Бакалавриат
Археология және этнология

Археология және этнология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 5В020800 – Археология және этнология
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихан: ЕНТ/кешенді тестілеу
Оқыту түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері:
• ғылыми-зерттеу институттарында зерттеу қызметі;
• ҚР музейлерінде кәсіби қызмет, Қазақстан халықтары Ассамблеясы, әкімшіліктер, жоғарғы оқу орындары.
• сараптау және болжам жасау қызметі;
• мемлекеттік басқару;
• тарихи-мәдени және табиғи ескерткіштерді қорғау ұйымдарында, мәдениет департаменттерінде;
• мәдени құндылықтарды сараптаумен айналысатын кәсіби қызмет;
• ғылыми және білім беру саласында жұмыс.

Кәсіби пәндер:
• археологиялық қазба әдістері;
• этнологиялық зерттеу әдістері;
• Еуразия халықтарының этнографиясы;
• Қазақстандағы этникалық топтар этнографиясы;
• қола ғасыры;
• ерте темір дәуірі;
• Орталық Азияның ежелгі және ортағасыр архитектурасы және т.б.

Білім берудің артықшылықтары:
• ерекше авторлық курстар;
• әр түрлі зерттеу мәселелері және пәнаралық зерттеулер;
• археология мен этнологияның маңызды мәселелелерін терең зерттеу, тарихи-мәдени мұраны сақтау;
• жоғары білікті оқытушылар

Халықаралық қатынас:
• Новосібір Мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы);
• М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік университеті (Мәскеу, Ресей Федерациясы);
• Томск мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы)
• Хажеттепе университеті (Анкара, Түркия);
• Гази университеті (Анкара, Түркия);
• Мимар Синан атындағы университет (Стамбул, Түркия).
• Әулие Кирилл және Мефодия университеттері (Трнава, Словак Республикасы);
• Стокгольм университеті (Швеция).
Тәжірибеден өтетін және жұмысқа орналасудың ықтимал орындары:
мәдениет департаменті, ескерткіштерді қорғау бойынша комитеттер,
ескерткіштерді қорғау комитеттері, ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттар, оқу орындары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Археология және этнология
Мамандық шифры
5B020800
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
108
ОРЫС
97

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Адамзаттың тарихилыққа дейінгі эволюциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бағдарламаның басты мазмұны антропологиялық этнографиялық, археологиялық деректер бойынша бұрынғы адамдарды адамзат дамуын зерттеу болып табылады. Алғашқы қоғам тарихын ерте ж/е кейінгі қоғамды зерттеуді маңызды дерек бола алатын археология, антропология ,этнография салаларын толықтырады. – алғашқы қоғам тарихын қалыптасуын білу, -Адам эволюциясын зерттеуде маңызды деректерді дұрыс пайдалана білу.

Адамзаттың тарихилыққа дейінгі эволюциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бағдарламаның басты мазмұны антропологиялық этнографиялық, археологиялық деректер бойынша бұрынғы адамдарды адамзат дамуын зерттеу болып табылады. Алғашқы қоғам тарихын ерте ж/е кейінгі қоғамды зерттеуді маңызды дерек бола алатын археология, антропология ,этнография салаларын толықтырады. – алғашқы қоғам тарихын қалыптасуын білу, -Адам эволюциясын зерттеуде маңызды деректерді дұрыс пайдалана білу.

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Америка, Африка және Австралия халықтарының этнографиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдың негізгі мақсаты мамандандырылған студенттерге әлем халықтарының этнографиясы бойынша тереңдетілген білім беру. Америка, Австралия және Африка халықтарының этногенезі, оның тарихи эволюциясы, шаруашылық-мәдени типі, материалдық және рухани мәдениеті, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері, қазіргі өмірі, қазіргі кезеңдегі әлем халықтарының этникалық және этномәдени үдерістері т.б. қарастырады. - этностардың этнолингвистикалық, конфессиональдық, шаруашылық-мәдени және антропологиялық тұрғыдан классификациялаудың базалық негізін білу; этностың дәстүрлі мәдениетінің жергілікті ландшафтпен байланысын, климаттық ерекшеліктерін және діни наным-сеніммен байланысын білу; - әлем халықтарының этникалық тарихына сараптама жасай білу; әлем халықтары мәдениетіндегі ортақ және ерекше мәселелерді анықтай білу; этникалық үдерістер динамикасына сараптама жасай білу.

Археологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – археология ғылымының негізгі тарихи бағыты мен дамуынан мағлұмат беру. Сонымен қатар археологиялық принцптерге, табылған деректердің интерпретациясы мен археологиялық типологиясына, классификациясына ерекше көңіл бөлінеді. Модул студенттерді далалық зерттеулерді нәтижелі қорытындыға қол жеткізу мақсатында археологиялық ғылым тарихының дамуы саласындағы теоретикалық талдаулар мен тәжірбиелік дағдыларды қатар қойып қарастыруға баулиды. Ғылыми зерттеулерді жоспарлағанда және жүргізгенде дұрыс жобалауға үйретеді. – тарихи зерттеулерде археологиялық білімдерін пайдалана білу; – ежелгі мәдениет тарихындағы жалпы құндылықтарды білу; – археологиялық деректердің ерекшеліктерін, хронологиясын, археологиялық мәдениеттер ерекшеліктерін түсіну; - ежелгі қауымдағы ортақ және ерекше белгілерді ажырата білу; палеолит кезеңінен ортағасырларға дейінгі этномәдениет әлемінің қалыптасу ерекшеліктерін меңгеру.

Археологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – археология ғылымының негізгі тарихи бағыты мен дамуынан мағлұмат беру. Сонымен қатар археологиялық принцптерге, табылған деректердің интерпретациясы мен археологиялық типологиясына, классификациясына ерекше көңіл бөлінеді. Модул студенттерді далалық зерттеулерді нәтижелі қорытындыға қол жеткізу мақсатында археологиялық ғылым тарихының дамуы саласындағы теоретикалық талдаулар мен тәжірбиелік дағдыларды қатар қойып қарастыруға баулиды. Ғылыми зерттеулерді жоспарлағанда және жүргізгенде дұрыс жобалауға үйретеді. – тарихи зерттеулерде археологиялық білімдерін пайдалана білу; – ежелгі мәдениет тарихындағы жалпы құндылықтарды білу; – археологиялық деректердің ерекшеліктерін, хронологиясын, археологиялық мәдениеттер ерекшеліктерін түсіну; - ежелгі қауымдағы ортақ және ерекше белгілерді ажырата білу; палеолит кезеңінен ортағасырларға дейінгі этномәдениет әлемінің қалыптасу ерекшеліктерін меңгеру.

Археологиялық зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Археологиялық зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Археологиялық қазба әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту барысында аталмыш мамандыққа маманданып отырылған студенттер археологиялық қазба жұмыстарына кіріспе және зерттеу жұмыстарын жүргізуге машықтанады. Курстың мақсаты – археологиялық қазба жұмыстарының әдіснамалық және әдістемелік ерекшеліктерімен таныстыру. Курстың міндеті – ақпарат жинауды, сараптауды және сұрыптауды әдістемелік, әдіснамалық тұрғыдан түсіндіру. - археологиялық қазба (далалық материалдар жинау; археологиялық нұсқаулықтар және т.б.) әдістерін білу; - әтүрлі әдістемелік әдістерді меңгеру; далалық құжаттарды жүргізе білу және берілген тапсырма бойынша далалық есептер жасай білу; археологиялық зерттеулердің әдістемелік сараптамасын талдай білу;

Әлем (Евразия, Австралия, Африка және Америка) халықтарының этнографиясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік археологиялық ескерткіштер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әлемдік археологиялық ескерткіштер туралы жалпы мәлімет беру. Бүкіл әлемдік мәдени мұралар тізімі ЮНЕСКО тізіміне енетін ескерткіштерге сипаттама беру. «2004-2006 жж. Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы аясында жақын және алыс шетелдердегі әлемдік археологиялық ескерткіштердің маңызын оқыту. – Адамзаттың рухани мәдениетіне тән қайталанбас археологиялық ескерткіштерді білу; – Әлемдік археология ғылымындағы маңызды құндылықтарды меңгеру; – Ұлт және ұлттық мемлекеттер тарихындағы археологиялық ескерткіштердің алатын орнын анықтау.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзілік тарих
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың барысында маңызды мақсат әлем елдерінің тарихи дамуын оқыту болып табылады. Оқыту барысында басты тарихи оқиғалар олардың себептері мен жүргізулері қазіргі халықаралық системаның даму тенденцияларын маңызы оқытылады. - маңызды тарихи оқиғалар мен олардың себептерін білу, -әлеуметтік саяси ауысу кезіндегі тарихи шарттарды білу.

Дүниежүзілік тарих
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың барысында маңызды мақсат әлем елдерінің тарихи дамуын оқыту болып табылады. Оқыту барысында басты тарихи оқиғалар олардың себептері мен жүргізулері қазіргі халықаралық системаның даму тенденцияларын маңызы оқытылады. - маңызды тарихи оқиғалар мен олардың себептерін білу, -әлеуметтік саяси ауысу кезіндегі тарихи шарттарды білу.

Ерте темір дәуірі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль ежелгі дәуір археологиясының аса маңызды бөлімі - ерте темір дәуірін оқытады. Оқыту барысында археологиялық мәдениеттерге сиапттама беріліп қана қоймай теоретикалық мәселелер де қарастырылады. Курс ежелгі дәуір көшпелілер мәдениетінің ерекшеліктерін, ортақ мәселелерін толық қамтиды. -Ерте темір дәуірі ескерткіштерін және көшпелі мәдениетін білу; -Ерте темір дәуірінде өмір сүрген тайпалардың материалдық мәдениеті мен этномәдени процестеріне сараптама жасай алу; негізгі түсініктер мен терминологияны білу.

Ерте темір дәуірі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль ежелгі дәуір археологиясының аса маңызды бөлімі - ерте темір дәуірін оқытады. Оқыту барысында археологиялық мәдениеттерге сиапттама беріліп қана қоймай теоретикалық мәселелер де қарастырылады. Курс ежелгі дәуір көшпелілер мәдениетінің ерекшеліктерін, ортақ мәселелерін толық қамтиды. -Ерте темір дәуірі ескерткіштерін және көшпелі мәдениетін білу; -Ерте темір дәуірінде өмір сүрген тайпалардың материалдық мәдениеті мен этномәдени процестеріне сараптама жасай алу; негізгі түсініктер мен терминологияны білу.

Еуразия халықтарының этнографиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Еуразия халықтарының этнографиясы – тарихи пән ретінде алуан түрлі халықтарды зерттейді. Кейбір батыс елдерінде этнология әлеуметтік этнология не мәдени антропология аталатындығы белгілі. Еуразия халықтарының этнографиясы пәні нысаны – әлем халықтарының этногенезі, оның тарихи эволюциясы, шаруашылық-мәдени типі, материалдық және рухани мәдениеті, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері, қазіргі өмірі, қазіргі кезеңдегі әлем халықтарының этникалық және этномәдени үдерістері т.б. қарастырады. - Еуразия халықтарының этнотілдік, антропологиялық және конфессиялық және шаруашылық-мәдени ерекшеліктерін білуі тиіс. - этностың дәстүрлі мәдениетінің жергілікті ландшафтпен байланысын, климаттық ерекшеліктерін және діни наным-сеніммен байланысын білу; - әлем халықтарының этникалық тарихына сараптама жасай білу; әлем халықтары мәдениетіндегі ортақ және ерекше мәселелерді анықтай білу; этникалық үдерістер динамикасына сараптама жасай білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби мақсаттарға арналған шет тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілін оқытудың мақсаты студенттердің к тілдік бағытын айқындау, сөйлесуі қайталауы оқып жазуы. Кәсіби – коммуникативтік деңгейде маңызды - маңызды мен маңызды емес жағдайларын туристік әлеуметтік және еңбек – оқыту бағыты бойынша болатын сұқбаттарды жүргізе білу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан этникалық топтарының этнографиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты Тәуелсіз Қазақстан аумағын мекен етіп отырған этностардың этникалық тарихын, мәдени ерекшеліктерін, түркі халықтарының этнографиялық болмысын ашып көрсету. - әлем халықтарының этногенезі мен этникалық тарихын білу; - этнографияның түсініктік аппараттарын және әдістерін игеру; - ҚР –да өмір сүретін халықтардың этникалық мәдени ерекшеліктерін, шаруашылық-мәдени типтерін меңгеру, конфессиональдық, тілдік, антропологиялық тұрғыдан және т.б. классификациялау типін білу. -қазақстанға этникалық топтардың қоныстану тарихына сараптама жасай білу, қазақ халқы мен этникалық топтар дәстүріндегі қарым-қатынастардың ықпалын талдай білу

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқытылып отырылған пән Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден ортағасырларға дейінгі кезеңін қамтиды. Тас ғасыры, қола, ерте темір дәуірі, сақ, үйсін, қаңлы, ғұндар тарихы, сонымен қатар Түркі қағанатының құрылуынан бастап қазақ хандығының құрылуы кезеңіне дейінгі тарихи дәуір қамтылады. – Қазақстан территоориясындағы тарихи оқиғалар көршілес халықтар тарихымен тығыз байланыста қарастырылады. – әлеуметтік-саяси өзгерістердің тарихи шарттылығын білу;

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқытылып отырылған пән Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден ортағасырларға дейінгі кезеңін қамтиды. Тас ғасыры, қола, ерте темір дәуірі, сақ, үйсін, қаңлы, ғұндар тарихы, сонымен қатар Түркі қағанатының құрылуынан бастап қазақ хандығының құрылуы кезеңіне дейінгі тарихи дәуір қамтылады. – Қазақстан территоориясындағы тарихи оқиғалар көршілес халықтар тарихымен тығыз байланыста қарастырылады. – әлеуметтік-саяси өзгерістердің тарихи шарттылығын білу;

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның этникалық топтарының этнографиясы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (Палеонтология)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш курс өткен кезеңдердегі органикалық әлемді оқытуға бағытталады, биотаның жүйелік құрамына, биосфераның эволюциялық заңдылықтарына, даму кезеңдеріне тоқталады, организмдердің өмір сүру салты талданады. Студенттер палеонтологияның негізгі мазмұнымен, әдістерімен танысып, тарихи геология мен эволюциялық теория мәселелерінде палеонтологиялық мәселелерді қолдануға үйретеді. – өткен кезеңдердегі органикалық әлемнің негізгі биологиялық заңдылықтарын білу; қазба нәтижесінде табылған пайдалы организмдердің ортақ сипаттамасын, өмір сүру салты мен жағдайын, тарихи дамуы және геологиялық мағынасын меңгеру; – органикалық әлемнің даму кезеңдері; – негізгі қазба организмдерді және олардың морфологиясын білу.

Қола ғасыр
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қола дәуiрi заманында Еуразия территориясын мекендеген тұрғындардың шаруашылы-ғы, материалдық және рухани мәдениетiн оқып үйрету. Осыған байланысты мынадай мiндеттер қояды: - Қола дәуiрiнiң мәдениет-терi, кезеңделуi және хроно-логиясының теориялық мәселелерiн меңгеру; қола дәуiрiнiң қоғамдық-эконо-микалық қатынастырын түсiне бiлу; қола дәуiрiнде Еуразияның түрлi аймақ-тарында өмiр сүрген тайпа-лардың археологиялық ескерткiштерiнiң сипатын, өзiндiк ерекшелiктерi мен ортақ белгiлерiн оқып үйрену; Еуразия терри-ториясындағы қола дәуiрi мәдениетiнiң басқа көршi аймақтардағы мәдениет-термен байланысын зерттеп үйрену. - Еуразия жерiндегi қола дәуiрi ескерткiштерiнiң негiзгi сипаттарын бойына сiңiруi қажет; - Андрон, Беғазы-дәндiбай мәдениетi ескерткiштерiн ажырата, тани алатын болуы керек; - қола дәуiрi мәдениетiнiң аймақтық ерекшелiктерiн бiлуi қажет; - қола дәуiрi мәдениетi ескерткiштерiнен шығатын заттардың хронологиялық ерекшелiктерiн бiлуi қажет.

Қола ғасыр
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қола дәуiрi заманында Еуразия территориясын мекендеген тұрғындардың шаруашылы-ғы, материалдық және рухани мәдениетiн оқып үйрету. Осыған байланысты мынадай мiндеттер қояды: - Қола дәуiрiнiң мәдениет-терi, кезеңделуi және хроно-логиясының теориялық мәселелерiн меңгеру; қола дәуiрiнiң қоғамдық-эконо-микалық қатынастырын түсiне бiлу; қола дәуiрiнде Еуразияның түрлi аймақ-тарында өмiр сүрген тайпа-лардың археологиялық ескерткiштерiнiң сипатын, өзiндiк ерекшелiктерi мен ортақ белгiлерiн оқып үйрену; Еуразия терри-ториясындағы қола дәуiрi мәдениетiнiң басқа көршi аймақтардағы мәдениет-термен байланысын зерттеп үйрену. - Еуразия жерiндегi қола дәуiрi ескерткiштерiнiң негiзгi сипаттарын бойына сiңiруi қажет; - Андрон, Беғазы-дәндiбай мәдениетi ескерткiштерiн ажырата, тани алатын болуы керек; - қола дәуiрi мәдениетiнiң аймақтық ерекшелiктерiн бiлуi қажет; - қола дәуiрi мәдениетi ескерткiштерiнен шығатын заттардың хронологиялық ерекшелiктерiн бiлуi қажет.

Музейтану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі заманғы мұражай ғылыми-зерттеу, тарихи-мәдени және museological білім мен мәдени және табиғи мұраны теориялық негіздері мен құралдары (әдістері); мұражай қызметі мен мәдени мұраны сақтау жетекші салаларындағы зерттеу жұмыстарының қазіргі заманғы әдістерін пайдалануға дайын болуы -

Оқыту әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ортағасырлық археологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулде Орталық Азия территориясындағы архитектура тарихы қарастырылады (оның пайда болуы, дамуы). Ежелгі және ортағасырлық монументальды өнері және қазақ халқының, көрші этностардың архитектурасын, аймақтағы әлеуметтік-мәдени өмірінің рөлін студенттерге түсінік беру. – аталмыш аймақтағы көрнекті архитектуралық, мемоиалдық-ғұрыптық ескерткіштер, сонымен қатар Орталық Азиядағы күмбездік ескерткіштерді білу.

Ортағасырлық археологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулде Орталық Азия территориясындағы архитектура тарихы қарастырылады (оның пайда болуы, дамуы). Ежелгі және ортағасырлық монументальды өнері және қазақ халқының, көрші этностардың архитектурасын, аймақтағы әлеуметтік-мәдени өмірінің рөлін студенттерге түсінік беру. – аталмыш аймақтағы көрнекті архитектуралық, мемоиалдық-ғұрыптық ескерткіштер, сонымен қатар Орталық Азиядағы күмбездік ескерткіштерді білу.

Орталық Азияның ежелгі және ортағасырлар архитектурасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулде Орталық Азия территориясындағы архитектура тарихы қарастырылады (оның пайда болуы, дамуы). Ежелгі және ортағасырлық монументальды өнері және қазақ халқының, көрші этностардың архитектурасын, аймақтағы әлеуметтік-мәдени өмірінің рөлін студенттерге түсінік беру. – аталмыш аймақтағы көрнекті архитектуралық, мемоиалдық-ғұрыптық ескерткіштер, сонымен қатар Орталық Азиядағы күмбездік ескерткіштерді білу.

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Тарихи антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адамзат тарихындағы мәдени-әлеуметтік зерттеулерінде тарихи антропология негізгі бағыт болып табылады. Студенттерде теориялық білімді қалыптастыру, сондай-ақ тарихты антропологиялық тұрғыдан оқуда білімдерін пайдалану үшін құрылған. Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ тарихшы мамандарды, жаңашыл даму жағдайындағы тарих пен этнология арасындағы туындап жатқан фундаменталды мәселелермен таныстыру. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: пәннің тарих үшін қажеттілігін түсіндіруді пәннің негізгі мақсаты ретінде көрсету; жеткілікті түрде студенттерді пәннің негізімен, бұл білімдерін тәжірибеде қолдану жолдарымен таныстыру; пәннің жұмыстарының түрлері мен әдістеріне үйрету; тарихи антропологиялық, этнологиялық әдістер туралы, оны тәжірибеде және басқару шешімдерін қабылдағанда қолдану туралы ең көп түсінік алу; пән жоспарымен таныстыру. Тарихи антропологиялық қалыптасу факторлары, мектептері мен бағыттары, пән спецификасын, әдістемесін сондай – ақ зерттеу әдістемесіндегі нігізгі түсініктерді білу қажет; - Алған білімді сараптамалық және зерттеу жұмыстарында қолдана білу. -Зерттеу әдістемелерін сараптай алу, антропологиялық зерттеулерді және алынған нәтижелерді логикалық түрде талдай білуі тиіс; -Әлем халқының антрополо-гиялық лингвистикалық конфессиялық классифика-ция түрлерін білу; -Қазақстан териториясын-дағы этникалық топтар олардың шығу тарихына сондай – ақ этникалық топтардың қазақ халқына өзара мәдени ықпалы;

Тарихи демография
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарихи демографияның негізгі даму кезеңдерін, ғылыми терминологиясын, халық өсімінің динамикасын, халықтың құрамын, миграция жағдайын көрсету; табиғи өсім, туу, өлім, жыныстық структура, жастық структура, отбасы және некелесу көрсеткіші сияқты мәселелерді зерделеп, саралау. - Статистикалық ақпаратты жинау әдістемесін білу және өңдей білуі тиіс; -Экономиканың статистикалық көрсеткіштерін есептеп, сараптай білу және олардың мағынасын интерпретациялау; -Математиканың негізгі түсініктері мен қолданбалы статистикасын меңгеру;

Тарихи өлкетану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты аймақтық тарихтың теоретикалық және әдістемелік зерттеу әдістерімен таныстыру, ғылыми және әлеуметтікмәдени аспектідегі тарихи өлкетанудың, тарихи-мәдени ескерткіштерді анықтау және сақтаудың мәнін түсіндіру. Пән тарих ғылымының және қоғамдық қызметтің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. – тарихи өлкетану пәнін тарихи циклдің және өлкетанудың ғылыми және тәжірбиелік кешенді пәні ретінде игеру. – қазақстан аймақтарын оқытудың негізгі кезеңдерін білу, – тарихи-өлкетану жұмыстарының бағыттарының және үлгілерінің, музей қызметтерінің сан алуандылығын меңгеру.

Тарихи өлкетану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты аймақтық тарихтың теоретикалық және әдістемелік зерттеу әдістерімен таныстыру, ғылыми және әлеуметтікмәдени аспектідегі тарихи өлкетанудың, тарихи-мәдени ескерткіштерді анықтау және сақтаудың мәнін түсіндіру. Пән тарих ғылымының және қоғамдық қызметтің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. – тарихи өлкетану пәнін тарихи циклдің және өлкетанудың ғылыми және тәжірбиелік кешенді пәні ретінде игеру. – қазақстан аймақтарын оқытудың негізгі кезеңдерін білу, – тарихи-өлкетану жұмыстарының бағыттарының және үлгілерінің, музей қызметтерінің сан алуандылығын меңгеру.

Тарихи-мәдени ескерткіштері реставрациялау, консервациялау және пайдалану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты музейтануды және әлемдік музей мекемелерінің тарихын ғылыми пән ретінде таныстыру. Студенттер музей қызметтерінің бағытын: ғылыми-қор жұмысы, экспозицияларды жобалау қағидаттарымен және маркетингті, музей қызметіндегі экскурсияны игереді. - нақты музейлік білімді игеру,оқу, оқу-зерттеу, кәсіби қызметте мәселені шешудің дәстүрлі және жаңа әдістерін пайдалана білу; - тарихи антропология пәнінің негізгі түсініктерін және түрлі мектептердің, концепциялардың зерттеу әдістерін білу, тарихи антропологияның қалыптасу факторларын, пәннің ерекшеліктерін білу.

Тарихты оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты білімнің шыңдалуы творчествалық бағыт саласында тәжірибе, тарихи мектепте оқу үшін қажетті құндылықтарды білу болып табылады. – тарихты оқу пәні ретінде,оның маңызы мен құндылығын сабақ беру тәжірибесін білу, -оқу барысында қажетті маңызды әдістерді білу, - оқу әдістемесінде құжаттарды пайдалана білу.

Тас ғасыры
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тас ғасыры
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тас дәуірі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш модулді оқытудың басты мақсаты – тас ғасыры тарихымен және адамзат тарихының дамуымен таныстыру. Археологиялық мәдениет тарихында тас ғасыры археологиясының маңызы зор. Тас ғасыры мәселесімен айналысатын кәсіби маман даярлау. - әлемдік археологиялық мәдениет ерекшеліктерін және тас ғасыры кезеңдерін меңгеру; - ескерткіштің тарихи жасын анықтай білу әдісін меңгеру; археологиялық зерттеу жүргізе білу; тас артефактілердің жасалу жолдарын игеру; - ескерткіш материалдарына салыстырмалы сараптау жасай білу.

Түркі әлемінің этнографиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер түркі әлемінің этногенезі, этникалық тарихы және этномәдениетінің ерекшеліктерімен танысады. Модульдің мақсаты - Орталық Азия, Кавказды мекендеген түркі халықтарының, Волга бойы, Оңтүстік Сібір, Алдыңғы Азия және т.б. аймақтарда мекендейтін түркі халықтарының тарихын, өмір сүруі мен этноәлеуметтік және этномәдени негіздерін қарастырады. Курсты оқу барысында студент: түркі халықтары этносының негізгі этногенезі жағдайлары, этнос теориясы, Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік-этникалық стратификациясы мен қоғамның біркелкі дамуы, өзара ынтымақтастығы ұлтаралық қатынастармен, сондай-ақ, студенттерді түркі әлемінің мәдени-тұрмыстық және этногенезі, этникалық тарихы жайлы деректермен танысады. Еуразия көшпелілері мәдениетінің тарихы мен негізгі элементтерін білу; Түркі халықтарының дәстүрлі мәдениетіндегі аса тұрақты және тұрақсыз элементтерін қатар қарастыру, экспедициялық жұмыстар нәтижесінде табылған қолөнер, зергерлік бұйымдар, тұрмысқа қажеттеі заттар және т.б. сараптама жасай білу, Түркі халықтарының дәстүрлі материалдық және рухани мәдениеттерін игеру.

Түркі халықтарының этнографиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шет елдер археологиясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Еуразияның қола және ерте темір дәуірі кезеңіндегі археологиялық мәдениетінің қалыптасуы және дамуын оқыту. Қола дәуірінен ерте темір дәуіріне дейінгі кезеңдегі мәдени ерекшеліктер мен ұқсастықтарды талдау. Тайпалық одақтар мен ерте мемлекеттік құрылымдардың тарихи-мәдени байланыстарын анықтау. Қарастырылып отырылған тарихи кезеңдегі Еуразия контингентінде өмір сүрген тайпалардың мәдениеттерімен, ескерткіштерімен, архитектуралық ғимараттарымен таныстыру. Мәдениеттегі ұқсастықтарын көрсете отырып, қысқаша сипаттама беру. - ежелгі және заманауи этнос теориясының философиялық мәселелеріндегі этникалық және этномәдени үдерістердің концептуальды жүйесінің іргелі мәселелеріне талдау жасай білу. – әлеуметтік-мәдени, этникалық және этномәдени үдерістерді теоретикалық тұрғыдан моделдей білу және олардың сандық, сапалық сипатын анықтау.

Шет елдер археологиясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Еуразияның қола және ерте темір дәуірі кезеңіндегі археологиялық мәдениетінің қалыптасуы және дамуын оқыту. Қола дәуірінен ерте темір дәуіріне дейінгі кезеңдегі мәдени ерекшеліктер мен ұқсастықтарды талдау. Тайпалық одақтар мен ерте мемлекеттік құрылымдардың тарихи-мәдени байланыстарын анықтау. Қарастырылып отырылған тарихи кезеңдегі Еуразия контингентінде өмір сүрген тайпалардың мәдениеттерімен, ескерткіштерімен, архитектуралық ғимараттарымен таныстыру. Мәдениеттегі ұқсастықтарын көрсете отырып, қысқаша сипаттама беру. - ежелгі және заманауи этнос теориясының философиялық мәселелеріндегі этникалық және этномәдени үдерістердің концептуальды жүйесінің іргелі мәселелеріне талдау жасай білу. – әлеуметтік-мәдени, этникалық және этномәдени үдерістерді теоретикалық тұрғыдан моделдей білу және олардың сандық, сапалық сипатын анықтау.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттерді расогенез және техногенездің маңызды этаптарын қарастыру. Әлем халықтарының классифиакциясымен этикалык психологиялық және мәдениетімен қарым – қатынас ерекшеліктерімен, әлем халықтарының териториясының орналасуы мен олардың миграциясымен таныстыру. Студенттерді этнологиялық зерттеулердің әдістерін этнология этникалық маңызын тілдерін этаптарын процестердің мәдениеті дін мемлекеттің рөлі болады. - этнологиялық процестердің құрылымымен бағыты түсінуге болады. - әртүрлі халықтардың коммуникациясының ерекшелігінде тұжырымдамалар келтірген.

Этнологияға кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттерді расогенез және техногенездің маңызды этаптарын қарастыру. Әлем халықтарының классифиакциясымен этикалык психологиялық және мәдениетімен қарым – қатынас ерекшеліктерімен, әлем халықтарының териториясының орналасуы мен олардың миграциясымен таныстыру. Студенттерді этнологиялық зерттеулердің әдістерін этнология этникалық маңызын тілдерін этаптарын процестердің мәдениеті дін мемлекеттің рөлі болады. - этнологиялық процестердің құрылымымен бағыты түсінуге болады. - әртүрлі халықтардың коммуникациясының ерекшелігінде тұжырымдамалар келтірген.

Этнологиялық зерттеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты – этнология ғылымының негізгі теоретикалық заңдылықтарымен және әдістерімен таныстыру. Модуль пәндері заманауи археологияны түсінуге бағытталған негізгі этнологиялық концепцияларды қамтиды. Модуль шеңберінде этностың негізгі теориялары және классификациясы, антропогенез және этногенез үдерістері, этнос психологиясының қалыптасуы мәселелері, тұлғаның аталмыш этносқа қатынасы қарастырылады. - этнологияның негізгі қағидаттарын білу, этнографиялық зерттеу әдістерін, сондай-ақ этнографиялық монографиялық сипаттарды, «далалық этнографияны», зерттеудің бағдарламалық әдістерін, этнографиялық ақпараттарды классификациялауды игеруі қажет; - этнографиялық материалдарды жинау, ұйымдастыру және экспедиция жүргізу әдістерін білу; - этномәдени үдерістерді игеру мақсатында сауалнама құа білу дағдысын игеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Қазақ халқының этногенезі және этникалық тарихы"
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты қазақ этносының этникалық тарихын, мәдени ерекшеліктерін, этнографиялық болмысын ашып көрсету. Курстың негізгі міндеттері: қазақ халқының этногенезі мен этникалық тарихының негізгі теориялық мәселелерін қарастыру; қазақ ұлтының қалыптасуының тарихи алғышарттарын зерттеу; қазақ хандығының құрылуына байланысты қазақ халқының қалыптасып аяқталу кезеңін талдау Курстың қысқаша сипаттамасы: этникалық және этносаяси тарихтың негізгі этаптарының, күрделі ру-тайпалық құрылымның және Қазақстанның этноаумағында тарихи қалыптасқан үштік жүйенің (жүз), этнонимдердің айқындалуын, экзоэтноним және эндоэтнонимдерді, іргелес халықтармен этномәдени байланыстарын зерттеу. -Қазақстандағы этникалық топтардың шығуына, пайда болуына, олардың өзара ықпалдастығына сараптама жасай білуі; -Қазақстан халықтары Ассамблеясы өткізіп жүрген іс-шараларға өз ұстанымын білдіре алуы тиіс; -Этникалық тарих, тарихи деректер, жалпы мәдени-шаруашылық өзгерістерге және түркі халықтарының жалпы этногенетикалық бастауларына сараптама жасай білуі тиіс;

"Қазақстанның тас дәуірі"
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Археология ғылымында жалпы танылған ережелер мен түсініктер негізінде Қазақстан территориясындағы адамзат қоғамы тіршілік әрекетінің даму ерекшеліктерін студенттерге таныстырады. Міндеттері – Қазақстан мен оған шектес территориялардан табылған археологиялық ескерткіштерді, оның геоморфологиялық жағдайын, ежелгі тұрғындардың материалдық мәдениетін сипаттау негізінде Қазақстан тарихының ежелгі тарихын қалпына келтіре алады. Аталмыш пән студенттерге Қазақстанның тас ғасыры есекрткіштерінен және мәдениетінен мәлімет береді. - Қазақстанның тас дәуірінің тарихы мен дамуын білу; - Студенттер археологиялық ескерткіштерді анықтай алуы тиіс; - Палеоантропология жөнінде толықтай мәлімет және тастарды қашаудың технологияларын меңгере алады; - Қазақстанның жаңа тас ғасыры бойынша жаңа зерттеулерді білуі тиіс.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Алғашқы қауым өнері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты – адамзат тарихының жазу пайда болмаған кезеңдердегі қоғамның пайда болу, қалыптасу, даму тарихын адам шығармашылығы (алғашқы қауым өнері) негізінде түсіндіру. -«Алғашқы қауым» өнерінің негізгі алғышарттарын, ерекшеліктерін және қызметтерін білу, сондай-ақ тас дәуірінен ерте темір дәуірі аралығындағы мәдениеттің негізгі даму тенденцияларын меңгеру; -Алғашқы қауым өнеріне қатысты дерек көздерімен, негізгі әдебиеттерімен жұмыс жасай білу.

Археологиялық ашылулардың тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерді археологиялық ашылулар мен олардың тарихын, зерттелу деңгейімен таныстыру. Өткен тарихты оқу арқылы студенттер әәлемдік археология саласындағы білімдерін жетілдіреді. Пәннің міндеті – тарихи кезеңдердегі археологиялық ашылулар мен зерттеу жұмыстары жөнінде мәлімет беру. Курс археолог мамандарды дайындауда қосалқы пән болып табылады. - археологиялық ашылулар тарихын білу; Адамзат тарихындағы археологиялық ашылулардың алатын ролін меңгеру; - археологияның теориялық және қолданбалы әдістерін меңгеру: - әлемдік археология саласындағы соны жаңалықтарды меңгеру; - интерпретациялық әдістерді меңгеру.

Археологиялық ескерткіштерді қорғау, реставрациялау және консервациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Археологиялық ескерткіштерді қорғау, реставрациялау және консервациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – жалпы тарихи ескерткіштер туралы мәлімет беру. Студенттерге ескерткіштерді қорғау ісінің негізін, археологиялық артефактілерді, ескерткіштерді камералды өңдеу ісін жүргізу әдістерін таныстыру. Экспедициялық және реставрациялық жұмыстардың негізгі теориялық қағидаттарын түсіндіру. Ескерткіштерді қорғау ісі саласындағы негізгі заңнамалық актілерді оқыту. - ғылыми, экспедициялық және реставрациялық жұмыстарда заманауи ақпараттарды, компъютерлік бағдарламаларды қолдану; – Қазақстан территориясы мен шетелдегі мәдени ескерткіштерді қорғау саласындағы әдістерді, есеп, зерттеу, стартификациялау және қалпына келтіру әдіснамаларын меңгеру; – археологиялық және этнографиялық артефактілерді лабораториялық жағдайда сұрыптау және қалпына келтіру әдістерін игеру.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Картография және топография негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту барысында тарих ғылымы саласындағы ғылыми-жаратылыстану әдістері қолданылады. Картография басты назарға алына отырылып, республикамыздың, алыс-жақын шетелдердің картасының жасалу және қолдану әдістері қарастырылады. Студенттер түрлі географиялық нысандар атауымен танысады: оронимдер (жер релеьефтерінің объективтері), спелеонимдер (жер асты релеьефтерінің объективтері), гидронимдер (су объектілері), ойконимдер (тұрақтар), түрлі облыстар мен территориялардың тарихы мен этнографиясын білу; Ұсынылып отырылған пән топографиялық іс және картография негіздерін оқытады. - студенттер қазба жобасын, топокартасын түсіруді, жазуды үйренумен қатар, техникалық құрылғылармен жұмыс жасау әдістемесін, сондай-ақ географиялық, топографиялық карталарды сызуды үйренеді; нысандардың геоморфологиялық жағдайын, топография ісі мен картография негіздерін меңгере білуі тиіс;

Картография және топография негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқу барысында тарих ғылымында қолданылатын нақты-ғылыми әдістер оқытылады. Студенттер әртүрлі географиялық нысандарды: оронимдер, спелеонимдер, гидронимдер, ойконимдер сонымен қатар этнографиясы, әртүрлі облыстар мен территориялардың тарихы зоқытылады. Топография мен картографияның негізін оқытады. Студенттер техникалық құрылғылармен, өлшегіш құралдармен жұмыс жасау әдістемесін, қазбаның жоспарын түсіруді, археологиялық нысандарды, жергілікті жердің топографиялық картасын түсірудің әдістерін үйренеді. -студенттер қазба жобасын, топокартасын түсіруді, жазуды үйренумен қатар, техникалық құрылғылармен жұмыс жасау әдістемесін, сондай-ақ географиялық, топографиялық карталарды сызуды үйренеді; -нысандардың геоморфологиялық жағдайын, топография ісі мен картография негіздерін меңгере білуі тиіс;

Көшпенді өркениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер Қазақстан территориясындағы бастауын қола дәуірі көшпелі өркениетінен алатын этномәдени үдерістермен танысады. Қазіргі кезде көшпелілер феномені этникалық өзін-өзі тану тұрғысынан қарастырылады. - концептуальды тарихи ұйымдастырылған білімді түсіну; - оның кәсібибілім саласындағы орнын меңгеру; - Қазақстан территориясындағы этногенез мәселесінің алғышарттарын игеру; - Қазақ халқының этникалық тарихындағы үндіеуропалық және түркілік факторлар ролін анықтау.

Көшпенділер өркениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер этномәдениетпен процеспен, Қазақстан териториясындағы болып жатқан өзгерістермен ерекшеленеді. Негізгі феномені болып негізгі этикалық сана сезіммен анықталады. Модульдің мақсаты - студенттерге көшпелілер өркениетінің әлемдік өркениеттегі алатын орнын ашып көрсету. Қазақстандағы жайылымдық жерлер экологиясын, сондай Орталық Азия территориясында көшпенділердің шығуын, дамуын білуі; -Әлемдік көшпенділер тарихы негізінде, көшпенділер тарихын, түп-тамырынан хабардар болуы тиіс; -Тарихи-мәдени кезеңдер бойынша көшпенділердің этно-мәдениеттік ұстанымдарын білу; -Түрлі деректер негізінде көшпенділерді зерттеу әдістемелерін меңгеру, тарихи кезеңдермен көшпенділерге байланысты мәдениеттерге сараптама жасай білу;

Қазақ диаспорасының тарихы мен мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты қазақ диаспорасының тарихы мен мәдениетін, тарихи демографияның негіздерін оқып білу. Курсты оқу барысында студент қалыптасу тарихын, мәдениетін, тарихнамасы мек деректік негіздерін, Қазақстанның этнодемография-сын білуі міндетті. Студент қазақ диаспорасының қалыптасу себептерін, этникалық тарихын, этнографиялық ерекшелігін, Курста, қазақ диаспорасының қалыптасу тарихы, таралуы, саны, бөгде ортада қалыптастырған дәстүрлі мәдениет ерекшеліктері, табиғи өсу, табиғи кему, ішкі және сыртқы миграция, жыныстық және жастық құрылым, отбасы және некелесу көрсеткіші, халықтың этникалық құрамы, орналасуы, қоныстану тығыздығы қарастырылады. - Қазақ диаспорасының өткені мен бүгінгі саяси статусын, мәдени-әлеуметтік, мәдениетіндегі ерекшеліктерін қоршаған ортаға байланысты білу; - Қазақ диаспорасының тарихи құрылымы мен теориялық мәселелерін білуі; - Қазақ диаспорасының салт-дәстүрлері, материалдық мәдениеті және шаруашылығындағы ерекшеліктерді білу;

Қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ халқының өзіне тән дүниетанымының тарихын ежелгі дүниеден бері қарайғы, қазақ халқының құрылуына зор үлес қосқан барлық этникалық топтардың әлемге деген көзқаратсарымен салыстыра отырып оқытып, шығыс халықтарының, батыс елдерінің қазақ халқының рухани өрлеуіне тигізген әсеріне мән береді. Болашақ ұрпақты отанын сүетін, ұлтжанды етіп тәрбиелеуге көп көңіл бөледі. - Қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымының дамуы мен тарихын білуі тиіс; - Этнографиялық зерттеу әдістерін меңгере алуы тиіс; - Қазақ халқының дүниетанымының жалпы ерекшелігін анықтай алуы тиіс; Материалдарды игеру тәсілдері, әдістемелік өңдеулерді, дүниетанымға сараптама жасай білуі тиіс.

Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазақстардың дәстүрлі шаруашылығы тарихын оқытумен шектелмей, әлемдік өркениеттегі көшпелі шаруашылықтың жалпы құндылықтарын салыстырмалы түрде талдау. Пәннің міндеті – студенттерге қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығын дамытудың мақсатты дамуын түсіндіру және әлемдік өркениеттің құрамдас бөлігі ретінде қарастыру. - қазақтардың дәстүрлі шаруашылығын меңгеру; -қазақтардың дәстүрлі шаруашылықғының тарихи феномендерін түсіндіру әдістемесін игеру; - көшпелі өркениет мәдениетін әлемдік адамзат мәдениеті деңгейінде білу; -түрлі аймақтар мен географиялық аумақтардағы дәстүрлі шаруашылықтың даму ерекшеліктерін білу.

Қазақ халқының рухани мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнді оқыту мамандарды даярлауда маңызы зор, себебі, қазақ халқының рухани мәдениетінің даму жолдарын, негізгі кезеңдерін, мәдениеттің этникалық нақыштарын айқындауға жол ашып, рухани мәдениеттің халық тарихында алатын орнын көрсетеді. Пән міндеттеріне қазақ халқының рухани мәдениетінің салалас пәндер (фольклористика, этномузыка, мәдениеттану, философия, тарих, дінтану, өнертану, археология және т.б.) материалдарын пайдалана отырып, комплексті, ғылыми-интегративтік түрде зерттеулер кіреді. - қазақ халқының наным-сенімдері мен мифологиясын меңгеру; - қазақ халқының музыкалық өнерін түрлі жанрлармен байланыстыра қарастыра білу; - қазақ халқының негізгі наным-сенімдерін, дәстүр – салтын, фольклорлық дәстүрін меңгеру. - қазақ халқының дәстүрлі мифологиясы мен дүниетанымын классификациялай білу.

Қазақ халқының ұлттық мерекелері мен ойындары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттерді ұлттық ойындар мен мейрамдардың қазақ қоғамында алатын ролін ашып көрсету. Студенттер аталмыш пәнді оқу барысында қазақ халқының ұлттық ойындарының пайда болу тарихын, оның қоғамдағы алатын онын және заман талаптарына сәйкес өзгерістерге ұшырауын талдау. - ұлттық мерекелерді атап өтудің негізгі заңдылықтарын, семантикасын және дәстүрлі мәдениеттегі орнын білу; - салт-дәст.рді және ойындарды күнделікті өмірде қолдана білуге дағдылану; - ұлттық ойындар мен мейрамдарды атқара білу; - түрлі тапсырыстарға орай, ұлттық ойындар мен мейрамдарды ұйымдастыру сценариін құрастыра білу.

Қазақ халқының этногенезі және этникалық тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – Қазақстан территориясы мен оның тарихи қалыптасқан аймақтарындағы этникалық және этномәдени үдерістер ерекшеліктерін таныстыру. Негізгі міндеті – қазақ халқының этногенезі мен этникалық тарихын теориялық тұрғыдан қарастыру; - қазақ халқының қалыптасуының тарихи алғышарттарын қарастыру; - Қазақстан территориясындағы ежелгі және ортағасырлардағы этникалық үдерістерді талдау; - моңғол шапқыншылығынан кейінгі кезеңдегі Қазақстан территориясындағы этнотерриториялық үдерістердің тежелу себептерін түсіндіру; -Қазақ хандығының құрылуына орай қазақ халқының қалыптасу үдерісінің аяқталуына тоқталу. -Қазақстандағы этникалық топтардың шығуына, пайда болуына, олардың өзара ықпалдастығына сараптама жасай білуі; -Этникалық тарих, тарихи деректер, жалпы мәдени-шаруашылық өзгерістерге және түркі халықтарының жалпы этногенетикалық бастауларына сараптама жасай білуі тиіс;

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстандағы қазіргі этнотілдік үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Орталық Азия республикаларында тілдік жағдайды, тілдік саясат пен тілдік заң шығаруды қарастыра отырып, мемлекеттік және ресми тілдер түсінігін талдауды жүзеге асырады. Соңғы жылдардағы Қазақстандағы миграциялық процесске байланысты халықтың этникалық құрамы өзгергені сипатталады. -этникалық мәдениетті дамыту мен сақтау үшін тілдің маңызы мен рөлі туралы білу; -билингвизм және көптілдік туралы білу; - қазіргі Қазақстандағы этонтілдік талдауда жаңалықтарды қолдану;

Қазақстанның ерте темір дәуірі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – Қазақстан территориясын мекен еткен ерте көшпелі тайпалар жөнінде археологиялық мәліметтер негізінде кешенді білім беру. Жекелеген мәдениеттердің хронологиясы мен дәуірленуі, пайда болуы мәселесі, белгілі этностарға қатысты археологиялық мәліметтерді оқыту. Қазақстан археологиясы – ерте темір дәуірінен терең білім беру. - Қазақстанның ерте темір дәуірі кезеңіне байланысты негізгі мәселелерді білу; - Қазақстан және Орталық Азия территориясындағы ерте көшпелілер жөнідегі жазба деректерді меңгеру; - Қазақстан және Орталық Азия территориясындағы ерте көшпелілер жөнідегі деректер мен негізгі еңбектермен жұмыс істей білу; - Орталық Азия территориясындағы ескерткіштер мен мәдениеттердің ерекшеліктерін, хронологиясын ажырата білу.

Қазақстанның көне тайпаларының әдет-ғұрыптары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу барысында студент Қазақстан территориясындағы көне тайпалардың рухани мәдениетімен, әдет-ғұрыптарының дамуы мәселелерімен танысады. - Қазақстанның көне тайпаларының рухани мұраларының ерекшеліктерін білу; - дәстүрлі қазақ қоғамының дүниетанымы мен наным-сеніміндегі ерекшеліктерді меңгеру; - аталмыш тақырыпқа байланысты деректер мен әдебиетті игеру.

Қазақстанның қола дәуірі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қола дәуiрi заманында Қазақстан жерiн мекендеген тұрғындардың шаруашылық, материалдық және рухани мәдениетiн оқып үйрету. Осыған байланысты мынадай мiндеттер қояды: қола дәуiрiнiң мәдениеттерi, кезеңделуi және хронологиясының теориялық мәселелерiн меңгеру; қола дәуiрiнiң қоғамдық-экономикалық қатынастырын түсiне бiлу; қола дәуiрiнде Қазақстанның түрлi аймақтарында өмiр сүрген тайпалардың археологиялық ескерткiштерiнiң сипатын, өзiндiк ерекшелiктерi мен ортақ белгiлерiн оқып үйрену; Қазақстан жерiндегi қола дәуiрi мәдениетiнiң басқа көршi аймақтардағы мәдениеттермен байланысын зерттеп үйрену. . -Евразия мен Қазақстанның қола дәуірі ескерткіштері мен мәдениеттерін және олардың өзге территориялардағы мәдениет ескерткіштерінен ерекшелігін ажырата білуі; - андрон, беғазы-дәндібай мәдениеттеріндегі ескерткіштерді оқып-талдау; - қола дәуіріне тән әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық, рухани даму ерекшеліетерін игеру; - Еуразия қола дәуіріне тән ескерткіштердің өзіндік, хронологиялық ерекшеліктерін меңгеру; - қола дәуірі ескерткіштерін, мәдениеттерін ерекшеліктері мен кезеңделуіне байланысты ажырата білу.

Қазақстанның қола және ерте темір дәуірі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қола дәуiрi заманында Қазақстан жерiн мекендеген тұрғындардың шаруашылығы, материалдық және рухани мәдениетiн оқып үйрету. Осыған байланысты мынадай мiндеттер қояды: қола дәуiрiнiң мәдениеттерi, кезеңделуi және хронологиясының теориялық мәселелерiн меңгеру; қола дәуiрiнiң қоғамдық-экономикалық қатынастырын түсiне бiлу; қола дәуiрiнде Қазақстанның түрлi аймақтарында өмiр сүрген тайпалардың археологиялық ескерткiштерiнiң сипатын, өзiндiк ерекшелiктерi мен ортақ белгiлерiн оқып үйрену; Қазақстан жерiндегi қола дәуiрi мәдениетiнiң басқа көршi аймақтардағы мәдениеттермен байланысын зерттеп үйрену. -Евразия мен Қазақстанның қола дәуірі ескерткіштері мен мәдениеттерін білуі; -Қазақстан қола дәуірі ескерткіштері мен мәдениеттерінің алатын орнын білуі; -Қазақстан қола дәуірі ескерткіштеріне қатысты негізгі әдебиеттермен танысады; -Орталық Азия қола ғасырына қатысты әдебиеттермен жұмыс жасай алуы; -Орталық Азия қола дәуір ескерткіштерін, мәдениеттерін ерекшеліктері мен кезеңделуіне байланысты ажырата білуі; -Өз көзқарасын қола дәуір ескерткіштеріне қатысты білдіре білу;

Қазақстанның ортағасырлық археологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: археология саласы бойынша маманданып жүрген студенттерді Қазақстанның ортағасырлық археологиясының тарихымен, даму сатыларымен, материалдық және рухани мәдениетімен таныстыру. Олардың біздің мемлекетіміздің тарихи қалыптасуындағы және жергілікті халықтың этногенезінің құралуындағы орны мен маңызын көрсету. Пәннің міндеттері – көрсетілген оқу бейініне сәйкес осы саланың маманын теориялық білімдер мен практикалық жұмыстарды пайдалана отырып дайындау. Студенттерде Қазақстанның ортағасырлық қалалары мен елді-мекендерінің қалыптасуы, баламалануы жөнінде және көшпелі тайпалардың мәдени мұрасы жайында түсінік қалыптастыру. – -Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан қалалар тарихын білу. - Ортағасырлық қалалар мен қоныстар жайлы негізгі түсініктер мен терминологиясын білу; – -Хронологиялық ерекшеліктерге байланысты ортағасырдағы мемлекеттерді құруға негіз болған тайпалардың мәдениетін, ескерткіштерін ажырата білу. -Ортағасырда өмір сүрген тайпалардың материалдық мәдениеті мен этномәдени процестеріне салыстырмалы сараптама жасай алу;

Қазақстанның ортағасырлық археологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазақстан археологиясына маманданатын студенттерге ортағасырлық археологиядан мол мәлімет береу, материалдық және рухани мәдени ескерткіштермен таныстыру. Олардың жергілікті халықтың этногенезі мен мемлекеттілігінің қалыптасуындағы орнын көрсету. Курстың міндеті - беріліп отырылған бағытта маманданушы студенттерге теориялық және тәжірбиелік (лабораториялық) тұрғыдан білім беру. Ортағасырлық қалалар мен тұрақтардың пайда болуы және көшпелі тайпалардың рухани мәдениетіндегі алатын орнын анықтау. - ортағасырлық қалалар мен тұрақтар саласындағы негізгі түсініктер мен терминологияларды игеру; - ортағасырлық мемлекеттер тайпалары мәдениетін ерекшеліктері мен хронолгиясына қарай ажырата білу; - қалалар орынына табылған ескерткіштер мен жәдігерлерге тарихи салыстырмалы талдау жасай білу; – ортағасырлық қазақстан тарихындағы қалалардың алатын орнын түсіну; – Қазақстан территориясындағы ортағасырлық қала мәдениеті мәселесі бойынша әдебиеттермен жұмыс жасай білу.

Қазақстанның тас ғасыры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Археология ғылымында жалпы танылған ережелер мен түсініктер негізінде Қазақстан территориясындағы адамзат қоғамы тіршілік әрекетінің даму ерекшеліктерін студенттерге таныстырады. Міндеттері – Қазақстан мен оған шектес территориялардан табылған археологиялық ескерткіштерді, оның геоморфологиялық жағдайын, ежелгі тұрғындардың материалдық мәдениетін сипаттау негізінде Қазақстан тарихының ежелгі тарихын қалпына келтіре алады. Аталмыш пән студенттерге Қазақстанның тас ғасыры есекрткіштерінен және мәдениетінен мәлімет береді. - Қазақстанның тас дәуірінің тарихы мен дамуын білу; - Студенттер археологиялық ескерткіштерді анықтай алуы тиіс; - Палеоантропология жөнінде толықтай мәлімет және тастарды қашаудың технологияларын меңгере алады; - Қазақстанның жаңа тас ғасыры бойынша жаңа зерттеулерді білуі тиіс.

Қазақстанның тас ғасыры
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Археология ғылымында жалпы танылған ережелер мен түсініктер негізінде Қазақстан территориясындағы адамзат қоғамы тіршілік әрекетінің даму ерекшеліктерін студенттерге таныстырады. Міндеттері – Қазақстан мен оған шектес территориялардан табылған археологиялық ескерткіштерді, оның геоморфологиялық жағдайын, ежелгі тұрғындардың материалдық мәдениетін сипаттау негізінде Қазақстан тарихының ежелгі тарихын қалпына келтіре алады. Аталмыш пән студенттерге Қазақстанның тас ғасыры есекрткіштерінен және мәдениетінен мәлімет береді. - Қазақстанның тас дәуірінің тарихы мен дамуын білу; - Студенттер археологиялық ескерткіштерді анықтай алуы тиіс; - Палеоантропология жөнінде толықтай мәлімет және тастарды қашаудың технологияларын меңгере алады; - Қазақстанның жаңа тас ғасыры бойынша жаңа зерттеулерді білуі тиіс.

Қазақтардың материалдық мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттер қазақ халқының көшпелі, мерзімді, тұрақты баспаналары және олардың ерекшеліктері, тұрақ құрылысына пайдаланылатын құрылыс материалдары, пайдалану заңдылықтары, тұрмыстық бұйымдары жөнінде мәліметтер алады. Аталған курс қазақ халқының ас мәзірі, оның таралуы, территориялық ерекшеліктері туралы терең білім береді. – қазақ халқының материалдық мәдениетінің ерекшеліктерін және оның көшпелі шаруашылықпен байланысын білу; – қазақ халқы тарихындағы көшпелі малшаруашылығының алатын орнын меңгеру; – қазақ халқының материалдық мәдениетінің жасалу техникасы, материалдық құндылықтарының жасалу әдістерімен, жалпы материалдық емес мәдениетпен байланысын игеру.

Қазақтың рухани мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнді оқыту мамандарды даярлауда маңызы зор, себебі, қазақ халқының рухани мәдениетінің даму жолдарын, негізгі кезеңдерін, мәдениеттің этникалық нақыштарын айқындауға жол ашып, рухани мәдениеттің халық тарихында алатын орнын көрсетеді. Пән міндеттеріне қазақ халқының рухани мәдениетінің салалас пәндер (фольклористика, этномузыка, мәдениеттану, философия, тарих, дінтану, өнертану, археология және т.б.) материалдарын пайдалана отырып, комплексті, ғылыми-интегративтік түрде зерттеулер кіреді. - қазақ халқының наным-сенімдері мен мифологиясын меңгеру; - қазақ халқының музыкалық өнерін түрлі жанрлармен байланыстыра қарастыра білу; - қазақ халқының негізгі наным-сенімдерін, дәстүр – салтын, фольклорлық дәстүрін меңгеру. -қазақ халқының дәстүрлі мифологиясы мен дүниетанымын классификациялай білу.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы өнер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл модульді оқу барысында тұрмыс-тіршілік қажеттілігін өтеу мақсатында пайда болған өнер туындылары қолданбалы өнер жөнінде мағлұматтарды біле алады. Аталмыш курс кең көлемде қазақ халқының қоланбалы өнерінің түрлерін, соның ішінде дәстүрлі сәулет өнерін, эстетикалық және көркем өнері туралы білімді игеруге көмектеседі. Қолданбалы өнердің тарихи қайнаркөздері, қазақ қоғамының рухани-материалдық өмірінде алатын орнын ашып көрсетеді. Аталған модуль қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінің шығу тегі, қоғамның материалдық және рухани өмірінде алатын орны туралы түсіндіреді. Студенттер қазақ халқындағы қолданбалы өнерінде және киім кешектерінде қолданылатын ою-өрнектердің, маталардың, түстердің түрлері мен ерекшеліктері туралы мәлімет алады. -Қазақстанның тасқа салынған суреттерінің орналасуы мен кезеңделуін білуі, суретке түсіру, түпнұсқадан көшіру, кезеңделуі және алынған материалдарды салу әдісі мен стиліне қарай жасын анықтай алу; -қолданбалы өнер және халықтық өнердің мәдениеті мен көркем сурет саласындағы даму рөлін білу.

Қосалқы тарихи пәндер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Негізгі аспектілерді зерттеу барысында қосалқы тарихи пәннен студенттер монета тарихын, ақшаға қатынасы, георгафиялық атаулар, олардың қазіргі және бұрынғы атының шығуын зерттейтін, нумизматика мен топонимика туралы білім алады. Пән сонымен қоса, география, тарих және лингвистика сияқты ғылыми білім саласында, нумизматика мен топонимика материалдарын классификациялау мен типологизациялауды қарастырады. -Қазақстан территориясында өмір сүрген ақша сарайлары арқылы, әртүрлі тарихи кезеңдерде қандай ақша түрлері жүргенін білуге болады; - Қазақстан мен жақын және алыс шетелдердегі түрлі аймақтар мен қалалардың, өзендер мен туған өлке тарихын білу; - Қазақстан мен Еуразия даласындағы топонимикасына тарихи-салыстырмалы талдау жасай білу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемориалдық-ғұрыптық кешендер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ономастиканың теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді оқу барысында ономастиканың қалыптасуы мен даму тарихы, зерттеу аспектілері мен әдістері, сонымен қатар ономасиканың өзегі болып табылатын антропоним, топоним, космонимдермен қатар шектік өрістегі онимдермен таныса алады. - ономастикалық зерттеудің тілін және тәсілін білу керек; - топонимикалық материалдарға негізделген, этномәдени ақпараттың спецификсын білу; - ономастиканың ғылым ретінде дамып, қалыптасу тарихын білу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сібір және шектес аймақтардағы археология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи география
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тарихи география – тарихи кезеңдегі, адам қоғамының әсері негізінен жер бедерінің өзгеру үрдісі жөнінде мағлұматтар алады. Тарихи география отарлау тарихын, тарихи этнография мен аймақтақ тарихты қарастырады. Курс барысында студенттер адамзат тарихы басталған белгілі аймақтың тарихымен, негізгі еңбектермен, тарихи географияға қатысты мәліметтермен танысады. Курсты аяқтағаннан кейін студенттер адамзат тарихындағы өзгерістер жайлы мағлұмат алады. Модуль аясында студенттер Қазақстандағы тарихи географияның зерттелу мәселесімен, тарихнамасымен танысады. -Географиялық және топографиялық карталарды сыза алу; - Жер, су аттары мен қалалар мен елді мекендердің тарихы, орналасу ерекшеліктерін білуі тиіс;

Тарихи-мәдени ескерткіштерді пайдалану мен қорғаудың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстан және алыс-жақын шетелдердегі тарихи-мәдени ескерткіштерді пайдалану мен қорғаудың құқықтық негіздері мен теориялық негіздерін таныстыру. Курстың міндеті - тарихи-мәдени ескерткіштерді пайдалану мен қорғаудың құқықтық негіздері теориясын оқыту. Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау жайлы халықаралық заң актілерін білуі; Музейтану, ескерткіштану мәселелеріне қатысты оқу барысында кәсіби білімі бойынша және жинақтаған ғылыми іс-тәжірибе негізінде өз алдына жұмыс жасай білуі тиіс; -Ескерткіштерді қорғауға қатысты өкіметаралық, өкіметтік, өкіметтік емес ұйымдардың ара-жігін білу;

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Ұлы Жібек жолы және керуен жолдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту барысында ортағасырлық ұзын қорғанды қалалардың орналасқан аймақтарын, ерекшеліктерін, мерзімделуін және Ұлы Жібек жолы бойында қалыптасқан материалдық мәдениеттер мен тарихи-топографиялық ерекшеліктері, олардың тарихи дамуы талданады. Шу алқабында өмір сүрген Құлан, Мерке, Тараз, Қоңыртөбе, Талас алқабындағы Садырқорған қалаларының пайда болу және даму тарихы қарастырылады. - зерттеу әдістерін игеру, рухани - мәдени мәселелер бойынша материалдарды сараптай білу; -Ортағасырлық Қазақстан тарихының дәуірленуін меңгеру; - зерттеушілік мәдениетті меңгеру; Ортағасыр тарихына қатысты деректерді пайдалана білу.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық туризмнің географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Туризмнің аймақтарындағы даму ерекшеліктеріне қарай нақты географиялық материалды сараптай алу; Әлемдегі негізгі туристік ерекшеліктер: табиғи, тарихи-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, геосаяси, экологиялық ерекшеліктерін білу; Географиялық туризмнің теориялық және әдістемелік негіздерін білу; - әртүрлі аймақтағы туризмді дамыту мәселесі бойынша нақты географиялық материалдарды(визуалды, картографиялық және т.б.) талдай білу; - әлемдегі табиғи, тарихи-мәдени, әлеуметті-экономикалық, геосаяси және экологиялық туристік аймақтары негізгі ерекшеліктері туралы білу; -географиялық туризмнің негізгі теоретик-методологиясын білу

Шежире этнографиялық дерек
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шежіре бойынша материалдарды зерттеу барысында тарихи дерек ретіндегі репрезентативтілігін және оның тарихнамалық дәстүріндегі тарихи және этнографиялық ақпараттарды тарату ролін түсіну керек. Шежірені тарихи-этнографиялық материал ретінде пайдалану қазақ этносының этникалық тарихын ашуда маңызды орын алады. Берілген модульдегі пәндер рулық-тайпалық ұжыммен қазақ халқының құрылымын, ру-тайпалық қатынастардың генезисі мен дамуын қарастырады. Студенттер қазақ халқының этнотайпалық тарихы жөнінде және оның Қазақстан территориясында таралуын оқып үйренеді. - Қазақтардың генеологиялық кестесін (шежіре) ажырата білуі тиіс - Аңыздар мен белгілі оқиғалардың тарихы мен географиясын білуі тиіс. - Зерттеу жұмысындағы жаңалықтарды тәжірибеде қолдана білуі тиіс; - этнографиялық далалық материалдар жинағын меңгеру және оларды өңдеп, анализ жасай білуі тиіс.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экскурсиятану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- экскурсия өткізуде жаңалықтар мен технологияны қолдану, экскурсиялық істегі теориялық және тәжірибелік саласында негізгі білімнің студенттерде қалыптасуы. Қатысушылар экскурсияның классификациясын, экскурсоводтың кәсіби шеберлігін, экскурсияны жүргізудің тәсілі мен техникасын, оны көрсетіп, түсіндірілуі туралы біледі. - экскурсиялық істердің дамуына байланысты, тарихи оқиғалар мен негізгі түсініктерді білу; - жағдайы мемлекеттік стандартқа негізделген, жаңа экскурсия тәсілін қалыптастыра білу; - экскурсанттар тобының қалауын талдап, олармен ыңғайлы жұмыс түрін қолдана білу керек; - жеке экскурсияны және оған қатысты құжаттарды дайындай білу.

Этнологиялық зерттеулер әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнологиялық зерттеулер әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнос және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Беріліп отырған пән әлем халықтарын зерттейді. Кең көлемді тарихи және заманауи материалдар негізінде этнологияның негізгі теориялары мен концепциялары қарастырылып, этнологиялық түсініктер мен категориялар қарастырылады. Курстың міндеті – әлем халықтарын зерттеудің ғылыми әдістемелері мен әдіснамаларын игеру, сыни көзқарас қалыптастыра білуге, дәстүрлі және заманауи зерттеу жолдарын пайдалануға, жаңа көзқарастар қалыптастыра білуге баулу. - этнологияның негізгі категориялары мен түсініктерін білу; - әлем халықтарына этнологиялық классификация жасай білу; - адамзат тарихындағы этникалық факторлардың рөлі мен мәнін білу; - контингенттердегі этностардың қоныстану ерекшеліктерін және олардың дәстүрлі шаруашылық, мәдени ерекшеліктерін игеру; - этнологияның негізгі теориялары мен концепцияларын меңгеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу (археологиялық-этнографиялық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика (археологиялық-этнографиялық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген