын меңгеру.

Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән ұлттық әдебиеттердің өзара қарым-қатынасы аспектісінде көркем аударманың негізгі ғылыми қағидаларымен; салыстырмалы әдебиеттанудың қазіргі заманғы жетекші мектептерімен және әлемнің жалпы мәдениетаралық және тіларалық коммуникациясы аясында көркем аударма әдіснамасымен таныстырады; аудармалардың әдеби үдерістің дамуына әсерін зерттейді. - көркем аударманы тіларалық және мәдениетаралық коммуникацияның түрі ретінде қарастыру; - әдеби компаративистиканың қазіргі заманғы әдістерін еркін меңгеру; - көркем аударма әдебиетаралық коммуникацияның зерттеу аспектілерінің бірі ретінде қарастырылатын салыстырмалы әдебиеттануды меңгеру.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық-публицистикалық мәтіндер аудармасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: публицистикалық аударма табиғатын, ресми-іскери мәтіндер аудармасын қарастыру; публицистикалық аударманың лексикалық, грамматикалық, стилистикалық мәселелерін пысықтау, аударматанушының кәсіби құзыретін құру. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: аударманың міндеттері, мақсаты, қабылдаушысын, өзге экстралингвистикалық факторларды ескере отыра жалпы аудармашылық стратегияны құра білу, аударма мәтінін прагматикалық бейімдеу тәсілдерін меңгеру; - өзара байланысқан аударма мәтінін құрудың негізгі қағидаларын; ресми-іскери және публицистикалық мәтіндер аудармасының лексикалық, грамматикалық және стилистикалық аспектілерін білу; - сәйкес бағдарламаларды (мәтіндік редакторларды, электрондық сөздіктерді, энциклопедияларды және т.б.) пайдалану арқылыкомпьютерде жұмыс істеу машықтарын меңгеру;

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәтін стилистикасы және аударма
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Курс шеңберінде стилистика ұғымы, қазіргі заманғы қазақ/орыс әдеби тілінің даму тенденциялары; аудармашының стилистикалық позициясы және қабалдаушы мәдениеттің стилистикалық нормасы; Пән мазмұны: функционалдық стильдер теориясы ұғымы мен аудармашының түрлі сөйлеу стильдерімен жұмыс істеу ерекшеліктері оқытылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: бастапқы мәтіндегі және аударма мәтініндегі фактуалды, концептуалды, фондық ақпаратты функционалдық стильге сәйкес берудің дискурсивті тәсілдерін білу; - әр түрлі жазбаша мәтіндерді олардың коммуникативтік қызметтерін, функционалыдқ стильдерін ескеріп, грамматикалық және синтаксистік нормаларды сақтай отыра сәйкестендіруді және қайта жасап шығаруды білу; - сәйкес бағдарламаларды (мәтіндкік редакторларды, электрондық сөздіктерді, энциклопедияларды және т.б.) пайдалану арқылы компьютерде жұмыс істеу машығын меңгеру.

Мәтінді аудармаға дейінгі талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге тілі білімінің ежелгі Үндістанда, ежелгі Грекияда қалыптасуынан бастап лингвистикалық ілімдердің тарихы туралы білім алуға мүмкіндік беру; жалпы мәдени, лингвоелтану, және тұрмыстық және кәсіби саладағы мәдениетаралық комтенцияны қалыптастыру, сондай-ақ нақты мәдениетаралық байланыс кезінде алынған білімді тәжірибеде нәтижелі қолдану біліктілігі мен машығын игерту. Міндеті: студенттердің мәдениетаралық қатынас білімін меңгеруі; студенттерге мәтінге аналитикалық сараптама жүргізуді қалыптастыру. Курстың мазмұны : лингвистика және мәдениетаралық қатынас негіздерін үйрену студенттерді коммуникативті, ақпарттық, социомәдени, кәсіби және жалпымәдениет компетенцияларын кешенді оқытуға бағытталған. Оқытудың нәтижесі,модульді оқу нәтижесінде меңгеру: студент: лингвистикалық зерттеулердің әртүлі заңдылықтарына сәйкес келетін тілдік бірліктерді коммуникативті қатынаста қолдануа алу;заманауи коммуникативтік технологияларды практикалық білімдер мен машықтарды, түрлі мәдениет пен тіл қосылысына қажетті жұмыстарды білуі; Мәдениетаралық коммуникацияның контекстінде коммуникативті ақаудың болуын және жоспарлауын білуі кезінде ; Үйретіліп жатқан шет тілі еліне тән мәдениетінің құндылықтар мен көзқарастары жайында білім жүйесі болуы керек.

Медиафильмдер мен телебағдарламалардың синхронды аудармасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: теледидар мен кинематографиялық жобалардағы синхронды аударма дағдыларын дамытуға бағытталған. Қысқаша мазмұны: пән аудиовизуалды мәтіндерді аударудағы негізгі қиындықтар мен олардың шешімдерін табу жолдарын қарастырады. -аударылған ауызша мәтінді жеткізудің әдістері: кадр сыртындағы дауыс, диктор мәтіні, ерікті комментарий, синхронды аударма туралы білімі; - медиафильмдер мен телебағдарламаларды ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, ағылшын тіліне синхронды аудару қабілеті; - аудиовизуалды материалдардың негізгі мағына тудыратын категорияларын меңгеруі.

Риторика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізін мәдениетаралық коммуникация аспектісіндегі шешендік сөздің теориялық моделі құрайды. Курстың мақсаты – үйренушілердің санасында риторика теориясының негіздерін, мәдениетаралық коммуникация тәжірибесінде денотативті, экстенсивті және экспрессивті эквиваленттілікті анықтау дағдысы, білігін, білімін қалыптастыру - тілдік туындыны (риторикалық канон); жасау кезеңдерін білу; - қарым-қатынастың вербальды және вербальды және вербальды емес құралдарын меңгере алу; сөйлеу тәжірибесінде материалды жүйелеудің, жинаудың, тақырып таңдаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу; - көпшілік алдында сөйлеу дағдысын қалыптастыру.

Синхронды аударма техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: пән мәдениарлық қарым-қатынас барысында ағылшын тілінен орыс /қазақ тілдеріне орыс /қазақ тілдерінен ағылшын тіліне синхронды аударма жасаудың техникасын меңгертуді мақсат етеді. Курстың міндеттері: ағылшын және орыс /қазақ тілдері құрылымының әралуандығымен байланысты лексикалық, грамматикалық және стилистикалық трансформацияларға қатысты жағдаяттарды қарастыру; типтес жағдаяттарды анықтай білу және оларды түрлендірудің тиімді жолдарын қолдану қабілеттін қалыптастыру. -синхрондық аударманың ерекшеліктері және техникасы туралы білімі; - релеванттық ақпаратты трансляциялау мақсатында түрлі тілдік құралдарды адекватты қолдана отырып, өз ойын еркін жеткізу қабілеті; - аудармашылық нормаларды сақтай отырып, синхронды аударудың техникасын сауатты қолдану дағдысы.

Синхронды аударманың дамушы курсы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты:синхрондық аударманың өзіндік ерекшелігі мен жасалу жолдарын талдау, синхрондық аударма практикасындағы инновациялық технологияларды меңгерту, кәсіби құзіретін қалыптастыру. Курстың міндеті: синхронды аударманың психологиялық механизмдері, синхронды аудармадағы болжау механизмі, тілдік компрессия және оның түрлері, синхронды аудармада кездесетін қателіктер мен оларды түзету жолдары қарастырылады. -синхронды аударманың ерекшеліктері мен жасалу жолдары туралы білімі; -синхронды аудармада баламалылыққа жету үшін аудармашылық трансформацияларды қолдану қабілеті; -кәсіби деңгейде синхронды аударманың практикалық дағдысы, СА саласындағы инновациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысы.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Техника мен технологиялар саласындағы аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде ғылым мен техника және өнеркәсіптік технологиялар салаларындағы мәтін аудармаларының ерекшеліктері зерттеледі. Техникалық терминологиямен байланысты техникалық және технологиялық мазмұндағы құжаттардың барлық түрлері; адам жасап шығарған құрылғылардың, аспатардың, механизмдердің, технологиялық жаңашылдықтарды қолдану бойынша нұсқаулықтың ғылыми-өндірістік материалдарының сипаттамалары, аппараттарды қолдану бойынша ұсыныстар, тезникалық құжаттар, өндіріс орындары арасындағы жеткізілім туралы шарттар, мекемелердің өндірістік есептері, аудармашының сөздіктермен және анықтамалармен жұмыс істеуі, аударма барысында эквиваленттерді табу әдістері. - техникалық және технологиялық мазмұндағы мәтін аудармасының әдістері мен тәсілдерін білу; - техникалық сипаттағы аударма мәтіндерін талдау және сараптау әдістемесін меңгеру; - аударма тілінің стилистикалық нормаларына сәйкес, техникалық мазмұндағы мәтіндерді сәйкестендіру және ұайта жасап шығуды меңгеру; - сәйкес бағдарламаларды (мәтіндік редакторлар, электрондық сөздіктер, энциклопедиялар және т.б.) пайдалану арқылы компьютерде жұмыс істеу машықтарын меңгеру.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение