Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Мәдениеттану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN, 2017 (Austria, Vienna)
Бағдарлама: 5В020400-Мәдениеттану
Оқу деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: ЕНТ, профилдік пәндер «Тарих», «Ағылшын тілі»
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
«Мәдениеттану» мамандығы бойынша бакалавр келесідегідей кәсіби қызметке дайындалады:
• Масс-медиа, арт-менеджмент, музей-кітапханалық жұмыс, баспа ісі, оқытушылық , бизнес пен саясат қызметтеріндегі кәсіби маман;
• Референт, ғылыми-ізденушілік және жобалық дайындаулардың менеджері, мәдени мұраны сақтаушы;
• Тарих пен мәдениеттегі ескерткіштерді сақтау мен мәдениетті басқару мемлекеттік немесе қоғамдық ұйымдардағы кәсіби маман;
• Музей қызметкері, өнертанушы, медиа жобалардың редакторы, музыкалық, театралдық, телевизиялық критик.
• Әлеуметтік-мәдени саладағы менеджер, бизнес-мәдениеттанушы
Профилді пәндер:
• Дүниежүзілік тарих
• Адам және қоғам
• Ағылшын тілі
• Қазақстан тарихы
Білім беру ерекшеліктері:
• Мәдениеттану саласында базалық теоретичкалық және әдіснамалық дайындық;
• Ғылыми мәселелерді дұрыс шеші жолдарын дамыту;
• Әлеуметтік-мәдени зерттеулер теориясы мен әдіснамасындағы жобалау, ұйымдастыру және басқару дағдыларын қалыптастыру;
• Заманауи технологияларды пайдала отырып мәселелерді шешу үшін қажетті тәсілдерді үйрету, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін ғылыми қызметте қолдана білу;
• Өзіндік өсу мен даму үшін, өзіне қажетті мәселені шешу үшін критикалық және шығармашылық ойлау дағдысын қалыптастыру, мәдениаттанулық мәселелерді шешу барсында жоғарғы дәрежедегі әлеуметтік және кәсіби адаптацияға бейімі бар бәсекеге қабілетті тұлға екенін сезіндіру.
Халықаралық байланыс: бакалаврлар серіктес ЖОО Хань-Янь (Корея) университетінде блімі алуға мүмкіндігі бар.
Тәжірибе мен болашақтағы жұмыс істеу мүмкіндігі бар орындар: әкімдіктегі мәдениет пен тілдерді дамыту бөлімшелері, мемлекеттік және мемелкеттік емес мәдени институттар, телевидение, газеттер, журнал, театр, музей, колледждар, баспа үйлері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мәдениеттану
Мамандық шифры
5B020400
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Дүниежүзі тарихы
Бейіндік пән
Дүниежүзі тарихы
Өту балы
ҚАЗ
112
ОРЫС
111

пәндер

XX ғасырдағы Абстракционизм мен Конструктивизм
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

XX ғасырдағы Европалық мәдениет және қоғам
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Антика мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: құралым бас тамашаның және білімнің студенттерінің туралы антикалық мәдениеттің серпінділігінің өзгешеліктерінде. Айтылмыш тәртіптің оқытылу негізгі жағдайдың, алғышарттардың, антикалық әлемнің мәдениетінің табысының мінездемесін болжайды. Мазмұны: студентті антикалық мәдениеттің проблемалық контекстімен таныстыру; студентті антикалық мәдениеттің табыстарына қатыстыру;белгілердің, антикалық кодтардың анализы; антикалық мәдениеттің паттернінің анализы. Аталмыш курс параллель: "архаиканың " ескі әлемнің мәдениетінің" мәдениеті" тәртіптермен оқылады. білу: антикалық әлемнің мәдениетінің негізгі табыстарын; мәдениеттің символизациясының әдіс-айлалары және антикалық мәдениеттің негізгі паттерндерін; антикалық әлемнің мәдениетінің серпінділігінің негізгі кездерін. істей алу: негіздік, бұлақты ұғымдармен, жасаушы қағидалы негізді антикалық әлемнің мәдениетінің проблематикасының түсінушілігі үшін; антикалық мәдениеттің компаративисттық анализын дүниежүзілік мәдениеттің дамуының сырттың кездерімен жасау. қасиеттерге ие болу: негізгі ұғымның, антикалық мәдениеттің терминінің сөздігімен; антикалық мәдениеттің серпінділігінің негізгі бағыттауыштарымен танысу.

Архаикалық мәдениет
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: Студенттерді архаикалық мәдениетпен, мәдени-тарихи алғышарттары мен адам пайда болу негіздерімен таныстыру. Архаикалық дәуірдің материалды және рухани мәдениетінің кезеңдерін сипаттау және меңгеру. Мазмұны: айтылмыш тәртіп студенттерді алғашқы мәдениеттің негізгі кездерімен, мәдениеттің және адамның рухани құндылықтарымен бірінші артефактінің пайда болуымен таныстырады. білу: архаиканың мәдениетінің қалыптасу кезеңдерін; архаиканың мәдениетінің адамзаттың рухани және материалдық мәдениетінде орын алуын; істей алу: бағдарлама аралық проблематикада архаиканың мәдениетінің құрылыміына, мәдени институттардың және үдерістердің; өздігінен-өзі мәдениетті фактордың ықпалының сұрақтарында қара- индивидтың тәртібіне; қасиеттерге ие болу: білімнің және ұсталықтың практикалық игерушілігінің арада сұрақтарда есеп өзгешелік түрлі индивидтың мәдениетті тәртібі және ұжымдардың қазіргі қоғамның пайда болу шарттарында.

Әлем мәдениетінің тарихы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән бірнеше маңызды мақсаттарға жетуге бағытталған: студенттердің бойында гуманистік дүниетаным қалыптастыру, кәсіби шеберлікке бастайтын жоғары танымдық сапа қалыптастыру, жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда мәдени даму ерекшеліктерін жаңа тұрғыдан қабылдауға үйрету. Мәдениеттануды ғылым ретінде қабылдай отырып, түрлі мәдени теориялар арасындағы байланыс ерекшеліктерін меңгеруге оқыту. – өзге мәдениет, тіл және дін өкілдерін құрметтеуге, олармен тығыз қатынас орната білуге; – жалпы адамзаттық құндылықтарды игеруге және оны сақтауға; – білім алуға және оны дамытуға, кәсіби жетілдіруге; – өзге мәдениет өкілдерімен диалог орната білуге баулиды.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Ежелгі дәуір мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері : аумақтау және білімнің дамуы туралы тарихи және мәдениетті үдерістің дамуының заңдылығы, үлгінің және әлемнің көркем шағылыс ұстаным туралы тарихи айнығыштық, біртұтас тіл табу тарихы және ескі әлем мәдениет түсіну, зейін құралым өзгешелік және өнердің әр түрлі түрлерінің тарихи-мәдени контексті. Мазмұны: білімнің және икемділіктің Ежелгі әлем мәдениеті төңірегінде қалыптасуы және жинақталуы,тарихтың және ежелгі әлем мәдениетінің облыстарын,ежелгі өркениеттің әлеуметтік-тарихи оқудың приципі және ежелгі өркениет мәдениетіндегі көрінісі. білу: мәдениеттің ескі өркениет заманында дамуы, ескі қоғамның дамуының негізгі заңдылықтары, өркениеттің және ежелгі халықтың дамуындағы ерекше және ортақ белгілері. істей алу: Ежелгі әлемнің мәдениеті дамуының хронологиялық шеңбер ауқымдарын білу, фактологияның материалымен жұмыс істеу. Қаиеттерге ие болу: жазба тарихи бастаулармен жұмыстар, және деректі мінез және оларға критикалық қатынастар, оларға субъективизм және біржақтылық басын ашу, және де кешенді оның игерілуі.

Жаңа Заман мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: батысшыл Европаның XVIIғ. мәдениетінің байқауы - жаңа өндірістік қатынастың болу уақыты, алғышартпен XVғ. ұлы географиялық ашылымдары – XVIғ. болды; еуро мәдениеттің антропоцентрикалық мінезінің қарастыру, тұлғаның еркіндігінің, еуро мәдениеттің, полицентризм абыздың инновациялық мінезін. Мазмұны: аталмыш тәртіп үш ғасыр жаңа уақыттың заманын: XVII, XVIII, XIX. XVII қарастыратын-рационализмның пайда болу заманы; XVIII – ағартушылық ғасырының; XIX - классиканың ғасырының, жүз жылдықтың негізгі үрдістері жан-жақты толық өзің айқындады. Білу:жаңа заманның мәдениетінің өзгешеліктерін; Істей алу: рационалистік дүниетаным сияқты қағидалы естің мағынасын талдау. Қасиеттерге ие болу: жаңа заманның мәдениеті сияқты қазіргі батысшыл мәдениеттің негізінің анализы.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ мәдениетінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: ұғымның, әдістің оқытылуы, әдіс-айлаларының студенттерге тарихи үлгі және қазақ материалдық және рухани мәдениетінің пішіндерінде тәуір қарауды қалыптастыру. Мазмұны: студенттерді Қазақстан мәдениетінің дамуының тарихымен таныстырады. Олармен мәдениеттің, дамудың үрдісінің құрылымы, ҚР кіре берісінің үдерістері дүниежүзілік мәдениет аясында оқылады. білу: қазақ мәдениеттің және өркениеттің қалыптасу тарихын, негіздік мәдениеттанудың тұжырымдамасының қағидалы өзгешеліктерін, түрлі трактовкалық мәдениеттің және өркениеттің дүниежүзілік және отандық әдебиетте көрінісін; істей алу: қазіргі әдіс бойынша және этнамәдениеттанудың ұстанымдарының этнологиялық, және этнапсихологиялық зерттеу; қасиеттерге ие болу: Қазақстанның түрлі этнадақылының мәдениеттанудың проблематикасында бағыттау, өздігінен-өзі ғаламдық мәдениетті фактордың ықпалының сұрақтарында этнадақылдың дамуын карастыру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заман мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Жаңа мәдениетпен танысу (cultural stadies). Сultural stadies дың дәстүрлі мәдениеттен айырмашылығы. Мазмұны: Соңғы 30 жылдағы Батыс мәдениетіндегі фундаментальды өзгерістер, «медиатизациядағы» постмодернизация. Бұл өзгерістердің қазіргі батыс мәдениетіне әсері. Алға жылжуу - Интернет, мультимедиа,мәдени институттар,теледидар. білу: Батыстағы мәдениеттің дамуы. Маңызды концепцияларды білу. Қазіргі қазақ мәдениеті. Істей алу: тәжірибелі мәдениет пен қарапайым мәдениетті анықтау, қазіргі заман мәдениетіне анализ жасай алу Қасиеттерге ие болу: тарихи мәдени коммуникативті құралдарды пайдалану .

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Массалық мәдениеттің теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: мәдениет спецификатын түсіндіру, ХХ-ХХІ ғ.ғ әлем мәдениетінің тенденциясын ажырату, ортақ мәдениеттің бағытын білу, оның орны мен қазіргі замандағы дәрежесі, батыс мәдениетін қатыстыра отырып қазақ мәдениетінің басты ерекшелегін айқындау, студенттерді мәдениет түрлерін ажыратуға үйрету –жарнама,теледидарлық сюжет,әдебиеттегі блокбастар және кинодағы. Мазмұны: берілген курс шетел антропологиялық мәдениетінің деңгейін анықтайды. Курстың теориялық концепциясы шетел оқымыстыларының айтқан сөздері. Осы модульде мәдени девиацияны және маргиналдықты зерттейтін бұқаралық мәдениет теориясын қарастырады. Білу: жалпы мәдениеттің философиялық концепциясын,түрлері мен жанрларын білу Істей алу: анализ жасау , этикалық және эстетикалық құндылықтарын білу, қоғам мен оның ортасындағы қажеттіліктер: (әдебиет, кино, музыки, жаранамалар ); Қасиеттерге ие болу: мәдениет спецификатын түсіндіру, ХХ-ХХІ ғ.ғ әлем мәдениетінің тенденциясын ажырату ,ортақ мәдениеттің бағытын білу , оның орны мен қазіргі замандағы дәрежесі ,батыс мәдениетін қатыстыра отырып қазақ мәдениетінің басты ерекшелегін айқындау.

Мәдени антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: мәдениеттің дамуын игеру және адам бойына сіңіру; қоғамға және әлеуметтік қоғамға тарата білу: Мазмұны: мәдениеттау курсы нақты бір мәдени қоғамға қажет білімді игеруге сонымен қатар оны халық арасына тартуға көмектесу: Мәдени антропология мен философиялық антропологияның да бір бірмен айтарылқтай айырмашылықтары да баршылық;. Білу: пән және мақсаттар мен тапсрымаларды мәдени антропоологяила зеттеу, қазіргі заманауи әдістерді мәдени антропологиялық зерттеулерде өлдана білу,негізгі адам бойына мәдениетті сіңіру; Істей алу: мәдени механизмдерді анықтау және оның адамға әсерін талдау; адам мәдениетіне талдау; Қасиеттерге ие болу: мәдениеттің дамуын қарастыру адам мен қоғам арасындағы қатынас табиғаттың және жалпы жан дүниенің ішкі әсерлерін мәдени жаөтарын талдау;

Мәдени дипломатия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы мәдени дипломатияның тиімді құрал жүйесі туралы нақты түсінік беру. Мазмұны : Қазақстан Республикасындағы мәдени қызметтің жетекші ағымдары мен мазмұнын, түсінігін жүйелілігі мен анализін тындаушыға жеткізу. Замануи сырты қарым-қатынас жүйесіндегі мәдени дипломатия мен оның рөлі. білу:Қазақстан Республикасының сыртқы мәдени саясатының спецификалығын және оның жетекші ағымдарын тану. Жасай білу:қазақстан республикасының сыртқы жүйесінде мәдени диломатияның эффективті құрал ретіндегі рөлінің өсу динамиасындағы түсінігін анық қолдану. Заманауи ұлтаралық қарым-қатынасындағы глобальды мәселермен айналыса білу, Қазақстанның сыртқы істермен айналыса алу, оған қоса мәдени жағынан да. Қасиеттерге ие білу:Қазақстан республикасындағы диломатиялық мәдени бағыттарының мәнін, мазмұнын аша білу және анализ жасай алу.

Мәдениет философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: мәдениет философиясының өзіндік ерекшелігін көрсету; мәдениет жайлы рефлексияның дамуын диахроникалық аспектіде қарастыру; студенттерді мәдениеттердің эмпирикалық материалдарынан көп деңгейлі заңдылықтар мен әртүрлі элементтерін біріктіру. Мазмұны: Курс мәдениет саласындағы құбылыстарды тарихи және прагматикалық зерттеуге бағытталған. Курс түлектерге оқу барысында алған мәліметтерін отандық және әлемдік мәдениет контекстінде қолдануға мүмкіндік береді. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - білуі керек: мәдениет философиясының негізгі тарихи түрлерін, олардың өзіндік ерекшелігін, логикалық құрылымын, мәдениеттің эмпирикалық материалдарына талдау жасау әдістерін; - игеруі керек: мәдениет құрылымы мен тарихи дамуының негізгі әдістерін анықтау, компаративистиканы мәдениет теориясын талдау әдісі ретінде қолдану; - қабілетке ие болу: пәнаралық методология артықшылықтарын қолдана отырып қазіргі мәдениет философиясына талдау жүргізу;

Мәдениеттану теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттер: мәдениеттанудың негізі теорияларын студенттерге таныстыру,мәдениет теориясынынң негізгі базасын, мәдениет ғылымының негізгі өзекті мәселеерін қарастыру, мәдениет теориясындағы концепцияларды теорияларды қарастыру; морфологиялық динамикалық мінездеме, теориядағы негізгі мәдениет базасындағы ұғымдарды зерттеу; қазіргі замандағы мәдениет ұғымының өзектілігі;мәдениет ұғымындағы теорияларындағы негізгі бағыттар мен концепциялары; Негізгі мәдениет теориясындағы қызметтерді білу және игеру;мәдениет динамикасын анализдеу және мәдени коммуникациялау;мынадай ұғымдаға түсінің қалыптастыру (“мәдениет және тұлға”, “мәдениет және табиғат ”, “мәдениет және тарих ”, “мәдениет жіне тіл ”, “мәдениет және қоғам “т.б..) Мазмұны: мәдениет үғымын ғылым түрінде игеру; күйзелістегі ең маңызды мәдени қызмет атқаруы: Инкультуралық және әлеуметтанулық, әлеуметтік-мәдени интеграция; Мәдениеттің өзгергіштігі білімдегі негізгі қарастырылатын мәселе;адам түсінігіндегі анықталатын негізгі түсіндірме; адам өзін тәрбиелеу және менталитетін қалыптастыру;мәдени коммуникация; мәдениеттің негізгі мақсаты типологизациялау;мәдениеттәі танымал концепцияларымен таныстыру; Білу: тарихи-философиялық және әлеуметтік мәдени салт-дәстүрлерді мәдениет ұғымында талдау: мәдениет ұғымының әлеуметтік ғылымдардағы орнын табу: мәдениеттанудың негізі теорияларын студенттерге таныстыру,мәдениет теориясынынң негізгі базасын, мәдениет ғылымының негізгі өзекті мәселеерін қарастыру; Істей алу: Теориялық мәдениеттің ең негізгі бағыттарын игеру және мәдениет ңылымын дамыту;теориялық ңылымды игеру, негізгі мәдениет өзектіліктерін игеру; практикалық тәсілдерді де игеру мәдениеттің өзекті мәселелерімен зерттеу және оның шешу жолдарынымен айналысу;, Қасиеттерге ие болу; Мәдени теориялық-методологиялық білімді игеру: және осы білімді арттыру мәдени білімді арттыру:

Мәдениеттанулық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:мәдениетті зерттеудегі алдағы теориялық және методологиялық әдістерді таны қолдана білу. Мазмұны: қалыптастыру ерекшеліктері мәдениет теориясы туралы әдіснамалық және теориялық талдау дамытудың негізгі бағыттарының ерекшеліктері туралы түсінікті қалыптастыру, мәдениет туралы негізгі проблемалар мен тұжырымдамалық пікірталастар аясындағы мәдениеттанулық зерттеу нәтижесіндегі әдіснамалық тәсілдер туралы пікір қалыптастыру . білу: ғылыми зерттеулерге негізделген тарихи зерттеудің әдістері мен тәсілдері, тарих ғылымындағы зерттелер аясын кеңейту, ғылыми-зерттеулердің негізгі тақырыты анықтаудағы кезеңдер. Жасай білу: ғылыми жүйедегі тарихи зерттеулердің мәнін мен мағынасын ашып түсіндіре білу, пән бойынша қолданылған әдебиетпен жұмыс жасай білу, тарихи түп негізді зерттеуіндегі әдістерді қолдануымен қатар жоспарлау әрекеттерімен де таныс болу, ғылыми зерттеудің негізгі тақырыбын қалыптастыру, жұмыс барысында жаңа технологияны қолданып, нәтижелерді сараптай білу және заманауи форматқа байланысты атқарылған зерттеуге қорытынды жасай алу. Қабілеттерге ие болу: ғылымның терминологиялық аппаратымен танысу, сараптама мен қорытынды шығара алу, теориялық білімді практикада қолдана алу, терихи әдістермен танысу(сараптама, айырмашылығын табу, салыстырмалы-тарихи анализ)

Мәдениеттегі менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: Мәдениет тану менеджмент және маркетинг осы курс, мәдениет тану көкейкестi мәселенi зерттеуге зерттейдi. Мазмұны: Осы курс функция және мәдениет тану менеджменттiң нысана анықтағандығы, жоспарлау және шешiм қабылдау зерттейдi бұл бiлiммен, менеджменттiң негiзi және маркетинг мәдениет тану менеджменттiң функциясы және маркетинг, мәдениет тану менеджменттiң басқару, себеп және ынталандыруы, басқарудың автоматтандыруы, басқару принциптар. Бiлу: мәдени мiнез-құлықтың ерекшелiктерiн әр түрлi ортада мәдениетте, бiлiм әдiстемелiк материалл, маркетингтiң мәнi және менеджмент, бизнестiң әдебiнiң бiлiмi. Істей алу: қолданбалы мәнде алған бiлiмдермен иеленген мәдениетте маркетинг және менеджменттiң саласында дипломатиялық келiссөздер хабар, Қасиеттерге ие болу: сүйемелдеуде тетiк және мәдениеттiң регуляциясы; қазiргi қоғамда мәдени өмiрдi коммерциялық регуляциямен

Мәдениеттегі миф және ритуал
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: аталмыш пән студенттерді бірқалыпты функционалды және барлық тарихи кезеңнің адами қоғамды қалыптастыратын миф пен ритуалдың социомәдени институттарлың маңызды бірі ретінде ғылыми көріністерін оқыту. Мазмұны: курстың мифтың және рәсімнің атқаратын қызметтері, немесе мәдениетке немесе өзге уақытта өмір сүру көрінісінің қарастырылылуы, рәсім негізгі аспект, ұйғарым ол атқаратын қызметі ара мәдениетті социализация және адам бірдейлестіру форматы. білу: мифтың және рәсімнің, мәдениеттің тарихтарының, жұмыстың алғышарттардың байымының бас негіз архаиканың адамының, индивидтың мифологиялық есінің заттық облысын. Тарихи мәнді мәдениетті концепттер мәселенің қазіргі байымын. Мифологияның жері дамудың қазіргі кезеңіндегі орнын. істей алу: ізденіс және айтылмыш курстың ақпаратының анализын жасау; тәжірибеде түрлі мифтарды негіздің және миф мақсатын анықтау үшін; ал- нәтижелерді олар оқылытын материалдың қағидалы негіздерімен байланыстыру; қызметтің зерттемесі шеңберінде кәсіби қызметтің зерттемесін жасау. Қасиеттерге ие болу: мазмұндаманың әдіс-айлаларының әртүрлі материалдармен; психологиялық әдістермен,миф туралы оқу-жаттығуларларға;қазіргі мифтың және жаңа рәсімнің анализының қазіргінің мәдениетінде пайда болуы.

Мәдениеттің морфологиясы мен анатомиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: түсінік беру мүмкіндігі туралы философия мәдениет теориясы мен тәжірибесін талдау. Мазмұны: бұл курста берілген мысалдарды талдау, заңды өмір сүруінің мәдени құбылыстары мен басқа да әлеуметтік феноменамдер , оның ішкі құрылысы, оның механизмі туындату және трансляциялау аясында жүргізу. Сол уақыттан курсты болжайтын селективті әңгіменің даму қарқыны туралы еуропалық мәдениет, оның негізгі кезеңдері, заңдылықтары тарихи дәуірлердің, түрлері туралы, мәдени қызмет және сипаты, жүйесінің рухани құндылықтары. Басты назарда болатын типологиялық курс мәдени нысандары мен тәсілдерін, олардың өзара іс-қимылын зерттейді. Маңызды тақырып аясындағы талдау онтологиялық мәртебесін идеалды объектілердің мысалында мәдени-тарихи заттылығы болып табылады. білу: мәдени мифологияның негізгі ұғымдар ; мәдени теориялық концепцияларындың мазмұнды негізі, істей білу: әр түрлі әлеуметтік-мәдени концепциялардағы әлеуметтік, философиялық және тарихи негіздері, олардың қарым-қатынасы бір-біріне эмпирикалық деңгейіндегі әлеуметтанудағы дамыту қабілеті, қасиеттерге ие болу: эмпирикалық зерттеулерді қолданудағы теориялық әлеуметтік-мәдени тұжырымдамаларын құру үшін ғылыми түсінікте.

Модернизім мәдениеттің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орта ғасыр мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: тарих пайда болуымен таныстыру, құралымның және орта ғасырдың батысшыл мәдениетінің және философияның,дамуының христианин діннің орта ғасырдың теологиялық философиясының, социокультурных түбінің білімінің қалыптасуы. Мазмұны: негіздік қағидалы және методологиялық дайындықты вмәдениеттанудың облыстарының - қағидаларды және дүниежүзілік мәдениеттің тарихтарын қарастыру, білімді өзгешелік ғылымның және білімнің, орта ғасырдың діни-философиялық болуын қарайды. Білу: орта ғасырдың мәдени-философиялық ойының архитектоникасының өзгешелігін, діни ойдың ықпалын орта ғасырдың мәдениетінің дамуына ықпалын. Істей алу: орта ғасырдың мәдениетінің және философияның өзгешеліктерін мәдениеттің дамуының басқа кездерінен ажырата білу. Қасиеттерге ие болу: антикалық және орта ғасырдың дақылының сабақтасының анализы.

Өнер және кино
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Өнер тарихы әлемді тануға көмектеседі, адамның рухани образын, сезімі мен ойын қалыптастырады, адамды тәрбиелейді, дүниетанымды кеңейтеді, шығармашылық қабілеттілікті оятады. Өнер тарихын оқытудағы негізгі мақсаттар: - Өнер туралы тұтас түсінік, оның мәні мен ерекшеліктері, түрлері, жанрлары, адам өмірі мен қоғамындағы орны мен рөлі, оның тарихи эволюциядағы бағыттары мен эволюциясы жайында түсінік беру; теориялық материал, очерктер, естеліктер және т.б. жүйелеу және жалпыландыру, әлем тарихы мен өнердің дамуы арасындағы себеп-салдарлы байланысты айқындау; - Орыс мәдениетінің діни-адамгершілік және рухани негіздерін, оның әлемдік сурет мәдениетімен байланысын, дәстүрлі және заманауи бейнелеу үрдісімен байланысын айқындау; - Бейнелеу өнерінің әлемдік көркем мәдениетпен – дінмен, философиямен, әдебиетпен, психологиямен, театрмен өзара байланысын анықтау; - Студенттерді өнер жетістіктерін бағалауға, көркем мәдениеттің негізгі ескерткіштерін талдауға үйрету. Әлемдік өнердің мәдени және көркем-рухани дамуының негізгі кезеңдерін, стильдердің эстетикалық спецификасын, ағымдарын, өнертанулық атауларын, терминдерін білу; - Өнертанушылық деректерден ақпарат ала білу, оны танымдық міндеттерді шешу үшін қолдана білу; суретшілердің шығармашылығын, өнер стильдері мен бағыттарын сипаттау әдістерін игеру, өнердің даму заңдылықтарын, белгілі бір өнердің түрі мен жанрының қалыптасуының себптері мен салдарларын түсіндіру, олардағы ортақтық пен рекшеліктерді айқындау, өнердің этногеографиялық ерекшеліктерін айыру;

Ренессанс Мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Семиотика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің мәдениет семиотикасының негізгі міндеттері және мәселелерімен танысуы. Мазмұны: мәдени объектілердің семиотикалық және символикалық сипаттамасының негізгі аспектілері соның ішінде әлеуметтік жүйеде орын алған семиотиканың жағдайға түсініктеме беруге арналған байланыс құралдары,тәртіп,рөлі қарастырылады, оның қолданбалы мәдениеттану үшін, қоғамда орын алған әлеуметтік-мәдени объектілерді, құбылыстарды үйрену үшін маңыздылығы айқындалады. Білу: адамның мінез-құлығы мен қарым-қатынсындағы символикалық объектілердің негізгі типтерін, түрлі мәдени салаларда (дін, дәстүр, рәсім, саясат,тұрмыстық өмір т.б.) қызмет атқаратын негізгі таңбалық үлгілерді , олардың адам мінез-құлығы мен қарым-қатынсына әсерін. Істей алу: адам мінез-құлығының таңбалық формалары мен үлгілерін, олардың адам өміріндегі іс-әрекеттерінің түрлі салаларында пайда болуын айқындау. Қасиеттерге ие болу: діни қатынас саласында,адам өмірінің күнделікті тұрмысында,кәсіби қызметтегі символикалық және таңбалық объектілер туралы білімдерді қолдануда қызмет атқаратын симфоликалық шындықты талдау.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Ұйымдастыру мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері : Ұйымдастыру мәдениетінің негiзгi қағидаларын, пiшiндермен және әдiстерiн студенттер мәдениет жүйесiнде танысу Мазмұны: ахуалдардың шешiм шешу жағдайын, ерекшелiк, стилдер және мәдени институттардағы басқарудың ұйымының құрлымын, тәсiлдерiн ашу. Қоғамдық жүйеде қолданбалы мәдениеттану, пiшiннiң негiзгi бөлiмдерi және ұйымдастыру мәдениетiнiң әдiстерi, қолданбалы мәдениеттануды маңыздылықпен анықталады. Бiлу мәдениеттанудағы негiзгі ұйымдастырудың аспектiлері мен әдiстерi Істей алу: қазiргi қоғамда ұйымдастыру мәдениетінің рөл анықтап бағалау. қасиеттерге ие болу: әлеуметтiк қатынастарды реттеудің негiзгi тәсiлдерiн әр түрлi әлеуметтiк және мәдени топтарда, топтпрдың әрекеттесуiнде топ аралық жанжалдардың және көпұлтты әлеуметтiк кернеудiң алдын алу процесi.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шығыс және Батыс мәдениетінің Ренессансы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: мәденифилософиялық тіл табудың құралымы түсінушілік және философиялық-қағидалы материалдың байқауында мәдениетінің қалыптасуы. Орта ғасырдың теологиялық философиясының және христианин діннің құралымының социомәдени түбінің білімі батысшыл Европада; діни-философиялық ойдың, негізгі оның санатының өзгешелігінің білімі;білім негізгі кезең және дамудың орта ғасырдың философиясының, оның негізгі мәселелерінің, кемеңгерлердің; философиялық ойдың құралымының өзгешелігінің білімі в заманды таныстыру, ренессанс ойдың өзгешелігінің, антикалық мұраға деген қатынастың;методологиялық тіл табудың білімі діни философияның және тірілт- заманының философиясының байқауында білу Мазмұны: аталмыш курс заманының мәдениетін сияқты батысшыл мәдениеттің гуманистік арманының негізін зерттейді; антикалық мәдениет және орта ғасырдың теологиялық жөн-жоралғыларында негіздеген заман, заман титандарын дүниежүзілік көркем мәдениеттің, әдебиеттің, өнердің және т.б. көріністері ретінде. Білу: жердің және мәдениетінің рөлінің қысылшаң сарапшылығының түрлі ұстанымдары батысшыл және дүниежүзілік мәдениеттің тарихында, осы мәдениеттің шығармашылық үлесімен, мәдениеттің дүниежүзілік қазынасын. Істей алу: негізгі санат, ұстаным, өмір сүру алғышарттарының қайта өрлеу мәдениетінде орны, Қайта өрлеу заманының басты өкілінің туындысының мәдениетінің дамуының барлық негізгі бағыттарын талдау. Қасиеттерге ие болу: сәйкесінше тарихи мағына және қайта өрлеу идеясының алдын-ала көркем алғышарттарын бағалау, дағдылармен салыстырмалы бөлек-бөлек автордың туындысы және қайта өрлеу заманының аймақтарының анализі, қайта өрлеу және гуманистік арманның идеясының өзектілігі.

Эстетика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: өнер арқылы студенттерді дүниежүзілік және отандық мәдениеттің туындыларымен таныстыру. Эстетиканың ақы-пұлдарының белгілі нысанға келтіру құндылықтарын, имандарды, назарларды, мүдделерді, дәмді танымға адаммен өзінің және жарасымды, жайдары өмір үшін қажетті шығармашылық сапаның дамуына көмектесетінін көрсету. Мазмұны: эстетиканың негізгі философиялық және мәдениеттану ғылымы ретінде оқытылуы, оқыту деңгейіне айналдыру, кереметтің кемелділікпен салыстыру, көріктіліктің адамзаттың дамуының тарихында. Эстетикалық дәмнің құралымын және шығармашылық тұлғаның(суретшінің) рөлін өнердің дамуына әсер ететін негізгі факторлар. Білу: эстетиканың қағидалы және әлеуметтік алғышарттарыныі пайда болуы. Тарихтың және өнердің қағидасының негіздерінің, негізгі бағыт және өнердің стилінің ағыстарын, өнердің, эстетиканің санатының философиясын. Істей алу: эстетиканың өзгешелігі сияқты философиялық, мәдениеттану білімнің пәнінің, иеленушілік негіздік ұғымдармен, ұйғарымдермен, санаттармен эстетика тарихи ретроспективасының басын ашу. Түрлі көріністе, стильдерде, өнердің жанрларын ажырата білу. Қасиеттерге ие болу: мәселенің ауқымында эстетикамен зерттейтін ортаға уйрену: эстетикалық ес(эстетикалық сезім, назарлар, дәм, арман), эстетикалық сезімнің амбиваленттілігі ұйғарымында; мәдениеттің түрлі көрінісінің эстетиканың әр түрлі көзқарас анализі.

Этика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері : ғибраттың және мінездеменің белгілі ұйғарымының мәдениетте қарастырылуы. Біріншіден, сапа мінездеменің мынадай сапалар сияқты: әділдік, ақиқаттық, жақсылық, екіншіден,қатынастың мінездемесінің адамдардың арасында социумда. Біріншіде көзқарас моралдіқ сапалардың, екіде сапа моралдіқ шаманы(аусарлық, догмат, ереже) көрсетеді. Курсты : қағидалы этика, тарихи этикаға, этика - философиялық ғылымның жүйесінде бөліп, этика нормативтік ғылымның жүйесінде этиканің негізгі ұғымдарымен оның бастауларымен таныстырады. Мазмұны: этикалық ойдың, этиканың санатының тарихының оқытылуы. Этиканың дамуы сияқты адамзаттың мәдениетінің дамуы. Мәдениеттің аксиологических мәселесінің ежелгі замандардан біздің күндерімізге дейінгі оқытылуы. Адамның адамдық құндылықтарына әсер ететін факторлар. Білу: теориялық және этиканың әлеуметтік алғышарттары тууын, негізгі бағыттар және гуманистік ойдың дамуының ағыстарын. Істей алу: өмір және гуманисттің белгілі тұлғасының шығармашылығы, адамдық құндылықтың анализын адамдық көзқарас негізінде талдау.. қасиеттерге ие болу: этиканың өзгешелігінің басын ашу сияқты философиялық және мәдениеттану білімнің пәнінің, иеленушілік негіздік ұғымдармен, ұйғарымдермен, санаттармен этика тарихи ретроспективасын.

Этномәдениеттану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: этнамәдениеттанудың ғылымдар ретінде қалыптасуы, оның пәнінің, зерттелу әдістерінің; тұжырымдау ұсталық этнамәдениеттанудың зерттеу бастапқы мәселелерін, ұғымның игерушілігі, этникалық мәдениет, дәстүрлі мәдениет этнос мәдениетінің; этникалық сияқты мәдениеттің сипатынын. Мазмұны: аталмыш курс негізгі идеяны және этнамәдениеттанудың зерттелу ұстанымдарын, шоғырланудың және этнологиялық және мәдениеттану білімнің конвергенциясінің ұстанымдарын таныстырады. Этностің өмір қажеттіліктерін қамтамасыз ету жүйесі сияқты этнамәдениеттанудың зерттеу нысанын; рухани мәдениет этнамәдениеттанудың зерттелуі; этнасоциум: негізгі ұстаным және этнамәдениеттанудың зерттелу параметрлері. Білу: мектеп және шет ел,және отандық этнамәдениеттануда бағыттар, ғылымның қағидалы мәселелері, этнамәдениеттануда қолданбалы зерттеу, этностің тіршілік әрекетінің қайтарушы барлық деңгейлерін. Істей алу: басты негіз этнамәдениеттанудың қағидалы және қолданбалы зерттеу, этностың тіршілік әрекетінің ара шарттар дәстүрлі және постиндустриальды қоғамды салыстыру. Қасиеттерге ие болу: ұғымның ұйғарымдарының "этнос", этникалық және этностың топтастыруының қағидалары; антропогенездің және және т.б этногенезінің үдерістері; әлемнің, Қазақстанның түрлі аймағының этномәдениет алуантүрлігінің құралымының тарихында қарастырылуы; этникалық мәдениеттің және этностың психологиясының қалыптасу үдерістерімен, этникалық самоидентификация рөлімен адамның өмірінде; қоғамның полиэтникалық құрамының адекваттық және толерант байымының, мен қадірмен этникалық жөн-жоралғы және бөлек-бөлек дақылдың жөн-жоралғыларын қарастырылуы.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жастар субмәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: батыс елдеріндегі 20 ғасырдың 60-жылдарынан бастап бүгінгі күнге дейінгі жастар арасындағы идиология мен тәжірибемен танысу Мазмұны: жастар арасындағы субмәдениетке сипаттама беілген,құндылықтар жүйесіне мінездеме,жаңа солдар идеологиясы және жастар субмәдениетінің қалыптасу себептері,олардың социумдағы және мәдениеттегі рөлі мен статусы анықьалады. Білу:жастар қозғалысының негізгі бейклассикалық теориялық тәсілдерін және мәселелерін ұғыну.жастар субмәдениетінің проблематикасын,жастар субмәдениетінің тарихи қалыптасуы. Істей алу:мәдениет динамикасындағы жатар субмәдениетінің рөлі мен мәселелерді шешудің жеңілдетілген әдістері;жастардың өзін-өзі анықтау мәселесін дұрыс бағалау және сараптама жасау. Қасиеттерге ие болу:жастар қозғалысының генезисі мен динамикасы жайлы әлеуметтік,саяси,этикалық,эстетикалық,идиологиялық,психологиялық себептерін ғылыми анықтау,жастар субмәдениетінің типтері мен формаларын ажырата білу.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Зерттеудің әлеуметтанулық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтанушылардың әлеуметтанулық зерттеулерді жүргізудің әдістемелік, технологиялық және ұйымдастырушылық негізін меңгеруі, сонымен қатар әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби іс-әрекеттерінде пайдалануы. Мазмұны: әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі әдістемесі мен техникасы, әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру, бағдарламаларды өңдеу, іріктемелі әдіс, инструментарий, есеп жазу. Курсты меңгеру нәтижесінде студент мыналарды меңгеруі тиіс: білуі тиіс: тиімді әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру үшін әлеуметтанулық зерттеулердің әдіснамасын, әдістемесін және техникасын; әлеуметтанулық зерттеулердің мүмкіндіктерінің мәні мен қызметін; қолданбалы және эмпирикалық зерттеулердің әдіснамасы мен техникасының ерекшеліктері; меңгеруі тиіс: әлеуметтанулық зерттеулердің бағдарламасын өз бетінше дайындау; зерттеліп отырған мәселеге қатысты әлеуметтанулық зерттеулердің әдістерін негіздеу; математикалық әдістер мен қазіргі есептегіш құралдарды қолдануға бағытталған әлеуметтанулық ақпараттарды жинау, өңдеу және талдау технологиясы; дағдылануы тиіс: әлеуметтанулық зерттеулердің әлеуметтік және экономикалық тиімділігін негіздеуге дағдылану.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кореяның мәдени дипломатиясы
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Аудит - востоковедения

Көшпенділер өркениеті және номадологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: көшпелі мәдениет жайлы көқарастарды кеңейтіп,негізгі мәселеледі шешу,оның әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік құрылысы;студенттерді номадтық өндіріс тәсілдерімен,оның пайда болу ерекшеліктері,негізгі заңдылықтарымен таныстыру; көшпелі қазақ қоғамының тарихи даму жолын бақылау; көшпелі халықтардың экономикалық және мәдени өмірінің даму ерекшеліктерін көрсету; номадизмді өндірістік экономиканың ерекше түрі ретінде ашу; Қазақстан аумағындағы көшпелі қоғамның құрылымы мен генезисі жайлы білімді кеңейту; заманауи мәдениеттегі номадологияның мәдениеттанулық парадигмасы Мазмұны: әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде бұл пән дәстүрлі қоғамның даму заңдылықтары мен көшпелі қоғамдар құрылысы,номадология теориясын зерттеуге бағытталған философиялық-мәдениеттанулық білім саласын құрайды білу: курстың пәні мен міндеттерін, «Көшпелі өркениет және номадология» курсының негізгі мазмұнын,көшпелі қоғам типологиялық сараптамасының тәсілдері,концепциялары мен теорияларының көптүрлілігі.номадологияны әдістемелік принцип ретінде. Істей алу: көшпелі халықтардың тарихи тегімен жұмыс істеу. Дереккөздік сараптаманы өз бетімен жасау. Қасиеттерге ие болу: Қазақстан аумағындағы,Евразия және басқа аймақтардағы көшпелі қоғамның теоретикалық жалпылау және салытырмалы сараптамасы

Қазақ халқының шешендік өнері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді қазақ халқындағы шешендік өнердің орнымен таныстыру, «жырау», «толғау», «айтыс», «терме», «ақын» ұғымдарын талқылау; қазақ халқының шешендік өнерінің батыс дәстүрінің шешендік өнерінен айырмашылығын көрсету. Мазмұны: бұл курс қазақ халқының шешендік өнерін және оның қазақ халқының рухани мәдениетіндегі орнын, шешендік өнерді үйрену әдісі мен оның қазақ халқының әлеуметтік,саяси,рухани өміріндегі орнын қарастырады. Білу: шешендік өнердің теориясы мен әдісін,қазақ халқының шешендік өнерінің негізгі өкілдерін. Істей алу: анализировать шешендік өнерді уақыт талабына сай талдау, «жырау», «толғау», «айтыс», «терме», «ақын» ұғымдарын талқылау. Қасиеттерге ие болу: қазақ халқының шешендік өнерімен байланысты терминдердің талдануы, шешендердің халықтың әлеуметтік,саяси және рухани өміріне әсерін,халықтың шешендік өнерінің заманауи жағдайына талдау.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғаммен байланыс және жарнама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен мәндеті: қоғаммен қарым-қатынас орнату, жұмыстық қатынас, финанстық саясат, организ құрушылық , СМИ, хабарламалық, агенттік т.б . құрамы: берілген курс PR жетік,өз жұмысының жоғарғы мамандарын дарярлау, қажетті және агенттіктерде ,жарнамалауда ,менеджер және PR фирмасына қызметкер даярлау. білу: басты тәсілдері мәлімет жинай алу , глобальді компьютерлерді қолдана білу,еркін тілдерде сөйлеу. Істей алу: еркін сөйлеу, этика мен эстетикасынан хабардар болу, документтерді реттеу, жарнамалық және көпшіліе ортасында документтер мен жұмыс істей алу. Қасиеттерге ие болу: жеке шаралар мен арнайы шараларға қатысу, жобаны неше түрлі материалдармен қамтамасыз ету, Топ болып жарыстарға қатысу, (техника-экономикалық білім, техникалық тапсырмалар, бизнес-жоспар, келісім шарт,қол хат, контракт және т.б.).

Қолданбалы мәдениеттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттерге бағыт тәжірибелік мәдениет саласындағы қызметті, байланысты негізделген және тікелей әзірлеумен әдістерінің, тәсілдер мен технологияларды ықпал ететін ұйымдар мен және мәдени процестердің қоғамда реттелуі. Мазмұны: білімдерін жүйелендіру іргелі мәдениеттану және көрсету, оларды қолдану мақсатында болжау, жобалау, реттеу және ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету мәдени процестерді мәнін ашып көрсету және табиғатты құндылықтар мен тетіктерін қарау, оларды құру, қайта шығару және тарату; қарау қалыптастыру технологиясы қолайлы мәдени орта. Білу: негізгі құраушылар қолданбалы мәдениеттану, әлеуметтік тетіктері болжау және басқару мәдени процестерді қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Жасай алу: мәдени феномендерді анықтау және классқа бөлу, саналы мәдениетті қалыптастырудағы білімді практикады анықта, мыслалы жұмысты, уйде, іскерлік не болмаса бейформалды қарым қатынасқа байланысты практиканы көбейту. Қабілеттері болуы тиіс: нақты мәдени феномендерді ажырата білу, еңбектің, тұрмыстық, отбасылық, іскерлік мәдениетті қалыптастырудағы білімді практикада қолдана білу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Лингвомәдениеттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің өз ойын ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу қабілетін ашу. Қытайдың мінез құлқын мәдениеті туралы түсінік қалптастыру Сабақ барысындағы ең маңызды міндеттердің бірі – тілдік қызмет ретіндегі аудиотыңдауды қалыптастыру. Қытай тілінің осы міндеттері мен мақсаттарына сәйкес, тіл үйрету әдістерін ( аудиотыңдау, оқу, жазу, аудару) оқу материалдары негізінде және практикалық тұрғыда іске асыру. 1. Студент білуі тиіс дағдылар: • Студенттердің өз ойларын құрмалас сөйлемдер арқылы жеткізе алу дағдысы мен тәрбиесін қалыптастыру. • Студентті Қытайда тіл ұстарту стажировкасына дайындау. Ол үшін студентті әр түрлі тұрмыстық және саяси-экономикалық тақырыптарға еркін әңгіме жүргізе алу және ауызекі сөйлеу тілінің кейбір элементтерін түсініп, жауап бере алатындай деңгейге жеткізу. 2. Студент игеруі және меңгеруі тиіс: • оқыған, естіген мәтін мазмұндарын айтып жеткізу және баяндамалар жасау; • жазылған таспаны тыңдап түсіну; • оқыған материалдарды қысқаша қортындылап, өз ой-пікірін жазбаша түрде жеткізу; • қытай тілінен қазақшаға, орысшаға және керісінше аударуды толық игеру; • өткен тақырыптар бойынша қытай тілінде еркін сөйлей білу керек;

Мәдени мұра және әлемдік мәдениеттегі ескерткіштер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Purpose: improvement of General and psychological culture, the formation of a holistic understanding of the psychological features of the person within the organizational culture. Contents: the formation of the understanding of the development of human consciousness and holistic view of the subject area of Psihologicheskaya deviation in the organizational culture; and to provide a basis of knowledge of psychological patterns of behavior for the formation of skills necessary for effective professional activity. To know: behavioral aspects of human rights in the context of culture, basic psychoanalytic research methods of human behavior, due to the influence of his unconscious desires, unfulfilled needs and projects. To be able to appeal the main factors of psychological and cultural effects on the behavior and communication of a person, identified on the basis of psychoanalytic approaches possible grounds of conflict of human rights and ways of resolving them (sublimation). Master the skills: identify motives in human behavior leading to the emergence of conflict and the methods to reduce the level of anxiety cheloveka, to define the cultural mechanisms through which decreases the degree of conflict in society.

Мәдениет әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс әлеуметтік өмірдің мәдени аспектілерін қарастыруға бағытталған. Социологиялық теория негізінде қазіргі мәдениеттанудың негізгі мәселері қарастырылады. Мазмұны: в рамках курса изучаются культурное измерение социальной жизни по сути составляет одну из важнейших тем в социологической теории. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Қазіргі мәдениеттануды талдаудың теориялық бағыттары мен әдіснамасын білуі тиіс. Мәдениет әлеуметтануының бірқатар мәселелерін ажырата білуді меңгеруі тиіс. Қоғамдағы маңызды мәдени мәселелерді социологиялық зерттеуге дағдылануы тиіс

Мәдениет және әлеуметтік іс-әрекет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәдениет және маргиналдық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: изучение феномена шектеулік феноменін үйрену, берілген ұғымды заман аясының түсініктемелерінде қолдану посткеңестік кезеңдегі қазақ қоғамы үшін жалпы әлеуметтік өзгерістердің мәселелерін қозғау ,рөлі мен өзектілігін анықтау болғандықтан маңыздырақ болып барады. Мазмұны: әлеуметтік-мәдени болмыстың метаморфоздары құндылықтардың «қайта бағалануы», модернизация,қоғам шектеулігі мен мәдениеттің шиеленіскен жүйелері; «шектеулік» терминінің пайда болу феномені,«шектеулік» ұғымының жағымды және жағымсыз жақтары. Білу: «Мәдениет және шектеулік» пәнінің атын, мақсаты мен міндетін; мәдениеттегі шектеулік зерттеулерінің заманауи әдістері мен қағидаларын; мәдениет түсініктемелеріндегі адамның қалыптасу ерекшеліктерін; мәдениеттегі шектеуліе теориясының қалыптасу ерекшеліктерін; мәдениет пен шектеуліктің теориялық және тәжірибелік аспектілері. Жасай алу: мәдениет пен шектеулік мәселелерін үйрену бойынша теориялық сұрақтардан хабардар болу. Дағдылану:«шектеулік» ұғымының жағымды және жағымсыз түсініктерінің хабарламалары.

Орыс мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Орыс мәдениетiн көрсетсiн бұл орыс халығының қабылдаған тарихи тәжiрибесiн бүтiндiгi, оның дүниеге көзқарасы және менталитеттiң ерекшелiгi; оның әсер етулерiнiң Ресейi үшiн сияқты болмыстың игеруiнде орыс философиясы ортақ және ерекше ойнайтын рөлiмен айқындау. Мазмұны: орыс мәдениетiнiң қалыптасуының негiзгi мерзiмдерiмен таныстырады бұл ең зор ұлттық және жалпы адамдық құндылық духвномен - орыс өнерi және әдебиеттiң бар болмысымен потенциалымен, орыс философиялық ойла. Бiлу: қазiргi заманның мәдениетiнде орыс классикалық мұрасының рөл және орыны, қалыптасу және орыс мәдениетiнiң дамуының негiзгi мерзiмдерi, қазiргi заман үшiн көне орыс өнерiн рөл, ерекшелiк орыс философиялық ойла. Істей алу :көнелiктен қазiргi замана дейiн орыс мәдениетiнiң дамуын мәдениет тану талдауды берсiн, басқа халықтарды мәдениеттiң дамуына орыс мәдениетiнiң әсерiн ерекшелiктi анықтау Дағдыға ие болу: қазақ халығын мәдениетке басқа әлемдiк мәдениеттер, орыс мәдениетiнiң әсерiн талдаудан стильдар және (материалдық және рухани) орыс мәдениетiнiң бағыттарының айырмашылығы

Өнер және нарық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат пен тапсырмалар: Тандаушылар базасын талдау профессиональды дайындық нарықтағы мәдениеттін қызметін талдау;. ;мәдени философиялық анализдерді игеру және талдау қарастыру; мәдениеттің дамуын қарастыру адам мен қоғам арасындағы қатынас табиғаттың және жалпы жан дүниенің ішкі әсерлерін мәдени жақтарын талдау; Мазмұны: программаның өзектілігі дайындығы эксперттердің-профессионалдардың, маңызды орын алатын нарықтың қызметі өнерегі ерекше орынға ие; заманауи музейлердің де қазаіргі заманда алатын орны да ерекше халық арасында; Нарықтағы жаңалықтар бойынша халық мәдениетті және өнерді заманның талабы бойынша сарапталуы жақсы; Берілген кус тарихи- мәдени процестерді қарастырады; заманауи түрде болып жатқан мәселелерді талдайды; Заманауи мәдениеттің дамуының арқасында «постмодерн» ұғымы қалыптасты; Білу: ұлттық корпоративті мәдениеттің әртүрлі діндермен жіне көптеген мемлекеттермен байланысы жақсы; өнер мен нарықтың жоғары жағдайы экономиканың жоғары дәрежеге жетуіне өсіп өркендеуіне әкеліп соқтырды; Жасай білу: Теориялық мәдениеттің ең негізгі бағыттарын игеру және мәдениет ңылымын дамыту;теориялық ңылымды игеру, негізгі мәдениет өзектіліктерін игеру; практикалық тәсілдерді де игеру мәдениеттің өзекті мәселелерімен зерттеу және оның шешу жолдарынымен айналысу; Білімдерді игеру: әлемдік мәселелерді игеру заманауи мәдениеттің әлемдік деңгейдегі дәредесін көтерумен қатар болашақта қоғамға үлкен зор көмегін тигізеді;

Психоанализ және мәдениет: ұйымдастыру мәдениетіндегі психоанализ девиациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: жалпы және психологиялық мәдениетті дамыту, ұйымшыл мәдениеттегі адамның психологиялық тұрғыдан тұлғанын дамуын қалыптастыру. Мазмұны: даму заңдылықтарын түсіну, сана және адам туралы біртұтас ұғымын пәндік психология мен психоанализ девиациясы ұйымдық мәдениеті қалыптастыру, сондай-ақ білім негіздері психологиялық мінез-құлық заңдылықтарын қалыптастыру үшін іскерлік пен дағдының тиімді кәсіби қызметі қолданылады. Білу: адам мінез-құлық аспектілері мәдениет контекстіндегі негізгі психоаналитикалық зерттеу әдістері адамның мінез-құлық әсеріне негізделген бейсаналы тілек, іске асырылмаған қажеттіліктерін тану. Істей білуі тиіс: негізгі факторлар психологиялық және мәдени жоспарындағы мінез-құлқына әсер етудің және коммуникациялық адам ретінде психоаналитикалық тәсілдерді ықтимал себептермен адамның конфликтілігінің маңызын және себебін білуге болады (сублимация). Дағдыға ие болу: конфликтті адамның іс әрекетінің себебін, мотивін түсіну арқылы, және мәдени механизмдерге тіреліп социумдағы конфликтіні жоюға болды.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Туризм мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат пен міндет: мәдени жетістіктерді студенттерге таныстыру, болашақ жастарды мамандандыруға үйрету . Құрамы: осы дициплина студенттерге жан-жақты болуға көмектеседі, туризмнен хабардар етеді . мәдени өмірден хабардар етеді , әрбір мемлекеттің мәдени жетістіктерімен таныстырады. Өз туған жерінің тарихын ,өзге де ел мәдениетімен таныстырады. білу: бүкіл әлем мойындаған әсем архитектуралар, ЮНЕСКОның тізімі құрамына енген; ЮНЕСКОның қорғалуға арналған құндыларының құрамына ену, «Мәдени мұра» атты ҚР 2004-2006 ж шыққан жарғы; 10 метрлік ескерткіштер, роман, готика, класицизм стилінен келе жатқан құндылықтар. Істей алу : өз бетінше анализ жасау қиын және жеңіл түрі. Қасиеттерге ие болу: тәжірибе алмасу үстіндегі құндылықтарға сараптама жасай алуы, рухани және материалдық құндылықтардық қазіргі заман мәдениетіндегісі

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Түркі әлемі және мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: түрік кеңістігінің мәдениетін негізгі ағымдар мен үрдістер негізінде уйрену, түркі әлемінің рухани және материалдық мұраларын, оның дүниетанымын,тарихын және негізгі даму кезеңдерін, халықтың іргелес мәдениеті мен түркі тілдес кеңістіктік этностарын меңгеру. Мазмұны: түркі тілдес халықтардың мәдени кеңістігі мен түркі әлемі рухани мәдениетінің әлеуметтік гуманитарлық мұраларының қалыптасуы мен дамуының спецификасын қарастырады. Білу: түркі әлемі мәдениетінің негізгі кезеңдері, заманауи мәдениеттегі түркі мұраларының орны мен рөлі, түркі тілдес кеңістіктің өнері, ғылымы мен мәдениетіндегі таңдаулы ескерткіштер. Істей алу: әлемдік мәдениеттің контекстіндегі түркі мәдениетіне мәдениеттанулық талдау беру, түркі әлем шеберлерінің жұмыстарын сараптау. Қасиеттерге ие болу: берілген пәнді үйрену нәтижесінде алынған білімі мен икемділікті кәсіби қызметте қолдану,түркі әлемі мәдениетінің басқа әлем мәдениеттеріне әсерін анықтау.

Ұйымдастыру мәдениеті модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: теориялық тұжырымдамалар модельдер ұйымдастырушылық мәдениетті тану, қазіргі заманғы нысандары мен әдістерін қалыптастыру, қолдау және өзгерту, тәжірибелік дағдыларды игеру, зерттеу. Курсты меңгеру тиімділігін арттыруға ықпал ететіндей кәсіби құзыреттілігін мәдениеттанушы саласындағы басқарудың ұйымдастырушылық мінез-құлқын, еңбек мотивация, персоналды дамыту, еңбек қатынастарын, сондай-ақ, іскерлік этика және іскерлік мәдениетті дамыту Мазмұны: курс мақсаты студенттерді теориялық және практикалық аспектілерімен басқару ұйымдастырушылық мәдениетті тереңдету және бекіту, олардың білімдерін дағдылары саласындағы персоналды басқару және ұйымдастырушылық мінез-құлық мәселелерін қарастыра келе, ұйымдастыру мәдениетінің контексінде осы ғылыми пәндерді оқыту. білуге тиіс: факторлары мен шарттарын айқындайтын ұйымдастырушылық мәдениетін, типология ұйымдастырушылық мәдениет; негізгі теориялық тұжырымдамасы ұйымдық мәдениет; мазмұны мен көрсеткіштерін талдау ұйымдастырушылық мәдениет; принциптері мен әдістерін қалыптастыру және қолдау ұйымдастырушылық мәдениет; істей білуі тиіс: талдау қолданыстағы кәсіпорында ұйымдастырушылық мәдениетін пайдалану; алынған ақпаратты арттыру үшін әлеуметтік - экономикалық тиімділігін персоналды басқару жүйесін ұйымдастыру; дағдыларды игеруі тиіс: пайдалану құрал-қолданбалы социологиялық зерттеудің жетілдіру мақсатында ұйымдық мәдениетті талдау; пайдалану социологиялық әдістерін тиімділігін бағалау үшін басқарудың ұйымдастырушылық мәдениетін зерттеу.

Ұйымдастыру мәдениетіндегі рәсімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдастыру мәдениетіндегі субмәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдастыру мәдениетінің құндылық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Арнайы басқару саласындағы білімді қалыптастыру, ұйымдастырушылық мәдениет компаниялары мен әдістемесін практикалық дағдыларын зерттеу диагностикасын жүйеу. Мазмұны: ұйымдастырушылық мәдениетті зерттеудегі барлық негізгі түсініктермен танысу, студенттерге мәдени топтардың анализін жасауға үйрету, мәдениаралық коммуникация принциптері менқұрылымның пайда болуын зерттеу, мәдениеттің топтық ұйымдасушылықты қалыптастыру мен дамыту жолдары мен әдістерін түсіндіру, халықаралық бизнестегі ұйымшылдық мәдениеттің еркешелігі мен батыстық пен қазақстандық компаниялардың салустырмалы анализін жасау. Білу: ғылымдағы ұйымшыл мәдениеттің классификациясы, корпоротивті мәдениетті отандық және шетелдік бизнеске енгізу туралы әдістер,басқару құрылымын және мәдениетаралық қарым-қатынас компанияларды қалыптастыру принциптері, ұйымдастырушылық мәдениет кроссмәдени ерекшеліктеріді іске асыру процесі. Жасай алу: негізгі құралдары мен әдістерін қалыптастыру, ұйымдастырушылық мәдениеттерді қолдау және дамытудың жолдарын табу. Қабілетке ие болу: ақпаратты тарату мен корпоративтң коммуникациялық арналарды қолдана білу, ақпаратпен қамтымасыз ету мен ұйымшыл мәденитетті диагностикалау, теорилық білімді өмірде қолдана алу.

Ұйымдастырушылық мәдениет теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат және есеп: курс ұйымдастыру мәдениеттiң зерттеуiнiң жаттығу дағдыларын ұйымдастыру мәдениетiнiң теориялық тұжырымдамалары, қазiргi пiшiндер және оныңның қалыптастыруы, сүйемелдеу және өзгерудiң әдiстерi, игеру зерттеу болып табылады. Курстiң зерттеуi iскер әдеп және iскер мәдениет сонымен бiрге ұйымдастыру мiнез-құлығы, еңбек себебi, қызыметшiнiң дамуы, еңбек қатынастары, a басқару саласында кәсiби құзырлылық HR-менеджера жоғарылатудың мүмкiндiк туғызады. Курстiң зерттеуi ұйымдастыру мәдениетiн басқарудың c теориялық және жаттығу аспектiлерiнiң студенттерiн таныстыруы, қызметкерлердi басқарудың облысы және ұйымдастыру мiнез-құлығында дағдылармен олардыңның бiлiмi, бұл ғылыми пәндердiң мәнмәтiнiнде ұйымдастыру мәдениетi сұрақты қарастыра тереңдетiп бекiтуi керек. Мазмұн: тәртiп ұйымдастыру - басқару, информациялық-аналитикалыққа студенттерiн әзiрлеудi және еңбек ресурсы және ұйымдарды қызыметшiмен тиiмдi басқару қамтамасыз ететiн кәсiпкерлiк қызметте бағыттаған; ұйымды қызметкерлердi басқарудың облысында ғылыми-зерттеу жұмыстар және жергiлiктi және аймақтық деңгейде еңбек ресурстарымен; есептер басқарушылық шешiм үшiн қажеттi жаңа ақпаратты iздестiруге және алуға; өздiгiнен үйретуге және үздiксiз кәсiби әбден жетiлдiруге. Бiлу:факторлар және ұйымдастыру мәдениетiнiң типологиясының ұйымдастыру мәдениет анықтайтын жағдайы; ұйымдастыру мәдениетiнiң негiзгi теориялық тұжырымдамалары; мазмұн және ұйымдастыру мәдениетiнiң талдауының көрсеткiштерi; қағидаттар және қалыптастыру және ұйымдастыру мәдениетiнiң сүйемелдеуiнiң әдiстерi; ұйымдастыру мәдениеттiң өзгеруiнiң әдiстерi. Бiлу:ұйымдастыру мәдениетiне қазiргi кәсiпорында талдау; ұйымда қызметкерлердi басқару жүйенiң қызмет етуiн тиiмдiлiк алған ақпарат әлеуметтiк-экономикалық жоғарылату үшiн пайдалану. Дағдыға ие болу: ұйымдастыру мәдениетiнiң әбден жетiлдiруi мақсаттарындағы қолданбалы социологиялық зерттеудi құрал-сайманның қолдануы; ұйымдастыру мәдениетiн басқарудың тиiмдiлiгiнiң бағасы үшiн социологиялық әдiстердiң қолдануы.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Шығыстың заманауи мәдениеті: ғылым және білім беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: қазiргi үрдiстер, бағыттармен студенттерді шығыстың қазiргi мәдениетiнде 20-21 күре тамырға құйылатын көздестiру.; бiлiм беретiн парадигмалармен қазiргi шығысты ғылымның негiзгi мәселелерi, негiзгi ағымдар, бағыттар, философияда және қазiргi шығысты ғылым пайда болған тұжырымдамалармен көздестiру. Мазмұны: осы курс философияда зияткерлiк iздестiрудi ерекшелiктi, тақырыпты және мәселелердi шешiмнiң тәсiлдерi түсiнуге мүмкiндiк бередi және ғылымға, дәстүрлi мәдениетке шығыстың халықтарын мәдениеттердiң жетiстiктерi, қатынас. Бiлу: философияда 20 қабақтың шығысының әдебиеттiң негiзгi корифейлерi, негiзгi бағыттар және 20 қабақтың шығысын ғылымға; шығыстың елдерiн өнерде 20 қабақтың шығысын мәдениетте, негiзгi бағыттар дiннiң ерекшелiгiн. Істей алу: дiндердiң қазiргi мәдени процестерiне 20 қабақтың шығысының негiзгi бiлiм беретiн бағдарламалары, әсер танып бiлiнсiн, шығыстың мәдениетiнде өнердiң негiзгi дәстүрлi қағидаттары және өте жаңа үрдiстер 20-21 күре тамырға құйылатын танып бiлу. Қасиеттерге ие болу: шығыс парадигмалар сапалық сипаттама 20.; негiзгi стратегемдердi олардыңның мiнез-құлығында айырмашылықтың дағдыларымен.

Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: зерттеу теориясы мен тәжірибесінің іскерлік коммуникацияларын қамтамасыз ету үшін меңгеру студенттердің білімі мен дағдыларды кәсіби қарым-қатынаста қолдану Мазмұны: курсты оқу барысында студенттер, іскерлік коммуникация ретінде күрделі көп жоспарлы мәдениеттін процессін орнату және қарым-қатынастарды дамытудың, адамдар арасындағы, топтар, ұйымдар, қауымдастықтар, бірлескен қызметке әкеледі. білуге тиіс: іскерлік қарым-қатынас принциптері мен әдістері, ұйымның іскерлік коммуникация негіздері; меңгеру: ұйымдастыру үдерісі, соның ішінде қазіргі заманғы коммуникация құралдарын; тәжірибеде қолдануға оңтайлы стратегиясы мен тактикасы келіссөздер жүргізу; бағдарлай қойылатын хаттамалық талаптарды білу іскерлік қарым-қатынас; дағдыларды игеруі тиіс: іскерлік коммуникация; білімдерді пайдалану теориясы, қарым-қатынас, этика және іскерлік қарым-қатынас психологиясы; дағдылары мен құралдарын нәтижелі қарым-қатынас, іскерлік саласы.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Этика және бизнес мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: менеджмент пен этика курстарынан үйренген және алынған білімдер негізінде бизнес жүргізу мәдениетінің дамуы, менеджер, мұғалім және зерттеушілер ретінде болашақ кәсіби қызметтер үшін іскерлік пен дағдылардың қалыптасуы. Мазмұны: ұсынылған курс заманауи әдістердің, мәдениеттің, этика мен бизнестің байланысуына мүмкіндік беретін отандық және әлемдік мәдени мен экономикалық жетістіктердің жағдайларына негізделеді. Білу: жалпы кәсіби пәндерді, заманауи әлемдегі негізгі қағидалар, әдістер пен заманауи инновациялық амалдарды оқу негізінде менеджмент пен этиканы; Жасай алу: бизнестің этикалық мәселелерін талдау үшін қажетті материалдың ізденісі мен іріктеуі; бизнес этикасының мәселелерінен,бизнестің заманауи әдістері мен амалдарынан хабардар болу және бизнес этикасының негізгі ұғымдары мен қағидаларын білу. Дағдылану: бизнестің этикалық мәселелерін шешу білімін кәсіби қызметте қолдану, бизнесті жүрізудің жалпы адамзаттық өнегелі құнндылықтармен үйлесімділігі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение