Бакалавриат
Есеп және аудит

Есеп және аудит

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - экономика және бизнес бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA.
Бағдарлама: 5В050800-Есеп және аудит.
Оқу сатысы: бакалавриат.
4 пән: география, математика
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл.

Есеп және аудит бағыты бойынша бакалаврлар келесідей кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
• ірі компанияларда, холдингтер мен корпорацияларда, ұйымдар және олардың филиалдарында, мемлекеттік мекемелерде, министрліктер мен ведомстволарда, қаржылық ұйымдарда бухгалтер, жетекші маман лауазымы қызметтеріне;
• «Есеп және аудит» мамандығы бойынша бітірген түлектер үшін аудиторлық компанияларда жұмыс жасау қызықты әрі келешегі зор бағыттардың бірі болып саналады.

Профильдік пәндер:
• қаржылық есеп 1,2;
• басқарушылық есеп 1,2;
• аудит;
• қаржылық талдау;
• басқарушылық талдау.

Білім берудің артықшылықтары:
• жұмысқа орналасу орындарын таңдау мүмкіндігінің көптігі;
• жалақысы жоғары, тұрақты жұмыс орны;
• мансаптық өсуге жақсы мүмкіндіктер.

Халықаралық байланыстар: бакалаврлар үшін келесі серіктес ЖОО-да білім алу мүмкіндіктері қарастырылған: Ресей Қаржы Академиясы, Г.В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті, Варшава мемлекеттік университеті, Алтай мемлекеттік университеті, Сеул ұлттық университеті, Корея университеті және басқалары.

Жұмысқа орналасу және тәжірибеден өту мүмкіндігі бар орындар: түрлі меншік және шаруашылық нысандағы кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер, сондай-ақ қаржы құрылымдары, банктер, қорлар, аудиторлық компаниялар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Есеп және аудит
Мамандық шифры
5B050800
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
127
ОРЫС
129

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақша ағымдарын талдау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты механизмдер мәнін, қаржы мен ақша ағымын талдау тенденциясының дамуын, ақша қаражаттар ағымының заманауи концепцияларын, валюталық операциялар мен талдау технологияларын түсіну үшін қажетті теориялық және тәжірибелік базалық білімді қалыптастыру. Алынған білім бір жағынан фирма капиталының нарықтық және нақты құнының өсу қарқынын, капитализация көлемін (компания құны) және акционерлік компания рентабельділігін (ұйым активтерін) бағалауға, ұйымның қаржылық стратегиясын қалыптастыру үшін ақша ағымының нарыққа әсер ету дәрежесі мен түскен ақша қаражаттарын талдаудың заманауи методикасын жүргізуге, тиімді және рационалды түрде ұйымда қаржылық менеджмен жасауға көмектеседі.

Ақша, несие, банктер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты қалыптастыру мақсаты: осы курсты зерттейтiн студенттердегі қазiргi экономикалық жүйеде ақшаның теориясы, несие және банктердiң iргелi жағдайлардың ашылуы және мәселенің позицияларының теориялық талдауы, олардың мәнiнiң негiзi, функциялары, заңдары жөніндегі жалпы білім беру. Банктердiң зерттеу есептерiне қаржы делдалдарының ерекше түрлерін, экономикалық жүйенiң институттарының ерекше ақшалай-несие нарықтық түрлерін, олардың функцияларының ерекшелiктерiн, құрылымын, рөлін, экономиканың әр түрлi түрлерiндегi мәнін және орнын iздеп табу.Студент көрcетiлген салалардың мәселелерiн талдауға және ақша теориясын, несиенiң қазiргi теорияларын, банктердiң негiзгi бағыттары және жұмыс істеу тәсiлдерін бiлуi керек; «ақша», «несие», «банк» категорияларының түйінін түсінуі керек. Қазiргi экономикада әсер етудiң сыртқы пiшiндерi және ақша-кредит саласының қызмет етуi және банктiк жүйенiң терең iшкi процестерiн танып бiлуге икемi болуы керек, бұл процестердің нәтижесін болжау мен себептерін анықтауы керек

Ақша, несие, банктер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты қалыптастыру мақсаты: осы курсты зерттейтiн студенттердегі қазiргi экономикалық жүйеде ақшаның теориясы, несие және банктердiң iргелi жағдайлардың ашылуы және мәселенің позицияларының теориялық талдауы, олардың мәнiнiң негiзi, функциялары, заңдары жөніндегі жалпы білім беру. Банктердiң зерттеу есептерiне қаржы делдалдарының ерекше түрлерін, экономикалық жүйенiң институттарының ерекше ақшалай-несие нарықтық түрлерін, олардың функцияларының ерекшелiктерiн, құрылымын, рөлін, экономиканың әр түрлi түрлерiндегi мәнін және орнын iздеп табу.Студент көрcетiлген салалардың мәселелерiн талдауға және ақша теориясын, несиенiң қазiргi теорияларын, банктердiң негiзгi бағыттары және жұмыс істеу тәсiлдерін бiлуi керек; «ақша», «несие», «банк» категорияларының түйінін түсінуі керек. Қазiргi экономикада әсер етудiң сыртқы пiшiндерi және ақша-кредит саласының қызмет етуi және банктiк жүйенiң терең iшкi процестерiн танып бiлуге икемi болуы керек, бұл процестердің нәтижесін болжау мен себептерін анықтауы керек

Ақша, несие, банктер (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақша, несие, банктер (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Аудит теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-экономикалық статистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-экономикалық статистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Басқару есебі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Басқару есебінде пайдаланылатын бухгалтерлік есептің қалыптасуы үш бағыт бойынша жүзеге асады. Бірінші бағыт – өндірістік есеп, оның негізгі міндеті өндірістік шығындар туралы есептік ақпаратты алу болып есептеледі, сол арқылы өнімнің өзіндік құны анықталып, өткізуден пайданы анықтау. Екінші бағыт – нақты шығындар жайлы және есептік өзіндік құн жайлы алынған ақпаратты қолдану, нәтижесінде өндірістің шығындарын болжамдау және алынған ақпаратпен барлық басқарушы деңгейлерін (цехтер, өндіріс, фирмалар) дұрыс шешім қабылдау үшін қамтамасыз ету. Үшінші бағыт – басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында ақпараттарды қалыптастыру. Өндірістегі залалсыздықты талдау әдістемесі, шешім қабылдаудың әдістемесі мен қағидалары қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент: -бухгалтерлік басқарушылық есептің құрылу қағидаларын; шаруашылық процестерді басқару мақсатында есептің ұйымдастырылуының әдістері мен тәсілдерін; өндіріс бойынша және оның құрылымдық бөлімшелері бойынша ақпараттарды жинау жүйесі мен өңдеуді; басқару шешімдерін қабылдауға пайдалы ақпаратты қалыптастыру үшін бухгалтер-талдаушылар шешетін проблемаларды білуі керек. – өндірістік шығындарды жүйелеуге керекті бухгалтерлік басқарушылық есепте алған білімді; өндірілген өнімнің өзіндік құнын бағалау мен пайданы анықтауға; нақты жағдайларға байланысты жаңа өнімнің пайдалылығы, өнім көлемінің өзгерісі, өнімдер ассортименті, күрделі салымдар, шығындарды басқару туралы проблемаларды шеше алуы керек. - бухгалтерлік басқарушылық есепте алынған ақпаратты ұйым менеджерлері қандай мақсатты қолданатынын; есептің екі түрінің – басқарушылық және қаржылық айырмашылықтары мен ұқсастықтары туралы ойы болуы керек.

Басқару есебі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Басқару есебінде пайдаланылатын бухгалтерлік есептің қалыптасуы үш бағыт бойынша жүзеге асады. Бірінші бағыт – өндірістік есеп, оның негізгі міндеті өндірістік шығындар туралы есептік ақпаратты алу болып есептеледі, сол арқылы өнімнің өзіндік құны анықталып, өткізуден пайданы анықтау. Екінші бағыт – нақты шығындар жайлы және есептік өзіндік құн жайлы алынған ақпаратты қолдану, нәтижесінде өндірістің шығындарын болжамдау және алынған ақпаратпен барлық басқарушы деңгейлерін (цехтер, өндіріс, фирмалар) дұрыс шешім қабылдау үшін қамтамасыз ету. Үшінші бағыт – басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында ақпараттарды қалыптастыру. Өндірістегі залалсыздықты талдау әдістемесі, шешім қабылдаудың әдістемесі мен қағидалары қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент: -бухгалтерлік басқарушылық есептің құрылу қағидаларын; шаруашылық процестерді басқару мақсатында есептің ұйымдастырылуының әдістері мен тәсілдерін; өндіріс бойынша және оның құрылымдық бөлімшелері бойынша ақпараттарды жинау жүйесі мен өңдеуді; басқару шешімдерін қабылдауға пайдалы ақпаратты қалыптастыру үшін бухгалтер-талдаушылар шешетін проблемаларды білуі керек. – өндірістік шығындарды жүйелеуге керекті бухгалтерлік басқарушылық есепте алған білімді; өндірілген өнімнің өзіндік құнын бағалау мен пайданы анықтауға; нақты жағдайларға байланысты жаңа өнімнің пайдалылығы, өнім көлемінің өзгерісі, өнімдер ассортименті, күрделі салымдар, шығындарды басқару туралы проблемаларды шеше алуы керек. - бухгалтерлік басқарушылық есепте алынған ақпаратты ұйым менеджерлері қандай мақсатты қолданатынын; есептің екі түрінің – басқарушылық және қаржылық айырмашылықтары мен ұқсастықтары туралы ойы болуы керек.

Басқару есебі 1
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару есебіне кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарушылық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді болашақ кәсіби қызметінде талдаудың әр түрлі әдістерін қолдануға, сонымен қатар, нарықтық экономика жағдайында қаржылық және басқару есеп мәліметтері негізінде оңтайлы басқарушылық шешімдерді табу мен таңдауға үйрету. Пәнді оқыту міндеті: студенттердің шаруашылық қызметті талдаудың теориялық және тәжірибелік негіздерін меңгеруі, есептеулердің әдістемесі мен техникасын, олардың тәжірибеде қолдануын үйрету. «Басқарушылық талдау» курсын меңгеру нәтижесінде студент білуі қажет: - бизнес-талдаудың негізгі түсуніктерін, әдістері мен әдістемесін; - экономикалық ақпаратты талдау әдістерін қолдана білу: кестелік және графикалық әдістер, топтастыру әдісі, абсолютті, қатысты, орта шамалар әдісі, динамикалық қатар әдісі, индекстік әдіс, айнымалыларды оқу әдісі және оларды тәжірибелік материалдарда қолдану. – өндіріс пен өнімді өткізу тиімділігін жоғарылатуға септігін тигізетін факторларды анықтау мен есептеу әдістерін білу. - істей білуі қажет: - нақты кәсіпорын бойынша берілген ақпаратқа талдау жүргізу, алынған мәліметтерді жүйелеу. – факторлар әсерін анықтау үшін қаржы-экономикалық көрсеткіштердің құрамы мен өзгерісін зерттеуде талдау әдістерін қолдана білу. – берілген бухгалтерлік мәліметтерді есептеп түсіндіре білу, компания табыстылығы, еңбек өнімділігі, негізгі құралдарды қолдану тиімділігі, материалдық шығындар деңгейіне әсер ететін факторларды анықтау. – зиянсыздық нүктесін, өндірістің қажетті деңгейін, бағаны, т.б. анықтау.

Басқарушылық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді болашақ кәсіби қызметінде талдаудың әр түрлі әдістерін қолдануға, сонымен қатар, нарықтық экономика жағдайында қаржылық және басқару есеп мәліметтері негізінде оңтайлы басқарушылық шешімдерді табу мен таңдауға үйрету. Пәнді оқыту міндеті: студенттердің шаруашылық қызметті талдаудың теориялық және тәжірибелік негіздерін меңгеруі, есептеулердің әдістемесі мен техникасын, олардың тәжірибеде қолдануын үйрету. «Басқарушылық талдау» курсын меңгеру нәтижесінде студент білуі қажет: - бизнес-талдаудың негізгі түсуніктерін, әдістері мен әдістемесін; - экономикалық ақпаратты талдау әдістерін қолдана білу: кестелік және графикалық әдістер, топтастыру әдісі, абсолютті, қатысты, орта шамалар әдісі, динамикалық қатар әдісі, индекстік әдіс, айнымалыларды оқу әдісі және оларды тәжірибелік материалдарда қолдану. – өндіріс пен өнімді өткізу тиімділігін жоғарылатуға септігін тигізетін факторларды анықтау мен есептеу әдістерін білу. - істей білуі қажет: - нақты кәсіпорын бойынша берілген ақпаратқа талдау жүргізу, алынған мәліметтерді жүйелеу. – факторлар әсерін анықтау үшін қаржы-экономикалық көрсеткіштердің құрамы мен өзгерісін зерттеуде талдау әдістерін қолдана білу. – берілген бухгалтерлік мәліметтерді есептеп түсіндіре білу, компания табыстылығы, еңбек өнімділігі, негізгі құралдарды қолдану тиімділігі, материалдық шығындар деңгейіне әсер ететін факторларды анықтау. – зиянсыздық нүктесін, өндірістің қажетті деңгейін, бағаны, т.б. анықтау.

Бухгалтерлік есеп жүйесіндегі ақпараттық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есеп негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бухгалтерлік есеп негіздері

Бухгалтерлік есеп тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – әлеуметтің дамуындағы көп қырлы шаруашылық қызметтің әртүрлі кезеңіндегі болашақ бухгалтерлер үшін қажетті білім жиынтығын беру, оның негізгі ерекшеліктерін ашу және материалмен танысу барысында бухгалтерлік есептің негізіне жақындау. Курстың міндеті – кең көлемді тарихи экономикалық материалдар негізінде студенттердің экономикалық ойлау қабілеттерін және жан-жақты білім дағдыларын дамыту. Курсты меңгеру нәтижесінде студент міндетті: - бухгалтерлік есептің мақсатын, міндеттерін, терминдерін және негізгі ұғымдарын білуге, бухгалтерлік есеп тарихының этаптары мен маңызды кезеңдерін меңгеруге.

Бухгалтерлік есепке кіріспе
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Бухгалтерлік есепке кіріспе
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Бухгалтерлік есепке кіріспе
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Бухгалтерлік есепке кіріспе
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Бухгалтерлік есептегі ақпараттық жүйелер және бақылау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің электронды құжат айналымы, электронды есеп пен есептілік жөнінде білім алуы болып табылады. Сонымен қатар, бухгалтерлік есеп пен салық жүйесінде қолданылатын ақпараттық технологиялар мен бухгалтерлік есептегі компьютерлік ақпараттарды танып, білу. Пәнді зерттеу нәтижесінде білуі тиіс: -1С: Предприятие 8.1 бағдарламасы пакетінің негізгі мүмкіндіктерін, құрамын және функцияларын, сонымен қатар 1С бағдарламасы пакетінің негізгі принциптері мен жұмыс әдістерін білуге; Жасай алуға тиіс: кәсіби қызметте қолданылатын бухгалтерлік есептің әртүрлі есеп аймақтарында алынған білімді пайдалануға; өзінің қажеттілігіне қарай бағдарламаны әзірлеуге; жаңа құжаттар мен типтік операцияларды құрастыруға; бухгалтерлік есептің типтік міндеттерін шешу жолында алынған білімді қолдана алуға.

Бухгалтерлік есептегі ақпараттық жүйелер және бақылау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің электронды құжат айналымы, электронды есеп пен есептілік жөнінде білім алуы болып табылады. Сонымен қатар, бухгалтерлік есеп пен салық жүйесінде қолданылатын ақпараттық технологиялар мен бухгалтерлік есептегі компьютерлік ақпараттарды танып, білу. Пәнді зерттеу нәтижесінде білуі тиіс: -1С: Предприятие 8.1 бағдарламасы пакетінің негізгі мүмкіндіктерін, құрамын және функцияларын, сонымен қатар 1С бағдарламасы пакетінің негізгі принциптері мен жұмыс әдістерін білуге; Жасай алуға тиіс: кәсіби қызметте қолданылатын бухгалтерлік есептің әртүрлі есеп аймақтарында алынған білімді пайдалануға; өзінің қажеттілігіне қарай бағдарламаны әзірлеуге; жаңа құжаттар мен типтік операцияларды құрастыруға; бухгалтерлік есептің типтік міндеттерін шешу жолында алынған білімді қолдана алуға.

Бухгалтерлік есепті компьютерлеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – болашақ мамандарға нарықтық экономика жағдайындағы ақпараттық жүйелер мен басқаруды автоматтандыру жүйелерінің қызмет етуі саласындағы білім беру. Курсты оқу барысында студент ақпаратты өңдеудің статистикалық пакеттерінің сыныпталу критерийлерін біліп алу, күрделі статистикалық және әлеуметтік мәселелерді шешудің деректерді талдау пакеттерімен танысу, деректерді талдау пакетіне кіретін құралдармен толық танысу, атап айтқанда, кездейсоқ шамаларды біріктіру, таңдама, вариациялық қатарларды құру, гистограммаларды құру және т.б. білу керек. Нақты мәселені шешуде қолданылатын пакеттерді таңдауды негіздей білу, бастапқы мәліметтерді құру және оған байланысты нәтижелерді түсіндіре білу керек.

Бухгалтерлік есептің даму тарихы және принциптері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есептің даму тарихы және принциптері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру (есепке алу)
 • Кредит саны - 8
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Есептілік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты кәсіпкерлік инновацияны құқықтық реттеу, себебі экономиканың даму деңгейінің өсуіне байланысты жаңаны енгізу және оны пайдаланудың маңызының өсуімен байланысты. Инновациялық кәсіпкерлік – бұл технико-технологиялық жаңаларды коммерциялық пайдалану. Инновациялар кәсіпкерліктің спецификалық құралы. Курс аясында инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін, оның түрлерін, инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес әлемдік тәжірибедегі инновациялық кәсіпкерлікке салыстырмалы талдау. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиісь: инновациялық кәсіпкерліктің жалпы теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны мен инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тарихын, инновациялық кәсіпкерлік мақсаттары мен міндеттерін, инновациялық қызметттің қағидаларын, нысанын және әдістерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді практикада саралай және қолдана білу. Инновациялық кәсіпкерлікті реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған білімдіпрактикада қолдану және мемлекеттің инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. Машықтануы тиіс инновациялық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге. Бітірушілер юриспруденцияның барлық аясындағы терң білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге сыналау саралау жүргізе білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді қазақ (орыс) тілінде тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынаста диалогтық және монологтық сөйлеуге үйрету. Қысқаша мазмұны. Қазақ (орыс) тілінде тұжырымдамалық негізделген филологиялық білім беру; Қазақстандағы және әлемдегі әлеуметтік-экономикалық, тарихи-мәдени, саяси жағдайлармен, ҚР конституциялық-құқықтық негіздерімен қазақ (орыс) тілінің қызмет ету мен даму үдерістерінің қатынасы. Оқыту нәтижесі: - қазақ (орыс) тілінің жүйесі, құрылымы және оның бірліктерінің қызмет етуі туралы іргелі білімдерді кәсіби дүниетанымын қалыптастыру мақсатында мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау үшін қолдана білу; - қосымша ғылыми мәтіндерді – аннотация мен рефераттық сипаттамаларды құрастыра білу; мәселелерді тезис түріндегі ғылыми ақпаратты қорытындылай білу.

Кәсіби бағдарлы қазақ (орыс) тілі Professionally-Oriented Kazakh Language (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бизнес этика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бизнес этика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби деңгейдегі басқару есебі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Басқару есебінде бухгалтерлік ақпарат құрастыру қағидасы үш бағыт бойынша жүргізіледі. Бірінші бағыт – өнімнің (жұмыс пен қызмет) өзіндік құнын және оны өткізуден күтілетін пайданы анықтау үшін өндірістік шығындар туралы есептік мәліметтерді алу негізгі мақсаты болып табылатын өндірістік есеп. Өндірістің алдағы кезеңдердегі шығындарын болжау және барлық деңгейдегі басшыларды (цехтар, өндірістер, фирмалар) дұрыс шешім қабылдау үшін ақпаратпен қамтамасыз ету үшін алынған нақты шығындар мен есепті өзіндік құн туралы ақпаратты пайдалану. Үшінші бағыт – басқарушылық шешімдерді қабылдау мақсатымен ақпаратты жинап өңдеу. Өндірістің зиянсыздығын талдау әдістемесі, шешімдерді қабылдау қағидалары мен әдістемесі қарастырылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент: - білуі қажет: бухгалтерлік басқару есебінің құрастырылу қағидаларын; шаруашылық үрдістерді басқару мен қаржылық нәтижені анықтау мақсатымен есеп жүргізу әдістері мен тәсілдерін; кәсіпорын және оның ішкі бөлімшелері бойынша ақпаратты жинау, өңдеу, дайындау жүйесін; басқарушылық шешімдер қабылдауда маңызды болып табылатын ақпаратты құрастыру үрдісінде бухгалтер-аналитиктер шешетін мәселелерді; - істеу алуы қажет: өндірістік шығындар, өндірілген өнімнің өзіндік құнын бағалау және пайданы анықтау туралы мәліметтерді жүйелеу үшін бухгалтерлік басқару есебі қағидалары туралы білімдер жүйесін қолдану; жаңа бұйымдардың пайдалылығы, өнімнің көлемі мен ассортиментінің өзгеруі, капиталға салымдар, шығындарды басқару мәселелерін нақты жағдай мысалында шешу; -айқын түсінік болуы қажет: бухгалтерлік басқару есебі дайындаған ақпаратты менеджерлер қандай мақсатпен қолдануы; пайдаланушыларға ақпаратты дайындау үрдісінде басқару және қаржылық есептері арасындағы айырмашылықтар мен өзара байланысы туралы.

Кәсіби деңгейдегі басқару есебі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Басқару есебінде бухгалтерлік ақпарат құрастыру қағидасы үш бағыт бойынша жүргізіледі. Бірінші бағыт – өнімнің (жұмыс пен қызмет) өзіндік құнын және оны өткізуден күтілетін пайданы анықтау үшін өндірістік шығындар туралы есептік мәліметтерді алу негізгі мақсаты болып табылатын өндірістік есеп. Өндірістің алдағы кезеңдердегі шығындарын болжау және барлық деңгейдегі басшыларды (цехтар, өндірістер, фирмалар) дұрыс шешім қабылдау үшін ақпаратпен қамтамасыз ету үшін алынған нақты шығындар мен есепті өзіндік құн туралы ақпаратты пайдалану. Үшінші бағыт – басқарушылық шешімдерді қабылдау мақсатымен ақпаратты жинап өңдеу. Өндірістің зиянсыздығын талдау әдістемесі, шешімдерді қабылдау қағидалары мен әдістемесі қарастырылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент: - білуі қажет: бухгалтерлік басқару есебінің құрастырылу қағидаларын; шаруашылық үрдістерді басқару мен қаржылық нәтижені анықтау мақсатымен есеп жүргізу әдістері мен тәсілдерін; кәсіпорын және оның ішкі бөлімшелері бойынша ақпаратты жинау, өңдеу, дайындау жүйесін; басқарушылық шешімдер қабылдауда маңызды болып табылатын ақпаратты құрастыру үрдісінде бухгалтер-аналитиктер шешетін мәселелерді; - істеу алуы қажет: өндірістік шығындар, өндірілген өнімнің өзіндік құнын бағалау және пайданы анықтау туралы мәліметтерді жүйелеу үшін бухгалтерлік басқару есебі қағидалары туралы білімдер жүйесін қолдану; жаңа бұйымдардың пайдалылығы, өнімнің көлемі мен ассортиментінің өзгеруі, капиталға салымдар, шығындарды басқару мәселелерін нақты жағдай мысалында шешу; -айқын түсінік болуы қажет: бухгалтерлік басқару есебі дайындаған ақпаратты менеджерлер қандай мақсатпен қолдануы; пайдаланушыларға ақпаратты дайындау үрдісінде басқару және қаржылық есептері арасындағы айырмашылықтар мен өзара байланысы туралы.

Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдардың топтардың қаржылық есептілікті дайындау үшін ақпарат қажетті жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын меңгеруге болады. Пәннің міндеттері ақша қаражаты мен дебиторлық берешек, түгендеу, бухгалтерлік, табыс салығы, капитал мен резервтер, қаржы есептілігін шоғырландыру, өзгерістер әсер ретінде назарға қысқа мерзімді активтер отырып, оның ішінде, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын зерттеу қатысуымен іргелі тақырыптар, барысында қарастыру болып табылады валюта бағамдары. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент алатын болуы керек: - қаржылық есеп талдау үшін бухгалтерлік есепке алу принциптері туралы білім жүйесін пайдалану; - зерттеу пәні бойынша дамыту және осы дәлелдер - - ҚЕХС сәйкес дайындалған қаржылық есептілікті оқып қатысты жинау және интерпретациялауды ақпарат мәнi; - ХҚЕС саласында ақпараттық, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді қамтамасыз ету үшін.

Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдардың топтардың қаржылық есептілікті дайындау үшін ақпарат қажетті жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын меңгеруге болады. Пәннің міндеттері ақша қаражаты мен дебиторлық берешек, түгендеу, бухгалтерлік, табыс салығы, капитал мен резервтер, қаржы есептілігін шоғырландыру, өзгерістер әсер ретінде назарға қысқа мерзімді активтер отырып, оның ішінде, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын зерттеу қатысуымен іргелі тақырыптар, барысында қарастыру болып табылады валюта бағамдары. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент алатын болуы керек: - қаржылық есеп талдау үшін бухгалтерлік есепке алу принциптері туралы білім жүйесін пайдалану; - зерттеу пәні бойынша дамыту және осы дәлелдер - - ҚЕХС сәйкес дайындалған қаржылық есептілікті оқып қатысты жинау және интерпретациялауды ақпарат мәнi; - ХҚЕС саласында ақпараттық, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді қамтамасыз ету үшін.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіпкерлік құқық
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы нарығы және делдалдар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржыға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржыға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеудің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдар тобының қаржылық есептілігін қалыптастуру үшін қажетті ақпараттарды жинақтау, тіркеу және өңдеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді зерттеу міндеттерінде курсты өту барысында іргелі тақырыптарды қарастырады, яғни қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын зерттеу, соның ішінде ақша қаражаттары мен дебиторлық берешек, қорлар, табыс салығы есебі, капитал мен резервтер, шоғырландырылған қаржылық есеп, валюта бағамдарының өзгеру әсерін өзінің құрамына кіріктіретін қысқа мерзімді активтер есебі қарастырады. Пәнді зерттеу нәтижесінде студент білуге тиіс: - қаржылық есептілікті талдау үшін қажетті бухгалтерлік қаржылық есеп принциптері жөніндегі білім жүйесін; - ХҚЕС-ке сәйкес құрастырылған қаржылық есепті оқи алуға; - оқытылатын пән бойынша дәлелдемелерді әзірлеу мен ұсынуға; - оқытылатын пәнге байланысты ақпараттарды жинау және талдауға; - ХҚЕС-ке байланысты ақпараттарды, идеялар мен мәселелердің шешу жолдарын ұсынуға

Қаржылық есеп 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеудің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдар тобының қаржылық есептілігін қалыптастуру үшін қажетті ақпараттарды жинақтау, тіркеу және өңдеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді зерттеу міндеттерінде курсты өту барысында іргелі тақырыптарды қарастырады, яғни қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын зерттеу, соның ішінде ақша қаражаттары мен дебиторлық берешек, қорлар, табыс салығы есебі, капитал мен резервтер, шоғырландырылған қаржылық есеп, валюта бағамдарының өзгеру әсерін өзінің құрамына кіріктіретін қысқа мерзімді активтер есебі қарастырады. Пәнді зерттеу нәтижесінде студент білуге тиіс: - қаржылық есептілікті талдау үшін қажетті бухгалтерлік қаржылық есеп принциптері жөніндегі білім жүйесін; - ХҚЕС-ке сәйкес құрастырылған қаржылық есепті оқи алуға; - оқытылатын пән бойынша дәлелдемелерді әзірлеу мен ұсынуға; - оқытылатын пәнге байланысты ақпараттарды жинау және талдауға; - ХҚЕС-ке байланысты ақпараттарды, идеялар мен мәселелердің шешу жолдарын ұсынуға

Қаржылық есеп 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеудің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдар тобының қаржылық есептілігін қалыптастуру үшін қажетті ақпараттарды жинақтау, тіркеу және өңдеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді зерттеу міндеттерінде курсты өту барысында іргелі тақырыптарды қарастырады, яғни қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын зерттеу, соның ішінде ақша қаражаттары мен дебиторлық берешек, қорлар, табыс салығы есебі, капитал мен резервтер, шоғырландырылған қаржылық есеп, валюта бағамдарының өзгеру әсерін өзінің құрамына кіріктіретін қысқа мерзімді активтер есебі қарастырады. Пәнді зерттеу нәтижесінде студент білуге тиіс: - қаржылық есептілікті талдау үшін қажетті бухгалтерлік қаржылық есеп принциптері жөніндегі білім жүйесін; - ХҚЕС-ке сәйкес құрастырылған қаржылық есепті оқи алуға; - оқытылатын пән бойынша дәлелдемелерді әзірлеу мен ұсынуға; - оқытылатын пәнге байланысты ақпараттарды жинау және талдауға; - ХҚЕС-ке байланысты ақпараттарды, идеялар мен мәселелердің шешу жолдарын ұсынуға

Қаржылық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Қаржылық талдау» курсы инвесторлар, кредиторлар, акционерлер, жеткізушілер, бизнес серіктестер, аудиторлар үшін аса маңызды қажет. Ұйымның басшылығын бақылау құралы болып табылады, дәлірек ұйымның қаржы директорына. Курсты меңгеру нәтижесінде студент білуі тиіс: - қаржылық талдаудың әртүрлі әдістерін пайдалана алуға; - ұйымның қаржылық жағдайын бағалауға және талдауға; - ХҚЕС негізінде қаржылық есептіліктің деректері бойынша ұйымның құралдарын басқара білуге.

Қаржылық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Қаржылық талдау» курсы инвесторлар, кредиторлар, акционерлер, жеткізушілер, бизнес серіктестер, аудиторлар үшін аса маңызды қажет. Ұйымның басшылығын бақылау құралы болып табылады, дәлірек ұйымның қаржы директорына. Курсты меңгеру нәтижесінде студент білуі тиіс: - қаржылық талдаудың әртүрлі әдістерін пайдалана алуға; - ұйымның қаржылық жағдайын бағалауға және талдауға; - ХҚЕС негізінде қаржылық есептіліктің деректері бойынша ұйымның құралдарын басқара білуге.

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетинг (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэкономика (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқу практикасы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Салық есебі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнді оқу мақсаты: бухгалтерлік есеп, талдау және аудиттің теориялық білімі,тәжірибелік қабілеттер мен ұйымдық дағды және салық есебіне кіріспе, салықтық базаны анықтау, салықтық декларацияны толтырудағы салық сомасын анықтау аясында болашақ мамандарды даярлау. Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: -ұйымдардағы салықтық есепті құрудағы салықтық заңнамаларды, -салықтық есеп талаптарына сай салық сомасын есептеуді; -салық бойынша салық декларациясын толтыруды; -салық есебі бойынша алынған білімді ұйымдағы салық есебін даярлау мен іс-шараларды ұйымдастыруды; -салық есебі мен бухгалтерлік есеп арасындағы айырмашылықты анықтай білу мен ол айырмашылықты есеп регистрі мен бухгалтерлік проводкалармен көрсетуді.

Салық есебі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнді оқу мақсаты: бухгалтерлік есеп, талдау және аудиттің теориялық білімі,тәжірибелік қабілеттер мен ұйымдық дағды және салық есебіне кіріспе, салықтық базаны анықтау, салықтық декларацияны толтырудағы салық сомасын анықтау аясында болашақ мамандарды даярлау. Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: -ұйымдардағы салықтық есепті құрудағы салықтық заңнамаларды, -салықтық есеп талаптарына сай салық сомасын есептеуді; -салық бойынша салық декларациясын толтыруды; -салық есебі бойынша алынған білімді ұйымдағы салық есебін даярлау мен іс-шараларды ұйымдастыруды; -салық есебі мен бухгалтерлік есеп арасындағы айырмашылықты анықтай білу мен ол айырмашылықты есеп регистрі мен бухгалтерлік проводкалармен көрсетуді.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тәжірибелік аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты кәсіпорынның нормативті-құқықтық базасы мен аудиторлық қызметті жүргізу; ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне аудиторлық тексеріс жүргізудің негіздерін оқып үйрену. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент кәсіпорынның нормативті-құқықтық базасы мен аудиторлық қызметті жүргізу; ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне аудиторлық тексеріс жүргізудің негіздерін білуі қажет. Аудиторлық тексеріс мақсатына сай аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын құрастыру, аудиторлық қорытынды жасауға қажетті мәліметтерді жинастырып өңдеу; бухгалтерлік ақпараттың сенімділігі мен жеделдігін арттыруға байланысты ұсыныстар жасау мақсатымен аудиторлық қорытынды құрастыра білуі қажет.

Тәжірибелік аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты кәсіпорынның нормативті-құқықтық базасы мен аудиторлық қызметті жүргізу; ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне аудиторлық тексеріс жүргізудің негіздерін оқып үйрену. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент кәсіпорынның нормативті-құқықтық базасы мен аудиторлық қызметті жүргізу; ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне аудиторлық тексеріс жүргізудің негіздерін білуі қажет. Аудиторлық тексеріс мақсатына сай аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын құрастыру, аудиторлық қорытынды жасауға қажетті мәліметтерді жинастырып өңдеу; бухгалтерлік ақпараттың сенімділігі мен жеделдігін арттыруға байланысты ұсыныстар жасау мақсатымен аудиторлық қорытынды құрастыра білуі қажет.

Тіршілік әрекетінің кауіпсіздігі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнмақсаты:-студенттердіөміртіршілігініңқауіпсіздігібойыншанегізінқалаушібіліміменқамтамасыздандыру, өндірістеөзбетіншежұмысістеубарысындақауіпсізеңбекжағдайынжәнеТЖкезіндеқорғанысқұралдарынұйымдастыру. -қауіпсіздікпенадамдықорғаубарысындатиімдімамандандырылғанәрекеттіңартылмасбөлігіекенінзаманауикөзқараспенжеткізу; -өзбасыныңқауіпсіздігіменбөгделердіңқауіпсіздігіжайлызерделіжәнежауапкершіліктіқарым-қатынастыұйымдастыру;- адамөмірсүретінортадазияндыфакторларынбіліптануменнегізгімамандыққабайланыстыбілімдіменгерудідағдыландыру;-зияндыфакторларданқорғануәдістерінанықтау, олардыңкөзінжою;-төтеншежағдайдаөзіңежәнеөзгегекөмеккөрсетеалу.Пәнніңміндеттері: негізгітехносфералықжәнетабиғиқауіп, олардыңқасиеттеріменсипаттамалары, қоршағанортаменадаморганизимінеқауіптіфакторлардыңәсеретусипаты, оларданқорғануәдістері; өміртіршілігініңқауіпсіздігіаймағындағызаңмененқұқықактілері, төтеншежағдайдақорғаныстехнологияларыменәдістері; тіршілікәрекетінқауіпсізжәнезиянсызжағдайменқамтамасыздандырумақсатындаболашақмамандардыңтеориялықбілімінменпрактикалықикемдігінжетілдіру, соныменқатарадамныңөмірсүруортасыныңтәуекелінесептеужәнеоныіскеасырубілімінжетілдіру. Білуікерек:- еңбектіқорғаусаласыныңнегізгізаңнамалықактілеріменнормативтері, еңбекшартынанықтауәдісіменөндірістікжарақаттанушылықжәнеөндірістікауруғашалдығусебебінанализдеу, өртменавариямәліметтері, қауіптіжәнезияндыөндірістікфакторлар, объектілердеоларменкүресужолдарыменәдістері; -тұрғындардыжәнеөндірісқызметкерлерінмүмкінболатынавариялар , катастрофалар, табиғитөтеншежағдайларжәнедеосытөтеншежағдайларменкүресубарысындақоршағанортадаолардықорғайалуүшінболжамдалғандұрысшешімқабылдау, осығанұқсасобъектілердібасқарубарысындажүйелендіружағдайынтұрақтандыру.Жасайбілуікерек: еңбекшартынтиімдендіруменбағалау, төтеншежағдайдаөндірістікжарақаттарменөндірістікауруларпайдаболусебептерінанықтау; қолданылатынқұрылғылармензаттардыңөрттікқауіпсіздігінанықтау, радиациялықжәнехимиялыққауіптерденқорғанысынанықтау, заманауиөлшеуменонықтауәдістерінқолданаотырыпқауіптіөндірістікфакторлардыанықтау, осындайфакторларданқорғанушараларынұйымдастыру. Дағдыларыболуыкерек:Қауіптіөндірістікфакторлардыбақылауменанықтаубарысындақұрылғыларды, оларғаарналғанаппаратуралардықолдану, өндірістегіеңбекшартынанықтаумақсатындақорғанысқұрылғыларынқолдану; Төтеншежағдайдаөзінежәнеөзгегекөмеккөрсету.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экология және тұрақты даму
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: экология мен тұрақты даму бойынша білім алушыларды кең профильдегі білікті мамандарды дайындау үшін жүйелі теориялық және практикалық білімдермен қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдалану. Мазмұны: Тірі организмдердің қоршаған ортамен өзараәрекеттесудің негізгі заңдылықтары; экожүйе мен биосфераның тұрақтылығы мен қызмет ету механизмдері; қазіргі экономикалық, саяси және әлеуметтік мәселелерді шешуде экологияның орны мен рөлі; қазіргі заманның жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, қалыптасу кезеңдері мен салдары. Пәнде ең маңызды орынды табиғат пен қоғамның тұрақты дамуы мен қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық серіктестік туралы мәселелер алады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: табиғи және анторпогендік экологиялық үдерістерді және оны реттеудің мүмкіндік жолдарын анықтай алу мен талдау жасай алу; биосфераның тұрақтылығын сақтау мен социумды катастрофиялық тығырықсыз дамыту мақсатында шаруашылықтың және адамдардың өмір сүруінің дәстүрлі түрлерін жоспарлы өзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты дамуында қазіргі тұжырымдамада және стратегияда шешім таба білу; Пайдалана білуі керек: тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзараәрекеттесу заңдылықтары туралы білімдерін тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте қолдана білу; Дағдылану керек: экологиялық үдерістерді талдау, нақты міндеттерді, табиғат пен қоғамның түрақты даму басымдылықтарын қоя білу дағдыларын меңгеру.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық талдау негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ұйымның шаруашылық қызметінің экономикалық талдауын өткізу үшін қажетті негізгі білімдер мен дағдыларға икемі болуы керек.Студент зерттеу нәтижесінде экономикалық талдаудың мәнін, қағидаттарын және әдістерін білуі керек. Санақ және бухгалтерлiк есептiң мәлiметтерiнің негiзінде ой тұжырымын және кепiлдемелердi өндiру, құрғақ цифрлар түрлендiре отырып «айғақ айтушылар» қалыптастыруға икемi болуы керек.

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Ақша ағымдарын талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты механизмдер мәнін, қаржы мен ақша ағымын талдау тенденциясының дамуын, ақша қаражаттар ағымының заманауи концепцияларын, валюталық операциялар мен талдау технологияларын түсіну үшін қажетті теориялық және тәжірибелік базалық білімді қалыптастыру. Алынған білім бір жағынан фирма капиталының нарықтық және нақты құнының өсу қарқынын, капитализация көлемін (компания құны) және акционерлік компания рентабельділігін (ұйым активтерін) бағалауға, ұйымның қаржылық стратегиясын қалыптастыру үшін ақша ағымының нарыққа әсер ету дәрежесі мен түскен ақша қаражаттарын талдаудың заманауи методикасын жүргізуге, тиімді және рационалды түрде ұйымда қаржылық менеджмен жасауға көмектеседі.

Аудиттің ақпараттық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудағы мақсат ақпараттық жүйелер аудиті мәселелерін шешу үрдісінде студенттердің жобалау мен ақпараттық жүйелерді, технологияларды қолдану бойынша білімдерін пайдалануға дайындау болып табылады. Пәнді оқу ақпараттық технологиялар облысында негізгі дайындық пен ақпараттық жүйе аудитінің арнаулы бағдарламалық өнімдері мен әдістерін зерттеуді үйлестіреді. Пән өз алдына мынадай міндеттерді қояды: студенттерге ақпараттық жүйе аудитін жоспарлау мен жүргізу қағидалары туралы жалпы мәлімет беру, ақпараттық жүйе аудитін жүргізу мақсаты мен міндеттерін ашу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуі қажет: - аудиттің ақпараттық жүйелерінің құрылымы мен жұмыс істеуінің теориялық негіздерін; - аудитте жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың болашағы бар бағыттарын; істей алуы қажет: - ақпараттық жүйе аудитін жүргізу мақсаты мен міндеттерін құрастыру; - ақпараттық жүйе аудитінің заманауи қолданбалы бағдарламаларын қолдану; - ақпараттық экономикалық жүйелердің дамуы мен ақпараттық жүйе аудитін жүргізгеннен кейінгі ұйым жұмысының болашағы туралы түсінік қалыптастыру.

Ауыл және орман шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мамандарды талап етілетін сапалы теориялық білім мен тәжірибелік дағдалары бойынша қамтамасыз ету, сәйкесінше жекелеген ауыл шаруашылығы кәсіпорнында бухгалтерлік есепті жүргізу, барлық қызығушылығы бар пайдаланушыларға бухгалтерлік есепті жүйелендіру және ұсыну, ауыл және орман шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің негізгі ерекшеліктерімен қаруландыру. Пәнді зерттеу нәтижесінде білуі тиіс: есептілікті құру ережелерін және жыл соңындағы есепті жабу реті мен методикасын; есеп саясатына қажетті ережелерді қалыптастырып, сәйкесінше ұйымның мүлік есебі, міндеттемелері, шығыс пен кіріс және ауыл және орман шаруашылығының қаржылық нәтижелерін жүйелеуді. Ауыл және орман шаруашылығында орын алған операцияларды құжат жүзінде әзірлей білуі тиіс.

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мамандарды талап етілетін сапалы теориялық білім мен тәжірибелік дағдалары бойынша қамтамасыз ету, сәйкесінше жекелеген ауыл шаруашылығы кәсіпорнында бухгалтерлік есепті жүргізу, барлық қызығушылығы бар пайдаланушыларға бухгалтерлік есепті жүйелендіру және ұсыну, ауыл және орман шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің негізгі ерекшеліктерімен қаруландыру. Пәнді зерттеу нәтижесінде білуі тиіс: есептілікті құру ережелерін және жыл соңындағы есепті жабу реті мен методикасын; есеп саясатына қажетті ережелерді қалыптастырып, сәйкесінше ұйымның мүлік есебі, міндеттемелері, шығыс пен кіріс және ауыл және орман шаруашылығының қаржылық нәтижелерін жүйелеуді. Ауыл және орман шаруашылығында орын алған операцияларды құжат жүзінде әзірлей білуі тиіс.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік-экономикалық статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – әлеуметтік нарықтың әртүрлі сегменттеріндегі статистикалық зерттеулердің методологиясы мен құрал-саймандары бойынша білімді қалыптастыру, қолданбалы ғылыми зерттеу саласындағы экономика және ақша айналысы мен несие бойынша базисті қалыптастыру. Әлеуметтік экономикалық статистика курсын меңгеру жаңа және бұрын белгілі болған фактілер, процесстер мен тенденцияларды анықтау мен пайымдау үшін методологиялық құрал-саймандарды қалыптастыру болып табылады. Пәнді зерттеу нәтижесінде маман міндетті: - статистиканы қолдану аясын және қажеттілігін, қаржылық бухгалтерлік есептен айырмашылығын түсінуге; - статистикалық бөлімдерде кездесетін терминологияларды және көрсеткіштердің мәнін түсінуге, оларды қолданып білуге. - техникалық көрсеткіштерін есептеуге, маңыздылығы мен жеткілікті, жеткіліксіздігін түсінуге;

Әлеуметтік-экономикалық статистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – әлеуметтік нарықтың әртүрлі сегменттеріндегі статистикалық зерттеулердің методологиясы мен құрал-саймандары бойынша білімді қалыптастыру, қолданбалы ғылыми зерттеу саласындағы экономика және ақша айналысы мен несие бойынша базисті қалыптастыру. Әлеуметтік экономикалық статистика курсын меңгеру жаңа және бұрын белгілі болған фактілер, процесстер мен тенденцияларды анықтау мен пайымдау үшін методологиялық құрал-саймандарды қалыптастыру болып табылады. Пәнді зерттеу нәтижесінде маман міндетті: - статистиканы қолдану аясын және қажеттілігін, қаржылық бухгалтерлік есептен айырмашылығын түсінуге; - статистикалық бөлімдерде кездесетін терминологияларды және көрсеткіштердің мәнін түсінуге, оларды қолданып білуге. - техникалық көрсеткіштерін есептеуге, маңыздылығы мен жеткілікті, жеткіліксіздігін түсінуге;

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Банктік менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Банктік менеджмент» пәнін оқытудың мақсаты коммерциялық банктердің қызметін басқару туралы, банктік операцияларды басқару туралы, қызметкерлерді басқару туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудан кейін студент міндетті: Заманауи жағдайларда банкті басқарудың теориялық негіздерін; банкте ішкі бақылауды ұйымдастыруды; банктік саясаттың ролін және оның құрауыштарының тиімді басқаруы туралы білуге міндетті. Банк қызметін талдау және жоспарлауға мүмкіндік беретін қаржылық көрсеткіштерді есептеу үшін тәжірибелік дағдыларды игеруі тиіс.

Банктік менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Банктік менеджмент» пәнін оқытудың мақсаты коммерциялық банктердің қызметін басқару туралы, банктік операцияларды басқару туралы, қызметкерлерді басқару туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудан кейін студент міндетті: Заманауи жағдайларда банкті басқарудың теориялық негіздерін; банкте ішкі бақылауды ұйымдастыруды; банктік саясаттың ролін және оның құрауыштарының тиімді басқаруы туралы білуге міндетті. Банк қызметін талдау және жоспарлауға мүмкіндік беретін қаржылық көрсеткіштерді есептеу үшін тәжірибелік дағдыларды игеруі тиіс.

Басқару есебі 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнес құнын талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән бакалавр мамандығы бар студенттерді ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметке дайындауға бағытталған. Соның ішінде: -әртүрлі көздерден ақпараттарды жинау, оны талдап бизнес құнын бағалауда қолдану; - нарықты талдау және макроэкономикалық, салалық және аймақтық факторларды ескере отырып бизнес құнына қатысты болжамдау; - ұйымның есептілігін талдау, сәйкесінше қорытынды жасау және соның негізінде бизнесті дамыту болжамдарын құру; - ұйымның активтерінің құнын табыстық, шығындық және салыстырмалы тәсілдер бойынша есептеу; - бақыланатын және бақыланбайтын акциялар пакетінің құнын есептеу;- компания құнын басқару; - тапсырыс беруші, бағалаушы, маман және бағалау қызметін қолданушы арасындағы қарым-қатынасты орнату. Білуі керек: мемлекеттің, аймақтың, ұйымның талдау теорияларының маңызы мен бәсекеге қабілеттілігін; қаржылық менеджменттің фундаменталды концепцияларын; қаржылық тұрақтылықтың, өтімділіктің, төлем қабілеттіліктің, нарықтық және іскерлік белсенділік, қызметтің тиімділігі мен рентабельділіктің негізгі көрсеткіштерін. Жасай алуы тиіс: бизнестің ішкі және сыртқы жағдайын талдау үшін экономикалық құралдарды пайдалану. Игере алуы қажет: өндірістік қызметті жүзеге асыруға керекті экономикалық және әлеуметтік бағалаудың әдістері мен тәсілдерін, дағдыларын; қаржылық жоспарлау мен болжамдаудың техникаларын.

Бизнесті талдау және бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – ұйымның құны туралы, оны сату-сатып алуға, жалға бергенде, кепіл, сақтандыру, жеке меншікке инвестициялағанда, негізгі қорларды қайта бағалағанда, жарғылық капиталда үлестерді бөлгенде және өткізгенде, ұйымдардың қосылуы немесе сіңірілуі кезінде, мұрагерлікке алу үшін акция шығарғанда, сот шешімін орындауды бағалау туралы білім беру. Пәнді оқытудағы міндет – ұйымды бағалауда қолданылатын қағидалар, тәсілдер, стандарттар туралы, бағалау жұмыс ұйымдастыру жұмыстары туралы студенттерге білім беру; - студенттерге бағалаудың негізгі әдістері (табыстық, шығындық, нарықтық) туралы білім беру; - бизнесті бағалауда болжамды және болжамнан кейінгі кезеңдерде табысты уақытша бағалау үшін керекті дағдалырды үйрету; - бақыланатын және бақыланбайтын акциялар пакетін бағалауға үйрету; - басқарушылық шешімдердің бизнес құнына әсерін анықтау, соның ішінде ұйымның қайта құрылымдануына әсерін анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде студент құн түрлері жайлы теориялық таным, бағалаудың мақсаты мен ақпараттық және құқықтық негізі туралы, жалпы бизнесті бағалауда қолданылатын әдістерді, бақыланатын және бақыланбайтын акциялар пакеті туралы білуі керек. Оқу процесінде студент активтердің жинақталуы әдісінің негізінде қызмет етіп тұрған бизнестің құнын анықтауға керекті, ақша ағымын дисконттауға қажетті, табыстарды капитализациялауға керекті, салыстырмалы сатуға керекті білімдер мен дағдыларды игеруі керек. Сонымен қатар, студент инвестициялау және қайта құрылымдау мақсатында бағалау әдістерін меңгеруі, ақша ағымын болжамдау дағдыларын, тиімділікті есептеу барысында уақыт факторын есепке алуы, инвестициялардың өміршеңдік кезеңін ескере алуы қажет.

Бизнесті ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты– студенттердің бойында кәсіпкерлікқызыметті ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы көзқарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, практикалық машыққа ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі.Курс міндеті:бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу; бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының ерекшеліктерін түсіну; өзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнестің ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну; Курсты зерттеу нәтижесінде: бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу; бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу; бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; ақпаратты жүйелеу және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық әдістерді қолдану; тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды негіздеу.

бухгалтерлік есеп жұйесіндегі ақпараттық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – бухгалтерлік есепте қолданылатын компьютерлік ақпараттар мен бухгалтерлік есеп және салық жүйесінде қолданылатын ақпараттық технологиялар жөнінде студенттердің білім алуы. Пәнді зерттеу нәтижесінде білуі тиіс: -1С: Предприятие 8.1 бағдарламасы пакетінің негізгі мүмкіндіктерін, құрамын және функцияларын, сонымен қатар 1С бағдарламасы пакетінің негізгі принциптері мен жұмыс әдістерін білуге; Жасай алуға тиіс: кәсіби қызметте қолданылатын бухгалтерлік есептің әртүрлі есеп аймақтарында алынған білімді пайдалануға; өзінің қажеттілігіне қарай бағдарламаны әзірлеуге; жаңа құжаттар мен типтік операцияларды құрастыруға; бухгалтерлік есептің типтік міндеттерін шешу жолында алынған білімді қолдана алуға.

бухгалтерлік есеп жұйесіндегі ақпараттық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – бухгалтерлік есепте қолданылатын компьютерлік ақпараттар мен бухгалтерлік есеп және салық жүйесінде қолданылатын ақпараттық технологиялар жөнінде студенттердің білім алуы. Пәнді зерттеу нәтижесінде білуі тиіс: -1С: Предприятие 8.1 бағдарламасы пакетінің негізгі мүмкіндіктерін, құрамын және функцияларын, сонымен қатар 1С бағдарламасы пакетінің негізгі принциптері мен жұмыс әдістерін білуге; Жасай алуға тиіс: кәсіби қызметте қолданылатын бухгалтерлік есептің әртүрлі есеп аймақтарында алынған білімді пайдалануға; өзінің қажеттілігіне қарай бағдарламаны әзірлеуге; жаңа құжаттар мен типтік операцияларды құрастыруға; бухгалтерлік есептің типтік міндеттерін шешу жолында алынған білімді қолдана алуға.

Бухгалтерлік есептегі ақпараттық жүйелер және бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты экономикалық құбылыстар туралы статистикалық ақпараттарды талдау және өңдеу, әдістерін анықтау мен зерттеу болып табылады. Экономикалық статистика мемлекеттің даму мүмкіндіктері мен деңгейінің маңызды сандық көрсеткіштерін қамтиды. Ол саяси өмірдің процесстеріне кіріктірілетін барлық тұлғалар мен мекемелер үшін қажетті ақпараттармен қамтамыз етеді және экономикалық саясаттағы мәселелерді шешуші фактор болып табылады. Курсты меңгеру үшін әлеуметтік экономикалық құбылыстар динамикасы арасындағы байланысты зерттеген жөн. Маңызды деректерді қамтамасыз ету үшін аса көлемді жұмыс болып мемлекеттік маңызы бар мәселерді орындау «ресми статистикаға» жүктеледі.

Бухгалтерлік есептегі ақпараттық жүйелер және бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты экономикалық құбылыстар туралы статистикалық ақпараттарды талдау және өңдеу, әдістерін анықтау мен зерттеу болып табылады. Экономикалық статистика мемлекеттің даму мүмкіндіктері мен деңгейінің маңызды сандық көрсеткіштерін қамтиды. Ол саяси өмірдің процесстеріне кіріктірілетін барлық тұлғалар мен мекемелер үшін қажетті ақпараттармен қамтамыз етеді және экономикалық саясаттағы мәселелерді шешуші фактор болып табылады. Курсты меңгеру үшін әлеуметтік экономикалық құбылыстар динамикасы арасындағы байланысты зерттеген жөн. Маңызды деректерді қамтамасыз ету үшін аса көлемді жұмыс болып мемлекеттік маңызы бар мәселерді орындау «ресми статистикаға» жүктеледі.

Бухгалтерлік есептегі смарт технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есептегі ХҚЕС
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есептілігін құрастыру әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бюджет және бюджеттік жүйе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бюджеттік аударымдар есебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есеп және аудиттегі ақпараттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Есептілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инвестициялық жобаны талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты студенттерге инвестициялық, инновациялық және өзге бизнес жобаларды талдау әдістерін үйрету болып табылады. Инвестициялық талдау бойынша студенттердің білімі инвесторлардың ұсыныстарын бағалау, сонымен қатар, бизнес-жоспарларды жасау мен инновациялық жобаларды қаржыландыруға тиімді өтініштерді құрастыруға қажет. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: - инвестициялық қызметтің теориялық негіздерін, инвестициялық жобалардың көрсеткіштерін, ақшаның уақытша құны теориясын, инвестициялар жіктемесін білуі қажет. - ақша ағындарын талдау, ақша ағындарын түзету, күрделі пайыздарды есептеу, сезгіштікті талдау, кейінгі инвестициялық талдау, инвестициялық факторлық талдау жүргізу білу. - NV, NPV, MNPV, NRR, IRR, MIRR, MIRR(бар), PI, DPI, өтелу мерзімі, ТС-өтелімділік, дюрацияны есептеу әдістерін; баламаларды салыстыруды білуі қажет.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Ислам қаржыларының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби деңгейдегі басқару есебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеудің мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдар тобының қаржылық есептілігін қалыптастуру үшін қажетті ақпараттарды жинақтау, тіркеу және өңдеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді зерттеу міндеттерінде курсты өту барысында іргелі тақырыптарды қарастырады, яғни қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын зерттеу, соның ішінде ақша қаражаттары мен дебиторлық берешек, қорлар, табыс салығы есебі, капитал мен резервтер, шоғырландырылған қаржылық есеп, валюта бағамдарының өзгеру әсерін өзінің құрамына кіріктіретін қысқа мерзімді активтер есебі қарастырады. Пәнді зерттеу нәтижесінде студент білуге тиіс: - қаржылық есептілікті талдау үшін қажетті бухгалтерлік қаржылық есеп принциптері жөніндегі білім жүйесін; - ХҚЕС-ке сәйкес құрастырылған қаржылық есепті оқи алуға; - оқытылатын пән бойынша дәлелдемелерді әзірлеу мен ұсынуға; - оқытылатын пәнге байланысты ақпараттарды жинау және талдауға; - ХҚЕС-ке байланысты ақпараттарды, идеялар мен мәселелердің шешу жолдарын ұсынуға

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Компанияның қаржылық жағдайы туралы есептіліқ
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қаржылық есептіліктің негізгі ұғымдар мен қағидаларын қарастыру; бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын зерттеу, балансында бизнес операциялардың әсері; табыс туралы есепте құрылымы мен мазмұны; қолма-қол ақша қозғалысы туралы есеп; Капиталдағы өзгерістер туралы есеп; Пәннің қаржы есептілігі талдау predpriyatiy.Osnovnaya міндеті - қаржы есептілігін дайындау рәсімдері мен әдістерімен студенттерді таныстыру; қаржы есептілігінің элементтері анықтау; қаржы есептілігін талдау әдістерін және әдістерімен таныстыру; компанияның қаржылық жағдайын жақсарту үшін жақсы басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үшін болашақ мамандарды үйрету. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті түрде: - Қазақстан Республикасының субъектілерінің қаржылық есептілігі құрамы мен мазмұны білемін; - қаржылық есептіліктің жүйелеу үшін деректерді жинау және өңдеу өз әдістерін; - әдістері және қаржылық есептілік талдау әдістері кәсіпорындарды пайдалануға қаржы otchetnosti- сатып дағдыларын тұсаукесер әдістерін үйрену .

Компанияның қаржылық жағдайы туралы есептіліқ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - қаржылық есептіліктің негізгі ұғымдар мен қағидаларын қарастыру; бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын зерттеу, балансында бизнес операциялардың әсері; табыс туралы есепте құрылымы мен мазмұны; қолма-қол ақша қозғалысы туралы есеп; Капиталдағы өзгерістер туралы есеп; Пәннің қаржы есептілігі талдау predpriyatiy.Osnovnaya міндеті - қаржы есептілігін дайындау рәсімдері мен әдістерімен студенттерді таныстыру; қаржы есептілігінің элементтері анықтау; қаржы есептілігін талдау әдістерін және әдістерімен таныстыру; компанияның қаржылық жағдайын жақсарту үшін жақсы басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үшін болашақ мамандарды үйрету. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті түрде: - Қазақстан Республикасының субъектілерінің қаржылық есептілігі құрамы мен мазмұны білемін; - қаржылық есептіліктің жүйелеу үшін деректерді жинау және өңдеу өз әдістерін; - әдістері және қаржылық есептілік талдау әдістері кәсіпорындарды пайдалануға қаржы otchetnosti- сатып дағдыларын тұсаукесер әдістерін үйрену .

Корпоративтік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - корпоративтік басқарудың механизмін, моделін және қағидаларын үйрету болып табылады. Басты назарды қазақстандық компаниялардағы корпоративтік басқарудың тәжірибелік сапасына баға беруге және қоғамдағы заманауи әлеуметтік мәселелерді корпоративтік басқару бойынша шешуге аудару қажет. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: корпоративтік басқарудың негізгі теорияларын; корпоративтік басқарудың экономикалық және қаржылық негізін; корпоративтік басқарудың негізгі түсінігін және категорияларын; корпоративтік басқаруды ұйымдастырудың құрылымдық жүйесін; Корпоративтік басқарудың негізгі тұжырымдамаларына және моделіне теоретикалық талдау жасау; корпоративтік басқаруды зерттеу рейтингісіне бағдарлама құру және оны методологиялық өңдеу; ұйымның құрылымын талдау және оңтайландыру құзіреттеріне ие болуы тиіс.

Корпоративтік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - корпоративтік басқарудың механизмін, моделін және қағидаларын үйрету болып табылады. Басты назарды қазақстандық компаниялардағы корпоративтік басқарудың тәжірибелік сапасына баға беруге және қоғамдағы заманауи әлеуметтік мәселелерді корпоративтік басқару бойынша шешуге аудару қажет. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: корпоративтік басқарудың негізгі теорияларын; корпоративтік басқарудың экономикалық және қаржылық негізін; корпоративтік басқарудың негізгі түсінігін және категорияларын; корпоративтік басқаруды ұйымдастырудың құрылымдық жүйесін; Корпоративтік басқарудың негізгі тұжырымдамаларына және моделіне теоретикалық талдау жасау; корпоративтік басқаруды зерттеу рейтингісіне бағдарлама құру және оны методологиялық өңдеу; ұйымның құрылымын талдау және оңтайландыру құзіреттеріне ие болуы тиіс.

Корпоративтік қаржы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстандық құқық (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы нарығы және делдалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қаржы нарығы және делдалдар

Қаржы-банктік статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - урстың мақсаты - қаржылық есептіліктің негізгі ұғымдар мен қағидаларын қарастыру; бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын зерттеу, балансында бизнес операциялардың әсері; табыс туралы есепте құрылымы мен мазмұны; қолма-қол ақша қозғалысы туралы есеп; Капиталдағы өзгерістер туралы есеп; Пәннің қаржы есептілігі талдау predpriyatiy.Osnovnaya міндеті - қаржы есептілігін дайындау рәсімдері мен әдістерімен студенттерді таныстыру; қаржы есептілігінің элементтері анықтау; қаржы есептілігін талдау әдістерін және әдістерімен таныстыру; компанияның қаржылық жағдайын жақсарту үшін жақсы басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үшін болашақ мамандарды үйрету. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті түрде: - Қазақстан Республикасының субъектілерінің қаржылық есептілігі құрамы мен мазмұны білемін; - қаржылық есептіліктің жүйелеу үшін деректерді жинау және өңдеу өз әдістерін; - әдістері және қаржылық есептілік талдау әдістері кәсіпорындарды пайдалануға қаржы otchetnosti- сатып дағдыларын тұсаукесер әдістерін үйрену .

Қаржылық бақылау және аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық бақылау және аудит
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық есеп 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері пәнді оқыту "Қаржылық есеп 2" жасалады және жоғары білікті мамандарды дайындау саласындағы бухгалтерлік есеп және аудит, жауап беретін өспелі талаптарына сәйкес, кәсіби білімі мен шеберлігіне: талдау және басқарушылық шешімдерді қабылдауға, ұйымдастыру, тиімді ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру және ұсыну қаржылық есептілікті ХҚЕС сәйкес. білу: - пайдалану туралы білімдер жүйесін принциптері бухгалтерлік және қаржылық есепке алу үшін қаржылық есептілікті талдау; - әрі қарай қаржылық есептілікті ХҚЕС-ке сәйкес; -әзірлеуге және ұсынуға дәлелдемесін оқылатын пән бойынша; -жинауды және интерпре-тировать қатысы бар ақпаратты пән зерттеу; -ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және оларды шешу саласындағы ХҚЕС.

Қаржылық есептілік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – қаржылық есептілік құрастырудың негізгі тұжырымдамалары мен қағидаларын қарастыру, бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, шаруашылық операциялардың бухгалтерлік балансқа әсерін зерттеу; пайда мен зиян туралы есептіліктің, ақша қаражаттары қозғалысы туралы есептіліктің, меншік капиталдағы өзгеріс туралы есептіліктердің құрылымы мен мазмұнын оқып үйрену. Курсты меңгеру нәтижесінде студент: - Қазақстан Республикасының кәсіпорындарының қаржылық есептілігінің құрылымы мен мазмұнын білуі қажет. - қаржылық есептілікті жүйелеуге қажетті мәліметтерді жинау мен өңдеу әдістерін қолдана білуі қажет. - қаржылық есептілікте ақпаратты ашып көрсету әдістерін білуі қажет. - кәсіпорынның қаржылық есептілігін талдау әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі қажет.

Қаржылық есептілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – қаржылық есептілік құрастырудың негізгі тұжырымдамалары мен қағидаларын қарастыру, бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, шаруашылық операциялардың бухгалтерлік балансқа әсерін зерттеу; пайда мен зиян туралы есептіліктің, ақша қаражаттары қозғалысы туралы есептіліктің, меншік капиталдағы өзгеріс туралы есептіліктердің құрылымы мен мазмұнын оқып үйрену. Курсты меңгеру нәтижесінде студент: - Қазақстан Республикасының кәсіпорындарының қаржылық есептілігінің құрылымы мен мазмұнын білуі қажет. - қаржылық есептілікті жүйелеуге қажетті мәліметтерді жинау мен өңдеу әдістерін қолдана білуі қажет. - қаржылық есептілікте ақпаратты ашып көрсету әдістерін білуі қажет. - кәсіпорынның қаржылық есептілігін талдау әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі қажет.

Қаржылық есептілікті талдау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Қаржылық есептілікті талдау» курсының мақсаты есептілікті құруда, диагностикалауда және болжамдауда қолданылатын бухгалтерлік есеп стандарттарының ұйымның қаржылық жағдайын бағалауда әсерін бағалауды дағдылану Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: - ХҚЕС қолданылатын негізгі қаржылық ақпаратты бағалаудың негізгі критерийлерін қолдана білуге; - қаржылық есептілікті талдаудың объектілерін білуге; - ХҚЕС қолданылатын бухгалтерлік ақпаратты бағалау критерийлерін бекіте білуге; - бухгалтерлік есепте қолданылған стандарттардың қаржы-шаруашылық қызметін бағалаудағы әсерін анықтауды; - ұйымның есеп саясатының негізгі элементтерін құрау және талдау; - ХҚЕС-те қолданылып туындайтын объективті айырмашылықтың ұйымның қаржылық жағдайын бағалаудағы болуы мүмкін қателіктердің алдын алу мен ескерту, ережелері мен процедуралары.

Қаржылық есептілікті талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Қаржылық есептілікті талдау» курсының мақсаты есептілікті құруда, диагностикалауда және болжамдауда қолданылатын бухгалтерлік есеп стандарттарының ұйымның қаржылық жағдайын бағалауда әсерін бағалауды дағдылану Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: - ХҚЕС қолданылатын негізгі қаржылық ақпаратты бағалаудың негізгі критерийлерін қолдана білуге; - қаржылық есептілікті талдаудың объектілерін білуге; - ХҚЕС қолданылатын бухгалтерлік ақпаратты бағалау критерийлерін бекіте білуге; - бухгалтерлік есепте қолданылған стандарттардың қаржы-шаруашылық қызметін бағалаудағы әсерін анықтауды; - ұйымның есеп саясатының негізгі элементтерін құрау және талдау; - ХҚЕС-те қолданылып туындайтын объективті айырмашылықтың ұйымның қаржылық жағдайын бағалаудағы болуы мүмкін қателіктердің алдын алу мен ескерту, ережелері мен процедуралары.

Қаржылық есептілікті талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХҚЕС пәннің мақсаты студенттерді халықаралық қаржылық есептілік стандартының мағынасымен, стандарттардың өңделуі мен өңдеуге әсер етуші факторлар тарихымен таныстыру; студенттерді ХҚЕС арнайы терминологиямен, құқықтар мен талаптамен таныстыру; ХҚЕС құрамы мен мазмұнын қарастыру. - «ХҚЕС және аудит» пәнін оқу барысында студент білуі тиіс: - бухгалтерлік есеп жүргізу тәртібіне сәйкес ХҚЕС талаптарын; - бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті құрудағы ХҰЕС талаптарын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік құрамын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру; - ХҚЕС бойынша бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің трансформациялық әдісін. Қолынан келуі керек: ҚХЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру.

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХҚЕС пәннің мақсаты студенттерді халықаралық қаржылық есептілік стандартының мағынасымен, стандарттардың өңделуі мен өңдеуге әсер етуші факторлар тарихымен таныстыру; студенттерді ХҚЕС арнайы терминологиямен, құқықтар мен талаптамен таныстыру; ХҚЕС құрамы мен мазмұнын қарастыру. - «ХҚЕС және аудит» пәнін оқу барысында студент білуі тиіс: - бухгалтерлік есеп жүргізу тәртібіне сәйкес ХҚЕС талаптарын; - бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті құрудағы ХҰЕС талаптарын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік құрамын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру; - ХҚЕС бойынша бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің трансформациялық әдісін. Қолынан келуі керек: ҚХЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру.

Қаржылық институттар қызметтерінің есебі мен талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде сыртқыэкономикалық субъектілер қызметінде, есеп әдісі бойынша студенттерде теориялық және практикалық икемділігін қалыптастыру. Пәннің міндеттері болып: сыртқыэкономикалық қызмет операциялардар есептілігін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды зерттеу, сыртқыэкономикалық қызмет субъектілерінің есептеу әдістемесінің өзіне тән ерекшеліктерінің мәнін ашу, сыртқыэкономикалық қызметтің түрлері мен формалары бойынша бухгалтерлік есеп әдістерінің ерекшеліктері бойынша есептік және салықтық саясатты қалыптастыру; тауарларды тауарлық топтар бойынша келісімшарттардың қиығында синтетикалық және аналитикалық есеп әдістерін ашу; сыртқыэкономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша микродеңгейде валюталық реттеу мен валюталық бақылауды ұйымдастыра білу. Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: - сыртқыэкономикалық қызеттік мақсаты мен міндеттерін; - Сыртқыэкономикалық қызмет сбъектілерінің есебінің ерекшеліктерін; - делдалдық ұйымдарда сыртқы экономикалық қызмет есебінің ерекшелігін; - сыртқы экономикалық қызметте экспорттық және импорттық операцияларда валюталық реттеу мен валюталық бақылауды; - сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің салықтық есепті жүзеге асырауда негізгі әдіс, тәсілдерін қолдана білу.

Қаржылық институттар қызметтерінің есебі мен талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде сыртқыэкономикалық субъектілер қызметінде, есеп әдісі бойынша студенттерде теориялық және практикалық икемділігін қалыптастыру. Пәннің міндеттері болып: сыртқыэкономикалық қызмет операциялардар есептілігін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды зерттеу, сыртқыэкономикалық қызмет субъектілерінің есептеу әдістемесінің өзіне тән ерекшеліктерінің мәнін ашу, сыртқыэкономикалық қызметтің түрлері мен формалары бойынша бухгалтерлік есеп әдістерінің ерекшеліктері бойынша есептік және салықтық саясатты қалыптастыру; тауарларды тауарлық топтар бойынша келісімшарттардың қиығында синтетикалық және аналитикалық есеп әдістерін ашу; сыртқыэкономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша микродеңгейде валюталық реттеу мен валюталық бақылауды ұйымдастыра білу. Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: - сыртқыэкономикалық қызеттік мақсаты мен міндеттерін; - Сыртқыэкономикалық қызмет сбъектілерінің есебінің ерекшеліктерін; - делдалдық ұйымдарда сыртқы экономикалық қызмет есебінің ерекшелігін; - сыртқы экономикалық қызметте экспорттық және импорттық операцияларда валюталық реттеу мен валюталық бақылауды; - сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің салықтық есепті жүзеге асырауда негізгі әдіс, тәсілдерін қолдана білу.

Қаржылық сектордағы аудит
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің міндеттері: нормативтік-құқықтық құжаттарды оқыту, аудиторлық қызметті реттейтін ҚР-да; мәнін ашу айрықша ерекшеліктерінің әдістемесі, есеп және аудит, қаржы секторындағы экономика . Оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі тиіс: нормативтік-заңнамалық базаны ұйымдастыру және жүргізу; аудиторлық қызметті ұйымдастыру негіздері аудиторлық тексеру қаржылық-шаруашылық қызмет. Жасай білу жалпы жоспар мен аудит бағдарламасын мақсаттарына сүйене отырып, аудиторлық тексеру жүзеге асыруға дербес деректерді жинауға және өңдеуге қажетті жасау үшін аудиторлық қорытынды жасауды; аудиторлық қорытынды әзірлеу мақсатында арттыру бойынша ұсыныстар дұрыстығын және жеделдігін бухгалтерлік ақпарат.

Қаржылық сектордағы аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің міндеттері: нормативтік-құқықтық құжаттарды оқыту, аудиторлық қызметті реттейтін ҚР-да; мәнін ашу айрықша ерекшеліктерінің әдістемесі, есеп және аудит, қаржы секторындағы экономика . Оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі тиіс: нормативтік-заңнамалық базаны ұйымдастыру және жүргізу; аудиторлық қызметті ұйымдастыру негіздері аудиторлық тексеру қаржылық-шаруашылық қызмет. Жасай білу жалпы жоспар мен аудит бағдарламасын мақсаттарына сүйене отырып, аудиторлық тексеру жүзеге асыруға дербес деректерді жинауға және өңдеуге қажетті жасау үшін аудиторлық қорытынды жасауды; аудиторлық қорытынды әзірлеу мақсатында арттыру бойынша ұсыныстар дұрыстығын және жеделдігін бухгалтерлік ақпарат.

Қаржылық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық ұйымдарындағы есеп және есептілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы-экономикалық статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - әр түрлі қаржы нарығының сегменттерінің статистикалық зерттеулер әдіснамасы мен құралдарын бойынша білім қалыптастыру қолданбалы қаржы саласында ғылыми-зерттеу, ақша айналымы және несие негізін қалыптастыру. қаржы-экономикалық статистика курсын меңгеру осы саладағы жаңа немесе бұрын белгілі фактілер, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының жай-күйін сипаттайтын процестер мен үрдістерге, кросс салыстыру анықтау және түсіну үшін әдістемелік құралдар қалыптастырудың негізі болып табылады. Пәннің маман соңында керек: - Қажеттігін және қаржы статистика ауқымын түсіну,) есепке алу қаржылық есеп оны қарсы; - Қалай пайдалану біледі, қаржы статистикасы жарияланымдар табылған терминологияны және көрсеткіштерді түсіну; - Олардың табиғаты, артықшылықтары мен кемшіліктері түсіну, есептеу техникасын бар;

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Құрылыс,көлік және коммуникациялардың бухгалтерлік есебі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құрылыс,көлік және коммуникациялардың бухгалтерлік есебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қызмет сферасындағы және СЭҚ бухгалтерлік есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты студенттерде сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінде есеп жүргізу әдістемесі бойынша теориялық және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пән міндеттері: сыртқы экономикалық қызмет операциялар есебін реттеуші нормативтік-құқықтық құжаттарды зерделеу; сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінде есеп әдістемесінің өзіндік ерекшеліктерінің мәнін ашу; сыртқы экономикалық қызмет келісімшарттарының түрі мен орындалу формаларына байланысты бухгалтерлік есеп әдістемесінің өзіндік ерекшеліктерін қолдана отырып, есептік және салықтық саясаттарын құрастыру; келісімшарттарға сәйкес тауарлар партиясы бойынша тауарлардың жинақтамалы және талдамалы есебі әдістемесін ашу; сыртқы экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша микродеңгейде валютті реттеу мен валютті бақылауды ұйымдастыра білу. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуі қажет: - сыртқы экономикалық қызмет есебі мақсаты мен міндетін қоюды; - сыртқы экономикалық қызмет субъектілері есебі ерекшеліктерін; - делдал кәсіпорындарда сыртқы экономикалық қызмет есебі ерекшеліктерін; - сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінде экспорттық және импорттық операцияларды валютті реттеу мен валютті бақылауды. - сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінде салық есебін жүргізудің негізгі әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі қажет.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемлекеттік аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты ҚР мемлекеттік аудит концепцияларын оқуда, мемлекеттік аудиттің тұтастығы мен жүйелілігінің сұрақтарын зерттеу, қаржзылық институттардық бақылау дәрежесін жетілдіру, яғни акционерлік қоғам мен ірі компаниялардың. Соған байланысты мемлекеттік аудитті оқу бюджеттік қаражатты жетілдірудің басты бағыттарының бірі болуы мүмкін. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: - мемлекеттік аудит жайлы айқын түсінік; - мемлекеттік аудиттің заңнамалық және методологиялық базасын оқып білу; - мемлекеттік аудит органдарының құзыретін айқын анықтау; - мемлекеттік органдардың жұмысының тиімділігін жоғарылату, бюджеттік қаражаттарды қолдану айқындылығы мен мемлекеттік активтерді басқару, сонымен қатар көлеңкелі экономикаға қарсы тұру.

Мемлекеттік аудит
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты ҚР мемлекеттік аудит концепцияларын оқуда, мемлекеттік аудиттің тұтастығы мен жүйелілігінің сұрақтарын зерттеу, қаржзылық институттардық бақылау дәрежесін жетілдіру, яғни акционерлік қоғам мен ірі компаниялардың. Соған байланысты мемлекеттік аудитті оқу бюджеттік қаражатты жетілдірудің басты бағыттарының бірі болуы мүмкін. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: - мемлекеттік аудит жайлы айқын түсінік; - мемлекеттік аудиттің заңнамалық және методологиялық базасын оқып білу; - мемлекеттік аудит органдарының құзыретін айқын анықтау; - мемлекеттік органдардың жұмысының тиімділігін жоғарылату, бюджеттік қаражаттарды қолдану айқындылығы мен мемлекеттік активтерді басқару, сонымен қатар көлеңкелі экономикаға қарсы тұру.

Мұнай газ саласындағы бухгалтерлік есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде мұнай секторындағы бухгалтерлік есеп қызметінде, есеп әдісі бойынша студенттерде теориялық және практикалық икемділігін қалыптастыру. Пәннің міндеттері болып: мұнай секторындағы бухгалтерлік есептілігін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды зерттеу, мұнай секторындағы бухгалтерлік есеп субъектілерінің есептеу әдістемесінің өзіне тән ерекшеліктерінің мәнін ашу, мұнай секторындағы бухгалтерлік есептің түрлері мен формалары бойынша бухгалтерлік есеп әдістерінің ерекшеліктері бойынша есептік және салықтық саясатты қалыптастыру; тауарларды тауарлық топтар бойынша келісімшарттардың қиығында синтетикалық және аналитикалық есеп әдістерін ашу; мұнай секторындағы бухгалтерлік есептің барлық түрлері бойынша микродеңгейде валюталық реттеу мен валюталық бақылауды ұйымдастыра білу. Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: - с мұнай секторындағы бухгалтерлік есептің мақсаты мен міндеттерін; - мұнай секторындағы бухгалтерлік есептің сбъектілерінің есебінің ерекшеліктерін; - делдалдық ұйымдарда мұнай секторындағы бухгалтерлік есебінің ерекшелігін; - мұнай секторындағы бухгалтерлік есепбінің экспорттық және импорттық операцияларда валюталық реттеу мен валюталық бақылауды; - мұнай секторындағы бухгалтерлік есептің субъектілерінің салықтық есепті жүзеге асырауда негізгі әдіс, тәсілдерін қолдана білу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сақтандыру: теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Сақтандыру. Теория және тәжірибе» курсы студенттерде сақтандыру жайла нақты әрі толық мағлұматты қалыптастыруға, оның қызметтері мен сақтандыру қызметінің теориясы, тәжірибесі жайлы түсінік қалыптастыруы тиіс. Сонымен қатар, экономикалық қоғам жүйесіндегі сақтандырудың рөлін түсіндіруі керек. Пәнді оқудағы мақсат студенттерге сақтандыруды жүйе ретінде, кездейсоқ оқиға кезінде толық және бөлшектеп жоғалтуларды қайтаруын қабылдауына көмектесу. Осы пәнді меңгеру студенттерге сақтандырудың негіздері мен ерекшеліктері туралы кешенді білім алуына септігін тигізеді. Жаңадан қалыптасқан экономикалық шарттарға сай сақтандыру қатынастары аумағына мемлекеттің араласуын талап етеді. Сондықтан, негізгі заңнамалық актілерге, президенттің жарлықтарына, теориялық материалдарға сүйене отырып сақтандыру саласында, сақтандыру қатынастарында, сақтандыру нарығында жаңа қадамдарды өңдеу керек.

Сақтандыру: теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Сақтандыру. Теория және тәжірибе» курсы студенттерде сақтандыру жайла нақты әрі толық мағлұматты қалыптастыруға, оның қызметтері мен сақтандыру қызметінің теориясы, тәжірибесі жайлы түсінік қалыптастыруы тиіс. Сонымен қатар, экономикалық қоғам жүйесіндегі сақтандырудың рөлін түсіндіруі керек. Пәнді оқудағы мақсат студенттерге сақтандыруды жүйе ретінде, кездейсоқ оқиға кезінде толық және бөлшектеп жоғалтуларды қайтаруын қабылдауына көмектесу. Осы пәнді меңгеру студенттерге сақтандырудың негіздері мен ерекшеліктері туралы кешенді білім алуына септігін тигізеді. Жаңадан қалыптасқан экономикалық шарттарға сай сақтандыру қатынастары аумағына мемлекеттің араласуын талап етеді. Сондықтан, негізгі заңнамалық актілерге, президенттің жарлықтарына, теориялық материалдарға сүйене отырып сақтандыру саласында, сақтандыру қатынастарында, сақтандыру нарығында жаңа қадамдарды өңдеу керек.

Салық есебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - студенттер білімі теориялық және әдіснамалық негізде қалыптасу, Қазақстан Республикасының салық жүйесі және практикалық дағдылардағы салық төлемдерің есептеу және есепке алу, сондай-ақ салық есептілік нысандарын жасау. Студент зерттеу нәтижесінде білу керек: -салық есебін теориялық және әдістемелік негіздерін білу; -есепке алуды реттейтін өз зерттеу ережелерді жасай білу керек; -бюджетке және бюджеттен тыс қорларға үлесті есептеп, салық сомасын есептей білу керек; -салықтарды есептеу үшін салық есептілік нысандарын білу және оларды толтыруға 4қабілетті болу; -Елімізге келіп жатқан және кәсіпорындар мен жеке тұлғалардың салық салу құқықтық қолдау бойынша қолданыстағы ақпараттық деректер базасын пайдалана алуы керек.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Стратегиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттердің стратегиялық менеджменттің негізгі концепцияларын және стратегиялық талдаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Ол дағдылар тәжірибелік жұмыста қолданылауы мүмкін. Оқу пәні – ұйым даму стратегияларын таңдау барысында қалыптасатын қарым-қатынастар және таңдалған стратегияны қолдану кезінде өзгеретін процесстер. Пәнді оқу процесінде студент білуі тиіс: - «Стратегиялық менеджмент» курсының теориялық аспектілерін; - фирманың ішкі жағдайын бағалау тәсілдерін меңгеруді; компанияның бәсекелестік жағдайын анықтауға керекті тәжірибелік дағдыларды қабылдау және орын алуы мүмкін келеңсіз өзгерістерді болжауды; - ұйымның бәсекелестік жағдайын жақсарту мен тұрақтандыруға байланысты шараларды өңдеуге керекті білімді алуы тиіс; - мақсатты құрылымдауға керекті дағдыларды меңгеру және белгіленген мақсатқа жету үшін стратегияны анықтай алуы керек.

Стратегиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттердің стратегиялық менеджменттің негізгі концепцияларын және стратегиялық талдаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Ол дағдылар тәжірибелік жұмыста қолданылауы мүмкін. Оқу пәні – ұйым даму стратегияларын таңдау барысында қалыптасатын қарым-қатынастар және таңдалған стратегияны қолдану кезінде өзгеретін процесстер. Пәнді оқу процесінде студент білуі тиіс: - «Стратегиялық менеджмент» курсының теориялық аспектілерін; - фирманың ішкі жағдайын бағалау тәсілдерін меңгеруді; компанияның бәсекелестік жағдайын анықтауға керекті тәжірибелік дағдыларды қабылдау және орын алуы мүмкін келеңсіз өзгерістерді болжауды; - ұйымның бәсекелестік жағдайын жақсарту мен тұрақтандыруға байланысты шараларды өңдеуге керекті білімді алуы тиіс; - мақсатты құрылымдауға керекті дағдыларды меңгеру және белгіленген мақсатқа жету үшін стратегияны анықтай алуы керек.

Сыртқы экономикалық қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – әлемдік шаруашылық пен халықаралық экономикалық қатынастардың даму заңдылықтарын үйрету; әлемдік, аймақтық және ұлттық шаруашылық байланыстар және олардың өзара байланысын үйрету. Бағдарлама студенттерге сыртқы экономикалық қызметтің теориялық негіздерін, қағидалары мен ерекшеліктерін түсінуге, оның маңызды механизмдері мен әдістерін меңгеруге, СЭҚ нақты формаларын түсінуге көмектеседі. Студенттер жекелеген мемлекеттердің бір ұйымдарға қызығушылық танытуының дәрежесінің себебін ұғынуы керек; Әлемдегі басқа мемлекеттермен экономикалық қатынасқа түсудің әдіс-тәсілдерінің формасын; сыртқы сауда қатынастарын екіжақты тиімді, әділ, тең құқықты әмбебап жүйесін құру үшін әртүрлі шараларды ұйымдастыру. Студент ҚР маңызды халықаралық экономикалық қатынастарының аспектілерін, мемлекеттің экономикалық даму приоритетін ескере отырып, білуі керек. Сонымен қатар, Қазақстанның халықаралық экономикалық және сауда жүйесіне интеграциялануының проблемалары мен перспективаларын білуі тиіс. Оқу материалдардың теориялық және тәжірибелік аспектілерін, алған білімдерін болашақ кәсіби қызметтеріне қолдана алу үшін меңгеруі керек.

Сыртқы экономикалық қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – әлемдік шаруашылық пен халықаралық экономикалық қатынастардың даму заңдылықтарын үйрету; әлемдік, аймақтық және ұлттық шаруашылық байланыстар және олардың өзара байланысын үйрету. Бағдарлама студенттерге сыртқы экономикалық қызметтің теориялық негіздерін, қағидалары мен ерекшеліктерін түсінуге, оның маңызды механизмдері мен әдістерін меңгеруге, СЭҚ нақты формаларын түсінуге көмектеседі. Студенттер жекелеген мемлекеттердің бір ұйымдарға қызығушылық танытуының дәрежесінің себебін ұғынуы керек; Әлемдегі басқа мемлекеттермен экономикалық қатынасқа түсудің әдіс-тәсілдерінің формасын; сыртқы сауда қатынастарын екіжақты тиімді, әділ, тең құқықты әмбебап жүйесін құру үшін әртүрлі шараларды ұйымдастыру. Студент ҚР маңызды халықаралық экономикалық қатынастарының аспектілерін, мемлекеттің экономикалық даму приоритетін ескере отырып, білуі керек. Сонымен қатар, Қазақстанның халықаралық экономикалық және сауда жүйесіне интеграциялануының проблемалары мен перспективаларын білуі тиіс. Оқу материалдардың теориялық және тәжірибелік аспектілерін, алған білімдерін болашақ кәсіби қызметтеріне қолдана алу үшін меңгеруі керек.

Сыртқы экономикалық қызмет есебі және талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

СЭҚ есеп, аудит және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде сыртқыэкономикалық субъектілер қызметінде, есеп әдісі бойынша студенттерде теориялық және практикалық икемділігін қалыптастыру. Пәннің міндеттері болып: сыртқыэкономикалық қызмет операциялардар есептілігін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды зерттеу, сыртқыэкономикалық қызмет субъектілерінің есептеу әдістемесінің өзіне тән ерекшеліктерінің мәнін ашу, сыртқыэкономикалық қызметтің түрлері мен формалары бойынша бухгалтерлік есеп әдістерінің ерекшеліктері бойынша есептік және салықтық саясатты қалыптастыру; тауарларды тауарлық топтар бойынша келісімшарттардың қиығында синтетикалық және аналитикалық есеп әдістерін ашу; сыртқыэкономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша микродеңгейде валюталық реттеу мен валюталық бақылауды ұйымдастыра білу. Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: - сыртқыэкономикалық қызеттік мақсаты мен міндеттерін; - Сыртқыэкономикалық қызмет сбъектілерінің есебінің ерекшеліктерін; - делдалдық ұйымдарда сыртқы экономикалық қызмет есебінің ерекшелігін; - сыртқы экономикалық қызметте экспорттық және импорттық операцияларда валюталық реттеу мен валюталық бақылауды; - сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің салықтық есепті жүзеге асырауда негізгі әдіс, тәсілдерін қолдана білу.

СЭҚ есеп,аудит және талдау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұйымның қызметін жедел бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың ішкі аудиті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

ХҚЕС қолданудың тәжірибелік аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде ХҚЕС ақпараттық базасы жөнінде нақты түсінік қалыптастыру,оның сипаттамалары, оны дайындау қағидаларын, есеп қағидалары мен есептілігін; ақпарат сапасына қойылатын халықаралық талаптар туралы түсініктеме алу. Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: - ХҚЕС-ке сай қаржылық есептілік қағидасы туралы түсінікті; - қаржылық есептілікті шоғырландыру әдістері; - есептілік трасформациясымен таныс болу, оның қағидалары мен негізгі кезеңдері мен трансформациялау әдістерін; Қолынан келуі керек: практикада алған теориялық білімді қолдануды, ХҚЕС сәйкес қаржылық (бухгалтерлік) есептілік көрсеткіштерін құру.

ХҚЕС қолданудың тәжірибелік аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде ХҚЕС ақпараттық базасы жөнінде нақты түсінік қалыптастыру,оның сипаттамалары, оны дайындау қағидаларын, есеп қағидалары мен есептілігін; ақпарат сапасына қойылатын халықаралық талаптар туралы түсініктеме алу. Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: - ХҚЕС-ке сай қаржылық есептілік қағидасы туралы түсінікті; - қаржылық есептілікті шоғырландыру әдістері; - есептілік трасформациясымен таныс болу, оның қағидалары мен негізгі кезеңдері мен трансформациялау әдістерін; Қолынан келуі керек: практикада алған теориялық білімді қолдануды, ХҚЕС сәйкес қаржылық (бухгалтерлік) есептілік көрсеткіштерін құру.

Ішкі аудит
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты кәсіпорынның нормативті-құқықтық базасы мен аудиторлық қызметті жүргізу; ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне аудиторлық тексеріс жүргізудің негіздерін оқып үйрену. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент кәсіпорынның нормативті-құқықтық базасы мен аудиторлық қызметті жүргізу; ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне аудиторлық тексеріс жүргізудің негіздерін білуі қажет. Аудиторлық тексеріс мақсатына сай аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын құрастыру, аудиторлық қорытынды жасауға қажетті мәліметтерді жинастырып өңдеу; бухгалтерлік ақпараттың сенімділігі мен жеделдігін арттыруға байланысты ұсыныстар жасау мақсатымен аудиторлық қорытынды құрастыра білуі қажет.

Ішкі аудит
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты кәсіпорынның нормативті-құқықтық базасы мен аудиторлық қызметті жүргізу; ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне аудиторлық тексеріс жүргізудің негіздерін оқып үйрену. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент кәсіпорынның нормативті-құқықтық базасы мен аудиторлық қызметті жүргізу; ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне аудиторлық тексеріс жүргізудің негіздерін білуі қажет. Аудиторлық тексеріс мақсатына сай аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын құрастыру, аудиторлық қорытынды жасауға қажетті мәліметтерді жинастырып өңдеу; бухгалтерлік ақпараттың сенімділігі мен жеделдігін арттыруға байланысты ұсыныстар жасау мақсатымен аудиторлық қорытынды құрастыра білуі қажет.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика салаларындағы бухгалтерлік есеп
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: болашақ мамандарға ауыл шаруашылығы мен құрылыс, сауда сияқты қызмет түріне байланысты шаруашылық операциялардың бухгалтерлік қаржылық есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білім беру мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Пән міндеттері: студенттерде ауыл шаруашылығы мен құрылыс, сауда қызметі ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру; жоғарыда аталған әр салаға қатысты шаруашылық операциялар есебі сұрақтарын меңгеру; өндіріспен салыстырғанда қарастырылатын салаларда бухгалтерлік есеп әдістемесінде ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау; есеп пен салық салу бойынша ерекше жағдайларда көпнұсқалы шешім қабылдауға үйрету; ерекше жағдайларды шешу негізінде кәсіби ойлауға машықтандыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуі қажет: - тауар қозғалысы, бөлшек және көтерме саудада тауарлық жоғалтулар есебі әдістемесін; - құрылыс жұмыстарының өзіндік құны мен тапсырыс берушілермен есеп туралы есептік мәліметтерді құрастыру тәртібін; - ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнының калькуляциясы объектілерін мен шығындары баптарын, сонымен қатар, шығарылған өнім бағасын; - қызмет өзгешеліктерін ескере отырып, әр сала бойынша қаржылық нәтижені құрастыру ерекшеліктерін; - ауыл шаруашылығы мен құрылыс, сауда ұйымдарының операцияларының салық салу тәртібін. істей алуы қажет: алынған білімін кәсіпорынның (шаруашылық субъектісі) есеп саясатын құрастыру мен негіздеуде қолдану; қалыпты және ерекше шаруашылық жағдайлар мысалында бағалау мен салық салу мәселелерін шешу; - қаржылық есептілік пен салық есептеулерінде кейін қолдану мақсатымен есептік ақпаратты құрастыру; - шаруашылық операциялар мен олардың бухгалтерлік есеп шоттарына көрініс табуы мәселелеріне көпнұсқалы тәсілдеме негіздеу.

Экономика салаларындағы бухгалтерлік есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: болашақ мамандарға ауыл шаруашылығы мен құрылыс, сауда сияқты қызмет түріне байланысты шаруашылық операциялардың бухгалтерлік қаржылық есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білім беру мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Пән міндеттері: студенттерде ауыл шаруашылығы мен құрылыс, сауда қызметі ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру; жоғарыда аталған әр салаға қатысты шаруашылық операциялар есебі сұрақтарын меңгеру; өндіріспен салыстырғанда қарастырылатын салаларда бухгалтерлік есеп әдістемесінде ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау; есеп пен салық салу бойынша ерекше жағдайларда көпнұсқалы шешім қабылдауға үйрету; ерекше жағдайларды шешу негізінде кәсіби ойлауға машықтандыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуі қажет: - тауар қозғалысы, бөлшек және көтерме саудада тауарлық жоғалтулар есебі әдістемесін; - құрылыс жұмыстарының өзіндік құны мен тапсырыс берушілермен есеп туралы есептік мәліметтерді құрастыру тәртібін; - ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнының калькуляциясы объектілерін мен шығындары баптарын, сонымен қатар, шығарылған өнім бағасын; - қызмет өзгешеліктерін ескере отырып, әр сала бойынша қаржылық нәтижені құрастыру ерекшеліктерін; - ауыл шаруашылығы мен құрылыс, сауда ұйымдарының операцияларының салық салу тәртібін. істей алуы қажет: алынған білімін кәсіпорынның (шаруашылық субъектісі) есеп саясатын құрастыру мен негіздеуде қолдану; қалыпты және ерекше шаруашылық жағдайлар мысалында бағалау мен салық салу мәселелерін шешу; - қаржылық есептілік пен салық есептеулерінде кейін қолдану мақсатымен есептік ақпаратты құрастыру; - шаруашылық операциялар мен олардың бухгалтерлік есеп шоттарына көрініс табуы мәселелеріне көпнұсқалы тәсілдеме негіздеу.

Экономика салаларындағы және СЭҚ бухгалтерлік есеп
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикадағы статистикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық статистика және ҰШЖ
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты экономикалық құбылыстар туралы статистикалық ақпараттарды талдау және өңдеу, әдістерін анықтау мен зерттеу болып табылады. Экономикалық статистика мемлекеттің даму мүмкіндіктері мен деңгейінің маңызды сандық көрсеткіштерін қамтиды. Ол саяси өмірдің процесстеріне кіріктірілетін барлық тұлғалар мен мекемелер үшін қажетті ақпараттармен қамтамыз етеді және экономикалық саясаттағы мәселелерді шешуші фактор болып табылады. Курсты меңгеру үшін әлеуметтік экономикалық құбылыстар динамикасы арасындағы байланысты зерттеген жөн. Маңызды деректерді қамтамасыз ету үшін аса көлемді жұмыс болып мемлекеттік маңызы бар мәселерді орындау «ресми статистикаға» жүктеледі.

Экономикалық статистика және ҰШЖ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты экономикалық құбылыстар туралы статистикалық ақпараттарды талдау және өңдеу, әдістерін анықтау мен зерттеу болып табылады. Экономикалық статистика мемлекеттің даму мүмкіндіктері мен деңгейінің маңызды сандық көрсеткіштерін қамтиды. Ол саяси өмірдің процесстеріне кіріктірілетін барлық тұлғалар мен мекемелер үшін қажетті ақпараттармен қамтамыз етеді және экономикалық саясаттағы мәселелерді шешуші фактор болып табылады. Курсты меңгеру үшін әлеуметтік экономикалық құбылыстар динамикасы арасындағы байланысты зерттеген жөн. Маңызды деректерді қамтамасыз ету үшін аса көлемді жұмыс болып мемлекеттік маңызы бар мәселерді орындау «ресми статистикаға» жүктеледі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген