Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Экономика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - экономика және бизнес бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA (2020 жылға дейінгі)

Бағдарлама: «5В050600 - ЭКОНОМИКА»

Оқыту деңгейі: бакалавриат

Емтихандар:
- БҰТ (70 баллдан кем емес);
- кешенді тестілеу (колледж және өткен жылдардың бітірушілері үшін);
- ауызша сұхбат (қашықтықтан оқу бөліміне түсушілерге).

Оқыту түрі:
- күндізгі (алғашқы жоғары білім);
- күндізгі қысқартылған (колледжден кейінгі);
- қашықтықтан оқу (екінші жоғары білім).

Оқыту мерзімдері: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл.

«ЭКОНОМИКА» бейіні бойынша білім алған бакалаврлар мемлекеттік және коммерциялық ұйымдар мен кәсіпорындарда, сонымен қатар шетелдік капиталдың қатысуымен қызмет ететін компанияларда кәсіби қызметін жүзеге асыра алады. Кәсіби қызмет түрлері:
- Есеп айырысу және экономикалық қызмет: кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық қызметінің көрсеткіштерін есептеуді орындау қабілеті; өнім өндірісіне кеткен шығындарды, өнімнің базалық бағалар деңгейін, кәсіпорынның өнімді өткізуден түскен табыстарын есептеу қабілеті; кәсіпорында еңбек шығындарының нормаларын және жұмысшылардың еңбек ақы мөлшерлерін есептеу қабілеті; инновациялық (инвестициялық) жобаның бизнес-жоспарының көрсеткіштерін есептеу қабілеті;
- Аналитикалық қызмет: кәсіпорын өнімінің нарығын талдау қабілеті; инновациялық (инвестициялық) жобалардың тиімділігін бағалау қабілеті; кәсіпорынның қаржылық-экономикалық қызметіне талдау жасау қабілеті;
- Басқарушылық қызмет: шағын кәсіпорынның (кәсіпорынның пайда алу орталығының және с.с.б.) жобасын әзірлеу және олардың жүзеге асырылуын басқару қабілеті; нақты тапсырманы орындау барысында орындаушылардың шағын топтарын басқару қабілеті.

Бейінді пәндер:
• микроэкономика және макроэкономика;
• эконометрика;
• кәсіпорын экономикасы;
• инновациялық кәсіпкерлік (салалар бойынша);
• деректерді талдау және экономиканы болжау;
• сақтандыру математикасы және қаржылық математика;
• қоғамдық сектордың экономикасы;
• қызмет көрсету экономикасы;
• өнеркәсіпті экономика;
• инвестициялық бағалау және инвестициялық жобалау.

Білім артықшылықтары: «ЭКОНОМИКА» бағдарламасының мақсаты – кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикасы саласындағы қазақстандық және халықаралық еңбек нарықтарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау. Олардың бойында қалыптасқан қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзырлар мамандық бойынша тиімді қызмет етуге, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық кеңістікте еркін бағдар ұстауға, білім және технологияның жаңа салаларында, өндіріс пен бизнестің маңызды аяларында өзін-өзі іске асыруға мүмкіндік береді.
Бұл бағдарлама бойынша оқыту процесі студенттерді кәсіби мамандандырудың кең мүмкіндіктерімен қатар жалпыға бірдей фундаментальдік университеттік дайындауға мақсатталған. Білім бағдарламасы бітірушілердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын жаңа технологиялық және әлеуметтік-мәдени шарттарында өзгеріп тұратын өндірістік және коммуникациялық ортаға жақындатуға бағытталған.

Халықаралық байланыстар: «ЭКОНОМИКА» бакалаврлардың шетелде қосымша білім және тәжірибе алуға мүмкіндіктері бар. Бұл бағдарлама шеңберінде келесідей шетелдік университеттерімен халықаралық байланыстар құралған:
• “La Sapienza” University (Рим қ., Италия) университетімен ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт;
• Padua University (Италия) - ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт;
• Халықаралық Достық Ресейлік Университетімен (Мәскеу қ., Ресей) кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт (желілік университет шеңберінде);
• Новосибирск Мемлекеттік Университетімен (Новосибирск қ. Ресей) кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт (желілік университет шеңберінде);
• Экология және Варшаваның Басқару Университетімен (Польша) ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт.

Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасудың болжалды орындары: «ЭКОНОМИКА» бейіні бойынша бакалаврлардың алатын білімі оларға әртүрлі мемлекеттік және коммерциялық ұйымдар мен кәсіпорындарда, сонымен қатар шетелдік капиталдың қатысуымен қызмет ететін компанияларда кәсіби жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бітірушілердің жұмысқа орналасудың негізгі бөлімшелері – кәсіпорындар мен ұйымдардағы экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және аналитикалық кеңселері болып табылады. Олар экономист, аналитикалық топ басқарушысы, кеңсе басқарушысы ретінде қызмет етеді.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Экономика
Мамандық шифры
5B050600
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
126
ОРЫС
127

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Аймақтық экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақша, несие, банктер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты қалыптастыру мақсаты: осы курсты зерттейтiн студенттердегі қазiргi экономикалық жүйеде ақшаның теориясы, несие және банктердiң iргелi жағдайлардың ашылуы және мәселенің позицияларының теориялық талдауы, олардың мәнiнiң негiзi, функциялары, заңдары жөніндегі жалпы білім беру. Банктердiң зерттеу есептерiне қаржы делдалдарының ерекше түрлерін, экономикалық жүйенiң институттарының ерекше ақшалай-несие нарықтық түрлерін, олардың функцияларының ерекшелiктерiн, құрылымын, рөлін, экономиканың әр түрлi түрлерiндегi мәнін және орнын iздеп табу.Студент көрcетiлген салалардың мәселелерiн талдауға және ақша теориясын, несиенiң қазiргi теорияларын, банктердiң негiзгi бағыттары және жұмыс істеу тәсiлдерін бiлуi керек; «ақша», «несие», «банк» категорияларының түйінін түсінуі керек. Қазiргi экономикада әсер етудiң сыртқы пiшiндерi және ақша-кредит саласының қызмет етуi және банктiк жүйенiң терең iшкi процестерiн танып бiлуге икемi болуы керек, бұл процестердің нәтижесін болжау мен себептерін анықтауы керек

Ақша, несие, банктер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты қалыптастыру мақсаты: осы курсты зерттейтiн студенттердегі қазiргi экономикалық жүйеде ақшаның теориясы, несие және банктердiң iргелi жағдайлардың ашылуы және мәселенің позицияларының теориялық талдауы, олардың мәнiнiң негiзi, функциялары, заңдары жөніндегі жалпы білім беру. Банктердiң зерттеу есептерiне қаржы делдалдарының ерекше түрлерін, экономикалық жүйенiң институттарының ерекше ақшалай-несие нарықтық түрлерін, олардың функцияларының ерекшелiктерiн, құрылымын, рөлін, экономиканың әр түрлi түрлерiндегi мәнін және орнын iздеп табу.Студент көрcетiлген салалардың мәселелерiн талдауға және ақша теориясын, несиенiң қазiргi теорияларын, банктердiң негiзгi бағыттары және жұмыс істеу тәсiлдерін бiлуi керек; «ақша», «несие», «банк» категорияларының түйінін түсінуі керек. Қазiргi экономикада әсер етудiң сыртқы пiшiндерi және ақша-кредит саласының қызмет етуi және банктiк жүйенiң терең iшкi процестерiн танып бiлуге икемi болуы керек, бұл процестердің нәтижесін болжау мен себептерін анықтауы керек

Ақша, несие, банктер (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Білім беру экономикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Инвестициялық жобалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән экономика және қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру, капитал нарығында орын алатын үрдістердің логикасын түсініп, оларды ғылыми зерттеу барысында пайдалану салалары бойынша теориялық білім мен практикалық дағдының қалыптасуын қамтамасыз етеді. Оған неоклассикалық теория элементтерін қаржыландыру мен инвестициялау саясатында қолданбалы тұжырымдамаларды пайдаланудан және нарық қатысушылары біркелкі ақпарат алмайтындығынан шығатын тәсілдер кіреді. Пәнді оқыту барысында сырттан ықпал ету жағдайын

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, себебі экономиканың даму деңгейінің өсуіне байланысты жаңаны енгізу және оны пайдаланудың маңызының өсуімен байланысты. Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық жаңаларды коммерциялық пайдалану. Инновациялар кәсіпкерліктің спецификалық құралы. Курс аясында инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін, оның түрлерін, инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес әлемдік тәжірибедегі инновациялық кәсіпкерлікке салыстырмалы талдау. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиісь: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны мен инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, инновациялық кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, инновациялық қызметттің қағидаларын, нысанын және әдістерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді практикада саралай және қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. Машықтануы тиіс инновациялық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге. Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге сыналау саралау жүргізе білу.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, себебі экономиканың даму деңгейінің өсуіне байланысты жаңаны енгізу және оны пайдаланудың маңызының өсуімен байланысты. Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық жаңаларды коммерциялық пайдалану. Инновациялар кәсіпкерліктің спецификалық құралы. Мазмұны: Курс аясында инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін, оның түрлерін, инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес әлемдік тәжірибедегі инновациялық кәсіпкерлікке салыстырмалы талдау. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны мен инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, инновациялық кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, инновациялық қызметттің қағидаларын, нысанын және әдістерін. пайдалана білуі керек: алынған білімді практикада саралай және қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. дағдылану керек: инновациялық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге. Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге сыналау саралау жүргізе білу.

Институтционалды экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Институционалдық экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: негізгі институционалды моделдер мен концепцияларды игеру, микроинституционалды талдау, ұйымдарға талдау жасау, институционалдық теорияның қолданбалы аспектілерін оқыту, студенттерді теориялық және практикалық жағдайларды зерттеу барысында талдаудың қарапайым түрін жасау дағдыларына үйрету. Курсты оқу барысында студенттер институционалдық теорияның алғышарттарын, институттардың қасиеттері мен қызметтерін, қалдық құқық пен қалдық эффект концепцияларын біліп шығу керек; «принципал-агент» моделіндегі жағдайларға талдау жасай білу керек; әр түрлі институционалдық өзгерістерге талау жасай білу керек.

Институционалдық экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: негізгі институционалды моделдер мен концепцияларды игеру, микроинституционалды талдау, ұйымдарға талдау жасау, институционалдық теорияның қолданбалы аспектілерін оқыту, студенттерді теориялық және практикалық жағдайларды зерттеу барысында талдаудың қарапайым түрін жасау дағдыларына үйрету. Курсты оқу барысында студенттер институционалдық теорияның алғышарттарын, институттардың қасиеттері мен қызметтерін, қалдық құқық пен қалдық эффект концепцияларын біліп шығу керек; «принципал-агент» моделіндегі жағдайларға талдау жасай білу керек; әр түрлі институционалдық өзгерістерге талау жасай білу керек.

Кәзіргі саяси экономия
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қазіргі саяси экономияның өзгешелігінің білу, экономикалық және саяси үдерістердің арасындағы өзара байланыстарды түсіну. Қоғамдық таңдау теориясының саяси үдерістерін талдауға экономикалық әдістерді қолдану мүмкіндектерін студент білуі қажет. Сайлау компанияларын қаржыландыру үдерісін түсіну қабылеті болуы қажет, қоғамдық саяси тандауға дұрыс экономикалық баға бере білуі қажет.

Кәзіргі саяси экономия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қазіргі саяси экономияның өзгешелігінің білу, экономикалық және саяси үдерістердің арасындағы өзара байланыстарды түсіну. Қоғамдық таңдау теориясының саяси үдерістерін талдауға экономикалық әдістерді қолдану мүмкіндектерін студент білуі қажет. Сайлау компанияларын қаржыландыру үдерісін түсіну қабылеті болуы қажет, қоғамдық саяси тандауға дұрыс экономикалық баға бере білуі қажет.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіпкерлік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс кәсіпкерліктің теориясы мен тәжірибесін оқытады, кәсіпкерлік шешімдерді қабылдау үрдісін, бизнес-жоспарларды құру әдістерін, кәсіпкерлік қызметті талдау мен бағалауды қарастырады. Студент курсты оқу нәтижесінде практика және теория негіздерін, мазмұнын, қағидаттарын, кәсіпкерліктің ұйымдастырылуын білуі; экономикадағы кәсіпкерлік процестерді түсінуі керек. Кәсiпкерлiк идеяларды бағалауға және кәсiпкерлiк идеяны өткiзу барысында мүмкiн болатын тәуекелдердiң бағасы бар бизнес-жоспардың пiшiнiнде олардың рәсiмдеуiн өткiзуге икемді болуы керек.

Кәсіпкерлік
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс кәсіпкерліктің теориясы мен тәжірибесін оқытады, кәсіпкерлік шешімдерді қабылдау үрдісін, бизнес-жоспарларды құру әдістерін, кәсіпкерлік қызметті талдау мен бағалауды қарастырады. Студент курсты оқу нәтижесінде практика және теория негіздерін, мазмұнын, қағидаттарын, кәсіпкерліктің ұйымдастырылуын білуі; экономикадағы кәсіпкерлік процестерді түсінуі керек. Кәсiпкерлiк идеяларды бағалауға және кәсiпкерлiк идеяны өткiзу барысында мүмкiн болатын тәуекелдердiң бағасы бар бизнес-жоспардың пiшiнiнде олардың рәсiмдеуiн өткiзуге икемді болуы керек.

Кәсіпорын экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты болашақ мамандарда заманауи нарық жағдайында кәсіпорынның қызметі туралы толық түсінік қалыптастыру, кәсіпорынның өндірістік қорларының құрылымымен таныстыру және олардың тиімді қолдануын анықтау дағдыларына үйрену болып табылады. Модульді оқу нәтижесінде студенттер нарықтық экономиканың негізгі бөлігі ретінде кәсіпорынның негізгі сипаттамаларын, кәсіпорынның өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымын білу қажет. Кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасының мәнін, кәсіпорынды басқарудың экономикалық тетіктері мен базалық және функционалды стратегиялардың мәнін аша алу қажет.

Кәсіпорын экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты болашақ мамандарда заманауи нарық жағдайында кәсіпорынның қызметі туралы толық түсінік қалыптастыру, кәсіпорынның өндірістік қорларының құрылымымен таныстыру және олардың тиімді қолдануын анықтау дағдыларына үйрену болып табылады. Модульді оқу нәтижесінде студенттер нарықтық экономиканың негізгі бөлігі ретінде кәсіпорынның негізгі сипаттамаларын, кәсіпорынның өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымын білу қажет. Кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасының мәнін, кәсіпорынды басқарудың экономикалық тетіктері мен базалық және функционалды стратегиялардың мәнін аша алу қажет.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық сектор экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика (2 деңгей)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макроэкономика (2 деңгей)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макроэкономика (intermediate)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Макроэкономика (intermediate)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - вост.,

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика (2 деңгей)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэкономика (2 деңгей)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэкономика (intermediate)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика (intermediate)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Нарық инфрақұрылым экономикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқу практикасы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндіріс саласының экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістік (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Салалық нарықтар теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқудың негізгі мақсаты: математикалық аппараттың қолданылуына негізделген нарықтарды микроэкономикалық талдау жүйесінде студенттердің білімін арттыру мен тереңдету. Студенттердің курстың келесідей бөлімдерін оқуы: фирма, олигополиялық бәсекелестік пен келісушілік, бағалық және бағалық емес стратегиялар, нарыққа кіруді қамтамасыз ету мен тоқтата тұру. Студенттер жетілмеген бәсеке жағдайында фирманың іс-әрекет моделдерін зерттеу; мемлекеттің нарықтық реттеу мен бәсекелестік саясатының теориялық негіздерін оқып-үйренуі керек. Курсты игеру барысында студент салалық нарықтар теориясында қолданылатын негізгі түсініктер мен категорияларды; фирманың стратегиялық іс-әрекетін талдаудың әдіс-тәсілдерін; олигополия жағдайындағы фирмалардың бәсекелестігін талдаудың моделдерін; бәсекелестік ортаны бағалаудың негізгі көрсеткіштерін білуі керек. Студент курс бойынша есептерді шеше білу, нақты бәсекелестік ортаны талдауда теориялық білімді қолдана білу, талдаудың мақсаттарына сай келетін ақпаратты іздеу, алынған нәтижелерді теориялық біліммен салыстыра білу, адекватты теориялық моделдерді қолдану және алынған мәліметтерді түсіндіре білу керек.

Салалық нарықтар теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқудың негізгі мақсаты: математикалық аппараттың қолданылуына негізделген нарықтарды микроэкономикалық талдау жүйесінде студенттердің білімін арттыру мен тереңдету. Студенттердің курстың келесідей бөлімдерін оқуы: фирма, олигополиялық бәсекелестік пен келісушілік, бағалық және бағалық емес стратегиялар, нарыққа кіруді қамтамасыз ету мен тоқтата тұру. Студенттер жетілмеген бәсеке жағдайында фирманың іс-әрекет моделдерін зерттеу; мемлекеттің нарықтық реттеу мен бәсекелестік саясатының теориялық негіздерін оқып-үйренуі керек. Курсты игеру барысында студент салалық нарықтар теориясында қолданылатын негізгі түсініктер мен категорияларды; фирманың стратегиялық іс-әрекетін талдаудың әдіс-тәсілдерін; олигополия жағдайындағы фирмалардың бәсекелестігін талдаудың моделдерін; бәсекелестік ортаны бағалаудың негізгі көрсеткіштерін білуі керек. Студент курс бойынша есептерді шеше білу, нақты бәсекелестік ортаны талдауда теориялық білімді қолдана білу, талдаудың мақсаттарына сай келетін ақпаратты іздеу, алынған нәтижелерді теориялық біліммен салыстыра білу, адекватты теориялық моделдерді қолдану және алынған мәліметтерді түсіндіре білу керек.

Салалық нарықтар экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салалық нарықтар экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сызықтық алгебра
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге сызықтық операциялар, сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықтық және бисызықтық түрлендірулер сияқты түсініктерде жүзеге асырылатын математиканың ең маңызды идеяларының бірі–сызықтық идеясына ең маңызды орын берілетін, сызықтық алгебра негіздерін оқыту, сонымен қатар қазіргі ғылым мен техниканың түрлі салаларында қолданылатын топ, сақина, өріс секілді негізгі алгебралық құрылымдармен бастапқы таныстыру. Алгебралық теңдеу жүйелерін, анықтауыш пен матрицалардың негізгі қасиеттері, екінші ретті беттер мен сызықтардың алгебралық және геометриялық сипаттамалары жайлы теорияларды және топ, сақина, өріс бойынша алғашқы түсініктерді білу. Арифметикалық кеңістіктің векторлар жүйесінің базасы мен рангтарын табу, кері матрицаларды есептеу, векторлар жүйесін сызықтық тәуелділікке зерттеу, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін зертеу немесе шешу, анықтауыштарды есептеу үшін Гаусс әдісін қолдана білу.

Туризм экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Туризм экономикасы

Философия
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Фирма ішіндегі жоспарлау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирма ішіндегі жоспарлау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мазмұны: ашық экономика: мәні, халықаралық экономикадағы өзара байланыс функциялары, халықаралық сауда тауары және қызметі, халықаралық сауда және оның эволюциясы теориясының негізгі тұжырымдамалары, ГААТ білімі және оның негізгі қағдилараы, ДСҰ: халықаралық сауда қызметң, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы, көші-қон капиталы, көші-қон жұмыс күші, халықаралық технологиялық айырбас, ашық экономика: халықаралық валюталық-қаржылық жүйе, халықаралық қаржылық тәуекелдер. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: халықаралық сауда теориясының негізгі тұжырымдамаларын; негізгі халықаралық экономикалық ұйымдарды. Үйрене алады: Қазақстанның экономикалық дамуына әсер ететін факторларды анықтауды; халықаралық заңнаманы қалыптастыруды. Меңгере алады: елдің экономикалық дамуын және негізгі экономикалық көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды болжауды.

Халықаралық экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мазмұны: ашық экономика: мәні, халықаралық экономикадағы өзара байланыс функциялары, халықаралық сауда тауары және қызметі, халықаралық сауда және оның эволюциясы теориясының негізгі тұжырымдамалары, ГААТ білімі және оның негізгі қағдилараы, ДСҰ: халықаралық сауда қызметң, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы, көші-қон капиталы, көші-қон жұмыс күші, халықаралық технологиялық айырбас, ашық экономика: халықаралық валюталық-қаржылық жүйе, халықаралық қаржылық тәуекелдер. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: халықаралық сауда теориясының негізгі тұжырымдамаларын; негізгі халықаралық экономикалық ұйымдарды. Үйрене алады: Қазақстанның экономикалық дамуына әсер ететін факторларды анықтауды; халықаралық заңнаманы қалыптастыруды. Меңгере алады: елдің экономикалық дамуын және негізгі экономикалық көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды болжауды.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге математикалық есептерді модельдеу мен сипаттауда қолданылатын ықтималдылық теориясы мен математикалық статистиканың негігі түсініктерін қарастыру; Мазмұны: Кездейсоқ оқиғалар мен олардың ықтималдылығы. Бірөлшемді кездейсоқ шамалар және олардың таралу ықтималдылығы. Таралу параметрлерін бағалау. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: математикалық статистика мен ықтималдылықтар теориясының негізгі түсінігі мен әдістері. Пайдалана білуі керек: Жеткілікті дәрежедегі қиын есептерді шешуге математикалық статистика мен ықтималдылықтар таралуының әдістерін қолданып шешу; курстың негізгі тараулары бойынша типтік есептерді шешуге дағдылану; Дағдылану керек: алынған нәтижелердің математикалық моделі мен ауқымды интерпретациясын құрастырудың әдістерін меңгеру.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономикадағы деректерді талдау және болжау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – болашақ мамандарға нарықтық экономика жағдайындағы ақпараттық жүйелер мен басқаруды автоматтандыру жүйелерінің қызмет етуі саласындағы білім беру. Курсты оқу барысында студент ақпаратты өңдеудің статистикалық пакеттерінің сыныпталу критерийлерін біліп алу, күрделі статистикалық және әлеуметтік мәселелерді шешудің деректерді талдау пакеттерімен танысу, деректерді талдау пакетіне кіретін құралдармен толық танысу, атап айтқанда, кездейсоқ шамаларды біріктіру, таңдама, вариациялық қатарларды құру, гистограммаларды құру және т.б. білу керек. Нақты мәселені шешуде қолданылатын пакеттерді таңдауды негіздей білу, бастапқы мәліметтерді құру және оған байланысты нәтижелерді түсіндіре білу керек.

Экономикадағы деректерді талдау және болжау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – болашақ мамандарға нарықтық экономика жағдайындағы ақпараттық жүйелер мен басқаруды автоматтандыру жүйелерінің қызмет етуі саласындағы білім беру. Курсты оқу барысында студент ақпаратты өңдеудің статистикалық пакеттерінің сыныпталу критерийлерін біліп алу, күрделі статистикалық және әлеуметтік мәселелерді шешудің деректерді талдау пакеттерімен танысу, деректерді талдау пакетіне кіретін құралдармен толық танысу, атап айтқанда, кездейсоқ шамаларды біріктіру, таңдама, вариациялық қатарларды құру, гистограммаларды құру және т.б. білу керек. Нақты мәселені шешуде қолданылатын пакеттерді таңдауды негіздей білу, бастапқы мәліметтерді құру және оған байланысты нәтижелерді түсіндіре білу керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикадағы операцияларды зерттеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты - студенттердің жүйелік көрсетілімдерін құқықтық және экономикалық өміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының сұрақтарын оқып білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық экономика ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің өкілдері мен олардың ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында өздігінен ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық тұжырымдардың көптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек.

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты - студенттердің жүйелік көрсетілімдерін құқықтық және экономикалық өміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының сұрақтарын оқып білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық экономика ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің өкілдері мен олардың ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында өздігінен ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық тұжырымдардың көптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек.

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты - студенттердің жүйелік көрсетілімдерін құқықтық және экономикалық өміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының сұрақтарын оқып білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық экономика ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің өкілдері мен олардың ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында өздігінен ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық тұжырымдардың көптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек.

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты - студенттердің жүйелік көрсетілімдерін құқықтық және экономикалық өміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының сұрақтарын оқып білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық экономика ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің өкілдері мен олардың ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында өздігінен ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық тұжырымдардың көптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек.

Экономикалық-математикалық әдістер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты математикалық модельдеу негізінде хабардар экономикалық шешімдер қабылдау процесіне студенттерді таныстыру болып табылады. Студенттік ғылыми-зерттеу және талдау әдістерін білу керек модуль зерделегеннен кейін, негізгі ұғымдар мен модельдер EMM теориясын пайдаланды. Ресми проблемаларды шешу әдістерін әзірлеу, EMM тұрғысынан қызмет саласындағы мақсаттарына құрастыруға қабілетті болуы үшін.

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Аграрлық сектор экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты – студенттерде АӨҚ салаларының қызмет ету ерекшеліктеріне және нарықтық экономикаға сай келетін экономикалық ойлауды қалыптастыру; рационалды шаруашылықты жүргізу бойынша білімді қалыптастыру. Модуль міндеттері агроөнеркәсіптік құрылымы және мазмұны жайлы түсінікті қалыптастыру; нарықтық жағдайлардағы АӨК салаларының қызмет етуінің экономикалық негіздерін зерттеу болып табылады. Модулді оқу нәтижесінде студент агроөнеркәсіптік кешеннің тенденциялары мен қызмет ету заңдылықтарын; өндірістік ресурстар мен оларды пайдалану тиімділігін білу керек. Теоретикалық арнайы экономикалық терминологияны білу, жаңа білімді өзі қабылдау дағдыларын, жаңа техника мен технологияны, агроөнеркәсіптік кешенді ұйымдастыруды жақсарту мен басқару шараларын енгізудің экономикалық тиімділігін анықтау әдістерін білуі қажет.

Агроөнеркәсіптік кешен экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аймақтық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: ҚР-дың аймақтары туралы толық ой-пікір қалыптастыру, олардың дамуы, аймақты экономиканың тәсілдері және объектілері, заманауи құралдармен және тәсілдермен жүзеге асырылып жатқан мемлекеттің экономикалық саясаты туралы, мемлекеттің жекелеген территориялараның дамуының аймақтық ерекшеліктерін қарастыру. Зерттеу нәтижесінде студент аймақтық экономиканың методологиялық негіздерін, қоғамның территориалды құрылуын, проблемалық аймақтардың жіктелуін, аймақтың кешенді дамуын және арнайыландырудың артықшылықтарын, табиғи ресурстардың сипатын білуі тиіс. Экономикалық жағдайларды саралай алуы, статистикалық мәліметтерді жинап оларды өңдеуі және зерттелетін территорияның артықшылықтарын және қиындықтарын белгілей алуы керек.

Аудит
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік-экономикалық қатынастар және әлеуметтік стратификация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты стратификациялық теорияның негізгі түсініктері мен бағыттары, қоғамның әлеумеетік құрылымы мен әлеуметтік теңсіздік мәселесі туралы жүйеленген білім беру болып табылады. Курс міндеті - әлеуметтік стратификацияның негізгі классикалық және постклассикалық теорияларымен студенттерді таныстыру, әлеуметтік теңсіздікті талдаудың әдістемелік құралдарын үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде студент әлеуметтік құрылымның негізгі кесімдерін, олардың ішкі құрылымын, қоғамның тікелей және жанама бөлшектенуін білуі қажет. Заманауи қоғамның әлеуметтік-құрылымдық трансформациясы үрдісін түсіну қажет. Қазіргі заманғы қазақстандық қоғамды эмпирикалық талдау үшін стратификациялық құралдарды білуі тиіс.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Басқаруды оңтайландыру әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – экономиканың әр түрлі салаларында жаппай қызмет көрсету теориясының негіздері мен оны жаппай қызмет көрсету жүйесін модельдеуде қолдану. Модульде оңтайлы басқарудың практикалық есептерін шешудегі тиімді әдістерді қолданудың мүмкіндіктері мен ерекшеліктері қарастырылады. Модульді оқу нәтижесінде студент жаппай қызмет көрсету теориясының негіздерін, операциялық сипаттамаларды анықтау әдістерін, жаппай қызмет көрсету торларын білу қажет. Студент мәселені тауып, оған сәйкес модель мен бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдап, модельдеудің нәтижелерін дұрыс ашып, жаппай қызмет көрсетуді жоспарлау мен талдау үшін алған білімді қолдана алу қажет. Модульді оқу нәтижесінде студент жобалық шешімдерді оңтайландыру мен қабылдау әдістерін білу қажет. Процестер мен объектердің математикалық модельдерін білу, оларды зерттеу әдістерін өңдеп, оларды салыстырмалы талдауды жүзеге асыра алу қажет.

Бизнесті ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты– студенттердің бойында кәсіпкерлікқызыметті ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы көзқарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, практикалық машыққа ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі.Курс міндеті:бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу; бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының ерекшеліктерін түсіну; өзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнестің ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну; Курсты зерттеу нәтижесінде: бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу; бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу; бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; ақпаратты жүйелеу және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық әдістерді қолдану; тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды негіздеу.

Бизнесті ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты– студенттердің бойында кәсіпкерлікқызыметті ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы көзқарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, практикалық машыққа ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі.Курс міндеті:бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу; бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының ерекшеліктерін түсіну; өзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнестің ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну; Курсты зерттеу нәтижесінде: бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу; бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу; бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; ақпаратты жүйелеу және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық әдістерді қолдану; тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды негіздеу.

Болжамдаудағы макроэкономикалық модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулде экономикалық дамудың көпсатылы моделдері, өндірісті ұйымдастыру мен ресурстарды оңтайлы бөлу мәселелері қарастырылады. Модульді оқу барысында студент елдің әлеуметтік–экономикалық дамуы және оның процестерін талдау және моделдеуді үйрену керек.

Бухгалтерлік есеп
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бухгалтерлік есеп 75825

Білім беру экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курста тұрғындарды біліммен, әсіресе жоғары біліммен, қамтамасыз ету бойынша экономикалық қатынастар қарастырылады. Оған ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігіндегі білім берудің рөлі мен қызметтері жатады. Білім беру нарығының ерекше сипаттары, оқу білім берудің өнімі ретінде, жоғарғы оқудың жағдайы мен даму перспективалары және оны қаржыландыру – білім беру экономикасының мәселелер шеңбері қарастырылады. Курсты оқу нәтижесінде студент білім беру жүйесінде болып жатқан негізгі үрдістерді; берілген курсты оқу барысында қолданылатын негізгі терминдер мен түсініктерді; білім беруді қаржыландырудағы бюджеттік және бюджеттен тыс қорлардың рөлін; білім берудің басқа жүйелерінің ерекшеліктерін білуі қажет. Білім беру жүйесінде болып жатқан өзгертулер мен жағдайларды бағалай алуы; жалпы білім беру мекемелерінде кездесетін әлеуметтік мәселелер бойынша шешім қабылдай білу қажет.

Денсаулық сақтау экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс халықтың денсаулығының көрсеткіштерін, демография және денсаулық сақтау модельдерін, денсаулық экономикасының заманауи теорияларын зерттеуді қамтамасыз етеді. Курсты зерттеу нәтижесінде студент денсаулық сақтаудың негізгі заңдарын, терминдерін және түсініктерін; қағидаларын, денсаулық сақтау жүйесінің негізгі қаржыландыру көздерін, бастауларын; денсаулық сақтау кәсіпорынының іс-әрекеттерінің базистік микроэкокномикалық ерекшеліктерін білуі тиіс. Кәсіби медициналық қызметті жүзеге асыру барысында медициналық қызмет нарығының ерекшеліктерін есекере білуі тиіс.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жылжымайтын мүлік нарығының экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты кәсіпкерлік қызметтің маңызды сферасы ретіндегі жылжымайтын мүлік нарығының қызмет етуінің теориясы мен практикасын оқыту, студенттерге жылжымайтын мүлікпен жасалатын келісімдер мен оны бағалаудың заманауи теориясы мен практикасын, жылжымайтын мүлік объектілерінің нарықтық және басқа баға түрлерін анықтау дағдыларын қолдануда мүлікті бағалау әдістерін қолдануды меңгерту болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент жылжымайтын мүлік нарығының мәнін, қызметтерін, мазмұны мен ұйым дамуын, жылжымайтын мүлік объектілерімен жасалатын келісімдердің ережелерін; ҚР жылжымайтын мүліктің құқықтық негіздерін; заманауи заңнаманы, нормативті құжаттарды, жылжымайтын мүлік нарығындағы регламенттеуші операцияларын;нарықтық жылжымайтын мүлікті құнын бағалаудың әдіс тәсілдерін білуі қажет. Жылжымайтын мүлік объектілерін басқарудың варианттарын құрастыру, оларды таңдауды тиімділік критерийлері бойынша негіздеу, жылжымайтын мүлікке инвестиция салудың тиімділіктерін бағалаудың әдістерін қолдана білуі керек.

Жылжымайтын мүлік нарығының экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты кәсіпкерлік қызметтің маңызды сферасы ретіндегі жылжымайтын мүлік нарығының қызмет етуінің теориясы мен практикасын оқыту, студенттерге жылжымайтын мүлікпен жасалатын келісімдер мен оны бағалаудың заманауи теориясы мен практикасын, жылжымайтын мүлік объектілерінің нарықтық және басқа баға түрлерін анықтау дағдыларын қолдануда мүлікті бағалау әдістерін қолдануды меңгерту болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент жылжымайтын мүлік нарығының мәнін, қызметтерін, мазмұны мен ұйым дамуын, жылжымайтын мүлік объектілерімен жасалатын келісімдердің ережелерін; ҚР жылжымайтын мүліктің құқықтық негіздерін; заманауи заңнаманы, нормативті құжаттарды, жылжымайтын мүлік нарығындағы регламенттеуші операцияларын;нарықтық жылжымайтын мүлікті құнын бағалаудың әдіс тәсілдерін білуі қажет. Жылжымайтын мүлік объектілерін басқарудың варианттарын құрастыру, оларды таңдауды тиімділік критерийлері бойынша негіздеу, жылжымайтын мүлікке инвестиция салудың тиімділіктерін бағалаудың әдістерін қолдана білуі керек.

Инвестициялық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс бағалы қағаздардың портфелін кәсіби талдау, инвестициялық жобалар мен компания құнын бағалау дағдыларына үйретуге бағытталған. Курсты оқу нәтижесінде студент әр түрлі жағдайларда капиталды салудың қаржыландыру негіздерін білу қажет; алынған білімді өзінің тәжірибелік қызметінде қолдана алу қажет.

Инвестициялық жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде студенттер инвестициялық жобаларды өңдеудің негізгі ережелерімен танысады, олардың тиімділігін бағалауды үйренеді. Студент инвестициялық жобаның мақсаттары мен міндеттерін анықтай алу қажет, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістерін, инвестициялық жобаларды бағалау мен талдауда инфляция мен белгісіздік тәуекел факторларын есепке алу әдістерін қолдана алу қажет. Модульді оқу нәтижесінде студент инвестициялық жобалаудың негізгі түсініктерін, кәсіпорында бизнес-жоспарлаудың мақсаттарын, қағидалары мен әдістерін; инвестициялық жобаның тәуекел талдауын жүргізудің қазіргі заманғы әдістерін және өндірістік және қаржылық тәуекелдерде тиімділікті бағалауды білу қажет.

Инвестициялық жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде студенттер инвестициялық жобаларды өңдеудің негізгі ережелерімен танысады, олардың тиімділігін бағалауды үйренеді. Студент инвестициялық жобаның мақсаттары мен міндеттерін анықтай алу қажет, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістерін, инвестициялық жобаларды бағалау мен талдауда инфляция мен белгісіздік тәуекел факторларын есепке алу әдістерін қолдана алу қажет. Модульді оқу нәтижесінде студент инвестициялық жобалаудың негізгі түсініктерін, кәсіпорында бизнес-жоспарлаудың мақсаттарын, қағидалары мен әдістерін; инвестициялық жобаның тәуекел талдауын жүргізудің қазіргі заманғы әдістерін және өндірістік және қаржылық тәуекелдерде тиімділікті бағалауды білу қажет.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Ислам қаржыларының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Кәсіпкерлік іс-әрекеттің тәуекелділігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – кәсіпкерлік қызметтегі бағалау және тәуекелдерді басқару саласындағы студенттердің теоретикалық және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, сол арқылы тиімді шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді. Курс міндеттеріне тәуекелдерді басқару негіздеріне, тәуекелдерді анықтау мен басқарудың заманауи құралдары мен технологияларына үйрету; кәсіпкерлік қызметтегі жаңа мүмкіндіктерді табуда, оларды толық талдау, бағалау мен басқаруда тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру жатады. Пәнді оқу нәтижесінде студент кәсіпкерлік тәуекелдердің негізгі түрлерін, тәуекелдерді анықтау, талдау және болжау әдістерін, тәуекелдерді бағалау мен басқаруды білу қажет. Кәсіпорынның әр түрлі өмірлік цикл деңгейлерінде кәсіпкерлік тәуекелдерді есептеу мен бағалауды жүргізе алуы тиіс.

Кеңістіктік экономика және мемлекеттік саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста аймақ, қала және мемлекет деңгейінде экономиканың кеңістік модельдерін құрудың математикалық және экономикалық аспектілері және сол экономиканың спецификалық нарықтары зерттеледі. Курсты зерттеу нәтижесінде студент экономика модельдерін құрудың негізгі түсініктері мен аспектілерін білуі тиіс және аймақ, қала, мемлекет деңгейіндегі экономиканың экономика- математикалық модельдерін талдай білуі және мемлекет саясатын білуі тиіс.

Көлеңкелі экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты - экономиканың көлеңкелі секторының қызмет етуінің теоретикалық негіздерін оқыту. Курсты оқу нәтижесінде студент көлеңкелі экономиканың қызмет етуінің негіздерін, экономика құрылымындағы көлеңкеліктің рөлі мен орнын, көлеңкелі экономиканың негізгі әлеуметтік – экономикалық сипаттарын білуі қажет. Студент алған теориялық білімдерді практикада қолдана алуы; қалыптасқан әлеуметтік- экономикалық жағдайды адекватты бағалай алуы, көлеңкелі экономиканы бағалаудың негізгі тәсілдері мен бағыттарына еркін жол таба алауы қажет.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық математика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде қаржылық математиканың негізгі ережелері оқытылады. Модульді оқу нәтижесінде студент қаржылық және несие операцияларын сандық талдаудың негізгі түсініктері мен теоретикалық түсініктерін білу қажет. Студент практикалық есептерді шеше алу қажет, Excel, т.б. қаржылық функциялармен жұмыс істей алу қажет.

Қоғамдық сектор экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста аралас экономикадағы қоғамдық сектордың орны мен рөлі, ресурстар аллокациясындағы мемлекет қызметі, қоғамдық сектордағы табысты бөлу мен қоғамдық игіліктерді өндіру қарастырылады. Курс міндеті – студенттерде қоғамдық сектордың қызмет ету міндеттері мен қағидалары жайлы жалпы түсінікті қалыптастыру, өндірісті түсіну мен қоғамдық игіліктерді бөлуді түсінулерін қамтамассыз ету , қоғамдық сектордағы мемлекет пен мемлекеттік қаржының рөлін түсінуді тереңдету. Курсты оқу нәтижесінде студент курста оқытылған моделдерді қолдану мүмкіндіктерін және оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын білуі қажет. Мемлекеттің экономикалық іс – әрекеттерімен байналысты мәселелер шеңберін зерттеу үшін мироэкономикалық жайларды қолдана алуы соның ішінде: нарық пен мемлекеттің кемшіліктерін, ресурстарды орналастыруға қоғамдық табыстар мен шығыстардың әсер етуін, мемлекеттің экономикалық іс – әрекетін бағалауды білуі керек..

Қоғамдық сектор экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста аралас экономикадағы қоғамдық сектордың орны мен рөлі, ресурстар аллокациясындағы мемлекет қызметі, қоғамдық сектордағы табысты бөлу мен қоғамдық игіліктерді өндіру қарастырылады. Курс міндеті – студенттерде қоғамдық сектордың қызмет ету міндеттері мен қағидалары жайлы жалпы түсінікті қалыптастыру, өндірісті түсіну мен қоғамдық игіліктерді бөлуді түсінулерін қамтамассыз ету , қоғамдық сектордағы мемлекет пен мемлекеттік қаржының рөлін түсінуді тереңдету. Курсты оқу нәтижесінде студент курста оқытылған моделдерді қолдану мүмкіндіктерін және оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын білуі қажет. Мемлекеттің экономикалық іс – әрекеттерімен байналысты мәселелер шеңберін зерттеу үшін мироэкономикалық жайларды қолдана алуы соның ішінде: нарық пен мемлекеттің кемшіліктерін, ресурстарды орналастыруға қоғамдық табыстар мен шығыстардың әсер етуін, мемлекеттің экономикалық іс – әрекетін бағалауды білуі керек..

Қолданбалы эконометрика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты эконометрикалық модельдердің құру, сипаттауда оларды қолдану мүмкіндігін оқу болып табылады. Модульді оқу нәтижесінде студент қолданбалы эконометриканың негіздері мен қағидаларын білу қажет. Нақты эконометрикалық есептерді шешіп, талдап және болжай алу қажет

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қызмет көрсету өрісінің экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты студенттерде қызмет көрсету сферасы бойынша теориялық білімді қалыптастыру. Курстың неізгі мақсаты қызмет көрсетудің ағымдағы тенденциялары мен мәселері жайында түсінің қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу үрдісінде студенттер жаһандану шарттарындағы қызмет көрсету нарығының теориялық негіздерімен, қызмет көрстеулердің сыныптамасымен, ерекшеліктерімен танысады. Пәнді оқу нәтижесінде студент қызметтердің мәнін және олрадың экономикалық жүйедегі орындарын білуі; қызмет көрсету сферасының іс – әрекет түрлерінің классификациясын; қызмет көрсету сферасындағы маркетингті стратегиялық басқару негіздерін білуі қажет. Аумақтағы қызмет көрсету нарығына талдау жасай білу, қызметтер сферасының кәсіпорынының жұмысын жобалауды, нақты қызмет түрлерінің өндіріс русурстарын құра білуі керек.

Қызмет көрсету өрісінің экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты студенттерде қызмет көрсету сферасы бойынша теориялық білімді қалыптастыру. Курстың неізгі мақсаты қызмет көрсетудің ағымдағы тенденциялары мен мәселері жайында түсінің қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу үрдісінде студенттер жаһандану шарттарындағы қызмет көрсету нарығының теориялық негіздерімен, қызмет көрстеулердің сыныптамасымен, ерекшеліктерімен танысады. Пәнді оқу нәтижесінде студент қызметтердің мәнін және олрадың экономикалық жүйедегі орындарын білуі; қызмет көрсету сферасының іс – әрекет түрлерінің классификациясын; қызмет көрсету сферасындағы маркетингті стратегиялық басқару негіздерін білуі қажет. Аумақтағы қызмет көрсету нарығына талдау жасай білу, қызметтер сферасының кәсіпорынының жұмысын жобалауды, нақты қызмет түрлерінің өндіріс русурстарын құра білуі керек.

Логистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макроэкономикадығы жалпы тепе-тендік моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас жүйе ретінде қарасытрады, тауарлар мен қызметтердің өндіру көлемі мен оның өсу қарқынын, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, валютаның айырбас бағамы мен төлем балансының жалпы жағдайын зерттейді. Студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен категорияларының мәнін, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер мен олардың халықаралық салыстырулардағы ролін білу керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешуді, макроэкономикалық үрдістер туралы ақпаратты жинауды, ұлттық және халықаралық деңгейдегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу мен бағалауды үйренуі керек.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәдениет және дін (есепке алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нарық инфрақұрылымының экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- рыноктық инфрақұрылым жүйесінің тиімді қызмет етуі және қалыптасуы мәселесі бойынша студенттерге қажетті білім беру. Міндеттер:экономикадағы нарық инфрақұрылымы ролін және қызметтерін, мәнін оқыту; нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерімен танысу.Нарық инфрақұрылымын макро және микро денгейде оқыту Студен білуге тиіс: рынок инфрақұрылымын және құрылымын, қаржы және тауар нарығы инфрақұрылы элементтерін.Биржа қызметтерін танып білу(қор, еңбектік, тауарлық). Көтерме және бөлшек саудалар, коммерциялық банктер қызметінің қағидаларын түсіну. Кәсіпорынды кәсіби қолдаудың инфрақұрылымын білу

Нарық инфрақұрылымының экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- рыноктық инфрақұрылым жүйесінің тиімді қызмет етуі және қалыптасуы мәселесі бойынша студенттерге қажетті білім беру. Міндеттер:экономикадағы нарық инфрақұрылымы ролін және қызметтерін, мәнін оқыту; нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерімен танысу.Нарық инфрақұрылымын макро және микро денгейде оқыту Студен білуге тиіс: рынок инфрақұрылымын және құрылымын, қаржы және тауар нарығы инфрақұрылы элементтерін.Биржа қызметтерін танып білу(қор, еңбектік, тауарлық). Көтерме және бөлшек саудалар, коммерциялық банктер қызметінің қағидаларын түсіну. Кәсіпорынды кәсіби қолдаудың инфрақұрылымын білу

Өндірістік сала экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономикалық түсініктер мен категориялардың теоретикалық негіздерін терең оқытуға, олардың экономикалық мәнін ашуға, мемлекеттің өндірістік саладағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттары мен жалпы стратегиясын анықтауға мүмкіндік береді. Модульді оқу нәтижесінде студенттер ұлттық экономиканы дамытудағы өнеркәсіптің рөлін; әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары мен ҚР өнеркәсіп саясатындағы стратегиялық міндеттерді білу қажет. Студент өнеркәсіп әлеуетінің даму тенденцияларын талдай алу қажет, өндірістік әлеуетті сипаттайтын көрсеткіштерді есептей алу қажет.

Өндірістік сала экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономикалық түсініктер мен категориялардың теоретикалық негіздерін терең оқытуға, олардың экономикалық мәнін ашуға, мемлекеттің өндірістік саладағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттары мен жалпы стратегиясын анықтауға мүмкіндік береді. Модульді оқу нәтижесінде студенттер ұлттық экономиканы дамытудағы өнеркәсіптің рөлін; әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары мен ҚР өнеркәсіп саясатындағы стратегиялық міндеттерді білу қажет. Студент өнеркәсіп әлеуетінің даму тенденцияларын талдай алу қажет, өндірістік әлеуетті сипаттайтын көрсеткіштерді есептей алу қажет.

Өнеркәсіп экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты өндіріс пен оның қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуындағы рөлі, 2015 жылға дейінгі ҚР өндірісінің индустриалды – инновацялы саясатының негізгі бағыттары болып табылады. Курс міндеті - өндіріс экономикасының мәселерін заманға сай зерттеу. Курсты оқу нәтижесінде студент курсытң пәні, мақсаттары мен міндеттерін; ұлттық экономиканың дамуындағы өндірістің рөлін; «Қазақстан - 2030» стратегиясына сай ҚР өндірістік саясатының міндеттерін білуі қажет. Өндірістік потенциалдың даму тенденцияларын талдай алу; өндірістің даму мониторингін жүзеге асыру; өндірістік потенциалды сипаттайтын көрсеткіштерді есептей алу

Панельді деректер эконометрикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста панельді және кеңістіктік мәліметтерге негізделген эконометрикалық модельдер қарастырылады. Курсты оқу нәтижесінде студент берілген модельдердің дұрыстығын, зерттеу модельдері мен әдістерінің қандай салаларда қолданылатынын білу қажет. Экономикалық құбылыстардың математикалық модельдерін құрып, талдай алу қажет.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сақтандыру математикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курста сақтандыру математикасының тәсілдері сипатталады және әлеуметтік сақтандыру, екі жақты сақтандырудың үлгілері зерттеледі. Курсты зерттеу нәтижесінде студент білуі керек мәселелер: сақтандыру классификациясы және оның негізгі қағидалары, сақтандырудың математикалық моделін құру этаптары, сақтандырудың жалпы моделі, сыйақыны есептеудің жалпы қағидалары, сақтандыру сыйақысын есептеу, алынған нәтижеден қорытынды шығару.

Салалық нарықтарды модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің басты мақсаты ойын әдістерін оқыту, олардың статистикалық шешімдер теориясында қолданылуы, жұптық, матрицалық, коалициялық, коалициялық емес ойындарды қарастыру болып табылады. Модуль мақсаты студенттерге нарық құрылымын қалыптастыратын негізгі модельдер туралы, нарық құрылымының қатысшылар мен қоғамдық әл-ауқаттың өзін-өзі ұстауын әсері туралы ашық түсінік қалыптастыру болып табылады. Модульді оқу нәтижесінде студент шиеленісті жағдайлардың математикалық теориясын білу қажет. Шиеленіске қатысушылардың өзін-өзі дұрыс ұстау бойынша ұсыныстарды өңдей алу қажет (ойынға қатысушылардың өзін-өзі ұстаудың оңтайлы стратегиясын анықтау). Модульді оқу нәтижесінде студент салалық нарықтардың қызмет етуінің теоретикалық негіздерін, салалық нарықтардың түрлі типтерінің негізгі модельдерін білу қажет. Салалық нарықтардың түрлі модельдерін талдай алу, нарық концентрациясының көрсеткіштерін есептей алу қажет.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Табиғатты пайдалану экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері қарастыралады, табиғатты пайдаланудың экономиалық міндеттерін шешудің ғылыми жолдары анықталады. Курсты оқу нәтижесінде студенттер табиғатты пайдаланудың эколого –экономикалық негіздерін, табиғатты рационалды пайдаланудың шаруашылық механизмінің негізгі мазмұнын білулері керек. Қоршаған ортадағы шаруашылықтық іс – әрекеттің зардаптарын алдын ала көріп, бағалай алулары, шаруашылықтық іс – әрекеттердің экономикалық зардабын және табиғатты қорғаудың тиімділігін бағалай білуі керек.

Табиғатты пайдалану экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста табиғатты пайдалану экономикасының мәселелері қарастыралады, табиғатты пайдаланудың экономиалық міндеттерін шешудің ғылыми жолдары анықталады. Курсты оқу нәтижесінде студенттер табиғатты пайдаланудың эколого –экономикалық негіздерін, табиғатты рационалды пайдаланудың шаруашылық механизмінің негізгі мазмұнын білулері керек. Қоршаған ортадағы шаруашылықтық іс – әрекеттің зардаптарын алдын ала көріп, бағалай алулары, шаруашылықтық іс – әрекеттердің экономикалық зардабын және табиғатты қорғаудың тиімділігін бағалай білуі керек.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Туризм экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – туризм және қонақжайлылық индустриясының дамуы туралы жүйелендірілген білім беру. Курстың міндеттеріне туризмнің әлеуметтік-экономикалық табиғатын анықтау; туристік қызметтер нарығының қызмет ету ерекшеліктерін білу; қонақүй бизнесін оқыту; туризс және қонақүй бизнесі саласында басқару, ұйымдастыру және маркетинг сұрақтарын қарастыру; Пәнді оқу нәтижесінде студент экономика мен туристік сала кәсіпорындарының шаруашылық қызметін ұйымдастыру сұрақтарын, қонақүй шаруашылығының ерекшелігін, қонақүйлердің классификациясын, туристік индустрияның ерекшелігін білуі керек. Халықаралық туризм дамуының негізгі бағыттарында бағдарлануы, қазақстандық туризм және қонақжайлылық индустриясындағы мәселелерді анықтай алу тиіс, әлемдегі туризм рөлі, оның негізгі экономикалық көрсеткіштерге әсерін анықтай алуы тиіс.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Уақыттық қатарларды талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттің уақыттық қатарларды талдау жөнінде білім және тәжірибе жинауы. Курсты меңгеру барысында студент білуі тиіс: таңдамалы уақыттық байқауларды ұйымдастыру теориясы бойынша ғылыми зерттеулердің әдістерін игеру; кездейсоқ шамалар мен векторлар бойынша динамикалық статистикалық ақпаратты өңдеу мен талдау; уақыттық қатарларды бірінші ретті өңдеу; әлеуметтік–экономикалық процестердің негізгі көрсеткіштерін анықтау; осы процестердің жиынтық көрсеткіштері арасыдағы статистикалық байланыстарды анықтау; алынған мәліметтер негізінде уақыттық қатарлардың моделдерін жасау.

Ұлттық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты – студенттердің ұлттық және экономикалық қауіпсіздік туралы білімдерін жетілдіру, экономикалық және қаржылық қауіпсіздік туралы жалпы түсінік қалыптастыру, олардың ҚР–дың тәуелсіз мемлекет ретіндегі біртұтас қауіпсіздік концепциясын қалыптастырудағы ролі туралы білімдерін кеңейту. Студент экономикалық және қаржылық жүйелердің негізгі элементтері, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесіндегі мемлекеттік саясаттың басым бағыттары, қазіргі Қазақстанның басым ұлттық бағыттары туралы білімдерін тереңдету керек. Экономикалық және қаржылық қауіптерді сыныптау, ҚР–дың экономикалық мүдделерінің сыртқы және ішкі қауіптерін анықтау дағдыларын игеру керек.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирма қызметін экономикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттің кәсіпорынның экономикалық қызметке талдау жасау үшін қажетті дағдылар және негізгі білімді алуы. Курстың негізгі мақсаты – экономикалық талдаудың теориялық негіздерін игеру және нақты экономикалық есептің шешімін табу. Курсты оқу барысында студент экономикалық талдауды жасауға қажетті ақпаратты дайындаудың теориялық және практикалық дағдыларын білу керек. Студент экономикалық құбылыстарды жүйелеу және моделдеу, тиісті зерттеу объектісінің мөлшерінің өзгеруіне әсер ететін факторларды анықтау, өндірістің тиімділігін жоғарылатудың резервтерін анықтау дағдыларын игеру керек.

Фирма қызметін экономикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттің кәсіпорынның экономикалық қызметке талдау жасау үшін қажетті дағдылар және негізгі білімді алуы. Курстың негізгі мақсаты – экономикалық талдаудың теориялық негіздерін игеру және нақты экономикалық есептің шешімін табу. Курсты оқу барысында студент экономикалық талдауды жасауға қажетті ақпаратты дайындаудың теориялық және практикалық дағдыларын білу керек. Студент экономикалық құбылыстарды жүйелеу және моделдеу, тиісті зерттеу объектісінің мөлшерінің өзгеруіне әсер ететін факторларды анықтау, өндірістің тиімділігін жоғарылатудың резервтерін анықтау дағдыларын игеру керек.

Фирма ішіндегі жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл модулде барлық ұйымдардың әрекеттерінің салдарлары, болашақтағы фирманың кемшіліктері мен резервтерін анықтау мақсатымен олардың ауытқуларына әсер ететін факторларды анықтау көзделеді. Курс нәтижесінде студент экономикалық қызметті стратегиялық басқарудың әдістерін білуі керек; кәсіпорынның өндірістік және экономикалық мүмкіндіктерін, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін талдай білу керек.

Фирма ішіндегі жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл модулде барлық ұйымдардың әрекеттерінің салдарлары, болашақтағы фирманың кемшіліктері мен резервтерін анықтау мақсатымен олардың ауытқуларына әсер ететін факторларды анықтау көзделеді. Курс нәтижесінде студент экономикалық қызметті стратегиялық басқарудың әдістерін білуі керек; кәсіпорынның өндірістік және экономикалық мүмкіндіктерін, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін талдай білу керек.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл модульде бір бірімен тығыз байланысты қазіргі әлем экономикасының дамуы зерттеледі. Халықаралық экономика қызметінің заңдылықтары, экономикалық өсу және әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері қарастырылады Модульді зерттеу нәтижесінде студент заманауи халықаралық экономиканың дамуының негізгі заңдылықтарын және үрдістерін білуі қажет. Теориялық білімді әлемдік экономиканың жағдайының талдауы және даму көрсеткіштеріне қолдана білуі, шаруашылық жүйе ретінде халықаралық экономиканың эволюциясын және маңызды мәселелерін анықтай білуі қажет.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экология және тұрақты даму (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эконометрика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты экономикалық математикалық әдістер жиынтығын меңгеру экономикалққұбылыстар мен процестердің сандық бағасын қолдану. Білуі тиіс:регрессиялық талдаудың негіздері; статистикалық бағалау және регресссия теңдеуінің параметрлер дәлділігін талдау;алғышарттар негізін; классикалық регрессия модельдерінің қолдану қажеттілігін; бір мезгілдік теңдеулер жүйесін білдіретін эконометрикалық модельдерді талдау негізін; уақытша қатарларды болжау және талдау.

Экономиакалық тарих
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Экономикадағы көпөлшемді статистикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс экономикалық субъектілер арасындағы әр түрлі қатынастарды адкватты сипаттайтын көпөлшемді статистикалық әдістерді оқытуға бағытталады. Макро- және микродеңгейлерде моделдеудің құралдары ұсынылады. Студент курстың барысында уақыттық қатарлармен жұмыс істеу кезінде қолданылатын математикалық әдістерді игеру керек, оларды нақтылы уақыттық қатарларға қатысты қолдана білуді және жұмыс барысында компьютерді қолдануды үйрену керек.

Экономикадағы операцияларды зерттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген модульді оқу кезінде қиындатылған есептерді шешу дағдылары және оны жеке компьютерде арнайы бағдарламалардың көмегімен жүзеге асыру мүмкіндігі қалыптасады. Модульді оқу нәтижесінде студент математикалық құралдарды қажет ететін есептерді шешудегі негізгі экономикалық мәселелерді білу қажет. Танымал математикалық моделдер көмегімен экономикалық есепті аша алу, есептеулер жүргізе алу, нәтижелерді талдап, қорытынды жасай алу қажет.

Экономикадағы статистикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық өсу мен даму теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль дамушы мемлекеттердегі жаһандану жағдайындағы экономикалық құбылыстардың ерекшеліктерін зерттеуге, олардың әлемдік жүйедегі орны мен ролін анықтауға бағытталған. Модулді оқудың нәтижесінде студент экономикалық дамудың негізгі түсініктері мен қағидаларын біліп шығу керек. Үшінші әлем елдерінің мәселелерін шешудің жолдары мен халықаралық экономиканың екі полюсінің әлеуметтік-экономикалық теңсіздігінің себептері мен салдарларын анықтай білу керек.

Экономикалық-математикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты – студенттерді математикалық модельдеу негізінде тиянақты экономикалық шешімдерді қабылдау процессімен таныстыру. Модульді зерттеу нәтижесінде студент зерттеу қорытындыларын және жүргізу тәсілдерін, экономикалық-математикалық әдістер теорияларында қолданатын негізгі түсініктер мен модельдерді білуі және экономикалық-математикалық әдістер тілінде сәйкес қызмет облысында есептер құрастыра алуы, оларды шешу жолдарын ойлап табулары қажет.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение