Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Мемлекеттік және жергілікті басқару

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - экономика және бизнес бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының
білім беру бағдарламасы

Халықаралық аккредитация: бар.
Бағдарлама 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару.
Оқыту деңгейі: бакалавриат.
Емтихан: ҰБТ, бейінді пән – география.
Оқыту нысаны: күндізгі, сырттай.
Оқу мерзімі: 4 жыл.
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша бакалавр келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
- мемлекеттік басқару және қорғаныс;
- орталық, аймақтық және жергілікті басқару органдарының атқарушы және заң шығарушы қызметі;
- фискалдық қызметті басқару және бақылау;
- бюджеттің орындалуы және мемлекеттік қорлар мен мемлекеттік қарызды басқару;
- ауылдық және поселкелік басқару органдарының қызметі;
- кеден қызметі;
-статистика және әлеуметтану саласындағы қызмет;
-медициналық қызмет көрсету, білім беру, мәдени қызмет көрсету және әлеуметтік қамтамасыз етуді қоспағанда, өзге де әлеуметтік қызметтер;
- жалпы қоғамға мемлекеттік қызмет көрсету;
- ұлттық компаниялардағы қызмет;
-ұлттық кәсіпорындардағы қызмет.
Профильді пәндер:
- менеджмент;
- макроэкономика;
- мемлекеттік басқару теориясы;
- экономиканы мемлекеттік реттеу;
- мемлекеттік қызметті ұйымдастыру;
- аймақтық экономика және басқару.
Білім алу артықшылықтары:
-Қазақстан Республикасының танымал ғалымдарының бірегей авторлық курстары;
-мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы жұмыс берушілердің практикалық курстары;
-мемлекеттік биліктің орталық және аймақтық органдарында жұмыс істеу мүмкіндігі.
Халықаралық байланыстар: мамандық студенттерінің шетелдік серіктес жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндіктері бар, мысалы, Сорбонна қаласы (Франция) және т.б.
Практикадан өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында, ұлттық компанияларды, мемлекеттік кәсіпорындарда, қоғамдық ұйымдарда, әлеуметтік қызмет көрсету органдарында және т.б

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Мамандық шифры
5B051000
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
125
ОРЫС
123

пәндер

Aудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Аймақтық экономика және басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу курсының басты мақсаты - студенттерде келесідей теориялық-тәжірибелік білімдерін қалыптастыру: Қазақстанның даму жағдайы мен ерекшеліктері, оның аумақтық заңдылықтары мен аймақтар бойынша өндірістік күштерінің орналасуын қарастыру болып табылады. Осы оқу курсын оқыған студенттер келесілерді білуі міндетті: негізгі экономикалық-аумақтық терминдер мен кілтті түсініктерді; Қазақстанның салалық құрамдарының экономикасы мен біртекті жабдықтары; табиғи ресурстар мен еңбек ресурстарының маңызы мен құрамы, құрылымы, өндіріс күштерінің ауысу факторларын білуі тиіс. Шаруашылық сала құрылымын талдау; экономикалық-аумақтық терминдерін орнықты, дұрыс қолдану; аумақтың заманауи жағдайын сипаттау және аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының келешек жағдайын сипаттау дағдысын иеленуі тиіс.

Аймақтық экономика және басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу курсының басты мақсаты - студенттерде келесідей теориялық-тәжірибелік білімдерін қалыптастыру: Қазақстанның даму жағдайы мен ерекшеліктері, оның аумақтық заңдылықтары мен аймақтар бойынша өндірістік күштерінің орналасуын қарастыру болып табылады. Осы оқу курсын оқыған студенттер келесілерді білуі міндетті: негізгі экономикалық-аумақтық терминдер мен кілтті түсініктерді; Қазақстанның салалық құрамдарының экономикасы мен біртекті жабдықтары; табиғи ресурстар мен еңбек ресурстарының маңызы мен құрамы, құрылымы, өндіріс күштерінің ауысу факторларын білуі тиіс. Шаруашылық сала құрылымын талдау; экономикалық-аумақтық терминдерін орнықты, дұрыс қолдану; аумақтың заманауи жағдайын сипаттау және аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының келешек жағдайын сипаттау дағдысын иеленуі тиіс.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Әкімшілік менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Баға белгілеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарудағы риторика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты - шешендік өнерді коммуникативтік пән ретінде түсінік қалыптастыру. Нәтижелі коммуникативтік әрекет немесе өзара әрекет біліктілігін игеру; Міндеті- шешендік өнердің ерекшеліктері, құқығы және ережелері туралы түсінік қалыптастыру; қарым – қатынастағы вербалды және вербалды емес қор құралдарын пайдалануды уйрету, жалпы гуманитарлық мәдениет деңгейін көтеруге мұқтаждық жасау. Пәнді игеру нәтижесінде студент: шешендік өнердің негізгі мән – мағынасын және ғылыми әдіснамасын білуі тиіс; Қарым – қатынаста вербалды және вербалды емес құралдарды қолдана білу; сөйлеу тәжірибесінде негізгі тақырып таңдау әдістерін қолдана білу, мәліметті жүйелеуге және жинақтауға; өзін көрсете білуге үйренуі тиіс.

Басқарудағы риторика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты - шешендік өнерді коммуникативтік пән ретінде түсінік қалыптастыру. Нәтижелі коммуникативтік әрекет немесе өзара әрекет біліктілігін игеру; Міндеті- шешендік өнердің ерекшеліктері, құқығы және ережелері туралы түсінік қалыптастыру; қарым – қатынастағы вербалды және вербалды емес қор құралдарын пайдалануды уйрету, жалпы гуманитарлық мәдениет деңгейін көтеруге мұқтаждық жасау. Пәнді игеру нәтижесінде студент: шешендік өнердің негізгі мән – мағынасын және ғылыми әдіснамасын білуі тиіс; Қарым – қатынаста вербалды және вербалды емес құралдарды қолдана білу; сөйлеу тәжірибесінде негізгі тақырып таңдау әдістерін қолдана білу, мәліметті жүйелеуге және жинақтауға; өзін көрсете білуге үйренуі тиіс.

Басқарудағы риторика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты - шешендік өнерді коммуникативтік пән ретінде түсінік қалыптастыру. Нәтижелі коммуникативтік әрекет немесе өзара әрекет біліктілігін игеру; Міндеті- шешендік өнердің ерекшеліктері, құқығы және ережелері туралы түсінік қалыптастыру; қарым – қатынастағы вербалды және вербалды емес қор құралдарын пайдалануды уйрету, жалпы гуманитарлық мәдениет деңгейін көтеруге мұқтаждық жасау. Пәнді игеру нәтижесінде студент: шешендік өнердің негізгі мән – мағынасын және ғылыми әдіснамасын білуі тиіс; Қарым – қатынаста вербалды және вербалды емес құралдарды қолдана білу; сөйлеу тәжірибесінде негізгі тақырып таңдау әдістерін қолдана білу, мәліметті жүйелеуге және жинақтауға; өзін көрсете білуге үйренуі тиіс.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есеп және аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есеп және аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Корпоративтік басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-студенттерде корпоративтік басқарудың Қазақстанда және шет елдердегі әдістерін, қызметтерін, стратегиялары мен мақсаттарын қалыптастыру. Міндеттері: -акционерлік қоғамдарды басқаруда теориялық және тәжірибелік негіздерді меңгеру; -әлемдік тәжірибедегі белгілі корпоративтік басқарудың негізгі үлгілерін меңгеру. Курстың қысқаша мазмұны: компания менеджерлері мен олардың иелері арасындағы негізгі теориялық және әдістемелік жүйелерді талдау және бағалау. Курсты меңгеру барысында студент білу керек: ұйымдастырушылық құрылым түрлерін; ҚР корпоративтік басқару негізіндегі заңнамаларын. Білу керек: корпоративтік басқару саласында негізгі білімін пайдалану. Дағдылар: корпоративтік бизнес стратегиясы аясында басқарушылық шешімдер қабылдау.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқып білудің мақсаты студенттердің теориялық білімін және әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету ортасындағы басқару қызметінің практикалық дағдысын, ұлттық экономикалық қауіпсіздік жағдайына кері әсер ететін, себептері мен шарттарын жоюдың әдістерін қалыптастыру болып табылады. Әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздік жүйесінің құрылымын; елдің әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне төнген қатер нәтижесін және бағалау тәсілдерін; әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне төнген қатердің іске асуынан пайда болған залалын бағалау тәсілдерін білуі тиіс. Әлеуметтік экономикалық қауіпсіздікті теңдестіру және қорытындылау; экономикалық қауіпсіздіктен төнген қатердің іске асырудағы залалын бағалау; шекті индикатор жүйесінің көмегімен әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздікті бақылау деңгейін жүзеге асыру дағдысына ие болуы тиіс. Курсты оқып білудің мақсаты студенттердің теориялық білімін және әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету ортасындағы басқару қызметінің практикалық дағдысын, ұлттық экономикалық қауіпсіздік жағдайына кері әсер ететін, себептері мен шарттарын жоюдың әдістерін қалыптастыру болып табылады.Әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздік жүйесінің құрылымын; елдің әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне төнген қатер нәтижесін және бағалау тәсілдерін; әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне төнген қатердің іске асуынан пайда болған залалын бағалау тәсілдерін білуі тиіс. Әлеуметтік экономикалық қауіпсіздікті теңдестіру және қорытындылау; экономикалық қауіпсіздіктен төнген қатердің іске асырудағы залалын бағалау; шекті индикатор жүйесінің көмегімен әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздікті бақылау деңгейін жүзеге асыру дағдысына ие болуы тиіс

ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқып білудің мақсаты студенттердің теориялық білімін және әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету ортасындағы басқару қызметінің практикалық дағдысын, ұлттық экономикалық қауіпсіздік жағдайына кері әсер ететін, себептері мен шарттарын жоюдың әдістерін қалыптастыру болып табылады. Әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздік жүйесінің құрылымын; елдің әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне төнген қатер нәтижесін және бағалау тәсілдерін; әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне төнген қатердің іске асуынан пайда болған залалын бағалау тәсілдерін білуі тиіс. Әлеуметтік экономикалық қауіпсіздікті теңдестіру және қорытындылау; экономикалық қауіпсіздіктен төнген қатердің іске асырудағы залалын бағалау; шекті индикатор жүйесінің көмегімен әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздікті бақылау деңгейін жүзеге асыру дағдысына ие болуы тиіс. Курсты оқып білудің мақсаты студенттердің теориялық білімін және әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету ортасындағы басқару қызметінің практикалық дағдысын, ұлттық экономикалық қауіпсіздік жағдайына кері әсер ететін, себептері мен шарттарын жоюдың әдістерін қалыптастыру болып табылады.Әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздік жүйесінің құрылымын; елдің әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне төнген қатер нәтижесін және бағалау тәсілдерін; әлеуметтік экономикалық қауіпсіздігіне төнген қатердің іске асуынан пайда болған залалын бағалау тәсілдерін білуі тиіс. Әлеуметтік экономикалық қауіпсіздікті теңдестіру және қорытындылау; экономикалық қауіпсіздіктен төнген қатердің іске асырудағы залалын бағалау; шекті индикатор жүйесінің көмегімен әлеуметтік және экономикалық қауіпсіздікті бақылау деңгейін жүзеге асыру дағдысына ие болуы тиіс

ҚР жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ҚР жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 3 кредит/ 5ECTS Пререквизиттер: MBT1416 Мемлекеттік басқару теориясы 2+1+0 Курстың басты мақсаты – студенттердің ҚР –дағыжергілікті басқару мен өзін өзі басқару туралы білім жүйесін игеруі,студенттердің тарих және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару теориясынан алған білімдері негізінде жергілікті өзін-өзі басқару органдары қызметінің қағидаларын түсіну, оның құрылымы мен функциясын қалыптастыру, шешім қабылдау дағдылары мен жұмыс амалдарын басты формада білімін қалыптастыру. Студенттер оқып білу тәртібі нәтижесі кезінде міндетті: халық билігі теориясының, тура демократия институтының, өзін өзі басқарудың басты түсінігін; заманауи муниципалдық басқарудың және оларды шешу амалдарының басты мәселелерін білуі тиіс. Жергілікті билік органдары мен басқарудағы шешім қабылдау және дайындауға; өзінің қоғамдық демократиялық, кәсіби немесе ғылыми жайғасым дәлелдемелері үшін алған білімін пайлана білуге міндетті.

ҚР жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ҚР жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару 3 кредит/ 5ECTS Пререквизиттер: MBT1416 Мемлекеттік басқару теориясы 2+1+0 Курстың басты мақсаты – студенттердің ҚР –дағыжергілікті басқару мен өзін өзі басқару туралы білім жүйесін игеруі,студенттердің тарих және жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару теориясынан алған білімдері негізінде жергілікті өзін-өзі басқару органдары қызметінің қағидаларын түсіну, оның құрылымы мен функциясын қалыптастыру, шешім қабылдау дағдылары мен жұмыс амалдарын басты формада білімін қалыптастыру. Студенттер оқып білу тәртібі нәтижесі кезінде міндетті: халық билігі теориясының, тура демократия институтының, өзін өзі басқарудың басты түсінігін; заманауи муниципалдық басқарудың және оларды шешу амалдарының басты мәселелерін білуі тиіс. Жергілікті билік органдары мен басқарудағы шешім қабылдау және дайындауға; өзінің қоғамдық демократиялық, кәсіби немесе ғылыми жайғасым дәлелдемелері үшін алған білімін пайлана білуге міндетті.

ҚР мемлекеттік-инновациялық саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР монополияға қарсы реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: негізгі кәсіптік құзырет қалыптастыру үшін студенттерге мемлекеттік монополияға қарсы экономиканы реттеу саласындағы негізгі білімді беру. Пән міндеттері: қазіргі кездегі монополияға қарсы заң шығару ерекшеліктері мен эволюциясын қарастыру, тауар нарығындағы бәсекеге қабілетті орта жай күйін талдау әдіснамасын игеру, Қазақстандағы монополияға қарсы құқық бұзушылықтарға талдау жасау. Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: Қазақстандағы және шетелдегі монополияға қарсы экономиканы реттеу негізін, монополияға қарсы реттеу саласындағы құқықтың жай күйін білуі тиіс. Қаржы қызметіндегі және тауар нарығындағы бәсекеге қабілетті ортаның жай күйіне баға беру және талдау жасай алуы тиіс. Қазақстандағы монополияға қарсы құқық бұзушылықтарды табу және талдау жасауы тиіс. Шаруашылық жүргізу субьектілерінің тиімді жұмыс істеуіне бағытталған бәсекелестік қарым – қатынас шешімдерін қабылдау үшін қолданыстағы нормативтік – құқықтық базаны пайдалана білуі тиіс.

ҚР монополияға қарсы реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: негізгі кәсіптік құзырет қалыптастыру үшін студенттерге мемлекеттік монополияға қарсы экономиканы реттеу саласындағы негізгі білімді беру. Пән міндеттері: қазіргі кездегі монополияға қарсы заң шығару ерекшеліктері мен эволюциясын қарастыру, тауар нарығындағы бәсекеге қабілетті орта жай күйін талдау әдіснамасын игеру, Қазақстандағы монополияға қарсы құқық бұзушылықтарға талдау жасау. Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: Қазақстандағы және шетелдегі монополияға қарсы экономиканы реттеу негізін, монополияға қарсы реттеу саласындағы құқықтың жай күйін білуі тиіс. Қаржы қызметіндегі және тауар нарығындағы бәсекеге қабілетті ортаның жай күйіне баға беру және талдау жасай алуы тиіс. Қазақстандағы монополияға қарсы құқық бұзушылықтарды табу және талдау жасауы тиіс. Шаруашылық жүргізу субьектілерінің тиімді жұмыс істеуіне бағытталған бәсекелестік қарым – қатынас шешімдерін қабылдау үшін қолданыстағы нормативтік – құқықтық базаны пайдалана білуі тиіс.

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Логистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемелкеттік қызмет органдардағы кадрлық қызмет
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Мемлекеттік басқару теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекеттік басқару теориясы – мемлекеттік басқаруды саяси және әкімшілік іскерліктің ерекше саласы ретінде зерделейтін оқу курсы және ғылым саласы болып табылады. Оқу курсының мақсаты болып: болашақ маман үшін заманауи саяси ғылымның теориялық-методологиялық мәселелерімен танысуды қамтамасыз ету, олардың мемлекеттік басқарудағы тұжырымдамасын көрсету табылады. Осы оқу курсын оқыған студенттер келесілерді білуі міндетті : мемлекеттік басқарудың соңғы-жаңаша теорияларын, саяси саланың түрлерінің өзара шарттастығы ретінде көрсетуді; мемлекеттік басқаруға жаңаша теориялық амалдар қолдануды; мемлекеттік басқарудың маңызды тиімділік көрсеткіштерін көрсетуді. Алынған білім негізін басқару тапсырмаларын тиімді орындауда кезінде қолдану; мемлекеттік басқарудың мәнін - саяси сала мен әкімшілік іскерліктің байланыс саласы ретінде қарастыра алуы тиіс .

Мемлекеттік басқару теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекеттік басқару теориясы – мемлекеттік басқаруды саяси және әкімшілік іскерліктің ерекше саласы ретінде зерделейтін оқу курсы және ғылым саласы болып табылады. Оқу курсының мақсаты болып: болашақ маман үшін заманауи саяси ғылымның теориялық-методологиялық мәселелерімен танысуды қамтамасыз ету, олардың мемлекеттік басқарудағы тұжырымдамасын көрсету табылады. Осы оқу курсын оқыған студенттер келесілерді білуі міндетті : мемлекеттік басқарудың соңғы-жаңаша теорияларын, саяси саланың түрлерінің өзара шарттастығы ретінде көрсетуді; мемлекеттік басқаруға жаңаша теориялық амалдар қолдануды; мемлекеттік басқарудың маңызды тиімділік көрсеткіштерін көрсетуді. Алынған білім негізін басқару тапсырмаларын тиімді орындауда кезінде қолдану; мемлекеттік басқарудың мәнін - саяси сала мен әкімшілік іскерліктің байланыс саласы ретінде қарастыра алуы тиіс .

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу пәнінің негізгі мақсаты - мемлекеттік қызметті ұйымдастыру қағидасының саласы бойынша біртұтас білім жүйесін игеру, ҚР-ның мемлекеттік қызмет туралы негізгі заң шығару ережелерін айқындау. Курс міндеттері: мемлекеттік қызметтің табиғи ерекшеліктерін көпшілік – құқықтық институт ретінде түсінік қалыптастыру, мемлекеттік қызмет саласындағы негізгі теориялық тұжырымдамалар мен идеялар жайлы білім беру; мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделі мен шетелдік үйлесімділікке салыстырмалы талдау жасау; сонымен қатар, ҚР-ның мемлекеттік қызмет институтының жетілдіруі үшін шетелдік тәжірибенің негізгі бағыттарының енгізілуін анықтау. Мемлекеттік қызметтің мәнін білуге және оның қызметі мен ұйымдастырылуы, мемлекеттік қызметтің кадрлық саясатының қағидаттарын, оның өзекті мәселелерін және шешу жолдарын; негізгі құқықтары мен міндеттерін; сонымен қатар мемлекеттік қызметшінің құқықтық жауапкершілік түрлерін білуі тиіс. Мемлекеттік қызмет шешімдерін қабылдау кезінде өзінің дағдылары мен біліктілігін қолдана білу: мемлекеттік қызметті басқару, не мемлекеттік қызмет мәселелерін шешу барысында өзінің көзқарасын сауатты әрі нақты дәлелдей білу керек, түрлі құқықтық әрекеттерді ҚР-ның қолданыстағы конституциялық заңнамасымен сәйкес жүзеге асыруы тиіс.

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу пәнінің негізгі мақсаты - мемлекеттік қызметті ұйымдастыру қағидасының саласы бойынша біртұтас білім жүйесін игеру, ҚР-ның мемлекеттік қызмет туралы негізгі заң шығару ережелерін айқындау. Курс міндеттері: мемлекеттік қызметтің табиғи ерекшеліктерін көпшілік – құқықтық институт ретінде түсінік қалыптастыру, мемлекеттік қызмет саласындағы негізгі теориялық тұжырымдамалар мен идеялар жайлы білім беру; мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделі мен шетелдік үйлесімділікке салыстырмалы талдау жасау; сонымен қатар, ҚР-ның мемлекеттік қызмет институтының жетілдіруі үшін шетелдік тәжірибенің негізгі бағыттарының енгізілуін анықтау. Мемлекеттік қызметтің мәнін білуге және оның қызметі мен ұйымдастырылуы, мемлекеттік қызметтің кадрлық саясатының қағидаттарын, оның өзекті мәселелерін және шешу жолдарын; негізгі құқықтары мен міндеттерін; сонымен қатар мемлекеттік қызметшінің құқықтық жауапкершілік түрлерін білуі тиіс. Мемлекеттік қызмет шешімдерін қабылдау кезінде өзінің дағдылары мен біліктілігін қолдана білу: мемлекеттік қызметті басқару, не мемлекеттік қызмет мәселелерін шешу барысында өзінің көзқарасын сауатты әрі нақты дәлелдей білу керек, түрлі құқықтық әрекеттерді ҚР-ның қолданыстағы конституциялық заңнамасымен сәйкес жүзеге асыруы тиіс.

Мемлекеттік қызметші этикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік қызметші этикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік шешімдердің қабылдануы мен атқарылуы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді меңгеру мақсаттары: бакалавларға өңдеу үрдісінің, жоспарлаудың, басқарушылық мемлекеттік шешімдерді қабылдау мен іске асырудың теориясы мен практикалық аспектілерін үйрету, олардың мемлекеттік қызмет жүйесінде тиімді іске асуын ұйымдастыру мен бақылауды оқыту. Пәнді игеру нәтижесінде студент: басқару шешімінің мәселелерін, мақсаттарын, альтернативаларын, кәсіби қызметтің негізгі артықшылықтарын білуі тиіс. Мемлекеттік шешімдерді іске асырудың экономикалық, әлеуметтік, саяси шарттарын бағалауды және басқару шешімінің жүзеге асуы барысындағы реттеуші әсердің технологиясын меңгеруі тиіс.. Басқару шешімдерінің және әкімшілік үрдістердің іске асуының сапа параметрлерін анықтау, ауытқуларды табу және координациялайтын шаралар қолдану.

Мемлекеттік шешімдердің қабылдануы мен атқарылуы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді меңгеру мақсаттары: бакалавларға өңдеу үрдісінің, жоспарлаудың, басқарушылық мемлекеттік шешімдерді қабылдау мен іске асырудың теориясы мен практикалық аспектілерін үйрету, олардың мемлекеттік қызмет жүйесінде тиімді іске асуын ұйымдастыру мен бақылауды оқыту. Пәнді игеру нәтижесінде студент: басқару шешімінің мәселелерін, мақсаттарын, альтернативаларын, кәсіби қызметтің негізгі артықшылықтарын білуі тиіс. Мемлекеттік шешімдерді іске асырудың экономикалық, әлеуметтік, саяси шарттарын бағалауды және басқару шешімінің жүзеге асуы барысындағы реттеуші әсердің технологиясын меңгеруі тиіс.. Басқару шешімдерінің және әкімшілік үрдістердің іске асуының сапа параметрлерін анықтау, ауытқуларды табу және координациялайтын шаралар қолдану.

Мемлекттік бағдарламалар мен жобаларды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекттік бағдарламалар мен жобаларды басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеу мақсаты маркетологтың стратегиялық маркетинг саласындағы кәсіптік білімін тереңдету; маркетинг принциптері бойынша фирманың басқару жүйесін сатылы және мақсатты құру практикалық дағдысын құру, маркетингтік қызметтің ұзақмерзімді нәтижелерін бағалау. Оқу курсының міндеті компания қызметін жоспарлау барысында, әр түрлі тауарлар мен қызметтер нарығында, маркетинг әдіснамасының түрлерін қолдану ерекшеліктерін үйрету. маркетинг стратегиясының тиімділігін бағалайтын негізгі тәсілдері, маркетингтің құралдық, функционалдық, корпоративтік стратегиясын құру ерекшеліктерін білу; компания немесе өнімнің маркетингтік стратегиясын құра білу.

Теориялық және қолданбалы саясаттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұйымдастырушылық мінез-құлық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - тұлғаның және ұйымдағы топтарының мiнез-құлығын басқару тәсiлдерiн бiлiмдерін, әдiстерін меңгерту. Курс мiндеттері: ұйымдастырушылық мiнез-құлығының қазiргi жағдайы мен тенденциялары туралы түсініктеме беру, жұмыскерлердiң және ұйымдардағы топтардың мiнез-құлығын басқару әдiстерін қарастыру, ұйымның тиімділігін жоғарлатуға бағытталған адамның және топтың мiнез-құлығының басқару дағдыларын меңгерту. Курста адамдардың ұйымдағы мiнез-құлығын анықтайтын негiзгi факторлары –ұйымның өмiрлiк циклының фазасы, ұйымдық құрылымы, мәдениет, байланыстар және ұйымдағы жетекшiлiк, фирмада қызметкердiң дара дамуы; қозғаушы күш және ұйымдастыру жүйесiн өзгерiстiң тетiктерi, команданың динамикасы және қалыптастыру ерекшелiктері қарастырылады. Студент зерттеудің нәтижесінде менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру мiнез-құлығын; топтық мiнез-құлықтың факторларын және кәсiби топтағы қарым-қатынастарды зерттеудің әдiстерiн; басшылықтың ұйымдастыру - басқарушылық әдiстерiн меңгереді. жетекшi мен қол астындағы әрiптестермен қарым-қатынасты басқара білу; нығайтылған еңбек ұжымын мақсаттылыққа қалыптастыра білу; ынталандыру әдістері мен уәждерін; адамдардың топтарын тиiмдi басқаруды меңгеру

Ұйымдық іс-әрекет және көшбасшылық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру мақсаты – ұйымдағы адамдардың тәртібі жайлы студенттерге жүйелі түсінік қалыптастыру мынадай ықтимал 3 деңгейде – жекеше, топтық және ұйымдық – сонымен қатар, ұйымның тиімділігін жоғарылату үшін осы тәсілдерді дұрыс қолдана білуді үйрету болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: Ұйымдағы тәртіптің негізгі теориясы мен санаттарын білуге; Ұйымның тиімділігін көтеру мақсатымен, жеке және топтық кызметкерлердің тәртібін басқару тәжірибесінде алған білімдерін дұрыс қолдана білуге.

Ұйымдық іс-әрекет және көшбасшылық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру мақсаты – ұйымдағы адамдардың тәртібі жайлы студенттерге жүйелі түсінік қалыптастыру мынадай ықтимал 3 деңгейде – жекеше, топтық және ұйымдық – сонымен қатар, ұйымның тиімділігін жоғарылату үшін осы тәсілдерді дұрыс қолдана білуді үйрету болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: Ұйымдағы тәртіптің негізгі теориясы мен санаттарын білуге; Ұйымның тиімділігін көтеру мақсатымен, жеке және топтық кызметкерлердің тәртібін басқару тәжірибесінде алған білімдерін дұрыс қолдана білуге.

Ұйымдық іс-әрекет және көшбасшылық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру мақсаты – ұйымдағы адамдардың тәртібі жайлы студенттерге жүйелі түсінік қалыптастыру мынадай ықтимал 3 деңгейде – жекеше, топтық және ұйымдық – сонымен қатар, ұйымның тиімділігін жоғарылату үшін осы тәсілдерді дұрыс қолдана білуді үйрету болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент міндетті: Ұйымдағы тәртіптің негізгі теориясы мен санаттарын білуге; Ұйымның тиімділігін көтеру мақсатымен, жеке және топтық кызметкерлердің тәртібін басқару тәжірибесінде алған білімдерін дұрыс қолдана білуге.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет елдер экономикасын мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұсынылатын курс мақсаты ретінде шетелдік тәжірибені ескере отырып нарықтық жүйедегі экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелерін шешудің теориясы мен тәжірибесіне деген қалыптасқан көзқарастар жиынтығын түіндіру, мемлекеттік экономикалық реттеу мүмкін-діктері, даму логикалары мен механизмдерін және ондағы мемлекеттің нарықтық экономикадағы рөлі туралы әдітемелік ыңғайларды зерттеу деп қаратыруға болады. Қойылған мақсаттарға сәйкес келесі міндеттер анықталады: - Мамандар бойында нарықтық экономика саласында терең экономикалық білімдер мен диалектикалық ойлау дағдысын қалыптастыру; - нарықтық макроэкономикалық жүйе мен ондағы макроэкономикалық үрдістердің шаруашылық субъектілерінің жаппай іс-қимылына әсер етудің басқарушылық тәслдерін және ғылыми негіздерін игеру; ; - экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінде қажетті білім мен тәжірибелік қабілеттерді игеру; Пәнді игеру нәтижесіндестудент: Білуі тиіс: - экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық, әдістемелік және құқықтық ұйымдастыру негіздерін; - қайта өндіру үрдістерін макроэкономикалық реттеудің отандық және шетелдік тәжірибесін және т.б. Мемлекеттің экономикалывқ саясатының бағтын анықтау, негіздеу, талдау, дамуыдың әлеуметтік-экономикалық- экономикалық даму бағдарламаларын және оларға қатысты бағдарламалық міндеттерді жүзеге асыруға қажетті құралдар кешенін анықтау;

Шет елдер экономикасын мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұсынылатын курс мақсаты ретінде шетелдік тәжірибені ескере отырып нарықтық жүйедегі экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелерін шешудің теориясы мен тәжірибесіне деген қалыптасқан көзқарастар жиынтығын түіндіру, мемлекеттік экономикалық реттеу мүмкін-діктері, даму логикалары мен механизмдерін және ондағы мемлекеттің нарықтық экономикадағы рөлі туралы әдітемелік ыңғайларды зерттеу деп қаратыруға болады. Қойылған мақсаттарға сәйкес келесі міндеттер анықталады: - Мамандар бойында нарықтық экономика саласында терең экономикалық білімдер мен диалектикалық ойлау дағдысын қалыптастыру; - нарықтық макроэкономикалық жүйе мен ондағы макроэкономикалық үрдістердің шаруашылық субъектілерінің жаппай іс-қимылына әсер етудің басқарушылық тәслдерін және ғылыми негіздерін игеру; ; - экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінде қажетті білім мен тәжірибелік қабілеттерді игеру; Пәнді игеру нәтижесіндестудент: Білуі тиіс: - экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық, әдістемелік және құқықтық ұйымдастыру негіздерін; - қайта өндіру үрдістерін макроэкономикалық реттеудің отандық және шетелдік тәжірибесін және т.б. Мемлекеттің экономикалывқ саясатының бағтын анықтау, негіздеу, талдау, дамуыдың әлеуметтік-экономикалық- экономикалық даму бағдарламаларын және оларға қатысты бағдарламалық міндеттерді жүзеге асыруға қажетті құралдар кешенін анықтау;

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Эконометрика (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты - студенттердің жүйелік көрсетілімдерін құқықтық және экономикалық өміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының сұрақтарын оқып білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық экономика ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің өкілдері мен олардың ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында өздігінен ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық тұжырымдардың көптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек.

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты - студенттердің жүйелік көрсетілімдерін құқықтық және экономикалық өміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының сұрақтарын оқып білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық экономика ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің өкілдері мен олардың ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында өздігінен ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық тұжырымдардың көптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек.

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты - студенттердің жүйелік көрсетілімдерін құқықтық және экономикалық өміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының сұрақтарын оқып білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық экономика ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің өкілдері мен олардың ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында өздігінен ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық тұжырымдардың көптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек.

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақ қаржысын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – жергілікті қаржыны басқару мақсатында теориялық және практикалық жағдайда қаржыландыру және несиелендіру үрдісіне анализ жасау, заңдылық және нормативтік құжаттарға түсініктеме беру, ұйымның қаржысын басқару механизмін және жоспарлауды білу. Пәнді оқыту нәтижесінде студент: жергілікті қаржы мен бюджеттің ерекшеліктерін; ұйымның жұмыс ерекшеліктерін және жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық өкілеттіктерінің бөлінуін жіне қаржылық қадағалаудың жүйесін білуі керек; Мемлекеттік саясатты қаржыландыру бағытында болжам жасау; салықтық, бюджеттік және несиелік шеңберде агрегатталған көрсеткіштерді қолдану; категориялық аппарат түсініктерін қолдану дағдысын иеленуі керек.

Аймақ қаржысын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – жергілікті қаржыны басқару мақсатында теориялық және практикалық жағдайда қаржыландыру және несиелендіру үрдісіне анализ жасау, заңдылық және нормативтік құжаттарға түсініктеме беру, ұйымның қаржысын басқару механизмін және жоспарлауды білу. Пәнді оқыту нәтижесінде студент: жергілікті қаржы мен бюджеттің ерекшеліктерін; ұйымның жұмыс ерекшеліктерін және жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық өкілеттіктерінің бөлінуін жіне қаржылық қадағалаудың жүйесін білуі керек; Мемлекеттік саясатты қаржыландыру бағытында болжам жасау; салықтық, бюджеттік және несиелік шеңберде агрегатталған көрсеткіштерді қолдану; категориялық аппарат түсініктерін қолдану дағдысын иеленуі керек.

Аймақта мемлекеттік қызмет көрсетуді ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты - әлеуметтік проблемаларды шешуде студенттің теориялық білімінің базасын және тәжірибелік даңдылануды тұрғындардың өмірін жақсарту мақсатында қолдана білун қамтамасыз ету. Пәнді игеру барысында студент мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы заңдық құқықтық актілер саласвындағы білімін көрсетуі тиіс және осы саладағы құзіреттерді иеленуі тиіс

Аймақта мемлекеттік қызмет көрсетуді ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты - әлеуметтік проблемаларды шешуде студенттің теориялық білімінің базасын және тәжірибелік даңдылануды тұрғындардың өмірін жақсарту мақсатында қолдана білун қамтамасыз ету. Пәнді игеру барысында студент мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы заңдық құқықтық актілер саласвындағы білімін көрсетуі тиіс және осы саладағы құзіреттерді иеленуі тиіс

Аймақтағы жұмысбастылықты реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – мемлекеттік жіне жергілікті басқару саласындағы болашақ маман бойында стратегиялық жоспарлау мен территориалдық басқару бойынша білім қалыптастыру. Курс міндеттері: басқару объектісі болып табылатын – территория, аймақтық басқару теориялары туралы жалпы білім беру, тұрақты даму негіздері мен мемлекеттік басқару саласындағы стратегиялық жоспарлаудың орны мен мңызын қарастыру. Территория дамуының мәні, негізгі тұжырымдамаларын, территория дамуының стратегиясын, қала құрылысының дамуын, қаржылық бақылаудың формаларын қарастыру; Территория дамуының стратегиясын жасау және талдау, территорияны стратегиялық басқару үрдістерін талдай алуды игеруі тиіс.

Аймақтағы жұмысбастылықты реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – мемлекеттік жіне жергілікті басқару саласындағы болашақ маман бойында стратегиялық жоспарлау мен территориалдық басқару бойынша білім қалыптастыру. Курс міндеттері: басқару объектісі болып табылатын – территория, аймақтық басқару теориялары туралы жалпы білім беру, тұрақты даму негіздері мен мемлекеттік басқару саласындағы стратегиялық жоспарлаудың орны мен мңызын қарастыру. Территория дамуының мәні, негізгі тұжырымдамаларын, территория дамуының стратегиясын, қала құрылысының дамуын, қаржылық бақылаудың формаларын қарастыру; Территория дамуының стратегиясын жасау және талдау, территорияны стратегиялық басқару үрдістерін талдай алуды игеруі тиіс.

Аймақтық дамудың әлеуметтік аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: пәнді оқыту барысында ел аймақтарының әлеуметтік-экономикалық заңдылықтарын, олардың ерекшеліктерін, студенттердің бастапқы білімдерін одан ары дамытуға бағытталған, ҚР аймақтық даму аспектісін және әдістемелік негізін тәжірибеде қолдануға бағытталған білім беру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студент : мемлекеттік басқарудың заманауи технологиясын және мемлекеттік шешім қабылдаудың; әлеуметтік дамытудың аймақтық ерекшеліктерін және заңдылықтарын білуі тиіс; Кәсіби қызметті атқару функциясына мақсат қоя білу және тапсырмаларды тұжырымдау; әлеуметтік-экономикалық дамуда аймақтық проблемаларды басқару саласында шешім қабылдай алуы тиіс. Оқытылған әдістерді қолдана отырып өздігімен ҚР аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын талдай алуы тиіс.

Аймақтық дамудың әлеуметтік аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: пәнді оқыту барысында ел аймақтарының әлеуметтік-экономикалық заңдылықтарын, олардың ерекшеліктерін, студенттердің бастапқы білімдерін одан ары дамытуға бағытталған, ҚР аймақтық даму аспектісін және әдістемелік негізін тәжірибеде қолдануға бағытталған білім беру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студент : мемлекеттік басқарудың заманауи технологиясын және мемлекеттік шешім қабылдаудың; әлеуметтік дамытудың аймақтық ерекшеліктерін және заңдылықтарын білуі тиіс; Кәсіби қызметті атқару функциясына мақсат қоя білу және тапсырмаларды тұжырымдау; әлеуметтік-экономикалық дамуда аймақтық проблемаларды басқару саласында шешім қабылдай алуы тиіс. Оқытылған әдістерді қолдана отырып өздігімен ҚР аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын талдай алуы тиіс.

Аймақтық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – аумақтарды (қалалар, аймақтар, елдер) тауарлық категориялар ретінде, олардың имидждік, инвестициялық, туристік және әлеуметтік тартымдылығын ескеріп, жылжыту тұжырымдамалары туралы білім беру. Пәннің қысқаша мазмұны – бағдарламада туристік-рекреациялық маркетинг аумағы: негізгі түсініктер, рөлі, анықтамасы және функциясы; маркетинг аумағы: концепциясы, құрал-жабдықтар, дамыту мүмкіншілігі; туристік-рекреациялық маркетинг аумағының кешені қарастырылды. Пәнді оқу нәтижесіндег

Аймақтық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – аумақтарды (қалалар, аймақтар, елдер) тауарлық категориялар ретінде, олардың имидждік, инвестициялық, туристік және әлеуметтік тартымдылығын ескеріп, жылжыту тұжырымдамалары туралы білім беру. Пәннің қысқаша мазмұны – бағдарламада туристік-рекреациялық маркетинг аумағы: негізгі түсініктер, рөлі, анықтамасы және функциясы; маркетинг аумағы: концепциясы, құрал-жабдықтар, дамыту мүмкіншілігі; туристік-рекреациялық маркетинг аумағының кешені қарастырылды. Пәнді оқу нәтижесіндег

Аймақтық экономика және басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әкімшілік менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курc мақсаты - қоғамдық билік органдарының әкімшілік қызметіндегі тиімділікті арттыруды ұтымды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар дайындау. Курстың зерттеу объектісі - мемлекеттік аппарат, емлекеттік органдардың түрлі құрылымдары, әкімшілік басқару үрдістері, және әкімшілік басқару саласындағы қатынастар. Курсты игеру нәтижесінде білуі тиіс: - саяси қызет түрлерін мемлекеттік басқарудың заанауи теориялық ыңғайларын; мемлекеттік бақару тиімділігінің маңызды көрсеткіштерін; алған білімді басқарушылық міндеттерді тиімді шешу мақсатында пайдалан алу; саяси және әкімшілік қызметтің мәнін өзара байланысты сала ретінде қарастыру.

Әлемдік экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде әлемдік экономикалық жүйенің эндогендік және экзогендік факторлардың ықпалынан өзара әрекеттесетін институттардың жиынтығы ретіндегі дамуы жайлы түсінік қалыптастыру болып табылады. «Әлемді экономика» пәнінің оқыту пәні болып халықаралық экономикалық қатынастардың халықаралық сауда, халықаралық өндірістік мамандану сияқты бағыттары мен формалары табылады. Бағдарлама әлемдік экономиканың теориялық негіздерін, қағидалары мен ерекшеліктерін зерттеуге, оның қызмет етуінің маңызды механизмдерін меңгеруге бағытталған. Курс макро және микроэкономиканың базалық түсініктері негізінде оқытылады. әлемдік шарушылықтың дамуының негізгі қарқындары мен бағыттарын білу; әлемдік шаруашылықта экономикалық заңдылықтардың көрінуінің формалары жайлы білу; ТҰК-дың, халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметі жайлы білу; халықаралық валюталық-қаржылық жүйеге бағдарлану; Әлемдік шаруашылықтың дамуының негізгі мәселелеріне арналған жетекші кәсіби журналдардағы жарияланымдар мен зерттеулердің нәтижелерін бәлу және қолдана білу.

Әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу курсының мақсаты – заманауи әлемдік және отандық әлеуметтік-саяси ойлар негізінде, әлеуметтік-саяси білім алу нәтижесінде, студенттерде көзқарастардың қалыптасуы негізінде, әлеуметтік- саяси мәдениет пен кәсіби құзіреттіліктердің қалыптасуы негізінде жоғары кәсіби маман дайындауды әлеуметтік-саяси қамтамасыз ету болып табылады. Әлеуметтанудың негізгі түсініктері мен категорияларын, әлеуметтік зерттеулер мәселелерін, әлеуметтік-саяси даму заңдылықтарын білуі керек, тұлға мен қоғамның әлеуметтануының ерекшелігін талдай алуы тиіс, әлеуметтік үрдістер мен институттар жайлы түсінігі болуы тиіс, қоғамдық дамудың ғаламдық мәселелері туралы білуі тиіс.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: әлеуметтік сфера экономикасының мәселелерін оқу үшін қолданылатын теоретикалық білімдерді жүйелеу; әлеуметтік сфера салаларына мемлекеттің кірісуін талдау құралдарына ие болу. • Пәнді игеру нәтижесінде студент: • әлеуметтік сфераның қызмет ету ерекшеліктерін; әлеуметтік сфера салаларының экономикасының мәселелерін оқу барысында аналитикалық тәсілдерді қолдана білуі тиіс; • Мемлекеттік реттеудің мүмкін болатын эффектілерін, субсидия беруді, әлеуметтік сфераның салаларындағы қамтамасыз етуді бағалауды игеруі тиіс. •

Әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: әлеуметтік сфера экономикасының мәселелерін оқу үшін қолданылатын теоретикалық білімдерді жүйелеу; әлеуметтік сфера салаларына мемлекеттің кірісуін талдау құралдарына ие болу. • Пәнді игеру нәтижесінде студент: • әлеуметтік сфераның қызмет ету ерекшеліктерін; әлеуметтік сфера салаларының экономикасының мәселелерін оқу барысында аналитикалық тәсілдерді қолдана білуі тиіс; • Мемлекеттік реттеудің мүмкін болатын эффектілерін, субсидия беруді, әлеуметтік сфераның салаларындағы қамтамасыз етуді бағалауды игеруі тиіс. •

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу пәнінің мақсаты - студенттерде кәсіби және тұлғалық сапасын жетілдіру болып табылады, оның ішінде: - әлеуметтік экономикалық жоспарлау үрдісіндегі заңдылық және басқа да әртүрлі аспектілерді түсіндіру; - әлеуметтік экономикалық болжау үрдісіндегі заңдылық және басқа да әртүрлі аспектілерді түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: пәннің өзекті теориялық сұрақтарын; әлеуметтік экономикалық жоспарлау және болжау үрдісінің негізгі теориялық түсінігін білуі тиіс; Әлеуметтік экономикалық жоспарлау және болжау үрдісіндегі бағдарламаларды тереңірек оқып, оны тәжірибелік білімде қолдануды игеруі тиіс.

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу пәнінің мақсаты - студенттерде кәсіби және тұлғалық сапасын жетілдіру болып табылады, оның ішінде: - әлеуметтік экономикалық жоспарлау үрдісіндегі заңдылық және басқа да әртүрлі аспектілерді түсіндіру; - әлеуметтік экономикалық болжау үрдісіндегі заңдылық және басқа да әртүрлі аспектілерді түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: пәннің өзекті теориялық сұрақтарын; әлеуметтік экономикалық жоспарлау және болжау үрдісінің негізгі теориялық түсінігін білуі тиіс; Әлеуметтік экономикалық жоспарлау және болжау үрдісіндегі бағдарламаларды тереңірек оқып, оны тәжірибелік білімде қолдануды игеруі тиіс.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Бизнесті бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: курста кәсiпорынның құнының бағаға және басқаруға теориялық, әдiстемелiк және тәжірибелік тәсiлдемелерiн зерттеу болып табылады. Міндеті (бизнес ) кәсiпорын құнын бағалаудың өткiзуiн ұйымдастыру - нормативтiк базасын зерттеу; (бизнес ) кәсiпорынның негiзгi қағида бағасы; кәсiпорын құнын бағалаудың әдiсi және ұйымды игеру және активтердiң жеке топтарын зерттеу. Курста: бағаның ерекшелiгiнiң ақпарат және бизнестiң бағасының әдiс қажеттi ағындарын, бағаның негiзгi ұғымдары, бағалау қызметтiң реттелуi, уақытша ақшалай бағалау қайта құрылымдау, инвестиция салу қаралады, кәсiпорынды жою, жер учаскесi және тағы басқалар бағаланады. Білуі тиіс: бизнестi бағалауда шешімдер қабылдау қағидалары мен негiзгi үлгiлер. Істей білуі тиіс: кәсiпорынның қаржы ахуалына талдау жасау, бағаның негiзгi әдiстемелерiнiң қолдануымен бизнес құнын бағалауды өткiзу. Дағдылануы: активтер және коммерциялық ұйымның құрал-жабдықтарының көздерiн қатынаста қолданыстағы бухгалтерлiк есеп-қисаппен жұмысы, инвестициялық жобаларды бағаға, шешiм қабылдауға тәжірбие береді.

Дауларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерге Қазақстан аймақтарындағы халықтың жұмысбастылығы саласындағы мәселелер турасында білім беру болып табылады. Оқу курсының міндеті: аймақтардағы жұмысбастылық мәселесінің ерекшеліктерін ашу, жұмыспен қамту қызметтері, олардың қызметтері, олардың жергілікті және аймақтық билік органдарымен қарым-қатынастары мәселелерін қамту. Аймақтардағы жұмысбастылықты қамтамасыз ету саласындағы түсінікт ер, категориялар мен қағидаларды білу, Қазақстандағы жіне аймақтардағы жұмыссыз халықты әлеуметтік қорғау бағыттарын білу, оқу ақпаратын игеру, арнайы және ғылыми әдебиеттерді талдай алу, халықтың жұмыспен қамтылуы саласындағы ниеленістердің шешілу жолдарын білу; әлеуметтік жеке зерттеулер жүргізу дағысын иеленуі тиіс.

Дауларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерге Қазақстан аймақтарындағы халықтың жұмысбастылығы саласындағы мәселелер турасында білім беру болып табылады. Оқу курсының міндеті: аймақтардағы жұмысбастылық мәселесінің ерекшеліктерін ашу, жұмыспен қамту қызметтері, олардың қызметтері, олардың жергілікті және аймақтық билік органдарымен қарым-қатынастары мәселелерін қамту. Аймақтардағы жұмысбастылықты қамтамасыз ету саласындағы түсінікт ер, категориялар мен қағидаларды білу, Қазақстандағы жіне аймақтардағы жұмыссыз халықты әлеуметтік қорғау бағыттарын білу, оқу ақпаратын игеру, арнайы және ғылыми әдебиеттерді талдай алу, халықтың жұмыспен қамтылуы саласындағы ниеленістердің шешілу жолдарын білу; әлеуметтік жеке зерттеулер жүргізу дағысын иеленуі тиіс.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Корпоративтік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - корпоративтік басқарудың механизмін, моделін және қағидаларын үйрету болып табылады. Басты назарды қазақстандық компаниялардағы корпоративтік басқарудың тәжірибелік сапасына баға беруге және қоғамдағы заманауи әлеуметтік мәселелерді корпоративтік басқару бойынша шешуге аудару қажет. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: корпоративтік басқарудың негізгі теорияларын; корпоративтік басқарудың экономикалық және қаржылық негізін; корпоративтік басқарудың негізгі түсінігін және категорияларын; корпоративтік басқаруды ұйымдастырудың құрылымдық жүйесін; Корпоративтік басқарудың негізгі тұжырымдамаларына және моделіне теоретикалық талдау жасау; корпоративтік басқаруды зерттеу рейтингісіне бағдарлама құру және оны методологиялық өңдеу; ұйымның құрылымын талдау және оңтайландыру құзіреттеріне ие болуы тиіс.

Корпоративтік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - корпоративтік басқарудың механизмін, моделін және қағидаларын үйрету болып табылады. Басты назарды қазақстандық компаниялардағы корпоративтік басқарудың тәжірибелік сапасына баға беруге және қоғамдағы заманауи әлеуметтік мәселелерді корпоративтік басқару бойынша шешуге аудару қажет. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: корпоративтік басқарудың негізгі теорияларын; корпоративтік басқарудың экономикалық және қаржылық негізін; корпоративтік басқарудың негізгі түсінігін және категорияларын; корпоративтік басқаруды ұйымдастырудың құрылымдық жүйесін; Корпоративтік басқарудың негізгі тұжырымдамаларына және моделіне теоретикалық талдау жасау; корпоративтік басқаруды зерттеу рейтингісіне бағдарлама құру және оны методологиялық өңдеу; ұйымның құрылымын талдау және оңтайландыру құзіреттеріне ие болуы тиіс.

Қазақстан аймақтарының бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - аймақтық және мемлекеттік басқару саласындағы бәсекеге қабілетті өнімді басқаруда, кәсіби теориялық білімді және тәжірибелік дағдыны иелену. Пәнді оқыту нәтижесінде студент аймақтың бәсекеге қабілеттілігі саласындағы терминдерді, аймақтың бәсекеге қабілеттіліктің негізгі стратегиясын; ұйымның әдісін және ережесін, аймақтың бәсекеге қабілеттілігін жүргізуін бағалауды білуі тиіс; Кәсіпті болжау және жоспарлау кезінде бәсекеге қабілеттіліктің әдісін және аспаптарын қолдана білу, аймақтың бәсекеге қабілеттілігінің бір және бірнеше көрсеткіш параметрлерін ажырата алуы тиіс.

Қазақстан аймақтарының бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - аймақтық және мемлекеттік басқару саласындағы бәсекеге қабілетті өнімді басқаруда, кәсіби теориялық білімді және тәжірибелік дағдыны иелену. Пәнді оқыту нәтижесінде студент аймақтың бәсекеге қабілеттілігі саласындағы терминдерді, аймақтың бәсекеге қабілеттіліктің негізгі стратегиясын; ұйымның әдісін және ережесін, аймақтың бәсекеге қабілеттілігін жүргізуін бағалауды білуі тиіс; Кәсіпті болжау және жоспарлау кезінде бәсекеге қабілеттіліктің әдісін және аспаптарын қолдана білу, аймақтың бәсекеге қабілеттілігінің бір және бірнеше көрсеткіш параметрлерін ажырата алуы тиіс.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қала шаруашылығын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің қалалық шаруашылық саласындағы басқару кәсібін және басқарушылық - ұйымдастырушылық саласында тәжірибелік дағдылануын қамтамасыз ету. Пән міндеті: - қала шаруашылығы қызметтерінің шарттарын, пәннің теориялық негізін оқып білу; - басқару шеңберінде қалалық шаруашылықтың негізгі түсінігін білу; басқаруда қалалық шаруашылықтың экономикадағы негізін білу; - қалалық шаруашылықта заманауи басқару технологиясының тәжірибесіне дағдылану. Қалалық шаруашылықтың дамуының басым бағытының ұйғарымының негіздерін, басқарманың модернизациясы шеңберінде қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының құралымның негіздерін, қысқа - орта және ұзақ мерзімді бағдарламалардың және оның салаларының айырмашылықтарын білуі тиіс; Басқару шешімінде қалалық шаруашылықтың элементтері үшін көп факторлы анализ жасау; кәсіби дағдылану үшін қалалық шаруашылық аумағында білімді қолдана білу; басқару шешімін қабылдау және даярлау мақсатында үйретілген дағдыға дағдылана білу;

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

ҚР АӨК мемлекеттік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты - АӨК мемлекеттік басқаруды жетілдірудің ұйымдастырушылық-экономикалық бағыттарын және оларды жүзеге асыруды зерттеу.Қойыған мақсаттарға сәйкес келесі міндеттерді шешу көзделген: - нарықтық қатынас жағдайындағы АӨК мемлекеттік басқару жүйесін қалыптастырудың теориялық мәселелерін зерттеу; - Экономикасы дамыған елдердегі АӨК мемлекеттік басқару тәжірибесін талдау; - Қазақстандағы және шет елдердегі аграрлық реформалардың жүзеге асырылуы мен нәтижелерінің ерекшеліктерін бағалау; Өтпелі кезеңдегі АӨК жағдайын және оны басқару жүйесін талдау Курсты оқу нәтижесінде: - АӨК стратегиялық басқару қажеттілігін негіздеу және оны жүзеге асыру әдістемесін дайындай алуы тиіс; - маркетингтік негізде АӨК басқарушы органдарының қайта құрылуы мен функцияларын дайындау бойынша ұсыныс жасау - АӨК мемлекеттік басқару механизмдерін жетілдіру механизмдерінің бағыттарын әзірлеу дағдаларын иелену тиіс. -

ҚР АӨК мемлекеттік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты - АӨК мемлекеттік басқаруды жетілдірудің ұйымдастырушылық-экономикалық бағыттарын және оларды жүзеге асыруды зерттеу.Қойыған мақсаттарға сәйкес келесі міндеттерді шешу көзделген: - нарықтық қатынас жағдайындағы АӨК мемлекеттік басқару жүйесін қалыптастырудың теориялық мәселелерін зерттеу; - Экономикасы дамыған елдердегі АӨК мемлекеттік басқару тәжірибесін талдау; - Қазақстандағы және шет елдердегі аграрлық реформалардың жүзеге асырылуы мен нәтижелерінің ерекшеліктерін бағалау; Өтпелі кезеңдегі АӨК жағдайын және оны басқару жүйесін талдау Курсты оқу нәтижесінде: - АӨК стратегиялық басқару қажеттілігін негіздеу және оны жүзеге асыру әдістемесін дайындай алуы тиіс; - маркетингтік негізде АӨК басқарушы органдарының қайта құрылуы мен функцияларын дайындау бойынша ұсыныс жасау - АӨК мемлекеттік басқару механизмдерін жетілдіру механизмдерінің бағыттарын әзірлеу дағдаларын иелену тиіс. -

ҚР жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР жергілікті басқару мен өзін-өзі басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-ның Индустриалды-инновациялық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу пәнінің мақсаты: индустрия және инновация түсінігі бойынша негізгі категорияларды оқыту; Қазақстанда жүргізілетін инновациялық саясаттың мемлекеттік бағытымен таныстыру; жалпы мемлекеттік саясатта индустриалды инновациялы саясат туралы білімді қалыптастыру. Оқу пәнінің нәтижесінде студент білуі тиіс: инновация және индустрия маңында аппарат түсінігін; мемлекеттік саясаттағы инновация үрдістерін; мемлекеттік саясаттағы инновация үрдістерін жоспарлауды; Мемлекеттік индустриалды инновациялы саясаттың дамуын болжауды; қоғамның түрлі салаларына мемлекеттік инновациялық саясаттың әсерін бағалауды; мемлекеттік инновациялық саясаттың орындалуына қатысты мақсаттар мен міндеттерді қою дағдысын иеленуі тиіс.

ҚР-ның Индустриалды-инновациялық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу пәнінің мақсаты: индустрия және инновация түсінігі бойынша негізгі категорияларды оқыту; Қазақстанда жүргізілетін инновациялық саясаттың мемлекеттік бағытымен таныстыру; жалпы мемлекеттік саясатта индустриалды инновациялы саясат туралы білімді қалыптастыру. Оқу пәнінің нәтижесінде студент білуі тиіс: инновация және индустрия маңында аппарат түсінігін; мемлекеттік саясаттағы инновация үрдістерін; мемлекеттік саясаттағы инновация үрдістерін жоспарлауды; Мемлекеттік индустриалды инновациялы саясаттың дамуын болжауды; қоғамның түрлі салаларына мемлекеттік инновациялық саясаттың әсерін бағалауды; мемлекеттік инновациялық саясаттың орындалуына қатысты мақсаттар мен міндеттерді қою дағдысын иеленуі тиіс.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемлекеттік активтерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге Қазақстанның мемлекеттік активтерін басқарудың теориялық және тәжірибелік материалдарын, заңдық және құқықтық негіздері негізінде оқыту болып табылады. Пәннің міндеттері: мемлекеттік активтерді басқарудың әдістемесін үйрету; басқарудың халықаралық тәжірибесін үйрету; ҚР заңдарымен, ҚР Президентінің жарлықтары мен басқа да нормативтік құқықтық актілермен танысу; басқарудың заңдық негізін көрсету. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: нарықтық экономикадағы мемлекеттік басқарудың теоретикалық және әдістемелік негізін; ұйымдардың және кәсіпорындардың басқару кешенінің маңызы, мазмұны және қағидалары; стратегиялық басқарудың ұйымдық құрылымының элементі; Меншікті бағалау әдісін талдау; қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес меншікті қатынастағы мемлекеттік саясаттың қалыптасуын білу; мемлекеттік меншікті қолдану тиімділігіне бақылау жүргізу құзіретіне ие болуы тиіс.

Мемлекеттік активтерді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге Қазақстанның мемлекеттік активтерін басқарудың теориялық және тәжірибелік материалдарын, заңдық және құқықтық негіздері негізінде оқыту болып табылады. Пәннің міндеттері: мемлекеттік активтерді басқарудың әдістемесін үйрету; басқарудың халықаралық тәжірибесін үйрету; ҚР заңдарымен, ҚР Президентінің жарлықтары мен басқа да нормативтік құқықтық актілермен танысу; басқарудың заңдық негізін көрсету. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі тиіс: нарықтық экономикадағы мемлекеттік басқарудың теоретикалық және әдістемелік негізін; ұйымдардың және кәсіпорындардың басқару кешенінің маңызы, мазмұны және қағидалары; стратегиялық басқарудың ұйымдық құрылымының элементі; Меншікті бағалау әдісін талдау; қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес меншікті қатынастағы мемлекеттік саясаттың қалыптасуын білу; мемлекеттік меншікті қолдану тиімділігіне бақылау жүргізу құзіретіне ие болуы тиіс.

Мемлекеттік қызмет органдарындағы кадрлық қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерге пәннің негізгі құрылымы, құрылымы мен мазмұны туралы білім беру, мемлекеттік қызмет саласындағы кадрлық саясаттың бағыттары мен кадрлық жоспарлау және кадрлық әлеует туралы білім беру. Курсты игеру барысында студенттер мемлекеттік қызмет персоналын жоспарлау мен ондағы кадрлық саясат турасындағы мәселелердің теориялық және тәжірибелік ғылыми ыңғайлар мен әдістер туралы құзіреттерді игеруі тиіс.

Мемлекеттік қызмет органдарындағы кадрлық қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерге пәннің негізгі құрылымы, құрылымы мен мазмұны туралы білім беру, мемлекеттік қызмет саласындағы кадрлық саясаттың бағыттары мен кадрлық жоспарлау және кадрлық әлеует туралы білім беру. Курсты игеру барысында студенттер мемлекеттік қызмет персоналын жоспарлау мен ондағы кадрлық саясат турасындағы мәселелердің теориялық және тәжірибелік ғылыми ыңғайлар мен әдістер туралы құзіреттерді игеруі тиіс.

Мемлекеттік қызметшінің этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерде мемлекеттік қызметкер этикасы пәні бойынша заманауи базалық білімдер мен дағдыларды қалыптастыру және оларды мемлекеттік билік органдарындағы персоналмен жұмыс істеуге дайындау. Пән міндеттері: студеттерге мемлекеттік қызметкер этикасы негіздерін меңгерту; мемлекеттік билік органдарындағы іскерлік мәдениеттің отандық және шет елдік тәжірибесін оқыту. Пәнді игеру нәтижесінде студент: оқытылып жатқан пәннің негізгі категориялары мен түсініктерін, қағидаларын, әдістемелеік тәсілдерін, үрдістерді қалыптастыруда қолданылатын әдістерді, мемлекеттік билік органдарындағы мемлекеттік қызметкер этикасының дамуы мен жақсаруын білуі тиіс; іскерлік мәдениетті заманауи ұймыдастыру дағдысын иеленуі керек; мемлекеттік қызметкер этикасы бойынша құрастыру мен жақсарту технологиясын меңгеруі тиіс.

Меншікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттерге келесі бағытта қажетті білімдер мен құзіреттерді игеруге мүмкіндік беру, оның ішінде : Меншікті басқару теориясы саласында; Нарықтық экономика жағдайында меншікті басқарудың әдістерін қолдануды үйрету. Реттеу объектісі ретінде меншіктің мазмұнын ашудың әдістерін, меншікті басқарудың әдістері, тәсілдері мен критерийлерін, меншік қатынастарын мемлекеттің реттеуі туралы білуі тиіс. Тәжірибеде меншікті басқарудың әдістері мен қағидаларын қолдана алуы тиіс, меншікті басқару теориясы саласында өздігінен жаңа білімді игеру дағдысын иеленуі тиіс.

Меншікті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттерге келесі бағытта қажетті білімдер мен құзіреттерді игеруге мүмкіндік беру, оның ішінде : Меншікті басқару теориясы саласында; Нарықтық экономика жағдайында меншікті басқарудың әдістерін қолдануды үйрету. Реттеу объектісі ретінде меншіктің мазмұнын ашудың әдістерін, меншікті басқарудың әдістері, тәсілдері мен критерийлерін, меншік қатынастарын мемлекеттің реттеуі туралы білуі тиіс. Тәжірибеде меншікті басқарудың әдістері мен қағидаларын қолдана алуы тиіс, меншікті басқару теориясы саласында өздігінен жаңа білімді игеру дағдысын иеленуі тиіс.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Статистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық жоспарлау және мемлекеттік басқарудағы бюджеттік ұрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты - мемлекеттік, аймақтық және жергілікті деңгейдегі қаржылық ресурстардың теориялық және тәжірибелік қабілеттерін, оның ҚР бюджет жүйесінде тиімді орналасуын қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқыту міндеттері: Студенттер курсты оқу барысында мемлекеттің қаржысын басқарудың теоретикалық және әдістемелік негізін, қаржылық құрылымын және шет елдегі, сонымен қатар ҚР мемлекеттік және жергілікті органдарындағы қаржылық қызметтің формасын меңгеруі керек. Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі тиіс: - мемлекеттік қаржыны басқарудың қағидаларын және функцияларын; - қаржылық құрылымын және шет елдегі, сонымен қатар ҚР мемлекеттік және жергілікті органдарындағы қаржылық қызметтің формасын. Мемлекеттік қаржыны басқару саясатының нәтижесінде аналитикалық жұмыстарды жасай алу және ұйымдастыра алуы тиіс.

Стратегиялық жоспарлау және мемлекеттік басқарудағы бюджеттік ұрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты - мемлекеттік, аймақтық және жергілікті деңгейдегі қаржылық ресурстардың теориялық және тәжірибелік қабілеттерін, оның ҚР бюджет жүйесінде тиімді орналасуын қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқыту міндеттері: Студенттер курсты оқу барысында мемлекеттің қаржысын басқарудың теоретикалық және әдістемелік негізін, қаржылық құрылымын және шет елдегі, сонымен қатар ҚР мемлекеттік және жергілікті органдарындағы қаржылық қызметтің формасын меңгеруі керек. Курсты оқу нәтижесінде студенттер білуі тиіс: - мемлекеттік қаржыны басқарудың қағидаларын және функцияларын; - қаржылық құрылымын және шет елдегі, сонымен қатар ҚР мемлекеттік және жергілікті органдарындағы қаржылық қызметтің формасын. Мемлекеттік қаржыны басқару саясатының нәтижесінде аналитикалық жұмыстарды жасай алу және ұйымдастыра алуы тиіс.

Сыртқы экономикалық қатынасты мемлекеттік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге сыртқы экономикалық қызметтің негізгі қағидаларын, Қазақстанның сыртқы экономикалық кешені құрамын, оның субьектілері туралы оқыту болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде маман білуі тиіс: сыртқыэкономикалық қызмет аясында мемлекеттік реттеудің нақты функцияларын, мемлекеттік органдардың құрылымын; сыртқы экономикалық қызметті басқарудың негізгі теоретикалық үрдістерін, оның әлем экономикасындағы негізгі түрлері мен әдістерін; Экономикалық талдау барысында маңызды мәселелерді шеше алу, күтілетін нәтижелерін бағалау; тәжірибелік талдау жағдайында теориялық моделді қолдану; елдің сыртқы экономикалық қызметін дамыту үшін статистикалық талдау жүргізу дағдысын иеленуі тиіс.

Сыртқы экономикалық қатынасты мемлекеттік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге сыртқы экономикалық қызметтің негізгі қағидаларын, Қазақстанның сыртқы экономикалық кешені құрамын, оның субьектілері туралы оқыту болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде маман білуі тиіс: сыртқыэкономикалық қызмет аясында мемлекеттік реттеудің нақты функцияларын, мемлекеттік органдардың құрылымын; сыртқы экономикалық қызметті басқарудың негізгі теоретикалық үрдістерін, оның әлем экономикасындағы негізгі түрлері мен әдістерін; Экономикалық талдау барысында маңызды мәселелерді шеше алу, күтілетін нәтижелерін бағалау; тәжірибелік талдау жағдайында теориялық моделді қолдану; елдің сыртқы экономикалық қызметін дамыту үшін статистикалық талдау жүргізу дағдысын иеленуі тиіс.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Территориялар дамуын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру мақсаты – болашақ мамандырдың бойында территориялар маркетингі, мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы территория маркетингінің рөлінің қарастырылуы және территорияларды басқарудағы маркетингтің пайдаланылуы жайлы білім беру болып табылады. Міндеттер: - заманауи қоғамдағы территориялар маркетингінің мақсаты мен міндеттері турасында базалық білім беру; - территорияның ішкі және сыртқы ортасына сәйкес мақсаттар, міндеттер қою және болжам жасау; - территорияны дамыту мақстанды функционалдық және іскерлік стратегиялар жасауды игеру. Территориялар маркетингінің мәнін, мақсатын, міндеттері мен негізгі түсініктері, тұжырымдамалары, функциялары және қағидаларын білу; Территориалдық нарықтарды сегменттеу, территорияларды жәктеу және маркетингтік зерттеу жүргізе алуды және маркетингтік стратегиялар жасауды игеру.

Территориялар дамуын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру мақсаты – болашақ мамандырдың бойында территориялар маркетингі, мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы территория маркетингінің рөлінің қарастырылуы және территорияларды басқарудағы маркетингтің пайдаланылуы жайлы білім беру болып табылады. Міндеттер: - заманауи қоғамдағы территориялар маркетингінің мақсаты мен міндеттері турасында базалық білім беру; - территорияның ішкі және сыртқы ортасына сәйкес мақсаттар, міндеттер қою және болжам жасау; - территорияны дамыту мақстанды функционалдық және іскерлік стратегиялар жасауды игеру. Территориялар маркетингінің мәнін, мақсатын, міндеттері мен негізгі түсініктері, тұжырымдамалары, функциялары және қағидаларын білу; Территориалдық нарықтарды сегменттеу, территорияларды жәктеу және маркетингтік зерттеу жүргізе алуды және маркетингтік стратегиялар жасауды игеру.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұйымның әлеуметтік дамуын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Шетел экономикасын мемлекеттік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел экономикасын мемлекеттік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экология және тұрақты даму (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эконометрика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты экономикалық математикалық әдістер жиынтығын меңгеру экономикалққұбылыстар мен процестердің сандық бағасын қолдану. Білуі тиіс:регрессиялық талдаудың негіздері; статистикалық бағалау және регресссия теңдеуінің параметрлер дәлділігін талдау;алғышарттар негізін; классикалық регрессия модельдерінің қолдану қажеттілігін; бір мезгілдік теңдеулер жүйесін білдіретін эконометрикалық модельдерді талдау негізін; уақытша қатарларды болжау және талдау.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикалық теория негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерде заманауи экономикалық ойлау қабілетін қалыптастыру. Болашақ мамандар қазіргі замен талабына сай, сонымен қатар елдегі және әлемдегі экономиканың дамуы туралы экономикалық білім алулары қажет. Пәнді оқу нәтижесінде студенттің білімі болуы керек: - макро деңгейдегі нарықтық механизмнің қызметт етуін және экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері туралы; Білуі керек: - экономикалық теорияның жалпы жағдайын; - негізгі микро- және макроэкономикалық категориялар мен көрсеткіштер, оларды есептеу әдістері; дағдылары: - қазіргі заманғы экономикалық теория сұрақтары бойынша бағытталу; - қажетті экономикалық ақпаратты қолдана алу; - ұйымның ұйымдастырушылық-құқықтық формасын анықтау; - ұйымның материалды, еңбектік, қаржылық ресурстарының құрылымын анықтау; -ұйымның қызметінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

Электронды үкімет
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - студенттерге мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін өзі басқару және жаңа индустриалды қоғамды қалыптастыру үшін жаңа технологиялар мен коммуникацияларды қолдануды үйрету болып табылады. Пәнді оқыту негізі студенттерге заманауи электронды үкіметті қолдануды, ақпарат алмасуда, курстық жұмыстарына және бітіру жобаларына ақпарат іздеуде, сонымен қатар болашақтағы кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік береді.

Электронды үкімет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - студенттерге мемлекеттік билік органдарында, жергілікті өзін өзі басқару және жаңа индустриалды қоғамды қалыптастыру үшін жаңа технологиялар мен коммуникацияларды қолдануды үйрету болып табылады. Пәнді оқыту негізі студенттерге заманауи электронды үкіметті қолдануды, ақпарат алмасуда, курстық жұмыстарына және бітіру жобаларына ақпарат іздеуде, сонымен қатар болашақтағы кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік береді.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение