Бакалавриат
Психология

Психология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - әлеуметтік білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 5В050300-Психология
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: ҰБТ, ал жоғары кәсіби білім негізінде түсетіндерге кәсибі бағытталған сұхбат жүргізіледі
Оқыту формасы: күндізгі, сырттай
Оқыту мерзімі:
4 жыл -күндізгі,
2-жыл сырттай (жоғары кәсіби білім негізінде)
«Психология» бағыты бойынша оқитын бакалавр келесі кәсіби іс-әрекет түрлеріне дайындалады:
• Компаниялар мен банк құрылымдарында тәжірибелік психолог болып жұмыс істеу
• Медициналық мекемелерде психолог болып жұмыс істеу
• Әскери құрылымдарда тәжірибелік психолог болып жұмыс істеу
• Жалпы білім беру мекемелерінде жұмыс істеу (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер)
• Орта оқу орындарында психологияны жалпы білім беретін пән ретінде оқыту
• Ұйымдарда ұйымдастырушы-басқару іс-әрекетін атқару (адам ресурстарымен жұмыс істейтін HR бөлімдерінің, рекрутинг агенттіктерінің, консалтинг агенттіктерінің қызметкері ретінде)
• Психологиялық орталықтарда, білім беру орталықтарында психолог-кеңесші немесе психолог-тренер болып жұмыс істеу
• Адам іс-әрекетінің әр түрлі салаларын талдаумен айналысатын сараптамалық, мемлекеттік ұйымдарда кәсіби іс-әрекет атқару (мысалы, сот-медициналық немесе әскері ұйымдарда сарапшы болып жұмыс істеу)
Профильді пәндер:
• Зерттеудің психологиялық әдістеріне кіріспе
• Әлеуметтік-психологиялық тренинг негіздері
• Психологиялық кеңес беру негіздері
• Медициналық психология
• Басқарупсихологяисы
• Медиация және келіссөз психологиясы
• Коучингпсихологиясы
• Маркетинг және жарнама психологиясы
• Психологиялыққызмет негіздері (спорт психологиясы, әскери психология)
• Супервизияжәне психотерапия негіздеріжәнет.б.
Білім берудің артықшылықтары:
Психологияның дәстүрлі және жаңа ғылыми және қолданбалы салаларының сабақтастығы
Бірегей авторлық курстар,
Білім берудің жаңа әдістері мен технологиялары
Жоғары дәрежелі профессорлар мен оқытушылар
Психология саласында зерттеулердің және әдістемесінің кең ауқымдылығы
Психологияның қолданбалы салаларын терең оқыту
Халықаралық байланыстар:бакалавр – студенттер «Академиялық мобильділік» бағдарламасы бойынша шетел жоғары оқу орындарына барып оқуға мүмкіншіліктері бар
Тәжірибеден өту орындары және жұмыспен қамту мүмкіндіктері
Өндірістік компаниялар, банк мекемелері, медициналық мекемелер, әскери құрылымдар, психологиялық, білім беру орталықтары, мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер және басқалар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Психология
Мамандық шифры
5B050300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
122
ОРЫС
121

пәндер

Cаясат психологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адамның есте сақтау психологиясы және оқыту
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік психологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті және перцептивті жағының жүйелі бірлігі ретінде құбылыстары мен заңдылықтарын, топ қалыптастыру, топтық дифференциация белгілерін, адамдардың бір-біріне әсер ету тәсілдерін білу Негізгі әлеуметтік-психологиялық заңдылықтар мен құбылыстарды білу. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстардың психикалық сипаттамаларын айқындау мен зерттеу іскерлігі. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды жүйелі психологиялық талдау дағдылары.

Әлеуметтік психологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті және перцептивті жағының жүйелі бірлігі ретінде құбылыстары мен заңдылықтарын, топ қалыптастыру, топтық дифференциация белгілерін, адамдардың бір-біріне әсер ету тәсілдерін білу Негізгі әлеуметтік-психологиялық заңдылықтар мен құбылыстарды білу. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстардың психикалық сипаттамаларын айқындау мен зерттеу іскерлігі. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды жүйелі психологиялық талдау дағдылары.

Әлеуметтік психологиялық тренинг негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті және перцептивті жағының жүйелі бірлігі ретінде құбылыстары мен заңдылықтарын, топ қалыптастыру, топтық дифференциация белгілерін, адамдардың бір-біріне әсер ету тәсілдерін білу Негізгі әлеуметтік-психологиялық заңдылықтар мен құбылыстарды білу. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстардың психикалық сипаттамаларын айқындау мен зерттеу іскерлігі. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды жүйелі психологиялық талдау дағдылары.

Әлеуметтік психологиялық тренинг негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қарым-қатынастың коммуникативті, интерактивті және перцептивті жағының жүйелі бірлігі ретінде құбылыстары мен заңдылықтарын, топ қалыптастыру, топтық дифференциация белгілерін, адамдардың бір-біріне әсер ету тәсілдерін білу Негізгі әлеуметтік-психологиялық заңдылықтар мен құбылыстарды білу. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстардың психикалық сипаттамаларын айқындау мен зерттеу іскерлігі. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды жүйелі психологиялық талдау дағдылары.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Даму психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Танымдық процесстерді, күйлерді, психологиялық зерттеу әдістерін меңгеру. Психология ғылымында бақылау мен эксперименттің ерекшеліктерін, мәліметтерді сандық бағалау және сапалық түсіндіру. Психологиялық зерттеудің негізгі әдістерін білу, олардың ерекшеліктерін білу. Психологиялық әдістерді ғлыми және қолданбалы мақсаттарда дұрыс қолдану іскерліктері. Мәліметтерді, нәтижелерді саны және сапасы жағынан өңдеу, түсіндіру дағдылары.

Даму психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Танымдық процесстерді, күйлерді, психологиялық зерттеу әдістерін меңгеру. Психология ғылымында бақылау мен эксперименттің ерекшеліктерін, мәліметтерді сандық бағалау және сапалық түсіндіру. Психологиялық зерттеудің негізгі әдістерін білу, олардың ерекшеліктерін білу. Психологиялық әдістерді ғлыми және қолданбалы мақсаттарда дұрыс қолдану іскерліктері. Мәліметтерді, нәтижелерді саны және сапасы жағынан өңдеу, түсіндіру дағдылары.

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам тұлғасының индивидуалдылығы және оның темперамент, мінез, қабілеттерде, тұлғалық мазмұндағы психологиялық көріністері жүйесін білу . Дифференциалды психологияның теориялары мен концепциялары, ұғымдары,негізін құраушы категорияларын білу. Индивидуалды-психологиялық құбылыстарды олардың қызмет ету жағдайында айқындау және зерттеу іскерлігі. Адамның индивидуалдылығының психологиялық көріністерін жүйелі талдау дағдылары.

Дифференциалдық психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам тұлғасының индивидуалдылығы және оның темперамент, мінез, қабілеттерде, тұлғалық мазмұндағы психологиялық көріністері жүйесін білу . Дифференциалды психологияның теориялары мен концепциялары, ұғымдары,негізін құраушы категорияларын білу. Индивидуалды-психологиялық құбылыстарды олардың қызмет ету жағдайында айқындау және зерттеу іскерлігі. Адамның индивидуалдылығының психологиялық көріністерін жүйелі талдау дағдылары.

Ес және зейін психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде психикалық процестер (зейін, ес) туралы, зейін мен ес қызметінің негізгі заңдылықтары мен зерттеу әдістері; оларды зерттеудің негізгі бағыттары, зейін мен естің, сананың, жүріс-тұрыстың, іс-әрекеттің өзарабайланысы, зейін мен ес зерттеулерінен алынған нәтиже тәжірибеде пайдалану мүмкіндігі туралы білімдерді Білуі тиіс: - ес және зейін процестерінің басқа танымдық процестермен салыстырғандағы ерекшеліктері; - ес және зейін мәселелерінің зерттеу бағыттары мен негізгі шетелдік және отандық теориялары; - ес және зейін психологиясын зерттеулерде қолданылатын негізгі әдістемелер мен әдіснамасын; - осы зерттеулерде алынған негізгі нәтижелер мен тұжырымдар; - ес және зейінді жақсарту мен дамытудың негізгі заңдылықтарын және оны жетілдіру, сондай-ақ зейінді қалыптастыру мен дамытудың заңдылықтарын. Жасай алуы тиіс: «Ес және зейін психологиясы» курсының негізін құрайтын білімдерді пайдалана алу, ес пен зейіннің белсенділігін қажет ететінситуацияларды талдау; Меңгеруі тиіс: аталмыш курстың мазмұнын құрайтын білімдер мен іскерліктерді оқыту мен тәрбиелеудің түрлі өмірлік ситуацияларында пайдалана білу; әр түрлі кәсіби іс-әрекет салаларында олардың өнімділігін арттыру мақсатында тиімді қолдана білу.

Ес және зейін психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде психикалық процестер (зейін, ес) туралы, зейін мен ес қызметінің негізгі заңдылықтары мен зерттеу әдістері; оларды зерттеудің негізгі бағыттары, зейін мен естің, сананың, жүріс-тұрыстың, іс-әрекеттің өзарабайланысы, зейін мен ес зерттеулерінен алынған нәтиже тәжірибеде пайдалану мүмкіндігі туралы білімдерді Білуі тиіс: - ес және зейін процестерінің басқа танымдық процестермен салыстырғандағы ерекшеліктері; - ес және зейін мәселелерінің зерттеу бағыттары мен негізгі шетелдік және отандық теориялары; - ес және зейін психологиясын зерттеулерде қолданылатын негізгі әдістемелер мен әдіснамасын; - осы зерттеулерде алынған негізгі нәтижелер мен тұжырымдар; - ес және зейінді жақсарту мен дамытудың негізгі заңдылықтарын және оны жетілдіру, сондай-ақ зейінді қалыптастыру мен дамытудың заңдылықтарын. Жасай алуы тиіс: «Ес және зейін психологиясы» курсының негізін құрайтын білімдерді пайдалана алу, ес пен зейіннің белсенділігін қажет ететінситуацияларды талдау; Меңгеруі тиіс: аталмыш курстың мазмұнын құрайтын білімдер мен іскерліктерді оқыту мен тәрбиелеудің түрлі өмірлік ситуацияларында пайдалана білу; әр түрлі кәсіби іс-әрекет салаларында олардың өнімділігін арттыру мақсатында тиімді қолдана білу.

Жалпы психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психикалық процесстер, күйлер, қасиеттер туралы ғылыми негізделген көзқарастар жүйесін қалыптастыру. Жоғарғы психикалық функцияларды оқыту. Психологияның ғылым ретінде жалпы теориялық, әдіснамалық қағидаларын ашып көрсету, психологиялық танымның неіздерін, психиканың негізгі заңдылықтарын оқыту. Психикалық процесстердің негізін білу. Психикалық процесстер, күйлер, қаситетердің айырмашылықтарын ажырата білу. Нақты психологиялық мәселелерді шешуде жалпы психологиялық, әдіснамалық қағидаларды дұрыс қолдану дағдылары. Психиканы жүйе ретінде талдай алу дағдылары.

Жалпы психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психикалық процесстер, күйлер, қасиеттер туралы ғылыми негізделген көзқарастар жүйесін қалыптастыру. Жоғарғы психикалық функцияларды оқыту. Психологияның ғылым ретінде жалпы теориялық, әдіснамалық қағидаларын ашып көрсету, психологиялық танымның неіздерін, психиканың негізгі заңдылықтарын оқыту. Психикалық процесстердің негізін білу. Психикалық процесстер, күйлер, қаситетердің айырмашылықтарын ажырата білу. Нақты психологиялық мәселелерді шешуде жалпы психологиялық, әдіснамалық қағидаларды дұрыс қолдану дағдылары. Психиканы жүйе ретінде талдай алу дағдылары.

Жануарлардың жүріс-тұрысының эволюциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұлға қалыптасуының жас кезеңдері мен онтогенетикалық дамудың психологиялық мазмұнын меңгеру. Адамның жастық-психологиялық дамуы мен әлеуметтенуінің психологиялық заңдылықтары. Адамның жастық-психологиялық дамуы мен әлеуметтенуінің психологиялық заңдылықтарын білу. Адамның жастық-психологиялық дамуының психикалық көрінулерін айқындау мен зерттеу іскерлігі. Адамның жастық-психологиялық дамуын жүйелі-психологиялық талдау дағдылары.

Жануарлардың жүріс-тұрысының эволюциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұлға қалыптасуының жас кезеңдері мен онтогенетикалық дамудың психологиялық мазмұнын меңгеру. Адамның жастық-психологиялық дамуы мен әлеуметтенуінің психологиялық заңдылықтары. Адамның жастық-психологиялық дамуы мен әлеуметтенуінің психологиялық заңдылықтарын білу. Адамның жастық-психологиялық дамуының психикалық көрінулерін айқындау мен зерттеу іскерлігі. Адамның жастық-психологиялық дамуын жүйелі-психологиялық талдау дағдылары.

Зоопсихология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиникалық психология бойынша практикум
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Клиникалық психология бойынша практикум
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коучинг психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кросс-мәдени психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі заман жағдайында мәдениеттердің өзара әрекеттестік үдерістерінің психологиялық мазмұнын меңгеру. Мәдениет аралық өзара әрекеттістіктің мазмұны және психологиялық ерекшеліктері. Мәдениет диалогының құрамдас бөліктерін және айнымалыларын білу. Мәдениет аралық өзара әрекеттістіктің ерекшеліктерін анықтау және зерттей алу іскерліктері. Мәдениет аралық өзара әрекеттістіктік және диалог

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Құқық психологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Құқықтық өрісте адамның іс-әрекеті және жүріс-тұрысыты зерттеу шеңберінде психологиялық-құқықтық құбылыстардың жүйесі туралы ғылыми көзқарастарды меңгеру. Адамның құқықтық белсенділіктің субъектісі және құқықтық әсерлер мен құқықтық қатынастардың объектісі ретінде құқықтық санасы, құқықтық мәдениеті, құқықтық құбылыстар туралы психологиялық білімдердің жиынтығы. Негізгі психологиялық-құқықтық заңдылықтар мен құбылыстарды білу. Психологиялық-құқықтық құбылыстардың ерекшеліктерін анықтау және зерттей алу іскерліктері. Құқықтық үдеріске қатысушыларды эксперттік-психологиялық бағалау, құқықтық жағдайларды жіне үдерістерді жүйелік-психологиялық талдау дағдылары.

Құқық психологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Құқықтық өрісте адамның іс-әрекеті және жүріс-тұрысыты зерттеу шеңберінде психологиялық-құқықтық құбылыстардың жүйесі туралы ғылыми көзқарастарды меңгеру. Адамның құқықтық белсенділіктің субъектісі және құқықтық әсерлер мен құқықтық қатынастардың объектісі ретінде құқықтық санасы, құқықтық мәдениеті, құқықтық құбылыстар туралы психологиялық білімдердің жиынтығы. Негізгі психологиялық-құқықтық заңдылықтар мен құбылыстарды білу. Психологиялық-құқықтық құбылыстардың ерекшеліктерін анықтау және зерттей алу іскерліктері. Құқықтық үдеріске қатысушыларды эксперттік-психологиялық бағалау, құқықтық жағдайларды жіне үдерістерді жүйелік-психологиялық талдау дағдылары.

Мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: «Мамандыққа кіріспе» курсының теориялық материалдарын деректі физикалық құбылыстарды талдауға қолдануды үйрену. Қажетті ядролық физикадағы шамаларды өлшеуді үйрену, қазіргі физиканың жетістіктерімен танысу. Мазмұны: «Мамандыққа кіріспе» курсы жалпы физиканың қосымша бөлігі болғандықтан, физика курсында оқытылатын физикалық заңдылықтарды тереңірек түсінуге көмектесу, ядролық физикадағы тәжірибе жүргізудің қарапайым әдістерін үйрету. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Физикалық шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін, тәжірибелік нәтижелерді статистикалық өңдеудің әдістерін; Пайдалана білуі керек: Өлшеу приборларын және тәжірибелік қондырғыларды; Дағдылану керек: Ядролық физикадағы шамаларды өлшеуге арналған приборларға, алынған нәтижелерді ұқыпты өңдеу, талдау және бағалауға;

Мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: «Мамандыққа кіріспе» курсының теориялық материалдарын деректі физикалық құбылыстарды талдауға қолдануды үйрену. Қажетті ядролық физикадағы шамаларды өлшеуді үйрену, қазіргі физиканың жетістіктерімен танысу. Мазмұны: «Мамандыққа кіріспе» курсы жалпы физиканың қосымша бөлігі болғандықтан, физика курсында оқытылатын физикалық заңдылықтарды тереңірек түсінуге көмектесу, ядролық физикадағы тәжірибе жүргізудің қарапайым әдістерін үйрету. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Физикалық шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін, тәжірибелік нәтижелерді статистикалық өңдеудің әдістерін; Пайдалана білуі керек: Өлшеу приборларын және тәжірибелік қондырғыларды; Дағдылану керек: Ядролық физикадағы шамаларды өлшеуге арналған приборларға, алынған нәтижелерді ұқыпты өңдеу, талдау және бағалауға;

Мәдени психологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі заман жағдайында мәдениеттердің өзара әрекеттестік үдерістерінің психологиялық мазмұнын меңгеру. Мәдениет аралық өзара әрекеттістіктің мазмұны және психологиялық ерекшеліктері. Мәдениет диалогының құрамдас бөліктерін және айнымалыларын білу. Мәдениет аралық өзара әрекеттістіктің ерекшеліктерін анықтау және зерттей алу іскерліктері. Мәдениет аралық өзара әрекеттістіктік және диалог

Медициналық психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұлға құрылымындағы сана және өзіндік сана, психикалық дамудың бұзылыстары мен ауытқулары туралы ғылыми түсініктердің жүйесін меңгеру. Психикалық дамудың бұзылыстары мен ауытқуларының негізгі қағидалары мен заңдылықтарын білу. Психикалық іс-әрекет пен сана ауытқуларын айқындау мен зерттеу іскерлігі. Тұлға

Медициналық психология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұлға құрылымындағы сана және өзіндік сана, психикалық дамудың бұзылыстары мен ауытқулары туралы ғылыми түсініктердің жүйесін меңгеру. Психикалық дамудың бұзылыстары мен ауытқуларының негізгі қағидалары мен заңдылықтарын білу. Психикалық іс-әрекет пен сана ауытқуларын айқындау мен зерттеу іскерлігі. Тұлға

Ми және психика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Танымдық іс-әрекетінің мидағы орталықтары туралы ғылыми негізделген білім жүйесін меңгеру. Адамның танымдық іс-әрекетке қабілеті мен ми құрылым арасындағы байланыстары туралы зерттеулердің нәтижелерімен таныстыру. Танымдық процесстердің мидағы орталықталықтары туралы білім. Жоғарғы жүйке іс-әрекетінің физиологиялық негіздерін түсіну іскерліктері. Ми құрылымы және танымдық қабілеттер арасындағы байланыстарды талдау дағдылары.

Ми, таным және есептеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Танымдық іс-әрекеттің мидағы орталықтары жаратылыс тану ғылыми көзқарастарының жүйесін меңгеру. Ми құрылымы мен адамның танымдық процесстері арасында байланыстары туралы зерттеулердің нәтижелерімен таныстыру. Танымдық процесстердің ми орталықытарын білу. Жоғарғы жүйке Қызметін түсіну іскерлігі. Ми құрылымы мен танымдық қабілеттер арасында өзара байланыстарын талдау дағдылары.

Ойлау және сөйлеу психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ойлау және сөйлеу психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отбасы психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ерлі-зайыптыларға, ата-аналарға және балаларға психологиялық көмек көрсету. Отбасылық психотерапияның негізіг бағыттары,отбасымен психологиялық жұмыс істеудің техникалары және тәсілдері. Отбасылық психотерапия бағыттарының негіздерін түсіну, отбасы жүйелерімен жұмыс істеу іскерліктері, отбасылық қарым-қатынастардың психодиагностикасы мен психотерапиясын жүргізу дағдылары.

Отбасы психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ерлі-зайыптыларға, ата-аналарға және балаларға психологиялық көмек көрсету. Отбасылық психотерапияның негізіг бағыттары,отбасымен психологиялық жұмыс істеудің техникалары және тәсілдері. Отбасылық психотерапия бағыттарының негіздерін түсіну, отбасы жүйелерімен жұмыс істеу іскерліктері, отбасылық қарым-қатынастардың психодиагностикасы мен психотерапиясын жүргізу дағдылары.

Патопсихология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі заман патопсихологиясының негіздерін ашып көрсету, психикалық бұзылыстардың клиникасы туралы психологиялық білімдер, даму аномалиялары, және оларды диагностикалау ережелері. Қазіргі заман патопсихологиясының негізгі бағыттары мен тенденцияларын білу, патопсихологиялық зеттеу жүргізу, әр түрлі психикалық бұзылытарға сәйкес келетін адамдарға жүргізген патопсихологиялық әдістемелерді жүргізе алу және интерпретациялау дағдылары.

Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - танымдық процестер мен психикалық жай-күй психологиялық зерттеулері, психология, бақылау және эксперимент, сандық деректер сапасын бағалау әдістері мен нәтижелерін түсіндіру әдістер жүйесін меңгеру. Пәнді зерттеу нәтижесінде студенттер: - психологиялық зерттеудің негізгі әдістерін қолдануды - ғылыми және қолданбалы психологиялық зерттеу әдістерін қолдануды - деректерді бағалауға және олардың нәтижесін интерпретациялауды үйренеді «Психологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе» дисциплинасы студенттерді психологтың жұмыстың негізінде жатқан психологиялық және әдістемелік механизмдерімен таныстырады. Диагностикалық жұмыстың классикалық және қазіргі заманғы үрдістері зерттеледі, онымен қоса әдіснамалық қолдау, психолог психологиялық диагностика орны да саналады. Осы пәнді оқытуда оқу-әдістемелік теориялық білім мен студенттердің тәжірибелік дағдыларды біріктіру қамтамасыз етіледі. Курста келесідей тақырыптар қарастырылады: деректер алу әдісі, тест тарихы, тұлғалық сауалнама ретінде психологиялық зерттеу әдістері, ғылыми зерттеулер этикалық принциптері, психологиялық әдісі, эксперименттік әдісін енгізу, зерттеу әдісінің жалпы сипаттамасы, сауалнама ретінде бақылау, сауалнама, сұрақтар түрлері, олардың сипаттамалары, сынау түрлері, психологиялық зерттеу құралдары, психологиялық зерттеу жоспарын әдісі ретінде семантикалық дифференциал, сараптамалық бағалау әдісі, Дельфи тәсілі

Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - танымдық процестер мен психикалық жай-күй психологиялық зерттеулері, психология, бақылау және эксперимент, сандық деректер сапасын бағалау әдістері мен нәтижелерін түсіндіру әдістер жүйесін меңгеру. Пәнді зерттеу нәтижесінде студенттер: - психологиялық зерттеудің негізгі әдістерін қолдануды - ғылыми және қолданбалы психологиялық зерттеу әдістерін қолдануды - деректерді бағалауға және олардың нәтижесін интерпретациялауды үйренеді «Психологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе» дисциплинасы студенттерді психологтың жұмыстың негізінде жатқан психологиялық және әдістемелік механизмдерімен таныстырады. Диагностикалық жұмыстың классикалық және қазіргі заманғы үрдістері зерттеледі, онымен қоса әдіснамалық қолдау, психолог психологиялық диагностика орны да саналады. Осы пәнді оқытуда оқу-әдістемелік теориялық білім мен студенттердің тәжірибелік дағдыларды біріктіру қамтамасыз етіледі. Курста келесідей тақырыптар қарастырылады: деректер алу әдісі, тест тарихы, тұлғалық сауалнама ретінде психологиялық зерттеу әдістері, ғылыми зерттеулер этикалық принциптері, психологиялық әдісі, эксперименттік әдісін енгізу, зерттеу әдісінің жалпы сипаттамасы, сауалнама ретінде бақылау, сауалнама, сұрақтар түрлері, олардың сипаттамалары, сынау түрлері, психологиялық зерттеу құралдары, психологиялық зерттеу жоспарын әдісі ретінде семантикалық дифференциал, сараптамалық бағалау әдісі, Дельфи тәсілі

Психология жүйелері және тарих
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психологияның дербес ғылым саласы ретінде қалыптасуында әлеуметтік-мәдени, жаратлыстанушы-ғылыми, әлеуметтік-гуманиатрлы алғышақтарын ашып көрстеу. Психология ғылымының даму сатылары беріледі. Психология ғылымының пайда болу логикасы, даму шарттары, қазіргі заманғы ерешеліктері, және негізгі амалдары, қағидалары, концепциялары, зерттеу бағыттары мен мектпері талқыланады. Психологияда қолданылатын тарихи-психологиялық талдаудың негізін білу. Психология ғылымының әртүрлі салаларында негізгі жетістіктерін талдай білу. Сонымен қатар, зерттелетін психологиялық мәселелерді тарихи-ғылыми негіздеу дағдылары.

Психология жүйелері және тарих
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психологияның дербес ғылым саласы ретінде қалыптасуында әлеуметтік-мәдени, жаратлыстанушы-ғылыми, әлеуметтік-гуманиатрлы алғышақтарын ашып көрстеу. Психология ғылымының даму сатылары беріледі. Психология ғылымының пайда болу логикасы, даму шарттары, қазіргі заманғы ерешеліктері, және негізгі амалдары, қағидалары, концепциялары, зерттеу бағыттары мен мектпері талқыланады. Психологияда қолданылатын тарихи-психологиялық талдаудың негізін білу. Психология ғылымының әртүрлі салаларында негізгі жетістіктерін талдай білу. Сонымен қатар, зерттелетін психологиялық мәселелерді тарихи-ғылыми негіздеу дағдылары.

Психологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психика, сана мен тұлға туралы жүйелі білімдер ретінде жалпы психологияның негізгі теоретикалық құрылымдарын білу; Психикалық құбылыстармен олардың өзарабайланысы мен дамуының функционалды жүйесі туралы ғылыми-психологиялық түсініктер жүйесін білу. Психологияның теориялары мен концепциялары, ұғымдары,негізін құраушы категорияларын білу. Психикалық құбылыстарды олардың қызмет ету жағдайында айқындау және зерттеу іскерлігі. Психикалық құбылыстар мен ғылыми-психологиялық білімдер жиынтығын жүйелі талдау дағдылары.

Психологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психика, сана мен тұлға туралы жүйелі білімдер ретінде жалпы психологияның негізгі теоретикалық құрылымдарын білу; Психикалық құбылыстармен олардың өзарабайланысы мен дамуының функционалды жүйесі туралы ғылыми-психологиялық түсініктер жүйесін білу. Психологияның теориялары мен концепциялары, ұғымдары,негізін құраушы категорияларын білу. Психикалық құбылыстарды олардың қызмет ету жағдайында айқындау және зерттеу іскерлігі. Психикалық құбылыстар мен ғылыми-психологиялық білімдер жиынтығын жүйелі талдау дағдылары.

Психологиялық кеңес беру негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жеке және топтық психологиялық кеңес беру әдістерін, медициналық емес психотерапия техникалары мен психологиялық түзетулер әдіс-тәсілдерін білу және меңгеру. Психологиялық кеңес берудің негізгі әдістері мен тәсілдерін білу. Психологиялық кеңес берудің түрлі әдіс-тәсілдерін қолданбалы мақсатта пайдалану іскерлігі. Медициналық емес психотерапия техникалары мен психологиялық түзетулер әдіс-тәсілдері дағдылары

Психологиялық кеңес беру негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жеке және топтық психологиялық кеңес беру әдістерін, медициналық емес психотерапия техникалары мен психологиялық түзетулер әдіс-тәсілдерін білу және меңгеру. Психологиялық кеңес берудің негізгі әдістері мен тәсілдерін білу. Психологиялық кеңес берудің түрлі әдіс-тәсілдерін қолданбалы мақсатта пайдалану іскерлігі. Медициналық емес психотерапия техникалары мен психологиялық түзетулер әдіс-тәсілдері дағдылары

Психологиялық өлшеу және мәліметтерді талдауға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сұрыптау және болжау, бағалау жағдайында психодиагностикалық әдістерді және технологияны дұрыс қолдану және құру принциптерін Психодиагностикалық зерттеудің негізгі әдістері мен әдістемелерін білу. Зерттеу мақсатында психодиагнотсикалық әдістерді негізгі қағидаларын меңгеру. дұрыс қолдану іскерліктері. Психодиагностикалық өлшеулердің нәтижелерін және мәліметтерін сандық және сапалық жағынан бағалау дағдылары.

Психологиялық өлшеу және мәліметтерді талдауға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сұрыптау және болжау, бағалау жағдайында психодиагностикалық әдістерді және технологияны дұрыс қолдану және құру принциптерін Психодиагностикалық зерттеудің негізгі әдістері мен әдістемелерін білу. Зерттеу мақсатында психодиагнотсикалық әдістерді негізгі қағидаларын меңгеру. дұрыс қолдану іскерліктері. Психодиагностикалық өлшеулердің нәтижелерін және мәліметтерін сандық және сапалық жағынан бағалау дағдылары.

Саяси психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қазіргі жағдайдағы саяси психологияның генезисі туралы түсінік қалыптастыру, оның басты мәселелері мен шешу жолдарын оқып үйрену. Міндеттері: - саяси психологияның пәнін, әдіснамасы мен тарихын оқытып үйрету; - саяси психологияны зерттеудің нысаны мен пәні туралы кәсіби ілімді қалыптастыру; - бұқаралық санадағы саяси-психологиялық құбылыстармен та-ныстыру; - саясаттағы жеке тұлға құбылысын қарастыру; - саяси көшбасшыларды, процестерді, құбылыстарды, саяси қызметті психологиялық зерттеудің технология-ларын меңгеру. Қысқаша мазмұны. Жеке адам мен тұтас қоғамның саяси мінез-құлқын айқындайтын саяси сананы қалып-тастыру факторларын психология тұрғысынан қарастыруға қажет ілім қалыптастыру; сонымен қатар, адам-билік-саясат күрделі қарым-қатынас жүйесін түсіну. • саяси психология саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік жұмыстарын; • саяси әрекеттердің, құбылыстар мен процестердің ерекшеліктері мен негізгі психологиялық заңдылық-тарын; • саяси процестегі психология-лық ілімнің қолданылу саласын; • саяси сананы тәжірибелік зерттеудің, саяси әрекетті психоло-гиялық талдаудың әдістерін; • жеке тұлға мен бұқараның саяси мінез-құлқын басқару стратегиясын әзірлеуді; • саяси құбылыстарға тиянақты психологиялық интерпретация беруді; • қоғамның мақсаты, құрылымы, стратегиясы мен оның мүшелерінің мінез-құлқы арасындағы өзара байланысты табуды; • саяси құбылыстарды зерттеу үшін психологиялық және әлеуметтанулық зерттеу әдістерін пайдалануды; • саясат пен саяси құбылыстарды зерделеуде психологиялық зерттеу әдістерін дербес таңдауға; • қоғамның психологиялық-саяси тұрақтылығын диагностикалау мен бұқараны саяси мотивациялаудың әдістерін меңгеруге; • саяси науқандарды жүргізуде психологиялық ілімдерді, дағдылар мен әдістерді пайдалануға; • пәнаралық психологиялық-саясаттанулық зерттеулерді дайын-дауға.

Саяси психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қазіргі жағдайдағы саяси психологияның генезисі туралы түсінік қалыптастыру, оның басты мәселелері мен шешу жолдарын оқып үйрену. Міндеттері: - саяси психологияның пәнін, әдіснамасы мен тарихын оқытып үйрету; - саяси психологияны зерттеудің нысаны мен пәні туралы кәсіби ілімді қалыптастыру; - бұқаралық санадағы саяси-психологиялық құбылыстармен та-ныстыру; - саясаттағы жеке тұлға құбылысын қарастыру; - саяси көшбасшыларды, процестерді, құбылыстарды, саяси қызметті психологиялық зерттеудің технология-ларын меңгеру. Қысқаша мазмұны. Жеке адам мен тұтас қоғамның саяси мінез-құлқын айқындайтын саяси сананы қалып-тастыру факторларын психология тұрғысынан қарастыруға қажет ілім қалыптастыру; сонымен қатар, адам-билік-саясат күрделі қарым-қатынас жүйесін түсіну. • саяси психология саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік жұмыстарын; • саяси әрекеттердің, құбылыстар мен процестердің ерекшеліктері мен негізгі психологиялық заңдылық-тарын; • саяси процестегі психология-лық ілімнің қолданылу саласын; • саяси сананы тәжірибелік зерттеудің, саяси әрекетті психоло-гиялық талдаудың әдістерін; • жеке тұлға мен бұқараның саяси мінез-құлқын басқару стратегиясын әзірлеуді; • саяси құбылыстарға тиянақты психологиялық интерпретация беруді; • қоғамның мақсаты, құрылымы, стратегиясы мен оның мүшелерінің мінез-құлқы арасындағы өзара байланысты табуды; • саяси құбылыстарды зерттеу үшін психологиялық және әлеуметтанулық зерттеу әдістерін пайдалануды; • саясат пен саяси құбылыстарды зерделеуде психологиялық зерттеу әдістерін дербес таңдауға; • қоғамның психологиялық-саяси тұрақтылығын диагностикалау мен бұқараны саяси мотивациялаудың әдістерін меңгеруге; • саяси науқандарды жүргізуде психологиялық ілімдерді, дағдылар мен әдістерді пайдалануға; • пәнаралық психологиялық-саясаттанулық зерттеулерді дайын-дауға.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Статистикаға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін және мәліметтерін өңдеудің және математикалық бағалаудың әдістері туралы жүйелік көзқарстарын меңгеру. Психологиялық зерттеудің мәліметтерін сандық өңдеудің әдістері және тәсілдері туралы білімдер жүйесі. Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін және мәліметтерін өңдеудің және математикалық бағалаудың мағынасын және ерекшеліктерін білу. Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін және мәліметтерін өңдеудің және математикалық бағалаудың әр түрлі әдістерін дұрыс қолдану іскерліктері және дағдылары.

Статистикаға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін және мәліметтерін өңдеудің және математикалық бағалаудың әдістері туралы жүйелік көзқарстарын меңгеру. Психологиялық зерттеудің мәліметтерін сандық өңдеудің әдістері және тәсілдері туралы білімдер жүйесі. Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін және мәліметтерін өңдеудің және математикалық бағалаудың мағынасын және ерекшеліктерін білу. Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін және мәліметтерін өңдеудің және математикалық бағалаудың әр түрлі әдістерін дұрыс қолдану іскерліктері және дағдылары.

Тұлға психологиясына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұлға жүйесі және оның біртектілігін дамытудың ерекшеліктерінің тұлғалық даму мен әлеуметтенуінің кең шеңберіндегі білімдер жүйесін білу. Тұлға қалыптасуы мен көріну құбылыстарының негізгі психологиялық заңдылықтарын білу. Тұлға ерекшеліктерінің психологиялық сипатамаларын айқындау мен зерттеу дағдылары.

Тұлға психологиясына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тұлға жүйесі және оның біртектілігін дамытудың ерекшеліктерінің тұлғалық даму мен әлеуметтенуінің кең шеңберіндегі білімдер жүйесін білу. Тұлға қалыптасуы мен көріну құбылыстарының негізгі психологиялық заңдылықтарын білу. Тұлға ерекшеліктерінің психологиялық сипатамаларын айқындау мен зерттеу дағдылары.

Түйсік және қабылдау психолгиясына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түйсік және қабылдау психолгиясына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл және сөйлеу психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сөйлеу психологиясы және психолингвистика негіздерін оқыту. Тіл мен сөйлеу зерттеулерінде психология мен лингвистиканың өзара қатынастырн беру. Тіл мен сөйлеудің табиғатын анықтауда Сөйлеу психологиясының және психолингвистаканың негіздерін білу. Тіл мен сөйлеу арасанда байланысын және айырмашылықтарын түсене білу іскерлігі. Адамның сөйлеу іс-әрекетін талдау дағдылары

Ұйымдастырушылық психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам атқаратын іс-әрекеттің ерекшеліктеріне байланысты еңбек белсенділіктің динамикасын, еңбек іс-әрекетінің психологиялық заңдылықтарын білу, профессиограмма құру. Еңбек іс-әрекетінің психологиялық заңдылықтары мен еібек іс-әрекетінің ерекшеліктерін білу. Еңбекті ерекше іс-әрекет ретінде психологиялық сипаттамаларын айқындау және зерттеу ңскерлігі. Адам еңбек іс-әрекетін зерттеу және талдау дағдылары.

Ұйымдастырушылық психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адам атқаратын іс-әрекеттің ерекшеліктеріне байланысты еңбек белсенділіктің динамикасын, еңбек іс-әрекетінің психологиялық заңдылықтарын білу, профессиограмма құру. Еңбек іс-әрекетінің психологиялық заңдылықтары мен еібек іс-әрекетінің ерекшеліктерін білу. Еңбекті ерекше іс-әрекет ретінде психологиялық сипаттамаларын айқындау және зерттеу ңскерлігі. Адам еңбек іс-әрекетін зерттеу және талдау дағдылары.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Этнопсихология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән студенттерде этнопсихологияның негізгі түсініктерін және әдіснамалық негіздерін, даму жолдарын, классикалық және жаңа жетістіктерін қалыптастыруға, және этникалық бірліктің және ұлтаралық қатынастырдың әлеуметтік-психологиялық жақтарын ашып көрсетеді. Этнопсихологияның негізгі түсініктерін, концепцияларын, мектепретрін, және этникалық қоғамдардың өзара қатынастар ерекшеліктерін, түрлерін, этникалық сана сезімнің функцияларын білу. Этникалық процесстердің және өзегрістердің психологиялық механизмдерін анықтап, талдай алу, нақты этностың психологиялық ерекшеліктерін талдау, этнопсихологиялық зерттеу жүргізу дағдылары.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

HR
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттерді персоналдарды басқару бойынша теориялық және практикалық психологиялық білім негізімен таныстыру. Білуі тиіс: персоналдарды басқару бойынша психолог іс әрекетінің түрлерін; ұйым персоналдарын аттестациялау, оқыту, іріктер кезіндегі психологиялық жұмыстарды; Персоналдардың тиімді кәсіби әрекетінің өнімділігіне әсер ететін орта жағдайын. Жасай алуы тиіс: персоналдар мотивациясы, оқыту әдістерін таңдай алу; Өндірістік ұжымдағы конфликтілі жағдайларды шеше алу; персоналдардың кәсіби әрекет тиімділігін бағалау әдістерін таңдай алу; персоналдардың кәсіби деформациясына профилактика жасау бағдарламасын өңдеу. Меңгеруі тиіс: персоналдарды іріктеу әдістерін; кәсіби әрекет барысындағы персоналдарға психологиялық қолдау көрсету жолдарын.

HR
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттерді персоналдарды басқару бойынша теориялық және практикалық психологиялық білім негізімен таныстыру. Білуі тиіс: персоналдарды басқару бойынша психолог іс әрекетінің түрлерін; ұйым персоналдарын аттестациялау, оқыту, іріктер кезіндегі психологиялық жұмыстарды; Персоналдардың тиімді кәсіби әрекетінің өнімділігіне әсер ететін орта жағдайын. Жасай алуы тиіс: персоналдар мотивациясы, оқыту әдістерін таңдай алу; Өндірістік ұжымдағы конфликтілі жағдайларды шеше алу; персоналдардың кәсіби әрекет тиімділігін бағалау әдістерін таңдай алу; персоналдардың кәсіби деформациясына профилактика жасау бағдарламасын өңдеу. Меңгеруі тиіс: персоналдарды іріктеу әдістерін; кәсіби әрекет барысындағы персоналдарға психологиялық қолдау көрсету жолдарын.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific writing (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аддиктивті жүріс-тұрыс
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Интенсивті эмоцияларды қолдау және дамыту мақсатында іс әрекеттің белгілі бір түрлерінде зейінді үнемі фиксациялау немесе кейбір заттарды қабылдау әсерінен өзінің психикалық жағдайын жасанды өзгерту жолымен шынайлықтан қашуға тырысуды қалыптастыруда көрінетін девиантты жүріс тұрыстың бір типі ретінде аддиктивті жүріс тұрысты зерттеу . Аддиктивті мінез құлықты қалыптастыруға ықпал ететін факторларды білу , аддиктивті жүріс тұрысқа тән ерекшеліктерді білу. Аддиктивті жүріс тұрыс байқалатын адамдардың тұлғалық ерекшеліктерін білу . Аддиктивті мінез құлқы байқалатын адамдарға психологиялық көмек көрсете алу .Аддиктивті жүріс тұрысы байқалатын адамдарға психотерапиялық көмек көрсету дағдылары

Азаматтық қалыптасу саясаты және психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Азаматтың саяси әлеуметтенудің психологиялық алғы шақтары туралы білімдерді меңгеру. Адам саясаттың субъектісі және объектісі ретінде қалыптасу үдерістерінің психологиялық мазмұны. Азаматтың саяси әлеуметтенудің психологиялық факторларын білу. Саяси әлеуметтенуді бағалау және талдай алу іскерліктері. Психологиялық-саяси кеңес беру дағдылары.

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Әскери психология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әскери іс-әрекетте болатын әскери адамдардың және әскери топтардың психологиялық заңдылықтары туралы білім қалыптастыру. Әскери психологиясын психология ғылымының бір саласы ретінде оқыту. Психологтың әскери құрылымдарда атқаратын зерттеушілік және қолданбалы іс-әрекетінің ерекшеліктерін білу. Әскери адамдармен және әскери ұжымдармен психологиялық жұмыс жүргізу іскерлітері мен дағдылары.

Басқару психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары, басқару қызметінің психологиялық жағдайы мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. Курс ұйымның басқару бөліміне қойылатын қазіргі талаптармен; кәсіби психологияның саласы ретінде басқару психологиясының қазіргі жағдайы мен даму үдерісімен; орталығы адам мен оның қажеттіліктері болып табылатын ұйымдастыру жүйелерін құратын әдістермен; білім беру ұйымдарындағы жұмысшылар мен топтардың мінез-құлқын сипаттау тәсілдерімен таныстыруғ

Басқару психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары, басқару қызметінің психологиялық жағдайы мен ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру. Курс ұйымның басқару бөліміне қойылатын қазіргі талаптармен; кәсіби психологияның саласы ретінде басқару психологиясының қазіргі жағдайы мен даму үдерісімен; орталығы адам мен оның қажеттіліктері болып табылатын ұйымдастыру жүйелерін құратын әдістермен; білім беру ұйымдарындағы жұмысшылар мен топтардың мінез-құлқын сипаттау тәсілдерімен таныстыруғ

Білім берудегі психологиялық технологиялар (қалыпты және аномалды бала дамуының диагностикасы және коррекциясы)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендерлік психология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әйелдер мен ер адамдарың психологиясы аймағындағы қазіргі зерттеулерді беру. Әйелдер психологиясының мінез құлықтағы , ер адамдармен қатынасындағы ерекшеліктері гендерлік психология негіздері, заңдылықтары, түсініктері. Гендерлік айырмашылықтардың қалыптасу ерекшеліткері. Гендерлі психологиясының заманауи зерттеулердің нәтижиелерін білу. Әртүрлі жас категорияларындағы гендерлік айырмашылықтарын түсіне алу. Гендерлік ерекшеліктердің себептерін талдау, гендерлік зерттеу жүргізу, гендерлік қарым-қатынастарды талдау дағдылары.

Гендерлік психология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әйелдер мен ер адамдарың психологиясы аймағындағы қазіргі зерттеулерді беру. Әйелдер психологиясының мінез құлықтағы , ер адамдармен қатынасындағы ерекшеліктері гендерлік психология негіздері, заңдылықтары, түсініктері. Гендерлік айырмашылықтардың қалыптасу ерекшеліткері. Гендерлі психологиясының заманауи зерттеулердің нәтижиелерін білу. Әртүрлі жас категорияларындағы гендерлік айырмашылықтарын түсіне алу. Гендерлік ерекшеліктердің себептерін талдау, гендерлік зерттеу жүргізу, гендерлік қарым-қатынастарды талдау дағдылары.

Дарынды балалар дамуы психологиясы және педагогикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дарынды балалардың дамуының психологиялық шарттары туралы білімдер жүйесі. Балалар дарындылығын психологиялық құрылым және мазмұны. Балалар дарындылығының психологиялық құрылымын білу. Балалардың дарындылығын анықтау және талдай алу іскерліктері. Балалар дарындылығын психодиагностикалау дағдылары.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жастармен жұмыс жасау психологиясы және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жастарды дінге тартудың психологиялық негіздерін танып білу. Жастардың діндарлығының пайда болуының тұлғалық және әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері. Жастардың діндарлығының психологиялық себептерін білу. Жастардың діндар болуының әлеуметтік қауіптілігін психологиялық тұрғыда бағалай алу іскерліктері. Дінге тәуелділік деңгейін психологиялық диагностикалау дағдылары.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жүріс-тұрысты талдау және аутизм
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Балалық аутизм және жүріс-тұрысты қолданбалы талдауды меңгеру. Аутизм ауыруына шалдыққан балалардың аутоагрессивті жүріс-тұрысын талдау. Жүріс-тұрыстың функционалды талдау Балалық аутизмы бар балалардың жүріс-тұрысын қолданбалы түрде талдауға қажет білімдер. Жүріс-тұрыстың қолдабалы талдауында жүріс-тұрысты функционалды талдау процедурасын жүргізу іскерліктері. Жүріс-тұрыстың қолданбаллы талдауға сәйкес тәжірибелі тренинг жүргізу дағдылары.

Жүріс-тұрысты талдау және аутизм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Балалық аутизм және жүріс-тұрысты қолданбалы талдауды меңгеру. Аутизм ауыруына шалдыққан балалардың аутоагрессивті жүріс-тұрысын талдау. Жүріс-тұрыстың функционалды талдау Балалық аутизмы бар балалардың жүріс-тұрысын қолданбалы түрде талдауға қажет білімдер. Жүріс-тұрыстың қолдабалы талдауында жүріс-тұрысты функционалды талдау процедурасын жүргізу іскерліктері. Жүріс-тұрыстың қолданбаллы талдауға сәйкес тәжірибелі тренинг жүргізу дағдылары.

Зоопсихология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Когнитивті даму
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивті дамуды онтогенезде барлық танымдық процестердің дамуы ретінде оқыту. Бұл танымдық процесстер: қабылдау, есте сақтау, ойлау, сөйлеу, қиял. Когнитивті дамудың қазіргі теориялары. Когнитивті дамудың конструктивті, нативистік және эмпирикалық теорияларын білу. Онтогенезде когнитивті процесстердің даму кезңдерін талдау іскерліктері. Когнитивті процестердің даму теорияларын нақты адамның когнитивті дамуын талдай алу дағдылары.

Когнитивті даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивті дамуды онтогенезде барлық танымдық процестердің дамуы ретінде оқыту. Бұл танымдық процесстер: қабылдау, есте сақтау, ойлау, сөйлеу, қиял. Когнитивті дамудың қазіргі теориялары. Когнитивті дамудың конструктивті, нативистік және эмпирикалық теорияларын білу. Онтогенезде когнитивті процесстердің даму кезңдерін талдау іскерліктері. Когнитивті процестердің даму теорияларын нақты адамның когнитивті дамуын талдай алу дағдылары.

Когнитивті психология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивті бұзылыстарға шалдыққан пациенттердің когнитивтік бұзылуларының ерекшеліктерін сипттау және түсіндіру үшін ақпаратты өңдеудің когнитивтік моделін қолданатын когнитивті нейро ғылымның бағыты ретінде когнитивті нейропсихологияны зерттеу. Нейропсихологиялық бұзылыстарға шалдыққан пациенттердің когнитивтік бұзылуларын білу, когнитивті нейропсихологияның негізін білу. Когнитивті процесстердің мидағы құрылымдарын анықтай алу іскерлігі, когнитивті процесстер мен нейропсихологиялық бұзылыстар арасында байланысты орнату дағдылары.

Когнитивті психология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Когнитивті бұзылыстарға шалдыққан пациенттердің когнитивтік бұзылуларының ерекшеліктерін сипттау және түсіндіру үшін ақпаратты өңдеудің когнитивтік моделін қолданатын когнитивті нейро ғылымның бағыты ретінде когнитивті нейропсихологияны зерттеу. Нейропсихологиялық бұзылыстарға шалдыққан пациенттердің когнитивтік бұзылуларын білу, когнитивті нейропсихологияның негізін білу. Когнитивті процесстердің мидағы құрылымдарын анықтай алу іскерлігі, когнитивті процесстер мен нейропсихологиялық бұзылыстар арасында байланысты орнату дағдылары.

Коучинг психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Коучингтің психологиялық технология ретінде білімдер негізінің мақсаты, коучинг принциптерінде кәсіби психологтың іс – әрекетінде коучинг технологиясын және оның әдістемелерін пайдалануға дайындығы. Білу: коучингте өзараәрекет жағдайында туындаған психологиялық феноменді талдау, коучинкка деген теориялық негіз және тұжырымдамалық тәсілді игеру. Жасай алу: коучинг жоспарын құру, клиентпен жұмыс тәсілін таңдау,коучинг сессиясының нәтижесін талдау; Меңгеру: коучинг жұмысының техникасы мен базалық тәсілін

Кросс-мәдени психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кіші топтар және қоғамдастық психологиясы және әлеуметтануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шағым топтар мен қоғамдастықтардың пайда болуы және дамуы туралы психологиялық білімдерді меңгеру. Шағын топтардың және қоғамдастықтардың психологиялық табиғаты. Шағым топтар мен қоғамдастықтардың пайда болуының және дамуының әлеуметтік-психологиялық заңдылықтарын білу. Топтардың қалыптасу үдерістерінің психологиялық мазмұнын талдай алу іскерліктері. Шағым топтар мен қоғамдастықтардың әлеуметтік-психологиялық диагностикалау дағдылары.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қатынас пен әлеуметтік жүріс-тұрыс
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әлеуметтік жүріс тұрыс және қаттынастар психологиясының ерекщеліктерімен психологиялық мазмұны туралы білімдерді меңгеру. Тұлғаралық қатынастармен әлеуметтік жүріс тұрыстың компонентері және әлеуметтік психологиялық құрлым. Тұлғаралық өзара қатынастармен әлеуметтік жүріс тұрыстың мазмұнымен психологиялық құрлымдарды білу . Әлеуметтік жүріс тұрыстың психологиялық компоненеттерін талдау және аша алу. Әлеуметтік жүріс тұрыстың салдарларын бағалай алу және болжай алу дағдылары.

Қауіпті жағдайлар кезіндегі психологиялық көмек
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Төтенше жағдайлар кезінде психологиялық көмек көрсетудің іскерліктері мен дағдылар жүйесін меңгеру. ТЖ кезінде психологиялық көмек көрсетудің тәжірибелік мазмұны. ТЖ кезінде психологиялық көмек көрсетудің тәжірибелік мазмұнын білу. ТЖ зардап шеккен адамдарға психологиялық көмек көрсету іскерліктері. Зардап шеккендерге және олардың жақындарына бағытталған психотерапия және психокоррекция дағдылары.

Қолданбалы әлеуметтік психология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адамадардың бір біріне әсер ету жолдарының тәсілдерін топ, топтық дифференцияция белгілерінің, топ құру процесстерінің коммуникативті және перцептивті жақтарның жүйелі бірлігі ретінде қарым қатынастың психологиялық заңдылықтармен феномендерін меңгеру. Феноминология және негізгі әлеуметтік психологиялық заңдылықтарды білу. Әлеуметтік психологиялық құбылыстардың психикалық сипаттарын анықтау және зерттей алу . Әлеуметтік психологиялқ құбылыстарды жүйелі психологиялық талдай алу дағдылары.

Қолданбалы жүріс-тұрыс психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жүріс-тұрыс парадигма шеңберінде қазіргі заман теорияларын меңгеру: Уолтердың когнитивті-аффективті теориясы, Бандураның әлеуметтік үйрену теориясы, Ротердың әлеуметтік үйрену теориясы, рационалды-эмоционалды-жүріс-тұрыс амалы. (РЭПТ). Жүріс-тұрыстық қолданбалы теорияларды білу. Кәсіби психологиялық кеңес беру және психотерапия жағдайында жүріс-тұрыс теорияларын іс-жүзінде қолдану іскерліктері. Жүріс-тұрыстық техникаларды және әдістемелерді қолдану дағдылары.

Қолданбалы жүріс-тұрыс психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жүріс-тұрыс парадигма шеңберінде қазіргі заман теорияларын меңгеру: Уолтердың когнитивті-аффективті теориясы, Бандураның әлеуметтік үйрену теориясы, Ротердың әлеуметтік үйрену теориясы, рационалды-эмоционалды-жүріс-тұрыс амалы. (РЭПТ). Жүріс-тұрыстық қолданбалы теорияларды білу. Кәсіби психологиялық кеңес беру және психотерапия жағдайында жүріс-тұрыс теорияларын іс-жүзінде қолдану іскерліктері. Жүріс-тұрыстық техникаларды және әдістемелерді қолдану дағдылары.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Құқық психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетинг және жарнама психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді меңгеру мақсаты маркетингте басқарудың психологиялық заңдылықтары туралы білімдер жүйесін тереңдету,кеңейту; - студенттерде маркетинг және жарнама психологиясы саласында ептіліктер мен кәсіби білімдер жүйесін қалыптастыру; - жарнама және маркетиинг психологиясы саласында практикалық тәжірибемен таныстыру; - студенттердің жеке өзіндік бағалау мен өзіндік талдау жолымен қатысуы арқылы іскерлік ойындарда, шағын –зерттеулерде, кейстерді талдауда қабілеттерін дамыту; Пәнді меңгеру нәтижесінде студент міндетті: Білуі тиіс: - жарнама және маркетинг психологиясындағы негізгі ұғымдар; - маркетинг пен жарнамада психологиялық әсер ету әдістері; -мотивация процесінің динамикасы; -маркетингті басқару мәселелеріне негізгі психологиялық бағыттар; Жасай ауы керек: - жарнама мен маркетингте психологиялық жағдайларды талдау; - тұтынушылық мінез-құлықтың ішкі психологиялық шарттарын талдау; - қажеттіліктерді бағалау әдістерін қолдану; - маркетингті сәтті басқрау жағдайын ұйымдастыру және мақсатқа бағыттала отырып құру; Дағдыларды меңгеру: (тәжірибе алу): - курста берілген әдістерді меңгеру; Маркетинг және жарнама психология саласында студент теориялық білімдерді инструменталды деңгейде меңгереді. Базалық деңгейде маркетингті басқарудың психологиялық ерекшеліктерін бағалау, жарнама және маркетингтегі психологиялық ерекшеліктерді есепке ала отырып, технологияларды меңгеру және маркетингтік стратегияларды өңдеуде пәннің материалдары мен технологияларын меңгереді. 2. «Келіссөз және медиация психологиясы» пәнін зерттеу мақсаты болып, әртүрлі сфералық іс-әрекетте, сонымен қатар медиативті бағытты қолдану үшін конфликтіні реттеуде және оның пайда болуын алдын алу үшін, іскерлік келіссөздерді жүргізу жақтары туралы, медиация процедурасында медиатор ретінде қатысуда пратикалық дағдыларды алу болып табылады.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Медиация және келіссөз психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Келіссөз және медиация психологиясы» пәнін зерттеу мақсаты болып, әртүрлі сфералық іс-әрекетте, сонымен қатар медиативті бағытты қолдану үшін конфликтіні реттеуде және оның пайда болуын алдын алу үшін, іскерлік келіссөздерді жүргізу жақтары туралы, медиация процедурасында медиатор ретінде қатысуда пратикалық дағдыларды алу болып табылады -Келіссөз жүргізуде конфликті басқару жолдарын, келіссөздерде тактикалық және стратегиялық жолдармен олардың функциясы мен динамикасын, келіссөздің түрлері мен типтерін студенттерге таныстыру; -Келіссөздер жүргізуде қолданылатын ұғымдарды кеңінен студенттерге уйрету; -Студенттерде келіссөздерде келіссөз жүргізушінің қолданыс аясында қолданатын келіссөзге арналған жағдаяттарды талдау дағдыларын дамыту;

Медиация және келіссөз психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Келіссөз және медиация психологиясы» пәнін зерттеу мақсаты болып, әртүрлі сфералық іс-әрекетте, сонымен қатар медиативті бағытты қолдану үшін конфликтіні реттеуде және оның пайда болуын алдын алу үшін, іскерлік келіссөздерді жүргізу жақтары туралы, медиация процедурасында медиатор ретінде қатысуда пратикалық дағдыларды алу болып табылады -Келіссөз жүргізуде конфликті басқару жолдарын, келіссөздерде тактикалық және стратегиялық жолдармен олардың функциясы мен динамикасын, келіссөздің түрлері мен типтерін студенттерге таныстыру; -Келіссөздер жүргізуде қолданылатын ұғымдарды кеңінен студенттерге уйрету; -Студенттерде келіссөздерде келіссөз жүргізушінің қолданыс аясында қолданатын келіссөзге арналған жағдаяттарды талдау дағдыларын дамыту;

Ми және психика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ми және эмоциялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Эмоционалды процесстер мен күйлердің мидағы орталықтары туралы ғылыми жүйесін меңгеру. Адамның эмоционалды процестері мен ми құрылымы арасында байланыстары туралы зерттеулердің нәтижелерімен таныстыру. Эмоционалды процестердің мидағы орталықтарын білу. Жоғарғы психикалық функцияларды талдау іскерліктері. Эмоционалды реакциялар мен мидың құрылымы арасындда байланысын талдау дағдылары.

Ми және эмоциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Эмоционалды процесстер мен күйлердің мидағы орталықтары туралы ғылыми жүйесін меңгеру. Адамның эмоционалды процестері мен ми құрылымы арасында байланыстары туралы зерттеулердің нәтижелерімен таныстыру. Эмоционалды процестердің мидағы орталықтарын білу. Жоғарғы психикалық функцияларды талдау іскерліктері. Эмоционалды реакциялар мен мидың құрылымы арасындда байланысын талдау дағдылары.

Позитивті психология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі заманғы психологиялық зерттеудегі бақыт психологиясын зерттеу . Аргайла теориясында психологиялық бақыттағы қобалжу шартты Қазіргі заманғы зерттеулердегі бақыт туралы білім.Тұлғаның сапасымен коммуникацияның деңгейінің диагностикасын жасай алу.

Позитивті психология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі заманғы психологиялық зерттеудегі бақыт психологиясын зерттеу . Аргайла теориясында психологиялық бақыттағы қобалжу шартты Қазіргі заманғы зерттеулердегі бақыт туралы білім.Тұлғаның сапасымен коммуникацияның деңгейінің диагностикасын жасай алу.

Психология жүйелері және тарих
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - танымдық процестер мен психикалық жай-күй психологиялық зерттеулері, психология, бақылау және эксперимент, сандық деректер сапасын бағалау әдістері мен нәтижелерін түсіндіру әдістер жүйесін меңгеру. Пәнді зерттеу нәтижесінде студенттер: - психологиялық зерттеудің негізгі әдістерін қолдануды - ғылыми және қолданбалы психологиялық зерттеу әдістерін қолдануды - деректерді бағалауға және олардың нәтижесін интерпретациялауды үйренеді «Психологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе» дисциплинасы студенттерді психологтың жұмыстың негізінде жатқан психологиялық және әдістемелік механизмдерімен таныстырады. Диагностикалық жұмыстың классикалық және қазіргі заманғы үрдістері зерттеледі, онымен қоса әдіснамалық қолдау, психолог психологиялық диагностика орны да саналады. Осы пәнді оқытуда оқу-әдістемелік теориялық білім мен студенттердің тәжірибелік дағдыларды біріктіру қамтамасыз етіледі. Курста келесідей тақырыптар қарастырылады: деректер алу әдісі, тест тарихы, тұлғалық сауалнама ретінде психологиялық зерттеу әдістері, ғылыми зерттеулер этикалық принциптері, психологиялық әдісі, эксперименттік әдісін енгізу, зерттеу әдісінің жалпы сипаттамасы, сауалнама ретінде бақылау, сауалнама, сұрақтар түрлері, олардың сипаттамалары, сынау түрлері, психологиялық зерттеу құралдары, психологиялық зерттеу жоспарын әдісі ретінде семантикалық дифференциал, сараптамалық бағалау әдісі, Дельфи тәсілі

Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психологиялық өлшеу және мәліметтерді талдауға кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психотерапия мен супервизия негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психотерапия мен супервизия негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Саясат психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Смарт технологиялар мен заттар интернеті (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Спорт психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі заманның спорт психологиясының негізгі идеялары мен амалдарымен студенттерді таныстыру, спорт психологиясының әдістерін педагогикалық іс-әрекетте қолдану мәселелерін ашып көрсету. Қазіргі спорт психологиясының ерекшеліктерін білу, спорт іс-әрекетінің психологиялық заңдыдықтарын білу. Психикалық күйлерді басқару дәстерін меңгеру

Стресс және денсаулық психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Стресс, оның себептері, көрінуі, салдары және денсаулықтың психологиялық шарттары туралы жүйелі көзқарастар қалыптастрыу. Қазіргі заманда дамыған стресс пен психологиялық денсаулық туралы қазіргі заман концепциялары. Стресс пен психологиялық денсаулық туралы концепцияларды білу. Стресс пен психикалық күйлерді анықтау үшін ғылыми негізделген әдістерді жүргізу іскерліктері. Стресстен шығу жолдарын тәсілдеріне оқыту бағдарламаларын құру іскерліктері. Нақты ситуацияларда пайда болуы мүмкін стресс жағдайларын жүйелі талдау дағдылары.

Стресс және денсаулық психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Стресс, оның себептері, көрінуі, салдары және денсаулықтың психологиялық шарттары туралы жүйелі көзқарастар қалыптастрыу. Қазіргі заманда дамыған стресс пен психологиялық денсаулық туралы қазіргі заман концепциялары. Стресс пен психологиялық денсаулық туралы концепцияларды білу. Стресс пен психикалық күйлерді анықтау үшін ғылыми негізделген әдістерді жүргізу іскерліктері. Стресстен шығу жолдарын тәсілдеріне оқыту бағдарламаларын құру іскерліктері. Нақты ситуацияларда пайда болуы мүмкін стресс жағдайларын жүйелі талдау дағдылары.

Тану логикасы және психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Адамның танымдық белсенделігі туралы ғылыми-психологиялық көзқарастарды меңгеру. Психиканың функционалды жүйесі танымның негізі ретінде. Психиканың функционалды жүйесі танымның негізі ретінде білу. Танымның психикалық механизмдерін анықтау және талдай алу іскерліктері. Танымдық іс-әрекетті психологиялық бағалау дағдылары.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұлға психологиясы бойынша практикум
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты:тұлғалық психодиагностикалық әдістемелерді жүргізу мен талдаудың нақты дағдыларын меңгерудегі кәсіби біліктілікті қалыптастыру. Білуі тиіс: тұлғаны зерттеудің теориялық және практикалық зерттеудің негізгі әдістерін, олардың түрлі тұжырымдамалардағы ерекшелігі, шетелдік және отандық теориялардың кең шеңберіне негізделген тұлға туралы біртұтас түсінік; психодиагностикалық құралдардың теориялық негізделуі; психодиагностикалық әдістер мен әдістемелердің әртүрлілігі және оларды түрлі кәсіби ситуацияларда қолдану мүмкіндігін; психодиагностикалық жұмыс логикасын; психолог-диагностың жұмысын қадағалайтын кәсіби-этикалық ұстанымдар мен құжаттар. Жасай алуы тиіс: психологиялық зерттеуді индивидуалды, жастық және әлеуметтік аспектіде жүргізудің мақсаты мен әдісін түсіну; психодиагностикалық инструментарийді; психологиялық диагноз құрастыру және тұлғаны зерттеу нәтижелері бойынша психолого-педагогикалық ұсыныстарды қалыптастыру; тұлғаны диагностикалау әдістерін ажырата білу және тұлғаға әсер ету (басқару, реабилитация, түзету, даму мақсатында); Кең көлемдегі психодиагностикалық әдістер арасынан зерттеу мақсатына сай әдістерді таңдай алу. Меңгеруі тиіс: ақпаратты іздеу, өңдеу, пайдаланудың классикалық және заманауи әдістерін; материалдарды өңдеу мен талдау іскерліктерін, психологиялық диагноз қою, тәжірибелік ұсыныстар мен қорытындылар мәтінін құрастыру; нақты жағдайларды психологиялық зерттеу әдістерін бейімдеу тәсілдерін.

Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлғааралық қатынастар психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психологиялық тұлғаралық қарым қатынасын ғылыми негіздерін пайдалана алу . Тұлғаралық қарым қатынастағы түрлер,пішін,жолдар Тұлғаралық қарым қатынастағы психологиясын білу . Диагностикалық деңгейдің және сапасын жасай алуы.

Түсіну психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түсіну үдерістерінің психологиялық мазмұнын меңгеру. Түсінудің құрылымын, мазмұнын және семантикасын білу. Түсінудің құрылымын, мазмұнын және семантикасын білу. Түсінудің мазмұнын сипаттау және психологиялық бағалу іскерліктері. Түсінуді сапалық психологиялық интерпретациялау дағдылары.

Түсіну психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түсіну үдерістерінің психологиялық мазмұнын меңгеру. Түсінудің құрылымын, мазмұнын және семантикасын білу. Түсінудің құрылымын, мазмұнын және семантикасын білу. Түсінудің мазмұнын сипаттау және психологиялық бағалу іскерліктері. Түсінуді сапалық психологиялық интерпретациялау дағдылары.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Шешімдерді қабылдау және пайымдау психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шешім қабылдаудың технологияларын, әдістердің, принциптердің, факторлардың жүйсін беру. Осы білімдердің негізінде студенттерде жәй және экстремалды жағдайда шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру. Шешім қабылдауда кері сыртқы әсерлерді төмендету іскерліктері: сендіру, манипуляция, гипноз т.б. әсерлер. Пікір шығару және шешім қабылдау факторларын, әдістерін, принциптерін білу. Сыртқы әсерлердің кері әсерлерін төмендетіп конструктивті шешім қабылдау іскерліктері. Жәй және экстремалды жағдайларда шешім қабылдау дағдылары.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экология және тұрақты даму (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикалық психология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Экономикалық ғылымда қарастырылатын феномендерді, талдауда психологиялық және экономикалық жақтарының бірлігі туралы көзқарасты қалыптастыру, нано-,микро-, мезо- және макродеңгейде экономикалық теорияда және тәжірибеде өтетін әр түрлі мәселелерді шешуде психологияның заманауи жетістіктерін ашып көрсету. Сонымен қатар, экономикалық ортада өзара-қарым-қатынастардың психологиялық жақтары туралы және адамны кәсіби бейімделу мүмкіншіліктері туралы білімдер беріледі. Экономикалық жүріс-тұрыста жеке дара психологиялық ұйымдастыру ерешеліктерін білу, экономикалық шешмідердің психологияылқ себептері туралы, және кәсіпкер мен жұмысшының мотвации туралы білу. Психологиялық ұйымның құрылымын талдау іскерлігі, адамның тұтынушы, жұмысшы, кәсіпкер ретінде жүріс-тұрыс ерекшеліктерін талдау. Әдеттегідей болатын жағдайларда нәтижелі жүріс-тұрыс үлгілерін құру, келісім-шартқа отыру, келіссөздер жүргізу дағдылары.

Эксперименталды психология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психологияда жүргізілетін ғылыми эксперименталды зерттеулердің әдіснамалық, ұйымдаструшы ғылыми негіздерін оқыту. Психологияда қолданатын өлшеу мәселесін ашып көрстеу. Психологиялық эксперимент ерекшеліктері, түрлері, заңдылықтары. Эксперименталды психологияның даму тарихы. Айнымалылар түрлері. Психологияда эксперименталды зерттеуді ұйымдастырудың әдіснамалық негіздерін білу. Эксперименталды психологиялық зерттеуді жоспарлау және ұйымдаструды білу. Эксперименталды зерттеуді жүргізу, нәтижелерді талдау дағыдлары.

Эксперименталды психология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Психологияда жүргізілетін ғылыми эксперименталды зерттеулердің әдіснамалық, ұйымдаструшы ғылыми негіздерін оқыту. Психологияда қолданатын өлшеу мәселесін ашып көрстеу. Психологиялық эксперимент ерекшеліктері, түрлері, заңдылықтары. Эксперименталды психологияның даму тарихы. Айнымалылар түрлері. Психологияда эксперименталды зерттеуді ұйымдастырудың әдіснамалық негіздерін білу. Эксперименталды психологиялық зерттеуді жоспарлау және ұйымдаструды білу. Эксперименталды зерттеуді жүргізу, нәтижелерді талдау дағыдлары.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген