Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

География

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама: «5В011600 – География».
Оқу деңгейі: Бакалавриат (білім беру).
Емтихандар: Ұлттық Бірыңғай Тест қорытындысы
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 4 жыл.
Бакалавр дайындау бағыты бойынша «География» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• ғылым және білім беру саласындағы жұмыстар, оқушыларды география бойынша дайындау;
• Кәсіби қызметтік сараптама, салалық және мемлекеттік ғылыми-зерттеу ұйымдары, өткізумен айналысатын кешенді географиялық зерттеулердің салалық, аймақтық, ұлттық және жаһандық проблемаларды бірлесіп мамандармен және білікті ғылыми қызметкерлер, ғылыми-зерттеу қызметін және ғылыми құжаттамасын әзірлеу, жарияланымдар мен есептер.
Бейінді пәндер:
• экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе;
• картография және топография негіздері;
• географиялық зерттеу әдістері;
• географияны оқыту әдістемесі;
• дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы;
• көлік географиясы және агроөнеркәсіп кешені;
• халықтар географиясы, демография негіздерімен;
• географиялық зерттеулердегі ГАЖ.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен географияның дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ҚР жетекші профессорлары;
• Бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңа әдістемелер мен техникалық құралдар;
• география, геоинформатика және т. б. салаларда қазіргі заман талабына сай жоғары білікті мамандарды дайындау орталығы;
• жаңа технологиялар мен бағдарламаларды қолдана отырып оқыту: GPS қабылдағыштары, ArcGIS 10.1 лицензиялық бағдарламасы, MapInfo, ENVY, Erdas Imagine және т. б.
Халықаралық байланыстары:
Зальцбург университетінің геоинформатика департаменті (Аустрия), Лейбниц елтану институты (Германия), Лейпциг университетінің география институты (Германия), Глазго университеті (Ұлыбритания), Ноттингем университеті (Ұлыбритания), Батыс - Венгрия университеті (Венгрия), Амстердам еркін университеті (Нидерланды), ҚХР ҒА География ғылымдары мен табиғат ресурстарын зерттеу институты (ҚХР), М.В. Ломоносов атындағы ММУ, РХДУ, РҒА география институты (Ресей) және т.б.
Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
Қазақстан Республикасының орта мектептері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
География
Мамандық шифры
5B011600
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
60
ОРЫС
60

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім берудегі менеджмент
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – білім беру үрдісі мен педагогикалық басқару принциптері және заңдалықтары бойынша студенттердің білімдерін қалыптастыру. Курсты оқыту нәтижесінде келесі қабілеттері қалыптасады:педагогикалық басқаруды бағалау және талдау, педагогикалық әрекетке түрткі, жоспаралау, өзін өзі басқару қабілетін қалыптастыру. Басқарушылық ойлардың дамуы және басқару мәдениетін тәрбиелеу, әртүрлі деңгейлердің педагогикалық жүйелеріндегі басқару принциптерімен, заңдылықтарымен таныстыру; педагогикалық үрдісті, тиімді шешім қабылдау шарттарын айқындау мен басқаруды Пәнді оқыту барысында студенттер келесі қырларын қарастырады: педагогикалық менеджменттің теориялық негіздерін; педагогикалық менеджменттің қалыптасу тарихын ғылыми теория ретінде; әлеуметтік-педагогикалық үдерісті басқарудағы менеджмент принциптерін білу; - жобалау, ынталандыру, жоспарлау, талдау; кәсіби іс-әрекет стильдерін анықтау; өзін-өзі жүзеге сыру дағдылары мен білігі; - айналадағылардың іс-әрекеті мен өз іс-әрекеттерін жоспарлау мен ұйымдастыру; -педагогикалық менеджментте ынталандыру дағдылары

География ғылымындағы әдістер және теория
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

География ғылымындағы әдістер және теория
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиядағы технологиялар және инновациялық әдістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курста географияны оқытудың маңызы мен негізгі қағидалары, студенттерді оқытудың әдістері мен тәсілдерін қолданудың ерекшеліктері, географияны оқытудың ұйымдастырылуымен таныстыру қарастырылады. Пәннің мақсаты: Студенттер бойында география сабақтарында интербелсенді технологияларды пайдалану жайлы инновациялық көзқарас қалыптастыру. Оқу сабақтарының тиімділігін арттыру үшін білім беру ортасының дамуын қамтамасыз етуші заманауи педагогикалық технологияларды үйрену. Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән интербелсенді оқыту технологияларының мәні, мазмұны, әдістері мен тәсілдері, түрлері және құралдары жайлы көзқарас қалыптастырады. Қазақстандық білім беру кеңістігін жаңғырту жағдайында бұл пәннің өзектілігі заманауи педагог алдындағы тұрған міндеттерден көрінеді: жан-жақты дамыған оқушы тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу; оқушының шешім қабылдау бойынша жауапкершілік сезімдерін, толеранттылық, және түрлі ақпараттармен жұмыс істеу қабілеттіліктерін жетілдіру; үнемі өзінің педагогикалық шеберлігін шыңдап отыру. Күтілетін нәтижелер: Білімі: - оқытудың зерттеушілік және ізденушілік үлгілерін; - оқу қызметін ұйымдастыру түрлерін; - жобалау әдісін, жобалау кезеңдерін; - ой салушы проблемалық мәселелердің шешімдерін; - географиялық ғылымдарды оқыту процесінің маңызды тәсілдері мен мақсатын, құрылымы мен құрылысын түсіну; - жаңа буын мектептеріндегі географияны оқыту процесін ұйымдастырудың теориялық негіздерін. Шеберлігі: - географияны оқыту процесіне ықпал етуші барлық факторларды жіктеу мен талдау; - географияны оқытудың тұжырымдамалық негіздеріне сүейене отырып, саналы түрде және шығармашылық тұрғыдан жаңа буын оқулықтарын саралау; - оқу шарттарына сәйкес келетін оқу процесін ұйымдастырудың үлгілерін таңдау.

Географиялық зерттеулердегі ГАЖ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: географиялық мәліметтерді өңдегенде заманауи геоақпараттық технологияларды қолданумен студенттерді таныстыру.Міндеттері: географиялық зерттеулерде ГАЖ-дың орнын анықтау, ГАЖ технологиясын мәліметтерді өңдеуде және қолдану, географияда геоақпараттық жүйе жайлы көрініс құрастыру, ГАЖ бағдарламасының өнімдері арқылы тақырыптық пен жалпы географиялық картарлар құрастыру.Пәннің қысқаша мазмұны: пән географиялық мәліметтер базасында және геоақпараттық технологиялар негізінде геокескіндемені қолдану технологиясын қамтиды. Болашақта алынған білім географиялық мәліметтер жүйесін құрастыруда қолданылуы мүмкін және талдау, болжау мен жан-жақты географиялық зерттеу жүргізуде қолданылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті:білу: заманауи әдістер мен әдістемелер, негізгі түсінік пен географиялық мәліметтер жүйесінің анықтамасын, географиялық және картографиялық дерекқорларымен жұмыстың шартын, негізгі мағлұматтарды өңдеу мен жинақтаудың негізгі технологиясын, географиялық тапсырмаларды шешуде геоақпарат жүйесінің заманауи рөлін.істеу: жұмыс нәтижесін жалпылау, кесте жасау, графиктер жасау, алынған географиялық және статистикалық тәсілдер негізінде қима құрастыру, ГАЖ құрастырудағы бағдарламалық-технологиялық, құрал-саймандық құралдарды пайдалануды.меңгеру: ГАЖ технолгиясы көмегімен географиялық зерттеулерде анализ жасай білу, ГАЖ технологиясы көмегімен карта құрастыру ерекшелігін білу, географиялық карта және атластармен жұмыс жасау, географиялық зерттеулерде географиялық ақпараттарды қолдану ерекшелігін.

Географиялық зерттеулердегі ГАЖ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: географиялық мәліметтерді өңдегенде заманауи геоақпараттық технологияларды қолданумен студенттерді таныстыру.Міндеттері: географиялық зерттеулерде ГАЖ-дың орнын анықтау, ГАЖ технологиясын мәліметтерді өңдеуде және қолдану, географияда геоақпараттық жүйе жайлы көрініс құрастыру, ГАЖ бағдарламасының өнімдері арқылы тақырыптық пен жалпы географиялық картарлар құрастыру.Пәннің қысқаша мазмұны: пән географиялық мәліметтер базасында және геоақпараттық технологиялар негізінде геокескіндемені қолдану технологиясын қамтиды. Болашақта алынған білім географиялық мәліметтер жүйесін құрастыруда қолданылуы мүмкін және талдау, болжау мен жан-жақты географиялық зерттеу жүргізуде қолданылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті:білу: заманауи әдістер мен әдістемелер, негізгі түсінік пен географиялық мәліметтер жүйесінің анықтамасын, географиялық және картографиялық дерекқорларымен жұмыстың шартын, негізгі мағлұматтарды өңдеу мен жинақтаудың негізгі технологиясын, географиялық тапсырмаларды шешуде геоақпарат жүйесінің заманауи рөлін.істеу: жұмыс нәтижесін жалпылау, кесте жасау, графиктер жасау, алынған географиялық және статистикалық тәсілдер негізінде қима құрастыру, ГАЖ құрастырудағы бағдарламалық-технологиялық, құрал-саймандық құралдарды пайдалануды.меңгеру: ГАЖ технолгиясы көмегімен географиялық зерттеулерде анализ жасай білу, ГАЖ технологиясы көмегімен карта құрастыру ерекшелігін білу, географиялық карта және атластармен жұмыс жасау, географиялық зерттеулерде географиялық ақпараттарды қолдану ерекшелігін.

Географиялық зерттеулердің тәсілдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: географиялық мәліметтерді жинақтау мен өңдеуде физикалық географиялық және экономикалық географиялық тәсілдер жайлы толық көрініс беру. Міндеттері: географиялық мәліметтерді өңдеу, талдау және саралау үшін географиялық зерттеу тәсілдерін пайдалану. Қысқаша мазмұны: пән камералдық және далалық жағдайдағы кешенді географиялық зерттеулердің негізгі тәсілдерімен таныстырады. Табиғи үдеріспен құбылыстарды бақылау арқылы алынған өңделген статистикалық мәліметтерді қолдану тәсілін білу және тәжірибеде жалпы ғылыми тәсілдерді қолдану. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географиялық мәліметтерді талдау мен саралау және өңдеу үшін географиялық зерттеу тәсілдерін білу; істеу: табиғи үдеріспен құбылыстарды бақылау арқылы алынған, өңделген статистикалық мәліметтерді қолдану тәсілін білу және тәжірибеде жалпы ғылыми тәсілдерді қолдану.

Географиялық зерттеулердің тәсілдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: географиялық мәліметтерді жинақтау мен өңдеуде физикалық географиялық және экономикалық географиялық тәсілдер жайлы толық көрініс беру. Міндеттері: географиялық мәліметтерді өңдеу, талдау және саралау үшін географиялық зерттеу тәсілдерін пайдалану. Қысқаша мазмұны: пән камералдық және далалық жағдайдағы кешенді географиялық зерттеулердің негізгі тәсілдерімен таныстырады. Табиғи үдеріспен құбылыстарды бақылау арқылы алынған өңделген статистикалық мәліметтерді қолдану тәсілін білу және тәжірибеде жалпы ғылыми тәсілдерді қолдану. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географиялық мәліметтерді талдау мен саралау және өңдеу үшін географиялық зерттеу тәсілдерін білу; істеу: табиғи үдеріспен құбылыстарды бақылау арқылы алынған, өңделген статистикалық мәліметтерді қолдану тәсілін білу және тәжірибеде жалпы ғылыми тәсілдерді қолдану.

Географияны оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Оқытудың мақсаттарын (не үшін оқыту?), орта мектепте географиялық білім берудің мазмұнын (неге оқытамыз?), оқытуды ұйымдастырудың әдістері мен формаларын (қалай оқытамыз?), географияны оқыту құралдарын (ненің көмегімен оқыту?), географияны оқыту үдерісіндегі білім алушыларды тәрбиелеу мен ақыл-естің дамуының, білімді қабылдауының арасындағы бірлікке жетудің тәсілдері мен өзара байланыстарын зерттеу. Пәннің қысқаша сипаттамасы: Курста географияны оқыту әдістемесінің мақсаты мен міндеттері, оқытудың әдістемелік жүйесіне кіретін оқытудың мақсаты, мазмұны, түрлері, әдістері мен құралдары қарастырылады. Пәннің мазмұны оқыту заңдылықтары мен принциптерін қарастыруға мүмкіндік береді. Пән жалпы білім беретін мектептің базалық және бейіндік деңгейінде оқыту технологияларын жан-жақты ашады. Географияны оқытудың сыныптан және мектептен тыс формалары. География кабинеті. Пәнаралық байланыстар. Оқу кұралдарымен жұмыс түрлері. Электронндық оқулықтардың ерекшеліктері. Табиғи және әлеуметтік- экономикалық үдерістер мен құбылыстарды модельдеу (үлгілеу) жайлы материалдар оқытылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: оқыту әдістері мен дамуының ерекшеліктерін; географиялық білім берудің мазмұны мен құрылымын; географияны оқытудың әдістері мен құралдарын; сыныптан тыс жұмыстың мәні мен мақсатын. істеу: географияны оқытудағы жаңа технологияларды пайдаланып практикада теориялық білімдерін қолдану; географиялық көрнекіліктерлі құрастыру және олармен жұмыс істеу; білім алушылармен тәрбиелік жұмыста, психологиялық сұрақтарда бағдарлана алу.

Геология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жердегі өмірдің пайда болуы мен дамуы, органикалық әлемнің негізгі эволюциялық кезеңдері, геологиялық жасы туралы түсінік, магмалық, метаморфтық жыныстар, халықаралық геохронологиялық шкаламен таныстыру. Міндеттері: жер қабығының геологиялық құрылысы туралы, ярусты құрылымы, минерологиялық құрамы, химиялық, минералды және петрографикалық құрылымы, жер қабығының қалыптасуы мен дамуындағы және пайдалы қазбалардың пайда болу мен қалыптасуында, жер қабығындағы тау жыныстарының орналасу түрлеріне, жердің геологиялық тарихында, геологиялық графиктардың басты түрлерінде және олардың құрылу әдістері мен белгілерінде, геологиялық ортаның техногенді өзгеруінде, тау жұмыстарын жүргізу кезінде жер қойнауын тиімді пайдалану мен қорғауға бағытталған маңызды жағдайлардағы эндогенді, экзогнді және геологиялық үрдістер және олардың ролі туралы түсінік қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: пән тапсырмаларды, әдістерді, геологиялық зерттеулерді, Жер туралы жалпы мәліметтерді, жер қабығының тік және көлбеулілігін қарастырады. Жер қабығының химиялық, минерологиялық заттық құрамы мен жер қабығының геолгиялық жүйесін зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: геология ғылымының негізгі түсініктерін, терминдерін және категорияларын; құрылыс, жас, рельеф генезисі, минералдар; эндогендік және экзогендік геологиялық процестердің айырмашылығы, маңызы мен мәні; істеу: топографиялық карталар бойынша бедер пішіндерін морфометриялық әдіспен өлшеу, кестелер мен мәліметтер бойынша графиктар мен диаграммалар тұрғызу, геология ғылымының категориялары, терминдері, басты түсініктері; минерал мен бедердің генезисі, жасы, қалыптасуы, экзогенді және эндогенді геологиялық үрдістердің айырмашылықтарын, тектоникалық жылжулар мен магматизм; меңгеру: тау-жыныс түзуші және рудалы минералдарды анықтау маңыздылығын, ең көп тараған тау-жыныстарын ажырата алуды, геологиялық картаны оқуды, геологиялық кесілімдер мен стратегрификалық бағаналар құруды.

Геология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жердегі өмірдің пайда болуы мен дамуы, органикалық әлемнің негізгі эволюциялық кезеңдері, геологиялық жасы туралы түсінік, магмалық, метаморфтық жыныстар, халықаралық геохронологиялық шкаламен таныстыру. Міндеттері: жер қабығының геологиялық құрылысы туралы, ярусты құрылымы, минерологиялық құрамы, химиялық, минералды және петрографикалық құрылымы, жер қабығының қалыптасуы мен дамуындағы және пайдалы қазбалардың пайда болу мен қалыптасуында, жер қабығындағы тау жыныстарының орналасу түрлеріне, жердің геологиялық тарихында, геологиялық графиктардың басты түрлерінде және олардың құрылу әдістері мен белгілерінде, геологиялық ортаның техногенді өзгеруінде, тау жұмыстарын жүргізу кезінде жер қойнауын тиімді пайдалану мен қорғауға бағытталған маңызды жағдайлардағы эндогенді, экзогнді және геологиялық үрдістер және олардың ролі туралы түсінік қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: пән тапсырмаларды, әдістерді, геологиялық зерттеулерді, Жер туралы жалпы мәліметтерді, жер қабығының тік және көлбеулілігін қарастырады. Жер қабығының химиялық, минерологиялық заттық құрамы мен жер қабығының геолгиялық жүйесін зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: геология ғылымының негізгі түсініктерін, терминдерін және категорияларын; құрылыс, жас, рельеф генезисі, минералдар; эндогендік және экзогендік геологиялық процестердің айырмашылығы, маңызы мен мәні; істеу: топографиялық карталар бойынша бедер пішіндерін морфометриялық әдіспен өлшеу, кестелер мен мәліметтер бойынша графиктар мен диаграммалар тұрғызу, геология ғылымының категориялары, терминдері, басты түсініктері; минерал мен бедердің генезисі, жасы, қалыптасуы, экзогенді және эндогенді геологиялық үрдістердің айырмашылықтарын, тектоникалық жылжулар мен магматизм; меңгеру: тау-жыныс түзуші және рудалы минералдарды анықтау маңыздылығын, ең көп тараған тау-жыныстарын ажырата алуды, геологиялық картаны оқуды, геологиялық кесілімдер мен стратегрификалық бағаналар құруды.

Геология палеогеография негіздерімен
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоморфология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Геоморфология

Геоморфологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жер бедерінің дамуы мен тарихы, генезисі, геоморфологиялық аудандастырылуы мен құрылымымен таныстыру. Міндеттері: бедер туралы теориялық бiлiм негiзiнде геоморфологияның негiзгi терминдерiмен, ұғымдарымен және қазiргi зерттеулерде қолданылатын геоморфологиялық әдiстерді таныстыру. Қысқаша мазмұны: пән эндогендік және экзогендік факторларының өзара әрекеттесуі нәтижесі ретінде бедерді зерттеуді, бедер қалыптастыруда тектониканың әсері мен геоморфолгиядағы жүйелік талдауды қарастырады. Морфоқұрылым мен морфомүсіндер және бедер морфологиясы, генезисі, жасы туралы жалпы түсінік береді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: жер беті бедерін зерттеу негіздерін, оның даму заңдары мен анықталған заңдылықтарды тәжірибелік тапсырмаларды шешуде қолдануды, жіктеме әдістері мен геоморфология терминдерін; істеу: төрттік шөгінділердің генетикалық типтерін анықтау және олар арқылы бедер пішіндерінің генезисін анықтау, морфологиялық және генетикалық бедер ерекшеліктерімен танысу, белгілі бедер және төрттік шөгінділермен байланысты пайдалы қазбалар орынын анықтауды; меңгеру: географиялық ландшафттардың басқа компоненттерімен бедер байланысын анықтап білуді.

Геоморфологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жер бедерінің дамуы мен тарихы, генезисі, геоморфологиялық аудандастырылуы мен құрылымымен таныстыру. Міндеттері: бедер туралы теориялық бiлiм негiзiнде геоморфологияның негiзгi терминдерiмен, ұғымдарымен және қазiргi зерттеулерде қолданылатын геоморфологиялық әдiстерді таныстыру. Қысқаша мазмұны: пән эндогендік және экзогендік факторларының өзара әрекеттесуі нәтижесі ретінде бедерді зерттеуді, бедер қалыптастыруда тектониканың әсері мен геоморфолгиядағы жүйелік талдауды қарастырады. Морфоқұрылым мен морфомүсіндер және бедер морфологиясы, генезисі, жасы туралы жалпы түсінік береді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: жер беті бедерін зерттеу негіздерін, оның даму заңдары мен анықталған заңдылықтарды тәжірибелік тапсырмаларды шешуде қолдануды, жіктеме әдістері мен геоморфология терминдерін; істеу: төрттік шөгінділердің генетикалық типтерін анықтау және олар арқылы бедер пішіндерінің генезисін анықтау, морфологиялық және генетикалық бедер ерекшеліктерімен танысу, белгілі бедер және төрттік шөгінділермен байланысты пайдалы қазбалар орынын анықтауды; меңгеру: географиялық ландшафттардың басқа компоненттерімен бедер байланысын анықтап білуді.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзінің физикалық географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ғылыми ойлау дәрежесін дамыту, экономикалық, әлеуметтік, саяси үдерістердің ерекшеліктерін түсіндіргенде білімдерін пайдаландыру. Міндеттері: қазіргі маңызды жаһандық мәселелер негізінде экономикалық географиялық талдау тәсілдерін меңгеру, әлемдік экономикалық, әлеуметтік, саяси мәселелердің ерекшеліктері жайлы түсінік беру. Пәннің қысқаша мазмұны: қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасты зерттейді, өндіріс дамитын географиялық орта, географиялық орта мен өндіріс және оның заңдылықтары арасында нақты кеңістіктік өзара байланыс орнатады. Адамдардың орналасуын зерттейді, олардың еңбектік тәсілін, өндірістік тәжірбиесін, географиясы мен қоныстану түрлерін, өндіріс күштерінің нақты бар аумақтық жүйесін көрсетеді және кешендердің даму заңдылықтары мен орналасуын, ғылыми негізделген экономикалық аймақтануды жасайды. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: экономикалық, әлеуметтік,саяси географияның негізгі әдістемесін, әлем аймақтары мен елдердің экономикалық ерекшеліктерін,жаһандық, әлеметтік, экономикалық географиялық үдерістердің өзара байланысын, халықаралық еңбек бөлінісін. Әртүрлі әлеуметтік-экономикалық өлшемдерге сәйкес елдердің тұрпаттамасын анықтай білу, геосаясатта негізгі бағытты түсіндіру, географиялық болжамдар жасай. істеу: аумақтың шаруашылық және табғи потенциалына талдау жасау, аумақтың экономикалық-географиялық құрылымы мен сипаттамасын білу, еңбектің ықпалдастығы мен аумақтық бөлінісін, жаһандану үдерісін,әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс.

Жалпы жертану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпы жертану

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пән педагогикалық мамандықтарға арналған және кәсіби бағытқа ие болып табылады. Ол онтогенездің әр түрлі кезеңіндегі ағзаның өмір сүруінің ерекшеліктері, дене мүшелерінің қызметі, дене мүшелері мен жалпы ағзаның оның өсуі мен дамуына байланысты жүйесін, сонымен қатар мектеп гигиенасы жайлы қазіргі мәліметтер мәселелерін қамтиды. Жастық физиология мен мектеп гигиенасының рөлі мен маңыздылығы қазіргі замандық жағдайларда бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрлер дайындауда арта түсті. Бұл көбіне мектеп оқушыларының білім көлемі мен сапасының артуымен, компьютерлік техниканы кең пайдалану, психо-эмоционалдық және интеллектуалды шиеленістің жоғары деңгейіндегі инновациялық білім беру жүктемелерінің ықпалының өсуімен түсіндіріледі. Осы жағдайда тәрбиелеу және оқытудағы педагогикалық нәтижелілік оқушылардың денсаулығын қорғау мен бекітуге бағытталған балалар мен жас өспірімдердің анатомо-физиологиялық ерекшеліктері, гигиеналық талаптары мен нормаларын қаншалықты есепке алғандығына тікелей тәуелді болып келеді. Мақсаты: болашақ педагог маманғабалалар мен жасөспірімдердің ағзасының анатомо-физиологиялық ерекшеліктері, оның қоршаған ортамен байланысы туралы заманауи мәліметтер беру, мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау мен нығайту негізінде жатқан білім мен заңдылықтарды игеру, олардың әр түрлі оқу қызметінің түрлерінде жоғары еңбек қабілеттілігін ұстануына үйрету. Міндеттер: - Болашақ педагог студенттерді бала ағзасының құлысы мен қызметінің ерекшеліктері туралы, балалар мен жас өспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары жайлы біліммен қамтамасыз ету; - Адам дене мүшелерінің құрылымы мен қызметінің тұтастығы, олардың филогенез бен онтогенез үрдісіндегі өзгергіштігі, жалпы өзгеріске ұшыраға қоршаған орта, еңбек жағдайы, әлеуметтік жағдай мен физикалық жаттығулардың ағзаның құрылымы мен дамуына ықпалы жайлы студенттерде ғылыми түсінік қалыптастыру; - Сезіну, қабылдау, назар, есте сақтау, физиологиялық сөйлеу негіздері мен эмоционалдық реакциялар сияқты күрделі психикалық үрдістердің физиологиялық механизмін зерттеу; - Мектептегі оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруға арналған гигиеналық нормалар мен талаптармен студенттерді таныстыру; - Педагогикалық және физиологиялық ғылымдар шегінде қалыптасқан проблемаларға студенттердің белсенді қызығушылықтарын ояту. Пән аяқталған соң стідент білуі қажет: - Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтарын; - Жүйке жүйесінің физиологиясы мен гигиенасын, жоғарғы жүйке қызметін және оның баланың даму үрдісіндегі қалыптасуын, жастық ерекшеліктерін; - Заманауи жағдайда балалар мен жасөспірімдердің жыныстық даму мен тәрбиелеудің жастық ерекшеліктерін; - Тірек-қозғаушы аппараттың жастық ерекшеліктері мен гигиенасын; - Ас қорыту мүшелерінің, зат алмасу, энергия алмасу, тамақтану гигиенасының жастық ерекшеліктерін; - Ғимараттарға, сыныптарға, қоршаған орта ауасына, оқу бөлмелерінің жарығына және мектеп жабдығына гигиеналық талаптарды; - Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын сақтаудың негіздерін. Студент жасай білуі тиіс: - Бала ағзасының күрделі құрылымы жайлы жақсы хабардар болу, оның құрамы болып табылатын бөлшектер мен мүшелердің орналасуын еркін анықтай алу; - Биологиялық жастың интегралды және жеке көрсеткіштерін, физикалық денсаулығының морфологиялық критерийлерн анықтай алу; - Білім беру мекемелерінде тәрбиелеу мен оқыту үрдістерінде санитарлық-гигиеналық жағдайларды бағалау әдісін қолдана алу. Пәнді игеру процесінде студент келесі компетенцияларды қалыптастырады және көрсетеді: - Білім алу және кәсіби қызметте заманауи әлемнің жаратылыстанулық- ғылыми көрінісі туралы білімін қолдануға қабілетті; - Өз интеллектуалды дамуы, мәдени деңгейінің, кәсіби компетенциясының жоғарлауы, өз денсаулығының сақталуы, адамгершілік және физикалық жағынан өзін кемелдендіру үшін таным әдістері мен құралдарын, оқу мен өзін бақылау әдістерін қолдана алады; - Оқу-тәрбие үрдісінде және оқудан тыс уақыттағы қызметінде оқушыларының өмірі мен денсаулығын сақтауға дайын.

Жертану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: географиялық зоналық заңдарын, географиялық қабыққа экологиялық факторлардың әсер етуін зерттеу. Міндеттері: географиялық қабықтағы үрдістермен себептердің себеп салдарын түсіну және оларды негіздеуде антропогендік әсерді болжай алу. Қысқаша мазмұны: курс географиялық қабықты, оның құрылысы мен кеңістіктік дифференциациясы, негізгі географиялық заңдылықтарын, эволюция заңдарын, мақсаттарын, зат айналымы және қуатын, жер шары эволюциясының негізгі теорияларын оқып үйренуге бағытталған. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ойлау мәдениетіне ие болу, жалпылауға қабілетті болу, талдауға, ақпаратты қабылдауға, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау; істеу: жер бетіндегі географиялық заңдылықтар, жер шары эволюциясының негізгі теорияларын талдай.

Жертану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: географиялық зоналық заңдарын, географиялық қабыққа экологиялық факторлардың әсер етуін зерттеу. Міндеттері: географиялық қабықтағы үрдістермен себептердің себеп салдарын түсіну және оларды негіздеуде антропогендік әсерді болжай алу. Қысқаша мазмұны: курс географиялық қабықты, оның құрылысы мен кеңістіктік дифференциациясы, негізгі географиялық заңдылықтарын, эволюция заңдарын, мақсаттарын, зат айналымы және қуатын, жер шары эволюциясының негізгі теорияларын оқып үйренуге бағытталған. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ойлау мәдениетіне ие болу, жалпылауға қабілетті болу, талдауға, ақпаратты қабылдауға, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау; істеу: жер бетіндегі географиялық заңдылықтар, жер шары эволюциясының негізгі теорияларын талдай.

Картография негіздері және топография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге географиялық карта және басқа да картографиялық еңбектер туралы, олардың құрылымдары, зерттеулері мен ғылыми және тәжірибелік жұмыстарда қолданулары туралы білім беру. Міндеттері: геогргафиялық нысандардың картометриялық, морфометриялық және басқа да көрсеткіштерін алу мақсатында, картографиялық еңбектерді тиімді қолдана отырып, заманауи және дәстүрлі әдістер арқылы тақырыптық және жалпыгеографиялық карталарды жасауды үйрету. Қысқаша мазмұны: пән картография ғылымының даму тарихын және географиялық карталардың математикалық негізін, картографиялық еңбектердің классификацияларының жалпы принциптерін, географиялық картаның анықталуын және негізгі қасиеттерін, карталардың құрылу және пайдаланау негіздерін көрсетеді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: картографиялық шығармаларды құруда ақпараттарды еркін меңгеру, картада бейнеленген территориялық құбылыстар туралы түсінік болуы; құрастыру әдістерін білу, көркемдеу, сандық пішіндегі тақырыптық карталарды дайындай білу, карталардың жаңа түрлерін құрастыра білу.

Картография негіздері және топография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге географиялық карта және басқа да картографиялық еңбектер туралы, олардың құрылымдары, зерттеулері мен ғылыми және тәжірибелік жұмыстарда қолданулары туралы білім беру. Міндеттері: геогргафиялық нысандардың картометриялық, морфометриялық және басқа да көрсеткіштерін алу мақсатында, картографиялық еңбектерді тиімді қолдана отырып, заманауи және дәстүрлі әдістер арқылы тақырыптық және жалпыгеографиялық карталарды жасауды үйрету. Қысқаша мазмұны: пән картография ғылымының даму тарихын және географиялық карталардың математикалық негізін, картографиялық еңбектердің классификацияларының жалпы принциптерін, географиялық картаның анықталуын және негізгі қасиеттерін, карталардың құрылу және пайдаланау негіздерін көрсетеді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: картографиялық шығармаларды құруда ақпараттарды еркін меңгеру, картада бейнеленген территориялық құбылыстар туралы түсінік болуы; құрастыру әдістерін білу, көркемдеу, сандық пішіндегі тақырыптық карталарды дайындай білу, карталардың жаңа түрлерін құрастыра білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: Қазақстанның географиялық ортасы, оның экономикасы мен мәдениетінің дамуын анықтайтын, табиғи-экономикалық берілістері мен тарихи шарттары көрсетіледі. Оның қазіргі заманғы экономикалық және социальды түрде, үлкен потенциалы, және де ары қарай дамудағы жағдайы мен жетістіктері, ТМД-дағы және әлемдік бірлестіктегі Қазақстанның орны мен еңбек бөлісіндегі оның халықаралық рөлі қарастырылған. Әрбір бес экономикалық ауданына мінездеме берілген, және оның ерекшеліктері көрсетілген. Міндеттер: ПТК мен ТПК тұратын күрделі құрылымдық кешен ретінде Қазақстан Республикасының экономикасы мен табиғатына түпкілікті анализ беру; ТПК және табиғи комплекстердің жүйелері мен мәндерін зерттеу, елдің жеке аумақтарының экономикалық географиялық негіздерін уйрену. Пәнді оқу барысында студент: Білу: Қазақстанның экономикалық географиясының негізгі мәні мен мағынасын, қазіргі заманғы әдісі мен әдістемелерін;Қазақстанның табиғи-аумақтық кешендерін; экономикалық-географиялық зерттеу әдісін; Қазақстан картасындағы экономикалық-географиялық нысандарды (номенклатурасын) білу; Істей білу: жұмыс нәтижесін бағалау, алған білім негізінде және статистикалық әдістер арқылы алынған кескіндер, диаграммалар, сызбалар, кестелер жасауды; қоршаған ортаның адамның шаруашылық жағдайы мен денсаулығына әсерін; аумақтардың экономикалық және әлеуметтік өзара байланысын аша білу. Меңгеру: статистикалық әдістер негізінде жұмыс нәтижесін құрастыру, диаграммаларды, графиктерді, профильдерді, таблицаларды жасау дағдыларын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның физикалық географиясы (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: адамның шаруашылық әрекетімен байланысты Қазақстанның табиғаты мен оның компоненттерінің қалыптасу заңдылықтары мен жағдайларымен таныстыру. Міндеттері: выявление приоритетных ландшафтообразующих факторов, определяющие разнообразие ландшафтов страны: географическое положение, история развития основных тектонических структур, их связь с вертикальной расчленённостью рельефа, климатом, почвенным и растительным покровом, антропогенной освоенностью, рациональным использованием природной среды, региональными проблемами по борьбе с неблагоприятными последствиями эксплуатации природы. Пәннің қысқаша мазмұны: еліміздің табиғи кешендері мен жағдайларының ерекшеліктері мен заңдылықтарын, ерте заманнан қазіргі күнге дейінгі ел аумағының физикалық-географиялық зерттелу тарихы, бедердің қалыптасуы мен даму тарихы, геологиясы мен геоморфологиясы, жаһандық жылынуға байланысты климаттық жағдайлар мен өзгерістер, жер беті сулары, топырақ-өсімдік және жануарлар жамылғысы мен қоршаған ортаны қорғау және қазіргі экологиялық жағдай зерттеледі. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ел бедерінің қалыптасу тарихы, табиғаттың палеозой, мезозой мен кайнозойдағы ерекшеліктері, елдің ландшафттық зоналарының кеңістік дифференциациясының негізгі табиғи заңдылықтары, тау жүйелері мен вертикалды белдеуліктің негізгі физикалық-географиялық ерекшеліктері, ел аймақтарының басты географиялық номенклатуралық бірліктері, Қазақстан мен оның жеке аймақтарының жалпы және компоненттік физикалық-географиялық сипаттамасын; істеу: географиялық номенклатурсын жетік игеруді, аранайы және кескін карталармен жұмыс, физикалық-географиялық аудандастыру сызбаларын құрастыру, табиғи ортаның қалыптасуындағы физикалық-географиялық әсерді талдау, әдеби және картографиялық деректемелер бойынша жалпы және аймақтық физикалық-географиялық сипаттамаларды құрастыру, елдің әр-түрлі аймақтарына салыстырмалы талдау; меңгеру: контур карталарда негізгі орографиялық элементтер сызуда кешенді физикалық-географиялық сызбалар, қималар құрастыруды, континенталдылық деңгейі, құрғақтылық және ылғалдылық индексі, температураның маусымдық көрсеткіштері сияқты климаттық көрсеткіштерді анықтауды.

Қазақстанның физикалық географиясы (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: адамның шаруашылық әрекетімен байланысты Қазақстанның табиғаты мен оның компоненттерінің қалыптасу заңдылықтары мен жағдайларымен таныстыру. Міндеттері: выявление приоритетных ландшафтообразующих факторов, определяющие разнообразие ландшафтов страны: географическое положение, история развития основных тектонических структур, их связь с вертикальной расчленённостью рельефа, климатом, почвенным и растительным покровом, антропогенной освоенностью, рациональным использованием природной среды, региональными проблемами по борьбе с неблагоприятными последствиями эксплуатации природы. Пәннің қысқаша мазмұны: еліміздің табиғи кешендері мен жағдайларының ерекшеліктері мен заңдылықтарын, ерте заманнан қазіргі күнге дейінгі ел аумағының физикалық-географиялық зерттелу тарихы, бедердің қалыптасуы мен даму тарихы, геологиясы мен геоморфологиясы, жаһандық жылынуға байланысты климаттық жағдайлар мен өзгерістер, жер беті сулары, топырақ-өсімдік және жануарлар жамылғысы мен қоршаған ортаны қорғау және қазіргі экологиялық жағдай зерттеледі. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ел бедерінің қалыптасу тарихы, табиғаттың палеозой, мезозой мен кайнозойдағы ерекшеліктері, елдің ландшафттық зоналарының кеңістік дифференциациясының негізгі табиғи заңдылықтары, тау жүйелері мен вертикалды белдеуліктің негізгі физикалық-географиялық ерекшеліктері, ел аймақтарының басты географиялық номенклатуралық бірліктері, Қазақстан мен оның жеке аймақтарының жалпы және компоненттік физикалық-географиялық сипаттамасын; істеу: географиялық номенклатурсын жетік игеруді, аранайы және кескін карталармен жұмыс, физикалық-географиялық аудандастыру сызбаларын құрастыру, табиғи ортаның қалыптасуындағы физикалық-географиялық әсерді талдау, әдеби және картографиялық деректемелер бойынша жалпы және аймақтық физикалық-географиялық сипаттамаларды құрастыру, елдің әр-түрлі аймақтарына салыстырмалы талдау; меңгеру: контур карталарда негізгі орографиялық элементтер сызуда кешенді физикалық-географиялық сызбалар, қималар құрастыруды, континенталдылық деңгейі, құрғақтылық және ылғалдылық индексі, температураның маусымдық көрсеткіштері сияқты климаттық көрсеткіштерді анықтауды.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дүние жүзінің физикалық географиясын, ландшафты шаруашылықтық игеруді меңгеру, оның таралуы, жалпы планетарлық және ірі аймақтық заңдылықтарының пайда болун тану, сонымен қатар жер шарының құрлықтық бөлігіндегі әт-түрлі табиғи құрылымдарда ландшафттардың қарқынды шаруашылықтық өзгеруі мен бапғыттары жайлы түсінік беру. Міндеттері: материктердің қазіргі ландшафттарды қалыптастырушы географиялық жағдайы, табиғи ортаның даму тарихы, морфоқұрылымдық, литологиялық және геоморфологиялық ерекшеліктері, климат, топырақ-өсімдік жамылғысынымен түрлі табиғи факторлардың адам шаруашылық әрекетінің нәтижесінде қоршаған ортаға әсерін талдау. Пәннің қысқаша мазмұны: Жер шарының табиғи жағдайлары мен ерекшеліктерін, табиғат пен оны саралау факторларының тұтастығын зерттейді. Физикалық географияда әр-түрлі эмпирикалық байланыстарды орнатуда, теориялық қорытындыларды алуда қолданылатын негізгі әдістер мен оңтүстік және солтүстік жарты шардадың табиғатына жалпы сипаттама беріледі, Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географиялық қабықтағы факторлардың өзара байланысын анықтаушы кеңстіктік дифференцация заңдылықтарын, табиғаттың қазіргі келбетінің қалыптасуы мен даумының тарихи кезеңдерін, табиғи аумақтық кешендердің тұтас сипаттау принциптері – физикалық-географиялық елмен оның топтары (субконтиненттер), әр аймақ бойынша адам мен табиғаттың өзара қатыныасының ерекшеліктерін; істеу: жердің әр аймағының табиғатын көрнекі сипаттауды, ұқсастық пен айырмашылықтарын анықтауды, статистикалық және картографиялық материалдарды талдауды, кестелер, графиктер, картографиялық сызбалар, физикалық-географиялық қималар т.б. пайдаланып, жалпы географиялық заңдылықтарды анықтауды, анықтамалықтар мен ғылыми әдебиет көздерінен алынған ақпаратты талдауды; меңгеру: өзара байланысқан иерархиялық тұтас табиғи және антропогендік кешендерден құралған географиялық қабықтың көп құрылымдық күрделі физикалық географияның кешенді концепциясын қолдана отырып, материктердің зоналы-белдеулік құрылымын, қазіргі ландшафттарын, ерекшеліктерін анықтау.

Ландшафттану негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ландшафтарды қорғау мен ұтымды пайдалану аймағында теориялық және тәжірибелік бағытта білім беру. Міндеттері: зат айналым принциптерін білу,ландшафтағы энергия мен ақпаратты,үдерістерді үлгілеу үрдістерін және ландшафтық кеңістіктік құрылымын білу. Пәннің қысқаша мазмұны: курста табиғи-антропогендік ландшафттардың әр түрлі қызмет атқарушы заңдылықтары қаралады, физикалық-географиялық биіктік белдеулерде және әр түрлі табиғат зоналарында адам шаруашылығына әсер етуі. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географиялық қабықтың аумақтық физикалық-географиялық заңдылықтарының негізін, табиғи ландшафт көрінісін, морфологиялық құрылымын, табиғи және антропогендік факторлардың жіктемесі, геожүйелердің табиғи өзара байланысының иерархиялық қатынастарын құру; істеу: ландшафттанудың теориялық жағдайы мен табиғи аудандастыруды өндірістік практика өту аясында табиғи аумақтық кешендерді табиғи аудандастыруын тұрыс таңдау мен картаға түсіруде қолдануды, курстық және бітіру жұмыстарын орындау барысында ландшафттану мен ландшафттық эколгияның мәселелерін түсінуді; меңгеру: геоақпараттық, геофизикалық, геохимиялық, математикалық, әуеғарыштық әдістер негізінде ландшафттарды зерттеу, әр-түрлі масштабтарда физикалық-географиялық аудандастыру мен ландшафттық карталарды құрастыра алу, территорияның ландшафттық құралымын зерттеу және тәжірибеде қолдануды, материктердің ландшафттық құрылымы мен құрылысын талдау, табиғи геожүйелерді шаруашылықта қолдана алуды.

Ландшафттану негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ландшафтарды қорғау мен ұтымды пайдалану аймағында теориялық және тәжірибелік бағытта білім беру. Міндеттері: зат айналым принциптерін білу,ландшафтағы энергия мен ақпаратты,үдерістерді үлгілеу үрдістерін және ландшафтық кеңістіктік құрылымын білу. Пәннің қысқаша мазмұны: курста табиғи-антропогендік ландшафттардың әр түрлі қызмет атқарушы заңдылықтары қаралады, физикалық-географиялық биіктік белдеулерде және әр түрлі табиғат зоналарында адам шаруашылығына әсер етуі. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географиялық қабықтың аумақтық физикалық-географиялық заңдылықтарының негізін, табиғи ландшафт көрінісін, морфологиялық құрылымын, табиғи және антропогендік факторлардың жіктемесі, геожүйелердің табиғи өзара байланысының иерархиялық қатынастарын құру; істеу: ландшафттанудың теориялық жағдайы мен табиғи аудандастыруды өндірістік практика өту аясында табиғи аумақтық кешендерді табиғи аудандастыруын тұрыс таңдау мен картаға түсіруде қолдануды, курстық және бітіру жұмыстарын орындау барысында ландшафттану мен ландшафттық эколгияның мәселелерін түсінуді; меңгеру: геоақпараттық, геофизикалық, геохимиялық, математикалық, әуеғарыштық әдістер негізінде ландшафттарды зерттеу, әр-түрлі масштабтарда физикалық-географиялық аудандастыру мен ландшафттық карталарды құрастыра алу, территорияның ландшафттық құралымын зерттеу және тәжірибеде қолдануды, материктердің ландшафттық құрылымы мен құрылысын талдау, табиғи геожүйелерді шаруашылықта қолдана алуды.

Мектеп картографиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метеорология және гидрология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқушылардың даму физиологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзін-өзі тану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – өзін-өзі тану негіздері бойынша білімдерді қалыптастыру. Модуль педагогикалық үдерістің ғылыми мәселелерін әртүрлі ұлттардың тәрбие үдерісіндегі этникалық специфика арқылы қарастыруға бағытталған. Сондай-ақ модульдің мақсаты - адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін дамыту; өзін-өзі тануға деген; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестікті, жауапкершілікті, белсенділікті, шығармашылық ынтасын дамыту. адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін түсіне алу; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестіктігін, жауапкершілігін, белсенділігін, шығармашылық ынтасын дамыту; - тәрбиелік тәжірибеде ұлттық білімдердің мәнін қолдану және негіздеу дағдылары; - заманауи тәрбие түрлерімен дәстүрлі этникалық әлеуметтендіру әдіс, тәсілдерін сәйкестендіру дағдылары; - оқушылардың өзін-өзі тануын ұйымдастыру шеңберінде олардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін айқындау бойынша негізгі психодиагностикалық әдістемелерді жүргізу және түсіндіру; тиімді өзін-өзі тануға арналған сауалнамалар, сұрақтар құрастыру; өзін-өзі танудың жеке және топтық бағдарламаларын өңдеу дағдылары.

Өзін-өзі тану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – өзін-өзі тану негіздері бойынша білімдерді қалыптастыру. Модуль педагогикалық үдерістің ғылыми мәселелерін әртүрлі ұлттардың тәрбие үдерісіндегі этникалық специфика арқылы қарастыруға бағытталған. Сондай-ақ модульдің мақсаты - адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін дамыту; өзін-өзі тануға деген; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестікті, жауапкершілікті, белсенділікті, шығармашылық ынтасын дамыту. адамның ішкі және сыртқы әлемінің өзара байланысын түсіну қабілетін, оның Отан және табиғатпен бірлігін түсіне алу; өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы қажеттілікті, дербестіктігін, жауапкершілігін, белсенділігін, шығармашылық ынтасын дамыту; - тәрбиелік тәжірибеде ұлттық білімдердің мәнін қолдану және негіздеу дағдылары; - заманауи тәрбие түрлерімен дәстүрлі этникалық әлеуметтендіру әдіс, тәсілдерін сәйкестендіру дағдылары; - оқушылардың өзін-өзі тануын ұйымдастыру шеңберінде олардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін айқындау бойынша негізгі психодиагностикалық әдістемелерді жүргізу және түсіндіру; тиімді өзін-өзі тануға арналған сауалнамалар, сұрақтар құрастыру; өзін-өзі танудың жеке және топтық бағдарламаларын өңдеу дағдылары.

Өнеркәсіптің өндірістік негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: өнеркәсіп және ауыл шаруашылғы өндірісінің жұмыс істеуінің негізгі сұрақтарымен, технологиялық сызбаларымен, шикізат, энергия мен шикізаттың шығыны белгілі өнім өндірісіне қажетті қосымша материалдар мен өндірістің орналасуына әсер ететін факторларын таныстырады. Міндеттері: өндірісті негізгі қоғамдық ұйымдастыру түрлері, шоғырлануы, мамандандырылуы, өндірістің бірлестіруі мен құрамдастырылуы, түрлері мен көрсеткіштері туралы көрінісін қалыптастыру, өндірісті орналастыру көрсеткіштері мен шарттары, қағидаларпы мен заңдылықтарын игеру, өндірістің агломерациясы және кешендендіру сұрақтары және оның аумақтық орналасу туралы түсінік қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: курс материалдық өндіріс пен өндіріс аралық саланының негіздерін үйретуге бағытталған. Өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының ерекшеліктері қарастыралыды, олардың өндіріс күштерінің аумақтық ұйымдастырылуына және дамуына әсер етуі, дайын өніммен, пайдаланылатын шикізат пен технология ерекшеліктеріне сәйкес өнеркәсіптің кешендік салаларға сәйкес бөлінуі. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: өндіріс саласының басты бағыттарының дәстүрлі және жаңа технологияларының негізгі параметрлері, өнеркәсіп өндірісінің жіктемесі; өндіріс дербестігін, мұнай өңдеу мен алу технологияларын; табиғи газ бен көмірді алу, өңдеу технологияларын; эконмика саласындағы негізгі заңдылықтар және ғылыми-техникалық үдерістегі бағыттар; өндірістің әр түрлі саласында негізгі технологияларды таңдай білу; қоршаған ортаға өндірістің технологиялық параметрлерінің байланысын анықтау; өндірістің орналасуының негізгі факторларын анықтау. Өнеркәсіп салаларынң құрылымы мен маңызын, экономиканың нағыз секторы тармақтарындағы ғылыми-техникалық дамудың бағыттары мен негізгі заңдылықтарын; істеу: әр-түрлі өндіріс салаларының негізігі технологиялық көрсеткіштерін, жұмыс нәтижелерін өңдеу, экономикалық-географиялық, статистикалық әдістер негізінде алынған білім нәтижесінде кестелер, графиктер, диаграммалар түрінде безендіру, қоршаған орта мен адам шаруашылық әрекетіне өндірістің әсері мен жаңа технологияларымен өзара байланысын ашу; меңгеру: өнеркәсіптік өндіріс негіздерін сараптау, өндіріс құрылымы мен оның дамуындағы жалпы ортақ сұрақтарын, өндіріспен техникалық өрлеудің негізгі бағыттарын, өндірісті ұйымдастырудың негізгі түрлері, өндіріс салаларында жаңа технологияларды қолдануды. Өндірістің техникалық параметрлері арасындағы өзара қатынастар мен олардың қоршаған ортаға әсерінің бағыттарын анықтау, өндірістің нақты түрлерін орналастырудың басты факторларын анықтау.

Өнеркәсіптің өндірістік негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: өнеркәсіп және ауыл шаруашылғы өндірісінің жұмыс істеуінің негізгі сұрақтарымен, технологиялық сызбаларымен, шикізат, энергия мен шикізаттың шығыны белгілі өнім өндірісіне қажетті қосымша материалдар мен өндірістің орналасуына әсер ететін факторларын таныстырады. Міндеттері: өндірісті негізгі қоғамдық ұйымдастыру түрлері, шоғырлануы, мамандандырылуы, өндірістің бірлестіруі мен құрамдастырылуы, түрлері мен көрсеткіштері туралы көрінісін қалыптастыру, өндірісті орналастыру көрсеткіштері мен шарттары, қағидаларпы мен заңдылықтарын игеру, өндірістің агломерациясы және кешендендіру сұрақтары және оның аумақтық орналасу туралы түсінік қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: курс материалдық өндіріс пен өндіріс аралық саланының негіздерін үйретуге бағытталған. Өнеркәсіп және ауыл шаруашылығының ерекшеліктері қарастыралыды, олардың өндіріс күштерінің аумақтық ұйымдастырылуына және дамуына әсер етуі, дайын өніммен, пайдаланылатын шикізат пен технология ерекшеліктеріне сәйкес өнеркәсіптің кешендік салаларға сәйкес бөлінуі. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: өндіріс саласының басты бағыттарының дәстүрлі және жаңа технологияларының негізгі параметрлері, өнеркәсіп өндірісінің жіктемесі; өндіріс дербестігін, мұнай өңдеу мен алу технологияларын; табиғи газ бен көмірді алу, өңдеу технологияларын; эконмика саласындағы негізгі заңдылықтар және ғылыми-техникалық үдерістегі бағыттар; өндірістің әр түрлі саласында негізгі технологияларды таңдай білу; қоршаған ортаға өндірістің технологиялық параметрлерінің байланысын анықтау; өндірістің орналасуының негізгі факторларын анықтау. Өнеркәсіп салаларынң құрылымы мен маңызын, экономиканың нағыз секторы тармақтарындағы ғылыми-техникалық дамудың бағыттары мен негізгі заңдылықтарын; істеу: әр-түрлі өндіріс салаларының негізігі технологиялық көрсеткіштерін, жұмыс нәтижелерін өңдеу, экономикалық-географиялық, статистикалық әдістер негізінде алынған білім нәтижесінде кестелер, графиктер, диаграммалар түрінде безендіру, қоршаған орта мен адам шаруашылық әрекетіне өндірістің әсері мен жаңа технологияларымен өзара байланысын ашу; меңгеру: өнеркәсіптік өндіріс негіздерін сараптау, өндіріс құрылымы мен оның дамуындағы жалпы ортақ сұрақтарын, өндіріспен техникалық өрлеудің негізгі бағыттарын, өндірісті ұйымдастырудың негізгі түрлері, өндіріс салаларында жаңа технологияларды қолдануды. Өндірістің техникалық параметрлері арасындағы өзара қатынастар мен олардың қоршаған ортаға әсерінің бағыттарын анықтау, өндірістің нақты түрлерін орналастырудың басты факторларын анықтау.

Педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Педагогикалық мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың студенттерді кәсіби дайындаудағы маңыздылығы оның педагогикалық мамандыққа «енгендегі» ең алғашқысы болуда. Курс болашақ ұстаздардың кәсіби таңдау жасаудағы саналылығының нығайтуына, педагогикалық мамандық туралы тұтас түсініктің қалыптасуына, педагогикалық қызметке бағытталған. Курстың мақсаты: боашақ педагогтарда педагогикалық мамандық туралы және өзінің педагогикалық еңбек субъектісі жайлы білім жүйесін қалыптастыру, сонымен қатар қоғам алдында балаларды оқыту мен тәрбиелеу жауаптылығын түсіндіру, баланы, тәрбиеленушіні білім беру үрдісінің субъектісі, өзіндік құндылық ретінде қабылдауға дайындық. Курстың міндеттері: - Болашақ тарих пәнінің мұғалімдерін кәсіби білім беру аясындағы бағалы бағыттарын саналы түрде қалыптастыру процесіне ендіру; - Студенттердің педагогикалық мамандықтың негіздеріне ие болуындағы нәтижелі тұлғалық алға қарай жүруі үшін алғышарттар қалыптастыру; - Бірінші курс студенттерінің педагогикалық кәсіпке бет алауының тереңдетілуі, олардың кәсіби қажеттілігін кемелдендіру, кәсіпті таңдау мотивтерінің және өзіндік кәсіби айқындалу қажеттіліктерінің дамуы. - Білім беру жүйесі мен құрылымы, үздіксіз білім беру кешені, заманауи жалпы білім беру мектептерінің негізгі типтері туралы білу; - Ұлттық білім беру жүйесінің аясындағы заманауи жетістіктермен танысуын көрсете білу; - Педагогтың өзіндік білім алуының кәсіби дағдыларына, тарих пәнінің мұғалімінің өзіндік білім деңгейі мен педагогикалық кәсібилік жетістіктерін арттыру мақсатында өзімен жұмыс жасау әдістері мен тәсілдерін игеру.

Психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Табиғат ресурстарын экономикалық-географиялық бағалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: табиғат ресурстарын тұтас және жеке түрлері бойынша экономикалық-географиялық бағалау әдістерін және дүние жүзі аймақтары бойынша табиғи ресурстардың түрлеріне қарай қамтамасыз етуін қарастырады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән табиғат ресурстарының әлемде кездесетін барлық түрлерін, олардың экономикалық-географиялық бағалау әдістерін қарастырады. Сонымен қатар, табиғат ресурстарын экономикалық-географиялық бағалаудың жалпы территориялық сипаттамасын береді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ресурстар классификациясының типтері, минералды шикізаттардың басты түрлері, дүние жүзі аймақтарына табиғат ресурстарының географиялық үлестіру; істеу: ресурстардың қамту және пайдалануын анализдау және олардың ауылшаруашылық мақсатында тиімді пайдалануын.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жоғары мектептегі тәрбиенің заманауи үрдістерін оқу, сонымен қатар студенттерде олардың тәрбие мәселесіне арналған әртүрлі тәсілдер бойынша бағыт алуға және тәрбие үдерісін бағалауға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік қалыптастыру. Негізгі міндеттері: жоғары мектептегі тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен танысу; студенттерді тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері туралы теориялық білімнің қолданыс аясын орнату. ЖОО тәрбиелеу үдерісін ұйымдастырудың психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін білу. Студенттермен тәрбиелеу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі танымал технологиялар мен әдістемені игеру.

Топография геодезия негіздерімен
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Топография геодезия негіздерімен

Топырақ географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: топырақты тек табиғи дене ретінде ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығындағы пайдалану құралы ретінде мән-мағынасын ашып-қарау, жалпы түсінік беру, топырақтың биосферадағы экологиялық құрылымының ерекшеліктерін көрсету. Міндеттері: топырақ жамылғысы географиясының жалпы заңдылықтары мен негізгі жіктемелерімен, Қазақстанның, ТМД елдерінің және әлемдегі топырақ ресурстарының қазіргі жағдайымен, топырақ жамылғысын тиімді қолдану және топырақты қорғау әдістерінің негіздерімен танысу, әр түрлі топырақ типтерінің режимдерін, қасиеттері мен құрылымдарын, топырақты құнарландыру және құнарлылығын сақтау мәселелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны: топырақтанудың және тарихи жоспар бойынша топырақ-географиялық зерттеулердің дамуы. Топырақ түзуші үрдістің негзігі заңдылықтары, зат алмасу және топырақ қабатындағы қуат, топырақ дамуының әр түрлі табиғи шарттары. Климат, өсімдік, топырақ түзуші жыныстар, уақыт және жергілікті жер бедері, топыраққа негіз болатын құрылымдар т.б. топырақ түзуші факторларды қарастыру. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: әртүрлі табиғи факторлар бойынша топырақ ерекшеліктерінің анықтамасы мен бонитировка әдістерін қолдану, Қазақстан, ТМД, әлемнің негізгі топырақ түрлерінің генезисі мен қасиеттерін, жіктемесін; істеу: топырақ жамылғысының белгілі табиғат жағдайларына тиесілі болуын түсіндіру, топырақтың зоналдық түрлері жылу мен ылғалмен қамтамасыз етілуін, өнімділігін арттыру үшін жасалатын мелиорация шаралардың қажеттілігін; меңгере алуы тиіс: топырақты жіктеу қағидаларын, топырақ жамылғысының сипаты бойынша таралу заңдылықтары.

Топырақ географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: топырақты тек табиғи дене ретінде ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығындағы пайдалану құралы ретінде мән-мағынасын ашып-қарау, жалпы түсінік беру, топырақтың биосферадағы экологиялық құрылымының ерекшеліктерін көрсету. Міндеттері: топырақ жамылғысы географиясының жалпы заңдылықтары мен негізгі жіктемелерімен, Қазақстанның, ТМД елдерінің және әлемдегі топырақ ресурстарының қазіргі жағдайымен, топырақ жамылғысын тиімді қолдану және топырақты қорғау әдістерінің негіздерімен танысу, әр түрлі топырақ типтерінің режимдерін, қасиеттері мен құрылымдарын, топырақты құнарландыру және құнарлылығын сақтау мәселелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны: топырақтанудың және тарихи жоспар бойынша топырақ-географиялық зерттеулердің дамуы. Топырақ түзуші үрдістің негзігі заңдылықтары, зат алмасу және топырақ қабатындағы қуат, топырақ дамуының әр түрлі табиғи шарттары. Климат, өсімдік, топырақ түзуші жыныстар, уақыт және жергілікті жер бедері, топыраққа негіз болатын құрылымдар т.б. топырақ түзуші факторларды қарастыру. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: әртүрлі табиғи факторлар бойынша топырақ ерекшеліктерінің анықтамасы мен бонитировка әдістерін қолдану, Қазақстан, ТМД, әлемнің негізгі топырақ түрлерінің генезисі мен қасиеттерін, жіктемесін; істеу: топырақ жамылғысының белгілі табиғат жағдайларына тиесілі болуын түсіндіру, топырақтың зоналдық түрлері жылу мен ылғалмен қамтамасыз етілуін, өнімділігін арттыру үшін жасалатын мелиорация шаралардың қажеттілігін; меңгере алуы тиіс: топырақты жіктеу қағидаларын, топырақ жамылғысының сипаты бойынша таралу заңдылықтары.

Топырақ географиясы топырақтану негіздерімен
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Халықтар географиясы демография негіздерімен
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дүние жүзі халқының динамикасы мен ұдай өсіп өну, әлемдегі көші-қон және этно-мәдени үрдістер жайлы түсінік беру. Міндеттері: демографиялық үрдістерді талдай білу, аудандардағы табиғи өсім коэффициенттерін статистикалық мәліметтер арқылы анықтау. Қысқаша мазмұны: курс халық саны серпiнiнiң қағидалары мен оның қарқынды өсу нәтижесіндегі мүмкін салдарымен қарастырады, өсіп өнудің аумақтық ерекшеліктері, халықтың нәсiлдiк, этникалық, дiни, әлеуметтiк құрылымы, халықтың көшi-қон мәселелерімен таныстырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: халықтың өмір сапасы мен деңгейіне әсер ететін әлеуметтік және экономикалық аспектілерді, қазіргі кездегі адамзат дамуының индексін; істеу: халықтың өмір сүру сапасының өзгерістерін талдау және өз бетінше болжамдар; меңгеру: халықтың өмір сүру деңгейіне әсер ететін әлеуметтік және экономикалық аспетілерін, қазіргі кезеңдегі АДИ, табиғи өсіммен өлімнің, туу коэфициенттерінің әдістемелік есебін жасау, халықтың өмір сүру сапасының өзгеруін талдауды және өзіндік болжам жасауды.

Халықтар географиясы демография негіздерімен
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дүние жүзі халқының динамикасы мен ұдай өсіп өну, әлемдегі көші-қон және этно-мәдени үрдістер жайлы түсінік беру. Міндеттері: демографиялық үрдістерді талдай білу, аудандардағы табиғи өсім коэффициенттерін статистикалық мәліметтер арқылы анықтау. Қысқаша мазмұны: курс халық саны серпiнiнiң қағидалары мен оның қарқынды өсу нәтижесіндегі мүмкін салдарымен қарастырады, өсіп өнудің аумақтық ерекшеліктері, халықтың нәсiлдiк, этникалық, дiни, әлеуметтiк құрылымы, халықтың көшi-қон мәселелерімен таныстырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: халықтың өмір сапасы мен деңгейіне әсер ететін әлеуметтік және экономикалық аспектілерді, қазіргі кездегі адамзат дамуының индексін; істеу: халықтың өмір сүру сапасының өзгерістерін талдау және өз бетінше болжамдар; меңгеру: халықтың өмір сүру деңгейіне әсер ететін әлеуметтік және экономикалық аспетілерін, қазіргі кезеңдегі АДИ, табиғи өсіммен өлімнің, туу коэфициенттерінің әдістемелік есебін жасау, халықтың өмір сүру сапасының өзгеруін талдауды және өзіндік болжам жасауды.

Шет елдердің әлеуметтік-экономикалық географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Экология биогеография негіздерімен
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық геогрфияға кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлемнің саяси картасының ерекшеліктерін, әлем халқының орналасуы мен шаруашылықтың аумақтық ұйымдастырылуын қарастыру. Міндеттері: әлеуметтік-экономикалық және саяси география негіздерін қазіргі халықаралық үрдістерді талдауда пайдалану, әлем елдерінің қазіргі аумақтық-салалық құрылымдарын қалыптастырушы заңдылықтар мен факторларды жетік білу. Қысқаша мазмұны: курс экономикалық және әлеуметтік география түсінігін, оның басқа географиялық ғылымдармен байланысын, ғылыми әдістері мен негізгі даму сатыларын, әлемнің жеке елдері, аймақтары мен аудандары шаруашылықтарының түрлі кеңістіктік ерекшеліктерін зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: әлемнің саяси картасындағы заңдылықтарды, өзгерістерді және себептерді; істеу: қазіргі әлеуметтік - экономикалық үрдістерді талдау, олардың дамуын болжау; меңгеру: кәсіби және әлеуметтік мәселелерді шешуде әр-түрлі деректемелердегі ақпараттармен жұмыс істеуді.

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: әлемнің саяси картасының ерекшеліктерін, әлем халқының орналасуы мен шаруашылықтың аумақтық ұйымдастырылуын қарастыру. Міндеттері: әлеуметтік-экономикалық және саяси география негіздерін қазіргі халықаралық үрдістерді талдауда пайдалану, әлем елдерінің қазіргі аумақтық-салалық құрылымдарын қалыптастырушы заңдылықтар мен факторларды жетік білу. Қысқаша мазмұны: курс экономикалық және әлеуметтік география түсінігін, оның басқа географиялық ғылымдармен байланысын, ғылыми әдістері мен негізгі даму сатыларын, әлемнің жеке елдері, аймақтары мен аудандары шаруашылықтарының түрлі кеңістіктік ерекшеліктерін зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: әлемнің саяси картасындағы заңдылықтарды, өзгерістерді және себептерді; істеу: қазіргі әлеуметтік - экономикалық үрдістерді талдау, олардың дамуын болжау; меңгеру: кәсіби және әлеуметтік мәселелерді шешуде әр-түрлі деректемелердегі ақпараттармен жұмыс істеуді.

Этнопедагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаттары: - Ойлау мәдениетін, жалпыландыру, ақпаратты талдау, қабылдау қабілеттіліктерін, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдауды қалыптастыру; - Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарын толеранттылықпен қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрпетпен және ұқыптылықпен қарауға дайындықты қалыптастыру. Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың өзара ықпалдастығын және өзара тәуелділігін білу, педагогикалық ғылымның, қазақстандық азаматтықтың, патриотизмнің дамуы үшін тәрбиелеудегі ұлттық идеялардың маңыздылығын сезіну. Мәдениеттің маңыздылығын адами өмір сүру формасы ретінде қабылдау және өз қызметінде заманауи толеранттылық, диалог және ынтымақтастық қағидаларын жетекшілікке ала білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Агроөнеркәсіптік кешенінің географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ауылшаруашылығ өнімдерін өңдеу мен өндіруде қатысатын өнеркәсіп пен ауылшаруашылығының салаларының кешенін қарастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: пән ауыл шаруашылыққа қажетті өнімдер өндіретін сала, ауыл шаруашылығы (егін және мал шаруашылығы) саласы, ауыл шаруашылық шикізатын қайта өңдейтін (жеңіл өнеркәсіп, оның ішінде тамақ өнеркәсібі) салаларды біріктіретін агроөнеркәсiптiк кешеннің құрылымын оқытады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: жаңа этаптағы АПК қызметінің экономикалық бағасын, ҚР тұрғындарын жергілікті азық-түлікпен қамтамасыз ету және мемлекет теориясының дифференциясын; меңгеру: республикалық және аудандық деңгейдегі АПК-ның проблемасы мен болашақы туралы анализ.

Адам дамуы және өмір сапасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: – адам дамуы көрсеткіштерінің индексі мен оған әсер ететін денсаулық пен өмір сүру ұзақтығы, білім алу, лайықты өмiр сүру деңгейi, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) тәрізді негізгі факторларды қарастыру болып табылады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән елдегі адам дамуының деңгейін окытады, сол себепті кей жағдайда «тұрмыс сапасы» немесе «тұрмыс деңгейі» сияқты түсініктердің синонимі ретінде қолданады. Индекс елдің жетістігін денсаулық жағдайын, білім алу сапасы мен азаматтардың нақты табысын өлшейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: әлемдік мемлекеттерді адам дамуы мен өмір сапасының көрсеткіштері бойынша ранжировка жасау; ҚР орны ИЧР рейтингіне кіреді; істеу: тіршілік жалғасына әсер ететін негізгі факторларды критикалық бағалау, мемлекеттің сауаттылығы мен дамуы.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аумақтық басқару және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: аумақтық басқару мен жоспарлаудың теориялық негіздерімен және шет елдің тәжірибесімен таныстыру. Пәннің қысқаша мазмұны: пән аймақтық жоспарлау және басқарудың теориялық негiздерiн, аймақтық басқарудың негізгі мәселелерін, әлеуметтiк-экономикалық үрдістердің факторлары мен өзгерген нәтижелерін зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: территориялық пландау мен регионалдық басқару негіздерінің теориясын, әлеуметтік- экономикалық регионалды негізгі проблемаларды; істеу: негізгі экономико-статистикалық көрсеткіштерді бір-бірімен теңдестіре білу және әлеуметтік- экономикалық жағдайда территориалды ерекшеліктердің қорытындыларын дәлелдеу; меңгеру: шетелдік территориалды басқару тәжірибесін анализдау.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік-географиялық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: демографиялық жағдай түсінігі, халықтың аумақтық тұтастығы, елдің әлеуметтік-демографиялық дамуына географиялық жағдайдың әсері қарастырылады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән әлеуметтік география мен оның географиялық ғылымдар жүйесіндегі орнын зерттейді. Аймақтық тұтастық, ақпарат көздері, демогеография ұғымдары мен әлеуметтiк - географиялық әдiстердiң басты әдiстерiн зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географияның теориялық және ғылыми - өндірістік әлеуметтік бағыттарын және де саяси географияны; істеу: экономико- географиялық зерттеулердің методикасын тәжірибеде қолдана білу, экономико- географиялық райондау, өңдеу үшін әлеуметтік- географиялық картографияны, әлеуметтік- экономико- географиялық анализ және синтездеу үшін.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Гидрометеорологиялық мониторинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Инженерлік желілерді сумен қамтамасыз етуші су нысандарында өтетін негізгі заңдар мен процестерді үйрену, сондай-ақ өзен, теңіз, су қоймасы мен жер асты бұлақтары сияқты су нысандарының физикалық-геогарфиялық факторларға тәуелділігін түсіндіру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: Курста гидрологиялық объектілер, зерттеу әдістері және гидрометрикалық аспаптармен танысу іске асырылады. Өзен бассейіндеріне және өзен жүйелеріне гидрометрикалық тұрғыдан сипаттама беру, көлдердің тереңдігін өлшеу және олардың морфометрикалық сипатамасын аңықтау пәннің негізгі міндеттерінің бірі. Курс гидрологиялық және гидрометрикалық практикалық әдіс-тәсілдерді меңгеруге септігін тигізеді. Судың табиғи айналымын зерттейтін гидрологияның негізгі бөлігі, гидрометрия – су нысандарының режимі мен сұйықтықтың қозғалыстарын, жағдайын сипаттайтын көлемді зерттеу әдістері мен құралдары жайлы ғылым саналады. Күтілетін нәтижелер: Білімі: - су ресурстарын зерттеу әдістері мен оларды өзен, көл, теңіз, су қоймаларының қазіргі жағдайы тұрғысынан уақыт бойынша болжау мәселелерін; - сумен қамтамасыз ету мен су қашыртқы жүйелерінде қолданылатын түрлі гидротехникалық құрылыстардың конструкциялық шешімдерін және оларды жетілдіру жолдарын. Шеберлігі: - ағынды реттеу мен су қоймаларының параметрлерін анықтау мақсатында гидрологиялық және су шаруашылығы есептеулерін жүргізу; - гидрологиялық және су шаруашылығы есептеулерін жүргізудің әдістерін өздігінен таңдау; - гидротехникалық құрылыстардың конструкциясын таңдау және негіздеу.

Дүниежүзінің рекреациялық географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: аймақтың рекреациялық жағдайын бағалау, рекреациялық-географиялық ізденістердегі ақпараттарды іздестіру, жинақтау, жүйелеу және пайдалану әдістерін қарастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: рекреациялық іс-әрекеттің түрлерін, әлемнің рекреациялық ресурстарының түрлерін, қоғамның әлеуметтік-экономикалық өміріне рекреацияның әсері. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: рекреациялық географияда қолданылатын негізгі терминдарды, әлемдегі туристік - рекреациялық жүйенің қолданылу ерекшеліктерін; істеу: туристік- рекреациялық объектілерді жобалауда географиялық әдістерді қолдана алу және оның нәтижесін бағалау; меңгеру: туристік- рекреациялық қызметтің технологиясы мен ұйымдастыру механизімін ұғыну.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Көлік және коммуникация географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: түрлі көлік және байланыс түрлерінің дамуын, көлік қызметінің нарығын, көлік тораптары мен бөлімдерін, халықаралық тасымалдауды, көлік жүйесін дүние жүзі нарығына шығу және ішкі экономикалық кеңістіктің даму факторы ретінде қарастырады. Міндеттері: көліктің орналасу заңдылықтарын, белгілі жағдайда даму ерекшеліктерін, өндірісті орналастырудағы көлік рөлінің заңдылықтары мен қағидалары, құрамы, көлік жүйесі мен жеке түрлерінің сипаттамасы мен орналасуы, жолаушы және жүк тасымалының географиясы. Пәннің қысқаша мазмұны: пән дүние жүзінің транспорттық жүйесін функцианалдауды, көлік түрлері мен олардың даму бағыттарының көрінісі, көлік тораптарын кеңістіктік талдау, көлік құрылымын қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: өндірісті орналастырудағы транспорттық факторының әсерін, жүк тасымалы мен жолаушы тасымалының мінездемесі мен заңдылықтарын, көп қолданыстағы транспорт түрлерінің сфералары мен технико-экономикалық ерекшеліктерін; істеу: өндірісті орналастыру мен тасмалдауды ұйымдастырғанда транспорттық шығысты(издержка) ескеру, мемлекет экономикасының дамуына транспорт пен коммуникацияның экономикасының дамуының әсері; меңгеру: барлық экономикалық комплекс есебімен транспорттың шығыс анализі, географиялық және әлеуметтік факторларды, жеке экономикалық аудандарды салыстыру және оларға транспортты-географиялық мінездеме беру.

Көршілес шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге терең білім беру, экономикалық-географиялық дүниетанымға дағдыландыру, сонымен бiрге ТМД елдер топтары мен аймақтарына шаруашылық салалары дамуының түрлі дамуының себептерін түсінуге, сонымен қатар экономикалық-географиялық дүние таным, білім және дағдыны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Міндеті: әлем шаруашылығы мен оның салаларының негізгі даму үрдістері мен мәселелерін анықтау. Пәннің қысқаша мазмұны: курста таяу шетелдердiң экономикалық, әлеуметтiк және саяси географиясы қарастырылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ТМД елдерінің экономико - географиялық ерекшеліктерін; орындай алу керек: экономико- географиялық жаһандық және әлеуметтік құбылыстардың өзара байланысын анализдау; істеу: ТМД елдерінің негізгі экономикалық салалардың базалық және теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана білу қабілеті.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қалалар географиясы геоурбанистика негіздерімен
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: күрделі, жаһандық сипатқа ие урбандалу үрдісінде мәселелерді ашу, халықтың қоныстану жүйесі мен қала жоспарларының даму стратегиясында географиялық тәсілдердің мазмұны мен маңызын ашу. Пәннің қысқаша мазмұны: пән қаланың құрылуы мен эволюциясын, қалалық жүйелерді қалыптастыру, дүние жүзінің урбандалу тарихы, қала мен оның дамуының тарихи-географиялық, әлеуметтік, экономикалық-географиялық, қала құрылысы және басқа да аспектілерін қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: объект, пән мен геоурбанданудың негізгі түсініктерін, қалалардың даму тарихын, урбанданудың жаңа процестерінің ерекшеліктерін; істеу: функционалды және өндірістік ерекшеліктеріне қатысты қалалардың құрылымын және олардың классификациясын критикалық бағалау; меңгеру: урбанданған аймақтардың экологиялық проблемасының анализі және проблеманы шешу жолдарын, қалаларды формировка жасаудағы аймақтық ерекшеліктерін;

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қызмет көрсету саласының географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді ғылым теорияларымен тереңірек таныстырып, экономикалық және әлеуметтік географияның негізгі мәселелерімен таныстыру, географиялық ойлауды дамыту, ғылыми әдебиеттерге талдау жасау білу, болашақ оқытушы-географтардың географиялық мәдениетін көтеру болып табылады. Пәннің қысқаша мазмұны: қызмет көрсету географиясы – қоғамдық үдеріске, халыққа әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсету және әртүрлі мәдени мекемелерді аумақта орналастыруды оқытады. Қызмет көрсету географиясы халықтар географиясымен тығыз байланысты. Қызмет көрсету түрлері материалдық емес іс-әрекеттерді қамтиды (денсаулық сақтау, тәрбие және оқу, ойын-сауық жұмыстары және мәдениет-ағарту мекемелері, байланыс қызметі және т.б.) Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: Экономикалық және әлеуметтік географияның өзекті мәселелеріне арналған әдебиеттердің мазмұнындағы басты мәселелерді ұғыну; өзекті материалдарды диплом жұмысында пайдалану, Экономикалық және әлеуметтік географияның негізгі мәселелерін жинау және талдай білу.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Саяси география геосаясат негіздерімен
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дүние жүзі елдерінің геосаяси алуан түрлілігін, халықтардың саяси басымдықтарын, геосаясаттың ғылым ретінде даму тарихын қарастырады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән мемлекеттер мен аймақтардың саяси даму тарихы мен қазіргі саяси картадағы әлем бөліктерінің өзгерісін қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: саяси география мен геосаясаттың теориялық және ғылыми-қолданбалы негізін, әлемдік мен геосаясат циклінің теориялық проблемаларын, геосаясаттың әлемдік аймақта формулировка жасау.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұлға аралық қарым-қатынас психологиясының ғылыми негіздерін меңгеру. Тұлға аралық қарым-қатынастың әр түрлі формалары, жолдары, жақтары. Тұлға аралық қарым-қатынас психологиясын білу. Тұлғаның коммуникатитві деңгейлерін және қасиеттерін диагностикалау іскерліктері. Коммуникативті тренингтерді жүргізу дағдылары.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикалық және әлеуметтік географияны оқыту технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Экономикалық география ғылымдары және оның салаларының зерттеу әдістерін оқыту. Пәннің қысқаша сипаттамасы: Қазіргі экономикалық-географялық зерттеулер Кеңістіктік-уақыттық талдау – экономикалық-географиялық зерттеулердің негізгі қағидаларының бірі ретінде. Жалпы ғылыми тұрғылар мен әдістерді (тарихи, экологиялық, модельдеу, математикалық, жүйелік, тағы да басқалары); нақты ғылыми тұрғылар мен әдістерді (әлеуметтік-экономикалық географияда — экономикалық-статистикалық, техникалык-экономикалық, социологиялық және тағы да басқалары). Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: Білу: Экономикалық географиялық зерттеу әдістерін білу. істеу: берілген тақырыпқа сай географиялық зерттеу әдістерін жүйелі түрде таңдай білу және пайдалану; Студент ғылыми жобалар, курстық және дипломдық жұмыс жазу барысында географиялық зерттеу әдістерін қолдану.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Кешенді зоналық практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық (үздіксіз)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық практика (үздіксіз) психолого-педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение