Бакалавриат
География

География

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - жаратылыстану бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама: «5В060900 – География».
Оқу деңгейі: Бакалавриат.
Емтихандар: Ұлттық Бірыңғай Тест қорытындысы
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 4 жыл.
Бакалавр дайындау бағыты бойынша «География» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• ғылым және білім беру саласындағы жұмыстар;
• коммерциялық құрылымдарда, экологиялық, гидрологиялық, метеорологиялық, әлеуметтік-экономикалық зерттеу жұмыстарын жүргізумен, қызмет көрсету саласында, қашықтықтан зондылау, картография, геоақпараттық жүйелерде.
Бейінді пәндер:
• геоморфология;
• картография;
• материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы;
• табиғат пайдалануды басқарудың географиялық негіздері;
• ландшафттану;
• жалпы мұзтану;
• экологиялық жобалау және сараптама;
• қалалар географиясы, геоурбандалу негіздерімен;
• дүниежүзінің рекреациялық географиясы;
• дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы;
• көлік географиясы және агроөнеркәсіп кешені;
• халықтар географиясы, демография негіздерімен;
• географиялық зерттеулердегі ГАЖ.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен географияның дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ҚР жетекші профессорлары;
• Бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңа әдістемелер мен техникалық құралдар;
• география, геоинформатика және т. б. салаларда қазіргі заман талабына сай жоғары білікті мамандарды дайындау орталығы;
• жаңа технологиялар мен бағдарламаларды қолдана отырып оқыту: GPS қабылдағыштары, ArcGIS 10.1 лицензиялық бағдарламасы, MapInfo, ENVY, Erdas Imagine және т. б.
Халықаралық байланыстары:
Зальцбург университетінің геоинформатика департаменті (Аустрия), Лейбниц елтану институты (Германия), Лейпциг университетінің география институты (Германия), Глазго университеті (Ұлыбритания), Ноттингем университеті (Ұлыбритания), Батыс - Венгрия университеті (Венгрия), Амстердам еркін университеті (Нидерланды), ҚХР ҒА География ғылымдары мен табиғат ресурстарын зерттеу институты (ҚХР), М.В. Ломоносов атындағы ММУ, РХДУ, РҒА география институты (Ресей) және т.б.
Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
ҚР БҒМ «География институты» ЖШС, РМҚК «Экономика институты», ҚР БҒМ Ғылыми комитеті, ЖШС «Казгипроград 1» жобалау институты, О.Ө. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық паркі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мектептері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
География
Мамандық шифры
5B060900
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Математика
Бейіндік пән
Математика
Өту балы
ҚАЗ
103
ОРЫС
98

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Арақашықтықтан зерделеуге кіріспе және бейнелерді талдау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік және экономикалық географияның теориялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік және экономикалық географияның теориялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Биогеография
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоботаника экология және өсімдіктер географиясы негіздерімен
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиядағы математикалық әдістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиядағы фотограмметрия және арақашықтықтан зерделеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиядағы фотограмметрия және арақашықтықтан зерделеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиялық зерттеулердегі ГАЖ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: географиялық мәліметтерді өңдегенде заманауи геоақпараттық технологияларды қолданумен студенттерді таныстыру.Міндеттері: географиялық зерттеулерде ГАЖ-дың орнын анықтау, ГАЖ технологиясын мәліметтерді өңдеуде және қолдану, географияда геоақпараттық жүйе жайлы көрініс құрастыру, ГАЖ бағдарламасының өнімдері арқылы тақырыптық пен жалпы географиялық картарлар құрастыру.Пәннің қысқаша мазмұны: пән географиялық мәліметтер базасында және геоақпараттық технологиялар негізінде геокескіндемені қолдану технологиясын қамтиды. Болашақта алынған білім географиялық мәліметтер жүйесін құрастыруда қолданылуы мүмкін және талдау, болжау мен жан-жақты географиялық зерттеу жүргізуде қолданылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті:білу: заманауи әдістер мен әдістемелер, негізгі түсінік пен географиялық мәліметтер жүйесінің анықтамасын, географиялық және картографиялық дерекқорларымен жұмыстың шартын, негізгі мағлұматтарды өңдеу мен жинақтаудың негізгі технологиясын, географиялық тапсырмаларды шешуде геоақпарат жүйесінің заманауи рөлін.істеу: жұмыс нәтижесін жалпылау, кесте жасау, графиктер жасау, алынған географиялық және статистикалық тәсілдер негізінде қима құрастыру, ГАЖ құрастырудағы бағдарламалық-технологиялық, құрал-саймандық құралдарды пайдалануды.меңгеру: ГАЖ технолгиясы көмегімен географиялық зерттеулерде анализ жасай білу, ГАЖ технологиясы көмегімен карта құрастыру ерекшелігін білу, географиялық карта және атластармен жұмыс жасау, географиялық зерттеулерде географиялық ақпараттарды қолдану ерекшелігін.

Географиялық зерттеулердегі ГАЖ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: географиялық мәліметтерді өңдегенде заманауи геоақпараттық технологияларды қолданумен студенттерді таныстыру.Міндеттері: географиялық зерттеулерде ГАЖ-дың орнын анықтау, ГАЖ технологиясын мәліметтерді өңдеуде және қолдану, географияда геоақпараттық жүйе жайлы көрініс құрастыру, ГАЖ бағдарламасының өнімдері арқылы тақырыптық пен жалпы географиялық картарлар құрастыру.Пәннің қысқаша мазмұны: пән географиялық мәліметтер базасында және геоақпараттық технологиялар негізінде геокескіндемені қолдану технологиясын қамтиды. Болашақта алынған білім географиялық мәліметтер жүйесін құрастыруда қолданылуы мүмкін және талдау, болжау мен жан-жақты географиялық зерттеу жүргізуде қолданылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті:білу: заманауи әдістер мен әдістемелер, негізгі түсінік пен географиялық мәліметтер жүйесінің анықтамасын, географиялық және картографиялық дерекқорларымен жұмыстың шартын, негізгі мағлұматтарды өңдеу мен жинақтаудың негізгі технологиясын, географиялық тапсырмаларды шешуде геоақпарат жүйесінің заманауи рөлін.істеу: жұмыс нәтижесін жалпылау, кесте жасау, графиктер жасау, алынған географиялық және статистикалық тәсілдер негізінде қима құрастыру, ГАЖ құрастырудағы бағдарламалық-технологиялық, құрал-саймандық құралдарды пайдалануды.меңгеру: ГАЖ технолгиясы көмегімен географиялық зерттеулерде анализ жасай білу, ГАЖ технологиясы көмегімен карта құрастыру ерекшелігін білу, географиялық карта және атластармен жұмыс жасау, географиялық зерттеулерде географиялық ақпараттарды қолдану ерекшелігін.

Географиялық зерттеулердің сандық тәсілдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиялық зерттеулердің сандық тәсілдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиялық ойлау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиялық талдаудағы сандық әдістер (мәліметтер)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географияны оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Оқытудың мақсаттарын (не үшін оқыту?), орта мектепте географиялық білім берудің мазмұнын (неге оқытамыз?), оқытуды ұйымдастырудың әдістері мен формаларын (қалай оқытамыз?), географияны оқыту құралдарын (ненің көмегімен оқыту?), географияны оқыту үдерісіндегі білім алушыларды тәрбиелеу мен ақыл-естің дамуының, білімді қабылдауының арасындағы бірлікке жетудің тәсілдері мен өзара байланыстарын зерттеу. Пәннің қысқаша сипаттамасы: Курста географияны оқыту әдістемесінің мақсаты мен міндеттері, оқытудың әдістемелік жүйесіне кіретін оқытудың мақсаты, мазмұны, түрлері, әдістері мен құралдары қарастырылады. Пәннің мазмұны оқыту заңдылықтары мен принциптерін қарастыруға мүмкіндік береді. Пән жалпы білім беретін мектептің базалық және бейіндік деңгейінде оқыту технологияларын жан-жақты ашады. Географияны оқытудың сыныптан және мектептен тыс формалары. География кабинеті. Пәнаралық байланыстар. Оқу кұралдарымен жұмыс түрлері. Электронндық оқулықтардың ерекшеліктері. Табиғи және әлеуметтік- экономикалық үдерістер мен құбылыстарды модельдеу (үлгілеу) жайлы материалдар оқытылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: оқыту әдістері мен дамуының ерекшеліктерін; географиялық білім берудің мазмұны мен құрылымын; географияны оқытудың әдістері мен құралдарын; сыныптан тыс жұмыстың мәні мен мақсатын. істеу: географияны оқытудағы жаңа технологияларды пайдаланып практикада теориялық білімдерін қолдану; географиялық көрнекіліктерлі құрастыру және олармен жұмыс істеу; білім алушылармен тәрбиелік жұмыста, психологиялық сұрақтарда бағдарлана алу.

Геоинформатикаға кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Геология

Геология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Геология

Геоморфология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Геоморфология

Геоморфология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Геоморфология

Геоурбанистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гидрология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: гидросферадағы үдерістердің жалпы заңдылықтары туралы көзқарас беру және гидросфера, атмосфера, литосфера және биосфераның өзара байланыс; студенттерді су нысандарының әртүрлі түрлері мұздықтар, жер асты сулары, көлдер, су қоймалар, батпақтар мен мұхит пен теңіздердің географиялық таралу заңдылықтарымен таныстыру; гидросферадағы және әртүрлі типті су нысандарында физиканың іргелі заңдары жағынан негізгі гидрологиялық үдерістердің толы мәнін көрсету; су нысандарын зерттеудің негізгі әдістері туралы; шаруашылық пен табиғатты қорғау міндеттерін шешу үшін су нысандары мен гидрологиялық үдерістерді географиялық-гидрологиялық зерттеудің тәжірибелік мәнін көрсету; Курсты оқу нәтижесінде студент білу керек: - гидросфераның құрамы мен құраушыларын; - гидрологиялық зерттеулердің жалпы әдістерін; - су нысандарының су және жылу теңдестігінің теңдеуі мен әдістерін; - гидросфераның компоненттері Әлемдік мұхит, мұздықтар, өзендер, көлдер, жер асты суларының гидрологиялық режимінің сипатын; - өзен жүйесі, алабы, аңғары мен өзен арнасы сипаттамалары түсініктері мен сандық сипаттамаларын; - өзендердің су режимінің фазалары мен қоректену көздерін; Студент жасай алу керек: - гидрологиялық ақпараттар туралы хабардар болу; - ағындының негізгі сипаттамаларын анықтау және ағындының басқа да бірліктеріне өту теңдеулерін пайдалану; - карта бойынша өзен жүйесінің сандық сипаттамаларын анықтау; - картада су айрық сызықтарын жүргізу және өзен алабы сандық сипаттамаларын анықтау.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: ғылыми ойлау дәрежесін дамыту, экономикалық, әлеуметтік, саяси үдерістердің ерекшеліктерін түсіндіргенде білімдерін пайдаландыру. Міндеттері: қазіргі маңызды жаһандық мәселелер негізінде экономикалық географиялық талдау тәсілдерін меңгеру, әлемдік экономикалық, әлеуметтік, саяси мәселелердің ерекшеліктері жайлы түсінік беру. Пәннің қысқаша мазмұны: қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасты зерттейді, өндіріс дамитын географиялық орта, географиялық орта мен өндіріс және оның заңдылықтары арасында нақты кеңістіктік өзара байланыс орнатады. Адамдардың орналасуын зерттейді, олардың еңбектік тәсілін, өндірістік тәжірбиесін, географиясы мен қоныстану түрлерін, өндіріс күштерінің нақты бар аумақтық жүйесін көрсетеді және кешендердің даму заңдылықтары мен орналасуын, ғылыми негізделген экономикалық аймақтануды жасайды. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: экономикалық, әлеуметтік,саяси географияның негізгі әдістемесін, әлем аймақтары мен елдердің экономикалық ерекшеліктерін,жаһандық, әлеметтік, экономикалық географиялық үдерістердің өзара байланысын, халықаралық еңбек бөлінісін. Әртүрлі әлеуметтік-экономикалық өлшемдерге сәйкес елдердің тұрпаттамасын анықтай білу, геосаясатта негізгі бағытты түсіндіру, географиялық болжамдар жасай. істеу: аумақтың шаруашылық және табғи потенциалына талдау жасау, аумақтың экономикалық-географиялық құрылымы мен сипаттамасын білу, еңбектің ықпалдастығы мен аумақтық бөлінісін, жаһандану үдерісін,әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс.

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы (І)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста шетелдердің экономикалық, әлеуметтік және саяси георафиясын қарастырады; Пән мақсаты- экономикалық география туралы терең білім алу, студенттер экономикалық аудандар туралы типолгия жасауы қажет, Тапсырмалар- әлемдік шаруашылықтың негізгі тенденцияларын анықтау Курсты оқу барысында студент білуі қажет: -әлем елдерінің экономико-географиялық ерекшелігін; -жаһандық және әлеуметтік-экономикалық үрдістердің байланысын; - әлем елдерінің экономикалық ерекшеліктерін; -халықаралық еңбек бөлінісін

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы (І)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста шетелдердің экономикалық, әлеуметтік және саяси георафиясын қарастырады; Пән мақсаты- экономикалық география туралы терең білім алу, студенттер экономикалық аудандар туралы типолгия жасауы қажет, Тапсырмалар- әлемдік шаруашылықтың негізгі тенденцияларын анықтау Курсты оқу барысында студент білуі қажет: -әлем елдерінің экономико-географиялық ерекшелігін; -жаһандық және әлеуметтік-экономикалық үрдістердің байланысын; - әлем елдерінің экономикалық ерекшеліктерін; -халықаралық еңбек бөлінісін

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы (ІІ)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста шетелдердің экономикалық, әлеуметтік және саяси георафиясын қарастырады; Пән мақсаты- экономикалық география туралы терең білім алу, студенттер экономикалық аудандар туралы типолгия жасауы қажет, Тапсырмалар- әлемдік шаруашылықтың негізгі тенденцияларын анықтау Курсты оқу барысында студент білуі қажет: -әлем елдерінің экономико-географиялық ерекшелігін; -жаһандық және әлеуметтік-экономикалық үрдістердің байланысын; - әлем елдерінің экономикалық ерекшеліктерін; -халықаралық еңбек бөлінісін

Жалпы гидрология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Гидросфераның құрамы мен қасиеттері, оның жеке компонентерінің (жерасты суларрынан басқа), планетаның су қорлары мен бөлек құрамдары, су қорларын адаммен пайдаланылуы, сонымен қатар өзен гидрологиясы туралы көзқарасын қалыптастыру және мәлімет беру. Қысқаша мазмұны. Гидросфераның құрамын және компонентерін, гидрологиялық зерттеулердің жалпы әдістерін; су объектілерінің су және жылу баланстарының әдістері мен теңдеулерін; гидросфера компонентерінің гидрологиялық режимінің қасиеттері: әлемдік мұхиттың, мұздықтардың, өзендердің, көлдердің, батпақтардың; өзендік жүйелердің, өзендердің жазықтары мен арналарының, бассейндердің түсініктемелері мен сандық сипаттамалары; ауызсу көздерінің және өзеннің сулы режимінің фазасын зерттеу. Гидросфераның құрамын және компонентерін, гидрологиялық зерттеулердің жалпы әдістерін; су объектілерінің су және жылу баланстарының әдістері мен теңдеулерін; гидросфера компонентерінің гидрологиялық режимінің қасиеттерін білу. Гидрологиялық ақпараттарда бағытталуды; өзен ағындарының негізгі сипаттамаларын анықтауды және ағынның бір өлшем бірлігінен басқаларына өту теңдеулерін қолдануды; өзен жүйесінің сандық сипаттамаларын карта бойынша анықтауды; картада суды бөлетін сызықтарды жүргізу және өзен бассейнінің сандық сипаттамаларын анықтауды істей білу. Гидрологиялық зерттеулер әдістерін меңгеру.

Жалпы жертану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпы жертану

Жалпы жертану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жалпы жертану

Жалпы метеорология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Картография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге географиялық карта және басқа картографиялық щығармалар, оларды ғылыми және практикалық жұмыста құру, қолдану мен зерттеу жөнінде білім беру. Міндеттері: жалпы географиялық және тематикалық карталарды классикалық және заманауи әдістермен құруды, картометрикалық, морфометрикалық және басқа да географиялық объекттерді алу мақсатымен картографиялық шығармаларды тиімді қолдануды үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: картографиялық туындылардың негізгі қасиеттері мен ерекшеліктері, олардың жіктелуі; карталардың масштабына, тағайындалуына, тақырыбына, аймақты қамтуына және т.б. байланысты әртүрлі картографиялық жобалауларды пайдалана отырып, жазықтықтағы Жердің сфералық бетін сипаттау ерекшеліктері; масштабы, тағайындалуы, тақырыбы, картографияланатын аймақтың ерекщеліктері және т.б. бойынша карталарды салыстыру кезінде өткізілетін картографиялық жалпылау ерекшеліктері; маңызды картографиялық туындылар, библиографиялық туындылар. Істей білу: игерген білімді картографиялық жобалаулардың қажетті масштабтарды, құбылыстарды, жалпылау принциптерін сипаттау әдістерін таңдау және карталар мен атластарды құру кезінде жалпылау үшін қолдану; Меңгеру: географиялық карталардың өрістік және камералы құру әдістемесін меңгеру, алынған білімдерді картографияланатын обьектілер мен құбылыстардың арасындағы географиялық заңдылықтарды, өзара байланыстарын және өзара тәуелділіктерін енгізу үшін қолдану, дұрыс болжамдар жасау.

Картография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге географиялық карта және басқа картографиялық щығармалар, оларды ғылыми және практикалық жұмыста құру, қолдану мен зерттеу жөнінде білім беру. Міндеттері: жалпы географиялық және тематикалық карталарды классикалық және заманауи әдістермен құруды, картометрикалық, морфометрикалық және басқа да географиялық объекттерді алу мақсатымен картографиялық шығармаларды тиімді қолдануды үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: картографиялық туындылардың негізгі қасиеттері мен ерекшеліктері, олардың жіктелуі; карталардың масштабына, тағайындалуына, тақырыбына, аймақты қамтуына және т.б. байланысты әртүрлі картографиялық жобалауларды пайдалана отырып, жазықтықтағы Жердің сфералық бетін сипаттау ерекшеліктері; масштабы, тағайындалуы, тақырыбы, картографияланатын аймақтың ерекщеліктері және т.б. бойынша карталарды салыстыру кезінде өткізілетін картографиялық жалпылау ерекшеліктері; маңызды картографиялық туындылар, библиографиялық туындылар. Істей білу: игерген білімді картографиялық жобалаулардың қажетті масштабтарды, құбылыстарды, жалпылау принциптерін сипаттау әдістерін таңдау және карталар мен атластарды құру кезінде жалпылау үшін қолдану; Меңгеру: географиялық карталардың өрістік және камералы құру әдістемесін меңгеру, алынған білімдерді картографияланатын обьектілер мен құбылыстардың арасындағы географиялық заңдылықтарды, өзара байланыстарын және өзара тәуелділіктерін енгізу үшін қолдану, дұрыс болжамдар жасау.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстан географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: Қазақстанның географиялық ортасы, оның экономикасы мен мәдениетінің дамуын анықтайтын, табиғи-экономикалық берілістері мен тарихи шарттары көрсетіледі. Оның қазіргі заманғы экономикалық және социальды түрде, үлкен потенциалы, және де ары қарай дамудағы жағдайы мен жетістіктері, ТМД-дағы және әлемдік бірлестіктегі Қазақстанның орны мен еңбек бөлісіндегі оның халықаралық рөлі қарастырылған. Әрбір бес экономикалық ауданына мінездеме берілген, және оның ерекшеліктері көрсетілген. Міндеттер: ПТК мен ТПК тұратын күрделі құрылымдық кешен ретінде Қазақстан Республикасының экономикасы мен табиғатына түпкілікті анализ беру; ТПК және табиғи комплекстердің жүйелері мен мәндерін зерттеу, елдің жеке аумақтарының экономикалық географиялық негіздерін уйрену. Пәнді оқу барысында студент: Білу: Қазақстанның экономикалық географиясының негізгі мәні мен мағынасын, қазіргі заманғы әдісі мен әдістемелерін;Қазақстанның табиғи-аумақтық кешендерін; экономикалық-географиялық зерттеу әдісін; Қазақстан картасындағы экономикалық-географиялық нысандарды (номенклатурасын) білу; Істей білу: жұмыс нәтижесін бағалау, алған білім негізінде және статистикалық әдістер арқылы алынған кескіндер, диаграммалар, сызбалар, кестелер жасауды; қоршаған ортаның адамның шаруашылық жағдайы мен денсаулығына әсерін; аумақтардың экономикалық және әлеуметтік өзара байланысын аша білу. Меңгеру: статистикалық әдістер негізінде жұмыс нәтижесін құрастыру, диаграммаларды, графиктерді, профильдерді, таблицаларды жасау дағдыларын меңгеру.

Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: Қазақстанның географиялық ортасы, оның экономикасы мен мәдениетінің дамуын анықтайтын, табиғи-экономикалық берілістері мен тарихи шарттары көрсетіледі. Оның қазіргі заманғы экономикалық және социальды түрде, үлкен потенциалы, және де ары қарай дамудағы жағдайы мен жетістіктері, ТМД-дағы және әлемдік бірлестіктегі Қазақстанның орны мен еңбек бөлісіндегі оның халықаралық рөлі қарастырылған. Әрбір бес экономикалық ауданына мінездеме берілген, және оның ерекшеліктері көрсетілген. Міндеттер: ПТК мен ТПК тұратын күрделі құрылымдық кешен ретінде Қазақстан Республикасының экономикасы мен табиғатына түпкілікті анализ беру; ТПК және табиғи комплекстердің жүйелері мен мәндерін зерттеу, елдің жеке аумақтарының экономикалық географиялық негіздерін уйрену. Пәнді оқу барысында студент: Білу: Қазақстанның экономикалық географиясының негізгі мәні мен мағынасын, қазіргі заманғы әдісі мен әдістемелерін;Қазақстанның табиғи-аумақтық кешендерін; экономикалық-географиялық зерттеу әдісін; Қазақстан картасындағы экономикалық-географиялық нысандарды (номенклатурасын) білу; Істей білу: жұмыс нәтижесін бағалау, алған білім негізінде және статистикалық әдістер арқылы алынған кескіндер, диаграммалар, сызбалар, кестелер жасауды; қоршаған ортаның адамның шаруашылық жағдайы мен денсаулығына әсерін; аумақтардың экономикалық және әлеуметтік өзара байланысын аша білу. Меңгеру: статистикалық әдістер негізінде жұмыс нәтижесін құрастыру, диаграммаларды, графиктерді, профильдерді, таблицаларды жасау дағдыларын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның физикалық географиясы (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: адамның шаруашылық әрекетімен байланысты Қазақстанның табиғаты мен оның компоненттерінің қалыптасу заңдылықтары мен жағдайларымен таныстыру. Міндеттері: выявление приоритетных ландшафтообразующих факторов, определяющие разнообразие ландшафтов страны: географическое положение, история развития основных тектонических структур, их связь с вертикальной расчленённостью рельефа, климатом, почвенным и растительным покровом, антропогенной освоенностью, рациональным использованием природной среды, региональными проблемами по борьбе с неблагоприятными последствиями эксплуатации природы. Пәннің қысқаша мазмұны: еліміздің табиғи кешендері мен жағдайларының ерекшеліктері мен заңдылықтарын, ерте заманнан қазіргі күнге дейінгі ел аумағының физикалық-географиялық зерттелу тарихы, бедердің қалыптасуы мен даму тарихы, геологиясы мен геоморфологиясы, жаһандық жылынуға байланысты климаттық жағдайлар мен өзгерістер, жер беті сулары, топырақ-өсімдік және жануарлар жамылғысы мен қоршаған ортаны қорғау және қазіргі экологиялық жағдай зерттеледі. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ел бедерінің қалыптасу тарихы, табиғаттың палеозой, мезозой мен кайнозойдағы ерекшеліктері, елдің ландшафттық зоналарының кеңістік дифференциациясының негізгі табиғи заңдылықтары, тау жүйелері мен вертикалды белдеуліктің негізгі физикалық-географиялық ерекшеліктері, ел аймақтарының басты географиялық номенклатуралық бірліктері, Қазақстан мен оның жеке аймақтарының жалпы және компоненттік физикалық-географиялық сипаттамасын; істеу: географиялық номенклатурсын жетік игеруді, аранайы және кескін карталармен жұмыс, физикалық-географиялық аудандастыру сызбаларын құрастыру, табиғи ортаның қалыптасуындағы физикалық-географиялық әсерді талдау, әдеби және картографиялық деректемелер бойынша жалпы және аймақтық физикалық-географиялық сипаттамаларды құрастыру, елдің әр-түрлі аймақтарына салыстырмалы талдау; меңгеру: контур карталарда негізгі орографиялық элементтер сызуда кешенді физикалық-географиялық сызбалар, қималар құрастыруды, континенталдылық деңгейі, құрғақтылық және ылғалдылық индексі, температураның маусымдық көрсеткіштері сияқты климаттық көрсеткіштерді анықтауды.

Қазақстанның физикалық географиясы (V)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: адамның шаруашылық әрекетімен байланысты Қазақстанның табиғаты мен оның компоненттерінің қалыптасу заңдылықтары мен жағдайларымен таныстыру. Міндеттері: выявление приоритетных ландшафтообразующих факторов, определяющие разнообразие ландшафтов страны: географическое положение, история развития основных тектонических структур, их связь с вертикальной расчленённостью рельефа, климатом, почвенным и растительным покровом, антропогенной освоенностью, рациональным использованием природной среды, региональными проблемами по борьбе с неблагоприятными последствиями эксплуатации природы. Пәннің қысқаша мазмұны: еліміздің табиғи кешендері мен жағдайларының ерекшеліктері мен заңдылықтарын, ерте заманнан қазіргі күнге дейінгі ел аумағының физикалық-географиялық зерттелу тарихы, бедердің қалыптасуы мен даму тарихы, геологиясы мен геоморфологиясы, жаһандық жылынуға байланысты климаттық жағдайлар мен өзгерістер, жер беті сулары, топырақ-өсімдік және жануарлар жамылғысы мен қоршаған ортаны қорғау және қазіргі экологиялық жағдай зерттеледі. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ел бедерінің қалыптасу тарихы, табиғаттың палеозой, мезозой мен кайнозойдағы ерекшеліктері, елдің ландшафттық зоналарының кеңістік дифференциациясының негізгі табиғи заңдылықтары, тау жүйелері мен вертикалды белдеуліктің негізгі физикалық-географиялық ерекшеліктері, ел аймақтарының басты географиялық номенклатуралық бірліктері, Қазақстан мен оның жеке аймақтарының жалпы және компоненттік физикалық-географиялық сипаттамасын; істеу: географиялық номенклатурсын жетік игеруді, аранайы және кескін карталармен жұмыс, физикалық-географиялық аудандастыру сызбаларын құрастыру, табиғи ортаның қалыптасуындағы физикалық-географиялық әсерді талдау, әдеби және картографиялық деректемелер бойынша жалпы және аймақтық физикалық-географиялық сипаттамаларды құрастыру, елдің әр-түрлі аймақтарына салыстырмалы талдау; меңгеру: контур карталарда негізгі орографиялық элементтер сызуда кешенді физикалық-географиялық сызбалар, қималар құрастыруды, континенталдылық деңгейі, құрғақтылық және ылғалдылық индексі, температураның маусымдық көрсеткіштері сияқты климаттық көрсеткіштерді анықтауды.

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қолданбалы зерттеулердегі ГАЖ
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта мониторингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған орта мониторингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоршаған ортаға әсерді бағалау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: -жоспарланып отырған шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға барлық әсер түрлерінің сипаты мен дәрежесін анықтау; -бұл әсерлердің экологиялық және әлеуметтік салдарын бағалау; -шаруашылық қызметтің әсерінің алдын-алу немесе жұмысарту. Пәннің міндеттері: -ҚО күйінің жоба іске асырылғанға дейін бағалануы; -жоспарланып отырған қызметтің негативті әсерінің негізгі факторлары мен түрлерін айқындау; - барлық негізгі әсер түрлерін шектеу немесе бейтараптандыру шараларын дайындау және ұсыну. Пәннің негізгі мазмұны: -экологиялық сараптаманың (ЭС) және қоршаған ортаға әсерді бағалаудың (ҚОӘБ) теориялық негіздері; -ЭС және ҚОӘБ жүргізуді ұйымдастыру; -ЭС және ҚОӘБ жұмыстарын жүргізуге қойылатын талаптар; -экоаудиттың жалпы ұғымы, міндеттері және принциптері; -ҚОӘБ аудиторлық тексеру; -ҚОӘБ аудиторлық тексеру әдісі; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Білу: -мемлекеттік және қоғамдық экологиялық сараптамамен ҚОӘБ және оны жобалауды реттеу қызметі саласында негізгі экологиялық заннамаларды білу; -мемлекеттік және қоғамдық сараптамен ҚОӘБ жұмысын ұйымдастыру негіздерін білу; -инвестициялық жобалаудың, ҚОӘБ және мемлекеттік сараптаманың жалпы процедурасын білу; Игеру: -ҚОӘБ саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды сауатты қолдану және талдау; - түрлі типтегі жобалардың жоспарланған және жобаланған шаруашылық қызметінде ҚОӘБ әдістерін пайдалану; - геоэкологиялық кешенді ҚОӘБ жүргізу. Меңгеру: ЭС және ҚОӘБ жүргізудің жүйелі әдісін меңгеру.

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дүние жүзінің физикалық географиясын, ландшафты шаруашылықтық игеруді меңгеру, оның таралуы, жалпы планетарлық және ірі аймақтық заңдылықтарының пайда болун тану, сонымен қатар жер шарының құрлықтық бөлігіндегі әт-түрлі табиғи құрылымдарда ландшафттардың қарқынды шаруашылықтық өзгеруі мен бапғыттары жайлы түсінік беру. Міндеттері: материктердің қазіргі ландшафттарды қалыптастырушы географиялық жағдайы, табиғи ортаның даму тарихы, морфоқұрылымдық, литологиялық және геоморфологиялық ерекшеліктері, климат, топырақ-өсімдік жамылғысынымен түрлі табиғи факторлардың адам шаруашылық әрекетінің нәтижесінде қоршаған ортаға әсерін талдау. Пәннің қысқаша мазмұны: Жер шарының табиғи жағдайлары мен ерекшеліктерін, табиғат пен оны саралау факторларының тұтастығын зерттейді. Физикалық географияда әр-түрлі эмпирикалық байланыстарды орнатуда, теориялық қорытындыларды алуда қолданылатын негізгі әдістер мен оңтүстік және солтүстік жарты шардадың табиғатына жалпы сипаттама беріледі, Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географиялық қабықтағы факторлардың өзара байланысын анықтаушы кеңстіктік дифференцация заңдылықтарын, табиғаттың қазіргі келбетінің қалыптасуы мен даумының тарихи кезеңдерін, табиғи аумақтық кешендердің тұтас сипаттау принциптері – физикалық-географиялық елмен оның топтары (субконтиненттер), әр аймақ бойынша адам мен табиғаттың өзара қатыныасының ерекшеліктерін; істеу: жердің әр аймағының табиғатын көрнекі сипаттауды, ұқсастық пен айырмашылықтарын анықтауды, статистикалық және картографиялық материалдарды талдауды, кестелер, графиктер, картографиялық сызбалар, физикалық-географиялық қималар т.б. пайдаланып, жалпы географиялық заңдылықтарды анықтауды, анықтамалықтар мен ғылыми әдебиет көздерінен алынған ақпаратты талдауды; меңгеру: өзара байланысқан иерархиялық тұтас табиғи және антропогендік кешендерден құралған географиялық қабықтың көп құрылымдық күрделі физикалық географияның кешенді концепциясын қолдана отырып, материктердің зоналы-белдеулік құрылымын, қазіргі ландшафттарын, ерекшеліктерін анықтау.

Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дүние жүзінің физикалық географиясын, ландшафты шаруашылықтық игеруді меңгеру, оның таралуы, жалпы планетарлық және ірі аймақтық заңдылықтарының пайда болун тану, сонымен қатар жер шарының құрлықтық бөлігіндегі әт-түрлі табиғи құрылымдарда ландшафттардың қарқынды шаруашылықтық өзгеруі мен бапғыттары жайлы түсінік беру. Міндеттері: материктердің қазіргі ландшафттарды қалыптастырушы географиялық жағдайы, табиғи ортаның даму тарихы, морфоқұрылымдық, литологиялық және геоморфологиялық ерекшеліктері, климат, топырақ-өсімдік жамылғысынымен түрлі табиғи факторлардың адам шаруашылық әрекетінің нәтижесінде қоршаған ортаға әсерін талдау. Пәннің қысқаша мазмұны: Жер шарының табиғи жағдайлары мен ерекшеліктерін, табиғат пен оны саралау факторларының тұтастығын зерттейді. Физикалық географияда әр-түрлі эмпирикалық байланыстарды орнатуда, теориялық қорытындыларды алуда қолданылатын негізгі әдістер мен оңтүстік және солтүстік жарты шардадың табиғатына жалпы сипаттама беріледі, Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географиялық қабықтағы факторлардың өзара байланысын анықтаушы кеңстіктік дифференцация заңдылықтарын, табиғаттың қазіргі келбетінің қалыптасуы мен даумының тарихи кезеңдерін, табиғи аумақтық кешендердің тұтас сипаттау принциптері – физикалық-географиялық елмен оның топтары (субконтиненттер), әр аймақ бойынша адам мен табиғаттың өзара қатыныасының ерекшеліктерін; істеу: жердің әр аймағының табиғатын көрнекі сипаттауды, ұқсастық пен айырмашылықтарын анықтауды, статистикалық және картографиялық материалдарды талдауды, кестелер, графиктер, картографиялық сызбалар, физикалық-географиялық қималар т.б. пайдаланып, жалпы географиялық заңдылықтарды анықтауды, анықтамалықтар мен ғылыми әдебиет көздерінен алынған ақпаратты талдауды; меңгеру: өзара байланысқан иерархиялық тұтас табиғи және антропогендік кешендерден құралған географиялық қабықтың көп құрылымдық күрделі физикалық географияның кешенді концепциясын қолдана отырып, материктердің зоналы-белдеулік құрылымын, қазіргі ландшафттарын, ерекшеліктерін анықтау.

Ландшафттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста табиғи-антропогендік ландшафттардың әр түрлі қызмет атқарушы заңдылықтары қаралады, физико-географиялық биіктік белдеулерде және ір түрлі табиғат зоналарында адам шаруашылығына әсер етуі. Пән мақсаты- студенттерге қоршаған орта ландшафттарын және аудандарды рациональды пайдаланудың фундаментальді және тәжірибелік білім беру. Тапсырмалар- зат айналымы принциптерін үйрену, ландшафттағы қуат және ақпараттар, ландшафт құрылымындағы жобалау үрдістерін білу. Курсты оқу барысында студент білуі қажет: -территорияның ландшафттық құралымын зерттеу және тәжірибеде қолдана білу; -ландашафттарды геоақпараттық,геохимиялық,математикалық,аэрокосмостық әдістер арқылы зерттеу; -ландшафттық экология; -материктердің ландшафттық құрылымы мен құрылысын білу; шаруашылықта қолдана білу; -табиғи геожүйелерді білу

Ландшафттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста табиғи-антропогендік ландшафттардың әр түрлі қызмет атқарушы заңдылықтары қаралады, физико-географиялық биіктік белдеулерде және ір түрлі табиғат зоналарында адам шаруашылығына әсер етуі. Пән мақсаты- студенттерге қоршаған орта ландшафттарын және аудандарды рациональды пайдаланудың фундаментальді және тәжірибелік білім беру. Тапсырмалар- зат айналымы принциптерін үйрену, ландшафттағы қуат және ақпараттар, ландшафт құрылымындағы жобалау үрдістерін білу. Курсты оқу барысында студент білуі қажет: -территорияның ландшафттық құралымын зерттеу және тәжірибеде қолдана білу; -ландашафттарды геоақпараттық,геохимиялық,математикалық,аэрокосмостық әдістер арқылы зерттеу; -ландшафттық экология; -материктердің ландшафттық құрылымы мен құрылысын білу; шаруашылықта қолдана білу; -табиғи геожүйелерді білу

Метеорология және климатология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Метеорология және климатология

Мұхиттар мен құрлықтардың физикалық географиясы 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста ТМД территориясының ерешелігі, жекелеген құрлықтардың сипаттамасы. Географиялық белдеулер. Әр түрлі құрлықтардағы региональды географиялық зоналық. Пән мақсаты- құрлықтарды аудандастырудың физико-географиялық принциптерін қарау, геологиялық дамудағы негізгі компоненттер,жер бедері, климат,ішкі сулар, топырақ және биота. Тапсырмалар- құрлық, ел, аудан тәрізді ірі таксонмиялық рангтерді пайдалана білу Курсты оқу барысында студент білуі қажет: - дүниежүзіндегі және ТМД құрлықтар мен сулар сипаттамасы, ерекшеліктері; - зоналық белдеулердің пайда болудың физико-географиялық принциптері.

Мұхиттар мен құрлықтардың физикалық географиясы 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста ТМД территориясының ерешелігі, жекелеген құрлықтардың сипаттамасы. Географиялық белдеулер. Әр түрлі құрлықтардағы региональды географиялық зоналық. Пән мақсаты- құрлықтарды аудандастырудың физико-географиялық принциптерін қарау, геологиялық дамудағы негізгі компоненттер,жер бедері, климат,ішкі сулар, топырақ және биота. Тапсырмалар- құрлық, ел, аудан тәрізді ірі таксонмиялық рангтерді пайдалана білу Курсты оқу барысында студент білуі қажет: - дүниежүзіндегі және ТМД құрлықтар мен сулар сипаттамасы, ерекшеліктері; - зоналық белдеулердің пайда болудың физико-географиялық принциптері.

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Студенттер психикалық процесстердің, психикалық күйдің және психикалық қасиеттердің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы заңдылықтары туралы түсінік алады. Мазмұны: Психология пәні мен маңызы. Психолгогия әдістері. Психикалық білімінің даму тарихы мен психологияның негізгі даму этаптары. Танымдық процесстердің психологиясы. Ойлау ең жоғары психикалық процесс ретінде. Тұлға типологиясы. Мінездің түрі мен тұлғасы. Топты басқару мен лидер болу. Педагогикалық процестегі тәрбие. Жанұя. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: Теориялық негіздер, мазмұны және өмір сүру әдістері. Пайдалана білуі керек: денсаулық психиологиясының түсіністік-категориальдық аппаратын қолдану, денсаулық психиологиясы маңайындағы негізгі заманауи зерттеулердің методологиясын талдау және осы аталған зерттеулерді практика жүзінде қолдана білу. Дағдылану керек: өмір сүру салтының психиологиялық құрылымдарын құрастыру.

Табиғат ресурстарын экономикалық-географиялық бағалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: табиғат ресурстарын тұтас және жеке түрлері бойынша экономикалық-географиялық бағалау әдістерін және дүние жүзі аймақтары бойынша табиғи ресурстардың түрлеріне қарай қамтамасыз етуін қарастырады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән табиғат ресурстарының әлемде кездесетін барлық түрлерін, олардың экономикалық-географиялық бағалау әдістерін қарастырады. Сонымен қатар, табиғат ресурстарын экономикалық-географиялық бағалаудың жалпы территориялық сипаттамасын береді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ресурстар классификациясының типтері, минералды шикізаттардың басты түрлері, дүние жүзі аймақтарына табиғат ресурстарының географиялық үлестіру; істеу: ресурстардың қамту және пайдалануын анализдау және олардың ауылшаруашылық мақсатында тиімді пайдалануын.

Табиғатты пайдалануды басқарудың географиялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғатты пайдалануды басқарудың географиялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Топография геодезия негіздерімен
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Топография геодезия негіздерімен

Топография геодезия негіздерімен
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Топография геодезия негіздерімен

Топырақ географиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: топырақты тек табиғи дене ретінде ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығындағы пайдалану құралы ретінде мән-мағынасын ашып-қарау, жалпы түсінік беру, топырақтың биосферадағы экологиялық құрылымының ерекшеліктерін көрсету. Міндеттері: топырақ жамылғысы географиясының жалпы заңдылықтары мен негізгі жіктемелерімен, Қазақстанның, ТМД елдерінің және әлемдегі топырақ ресурстарының қазіргі жағдайымен, топырақ жамылғысын тиімді қолдану және топырақты қорғау әдістерінің негіздерімен танысу, әр түрлі топырақ типтерінің режимдерін, қасиеттері мен құрылымдарын, топырақты құнарландыру және құнарлылығын сақтау мәселелерін зерттеу. Қысқаша мазмұны: топырақтанудың және тарихи жоспар бойынша топырақ-географиялық зерттеулердің дамуы. Топырақ түзуші үрдістің негзігі заңдылықтары, зат алмасу және топырақ қабатындағы қуат, топырақ дамуының әр түрлі табиғи шарттары. Климат, өсімдік, топырақ түзуші жыныстар, уақыт және жергілікті жер бедері, топыраққа негіз болатын құрылымдар т.б. топырақ түзуші факторларды қарастыру. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: әртүрлі табиғи факторлар бойынша топырақ ерекшеліктерінің анықтамасы мен бонитировка әдістерін қолдану, Қазақстан, ТМД, әлемнің негізгі топырақ түрлерінің генезисі мен қасиеттерін, жіктемесін; істеу: топырақ жамылғысының белгілі табиғат жағдайларына тиесілі болуын түсіндіру, топырақтың зоналдық түрлері жылу мен ылғалмен қамтамасыз етілуін, өнімділігін арттыру үшін жасалатын мелиорация шаралардың қажеттілігін; меңгере алуы тиіс: топырақты жіктеу қағидаларын, топырақ жамылғысының сипаты бойынша таралу заңдылықтары.

Топырақтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді қазіргі экологиялық топырақтану саласының негізгі теориялық түсініктермен таныстыру, топырақ жабынының генезисі мен эволюциясы туралы жалпы түсінікті, нақты тарихи кезеңдердегі табиғи-тарихи нысандар жайында ғылыми көзқарасты, педосфера ғылымының даму жолдарының мүмкіндіктері жөнінде білімді қалыптастыру. Курстың міндеттері: торпырақ жабынын зерттеудің ғылыми әдістерін үйрену; жаңа экологиялық топырақтанудың негізгі заңдарын меңгеру; студенттердің топырақ экологиясына қатысты жаратылыстану ғылымдарынан алған шашыраңқы білімін жүйелі біріктіру; жаратылыстанушылық дүниетаным мен табиғатты пайдалануда қорғаушылық көзқарасты қалыптастыру. Курстың мазмұны: Топырақтың экологиялық, биоценотикалық, биогесфералық функциялары. Топырақ пен өсімдіктің физикалық қасиеттері. Топырақтың гранулометриялық құрамы мен жылулық қасиеті, топырақтың ұйымдасу деңгейі, элементар топырақ бөлшектеріне сай қасиеттері; өсімдіктің шектеуші және өнімділігін реттеуші топырақтың сулы режимі; топырақтың тұздануы, карбонаттануы, саздануы, топырақтану процесіндегі өсімдіктер, жануарлар және микроағзалар;топырақтағы тотығу-тотықсыздану процесі; геоэкожүйенің тұрақты тіршілігінің шарты; органикалық заттар мен элементтердің ең маңызды биогеохимиялық айналымдарының бұзылуына байланысты қазіргі топырақ жабынының күйі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: - қазіргі экологиялық топырақтанудың іргелі негіздерін; қазіргі экологиялық топырақтанудың басты жетістіктері мен болашақтағы даму мүмкіндіктерін; экологиялық факторлар және олардың жіктелуі; сыртқы фактордың әсеріне топырақ және топырақ жабынының флорасы мен фаунасы рекциясының заңдылықтарын, топырақтың экологиялық ролі, қасиеті мен функциясын; топырақтың ластануы мен антропогенді деградациясын, сонымен қатар биосфераның маңызды компоненттері бірі ретінде топырақтың қорғауын, сақтауын және қалпына келтіруін білуі тиіс. - Адам өміріндегі экологиялық фактор өнімділікті топырақтың басты қасиеттері ретінде анықтап, қарастыруды қолдана алуы керек. Өсімдіктің және жануарлардың негізгі экологиялық үлгісін анықтауда және олардың топыраққа қатысты негізгі сипаттарына байланысты материалдармен жұмыс істей алуды, конспектілеу дағдысын, текстті жеке өзбетінше сараптауды және топтық пікіралмасуды меңгеруі тиіс.

Топырақтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді қазіргі экологиялық топырақтану саласының негізгі теориялық түсініктермен таныстыру, топырақ жабынының генезисі мен эволюциясы туралы жалпы түсінікті, нақты тарихи кезеңдердегі табиғи-тарихи нысандар жайында ғылыми көзқарасты, педосфера ғылымының даму жолдарының мүмкіндіктері жөнінде білімді қалыптастыру. Курстың міндеттері: торпырақ жабынын зерттеудің ғылыми әдістерін үйрену; жаңа экологиялық топырақтанудың негізгі заңдарын меңгеру; студенттердің топырақ экологиясына қатысты жаратылыстану ғылымдарынан алған шашыраңқы білімін жүйелі біріктіру; жаратылыстанушылық дүниетаным мен табиғатты пайдалануда қорғаушылық көзқарасты қалыптастыру. Курстың мазмұны: Топырақтың экологиялық, биоценотикалық, биогесфералық функциялары. Топырақ пен өсімдіктің физикалық қасиеттері. Топырақтың гранулометриялық құрамы мен жылулық қасиеті, топырақтың ұйымдасу деңгейі, элементар топырақ бөлшектеріне сай қасиеттері; өсімдіктің шектеуші және өнімділігін реттеуші топырақтың сулы режимі; топырақтың тұздануы, карбонаттануы, саздануы, топырақтану процесіндегі өсімдіктер, жануарлар және микроағзалар;топырақтағы тотығу-тотықсыздану процесі; геоэкожүйенің тұрақты тіршілігінің шарты; органикалық заттар мен элементтердің ең маңызды биогеохимиялық айналымдарының бұзылуына байланысты қазіргі топырақ жабынының күйі. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: - қазіргі экологиялық топырақтанудың іргелі негіздерін; қазіргі экологиялық топырақтанудың басты жетістіктері мен болашақтағы даму мүмкіндіктерін; экологиялық факторлар және олардың жіктелуі; сыртқы фактордың әсеріне топырақ және топырақ жабынының флорасы мен фаунасы рекциясының заңдылықтарын, топырақтың экологиялық ролі, қасиеті мен функциясын; топырақтың ластануы мен антропогенді деградациясын, сонымен қатар биосфераның маңызды компоненттері бірі ретінде топырақтың қорғауын, сақтауын және қалпына келтіруін білуі тиіс. - Адам өміріндегі экологиялық фактор өнімділікті топырақтың басты қасиеттері ретінде анықтап, қарастыруды қолдана алуы керек. Өсімдіктің және жануарлардың негізгі экологиялық үлгісін анықтауда және олардың топыраққа қатысты негізгі сипаттарына байланысты материалдармен жұмыс істей алуды, конспектілеу дағдысын, текстті жеке өзбетінше сараптауды және топтық пікіралмасуды меңгеруі тиіс.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Халықтар географиясы демография негіздерімен
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дүние жүзі халқының динамикасы мен ұдай өсіп өну, әлемдегі көші-қон және этно-мәдени үрдістер жайлы түсінік беру. Міндеттері: демографиялық үрдістерді талдай білу, аудандардағы табиғи өсім коэффициенттерін статистикалық мәліметтер арқылы анықтау. Қысқаша мазмұны: курс халық саны серпiнiнiң қағидалары мен оның қарқынды өсу нәтижесіндегі мүмкін салдарымен қарастырады, өсіп өнудің аумақтық ерекшеліктері, халықтың нәсiлдiк, этникалық, дiни, әлеуметтiк құрылымы, халықтың көшi-қон мәселелерімен таныстырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: халықтың өмір сапасы мен деңгейіне әсер ететін әлеуметтік және экономикалық аспектілерді, қазіргі кездегі адамзат дамуының индексін; істеу: халықтың өмір сүру сапасының өзгерістерін талдау және өз бетінше болжамдар; меңгеру: халықтың өмір сүру деңгейіне әсер ететін әлеуметтік және экономикалық аспетілерін, қазіргі кезеңдегі АДИ, табиғи өсіммен өлімнің, туу коэфициенттерінің әдістемелік есебін жасау, халықтың өмір сүру сапасының өзгеруін талдауды және өзіндік болжам жасауды.

Халықтар географиясы демография негіздерімен
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: дүние жүзі халқының динамикасы мен ұдай өсіп өну, әлемдегі көші-қон және этно-мәдени үрдістер жайлы түсінік беру. Міндеттері: демографиялық үрдістерді талдай білу, аудандардағы табиғи өсім коэффициенттерін статистикалық мәліметтер арқылы анықтау. Қысқаша мазмұны: курс халық саны серпiнiнiң қағидалары мен оның қарқынды өсу нәтижесіндегі мүмкін салдарымен қарастырады, өсіп өнудің аумақтық ерекшеліктері, халықтың нәсiлдiк, этникалық, дiни, әлеуметтiк құрылымы, халықтың көшi-қон мәселелерімен таныстырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: халықтың өмір сапасы мен деңгейіне әсер ететін әлеуметтік және экономикалық аспектілерді, қазіргі кездегі адамзат дамуының индексін; істеу: халықтың өмір сүру сапасының өзгерістерін талдау және өз бетінше болжамдар; меңгеру: халықтың өмір сүру деңгейіне әсер ететін әлеуметтік және экономикалық аспетілерін, қазіргі кезеңдегі АДИ, табиғи өсіммен өлімнің, туу коэфициенттерінің әдістемелік есебін жасау, халықтың өмір сүру сапасының өзгеруін талдауды және өзіндік болжам жасауды.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе

Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing.
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Агроөнеркәсіп кешен дамуының географиясы: жаһандық бағыттар, аймақтық контрастілер, ұлттық стратегия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Агроөнеркәсіптік кешенінің географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ауылшаруашылығ өнімдерін өңдеу мен өндіруде қатысатын өнеркәсіп пен ауылшаруашылығының салаларының кешенін қарастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: пән ауыл шаруашылыққа қажетті өнімдер өндіретін сала, ауыл шаруашылығы (егін және мал шаруашылығы) саласы, ауыл шаруашылық шикізатын қайта өңдейтін (жеңіл өнеркәсіп, оның ішінде тамақ өнеркәсібі) салаларды біріктіретін агроөнеркәсiптiк кешеннің құрылымын оқытады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: жаңа этаптағы АПК қызметінің экономикалық бағасын, ҚР тұрғындарын жергілікті азық-түлікпен қамтамасыз ету және мемлекет теориясының дифференциясын; меңгеру: республикалық және аудандық деңгейдегі АПК-ның проблемасы мен болашақы туралы анализ.

Агроөнеркәсіптік кешенінің географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ауылшаруашылығ өнімдерін өңдеу мен өндіруде қатысатын өнеркәсіп пен ауылшаруашылығының салаларының кешенін қарастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: пән ауыл шаруашылыққа қажетті өнімдер өндіретін сала, ауыл шаруашылығы (егін және мал шаруашылығы) саласы, ауыл шаруашылық шикізатын қайта өңдейтін (жеңіл өнеркәсіп, оның ішінде тамақ өнеркәсібі) салаларды біріктіретін агроөнеркәсiптiк кешеннің құрылымын оқытады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: жаңа этаптағы АПК қызметінің экономикалық бағасын, ҚР тұрғындарын жергілікті азық-түлікпен қамтамасыз ету және мемлекет теориясының дифференциясын; меңгеру: республикалық және аудандық деңгейдегі АПК-ның проблемасы мен болашақы туралы анализ.

Адам дамуы және өмір сапасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: – адам дамуы көрсеткіштерінің индексі мен оған әсер ететін денсаулық пен өмір сүру ұзақтығы, білім алу, лайықты өмiр сүру деңгейi, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) тәрізді негізгі факторларды қарастыру болып табылады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән елдегі адам дамуының деңгейін окытады, сол себепті кей жағдайда «тұрмыс сапасы» немесе «тұрмыс деңгейі» сияқты түсініктердің синонимі ретінде қолданады. Индекс елдің жетістігін денсаулық жағдайын, білім алу сапасы мен азаматтардың нақты табысын өлшейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: әлемдік мемлекеттерді адам дамуы мен өмір сапасының көрсеткіштері бойынша ранжировка жасау; ҚР орны ИЧР рейтингіне кіреді; істеу: тіршілік жалғасына әсер ететін негізгі факторларды критикалық бағалау, мемлекеттің сауаттылығы мен дамуы.

Адам дамуы және өмір сапасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: – адам дамуы көрсеткіштерінің индексі мен оған әсер ететін денсаулық пен өмір сүру ұзақтығы, білім алу, лайықты өмiр сүру деңгейi, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) тәрізді негізгі факторларды қарастыру болып табылады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән елдегі адам дамуының деңгейін окытады, сол себепті кей жағдайда «тұрмыс сапасы» немесе «тұрмыс деңгейі» сияқты түсініктердің синонимі ретінде қолданады. Индекс елдің жетістігін денсаулық жағдайын, білім алу сапасы мен азаматтардың нақты табысын өлшейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: әлемдік мемлекеттерді адам дамуы мен өмір сапасының көрсеткіштері бойынша ранжировка жасау; ҚР орны ИЧР рейтингіне кіреді; істеу: тіршілік жалғасына әсер ететін негізгі факторларды критикалық бағалау, мемлекеттің сауаттылығы мен дамуы.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аумақтық басқару және жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: аумақтық басқару мен жоспарлаудың теориялық негіздерімен және шет елдің тәжірибесімен таныстыру. Пәннің қысқаша мазмұны: пән аймақтық жоспарлау және басқарудың теориялық негiздерiн, аймақтық басқарудың негізгі мәселелерін, әлеуметтiк-экономикалық үрдістердің факторлары мен өзгерген нәтижелерін зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: территориялық пландау мен регионалдық басқару негіздерінің теориясын, әлеуметтік- экономикалық регионалды негізгі проблемаларды; істеу: негізгі экономико-статистикалық көрсеткіштерді бір-бірімен теңдестіре білу және әлеуметтік- экономикалық жағдайда территориалды ерекшеліктердің қорытындыларын дәлелдеу; меңгеру: шетелдік территориалды басқару тәжірибесін анализдау.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік-географиялық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: демографиялық жағдай түсінігі, халықтың аумақтық тұтастығы, елдің әлеуметтік-демографиялық дамуына географиялық жағдайдың әсері қарастырылады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән әлеуметтік география мен оның географиялық ғылымдар жүйесіндегі орнын зерттейді. Аймақтық тұтастық, ақпарат көздері, демогеография ұғымдары мен әлеуметтiк - географиялық әдiстердiң басты әдiстерiн зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: географияның теориялық және ғылыми - өндірістік әлеуметтік бағыттарын және де саяси географияны; істеу: экономико- географиялық зерттеулердің методикасын тәжірибеде қолдана білу, экономико- географиялық райондау, өңдеу үшін әлеуметтік- географиялық картографияны, әлеуметтік- экономико- географиялық анализ және синтездеу үшін.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Биогеография экология негіздерімен
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: адамның шаруашылық әрекеті, аумақтың тарихи дамуына байланысты, аймақтың қазіргі экологиялық жағдайын, сондай-ақ планетаның органикалық дүниесінің тұтастығы мен өсімдіктер мен жануарлардың географиялық таралу заңдылықтарын зерттеу. Міндеттері: жер шарының негізгі биомдары, биоценоздардың зоналық ерекшеліктері, құрлықтың флоралық және фауналық аймақтары мен ареалдарының негізгі сипаттамаларын үйрету. Пәннің қысқаша мазмұны: курста өмір сүру ортасы мен оның бөлімдері, биоценоз және оның құрамы, ареал туралы түсінік, құрлық тіршілік қабатының құрылымы, материктердің флоралық және фауналық аудандастырылуы оқытылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: жер шарындағы негізгі ареалдардың сипаттамасын, құрлықтың флористикалық және фауналық аумақтарын, дүние жүзілік мұхиттың биогеографиялық аумақтарын, өсімдік жамылғысының таралу заңдылықтарын; істеу: экологиялық негізі бар заманауи биогеографияның ерекшеліктері мен даму тенденцияларын анықтау, географиялық ареал туралы ғылыми көрінісін білу, географиялық және биологиялық карталарды сараптау, түрлі биомаларға сипаттама беріп, биогеогафиялық тәжірибені жасау; меңгеру: алынған теориялық білімдер негізінде жануарлар мен өсімдіктердің экологиямен, географиямен және т.б. ғылымдармен байланысы жайлы сипаттама жасай алуды.

ГАЖ технологиясын қолдану арқылы аймақтық талдау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географиядағы жаңа ақпараттық технологиялaр
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді географиялық ақпараттарды өңдеуде қолданылатын қазіргі заманғы геоақпараттық технологиямен таныстыру. Міндеттері: географиялық зерттеулердегі ГАЖ орнын анықтау. Ақпараттарды өңдеу мен тақырыптық және жалпы географиялық карталар құру үшін ГАЖ технологиясын қолдана білу. Пәннің қысқаша мазмұны: географиядағы жаңа ақпараттық технологиялар, ГАЖ бағдарламалық өнімдерін қолдану және олардың көмегімен тақырыптық және жалпы географиялық карталарды құрастыру қарастырылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: мәліметтерді алудың негізгі технологиясы және олардың өңделуін, ақпараттық үлгілеу туралы, ГАЖ құрудың аспаптық және бағдарламалық-техникалық тәсілдері туралы ақпараттарды; істеу: қорытындылауды, ақпараттарға анализ жасауды, алдына мақсат қоюды және оған жетудің жолдарын таңдауды.

Географиялық зерттеу жобалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Географияны оқытудағы инновациялық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту барысыда магистранттар географияны оқытуда пайдаланылатын жаңа әдістер мен технологияларды пайдалану, жаңа әдістемелік нұсқаулар мен үлгілерді, оқытудың жаңа технологияларын құрастыру, түрлі деңгейдегі оқу орындарында оларды пайалану және алынған нәтижелерді сарапатай алуға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесідей құзыреттерге ие болады: - география маманын дайындаудағы жалпы географиялық ұстанымдарды қалыптастырудың басты әдістерін; - әлемнің түрлі мемлкекеттері

Гляциология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзілік инновациялық аймақтарының кластерлік жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дүниежүзінің рекреациялық географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: аймақтың рекреациялық жағдайын бағалау, рекреациялық-географиялық ізденістердегі ақпараттарды іздестіру, жинақтау, жүйелеу және пайдалану әдістерін қарастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: рекреациялық іс-әрекеттің түрлерін, әлемнің рекреациялық ресурстарының түрлерін, қоғамның әлеуметтік-экономикалық өміріне рекреацияның әсері. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: рекреациялық географияда қолданылатын негізгі терминдарды, әлемдегі туристік - рекреациялық жүйенің қолданылу ерекшеліктерін; істеу: туристік- рекреациялық объектілерді жобалауда географиялық әдістерді қолдана алу және оның нәтижесін бағалау; меңгеру: туристік- рекреациялық қызметтің технологиясы мен ұйымдастыру механизімін ұғыну.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жасыл экономика және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану және аймақтық бірлесу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Инфрақұрылым географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көлік және жаһандық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көлік және коммуникация географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: түрлі көлік және байланыс түрлерінің дамуын, көлік қызметінің нарығын, көлік тораптары мен бөлімдерін, халықаралық тасымалдауды, көлік жүйесін дүние жүзі нарығына шығу және ішкі экономикалық кеңістіктің даму факторы ретінде қарастырады. Міндеттері: көліктің орналасу заңдылықтарын, белгілі жағдайда даму ерекшеліктерін, өндірісті орналастырудағы көлік рөлінің заңдылықтары мен қағидалары, құрамы, көлік жүйесі мен жеке түрлерінің сипаттамасы мен орналасуы, жолаушы және жүк тасымалының географиясы. Пәннің қысқаша мазмұны: пән дүние жүзінің транспорттық жүйесін функцианалдауды, көлік түрлері мен олардың даму бағыттарының көрінісі, көлік тораптарын кеңістіктік талдау, көлік құрылымын қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: өндірісті орналастырудағы транспорттық факторының әсерін, жүк тасымалы мен жолаушы тасымалының мінездемесі мен заңдылықтарын, көп қолданыстағы транспорт түрлерінің сфералары мен технико-экономикалық ерекшеліктерін; істеу: өндірісті орналастыру мен тасмалдауды ұйымдастырғанда транспорттық шығысты(издержка) ескеру, мемлекет экономикасының дамуына транспорт пен коммуникацияның экономикасының дамуының әсері; меңгеру: барлық экономикалық комплекс есебімен транспорттың шығыс анализі, географиялық және әлеуметтік факторларды, жеке экономикалық аудандарды салыстыру және оларға транспортты-географиялық мінездеме беру.

Көлік және коммуникация географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: түрлі көлік және байланыс түрлерінің дамуын, көлік қызметінің нарығын, көлік тораптары мен бөлімдерін, халықаралық тасымалдауды, көлік жүйесін дүние жүзі нарығына шығу және ішкі экономикалық кеңістіктің даму факторы ретінде қарастырады. Міндеттері: көліктің орналасу заңдылықтарын, белгілі жағдайда даму ерекшеліктерін, өндірісті орналастырудағы көлік рөлінің заңдылықтары мен қағидалары, құрамы, көлік жүйесі мен жеке түрлерінің сипаттамасы мен орналасуы, жолаушы және жүк тасымалының географиясы. Пәннің қысқаша мазмұны: пән дүние жүзінің транспорттық жүйесін функцианалдауды, көлік түрлері мен олардың даму бағыттарының көрінісі, көлік тораптарын кеңістіктік талдау, көлік құрылымын қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: өндірісті орналастырудағы транспорттық факторының әсерін, жүк тасымалы мен жолаушы тасымалының мінездемесі мен заңдылықтарын, көп қолданыстағы транспорт түрлерінің сфералары мен технико-экономикалық ерекшеліктерін; істеу: өндірісті орналастыру мен тасмалдауды ұйымдастырғанда транспорттық шығысты(издержка) ескеру, мемлекет экономикасының дамуына транспорт пен коммуникацияның экономикасының дамуының әсері; меңгеру: барлық экономикалық комплекс есебімен транспорттың шығыс анализі, географиялық және әлеуметтік факторларды, жеке экономикалық аудандарды салыстыру және оларға транспортты-географиялық мінездеме беру.

Көршілес шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге терең білім беру, экономикалық-географиялық дүниетанымға дағдыландыру, сонымен бiрге ТМД елдер топтары мен аймақтарына шаруашылық салалары дамуының түрлі дамуының себептерін түсінуге, сонымен қатар экономикалық-географиялық дүние таным, білім және дағдыны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Міндеті: әлем шаруашылығы мен оның салаларының негізгі даму үрдістері мен мәселелерін анықтау. Пәннің қысқаша мазмұны: курста таяу шетелдердiң экономикалық, әлеуметтiк және саяси географиясы қарастырылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ТМД елдерінің экономико - географиялық ерекшеліктерін; орындай алу керек: экономико- географиялық жаһандық және әлеуметтік құбылыстардың өзара байланысын анализдау; істеу: ТМД елдерінің негізгі экономикалық салалардың базалық және теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана білу қабілеті.

Көршілес шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге терең білім беру, экономикалық-географиялық дүниетанымға дағдыландыру, сонымен бiрге ТМД елдер топтары мен аймақтарына шаруашылық салалары дамуының түрлі дамуының себептерін түсінуге, сонымен қатар экономикалық-географиялық дүние таным, білім және дағдыны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Міндеті: әлем шаруашылығы мен оның салаларының негізгі даму үрдістері мен мәселелерін анықтау. Пәннің қысқаша мазмұны: курста таяу шетелдердiң экономикалық, әлеуметтiк және саяси географиясы қарастырылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ТМД елдерінің экономико - географиялық ерекшеліктерін; орындай алу керек: экономико- географиялық жаһандық және әлеуметтік құбылыстардың өзара байланысын анализдау; істеу: ТМД елдерінің негізгі экономикалық салалардың базалық және теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана білу қабілеті.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстан Республикасындағы аймақтық басқару географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының экологиялық-экономикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курста Қазақстанның мәдениеті мен экономикасының дамуының тарихи шарттары мен эколого-экономикалық алғышарттары қаралады. Қазақстанның бес экономикалық аудандарының арықарай дамуының перспективалары мен мәселелері қарастырылады. Пәннің мақсаты- Қазақстан Республикасының табиғаты мен экономикасына күрделі құрмалас кешен ретінде, көп ПТК мен ТПК-дан құралатын тереңдетілген сараптама беру; Тапсырма- Мемлекеттің жеке аудандарының эколого-экономикалық ерекшеліктерін зерттеу, ТПК және табиғи кешендегі компоненттер, құбылыстар мен үрдістердің өзара байланысын ашу. Пәндік міндеттер: ТПК және табиғи кешендегі компоненттер, құбылыстар мен үрдістердің өзара байланысын,Республиканың халықшаруашылық кешенінің жалпы сипаттамасын,мемлекеттің жеке аудандарының экономикоөгеографиялық ерекшеліктерін,физикоөгеографиялық атаулардың номенкулатурасын зерттеп, меңгеру. Саяси құбылыстар мен үрдістердің жорамалдауын және теориялық сараптаулардың қарапайым негіздерін меңгеру.

Қазақстан Республикасының экологиялық-экономикалық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курста Қазақстанның мәдениеті мен экономикасының дамуының тарихи шарттары мен эколого-экономикалық алғышарттары қаралады. Қазақстанның бес экономикалық аудандарының арықарай дамуының перспективалары мен мәселелері қарастырылады. Пәннің мақсаты- Қазақстан Республикасының табиғаты мен экономикасына күрделі құрмалас кешен ретінде, көп ПТК мен ТПК-дан құралатын тереңдетілген сараптама беру; Тапсырма- Мемлекеттің жеке аудандарының эколого-экономикалық ерекшеліктерін зерттеу, ТПК және табиғи кешендегі компоненттер, құбылыстар мен үрдістердің өзара байланысын ашу. Пәндік міндеттер: ТПК және табиғи кешендегі компоненттер, құбылыстар мен үрдістердің өзара байланысын,Республиканың халықшаруашылық кешенінің жалпы сипаттамасын,мемлекеттің жеке аудандарының экономикоөгеографиялық ерекшеліктерін,физикоөгеографиялық атаулардың номенкулатурасын зерттеп, меңгеру. Саяси құбылыстар мен үрдістердің жорамалдауын және теориялық сараптаулардың қарапайым негіздерін меңгеру.

Қалалар географиясы геоурбанистика негіздерімен
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: күрделі, жаһандық сипатқа ие урбандалу үрдісінде мәселелерді ашу, халықтың қоныстану жүйесі мен қала жоспарларының даму стратегиясында географиялық тәсілдердің мазмұны мен маңызын ашу. Пәннің қысқаша мазмұны: пән қаланың құрылуы мен эволюциясын, қалалық жүйелерді қалыптастыру, дүние жүзінің урбандалу тарихы, қала мен оның дамуының тарихи-географиялық, әлеуметтік, экономикалық-географиялық, қала құрылысы және басқа да аспектілерін қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: объект, пән мен геоурбанданудың негізгі түсініктерін, қалалардың даму тарихын, урбанданудың жаңа процестерінің ерекшеліктерін; істеу: функционалды және өндірістік ерекшеліктеріне қатысты қалалардың құрылымын және олардың классификациясын критикалық бағалау; меңгеру: урбанданған аймақтардың экологиялық проблемасының анализі және проблеманы шешу жолдарын, қалаларды формировка жасаудағы аймақтық ерекшеліктерін;

Қаланы тұрақты жоспарлау және жерді қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоршаған ортаны жүйелі басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Ландшафттар геохимиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: мелиорация экспертизасы мен жобалаудың экологиялық – географиялық жағдайын қарастыру, табиғи ортада химиялық элементтердің миграция ерекшеліктерін, өндіріс салаларының ландшафттарға тигізетін әсерін, олардың тұрақтылығы мен бірқалыптылығын анықтау. Пәннің қысқаша мазмұны: курс ландшафттарда деградациялық процестердің болдырмауын және топырақ құнарлылығының ұлғаюын, Қазақстан мен ТМД-ның кешенді, салалық және табиғи шаруашылық аудандастырылуын зерттейді. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: білу: ланшафттағы химиялық элементтердің миграциясын, ланшафттардың геохимиялық жіктемесін және мемлекет немесе жеке аудандарға арналған ланшафтты-геохимиялық карталарын құрастыру; істеу: қоршаған орта ланшафттары жайлы түбегейлі білім негіздерін, табиғи ланшафттарының құрылу заңдылықтарын, қоршаған орта мәселелерін шешуде геохимиялық мәліметтерді тәжірибе жүзінде пайдалану және ланшафттарды геохимиялық зерттеу негіздерін.

Ландшафттық архитектура және дизайн
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты әртүрліфункционалды бағыттағы, құрылым мен масштабтағы ландшафттық нысандарды жобалау шеңберінде кәсіби тапсырмаларды шешуде білімді, іскерлік, ептілікті қалыптастыру болып табылады.Пән тапсырмасы: -Ландшафттық дизайнды жобалау негіздерін оқу; -Ландшафттық нысандарды үлгілеу мен әдістерін өңдеуді меңгеру; -Ландшафттық композицияны құрылымды салуда идеялардың жобалы іске асыру әдістерін игеру; -Табиғи нысандардың өзара қарым-қатынасы заңдылықтарын игеру; -Ландшафттық нысандардың типологиясын және оларды жобалау спецификасын зерттеу, оқу; -Ландшафттық композицияның нақты құралдарын игеру; -Қоғамдық кеңістікті көгалдандыру оптимизациясы бойынша тапсырмаларды шешу; -Жобалау үрдісінде тхникалық құжаттардың элементтерін даярлауда икемдерін қалыптау; Пән оқу соңында студент келесілерді білуге тиіс : -Пән щеңберіндегі арнайы терминология негіздерін; -Ландшафттық дизайнның тарихы мен дамуын; -Ландшафттық дизайн шеңберінде қызметтің нысаны мен пәнін білуге; -Композициялы ландшафттық құралдардың классификациясын білуге; -Әртүрлі мектеп пен бағыттардағы ландшафттық дизайн прициптерін білуге; -Ландшафттық дизайнмен жұмыс істеудегі негізгі әдістерді білуге; Студент жасай алу керек: -Пәннің ұғымды-категориялы аппартын қолдануды; -Жоба тапсырмаларын шешуде ландшафтты дизайнның принциптерін қолдануды; -Ландшафт дизайны шеңберінде жиналған әдістерді сын көзбен ойлауды; Студент игеру керек: -Ландшафтты нысандарды үлгілеу және өңдеу әдістерін; -Ландшафтты композицияны құрылымды салуда жобалы идеяларын іске асыру әдістерін; -Табиғи нысандардың өзара қарым-қатынасы заңдылықтарын игеру; -Ландшафттық композицияның анық құралдарын игеру; -Қоғамдық кеңістіктердің көгалдандыру әдістерін ыңғайластыру; -Ландшафттық дизайн шеңберінде кезекті жетістерін игеру;

Ландшафттық жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән ландшафттық жобалауды аймақтық жобалаудың бір формасы ретінде зерттейді. Ландшафттық жобалаудың құрылымы мен оның құрылуының негізгі этаптары қарастырылады. Пәннің мақсаты мен міндеті: Ланлшафттық жобалаудың инвентарлы және бағалау сатыларының карталарын құрастыру және материалдар дайындау. Ландшафттық жобалау рәсімдер шеңберінде территорияны дамытудың салалы және интегралды мақсаттарын дайындау және іске асыру. Курс оқу нәтижесінде студент білуге тиіс: Қала маңы аймағы, қала ортасының ашық кеңістігі және тағы да басқа жерлерді қалыптастыру, көркемдік безендіру, қалыптау әдістерін дайындауда жасалатын ландшафттық архитектура әдістерін білуге тиіс.

Ландшафтық жобалаудағы компьютерлік графика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты жаңа мүмкіншіліктерді қолдану: -Суреттің неғұрлым көркемділігіне қол жеткізе,оның құрылымы, қалпы,көлемі және түсін бақылай отыра өңдеу мен анализдеу үрдісінде; -Компьютерлік графиканы ландшафттық жобалауда қоладну, мәліметтерді жіберудің көлемі мен жылдамдығын арттыруға,оны түсінуді жеңілдетуге ғана көмектесіп қоймай, сондай-ақ қалыпты ойлау, кәсіби сезгіштік, түйсік сияқты қасиеті бар маманның дамуына әсері зор. Пәннің мақсаты: компьютерлік графика көмегімен суретті сипатқа, сипатты суретке айналдыру / бейнені тану тапсырмасы/ , бейнені өзгерту; -Компьютер графикасының әртүрлі әдістерін игеру; түрлі шартты белгілер, сызықтар мен шрифттарды сызу әдістерін игеру; жобалардың, графикалық жұмыстардың және басқа да картографиялық өнімдердің жасалуы мен өңделуінде көркемдеуші құралдарды қолдану; Жасай алуы тиіс: - Мәліметтерді визуализациялаудан анимациялық фильмдер шығаруға дейін бейнелі, көркемді қамту; - Әзірше жоқ физикалық аналогтардың түзету және олардың баптау мақсатымен,үлгілердің немесе абстрактілі түсініктердің бейнесін компьютерлі графика ережесімен жасауды қолдану;

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мелиоративтік география
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мелиорация жобасында ландшафттық қамтамасыз етілуді, мелиорацияны жобалау мен экспертиза жасаудың экологиялық-географиялық байланысын қарастыру. Міндеттері: қолданбалы тапсырмаларды орындауда географиялық білімді пайдалануды үйрену, мелиоративтік – географиялық зерттеу әдіс – тәсілдерін тәжірибе жүзінде қолдану. Пәннің қысқаша мазмұны: курс ландшафттарда деградация үрдістерін болдырмау және топырақ құнарлылығын арттыру, Қазақстан мен ТМД елдерінде кешенді, салалық және табиғи-шаруашылық аудандастыруды зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: мелоративтік география құзіреттіліктеріне қатысыты мәселелер мен сұрақтарды, ТАК мелиоративтік-географиялық зерттеулердәң теориясы мен тәжірибесін, мелиорацияның классификациясы мен негіздерін, мелиорациялық жұыстардың тиімділігі мен нәтижелерін.

Неотектоника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: жер қабатында дамыған әртүрлі тектоникалық қозғалыстарды зерттейді. Жер беті пішідерінің құрылымдық өзгерістеріне алып келетін жер қабаты материалдарының ауысуын анықтайды. Пәннің қысқаша мазмұны: Жердің жалпы дамуы негізінде геотектоникалық құрылымға әкеп соғатын геодинамикалық үрдістер мен тектоносфера қозғалысының кеңістіктік – уақыттық көрінісін тудыратын геологиялық ғылымдар ішінде синтезді, теоретикалық және жалпылама білім беретін ғылым саласы болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: тектоникалық белсенділіктің заманауи құрылысының принциптерін, тектоникалық қозғалыстарды зерттеуге жүйелі негіздерін, литосфераның жүйелі тектодинамикалық моделі, тектоникалық емес қозғалыстарын деңгейлік сараптау тәсілдері.

Орталық Азияны суды пайдаланудың мемлекетаралық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіп географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пайдалы қазбалар кен орындарын экономикалық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән пайдалы қазбалардың әлемде кездесетін барлық түрлерін және олардың экономикалық-географиялық бағалау әдістерін оқытады. Сонымен қоса, жалпы аймақтық негізде пайдалы қазбаларды экономикалық-географиялық бағалауда сараптама беріледі. Пәннің мақсаты мен міндеті – табиғат ресурстарының жіктелуі бойынша әлемде кезедесетін пайдалы қазбалардың экономикалық-географиялық бағалау әдістерін оқытады,пайдалы қазбалардың әлем аймақтарына таралуын анықтайды. Курсты аяқтау барысында студент білу керек: -ҚР-ғы табиғатты пайдаланудың негiзгi теориялық және қолданбалы бағыты; -табиғатты пайдаланудың аймақтық жүйелерiн қалыптастыруда табиғи-ресурстық факторлардың ролі; -биғат ресурстарының зардаптарын жаһандық және аймақтық деңгейде әлеуметтік-экономикалық және экологиялық тұрғыда сараптай білу

Пайдалы қазбалар кен орындарын экономикалық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән пайдалы қазбалардың әлемде кездесетін барлық түрлерін және олардың экономикалық-географиялық бағалау әдістерін оқытады. Сонымен қоса, жалпы аймақтық негізде пайдалы қазбаларды экономикалық-географиялық бағалауда сараптама беріледі. Пәннің мақсаты мен міндеті – табиғат ресурстарының жіктелуі бойынша әлемде кезедесетін пайдалы қазбалардың экономикалық-географиялық бағалау әдістерін оқытады,пайдалы қазбалардың әлем аймақтарына таралуын анықтайды. Курсты аяқтау барысында студент білу керек: -ҚР-ғы табиғатты пайдаланудың негiзгi теориялық және қолданбалы бағыты; -табиғатты пайдаланудың аймақтық жүйелерiн қалыптастыруда табиғи-ресурстық факторлардың ролі; -биғат ресурстарының зардаптарын жаһандық және аймақтық деңгейде әлеуметтік-экономикалық және экологиялық тұрғыда сараптай білу

Регионалдік экология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Саяси география геосаясат негіздерімен
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дүние жүзі елдерінің геосаяси алуан түрлілігін, халықтардың саяси басымдықтарын, геосаясаттың ғылым ретінде даму тарихын қарастырады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән мемлекеттер мен аймақтардың саяси даму тарихы мен қазіргі саяси картадағы әлем бөліктерінің өзгерісін қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: саяси география мен геосаясаттың теориялық және ғылыми-қолданбалы негізін, әлемдік мен геосаясат циклінің теориялық проблемаларын, геосаясаттың әлемдік аймақта формулировка жасау.

Саяси география геосаясат негіздерімен
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дүние жүзі елдерінің геосаяси алуан түрлілігін, халықтардың саяси басымдықтарын, геосаясаттың ғылым ретінде даму тарихын қарастырады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән мемлекеттер мен аймақтардың саяси даму тарихы мен қазіргі саяси картадағы әлем бөліктерінің өзгерісін қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: саяси география мен геосаясаттың теориялық және ғылыми-қолданбалы негізін, әлемдік мен геосаясат циклінің теориялық проблемаларын, геосаясаттың әлемдік аймақта формулировка жасау.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Табиғат пен қоғамның өзара әсерінің жаһандық және ғаламдық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғатты пайдалану негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән әлемде кездесетін табиғат ресурстарының түрлерін және экономикалық-географиялық бағалау әдістерін зерттейді. Сонымен бірге, жалпы аймақтық негізде табиғат ресурстарын экономикалық-географиялық бағалауда сараптама беріледі. Пәннің мақсаты мен міндеті – табиғат ресурстарының жалпы және жекелей түрлері бойынша экономикалық-географиялық бағалау әдістерін ретімен қарастыру, табиғат ресурстраының әлем аймақтарына таралуыын анықтау. Курсты аяқтау барысында студент білу керек: -ресурстрадың жіктелуі (сарқылатын, сарқылмайтын); -минерады шикізаттың негізгі түрлері; -табиғат қорларын шаруашылық мақсатта тиімді пайдалану; -әлем бойынша табиғат ресурстарының географиялық таралуы;

Табиғатты пайдалану негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән әлемде кездесетін табиғат ресурстарының түрлерін және экономикалық-географиялық бағалау әдістерін зерттейді. Сонымен бірге, жалпы аймақтық негізде табиғат ресурстарын экономикалық-географиялық бағалауда сараптама беріледі. Пәннің мақсаты мен міндеті – табиғат ресурстарының жалпы және жекелей түрлері бойынша экономикалық-географиялық бағалау әдістерін ретімен қарастыру, табиғат ресурстраының әлем аймақтарына таралуыын анықтау. Курсты аяқтау барысында студент білу керек: -ресурстрадың жіктелуі (сарқылатын, сарқылмайтын); -минерады шикізаттың негізгі түрлері; -табиғат қорларын шаруашылық мақсатта тиімді пайдалану; -әлем бойынша табиғат ресурстарының географиялық таралуы;

Табиғатты пайдалану экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері қарастыралады, табиғатты пайдаланудың экономиалық міндеттерін шешудің ғылыми жолдары анықталады. Курсты оқу нәтижесінде студенттер табиғатты пайдаланудың эколого –экономикалық негіздерін, табиғатты рационалды пайдаланудың шаруашылық механизмінің негізгі мазмұнын білулері керек. Қоршаған ортадағы шаруашылықтық іс – әрекеттің зардаптарын алдын ала көріп, бағалай алулары, шаруашылықтық іс – әрекеттердің экономикалық зардабын және табиғатты қорғаудың тиімділігін бағалай білуі керек.

Табиғатты пайдалану экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері қарастыралады, табиғатты пайдаланудың экономиалық міндеттерін шешудің ғылыми жолдары анықталады. Курсты оқу нәтижесінде студенттер табиғатты пайдаланудың эколого –экономикалық негіздерін, табиғатты рационалды пайдаланудың шаруашылық механизмінің негізгі мазмұнын білулері керек. Қоршаған ортадағы шаруашылықтық іс – әрекеттің зардаптарын алдын ала көріп, бағалай алулары, шаруашылықтық іс – әрекеттердің экономикалық зардабын және табиғатты қорғаудың тиімділігін бағалай білуі керек.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

ТМД және басқа елдермен өзарақатынастарының географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Төрттік геология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: төрттік құрылым карталарын жасауды, оларды тақырыптық және жалпы географиялық карталармен үйлестіруді меңгеру. Пәннің қысқаша мазмұны: курс төрттік жүйенің геологиялық негіздерін, методологиясының, стратиграфиясының, тектоникасының, аудандастыруының негіздері мен төрттік геологиялық-геоморфологиялық субстраттың және эколологиялық-географиялық қасиеттері мен қызметтерін қарастырады. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: төрттік геология пәнінің мақсатын, міндеттері мен негізгі әдістемелерін, төрттік шөгінділердің генетикалық жіктемесін, төрттік стратиграфия мен тектониканы, төрттік кезеңдегі Жердің геологиялық тарихын.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Шаруашылық және табиғатты қорғау әрекеттерін жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән шаруашылыққа және өзге тіршілікке экологиялық зиян әсердің алдын алу, адамның өмір сүру табиғи ортасы мен табиғи байлықтарды сақтап қалу мақсатында қоғам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасында табиғатты қорғау заңнамасының тапсырмаларын оқытады. Пән тапсырмалары: -Қоршаған табиғи ортаның басты негізгі бағыттарын анықтау және аймақтық экологиялық бағдарламаларды бекіту. -Табиғатты қорғау заңнамасының талаптарына сәйкес емес нысандардың қызметін тоқтату; -Экологиялық зиян құрылыстарды тоқтату; -Табиғи орта мен оның ресурстарын пайдалануға, зиянды заттарды тастауға, көмуге, қалдықтарды реттеуге, өңдеуге, жинауға және көмуге рұқсат беру; -Өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды регенерациялауға /рекуперация/ және тастауға ыңғайластыру; -Табиғатты қорғау заңнамасының бұзылу нәтижесінде тиген зиянды өтеуге талап ету , Курс оқу соңында студент білуге тиіс: -ерекше қорғалатын аумақтардың ұйымын; -Кадастрлық құжаттарды жүргізуді, экологиялық зиян нысандарды есепке алуды,табиғи ресурстардың жағдайын және табиғи қоршаған ортаны бағалауды және есепке алуды; -Аудан территориясында орналасқан ұйымдар мен мекемелердегі, өндірістердегі өңделген өнімдердің және өндірістік мекемедегі пайда болатын қалдықтарды бағалау және есепке алуды; -Қоршаған табиғи ортаны мониторинглауды қорғау ұйымын ұйымдауды жобалауды; -Ластану мен өзге де зиян әсерден қоршаған таибғи ортаны қорғауда және табиғи ресурстарды пайдалануды реттеу стандарттарын даярлауда қатысу ережелеін, нормативтерін бекітуді; -Мемлекеттік экологиялық сараптаманы іске асыруды; -Халықты экологиялық ақпараттармен қаматамасыз ету;

Шет мемлекеттерде табиғатты пайдалану мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән кен ресурстарының жеке түрлерінің өндірісті қолдану ерекшеліктерін есепке ала отырып, сол сияқты шетелдерде қоршаған ортаны қорғауды есепке ала отырып, минералды-шикізаттық ресурстардың экономикалық бағалау әдістерін зерттейді. Пәннің мақсаты мен міндеті - негізгі табиғи ресурстарды пайдалану және орналастыру географиясын оқыту және студенттерді табиғатты пайдаланудың ең жалпы ортақ мәселелерін түсінумен қамту (ғаламдық,ұлттық, аймақтық, жергілікті) . Курсты оқу нәтижесінде студент білуге тиіс: Шетелдердегі табиғатты пайдаланудың негізгі теориялық және қосымша бағыттарын; -Табиғатты пайдаланудың аймақтық жүйесінің қалыптасуындағы табиғи-ресурстық көрсеткіштердің рөлін; -Табиғатты пайдаланудың масштабтарын, табиғатты пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық және экологиялық зардаптарын ғаламдық , аймақтық және жергілікті дәрежеде сараптауды.

Шет мемлекеттерде табиғатты пайдалану мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән кен ресурстарының жеке түрлерінің өндірісті қолдану ерекшеліктерін есепке ала отырып, сол сияқты шетелдерде қоршаған ортаны қорғауды есепке ала отырып, минералды-шикізаттық ресурстардың экономикалық бағалау әдістерін зерттейді. Пәннің мақсаты мен міндеті - негізгі табиғи ресурстарды пайдалану және орналастыру географиясын оқыту және студенттерді табиғатты пайдаланудың ең жалпы ортақ мәселелерін түсінумен қамту (ғаламдық,ұлттық, аймақтық, жергілікті) . Курсты оқу нәтижесінде студент білуге тиіс: Шетелдердегі табиғатты пайдаланудың негізгі теориялық және қосымша бағыттарын; -Табиғатты пайдаланудың аймақтық жүйесінің қалыптасуындағы табиғи-ресурстық көрсеткіштердің рөлін; -Табиғатты пайдаланудың масштабтарын, табиғатты пайдаланудың әлеуметтік-экономикалық және экологиялық зардаптарын ғаламдық , аймақтық және жергілікті дәрежеде сараптауды.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экологиялық-географиялық болжау негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Диплом қорғау алдындағы практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу (топографиялық, топырақтану)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу жалпыгеографиялық далалық практика (топографиялық, геологиялық-геоморфологиялық, топырақ, геоботаникалық, гидрологиялық, метеорологиялық, ландшафттық)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік және кешенді зоналық практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген