Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Әлеуметтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 5В050100- Әлеуметтану
Білім беру деңгейі: бакалавриат
Экзамендер: География, Математика
Білім беру формасы: күндізгі
Білім алу мерзімі: 4 жыл
«Әлеуметтану» білім беру бағдарламасының бакалавр студенттері экономикалық, саяси және әлеуметтік салаларда талдау және ұсыныстар жасауға қажетті біліктіліктерге ие мамандарды даярлауға бағытталған келесідей кәсіби қызмет түрлерін алады:
• әлеуметтанушы-аналитик; әлеуметтанушы-зерттеуші; әлеуметтанушы-кеңесші;
• орта білім беру орындарында қоғамдық және әлеуметтік пәндер бойынша оқытушы;
• өндірістік, жеке меншік, кеңес беру компанияларында маркетолог;
• демография және миграция салалары бойынша бөлімдерінде демограф.
Профильдік пәндер:
• Әлеуметтану тарихы
• Әлеуметтанудағы әдістер мен әдістемелер
• Әлеуметтанудағы деректерді талдау
• Урбанәлеметтану
• Жанжал әлеуметтануы
• Терроризм әлеуметтануы
• Жастар әлеуметтануы
• Әлеуметтанудағы математикалық әдістер
• Әлеуметтанулық ақпаратты талдау мен өңдеудің бағдарламалық әдістері
Білім берудің артықшылықтары:
• ғылыми әлеуметтанулық мектептердің дәстүрін сақтау;
• білім беру мен зерттеу жұмыстарының тығыз байланысы;
• даярлаудың тәжіибеге баытталуы;
• пәндердің 30%-ы ағылшын тілінде оқытылады;
• бакалаврлардың зерттеу жұмыстарына қатысуы, жобамен жұмыс жүргізу бойынша біліктіліктерін қалыптастыру.
Халықаралық байланыстар: бакалавриат студенттері АҚШ, Германия, Жапония, Венгрия, Польша елдерінің жетекші жоо-да білім алу бойынша мүмкіндікке ие.
Тәжірибе өту орындары және және жұмыспен қамту мүмкіндіктері:
Аудандық, қалалық, облыстық әкімдіктердің ішкі саясат бөлімдері, ғылыми-зерттеу орталықтары, әлеуметтанулық, маркетингтік, қоғамдық зерттеу орталықтары, колледждер, университеттер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтану
Мамандық шифры
5B050100
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Дүниежүзілік тарих
Профильдік пәні
Дүниежүзілік тарих
Өту балы
ҚАЗ
87
ОРЫС
94

пәндер

Ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: программалау тілінің синтаксисі мен семантикасы, негізгі модельдер, программалау жолдары мен тәсілдері; программалаудың тілінің негізгі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдары; жобалар және бағдарламалар зерттемесінің технологияларын; Мазмұны: лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы; бірнеше қатарлас есептеуші қалыптың және аспаптың игерушіліктері; Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: программалаудың парадигмасын, программалау тілінің синтаксисы және семантикасын, негізгі модельдерді, программалаудың әдіс-айлаларын; Пайдалана білуі керек: программалау тілінің негізі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдарын; Дағдылану керек: тиімді алгоритмдарды және оларды программалаудың түрлі тілдерінде іске асыру; лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы;

Ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: программалау тілінің синтаксисі мен семантикасы, негізгі модельдер, программалау жолдары мен тәсілдері; программалаудың тілінің негізгі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдары; жобалар және бағдарламалар зерттемесінің технологияларын; Мазмұны: лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы; бірнеше қатарлас есептеуші қалыптың және аспаптың игерушіліктері; Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: программалаудың парадигмасын, программалау тілінің синтаксисы және семантикасын, негізгі модельдерді, программалаудың әдіс-айлаларын; Пайдалана білуі керек: программалау тілінің негізі конструкциялары үшін жазбаның алгоритмін, үлгілердің және деректердің құрылымдарын; Дағдылану керек: тиімді алгоритмдарды және оларды программалаудың түрлі тілдерінде іске асыру; лексикалық талдау, синтаксистік талдау, бағдарламалық қамсыздандыруды тиімді жүзеге асуы;

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әлеуметтану тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстыңмақсатыменміндеті: ПәнніңөзектілігіболыпК. Маркстың, Э. Дюргеймнің, М. Вебердің, Т.Парсонстыңжәнеолардыңізбасарларыменәлеуметтанудағықұрылымдықинтеракционизмдік, феноменологиялықбағытөкілдерініңеңбектерңндеөзініңдамуыналғанәлеуметтанулықбілімніңқұрылымдықмазмұндықтұтастығыжәнекатегориялықанықтығытабылады. Мазмұны: әлеуметтану тарихын оқу студенттерге ғылыми әлеуметтанулық білімді ұйымдастыру, оның дамуының сыртқы және ішкі факторлары, әлеуметтанудың идея-теориялық, концептуалды және әдістемеліксаласында білім деңгейін арттыруға, ғылыми мәселелерді қоя білуге және оларды шеше алуға мүмкіндік береді. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтанулық ғылымның қызмет ету заңдылықтары, әлеуметтанулық білімнің әдістемелік және әдістер байланысы принциптері; істей білуі: әлеуметтанудың қандай да бір саласы аясында қоғамның заманауи мәселелерін білікті түрде талдау; дағдылануы: теорияны құру процесін түсініу және оларды сыни талдау әдісін қолдана отырып талдау.

Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттер: курс студенттерде социологиялық зерттеуді жүргізудің әдістері мен технологияларын толық меңгеруге бағытталған. Сонымен қатар, социологиялық зерттецдің практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Мақсаты: социологиылқ зерттеудің әдістемесін толық және құрымлымды дңгейде зерттеу. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Социологиялық зерттеудің әдістемесі мен әдіснамасын білуі тиіс. Логикалық түрде өзара байланысқан ғылыми түсініктерді меңгеруі тиіс. Әлеуметтік іс-әрекет пен ғылыми зерттеулерде социологиялық инструментариді қолдануға дағдылануы тиіс.

Әлеуметтанудағы берілгендерді талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері:Студенттерде социологиялық мәліметтердіжан-жақты зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Мазмұны: курс барысында мынадай мәселелер қарастырылады: респонденттердің ұсынылған объектілерді қабылдау кеңістігі мәселесі, индивидуалды көпөлшемді шкалалау. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Сапалық және сандық стратегияларды қолдана отырып социологиялық мәліметтерді талдаудың жалпы қағидаларын білуі тиіс. Мәтіндік және визуалды мәліметтерге «негізделген теорияларды» қолдануды меңгеруі тиіс. Әлеуметтік саладағы маманның кәсіби мәдениетенің элементі ретінде сандық ақпараттарды өңдеуге дағдылануы тиіс.

Әлеуметтанудағы өлшем теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті:Қазіргі әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-экономикалық, басқарушылық, әлеуметтанулық салалардағы жемісті зерттеулік және аналитикалық жұмыс үшін қажетті кәсіби мәдениет пен арнайы модельді жүйелі ойлауды әлеуметтанушы студенттің бойында қалыптастыру. Мазмұны: респонденттердің мінез-құлықтық факторына әсер етуін анықтайтын процестер мен құбылыстарды талдау және кешенді бейнелеу әдістері мен математикалық модельдерін, бағыттар мен әдіснамаларын студенттерге түсіндіру. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: өлшем теориясының негізгі әдістері қоланылатын негізгі шкалалар және әдістер классификациясы. істей білуі: әлеуметтанулық мазмұн мәселеелсін зерттеуде өлшем теориясының түсінігі мен әдісін қолдана білу, өлшем теориясының түсінігі мен әдісін математикалық статистика түсінігімен, әдісімен сәйкестендіре білу; дағдылануы: әлеуметтанудағы өлшеу және шкалалау, шкалалау нәтижесін интерпретациялау мен визуализациялау тәсілдерін игеру

Әлеуметтанулық ақпаратты өңдеу және талдау әдістері (SPSS негізінде)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: модель нақты әлеуметтанулық зерттеулерде қолданылатын негізгі түсініктерді ( SPSS бағдарламалық пакеті) түсіну үшін арналған. Мазмұны: модуль студентті компьютерлік бағдарламалады өңдеу барысында әлеуметтік ақпараттың сандық және сапалық түрімен таныстырады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: мәліметтерді енгізу мен қадағалаудың негізгі қағидаларын білуі тиіс. мәліметтерді статистикалық өңдеудің қазіргі бағдарламалық пакетін (SPSS және т.б.) меңгеруі тиіс. әлеуметтанулық мәліметтерді талдауға, мәліметтер нәтижесін интерпетациялауға, SPSS пакетін өолдана отырып, талдау нәтижесін презентациялауға дағдылануы тиіс

Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Эмпиркалық мәліметтерді қолдануды қамтитын қолданбалы және академиялық жұмысқа қажетті қазіргі әлеуметтанудың әдістері мен технологиялар кешенін зерттеулік тәжірибеде қолдана білу компетенциясын қалыптастыру. Мазмұны: біртұтас өндірістік процесте әдістер мен технологияларды, сонымен бірге басқа ғылымдардың (экономика, психология, менеджмент) әдістері мен технологиялар кешенін де біріктіру міндеті қарастырылады. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: зерттеудің жалпы дизайнын дайындау істей білуі: нормативтік құжаттарға сәйкес ғылыми зерттеулік және аналитикалық жобаларды құрастыру және ұсына білу; дағдылануы: ғылыми және ғылыми қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру үшін тәжірибелік дағдылар мен қабілеттерге, тереңдетілген арнайы теориялық білімге ие болуы тиіс

Әлеуметтік антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: әлеуметтік антропологияның негізі болып студенттерді қазіргі әлеуметтік және мәдени антропологияның жағдайымен; мәдениеттің әлеуметтік тұрмыстық механизмдерімен, қазіргі қоғамдағы адамдық өмір сүру константын жүзеге асыру мәселесімен таныстыру. Мазмұны: әлеуметтік (мәдени) антропологияның классикалық курс мәселелері ғылым тарихын, неке және отбасын, экономикалық, саяси ақпараттық жүйе және т.б. қамтиды. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтік антроплогияның категориялары мен әдістері істей білуі: әлеуметтік антропологияның теориялық принциптері мен әдістерін тәжірибе жүзінде қолдану дағдылануы: адамның мінез-құлқына ықпал ететін этномәдени жүйелерді талдау; әлеуметтік антроплогия мәселесін талдауға ықпал ететін негізгі теориялық бағыттарды анықтау

Әлеуметтік желі талдау кіріспе (ағыл)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстыңмақсатыменміндеті: Бұлкурсқоғамдықөмірдіңнегізгіжүйелерінқарастырудыұсынады. Әлеуметтікстратификациянегіздеріноқытукелесімақсаттарғабағытталған: қоғамныңқұрылымдықұйымыныңөзгерумеханизмдерінтүсінужәнеәлеуметтікмәртебеніңиндивидуалдыөзгерісінеәсерететінбағдарламалардықұрудағдысынмеңгеру, өмірлікстратегиялартиімділігінболжау. Мазмұны: танымал түрлі идея-шығармашылық бағыттардың концептуалды амалдар мазмұнына ие. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтанулық ғылымның қызмет ету заңдылықтары, әлеуметтанулық білімнің әдістемелік және әдістер байланысы принциптері; істей білуі: әлеуметтанудың қандай да бір саласы аясында қоғамның заманауи мәселелерін білікті түрде талдау; дағдылануы: теорияны құру процесін түсініу және оларды сыни талдау әдісін қолдана отырып талдау.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Визуалды әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстыңмақсатыменміндеті: «Визуалдыәлеуметтану» курсывизуалдымәліметтердіталдауменжұмысжасаудағдыларыжәнеәлеуметтіктеориялардыңбіріккенкөмегіменәлеуметтікәлемдітануменұғынуғабағытталған. Курстаәлеуметтанушыныңфотокамераменжұмысжасауерекшелігіұсынылғанжәнефото, видеоматериалдарыәлеуметтанулықталдауәдістеріашылған. Мазмұны:бұлкурстеориялықәлеуметтанусаласындастуденттердіңбілімінтереңдетуге, визуалдыматериалдардыталдайалудағдысыныңдамуынажәнеолардыңәдістемелікбілімінкеңейтугебағытталған. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі:визуалды ақпараттарды талдау мүмкіндігі және әлеуметтанушының визуалды ақпараттармен жұмысының негізгі принциптерін; істей білуі: фотоқұжаттармен ұсынылған әлеуметтік ақпараттарды интерпретациялау; дағдылануы: әлеуметтанулық зерттеулерде талдаудың визуалды әдістерін қолдану

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Демография және әлеуметтік статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - DAS 2408

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дін әлеуметтануы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді дін социологиясының маңызды құрамдас бөлігі ретінде түсініктердің дамуына ықпал етеді, дін социологиясының негізгі категориялары мен терминдерімен таныстыру. Мазмұны: дінді зерттеу әлеуметтану ғылымының негізін салушылардың еңбектерімен қарастырылады; дін әлеуметтануы дінтанудың бір саласы ретінде М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель және басқалардың социологиясы, негізгі бағыттар және мектептер; зайырлы және конфессиональды социология қамтылады. Білу керек: XIX–XXғғ. Дін әлеуметтануындағы дін туралы негізгі концепциялар мен ұғымдарды; – дін социологиясындағы негізгі теориялық концепциялардың мазмұнын; – эмпирикалық зерттеулердегі ғылыми түсінікті жасауға қажетті дін социологиясындағы негізгі теориялық концепцияларды. жасай алуы керек – дін социологиясындағы негізгі ұғымдарды қолдануды; – діндарлықтың белгілерін және олардағы тоталитарлық көріністерді анықтау; Меңгеруі тиіс: – ойлау мәдениетін, мәліметтерді қабылдау, кеңейту сараптау, мақсат қою және оған жету жолын таңдауды; – өзін-өзі дамыту, өзінің кәсіби деңгейін және шеберлігін көтеру жолдарын; –зерттеу пәнінінің саласында сараптамалық ойлау дағдыларын; – әлеуметтік мәні бар мәселелер мен үрдістерді сараптауды.

Жанжаләлеуметтану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: әлеуметтік жанжалдарды зерттеуде теориялық әдіснамалық меңгеру, нақты жанжалды жағдайларды талдауда кәсіби дағдылану, әртүрлі деңгейдегі жанжалдарду шешу тәсілдері мен технологияларымен танысу. Мазмұны: әлеуметтік жанжал салысындағы негізгі теориялық тұжырымдамаларды зерттеу; курстың тезаурусын құратын терминологиялық ұғымдарды білу; жанжал жағдайларын талдау саласында тәжірибелік дағдыны қалыптастыру, әлеуметтік жанжалды талдау мен сипаттауда базалық алгоритмді меңгеру; жанжалдық жағдайларды талдау үшін әлеуметтанулық құралдарды қолдану мүмкіндігін көрсету және минималдық салдар бойынша шаралар жасап шығару. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтік жанжалдардың теориялық және әдіснамалық тұжырымдамаларында айтылған мазмұнын; істей білуі: - жанжал әлеуметтануы бойынша мәтіндерді және әлеуметтік жанжалдар туралы эмпирикалық мәліметтерді талдау және түсіндіру; әлеуметтік менеджмент әдістері мен стратегияларының тәжірибелік мүмкіндігін бағалау, сонымен қатар жанжалды басқару бойынша қандайда бір шешімдерді жүзеге асыру салдарын; дағдылануы: пәннің түсіндірмелі аппараты мен талдау техникасын және материалдарды интерпретациялау

Жастар әлеуметтануы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: жастардың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері, тәрбиенің өзекті мәселелері мен қазіргі жасөспірімдердің әлеуметтенуі, ұрпақ сабақтастығы мәселелері бойынша негізгі теориялар мен әдістемелік бағыттар туралы жүйелі білімді қалыптастыру. Мазмұны: жастардың қоғамның әлеуметтік құрылымындағы алатын орнымен байланысты әлеуметтік мәселелерді, олардың санасы мен мінез-құлық ерекшеліктерін қарастыру Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: жастар әлеуметтануының негізгі қызметтері, қазақстан қоғамындағы жасаралық стратификациямен байланысты әлеуметтік-құқықтық және әлеуметтік-экономикалық мәселелері, жастар тобы мен жастар субмәдениетін әлеуметтанулық зерттеудің бағыттары мен негізгі әдістері туралы; істей білуі: жастар әлеуметтануын, әртүрлі ювеналды топтардан ақпарат алу үшін әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру; дағдылануы: ақпаратты визуализациялау мен жинау, іздеу үшін ақпараттық технологияны пайдалану.

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қазақ (орыс) тілінде тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық сөйлеуге үйрету. Қысқаша мазмұны. Қазақ (орыс) тілінде тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-құқықтық негіздерімен қазақ (орыс) тілінің қызмет ету мен даму үдерістерінің қатынасы. Оқыту нәтижесі: - қазақ (орыс) тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі туралы іргелі білімдерді кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана білу; - қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстан тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білімалушылардытарихнегіздеріментәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріменнақтыдеректерментарихиайғақтардыоқытуарқылыжаңатеориялықжәнеәдіснамалықкөзқарастартұрғысынантаныстыру. Қысқашамазмұны. ТарихнегіздеріжәнеҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдері. ӘртүрліөткентарихикезеңдеріменқалыптасқанҚазақстанмемлекетініңқазіргіжетістіктерінетарихи-салыстырмалыталдаужасау. БүкіләлемдікжәнееуразиялықтарихиүдерісконтексіндетәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріментарихинегіздерінбілу; қазақстандықдамумоделініңимманенттікбасымдылықтарын, ерекшеліктеріменмаңызыншынайыжәнежан-жақтыбілу; күрделітарихиүдерістерді, құбылыстарменқазіргіҚазақстанныңтарихитұлғаларыноқытубарысындааналитикалықжәнеаксиологиялықталдаужасаудағдысынмеңгеру;

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы байланыс және тұтынушылық мәдениет
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қала әлеуметтану (ағыл)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық пікір әлеуметтануы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лаңкестік әлеуметтануы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті:Қазақстанның дамуы мен әлемдегі жаһандық өзгерістер жағдайында қоғам мен мемлекеттің, адамның қауіпсіздік саласы туралы әлеуметтанулық білімді жүйелі түрде студенттерге түсіндіру. Мазмұны: лаңкестік қауіптің орын алуына мемлекеттің ұлттық қауіпсіздік саласы мен халықтың қызығушылығын қорғау ерекшелігін ашу. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі:классиктердің гуманитарлың және әлеуметтік қауіпсіздік туралы негізгі теориялары; істей білуі: лаңкестік мәселесі туралы арнайы зерттеулер жүргізу дағдылануы: қауіпсіздік және лаңкестіктің алдын-алуға байланысты ғылыми мәтіндермен ресми материалдармен жұмыс жасау.

Мәтінді сандық және сапалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Модуль студенттердің атематикалық статистика және мәліметтерді талдау саласындағы сонымен қатар нақты әлеуметтанулық зерттеудің мәліметтерін (SPSS бағдарламасы) өңдеудің негізгі әдістерін түсіндіруге бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік ақпаратты сандық және сапалық сипатта өңдеу әлеуметтік гуманитарлық ғылымдардағы математикалық модельдермен статистикалық әдістерді тәжірибелік дағды ретінде студенттердің бойында қалыптастыру. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтанулық мәліметтерді талдаудағы теориялық және әдіснамалық бағытты; істей білуі: ғылыми зерттеудің нәтижелерін әлеуметтік және кәсіби қызметтің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында жүйелі түрде қолдану. дағдылануы: әлеуметтік құбылыстар мен процестерді талдауда жаңа теорияларды, зерттеу әдістері мен техникаларын пайдалана білу.

Салыстырмалы әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Салыстырудың рөлін заманауи әлеуметтік ғылымдағы білім алудың маңызды құралы ретінде талдау. Мазмұны: салыстырмалы зерттеудің маңызды ұстанымдарын әлеуметтік ғылымда қарастыру және теория мен зерттеу әдістерінің арасындағы байланысты ашу Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі:салыстармалы талдаудың сандық және сапалық бағытталған әдістемесін істей білуі:социумды зерттеуде жүйелік, тарихи, салыстырмалы амалды қолдану. дағдылануы: халықаралық әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-саяси процестерді, жүйелер мен құрылымдарды салыстырмалы әлеуметтанулық талдауға .

Саяси әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың мақсаты – саясаттану бөлімі студенттеріне қоғамның қазіргі саяси өмірінің негізгі әлеуметтанулық мәселелері бойынша жүйелі білім беру. Курстың міндеті – студенттердің сараптамалық жұмыс барысында қолдана алулары үшін және қоғамдық өмірдің әлеуметтік және саяси салаларының органикалық байланысын сезіну үшін саясаттың, саяси қатынастар мен үрдістердің әлеуметтік шарттылығы мәселесін зерттеу. Курстың қысқаша мазмұны. Курс студенттердің билік, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, саясат, саяси мәдениет және т.б. сияқты қазіргі заманғы қоғам мен қоғамдық дамудың негізгі институттары, құбылыстары және проблемаларын түсінулеріне көмектесуі керек. " "Құзыреттер (оқу нәтижесінде студенттер) 1. субъектілердің әлеуметтік мүдделері мен олардың саясат саласында бірігуіне ерекше назар аудара отырып, қоғамның саяси өмірін, саяси институттарды, үдерістерді, іс-әрекеттерді сипаттайтын негізгі құрылымдардың әлеуметтік негізін білу. 2. студент тек білім, ғылыми талдау әдістерін иеленіп қана қоймай, сонымен қатар, қоғам мен мемлекет дамуының болашағын болжау үшін өткен мен бүгінгі күннің саяси құбылыстарын шығармашылық зерттей алу. 3. әлеуметтанудың әдістері мен ғылыми құралдарын пайдалану дағдысын иелену."

Социологиядағы математикалық әдістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Аталмыш курс студенттердің әлеуметтанудағыөлшемдердің негізгі қағидаларын, әр түрлі деңгейлік өлшемдердің ерекшеліктерін білуі және өлшеуде қолданылатын аналитикалық құралдарды қолдану қабілеттіліктерін дамытуға бағытталған. Мазмұны: Курс әлеуметтанудағы эмпирикалық зертеудің логикасын түсінуге бағытталған теориялық білімді қарастыруға бағытталған. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Социологиялық зертеудің әдістері мен әдіснамасын білуі тиіс. Социологиялық мәліметтерді сандық талдау әдістерін зерттеу мен негізделе отырып қолдануды жоспарлауды меңгеруі тиіс. Интернет желісінде сандық және сапалық зертеулерді тәуелсіз жүргізуге дағдылануы тиіс.

Урбанәлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: қалалық ортаға сыни әлеуметтанулық көзқарастың дамуы және қалалық күнделікті өмірді талдауға әлеуметтанулық теорияны қолдана білу. Мазмұны: бұл қаланы қоғамның біртұтас әлеуметтік жүйесінің элементі ретінде оның мәні, дамуы және қызмет етуін қарастыратын әлеуметтанудың модулі болып табылады. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: қаланың әлеуметтік институт ретіндегі дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтары істей білуі: әлеуметтанулық теорияларды қалалық күнделікті тұрмысты талдауда қолдана білу. дағдылануы: қаланы және оның адамның мінез-құлқына әсерін әлеуметтанулық зерттеу

Ұғымдарды концептуализации кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдардағы жанжал
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Студенттерді әлеуметтік жанжал туралы шетелдік және отандық ғылымдардың өзекті мәселелері туралы ғылыми біліммен қамтамассыз ету. Мазмұны:әлеуметтік жанжал салысындағы негізгі теориялық тұжырымдамаларды зерттеу; курстың тезаурусын құратын терминологиялық ұғымдарды білу; жанжал жағдайларын талдау саласында тәжірибелік дағдыны қалыптастыру, әлеуметтік жанжалды талдау мен сипаттауда базалық алгоритмді меңгеру; жанжалдық жағдайларды талдау үшін әлеуметтанулық құралдарды қолдану мүмкіндігін көрсету және минималдық салдар бойынша шаралар жасап шығару. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: қазіргі ұйымдардағы жанжалдар мектебін, үлгісін және түсіндірмелі аппаратын, ұйымдардағы жанжалдың типологиясы мен жіктеулерін, ұйымдардағы жанжалдың кезеңдері мен шығу механизмдерін, әртүрлі типтегі ұйымдардағы жанжалдарды реттеу мен шешудің әлеуметтік технологияларын; істей білуі: жанжал жағдайларының пайда болу себептерін дұрыс анықтау мен бағалау, оппоненттер мінез-құлық қызығушылықтары мен мотивтерін, ұйымдардағы жанжалдар арықарай даму перспективаларын, нақты әлеуметтік жанжалға тиімді әсер ететін адекватты стратегияларды, әдістер мен технологияларды таңдау, ұйымдардағы ішкі жанжалдарды басқаруда басқару субъектілерін қолдану тәсілдерінің нәтижелігін өлшеу және бағалау; дағдылануы: әлеуметтік-ұйымдастырушылық жанжалдарды басқару тәсілдерінің, тәжірибелік қолданыстарының және оларды шешу мен реттеу дағдыларының әдіснамалық, әдістемелік және технологиялық арсеналы.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Этносоциология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Адам этнос және қоғам өзарақатынастары туралы студенттерде тұтастай пәнаралық ойды қалыптастыру Мазмұны: этноәлеуметтанулық құбылыстарды зерттеуде, социумды этноұлттық өлшеуде қолданылатын негізгі принциптер және түсініктерімен таныстыру; қазақстан қоғамындағы этноұлттық проблемалар ерекшеліктері, сонымен бірге этнос трактовкасындағы әртүрлі бағыттар олардың адамның әлеуметтік мінез-құлқына әсері, көпэтникалық қоғамдағы қаалыптасу контексіндегі мәнімен таныстыру. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: қалыптасу мәселелері, этникаралық феноменінің дамуы, әлеуметтанулық ғылымның қалыптасуындағы заңдылықтар мен теориялық негізіндегі этникалық қарым-қатынастар жағдайын бағалау, әлеуметтанулық танымның әдістері мен әдіснамасының сәйкестік принциптері туралы ; істей білуі: этноәлеуметану түсінігін еркін талдау; этноәлеуметтану саласында өз көзқрасын ғылыми тұрғыда жеткізе алу; этникаралық қарым-қатынас туралы өзекті мәселелерді талдай білу. дағдылануы: этникалық белгілер арқылы әлеуметтік-саяси құбылыртар мен процестерді теориялық талдау

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аймақтық әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерде территориялық құрылымдарды зерттеу әдіснамасы туралы түсінік қалыптастыру. Аймақта әлеуметтік өмірді ұйымдастырудың заңдылықтары мен аймақтың әлеуметтік бейнесінің жоспарлы өзгеруін зерттеу. Аймақтағы әлеуметтік өмірдің жалпы және жеке ерекшеліктерінің және олардың өзарабайланысының механизмін зерттеу. Мазмұны: Модуль студенттерді аймақтағы саяси институттар, үрдістер мен қарым-қатынастар туралы жаңа білімдерді алуға бағытталған ғылыми-зерттеу және практикалық жұмыстар бойынша терең және кәсіби деңгейде дайындайды. Модульді оқу негізінде студенттер: Қоғамдық әлеуметтік жүйе ретінде аймақтың дамуы мен қызмет етуінің мәні мен жалпы заңдылықтарын білуі тиіс. Әлеуметтік құбылыстарды зерттеудің әр түрлі аспектілері мен формаларын меңгеруі тиіс. Халықтың әлеуметік өмірін ұйымдастырудың бір формасы ретінде аймақтың даму, қызмет ету заңдылықтарын талдауға дағдылануы тиіс.

Әлеуметтанудағы ықтималдылық теориясы: әдіснама, әдістеме, тәжірибе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттердің пәнаралық міндеттерді шешу үшін мүмкіншіліктер теориясында қолданылатын математикалық әдістер мен математикалық статистика туралы білімді меңгеруі. Мазмұны: Курс шеңберінде пән бойынша мынадай мәселелер қарастырылады: корреляциялық байланыстар, іріктеу әдісі, социологиялық зертеудің әдіснамасы. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Бөлудің нақты ережелерін – олардың айқындалған интервалға түсу мүмкіншілігін білуі тиіс. Кездейсоқ өлшемдердің корреляциялық байланыстарын санауды және олардың іріктеу аналогын айқындауды меңгеруі тиіс. Қарапайым құралдар және регресивті талдау негізінде уақытша қатарлардың корреляциялық байланыстарын айқындауға дағдылануы тиіс.

Әлеуметтанулық зерттеудегі іріктеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Социологиялық зерттеуде ішінара жиынтықты зерттеудің негізгі қағидалары мен студенттерді таныстыру Мазмұны: Іріктеудің құрылымдау әдістерін зерттеу және осы әдістерді шынайы зерттеулерде қолдану. Іріктеуді қалыптастыру қағидасын түсіну үшін статистикалық бағалауларды құру техникасын қарастыру Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Социологиялық зерттеудің әдіснамасын және мәліметті жинаудың технологияларын білуі тиіс. Қолданылып отырған әдістердің, алынған мәліметтердің сенімділігін бағалауды меңгеруі тиіс. Іріктеу әдістері арқылы социологиялық зерттеуді жүргізу мен оны ұйымдастыруға дағдылануы тиіс.

Әлеуметтанулық өлшем
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курстың негізгі мақсаты зерттелініп отырылған құбылыс бойынша өзіндік мазмұндық ойларды қалыптастыру. Мазмұны: Өлшеу сапасы белгілі бір бағыттар негізінде талданады және респонденттердің жеке сипаттар бойынша бөлінбейтіні қарастырылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Адамдардың пікірлерін өлшеудің қазіргі әдістерін білуі тиіс. Өлшеу шкалаларын жасау және шкалалық өлшемдерді талдауды меңгеруі тиіс. Нақты жағдайды социологиялық зерттеу негізінде өлшеудің нақты әдістерін таңдауға дағдылануы тиіс.

Әлеуметтік антропология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік жүйелер мен процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Қазіргі әлеуметтік жүйелерді талдау және социумда әлеуметтік статика мен динамика заңдылықтарының қолдану мүмкіншіліктерін талдау Мазмұны: Осы курс шеңберінде әлеуметтік жүйелердің қызмет ету мәселелері мен олардың өзін - өзі ұйымдастыру ерекшеліктері қарастырылады. Әлеуметтік жүйелер мәселелерінің пайда болуына әлеуметтану классиктері мен қазіргі заман өкілдерінің тұжырымдамаларының мазмұнын айқындау. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Жүйелердің өзін өзі ұйымдастыру, эволюциясы және әлеуметтік тәртіптің қалыптасу заңдылықтары туралы әмбебап теорияларды білуі тиіс. Әлеуметтік жүйелердің динамикасын синэнергетикалық талдауын логикалық ұсынуды және әлеуметтік үрдістердің өзара тұрақты байланыстарын айқындауды меңгеруі тиіс. Әлеуметтік жүйелердің қызмет етуі мен ұйымдастыруды зерттеуге дағдылануы тиіс.

Әлеуметтік индикаторлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Әр түрлі әлеуметтік жағдайлар мен үрдістерді, әр түрлі категориядағы топтардың әлеуметтік өмірін бағалау үшін индикаторларды қолдану. Мазмұны: курс барысында әлеуметтік-экономикалық үрдістерді бағалауда, талдауда әлеуметтік және ндикаторларды қолданудың негізгі қиыншылықтары қарастырылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Өлшеу теорияларының элементтерін және әлеуметтік индикаторларды құрылымдаудың бағыттарын білуі тиіс. Мемлекет дамуының әр түрлі аспектілері бойынша өзекті мәселелерді айқындауды меңгеруі тиіс. Жергілікті, ұлттық және жаһандық деңгейде әлеуметтік-экономикалық үрдістерді болжай алуға дағдылануы тиіс

Әлеуметтік қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ҚР әлеуметтік қорғауды жүзеге асырудың теориялық негізі мен тәжірибесін зерттеу. Әлеуметтік қызмет көрстеу мекемелерінде әлеуметтік қорғауды жүзеге асыруды талдау. Мазмұны: Курс шеңберінде әлеуметтік қорғау мәселелерін шешуде маман мен клиенттің өзра байланысы және осы клиентке деген психологиялық бағыт қарастырылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Әр түрлі тап өкілдеріне жататын халақты әлеуметтік қорғаудың негізгі құжаттарын жіне еліміздегі осы үрдістің қызмет етеу ерекшеліктерін білуі тиіс. Әр түрлі категорияға көрсетілетін әлеуметтік көмектің ерекшелігін ескере отырып, әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың жалпы және жеке заңдылықтарын айқындауды меңгеруі тиіс. Ғылыми әдебиеттердегі әлеуметтік қорғаудың әр түрлі бағыттарын талдауға дағдылануы тиіс

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Басқару әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерге басқару іс әрекетін социологиялық талдау және басқару шешімдерін қабылдау әдістерін меңгеруге көмектесу. Әлеуметтік бағытталған тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін ғылыми болжауға үйрету Мазмұны: Аталмыш курсты басқару үрдісін социологиялық зерттеудің мазмұны айқындалады және қазақстандық қоғамдағы басқарудың өзекті мәселелері қарастырылады Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Басқару саласындағы социологиялық зерттеудің арнайы және жалпы әдістерінбілуі тиіс. Басқару шешімдерін құру үшін қажетті ақпараттарды жинаудың социлогиялық әдістерін меңгеруі тиіс. Басқару саласындағы мәселлерді шешуде әлеуметтік диагностикалау мен социологиялық талдау әдістерін қолдануға дағдылануы тиіс

Далалық зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Сапалық зерттеудің негізгі қағидаларын талдау: жүйелігі, мультиәдістемелігі. Әлеуметтанудағы сапалық зерттеудің типтерін қарастыру: жағдайды талдау, биографиялық әдіс, этнографиялық зерттеу Мазмұны: Модуль шеңберінде далалық зерттеу кезеңдері, алаңның «шығу» және «кіру» мәселелері, негізгі ақпарат көздері, зерттеушінің этикасы қарастырылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Сапалы далалық зерттеудің спецификациясын білуі тиіс. Зерттелініп отырған үрдіске нақты бағытты талдауды, аналитикалық ақпараттарды қолдануды меңгеруі тиіс. Зерттеу қорытындыларын жоғары деңгейде көрсетуге дағдылануы тиіс

Денсаулық социологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді күрделі ғылыми үрдістер мен құбылыстарды ғылыми талқалауға дайындау. Мазмұны: курс шеңберінде қазіргі медицина әлеуметтануының жаңа тенденциялары қарастырылады. Осы саладағы эмпирикалық ақпараттар мен әдістемелік бағыттар зерттелінеді. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Медициналық – социологиялық зерттеу бағдарламасын жасауды және зерттеуді сатылы жүргізуді білуі тиіс. Медициналық мекеменің іс-әрекетін талдай алуы керек және оған объективті бағалау, медициналық сақтандыруды және денсаулық сақтаудың өзге де құрылымдық бөлімдерін талдауды меңгеруі тиіс. Денсаулықсақтауды дамыту және осы саланың жұмыс тиімділігін жоғарылату приоритеттерін айқындауға дағдылануы тиіс

Еңбеқ әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Модуль халықтың өндірістік салаға ену деңгейін, жұмыссыздық және оның алдын алу мәселелерін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық категорияларды зерттеуге бағытталған. Мазмұны: модульеңбек іс-әрекетін әлеуметтікүрдіс ретінде зерттеуге, еңбек өнімділігін арттырудың әлеуметтік факторларын талдауға және еңбек қатынасына техникалық және әлеуметтік шарттардың әсерін зерттеуге бағытталған. Модульді оқу негізінде студенттер: Қазіргі қоғамның жаһандық, ұлттық және жергілікті деңгейдегі күйін ескере отырып әлеуметтік-экономикалық және техникалық категорияларды білуі тиіс. Техникалық және әлеуметтік шарттардың еңбеқ қатынасына әсерін айқындай алу және еңбек ұжымындағы әлеуметтік қарым-қатынастарды меңгеруі тиіс. Еңбек нарығындағы әлуметтік құбылыстар мен үрдістер туралы социологиялық талдау негізінде біртұтас көзқарасты айқындауға дағдылануы тиіс.

Жанжал әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Әлеуметтік жанжалдарды зерттеуде теориялық әдіснамалық меңгеру, нақты жанжалды жағдайларды талдауда кәсіби дағдылану, әртүрлі деңгейдегі жанжалдарду шешу тәсілдері мен технологияларымен танысу. Мазмұны: әлеуметтік жанжал салысындағы негізгі теориялық тұжырымдамаларды зерттеу; курстың тезаурусын құратын терминологиялық ұғымдарды білу; жанжал жағдайларын талдау саласында тәжірибелік дағдыны қалыптастыру, әлеуметтік жанжалды талдау мен сипаттауда базалық алгоритмді меңгеру; жанжалдық жағдайларды талдау үшін әлеуметтанулық құралдарды қолдану мүмкіндігін көрсету және минималдық салдар бойынша шаралар жасап шығару. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтік жанжалдардың теориялық және әдіснамалық тұжырымдамаларында айтылған мазмұнын; істей білуі: - жанжал әлеуметтануы бойынша мәтіндерді және әлеуметтік жанжалдар туралы эмпирикалық мәліметтерді талдау және түсіндіру; әлеуметтік менеджмент әдістері мен стратегияларының тәжірибелік мүмкіндігін бағалау, сонымен қатар жанжалды басқару бойынша қандайда бір шешімдерді жүзеге асыру салдарын; дағдылануы: пәннің түсіндірмелі аппараты мен талдау техникасын және материалдарды интерпретациялау

Жастар мәдениеті мен субмәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерге жастар мәдениеті мен субмәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері мен пайда болу алғышарттарын, оның өоғамдағы рөлін зерттеуге мүмкіндік жасау. Мазмұны: курс шеңберінде субмәдениеттің жастарға әсері және субмәдениет өкілдерінің өзіндік мінез-құлқы мен ұстанымдары қарастырылады. Жалпы ресми емес жастар қауымдастығының спецификасы айқындалады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Субмәдениет мәселелерін зерттейтін және олармен тікелей жұмыс істейтін ұйымдардың іс-әрекетін білуі тиіс. Жастардың қазіргі саяси және экономикалық үрдістерге араласу деңгейін талдауды меңгеруі тиіс. Әр түрлі әлеуметтік қауымдастықтардың әл-ауқатын қамтамасыз етуді талдауғадағдылануы тиіс.

Жастармен жұмыс істеудің әлеуметтік технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Жастармен жұмыс туралы білімдерлі жүйелеу және олардың ерекшеліктері мен түлерін айқындау. Студенттерде арнайы тенологияларды қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру. Мазмұны: Курс шеңберінде коммуникация нормалары арқылы жүзеге асырылатын танудың, индивидуалдық және топтық жұмыстың белсенді түрдері жүзеге асырылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Жастармен жұмысты әлеуметтік білімнің саласы ретінде қарастыра отырып негізгі теориялық түсініктерін білуі тиіс. Жастармен жұмыстың интерактивті формалары туралы түсініктерді меңгеруі тиіс. Іс-әрекет мониторингісін жасау, ұйымдастыру, мақсат қоюға дағдылануы тиіс.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Индустриалды әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс еңбек қарым қатынастарының әр түрлі аспектілерін қарастыруға және олардықазіргі бизнес мекемелердегі басқару үрдістерімен сәйкестендіруге бағытталған. Еңбек қарым қатынастарын зерттеудің мақсаты әлеуметтік еңбек қарым- қатынастарын реттеу Мазмұны: қазіргі нарықтық шаруашылықта еңбек қарым- қатынастар жүйесін қалыптастырумен байланысты барлық мәселелерді жүйелі және сатылы қарастыру Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Ұжымдағы субъектілердің қарым қатынас формалары мен үлгілерін, еңбек саласындағы байланыстарды реттеудің құжаттарын білуі тиіс Еңбек қатынастар жүйесін жетілдіру бойынша конструктивті және негізделген ұсыныстарды меңгеруі тиіс. Ұйымда еңбек қатынастарын бағалау бойынша социологиялық зерттеулерді жүргізуге дағдылануы тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіпкерлік әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Экономикалық іс-әрекеттің ерекше түрі ретінде кәсіпкерлікті зерттеу мен қарастырылады, кәсіпкерліктің азаматтық қоғамды қалыптастырудағы рөлі айқындалады. Мазмұны: курс студенттерді экономикалық саланың субъектілері-кәсіпкерлердің құндылықтық, мотивациялық жүйесімен толық таныстырады, әлеуметтік феномен ретінде кәсіпкерлікті социологиялық бағыт бойынша зерттеу. Модульді оқу негізінде студенттер: Экономикалық іс-әрекеттің және қоғамдық тәжірибенің бір түрі ретінде кәсіпкерліктің негізгі ерекшеліктерін, олардың топтамасы мен өтпелі типтегі экономикадағы өзекті мәселелері туралы білуі тиіс. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің нәтижелігін жоғарылату үшін арнайы зерттеулерді меңгеруі тиіс. Кәсіпкерліктің дамуының әр түрлі аспектілерін зертеуде социологиялық әдістерді қолдануға дағдылануы тиіс.

Криминология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерде қылмыстың себептерін, оның алдын алу, криминология заңдылықтары, Қазақстан Республикасында заңи жобалары туралы терең кәсіби білімдерді қалыптастыру. Мазмұны: студенттерде алынған білімдерді ғылыми зерттеу жасауда пайдалануға дағдылану, практикада осы білімдер мен дағдыларды қолдану. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Криминология мен оны пайдалану практикасының перспективалары мен тенденцияларын білуі тиіс. Қылмыстық-құқықтық және қылмыстық-атқару нормаларды талдау мен жалпылауды меңгеруі тиіс. Қылмыс деңгейін талдау мен оның пайда болуының шарттары мен себептерін айқындау, қылмыскердің әлеуметтік портретін зерттеуге дағдылануы тиіс.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстанның этнодемографиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерде статистикалық материалдармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, белгілі бір түсініктермен тарихи сананы қалыптастыру, мемлекет алдындағы міндеттерді шешуге белсенді қатысу керек. Мазмұны: Курс этностың, ұлттық сана сезімнің және индивидтердің этникалық мінез-құлық генезисі туралы түсінік қалыптастыру. Ұлттың, ұлттық топтардың, елдің даму заңдылықтары мен өзге этноқауымдастықтармен байланысын танудың құралы ретінде социологиялық зерттеуге ерекше назар аударылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Ұлттың этикасы мен құндылықтар жүйесін, этникалық ерекшеліктері мен дәстүрлерін, олардың психология негіздерін білуі тиіс. Халықтардың этнологиясын сыни талдауды меңгеруі тиіс. Әлемдік және ұлттық құндылықтарды ескере отырып өзінің жеке пікірінді білдіруге дағдылануы тиіс.

Қазіргі экономикалық теориялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатыменміндеттері: Курсөндірісүрдісіндегіэкономикалықсубъектілердіңмінез-құлқын, белгілібірэкономикалықшарттардаөсіпкележатқанқажеттіліктердіқанағаттандырумақсатындаигіліктердібөлуді, айырбастаудыжәнетұтынудызерттеугебағытталған. Мазмұны: курсстуденттердіэкономиканыңбелгілібірмәселесінебайланыстыэкономикалықмектептердіңпікірлеріменсатылытүрдетаныстырады. Экономикалықтеорияқолданбалыэкономикалықғылымдардызерттеугеарналғанәдіснаманыңнегізінқалыптастырады. Модульдіоқунегізіндестуденттер: Экономикалықзаңдылықтарды, нарықтықэкономиканыңережелерін, микрожәнемакроталдаудыңнегізгітеорияларытуралыжәнеқазіргіәлемдікшаруашылықтыңмазмұнынбілуітиіс. Экономикалықіс-әрекетмеханизмдеріншаруашылықіс-әрекетпенжәнеэкономикалықсаясатпенсәйкестендіреалады. Социумныңқазіргіэкономикалықдамуынбағалауүшінтеориялықұстанымдардыпайдаланудағдыларынқалыптастырады.

Қала антропологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс мақсаты – қазіргі қаланың әлеуметтік-мәдени жіктелуі, өмір салты мен сәбмәдениетін талдау. Курс міндеттері: қаланың әлеуметтік мәдени топтарына жүргізілген заманауи зерттеулерін қарастыру. Мазмұны: курс барысыда студенттер қаладағы әр түрлі тап өкіолдерінің өзіндік салтымен мен коммуникативтілік стратегияларымен танысады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Қала антропологиясы бойынша алаңдық зерттеуді жүргізуге қажетті әдіснаманы білуі тиіс. Қаланың әлеуметтік, мәдени, антропологиялық шынайылығын зерттеуге қажетті негізгі теориялық үлгілерді меңгеруі тиіс. Кәсіби іс-әрекетінде социологиялық теория мен әдістерін қолдануға дағдылануы тиіс

Қалалық кеңістік әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Урбанизация үрдістерінің динамикалық құрылымына заманауи көзқарас қалыптастыру. Қала тұрғындарының өсу көрсеткіштерінің әлеуметтік шынайылыққа әсері туралы білімдері тереңдетіледі. Мазмұны: Модуль урбанизация үрдістеріне арналған ғылыми зерттеу жұмыстарын қарастырады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Әлеуметтік жүйенің элементі ретінде қаланың қызмет ету заңдылықтары мен мазмұнын білуі тиіс. Әлеуметтік өзара байланыс формаларын талдауды меңгеруі тиіс. Қала тұрғындарының күрт әлеуметтік мәселелерін зерттеу мен талдау жұмыстарын жүргізуге дағдылануы тиіс

Құқық әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әлеуметтік құқықты оқыту мақсаты - мемлекет пен құқықтың мәнін, заңды көзқарасын және әлеуметтік маңызын студенттердің түсінуін қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент мыналарды білуі тиіс: - құқықты оқытудағы философиялық және әлеуметтік тәсілдердің ерекшеліктерін түсіну; - құқықтық түсініктің негізгі типтерін және оған сәйкес мемлекет түсінігін білу, мемлекет және құқықтың нақты тұжырымдарын олармен сәйкестендіре білу; - философиялық-құқықтық және әлеуметтік-құқықтық ұғымдарды иелену; - философиялық-құқықтық ой классиктарының және заманауи құқық философтары туындыларына жеке зерттеу машықтарын иеленуі тиіс.

Логика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Логика" пәні студентке олардың оқып жатқан пәндеріндегі ақпараттарды меңгеруге дайындауға көмектесуге арналған. Ол келесілерді меңгеруге көмектесуі керек: - студенттің логикалық қабілеттерді меңгеру; - формалды логиканың негізгі мәселелері бойынша білім алу; - студентте танымның заманауи логикалық әдісі жайлы түсінік қалыптастыру; - студентті жалпы адамзаттың мәдениетінің маңызды бөлігімен таныстыру. • формалды логиканың классикалық қағидаларын білу; ойлау формлаарына анықтама беру және ажырата білу; классикалық емес логика жайлы түсінік болу және олардың бірнешеуін мысал ретінде келтіре алу; • пікірдің логикалық құрылымын талдай алу және осы талдаудың нәтижелерін жазу, қорытындының дұрыстығын анықтай алу.

Мәдениет әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс әлеуметтік өмірдің мәдени аспектілерін қарастыруға бағытталған. Социологиялық теория негізінде қазіргі мәдениеттанудың негізгі мәселері қарастырылады. Мазмұны: в рамках курса изучаются культурное измерение социальной жизни по сути составляет одну из важнейших тем в социологической теории. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Қазіргі мәдениеттануды талдаудың теориялық бағыттары мен әдіснамасын білуі тиіс. Мәдениет әлеуметтануының бірқатар мәселелерін ажырата білуді меңгеруі тиіс. Қоғамдағы маңызды мәдени мәселелерді социологиялық зерттеуге дағдылануы тиіс

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Отбасы мен балалық шақтың әлеуметтік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатыменміндеттері: Аналықпенбалалықшақтықорғаубойыншатеориялықжәнепрактикалықбілімдердістуденттердіңмеңгеруі. Отбасыныәлеуметтікқорғаудыңаспектілерінайқындау. Мазмұны: әлеуметтікқорғаудыңқұқықтыққамтамасызетілуіқарастырылады. ҚазақстанРеспубликасындағыбалалықшақпенаналықтықорғаубойыншаәлеуметтікжұмыстыңерекшеліктерінқарастыру. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Қазіргі отбасылардың негізгі мәселелерін және отбасы мүшелерін құқықтық қорғау негіздерін білуі тиіс. Отбасы мен балалық шақтың өзекті мәселелерін айқындау үшін зерттеудің социологиялық әдістерін меңгеруі тиіс. Отбасы мәселелері бойынша зерттеулерді ұйымдастыру шеңберінде ақпаратты жинау мен өңдеуге дағдылануы тиіс

Салыстырмалы перспективада кедейшілікті әлеуметтанулық зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Кедейшілікті социологиялық талдаудың ерекшеліктерін айқындау, бір топтан екінші топқа өту мәселелерін қарастыру. Мазмұны: кедейшілікті талдауда классикалық әдебиеттердің қосқан үлесі бойынша зерттеу; постсоциалистік және дамыған капиталистік елдерде материалдық әл-ауқатты салыстырмалы перспективада талдау. Модульді оқу негізінде студенттер: Кедейшіліктің негізгі теориялық бағыттары мен олардың эволюциясы туралы, әлеуметтік феномен ретінде кедейшілікті айқындауда социологиялық зерттеудің рөлін білуі тиіс. Эмпирикалық және теориялық зерттеулердің нәтижелерін пайдалана отырып кедейшілікті өлшеудің шкаласын, кедейшілікті әлеуметтік институтты меңгеруі тиіс. Күнделікті әлеуметтік шынайылық туралы рефлексия және оларды кәсіби, әлеуметтік салада пайдалануға дағдылануы тиіс.

Саяси технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттердің қазіргі саяси технологияларды, ғылыми және практикалық білімдерді қолдану дағдыларын қалыптастыру және саяси үрдістерді ақпараттық, ұйымдастырушылық және аналитикалық қамтамасыз ету әдістерін оқыту. Мазмұны: курстың тақырыптары теориялық және қолданбалы саясаттану, әлеуметтік жобалау, социолингвистік дискурстық-талдау және өзге де жаратылыстану салаларындағы қазіргі зерттеулерді ескере отырлып айқындалған. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Сайлау кампанияларының негізгі стратегиялары мен тактикасын, сайлаудың «далалық» технологиялын, оларды қамтамасыз етуді, PR-қамтамасыз ету мен БАҚ-пен жұмысты білуі тиіс. Кәсіби тәжірибеде сайлау үрдісін қамтамасыз етудің ақпараттық, аналитикалық және басқару технологияларын меңгеруі тиіс. Мемлекеттік басқаруда (саяси коммуникация, саяси аналитика, саяси имидж, жарнамалар, PR және т.б.) негізгі саяси технологияларды қалыптастыруға дағдылануы тиіс.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Шаруашылықтың әлеуметтік тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Қазақстанның саяси экономикалық тарихи үрдістерін зерттеуге, сонымен қатар, елдің тарихи жетістіктері мен ерекшеліктерін ескере отырып дамудың әлеуметтік экономикалық бағдарламасын жасау үшін кадрлар дайындау; Мазмұны: Қазақстанның экономикалық тарихының негізгі кезеңдерін айқындау және еліміздің халық шаруашылығының дамуының негізгі салаларын қарастыру Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Еліміздің шаруашылық саласының дамуындағы негізгі мәселелерін білуі тиіс. Тарихи үрдіс кезінде халық шаруашылығының қалыптасуы мен қызмет етуінің спецификасының меңгеруі тиіс. Осы салада зерттеу және аналитикалық іс әрекеттерді ұйымдастыруға дағдылану тиіс.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикалық әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: бұл курс студенттерге экономиканы дамытудың әлеуметтік үрдіс ретінде қалыптасуын көрсетуге бағытталған, әлеуметтік ғылым категориясы көмегімен экономиканы зерттеудің негізгі экономикалық амалдарын ашу. Мазмұны: отандық ғылымда экономикалық әлеуметтанудың классикалық шетелдік концепцияларын және экономикалық-әлеуметтанулық ойлардың қалыптасу тарихын үйретеді; әлеуметтанулық ғылымның салалық ерекшеліктерін ашады; қоғамдық өмірдің экономикалық аумағы, оның пәні мен объектісінің зерттелуі салалық әлеуметтік ғылымның ерекшелігін ашады. Курсты оқу барысында студенттер: білуі тиіс: қоғамның экономикалық өмірінің әлеуметтік қырларын, теорияларын, ғылыми қағидаттарын, олардың бағыттарын танудағы әлеуметтік ғылыми ұстанымдарды білуі тиіс; меңгеруі тиіс: әлеуметтік іс-әрекет теориясы призмасы негізінде субъектілердің экономикалық өмірінің мінез-құлқын талдау, әртүрлі типтер мен рационалисті үлгілердің қатар жүру мүмкіндіктерін түсіндіру; дағдылануы тиіс: кәсіби іс-әрекет үрдісінде пайда болатын нақты мәселелерде әлеуметтік-экономикалық зерттеу жүргізу.

Экономикалық әлеуметтанудың тарихы мен әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері:Қазіргі экономикалық әлеуметтанудың концептуалдық аппаратының негізін меңгеру; экономикалық әлеуметтанудың негізгі бағыттары мен өзекті зерттеу мәселелерін білу; заманауи экономикалық-социологиялықэмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін интерпретациялау дағдыларын меңгеру. Мазмұны: курсты оқыту барысында экономикалық әлеуметтанудың қазіргі бағыттары айқындалады және аталмыш пәннің зерттеу объектісі туралы толық ақпарат қалыптасады. Сонымен қатар, әлеуметтанудың көкейкесті экономикалық мәселелері талқыланады. Модульді оқу негізінде студенттер: Қазіргі экономикалық әлеуметтанудың негізгі бағыттары мен өзекті зерттеу мәселелері білуі тиіс. Шаруашылық құбылыстарды зерттеу кезінде қазіргі экономикалық әлеуметтанудың концептуалдық аппаратын меңгеруі тиіс. Қазіргі экономикалық-социологиялық эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін интерпретациялауға дағдылануы тиіс.

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение