Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Геодезия және картография

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN v.e. 2014-2019.
Бағдарлама: «5В071100 – Геодезия және картография».
Оқу деңгейі: Бакалавриат.
Емтихандар: Ұлттық Бірыңғай Тест қорытындысы.
Оқыту түрі: Күндізгі және қашықтықтан оқыту.
Оқу мерзімі: 4 жыл (күндізгі).
Бакалавр дайындау бағыты бойынша «Геодезия және картография» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• геодезия және картография саласында кәсіби қызмет көрсетуге;
• Жер бетінің кеңістіктік ақпараттарын, оның кен орындарын, ғарыштық объектілерін білу, Жер бетінің немесе оның кейбір бөлшегінің пландар мен карталарда бейнеленуі туралы;
• Жер бетіндегі және оны қоршаған ғарыштық кеңістіктегі объектілерді, процесстер мен оқиғаларды координаталық-уақыттық байланыстыру, жергілікті жердің сандық моделін құру;
• Қазақстан аймағындағы және оның кейбір аудандарындағы геокеңістіктік берілгендерді олардың инфрақұрылымын дамытып жетілдіру үшін жинақтау және таратуды жүргізу және ұйымдастыру.
Бейінді пәндер:
• Геодезия;
• Картография;
• Топырақтану негіздері;
• Геология негіздері;
• Фотограмметрия;
• Әуеғарыштық түсіру әдістері;
• Заманауи геодезиялық аспаптар;
• Инженерлік геодезия;
• Математикалық картография;
• Мәліметтер базасы;
• Топографиялық картографиялау;
• Ара-қашықтықтан зерделеу негіздері;
• Сандық карталарды құру технологиясы.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен геодезия және картография саласының дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан Қазақстан Республикасының жетекші профессорлары;
• геодезия және картография саласында білім беру мен толық қызметтер көрсету;
• геодезия және картография, аэрофотогеодезия, фотограмметрия, Жерді қашықтықтан зерделеу салаларындағы инженер-техник мамандарын даярлаудың ең жақсы базасы.
Халықаралық байланыстары: бакалаврлар келесі серіктес жоғарғы оқу орындарында оқуларына болады: Сібірлік мемлекеттік геодезиялық академия (Ресей Федерациясы); Мәскеулік мемлекеттік геодезия және картография университеті (Ресей Федерациясы); Польша Республикасының технологиялық университеті (Кошалин қ-сы, Польша Республикасы); АҚШ Мичигандық технологиялық университеті; Чехия Республикасының геодезиялық, топографиялық және картографиялық ғылыми-зерттеу институты (Чехия Республикасы); Штутгард университетінің инженерлік геодезия институты (Штутгард қ-сы, Германия); Батыс-Венгрия университеті, информатики факультеті (Венгрия Республикасы); Зальцбург университетінің ГАЖ және геоинформатика орталығы (Аустрия); Амстердамдық тәуелсіз университетінің ғылым және өмір факультеті (Нидерланда); Твенте университетінің геоақпараттық ғылым және Жерді бақылау (Нидерланда).
Іс-тәжірибеден өту және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі бар орындар: «Қазгеодезия» РМҚӨ (Алматы қ-сы); У.М.Сұлтанғазин атындағы «Ғарыштық зерттеу институты» ЖШС (Алматы қ-сы); Мемлекеттік ауылшаруашылық аэрофотогеодезиялық зерттеу институты (Алматы қ-сы); «География институты» ЖШС (Алматы қ-сы); Қазақстан ГАЖ Центр (Алматы қ-сы); Ғарыштық техника және технология институты (Алматы қ-сы); «LEICA GEOSYSTEMS» ЖШС (Алматы қ-сы); «Ұлттық картографиялық-геодезиялық фонд» РМҚӨ (Алматы қ-сы) және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Геодезия және картография
Мамандық шифры
5B071100
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
108
ОРЫС
99

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ара-қашықтықтан зерделеу бойынша қоршаған ортаны мониторингтеудің сандық технологиялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: арақашықтықтан зерделеу жалпы әдіс пен амалдарын болашақ мамандарға білім беруімен қамтамасыздандыру; аэрокосмостық түсірісті орындау үшін космостық навигация ұшу-түсірістік үрдістері мен әдістерін ғылыми және қолданбалы мәселелер шешуге қолдану, жобалау мен ізденіс жұмыстарымен байланысты жұмыстар жүргізу. Міндеті: авиационды-ғарыштық тасымалдаушыда қолданылатын әртүрлі комплексті аспаптар туралы білім беру; жер үсті және арқаулы навигациялық құрылғылардың қолданылуымен аэроғарыштық навигация аймағы бойынша білімдер; сурет сапасына әсер ететін әртүрлі аймақтағы электромагнитті және факторлардың оптикалық суретті алудағы теориялары; аэроғарыштық ақпараттардың сапасын көтеретін амалдар мен әдістері. Қысқаша мазмұны: Арақашықтықтан зерделеу мәліметтерінің түсінігі. Арақашықтықтан зерделеу аспаптары. Жердің жасанды спутниктерінің орбита түрлері. Спутниктердің классификациясы және олардың параметрлері. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: ауадағы және ғарыштық ұшу аспаптарының Жерді арақашықтықтан зерделеудегі заманауи технология мен әдістері; анализ бен сурет өңдеуінің заманауи технологиялары; Жерді арақашықтықтан зерделеу спутниктік ақпаратқа тұтынушының спецификалық талаптары бойынша, әртүрлі тақырыптық есептер көрсетіледі. орындай алу керек: сандық ғарыштық түсірістердің қосымша өңдеудің есептерін шығару; сандық ғарыштық түсірістердің тақырыптық өңдеудің есептерін шығару; аэро және ғарыштық түсірістердің жобасын орындау; аэроғарыштық түсірістер бойынша бажайлау жұмысының комплексін орындау; жерүсті бойынша фотограмметриялық түсірістің жобалау комплексін орындау. қабілетті болу керек: жер бетінің түсірісі үшін КЛА орбита параметрінің есептеу өндірісі; қағаз карталармен жұмысқа.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Әуеғарыштық түсіру әдістері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты және міндеті: болашақ мамандарда жер бетін әуе ғарыштық зерделеу туралы түсінікті қалыптастыру; студенттерді әр түрлі суреттермен жұмыс істеуге және олардан нақты мәлімет алуға үйрету; әуеғарыштық түсірістерді бажайлауға нақты тәжірибелі бағыт беру. Қысқаша мазмұны: Кіріспе. Әуе ғарыштық түсірістердің тарихы. Әуе ғарыштық түсірістердің әдістері. Түсірістің параметрлері мен техникалық сипаттамасы. Жеке түсірістердің немесе оларыдң фрагметтерін өңдеудің сандық технологиясы, суреттерді сандық стереофотограмметриялық өңдеу. Қолданбалы фотограмметрия. Мәліметтер базасын құру технологиясы және жаңарту. Әуе-ғарыштық суреттерді салалық мақсатта қолдану. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: әуеғарыштық суреттер мен фотограмметрияның теориялық негізі. орындай алу керек: ғарыштық суреттің түрін, масштабын анықтау, жер бетінің ауданын және арақашықтығын анықтау. Ғарыштық суреттерді ғылыми-зерттеу мақсатында пайдалану. қабілетті болу керек: жалпыгеографялық карталарға әуеғарыштық суреттерді байлау, фотосұлба, фотоплан құру, карта және суреттен сипаттамалық нүктелерді анықтау. Әуеғарыштық суреттерде фотографиялық бейне бойынша жергілікті жердің құбылыстары мен нысандары туралы мәлімет алу(бажайлау).

Бағдарламалық құралдар мен ақпараттану технологияларды стандарттау және жетілдіре түсу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерге геодезиялық құрылғылар, аспаптар және құралдарға бақылау және қадағалау жүргізу Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес геодезиялық және картографиялық өлшеулер құралдарын бірыңғайлығын қамтамасыздандыру бойынша теориялық және практикалық біліктіліктерін арттыру. Міндеті: студенттерді пәндік саланың кәсіби-бағдарланған бағдарламалық және ақпараттық унификациялар мәселелерін шешуге үйрету. Қысқаша мазмұны: пән Қазастан Республикасының стандарттау және сертификаттау жүргізу ретін, метрологиялық бақылау жаса, стандарттау, метрология және сертификаттауды мемлекеттік деңгейде орындауды қамтамасыздандыруды зерттейді. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: адаптацияланатын бағдарламалық құралдарды жобалау және жасау әдістері; жобалау стандарттары, жобалық құжаттарды рәсімдеу; бағдарламалық қамтамасыздандыруларды құжаттандыру негізгі әдістері; бағдарламалық өнімдерді сертификаттау бойынша талаптар. орындай алу керек: бағдарламалық өнімдерді стандарттарға келтіру; кәсіби-бағдарланған күрделі ақпараттық жүйелерді жүргізу бойынша интерфейстік құралдарды таңдау; ақпараттық жүйелер үшін интерфейстер құрастыру. түсінігі болуы керек: бағдарламалық өнімді жасау этаптары бойынша; бағдарламалық қамтамасыздандырулардың халықаралық стандарттары туралы; сертификациялау туралы.

Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнніңмақсаты: студенттердіөлшеуәдістерібойыншатеориялықжәнепрактикалықдаярлау, қоршағанортаныңластануын, параметрлердіөлшеуменбақылаубойыншааспаптарменжұмысістеудағдыларыниелену; тіршілікәрекетініңқауіпсіздігінебақылаужәнеөлшеуқұралдарынпайдаланубойыншабілім, ілімжәнедағдыларжүйесінқалыптастыру. Пәнніңміндеті: студенттердіңтехнологиялықпроцестеркезіндепайдаболатынжәнеқоршағанортағажәнеадамденсаулығынажағымсызәсерететін, мүмкінболатынзияндылықтардыөлшеуменбақылауәдістеріменқұралдарынмеңгеруболыптабылады. Қоршағанортаобъектілерінжәнетехнологиялықпроцестердіталдауәдістеріменқұралдарын; хромотографиялық, электр-химиялық, оптикалық, масс-спектрметриялық, спектрлі-химиялықжәнетағыбасқалардыбілуікерек; Қоршағанортаныңжәнетіршілікәрекетіқауіпсіздігініңсапасыннормалаукезіндеөлшеуменбақылаудыңқазіргіәдістерін, принциптеріментәсілдерінпайдаланудыжасайбілуікерек; Еңбекжағдайларынжәнеқоршағанортаныңкүйінанықтаубойыншааспаптаржәнежабдықтарменжұмысістеубойыншапрактикалықдағдылардыиеленуікерек.

Геодезия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді топографиялық-геодезиялық жұмыстардың негізгі түрлерін ұйымдастыру мен жасау бағытында теориялық және практикалық дайындау. Міндеттері: ізденіс, геодезиялық өлшеулер кезінде іске асырылатын геодезиялық жұмыстар кешені бойынша басты дағдылар қалыптастыру, топографиялық-геодезиялық жұмыстар өндірісі кезіндегі қажетті теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыру Пәнді оқу барысында студент: Білу: геодезиядағы басты түсініктер мен ұғымдар, геоедезиялық координата жүйесі мен биіктік координатасы; Істей білу: геоедзиялық түсірістер мен топографиялық түсірістар нәтижесін өңдеу және топопландар мен географиялық жоспарлар, мекен кескінін құру. Меңгеру: геоедезиялық құралдарды рәсімдеу, журанлдар толтыруды, бақылау кестесін құруды игеру

Геодезия негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерге тақырыптық карталар редакциялаудың теориялық негіздерін үйрету. Міндеті: студенттерге әр түрлі мазмұндағы және тағайындалудағы топографиялық және тақырыптық карталарды жасаудағы редакциондық жұмыстарға қажетті білім беру. Қысқаша мазмұны: Кіріспе бөлімі. Курс мәселелері. Тақырыптық карталарды редакциялаудың әдістемелік негіздері. Картаның нысандық тағайындалуын анықтау бойынша жұмыс жасау әдістемесі. Көздердің жинау, анализ, бағалау және өңдеу спецификасы. Тақырыптық карталарды құрастыру технологиялары. Жұмыстарды орындау уақытын азайтып, сапасын арттыратын, ең жаңа техникалық құралдар мен әдістер. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: редакциондық құжаттар (редакциондық жоспарлар, атластар бағдарламалары, карталар сериялары); карталар мазмұнын жіберу тәсілдерінің құралдары. орындай алу керек: картографияланатын жағдайларды зерттеу бойынша редакциондық-дайындықтық жұмыстар жасау; карталар жасау үшін картографиялық мәлімет көздерін таңдау және анализдеу; редакциондық құжаттар жасау (редакциондық жоспарлар, атлас бағдарламалары, карталар сериялары); карталар мазмұнын беру тәсілдерін; карталар мен атластарды жобалаудың барлық этаптарында редакциондық қадағалау жасау. қабілетті болу керек: топографиялық және тақырыптық карталарды жасауда редакциондық жұмыстар түрлері; топографиялық және тақырыптық карталарды жасауда редакциондық қадағалау туралы.

Геодезиялық аспаптану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: мекеменің жұмыс істеу негізгі экономикалық және ұйымдастырулық аспектілерін білу. Міндеті: өндірісті және өндірістік бөлімдерді ұйымдастыру сұрақтарын меңгеру, мекеме жұмысын жоспарлау, менеджмент және маркетинг сұрақтары, еңбекті техникалық нормалау сұрақтары, есепке алу және өнеркәсіп өндірістік-шаруашылықтық қызмет анализдеу. Қысқаша мазмұны: геодезия және картографияның қоғам өміріндегі дамуы, топографиялық-геодезиялық және картографиялық өндірісті басқару заманауи ұйымдастырушылық структурасы, өнім сапасын арттыру және топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнеркәсбінің қаржы қызметін басқару. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: геодезиялық торларды жүргізу принциптері; негізгі координаталар және биіктік жүйелері туралы мағлұмат. орындай алу керек: аймақтарды картографиялық-геодезиялық қамтамасыздандыру бойынша жұмыстарды орындау, графикалық материалдар жасау; мемлекеттік геодезиялық торларды және басқа да торларды картографиялық-геодезиялық жұмыстарға қолдану; практикада геоақпараттық жүйелерді қолдану; геодезиялық аспаптар мен құрылғыларға тексеріс пен юстировка жасау. қабілетті болу керек: геодезиялық және картографиялық өндіріс біліктіліктері.

Геодезиялық астрономия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – пункттердің астрономиялық координаталарын және бағыт азимуттарын анықтағанда және т.б. геодезияның негізгі мәселеллерін шешкенде өз білімін қолдануға дайындығы мен мүмкіншілігін анықтайтын кәсіби компетенциалар тудыру. Пәнді оқыту мәселелері: - «Геодезиялық астрономия» саласында геодезияның негізгі мәселеллерін шешкенде өз білімін қолдануға дайындығы мен мүмкіншілігін анықтайтын кәсіби компетенциалар тудыру. Студент білуі тиіс: - Уақыт, жылдамдық өлшем бірліктерін, қоршаған орта объекттерінің өлшемдерін; - физикалық заңдардың мәндерән: Паскаль, Архимед, Ньютон, Әлемдік тартылыс, жылулық процестердегі энергияның сақталуын; - жердің пайда болуы мен геологиялық тарихын, оның пішіні мен өлшемдерін; - Жерге және адамдарға космостың әсерін. Курсты өткеннен кейін диплом алған мамандар келесілерді білуі тиіс: - сфералық координаталар жүйесі және олардың келтірулері; - уақыт өлшеу жүйелері мен олардың арақатынасы; - аспан денелерінің тәуліктік жылжу ерекшеліктері; - әртүрлі факторлар әсерінен қарастырылған аспан денелерінің орналасуының өзгеруі; - аспан координалар жүйесін анықтайтын жұлдыздар мен квазарлар фундаментал каталогын.

Геодезиялық өлшемдердің қателіктер теориясының негізі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геодезиялық өлшемді математикалық өңдеу теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерді математикалық статистика, корреляциондық және регрессиондық анализ, өлшеу қателерінің теориясы, геодезиялық өлшеулерді теңестіру салаларында фундаменталды теориялық және практикалық дайындауды қамтамасыздандыру және өлшеулік ақпаратты математикалық өңдеу әдістрі туралы білімін арттыру. Міндеті: геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін өңдей және олардың дәлдігіне баға бере білу. Үлестіру және негізгі сандық кездейсоқ шамалардың сипаттамаларын, өлшеу қателерінің классификациясын және өлшеу дәлдігі критерийлерін, бір шаманы бірдейдәлдікті және бірдейдәлдікті емес өлшеуді өңдеу ретін, екі бірдейдәлдікті және бірдейдәлдікті емес өлшеулердің айырмашылықтары бойынша дәлдікті бағалау, ең кіші квадраттар әдісінің негіздері. Қысқаша мазмұны: Курстың мәселелері мен қысқаша мазмұны. Геодезиялық мамандықтардағы инженерлер үшін курстың маңызы. Өлшеулер. Негізгі түсініктер, мүмкіндік теориясының негізгі түсінігі, қалыбы және теоремасы, кездейсоқ шамалар. Негізгі қалыптар және мүмкіндік теориясының теоремалары. Мүмкіндіктердің негізгі үлесу заңдары. Математикалық статистика элементтері. Өлшеу қателері теориясының негіздері. Өлшеу қателері. Өлшеу классификациясы. Бір шаманы өлшеуді математикалық өңдеу." Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: кездейсоқ шамалардың мүмкіндіктерінің үлесу түрлерін; экпериментал мәліметтерді өңдеу әдістерін; өлшеу қателерінің түрлері, өлшеу дәлдігі шараларын; бірдәлдікті, бірдәлдікті емес бөлек физикалық шаманың өлшеулерін өңдеу технологиясын; ең кіші квадраттық теориясын; өлшеулерді коррелаттық и параметриялық тәсілдермен теңестіру технологиясын; үлкен қателіктері бар өлшеулерді өңдеу әдістері; өлшенген шамалар ыункциясының дәлдігін бағалау, өлшенген шамалар мен олардың функцияларын теңестіру дәлдігін бағалау; инженерлік-геодезиялық мәселелерді шешу алгоритмін есептеу. орындай алу керек: өлшенген және теңестірілген шамалар функцияларының дәлдігін бағалауды жүргізе білуі; далалық өлшеулердің нәтижелерін математикалық өңдеуді орындай білуі; жоспарлық және биіктіктік торлар дәлдігін бағалау және теңестіру жүргізе білу; геодезиялық өлшеудің керекті дәлдігіне алдын ала есептеу жүргізе білуі. қабілетті болу керек: топографиялық-геодезиялық ақпараттарды компьютерлік өңдеу әдістерін игреуі; геодезиялық жұмыстардың дәлдігін, нормативтік және жобалық құжаттамға сәйкес есептеу әдістемесін жүргізуді.

Геодезиялық өлшемді математикалық өңдеу теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерді математикалық статистика, корреляциондық және регрессиондық анализ, өлшеу қателерінің теориясы, геодезиялық өлшеулерді теңестіру салаларында фундаменталды теориялық және практикалық дайындауды қамтамасыздандыру және өлшеулік ақпаратты математикалық өңдеу әдістрі туралы білімін арттыру. Міндеті: геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін өңдей және олардың дәлдігіне баға бере білу. Үлестіру және негізгі сандық кездейсоқ шамалардың сипаттамаларын, өлшеу қателерінің классификациясын және өлшеу дәлдігі критерийлерін, бір шаманы бірдейдәлдікті және бірдейдәлдікті емес өлшеуді өңдеу ретін, екі бірдейдәлдікті және бірдейдәлдікті емес өлшеулердің айырмашылықтары бойынша дәлдікті бағалау, ең кіші квадраттар әдісінің негіздері. Қысқаша мазмұны: Курстың мәселелері мен қысқаша мазмұны. Геодезиялық мамандықтардағы инженерлер үшін курстың маңызы. Өлшеулер. Негізгі түсініктер, мүмкіндік теориясының негізгі түсінігі, қалыбы және теоремасы, кездейсоқ шамалар. Негізгі қалыптар және мүмкіндік теориясының теоремалары. Мүмкіндіктердің негізгі үлесу заңдары. Математикалық статистика элементтері. Өлшеу қателері теориясының негіздері. Өлшеу қателері. Өлшеу классификациясы. Бір шаманы өлшеуді математикалық өңдеу." Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: кездейсоқ шамалардың мүмкіндіктерінің үлесу түрлерін; экпериментал мәліметтерді өңдеу әдістерін; өлшеу қателерінің түрлері, өлшеу дәлдігі шараларын; бірдәлдікті, бірдәлдікті емес бөлек физикалық шаманың өлшеулерін өңдеу технологиясын; ең кіші квадраттық теориясын; өлшеулерді коррелаттық и параметриялық тәсілдермен теңестіру технологиясын; үлкен қателіктері бар өлшеулерді өңдеу әдістері; өлшенген шамалар ыункциясының дәлдігін бағалау, өлшенген шамалар мен олардың функцияларын теңестіру дәлдігін бағалау; инженерлік-геодезиялық мәселелерді шешу алгоритмін есептеу. орындай алу керек: өлшенген және теңестірілген шамалар функцияларының дәлдігін бағалауды жүргізе білуі; далалық өлшеулердің нәтижелерін математикалық өңдеуді орындай білуі; жоспарлық және биіктіктік торлар дәлдігін бағалау және теңестіру жүргізе білу; геодезиялық өлшеудің керекті дәлдігіне алдын ала есептеу жүргізе білуі. қабілетті болу керек: топографиялық-геодезиялық ақпараттарды компьютерлік өңдеу әдістерін игреуі; геодезиялық жұмыстардың дәлдігін, нормативтік және жобалық құжаттамға сәйкес есептеу әдістемесін жүргізуді.

Геология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жердегі өмірдің пайда болуы мен дамуы, органикалық әлемнің негізгі эволюциялық кезеңдері, геологиялық жасы туралы түсінік, магмалық, метаморфтық жыныстар, халықаралық геохронологиялық шкаламен таныстыру. Міндеттері: жер қабығының геологиялық құрылысы туралы, ярусты құрылымы, минерологиялық құрамы, химиялық, минералды және петрографикалық құрылымы, жер қабығының қалыптасуы мен дамуындағы және пайдалы қазбалардың пайда болу мен қалыптасуында, жер қабығындағы тау жыныстарының орналасу түрлеріне, жердің геологиялық тарихында, геологиялық графиктардың басты түрлерінде және олардың құрылу әдістері мен белгілерінде, геологиялық ортаның техногенді өзгеруінде, тау жұмыстарын жүргізу кезінде жер қойнауын тиімді пайдалану мен қорғауға бағытталған маңызды жағдайлардағы эндогенді, экзогнді және геологиялық үрдістер және олардың ролі туралы түсінік қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: пән тапсырмаларды, әдістерді, геологиялық зерттеулерді, Жер туралы жалпы мәліметтерді, жер қабығының тік және көлбеулілігін қарастырады. Жер қабығының химиялық, минерологиялық заттық құрамы мен жер қабығының геолгиялық жүйесін зерттейді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: геология ғылымының негізгі түсініктерін, терминдерін және категорияларын; құрылыс, жас, рельеф генезисі, минералдар; эндогендік және экзогендік геологиялық процестердің айырмашылығы, маңызы мен мәні; істеу: топографиялық карталар бойынша бедер пішіндерін морфометриялық әдіспен өлшеу, кестелер мен мәліметтер бойынша графиктар мен диаграммалар тұрғызу, геология ғылымының категориялары, терминдері, басты түсініктері; минерал мен бедердің генезисі, жасы, қалыптасуы, экзогенді және эндогенді геологиялық үрдістердің айырмашылықтарын, тектоникалық жылжулар мен магматизм; меңгеру: тау-жыныс түзуші және рудалы минералдарды анықтау маңыздылығын, ең көп тараған тау-жыныстарын ажырата алуды, геологиялық картаны оқуды, геологиялық кесілімдер мен стратегрификалық бағаналар құруды.

Геологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: Ғарыш физикасы туралы, Жер атмосферасында, жер төңірегіндегі ғарыштық кеңістікте жүретін физикалық құбылыстар мен процесстер туралы студенттерде жалпы түсінік пен ғылыми дүниетанымын қалыптастыру. Курстың міндеті: ғарыш кеңістігіне әсер ететін негізгі физикалық ұғымдар мен заңдарды; астрофизикалық зерттеулердің жаңа нәтижелері туралы түсінікті меңгеру. Қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны жер төңірегінде және одан тыс кеңістікте жүретін барлық негізгі физикалық құбылыстарды, осы құбылыстардың табиғатын, сонымен қатар ғарыштық сәулелер табиғатын зерттеуді қамтиды. ""Мақсаты: Ғарыш физикасы туралы, Жер атмосферасында, жер төңірегіндегі ғарыштық кеңістікте жүретін физикалық құбылыстар мен процесстер туралы студенттерде жалпы түсінік пен ғылыми дүниетанымын қалыптастыру. Курстың міндеті: ғарыш кеңістігіне әсер ететін негізгі физикалық ұғымдар мен заңдарды; астрофизикалық зерттеулердің жаңа нәтижелері туралы түсінікті меңгеру. Қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны жер төңірегінде және одан тыс кеңістікте жүретін барлық негізгі физикалық құбылыстарды, осы құбылыстардың табиғатын, сонымен қатар ғарыштық сәулелер табиғатын зерттеуді қамтиды. " "Мақсаты: Ғарыш физикасы туралы, Жер атмосферасында, жер төңірегіндегі ғарыштық кеңістікте жүретін физикалық құбылыстар мен процесстер туралы студенттерде жалпы түсінік пен ғылыми дүниетанымын қалыптастыру. Курстың міндеті: ғарыш кеңістігіне әсер ететін негізгі физикалық ұғымдар мен заңдарды; астрофизикалық зерттеулердің жаңа нәтижелері туралы түсінікті меңгеру. Қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны жер төңірегінде және одан тыс кеңістікте жүретін барлық негізгі физикалық құбылыстарды, осы құбылыстардың табиғатын, сонымен қатар ғарыштық сәулелер табиғатын зерттеуді қамтиды. "

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жерді арақашықтықтан зерделеу негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жер бетін және атмосфераның электромагниттік сеулелеу арқылы арақашықтықтан зерделеу ұстанымдары туралы білім беру.Міндеттер: түсіріліген нысандардың түсірілімдер қасиетін зерттеу, аэрофотосуреттің және жердегі фототеодолиттік суреттердің анықтау, фотограмметриялық құралдардың мәні мен құрылысымен таныстыру. Бұл курста жерге орналастырудағы міндеттерді шешу амалдары мен әдістері қарастырылады, әуәғарыштық құралдар арқылы арақашықтықтан зерделеу негізінде қоршаған орта мониторингісін жүргізу, әуә және ғарыштық түсірілімдер әдістері туралы толықтай түсініктер беріледі. Пәнді оқу барысында студент: Білу: арақашықтан зоналаудың физикалық негіздерін; арақашықтан зоналаудың классификациялық әдістерін; ақпаратты алуға әсер ететін факторларды; түсірілім жүйесінің негізгі типтерін; суреттерді алдын ала өңдеу әдістері; автоматтандырылған дешифрировандық аэроғарыштық түсірілімдердің негізгі әдісін білу.Істей білу: арақашықтан зоналау деректерінің мінездемесін анықтау; арақашықтан зоналау деректерінің бұрмалаушылықтарына реттеу жүргізу; аналогиялық және сандық әдістермен стереосурет алуды қолдану; аэроғарыштық түсірілімдерді өңдеуде автоматтандырылған әдістерді қолдану; тақырыптық карталар құрастырғанда ГАЖ-пакетінің мүмкіндіктерін қолдану.Меңгеру: арақашықтан зоналаудың деректерін өңдеуге арналған бағдарламаларын меңгеру.

Жоғарғы геодезия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: жоғарғы дәлдікті геодезиялық жұмыстар саласындағы фундаменталды теориялық және практикалық дайындықты қамтамасыздандыру, арнайы геодезиялық торларды жасау және жобалау. Міндеті: геодезиялық тірек торларын және арнайы торларды жасау, дамыту және қалпына келтіру кезінде жоғарғы дәлдікті өлшеулер жүргізу; бөлек нүктелердің Жер гравитациялық өрісіндегі қалыбын анықтау үшін әр түрлі өлшеулердің нәтижелерін бірыңғай математикалық өңдеулер жүргізу; Жер беті мен оның сыртқы гравитациялық өрісі уақыт бойынша өзгеруін оқу; геодезиялық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу. Қысқаша мазмұны: Жоғарғы геодезияның негізгі мәселелері. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Жер пішіні мен оның сыртқы гравитациялық өрісін бірыңғай координата жүйесінде қарастыру және оның уақыт бойынша өзгеруін зерттеудің негізгі әдістері. Негізгі геодезиялық жұмыстар. Жер пішіні мен гравитациондық өрісі туралы жалпы мәліметтер. Ауырлық күші және Жердің деңгейлік беті. Тәуелділік беттері. Редуциондық мәселе. Геодезиялық тірек торлары. Геодезиялық торлардың дәлдігін априордық бағалау. Жоғарғы дәлдікті бұрыштық өлшеулер. Мемлекеттік нивелирлік тор. Геодезиялық торларды жазықтықта теңестіру. Сфероидтық геодезия. Жер эллипсоидының бетінде геодезиялық мәселелерді шешу. Гаусса-Крюгердің тікбұрышты жазық координаталары. Геодинамика. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: мемлекеттік геодезиялық және арнайы жоғарғы дәлдікті торларды жүргізу әдістері, оларды жобалау, жасау және жергілікке орнату әдістері; геодезиялық тірек торларын жергілікте құрғанда жоғарғы дәлдікті геодезиялық өлшеулерді қою құралдары мен әдістері; Жер пішіні мен оның гравитациондық өріс анықтау әдістері; жоспарлық және биіктіктік торларды математикалық өңдеу әдістері; фундаменталды геодезиялық тұрақтыларды анықтау; геоцентрлік және референцтік координаталар жүйелерін белгілеу, мемлекет, аймақ және толық Жер беті аумағында олардың өзара орналасуын анықтау; геодинамикалық құбылыстар параметрлерін анықтау. уметь выполнять: геодезиялық тірек торларының дәлдігін жобалау және алдын ала бағалау; горизонталь бұрыштарды жоғарғы дәлдікпен өлшеу, зениттік қашықтық, жоғарғы дәлдікті геометриялық нивелирлеу; заманауи аспаптармен өлшеулер жүргізу; ДК қолданып жоғарғы дәлдікті геодезиялық өлшеулер нәтижелерін математикалық өңдеу.

Заманауи геодезиялық аспаптар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студентті геодезиялық аспаптарда, өлшеулер мен есептеулерде, геодезиялық торларды құруда және түсірістер жүргізуде өолданылатын заманауи технологиялармен таныстыру. Міндеті: геодезиялық аспаптарды құрастырудың теориялық негіздерімен, геодезиялық аспаптардың құрылысы мен пайдалану аймағымен, олармен жұмыс істеу принциптерімен таныстыру. Қысқаша мазмұны: Бұрыштық өлшемдер және бұрыш өлшегіш аспаптар. Ара қашықтықтарды өлшеу, оларды орындау әдістері (тікелей және жанама), сәйкес келетін өлшеуіш құралы. Биіктік өлшеулері. Нивелирлеу үшін әдістер мен аспаптар. Геодезиялық өлшеулерді орындау технологиясы және олардың дәлдігін, қателіктерін бақылау тәсілдері. Шектеулер жүйесі. Ғарыштық геодезиялық аспаптар. Кейбір инженерлік-геодезиялық мәселелерді шешу үшін аспаптар. Гравиметриялық өлшеулер үшін аспаптар. Бағдарлау, рефракция анықтау үшін аспаптар." Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: геодезия мәселелерін шешу үшін қолданылатын арнайы геодезиялық аспаптар мен құралдардың құрылысын, олардың тексерулері мен түзетпелерін және пайдалану тәсілдерін; геодезиялық өлшеулердің технологиясын, негізгі геодезиялық аспаптарды, олардың қызмет ету принциптерін, техникалық сипаттамаларын. орындай алу керек: геодезиялық аспаптардың тексерулері мен түзетпелерін орындауды; далалық геодезиялық өлшемдер жүргізуді; далалық өлшем нәтижелерін өңдеуді. қабілетті болу керек: ірі масштабты топографиялық түсіріс әдістерін; инженерлік-геодезиялық зерттеу жұмыстарының әдістерін; далалық инженерлік-геодезиялық жұмыстарының әдістерін орындауда.

Инженерлік геодезия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: геодезияның теориялық және тәжірибелік негізін оқып үйрену. Міндеті: студенттерді топографиялық карталармен таныстыру, геодезиялық аспаптардың құрылысы мен қызметімен таныстыру, геодезиялық өлшемдер мен оларды өңдеу әдістеріне үйрету. Қысқаша мазмұны: геодезия пәні; геодезияда қолданылатын координата жүйелері; бұрыштарды, ара қашықтықтықтарды және биіктік өсімшелерін өлшеу; геодезиялық аспаптар, өлшем нәтижелерін математикалық өңдеу; геодезиялық тірек торлары; топографиялық тұсірістер; пландар, карталар, жергілікті жердің және имараттардың сандық моделі; имараттарды жобалауда, тұрғызуда және пайдаланудағы геодезиялық жұмыстардың негізгі түрлері; геоақпараттық және ғарыштық навигациялық жүйелер; ғимараттар геометриясының мониторингі. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: геодезиялық аспаптар және геодезиялық жұмыстарды орындау әдістері; геодезиялық түсәрәстер мәліметтерін өңдеу тәсілдері; топографиялық пландар, карталар және оларды имараттарды жобалауда, тұрғызуда және қайта өңдеуде пайдалануды. орындай алу керек: топографиялық пландар мен карталарды оқуды; геодезиялық аспаптар өлшеулер жүргізуді және оларды өңдеуді; ғимараттар жобасын жерге орналастыру үшін бөлу жұмыстарын орындауды. қабілетті болу керек: геодезиялық тұсірістер мен бөлу жұмыстарын орындауда.

Инженерлік геодезия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: геодезияның теориялық және тәжірибелік негізін оқып үйрену. Міндеті: студенттерді топографиялық карталармен таныстыру, геодезиялық аспаптардың құрылысы мен қызметімен таныстыру, геодезиялық өлшемдер мен оларды өңдеу әдістеріне үйрету. Қысқаша мазмұны: геодезия пәні; геодезияда қолданылатын координата жүйелері; бұрыштарды, ара қашықтықтықтарды және биіктік өсімшелерін өлшеу; геодезиялық аспаптар, өлшем нәтижелерін математикалық өңдеу; геодезиялық тірек торлары; топографиялық тұсірістер; пландар, карталар, жергілікті жердің және имараттардың сандық моделі; имараттарды жобалауда, тұрғызуда және пайдаланудағы геодезиялық жұмыстардың негізгі түрлері; геоақпараттық және ғарыштық навигациялық жүйелер; ғимараттар геометриясының мониторингі. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: геодезиялық аспаптар және геодезиялық жұмыстарды орындау әдістері; геодезиялық түсәрәстер мәліметтерін өңдеу тәсілдері; топографиялық пландар, карталар және оларды имараттарды жобалауда, тұрғызуда және қайта өңдеуде пайдалануды. орындай алу керек: топографиялық пландар мен карталарды оқуды; геодезиялық аспаптар өлшеулер жүргізуді және оларды өңдеуді; ғимараттар жобасын жерге орналастыру үшін бөлу жұмыстарын орындауды. қабілетті болу керек: геодезиялық тұсірістер мен бөлу жұмыстарын орындауда.

Картография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге географиялық карта және басқа картографиялық щығармалар, оларды ғылыми және практикалық жұмыста құру, қолдану мен зерттеу жөнінде білім беру. Міндеттері: жалпы географиялық және тематикалық карталарды классикалық және заманауи әдістермен құруды, картометрикалық, морфометрикалық және басқа да географиялық объекттерді алу мақсатымен картографиялық шығармаларды тиімді қолдануды үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: картографиялық туындылардың негізгі қасиеттері мен ерекшеліктері, олардың жіктелуі; карталардың масштабына, тағайындалуына, тақырыбына, аймақты қамтуына және т.б. байланысты әртүрлі картографиялық жобалауларды пайдалана отырып, жазықтықтағы Жердің сфералық бетін сипаттау ерекшеліктері; масштабы, тағайындалуы, тақырыбы, картографияланатын аймақтың ерекщеліктері және т.б. бойынша карталарды салыстыру кезінде өткізілетін картографиялық жалпылау ерекшеліктері; маңызды картографиялық туындылар, библиографиялық туындылар. Істей білу: игерген білімді картографиялық жобалаулардың қажетті масштабтарды, құбылыстарды, жалпылау принциптерін сипаттау әдістерін таңдау және карталар мен атластарды құру кезінде жалпылау үшін қолдану; Меңгеру: географиялық карталардың өрістік және камералы құру әдістемесін меңгеру, алынған білімдерді картографияланатын обьектілер мен құбылыстардың арасындағы географиялық заңдылықтарды, өзара байланыстарын және өзара тәуелділіктерін енгізу үшін қолдану, дұрыс болжамдар жасау.

Картография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге географиялық карта және басқа картографиялық щығармалар, оларды ғылыми және практикалық жұмыста құру, қолдану мен зерттеу жөнінде білім беру. Міндеттері: жалпы географиялық және тематикалық карталарды классикалық және заманауи әдістермен құруды, картометрикалық, морфометрикалық және басқа да географиялық объекттерді алу мақсатымен картографиялық шығармаларды тиімді қолдануды үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: картографиялық туындылардың негізгі қасиеттері мен ерекшеліктері, олардың жіктелуі; карталардың масштабына, тағайындалуына, тақырыбына, аймақты қамтуына және т.б. байланысты әртүрлі картографиялық жобалауларды пайдалана отырып, жазықтықтағы Жердің сфералық бетін сипаттау ерекшеліктері; масштабы, тағайындалуы, тақырыбы, картографияланатын аймақтың ерекщеліктері және т.б. бойынша карталарды салыстыру кезінде өткізілетін картографиялық жалпылау ерекшеліктері; маңызды картографиялық туындылар, библиографиялық туындылар. Істей білу: игерген білімді картографиялық жобалаулардың қажетті масштабтарды, құбылыстарды, жалпылау принциптерін сипаттау әдістерін таңдау және карталар мен атластарды құру кезінде жалпылау үшін қолдану; Меңгеру: географиялық карталардың өрістік және камералы құру әдістемесін меңгеру, алынған білімдерді картографияланатын обьектілер мен құбылыстардың арасындағы географиялық заңдылықтарды, өзара байланыстарын және өзара тәуелділіктерін енгізу үшін қолдану, дұрыс болжамдар жасау.

Картография негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерге тақырыптық карталар редакциялаудың теориялық негіздерін үйрету. Міндеті: студенттерге әр түрлі мазмұндағы және тағайындалудағы топографиялық және тақырыптық карталарды жасаудағы редакциондық жұмыстарға қажетті білім беру. Қысқаша мазмұны: Кіріспе бөлімі. Курс мәселелері. Тақырыптық карталарды редакциялаудың әдістемелік негіздері. Картаның нысандық тағайындалуын анықтау бойынша жұмыс жасау әдістемесі. Көздердің жинау, анализ, бағалау және өңдеу спецификасы. Тақырыптық карталарды құрастыру технологиялары. Жұмыстарды орындау уақытын азайтып, сапасын арттыратын, ең жаңа техникалық құралдар мен әдістер. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: редакциондық құжаттар (редакциондық жоспарлар, атластар бағдарламалары, карталар сериялары); карталар мазмұнын жіберу тәсілдерінің құралдары. орындай алу керек: картографияланатын жағдайларды зерттеу бойынша редакциондық-дайындықтық жұмыстар жасау; карталар жасау үшін картографиялық мәлімет көздерін таңдау және анализдеу; редакциондық құжаттар жасау (редакциондық жоспарлар, атлас бағдарламалары, карталар сериялары); карталар мазмұнын беру тәсілдерін; карталар мен атластарды жобалаудың барлық этаптарында редакциондық қадағалау жасау. қабілетті болу керек: топографиялық және тақырыптық карталарды жасауда редакциондық жұмыстар түрлері; топографиялық және тақырыптық карталарды жасауда редакциондық қадағалау туралы.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қолданбалы геодезия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: нивелирлік, полигонометриялық жүрістерді және полигон жүйелерін жобалау бойынша топографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізудің теориялық және тәжірибелік қабілеттілікке үйрету; геодезиялық торларға пландық-биіктіктік байлауды және оларды теңестіруді; ірі масштабты топографиялық түсіріс үшін жиілету және түсіріс негізінің торын құруды үйрету. Міндеті: бұрыштарды, ара қашықтықтарды, биіктік өсімшелерін өлшеу кезіндегі геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру принциптері мен әдістерімен, қателіктердің негізгі көзін талдау және өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалаумен таныстыру; түсіру негізін құру әдістерімен және ірі масштабта топографиялық түсіріс жүргізуді үйрету; ірімасштабты түсірістерді автоматтандырумен. Қысқаша мазмұны: III және IV класс нивелирлеу. Нивелирлік жүрістер мен торларды теңестіру. Пландық жиілету торлары. Полигонометриядағы бұрыштық және сызықтық өлшеулері. Полигонометриядағы теңестіру есептері. Ірімасштабты топографиялық түсірістер. Аралас әуефототүсіріс. Далалық жұмыстарды өңдеу." Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: геодезияның негізгі түсініктері мен анықтамаларын, геодезияда қолданылатын координата мен биіктік жүйелерін; ірімасштабты топографиялық түсірістердің геодезиялық және түсіріс негізін құрудың әдістері мен заманауи технологияларын; жиілету торлары мен түсіріс негізін құрудағы геодезиялық өлшемдердің нәтижесін математикалық өңдеу әдістерін. орындай алу керек: карта және планда әртүрлі графикалық және аналитикалық есептерді шешуді, геодезиялық өлшемдер үшін негізгі және дәл аспаптармен геодезиялық өлшемдер жүргізуді, геодезиялық өлшемдер мен топографиялық түсіріс нәтижелерін, жергілікті жердің топографиялық планы мен қимасын салу үшін, өңдеуді; қабілетті болу керек: түсіріс торларын, жиілету торларын, техникалық және геометриялық III және IV класс нивелирлеуді жобалау, теңестіру және дәлдіктерін бағалау үшін геодезиялық мәліметтерді өңдеудің амалдары мен әдістерін орындауда.

Математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау.Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді.пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді.дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Математикалық картография
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: картографиялық проекцияларды жүргізу тәсілдерін, оның түрленуін, проекциялардың ізденіс әдістерін, практикада проекцияларды қолдану тәсілдері мен техникалық амалдарын меңгеру. Міндеті: ең біріншіден ең жақсы картографиялық проекцияларды алу үшін математикалық картографиялау теориясының дамуы; әртүрлі картографиялық проекцияларды зерттеу, олардың болмысы, қасиеттері, өзара байланысы және практикада қолдану мүмкіншілігі; картографиялық проекцияларды жетілдіру және ғылым мен өндіріс талабына сай, әр түрлі тақырыптық және комплекстік карталар жасау үшін жаңа проекциялар жасау; жаңа картографиялық проекцияларды ізденіс тәсілдерін жетілдіру. Қысқаша мазмұны: Картографиялық проекциялардың жалпы теориясы. Айналу эллипсоидының жазықтықтағы бейнесі. Айналу эллипсоидының шар жазықтығындағы бейнесі. Картографиялық проекциялар классификациясы. Конустық проекциялар. Азимуталды және перспективті-азимуталды проекциялар. Цилиндрлік проекциялар. Псевдоцилиндрлік проекциялар. Псевдоконустық және псевдоазимуталды проекциялар. Поликонустық проекциялар. 1:1000000 және 1:2500000 масштабтардағы номенклатуралық карталар проекциялары. Айналу эллипсоидының жазықтықтағы теңбұрышты проекциялары. Картографиялық проекцияларды зерттеу әдістері. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: негізгі картографиялық ұғымдарды; карталар, масштабтар классификациясын; тақырыптық карталар легендаларын; шартты белгілерді; картографиялық жүргізулер заңдары және олардың қасиеттері; картографиялық жүргізулердің негізгі түрлері мен типтері, және оларды жасау тәсілдері; орындай алу керек: картаны еркін оқып, оның мазмұнын анализдей білу; топографиялық карталарды дұрыс қолдана білу; жергілікті түсіріс жасай білу; қабілетті болу керек: жергілікті жерде бағдарлай білу; картамен жұмыс жасай білу; компас және геодезиялық аспаптарды қолдана білу; эксперименталдық жұмыс амалдары мен қауіпсіздік ережелерін сақтау.

Мәліметтер базасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты магистр дәрежесі теориялық негізін және Data Warehouse қағидаттарын қарастырады қалыптастыру, аналитикалық деректер тәжірибелік дағдыларын сатып алды. Тәртіп магистрлік дәрежесін нәтижесінде мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: - Білімі: жоғары сапалы сәулет, нұсқаулықтар мен деректер ағындарының ағындарын санының қарау негізінде сәулет, жіктеу; қабілеті:, нақты домен ақпарат моделін жобалау өңдеу дерекқорлар үшін қазіргі заманғы дерекқорды пайдалану әр түрлі модельдерін, міндет

Оптикалық-электрондық аспаптардың физикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: оптикалық және оптикалық-электрондық жүйелердің, оларды таңдаудың, олардың негізгі параметрлерін есептеудің негізгі мағлұматтарын терең үйрету. Міндеті: оптикалық және оптикалық-электрондық жүйелердің негізгі типтік элементтері және түйіндерінің физикалық негізін үйрету; оптикалық және оптикалық-электрондық жүйелерге қолданылатын, сызықтық фильтр түрінде көрсетілетін, сигналдың жалпы теориясына үйрету, оптикалық сигналдардың орташа фильтрациялауының тәсілдерімен және оларды пайдаланумен таныстыру; оптикалық және оптикалық-электрондық жүйелердің сапасының негізгі көрсеткіштерін және сипаттамасын есептеудің әдістерін үйрету. Қысқаша мазмұны: Оптикалық және оптикалық-электрондық аспаптардың (ОЭА) физикалық негізі. ОЭА мәліметтерін бастапқы өңдеу жүйесінің типтік түйіндері: оптикалық шағылысу көздері мен приемниктері, оптикалық жүйе, бейнелену анализаторлары, сканерлеу жүйелері, модуляторлар." Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: оптикалық, оптикалық-электрондық және лазерлік жүйелердің негізгі түрлері мен сипаттамаларын; оптотехниканың элементтік негізін; орындай алу керек: оптикалық жүйелердің, оптикалық шағылысу көздері мен приемниктерінің элементтерін мүлтіксіз таңдауды; оптотехника құрылысын тестілеу кезінде бақылау-өлшегіш құралдарын қолдануды; оптикалық, оптикалық-электрондық және лазерлік аспаптар мен жүйелерді жобалауды; қабілетті болу керек: оптикалық және оптикалық-электрондық аспаптардың маңызды параметрлерін есептеудің және жобалаудың жаңа әдістерін; оптикалық, оптикалық-электрондық және лазерлік элементтер мен түйіндерді, аспаптар мен жүйелерді автоматы жобалау мен есептеудің бағдарламаларының қолданбалы пакеттерін пайдалануда.

Өңдеудің автоматтандырылған жүйелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: болашақ инженерлерді геокеңістіктік мәліметтерді автоматты өңдеу жүйелерімен жұмыс жасаудың, заманауи геоақпараттық өнімдер түрлерін жасау технологиялары мен олардың негізінде қолданбалы мәселелерді шешу теориялық және практикалық білім алуын қамтамасыз ету. Міндеті: студенттерге геокеңістіктік мәліметтерді автоматты өңдеу жүйелері туралы жеткілікті білім беру; оқушыларға ГАЖ құралдарының негізгі функцияларын таныстыру; студенттердің СТП, ЖСМ, РСМ құрастырудың негігі функциялары туралы білімін қамтамасыз ету; оқушыларға мәліметтерді компьютерлік кеңістіктік өңдеу негіздерімен таныстыру; студенттерде қолданбалы мәселелерді шешкенде кеңістіктік мәліметтерді қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: Геокеңістіктік мәліметтер. Термин мен анықтамалар. Мәліметтер, кеңістіктік мәліметтер. Геокеңістіктік мәліметтерді өңдеу жүйелері туралы жалпы ақпарат. Геокеңістіктік мәліметтерді өңдеудің заманауи құрылғылары. ГАЖ-ға кіріспе. ГАЖ-дағы ақпаратты ұйымдастыру. ГАЖ панорама жобасы. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың технологиясы, құрылысы." Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: құрылғылық ГАЖ жұмыс істеуіне қажетті заманауи бағдарламалық және аппараттық құралдарды; ГАЖ құрылғылық бағдарламалық құралдардың негізгі функциялары; өнім сандық геоақпараттық түрлерін жасау үшін қажетті мәліметтер шығу көздері; геодезия, картография, компьютерлік графика негіздері; қолданылатын геокеңістіктік мәліметтерді автоматты өңдеу жүйелерінің мүмкіндіктері; кеңістіктік мәліметтерді анализдеу және моделдеу мүмкіншілігін анықтайтын әдістер; кеңістіктік мәліметтерді анализдеу және моделдеуге дайындау әдістерін. орындай алу керек: геокеңістіктік мәліметтерді өңдеудің автоматы жүйелеріндегі моделдеу және кеңістіктік анализ салаларындағы қолданбалы мәселелерді шешу тәсілдерін, әдістерін және құралдарын таңдай білу; сұрау тілдерін қолдана есептеулер жүргізе білу; СТП, ЖСМ, РСМ құрастыру және редакциялау үшін компьютерлік техниканы қолдана білу; қолданбалы мәселелерді шешуге қолданбалы бағдарламалар пакетін қолдана білу; сандық модельдерді қолдана отырып әртүрлі табиғи жағдайлар модельдерін құрастыру білуі.

Сандық карталарды құру технологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: топографиялық карталарды сканерлеу технологиясымен танысу. Картаның растрлық суретінің байлау технологиясын үйрену. ГАЖ-жобасын құру мен оның жасалу технологиясын үйрену. Міндеті: теориялық білім және геодезиялық негізден бастап картаны баспаға беруге дейінгі топографиялық карталарды құрастырудың заманауи әдістерінің технологияларымен тәжірибелік жұмыстарды орындау. Қысқаша мазмұны: Сандық карта және басқа да сандық кеңістікті-уақыттық картографиялық моделдердің теориясы, құрастыру әдістері мен тәжірибелік қолдану аймақтары. Сандық картографияның сандық карта, атлас, жер бедерінің сандық моделін және жергілікті жердің сандық моделін құрастыру кезіндегі әдістердің, құрастыру технологияларының және үдерістедің кешені ретінде қолданылуы. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: әр түрлі масштабтағы топографиялық карта және пландарды құру технологиясын, олардың карталарды құрудағы әр түрлі әістерді қолданудағы құрылымын. орындай алу керек: тиімді технологияны құру әдісін баяндауға, барынша тиімді әдісті таңдау мақсатында әр түрлі әдістерге салыстырмалы сипаттама беру; суреттерді өңдеудегі алғашқы тапсырмаларды шешу. қабілетті болу керек: ғарыштық суреттердің тақырыптық өңдеуі; визуалды бажайлау және автоматтандырылған немесе интерактивті режимде түсіндірме жұмыстарын жүргізу.

Топографиялық картографиялау
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - Курстық жұмыс
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жер бетінің тұтас, жекелеген аумақтары мен учаскелерінің картографиялық кескінін топографиялық-геодезиялық қамсыздандыру. Міндеті: ГАЖ технологиясын толық меңгеу және оны күнделікті іс-әрекетте түрлі мәселелерді шешуде қолдану. Қысқаша мазмұны: фотограмметриялық әдіспен дешифрленген видео ақпараттарды, әуе, космостық және жерасты түсірілімдері нәтижелерін топографиялық және тақырыптық карталарды құрастыру мен жаңарту; жергілікті жерлердің сандық моделін құрастыру; қала шаруашылығында инженерлік-геодезиялық жұмыспен қамту, жылжымайтын мүлік нысандары мен жерге орналастыруда; еліміздің табиғи-ресурстық потенциалын, жекелеген аумақтар мен облыстарды рационалды табиғи пайдалану мақсатында топографиялық-геодезиялық және картографиялық материалдарын ГАЖ технологияларымен талдау; жер бетінің, ғимараттар мен инженерлік құрылыстардың физикалық үшөлшемді моделін құрастыру. Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: топографиялық карталар мен планның құрастырылу технологиясын, олардың топографиялық картада бейнелену әдісін, топографиялық карталардың құррастырылу құрастырылу ерекшелігін, топографиялық карта мен картаны анықтау, олардың жіктелуі, қолданылыуы; топографиялық картаны жобалаудың ерекшеліктері; орындай алу керек: картаның жаңа түрлері мен типтерін құрастыру; топографиялық карталардың компьютерлік дизайнын жасау мен рәсімдеу; жобалау кезеңінде картографиялық құбылыстарды редактрлеу, картаны құрастыру және жасап шығару; ГАЖ пакетінде картографиялық дизайнды құрастыру. қабілетті болу керек: карта құрастыруда заманауи компьютерлік технологияменкартография және геоинформатика саласында бағдарламалық жабдықталу, математика-статистикалық моделдеу әдістерімен, карта құрастыру мен жасап шығаруда автоматтандырылған жіктеу мен компьютерлік технологиямен қамсыздану.

Топографиялық картографиялау
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Жер бетінің тұтас, жекелеген аумақтары мен учаскелерінің картографиялық кескінін топографиялық-геодезиялық қамсыздандыру. Міндеті: ГАЖ технологиясын толық меңгеу және оны күнделікті іс-әрекетте түрлі мәселелерді шешуде қолдану. Қысқаша мазмұны: фотограмметриялық әдіспен дешифрленген видео ақпараттарды, әуе, космостық және жерасты түсірілімдері нәтижелерін топографиялық және тақырыптық карталарды құрастыру мен жаңарту; жергілікті жерлердің сандық моделін құрастыру; қала шаруашылығында инженерлік-геодезиялық жұмыспен қамту, жылжымайтын мүлік нысандары мен жерге орналастыруда; еліміздің табиғи-ресурстық потенциалын, жекелеген аумақтар мен облыстарды рационалды табиғи пайдалану мақсатында топографиялық-геодезиялық және картографиялық материалдарын ГАЖ технологияларымен талдау; жер бетінің, ғимараттар мен инженерлік құрылыстардың физикалық үшөлшемді моделін құрастыру. Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: топографиялық карталар мен планның құрастырылу технологиясын, олардың топографиялық картада бейнелену әдісін, топографиялық карталардың құррастырылу құрастырылу ерекшелігін, топографиялық карта мен картаны анықтау, олардың жіктелуі, қолданылыуы; топографиялық картаны жобалаудың ерекшеліктері; орындай алу керек: картаның жаңа түрлері мен типтерін құрастыру; топографиялық карталардың компьютерлік дизайнын жасау мен рәсімдеу; жобалау кезеңінде картографиялық құбылыстарды редактрлеу, картаны құрастыру және жасап шығару; ГАЖ пакетінде картографиялық дизайнды құрастыру. қабілетті болу керек: карта құрастыруда заманауи компьютерлік технологияменкартография және геоинформатика саласында бағдарламалық жабдықталу, математика-статистикалық моделдеу әдістерімен, карта құрастыру мен жасап шығаруда автоматтандырылған жіктеу мен компьютерлік технологиямен қамсыздану.

Топографиялық сызу және инженерлік графика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерге топографиялық карталардың негізін құру, оқу және құрастырудың теориялық және тәжірибелік бағыттарын үйрету, сызу материалдары мен аспаптарын үйрету, картаның түп нұсқасын құрудың талаптарын, ережелерін және инженерлік сызбалар мен графикалық жұмыстарға стандарт бойынша қойылатын талаптарды үйрету. Міндеті: топографиялық карталардың түп нұсқасын алу әдістері туралы, бейнелеудің негізгі әдістері туралы, оларды хаттау ережелері мен ерекшеліктерін үйрету; инженерлік сызбаларды құру ережелерін, оларды құрастырудың заманауи технологиялары мен техникалық аспаптарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны: Сызу материалдары мен аспаптары; қаламмен жұмыс, сызба перосымен, рейсфедермен, циркульмен жұмыс; бояумен жұмыс; пленкалар мен пластиктерде сызу; карталардың шартты белгілері; картографиялық түп нұсқаларды сызу; ойып сызу негізі, жамылғылары, аспаптары; тақырыптық карталардың түп нұсқасын алу әдістері мен техникасы, картографиялық шрифт, шартты белгілер." Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: негізгі картографиялық шрифттер (негізгі тура, негізгі курсив), негізгі топографиялық және жерге орналастырудың шартты белгілері; инженерлік графика мен топографиялық сызудың амалдары, пландар мен карталарды, жобалау және болжау материалдарын безендіру әдістері, жер жұмыстарына арналған әртүрлі тақырыптағы карталардың түп нұсқасын құру мен жаңарту технологияларын. орындай алу керек: карталардың түп нұсқасын құру мен безендіру кезінде қолданылатын сызу материалдары, аспаптары, құралдарын; 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 масштабтағы шартты белгілер кестесі қолдануды; стандарттарды; пландар мен карталарда шартты белгілерді сызуды; карталар мен пландардың рамкаларын безендіруді; инженерлік графиканың компьютерлік әдістері мен амалдарын қолдануды; қабілетті болу керек: сызба аспаптарын пайдалануда; топографиялық карталарды оқуда; түсірістің түп нұсқасын ойып сызуда және басқа графикалық жұмыстарда; акварельді бояулармен жұмыс істеуде; инженерлік жұмыстарды сызу мен безендіруде.

Топографиялық сызу және инженерлік графика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерге топографиялық карталардың негізін құру, оқу және құрастырудың теориялық және тәжірибелік бағыттарын үйрету, сызу материалдары мен аспаптарын үйрету, картаның түп нұсқасын құрудың талаптарын, ережелерін және инженерлік сызбалар мен графикалық жұмыстарға стандарт бойынша қойылатын талаптарды үйрету. Міндеті: топографиялық карталардың түп нұсқасын алу әдістері туралы, бейнелеудің негізгі әдістері туралы, оларды хаттау ережелері мен ерекшеліктерін үйрету; инженерлік сызбаларды құру ережелерін, оларды құрастырудың заманауи технологиялары мен техникалық аспаптарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны: Сызу материалдары мен аспаптары; қаламмен жұмыс, сызба перосымен, рейсфедермен, циркульмен жұмыс; бояумен жұмыс; пленкалар мен пластиктерде сызу; карталардың шартты белгілері; картографиялық түп нұсқаларды сызу; ойып сызу негізі, жамылғылары, аспаптары; тақырыптық карталардың түп нұсқасын алу әдістері мен техникасы, картографиялық шрифт, шартты белгілер." Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: негізгі картографиялық шрифттер (негізгі тура, негізгі курсив), негізгі топографиялық және жерге орналастырудың шартты белгілері; инженерлік графика мен топографиялық сызудың амалдары, пландар мен карталарды, жобалау және болжау материалдарын безендіру әдістері, жер жұмыстарына арналған әртүрлі тақырыптағы карталардың түп нұсқасын құру мен жаңарту технологияларын. орындай алу керек: карталардың түп нұсқасын құру мен безендіру кезінде қолданылатын сызу материалдары, аспаптары, құралдарын; 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 масштабтағы шартты белгілер кестесі қолдануды; стандарттарды; пландар мен карталарда шартты белгілерді сызуды; карталар мен пландардың рамкаларын безендіруді; инженерлік графиканың компьютерлік әдістері мен амалдарын қолдануды; қабілетті болу керек: сызба аспаптарын пайдалануда; топографиялық карталарды оқуда; түсірістің түп нұсқасын ойып сызуда және басқа графикалық жұмыстарда; акварельді бояулармен жұмыс істеуде; инженерлік жұмыстарды сызу мен безендіруде.

Топырақтану негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: тамашаның құралымының, білімнің және ұсталықтардың туралы құрылымда, құрамда және жердің бедерінің, геологиялық үдерістерде. Міндеті: байқау құрылым, құрамның және сипаттардың жер қыртысым және жеке оның кешенін; геологических үдерістердің, ландшафты қалыптастырушы және өзгертемін; геоморфологии негіздерінің; әдіс-айлалардың кел- және геоморфологической сарала- және геологических карталардың. Қысқа мазмұны: Жер және Әдем туралы жалпы мағлұмат, көлемі, пішіні, Жер беті. Жердің ішкі құрылымы. Жердің табиғи егістіктері. Жердің геохимиялық сипаттамасы. Жердің сыртқы қабықтары - атмосфера, гидросфера, биосфера, техносфера. Галактиканың құрылмы мен параметрлері. Күн жүйесі. Геологиялық уақыт. Тау жыныстары, олардың құрамы мен құрылсы. жер қабығының заттық құрылымы. Жыныс түзуші минералдар мен көп таралған магмалық, шөгінді және метаморфтық жыныстар. Эндогендік және экзогендік процестер. Тау жыныстары массивінің желге және бұзылуға төзімділігі. Жер қабығының негізгі құрылысы. Жер асты сулары. Жер қыртысында жерасты суының таралуы. Жер асты суының физикалық және химиялық құрамы. Жер асты суының негізгі қозғалыс заңы. Бедердің генетикалық пішіні. Жерде бедер түзілуінің негізгі күші мен факторлары. Бедер түзуші процестер. Бедердің морфологиясы мен морфометриясы. Бедердің жіктелуі. Бедердің негізгі генетикалық пішіні мен оның геологиялық құрылыммен байланысы. Геодинамикалық жіктеу және негізгі геологиялық процестердің пайда болуы, олардың бедер түзілуіндегі ролі." Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: геомрфологияның негізгі заңдары мен жағдайларының қалыптасуындағы геология рөлі; Жердің ішкі және сыртқы қабатының құрылысы мен құрамы; тау-кен жыныстарының және жер қыртысының геологиялық структурасының формасы; төрттік тау-кен жыныстарының генетикалық типтері; жер бетінің рельефін қалыптастыратын геодинамикалық процесстер; рельеф морфологиясын, және оны құрайтын процесстердің шығуы мен заңдылықтарын; негізгі генетикалық рельеф типтері мен формалары. орындай алу керек: тау-кен жыныстарының негізгі түрлерін бір-бірінен және олардың қасиеттерін ажырата білу; геологиялық және жоспарларды құра алу; қер қыртысының және рельефтің заттық құрамын анықтау, рельефті топографиялық және басқа карталарда бейнелеу. қабілетті болу керек: геология және геоморфология саласындағы ұғымдық-терминологиялық аппарат; рельеф формалар мен элементтері және оның сандық сипаттамаларын анықтау әдістері; жоспарлар, карталар, қималар безендіру әдістемесі.

Физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Фотограмметрия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге қазіргі арақашықтықтан зерделеу мәліметтерінен картографиялау мақсатында жер беті нысандарының, табиғи үрдістердің және құбылыстардың сандық мағұлматтарын алудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын беру. Міндеттер: студенттерге түсірілетін нысандардың перспективті суреттерінің қасиеттерін зерттеуге, әуә суреттер мен жер беті фототеодолиттік түсірілістердің бағытталу элементерін табуды, фотограмметриялық құралдардың әні мен құрылысын, стереоқос әуесурттерін өңдеуді үйрету. Пәнді оқу барысында студент: Білу: аэрофототүсіріс процессін; аэро фото аппарат пен аэрофотоқондырғы жайлы; түсіріс түрлері мен масштабтарын; түсіріс параметрлерін білу Істей білу: аэрофото түсіріс матераилының сапасың бағалай алу керек; монтаж жасай алу керек; түсіріс параметрлерін білу керек. Меңгеру: топографиялық аэротүсіріс тхниалық құралдарын; аэротүсірістерді монтаждау; фотоплан мен фотосхема жасау технологиясын меңгеру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Экзоморфонез негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Білу қажет: - Жер бедері бетін зерттеу тәсілдері мен әдістері және жер қыртысының геологиялық құрылымын. Игере білу: - далалық геологиялық-геоморфологиялық ізденістерді орындау. Икемі бар: - стратиграфиялық бөлімдер мен тау жыныстарын сипаттаудың негізгі дағдылары

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing.
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Автоматты жобалау жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2-пәннің мақсаты – геодезиялық ғылымның әртүрлі инженерлік-геодезиялық жұмыстарда қолданылатын теориялық мәселелерін, әдістері мен аспаптарын толық қарастыру (заманауи аспаптарды да); заманауи аспаптардың көмегімен әртүрлі заманауи геодезиялық параметрлерді анықтау әдістерін үйрену. Пәнді игеру нәтижесінде магистрант келесі компетенцияларды қамту керек: - геодезиялық ғылымның теориялық мәселелерін білу керек; - әртүрлі инженерлік-геодезиялық жұмыстарда қолданылатын әдістер мен аспаптарда жұм

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Археология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: . Археология: материалдық ескерткіштер адамзат тарихын зерттейді; айналысатын: нақты археологиялық сайтт іздеу; Олардың зерттеу (қазба); арнайы техниканы, рәсімдер, зертханалық сынақтарда пайдалану, нәтижесінде деректер көздерін өндіру; әмбебап деңгейдегі ірі тарихи оқиғаны түсіреді. Міндеті: Археологияда пән мен зерттеу нысаны ажыратылып көрсетіледі. Пәннің зерттеу нысанына материалдық, рухани, тұрмыстық, этногенетикалық, әлеуметтік көне түсініктер жатқызылады Зерттеу нысаны түсінігіне заттық деректер жатады. Заттық деректер тарихи реконструкцияның негізі болып табылады. Осылайша, археология - адамзат материалдық көздерін тарихи өткен зерттейтін ғылым. Зерттеу міндеттері археология , өткен адам қызметінің aрхеологиялық қалдықтарын қамтиды "Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: археология зерттеулер нәтижесі - реконструкциялық, тарихи процестер; нысандар мен фактілер. Археология археологиялық көздерін алу үшін тәртібіне байланысты екі ғылыми-зерттеу әдісі деректану болып табылады; оның ішінде түсіндіру: көздерін • талдау; • алынған деректер негізінде тарихи қалпына келтіру. Істеу керек: нақты және жалпы ғылыми зерттеу әдістері болуы; пән болуы және ғылым объектісі; басқа ғылымдармен және басқалармен қарым-қатынасы. "

Атластық картография
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерді елді мекен және әлем карталарын жасау күйімен таныстыру; карта жасаудың дәстүрлі және қолданылмалы әдістерін баяндау; қазіргі әлемдегі картаның мағынасын көрсету; карта жүйесін ақпаратық кеңістік түрінде, картаның және атлас топтамасының қисынды мүмкіндігін көрсету; алған кәсіби білімдерін қызметтік мақсаттарды шешуде қолдануды үйрету; студентті әртүрлі картографиялық туындыларды құрастыруды және жобалауды үйрету. Міндеті: өз елімізде және шет елде шығарылатын, географиялық карталар мен атластар туралы ақпардың алу, тақырыптық және жалпыгеографиялық карталарды жобалау ұстанымдарын меңгеру. Қысқаша мазмұны: Картографиядағы теориялық концепциялар. Ұғым және түрлер. Танымдық немесе моделду-танымдық тұжырымдама. Коммуникатив тұжырымдамасы. Тілдік (картатілдік) тұжырымдама. Метакартография. Картология. Геоақпараттық концепция. Геосурет. Ұғым және геосурет (тайқы, көлемді, үдемелі) көріністері. Геосуреттер (алуы бойынша, үлгілерге және сырттың белгілеріне байланысты) топтастырылуы. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: редакторлау және құрастыру жұмысы; мәліметтердің интерпретациясы картографиялық әдісі және Жер туралы білу; синтетикалық түрдегі картографиялық шығарманың спецификасын құру; әтрүрлі бағалау, болжамды, ұсыныс картасын; орындай алу керек: картографиялық бейне мен құбылысты іске асыру; әртүрлі тематикаға арналған генерализация әдісі; жалпы географиялық және тематикалық картаны жобалау және құрастыру, безендіру; әртүрлі типтегі картаны құрастыру кезінде прагматика, синтактиканы картографиялық семиотика ережесін қолдану. қабілетті болу керек: ҚР жалпы географиялық және тематикалық картографиялаудың жағдайын қолдана білу керек.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Геоаппараттық картографиялау және картаны безендіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерді әр түрлі карталар құрастыру кезінде қажетті дизайндарды жақсы игеруге үйрету. Міндеті: әр түрлі құрылғылармен, компьютермен жұмыс жасауда түстер теориясы және тәжірибелік дағдылары бойынша студенттерге қажетті теориялық білімдерді алу, топографиялық карталар шартты белгілері мен картографиялық шрифттерді құрастыру әдістемелерін игеру. Қысқаша мазмұны: Дизайнда жобалау ерекшеліктері. Әдістеме және құралдар. Дизайндағы жобалау әдістері. Жобалау нысандарының пішіндері. Дизайн-жоба және оның кезеңдері. Тұжырымдалған дизайн-жоба. Дизайн-жобаны құрастыру. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: картаны безендірудің, бейнелеу құралдары және олардың қабылдауларының, картографиялық семиотика және карта тілінің ғылыми-әдістемелік негіздерін; CorelDraw-дың «Нысан», «Контур», «Құю», және т.б. кілттік терминдерін; сурет салуға қолданылатын CorelDraw-дың «Безье қисығы», «Каллиграфия», «Негізгі пішіндер» және т.б. негізгі құралдарын. орындай алу керек: картографиялық шрифттерді құрастыру; топографиялық карталарға шартты белгілер құрастыру; әр түрлі графикалық нысандар құрастыру және олардың параметрлерін (контур түсі, құю типі/түсі, пішіні, бағыты және т.б.) өзгерту; «Тор» опциясын графикалық дәл суреттерді құрастыру үшін қолдану; құрастырылып жатқан суреттің құрушы элементтерін реттеу мақсатында нысандарды өзара біріктіру және топтастыру. қабілетті болу керек: Картаны безендірудің бірегейлігін қамтамасыз ететін амалдар; CorelDraw графикалық редакторында картаның компьютерлік дизайнын жүзеге асыруда.

Географиялық топонимика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттер географиялық нысан атауының тегін зерттеу байқауына белсенді тәжірибелік қызметке тарту. Міндеті: студенттің географиялық нысанның байқауының облысында ақпараттық және коммуникатив біліктілігін жоғарылату; бастысы студенттер физикалық карта әлемі, саяси карта әлемі мен ҚР картасы, облыстардың географиялық атаулары, көше атауларының құрылымының тарихи атаулардың пайда болуын өздігінен зерттеп білуге ұйрету; студенттердің шығармашылық зейінін дамытуды, топта жұмыс істеуді, талас-тартыс жүргізуді, өз көзқарасын қорғауға ұйрету; студенттерді курстық тақырыпты зерттеу жұмыстарына шақыруды жүргізу. Қысқаша мазмұны: топонимика пәні және оның мазмұны, топонимиканың ғылым жүйесіндегі орны, топонимиканың ғылым болып қалыптасудағы негізгі кезеңдері, географиялық атаудың топтары, топонимиканың зерттеу әдістері, топонимнің туу себебі, топонимнің сөзпайдаболатын қалпы, топоним топтасу көрініс мен семантикалық топтасуы, топонимия үлгісі мен беріліс ұстанымдығы, географиялық атаулардың трансформациясы, тіл топтасуы, аймақтық топонимика өзгешеліктері. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: ҚР және әлемдік негізгі топонимиканың тарихи дамуының этаптары; топонимикалық зерттеудің ерекше әдістерін. орындай алу керек: географияда базалық мәліметтерді түсіну және анализ жасау, картаграфияда, өлкетану; топонимикалық ландшафт территориясының сипаттамасын. қабілетті болу керек: топонимикалық бағыттағы базалық білім; картография және география білімде практикалық және теориялық профильдеу жасауда.

Геодезиядағы ГАЖ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болашақ инженерлерді геокеңістіктік мәліметтерді автоматты өңдеу жүйелерімен жұмыс жасаудың, заманауи геоақпараттық өнімдер түрлерін жасау технологиялары мен олардың негізінде қолданбалы мәселелерді шешу теориялық және практикалық білім алуын қамтамасыз ету. Міндеті: орографиялық мәліметтер, сандық компьютерлік жобалау жүйесінде құрастыру ерекшеліктерін, сандық және компьютерлік картаның техникасы мен техникалық құрылғысын құрастыру әдістері. Қысқа мәліметтер: картографиядағы автоматтандырудың негізгі кезеңі, географиялық ақпараттық жүйенің құрылымы мен функциясы. картографиялық және аэрокосмостық мәліметтерді сандау, ақпаратты логика-математикалық өңдеу, картографиялық мәселелерді шешуде стандартты бағдарлама мен арнайы бағдарламаны пайдалану. картографиялық шартты белгілерді машиналық графикада автоматтандыру. электронды карта құрастырудағы интерактивті режим. Сандық картография Пәнді игеру нәтижесніде студент білуі керек: геодезияның жалпы мәселелері; картография жайлы түсінік; геоинформатика, геодезия және компьютерлік графика жайлы негізгі түсінік мен анықтама; табиғи ресурс картасын құрастырудың технологиялық сызбасы, ГАЖ жүйелерінің өзара әсерінің технологиялық мәселелері; негізгі географиялық ақпараттық жүйе, оның құрылымы, құрамы, функциялық мүмкіндігі мен талаптары. план және карта құрастыруда географиялық ақпараттық жүйенің орны мен ролі. орындай алу керек: географиялық ақпараттық жүйенің мүмкіндіктерін тақырыптық табиғи ресурстар картасын құрастыруда пайдалану. қабілетті болу керек: әлемдік және елдегі практикада ГАЖ-ды тақырыптық карта мен топографиялық карта құрастыруда пайдалану.

Геодезиялық аспаптар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геоэкологиялық картографиялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гравиметрия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: Жердің гравитациялық өрісі жағдайы мен бұны ескеруімен әртүрлі геодезиялық есептерді шешуге арналған таяу ғарыш бойынша маманға қажетті білім мен дағдыларды беру: Жердің және басқа планеталарының пішіні мен өлшемдерін анықтау, Жердің сыртқы гравитациялық өрісін зерттеу, фундаменталды геодезиялық тұрақтыларды анықтау, планеталардың гравитациялық өрістерін зерттеу, аспан механикасының мәселелерін шешу, тірек гравиметриялық торларды құру. Міндеті: тартылыс күшінің потенциалы теориясы бойынша, потенциал теориясының шектік тапсырмаларын шешу жолдары мен анықтау аясындағы, гравитациондық потенциалын модельдеу әдістері туралы теориялық білім алу. Қысқаша мазмұны: Гравиметрияның геодезиядағыжәне басқа ғылыми пәндердегі алатын орны, қолданбалы гравиметрия, өлшенетін шамалар, ауырлық күші және бұның потенциалы, кеңістік пен уақытта ауырлық күшінің өзгеруі, ауырлық күшін өлшеу әдістері, динамикалық әдістерінің абсолюттік және қатыстық өлшеулері, қателіктердің қайнар көзі мен түзетпелер, гравиметриялық пунктегі редукциондық есеп, өлшеулердің статикалық әдістері, сыртқы жағдайлардың әсері, гравиметрлерді сынау, тірек гравиметриялық торлар. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: Жердің гравитациондық өрісінің негізгі сипаттамаларын, гравитациялық өрістің біртексіздіктерді зерттеу заманауи әдістері, ауырлық күштерін анықтаудың әдістері мен құралдарын. орындай алу керек: заманауи құралдар мен есептегіш техниканы қолдана отырып, камералдық және далалық жұмыстарды. қабілетті болу керек: аномалды ауырлық күшінің әсеріне және геодезиялық координаталар жүйесіне өтуге түзетпелерді есептеудің негізгі әдістері; геодезияның пратикалық есептерін шешуге арналған гравиметрия теориясының негізгі ережелерді пайдалануда.

Ғимараттар деформацияларын бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерді құрылыстар мен ғимараттардың жобалануы, салынуы, монтажы мен пайдалануы кезінде орындалатын геодезиялық және топографиялық жұмыстар кешенімен таныстыру, және бұл білімді практикалық жүзінде қолдана білу. Міндеті: құрылыс және пайдалану кезеңінде гидротехникалық құрылыстардың жағдайын бақылау, бағасын төмендету мақсатында құрылыстарды есептеу әдістемесі, жұмыс өндірісінің әдістерін жетілдіру және т.б. Қысқаша мазмұны: Деформациялар туралы жалпы мағлұмат. Құрылыстар мен ғимараттар бұларды салу мен пайдалану үрдісінде тік және жазық жылжуларға ұшырайды, бұлар құрылысты деформациялауға әкеледі. Бұл инженерлі-геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларға және грунттың физика-механикалық қасиеттеріне байланысты, сонымен қатар іздестіру, жобалау, құрылысты-монтажды жұмыстар мен құрылыстар мен ғимараттарды пайдалану қателіктерінен де туындауы мүмкін. "Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу және орындай алу керек: сызықтық және бұрыштық өлшеулер жүргізу; биік құрылыстардың қисаюы мен ширатылуын анықтау; ірі ғимараттардың тұстамалық өлшеулерін орындау; алдын-ала есептеулер жүргізу; геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін өңдеу; деформациялардың негізгі түрлері; гидротехникалық құрылыстар деформациясын анықтау кезіндегі геодезиялық жұмыстарды орындау әдісін; арнайы геодезиялық торларды салу ерекшеліктерін. қабілетті болу керек: жергілікті жердің топографиялық түсірісі кезінде жұмыстар өндірісінің әдістері; жоспарлы-биіктік торларды құру дағдылары; топографиялық түсірістерді салу әдістері.

Ғимараттарды салу кезіндегі геодезиялық жұмыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттермен өз бетімен геодезиялық өлшеулерді орындау, жоспарларды және телімдер кескіндерін немесе құрылыс трассаларын оқу, құрылыс және пайдаланушылық инженерлі тәжірибеде туындайтын типтік инженерлі-геодезиялық тапсырмаларды шешу дағдыларын иелену; Міндеті: құрылыс алаңшалары мен трассаларының топографиялық-геодезиялық іздестірулерді орындау, сонымен қатар ғимараттарды жобалауға қажетті басқа инженерлік іздестірулерді геодезиялық қамту. Қысқаша мазмұны: Құрылыс кезеңінде геодезиялық жұмыстардың мақсаты. Бас жоспар туралы түсінік. Инженерлі іздестірулер туралы жалпы мағлұмат; олардың түрлері. Сызықтық құрылыстар кезіндегі геодезиялық жұмыстар. Тік жоспарлау: жазық ауданшаны жобалау. Ғимарат жобасын жер бетіне көшіру үшін мәліметтерді дайындау әдістері. Жобаны жер бетіне көшіру әдістері. Геодезиялық өлу жұмыстарының элементтері. "Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: геодезиялық іздестірулердің инженерлі әдістері; өлшеулер нәтижелерін математикалық өңдеудің әдістері; геодезиялық түсірістер жасау әдістері; құрылыстар мен ғимараттарды жобалау, құрылыс және пайдалану кезіндегі әдістер. орындай алу керек: жобаны жер бетіне көшірумен байланысты құрылыс үрдісінде инженерлік-геодезиялық жұмыстардың есептеулерін орындау; жергілікті жерде осьтер мен нүктелерді бекітумен жеке элементтерінің және олардың элементтерінің бөлу жұмыстарын орындау, құрылыс-монтажды жұмыстардың геодезиялық қамтылуын жүргізу; геодезиялық әдістерімен құрылыстарды салу дәлдігін реттеу, техникалық орындаушылық құжаттаманы жүргізу; жеке бөліктер мен бүкіл инженерлі құрылыстардың деформациясын оқу затына инженерлі құрылыстардың жағдайы бойынша геодезиялық бақылауларды жүргізу. қабілетті болу керек: электронды тахеометрлермен жұмыс жасау.

Жалпы гидрология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс су нысандарын зерттеудің әдістері мен гидрология шеңберіндегі негізгі білім жүйесімен таныстырады.Ол гидросферада өтетін үрдістердің анағұрлым жалпы заңдылықтарын және ұсынысты көрсетеді, ғаламның басқа қабаттарымен /қабықтарымен/ өзара байланысын көрсетеді. Пән мақсаты: -Жерасты сулары, мұздықтар, өзендер,көлдер, суқоймасы, саз, Дүниежүзі мұхиттарында әртүрлі типтегі су нысандарында негізгі гидрологиялық үрдістердің бар болуын көрсетеді. Пән тапсырмасы: -Су нысандарының зерттелу әдістерін, гидрология шеңберіндегі негізгі білімдер жүйесін игеру; Гидросферада өтетін процесстердің, олардың ғаламның басқа қабықтарымен өзара әрекеттесуінің айтарлықтай жалпы заңдылықтарын игеру. Курсты оқу барысында студент білуі қажет: -Ғылыми және практикалық гидрологияның ережелері мен негізгі әдістері мен білімдерін көрсетуді, қолдануды; -Гидросфера туралы білімнің негізін көрсете, қолдана алуды; -Атмосфераның математикалық үлгілеу әдістері мен мониторинг құралдарын қолданудағы жаһандық тәжірибені қолдану; -Метеорологиялық және гидрологиялық үлгілеуде бағдарламалық құралдарды қолдану;

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инженерлік-геодезиялық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерді инженерлік-геодезиялық танымдылықтың шешетін мақсаттары және мамандармен таныстыру, инженерлік ғимараттың жобалау. Міндеті: құрылыстың ауданының табиғи шартының байқауы қажетті бастапқы деректердің алу үшін, дұрыс және ең экономикалық бағытты тынымның зерттемесін техникалық жобалау, құрылыста және инженерлік ғимараттың қолданылуын қамсыздандыру. Қысқаша мазмұны: Ізденістер туралы ортақ ақпарлар. Ізденістердің мақсаты мен түрлері. Инженерлік ғимараттарды жобалау. Негізгі жобалық құжаттардың құрамы. Геодезиялық жұмыстың өндірістік жобалау зерттемесінің ұстанымдары. Жобалық жұмыстадың ұйымдастырылуы мен технологиясы. Жобалаудың әдістері. Түрлі көріністі ғимараттарды жобалаудағы инженерлік-геодезиялық және топографиялық өзгешеліктердің ізденістері. "Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: инженерлік ізденістер облысындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; инженерлік ізденістер түрлері мен мазмұны; инженерлік ізденістер жұмыстарды жүргізуге болатын негізгі құжаттары; ізденістер жұмыстары орындалғаны туралы техникалық есеп берудің құрылымы; инженерлік ізденістер жұмыстарын орындауға арналған негізгі аспаптар. орындай алу керек: инженерлік-геологиялық, инженерлік-геодезиялық, инженерлік-гидрометеорологиялық, инженерлік-экологиялық ізденістер жұмыстары бойынша техникалық тапсырмаларды орындау; қабілетті болу керек: инженерлік ізденістер жұмыстарын жоспарлау; инженерлік ізденістер жұмыстардың орындалғаны туралы техникалық тапсырмаларды құрастыру; инженерлік ізденістер жұмыстары орындалғаны туралы техникалық есеп беру.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Карталарды жобалау және құрастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты студенттерге катраларды дұрыс анализдеуді және тани алуды; оларды педагогикалық және ғылыми қызметте дұрыс қолдануды; күрделі емес картографиялық жүргізулерді құрастыру, соның ішінде әр түрлі ақпарат көздерінің негізінде геоақпараттық технологияларды қолдану. Келесі мәселелер қойылады: - географиялық картаның болмысы мен қасиеттерін нақты математикалық заңдар бойынша жасалған модель ретінде ашу; - карталардың әртүрлі картографиялық жүргізулер, түрлер мен типтерімен таныстыру; - географиялық зерттеу барысында карталардан ақпаратты алу әдістерін үйрету; - әртүрлі картографиялық бейнелердің тәсілдерін қолдана карталарды құру амалдарын; - жергілікті жер беті және қашықтық түсірістердің негізгі түрлерімен таныстыру. Студенттер пән оқу барсында келесілерді игреуі керек: - картографиялық жүргізудің әртүрлілігін және карталарды қолдану тарихи кезеңдерін, бірыңғай номенклатуралық жүйе, негізгі географиялық объекттерді бейнелеу принциптарын білуі; - негізгі картографиялық жүргізулер, олардың қасиеттері мен ерекшеліктері, негізгі картографиялық проекциялар, карталар тілдері мен картадан ақпаратты алу амалдарын білуі; - картографиялық жүргізулерді оқи және анализдей алуы, объекттердің географиялық координаттарын анықтай, карталардың проекциясы мен масштабын анықтай, күрделі емес жүргізулерді құрастыра, картадағы объекттердің арақашықтығы мен ауданын анықтай алу керек. Келесі аспаптармен жұмыс ітей алуы тиіс: - нивелир, теодолит, буссоль, кипрегель; - космо- және аэрофототүсірістерді бастапқы дешифрлеу; - аумақ профилін жасау; - карталарды безендіру үшін әртүрлі тәсідерді қолдану.

Картографиялық-геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: мекеменің жұмыс істеу негізгі экономикалық және ұйымдастырулық аспектілерін білу. Міндеті: өндірісті және өндірістік бөлімдерді ұйымдастыру сұрақтарын меңгеру, мекеме жұмысын жоспарлау, менеджмент және маркетинг сұрақтары, еңбекті техникалық нормалау сұрақтары, есепке алу және өнеркәсіп өндірістік-шаруашылықтық қызмет анализдеу. Қысқаша мазмұны: геодезия және картографияның қоғам өміріндегі дамуы, топографиялық-геодезиялық және картографиялық өндірісті басқару заманауи ұйымдастырушылық структурасы, өнім сапасын арттыру және топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнеркәсбінің қаржы қызметін басқару. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: геодезиялық торларды жүргізу принциптері; негізгі координаталар және биіктік жүйелері туралы мағлұмат. орындай алу керек: аймақтарды картографиялық-геодезиялық қамтамасыздандыру бойынша жұмыстарды орындау, графикалық материалдар жасау; мемлекеттік геодезиялық торларды және басқа да торларды картографиялық-геодезиялық жұмыстарға қолдану; практикада геоақпараттық жүйелерді қолдану; геодезиялық аспаптар мен құрылғыларға тексеріс пен юстировка жасау. қабілетті болу керек: геодезиялық және картографиялық өндіріс біліктіліктері.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қолданбалы фотограмметрия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: нивелирлік, полигонометриялық жүрістерді және полигон жүйелерін жобалау бойынша топографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізудің теориялық және тәжірибелік қабілеттілікке үйрету; геодезиялық торларға пландық-биіктіктік байлауды және оларды теңестіру; ірі масштабты топографиялық түсірілімдер үшін желі және түсірілім негізін құрастыру. Міндеті: бұрышты өлшеу, сызық ұзындығы, геодезиялық жұмыстарымен ұйымдастыру мен әдістерін жүргізуде талдау қателіктерінің негізгі мәліметін анықтау мен ірі масштабтағы топографиялық түсірілімді құрастыру, ірі масштабты түсірілмді автоматтандыру. Қысқаша мазмұны: ІІІ және ІV класты нивелирлеу. Нивелирлік жүріс пен желілірді тегістеу. Пландық қоюландыру желілері. Полигонометриядағы бұрыштық және сызықтық өлшем. Полигонометриядағы теңестіру өлшемі. Ірімасштабты топографиялық түсірілім. Комбинирленген аэротүсірілім. Далалық материалды өңдеу. Пәнді игеру нәтижесінде студент білу керек: геодезияда қолданылатын геодезия жайлы негізгі түсінік пен анықтама, координат жүйесі мен биіктік.; ірімасштабты түсірілім негізінде геодезиялық технологияны құрастыру мен түсірілім әдістерін; геодезиялық өлшемдер нәтижелерін математикалық әдіспен өңдеу арқылы қоюландыру желілері мен түсірілім негізін құрастыру; топографо-геодезиялық мәселелерді шешуде ұсынылатын техникалық геодезиялық аспаптардың құрылымы, оларды тексеру. қабілетті болу керек: түрлі графикалық және аналитикалық мәселені карта және планда шешу; геодезиялық жұмыстар үшін негізгі және дәл аспап көмегімен геодезиялық өлшемдерді жүргізу; әр қарай геодезиялық өлшемдер мен топо түсірілім нәтижелерін топографиялық план мен жергілікті профильде өңдеу;

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Құрылыс өндірісінің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерге құрылыс үрдістерін орындаудың алдынғы қатар әдістері, өндіріс құрылысының негізгі жағдайларын; ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу негізгі технологиялары және сол ақпараттық негізде директивтік ұйымадастыру-технологиялық құжаттамалар жасау. Міндеті: құрылыс жұмыстар өндіріс негізгі тәсілдерін оқу; құрылыс машиналары мен құрылғылардың негізгі түрлерінің технологиялық мүмкіндікетрін оқу; құрылыс машиналарының комплекттерін дұрыс таңдау; объектті өткізуге дайындауға ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызуға дейінгі негізгі этаптарды оқу; объектті өткізуге дайындауға, ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызуға дейінгі негізгі этаптарды оқу; құрылыс мекемесінің өндіріс ресурстарын толық және тиімді қолданып, құрылысы үрдістері мен тәсілдерін дұрыс ұйымдастыру әдістерін оқу. Қысқаша мазмұны: Құрылыс материалдарының классификациясы, олардың қасиеттері, қолдануы. Өндіріс құрылысын, транспорт және тиеп-тасымалдау жұмыстары технологияларының негізгі жағдайлары. Өндірісті конструктивті дайындау. Өндірісті технологиялық құрылыс дайындау. Өнімді стандарттау және сертификаттың сапасы. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: құрылыстық өндіріс технологияларының негіздері; құрылыс материалдары мен өнімдерінің негізгі түрлері; азаматтық және өндірістік ғимараттар конструктивті шешімдері мен элементтері; орындай алу керек: құрылыс материалдарын қолдану дұрыстығын негіздеу; өзінің кәсіби қызметінде сұраныс материалдары мен нормативтік, технологиялық ақпаратты қолдану. қабілетті болу керек: өндірістік, әлеуметтік және тұрмыс ғимараттары мен комплекстерінің сәулет және конструктивтік шешімдердің дамуын; сәулеттік жобалаудың физика-техникалық негіздерін; азаматтық және өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, құрастыру, қалпына келтіру және қолданыска беруді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сандық фотограмметрия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: фотограмметриялық суреттерді қазіргі сандық әдістермен өңдеуді үйрену. Сандық суреттердің құралы теориясын, математикалық моделін, сандық суреттердің сипаттамасын, фотограмметриялық өңдеу технологиясын, карта құрастыруды, жер бетінің сандық моделі мен 3D моделін жасауды үйрету. Жұмыс бағдарламасы мамандарды дайындаудың минималды деңгейімен қамтамасыз етеді. Міндеті: студенттердің аэрокосмостық және жер беті түсіріс жүйелерін алынған түсірістерді фотограмметриялық өңдеу бойынша жұмыстар комплексін жоспарлауға қажетті біліктілігі мен білімдерін арттыру. Қысқаша мазмұны: фотограмметрия пәні, оның басқа пәндермен байланысы. Аэротүсірістік жұмыстар. Аэротүсірістік жұмыстарға талаптар. Фотограмметрияда қолданылатын координата жүйелері. Түсірісті ішкі бағдарлау элементтері. Қосалқы координаталар жүйесі. Жалқылық түсіріс теориясы. Түсірістерді (жер бетілік және аэрофототүсірістер) сыртқы бағдарлау элементтері. Объекттің кеңістіктік координата нүктелері мен оның түсірістегі бейнесіндегі координаталардың өзара тәуелділігі. Тура фотограмметриялық керітпе. Жалқылық түсірісті (жер бетілік және аэрофототүсірістер) өңдеу ерекшеліктері. Жұп түсіріс теориясы. Жұп түсірісті сыртқы бағдарлау элементтері. Бойлық және көлденең параллакстар. Кеңістіктік фототриангуляция. Аэрофототриангуляция. Жоспарлар мен карталар жасау. Метрлік емес түсірістерді өңдеу. Лазерлік сканерлеу. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: фотограмметрияның теориялық негіздері; түсірістерді фотограмметриялық өңдеу кезіндегі қолданылатын әдістер мен жүйелер; топографиялық карталар мен жоспарларды жасау және жаңарту технологиялары; түсірістерді, соның ішінде сандық түсірістерді алу әдістері мен техникалық құралдары; жалқылық түсірістерді және түсірістердің стереоскопиялық жұбы теориясын түсіну; әртүрлі мақстаттағы түсірістерді фотограмметриялық өңдеу әдістері мен технологиялары; аэротүсірстер (аэрофототриангуляция) бойынша бастапқы геодезиялық тірек торларын жиілету әдістерін түсіну; фотограмметрияны қолдану арнайы салалары туралы мағлұмат алу; лазерлік сканерлеу туралы мағлұмат алу. орындай алу керек: топографиялық және кадастрлық карталар мен жоспарларды фотограмметриялық әдістермен жасау және жаңарту технологияларының нұсқаларын негіздеу; фотограмметриялық жұмыстардың комплексін толық орындау; топографиялық карталау немесе инженерлік мәселелерді шешуге аэрофототүсіріс немесе фототеодолиттік түсірісті өндіру жобасын жасау; фототүсіріс тірек нүктелерін қамтамасыздандыру бойынша геодезиялық жұмыстарды өндіру жобасын жасау. қабілетті болу керек: жалқылық және стерео фототүсірістік өңдеуді объекттердің кеңістіктік координаталарын анықтау мақсатында меңгеру; аппаратурамен фототүсірістер (аэрофотоаппараттар, фототеодолиттер, арнайы аспаптар), фотограмметриялық аспаптарды.

Сейсмикалық картографиялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Сейсмикалық аудандастыру карталарын құрастыруды үйрету. Міндеті: тектоникалық жер сілкінудің себебі мен механизмін анықтау, оларды өлшеу әдістері, Жер бетінің облыс, аудан және жекелеген учаскелерде сейсмикалық қауіптің деңгейін белгілеу, геологиялық және геофизикалық мәліметтер талдауы бойынша кешенді базада жасау. Қысқаша мазмұны. жер сілкіну ошағы зонасы мен сейсмикалық әсерді үйренуде оның жер бетінде құралу негізінің сейсмикалық қаупін картографиялау; Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: тектоникалық жер сілкінудің себебі мен механизмін, жер сілкінудің негізгі сипаттамасын, сонымен бірге оның әсерін; жер сілкінісінің сандық бағасын (сандық, балдық), сондай ақ оларды өлшеу әдістерін; сейсмикалық аудандастыру мен микроаудандастыруға қатысты сұрақтарды; жер сілкінісіне төзімді құрылыс принциптерін. қабілетті болу керек: сейсмикалық аудандастыру карталарын бағдарлау; қалалар мен

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Тақырыптық карталар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Мақсаты: студенттерге тақырыптық карталар редакциялаудың теориялық негіздерін үйрету. Міндеті: студенттерге әр түрлі мазмұндағы және тағайындалудағы топографиялық және тақырыптық карталарды жасаудағы редакциондық жұмыстарға қажетті білім беру. Қысқаша мазмұны: Кіріспе бөлімі. Курс мәселелері. Тақырыптық карталарды редакциялаудың әдістемелік негіздері. Картаның нысандық тағайындалуын анықтау бойынша жұмыс жасау әдістемесі. Көздердің жинау, анализ, бағалау және өңдеу спецификасы. Тақырыптық карталарды құрастыру технологиялары. Жұмыстарды орындау уақытын азайтып, сапасын арттыратын, ең жаңа техникалық құралдар мен әдістер. " Пәнді игеру нәтижесінде студент: білу керек: редакциондық құжаттар (редакциондық жоспарлар, атластар бағдарламалары, карталар сериялары); карталар мазмұнын жіберу тәсілдерінің құралдары. орындай алу керек: картографияланатын жағдайларды зерттеу бойынша редакциондық-дайындықтық жұмыстар жасау; карталар жасау үшін картографиялық мәлімет көздерін таңдау және анализдеу; редакциондық құжаттар жасау (редакциондық жоспарлар, атлас бағдарламалары, карталар сериялары); карталар мазмұнын беру тәсілдерін; карталар мен атластарды жобалаудың барлық этаптарында редакциондық қадағалау жасау. қабілетті болу керек: топографиялық және тақырыптық карталарды жасауда редакциондық жұмыстар түрлері; топографиялық және тақырыптық карталарды жасауда редакциондық қадағалау туралы.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу геодезиялық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение