Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Журналистика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «5В050400- журналистика»

Халықаралық аккредитация: AQA, 2015
Бағдарлама: 5В050400 – журналистика
Дәрежесі: бакалавриат.
Емтихандар: шығармашылық емтихан
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі:4 жыл.
Кәсіби қызмет түрі:
- БАҚ саласындағы сараптамалық-талдамалық іс-шаралар
- мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы ұйымдық іс-шаралар;
- идеология мен мәдениет саласындағы жұмыстар;
- журналист зерттеу жұмыстарының объективті және субъективті көзқарасы ;
- әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми қызметі.

Негізгі пәндер:
- Журналистикаға кіріспе;
- Қазақ журналистикасының тарихы;
- Әлем журналистикасының тарихы;
- Мультимедиалық журналистика;
- Телерадиожурналистика;
- Телебағдарламалар жасау технологиясы;
- Радиобағдарламалар жасау технологиясы;
- Журналистің мәтін жазу машығы;
- Қазіргі журналистиканың жанрлық түрлері мен қызметі;
- Замансөз
- Журналист этикасы
- Құқықтық журналистика негіздері. .

Бағдарламаның артықшылықтары:
- Ақпаратты жинап, ұғыну, талдау және бағалау, сонымен қатар күрделі ақпараттар легін белгілі бір салада зерттеу және көрермен мен оқырман қауымға ұсыну;
-Интернет желісі мен техникалық құралдар арқылы ақпаратты дәл жеткізудің оңтайлы тәсілін меңзеу;
- Іскерлік ақпарат қажеттілігін білу мақсаты, технологияның көмегімен ақпаратты жинау, жинақтау, өңдеу және тарату әдісі мен тәсілін меңгеру;
- Кәсіби білім, кәсіби құзыреттілік, әскери журналистика және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы халықаралық құжаттармен жұмыс істеуге бейімдеу.
Халықаралық байланыстар: журналистика мамандығында оқитын студенттер ( Ресей, Корея, Түркия, Қытай, Чехия, Франция, АҚШ) университеттері жанындағы білім беру орталықтарында 1 жыл немесе 1 оқу семестріне оқуға бара алады.
Тәжірибеден өтетін және жұмысқа орналасуға мүмкін орындар: Газет редакциялары мен басылымдарда, ҚР Қорғаныс Министрлігінің Баспасөз қызметінде және баспа үйлерінде, телеарналар мен радиода, интернет-редакцияларында, мемлекеттік ұйымдар мен ақпараттық орталықтарында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Журналистика
Мамандық шифры
5B050400
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Творческий экзамен2
Профильдік пәні
Творческий экзамен2
Өту балы
ҚАЗ
94
ОРЫС
97

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әлем журналистикасының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлем журналистикасының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 12
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

БАҚ және қоғаммен байланыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ және қоғаммен байланыс
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ и экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білім алушыларды нарықтық экономиканың БАҚ-та көрініс табуын теориялық және әдіснамалық көзқарастар тұрғысынан та¬ныстыру. Қысқаша мазмұны. Нарықтық экономиканың Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдеріндегі рөлі. Әртүрлі кезеңдерімен қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің қазіргі жетістіктеріне экономикалық-салыстырмалы талдау жасау. - бүкіләлемдік және еуразиялық экономикалық үдеріс контексінде тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу кезеңдері мен тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму моделінің экономикалық басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңызын шынайы және жан-жақты білу; - бизнес үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларын оқыту барысында экономика және бизнес талдау жасау дағдысын меңгеру;

БАҚ и экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білім алушыларды нарықтық экономиканың БАҚ-та көрініс табуын теориялық және әдіснамалық көзқарастар тұрғысынан та¬ныстыру. Қысқаша мазмұны. Нарықтық экономиканың Қазақстан мемлекетінің қалыптасу кезеңдеріндегі рөлі. Әртүрлі кезеңдерімен қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің қазіргі жетістіктеріне экономикалық-салыстырмалы талдау жасау. - бүкіләлемдік және еуразиялық экономикалық үдеріс контексінде тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу кезеңдері мен тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму моделінің экономикалық басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңызын шынайы және жан-жақты білу; - бизнес үдерістерді, құбылыстар мен қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларын оқыту барысында экономика және бизнес талдау жасау дағдысын меңгеру;

БАҚ-тағы ақпараттық қауіпсіздік
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жаңа медиа-коммуникация жүйесіндегі ақпараттық қауіпсіздік концепциясын оқу. Міндеті: Саяси мәдениетті дамыту және қалыптастыру құралы ретінде студенттердің түсінігін қалыптастыру. Халықаралық заманауи ақпараттық қауіпсіздік жүйесіне сараптама. Жаңа медиа-коммуникаялардың болашағы мен дамуы жайында әлеуметтік-саяси сараптама жасау. Меңгеру: Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін нығайту және азаматтық қоғам қалыптастырудағы БАҚ рөлі. Үйрену: Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздік концепциясы. Білу: Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру жолдары мен экстремизм мен лаңкестікке қарсы күресу жолдары.

БАҚ-тағы ақпараттық қауіпсіздік
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жаңа медиа-коммуникация жүйесіндегі ақпараттық қауіпсіздік концепциясын оқу. Міндеті: Саяси мәдениетті дамыту және қалыптастыру құралы ретінде студенттердің түсінігін қалыптастыру. Халықаралық заманауи ақпараттық қауіпсіздік жүйесіне сараптама. Жаңа медиа-коммуникаялардың болашағы мен дамуы жайында әлеуметтік-саяси сараптама жасау. Меңгеру: Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін нығайту және азаматтық қоғам қалыптастырудағы БАҚ рөлі. Үйрену: Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздік концепциясы. Білу: Мемлекеттік ақпараттық саясатты жетілдіру жолдары мен экстремизм мен лаңкестікке қарсы күресу жолдары.

Баспасөз өнімдерін дайындаудың технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баспасөз өнімдерін дайындаудың технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Максаты: Тіл құралын баспасөзде, телевизия мен радио материалдарында орынды да сауатты қолдана білу шеберлігіне үйрету. Міндеті: Болашақ журналистерге публицистикалық жанрлардың тілі мен стилі туралы тиянақты білім беру. Қысқаша мазмұны: Студенттердің баспасөз тілінің ерекшеліктеріне, көңіл бөлу, ауызша және жазбаша жұмыста-рының лексикалық, грамматикалық, синтак-систік жағынан дұрыс болуымен қатар тілі мен стилі жағынан жатық әрі сауатты болуды мең геру. Меңгеру: Ақпараттық кеңістік – территория, потенциалды және шынайы аудитория ретінде қарастырылатын тұрғындар. Үйрену: Ақпараттық кеністікте қызмет атқаратын әртүрлі типтегі, әртүрлі дәрежедегі БАҚ. Білу: Баспасөзге шолудың мақсат-міндет, БАҚ көркемдік, идеялық, дизайндық дәрежесін көтеру.

Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Максаты: Тіл құралын баспасөзде, телевизия мен радио материалдарында орынды да сауатты қолдана білу шеберлігіне үйрету. Міндеті: Болашақ журналистерге публицистикалық жанрлардың тілі мен стилі туралы тиянақты білім беру. Қысқаша мазмұны: Студенттердің баспасөз тілінің ерекшеліктеріне, көңіл бөлу, ауызша және жазбаша жұмыста-рының лексикалық, грамматикалық, синтак-систік жағынан дұрыс болуымен қатар тілі мен стилі жағынан жатық әрі сауатты болуды мең геру. Меңгеру: Ақпараттық кеңістік – территория, потенциалды және шынайы аудитория ретінде қарастырылатын тұрғындар. Үйрену: Ақпараттық кеністікте қызмет атқаратын әртүрлі типтегі, әртүрлі дәрежедегі БАҚ. Білу: Баспасөзге шолудың мақсат-міндет, БАҚ көркемдік, идеялық, дизайндық дәрежесін көтеру.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Журналист этикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналист этикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистика психологиясы мен социологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистика этикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистикаға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудағы негізгі мақсат – студенттерге танымдық-әдіснамалық бағыт-бағдар беру, журналистиканың қоғамдағы рөлін, ақпараттық қызметтің табиғатын, журналистика функциясы мен принциптерін, қазіргі блогтық мәтіндердің әлеуметтік ажарын анық көрсетіп беру. Соның арқасында келешекте студенттердің жан-жақты мамандануына жол ашу. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: - Қазіргі қазақстандық БАҚ-тың мазмұны мен құрылымындағы пішіндік және мазмұндық өзгерістерге баға бере білу; - журналистикадағы жаңа технологиялар мен креативті тұлғалардың тәсілдерін үйреніп, инновациялық ойлау жүйесіне енгізу; - публицистиканы қамту ауқымының анағұрлым артуы және бүгінгі әлемдегі журналистика рөлінің жедел өсуін салыстыру; - жаңа заман, ақпараттық бәсекелестік жағдайындағы ұлттық БАҚ-тың баспасөз, телевизия, радио, Интернет-баспасөз (кибержурналистика), ақпарат агенттіктері қызметкерлерінің жаңа міндеттерін зерттеу; -қазіргі таңдағы ақпарат саласының (ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп) эконономиканың «төртінші секторына» айналып, журналистік корпустың сандық және сапалық сипатына тікелей әсер ететіндігін тұжырымдайды.

Журналистикаға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудағы негізгі мақсат – студенттерге танымдық-әдіснамалық бағыт-бағдар беру, журналистиканың қоғамдағы рөлін, ақпараттық қызметтің табиғатын, журналистика функциясы мен принциптерін, қазіргі блогтық мәтіндердің әлеуметтік ажарын анық көрсетіп беру. Соның арқасында келешекте студенттердің жан-жақты мамандануына жол ашу. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: - Қазіргі қазақстандық БАҚ-тың мазмұны мен құрылымындағы пішіндік және мазмұндық өзгерістерге баға бере білу; - журналистикадағы жаңа технологиялар мен креативті тұлғалардың тәсілдерін үйреніп, инновациялық ойлау жүйесіне енгізу; - публицистиканы қамту ауқымының анағұрлым артуы және бүгінгі әлемдегі журналистика рөлінің жедел өсуін салыстыру; - жаңа заман, ақпараттық бәсекелестік жағдайындағы ұлттық БАҚ-тың баспасөз, телевизия, радио, Интернет-баспасөз (кибержурналистика), ақпарат агенттіктері қызметкерлерінің жаңа міндеттерін зерттеу; -қазіргі таңдағы ақпарат саласының (ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп) эконономиканың «төртінші секторына» айналып, журналистік корпустың сандық және сапалық сипатына тікелей әсер ететіндігін тұжырымдайды.

Журналистиканың құқықтық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистиканың құқықтық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистиканың құқықтық өлшемдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Журналистиканың құқықтық негіздерін оқыта отырып, студенттерді құқық тақырыбына жазуға бейімдеу. Құқық тақырыбына қалам тартумен бірге осы саладағы күрделі құбылыстардың қыр-сырын аша білуге үйрету. Қысқаша мазмұны. Құқық қорғау саласының ішкі құрылымдарындағы өзіндік ерекшеліктер мен басқа салаларға ұқсай бермейтін өзгешеліктері негізінде жаңа сипаттағы журналистік ізденістер қажеттігін студенттерге ұғындыру әрі соған ұмтылдыру. Меңгеру: Журналистиканың құқықты негіздерінің Қазақстандағы даму кезеңдерімен студенттерді жан-жақты таныстыру. Құқықты журналистиканың функциялары мен маңызын түсіндіру. Үйрену: Журналистиканың құқықты негіздерін әр түрлі жанрлар аясында танып-білуге үйрету. Журналистік айғақтаманың журналистік зерттеудегі өзіндік орынын анықтау;Талдамалы мақалада адвокаттың айқындамасын дәйектеме ретінде пайдалана білуге үйрету; Білу: Сараптама мақалада тергеу тұжырымдамасын пайдалану әдістерін түсіндіру.

Журналистік айғақтама
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистік айғақтама
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистік шеберлік
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистік шеберлік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистік шеберлік
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистің мәтін жазу машығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Журналистердің шетелде жұмыс істеу жүйесі мен заңдылықтарын студенттерге түсіндіру. Міндеті: Студенттерге мәтінмен жұмыс істеу, оларды шетелдік басылымдарда жариялау, журналистік мәтіннің критерийлері мен классификациясы. Мәтінді шетелдік баспаларда жариялау түсінігін қалыптастыру.Коммуникация құрылымдары. Еуропалық және америкалық журналистердің мақалаларына талдау жасау. Меңгеру:Журналистік текстің маңызын түсіну. Оның мағыналық құрлымдық-композициялық ерекшелігі, негізгі БАҚ ақпараттарына қойылатын талаптарды ескеру (дәлдік, шыншылдық, ақпарат көзіне сілтеме жасау, деректердің маңыздылығы және оның бағалануы, пікірлер плюрализмі және көзқарастар міне осы принциптерді мақала даярлау барысында басшылыққа ала білу). Үйрену: Халықаралық қатынастар экономикалық, саяси, құқықтық, идеологиялық, дипломатиялық, әскери, мәдени және басқа салалардың негізіндегі қарым-қатынасы арқылы, сондай-ақ әлемдік аренада жүрген жеке субьектілер арасындағы байланыстар негізінде оқытылады Білу: Журналистиканың мемлекет аралық диалогтар орнатудағы мүмкіндіктері, мәдениет аралық диалогтар орнатуы қарастырылады. Полицентризм және полииерархия принциптері, қоғамдық дипломатия қырлары қарастырылады.

Журналистің мәтін жазу машығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Журналистердің шетелде жұмыс істеу жүйесі мен заңдылықтарын студенттерге түсіндіру. Міндеті: Студенттерге мәтінмен жұмыс істеу, оларды шетелдік басылымдарда жариялау, журналистік мәтіннің критерийлері мен классификациясы. Мәтінді шетелдік баспаларда жариялау түсінігін қалыптастыру.Коммуникация құрылымдары. Еуропалық және америкалық журналистердің мақалаларына талдау жасау. Меңгеру:Журналистік текстің маңызын түсіну. Оның мағыналық құрлымдық-композициялық ерекшелігі, негізгі БАҚ ақпараттарына қойылатын талаптарды ескеру (дәлдік, шыншылдық, ақпарат көзіне сілтеме жасау, деректердің маңыздылығы және оның бағалануы, пікірлер плюрализмі және көзқарастар міне осы принциптерді мақала даярлау барысында басшылыққа ала білу). Үйрену: Халықаралық қатынастар экономикалық, саяси, құқықтық, идеологиялық, дипломатиялық, әскери, мәдени және басқа салалардың негізіндегі қарым-қатынасы арқылы, сондай-ақ әлемдік аренада жүрген жеке субьектілер арасындағы байланыстар негізінде оқытылады Білу: Журналистиканың мемлекет аралық диалогтар орнатудағы мүмкіндіктері, мәдениет аралық диалогтар орнатуы қарастырылады. Полицентризм және полииерархия принциптері, қоғамдық дипломатия қырлары қарастырылады.

Замансөз
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - адамның күнделікті тұрмысында нақты жағдайларға байланысты туындап, іс-әрекет барысында қалыптасқан, өмірлік қажеттіліктерді өтеу нәтижесінде дамыған сөз өнерінің ажырамас бір саласы шешенсөздің табиғатын анықтап, ғылыми айналымға қосу. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: -БАҚ-та жарияланған журналистік өнімдерде сөз өнерін қолдану; - публицистиканың ауызша түрі шешенсөз екендігін дәлелдеу және оған зерттеулер жасау; -замансөздің теориялық және тәжірибелік мәселелерін толық игеру; -ортағасыр ойшылдарының сөз өнеріне талдаулар жасау; -фольклорлық шығармалардың БАҚ-тың тілі мен стилін қалыптастырудағы рөлін салыстыру.

Замансөз
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - адамның күнделікті тұрмысында нақты жағдайларға байланысты туындап, іс-әрекет барысында қалыптасқан, өмірлік қажеттіліктерді өтеу нәтижесінде дамыған сөз өнерінің ажырамас бір саласы шешенсөздің табиғатын анықтап, ғылыми айналымға қосу. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: -БАҚ-та жарияланған журналистік өнімдерде сөз өнерін қолдану; - публицистиканың ауызша түрі шешенсөз екендігін дәлелдеу және оған зерттеулер жасау; -замансөздің теориялық және тәжірибелік мәселелерін толық игеру; -ортағасыр ойшылдарының сөз өнеріне талдаулар жасау; -фольклорлық шығармалардың БАҚ-тың тілі мен стилін қалыптастырудағы рөлін салыстыру.

Интернет-журналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интернет-журналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қазақ (орыс) тілінде тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық сөйлеуге үйрету. Қысқаша мазмұны. Қазақ (орыс) тілінде тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-құқықтық негіздерімен қазақ (орыс) тілінің қызмет ету мен даму үдерістерінің қатынасы. Оқыту нәтижесі: - қазақ (орыс) тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі туралы іргелі білімдерді кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана білу; - қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: программалау тілінің синтаксисі мен семантикасы, негізгі модельдер, программалау жолдары мен тәсілдері; программалаудың тілінің негізгі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдары; жобалар және бағдарламалар зерттемесінің технологияларын; Мазмұны: лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы; бірнеше қатарлас есептеуші қалыптың және аспаптың игерушіліктері; Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: программалаудың парадигмасын, программалау тілінің синтаксисы және семантикасын, негізгі модельдерді, программалаудың әдіс-айлаларын; Пайдалана білуі керек: программалау тілінің негізі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдарын; Дағдылану керек: тиімді алгоритмдарды және оларды программалаудың түрлі тілдерінде іске асыру; лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы;

Көпшілік алдында сөйлеу өнері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Әртүрлі сыныптарда кез-келген тақырыпта сөйлей алу дағдыларын қалыптастыруды үйрету. Қысқаша мазмұны. Көпшілік алдында сөйлеу үрдісі. Көпшілік алдында сөйлеуге дайындық кезеңдері. Сөйлеу мәдениеті мен шешеннің өзін-өзі ұстауы. Біреуге сұрақ қою мен жауап беру өнері. Сөйлеу психологиясы. Мәдениетаралық байланыс және аудиторияның ұлттық ерекшеліктері. – қазіргі мәдениетаралық байланыстың мәселелерін білу; – Көпшілік алдында сөйлеу құрылымының қағидаларын және аудитория алдында сөйлеудің ерекшеліктерін білу; – Шешеннің өзін-өзі ұстауының адамгершілік қағидаларын; әдеби тілдің ережелері мен қағидалары, психологиясы мен сөйлеу мәдениетін білу; – Нақты әрі түсінікті өз ойыңды жеткізе алу, өзіндік көзқарасты көпшілік алдында сөйлеу кезінде сендіре дәлелдеу; – Коммуникативтік диалогті әсерлі әрі сауатты құра білу.

Көпшілік алдында сөйлеу өнері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Әртүрлі сыныптарда кез-келген тақырыпта сөйлей алу дағдыларын қалыптастыруды үйрету. Қысқаша мазмұны. Көпшілік алдында сөйлеу үрдісі. Көпшілік алдында сөйлеуге дайындық кезеңдері. Сөйлеу мәдениеті мен шешеннің өзін-өзі ұстауы. Біреуге сұрақ қою мен жауап беру өнері. Сөйлеу психологиясы. Мәдениетаралық байланыс және аудиторияның ұлттық ерекшеліктері. – қазіргі мәдениетаралық байланыстың мәселелерін білу; – Көпшілік алдында сөйлеу құрылымының қағидаларын және аудитория алдында сөйлеудің ерекшеліктерін білу; – Шешеннің өзін-өзі ұстауының адамгершілік қағидаларын; әдеби тілдің ережелері мен қағидалары, психологиясы мен сөйлеу мәдениетін білу; – Нақты әрі түсінікті өз ойыңды жеткізе алу, өзіндік көзқарасты көпшілік алдында сөйлеу кезінде сендіре дәлелдеу; – Коммуникативтік диалогті әсерлі әрі сауатты құра білу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ журналистикасының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге журналистиканың негізгі атқаратын қызметі ақпарат тарату мен сақтаудың ежелгі ұлттық белгілері және оның материалдық даму эволюциясы, сол дәуірден бергі кезең аралығындағы қазақ журналистикасының өткен жолы жөнінде кең әрі жан-жақты мағлұматтар ұсыну. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: -қазақ газеттері мен журналдарының бағыт-бағдарын, мән-мазмұнын, олардың жарық көрген уақытындағы саяси-әлеуметтік жағдайларын талдай біледі; -қазақ баспасөзі тарихындағы "ақтаңдақ" тұстарды зерттейді; -қазақ журналистикасы тарихының проблемалары бойынша зерттеу жұмыстарын жазуға машықтанады; -"Қазақстан тарихы" пәнінің негізінде барлық қоғамдық, саяси кезеңдерді байланыстыра алады; -қазақ журналистикасының өткен дәуірлердегі жинақтаған мол тәжірибесін, шығармашылық ізденістері мен шеберлік жетістіктерін игереді.

Қазақ журналистикасының тарихы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге журналистиканың негізгі атқаратын қызметі ақпарат тарату мен сақтаудың ежелгі ұлттық белгілері және оның материалдық даму эволюциясы, сол дәуірден бергі кезең аралығындағы қазақ журналистикасының өткен жолы жөнінде кең әрі жан-жақты мағлұматтар ұсыну. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: -қазақ газеттері мен журналдарының бағыт-бағдарын, мән-мазмұнын, олардың жарық көрген уақытындағы саяси-әлеуметтік жағдайларын талдай біледі; -қазақ баспасөзі тарихындағы "ақтаңдақ" тұстарды зерттейді; -қазақ журналистикасы тарихының проблемалары бойынша зерттеу жұмыстарын жазуға машықтанады; -"Қазақстан тарихы" пәнінің негізінде барлық қоғамдық, саяси кезеңдерді байланыстыра алады; -қазақ журналистикасының өткен дәуірлердегі жинақтаған мол тәжірибесін, шығармашылық ізденістері мен шеберлік жетістіктерін игереді.

Қазақстан тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білімалушылардытарихнегіздеріментәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріменнақтыдеректерментарихиайғақтардыоқытуарқылыжаңатеориялықжәнеәдіснамалықкөзқарастартұрғысынантаныстыру. Қысқашамазмұны. ТарихнегіздеріжәнеҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдері. ӘртүрліөткентарихикезеңдеріменқалыптасқанҚазақстанмемлекетініңқазіргіжетістіктерінетарихи-салыстырмалыталдаужасау. БүкіләлемдікжәнееуразиялықтарихиүдерісконтексіндетәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріментарихинегіздерінбілу; қазақстандықдамумоделініңимманенттікбасымдылықтарын, ерекшеліктеріменмаңызыншынайыжәнежан-жақтыбілу; күрделітарихиүдерістерді, құбылыстарменқазіргіҚазақстанныңтарихитұлғаларыноқытубарысындааналитикалықжәнеаксиологиялықталдаужасаудағдысынмеңгеру;

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге заманалы журналистика жанрларының теориясы мен практикасын жан-жақты үйрету. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: - журналистика жанрлары функцияларын терең меңгереді; - студенттің өзіндік жазу мәнерін іздеп, шеберлігін ұштай түседі; - студенттер қазіргі журналистикатану теориясы мен практикасын байланыстырады; - ұсынылған ережелерді туындыгерлікпен ұтымды қолдана алады; - жанрлық контент жазуға икемделеді, шеберлігі біршама қалыптасады.

Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге заманалы журналистика жанрларының теориясы мен практикасын жан-жақты үйрету. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: - журналистика жанрлары функцияларын терең меңгереді; - студенттің өзіндік жазу мәнерін іздеп, шеберлігін ұштай түседі; - студенттер қазіргі журналистикатану теориясы мен практикасын байланыстырады; - ұсынылған ережелерді туындыгерлікпен ұтымды қолдана алады; - жанрлық контент жазуға икемделеді, шеберлігі біршама қалыптасады.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғаммен байланыстың заманауи технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мамандық негіздерімен танысу, студенттердің қоғаммен байланыс тарихы, дамуы және ролі туралы білім алуы. Міндеті: шетелдік мемлекеттер мен Қазақстанның мысалында қоғаммен байланыс эволюциясының ерекшеліктерін қарастыру, студенттерді мамандықтың ерекшелігімен таныстыру, қазіргі әлемдегі «қоғаммен байланыстың» ролі мен орнын бағалау. Пән қоғаммен байланыс ұстанымдары мен функцияларын, PR типологиясын және оның деңгейлерін, PR-технологияларды, қызметтің ақпараттық-құқықтық және әлеуметтік базасын зерттейді. Меңгеру: жергілікті, аймақтық, мемлекеттік және халықаралық деңгейде қоғаммен байланыстың өзіндік ерекшеліктерін білу және түсіну; Үйрену: әдіснаманы қоғаммен байланыс жөніндегі маманның кәсіби қызметінде қолдану шеберлігі; Білу: жеке және аралас кәсіби қызметте бағдарлану қабілеті.

Қоғаммен байланыстың заманауи технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мамандық негіздерімен танысу, студенттердің қоғаммен байланыс тарихы, дамуы және ролі туралы білім алуы. Міндеті: шетелдік мемлекеттер мен Қазақстанның мысалында қоғаммен байланыс эволюциясының ерекшеліктерін қарастыру, студенттерді мамандықтың ерекшелігімен таныстыру, қазіргі әлемдегі «қоғаммен байланыстың» ролі мен орнын бағалау. Пән қоғаммен байланыс ұстанымдары мен функцияларын, PR типологиясын және оның деңгейлерін, PR-технологияларды, қызметтің ақпараттық-құқықтық және әлеуметтік базасын зерттейді. Меңгеру: жергілікті, аймақтық, мемлекеттік және халықаралық деңгейде қоғаммен байланыстың өзіндік ерекшеліктерін білу және түсіну; Үйрену: әдіснаманы қоғаммен байланыс жөніндегі маманның кәсіби қызметінде қолдану шеберлігі; Білу: жеке және аралас кәсіби қызметте бағдарлану қабілеті.

Медиабизнес және медиаиндустрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Медиабизнес және медиаиндустрия

Медиабизнес және медиаиндустрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Медиабизнес және медиаиндустрия

Медиадизайн
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ежелгі замандарда басылымдардың сыртқы бейнелеріне аса мән бермеген. Қазіргі ақпаратты дәріптеген заманда басылымдардың сыртқы дизайндарына аса көп көңіл бөлініп отыр. Қысқаша мазмұны: Ақпарат ағымы күшейген сайын оны аудиторияға жеткізетін басылымдардың сыртқы бейнелері де өздеріне адамдардың ерекше назарларын аударуда. Сондықтан да бұл пәннің мақсаты – студенттерді дизайнерлік мамандыққа барынша баулу. Меңгеру: студенттерді барынша дизайнерлік мамандыққа баулу; дизайнерлік біліммен қатар фотожурналистиканың ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру және түрлі жобаларды жасап үйрету; Үйрену: медиа басылымдардың дизайнын жасауда студенттерді барынша мамандандыру; Білу: болашақ мамандандырылған журналистер дизайнның алдыңғы қатарлы технологияларын меңгеріп, медиа басылымдарды ерекше көркемдей білуі керек.

Медиадизайн
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ежелгі замандарда басылымдардың сыртқы бейнелеріне аса мән бермеген. Қазіргі ақпаратты дәріптеген заманда басылымдардың сыртқы дизайндарына аса көп көңіл бөлініп отыр. Қысқаша мазмұны: Ақпарат ағымы күшейген сайын оны аудиторияға жеткізетін басылымдардың сыртқы бейнелері де өздеріне адамдардың ерекше назарларын аударуда. Сондықтан да бұл пәннің мақсаты – студенттерді дизайнерлік мамандыққа барынша баулу. Меңгеру: студенттерді барынша дизайнерлік мамандыққа баулу; дизайнерлік біліммен қатар фотожурналистиканың ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру және түрлі жобаларды жасап үйрету; Үйрену: медиа басылымдардың дизайнын жасауда студенттерді барынша мамандандыру; Білу: болашақ мамандандырылған журналистер дизайнның алдыңғы қатарлы технологияларын меңгеріп, медиа басылымдарды ерекше көркемдей білуі керек.

Мультимедиалық журналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мультимедиалық журналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Публицистің шығармашылық шеберлігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радио бағдарламаларын дайындау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радио бағдарламаларын дайындау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радио бағдарламаларын дайындау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - радиобағдарлама дайындау технологияларына терең үңіле отырып, радиобағдарламалардың телебағдарламалардан ерекшелігін айқындау. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: -Радио бағдарламаны халыққа ұғынықты, сіңімді болуы үшін, ойды қарапайым әрі дәл жеткізе білуді үйренеді; -радионың қазіргі заманғы қуатты БАҚ-тың бірі ретінде қолданылып, адамдардың өмір сүруіне, ақпарат алуына жәрдемдесетін қалыптасқан жүйе екендігін сипаттайды; -радионың басқа да бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара байланысы туралы салыстырмалы талдаулар жасайды; -радиохабарлар жасаудың қыр-сырын жетік меңгере біледі; -радиохабар дайындаудың техникалық және шығармашылық тұстарын толық меңгеріп шығады.

Радио бағдарламаларын дайындау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - радиобағдарлама дайындау технологияларына терең үңіле отырып, радиобағдарламалардың телебағдарламалардан ерекшелігін айқындау. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: -Радио бағдарламаны халыққа ұғынықты, сіңімді болуы үшін, ойды қарапайым әрі дәл жеткізе білуді үйренеді; -радионың қазіргі заманғы қуатты БАҚ-тың бірі ретінде қолданылып, адамдардың өмір сүруіне, ақпарат алуына жәрдемдесетін қалыптасқан жүйе екендігін сипаттайды; -радионың басқа да бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара байланысы туралы салыстырмалы талдаулар жасайды; -радиохабарлар жасаудың қыр-сырын жетік меңгере біледі; -радиохабар дайындаудың техникалық және шығармашылық тұстарын толық меңгеріп шығады.

Радиожурналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиожурналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стилистика және әдеби өңдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Максаты:Журналистикадағы стиль ерекшелігімен әдеби өңдеу пәні-сөз шеберлігін зерттейді. Міндеті:Бұл пән теориялық-ғылыми стильді және журналистердің тіл мен стиль ерекшелігін анықтауға көмектеседі. Қысқаша мазмұны: Журналистердің стилистикалық дәрежесін анықтай отырып, теориялық білімдерін тәжірибиде көрсете алулары қажет. Меңгеру: аударма ісі шеберлері тілі мен стилінің ерекшеліктері Үйрену:Редакторлық құралдарды қолдана білу, баспалар мен баспа корпорацияларының сұранысындағы ғылыми-зерттеу байланысын, кәсіби көпір ұйымдастыру. Білу: Баспа саласындағы жаңа құбылыстарды іріктеп, өз бетінше баяндай алу. Сондай-ақ, сәйкесінше қорытындыларды сауатты түрде жасай білу.

Стилистика және мәтін өңдеу
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби тер¬миндер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта от¬рып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу бары¬сында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Interme¬diate, Intermediate, Upper-Intermediate, Ad-vanced) меңгерген студенттерге арналған. - шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; - шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; - оқи білу дағдысы мен оқыған материалды тал¬дай білу дағдысын меңгеру.

Стилистика және мәтін өңдеу
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шет тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби тер¬миндер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта от¬рып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу бары¬сында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. Курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Interme¬diate, Intermediate, Upper-Intermediate, Ad-vanced) меңгерген студенттерге арналған. - шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; - шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; - оқи білу дағдысы мен оқыған материалды тал¬дай білу дағдысын меңгеру.

Талдамалы журналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Сауатты талданған оқиға, құбылыстың қоғамдық пікірге әсері, журналистік қызметтің ерекшеліктерін нақты сипаттау; Қазіргі талдамалы журналистиканың теориялық-методологиялық принциптерінің жұмыс істеу ырғағы мен амплитудасын көрсету. Қысқаша мазмұны: Қазақ талдамалы журналистикасын айқындай түсетін басты сипаттардың бірі – қоғамды ілгерілетудің тиімді жолдарын іздеуге үлес қосу, әртүрлі материалдық және рухани жобаларға тереңдей үңілу, әлеуметтік күштер әрекетінің астарларын байыптау, техникалық-технологиялық эволюция мәселерін аудиторияға түсіндіру. Меңгеру: Қазақстан Республикасының Негізгі Заңы мен бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңына сәйкес студенттерге өз құқықтары аясын, талдамалы журналистиканың қызмет істеу мүмкіндігін ұғындыру; Үйрену: Тәуелсіз, баламалы, бәсекелес және коммерциялық басылымдардағы аналитикалық мәтіндер мысалдарына сүйене отырып, «баспасөз бостандығы» ұстанымының жүзеге асу үдерісіне талдау жасау; Білу: Аудитория алдында талдамалы мәтіндердің журналистика феноменінің құрамдас бөлігі және шығармашылықтың зерттеуші түрі екенін теориялық және практикалық жағынан дәйектеу.

Талдамалы журналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Сауатты талданған оқиға, құбылыстың қоғамдық пікірге әсері, журналистік қызметтің ерекшеліктерін нақты сипаттау; Қазіргі талдамалы журналистиканың теориялық-методологиялық принциптерінің жұмыс істеу ырғағы мен амплитудасын көрсету. Қысқаша мазмұны: Қазақ талдамалы журналистикасын айқындай түсетін басты сипаттардың бірі – қоғамды ілгерілетудің тиімді жолдарын іздеуге үлес қосу, әртүрлі материалдық және рухани жобаларға тереңдей үңілу, әлеуметтік күштер әрекетінің астарларын байыптау, техникалық-технологиялық эволюция мәселерін аудиторияға түсіндіру. Меңгеру: Қазақстан Республикасының Негізгі Заңы мен бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңына сәйкес студенттерге өз құқықтары аясын, талдамалы журналистиканың қызмет істеу мүмкіндігін ұғындыру; Үйрену: Тәуелсіз, баламалы, бәсекелес және коммерциялық басылымдардағы аналитикалық мәтіндер мысалдарына сүйене отырып, «баспасөз бостандығы» ұстанымының жүзеге асу үдерісіне талдау жасау; Білу: Аудитория алдында талдамалы мәтіндердің журналистика феноменінің құрамдас бөлігі және шығармашылықтың зерттеуші түрі екенін теориялық және практикалық жағынан дәйектеу.

Телебағдарламаларын дайындау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телебағдарламаларын дайындау технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телевизия және радио бағдарламаларды дайындаудың технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телевизия және радио бағдарламаларды дайындаудың технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тележурналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тележурналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телерадиожурналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудағы мақсат – телерадиожурналистиканың әлеуметтік институт, БАҚ жүйесінің бір тармағы, қоғамдық қызметтің бір саласы болып табылатын ілім екендігіне ғылыми-теориялық және тәжірибелік тұжырымдамалар жасау. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: -болашақ БАҚ мамандарының тележурналистикаға тән принциптері мен заңдылықтарын теориялық негізде меңгеріп шығады; - ұлттық арналар мен коммерциялық арналардың ерекшеліктерін зерттейді; -кәсіби теларналар үшін авторлық тележобалар жасайды; -журналистік әдіс-тәсілдерді шығармашылық шеберлік арқылы қолдана алады; -телебағдарламалар үшін сценарийлер дайындай біледі. Пәнді оқыту барысында студенттерге біріншіден, телерадиобағдарламаларды ұйымдастырудың кәсіби принциптері мен заңдылықтары оқытылады. Екіншіден, теориялық білімді іс жүзінде қолдана білуге, соған сәйкес журналистік әдіс-тәсілдерді шығармашылық шеберлікпен пайдалануға үйретеді. Үшіншіден, студенттердің алған теориялық білімдері мен тәжірибелік тәлімдерінің нәтижесін іске асыру үшін әрбір студентке кәсіби телеарналарға ұсынатын авторлық тележоба жасатып, соның арасынан ең үздік шыққандарын студенттің резюмесімен бірге эфирге ұсынады.Төртіншіден, болашақ журналист мамандар телевизия эфиріндегі телетуындыларды саралап, оған кәсіби деңгей тұрғысынан нақты критерийлер бойынша баға берудің үлгісін көрсетеді. Ұсынылған үлгілер бойынша студенттер өз сараптамаларын жасайды. Ең өткір сараптаманы басылым бетінде жариялауға ұсынады.

Телерадиожурналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудағы мақсат – телерадиожурналистиканың әлеуметтік институт, БАҚ жүйесінің бір тармағы, қоғамдық қызметтің бір саласы болып табылатын ілім екендігіне ғылыми-теориялық және тәжірибелік тұжырымдамалар жасау. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент қабілеттілік танытуы тиіс: -болашақ БАҚ мамандарының тележурналистикаға тән принциптері мен заңдылықтарын теориялық негізде меңгеріп шығады; - ұлттық арналар мен коммерциялық арналардың ерекшеліктерін зерттейді; -кәсіби теларналар үшін авторлық тележобалар жасайды; -журналистік әдіс-тәсілдерді шығармашылық шеберлік арқылы қолдана алады; -телебағдарламалар үшін сценарийлер дайындай біледі. Пәнді оқыту барысында студенттерге біріншіден, телерадиобағдарламаларды ұйымдастырудың кәсіби принциптері мен заңдылықтары оқытылады. Екіншіден, теориялық білімді іс жүзінде қолдана білуге, соған сәйкес журналистік әдіс-тәсілдерді шығармашылық шеберлікпен пайдалануға үйретеді. Үшіншіден, студенттердің алған теориялық білімдері мен тәжірибелік тәлімдерінің нәтижесін іске асыру үшін әрбір студентке кәсіби телеарналарға ұсынатын авторлық тележоба жасатып, соның арасынан ең үздік шыққандарын студенттің резюмесімен бірге эфирге ұсынады.Төртіншіден, болашақ журналист мамандар телевизия эфиріндегі телетуындыларды саралап, оған кәсіби деңгей тұрғысынан нақты критерийлер бойынша баға берудің үлгісін көрсетеді. Ұсынылған үлгілер бойынша студенттер өз сараптамаларын жасайды. Ең өткір сараптаманы басылым бетінде жариялауға ұсынады.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Фотожурналистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастар және БАҚ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: шетелдік ақпарат тарату тәсілдерін таныстыру Қысқаша мазмұны: шетелдік тәсілдің бірі- қысқа ақпарат тарату. Баспасөзде ақпараттық мәлімдеме деп аталады. Оған хроникалды деген қосымша атау да берілген. Грек сөзінен аударғанда «chronos» - уақыт деген мағына береді. Ал оны жасайтын журналистерді хроникерлер деп атайды. Сондықтан жаңалықтар шығарылымында тақырып мәселесі басты орында. Меңгеру:жүргізуші этикасын, мәдениетін меңгеруге баулу Үйрену: жылы шырайлы амандасқаны, сөз саптағаны, студияда өзін ұстауы, киім киісі, бағдарлама соңында өзіндік ілтипатпен қоштасуы . Білу: Өзіндік әдіс-тәсіл, қайталанбас қолтаңба, ерекше стиль

Халықаралық қатынастар және БАҚ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: шетелдік ақпарат тарату тәсілдерін таныстыру Қысқаша мазмұны: шетелдік тәсілдің бірі- қысқа ақпарат тарату. Баспасөзде ақпараттық мәлімдеме деп аталады. Оған хроникалды деген қосымша атау да берілген. Грек сөзінен аударғанда «chronos» - уақыт деген мағына береді. Ал оны жасайтын журналистерді хроникерлер деп атайды. Сондықтан жаңалықтар шығарылымында тақырып мәселесі басты орында. Меңгеру:жүргізуші этикасын, мәдениетін меңгеруге баулу Үйрену: жылы шырайлы амандасқаны, сөз саптағаны, студияда өзін ұстауы, киім киісі, бағдарлама соңында өзіндік ілтипатпен қоштасуы . Білу: Өзіндік әдіс-тәсіл, қайталанбас қолтаңба, ерекше стиль

ХХ ғасырдағы көсемсөз шығармашылық шеберханасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ ғасырдағы көсемсөз шығармашылық шеберханасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдік журналистика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Бұл курс халықаралық қатынастарды БАҚ-да бейнеленуі оқытылады. Міндеті: Халықаралық қатынастар экономикалық, саяси, құқықтық, идеологиялық, дипломатиялық, әскери, мәдени және басқа салалардың негізіндегі қарым-қатынасы арқылы, сондай-ақ әлемдік аренада жүрген жеке субьектілер арасындағы байланыстар негізінде оқытылады Меңгеру:Журналистиканың мемлекет аралық диалогтар орнатудағы мүмкіндіктері, мәдениет аралық диалогтар орнатуы қарастырылады Үйрену: Полицентризм және полииерархия принциптері, қоғамдық дипломатия қырлары қарастырылады. Білу: Халықаралық қатынастардың журналистикаға әсері.

Шетелдік журналистика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Бұл курс халықаралық қатынастарды БАҚ-да бейнеленуі оқытылады. Міндеті: Халықаралық қатынастар экономикалық, саяси, құқықтық, идеологиялық, дипломатиялық, әскери, мәдени және басқа салалардың негізіндегі қарым-қатынасы арқылы, сондай-ақ әлемдік аренада жүрген жеке субьектілер арасындағы байланыстар негізінде оқытылады Меңгеру:Журналистиканың мемлекет аралық диалогтар орнатудағы мүмкіндіктері, мәдениет аралық диалогтар орнатуы қарастырылады Үйрену: Полицентризм және полииерархия принциптері, қоғамдық дипломатия қырлары қарастырылады. Білу: Халықаралық қатынастардың журналистикаға әсері.

Шетелдік журналистика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Бұл курс халықаралық қатынастарды БАҚ-да бейнеленуі оқытылады. Міндеті: Халықаралық қатынастар экономикалық, саяси, құқықтық, идеологиялық, дипломатиялық, әскери, мәдени және басқа салалардың негізіндегі қарым-қатынасы арқылы, сондай-ақ әлемдік аренада жүрген жеке субьектілер арасындағы байланыстар негізінде оқытылады Меңгеру:Журналистиканың мемлекет аралық диалогтар орнатудағы мүмкіндіктері, мәдениет аралық диалогтар орнатуы қарастырылады Үйрену: Полицентризм және полииерархия принциптері, қоғамдық дипломатия қырлары қарастырылады. Білу: Халықаралық қатынастардың журналистикаға әсері.

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Абайдың шығармашылық мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Абай Құнанбаев орыс мәдениет тарихында тамаша құбылыс , және ол Қазақстандағы әдебиеттану ғылымының салаларының бірін құрды, ол - абайтану. Пәннің мақсаты студенттерге Абай мен зерттеушілердің назарына лайық мәселелерді зерттеу нәтижелерін кейбір болжамды осы саладағы жұмыстарды зерттеу. ірі ұлттық дәстүрлер мен кеден , мәдениеті, қазақ халқының адами құндылықтарын қалыптасуына ықпал ететуін зерттеу; мәтіндік материалының негізгі мәнін бөлектеу; ассоциативті ойлау дағдылары.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аймақтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - аймақтық дамудың негізгі кезеңдері, бағыттары, және ерекшеліктері туралы және аймақтық ұйымдар туралы жүйелі білім беру. - аймақтанудың ғылым ретіндегі қалыптасуы тарихын және оның теориялық негіздерін; -кеңістікте құрылымды қалыптастыру және шектесетін халықаралық аймақтардың ерекшеліктерін білу; - аймақтану жөніндегі деректі құжаттарды жүйелеу және талдауды үйрену.

Ақпараттық радио
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ақпараттық қоғамды әлеуметтік ,мәдени-ағартушылық, хабарлаушылық міндеттері арқылы ақпараттандыру Қысқаша мазмұны:журналист көңіл қойып, назар аударған оқиғаны және оның барлық болмысын сөзбен дәл әрі нақты мазмұнда суреттеп, тыңдаушыға жеткізе білуге үйрету. Меңгеру: қоғамды әлеуметтік , ақпараттандыру саясатын, мәдени-ағартушылық, хабарлаушылық міндеттерін саралауы Үйрену: оқиғаны және оның барлық болмысын сөзбен дәл әрі нақты мазмұнда суреттеп ,тыңдаушыға жеткізе білуге үйрету.. Білу:Журналист логикалық және экспрессивті акценттерді, екпіндерді іздеуі

Алаш баспасөзі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: цензуралық бақылауға түсінік беру және қазақ қоғамдық ой-пікірінің дамуына тигізген әсері мен ықпалына тоқталу; қазақ мерзімді баспасөзінің бағыт-бағдарына, мән-мазмұнына, көркемдік-идеялық деңгейіне қоғамдық ойдың айнасы, уақыт барометрі, жаңалық жаршысы ретіндегі сол дәуірдің саяси-әлеуметтік ахуалының қалыптасуына сәйкес баға беру; Қысқаша мазмұны: тарихымыздың даму кезеңдерін зерттеудегі деректік маңызын оқытуында дер едік. Себебі, ұлттық журналистиканың өткен дәуірлердегі жинақтаған мол тәжірибесін, шығармашылық ізденістері мен шеберлік жетістіктерін болашақ кәсіби маман, бүгінгі шәкірт бойына тұтас дарыта білу Меңгеру: “Алаш”, “Қазақ мұңы”, “Үш жүз” сынды басылымдар арқылы қоғамдық пікір туғызуға құралданған уақыт мінезінің құйтұрқылығын танимыз. Үйрену: патшалық Ресей мен кеңес одағына кіріптар кезеңдегі қазақ қоғамдық пікіріне бақылау орнатқан бұрын-соңды айтуға тиым салынып келген мемлекеттік цензура мәселесіне қол жетімді материалдар негізінде студенттерге дерек беру. Білу: Кеңестік цензураның ақиқатты бұрмалау мен білім өресі биік, арлы алаш азаматтарын нақақтан айыптау мен қудалаудың құралына айналдырғанын нақты тарихи құжаттар арқылы сөйлету.

Арт-журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Журналистиканың өнер саласын оқыта отырып, студенттерді осы тақырыбына жазуға бейімдеу. Өнер тақырыбына қалам тартумен бірге осы саладағы күрделі құбылыстардың қыр-сырын аша білуге үйрету. Қысқаша мазмұны. Өнер саласының ішкі құрылымдарындағы өзіндік ерекшеліктер мен басқа салаларға ұқсай бермейтін өзгешеліктері негізінде жаңа сипаттағы журналистік ізденістер қажеттігін студенттерге ұғындыру әрі соған ұмтылдыру. Меңгеру: Өнердің Қазақстандағы даму кезеңдерімен салыстыра отырып студенттерді жан-жақты таныстыру. Өнер функциялары мен маңызын түсіндіру. Үйрену: Журналистиканы өнер аясында танып-білуге үйрету. Журналистік айғақтаманың өнер саласында зерттеу жүргізу. Білу: Сараптама мақалада өнер саласында мақала жазу, сюжет түсіру әдістерін түсіндіру.

Аудио-, бейне, компьютерлік өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудио-, бейне, компьютерлік өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлем әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты нысаны осы күнге дейін ежелгі өнердің дамуының негізгі дәуірін студенттердің ғылыми түсінуі;олардың дәуірді қабылдауды және көркем ойлауды нақты ұлттық ерекшеліктерін түсінуге көмектесуі , әлем әдебиеті классиктерінің шығармаларын студенттерге таныстыру және әлемдік мәдениет контексінде қалыптастыру. әлемдік өнердің дамуының негізгі кезеңдері; Әрбір өнер нысанының ерекшеліктерін түсіну; қазіргі заманғы өнер және мәдениетті қабылдау; әдеби және көркем терминология негіздерін білу; тілдік құзыреттілікті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде , қазақ тілінің грамматикалық жүйесін білімін пайдалана алу

Әлемдік ақпарат қызметінің құрылымы мен түзілімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:Әлемдік ақпарат қызметтерінің құрылымы мен түрлерін және олардың жұмыс істеу тәсілдерін үйрету. Міндеті:Студенттердің түсінігінде әлемдік ақпарат қызметтері жүйесінің құрылымынан пікір қалыптастыру. Студенттерге әлемдік ақпарат қызметтерінің жұмыстарын ұйымдастыру мен тәжірибесінен түсінік беру. Меңгеру: Әлемдік ақпарат қызметтерінің өзара тәжірибесі мен бәсекелес болатын компанияларын зерттеу. Үйрену: Шетел БАҚ әлемдік ақпарат қызметтерінің құрылымы. Білу: Шет ел мен Қазақстандағы әлемдік ақпарат қызметтеріне салыстырмалы талдау жасау

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

БАҚ және миграция
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ және халықаралық қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ маркетингі және менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ-та халықаралық ланкестік пен экстремизм тақырыптарының берілуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: БАҚ халықаралық халықаралық терроризм мен экстремизм тақырыбы аясында әлемдік және отандық тәжірибемен бөлісу. Міндеті: БАҚ терроризм мен экстремизм тақырыбында әлемдік тәжірибедегі шектеу жүйесінде ақпарат алмасу тәсілдері. АҚШ, Азия, ТМД елдеріндегі террористік және экстремистік ұйымдардың қызметін жүргізудегі құқық негіздерін талдау. Меңгеру: Журналистің шығармашылығын құқықтық түсіну және этикалық тұрғыдан зерттеу. Үйрену:Терроризм терминіне түсінік беру. Білу: Экстремизм тақырыбындағы құқық актілерін талдау

БАҚ-тағы демократия және сөз бостандығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

БАҚ-тағы жарнамалық компаниялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге БАҚ үшін жарнамалық өнім дайындауды үйрету және қазіргі ақпарат құралдары үшін жарнама мүмкіндіктерін көрсету. Қысқаша мазмұны: Жарнаманың ерекше айырмашылықтары. ҚР "Жарнама туралы" Заңы (2003ж.). Жарнамалық үдеріс және оның қатысушылары. Редакциядағы жарнама бөлімі. Жарнама БАҚ контентінің құрамдас бөлігі ретінде.Медиаөлшемдер. Жарнама саласындағы БАҚ тың баға жөніндегі саясаты. Жарнама редакция қызметінің экономикалық негізі ретінде. Баспа жаранамасы. Модульдік және мәтіндік жарнама. Журналистердің жарнамалық материал дайындауы. Ғаламтордағы жарнама ерекшеліктері. Білу: қазіргі жарнама принциптерін, медианарықтағы оның орнын, жарнама түрлерінің мүмкіндіктерін. Үйрену: жарнамалық кампаниялар жоспарлауды, БАҚ тың барлық түрлері үшін жарнаманың негізгі түрлерін әзірлеуді, редакцияның баға жөніндегі сауатты саясатын жүргізуді, жарнама өнімдерінің заңдылығы мен дұрыстығын қадағалауды. Меңгеру: тікелей және жанама жарнама жасаудың шығармашылық тәсілдерін, жарнама жазуға, оны өңдеуге, ұран, жарнамалық стратегия жазуға дағдылану, журналистердің қатысуымен жарнама дайындаудың жанрлары мен тәсілдерін.

БАҚ-тағы имиджелогия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: бұқаралық коммуникация арқылы мекеме, тауар, қызмет түрінің немесе тұлғаның имиджін құруды үйрету. Қысқаша мазмұны: Имидж коммуникативті мәдениет феномені ретінде. БАҚ арқылы имидж қалыптастыру. Имиджді басқару. Имидж түрлері. Имидж және менталитет. Журналист кейіпкердің жағымды бейнесін қалыптастырушы ретінде. Журналист, тележүргізуші, диктор, блогер имиджі. Өзін өзі таныстыру. Имидж - жетістікке апарар жол. Білу: имидждің құрамдас бөліктерін, БАҚ арқылы оқиғаны қабылдаудың тиімді түрлерін, танымал имиджмейкерлерді. Үйрену: имиджді құрудың концепциясын шығармашылық қолдануды, фирмалық стильді қалыптастыруды, ақпарат құралдарында образ қалыптастыру үшін қажетті тиімді жанр түрлерін таңдауды. Меңгеру: имидждің негізгі құрылымын, жайғастыру механизмдерін, имиджді жақсарту дағдыларын.

БАҚ-тағы спин-доктоинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жағымсыз уөждемеден ауытқу арқылы қоғамдық пікірді өзгерту технологияларын үйрету. Қысқаша мазмұны: Қоғамдық өмірде спин-докторингтің пайда болуы. БАҚ арқылы даулы құбылыстарды түсіндірудің жаңа формалары. Жағымды бейне призмасындағы журналистика. Нейтралды және жағымды себептермен назар аударту арқылы жағымсыз оқиғалар мен қарым қатынастарды өзгерту. Журналистерге арналған эксклюзивті ақпарат. Мекеме және тұлға қызметін БАҚ арқылы түсіндіруді жақсарту. Білу: ақпаратты түрлендіру технологиялары, ақыл кеңес беру принциптері, дағдарысты жағдайларды баяндау амалдары. Үйрену: позитивті оқиғаларды құруды, жарқын ақпараттық себептер жасауды, бір мағыналы емес оқиғалар мен әрекеттерді журналистерге түсіндіруді. Меңгеру: жағымсыз жағдайдағы дәйектерді баяндап, ұсыну шеберлігін, пікірін өзгерттіру өнерін, рейтингтерді құру тәсілдерін.

Баспасөз және электронды БАҚ аудиториясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баспасөздік БАҚ- дизайні
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ежелгі замандарда басылымдардың сыртқы бейнелеріне аса мән бермеген. Қазіргі ақпаратты дәріптеген заманда басылымдардың сыртқы дизайндарына аса көп көңіл бөлініп отыр. Қысқаша мазмұны: Ақпарат ағымы күшейген сайын оны аудиторияға жеткізетін басылымдардың сыртқы бейнелері де өздеріне адамдардың ерекше назарларын аударуда. Сондықтан да бұл пәннің мақсаты – студенттерді дизайнерлік мамандыққа барынша баулу. Меңгеру: студенттерді барынша дизайнерлік мамандыққа баулу; дизайнерлік біліммен қатар фотожурналистиканың ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру және түрлі жобаларды жасап үйрету; Үйрену: медиа басылымдардың дизайнын жасауда студенттерді барынша мамандандыру; Білу: болашақ мамандандырылған журналистер дизайнның алдыңғы қатарлы технологияларын меңгеріп, медиа басылымдарды ерекше көркемдей білуі керек.

Бейне өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Телевизиядағы кадр. Монтаждаудың мақсаты мен міндеттері. Кадрларды құраудың негіздері, монтаждау типтері. Уақыт және кеңістік. Ырғақ және құрылым. Мондаждау үрдісінің теориясы мен тәжірибесі. т.б мәселелерді еркін игеру. Қысқаша мазмұны: Телевизиядағы бейне өңдеу қызметі ерекшеліктерімен таныстыру. Қазіргі заманауи видеомонтаж бағдарламарымен жұмыс істеу. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар монтаждың түрлері мен бағдарламаларды меңгеру. Үйрену: видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Дайын материалдарды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Қазіргі заманауи видеомонтаж бағдарламарымен жұмыс істей білу.

Бейне өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Телевизиядағы кадр. Монтаждаудың мақсаты мен міндеттері. Кадрларды құраудың негіздері, монтаждау типтері. Уақыт және кеңістік. Ырғақ және құрылым. Мондаждау үрдісінің теориясы мен тәжірибесі. т.б мәселелерді еркін игеру. Қысқаша мазмұны: Телевизиядағы бейне өңдеу қызметі ерекшеліктерімен таныстыру. Қазіргі заманауи видеомонтаж бағдарламарымен жұмыс істеу. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар монтаждың түрлері мен бағдарламаларды меңгеру. Үйрену: видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Дайын материалдарды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Қазіргі заманауи видеомонтаж бағдарламарымен жұмыс істей білу.

Блогтық журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: электронды мерзімді баспасөздің негізгі құрылымдық сипатын айқындау; бүгінгі таңдағы электронды басылымдардың таралу мүмкіндігін бағамдау; Қазақстандық және шетелдік блогтұғырнамалар, қазақ блогшыларының блогтарының негізгі ұстанымдарын айқындау; Қысқаша сипаттамасы: Қазақстандағы интернет сайттардың, интернеттегі танымал әлеуметтік желілердың, қазнеттегі қазақ тілі сегментінің басты міндеттерін ұғындыру; электронды баспасөздегі журналист әдебі мен этикалық міндеттері мен ұстанатын қағидаттарды түсіндіру; қазақ журналистикасындағы интернет еркіндігі және пікірлердің плюрализмін пайымдау.Меңгеру: Қазақстандағы электронды журналистиканың маңызы мен ерекшеліктерінің теориялық негізіне сүйену; Үйрену: ақпарат кеңістігіндегі электронды мерзімді баспасөздің дамуының қыр-сырын оқыту; Бiлу: Қазақстандағы электронды журналистиканың бүгінгі кескін-келбетіне баға бере отырып, терең меңгеру қажет;

Блогтық журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: электронды мерзімді баспасөздің негізгі құрылымдық сипатын айқындау; бүгінгі таңдағы электронды басылымдардың таралу мүмкіндігін бағамдау; Қазақстандық және шетелдік блогтұғырнамалар, қазақ блогшыларының блогтарының негізгі ұстанымдарын айқындау; Қысқаша сипаттамасы: Қазақстандағы интернет сайттардың, интернеттегі танымал әлеуметтік желілердың, қазнеттегі қазақ тілі сегментінің басты міндеттерін ұғындыру; электронды баспасөздегі журналист әдебі мен этикалық міндеттері мен ұстанатын қағидаттарды түсіндіру; қазақ журналистикасындағы интернет еркіндігі және пікірлердің плюрализмін пайымдау.Меңгеру: Қазақстандағы электронды журналистиканың маңызы мен ерекшеліктерінің теориялық негізіне сүйену; Үйрену: ақпарат кеңістігіндегі электронды мерзімді баспасөздің дамуының қыр-сырын оқыту; Бiлу: Қазақстандағы электронды журналистиканың бүгінгі кескін-келбетіне баға бере отырып, терең меңгеру қажет;

Газет және журнал шығару технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Газет-журнал өнімдерін шығарудың теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларын, ойлау мәдениетін, сөйлеу машығын, әртүрлі мәтіндердің стильдік ережелері мен редакциялауды меңгеру. Қысқаша мазмұны: өзінің ойын жазбаша және ауызша дұрыс жеткізуге, әртүрлі құбылыстар мен үдерістерге ғылыми талдау жасау мен болжалдауды үйредені. Меңгеру: Қоғам өмірінде баспасөздің атқаратын рөлін, БАҚ-тың негізгі функцияларын түсіну; Үйрену: Шет тілдерде кәсіби қызметін жүзеге асыруға дайын болуы, жаңа ақпараттық технологияларды үйрене отырып, біліктілігін арттыруға міндетті. Білу:Ақпарат көздерімен жұмыс істей білуге, нақты материалдарды талдауға және журналистік құралдарды қолдана отырып шығармашылық өнім негіздерін білу

Дипломатия және журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Бұл курс халықаралық қатынастарды БАҚ-да бейнеленуі оқытылады. Міндеті: Халықаралық қатынастар экономикалық, саяси, құқықтық, идеологиялық, дипломатиялық, әскери, мәдени және басқа салалардың негізіндегі қарым-қатынасы арқылы, сондай-ақ әлемдік аренада жүрген жеке субьектілер арасындағы байланыстар негізінде оқытылады Меңгеру:Журналистиканың мемлекет аралық диалогтар орнатудағы мүмкіндіктері, мәдениет аралық диалогтар орнатуы қарастырылады Үйрену: Полицентризм және полииерархия принциптері, қоғамдық дипломатия қырлары қарастырылады. Білу: Халықаралық қатынастардың журналистикаға әсері.

Дыбыс өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:Дыбысты компьютерде көшірудің артықшылықтарын түсіндіру: Қысқаша мазмұны:- цифрлы сигнал сапасын ешқашан жоймайды, өздігінен өзгермейді, - өңдеу орасан шығармашылық мүмкіндіктерге жол ашады; Меңгеру:көп каналды өңдеу, қосымша дыбыстармен араластыру, деңгейін өзгерту оңай жүзеге асырылатынын; Үйрену:қашықтыққа беру мүмкіндігі өте жоғары, цифрлы әуен сол күйінде дүниежүзінің кез-келген бұрышында ойналады, интернетпен де жіберуге болады, Білу:шу деңгейі өте төмен, аналогтық жүйеде механикалық шу, үйкелістер көп кедергі келтіретіні белгілі т.б.ерекшеліктерді білу

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Журналистерге арналған медиа іс-шаралардың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистика және дипломатия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистика психологиясы мен социологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистика психологиясы мен социологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистикадағы менеджент пен маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: журналистикадағы басқару және кәсіпкерлік қасиеттерін үйрету. Қысқаша мазмұны: Редакцияларды басқару. Редакциялық бірлестіктердің түрлері. Мамандықтың өзін өзі ұйымдастыру жүйесі. Шығармашылық еңбектің экономикалық негізі. Журналистер жұмысын ынталандыру. Ақпараттық нарықтағы сұраныс. Ақпаратты тұтынушылар. Редакциялық жоспарлау. БАҚ саласындағы бәсекелестік. Білу: коммуникациялық менеджмент пен маркетингтің ерекшеліктерін, уәждеменің экономикалық және экономикалық емес түрлерін, тиімсіз басқарудың себептерін. Үйрену: журналистік ұжымда мотивациялық менеджмент қолдануды, экономикалық тетіктерді қолдануды, стратегиялық шешімдер қабылдауды. Меңгеру: мотивациялық менеджментті, бәсекелестікті көтеру механизмдерін, баға жөніндегі саясаттың дағдыларын.

Журналистиканың психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистиканың социологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Журналистік мәтін жасаудың технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мемлекеттік тілді жетік меңгеру, ұлтаралық қарым-қатынас тілін, сондай-ақ шет тілдерінің біреуін қолдана білу; нарықта сұраныс, ұсыныс пен баға арасындағы қарым-қатынасты талдап, ұсыныстар енгізе білу. Қысқаша мазмұны: ҚР газет-журнал шығару жүйесі туралы әлемдік ақпараттық кеңістік, БАҚ-тың ақпараттық саясаты жөнінде және оны жүзеге асырудағы рөлі, қоғамдық пікірдің маңызы мен мәні жайында жетік білу. Меңгеру: Газет-журнал редакторларының кәсіби қызметінің мақсаттары, әдістері мен тәсілдерін меңгеру; Үйрену: Газет-журнал ісі құралдарын меңгеру, ақпаратты жинау әдісін білу және әртүрлі тақырыпта материалдарды беру пішінін үйрену; Білу: Нарықтық экономика жағдайында қоғамда болып жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік үдерістерге әдістемелік баға беріп үйрену.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қақтығыстану және журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы сауаттылық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамдық ой-пікірді зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қоғамдық пікір теориясымен және оған БАҚ арқылы ықпал ету тәсілдерімен таныстыру. Қысқаша мазмұны: Қазіргі қоғамдағы қоғамдық пікір маңыздылығы. Оны қалыптастыру факторлары. БАҚтың қоғамдық пікірге әсері. Қоғамдық пікірді зерттеу және оны өлшеу әдістемесі. Қоғамдық пікірді болжау. БАҚ қоғамдық пікірді таратушы ретінде. Жаңа формациядағы қоғамдық пікір: әлеуметтік желілер, блоггинг. Нәтижелерді мақалалар мен бағдарламаларда қолдану. Білу: қоғамдық пікір мен БАҚтың өзараәрекеттесуінің түрлері мен әдістерін, қоғамдық пікірді өлшеу құралдарын, қоғамдық пікірді қалыптастыру заңдылықтарын. Үйрену: қоғамдық пікірді қалыптастыру үшін журналистік құралдарды пайдалануды, одан әрі қолдану үшін қоғамдық пікірді зерттеудің нәтижелерін жүйелеуді, дағдарыстық жағдайларда қоғамдық пікірге ықпал теуді. Меңгеру: сауалнама, фокус- топ, контент-талдау сияқты құралдарды, қоғамдық пікір мониторингін, сапа және қателіктерді бағалауды.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемлекеттік баспасөз қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге түрлі мемлекеттік органдардың баспасөз қызметінің қызметін ұйымдастыруды үйрету. Қысқаша мазмұны: Қазіргі баспасөз қызметінің құрылымы мен принциптері. мемлекеттік органдарда қызмет ету ерекшеліктері. Баспасөз-хабарламасын дайындау. Баспасөз-мәжілісін, брифинг, пресс-тур өткізу. БАҚ өкілдерімен қарым қатынасты реттеу, іс шаралар туралы хабарландыру, журналистерді шақыру. Мемлекеттік органдар басшыларының сұхбат беруі. Мекеме сайтын құру. Білу: мемлекеттік органдардағы баспасөз қызметінің ұйымдастырушылық құрылым ерекшелігін, баспасөз хатшысының қызметін, жұмыстың негізгі бағыттарын. Үйрену: баспасөз-хабарламасын дайындауды, ресми мәтіндерді өңдеуді, түрлі редакция өкілдерімен қатынас құруды. Меңгеру: мекеменің ақпараттық ағынын үйлестіру түрлерін, баспасөз мәслихаты мен брифингтер ұйымдастыру технологияларын, кері байланыс жүргізу дағдыларын.

Мерзімді баспасөз дизайны
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Музыкалық форматты радио
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:“Формат” деген ұғымға анықтама беру. Қысқаша мазмұны: Мақсатпен алынған арнайы топ қажетін өтеуге арналған радиобағдарламалар стилі, музыкалық, музыкалық бағыттар, стильдер жайлы хабарлар беретін радиостанциялар. Меңгеру: Форматты айқындауға қажетті факторларды айқындау Үйрену: Нарықтағы радиоөнімдерінің дәрежесін зерттеу. Білу: Аудио өнімдерінің өту процесі қалай, тыңдармандар сұранысын қандай жолдармен арттыру керек

Онлайн радио
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: реал-аудио яғни нақты уақытпен жер шарының кез-келген нүктесіндегі әуе толқынына тарап жатқан станцияларды тыңдату,таныстыру Қысқаша мазмұны:Интернет арқылы радиотарату да кең қолданысқа енуде. Кез-келген журналист, музыкант интернетке өз хабарларын орналастырып, ешқандай радиожиілік сатып алмай-ақ, тендерге қатыспай-ақ хабар тарата алады. Меңгеру:веб-серверлерде сақталған радиохабарларын тыңдауды,сақтауды меңгеру. Үйрену: қарапайым дауыс жазудан бастап, монтаждау, жекелеген эффектілерді қолдану сияқты кең ауқымды шараларды компьютерде атқаруға мүмкіндік беретінін үйрену Білу:. Adobe Audition, Cool Edіt, WaveLab, Sound Forge Samplіtude Master бағдарламаларын білу

Операторлық шеберлік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Максаты: тележурналистиканың табиғатын, өзіне тән ерекшеліктері мен артықшылықтарын, атқаратын функцияларын және телеаудиторияны зерттеудің әдіс – тәсілдерін, телехабар сценарийін әзірлеу қисындарын, телевизиядағы тікелей эфирді жүзеге асыру тәсілдерін теориялық тұрғыда негіздеп, тәжірибелік сипатта түсіндіретін міндетті пән. Телевизиядағы кадр. Монтаждаудың мақсаты мен міндеттері. Кадрларды құраудың негіздері, монтаждау типтері. Уақыт және кеңістік. Ырғақ және құрылым. Мондаждау үрдісінің теориясы мен тәжірибесі. Қысқаша мазмұны: Телевизиядағы жаңалықтар қызметінің жұмыс жүйесімен таныстырып, соның аясында эфирдегі жаңалықтар желісін жобалау мен жоспарлау принциптерін түсіндіріп, тақырып таңдап, фактілерді іріктеп, түсірілген бейнематериалдарды толыққанды телесюжетке айналдырып, жаңалықтар топтамасындағы ақпараттарды сараптап, өңдеп, қаттап, эфирге ұсыну қисындарын үйрететін міндетті пән. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар телевизиялық шығармашылықтың қыр-сырына үйрене отырып, тележурналистің шеберлігін білу. ТВ монтажбен танысу және жұмс істеу, ТВ мәтіндерді, сценарий, сюжет жазу. Үйрену: ойлай білу мен кадрда, кадрдан тыс өзін-өзі ұстай білу, телевизиялық сюжеттер, сценарий жоспарын, видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Осыларды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Электронды БАҚ бойынша жалпы жан-жақтылықты кеңейту, соның ішінде телевизия саласындағы ТВ шығармашылықты ұжымдық қызмет ретінде ұғыну.

Операторлық шеберлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Максаты: тележурналистиканың табиғатын, өзіне тән ерекшеліктері мен артықшылықтарын, атқаратын функцияларын және телеаудиторияны зерттеудің әдіс – тәсілдерін, телехабар сценарийін әзірлеу қисындарын, телевизиядағы тікелей эфирді жүзеге асыру тәсілдерін теориялық тұрғыда негіздеп, тәжірибелік сипатта түсіндіретін міндетті пән. Телевизиядағы кадр. Монтаждаудың мақсаты мен міндеттері. Кадрларды құраудың негіздері, монтаждау типтері. Уақыт және кеңістік. Ырғақ және құрылым. Мондаждау үрдісінің теориясы мен тәжірибесі. Қысқаша мазмұны: Телевизиядағы жаңалықтар қызметінің жұмыс жүйесімен таныстырып, соның аясында эфирдегі жаңалықтар желісін жобалау мен жоспарлау принциптерін түсіндіріп, тақырып таңдап, фактілерді іріктеп, түсірілген бейнематериалдарды толыққанды телесюжетке айналдырып, жаңалықтар топтамасындағы ақпараттарды сараптап, өңдеп, қаттап, эфирге ұсыну қисындарын үйрететін міндетті пән. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар телевизиялық шығармашылықтың қыр-сырына үйрене отырып, тележурналистің шеберлігін білу. ТВ монтажбен танысу және жұмс істеу, ТВ мәтіндерді, сценарий, сюжет жазу. Үйрену: ойлай білу мен кадрда, кадрдан тыс өзін-өзі ұстай білу, телевизиялық сюжеттер, сценарий жоспарын, видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Осыларды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Электронды БАҚ бойынша жалпы жан-жақтылықты кеңейту, соның ішінде телевизия саласындағы ТВ шығармашылықты ұжымдық қызмет ретінде ұғыну.

Радио хабарларында сөйлеу техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Радиохабар есту арқылы қабылданатын болғандықтан жазылған сценарийдің айтылатын әңгімеге, мәтіннің сөйленетін сөзге айналу процесіне айрықша мән берілетіндігін ұқтыру. Қысқаша мазмұны:Радионың өзегі – сөз. Жанды сөз – радиодағы ең негізгі бейнелеу құралы. Өйткені, жанды сөз, табиғи әңгіме радионың табиғатына тән құбылыстар болып табылады. Меңгеру: сөздің мәнімен, жөнімен айтылуына, тәрбие құралына айналуына, бағыт-бағдар сілтейтіндей түсініктер беру Үйрену: Жігерлі, ойнақы сөйлеу, сөз, ой қайталамау, тіл күрмелуінен сақтану сияқты адами қасиеттерді үйрену қажет; Білу:Тіл, сөйлеу мәдениетін сақтау;Дауыс ырғағын таңдап алу.

Радио, телекөрілімдердегі жарнамалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: радио және телевизияға жарнамалық роликтер, джинглдар және бағдарламалар дайындауды үйрету. Қысқаша мазмұны: Аудио және бейнетәсілдерді қолдану арқылы жарнамалық материалдар дайындаудың ерекше айырмашылықтары. Радио және тележарнамалардың жанрлық түрлері. Тікелей, демеушілік және біріккен жарнамалар. Хабарландырулар, роликтер, бейнебаяндар, логотипті пайдалану, эксперт бағасы, тауар, қызмет көрсету түрлерін таныстыру рәсімі. Радио және телевизиядағы жарнама тиімділігін бағалау. Жарнама бюджеті. Жарнама роликтерінің сценарийлерін жазу. Роликтерді дыбыстау. Жарнамалық бейнебаяндардың түсірілімі. Жарнамадағы арнайы аудио және бейнеәсерлер. Білу: жаңаша компьютерлік технологиялар негізінде жарнамалық ақпарат беру ерекшелігін, эфирлік жарнаманың жіктеу, аудиторияның жарнаманы қабылдау принциптерін. Үйрену: жарнамалық роликтер мен сюжеттерді түсіру және жазуды, арнайы әсерлерді қолдануды, сұранысқа ие жарнамалық сюжеттер дайындауды. Меңгеру: жарнама дайындау барысында, ақпаратты коммерциялауда креативті дағдыларды, жарнаманы әзірлеу үшін шығармашылық және техникалық тапсырмаларды құрастыру логикасын меңгеру.

Радиобағдарламаларды өңдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: техникалық құралдардың көмегі арқылы хабарды көркемдеу процесін түсіндіру Қысқаша мазмұны:радиода авторлық мәтін жазылып алынған соң, сюжетті, синхронды монтаждау арқылы эфирге хабарлар дайындалады. Осы жерде техникалық құралдардың көмегі арқылы хабарды көркемдеу процесі басталады. Журналистің қиял өрісі, білім өресі, интеллектуалдық пайымы хабардың өз аудиториясын билеп алатын дәрежеге жетуіне көмек етеді. Меңгеру: радиохабарларын монтаждау,тыңдауды,сақтауды меңгеру. Үйрену: қарапайым дауыс жазудан бастап, монтаждау, жекелеген эффектілерді қолдану сияқты кең ауқымды шараларды компьютерде атқаруға мүмкіндік беретінін үйрену Білу:. Adobe Audition, Cool Edіt, WaveLab, Sound Forge Samplіtude Master бағдарламаларын білу

Радиожүргізушісінің шеберлігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:Бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде радио миллиондаған аудиториямен жүргізушілердің диалогы арқылы байланысқа түсу қабілетіне ие болғандығын дәлелдеу.Қысқаша мазмұны: жүргізушілердің хабарда қандай маңызды рөл атқаратындықтарын анықтау.Олардың жылы шырайлы амандасқаны, сөз саптағаны, студияда өзін ұстауы, киім киісі , бағдарлама соңында өзіндік ілтипатпен қоштасуы - барлығы жүргізушіге деген көрерменнің ықыласын арттыра түседі.Өзіндік әдіс-тәсіл, қайталанбас қолтаңба, ерекше стильмен ерекшеленген жүргізушілер ғана мұндай сый-құрметті иелене алады. Меңгеру:жүргізуші этикасын, мәдениетін меңгеруге баулу Үйрену: жылы шырайлы амандасқаны, сөз саптағаны, студияда өзін ұстауы, киім киісі , бағдарлама соңында өзіндік ілтипатпен қоштасуы . Білу: Өзіндік әдіс-тәсіл, қайталанбас қолтаңба, ерекше стильдерді білу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Саяси журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Талдамалы және ақпаратты жанрларды меңгеруге, журнал материалдарын дайындай білуге, сондай-ақ, жалпы тақырыптық, салалық, арнайы және т.б.журналдар түрін саралай білуге үйрету. БАҚ-тағы саяси мәселелер мен олардың берілу ерекшеліктерін студенттерге нақты фактілер арқылы көрсету. Мемлекеттің түрлі саяси ахуалы мен қоғамдық өмірдегі салаларын саяси публицистика арқылы айқындау. Журналистердің саяси тақырыпқа бару жолдары мен саяси сауатын талдау. Меңгеру: Пәнді оқыту бағдарламасында мұқабасы жылтыр журналдардың түрлері мен құрылымы суретті журналдардың пішіні мен ерекшеліктері айқындалады. Сұраудың құрал жабдықтарын дайындау тәжірибиесі. Үйрену: Журнал шығаруда безендірілуі мен материалдар жариялаудың жолдары көрсетіледі. Модуль тәжірибиелік және тәжіриби-бағытталған және білім алушыларға зерттеудің бағдарламасын құрастыру қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Білу: Курстың мақсаты-БАҚ-тағы қоғамдық- саяси мәселелер мен олардың берілу ерекшеліктерін студенттерге нақты фактілер арқылы көрсету.

Саяси журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Талдамалы және ақпаратты жанрларды меңгеруге, журнал материалдарын дайындай білуге, сондай-ақ, жалпы тақырыптық, салалық, арнайы және т.б.журналдар түрін саралай білуге үйрету. БАҚ-тағы саяси мәселелер мен олардың берілу ерекшеліктерін студенттерге нақты фактілер арқылы көрсету. Мемлекеттің түрлі саяси ахуалы мен қоғамдық өмірдегі салаларын саяси публицистика арқылы айқындау. Журналистердің саяси тақырыпқа бару жолдары мен саяси сауатын талдау. Меңгеру: Пәнді оқыту бағдарламасында мұқабасы жылтыр журналдардың түрлері мен құрылымы суретті журналдардың пішіні мен ерекшеліктері айқындалады. Сұраудың құрал жабдықтарын дайындау тәжірибиесі. Үйрену: Журнал шығаруда безендірілуі мен материалдар жариялаудың жолдары көрсетіледі. Модуль тәжірибиелік және тәжіриби-бағытталған және білім алушыларға зерттеудің бағдарламасын құрастыру қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Білу: Курстың мақсаты-БАҚ-тағы қоғамдық- саяси мәселелер мен олардың берілу ерекшеліктерін студенттерге нақты фактілер арқылы көрсету.

Саяси лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Саяси лингвистика» курсы магистранттарға тіл білімінің жаңа салалары – тіл саясаты, саяси лингвистиканың методологиялық статусы және онтологиялық сипаттарын ғылыми бағыттағы теорретикалық пән ретінде оқытуды мақасат етеді. Курс бөліміне саяси лингвистиканың әдістерін сипаттау және Қазақстан саяси лингвистикасының пайда болуы, құрылу этаптары тарих пен саясаттану ғылымдарының озық үлгілері тұрғысынан оқыту; республикадағы көптілділік жағдайындағы саяси коммуникацияның ерекшеліктері туралы мәліме

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Спорт журналистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Журналистикадағы спорт тақырыбын оқыта отырып, студенттерді спорт тақырыбына жазуға бейімдеу. Спорт тақырыбына қалам тартумен бірге осы саладағы күрделі құбылыстардың қыр-сырын аша білуге үйрету. Қысқаша мазмұны. Спорт саласының ішкі құрылымдарындағы өзіндік ерекшеліктер мен басқа салаларға ұқсай бермейтін өзгешеліктері негізінде жаңа сипаттағы журналистік ізденістер қажеттігін студенттерге ұғындыру әрі соған ұмтылдыру. Меңгеру: Спорт негіздерінің Қазақстандағы даму кезеңдерімен студенттерді жан-жақты таныстыру. Спорттық журналистиканың функциялары мен маңызын түсіндіру. Үйрену: Журналистикадағы спорт әр түрлі жанрлар аясында танып-білуге үйрету. Журналистік айғақтаманың журналистік зерттеудегі өзіндік орынын анықтау;Талдамалы мақалада спорт саласында жазуға үйрету; Білу: Сараптама мақалада спорт тұжырымдамасын пайдалану әдістерін түсіндіру.

Статистика және журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сценарий жасаудағы шеберлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тележурналистиканың табиғатын, өзіне тән ерекшеліктері мен артықшылықтарын, атқаратын функцияларын және телеаудиторияны зерттеудің әдіс – тәсілдерін, телехабар сценарийін әзірлеу қисындарын, телевизиядағы тікелей эфирді жүзеге асыру тәсілдерін теориялық тұрғыда негіздеп, тәжірибелік сипатта түсіндіретін міндетті пән. Телевизиядағы кадр. Монтаждаудың мақсаты мен міндеттері. Кадрларды құраудың негіздері, монтаждау типтері. Уақыт және кеңістік. Ырғақ және құрылым. Мондаждау үрдісінің теориясы мен тәжірибесі. Қысқаша мазмұны: Телевизиядағы жаңалықтар қызметінің жұмыс жүйесімен таныстырып, соның аясында эфирдегі жаңалықтар желісін жобалау мен жоспарлау принциптерін түсіндіріп, тақырып таңдап, фактілерді іріктеп, түсірілген бейнематериалдарды толыққанды телесюжетке айналдырып, жаңалықтар топтамасындағы ақпараттарды сараптап, өңдеп, қаттап, эфирге ұсыну қисындарын үйрететін міндетті пән. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар телевизиялық шығармашылықтың қыр-сырына үйрене отырып, тележурналистің шеберлігін білу. ТВ монтажбен танысу және жұмс істеу, ТВ мәтіндерді, сценарий, сюжет жазу. Үйрену: ойлай білу мен кадрда, кадрдан тыс өзін-өзі ұстай білу, телевизиялық сюжеттер, сценарий жоспарын, видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Осыларды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Электронды БАҚ бойынша жалпы жан-жақтылықты кеңейту, соның ішінде телевизия саласындағы ТВ шығармашылықты ұжымдық қызмет ретінде ұғыну.

Сценарий жасаудағы шеберлік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тележурналистиканың табиғатын, өзіне тән ерекшеліктері мен артықшылықтарын, атқаратын функцияларын және телеаудиторияны зерттеудің әдіс – тәсілдерін, телехабар сценарийін әзірлеу қисындарын, телевизиядағы тікелей эфирді жүзеге асыру тәсілдерін теориялық тұрғыда негіздеп, тәжірибелік сипатта түсіндіретін міндетті пән. Телевизиядағы кадр. Монтаждаудың мақсаты мен міндеттері. Кадрларды құраудың негіздері, монтаждау типтері. Уақыт және кеңістік. Ырғақ және құрылым. Мондаждау үрдісінің теориясы мен тәжірибесі. Қысқаша мазмұны: Телевизиядағы жаңалықтар қызметінің жұмыс жүйесімен таныстырып, соның аясында эфирдегі жаңалықтар желісін жобалау мен жоспарлау принциптерін түсіндіріп, тақырып таңдап, фактілерді іріктеп, түсірілген бейнематериалдарды толыққанды телесюжетке айналдырып, жаңалықтар топтамасындағы ақпараттарды сараптап, өңдеп, қаттап, эфирге ұсыну қисындарын үйрететін міндетті пән. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар телевизиялық шығармашылықтың қыр-сырына үйрене отырып, тележурналистің шеберлігін білу. ТВ монтажбен танысу және жұмс істеу, ТВ мәтіндерді, сценарий, сюжет жазу. Үйрену: ойлай білу мен кадрда, кадрдан тыс өзін-өзі ұстай білу, телевизиялық сюжеттер, сценарий жоспарын, видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Осыларды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Электронды БАҚ бойынша жалпы жан-жақтылықты кеңейту, соның ішінде телевизия саласындағы ТВ шығармашылықты ұжымдық қызмет ретінде ұғыну.

Сыртқы саясат насихаты және БАҚ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Сыртқы саясатты насихаттау әдістері мен тәсілдері. Міндеті: Студенттерді Қазақстан Республикасының сыртқы саясатымен таныстыру. БАҚ сыртқы саясатты насихаттаудағы мағынасы, түрі, құрылымы, әдістері. Сыртқы саясатты насихаттауды жүргізудің негіздері, яғни, саяси, дипломатиялық, қаржылқ-экономистік, әскери, космостық болып табылады. Меңгеру: Әлемдегі экономикалық және геосаяси бәсекелестік кезіндегі ақпараттың рөлі. Үйрену: Ақпараттық соғыстар геосаясат негізі ретінде адамның психикасы мен мінезіне әсері. Білу: Ақпараттық агрессиясына төтеп беру әдістері.

Сыртқы саяси үгіт-насихат және ақпараттық соғыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ТВ және РВ жаңалықтарды эфирге дайындау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теле, радио продюсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теле, радио продюсері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телеарнадағы жаңалықтар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тележурналистиканың табиғатын, өзіне тән ерекшеліктері мен артықшылықтарын, атқаратын функцияларын және телеаудиторияны зерттеудің әдіс – тәсілдерін, телехабар сценарийін әзірлеу қисындарын, телевизиядағы тікелей эфирді жүзеге асыру тәсілдерін теориялық тұрғыда негіздеп, тәжірибелік сипатта түсіндіретін міндетті пән. Телевизиядағы кадр. Монтаждаудың мақсаты мен міндеттері. Кадрларды құраудың негіздері, монтаждау типтері. Уақыт және кеңістік. Ырғақ және құрылым. Мондаждау үрдісінің теориясы мен тәжірибесі. Қысқаша мазмұны: Телевизиядағы жаңалықтар қызметінің жұмыс жүйесімен таныстырып, соның аясында эфирдегі жаңалықтар желісін жобалау мен жоспарлау принциптерін түсіндіріп, тақырып таңдап, фактілерді іріктеп, түсірілген бейнематериалдарды толыққанды телесюжетке айналдырып, жаңалықтар топтамасындағы ақпараттарды сараптап, өңдеп, қаттап, эфирге ұсыну қисындарын үйрететін міндетті пән. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар телевизиялық шығармашылықтың қыр-сырына үйрене отырып, тележурналистің шеберлігін білу. ТВ монтажбен танысу және жұмс істеу, ТВ мәтіндерді, сценарий, сюжет жазу. Үйрену: ойлай білу мен кадрда, кадрдан тыс өзін-өзі ұстай білу, телевизиялық сюжеттер, сценарий жоспарын, видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Осыларды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Электронды БАҚ бойынша жалпы жан-жақтылықты кеңейту, соның ішінде телевизия саласындағы ТВ шығармашылықты ұжымдық қызмет ретінде ұғыну.

Телеарнадағы инфографика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телеарнадағы инфографика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телеарнадағы сөйлеу техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Максаты: тележурналистиканың табиғатын, өзіне тән ерекшеліктері мен артықшылықтарын, атқаратын функцияларын және телеаудиторияны зерттеудің әдіс – тәсілдерін, телехабар сценарийін әзірлеу қисындарын, телевизиядағы тікелей эфирді жүзеге асыру тәсілдерін теориялық тұрғыда негіздеп, тәжірибелік сипатта түсіндіретін міндетті пән. Телевизиядағы кадр. Монтаждаудың мақсаты мен міндеттері. Кадрларды құраудың негіздері, монтаждау типтері. Уақыт және кеңістік. Ырғақ және құрылым. Мондаждау үрдісінің теориясы мен тәжірибесі. Қысқаша мазмұны: Телевизиядағы жаңалықтар қызметінің жұмыс жүйесімен таныстырып, соның аясында эфирдегі жаңалықтар желісін жобалау мен жоспарлау принциптерін түсіндіріп, тақырып таңдап, фактілерді іріктеп, түсірілген бейнематериалдарды толыққанды телесюжетке айналдырып, жаңалықтар топтамасындағы ақпараттарды сараптап, өңдеп, қаттап, эфирге ұсыну қисындарын үйрететін міндетті пән. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар телевизиялық шығармашылықтың қыр-сырына үйрене отырып, тележурналистің шеберлігін білу. ТВ монтажбен танысу және жұмс істеу, ТВ мәтіндерді, сценарий, сюжет жазу. Үйрену: ойлай білу мен кадрда, кадрдан тыс өзін-өзі ұстай білу, телевизиялық сюжеттер, сценарий жоспарын, видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Осыларды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Электронды БАҚ бойынша жалпы жан-жақтылықты кеңейту, соның ішінде телевизия саласындағы ТВ шығармашылықты ұжымдық қызмет ретінде ұғыну.

Тележүргізушінің шеберлігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тележурналистиканың табиғатын, өзіне тән ерекшеліктері мен артықшылықтарын, атқаратын функцияларын және телеаудиторияны зерттеудің әдіс – тәсілдерін, телехабар сценарийін әзірлеу қисындарын, телевизиядағы тікелей эфирді жүзеге асыру тәсілдерін теориялық тұрғыда негіздеп, тәжірибелік сипатта түсіндіретін пән. Қысқаша мазмұны: Телевизиядағы жаңалықтар қызметінің жұмыс жүйесімен таныстырып, соның аясында эфирдегі жаңалықтар желісін жобалау мен жоспарлау принциптерін түсіндіріп, тақырып таңдап, фактілерді іріктеп, түсірілген бейнематериалдарды толыққанды телесюжетке айналдырып, жаңалықтар топтамасындағы ақпараттарды сараптау. Меңгеру: Эфирдегі бағдарламаларды меңгеру, сонымен қатар телевизиялық шығармашылықтың қыр-сырына үйрене отырып, тележурналистің шеберлігін білу. Үйрену: ойлай білу мен кадрда, кадрдан тыс өзін-өзі ұстай білу, телевизиялық сюжеттер, сценарий жоспарын, видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Осыларды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Электронды БАҚ бойынша жалпы жан-жақтылықты кеңейту, соның ішінде телевизия саласындағы ТВ шығармашылықты ұжымдық қызмет ретінде ұғыну.

Телерадиожүргізушінің шеберлігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телередактордың шеберлігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: телевизиядағы тікелей эфирді жүзеге асыру тәсілдерін теориялық тұрғыда негіздеп, тәжірибелік сипатта түсіндіретін міндетті пән. Телевизиядағы кадр алдында сөйлеу мәдениеті мен этикасын, сценарий жаза алу қабілетін арттыру. Қысқаша мазмұны: Телевизия қызметінің жұмыс жүйесімен таныстырып, соның аясында эфирдегі бағдарламалар желісін жобалау мен жоспарлау принциптері түсіндіріледі. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар телевизиялық шығармашылықтың қыр-сырына үйрене отырып, тележурналистің шеберлігін білу. ТВ монтажбен танысу және жұмыс істеу, ТВ мәтіндерді, сценарий, сюжет жазу. Үйрену: ойлай білу мен кадрда, кадрдан тыс өзін-өзі ұстай білу, телевизиялық сюжеттер, сценарий жоспарын, видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Осыларды дыбыстап, эфирге жіберуді үйрену. Білу: Электронды БАҚ бойынша жалпы жан-жақтылықты кеңейту, соның ішінде телевизия саласындағы ТВ шығармашылықты ұжымдық қызмет ретінде ұғыну.

Телерепортер шеберлігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Максаты: тележурналистиканың функцияларын және телеаудиторияны зерттеудің әдіс – тәсілдерін, телехабар сценарийін әзірлеу қисындарын, телевизиядағы тікелей эфирді жүзеге асыру тәсілдерін теориялық тұрғыда негіздеп, тәжірибелік сипатта түсіндіретін міндетті пән. Қысқаша мазмұны: Эфирдегі жаңалықтар желісін жобалау мен жоспарлау принциптерін түсіндіріп, тақырып таңдап, фактілерді іріктеп, түсірілген бейнематериалдарды толыққанды телесюжетке айналдырып, жаңалықтар топтамасындағы ақпараттарды сараптап, өңдеп, қаттап, эфирге ұсыну қисындарын үйрететін міндетті пән. Меңгеру: ТВ мамандығын меңгеру, сонымен қатар телевизиялық шығармашылықтың қыр-сырына үйрене отырып, тележурналистің шеберлігін білу. ТВ монтажбен танысу және жұмс істеу, ТВ мәтіндерді, сценарий, сюжет жазу. Үйрену: ойлай білу мен кадрда, кадрдан тыс өзін-өзі ұстай білу, телевизиялық сюжеттер, сценарий жоспарын, видеоматериалдарға монтаж жасай білу. Білу: Электронды БАҚ бойынша жалпы жан-жақтылықты кеңейту, соның ішінде телевизия саласындағы ТВ шығармашылықты ұжымдық қызмет ретінде ұғыну.

Теория және әдеби сын
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: болашақ маманның кәсіби, әлеуметтік-мәдени қызметі барысында өзге қоғам мүшелерімен қазақ тілінде емін-еркін қарым-қатынасқа түсіуіне мүмкіндік беретін тілдік білік, әдеби дағдыларын шыңдау, қазіргі қазақ әдеби сынының негізінде олардың кәсіби, әдеби тілдік құзыретін қалыптастыру. Пәннің міндеттері: Қазақ әдеби сыны туралы мақалалрды талдау, жүйелеу. • маманның тілдік құзіреттілігін қалыптастыру; Студент төмендегідей жалпы-мәдени және арнайы құзіреттіліктерді меңгереді: - білуі тиіс: әдебиетті қажетті деңгейде меңгеріп, ақпарат көздерін іздеп табуды және оларға талдау жасауды; - жасай алуы тиіс: қазақ әдеби тілінің жүйесі мен лекикасына қатысты ұсынылатын білімді қажетті деңгейде игере отырып, тілдік қалыпты әдеби және мәдениетаралық қарым-қатынас барысында еркін қолдана алуды. - игеруі тиіс: әдебиет теориясы мен сыны туралы зерттеу еңбектерді игеру.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Түрік әлемі: ақпараттық интеграция
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Фотожурналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Фото өнімдерін шығарудың теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларын, ойлау мәдениетін, сөйлеу машығын, әртүрлі дизайндық стильдік ережелері мен редакциялауды меңгеру. Қысқаша мазмұны: фото арқылы дұрыс жеткізуге, әртүрлі құбылыстар мен үдерістерге ғылыми талдау жасау мен болжалдауды үйредені. Меңгеру: Қоғам өмірінде фотоөнердің атқаратын рөлін, БАҚ-тың негізгі функцияларын түсіну; Үйрену: Фото журналистиканың кәсіби қызметін жүзеге асыруға дайын болуы, жаңа ақпараттық технологияларды үйрене отырып, біліктілігін арттыруға міндетті. Білу:Ақпарат көздерімен жұмыс істей білуге, нақты материалдарды талдауға және журналистік құралдарды қолдана отырып шығармашылық өнім негіздерін білу

Фрилансер журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді соңғы ақпараттық-коммуникативті тенденциялық кеңістіктермен таныстыру, жұмыс берушімен ұзақы уақыттық келісім-шарт жасамайтын журналист жайында түсінік беру. Мақсаты: freelancе тәртібіндегі журналист қызметінің негіздерімен таныстыру, еркін және уақытша жұмыс барысындағы жаңалықтар тарату ерекшеліктерін көрсету, freelance-журналист пен жұмысқа алушы қарым-қатынасындағы ерекшеліктерді түсіндіру, заңдық және этикалық жағдайларды қарастыру. Меңгеру: freelancе және оn-line режиміндегі журналистңк қызметтің негіздеріне; жұмыс берушілермен қарым-қатынас барысында өз құқығын қорғай білу. Үйрену: тапырыс берушінің талаптарына сәйкес материалдарды шапшаң, мобильді әрі мерзімінде дайындай білу. Білу: шетелдік және отандық ақпараттың кеңістіктегі журналистің freelancе қызметідегі тәжірибесі.

Халықаралық желілер материалдарындағы мәдениеттер тоғысы тақырыбы: тұрақты даму мақсаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық репортаждардағы стереотиптер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: XX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың басындағы әдеби мұралармен таныстыру; сол кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларының жанрларлық- көркемдік ерекшеліктерін, тақырыптық-идеялық мазмұнын, мәселелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны. XX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасырдың қазақ әдебиетінің негізгі үрдістері мен бағыттарын, сол кезеңдегі үлкен жазушылар мен белгілі шығармаларды зерттеу. ХХ ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы қазақ әдебиетін зерттеудің жаңа бағыттарын көркем шығармалар арқылы талдап, зерделей білу; ХХ ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіне қатысты жаңаша көзқарастар, тақырыптық-идеялық және көркемдік ерекшеліктердің зерттелінуі жүйелей білу.

Шетелдік БАҚ тілшісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Ресей, ТМД және шетелдік мерзімді басылымдардың тәжірибесін үйрену. Шет ел БАҚ-да жұмыс істейтін журналистің жұмыс істеу тәсілдерімен таныстыру. Міндеті:Шет ел журналистерінің ерекшеліктері зерттеледі Меңгеру: Баспасөз тарихы және электронды медиа, журналистика туралы түсінік Үйрену: Журналистік мамандықтың феномені. Білу: Ресей, ТМД және шетелдік мерзімді басылымдардың тәжірибесін үйрену.Шет ел текстерінің жоспарлық және жүйелік тұрғыдан зерттеу. Шетел агенттіктерінің концепциясы. Маркетингтердің қоғамдық пікір қалыптастырудағы рөлі.

Шетелдік мемлекеттердің БАҚ туралы халықаралық құқықтары мен заңнамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – құрылымын зерттеу, теория мен практиканың халықаралық құқықтық реттеу қызметін БАҚ. Зерттеу және түсіну мынадай аспектілері: заң шығару қызметі бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы; МАБ – құқықтық реттеудің теориясы мен практикасы; халықаралық қақтығыстар және құқық журналистердің; тәжірибесі мінез-журналистер ыстық нүктелерде; шет мемлекеттердің БАҚ туралы заңнамасы: салыстырмалы сипаттамасы. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі құзіреттіліктерді игеруі қажет:  білу жүйесін және тұжырымдамасын қызметін реттеудің заңнамалық әлемдік БАҚ Қазақстанда және шетелде;  түсініп, историчность және жүйелілік процестерді бақылау, баспа еркіндігі;  бағалай білу, ақпараттық тәуекелдер, талдау, шет мемлекеттердің заңнамасы мәселелері бойынша ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік;  ие құзыреттілігі мәселелері бойынша медиа құқық және Халықаралық азаматтық құқық (МАБ) мен қорғау саласындағы журналистердің құқығын аймағында қақтығыс.

Шешенсөз және көсемсөз
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іскерлік журналистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Эфирлік материалдарды жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение