Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әлеуметтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 5В050100- Әлеуметтану
Білім беру деңгейі: бакалавриат
Экзамендер: География, Математика
Білім беру формасы: күндізгі
Білім алу мерзімі: 4 жыл
«Әлеуметтану» білім беру бағдарламасының бакалавр студенттері экономикалық, саяси және әлеуметтік салаларда талдау және ұсыныстар жасауға қажетті біліктіліктерге ие мамандарды даярлауға бағытталған келесідей кәсіби қызмет түрлерін алады:
• әлеуметтанушы-аналитик; әлеуметтанушы-зерттеуші; әлеуметтанушы-кеңесші;
• орта білім беру орындарында қоғамдық және әлеуметтік пәндер бойынша оқытушы;
• өндірістік, жеке меншік, кеңес беру компанияларында маркетолог;
• демография және миграция салалары бойынша бөлімдерінде демограф.
Профильдік пәндер:
• Әлеуметтану тарихы
• Әлеуметтанудағы әдістер мен әдістемелер
• Әлеуметтанудағы деректерді талдау
• Урбанәлеметтану
• Жанжал әлеуметтануы
• Терроризм әлеуметтануы
• Жастар әлеуметтануы
• Әлеуметтанудағы математикалық әдістер
• Әлеуметтанулық ақпаратты талдау мен өңдеудің бағдарламалық әдістері
Білім берудің артықшылықтары:
• ғылыми әлеуметтанулық мектептердің дәстүрін сақтау;
• білім беру мен зерттеу жұмыстарының тығыз байланысы;
• даярлаудың тәжіибеге баытталуы;
• пәндердің 30%-ы ағылшын тілінде оқытылады;
• бакалаврлардың зерттеу жұмыстарына қатысуы, жобамен жұмыс жүргізу бойынша біліктіліктерін қалыптастыру.
Халықаралық байланыстар: бакалавриат студенттері АҚШ, Германия, Жапония, Венгрия, Польша елдерінің жетекші жоо-да білім алу бойынша мүмкіндікке ие.
Тәжірибе өту орындары және және жұмыспен қамту мүмкіндіктері:
Аудандық, қалалық, облыстық әкімдіктердің ішкі саясат бөлімдері, ғылыми-зерттеу орталықтары, әлеуметтанулық, маркетингтік, қоғамдық зерттеу орталықтары, колледждер, университеттер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтану
Мамандық шифры
5B050100
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Дүниежүзілік тарих
Профильдік пәні
Дүниежүзілік тарих
Өту балы
ҚАЗ
87
ОРЫС
94

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әлеуметтану тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстыңмақсатыменміндеті: ПәнніңөзектілігіболыпК. Маркстың, Э. Дюргеймнің, М. Вебердің, Т.Парсонстыңжәнеолардыңізбасарларыменәлеуметтанудағықұрылымдықинтеракционизмдік, феноменологиялықбағытөкілдерініңеңбектерңндеөзініңдамуыналғанәлеуметтанулықбілімніңқұрылымдықмазмұндықтұтастығыжәнекатегориялықанықтығытабылады. Мазмұны: әлеуметтану тарихын оқу студенттерге ғылыми әлеуметтанулық білімді ұйымдастыру, оның дамуының сыртқы және ішкі факторлары, әлеуметтанудың идея-теориялық, концептуалды және әдістемеліксаласында білім деңгейін арттыруға, ғылыми мәселелерді қоя білуге және оларды шеше алуға мүмкіндік береді. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтанулық ғылымның қызмет ету заңдылықтары, әлеуметтанулық білімнің әдістемелік және әдістер байланысы принциптері; істей білуі: әлеуметтанудың қандай да бір саласы аясында қоғамның заманауи мәселелерін білікті түрде талдау; дағдылануы: теорияны құру процесін түсініу және оларды сыни талдау әдісін қолдана отырып талдау.

Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттер: курс студенттерде социологиялық зерттеуді жүргізудің әдістері мен технологияларын толық меңгеруге бағытталған. Сонымен қатар, социологиялық зерттецдің практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Мақсаты: социологиылқ зерттеудің әдістемесін толық және құрымлымды дңгейде зерттеу. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Социологиялық зерттеудің әдістемесі мен әдіснамасын білуі тиіс. Логикалық түрде өзара байланысқан ғылыми түсініктерді меңгеруі тиіс. Әлеуметтік іс-әрекет пен ғылыми зерттеулерде социологиялық инструментариді қолдануға дағдылануы тиіс.

Әлеуметтанудағы өлшем теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті:Қазіргі әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-экономикалық, басқарушылық, әлеуметтанулық салалардағы жемісті зерттеулік және аналитикалық жұмыс үшін қажетті кәсіби мәдениет пен арнайы модельді жүйелі ойлауды әлеуметтанушы студенттің бойында қалыптастыру. Мазмұны: респонденттердің мінез-құлықтық факторына әсер етуін анықтайтын процестер мен құбылыстарды талдау және кешенді бейнелеу әдістері мен математикалық модельдерін, бағыттар мен әдіснамаларын студенттерге түсіндіру. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: өлшем теориясының негізгі әдістері қоланылатын негізгі шкалалар және әдістер классификациясы. істей білуі: әлеуметтанулық мазмұн мәселеелсін зерттеуде өлшем теориясының түсінігі мен әдісін қолдана білу, өлшем теориясының түсінігі мен әдісін математикалық статистика түсінігімен, әдісімен сәйкестендіре білу; дағдылануы: әлеуметтанудағы өлшеу және шкалалау, шкалалау нәтижесін интерпретациялау мен визуализациялау тәсілдерін игеру

Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Эмпиркалық мәліметтерді қолдануды қамтитын қолданбалы және академиялық жұмысқа қажетті қазіргі әлеуметтанудың әдістері мен технологиялар кешенін зерттеулік тәжірибеде қолдана білу компетенциясын қалыптастыру. Мазмұны: біртұтас өндірістік процесте әдістер мен технологияларды, сонымен бірге басқа ғылымдардың (экономика, психология, менеджмент) әдістері мен технологиялар кешенін де біріктіру міндеті қарастырылады. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: зерттеудің жалпы дизайнын дайындау істей білуі: нормативтік құжаттарға сәйкес ғылыми зерттеулік және аналитикалық жобаларды құрастыру және ұсына білу; дағдылануы: ғылыми және ғылыми қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру үшін тәжірибелік дағдылар мен қабілеттерге, тереңдетілген арнайы теориялық білімге ие болуы тиіс

Әлеуметтік антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: әлеуметтік антропологияның негізі болып студенттерді қазіргі әлеуметтік және мәдени антропологияның жағдайымен; мәдениеттің әлеуметтік тұрмыстық механизмдерімен, қазіргі қоғамдағы адамдық өмір сүру константын жүзеге асыру мәселесімен таныстыру. Мазмұны: әлеуметтік (мәдени) антропологияның классикалық курс мәселелері ғылым тарихын, неке және отбасын, экономикалық, саяси ақпараттық жүйе және т.б. қамтиды. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтік антроплогияның категориялары мен әдістері істей білуі: әлеуметтік антропологияның теориялық принциптері мен әдістерін тәжірибе жүзінде қолдану дағдылануы: адамның мінез-құлқына ықпал ететін этномәдени жүйелерді талдау; әлеуметтік антроплогия мәселесін талдауға ықпал ететін негізгі теориялық бағыттарды анықтау

Әлеуметтік және экономикалық антропология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік желі талдау кіріспе (ағыл)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстыңмақсатыменміндеті: Бұлкурсқоғамдықөмірдіңнегізгіжүйелерінқарастырудыұсынады. Әлеуметтікстратификациянегіздеріноқытукелесімақсаттарғабағытталған: қоғамныңқұрылымдықұйымыныңөзгерумеханизмдерінтүсінужәнеәлеуметтікмәртебеніңиндивидуалдыөзгерісінеәсерететінбағдарламалардықұрудағдысынмеңгеру, өмірлікстратегиялартиімділігінболжау. Мазмұны: танымал түрлі идея-шығармашылық бағыттардың концептуалды амалдар мазмұнына ие. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтанулық ғылымның қызмет ету заңдылықтары, әлеуметтанулық білімнің әдістемелік және әдістер байланысы принциптері; істей білуі: әлеуметтанудың қандай да бір саласы аясында қоғамның заманауи мәселелерін білікті түрде талдау; дағдылануы: теорияны құру процесін түсініу және оларды сыни талдау әдісін қолдана отырып талдау.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Визуалды әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстыңмақсатыменміндеті: «Визуалдыәлеуметтану» курсывизуалдымәліметтердіталдауменжұмысжасаудағдыларыжәнеәлеуметтіктеориялардыңбіріккенкөмегіменәлеуметтікәлемдітануменұғынуғабағытталған. Курстаәлеуметтанушыныңфотокамераменжұмысжасауерекшелігіұсынылғанжәнефото, видеоматериалдарыәлеуметтанулықталдауәдістеріашылған. Мазмұны:бұлкурстеориялықәлеуметтанусаласындастуденттердіңбілімінтереңдетуге, визуалдыматериалдардыталдайалудағдысыныңдамуынажәнеолардыңәдістемелікбілімінкеңейтугебағытталған. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі:визуалды ақпараттарды талдау мүмкіндігі және әлеуметтанушының визуалды ақпараттармен жұмысының негізгі принциптерін; істей білуі: фотоқұжаттармен ұсынылған әлеуметтік ақпараттарды интерпретациялау; дағдылануы: әлеуметтанулық зерттеулерде талдаудың визуалды әдістерін қолдану

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Демография және әлеуметтік статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - DAS 2408

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дін әлеуметтануы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді дін социологиясының маңызды құрамдас бөлігі ретінде түсініктердің дамуына ықпал етеді, дін социологиясының негізгі категориялары мен терминдерімен таныстыру. Мазмұны: дінді зерттеу әлеуметтану ғылымының негізін салушылардың еңбектерімен қарастырылады; дін әлеуметтануы дінтанудың бір саласы ретінде М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель және басқалардың социологиясы, негізгі бағыттар және мектептер; зайырлы және конфессиональды социология қамтылады. Білу керек: XIX–XXғғ. Дін әлеуметтануындағы дін туралы негізгі концепциялар мен ұғымдарды; – дін социологиясындағы негізгі теориялық концепциялардың мазмұнын; – эмпирикалық зерттеулердегі ғылыми түсінікті жасауға қажетті дін социологиясындағы негізгі теориялық концепцияларды. жасай алуы керек – дін социологиясындағы негізгі ұғымдарды қолдануды; – діндарлықтың белгілерін және олардағы тоталитарлық көріністерді анықтау; Меңгеруі тиіс: – ойлау мәдениетін, мәліметтерді қабылдау, кеңейту сараптау, мақсат қою және оған жету жолын таңдауды; – өзін-өзі дамыту, өзінің кәсіби деңгейін және шеберлігін көтеру жолдарын; –зерттеу пәнінінің саласында сараптамалық ойлау дағдыларын; – әлеуметтік мәні бар мәселелер мен үрдістерді сараптауды.

Жанжаләлеуметтану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: әлеуметтік жанжалдарды зерттеуде теориялық әдіснамалық меңгеру, нақты жанжалды жағдайларды талдауда кәсіби дағдылану, әртүрлі деңгейдегі жанжалдарду шешу тәсілдері мен технологияларымен танысу. Мазмұны: әлеуметтік жанжал салысындағы негізгі теориялық тұжырымдамаларды зерттеу; курстың тезаурусын құратын терминологиялық ұғымдарды білу; жанжал жағдайларын талдау саласында тәжірибелік дағдыны қалыптастыру, әлеуметтік жанжалды талдау мен сипаттауда базалық алгоритмді меңгеру; жанжалдық жағдайларды талдау үшін әлеуметтанулық құралдарды қолдану мүмкіндігін көрсету және минималдық салдар бойынша шаралар жасап шығару. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтік жанжалдардың теориялық және әдіснамалық тұжырымдамаларында айтылған мазмұнын; істей білуі: - жанжал әлеуметтануы бойынша мәтіндерді және әлеуметтік жанжалдар туралы эмпирикалық мәліметтерді талдау және түсіндіру; әлеуметтік менеджмент әдістері мен стратегияларының тәжірибелік мүмкіндігін бағалау, сонымен қатар жанжалды басқару бойынша қандайда бір шешімдерді жүзеге асыру салдарын; дағдылануы: пәннің түсіндірмелі аппараты мен талдау техникасын және материалдарды интерпретациялау

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы байланыс және тұтынушылық мәдениет
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қала әлеуметтану (ағыл)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық пікір әлеуметтануы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лаңкестік әлеуметтануы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті:Қазақстанның дамуы мен әлемдегі жаһандық өзгерістер жағдайында қоғам мен мемлекеттің, адамның қауіпсіздік саласы туралы әлеуметтанулық білімді жүйелі түрде студенттерге түсіндіру. Мазмұны: лаңкестік қауіптің орын алуына мемлекеттің ұлттық қауіпсіздік саласы мен халықтың қызығушылығын қорғау ерекшелігін ашу. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі:классиктердің гуманитарлың және әлеуметтік қауіпсіздік туралы негізгі теориялары; істей білуі: лаңкестік мәселесі туралы арнайы зерттеулер жүргізу дағдылануы: қауіпсіздік және лаңкестіктің алдын-алуға байланысты ғылыми мәтіндермен ресми материалдармен жұмыс жасау.

Мәтінді сандық және сапалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Модуль студенттердің атематикалық статистика және мәліметтерді талдау саласындағы сонымен қатар нақты әлеуметтанулық зерттеудің мәліметтерін (SPSS бағдарламасы) өңдеудің негізгі әдістерін түсіндіруге бағытталған. Мазмұны: әлеуметтік ақпаратты сандық және сапалық сипатта өңдеу әлеуметтік гуманитарлық ғылымдардағы математикалық модельдермен статистикалық әдістерді тәжірибелік дағды ретінде студенттердің бойында қалыптастыру. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: әлеуметтанулық мәліметтерді талдаудағы теориялық және әдіснамалық бағытты; істей білуі: ғылыми зерттеудің нәтижелерін әлеуметтік және кәсіби қызметтің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында жүйелі түрде қолдану. дағдылануы: әлеуметтік құбылыстар мен процестерді талдауда жаңа теорияларды, зерттеу әдістері мен техникаларын пайдалана білу.

Салыстырмалы әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Салыстырудың рөлін заманауи әлеуметтік ғылымдағы білім алудың маңызды құралы ретінде талдау. Мазмұны: салыстырмалы зерттеудің маңызды ұстанымдарын әлеуметтік ғылымда қарастыру және теория мен зерттеу әдістерінің арасындағы байланысты ашу Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі:салыстармалы талдаудың сандық және сапалық бағытталған әдістемесін істей білуі:социумды зерттеуде жүйелік, тарихи, салыстырмалы амалды қолдану. дағдылануы: халықаралық әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-саяси процестерді, жүйелер мен құрылымдарды салыстырмалы әлеуметтанулық талдауға .

Саяси әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың мақсаты – саясаттану бөлімі студенттеріне қоғамның қазіргі саяси өмірінің негізгі әлеуметтанулық мәселелері бойынша жүйелі білім беру. Курстың міндеті – студенттердің сараптамалық жұмыс барысында қолдана алулары үшін және қоғамдық өмірдің әлеуметтік және саяси салаларының органикалық байланысын сезіну үшін саясаттың, саяси қатынастар мен үрдістердің әлеуметтік шарттылығы мәселесін зерттеу. Курстың қысқаша мазмұны. Курс студенттердің билік, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, саясат, саяси мәдениет және т.б. сияқты қазіргі заманғы қоғам мен қоғамдық дамудың негізгі институттары, құбылыстары және проблемаларын түсінулеріне көмектесуі керек. " "Құзыреттер (оқу нәтижесінде студенттер) 1. субъектілердің әлеуметтік мүдделері мен олардың саясат саласында бірігуіне ерекше назар аудара отырып, қоғамның саяси өмірін, саяси институттарды, үдерістерді, іс-әрекеттерді сипаттайтын негізгі құрылымдардың әлеуметтік негізін білу. 2. студент тек білім, ғылыми талдау әдістерін иеленіп қана қоймай, сонымен қатар, қоғам мен мемлекет дамуының болашағын болжау үшін өткен мен бүгінгі күннің саяси құбылыстарын шығармашылық зерттей алу. 3. әлеуметтанудың әдістері мен ғылыми құралдарын пайдалану дағдысын иелену."

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Социологиялық қиял
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Урбанәлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: қалалық ортаға сыни әлеуметтанулық көзқарастың дамуы және қалалық күнделікті өмірді талдауға әлеуметтанулық теорияны қолдана білу. Мазмұны: бұл қаланы қоғамның біртұтас әлеуметтік жүйесінің элементі ретінде оның мәні, дамуы және қызмет етуін қарастыратын әлеуметтанудың модулі болып табылады. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: қаланың әлеуметтік институт ретіндегі дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтары істей білуі: әлеуметтанулық теорияларды қалалық күнделікті тұрмысты талдауда қолдана білу. дағдылануы: қаланы және оның адамның мінез-құлқына әсерін әлеуметтанулық зерттеу

Ұғымдарды концептуализации кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдардағы жанжал
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Студенттерді әлеуметтік жанжал туралы шетелдік және отандық ғылымдардың өзекті мәселелері туралы ғылыми біліммен қамтамассыз ету. Мазмұны:әлеуметтік жанжал салысындағы негізгі теориялық тұжырымдамаларды зерттеу; курстың тезаурусын құратын терминологиялық ұғымдарды білу; жанжал жағдайларын талдау саласында тәжірибелік дағдыны қалыптастыру, әлеуметтік жанжалды талдау мен сипаттауда базалық алгоритмді меңгеру; жанжалдық жағдайларды талдау үшін әлеуметтанулық құралдарды қолдану мүмкіндігін көрсету және минималдық салдар бойынша шаралар жасап шығару. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: қазіргі ұйымдардағы жанжалдар мектебін, үлгісін және түсіндірмелі аппаратын, ұйымдардағы жанжалдың типологиясы мен жіктеулерін, ұйымдардағы жанжалдың кезеңдері мен шығу механизмдерін, әртүрлі типтегі ұйымдардағы жанжалдарды реттеу мен шешудің әлеуметтік технологияларын; істей білуі: жанжал жағдайларының пайда болу себептерін дұрыс анықтау мен бағалау, оппоненттер мінез-құлық қызығушылықтары мен мотивтерін, ұйымдардағы жанжалдар арықарай даму перспективаларын, нақты әлеуметтік жанжалға тиімді әсер ететін адекватты стратегияларды, әдістер мен технологияларды таңдау, ұйымдардағы ішкі жанжалдарды басқаруда басқару субъектілерін қолдану тәсілдерінің нәтижелігін өлшеу және бағалау; дағдылануы: әлеуметтік-ұйымдастырушылық жанжалдарды басқару тәсілдерінің, тәжірибелік қолданыстарының және оларды шешу мен реттеу дағдыларының әдіснамалық, әдістемелік және технологиялық арсеналы.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Экономикалық әлеуметтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Аталмыш курс студенттерде әлеуметтікүрдіс ретінде экономика туралы пікір қалыптастыруға, социологиялық ғылымның категориялары арқылы экономиканы зерттеудің негізгі әдістемелік бағыттарын айқындауға бағытталған. Мазмұны: курс тақырыптары экономикалық әлеуметтанудың классикалық шетелдік концепциялары мен экономикалық-социологиялық ойлардың отандық ғылымдақалыптасу ерекшеліктерін қарастырады, қоғамдық өмірдің экономикалық саласын зерттейтін салалық әлеуметтану ғылымының ерекшеліктері айқындалады. Модульді оқу негізінде студенттер: Қоғамның экономикалық өмірінің әлеуметтік аспектілерін ашатын ғылыми ұстанымдар мен теориялартуралыжәне оларды социологиялық бағыт бойынша тану мен зерттеуді білуі тиіс. Әлеуметтік іс-әрекет теориясы призмасы арқылы экономика саласы өкілдерінің мінез-құлқын меңгеруі тиіс. Кәсіби іс-әрекет барысында қалыптасатын нақты мәселелер бойынша әлеуметтік-экономикалық зерттеулерді жүргізуге дағдылануы тиіс.

Этносоциология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеті: Адам этнос және қоғам өзарақатынастары туралы студенттерде тұтастай пәнаралық ойды қалыптастыру Мазмұны: этноәлеуметтанулық құбылыстарды зерттеуде, социумды этноұлттық өлшеуде қолданылатын негізгі принциптер және түсініктерімен таныстыру; қазақстан қоғамындағы этноұлттық проблемалар ерекшеліктері, сонымен бірге этнос трактовкасындағы әртүрлі бағыттар олардың адамның әлеуметтік мінез-құлқына әсері, көпэтникалық қоғамдағы қаалыптасу контексіндегі мәнімен таныстыру. Бұл модульды меңгеру нәтижесінде студент тиіс: білуі: қалыптасу мәселелері, этникаралық феноменінің дамуы, әлеуметтанулық ғылымның қалыптасуындағы заңдылықтар мен теориялық негізіндегі этникалық қарым-қатынастар жағдайын бағалау, әлеуметтанулық танымның әдістері мен әдіснамасының сәйкестік принциптері туралы ; істей білуі: этноәлеуметану түсінігін еркін талдау; этноәлеуметтану саласында өз көзқрасын ғылыми тұрғыда жеткізе алу; этникаралық қарым-қатынас туралы өзекті мәселелерді талдай білу. дағдылануы: этникалық белгілер арқылы әлеуметтік-саяси құбылыртар мен процестерді теориялық талдау

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлеуметтанудағы ықтималдылық теориясы: әдіснама, әдістеме, тәжірибе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттердің пәнаралық міндеттерді шешу үшін мүмкіншіліктер теориясында қолданылатын математикалық әдістер мен математикалық статистика туралы білімді меңгеруі. Мазмұны: Курс шеңберінде пән бойынша мынадай мәселелер қарастырылады: корреляциялық байланыстар, іріктеу әдісі, социологиялық зертеудің әдіснамасы. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Бөлудің нақты ережелерін – олардың айқындалған интервалға түсу мүмкіншілігін білуі тиіс. Кездейсоқ өлшемдердің корреляциялық байланыстарын санауды және олардың іріктеу аналогын айқындауды меңгеруі тиіс. Қарапайым құралдар және регресивті талдау негізінде уақытша қатарлардың корреляциялық байланыстарын айқындауға дағдылануы тиіс.

Әлеуметтанулық өлшем
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курстың негізгі мақсаты зерттелініп отырылған құбылыс бойынша өзіндік мазмұндық ойларды қалыптастыру. Мазмұны: Өлшеу сапасы белгілі бір бағыттар негізінде талданады және респонденттердің жеке сипаттар бойынша бөлінбейтіні қарастырылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Адамдардың пікірлерін өлшеудің қазіргі әдістерін білуі тиіс. Өлшеу шкалаларын жасау және шкалалық өлшемдерді талдауды меңгеруі тиіс. Нақты жағдайды социологиялық зерттеу негізінде өлшеудің нақты әдістерін таңдауға дағдылануы тиіс.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Криминология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерде қылмыстың себептерін, оның алдын алу, криминология заңдылықтары, Қазақстан Республикасында заңи жобалары туралы терең кәсіби білімдерді қалыптастыру. Мазмұны: студенттерде алынған білімдерді ғылыми зерттеу жасауда пайдалануға дағдылану, практикада осы білімдер мен дағдыларды қолдану. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Криминология мен оны пайдалану практикасының перспективалары мен тенденцияларын білуі тиіс. Қылмыстық-құқықтық және қылмыстық-атқару нормаларды талдау мен жалпылауды меңгеруі тиіс. Қылмыс деңгейін талдау мен оның пайда болуының шарттары мен себептерін айқындау, қылмыскердің әлеуметтік портретін зерттеуге дағдылануы тиіс.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстанның этнодемографиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерде статистикалық материалдармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, белгілі бір түсініктермен тарихи сананы қалыптастыру, мемлекет алдындағы міндеттерді шешуге белсенді қатысу керек. Мазмұны: Курс этностың, ұлттық сана сезімнің және индивидтердің этникалық мінез-құлық генезисі туралы түсінік қалыптастыру. Ұлттың, ұлттық топтардың, елдің даму заңдылықтары мен өзге этноқауымдастықтармен байланысын танудың құралы ретінде социологиялық зерттеуге ерекше назар аударылады. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Ұлттың этикасы мен құндылықтар жүйесін, этникалық ерекшеліктері мен дәстүрлерін, олардың психология негіздерін білуі тиіс. Халықтардың этнологиясын сыни талдауды меңгеруі тиіс. Әлемдік және ұлттық құндылықтарды ескере отырып өзінің жеке пікірінді білдіруге дағдылануы тиіс.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Логика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Логика" пәні студентке олардың оқып жатқан пәндеріндегі ақпараттарды меңгеруге дайындауға көмектесуге арналған. Ол келесілерді меңгеруге көмектесуі керек: - студенттің логикалық қабілеттерді меңгеру; - формалды логиканың негізгі мәселелері бойынша білім алу; - студентте танымның заманауи логикалық әдісі жайлы түсінік қалыптастыру; - студентті жалпы адамзаттың мәдениетінің маңызды бөлігімен таныстыру. • формалды логиканың классикалық қағидаларын білу; ойлау формлаарына анықтама беру және ажырата білу; классикалық емес логика жайлы түсінік болу және олардың бірнешеуін мысал ретінде келтіре алу; • пікірдің логикалық құрылымын талдай алу және осы талдаудың нәтижелерін жазу, қорытындының дұрыстығын анықтай алу.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Саяси технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттердің қазіргі саяси технологияларды, ғылыми және практикалық білімдерді қолдану дағдыларын қалыптастыру және саяси үрдістерді ақпараттық, ұйымдастырушылық және аналитикалық қамтамасыз ету әдістерін оқыту. Мазмұны: курстың тақырыптары теориялық және қолданбалы саясаттану, әлеуметтік жобалау, социолингвистік дискурстық-талдау және өзге де жаратылыстану салаларындағы қазіргі зерттеулерді ескере отырлып айқындалған. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Сайлау кампанияларының негізгі стратегиялары мен тактикасын, сайлаудың «далалық» технологиялын, оларды қамтамасыз етуді, PR-қамтамасыз ету мен БАҚ-пен жұмысты білуі тиіс. Кәсіби тәжірибеде сайлау үрдісін қамтамасыз етудің ақпараттық, аналитикалық және басқару технологияларын меңгеруі тиіс. Мемлекеттік басқаруда (саяси коммуникация, саяси аналитика, саяси имидж, жарнамалар, PR және т.б.) негізгі саяси технологияларды қалыптастыруға дағдылануы тиіс.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение