Бакалавриат
Баспа ісі

Баспа ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - өнер бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Кәсіби білім беру бағдарламасының паспорты «5B042200 - Баспа ісі»

Білім беру бағдарламасының атауы: 5В042200 – Баспа ісі
Халықаралық аккредитация: FIBAA
Ұлттық аккредитация: НКАОКО
Оқыту деңгейі: бакалавр
Оқыту нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл

Кәсіби қызметтің түрлері: авторлық қолжазбаның түпнұсқасын, газет-журналды, жарнама басылымдарын, сандық құжаттарды редакциялауды білу; болашақ басылымның құрамы мен құрылымын ойластыру қабілетіне ие болу; дизайндық басылымдарға байланысты ұсыныстарды өңдей білу; баспадағы түпнұсқаны қалыптастыру мен оны басып шығаруға; басылым түрін және материалдар шығынын таңдауға; көркем безендіру мен полиграфиялық жұмыстардың сапасын бақылауға; баспа жобасының бюджетін құруға (өздік құн, табыс, пайда); электронды басылымдардың құрылымы мен мазмұнын жасауға; кітапшаларды біріктіру мен бүктеу секілді операцияларды орындауға; жаңа компьютерлік бағдарламалар арқылы баспа өнімін беттеу;
Білім беру артықшылықтары: Баспа ісі – табысты және енді дамып келе жатқан, сонымен қатар, жаңа ақпараттық, полиграфиялық, жарнамалық және басқада технологиялық салаларды біріктіретін салалардың бірі. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттері тәжірибелік бағдарлама бойынша білім алады. Бұл бағдарламаны дайындау барысында білім беру жүйесіндегі проблемалардың өзектілігі мен маңыздылығы ескерілді. Болашақ түлектің редакция алқасы мен баспаны басқаруға, әдебиет, ғылым немесе техникалық редактор, корректор, дизайнер, беттеуші, менеджер мамандықтары бойынша жоғары дәрежелі маман болуына мүмкіндік береді. Сондай-ақ, баспа өнімдерін жарнама мен маркетингі бойынша жұмыс атқаруға болады. Студенттің өз бетінше кітап бизнесін немесе коммерциялық қызметін бастауға қажет барлық тәжірибе мен білімге ие болады. Соңғы жылдары web-дизайн мен электронды басылымдарды даярлау үшін студенттер белсеңді түрде арнайы ақпараттық технологияларды игеруде. Болашақ маман ретінде түлек баспалық-редакциялық үдерістерді басқаруды, баспа ісінің экономикасын, түрлі әдебиеттерді редакциялаудың әдіс-тәсілдерін, қолжазбаларды басуға дайындауды, компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып мәтіндік-графикалық ақпараттарды өңдеуді, баспа қызметін лицензиялауды, сонымен қатар, кітап саудасының жағдайы мен келешегінің өркендеуі туралы қызметтерді меңгерген.
Халықаралық байланыс: А. Мицкевич атындағы Познань университеті (Польша), М.Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), Стамбул университеті (Түркия), Гази университеті (Түркия), Огайо университеті (АҚШ), Ридинг университеті (Ұлыбритания), И. Федоров атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті (Ресей), Санкт-Петербург мемлекеттік университеті (Ресей).
Жұмысқа қабылдану мүмкіндігі және практикдан өту орны: Оқу және өндірістік тәжірибе бойынша «Баспа ісі» студенттері баспа мен баспаханада, БАҚ редакциясы мен кітапханаларда, сонымен бірге, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың өзіндегі «Қазақ университеті» баспа үйінде өтеді. Бұл сала мамандары еңбек нарығында тек бізде ғана емес, шетелде де жоғары сұранысқа ие. Олар республиканың үздік мерзімді басылымдары мен редакцияларында, полиграфиялық кәсіпорындарда жұмыс істейді.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Баспа ісі
Мамандық шифры
5B042200
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Шығармашылық емтихан2
Бейіндік пән
Шығармашылық емтихан2
Өту балы
ҚАЗ
116
ОРЫС
117

пәндер

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әдеби агенттіктер және агенттер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге әдеби агенттердің жұмысы, олардың баспа мен автор арасындағы байланысы туралы көзқарас қалыптастыру;Студенттерді оқырман аудиториясын зерттеудің негізгі психологиялық және әлеуметтік әдістерімен таныстыру;Оқырманның қандай әдебиеттерді оқығысы келетінін анықтау, зерттеулер жүргізу. оқырман аудиториясына әлеуметтік зерттеулер жүргізу мен оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін білу; Әдеби агент қызметінің стратегиясын анықтауда бұқаралық ақпарат құралдары арқылы зерттеу жүргізу; - әртүрлі саладағы көшбасшы пікірлері мен топ мүдделерінің мүддесін қолдау;- Әдеби агент жұмысының тетіктерін білу және оны қолдана білу.

Баспа және полиграфиялық кәсіби термин сөздер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – болашақ баспа ісі мамандарының кәсіби жұмыстарында қолданылатын баспа-полиграфиялық кәсіби терминдерді оқыту. - баспа - полиграфиялық терминдерді саналы тұтына білу мақсатында терминологиялық білімнің басты қағидаларын игеру; - терминдерді қолданып сала көшбасшыларының ой-пікірлері мен қызығушылық бағытын меңгеру; - терминдерді қажетті жағдайда қолдана білуі керек.

Баспа қызметін ұйымдастыру экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Экономика және ұйымның кітап баспа зерделеу Бизнес қазіргі жағдайда. Негізгі міндеті тәртіпті ұйымдастыру негіздерін меңгеру болып табылады қойылатын баспа ісі, түпнұсқаларын дайындау әдістері Полиграфия көшірмеге құралдарымен, ұйымдастырушылық баспа және экономикалық өзара қарым-қатынастар Әлемдегі жалпы үрдістер баспа ісін қалыптастыру және дамыту, сондай-ақ оның құқықтық негіздерін білу; Қазақстан Республикасының және шет елдерде болып жатқан процестерді - талдай білу; - менеджмент және маркетингтің принциптерін меңгеру.

Баспагер-редактордың шеберлік сыныбы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Баспада кітап шығарудың техникалық әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалана білу, өнімділігі, сапалылығы және ұтымдылығы жоғары технологияларды меңгеруді, автордан қолжазбаны қабылдап алу, оны өңдеу, басылымға сәйкес стандартты пішімдер мен терілген беттің өлшемдерін таңдай білу, түпнұсқа макетін жасау, авторлық қаламақы мен полиграфиялық материалдарды есептеудің әдіс-тәсілдерін үйрету. баспа-редакциялық үрдістердің негіздерін, редакторлық қызметтің функцияларын, баспа өнімдерін жарыққа шығарудың әдіс-тәсілдерін біліп шығуы керек; қолжазбаны өңдеу, болашақ басылымның пішімін таңдауды, түпнұсқа макетін жасауды үйреніп шығуы керек; студент басуға дейінгі баспада орындалатын технологиялық үрдістерді жете меңгеріп шығуы керек.

Баспа-редакциялық үрдістердің технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттерге жалпы редакциялық үрдістер жайлы, редактордың біліктілікке қойылатын талаптарға сәйкес редактордың ұйымдастырушы, басқарушы ретіндегі қалыптасуы жүйелі ақпараттар беру. Міндеті: Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге жалпы редакциялаудың әдіс-тәсілдерін үйрету. Үйренуі керек: пәнді оқып үйрену нәтижесінде студент редакциялау жұмыстарын жоспарлап ұйымдастыруға, журналистік ұжым жұмысын қалыптастыра білуі керек. Түрлі жанрдағы журналистік зерттеу нәтижелері мен дайын мәтіндерге талдау жасап, баға беріп, оларды баспаханаға даярлай білуі керек.

Басуға дейінгі үрдістердің технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты- студенттерге баспа-полиграфия саласындағы басу үдерісіне дейінгі технологиялармен таныстыру. Басу үдерісіне дейінгі қолданылатын техника мене технологиялар жайлы ақпараттар беру. басу үдерісіне дейінгі техника мен қолданылатын материалдарды және орындалатын үдерістерді біліп шығуы керек; - басу үдерісіне дейінгі орындалатын үдерістерді игеріп шығуы керек; - басу үдерісіне дейінгі техника мен технологияларды қолданып нақты жағдайда жұмыс істей білуі керек.

Басылымдарды редакторлық даярлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басылымдарды редакторлық даярлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Видео және аудио ақпараттарды сандық өңдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: дыбыс және бейне өңдеу әдістері мен қағидаларын, сызықты және сызықты емес монтаждау, редакциялау, сондай-ақ негізгі ережелер мен әдістерін редакциялау, қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарды зерттеу болып табылады. Пәнді зерттеу нәтижесінде студент мыналарды білуі керек: негізгі принциптері мен сызықты және сызықты емес редакциялау әдістері; тазалау әдістері және дыбыс күшейту; құрылыс тұмшалау негізгі әдістері. құрылғы тәуелсіз түсті жүйелер синтезі аддитивті және субтрактивтік түсті синтездеудегі теориялық негіздерін; Цифрлық нысанда аналогтық сигналдарды түрлендірудегі теориялық негіздері; тәжірибелік дағдылары мен күрделі көрнекі әсерлер тұмшалау құру. дыбыс-бейне жазу деректерді түсіру үшін қазіргі заманғы бағдарламалық құралды пайдалану ; аудио-визуалды өнімдерді қарау және құру үшін қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз ету және ақпараттық ортасын пайдалану.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жалпы кітаптану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы кітаптану» пәнінің мақсаты – жалпы кітап теориясы мен ол жайлы ғылыми кітаптану әдістерінің, яғни, арнайы кітаптану саласына кіретін: кітап тарихы, кітап дайындау және басып шығару, кітап сату, кітапхана, библиография жайлы салаларды теориялық тұрғыдан жүйелеу. Маңызы: Пәнді оқыту барысында кітап ісінің кез-келген саласының- кітап даярлау, басып шығару, кітап сату, кітапхана, библиография салаларындағы кітап тануды талдау, жүйелеу, бағалау және толықтырудың қағидаларын игеру. Білімі: Пәнді оқып білуі нәтижесінде студент - кітаптың жеке, жалпы әлеуметтік ой-санаға тигізетін әсерін, кітап шығару өндірісі, кітап тарату, кітапхана, библиография салаларындағы кітап ісінің дамуын, кітаптың жалпы ішкі және сыртқы элементтерін және жалпы кітаптану ғылымының басты фактылерін, даму кезеңдері мен заңдылықтары жайлы біліп шығады.Үйренуі: Кез-келген, кітап ісіне қатысты ақпараттарды, кітаптану ісінің маңызын, олардың даму кезеңдерін, жалпы кітаптану тұрғысынан қойылатын талаптарды талдау, зерттеу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кітап иллюстрациясының теориясы мен тәжірибесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты- студенттерді әртүрлі кітаптарды (көркем әдебиет, балаларға арналған кітаптар, ғылыми-танымдық кітаптар және т.б.) көркемдеп безендірудің теориясы мен практикасын үйреніп, іс-жүзінде қолдана білуге үйрету - білім алып жатқан болашақ кәсіби мамандықтары бойынша баспа өнімдерін безендірудің әдіс-тәсілдерін білуі керек; - безендіру барысында қолданылатын бағдарламаларды игеріп шығуы керек; - кітаптарды безендірудің әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолданып жұмыс істей білуі керек.

Кітап ісінің құқық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – студенттердің құқықтық білім дәрежесін арттыру арқылы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін күшейтуге атсалысу, баспа өнімдерінің сауаттылығы мен сапасын жоғары деңгейге көтеру. Білімі:болашақ баспагерлердің, журналистердің авторлық құқық саласы бойынша білімдерін тереңдетуі. Үйренуі: баспа-редакциялық үрдістерді ұйымдастыру, басқару және баспа өнімдерін тұтынушыларға жеткізудің 'f4ls0 ytuy3plth3y білу керек. Біліктілігі: Кәсіби салада менеджмент пен маркетингті қодана білуі керек.

Кітап ісінің мәдениеті мен этикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қазіргі кезде кітап шығару ісінде дәстүрлер мен жаңашылдықтың өзара байланысын зерттейтін теориялық білімдердің негізін қалыптастыру; Кітап мәдениеті және кітап шығару ісі туралы ілімдерді тереңдету арқылы олардың кітап мәдениетіндегі орнын анықтау; Кітап шығару ісінің құрылуы мен дамуы тарихында қолданылған терминдер мен атауларды зерттеу. оқырман аудиториясына әлеуметтік зерттеулер жүргізу мен оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін білу; Кітап шығару ісінің стратегиясын анықтауда бұқаралық ақпарат құралдары арқылы зерттеу жүргізу; - әртүрлі саладағы көшбасшы пікірлері мен топ мүдделерінің мүддесін қолдау; - Кітап мәдениеті мен этикасысының тетіктерін білу және оны қолдана білу.

Кітап ісінің менеджменті мен маркетингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: нарық жағдайында баспа ісінің менеджменті мен маркетингін меңгерген, білімді де білікті баспагер-редакторларды, баспа ісінің проблемалық мәселелерін шешуге байланысты жүйелі дағдыларды меңгерген, еңбек нарығында бәсекеге қабылетті жалпы және кәсіби мәдениеті, ғылыми дайындық дәрежесі жоғары мамандарды дайындау болып табылады. Білімі: ұлттық баспа ісінің даму тарихын, баспа ісінің теориясы мен практикасын және проблемаларын білуі керек. Үйренуі: баспа-редакциялық үрдістерді ұйымдастыру, басқару және баспа өнімдерін тұтынушыларға жеткізудің маркетингтік саясатын білу керек. Біліктілігі: Кәсіби салада менеджмент пен маркетингті қодана білуі керек. .

Кітап ісінің стандарттары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Баспа өнімдерінің сапалылығы мен сипаттамаларына қойылатын стандарт талаптарын, баспа өнімдерінің түрлері мен типтері жайлы ақпараттарды, қазіргі қолданыстағы Халықаралық, мемлекеттік, салалық стандарттар мен нормативтік құжаттар жайлы ақпараттар беру. Міндеті: Кітапты жарыққа сапалы шығаруды қамтамасыз ететін, нақты басылымның техникалық көрсеткіштеріне сәйкес келетін кәсіптік сипаттамаларын стандарт талаптарын сақтай отырып ұтымды таңдау тәсілдерін үйрету. Пәнді оқыту нәтижесінде стандарт талаптарының негізгі құжаттарын, маңызы мен бағыттарын, қазіргі заман ағымына қарай стандарт талаптарының дамуы және оның нақты іс барысында қолдана білу керек. Үйренуі: Кітап шығару саласында стандарт талаптарын қолдана білуі және стандартта бекітілген терминдік сөздерді, салалық ақпараттық іздеу құралдарын білуі керек. Біліктілігі: Кәсіби салада стандарт талаптарын сәйкес келетін кітап көрсеткіштерін таңдап, заңнамалық құқықтық құжаттармен жұмыс істей білуі керек.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі баспа ісі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазіргі баспа ісінің заманауи хал-ахуалы, дамуы, өнімдерінің түрлері мен ерекшеліктері, кітап басу жүйесіндегі баспа ісі мен әлемдік баспалардың құрылымы жайлы ақпараттармен таныстырады. Қазіргі баспа ісінің ерекшеліктері мен осы мамандық жайлы жалпы мәлімет беріледі. Білімі: Пәні оқып шыққан студент қазіргі кітап басу ісіндегі баспа ісінің орны мен рөлін, әлемдік және жеке мемлекеттердегі баспа ісі жүйесінің жалпы жағдайлары мен құрылымдарын, жаңа ақпараттық құралдар мен олардың қолданылуын білуі керек.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәтінді корректуралық түзету тәсілдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: «Мәтінді корректуралық түзету тәсілдері» пәнін оқытудың мақсаты, студенттерге әртүрлі басылымдарды редакциялық даярлау барысында туындайтын корректуралық түзету тәсілдері жайлы түсінік беру. Корректура жайлы басты түсініктермен таныстыру. Корректуралық түзетудің басты әдіс-тәсілдерін үйрету. Міндеті: Корректордың міндеті, жауапкершілігі, біліктілік компетенциясымен таныстыру. Корректорлық таңбалар мен құралдар. Жұмыс гигиенасы. Білімі: Мәтінді баспада даярлау барысында корректуралық түзетудің мақсаты мен міндетін білу. Корректуралық жұмыстың ережелері мен технологиясын білу.Үйренуі: Баспа өнімдеріне қойылатын норма талаптарына сәйкес дәстүрлі және заманауи технологияларды негізге ала отырып мәтінге талдау жасап, баға беріп, оны безендіру мен дайындау қағидалары мен ережелерін сақтау,. Біліктілігі: Мәтінге түзету енгізудің тәсілдері мен ақпараттарды анықтамалық басылымдардан немесе Интернеттен іздеу және тексере білу.

Оқудың психологиясы мен социологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында кітап оқу туралы идеяны қалыптастыру, оқырман аудиториясы, оның табиғаты жөніндегі ұғымның мәнін ашу ;оқырман аудиториясын зерттеудің психологиялық және әлеуметтік жағын таныстыру. оқырман аудиториясына әлеуметтік зерттеулер жүргізу мен оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін білу; Кітап шығару ісінің стратегиясын анықтауда бұқаралық ақпарат құралдары арқылы зерттеу жүргізу; - әртүрлі саладағы көшбасшы пікірлері мен топ мүдделерінің мүддесін қолдау; - Оқудың психологиясы мен социологиясының тетіктерін білу және оны қолдана білу.

Отандық және шетелдік баспа ісінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттерге кітаптарды жарыққа шығаруға дайындау, кітапты басып шығару, кітап тарату салаларының отандық және шетелдік тарихы жайлы жүйелі білім беру. Міндеті: Пәннің оқыту нәтижесінде студенттің ежелгі заманнан қазіргі кезге дейінгі адамзат тарихындағы кітап ісінің пайда болуы мен жалпы даму бағыты жайлы толық түсінігі болуы керек. Студент кітап және кітап ісінің тарихи рөлін, отандық және шетелдік кітап ісінің басты тарихи кезеңдері мен даму барысын, ірі отандық және шетелдік баспалар мен кітап тарату фирмаларын, кітап ісінің көрнекті мамандарының өмірбаянын, атақты қолжазбалар мен баспа өнімдерін білуі керек. Біліктілігі: Кітап ісінің даму тарихындағы басты үдерістерін, тарихи ақпараттар жайлы зерттеулер мен әдебиет көздерімен өз бетімен жұмыс істей білуі.

Өндірістік басылымдарының көркемдік-безендірілуі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқытудың мақсаты: баспа өнімдерді даярлауда редактордың рөлін айқындау, кітаптың жобалау және суреттерді орналастыру туралы теориялық білім алу болып табылады. Студент білу керек: жарияланымдар жобалау және суреттерді орналастыру, өнімдердің пішіндерін (ГОСТ 5773-76), негізгі мәтінді теру және беттеу, безендіру және қаріптерді орналастыру ережелерін, суреттерді өңдеуді

Полиграфияның қазіргі технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазіргі полиграфиялық технологиялар» пәнінің мақсаты - студенттерге жалпы полиграфия өндірісі жайлы, сала техникалары мен технологиялар жайлы, полиграфия өнімдерінің құрылымы мен сипаттамасын, оларды даярлаудың негізгі технологиялық үдерістерін, полиграфиялық материалдар жайлы білім беру. - студенттерге полиграфия саласында орындалатын негізгі технологиялық үдерістер – полиграфиядағы негізгі үш кезең: басуға дейінгі (теру, беттеу, өңдеу, қалып жасау), басу және кітапшалау – түптеу үдерістерінде орындалатын технологиялық үдерістер мен арнайы басу әдістерін, салада қолданылатын жабдықтар мен полиграфиялық материалдар жайлы ақпараттар біліп шығуы керек; - студент баспа-полиграфиялық терминологияны, полиграфияда орындалатын технологиялық үдерістерді, полиграфиялық әдістер мен даярланатын өнімдерге қажетті материалдар мен бояуларды таңдап үйренуі керек; - басуға дейінгі, басу, кітапшалау-түптеу үдерісі мен өңдеу –безендіру үдерістері мен полиграфиялық өнімдерді даярлауға кететін шығындарды есептеу тәсілдерін меңгеріп шығуы керек.

Редакциялау. Жалпы курс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: «Редакциялау. Жалпы курс» пәнін оқытудың мақсаты: Басылымдардың типтік ерекшеліктері мен түрлерін ескере отырып, оларды жарыққа шығаруға дайындау барысында қолданылатын әдіс-тәсілдерін үйрету. Міндеті; Басылымдардың типтік ерекшеліктері мен түрлеріне қарай концепциясын, моделі мен жобасын қалыптастыру, әдебиетті таңдау, автормен жұмыс істеу, басылымды даярлау жұмыстарын ұйымдастыру, кітап аппараты мен бейне материалдармен жұмыс істеудің теориялық негіздерін негіздеу. Пәнді оқыту барысында студент қазіргі баспа ісі саласының жетістіктері мен жалпы жағдайын және басылымды дайындау барысында іске асырылатын жұмыстарды білуі керек. Үйренуі: Қазіргі баспа-редакциялық үрдістердің негіздерін, сипаттамаларын, редакторлық қызметтің функцияларын, жалпы басылымның қалыптасуын және оны іске асыру тәсілдерін білу. Біліктілігі: Басылымды жарыққа шығаруда жүргізілетін редакциялық әдіс-тәсілдерді нақты жұмыста қолдана білу.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Стилистика және редакциялау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стилистикалық редакциялау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: «Стилистикалық редакциялау» пәнін оқытудың мақсаты, болашақ баспа ісінің мамандарына мәтіндерді сауатты құрастыра білуге, әртүрлі жанрдағы және стилистикадағы мәтіндерді талдау мен редакциялаудың әдіс-тәсілдеріне үйрету. Міндеті: «Стилистикалық редакциялау» пәнінің міндеті – әдеби тіл нормаларын: стилистикалық, лексикалық және грамматикалық талаптармен таныстыру. Білімі: Тілдің стилистік жүйесіндегі барлық құрылымын, стилистік талдау және әдеби редакциялаудың ғылыми негіздері мен тәсілдерін білуі керек. Үйренуі: стильдің қалыптасуындағы лингвистикалық факторлардың әсерін анықтап, әртүрлі стилистік бағыттардағы сөйлем қателерін түзетіп редакциялай білуі керек. Біліктілігі: Мәтінге стилистік талдау жасап, редакциялай білуі керек.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шығармаларды әдеби сынау және рецензиялау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерге көркемдік сынаудың ерекшеліктері мен шығармаларды рецензиялаудың әдіс-тәсілдерімен таныстыру. - көркемдік сынаудың ерекшеліктері мен шығармаларды рецензиялаудың әдіс-тәсілдерін біліп шығу; - көркемдік сынау тәсілдерін іс жүзінде қолдана білуді үйрену; - көркемдік сынау және шығармаларды рецензиялауды меңгеруі керек.

Электронды басылымдарды даярлаудың әдіс-тәсілдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: білім алушының электронды басылым жасауды үйренуі;Басылыммен электрондық ақпарат тасымалдағыш ретінде танысуы; электрондық басылымдардың жұмыс істеу принциптерін игеруі. Пәнді зерттеу нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:электронды басылымдарды жасаудың негізгі принциптерін;электронды басылымдардың теориялық негіздерін;Цифрлық нысанда аналогтық сигналдарды түрлендірудегі теориялық негіздерін.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Bookwork тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты -студенттердің жобаларды басқарудың ең алдыңғы қатарлы әдістері мен тәсілдерін меңгеруі және жобаларды басқарудың теориясы мен тәжірибесін білуі болып табылады. жобаның мақсаттарын анықтау әдістері, -желілік жоспарлау және басқару әдістері, -жобалардың типтері мен түрлерін анықтау; - жобаларды басқаруға тиісті әдістерін таңдау; -жобалаудың озық тәсілдерін пайдалануды меңгеру.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Абайдың шығармашылық мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Абай Құнанбаев орыс мәдениет тарихында тамаша құбылыс , және ол Қазақстандағы әдебиеттану ғылымының салаларының бірін құрды, ол - абайтану. Пәннің мақсаты студенттерге Абай мен зерттеушілердің назарына лайық мәселелерді зерттеу нәтижелерін кейбір болжамды осы саладағы жұмыстарды зерттеу. ірі ұлттық дәстүрлер мен кеден , мәдениеті, қазақ халқының адами құндылықтарын қалыптасуына ықпал ететуін зерттеу; мәтіндік материалының негізгі мәнін бөлектеу; ассоциативті ойлау дағдылары.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аймақтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - аймақтық дамудың негізгі кезеңдері, бағыттары, және ерекшеліктері туралы және аймақтық ұйымдар туралы жүйелі білім беру. - аймақтанудың ғылым ретіндегі қалыптасуы тарихын және оның теориялық негіздерін; -кеңістікте құрылымды қалыптастыру және шектесетін халықаралық аймақтардың ерекшеліктерін білу; - аймақтану жөніндегі деректі құжаттарды жүйелеу және талдауды үйрену.

Аударма әдебиеттер басылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қоғам тарихында қалыптасқан коммуникациялық қызмет жасауда аударма әдебиеттің алатын орны, аударма әдебиетті дайындау прцесінде редакциялаудың теориясы мен практикасы жайында студенттерде жүйелі тәжірибе қалыптастыру. тарихи баспа-редакциялық тәжірибе жұмыстарын меңгере білу -бір тілден екінші тілге аудару барысында ақпарат берудегі заңдылық пен ерекшелігін меңгеру -аударма әдебиетпен жұмыс істеу барысындағы редакциялаудың негізгі әдіс-тәсілдерді меңгеру -аударма әдебиетімен жұмыс атқарғанда редактордың негізгі атқаратын міндеті және редакциялауда туындайтын жұмыстарды кәсіби тұрғыда шеше білуі керек.

Әлем әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты нысаны осы күнге дейін ежелгі өнердің дамуының негізгі дәуірін студенттердің ғылыми түсінуі;олардың дәуірді қабылдауды және көркем ойлауды нақты ұлттық ерекшеліктерін түсінуге көмектесуі , әлем әдебиеті классиктерінің шығармаларын студенттерге таныстыру және әлемдік мәдениет контексінде қалыптастыру. әлемдік өнердің дамуының негізгі кезеңдері; Әрбір өнер нысанының ерекшеліктерін түсіну; қазіргі заманғы өнер және мәдениетті қабылдау; әдеби және көркем терминология негіздерін білу; тілдік құзыреттілікті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде , қазақ тілінің грамматикалық жүйесін білімін пайдалана алу

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Баспа ісіндегі инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - баспа ісіндегі инновациялық технологиялар туралы және олардың қазіргі кездегі маңызы, ерекшелігі туралы автоматтандыру жүелеріндегі ақпаратпен жұмыс істей білетін мамандарды даярлау.баспа бизнесіндегі ақпараттық басқару жүйесінің принциптерін;баспа бизнесіндегі ақпараттық кеңістік технологиясын дамытуды білуі керек.ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру үшін ұсыныстар ұсынуды;сандық активтерді қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырыпқолдануды білуі тиіс.деректер базасын басқару жүйесін ұйымдастыру және пайдалану әдістемесінмеңгеруі тиіс.

Баспа ісіндегі кәсіби іскерлік коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Болашақ кәсіби мамандардың баспа ісіндегі кәсіби іскерлік коммуникация құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шартының бірі – оқу үдерісін оқытудың интерактивті әдістері мен технологиялары негізінде ұйымдастыру. Қазіргі коммуникативтік кеңістік күрделі жүйеден тұрады, онда негізгі орындардың бірі коммуникацияның әр түрлеріне тиесілі. Себебі адам өзін әр түрлі жағдайларда түрліше ұстайды, сөйтіп әрбір жеке жағдайда басқа адамдармен ерекше қатынас орнатады. Сонымен қатар коммуникацияның сипаты мен ерекшеліктері ақпарат беру құралдарымен, тәсілдерімен, коммуникация субъектілерімен, мақсаттарымен және басқа көптеген себептермен анықталады. Коммуникацияның төмендегі түрлерін атап көрсетуге болады: этникааралық, іскерлік, әлеуметтік, халықаралық, тұлғааралық, бұқаралық, мәдениетаралық және басқалары. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант білуі керек: - ауызша және жазбаша қарым-қатынасын қалыптастыру; - сөйлеу дағдыларын дұрыс меңгерту; - жеке тұлғаның құзіреттілік қатысымдылыған жүзеге асыру. - құзыреттіліктер – адамның белгілі бір салада беделге, танымға, тәжірибеге ие сұрақтар мен құбылыстар шеңбері. - Коммуникативтік құзыреттілік: - коммуникативтік тәртіп аймағындағы білімі (қажетті тілдерді білуі, педогогика және психология, конфликтология, логика, риторика, мәдениет және сөйлеу аймағындағы білімі). - коммуникативтілік және ұйымдастырушылық қабілеті (іскерлік қатынастарды нақты және жедел орнату, белсенділік таныту, тұлғаны дұрыс қабылдау және түсіну негізінде психологиялық әсер ету, қоршаған ортамен және оқшауланған адамдармен біріккен іс-әрекет кезінде белсенді әрекет жасау); - коммуникативтік құзыреттілік бойынша сөйлесудің барлық компоненттеріне тән дағдыларды меңгеру: ауызша және жазбаша тілде, сөзді таңдау тәсілдерін ұстану, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеру және де тақырыпқа сай сөздерді қолдана білу талаптарын кешенді меңгеру.

Баспа ісіндегі компьютерлік графика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге компьютерлік бағдарламаларды үйрету, онда жұмыс істеудің техникасы мен технологиясын түсіндіріп, баспа өнімдерін дайындаудыңқыр-сырын ұғындыру. перифириялық жеке компьютерлік жариялауды пайдалана алуды;компьютерлік техникада пайдаланылатын баспа құжаттардың негізгі құрылымы мен түрлерін білу.

Баспа-полиграфиялық өн-імдерді безендіру үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: практикалық қажетті дағдыларды студенттердің меңгеруіне көмек береді, кітап және баспа маңызы туралы түсінік береді стандарттар теориясы мен негізгі терминдерді; -ГОСТ пен кітап жариялау үшін OСT білуі керек. -өз білімдерін кітап саласындағы тәжірибеде қолдануды; - ақпараттық-іздестіру тілі (IRL)саласында білімдерін қолдануды білуі тиіс. - библиографиялық құралдармен жұмыс істеуді практикалық жағдайда

Баспаханалық басудың арнайы түрлері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге жалпы, взаимосвязанное ұсыну сипаттамасы туралы арнайы түрлерін баспа, негізгі технологиялық процестерде мөрі, сондай-ақ негізгі мәліметтер арнайы түрлерінде баспа. -білуге ұғымдар, анықтамалар, қолданылатын баспа қызметі полиграфиялық материалдар; мәтіндік және бейнелеу құрайтын; таңбалануы, буып-түйетін өнім -білу, өз бетінше зерттеу және жобалау жағдай тиімділігін бағалау қабылданатын шешімдер; білу, қазіргі заманғы технологияларды өндірістік

Басуға дейінгі үрдістердің ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты-жүйелі талдаудың әдістемесімен, альтернативті әзірлемелердің негізінде шешім қабылдау және соның негізінде шешім қабылдау. басқару шешімдерін әзірлеу әдістемесін; басқару шешімдерін әзірлеу әдістемесінің технологиясын білуі тиіс. басқару шешімдерін орындау үшін ең оңтайлы және тиімді жолдарын қарастыруды; басқару шешімдерінің классикалық және стандартты емес жолдарын және тәсілдерін табуды үйрену керек. басқару шешімдерін қабылдау және талдауды меңгеру.

Басылым композициясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Басылым композициясы" пәнінің негізгі түйіні суретпен мәтіннің үйлесімдігін әсерлі етіп белгілі бір заңдылықтармен ретпен ыңғайластырып орналастыру. Бастыру композициясында қаріптерді көркемдеп бейнелеудің негізгі және өте керекті компоненттерімен танысып технологиясы мен техникасы бойынша практикалық білім алады. Қысқаша мазмұны. Сонымен қатар композицияның орындалу түрлері мен қаріптің формасын қалыптастыратын факторлар туралы (каллиграфияда қолданатын құралдар, компоновка, композиция, «структура», «конструкция» т.б. да, композиция перспектива заңдылықтарына сүйене отырып өрбиді. Бастыру композициясында негізі көркем құрастырулар туралы, композициялық-шығармашылық жұмысты баспа және полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптеріне дағдыланадыру. суретпен мәтіннің үйлесімдігін әсерлі етіп белгілі бір заңдылықтармен ретпен ыңғайластырып орналастыру жайлы технологиясы мен техникасы бойынша практикалық білім алады. - композицияның орындалу түрлері мен қаріптің формасын қалыптастыратын факторлар туралы (каллиграфияда қолданатын құралдар, компоновка, композиция, «структура», «конструкция» т.б. да, композиция перспектива заңдылықтарына сүйене отырып қабілетін жетілдіру; бастыру композициясында негізі көркем құрастырулар туралы, композициялық-шығармашылық жұмысты баспа және полиграфияның шарттарын түсіністік пен саналы пайдалануға септігін тигізетін баспа технологиясының негізгі принциптеріне дағдыланадыру.

Бейнелік және мәтіндік ақпаратты өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге оңтайландыру процесі және баспа өсiмiн молайту және компьютерлік технологиялар негізінде дизайнды дамыту үшін жобалар жариялау және басып шығару өнімдерінің теориялық және практикалық негіздерін үйрету. компьютерлік құралдар мен техникалық сызбалар және көркем дизайн жасау дисплей схемалар компьютердің ережелерін білуі ; бағдарламалық құралды таңдаңыз ең жақсы тәжірибелерді анықтау және техникалық сызбалар жасауды үйренуі ; тауар таңбасының құрамын орындау , логотип , жапсырмалар жасауды меңгеруі .

Ғылыми-танымдық қазақ публицистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жарнамаға арналған графикалық және медиа дизайндары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнннің мақсаты - ою-өрнек символикасын, графикалық дизайн тарихын, оның жеке кәсіп ретінде қалыптасуы мен дамуының тарихын оқып зерттеу; жарнаманың мәдени-тарихи феномен ретінде дамуы;жарнама өнімдерінің озық дизайнынжасаудың құралыф ретінде жарнаманың тілін зерттеу. жарнаманың бейнелеу тілі мен оның әдістері жөніндегі жүйелі ілімді білу; мазмұндық жағынан сын айту үшін көркемдік-мәнерлік құралдар арқылы жарнамаға баға беруді үйрену; практикада жарнаманы бағалау әдістемесін меңгеру, оның орындалуына бақылау жасау және кәсіби негізде нәтижелерін бағалау.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Көркем әдебиеттерді редакциялау және басып шығару технологияcы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Коммуникациялық қызмет жасауда көркем әдебиеттердің алатын орны ерекше. Көркем әдебиеттерді дайындау процесінде оның тілі мен стиліне баса назар аудару қажет. Студенттерге осы ерекшеліктерді түсіндіре отырып, кітап шығарудың және редакциялаудың қыр-сырын түсіндіру. баспа-редакциялық тәжірибе жұмыстарын меңгере білу; - ақпарат берудегі заңдылық пен ерекшелігін меңгеру; - көркем әдебиетпен жұмыс істеу барысындағы редакциялаудың негізгі әдіс-тәсілдерін меңгеру; - көркем әдебиеттермен жұмыс атқарғанда редактор жұмысының ерекшелігін түсінуі.

Қазақ әдебиеті XX ғ. - XXI ғасыр басы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ кітабы тілінің эволюциясы мен cтилі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Курсты оқыту барысында кiтап тiлi мен стилi қызметiн қайта бағдарлаудың көптеген аспектiлерi талданып, нақты бiр инновация өткiзуге ұжымды жұмылдыра бiлу мүмкiндiктерi қарастырылады. Ол мынадай міндеттерді қамтиды: Дәрістерде кітап тілі мен стилі хақында теориялық қағидалармен таныстырылып, практикалық сабақтарда әдебиет марқасқалары – А. Байтұрсынов, М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, Ә.Нұрпейісов т.б. қоса, қазіргі белгілі қаламгерлердің туындыларындағы әдеби тіл мен кітаби стильдің маңыздылығы жазбаша түрде талданады. - Пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрант келесі құзыреттерді білуі тиіс: - Тіл арқасында құрастырылатын сөздер, сөйлемдер. - Бүгінгі күндері бекзаттық (гуманитария) ғылымының үлкен саласы – тілі білімі. Ал, мұның үлкен тармағы – кітап тілі. - Өз пікірін оқырманға жеткізуге автор сол тілді қолдану негізінде өзіндік стиль қалыптастыруды. Бұл проблемаларды саралау, талдау, студенттер зердесіне жеткізу ісі - “Бүгінгі заман кітабының тілі.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі баспа үрдістерінің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - топ студенттеріне ортақ білім беру арқылықорғаныш технологияларын үйрету. Баспа қызметінің мәнісін түсіну жәнеНегізгі қауіпсіздік технологиялары басылған өнімдер, сондай-ақ қазіргі заманғы қауіпсіздік технологиялары туралы негізгі мәліметтерБаспа және полиграфиялық өнімдер.баспада пайдаланылатын анықтамаларды;басып шығару материалдарын, мәтіндік және визуалды компоненттерді таңбалауды білу;дизайнды зерттеуге мүмкіндігі болу үшін тиімділігінбағалауды;өндірістегі қазіргі заманғы технологияларды меңгеру.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәтінтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көркем шығарманың мәтінін дұрыс беру - текстологиялық зерттеудің негізгі міндеті болып саналады. Текстологиялық зерттеулерде мәтіннің қайсысы «дұрыс», қайсысы «конондық» мәтін екендігі әр кез дұрыс түсіндіріле бермейді. Сол себепте де әдебетттану мектебінде бір шығарманың мәтінінің бірнеше вариантынан , негізгі түпнұсқаны анықтау әр түрлі түсіндіріліп келді. Меңгеруі керек: Текстологияның мәні мен мағнасын, әдебиеттану ғылымында алатын орнын, атқаратын ролін, оның әдебиеттің тарихы және теориясымен тығыз байланысын, сонымен бірге көркем шығарманың идеялық тұжырымдамасын жасаудағы атқаратын қызметін жете түсіну. Баспа саласында әр түрлі басылымдарды дайындау барысында мұрағаттар мен кітапханалардан басылымдардың әр түрлі варианттарын, әр түрлі редакциялаумен шыққан түрлерін іздестіріп таба білу, мәтіндерін салыстыра зерттеп, ой қорытындылай білу.

Мерзімдік басылымдарды редакторлық даярлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ редакторларды мерзімді басылымдарды шығарудың ерекшеліктерімен және оларда жарияланатын мақалалардың мәтіндерін редакциялаудың ерекшеліктерін талдап, саралап,фактілер мен ой-тұжырымдарын жинақтауды жүзеге асыру. мерзімді басылымдардың мәтінін баспаға дайындау барысында басылымдағы авторының идеясы мен көзқарасын саралай білу -басылымға дайындалып жатқан ғылыми немесе әдеби мәтіндерді редакциялауда кәсіби тұрғыдан саралай және бағалай білу - отандық баспасөз материалдарын редакциялауда өзінің стилистикалық әдістерін қолдана білу.

Оқулықтарды редакторлық даярлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ редакторларға оқу басылымдарының түрлері туралы мағлұматтар беру, оларды ғылыми редакциялаудың тәжірибелік жолдарына көзқарастарын қалыптастыру, сонымен бірге бүгінгі күнгі электронды оқулықтар дайындау үлгілерімен және жаңа тәсілдерімен таныстыру. оқу басылымының мәтінін баспаға дайындау барысында басылымдағы авторының идеясы мен көзқарасын саралай білу -басылымға дайындалып жатқан ғылыми немесе оқу басылымын редакциялауда кәсіби тұрғыдан саралай және бағалай білу - отандық оқу материалдарын редакциялауда өзінің статистикалық, ғылыми салаларда жиған іс-тәжірибелерін қолдана білу

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазіргі замандағы әлемде салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері аса маңызды саласы болып табылады. Ғылымның ілгерішіл негізі заманауи өркениет дамуында шешуші роль атқарады. Ғылымның негізгі міндеті әлемнің ғылыми картинасының негізін құрайтын объективті білімді жасап жүйелеу. Оның өзіндік ерекшеліктерінің қатарына зерттеу процесі кіретін іс-әрекеттің кешенді сипаты, жаңа білімді меңгеріп, оны қоғамдық өмірдің барлық салаларында қолдану. Салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері проблемаларын тауып, оларды сипаттау; оларды шешудің тәсілдері мен әдістері және қол жеткізген нәтижелердің практикалық тиімділігі кіреді. Болашақ зерттеушілер салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері жұмысының негіздерін меңгеріп, оларды магистрлік жұмысында пайдалануы қажет. Ғылыми жұмыстарында олар зерттеу әдістері мен тәсілдерін қолдана білуге тиісті. Пәннің негізгі мақсаты: – магистранттардың салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері туралы жалпы көзқарасын қалыптастыру; - салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдерінен бастап, ғылыми проблеманы анықтап, жұмысты толық аяқтап, толық дайындағанға дейінгі кезеңдері туралы жалпы түсініктің пайда болуы туралы білім беру. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант білуі керек: - салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау тәсілдері, ғылыми терминдер мен анықтамаларды; - салалық және ғылыми-техникалық басылымды редакциялау жұмысының құрылымын, ғылыми зерттеудің мазмұны мен кезеңдерінің реттілігін біліп, -білікті ғылыми жұмысты жазудың әдістемесі, оны толық аяқтап дайындаудың ережелері туралы: -магистранттың диссертациялық зерттеуіне қажетті негізгі тұжырымдар мен ұсыныстар дайындаудың ережелері туралы хабардар болып; -зерттеу жұмысының жоспарын құрастыру; - ғылыми-педагогикалық проблеманы анықтау, алдына мақсат қоя білу, теориялық және практикалық маңызы бар зерттеудегі міндеттердің тізімін құрастыру;

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теория және әдеби сын
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: болашақ маманның кәсіби, әлеуметтік-мәдени қызметі барысында өзге қоғам мүшелерімен қазақ тілінде емін-еркін қарым-қатынасқа түсіуіне мүмкіндік беретін тілдік білік, әдеби дағдыларын шыңдау, қазіргі қазақ әдеби сынының негізінде олардың кәсіби, әдеби тілдік құзыретін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: Қазақ әдеби сыны туралы мақалалрды талдау, жүйелеу. • маманның тілдік құзіреттілігін қалыптастыру; Студент төмендегідей жалпы-мәдени және арнайы құзіреттіліктерді меңгереді: - білуі тиіс: әдебиетті қажетті деңгейде меңгеріп, ақпарат көздерін іздеп табуды және оларға талдау жасауды; - жасай алуы тиіс: қазақ әдеби тілінің жүйесі мен лекикасына қатысты ұсынылатын білімді қажетті деңгейде игере отырып, тілдік қалыпты әдеби және мәдениетаралық қарым-қатынас барысында еркін қолдана алуды. - игеруі тиіс: әдебиет теориясы мен сыны туралы зерттеу еңбектерді игеру.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тіл және мәдениаралық қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәдениетаралық коммуникация саласындағы нақты құзыреттіліктерді қалыптастыру, дамыту және жетілдіру.Түрлі салалардағы ( басқару , саясат саласы , бизнес, ғылым ) кәсіби қарым-қатынас негіздерінмен танысу .Шет тілі мәтін нақты лингвистикалық дискурс талдау әдістемесін меңгеру , ұлттық-мәдени, прагматикалық , коммуникативті орындау жеткілікті деңгейде тілді , сондай-ақ ақпарат көздерін іздеу және талдай білу;тіл құзыретін жүзеге асыру үшін қажетті шамада , мәдениетаралық коммуникация өзара іс-қимыл әлеуметтік-мәдени параметрлеріне сәйкес тілдік нысандарын пайдалану мүмкіндігін қазақ тілінің грамматикалық жүйесі туралы білімін пайдалана алуды үйрену;әлеуметтік және кәсіби өзара іс-қимыл ерекшеліктеріне қарай нақты функционалдық мақсаттарда тілді пайдалануды білу : ахуал, сұхбаттасушы мәртебесі , адресаттың , және сөйлеу байланыс прагматикасына қатысты басқа да факторларды білу.

Ұлттық идея: кітапшығару мәселелерін шешу концепциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәдени саясат құрылымы әмдебап ұстанымдар мен тіл табысудар «ең айқын рухани , материалдық, интеллектуалды және жоғары сезімді сипатты қоғам немесе әлеуметтік топтар кешенінен тұрады.Мәдениет тек өнер мен әдебиетті ғана өзіне қамтып қоймайды, сонымен бірге адамның өмір сүру салтын, негізгі заңдылықтарын, жол-жоралғыларын,өмірге көзқарастарын да қамтиды. Қазақ халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын, мәдениеттіжалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру бағыттарын білу; Мәтіндік материалдың негізгі мәнін ашуды үйрену;Рухани ойлау дағдысын меңгеру.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық баспа бизнесін басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты- магистранттарға халықаралық баспа бизнесін басқару және ұйымдастыру жолдарымен таныстыру Болашақ зерттеушілер халықаралық баспа бизнесін басқару тәсілдері жұмысының негіздерін меңгеріп, оларды магистрлік жұмысында пайдалануы қажет. Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант білуі керек: - Баспа бизнесін жоспарлау ерекшеліктері - Жекеменшік баспаның құқықтық жүйесі - Баспа ісіндегі маркентинг - Бизнес жоспар - Кітап сату ісін басқару ерекшеліктері - Кітап саудасы, баспалардың өз өнімдерін таратуы - Кітап саудасы таралуын жүйеленген нұсқа бойынша басқару

Шрифт өнері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты Дыбыс - семантикалық белгілі символы ретінде хат * Қаріп стилі ерекшеліктері * Қаріп және мәтіндік мазмұны қарым-қатынасы Қысқа мәтінді жазып кейін орнатылған түрлі кейіпкерлердің құрамын жасау дағдылары *Бастапқы қалыптастыру. шрифтілік қалыптардың жіктелуін; шрифтің анатомиясын, морфологиясын және эстетикасын білуі; шрифтілік қалыптардың түрлерін ажыратуды; қолданылу мақсатына қарай шрифтілерді дұрыс қолдануды үйрену.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Электронды басылымдарды редакциялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Электронды басылымдар және практикалық дағдыларды редакциялау теориялық аспектілерін білу. электрондық жарияланымдардың компьютерлік технологиялар құру , тарату және пайдалану дамытуда қазіргі жағдайы мен үрдістерін білу; - түрлер , формалар, өлшемдер және электрондық жарияланымдардың сипаттамаларын білу; - мәтін , графика және мультимедиялық материалдармен жұмыс істей білу ; - онлайн құзыреттіліктерін электронды басылымдар меңгеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген