Бакалавриат
Философия

Философия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQUIN (Германия).
Бағдарлама: 5В020100 – Философия.
Оқытудеңгейі: бакалавриат.
Емтихандар: Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ), профильдік пән – жалпы тарих
Оқу формасы: күндізгі.
Оқу мерзімі: 4 жыл.
Кәсіби қызмет: «Философия» мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры келесі кәсіби қызметтерді атқаруға дағдыланады:
• жалпы білім беру мекемелерінде, орта және орта-арнайы кәсіби білім беру мекемелерінде философиялық пәндер оқытушысы;
• ғылыми-білім беру және әлеуметтік қорлар маманы;
• академиялық және ғылыми-зерттеу ұйымдарының ғылыми қызметкері;
• бұқаралық ақпарат құралдарында, мұражай мен кітапханаларда, мемлекеттік билік органдарында, қоғамдық ұйымдар мен коммерциялық құрылымдарда сарапшы, талдаушы.
Профильдікпәндер:
• Философия тарихы
• Логика және риторика
• Сыни ойлау
• Әлеуметтік антропология жене этика
• Тарихфилософиясы
• Саясатфилософиясы
• Әлеуметтік философия
• Философия және әлеуметтік таным әдіснамасы
Артықшылықтары:
• білім бағдарламасының үш деңгейінің халықаралық аккредитациядан өтуі, дипломға Еуропалық қосымша (Diploma Supplement) алу мүмкіндігі;
• қазақстандық философиялық білім беру дәстүрлерлерінің сабақтастығы;
• бірегей авторлық курстар және философиялық білім берудің инновациялық модельдері;
• философиялық ойлау мәдениетін қалыптастыру, әлеуметтік талдау дағдыларында сыни ойлауға бағдарлану;
• жеке оқу траекториясын таңдау, түлектердің кәсіби еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі
Халықаралық байланыстар: студенттер қосымша оқытуды келесі серіктестерде – Ресей, Түркия, АҚШ, Корея және басқа да елдердің жоғары оқу орындарында өтуге мүмкіндігі бар
Тәжірибе өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: орта және арнайы орта кәсіби білім мекемелері, ғылыми-зерттеу институттары, қоғамдық ұйымдар мен қорлар және т. б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Философия
Мамандық шифры
5B020100
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
101
ОРЫС
96

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Антика философиясының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық сипатта және Антикалық философия тарихын терең зерттеуге бағытталған. Мазмұны: Антикалық философия бұл мыңдаған жыл шеңберінде жүйелі дамыған философиялық ой – б.з.д. 7 ғ. б.з. 6 ғ. дейін. Курста дүниежүзілік философиялық ойға өз ықпалын тигізген маңызды антикалық мектептер оқытылады. Курсты игеу нәтижесінде студенттер: - білуі керек: антикалық және түркі әлеміндегі философиялық ойдың негізгі даму бағыттарын және мектептерін; - игеруі керек: Антикалық дәуір мұрасының маңызды тұжырымдарының мазмұны мен мәнін пайдалана білу; - қабылетті болу: Ежелгі Греция мен Рим ғалымдары мен философтарының еңбектерімен еркін жұмыс жасау.

Антика философиясының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық сипатта және Антикалық философия тарихын терең зерттеуге бағытталған. Мазмұны: Антикалық философия бұл мыңдаған жыл шеңберінде жүйелі дамыған философиялық ой – б.з.д. 7 ғ. б.з. 6 ғ. дейін. Курста дүниежүзілік философиялық ойға өз ықпалын тигізген маңызды антикалық мектептер оқытылады. Курсты игеу нәтижесінде студенттер: - білуі керек: антикалық және түркі әлеміндегі философиялық ойдың негізгі даму бағыттарын және мектептерін; - игеруі керек: Антикалық дәуір мұрасының маңызды тұжырымдарының мазмұны мен мәнін пайдалана білу; - қабылетті болу: Ежелгі Греция мен Рим ғалымдары мен философтарының еңбектерімен еркін жұмыс жасау.

Аргументация теориясы және практикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: әлеуметтік антропологияның негізі болып студенттерді қазіргі әлеуметтік және мәдени антропологияның жағдайымен; мәдениеттің әлеуметтік тұрмыстық механизмдерімен, қазіргі қоғамдағы адамдық өмір сүру константын жүзеге асыру мәселесімен таныстыру. Мазмұны: әлеуметтік (мәдени) антропологияның классикалық курс мәселелері ғылым тарихын, неке және отбасын, экономикалық, саяси ақпараттық жүйе және т.б. қамтиды. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтік антроплогияның категориялары мен әдістері істей білуі: әлеуметтік антропологияның теориялық принциптері мен әдістерін тәжірибе жүзінде қолдану дағдылануы: адамның мінез-құлқына ықпал ететін этномәдени жүйелерді талдау; әлеуметтік антроплогия мәселесін талдауға ықпал ететін негізгі теориялық бағыттарды анықтау

Әлеуметтік антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: әлеуметтік антропологияның негізі болып студенттерді қазіргі әлеуметтік және мәдени антропологияның жағдайымен; мәдениеттің әлеуметтік тұрмыстық механизмдерімен, қазіргі қоғамдағы адамдық өмір сүру константын жүзеге асыру мәселесімен таныстыру. Мазмұны: әлеуметтік (мәдени) антропологияның классикалық курс мәселелері ғылым тарихын, неке және отбасын, экономикалық, саяси ақпараттық жүйе және т.б. қамтиды. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтік антроплогияның категориялары мен әдістері істей білуі: әлеуметтік антропологияның теориялық принциптері мен әдістерін тәжірибе жүзінде қолдану дағдылануы: адамның мінез-құлқына ықпал ететін этномәдени жүйелерді талдау; әлеуметтік антроплогия мәселесін талдауға ықпал ететін негізгі теориялық бағыттарды анықтау

Әлеуметтік философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік-философияның негізгі принциптерін, ұғымдарын, парадигмаларын оқып зерттеу. Мазмұны: Әлеуметтік философия бұл қоғамдық өмірдің оның заңдылықтарының, адамдардың әлеуметтік болмысының мәні мен аксиологиясы, адам болмысына әсері мәселелерін қарастыратын социогуманитарлық пәндер қатарына жатады, сонымен бірге әлеуметтік танымның логика мәселелері және оны жүзеге асырудың әдіснамалық қырларын қарастырады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: әлеуметтік философияның негізгі ұғымдары мен принциптерін, әлеуметтік-философиялық зерттеудің теориялық және методологиялық негізін, әлеуметтік философияның қоғамдағы, мәдениеттегі, социумның рухани-этикалық өміріндегі орнын; - игеруі керек: философиялық мәтіндермен жұмыс жасау және оларды әлеуметтік мәселелерді шешуде пайдалана білу; -қабілетке ие болу: әлеуметтік білімнің әртүрлі салаларындағы мәтіндермен, материалдармен, жұмыс жасай білу, әлеуметтік-философиялық білімді қоғам өмірінің әртүрлі салаларында және жеке өмірде қолдану.

Әлеуметтік философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік-философияның негізгі принциптерін, ұғымдарын, парадигмаларын оқып зерттеу. Мазмұны: Әлеуметтік философия бұл қоғамдық өмірдің оның заңдылықтарының, адамдардың әлеуметтік болмысының мәні мен аксиологиясы, адам болмысына әсері мәселелерін қарастыратын социогуманитарлық пәндер қатарына жатады, сонымен бірге әлеуметтік танымның логика мәселелері және оны жүзеге асырудың әдіснамалық қырларын қарастырады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: әлеуметтік философияның негізгі ұғымдары мен принциптерін, әлеуметтік-философиялық зерттеудің теориялық және методологиялық негізін, әлеуметтік философияның қоғамдағы, мәдениеттегі, социумның рухани-этикалық өміріндегі орнын; - игеруі керек: философиялық мәтіндермен жұмыс жасау және оларды әлеуметтік мәселелерді шешуде пайдалана білу; -қабілетке ие болу: әлеуметтік білімнің әртүрлі салаларындағы мәтіндермен, материалдармен, жұмыс жасай білу, әлеуметтік-философиялық білімді қоғам өмірінің әртүрлі салаларында және жеке өмірде қолдану.

Әлеуметтік эпистемология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік эпистемология шеңберінде социогуманитарлық танымның, философиялық рефлексиядағы әлеуметтік сфераны зерттеудің «жалпы теориясы ретінде» теориялық-методологиялық мәселелері туралы жалпы түсінік беру. Мазмұны: Курс Батыста және отандық философиялық дәстүр шеңберінде қарқынды дамып келе жатқан қазіргі зерттеу саласының бірімен таныстырады. Әлеуметтік эпистемология – философиялық білімнің теориялық бөлігі. Философияның бұл бөлімі білімнің қалыптасуы және дамуындағы қоғамның шешуші рөлін көрсетеді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: қазіргі эпистемологияның теориялық негізін және компоненттерін және әлеумттік жағдайды зерттеудің теориялық, когнитивтік, онтологиялық негіздерін; социогуманитарлық танымның әдістері мен әдіснамасын классикалық, классикалыққ емес және постклассикалық контексте қарастыру; - игеруі керек: алынған білімді теориялық және философиялық талдауларда қолдану; - қабілетке ие болу: шынайы өмірдегіі сәйкестік, гуманитаристикадағы басқа да таным түрлеріне сәйкес қазіргі социогуманитарлық таным әдістері мен әдіснамасындағы өзгерістерді анықтай білу;

Әлеуметтік эпистемология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік эпистемология шеңберінде социогуманитарлық танымның, философиялық рефлексиядағы әлеуметтік сфераны зерттеудің «жалпы теориясы ретінде» теориялық-методологиялық мәселелері туралы жалпы түсінік беру. Мазмұны: Курс Батыста және отандық философиялық дәстүр шеңберінде қарқынды дамып келе жатқан қазіргі зерттеу саласының бірімен таныстырады. Әлеуметтік эпистемология – философиялық білімнің теориялық бөлігі. Философияның бұл бөлімі білімнің қалыптасуы және дамуындағы қоғамның шешуші рөлін көрсетеді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: қазіргі эпистемологияның теориялық негізін және компоненттерін және әлеумттік жағдайды зерттеудің теориялық, когнитивтік, онтологиялық негіздерін; социогуманитарлық танымның әдістері мен әдіснамасын классикалық, классикалыққ емес және постклассикалық контексте қарастыру; - игеруі керек: алынған білімді теориялық және философиялық талдауларда қолдану; - қабілетке ие болу: шынайы өмірдегіі сәйкестік, гуманитаристикадағы басқа да таным түрлеріне сәйкес қазіргі социогуманитарлық таным әдістері мен әдіснамасындағы өзгерістерді анықтай білу;

Әлеуметтік-философиялық компаративистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Батыс пен Шығыстың әртүрлі философиялық, мәдени теориялары негізінде компаративистикалық зерттеулердің негізгі қағидалары және бағыттарымен танысу, ұқсас философиялық парадигмалар тұрғысынан батыс және шығыстың философиясына салыстырмалы талдау жасау Мазмұны: Курс философия тарихының, мәдениет философиясының, әлеуметтік философия, философиялық антропология өзекті мәселелеріне қазіргі батыс және шығыс философиясы тұрғысынан баға береді және философиялық зерттеулердің жеке саласы ретінде және философиялық компаративистиканың негізі ретінде философиялық компаративистикамен және әлеуметтік компаративистикамен танысытырады. Курсты игеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: классикалық емес және постклассикалық дәстүрге сай компаративистикалық жағдайдағы философияның, мәдениеттің, әлеуметтік сфераның даму формасын; - игеруі керек: компаративистика және әлеуметтік философия мәселелерін әртүрлі дүниетанымдық және методологиялық тұрғыдан әртүрлі концепцияларды дәйекті түрді сәйкестендіру; - қабілетке ие болу: философиялық және әлеуметтік компаративистика аясындағы мәселелерді классикалық философиядан классикалық емес және постклассикалық философияға ауысу тұрғысынан қарастыру

Әлеуметтік-философиялық компаративистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Батыс пен Шығыстың әртүрлі философиялық, мәдени теориялары негізінде компаративистикалық зерттеулердің негізгі қағидалары және бағыттарымен танысу, ұқсас философиялық парадигмалар тұрғысынан батыс және шығыстың философиясына салыстырмалы талдау жасау Мазмұны: Курс философия тарихының, мәдениет философиясының, әлеуметтік философия, философиялық антропология өзекті мәселелеріне қазіргі батыс және шығыс философиясы тұрғысынан баға береді және философиялық зерттеулердің жеке саласы ретінде және философиялық компаративистиканың негізі ретінде философиялық компаративистикамен және әлеуметтік компаративистикамен танысытырады. Курсты игеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: классикалық емес және постклассикалық дәстүрге сай компаративистикалық жағдайдағы философияның, мәдениеттің, әлеуметтік сфераның даму формасын; - игеруі керек: компаративистика және әлеуметтік философия мәселелерін әртүрлі дүниетанымдық және методологиялық тұрғыдан әртүрлі концепцияларды дәйекті түрді сәйкестендіру; - қабілетке ие болу: философиялық және әлеуметтік компаративистика аясындағы мәселелерді классикалық философиядан классикалық емес және постклассикалық философияға ауысу тұрғысынан қарастыру

Әл-Фараби мұрасы және түркілердің әлемдік мәдениетке қосқан үлесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - КУрстың мақсаты мен міндеттері: студентттерді Әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұрасымен таныстыру, оның мұрысна философиялық ой тұрғысынан шолу жасау, сонымен бірге ұлттық философияның негізгі даму кезеңдерін көрсету. Мазмұны: «Әл-Фраби мұрасы және түркілердің әлемдік мәдениетке қосқан үлесі» оқу курсының мақсаты әл-Фарабидың идеялары жүйесіне жан-жақты философиялық талдау жасау, бұл жаһандану дәуірінде ерекше маңыздылыққа ие болған мәдениеттер мен халықтардың бірлігі мен өзара келісімі негізінде жаңа интегралдық көзқарасты қалыптастыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: Әл-Фараби мұрасының негізі философиялық мазмұнын және оның түпкі философиясын қалыптастыруға әсері, шығыс философиясының Еуропалық қайта өрлеу кезеңіне әсерін; - игеру керек: әлемдік және отандық философия тарихын зерттеу мақсатында философияның категориялық және методологиялық аппаратын оның негізгі теориялық бөлімдерінде қолдану; - қабілетке ие болу: өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмысын, философиялық рефлексия жүргізу және рухани мәдениеттің дамуы мәселелерін талдау үшін, метадологиялық және методикалық білімді қолдану;

Әл-Фараби мұрасы және түркілердің әлемдік мәдениетке қосқан үлесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - КУрстың мақсаты мен міндеттері: студентттерді Әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұрасымен таныстыру, оның мұрысна философиялық ой тұрғысынан шолу жасау, сонымен бірге ұлттық философияның негізгі даму кезеңдерін көрсету. Мазмұны: «Әл-Фраби мұрасы және түркілердің әлемдік мәдениетке қосқан үлесі» оқу курсының мақсаты әл-Фарабидың идеялары жүйесіне жан-жақты философиялық талдау жасау, бұл жаһандану дәуірінде ерекше маңыздылыққа ие болған мәдениеттер мен халықтардың бірлігі мен өзара келісімі негізінде жаңа интегралдық көзқарасты қалыптастыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: Әл-Фараби мұрасының негізі философиялық мазмұнын және оның түпкі философиясын қалыптастыруға әсері, шығыс философиясының Еуропалық қайта өрлеу кезеңіне әсерін; - игеру керек: әлемдік және отандық философия тарихын зерттеу мақсатында философияның категориялық және методологиялық аппаратын оның негізгі теориялық бөлімдерінде қолдану; - қабілетке ие болу: өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмысын, философиялық рефлексия жүргізу және рухани мәдениеттің дамуы мәселелерін талдау үшін, метадологиялық және методикалық білімді қолдану;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Диалектика және таным теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: студенттерді философия тарихындағы гносеология мәселесінің генезисімен, қалыптасуымен және дамуымен таныстыру; сонымен бірге диалектиканың негізгі ұғымдары мен қағидаларымен таныстыру. Мазмұны: Курста таным табиғаты және мүмкіндіктері зерттеледі, білімнің шынайы өмірге қатынасы, танымның жалпы мүмкіндіктері, шынайлығы мен ақиқаттылығының шарттары зерттеледі Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: гносеологияның негізгі мәселелері мен бағыттары, ақиқат туралы философиялық ойдың дамуы, дүниені тану әдістері, дүниенің танымдылығы және т.б.; - игеруі керек: зерттеулер жұргізуде диалектикалық методология әдістерін қолдана білу; - қабылетке ие болу: кәсіби тәжірибеде танымның философиялық жалпы ғылыми әдістерін қолдану;

Диалектика және таным теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: студенттерді философия тарихындағы гносеология мәселесінің генезисімен, қалыптасуымен және дамуымен таныстыру; сонымен бірге диалектиканың негізгі ұғымдары мен қағидаларымен таныстыру. Мазмұны: Курста таным табиғаты және мүмкіндіктері зерттеледі, білімнің шынайы өмірге қатынасы, танымның жалпы мүмкіндіктері, шынайлығы мен ақиқаттылығының шарттары зерттеледі Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: гносеологияның негізгі мәселелері мен бағыттары, ақиқат туралы философиялық ойдың дамуы, дүниені тану әдістері, дүниенің танымдылығы және т.б.; - игеруі керек: зерттеулер жұргізуде диалектикалық методология әдістерін қолдана білу; - қабылетке ие болу: кәсіби тәжірибеде танымның философиялық жалпы ғылыми әдістерін қолдану;

Диалектика және таным теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: студенттерді философия тарихындағы гносеология мәселесінің генезисімен, қалыптасуымен және дамуымен таныстыру; сонымен бірге диалектиканың негізгі ұғымдары мен қағидаларымен таныстыру. Мазмұны: Курста таным табиғаты және мүмкіндіктері зерттеледі, білімнің шынайы өмірге қатынасы, танымның жалпы мүмкіндіктері, шынайлығы мен ақиқаттылығының шарттары зерттеледі Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: гносеологияның негізгі мәселелері мен бағыттары, ақиқат туралы философиялық ойдың дамуы, дүниені тану әдістері, дүниенің танымдылығы және т.б.; - игеруі керек: зерттеулер жұргізуде диалектикалық методология әдістерін қолдана білу; - қабылетке ие болу: кәсіби тәжірибеде танымның философиялық жалпы ғылыми әдістерін қолдану;

Ежелгі шығыс философиясының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық сипатта және Ежелгі Шығыс философиясын зерттеуге бағытталған. Курстың мақсаты – студенттерді Ежелгі әлем философиясының ерекшеліктерімен, негізгі идеяларымен, маңызды бағыттарымен таныстыру. Мазмұны: Курсты игеру барысында студенттер Ежелгі Қытай, Ежелгі Үндістанның тарихымен, мәдениетімен, мифологиясымен, дінімен және осы аймақтарда үстемдік еткен философиялың мектептердің негізгі идеяларымен танысады. Курсты игеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: Ежелгі Шығыстағы философиялыұ ойдың негізгі даму бағыттары мен мектептері, Ежелгі Шығыс философиясының басты идеяларын, іргелі ұғымдары мен мәселелерін; - игеруі керек: ежелгі үнді және қытай философиясындағы діни-мифологиялық және философиялық ойлау жүйелерінің өзіндік өзара байланысын түсіндіруді; -қабылетті болу: Ежелгі Шығыс философтары мен ғалымдарының еңбектерімен өз бетімен жұмыс жасау;

Ежелгі шығыс философиясының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық сипатта және Ежелгі Шығыс философиясын зерттеуге бағытталған. Курстың мақсаты – студенттерді Ежелгі әлем философиясының ерекшеліктерімен, негізгі идеяларымен, маңызды бағыттарымен таныстыру. Мазмұны: Курсты игеру барысында студенттер Ежелгі Қытай, Ежелгі Үндістанның тарихымен, мәдениетімен, мифологиясымен, дінімен және осы аймақтарда үстемдік еткен философиялың мектептердің негізгі идеяларымен танысады. Курсты игеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: Ежелгі Шығыстағы философиялыұ ойдың негізгі даму бағыттары мен мектептері, Ежелгі Шығыс философиясының басты идеяларын, іргелі ұғымдары мен мәселелерін; - игеруі керек: ежелгі үнді және қытай философиясындағы діни-мифологиялық және философиялық ойлау жүйелерінің өзіндік өзара байланысын түсіндіруді; -қабылетті болу: Ежелгі Шығыс философтары мен ғалымдарының еңбектерімен өз бетімен жұмыс жасау;

Еуропалық ортағасырлар және Қайта өрлеу философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық бағытта және Ортағасыр батыс философиясы мен Қайта өрлеу дәуірінің философия тарихын терең зерттеуге арналған. Мазмұны: Курста Ортағасыр батыс европалық философиясының тарихы зерттеледі: апологетика, систематика, догматика. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: Ортағасырлық батыс еуропалық мәдениеттегі философиялық идеялардың қалыптасу тарихын; - игеруі керек: ортағасыр және қайта өрлеу философиясының ұғымдарын еркін қолдану; діни-философиялық және философиялық-гуманистік концепцияларды салыстырмалы талдау; - қабылетке ие болу: ортағасыр философтары мен қайта өрлеу дәуірі ғалымдарының еңбектерімен еркін жұмыс жасау;

Еуропалық ортағасырлар және Қайта өрлеу философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық бағытта және Ортағасыр батыс философиясы мен Қайта өрлеу дәуірінің философия тарихын терең зерттеуге арналған. Мазмұны: Курста Ортағасыр батыс европалық философиясының тарихы зерттеледі: апологетика, систематика, догматика. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: Ортағасырлық батыс еуропалық мәдениеттегі философиялық идеялардың қалыптасу тарихын; - игеруі керек: ортағасыр және қайта өрлеу философиясының ұғымдарын еркін қолдану; діни-философиялық және философиялық-гуманистік концепцияларды салыстырмалы талдау; - қабылетке ие болу: ортағасыр философтары мен қайта өрлеу дәуірі ғалымдарының еңбектерімен еркін жұмыс жасау;

Жаңа дәуір философиясының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық сипатта және Жаңа дәуір философиялық бағыттарының қалыптасуы мен дамуын терең зерттеуге бағытталған. Мазмұны: Жаңа дәуір кезеңіндегі Еуропадағы философияның қалыптасуы туралы мәлімет береді: Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц, Дж. Локк, Д.Юм, Дж.Беркли және т.б. Француз, ағылшын, неміс ағартушылығы. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: Жаңа дәуірдің негізгі ұғымдары мен философиялық бағыттары; - игеруі керек: XVI-XVIII ғасырлардағы еуропалық философия мен ілімнің барлық бағыттары мен негізгі өкілдеріне талдау жасау ; - қабілетке ие болу: негізгі категорияларды, принциптерді, философиялық мектептердің негізгі идеяларын, философия мәселелерін шешудің ерекшеліктерін айқындау;

Жаңа дәуір философиясының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық сипатта және Жаңа дәуір философиялық бағыттарының қалыптасуы мен дамуын терең зерттеуге бағытталған. Мазмұны: Жаңа дәуір кезеңіндегі Еуропадағы философияның қалыптасуы туралы мәлімет береді: Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц, Дж. Локк, Д.Юм, Дж.Беркли және т.б. Француз, ағылшын, неміс ағартушылығы. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: Жаңа дәуірдің негізгі ұғымдары мен философиялық бағыттары; - игеруі керек: XVI-XVIII ғасырлардағы еуропалық философия мен ілімнің барлық бағыттары мен негізгі өкілдеріне талдау жасау ; - қабілетке ие болу: негізгі категорияларды, принциптерді, философиялық мектептердің негізгі идеяларын, философия мәселелерін шешудің ерекшеліктерін айқындау;

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ философиясының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс студенттерді ұлттық философияның негізгі концепттерімен қазақ философиясының философиялық теорияларымен, идеяларымен, жетістіктерімен таныстырады.. Мазмұны: «Қазақ философиясының тарихы» пәнін оқу барысында студент ұлттық философияның негізгі концепттермін, қазақ мәдениетін феномен ретінде талдап, зерттеуге талпынған 20 ғ. әйгілі қазақ ойшылдарының еңбектерімен танысады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: әлемдік философияның дамуы тұрғысындағы қазақ философиясының даму тарихын, негізгі өкілдерін, концепциялары мен идеяларын, қазақ және түрік философиясының ерекшеліктерін; - игеруі керек: философиялық мәселені түсіне білу; ұлттық философияның түрі мен үлгілерін топтастыру; - қабылетке ие болу: ұлттық философия феномендеріне философиялық талдау; қазіргі сциомәдени жағдайды компаративистикалық методология тұрғысынан түсіну;

Қазақ философиясының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс студенттерді ұлттық философияның негізгі концепттерімен қазақ философиясының философиялық теорияларымен, идеяларымен, жетістіктерімен таныстырады.. Мазмұны: «Қазақ философиясының тарихы» пәнін оқу барысында студент ұлттық философияның негізгі концепттермін, қазақ мәдениетін феномен ретінде талдап, зерттеуге талпынған 20 ғ. әйгілі қазақ ойшылдарының еңбектерімен танысады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: әлемдік философияның дамуы тұрғысындағы қазақ философиясының даму тарихын, негізгі өкілдерін, концепциялары мен идеяларын, қазақ және түрік философиясының ерекшеліктерін; - игеруі керек: философиялық мәселені түсіне білу; ұлттық философияның түрі мен үлгілерін топтастыру; - қабылетке ие болу: ұлттық философия феномендеріне философиялық талдау; қазіргі сциомәдени жағдайды компаративистикалық методология тұрғысынан түсіну;

Қазақстан өркениеті философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс студенттердің бойына өркениеттік даму аясындағы қазіргі заманғы қазақстандық философия саласындағы терең білімдерді қалыптастырады. Мазмұны: «Қазақстан өркениеті философиясы» пәнін оқу барысында студенттер ұлттық философиялық дәстүрлер дамуының негізгі принциптерін ұғынады, ХХ-ХХІ ғасырдағы қазақ философиясының негізгі әдіснамалық және теориялық қағидаларын, қазақстандық өркениеттің дамуын қазіргі заманғы философия тұрғысынан ұғынудың ерекшеліктерін меңгереді. . Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: әлемдік философияның даму аясындағы қазіргі заманғы қазақ философиясының қалыптасу ерекшеліктерін, негізгі тұлғаларды, қазақ және түркі философиясының ерекшеліктерін, қағидалары мен идеясын; - игеруі керек: түрлі философиялық дәстүрлердің тарихи дамуындағы жалпы және ерекше мәселелерді ажыратуды, тіл, дін, социум, құндылықтар жүйесі сияқты салаларда қазақ философиясы ерекшеліктерінің бастамаларын тұтас әлемдік философиялық ойдың даму ерекшеліктерімен салыстыруды; - қабылетке ие болу: ұлттық мәдениеттің феномендеріне философиялық талдау; компаративистикалық әдіснама тұрғысынан қазіргі заманғы әлеуметтік мәдени жағдайлардың мәнін түсіну.

Қазақстан өркениеті философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс студенттердің бойына өркениеттік даму аясындағы қазіргі заманғы қазақстандық философия саласындағы терең білімдерді қалыптастырады. Мазмұны: «Қазақстан өркениеті философиясы» пәнін оқу барысында студенттер ұлттық философиялық дәстүрлер дамуының негізгі принциптерін ұғынады, ХХ-ХХІ ғасырдағы қазақ философиясының негізгі әдіснамалық және теориялық қағидаларын, қазақстандық өркениеттің дамуын қазіргі заманғы философия тұрғысынан ұғынудың ерекшеліктерін меңгереді. . Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: әлемдік философияның даму аясындағы қазіргі заманғы қазақ философиясының қалыптасу ерекшеліктерін, негізгі тұлғаларды, қазақ және түркі философиясының ерекшеліктерін, қағидалары мен идеясын; - игеруі керек: түрлі философиялық дәстүрлердің тарихи дамуындағы жалпы және ерекше мәселелерді ажыратуды, тіл, дін, социум, құндылықтар жүйесі сияқты салаларда қазақ философиясы ерекшеліктерінің бастамаларын тұтас әлемдік философиялық ойдың даму ерекшеліктерімен салыстыруды; - қабылетке ие болу: ұлттық мәдениеттің феномендеріне философиялық талдау; компаративистикалық әдіснама тұрғысынан қазіргі заманғы әлеуметтік мәдени жағдайлардың мәнін түсіну.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заман философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: 20ғ. Батыс философиясының негізгі мәселелерін анықтау; батыс постклассикалық философиясының классикалық философиядан рационалдылыққа жетудің жаңа жолдарын қарастырудағы айырмашылықтарын дәйектеу Мазмұны: «Қазіргі заман философиясы» пәнін меігеру студенттерге 20ғ. пайда болған философиялық концепцияның негізгі ағымдары және бағыттарымен таныстырады. Курсты меңгері нәтижесінде студенттер: - білуі керек: 20ғ. батыс философиясының негізгі өкілдерін, ағымдары мен бағыттарын. - игеруі керек: 20ғ. батыс философиясының негізгі философиялық ағымдарын ажырата білу, 20ғ. философиялық ілімінің негізгі принциптері мен ұстанымдарын анқытау. – қабілетке ие болу: 20ғ. батыс парадигмаларының қасиеттерін сипаттау, 20ғ. философиялық ойдың әйгілі интеллектуалдарының еңбектерін талдау.

Қазіргі заман философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: 20ғ. Батыс философиясының негізгі мәселелерін анықтау; батыс постклассикалық философиясының классикалық философиядан рационалдылыққа жетудің жаңа жолдарын қарастырудағы айырмашылықтарын дәйектеу Мазмұны: «Қазіргі заман философиясы» пәнін меігеру студенттерге 20ғ. пайда болған философиялық концепцияның негізгі ағымдары және бағыттарымен таныстырады. Курсты меңгері нәтижесінде студенттер: - білуі керек: 20ғ. батыс философиясының негізгі өкілдерін, ағымдары мен бағыттарын. - игеруі керек: 20ғ. батыс философиясының негізгі философиялық ағымдарын ажырата білу, 20ғ. философиялық ілімінің негізгі принциптері мен ұстанымдарын анқытау. – қабілетке ие болу: 20ғ. батыс парадигмаларының қасиеттерін сипаттау, 20ғ. философиялық ойдың әйгілі интеллектуалдарының еңбектерін талдау.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Латын тілі: негізі философиялық терминология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: «Мамандыққа кіріспе» курсының теориялық материалдарын деректі физикалық құбылыстарды талдауға қолдануды үйрену. Қажетті ядролық физикадағы шамаларды өлшеуді үйрену, қазіргі физиканың жетістіктерімен танысу. Мазмұны: «Мамандыққа кіріспе» курсы жалпы физиканың қосымша бөлігі болғандықтан, физика курсында оқытылатын физикалық заңдылықтарды тереңірек түсінуге көмектесу, ядролық физикадағы тәжірибе жүргізудің қарапайым әдістерін үйрету. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Физикалық шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін, тәжірибелік нәтижелерді статистикалық өңдеудің әдістерін; Пайдалана білуі керек: Өлшеу приборларын және тәжірибелік қондырғыларды; Дағдылану керек: Ядролық физикадағы шамаларды өлшеуге арналған приборларға, алынған нәтижелерді ұқыпты өңдеу, талдау және бағалауға;

Неміс классикалық философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: студенттерге негізгі идеялары Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах философиялық ілімдерінде көрініс тапқан XVIII ғ. екінші жартысы мен XIХ ғ. неміс философиясының даму ерекшеліктері туралы мәлімет беру. Мазмұны: Курсты оқыту барысында неміс классикалық философия өкілдерінің философиялық ілімдерін жан-жақты сипатталады. Нәтижесінде студент негізгі өкілдердің көзқарасының эволюциясын және әр өкілдің өзіндік ерекшілігін біледі. Курсты меңгеру нәтижесінде студент: - білуі керк: 18ғ. екінші жартысы мен 19 ғ. философиялық ойлаудың ерекше категориялық құрылымын және классикалық неміс философиясының мәселелерін; - игеруі керек: негізгі философиялық категорияларды, неміс классикалық философиясының ұғымдарын қолдана білу, неміс классикалық философия принциптерінің дүниеьанымдық мәнін анықтау; - қабілетке ие болу: мәтінмен жұмыс жасау, неміс философиясының рационалистік философияның дамуына тигізген ықпалы;

Неміс классикалық философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: студенттерге негізгі идеялары Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Фейербах философиялық ілімдерінде көрініс тапқан XVIII ғ. екінші жартысы мен XIХ ғ. неміс философиясының даму ерекшеліктері туралы мәлімет беру. Мазмұны: Курсты оқыту барысында неміс классикалық философия өкілдерінің философиялық ілімдерін жан-жақты сипатталады. Нәтижесінде студент негізгі өкілдердің көзқарасының эволюциясын және әр өкілдің өзіндік ерекшілігін біледі. Курсты меңгеру нәтижесінде студент: - білуі керк: 18ғ. екінші жартысы мен 19 ғ. философиялық ойлаудың ерекше категориялық құрылымын және классикалық неміс философиясының мәселелерін; - игеруі керек: негізгі философиялық категорияларды, неміс классикалық философиясының ұғымдарын қолдана білу, неміс классикалық философия принциптерінің дүниеьанымдық мәнін анықтау; - қабілетке ие болу: мәтінмен жұмыс жасау, неміс философиясының рационалистік философияның дамуына тигізген ықпалы;

Онтология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: философия тарихындағы онтология мәселесінің генезисімен, қалыптасуымен және дамуымен таныстыру; сонымен бірге онтологияның негізгі түсініктері мен болмыс туралы ілімнің қазіргі ұғымдарымен таныстыру. Мазмұны: Курс онтологияның іргелі ұғымдарын қарстыруға арналған – болмыстың философиялық теориясына және таным теориясы – гносеологияға. Курсты оқыту барысында метафизика мен онтологияның категориялары, диалектика және болмыс формалары, қозғалыс және оның негізгі формалары қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: онтологияның негізгі мәселелерін, болмыс, сана, материя, қозғалыс, даму туралы философиялық ойдың дамуын; - игеруі керек: зерттеу қызметінде әлеуметтік және табиғи құбылыстарды тұтас түсіну принципін қолдану; - қабылетті болу: философиялық көзқарастарға өз бетімен шығармашылық талдау жасау, ғылыми дискуссиялар мен диспуттар жүргізу;

Онтология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: философия тарихындағы онтология мәселесінің генезисімен, қалыптасуымен және дамуымен таныстыру; сонымен бірге онтологияның негізгі түсініктері мен болмыс туралы ілімнің қазіргі ұғымдарымен таныстыру. Мазмұны: Курс онтологияның іргелі ұғымдарын қарстыруға арналған – болмыстың философиялық теориясына және таным теориясы – гносеологияға. Курсты оқыту барысында метафизика мен онтологияның категориялары, диалектика және болмыс формалары, қозғалыс және оның негізгі формалары қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: онтологияның негізгі мәселелерін, болмыс, сана, материя, қозғалыс, даму туралы философиялық ойдың дамуын; - игеруі керек: зерттеу қызметінде әлеуметтік және табиғи құбылыстарды тұтас түсіну принципін қолдану; - қабылетті болу: философиялық көзқарастарға өз бетімен шығармашылық талдау жасау, ғылыми дискуссиялар мен диспуттар жүргізу;

Онтология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: философия тарихындағы онтология мәселесінің генезисімен, қалыптасуымен және дамуымен таныстыру; сонымен бірге онтологияның негізгі түсініктері мен болмыс туралы ілімнің қазіргі ұғымдарымен таныстыру. Мазмұны: Курс онтологияның іргелі ұғымдарын қарстыруға арналған – болмыстың философиялық теориясына және таным теориясы – гносеологияға. Курсты оқыту барысында метафизика мен онтологияның категориялары, диалектика және болмыс формалары, қозғалыс және оның негізгі формалары қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: онтологияның негізгі мәселелерін, болмыс, сана, материя, қозғалыс, даму туралы философиялық ойдың дамуын; - игеруі керек: зерттеу қызметінде әлеуметтік және табиғи құбылыстарды тұтас түсіну принципін қолдану; - қабылетті болу: философиялық көзқарастарға өз бетімен шығармашылық талдау жасау, ғылыми дискуссиялар мен диспуттар жүргізу;

Онтология және гносеология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - философия тарихындағы онтология мәселесінің генезисімен, қалыптасуымен және дамуымен таныстыру; сонымен бірге онтологияның негізгі түсініктері мен болмыс және таным теориясы туралы ілімнің қазіргі ұғымдарымен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - онтологияның негізгі мәселелерін, болмыс, сана, материя, қозғалыс, даму туралы философиялық ойдың дамуын көрсету; - ғылыми танымның мәнін, ғылыми танымдағы логикалық ойлаудың ролі мен маңызын, дерексіз ойлау деңгейінде білімді түрлендіру мен формаларын түсіндіруді көрсетеді; - зерттеу қызметінде әлеуметтік және табиғи құбылыстарды тұтас түсіну принципін қолдану; - ақиқат пен адасудың қатынасын, таным формаларының көптүрлілігін, танымдағы тәжірибенің рөлін талдау және түсіну. - әлем бейнесінің ғылыми, философиялық, діни ерекшеліктері, осы білімдерді бейнелейтін іргелі түсініктер мен қағидаларын анықтау. Курс онтологияның іргелі ұғымдарын қарстыруға арналған – болмыстың философиялық теориясына және таным теориясы – гносеологияға. Курсты оқыту барысында метафизика мен онтологияның категориялары, диалектика және болмыс формалары, қозғалыс және оның негізгі формалары қарастырылады. Философиялық мәселелер өрісінде онтологиялық деңгей- ең маңыздысы. Адам болмыстың (ғалам, космос) мәні, оның негізінде не жатқандығы, оның дамуындағы бағыттары мен тіршілігінiң негізгі формалары туралы сұрақтар қояды. Тек философия ғана адамның әлеммен қарым- қатынастарын зерттеп, болмыстың жалпылама алғышарттарын белгілей отыра осы сұрақтарды жалпы, пәндік формада қарастырады. Осы сұрақтарға жауаптар ойлау тәсілдерінің әртүрлі болуына байланысты әр түрлі бола алады, сондықтан онтологияның тарихи тағдыры туралы айта аламыз.

Ортағасырлық класикалық ислам философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық бағытта және араб-мұсылман мемлекеттерінің философиялық мұрасын терең зерттеуге бағытталған. Мазмұны: Курста философиялық идеялардың қалыптасуы және араб-мұсылман философиясының социомәдени және рухани сипаты қарастырылады. Ислам мәдениет және философияның негізгі бағыттарының қалыптасуы. Ислам мәдениетіндегі рационалистік дәстүр. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: ислам философиялық дәстүріндегі философиялық идеялардың қалыптасу тарихын; - игеруі керек: ортағасыр философиясының ұғымдарын еркін қолдану; діни-философиялық және философиялық-гуманистік концепцияларды салыстырмалы талдау; - қабілетке ие болуы: ортағасырлық ислам философтары мен ғалымдарының еңбектерімен еркін жұмыс жасау;

Ортағасырлық класикалық ислам философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық бағытта және араб-мұсылман мемлекеттерінің философиялық мұрасын терең зерттеуге бағытталған. Мазмұны: Курста философиялық идеялардың қалыптасуы және араб-мұсылман философиясының социомәдени және рухани сипаты қарастырылады. Ислам мәдениет және философияның негізгі бағыттарының қалыптасуы. Ислам мәдениетіндегі рационалистік дәстүр. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: ислам философиялық дәстүріндегі философиялық идеялардың қалыптасу тарихын; - игеруі керек: ортағасыр философиясының ұғымдарын еркін қолдану; діни-философиялық және философиялық-гуманистік концепцияларды салыстырмалы талдау; - қабілетке ие болуы: ортағасырлық ислам философтары мен ғалымдарының еңбектерімен еркін жұмыс жасау;

Орыс философиясының тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Ресейдегі философиялық ойдың дамуының негізгі кезеңдерін, бағыттарын, мектептерін және орыс ойшылдарының философиялық концепцияларын жүйелі түрде зерттеу. Мазмұны: Курс студенттерді орыс философиясы тарихының зерттеу мәселелерімен және зерттеу аппаратымен таныстырады, оның даму кезеңдерін анықтайды, әлемдік философиялық дәстүр мен еуразиялық теория контекстіндегі алатын орны жайлы айтады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: орыс философиясының негізгі кезеңдерін және әйгілі өкілдерінің идеяларын; - игеруі керек: философиялық мәтінді оқу және оны талдап қорытындылай білу, оның пайда болу себептерін анықтай білу. - қабілетке ие болу: философиялық мектептердің негізгі категорияларын, принциптерін, басты идеяларын, ұлттық философиялық дәстүрдегі мәселелерді шешу ерекшеліктерін анықтай білу.

Орыс философиясының тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Ресейдегі философиялық ойдың дамуының негізгі кезеңдерін, бағыттарын, мектептерін және орыс ойшылдарының философиялық концепцияларын жүйелі түрде зерттеу. Мазмұны: Курс студенттерді орыс философиясы тарихының зерттеу мәселелерімен және зерттеу аппаратымен таныстырады, оның даму кезеңдерін анықтайды, әлемдік философиялық дәстүр мен еуразиялық теория контекстіндегі алатын орны жайлы айтады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: орыс философиясының негізгі кезеңдерін және әйгілі өкілдерінің идеяларын; - игеруі керек: философиялық мәтінді оқу және оны талдап қорытындылай білу, оның пайда болу себептерін анықтай білу. - қабілетке ие болу: философиялық мектептердің негізгі категорияларын, принциптерін, басты идеяларын, ұлттық философиялық дәстүрдегі мәселелерді шешу ерекшеліктерін анықтай білу.

Риторика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізін мәдениетаралық коммуникация аспектісіндегі шешендік сөздің теориялық моделі құрайды. Курстың мақсаты – үйренушілердің санасында риторика теориясының негіздерін, мәдениетаралық коммуникация тәжірибесінде денотативті, экстенсивті және экспрессивті эквиваленттілікті анықтау дағдысы, білігін, білімін қалыптастыру - тілдік туындыны (риторикалық канон); жасау кезеңдерін білу; - қарым-қатынастың вербальды және вербальды және вербальды емес құралдарын меңгере алу; сӛйлеу тәжірибесінде материалды жүйелеудің, жинаудың, тақырып таңдаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу; - кӛпшілік алдында сӛйлеу дағдысын қалыптастыру.

Риторика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізін мәдениетаралық коммуникация аспектісіндегі шешендік сөздің теориялық моделі құрайды. Курстың мақсаты – үйренушілердің санасында риторика теориясының негіздерін, мәдениетаралық коммуникация тәжірибесінде денотативті, экстенсивті және экспрессивті эквиваленттілікті анықтау дағдысы, білігін, білімін қалыптастыру - тілдік туындыны (риторикалық канон); жасау кезеңдерін білу; - қарым-қатынастың вербальды және вербальды және вербальды емес құралдарын меңгере алу; сӛйлеу тәжірибесінде материалды жүйелеудің, жинаудың, тақырып таңдаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу; - кӛпшілік алдында сӛйлеу дағдысын қалыптастыру.

Саясат философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: социогуманитарлық білімінің маңызды теориялық-методологиялық және Казахстанның ұлттық мемлекеті мен саяси мәдениетінің негізі ретінде саясат философиясының тарихи дамуының негізгі кезеңдерін игеру. Мазмұны: Саясат философиясының негізін меңгеру қоғамдық-саяси даму мәселелеріне деген көзқарасты қалыптастырады, әлеуметтік-саяси парадигмаларады гуманистік тұрғыдан тануға мүмкіндік береді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: қазіргі таңда өзекті болып табылатын саяси-философиялық идеяларды, саяси философиясының негізгі ұғымдарын, іргелі саяси-философиялық теорияларды; - игеруі керек: маңыздықұбылыстарды саяси—философиялық тұрғыдан талдау; - қабылетке ие болу: саяси-философиялық білімнің негізггі даму кезеңдерін, қалыптасқан дәстүр мен жүйелік байланысты ұғыну, полимәдениетті әлемдегі ұлтық саясатты қалыптастырудағы рухани құндылықтардың, дәстүр мен жаңашылыдықтың орнын анықтау;

Саясат философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: социогуманитарлық білімінің маңызды теориялық-методологиялық және Казахстанның ұлттық мемлекеті мен саяси мәдениетінің негізі ретінде саясат философиясының тарихи дамуының негізгі кезеңдерін игеру. Мазмұны: Саясат философиясының негізін меңгеру қоғамдық-саяси даму мәселелеріне деген көзқарасты қалыптастырады, әлеуметтік-саяси парадигмаларады гуманистік тұрғыдан тануға мүмкіндік береді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: қазіргі таңда өзекті болып табылатын саяси-философиялық идеяларды, саяси философиясының негізгі ұғымдарын, іргелі саяси-философиялық теорияларды; - игеруі керек: маңыздықұбылыстарды саяси—философиялық тұрғыдан талдау; - қабылетке ие болу: саяси-философиялық білімнің негізггі даму кезеңдерін, қалыптасқан дәстүр мен жүйелік байланысты ұғыну, полимәдениетті әлемдегі ұлтық саясатты қалыптастырудағы рухани құндылықтардың, дәстүр мен жаңашылыдықтың орнын анықтау;

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Сыни ойлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: қазіргі социомәдени жағдайды сыни тұрғыдан қабылдау қабылеті қалыптастыру. Мазмұны: Курс сыни ойлау принциптерін теориялық және методологиялық түсінуге бағытталған, сонымен қатар әртүрлі кәсіби немесе жеке жағдайларда оны қолдана білу қабылетін қалыптастыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: сыни ойлаудың негізгі принциптерін, критерилерін, әдістерін; философия тарихындағы сыни ойлаудың дамуының теориялық-методологиялық негіздерін, оларды оқытуда қолданудың артықшылықтарын; - игеруі керек: ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын шығармашылық мәселелерді тұжырымдау және шешу, қазіргі социомәдени жағдайды сыни ойлау методологиясы тұрғысынан объективті бағалау; - қабілетке ие болу: жеке ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу, медиатекстерді, дәстүрлі емес шешімді қажет ететін социомәдени және жеке жағдайларды талдау үшін сыни ойлау әдістерін қолдану;

Сыни ойлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: қазіргі социомәдени жағдайды сыни тұрғыдан қабылдау қабылеті қалыптастыру. Мазмұны: Курс сыни ойлау принциптерін теориялық және методологиялық түсінуге бағытталған, сонымен қатар әртүрлі кәсіби немесе жеке жағдайларда оны қолдана білу қабылетін қалыптастыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: сыни ойлаудың негізгі принциптерін, критерилерін, әдістерін; философия тарихындағы сыни ойлаудың дамуының теориялық-методологиялық негіздерін, оларды оқытуда қолданудың артықшылықтарын; - игеруі керек: ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын шығармашылық мәселелерді тұжырымдау және шешу, қазіргі социомәдени жағдайды сыни ойлау методологиясы тұрғысынан объективті бағалау; - қабілетке ие болу: жеке ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу, медиатекстерді, дәстүрлі емес шешімді қажет ететін социомәдени және жеке жағдайларды талдау үшін сыни ойлау әдістерін қолдану;

Тарих философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: батыс және отандық философия тарихындағы маңызды идеялар мен бағыттармен танысу. Тарихи процесс мәселелерін және тарихи білім методологиясын зерттеуге бағытталған социогуманитарлық білімді қалыптастыру, Мазмұны: «Философия тарихы» курсы келесідей мәселелерді қарастырады: тарихтың мәні мен маңызы, адамзат дамуы перспективалары, тарихи таным мәселелері, тарихи-философиялық ойдың әртүрлі парадигмаларын талдау. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: социогуманитарлық білімінң маңызды саласы ретінде философия тарихының негізгі даму кезеңдерін білу; әлеуметтік-философиялық теорияның іргелі ұғымдарын игеру; - білуі керек: тарихи-философиялық әдебиетпен жұмыс жасау және мәтіндерін түсініп талдау; - қабылетке ие болу: алынған білімді қазаіргі қоғамтануда қолдану;

Тарих философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: батыс және отандық философия тарихындағы маңызды идеялар мен бағыттармен танысу. Тарихи процесс мәселелерін және тарихи білім методологиясын зерттеуге бағытталған социогуманитарлық білімді қалыптастыру, Мазмұны: «Философия тарихы» курсы келесідей мәселелерді қарастырады: тарихтың мәні мен маңызы, адамзат дамуы перспективалары, тарихи таным мәселелері, тарихи-философиялық ойдың әртүрлі парадигмаларын талдау. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: социогуманитарлық білімінң маңызды саласы ретінде философия тарихының негізгі даму кезеңдерін білу; әлеуметтік-философиялық теорияның іргелі ұғымдарын игеру; - білуі керек: тарихи-философиялық әдебиетпен жұмыс жасау және мәтіндерін түсініп талдау; - қабылетке ие болу: алынған білімді қазаіргі қоғамтануда қолдану;

Тұлға философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: тұлға мәселесін философиядағы түбегейлі адам мәселесі ретінде қарастыру; Мазмұны: «Тұлға философиясы» курсы философиялық антропология мәселелерімен таныстырады, теориялық және тарихи-философиялық аспектіде тұлға мәселесін қарастырады. Философия тарихындағы және қазірігі философиядағы адам мәселесі туралы түсінік береді.. Курсты меігеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: философия тарихындағы негізгі тұлға үлгілерін, қазіргі адам мәселесіндегі тұлға, индивид, индивидуалдылық ұғымдарының заманауи трансформациясы; - игеруі керек: ғылыми-зерттеу қызметі нәтижесінде туындайтын шығармашылық мәселелерді шешу, тұлғаны зерттеудің философиялық әдістерін қолдану, қазіргі социомәдени жағдайға тұлғалық даму тұрғысынан баға беру; - қабылетке ие болу: өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмысын және философиялық рефлексия жүргізу, философиялық антропология мәселелеріне талдау жасауда методологиялық және методикалық білім қолдану.

Тұлға философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: тұлға мәселесін философиядағы түбегейлі адам мәселесі ретінде қарастыру; Мазмұны: «Тұлға философиясы» курсы философиялық антропология мәселелерімен таныстырады, теориялық және тарихи-философиялық аспектіде тұлға мәселесін қарастырады. Философия тарихындағы және қазірігі философиядағы адам мәселесі туралы түсінік береді.. Курсты меігеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: философия тарихындағы негізгі тұлға үлгілерін, қазіргі адам мәселесіндегі тұлға, индивид, индивидуалдылық ұғымдарының заманауи трансформациясы; - игеруі керек: ғылыми-зерттеу қызметі нәтижесінде туындайтын шығармашылық мәселелерді шешу, тұлғаны зерттеудің философиялық әдістерін қолдану, қазіргі социомәдени жағдайға тұлғалық даму тұрғысынан баға беру; - қабылетке ие болу: өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмысын және философиялық рефлексия жүргізу, философиялық антропология мәселелеріне талдау жасауда методологиялық және методикалық білім қолдану.

Философия және қоғамдық сананы жаңғырту
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия пәнін оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: қазіргі социомәдени жағдайды сыни тұрғыдан қабылдау қабылеті қалыптастыру. Мазмұны: Курс сыни ойлау принциптерін теориялық және методологиялық түсінуге бағытталған, сонымен қатар әртүрлі кәсіби немесе жеке жағдайларда оны қолдана білу қабылетін қалыптастыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: сыни ойлаудың негізгі принциптерін, критерилерін, әдістерін; философия тарихындағы сыни ойлаудың дамуының теориялық-методологиялық негіздерін, оларды оқытуда қолданудың артықшылықтарын; - игеруі керек: ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын шығармашылық мәселелерді тұжырымдау және шешу, қазіргі социомәдени жағдайды сыни ойлау методологиясы тұрғысынан объективті бағалау; - қабілетке ие болу: жеке ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу, медиатекстерді, дәстүрлі емес шешімді қажет ететін социомәдени және жеке жағдайларды талдау үшін сыни ойлау әдістерін қолдану;

Философия пәнін оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: қазіргі социомәдени жағдайды сыни тұрғыдан қабылдау қабылеті қалыптастыру. Мазмұны: Курс сыни ойлау принциптерін теориялық және методологиялық түсінуге бағытталған, сонымен қатар әртүрлі кәсіби немесе жеке жағдайларда оны қолдана білу қабылетін қалыптастыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: сыни ойлаудың негізгі принциптерін, критерилерін, әдістерін; философия тарихындағы сыни ойлаудың дамуының теориялық-методологиялық негіздерін, оларды оқытуда қолданудың артықшылықтарын; - игеруі керек: ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын шығармашылық мәселелерді тұжырымдау және шешу, қазіргі социомәдени жағдайды сыни ойлау методологиясы тұрғысынан объективті бағалау; - қабілетке ие болу: жеке ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу, медиатекстерді, дәстүрлі емес шешімді қажет ететін социомәдени және жеке жағдайларды талдау үшін сыни ойлау әдістерін қолдану;

Философия тарихы 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия тарихы 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философиялық антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ХIХ ғасыр философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: неміс классикалық философиясынан кейінгі,19 ғасырдағы Батыс Еуропаның философиялық мәдениетін оқу, философиялық ойдың ары қарай қалыптасып, дамуына әсер еткен ағымдар мен мектептерді қарастыру Мазмұны: курсты оқыту барысында 19 ғ. Батыс Еуропаның тарихи өмірінің ерекшеліктері, Батыс Еуропаның мәдениеті мен ғылымы және 19ғ. Батыс Еуропадағы философияның даму ерекшеліктері қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: 19 ғ. философияның негізгі ұғымдары мен бағыттары, олардың жалпы сипаты мен ерекшелігі. - игеруі керек: 19ғ. философияның барлық рационалистік және иррационалистік бағыттарын талдау жасау және оның негізгі өкілдерін оқып зерттеу. - қабілетке ие болу: негізгі категорияларды, принциптерді, философиялық мектептердің басты идеяларын, философия мәселелерін шешу ерекшеліктерін анықтау.

ХIХ ғасыр философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: неміс классикалық философиясынан кейінгі,19 ғасырдағы Батыс Еуропаның философиялық мәдениетін оқу, философиялық ойдың ары қарай қалыптасып, дамуына әсер еткен ағымдар мен мектептерді қарастыру Мазмұны: курсты оқыту барысында 19 ғ. Батыс Еуропаның тарихи өмірінің ерекшеліктері, Батыс Еуропаның мәдениеті мен ғылымы және 19ғ. Батыс Еуропадағы философияның даму ерекшеліктері қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: 19 ғ. философияның негізгі ұғымдары мен бағыттары, олардың жалпы сипаты мен ерекшелігі. - игеруі керек: 19ғ. философияның барлық рационалистік және иррационалистік бағыттарын талдау жасау және оның негізгі өкілдерін оқып зерттеу. - қабілетке ие болу: негізгі категорияларды, принциптерді, философиялық мектептердің басты идеяларын, философия мәселелерін шешу ерекшеліктерін анықтау.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Этика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері : ғибраттың және мінездеменің белгілі ұйғарымының мәдениетте қарастырылуы. Біріншіден, сапа мінездеменің мынадай сапалар сияқты: әділдік, ақиқаттық, жақсылық, екіншіден,қатынастың мінездемесінің адамдардың арасында социумда. Біріншіде көзқарас моралдіқ сапалардың, екіде сапа моралдіқ шаманы(аусарлық, догмат, ереже) көрсетеді. Курсты : қағидалы этика, тарихи этикаға, этика - философиялық ғылымның жүйесінде бөліп, этика нормативтік ғылымның жүйесінде этиканің негізгі ұғымдарымен оның бастауларымен таныстырады. Мазмұны: этикалық ойдың, этиканың санатының тарихының оқытылуы. Этиканың дамуы сияқты адамзаттың мәдениетінің дамуы. Мәдениеттің аксиологических мәселесінің ежелгі замандардан біздің күндерімізге дейінгі оқытылуы. Адамның адамдық құндылықтарына әсер ететін факторлар. Білу: теориялық және этиканың әлеуметтік алғышарттары тууын, негізгі бағыттар және гуманистік ойдың дамуының ағыстарын. Істей алу: өмір және гуманисттің белгілі тұлғасының шығармашылығы, адамдық құндылықтың анализын адамдық көзқарас негізінде талдау.. қасиеттерге ие болу: этиканың өзгешелігінің басын ашу сияқты философиялық және мәдениеттану білімнің пәнінің, иеленушілік негіздік ұғымдармен, ұйғарымдермен, санаттармен этика тарихи ретроспективасын.

Этика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері : ғибраттың және мінездеменің белгілі ұйғарымының мәдениетте қарастырылуы. Біріншіден, сапа мінездеменің мынадай сапалар сияқты: әділдік, ақиқаттық, жақсылық, екіншіден,қатынастың мінездемесінің адамдардың арасында социумда. Біріншіде көзқарас моралдіқ сапалардың, екіде сапа моралдіқ шаманы(аусарлық, догмат, ереже) көрсетеді. Курсты : қағидалы этика, тарихи этикаға, этика - философиялық ғылымның жүйесінде бөліп, этика нормативтік ғылымның жүйесінде этиканің негізгі ұғымдарымен оның бастауларымен таныстырады. Мазмұны: этикалық ойдың, этиканың санатының тарихының оқытылуы. Этиканың дамуы сияқты адамзаттың мәдениетінің дамуы. Мәдениеттің аксиологических мәселесінің ежелгі замандардан біздің күндерімізге дейінгі оқытылуы. Адамның адамдық құндылықтарына әсер ететін факторлар. Білу: теориялық және этиканың әлеуметтік алғышарттары тууын, негізгі бағыттар және гуманистік ойдың дамуының ағыстарын. Істей алу: өмір және гуманисттің белгілі тұлғасының шығармашылығы, адамдық құндылықтың анализын адамдық көзқарас негізінде талдау.. қасиеттерге ие болу: этиканың өзгешелігінің басын ашу сияқты философиялық және мәдениеттану білімнің пәнінің, иеленушілік негіздік ұғымдармен, ұйғарымдермен, санаттармен этика тарихи ретроспективасын.

Этика және эстетика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Этика және эстетика» курсын оқытудың мақсаты болашақ мамандарға үйлесімді өмірдің рухани тұғырлары мен дүниетанымдарын қалыптастыруға жәрдем етуболып табылады: адамның өзін тануы мен жаһандану мен өркениет жағдайындағы заманауи мәдениеттегі адамдыө өлшемдерге ой жүрірту, өзінің шығармашылық сапаларын дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - этиканың негізгі мәселелерін (моральдық сананың негізгі түсініктері, мәдениет тарихындағы адамгершілік, қосалқы этика мәселелері), танымның әдістері мен принциптерін, категориялық аппараттарды, формаларды түсіндіру. - адам өміріндегі құндылықтар мен әлеуметтік қағидаларды анықтау; - этикалық және эстетикалық ойдың даму тарихының негізгі кезеңдері; этика мен эстетика категориялары, өнер түрлерінің даму ерекшеліктерін бөліп көрсету; - шетелдік және отандық философтардың түпнұсқаларымен, классикалық еңбектерімен жұмыс жасауды, этикаға қатысты мәселелер бойынша өз ойларын жинақтап, дәлелдеп беруді; - берілген салада жеке ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу, әлеуметтік-маңызды мәселелерге және үдерістерге ғылыми талдау жасау қабілетіне ие болу. «Этика және Эстетика» курсы этикалық, эстетикалық нормаларды түсінуге негіз болатын теориялық негізді құрайтын, ғылыми және тарихилығымен ерекшеленетін іргелі зерттеулердің әдіснамасын жетілдіруге, студенттердің бойында адамгершілік пен эстетикалық мәдениетті қалыптастыруға жәрдем береді. «Этика және эстетика» курсы, бір жағынан адам туралы гуманитарлық ғылымдардың дүниетанымдық және әдістемелік қорытындыларын толықтырады, басқа жағынан, адамға өз өмірінің өзекті міндеттерін шешу мен стратегиясын анықтау мен рационалды тұрғыда ойлауға көмек береді, яғни, этика - тәжірибелік философия секілді нақты тәжірибелік миссияны орындайды.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

19-20 ғғ. философиясындағы құндылықтар мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

19-20 ғғ. философия-сындағы миф
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

19-20 ғғ. философиясындағы миф мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық бағытта және батыс философиясындағы мифологиялық сана мәселесін терең қарастырады. Мазмұны: Курс 19-20ғ. философиясындағы мифтің зерттелуімен және өазіргі философияның өзекті мәселелерәмен таныстырады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: ежелгі және қазіргі мифологияның негізгі ағымдары мен бағыттарын; - игеруі керек: мифты зерттеу контекстіндегі философиялық мектептер мен бағыттардың негізгі категорияларын, принциптерін, басты идеяларын аныұтау; - қабылетке ие болу: қазіргі батыстық парадигмаларға сипаттама беру, зерттелетін кезеңнің атақты философтарының еңбектеріне талдау жасау;

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әдістер мен ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс студенттерді философиялық білімнің бір бөлігі ретінде әдіснаманың мәні мен негізгі мәселелерімен таныстырады, әлеуметтік танымның әртүрлі әдістерін және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мәселесін терең зерттейді. Мазмұны: Әдіснаманы жалпы ғылыми танымның теориялық деңгейі деп қарастырады. Қазіргі философия парадигмаларын әдіснамалық тұрғыдан көрсетеді. Қазіргі эпистемология және тарихи-философиялық дискурс контекстіндегі сана мен ойлау мәселесі туралы кең түсінік береді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың әдістері мен принциптері, тарихи-философиялық дискурс контекстіндегі сана мен ойлау мәселесі; - игеруі керек: ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын шығармашылық мәселелерді тұжырымдау және шешу. - қабілетке ие болу; ғылыми объективті ақиқат шеңберінде өзара диалог пен келісімге негізделген жеке позицияны қалыптастыру;

Әлеуметтанулық зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: қазіргі философиядағы құндылқ мәселесінің қалыптасуын зерттеу. Мазмұны: Құндылықтар мәселесін шешуде қазіргі заманның атақты философтарының еңбектерін қарастыру. Курс студенттерге аксиологияның тарихы және аксиологияның негізгі бағыттары мен маңызды аксиологиялық концепциялар, философиядағы аксиологияның рөлі қазіргі даму кезеңі жайлы түсінік береді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: батыс философиясындағы аксиологиялық мәселелер, қоғамдағы құндылық сананың қалыптасуының философиялық қырлары; - игеруі керек: өзекті әлеуметтік мәселелерді талдауда аксиология теориясындағы әдіснамалық ерекшеліктерді қолдану; - қабілетке ие болу: аксиологиялық теорияның іргелі түсініктерін қолдану, өз бетімен әдіснамалық әдебиеттерді оқып меңгеру қабылетін қалыптастыру;

Әлеуметтік болжау және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Модуль әлеуметтік болжаудың қалыптасу мен дамуының тарихи контесінде әдістемесін қарастырады, және нақты әлеуметтік болжаулық зерттеуді жүргізу техникасы мен әлеуметтік жағдайды үлгілеудің технологияларын қарастырады Мазмұны: Аталмыш модуль әлеуметтік өмірді зерттеу перспективасын жүйелі түрде қарастырады, сондай-ақ, оны әртүрлі салада- әлеуметтік саясат, кеңес беру, медицина, маркетингте қолдану мүмкіндіктерін көрсету. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер білу керек білу тиіс: Әлеуметтік іс әрекет ретінде болжаудың даму кезеңдерін және әлеуметтік жобалаудың типтік құрылымын меңгеруі тиіс: Әлеуметтік бағдарламалар мен жобалардың ақпараттарын визуаландыру және жинақтау, ақпараттарды іздеу үшін информациялық технологияларды пайдалану. дағдылануы тиіс: Прогностика мен жобалау контекстінде социологиялық зерттеуді ұйымдастыруға.

Әлеуметтік гуманитарлық білім берудің методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: тарихи даму мен қолданылуы аясындағы социо-гуманитарлық таным жүйесі бойынша мәліметтер беру; Мазмұны: Социо-гуманитарлық білімнің субъектісі мен объектісінің ерекшелігі туралы түсінік береді. Курс социо-гуманитарлық танымның тарихын қарастырады.Адам мен қоғамды тану әдістерінің мәнін ашады. Қазіргі философиядағы әлеуметтік танымның әртүрлі апардигмаларын салыстырады, ғылыми-зерттеу және методикалық қызметтің негізгі принциптары, заңдылықтары, қағидаларымен, ғылыми таным негіздерімен таныстырады, ғылыми-зертеу қорын тиімді пайдалану әдістерін үйретеді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: ғылыми зерттеуді рәсімдеу мен жобалаудың әдістерін; - игеруі керек: социо-гуманитарлық саладағы ғылыми зерттеулер бағытын анықтау, ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі кезеңдерін жүзеге асыру; - қабілетке ие болу: деректер мен әдебиеттерді қарастыруда және нәтижелерді қорытындылауда ақпараттық технологияларды қолдану, сонымен қатар қазіргі талаптарға сай ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша есеп беру;

Әлеуметтік гуманитарлық білім берудің методологиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: тарихи даму мен қолданылуы аясындағы социо-гуманитарлық таным жүйесі бойынша мәліметтер беру; Мазмұны: Социо-гуманитарлық білімнің субъектісі мен объектісінің ерекшелігі туралы түсінік береді. Курс социо-гуманитарлық танымның тарихын қарастырады.Адам мен қоғамды тану әдістерінің мәнін ашады. Қазіргі философиядағы әлеуметтік танымның әртүрлі апардигмаларын салыстырады, ғылыми-зерттеу және методикалық қызметтің негізгі принциптары, заңдылықтары, қағидаларымен, ғылыми таным негіздерімен таныстырады, ғылыми-зертеу қорын тиімді пайдалану әдістерін үйретеді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: ғылыми зерттеуді рәсімдеу мен жобалаудың әдістерін; - игеруі керек: социо-гуманитарлық саладағы ғылыми зерттеулер бағытын анықтау, ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі кезеңдерін жүзеге асыру; - қабілетке ие болу: деректер мен әдебиеттерді қарастыруда және нәтижелерді қорытындылауда ақпараттық технологияларды қолдану, сонымен қатар қазіргі талаптарға сай ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша есеп беру;

Әлеуметтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Тілді адам болмысының формасы мен әлеуметтік таным шарты ретінде қарастыру. Мазмұны: Социолингвистика философия, тіл білім, әлеуметтану, әлеуметтік психология, этнография пәндерінің тоғысуы арқылы пайда болған ғылыми пән ретінде сипатталады және тілдің әлеуметтік табиғатымен байланысты, көптеген мәселелерді, тілге әсер ететін әлеуметтік факторларды зерттейді Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: философия тарихындағы тіл мәселесін шешудегі негізгі тәсілдер, тіл білімі мен лингвистика мәселелерін шешудегі ғылыми және философиялық көзқарастардың ерекшелігі; тілдік тұлға ұғымының мәні, номинация теориясының негізгі даму кезеңдері; - игеруі керек: әлеуметтік-философиялық территорияландыру барысында туындайтын мәселелерді шешу және тұжырымдау; тіл білімінің әртүрлі мәселелерін зерттеу әдістерін қолдану, мән мен мағынаның әртүрлі аспектілері мен мәселелерін талдау және түсіну; - қабылетке ие болу: қазіргі философияның әртүрлі салаларында өз бетімен ғылыми-зерттеу және ғылыми-методологиялық жұмыс жүргізу, ғылыми жұмыста методологиялық білімді қолдану;

Әлеуметтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Тілді адам болмысының формасы мен әлеуметтік таным шарты ретінде қарастыру. Мазмұны: Социолингвистика философия, тіл білім, әлеуметтану, әлеуметтік психология, этнография пәндерінің тоғысуы арқылы пайда болған ғылыми пән ретінде сипатталады және тілдің әлеуметтік табиғатымен байланысты, көптеген мәселелерді, тілге әсер ететін әлеуметтік факторларды зерттейді Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: философия тарихындағы тіл мәселесін шешудегі негізгі тәсілдер, тіл білімі мен лингвистика мәселелерін шешудегі ғылыми және философиялық көзқарастардың ерекшелігі; тілдік тұлға ұғымының мәні, номинация теориясының негізгі даму кезеңдері; - игеруі керек: әлеуметтік-философиялық территорияландыру барысында туындайтын мәселелерді шешу және тұжырымдау; тіл білімінің әртүрлі мәселелерін зерттеу әдістерін қолдану, мән мен мағынаның әртүрлі аспектілері мен мәселелерін талдау және түсіну; - қабылетке ие болу: қазіргі философияның әртүрлі салаларында өз бетімен ғылыми-зерттеу және ғылыми-методологиялық жұмыс жүргізу, ғылыми жұмыста методологиялық білімді қолдану;

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік-инженерлік технологиялардың философиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік инженерияның мазмұнын, әдістері мен технологияларын көрсету, студенттерді әлеуметтік шындықты түрлендіру әдістерімен таныстыру сонымен біргі қазіргі қоғамдағы әлеуметтік технологиялардың қалпытасуы мен дамуымен таныстыру. Мазмұны: курс қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы әлеуметтік инженерияның рөлін көрсетеді. Әлеуметтік шындықты түрлендірудің мазмұны, негізгі бағыттары, әдістері мен принциптеріне баса назар ауарылады. Әлеуметтік технологиялардың философиялық, әлеуметтік, антропологиялық қырларын көрсетеді (психотехниканың, сананы билеу және т.б.) Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: социоинженерияның негізгі тәсілдерін, шындықты әлеуметтік жобалаудың әдістері мен принциптерін, социо-инженерлік технологиялардың қазіргі жағдайын; - игеруі керек: қазіргі қоғамдағы ақпараттық процестерді философиялық талдау; микро және макроәлеуметтік процесстерді талдап, оларды шешуге ұсыныстар жасау; - қабілетке ие болу: қазіргі философияның әртүрлі салаларында өз бетімен ғылыми-зерттеу және ғылыми-методологиялық жұмыс жүргізу, ғылыми жұмыста методологиялық білімді қолдану;

Әлеуметтік-инженерлік технологиялардың философиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік инженерияның мазмұнын, әдістері мен технологияларын көрсету, студенттерді әлеуметтік шындықты түрлендіру әдістерімен таныстыру сонымен біргі қазіргі қоғамдағы әлеуметтік технологиялардың қалпытасуы мен дамуымен таныстыру. Мазмұны: курс қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы әлеуметтік инженерияның рөлін көрсетеді. Әлеуметтік шындықты түрлендірудің мазмұны, негізгі бағыттары, әдістері мен принциптеріне баса назар ауарылады. Әлеуметтік технологиялардың философиялық, әлеуметтік, антропологиялық қырларын көрсетеді (психотехниканың, сананы билеу және т.б.) Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: социоинженерияның негізгі тәсілдерін, шындықты әлеуметтік жобалаудың әдістері мен принциптерін, социо-инженерлік технологиялардың қазіргі жағдайын; - игеруі керек: қазіргі қоғамдағы ақпараттық процестерді философиялық талдау; микро және макроәлеуметтік процесстерді талдап, оларды шешуге ұсыныстар жасау; - қабілетке ие болу: қазіргі философияның әртүрлі салаларында өз бетімен ғылыми-зерттеу және ғылыми-методологиялық жұмыс жүргізу, ғылыми жұмыста методологиялық білімді қолдану;

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Әл-Фараби музыкасының философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық бағытта және студенттерді музыка философиясының басты концепцияларымен таныстырады. Мазмұны: әл-Фараби философиялық мұрасындағы музыка феномені қарастырылады, музыка теориясын контекстіндегі әл-Фарабидың маңызды әлеуметтік-философиялық, антропологиялық концециялары қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: әл-Фараби философиялық мұрасындағы музыка феноменын түсіну ерекшелігі; - игеруі керек: ұлттық мәдениет феномендеріне философиялық талдау жүргізу; - қабілетке ие болу: қазіргі социомәдени жағдайды қазіргі компаративистикалық методология тұрғысынан түсіну.

Әл-Фараби музыкасының философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс тарихи-философиялық бағытта және студенттерді музыка философиясының басты концепцияларымен таныстырады. Мазмұны: әл-Фараби философиялық мұрасындағы музыка феномені қарастырылады, музыка теориясын контекстіндегі әл-Фарабидың маңызды әлеуметтік-философиялық, антропологиялық концециялары қарастырылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: әл-Фараби философиялық мұрасындағы музыка феноменын түсіну ерекшелігі; - игеруі керек: ұлттық мәдениет феномендеріне философиялық талдау жүргізу; - қабілетке ие болу: қазіргі социомәдени жағдайды қазіргі компаративистикалық методология тұрғысынан түсіну.

Бизнес философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Жалпы шаруашлықытың қалыптасу теориясы шеңберінде және қазіргі координация мен субординация тұрғысындағы бизнес негізі, принциптері, теориясы мен практикасының философиялық мәнін ашу. Мазмұны: Курс шаруашылық философиясы мен бизнес философиясын қарастыруға араналған. Курсты меңгеру нәтижесінде жалпы шарауашлықтың қалыптасу тарихы экономикалық детерминация негізі мен тарихи дамуы аясындағы бизнес теориясы мен практикасын оқып зерттейді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: қоғамдық өмірдің экономикалық саласын зерттеудегі, негізгі теориялық тәсілдерді, шаруашылық философиясын, қоғам дамуы мен модернизация теориясын - игеруі керек: қоғамның әлеуметтік саласын талдау мақсатында теориялық білімді қолдану, бизнестің дамуыынң концептуалдық негізін анықтау және талдау; - қабілетке ие болу: қазірігі қазақ қоғамының экономикалық саласындағы өзекті мәселелерін талдау;

Бизнес философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: Жалпы шаруашлықытың қалыптасу теориясы шеңберінде және қазіргі координация мен субординация тұрғысындағы бизнес негізі, принциптері, теориясы мен практикасының философиялық мәнін ашу. Мазмұны: Курс шаруашылық философиясы мен бизнес философиясын қарастыруға араналған. Курсты меңгеру нәтижесінде жалпы шарауашлықтың қалыптасу тарихы экономикалық детерминация негізі мен тарихи дамуы аясындағы бизнес теориясы мен практикасын оқып зерттейді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: қоғамдық өмірдің экономикалық саласын зерттеудегі, негізгі теориялық тәсілдерді, шаруашылық философиясын, қоғам дамуы мен модернизация теориясын - игеруі керек: қоғамның әлеуметтік саласын талдау мақсатында теориялық білімді қолдану, бизнестің дамуыынң концептуалдық негізін анықтау және талдау; - қабілетке ие болу: қазірігі қазақ қоғамының экономикалық саласындағы өзекті мәселелерін талдау;

Бұқаралық ақпарат пен коммуникация құралдары әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: қоғамның әлеуметтік құрылымдары мен әртүрлі деңгейдегі ақпарат жүйелерінің өзара байланысынатеориялық және методологиялық дәйектеме беру, сонымен бірге өзара және жаппай коммуникациядағы әлеуметтік маңызды ақпаратты дұрыс беруге әсер ететін факторларды анықтау. Мазмұны:Курс студенттерде ақпараттық кеңістіктің жаһандану жағдайындағы коммуникативтік процесстерді зерттеу қабылетін қалыптастыруға бағытталған, коммуникативтік процесстерді зерттеудің негізгі әдістерімен таныстыру, коммуникативті менеджмент саласында практикалық біліктілікке ие болу. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: социокоммуникацияның негізгі терминдары мен ұғымдары, жаппай коммуникацияның қоғамдағы рөлі мен қызметтері; - игеруі керек: коммуникацияның әлеуметтік доминанттарын көрсету, әртүрлі деңгейдегі ақпараттық жүйелердің ерекшелігін олардың әлеуметтік маңыздылығы бойынша анықтау, алынған білім негізінде қазіргі ақпараттық саясатқа талдау жасау; -қабілетке ие болу: іскерлік және ғылыми ортада нәтижелі өзара коммуникация, әлеуметтік коммуникацияның жалпы ғылыми, арнайы зерттеу әдістерін қолдану;

Дәлелдеу тәжірибесі және теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Философия және әлеуметтік таным әдіснамасы» жеке білім траеториясы студенттердің ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, аналитикалық қабілеттерді және ғылыми-зерттеу қызметін дамыту. - білу керек: эпистемологияның моделінің негізін білу, рационалдық түсінігінің трансформациялау мінездемесін игеру, сананың ғылыми, ғылымға дейінгі әдістері мен формаларын білу, әлеуміттік-гуманитарлық білім тәсілдері мен оның өлшемділігін табу; - істей білу: - ғылыми мақалаларды жазу және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; кәсіпті терең білімді талап ететін ғылыми зерттеу барысында болатын тапсырмаларды шешу және тұжырымдау; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, оларды өзгерту және жаңа әдістерді жасау; заманауи теорияны ұғыну және оны анализдеу; жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық әдістеме негізінде практикада қолдану; - дағдылану: ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін өзіндік игеру; бұл бағытта терең білімді талап ететін ғылыми – зерттеу жүргізу барысында әдістемелік білімді қолдана білу.

Дәлелдеу тәжірибесі және теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Философия және әлеуметтік таным әдіснамасы» жеке білім траеториясы студенттердің ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, аналитикалық қабілеттерді және ғылыми-зерттеу қызметін дамыту. - білу керек: эпистемологияның моделінің негізін білу, рационалдық түсінігінің трансформациялау мінездемесін игеру, сананың ғылыми, ғылымға дейінгі әдістері мен формаларын білу, әлеуміттік-гуманитарлық білім тәсілдері мен оның өлшемділігін табу; - істей білу: - ғылыми мақалаларды жазу және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; кәсіпті терең білімді талап ететін ғылыми зерттеу барысында болатын тапсырмаларды шешу және тұжырымдау; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, оларды өзгерту және жаңа әдістерді жасау; заманауи теорияны ұғыну және оны анализдеу; жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық әдістеме негізінде практикада қолдану; - дағдылану: ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін өзіндік игеру; бұл бағытта терең білімді талап ететін ғылыми – зерттеу жүргізу барысында әдістемелік білімді қолдана білу.

Дәстүр және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: философиялық методология тұрғысынан қоғамның мәдени, саяси-әлеуметтік және саяси трансформациясы процесін қарастыру. Мазмұны: Курсты игеру барысында қоғамның әлеуметтік трансформациясының әртүрлі теориялары оқытылады, казақ философиясындағы дәстүр мне жаңашылдық, қазақ қоғамының әртүрлі салаларындағы модернизациялық процестерге тарихи және методологиялық талдау жасалады. Курсты игеру нітижесінде студенттер: - білуі керек: қазіргі қоғамның әртүрлі салаларындағы модернизациялық процестің ерекшеліктерін; - игеруі керек: алынған білімді қазіргі қоғамдық дамудың мәселелерін шешуде қолдана білу; - қабілетке ие болу: философиялық позицияларға шығармашылық талдау, ғылыми дискуссиялар мен диспуттар жүргізу;

Дәстүр және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: философиялық методология тұрғысынан қоғамның мәдени, саяси-әлеуметтік және саяси трансформациясы процесін қарастыру. Мазмұны: Курсты игеру барысында қоғамның әлеуметтік трансформациясының әртүрлі теориялары оқытылады, казақ философиясындағы дәстүр мне жаңашылдық, қазақ қоғамының әртүрлі салаларындағы модернизациялық процестерге тарихи және методологиялық талдау жасалады. Курсты игеру нітижесінде студенттер: - білуі керек: қазіргі қоғамның әртүрлі салаларындағы модернизациялық процестің ерекшеліктерін; - игеруі керек: алынған білімді қазіргі қоғамдық дамудың мәселелерін шешуде қолдана білу; - қабілетке ие болу: философиялық позицияларға шығармашылық талдау, ғылыми дискуссиялар мен диспуттар жүргізу;

Еуразияшылдық философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: еуразияшылдық концепциясына философиялық талдау жасау. Мазмұны: Еуразиялық философияның қалыптасуы және тарихы муралы мәліметтер береді. Тарихи сананың парадигмасы ретінде, қоғамның қазіргі дамуы мәселесін тарихи теориялар және еуразияшылдық тұрғысынан көрсетеді. Курсты меңгері нәтижесінде студенттер: - білуі керек: еуразияшылыдық философиясының негізгі принциптері мен ұғымдарын, XXғ. аяғы мен XXIғ. басындағы негізгі даму ерекшеліктерін. - игеруі керек: қоғамдық өмірдің, әлеуметтік философияның өзекті мәселелерін таладу. - қабілетке ие болу: тың деректермен, отандық және әлемдік философия тарихының әртүрлі салаларындағы материалдармен жұмыс жасау.

Еуразияшылдық философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: еуразияшылдық концепциясына философиялық талдау жасау. Мазмұны: Еуразиялық философияның қалыптасуы және тарихы муралы мәліметтер береді. Тарихи сананың парадигмасы ретінде, қоғамның қазіргі дамуы мәселесін тарихи теориялар және еуразияшылдық тұрғысынан көрсетеді. Курсты меңгері нәтижесінде студенттер: - білуі керек: еуразияшылыдық философиясының негізгі принциптері мен ұғымдарын, XXғ. аяғы мен XXIғ. басындағы негізгі даму ерекшеліктерін. - игеруі керек: қоғамдық өмірдің, әлеуметтік философияның өзекті мәселелерін таладу. - қабілетке ие болу: тың деректермен, отандық және әлемдік философия тарихының әртүрлі салаларындағы материалдармен жұмыс жасау.

Еурашылдық философияның тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Интерсубъективтілік философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Философия және әлеуметтік таным әдіснамасы» жеке білім траеториясы студенттердің ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, аналитикалық қабілеттерді және ғылыми-зерттеу қызметін дамыту. - білу керек: эпистемологияның моделінің негізін білу, рационалдық түсінігінің трансформациялау мінездемесін игеру, сананың ғылыми, ғылымға дейінгі әдістері мен формаларын білу, әлеуміттік-гуманитарлық білім тәсілдері мен оның өлшемділігін табу; - істей білу: - ғылыми мақалаларды жазу және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; кәсіпті терең білімді талап ететін ғылыми зерттеу барысында болатын тапсырмаларды шешу және тұжырымдау; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, оларды өзгерту және жаңа әдістерді жасау; заманауи теорияны ұғыну және оны анализдеу; жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық әдістеме негізінде практикада қолдану; - дағдылану: ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін өзіндік игеру; бұл бағытта терең білімді талап ететін ғылыми – зерттеу жүргізу барысында әдістемелік білімді қолдана білу.

Классикалық білім берудің философиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: тарихи-философиялық контекстегі білім философиясын терең оқып зерттеу. Мазмұы: Трихи даму аясындағы өазіргі білім саласының философиялық тұрғыдан дамуын көрсету. Классикалық еуропалық білімнің негізгі парадигмаларымен таныстыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: қазіргі білім философиясның маңызды әлеуметтік-философиялық және аксиологиялық мәселелерін; - игеруі керек: полемика мен дискуссия жүргізу, оқу және ғылыми мәселелерді шешу; - қабілетке ие болу: педагогикалық қызмет пен оқу барысында териялық білімді практикалық қолдану;

Коммуникативті кеңістің философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік-философиялық шеңбердегі коммуникация және коммуникациялық кеңістік феноменінің ұғымдары мен парадигмаларын зерттеу, негізгі коммуникативтік технологиялар мен таныстыру, адамның зердесі мен рухани бейнесін қалыптастырудағы олардың рөлін анықтау Мазмұны: Курс студенттерге билік саласында теориялық білімді қолдану қабылетін қалыптастыруда сонымен бірге білім алу, шығармашлық қабілеттерін ашу, сыни ойлау қабілетін қалыптастыру мәселелері бойынша септігін тигізеді. Курсты меігеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: коммуникативтік кеңістіктің негізгі кезеңдері мен формалары, коммуникация мен коммуникативтік мамандықтың іргелі ұғымдарын, олардың заңдылықтары мен бұқарамен жұмыс жасау принциптерін; - игеруі керек: арнайы және оқу құралдарымен жұмыс жасау, полемик амен дискуссия жүргізу;; - қабілетке ие болу: оқу және ғылыми мәселелердің шығармашылық шешімін табу, өзіндік көзқарасты қалыптастыру және дәлеледеу;

Коммуникативті кеңістің философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік-философиялық шеңбердегі коммуникация және коммуникациялық кеңістік феноменінің ұғымдары мен парадигмаларын зерттеу, негізгі коммуникативтік технологиялар мен таныстыру, адамның зердесі мен рухани бейнесін қалыптастырудағы олардың рөлін анықтау Мазмұны: Курс студенттерге билік саласында теориялық білімді қолдану қабылетін қалыптастыруда сонымен бірге білім алу, шығармашлық қабілеттерін ашу, сыни ойлау қабілетін қалыптастыру мәселелері бойынша септігін тигізеді. Курсты меігеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: коммуникативтік кеңістіктің негізгі кезеңдері мен формалары, коммуникация мен коммуникативтік мамандықтың іргелі ұғымдарын, олардың заңдылықтары мен бұқарамен жұмыс жасау принциптерін; - игеруі керек: арнайы және оқу құралдарымен жұмыс жасау, полемик амен дискуссия жүргізу;; - қабілетке ие болу: оқу және ғылыми мәселелердің шығармашылық шешімін табу, өзіндік көзқарасты қалыптастыру және дәлеледеу;

Күнделіктіліктің құрылымындағы адам
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Философия және әлеуметтік таным әдіснамасы» жеке білім траеториясы студенттердің ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, аналитикалық қабілеттерді және ғылыми-зерттеу қызметін дамыту. - білу керек: эпистемологияның моделінің негізін білу, рационалдық түсінігінің трансформациялау мінездемесін игеру, сананың ғылыми, ғылымға дейінгі әдістері мен формаларын білу, әлеуміттік-гуманитарлық білім тәсілдері мен оның өлшемділігін табу; - істей білу: - ғылыми мақалаларды жазу және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; кәсіпті терең білімді талап ететін ғылыми зерттеу барысында болатын тапсырмаларды шешу және тұжырымдау; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, оларды өзгерту және жаңа әдістерді жасау; заманауи теорияны ұғыну және оны анализдеу; жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық әдістеме негізінде практикада қолдану; - дағдылану: ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін өзіндік игеру; бұл бағытта терең білімді талап ететін ғылыми – зерттеу жүргізу барысында әдістемелік білімді қолдана білу.

Күнделіктіліктің құрылымындағы адам
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Философия және әлеуметтік таным әдіснамасы» жеке білім траеториясы студенттердің ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, аналитикалық қабілеттерді және ғылыми-зерттеу қызметін дамыту. - білу керек: эпистемологияның моделінің негізін білу, рационалдық түсінігінің трансформациялау мінездемесін игеру, сананың ғылыми, ғылымға дейінгі әдістері мен формаларын білу, әлеуміттік-гуманитарлық білім тәсілдері мен оның өлшемділігін табу; - істей білу: - ғылыми мақалаларды жазу және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; кәсіпті терең білімді талап ететін ғылыми зерттеу барысында болатын тапсырмаларды шешу және тұжырымдау; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, оларды өзгерту және жаңа әдістерді жасау; заманауи теорияны ұғыну және оны анализдеу; жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық әдістеме негізінде практикада қолдану; - дағдылану: ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін өзіндік игеру; бұл бағытта терең білімді талап ететін ғылыми – зерттеу жүргізу барысында әдістемелік білімді қолдана білу.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстан өркениеті философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заман философиясының заманауи тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы аксиологиялық теориялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік зерттеуді жүргізудің әдістері мен техникасы туралы білімді жүйелеу; ғылыми-зерттеу қызметінің негізіг әдістерімен танысу және меігеру. Мазмұны: Курс практикалық бағытта және қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді зерттеудің ранайы әдістерін терең зерттейді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: әлеуметтік зерттеуді ұйымдастырудың қазіргі әдістерінің ерекшелігін; - игеруі керек: белгілі бір мәселе бойынша жалпы ғылыми және әлеуметтік әдістерді қолдану; қазірігі таңда қоғамды әлеуметтік және философиялық талдаудың мәселелерін тұжырымдау және шешу; - қабылетке ие болу: пәнаралық зерттеулердің әдістерін қолдана отыра микро және макро әлеуметтік процестерді талдау;

Қазіргі заманғы қоғам философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: қоғам мәселерін адам философиясның негізгі мәселесі ретінде зерттеу Мазмұны: Курс әлеуметтік-философиялық мәселелермен таныстырады,қоғам феномені мәнін теориялық және тарихи-философиялық аспектіде ашады. Философия және қазіргі философия тарихындағы қоғам мәселесін қозғайды. Курсты меңгеру нәижесінде студенттер: - білуі керек: философия тарихындағы негзігі қоғам үлгілерін, қоғам мәселесінің қазіргі тұжырымдары; - игеруі керек: ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын шығармашлық мәселелерді тұжырымдау және шешу, қазіргі социомәдени жағдайды дұрыс қабылдау; - қабылетке ие болу: өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмысын, философиялық рефлексия жүргізу,әлеуметтік философия мәселелерін шешуде методикалық және методологиялық білім қолдану;

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Логика және диалектика тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: логикалық және диалектикалық ойдың негізгі концепцияларын талдау. Мазмұны: Логика мен диалектика тарихы логикалық және диалектикалық ойдың даму заңдылықтарын зерттейді. Логика мен диалектика тарихы диалектикалық концепцияның қалыптасуының логикалық заңдылықтарын зерттейді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: логикалық зерттеудің негізгі концепцияларын, дилектика дамуының негізгі кезеңдерін; - игеруі керек: әртүрлі логикалық концепцияларды ажырату; логикалық ой дамуының негізгі кезеңдерін анықтау; дилектикалық концециялардың айырмашылығын анықтау; - қабылетке ие болу: логикалық мәселелерді сыни талдау үшін қажет материалдарды іздеу және сараптау; диалектикалық концепциялар тарихына сыни талдау жасау үшін сатериалдар іздей және сараптау;

Логика және диалектика тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: логикалық және диалектикалық ойдың негізгі концепцияларын талдау. Мазмұны: Логика мен диалектика тарихы логикалық және диалектикалық ойдың даму заңдылықтарын зерттейді. Логика мен диалектика тарихы диалектикалық концепцияның қалыптасуының логикалық заңдылықтарын зерттейді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: логикалық зерттеудің негізгі концепцияларын, дилектика дамуының негізгі кезеңдерін; - игеруі керек: әртүрлі логикалық концепцияларды ажырату; логикалық ой дамуының негізгі кезеңдерін анықтау; дилектикалық концециялардың айырмашылығын анықтау; - қабылетке ие болу: логикалық мәселелерді сыни талдау үшін қажет материалдарды іздеу және сараптау; диалектикалық концепциялар тарихына сыни талдау жасау үшін сатериалдар іздей және сараптау;

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Медицина және спорт философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: антропологиялық проблематиканың жеке аспектінің адамның биологиялық және әлеуметтік жағын философиялық контекстінде қарастыру. Мазмұны: медицинаның әлеуметтік-философиялық аспекттері тарихи-философиялық және теориялық бағытта қарастырылады. Курстың мақсаттарына медицинаның философиялық негіздерін антропологиялық контекстінде қарастыру кіреді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: медицина мен спорттың философиялық негіздерін; - міндетті: адам болмысының іргелі қарама-қайшылықтары адамның күнделікті болмыс тәжірибесі негізінде талданады. - тәжірибелі талдау жасай алу: жалпы бірегей әлеуметтік көріністердің процестерін біріккен нәтижесін табиғи тұрғыдан қарастыру.

Метаантропология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Философия және әлеуметтік таным әдіснамасы» жеке білім траеториясы студенттердің ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, аналитикалық қабілеттерді және ғылыми-зерттеу қызметін дамыту. білу керек: эпистемологияның моделінің негізін білу, рационалдық түсінігінің трансформациялау мінездемесін игеру, сананың ғылыми, ғылымға дейінгі әдістері мен формаларын білу, әлеуміттік-гуманитарлық білім тәсілдері мен оның өлшемділігін табу; істей білу: - ғылыми мақалаларды жазу және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; кәсіпті терең білімді талап ететін ғылыми зерттеу барысында болатын тапсырмаларды шешу және тұжырымдау; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, оларды өзгерту және жаңа әдістерді жасау; заманауи теорияны ұғыну және оны анализдеу; жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық әдістеме негізінде практикада қолдану; дағдылану: ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін өзіндік игеру; бұл бағытта терең білімді талап ететін ғылыми – зерттеу жүргізу барысында әдістемелік білімді қолдана білу.

Метаантропология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Философия және әлеуметтік таным әдіснамасы» жеке білім траеториясы студенттердің ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, аналитикалық қабілеттерді және ғылыми-зерттеу қызметін дамыту. білу керек: эпистемологияның моделінің негізін білу, рационалдық түсінігінің трансформациялау мінездемесін игеру, сананың ғылыми, ғылымға дейінгі әдістері мен формаларын білу, әлеуміттік-гуманитарлық білім тәсілдері мен оның өлшемділігін табу; істей білу: - ғылыми мақалаларды жазу және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; кәсіпті терең білімді талап ететін ғылыми зерттеу барысында болатын тапсырмаларды шешу және тұжырымдау; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, оларды өзгерту және жаңа әдістерді жасау; заманауи теорияны ұғыну және оны анализдеу; жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық әдістеме негізінде практикада қолдану; дағдылану: ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін өзіндік игеру; бұл бағытта терең білімді талап ететін ғылыми – зерттеу жүргізу барысында әдістемелік білімді қолдана білу.

Музыка және театр философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: музыка феноменын жалпы адамзат санасы мен мәдениетінің дамуының аспектісі ретінде қарастыру. Мазмұны: XXғ. Музыка мен театрдың дамуына және әлеуметтік-мәдени маңыздылығына назар аударыладаы. Музыкаға байланысты философиялық концепциялардың даму тарихы және драма теориясы көрсетілдеі. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: музыканы түсінудің философиялық концепциясының даму тарихы мен драма теориясы; - игеруі керек: музыканы философиялық талдау мәселелерін талдау мәселесін тұжырымдау және шешу; - қабілетке ие болу: өз бетімен ғылыми-зерттеу және ғылыми-методикалық қызметпен айналысу;

Музыка және театр философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: музыка феноменын жалпы адамзат санасы мен мәдениетінің дамуының аспектісі ретінде қарастыру. Мазмұны: XXғ. Музыка мен театрдың дамуына және әлеуметтік-мәдени маңыздылығына назар аударыладаы. Музыкаға байланысты философиялық концепциялардың даму тарихы және драма теориясы көрсетілдеі. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: музыканы түсінудің философиялық концепциясының даму тарихы мен драма теориясы; - игеруі керек: музыканы философиялық талдау мәселелерін талдау мәселесін тұжырымдау және шешу; - қабілетке ие болу: өз бетімен ғылыми-зерттеу және ғылыми-методикалық қызметпен айналысу;

Ойлау проблемасы: философиялық-тарихи дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: тарихи-философиялық контекстегі әлеуметтік эпистемология мәселелерін қарастыру. Мазмұны: Қзаіргі филососфияның негізгі парадигмаларын методологиялық тұрғыдан қарастыру. Қазіргі эпистемология, сана және ойлау мәселелелрі жайлы терең түсінік береді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: тарихи философиялық дискурс контекстіндегң сана мен ойлау мәселесін - ғылыми-зерттеу жұмысы барысында пайда болатын шығармашылық мәселелердің шешімін табу; - қабылетке ие болу: ғылыми- объективтік ақиқаттылық негізінде диалог пен өзара түсінушілікке бағытталған жеке позицияны қалыптастыру,

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Саналылық пен бейсаналылық философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Әлеуметті философия» жеке білім траекториясының мақсаты әлеуметтік философиялық білім парадигмасы мен мазмұнын меңгерту, рөлін айқындау, адамның интеллектуалдық, кәсіби және адамгершілік қасиетін қалыптастыру. - білу керек: әлеуметтік философияның негізгі кезеңдерін, әлеуметтік-философиялық теорияның бастапқы мазмұнын, әлеуметтік-гуманитарлық таным ретінде, оның мәселелері мен заңдылықтарын меңгерту; философия тілінің мәселелерін, бизнес философиясы, саяси философиясын меңгерту; - істей білу: ғылыми мақаларды жазу, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; демократиялық қоғамға бағытталған идеяларға, демократиялық қоғамның өмір стиліне бағытталу; тарихи эволюция заңдылығына негізделе отырып тарихи факторларды зерттеу; тарихи процестерді зерттеу барысында аналитикалық және аксиологиялық бағытта игеру; - дағдылану: әлеуметтік-гуманитарлық әдістемелерді қолдана отырып, қоғам мен адамның табиғи танымын игеру; әлеуметтік таным саласында ақпараттық технологияларды меңгеру, табиғи және әлеуметтік процестер принциптерін зерттеу барысында қолдана білу.

Саналылық пен бейсаналылық философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Әлеуметті философия» жеке білім траекториясының мақсаты әлеуметтік философиялық білім парадигмасы мен мазмұнын меңгерту, рөлін айқындау, адамның интеллектуалдық, кәсіби және адамгершілік қасиетін қалыптастыру. - білу керек: әлеуметтік философияның негізгі кезеңдерін, әлеуметтік-философиялық теорияның бастапқы мазмұнын, әлеуметтік-гуманитарлық таным ретінде, оның мәселелері мен заңдылықтарын меңгерту; философия тілінің мәселелерін, бизнес философиясы, саяси философиясын меңгерту; - істей білу: ғылыми мақаларды жазу, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; демократиялық қоғамға бағытталған идеяларға, демократиялық қоғамның өмір стиліне бағытталу; тарихи эволюция заңдылығына негізделе отырып тарихи факторларды зерттеу; тарихи процестерді зерттеу барысында аналитикалық және аксиологиялық бағытта игеру; - дағдылану: әлеуметтік-гуманитарлық әдістемелерді қолдана отырып, қоғам мен адамның табиғи танымын игеру; әлеуметтік таным саласында ақпараттық технологияларды меңгеру, табиғи және әлеуметтік процестер принциптерін зерттеу барысында қолдана білу.

Социосинергетиканың философиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: қазіргі қоғамды талдауда синергетикалық методология мүмкіндіктерін пайдалану Мазмұны: Курс социосинергетиканың негізгі мәселелерін әлеуметтік философияның парадигмасы ретінде көрстеді. Әлеуметтік прцестерді жобалауда синергетика теориясымен болжауды қолдану мүмкіндіктерін қарастырады. Курсты меңгеу нәтижесінде студенттер: - білуі керек: социосинергетиканың философиялық аспектілерін, синергетика әдістері мен әдіснамасын; - игеруі керек: ғылыми қызмет барысында туындайтын шығармашылық мәселелерді тұжырымдау және шешу; - қабілетке ие болу: ғылыми ақаиқат шеңберінде диалог пен өзара келісімге негізделген өзіндік объективті көзқарас қалыптастыру.

Социосинергетиканың философиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: қазіргі қоғамды талдауда синергетикалық методология мүмкіндіктерін пайдалану Мазмұны: Курс социосинергетиканың негізгі мәселелерін әлеуметтік философияның парадигмасы ретінде көрстеді. Әлеуметтік прцестерді жобалауда синергетика теориясымен болжауды қолдану мүмкіндіктерін қарастырады. Курсты меңгеу нәтижесінде студенттер: - білуі керек: социосинергетиканың философиялық аспектілерін, синергетика әдістері мен әдіснамасын; - игеруі керек: ғылыми қызмет барысында туындайтын шығармашылық мәселелерді тұжырымдау және шешу; - қабілетке ие болу: ғылыми ақаиқат шеңберінде диалог пен өзара келісімге негізделген өзіндік объективті көзқарас қалыптастыру.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тіл философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: тілді философиялық талдаудың ерекшеліктері жайлы нақты түсінік беру. Мазмұны: Классикалық және қазіргі заманғы философиялық мәтіндер негізінде философияның лингвистикалық мәселесі қарастырылады. Басты зерттеу объектісі ретінде тіл мәселесін қарастыратын философия, яғни аналитикалық философия, қазіргі философиялық герменевтика, феноменология қарастырылады, сонымен қатар классикалық мәтіндерге баса назар аударылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: тіл философиясының іргелі методологиялық аппаратын; - игеруі керек: демократиялық қоғам құндылықтарын және демократиялық қоғамдағы өмір сүру стилін тану; - қабілетке ие болу: тіл философиясының іргелі түсініктерін және қазірігі қоғамдағы коммуникация принциптерін қолдана білу.

Тіл философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: тілді философиялық талдаудың ерекшеліктері жайлы нақты түсінік беру. Мазмұны: Классикалық және қазіргі заманғы философиялық мәтіндер негізінде философияның лингвистикалық мәселесі қарастырылады. Басты зерттеу объектісі ретінде тіл мәселесін қарастыратын философия, яғни аналитикалық философия, қазіргі философиялық герменевтика, феноменология қарастырылады, сонымен қатар классикалық мәтіндерге баса назар аударылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: тіл философиясының іргелі методологиялық аппаратын; - игеруі керек: демократиялық қоғам құндылықтарын және демократиялық қоғамдағы өмір сүру стилін тану; - қабілетке ие болу: тіл философиясының іргелі түсініктерін және қазірігі қоғамдағы коммуникация принциптерін қолдана білу.

Уақыт философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: уақыт феноменын адам болмысының формасы және әлеуметтік таным мен әлеуметтік жобалау шарты ретінде қарастыру.. Мазмұны: Курс табиғи және әлеуметтік ортаның тіршілік формасы ретіндегі уақыт феномені мәселесімен таныстырады. Уақыт мәселесінің қалыптасу тарихымен, оның қазіргі философиядағы негізгі аспектілерімен таныстырады және әлеуметтік территорияландырудағы уақыт мәселесінің алатын орнын оқып зерттейді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: философия тарихындағы уақыт мәселесін, уақыт мәселесін талдаудағы тарихи және философиялық көзқарастардың айырмашылығын; уақыт мәселесін талдаудағы соңғы әдістер; - игеруі керек: әлеуметтік-философиялық территорияландыру барысында туындайтын мәселелерді тұжырымдау және шешу; уақытты зерттеу әдістерін таңдай білу, социо- гуманитарлық білім саласындағы уақыт мәселесінің әртүрлі аспектілерін талдау; - қабілетке ие болу: қазіргі философияның әртүрлі бағыттарында өз бетімен ғылыми-зерттеу және ғылыми –методикалық жұмыс жүргізу; ғылыми зерттеуде методикалық білімді қолдану;

Уақыт философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: уақыт феноменын адам болмысының формасы және әлеуметтік таным мен әлеуметтік жобалау шарты ретінде қарастыру.. Мазмұны: Курс табиғи және әлеуметтік ортаның тіршілік формасы ретіндегі уақыт феномені мәселесімен таныстырады. Уақыт мәселесінің қалыптасу тарихымен, оның қазіргі философиядағы негізгі аспектілерімен таныстырады және әлеуметтік территорияландырудағы уақыт мәселесінің алатын орнын оқып зерттейді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: философия тарихындағы уақыт мәселесін, уақыт мәселесін талдаудағы тарихи және философиялық көзқарастардың айырмашылығын; уақыт мәселесін талдаудағы соңғы әдістер; - игеруі керек: әлеуметтік-философиялық территорияландыру барысында туындайтын мәселелерді тұжырымдау және шешу; уақытты зерттеу әдістерін таңдай білу, социо- гуманитарлық білім саласындағы уақыт мәселесінің әртүрлі аспектілерін талдау; - қабілетке ие болу: қазіргі философияның әртүрлі бағыттарында өз бетімен ғылыми-зерттеу және ғылыми –методикалық жұмыс жүргізу; ғылыми зерттеуде методикалық білімді қолдану;

Уақыт-әлеуметтік кеңістік және номадизм мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтің кеңістік болмысының әлеуметтік және антропологиялық қасиеттерін қарастыру, номадизм мәселесі тұрғысындағы әлеуметтік кеңістік пен уақыттың өзіндік ерекшелігін. Мазмұны: курсты меңгеру барысында студенттер түркі білім философиясының теориялық концециялық негізін қарастырады. Социогуманитарлық білімнің пәні, нысаны мен субъектісінің өзіндік ерекшелігі туралы түсінік береді, әлеуметтік кеңістіктің ақпараттық кеңістікпен байланысы туралы және философиялық методологияның кеңістік-уақыттық негізі жайлы мәліметтер алады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: номадтық мәдениеттің негізіг әлеуметтік-методологиялық парадигмаларын, ерекшеліктерін; - игеруі керек: философиялық мәтіндермен жұмыс жасау, оларды қазіргі заманның өзекті әлеуметтік мәселелерін шешуде қолдана білу; - қабілетке ие болу: қазақ және түрік философиясының терминологиясы мен ұғымдарымен жұмыс жасау;

Уақыт-әлеуметтік кеңістік және номадизм мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: әлеуметтің кеңістік болмысының әлеуметтік және антропологиялық қасиеттерін қарастыру, номадизм мәселесі тұрғысындағы әлеуметтік кеңістік пен уақыттың өзіндік ерекшелігін. Мазмұны: курсты меңгеру барысында студенттер түркі білім философиясының теориялық концециялық негізін қарастырады. Социогуманитарлық білімнің пәні, нысаны мен субъектісінің өзіндік ерекшелігі туралы түсінік береді, әлеуметтік кеңістіктің ақпараттық кеңістікпен байланысы туралы және философиялық методологияның кеңістік-уақыттық негізі жайлы мәліметтер алады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: номадтық мәдениеттің негізіг әлеуметтік-методологиялық парадигмаларын, ерекшеліктерін; - игеруі керек: философиялық мәтіндермен жұмыс жасау, оларды қазіргі заманның өзекті әлеуметтік мәселелерін шешуде қолдана білу; - қабілетке ие болу: қазақ және түрік философиясының терминологиясы мен ұғымдарымен жұмыс жасау;

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Философия тарихындағы адам проблемасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс ежелден қазіргі күнге дейінгі қазақ және әлемдік философиядағы антропологиялық идеялардың мазмұнымен таныстыруға бағытталған. Мазмұны: Адамның табиғаты мен болмысын анықтау мәселесі жайындағы қазақ және түрік философтарының көзқарастары қарастырылады, табиғи және әлеуметтік қатынастардағы оның орны мен мүмкіндіктерін. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: адамның табиғаты мен болмысын анықтау мәселесіне деген философтардың көзқарасын; - игеруі керек: ұлттық мәдениеттің антропологиялық феномендеріне философиялық талдау жасау; - қабілетке ие болу: компаративистикалық методология тұрғысынан қазіргі социомәдени жағдайды түсіну;

Философия тарихындағы адам проблемасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: курс ежелден қазіргі күнге дейінгі қазақ және әлемдік философиядағы антропологиялық идеялардың мазмұнымен таныстыруға бағытталған. Мазмұны: Адамның табиғаты мен болмысын анықтау мәселесі жайындағы қазақ және түрік философтарының көзқарастары қарастырылады, табиғи және әлеуметтік қатынастардағы оның орны мен мүмкіндіктерін. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: адамның табиғаты мен болмысын анықтау мәселесіне деген философтардың көзқарасын; - игеруі керек: ұлттық мәдениеттің антропологиялық феномендеріне философиялық талдау жасау; - қабілетке ие болу: компаративистикалық методология тұрғысынан қазіргі социомәдени жағдайды түсіну;

Философиялық емес формадағы философия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: «Философия және әлеуметтік таным әдіснамасы» жеке білім траеториясы студенттердің ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, аналитикалық қабілеттерді және ғылыми-зерттеу қызметін дамыту. білу керек: эпистемологияның моделінің негізін білу, рационалдық түсінігінің трансформациялау мінездемесін игеру, сананың ғылыми, ғылымға дейінгі әдістері мен формаларын білу, әлеуміттік-гуманитарлық білім тәсілдері мен оның өлшемділігін табу; істей білу: - ғылыми мақалаларды жазу және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискуссияларға қатысу; кәсіпті терең білімді талап ететін ғылыми зерттеу барысында болатын тапсырмаларды шешу және тұжырымдау; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, оларды өзгерту және жаңа әдістерді жасау; заманауи теорияны ұғыну және оны анализдеу; жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық әдістеме негізінде практикада қолдану; дағдылану: ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін өзіндік игеру; бұл бағытта терең білімді талап ететін ғылыми – зерттеу жүргізу барысында әдістемелік білімді қолдана білу.

Философиялық ойлау мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: рухани әлеуметтік дамудың өзекті мәселелеріне байланысты ойлу мәдениетінің мәнін оқып зерттеу. Мазмұны: Курс студенттерді классикалық және постклассикалық философиядағы ойлау парадигмаларымен таныстырады, адамның рухани дүниесін қалыптастырудағы ойлау мәдениетінің алатын орны сонымен бірге философиялқы ойдағы философиялық ойлау мәдениетінің мазмұндық ерекшеліктерін оқып зерттеуге бағытталған. Курсты меңгеру нітижесінде студенттер: - білуі керек: философия тарихындағы ойлау мәдениеті дамуының негізгі тарихи парадигмаларын және ойлау мәдениеті мәселесін; - игеруі керек: ойлау мәселесі мен философиялық ойлау мәдениеті мәселесіне арналған классикалық және постклассикалық философияның мәтіндерімен өз бетімен жұмыс жасау; - қабілетке ие болу: қоғамдық және жеке өмірдің әртүрлі саласарында жасампаз ойлау қабылетін қолдану;

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Шығармашылық философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттір: адамға философиялық талдау жүргізудің негізі ретінде шығармашылық мәселесін зерттеу. Мазмұны: Курсты меңгеру барысында студенттер адамды философиялық талдау мәселесімен және теориялық, тарихи-философиялық аспектідегі шығармашылық феноменымен таныстырады. Адам болмысының онтологиялық сипатамасы ретіндегі шығармашылық мәселесі туралы түсінік береді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: философия тарихындағы шығармашылық мәселесін шешудегі негізгі әдістер, шығармашылық ойлау принциптері, шығармашлық проблемасының қазіргі заманғы теориялары; - игеруі керек: ғылыми-кәсіптік қызмет барысында туындайтын шығармашлық мәселелерді тұжырымдау және шешу, шығармашылық міндеттерді қалыптастыру және шешу қазіргі социо-мәдени жағдайды жасампаздық шығармашылықпен қабылдау; - қабілетке ие болу: өз бетімен ғылыми-зерттеу қызметін, философиялық рефлексия жүзеге асыру, ғылыми және жеке шығармашылық мәселелерін талдауда методологиялық, методикалық білім қолдану;

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Эстетика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген