Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Маркетинг

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - экономика және бизнес бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар.
Бағдарлама: 5В051100 – Маркетинг.
Оқыту деңгейі: бакалавриат.
Емтихан: ҰБТ, бейінді пән – география.
Оқыту нысаны: күндізгі, сырттай.
Оқу мерзімі: 4 жыл.
«Маркетинг» мамандығы бойынша бакалавр келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
- барлық бөлімдер жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру үшін қажетті шараларды әзірлеу, соның ішінде: жоспарлау, болжау, шығындарды және материалды-техникалық жабдықтауды, логистиканы және сатуды басқару. Сондай-ақ, кәсіпорындар мен ұйымдарда маркетинг шаралары бойынша шешімдер қабылдау;
- нарықты зерттеуді және нарықтық сегменттеуді жүзеге асыру;
- маркетинг бюджеті және кәсіпорын бизнес-жоспарын, сервистің стратегиясы мен тактикасын әзірлеуге қатысу;
- маркетингтік талдау және бақылауды жүзеге асыру;
- кәсіпорынның маркетингтік қызметтін ұйымдастыру;
- басқару және тұтастай алғанда кәсіпорындардың маркетингтік қызметін бақылау.
Профильді пәндер:
- маркетинг;
- макроэкономика;
- маркетинггі басқару;
- маркетингтік зерттеу;
- стратегиялық маркетинг;
- брендинг.
Білім алу артықшылықтары:
-Қазақстан Республикасының танымал ғалымдарының бірегей авторлық курстары;
-маркетинг саласындағы жұмыс берушілердің тәжірибелік курстары;
- әр түрлі меншік нысандары және қызмет салаларындағы кәсіпорындарда қызмет ету мүмкіндігі.
Халықаралық байланыстар: мамандық студенттерінің шет елдік серіктес жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндіктері бар.
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: өнеркәсіптік кәсіпорында; оқу-өндірістік кәсіпорындарда және жоғары оқу орындарының зертханаларында; ұлттық компанияларда, мемлекеттік кәсіпорындарда, қоғамдық ұйымдарда, әлеуметтік қызмет көрсету органдарында және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Маркетинг
Мамандық шифры
5B051100
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
География
Бейіндік пән
География
Өту балы
ҚАЗ
121
ОРЫС
124

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Аудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі. Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керек.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Баға белгілеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баға белгілеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бизнесті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің бойында кәсіпкерлік қызыметті ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы көз қарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, практикалық машыққа ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі. Курс міндеті: бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу; бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының ерекшеліктерін түсіну; өзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнесті қалыптастырған кезде кәсіпкерлік идеяның мағынасы мен рөлін түсіну; бизнестің ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну; бизнес планның қызыметін, құрылымын және мақмұнын түсіну; экономикалық шығындарды және бизнестің нәтижелерін есептеп үйрену; кәсіпкерлік тәуекелдерді қарастыру; бизнесті мемлекеттік реттеудің маңызды аспектілерін ұғыну. бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу; бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу; бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; ақпаратты жүйелеу және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық әдістерді қолдану; тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды негіздеу;

Бизнесті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің бойында кәсіпкерлік қызыметті ұйымдастыру технологиясының жүйелілік және тұтастық жайындағы көз қарастарын қалыптастыру, заманауи экономикада бизнесті ұйымдастырудың теориялық және практикалық қажетті білімдерін игеру, практикалық машыққа ие болу, алынған білімдерді қолдана білуі. Курс міндеті: бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасын зерттеу; бизнесті ұйымдастырудың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының ерекшеліктерін түсіну; өзіңнің жеке кәсіпкерлігіңді қалыптастырудың шарттарын, қағидаттарын және кезеңдерін түсініп алу; бизнесті қалыптастырған кезде кәсіпкерлік идеяның мағынасы мен рөлін түсіну; бизнестің ресурстық қамтамасыз етудің құрылымы мен мазмұнын түсіну; бизнес планның қызыметін, құрылымын және мақмұнын түсіну; экономикалық шығындарды және бизнестің нәтижелерін есептеп үйрену; кәсіпкерлік тәуекелдерді қарастыру; бизнесті мемлекеттік реттеудің маңызды аспектілерін ұғыну. бесекеге қабілеттілікті қамтамасыз етумен байланысты ұлттық, аймақтық және халықаралық дәрежедегі мәселелердің мазмұнын білу; бизнес саласындағы шешімдерді қабылдау қағидаттары, экономикалық және басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру; бизнесті ұйымдастырудың заманауи формалары және әдістері, бизнес саласында басқарудың заманауи әдістері; Қазақстандағы бизнестің заңнамалық негіздерін білу; бизнеста нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы мәселелерді анықтай білу, оларды шешуге қатысты әдстерді ұсыну және күтілетін нәтижелерді бағалау; ақпаратты жүйелеу және біріктіре білу; ақпаратты талдау кезінде басты және арнайы экономикалық әдістерді қолдану; тиімді шаруашылық шешімдерді қалыптастыру және нұсқаларды негіздеу;

Брендинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: брендинг саласында кәсіби жұмыс дағдылары мен негізгі білімді үйрету; Студенттерде брендті құрудың практикалық дағдыларын, бренд пен оның тұтынушысы жайлы ғылыми түсінік құру. Пәннің міндеті: - брендингтің мәні, құрылымы мен маңызы жайлы базалық білімді игеру; - бренд даралығын талдау; - бренд саласындағы саясатты жүзеге асыру үшін құндық бағдар, мүдде, уәждеме, нұсқамаларды талдау. - брендтердің бағасын бағалаудың әр түрлі әдістерін, бренд-коммуникация жасаудың заманауи тәсілін, отандық брендтерді жасау жоспарын құру қабілетін білуі тиіс.

Брендинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: брендинг саласында кәсіби жұмыс дағдылары мен негізгі білімді үйрету; Студенттерде брендті құрудың практикалық дағдыларын, бренд пен оның тұтынушысы жайлы ғылыми түсінік құру. Пәннің міндеті: - брендингтің мәні, құрылымы мен маңызы жайлы базалық білімді игеру; - бренд даралығын талдау; - бренд саласындағы саясатты жүзеге асыру үшін құндық бағдар, мүдде, уәждеме, нұсқамаларды талдау. - брендтердің бағасын бағалаудың әр түрлі әдістерін, бренд-коммуникация жасаудың заманауи тәсілін, отандық брендтерді жасау жоспарын құру қабілетін білуі тиіс.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп ( есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есеп және аудит
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есеп және аудит
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жарнамалық қызметті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттер арасында жарнама саласындағы ерекшеліктерді зерттеп көрсету және студенттердің сұранысты ұлғайтатын іс-шараларға ақпарат дайындай алуын қалыптастыру, және олардың нәтижілі қолдана білуі мен оларды болашақта кәсіби қызымет түрінде қолдануға болатындығы. Пән міндеттері: - студенттерді жарнаманың бизнестегі жарнаманың комуннаикативті үрдісімен таныстыру; Жарнама компаниясын қалыптастыру; - жарнамалық хабарларда ақпараттық машықтарды қалыптастыру; Білу қажет: жарнама қызыметінің жалпы незгіздері; сыртқы және ішкі нарықтарда жарнаманың формалары мен әдістері; заманауи нарық кезінде жарнама қызыметін ұйымдастырудың негізгі қағидалары, заманауи нарық кезінде жарнама қызыметінің концепциясы. істей білу қажет: жарнаманың дұрыс түрін таңдай алу; жарнаманы тарату арналарын таңдау кезінде арнайы қойылатын талаптарды анықтау; жарнама слогандарын жасау; жарнама компаниясының жедел жоспарын жасау; жарнамаға кететін шығын көлемін есептеу. Интернеттегі жарнаманың мәселелері мен болашағы туралы білу қажет; жеке сатулар негізінде маркетингтік коммуникация ережелерін жасау; оларды жүзеге асыра алуы қажет; жарнама қызыметінің үрдісін ұйымдастыра алу.

Жарнамалық қызметті ұйымдастыру
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттер арасында жарнама саласындағы ерекшеліктерді зерттеп көрсету және студенттердің сұранысты ұлғайтатын іс-шараларға ақпарат дайындай алуын қалыптастыру, және олардың нәтижілі қолдана білуі мен оларды болашақта кәсіби қызымет түрінде қолдануға болатындығы. Пән міндеттері: - студенттерді жарнаманың бизнестегі жарнаманың комуннаикативті үрдісімен таныстыру; Жарнама компаниясын қалыптастыру; - жарнамалық хабарларда ақпараттық машықтарды қалыптастыру; Білу қажет: жарнама қызыметінің жалпы незгіздері; сыртқы және ішкі нарықтарда жарнаманың формалары мен әдістері; заманауи нарық кезінде жарнама қызыметін ұйымдастырудың негізгі қағидалары, заманауи нарық кезінде жарнама қызыметінің концепциясы. істей білу қажет: жарнаманың дұрыс түрін таңдай алу; жарнаманы тарату арналарын таңдау кезінде арнайы қойылатын талаптарды анықтау; жарнама слогандарын жасау; жарнама компаниясының жедел жоспарын жасау; жарнамаға кететін шығын көлемін есептеу. Интернеттегі жарнаманың мәселелері мен болашағы туралы білу қажет; жеке сатулар негізінде маркетингтік коммуникация ережелерін жасау; оларды жүзеге асыра алуы қажет; жарнама қызыметінің үрдісін ұйымдастыра алу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білімалушылардытарихнегіздеріментәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріменнақтыдеректерментарихиайғақтардыоқытуарқылыжаңатеориялықжәнеәдіснамалықкөзқарастартұрғысынантаныстыру. Қысқашамазмұны. ТарихнегіздеріжәнеҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдері. ӘртүрліөткентарихикезеңдеріменқалыптасқанҚазақстанмемлекетініңқазіргіжетістіктерінетарихи-салыстырмалыталдаужасау. БүкіләлемдікжәнееуразиялықтарихиүдерісконтексіндетәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріментарихинегіздерінбілу; қазақстандықдамумоделініңимманенттікбасымдылықтарын, ерекшеліктеріменмаңызыншынайыжәнежан-жақтыбілу; күрделітарихиүдерістерді, құбылыстарменқазіргіҚазақстанныңтарихитұлғаларыноқытубарысындааналитикалықжәнеаксиологиялықталдаужасаудағдысынмеңгеру;

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қаржы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста құрылыс және мемлекеттiк, муниципалдық қаржылардың қызмет етуінің заңдылығының қағидаттары, бюджеттік-салық билік органдарының әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ететін механизмі зерттеледі. Оқу зерттелуі нәтижесінде студенттің қаржы және қаржы нарығы дамуының міндеттері мен заңнамаларының негізгі түсінігі болуы, қазіргі жағдайда қаржылық ұйым ұйымдастырылуының мазмұны мен қағидаттарын және ерекше әсер етуін білуі керек. Студент қаржы және қаржы нарығындағы саланы реттейтiн заң шығару нормалары, қаржы нарығындағы теориялық және жаттығу есептерiнiң шешiмi, жүйелiк және салыстырмалы талдау үшiн бiлiмді тәжiрибеде негiзгi ғылыми-теориялық қолдана білуі керек.

Қызмет маркетингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән сипаттамасы: Зерттелетін пән студенттерді нарық жағдайындағы кәсіпкерлік қызыметтің жаға экономикалық санаттарымен, қызымет маркетингін басқарудың жаңа әдістерімен таныстырады. Пән мақсаты – қызымет маркетингінің теориялық негіздерін мен түсініктік аппаратын зерттеу, сонымен қатар, фирма және компания қызыметінде қызымет маркетингін қолданудың практикалық қолдана білудің элеметтері және қағидаттарымен таныс болу. Оқылатын пәннің міндеттері. Қойылған мақсаттардан пәннің міндеттері, келесідей сұрақтарды қарастыру мен жүйелеуден пайда болады: - Қызмет маркетингінің теориялық негіздері мен концепциялары; - Маркетингтік орта және оны құраушылар; - Маркетингтік ақпарат жүйесі және маркетингтік зерттеулер; - Қызымет көрсету нарығында тұтынушылардың өзін-өзі ұстау теорияларының негізі; - Қызымет көрсету нарығын сегменттеудің әдістемелік негіздері және мақсаттық сегментті таңдау; - Маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты.

Қызмет маркетингі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән сипаттамасы: Зерттелетін пән студенттерді нарық жағдайындағы кәсіпкерлік қызыметтің жаға экономикалық санаттарымен, қызымет маркетингін басқарудың жаңа әдістерімен таныстырады. Пән мақсаты – қызымет маркетингінің теориялық негіздерін мен түсініктік аппаратын зерттеу, сонымен қатар, фирма және компания қызыметінде қызымет маркетингін қолданудың практикалық қолдана білудің элеметтері және қағидаттарымен таныс болу. Оқылатын пәннің міндеттері. Қойылған мақсаттардан пәннің міндеттері, келесідей сұрақтарды қарастыру мен жүйелеуден пайда болады: - Қызмет маркетингінің теориялық негіздері мен концепциялары; - Маркетингтік орта және оны құраушылар; - Маркетингтік ақпарат жүйесі және маркетингтік зерттеулер; - Қызымет көрсету нарығында тұтынушылардың өзін-өзі ұстау теорияларының негізі; - Қызымет көрсету нарығын сегменттеудің әдістемелік негіздері және мақсаттық сегментті таңдау; - Маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты.

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Логистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - заманауи экономикадағы логиятиканың орынын бағалау мен рөлі; - негізгі түсініктермен, міндеттерімен, қағидаттарымен, көрсеткіштері мен негізгі категориялармен танысу; - логистикалық жүйелерді саралау машықтарына ие болу, олардың құраушыларын модельдеу және нарық субъектілерінің арасындағы байланыс, сонымен қатар, логистиканың қағидаттарын қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық негізгі білімдерін қалыптастыру; - тауар айналымын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерге талаптарды қалыптастыру; - логистикалық жүйеде логистикалық делдалдарды таңдауда оптимизациялау әдістеріне ие болу

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән компанияның қатаң бәсекелестік жағдайындағы маркетингтік қызметі мен заманауи тұжырымдамаларын үйретеді, маркетологтың кәсіби жауапкершілігінің саласын анықтайды. Сегменттеумен, жайғастырумен, өндірілген өнімдерді жылжытумен, ассортимент пен бағаны басқарумен байланысты маркетингтік шешімдер қабылдауға көп көңіл бөлінеді. Курстың мақсаты – маркетингтің теориялық негіздері мен категорияларын, түсініктерін оқып зерттеу, компания қызметіндегі маркетингті пайдалану бойынша практикалық қабілеттерді игеру. кәсіпорында маркетингтік жоспарлау мен контроллингтің тиімділігін, сонымен қатар маркетингтік шешімдердің экономикалық бағасының тиімділігін анықтай білу. маркетингтік зерттеуді жүргізу, мәліметтерді жинақтау, талдау, өңдеу және қорытынды жасай білу, зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін кәсіби аудитория алдында ұсына алу; маркетингтік зерттеудің әдістерін тәжірибеде пайдалана білу, Интернет пен шетелдік әдебиеттерді қоса алғандағы әр түрлі ақпарат көздерінен алынған маркетинг тақырыбына байланысты мәліметтерді талдау әрі игеру.

Маркетингті басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Маркетингті басқарудың мақсаты – тиімді пайда алу және нарықтағы субъект қызыметінің тиімділігі. 1. Маркетингті жоспарлау 2. маркетингтік стратегиялар мен маркетингтік бағдарламаларды ұйымдастыру, жүзеге асыру. 3. Маркетингтік қызыметті есепке алу және бақылау. 4. фирманың нарықтағы іс-әрекетін сарапшылық бақылау мен реттеу. - кәсіпорын қызыметінде маркетингтік басқаруды жүргізу білімі мен жүзеге асырудағы ерекшеліктерді түсіне білу, ол өзінде жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және өндірістік, коммерциялық, қаржылық үрдістерін бақылау сұрақтарын құрайды; - маркетингтік жоспарлау мен кәсіпорынға контроллинг жүргізу білімі және тиімділік анықтамасы түсінігін игеру, сонымен қатар, маркетингтік шеімдерді экономикалық бағалау. - қызымет маркетингін басқарудың ерекшеліктерін білу; - нақты практикалық міндеттерді шешуде теориялық жағдайларды, идеяларды және қызмет маркетингінің әдістерін қолдана білу; - нарықтың тартымдылығы мен іскерлік белсенділігін бағалай білу; - нарықты болжаудың әдістері мен зерттеу тәсілдерін өзгерту, кәспорынның нарықтық кеңістіктегі жағдайын жағдайлық бағалау, қызымет маркетингінің арнайы ерекшеліктері мен қолдану мақсаттарына ғана қолданымды.

Маркетингті басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Маркетингті басқарудың мақсаты – тиімді пайда алу және нарықтағы субъект қызыметінің тиімділігі. 1. Маркетингті жоспарлау 2. маркетингтік стратегиялар мен маркетингтік бағдарламаларды ұйымдастыру, жүзеге асыру. 3. Маркетингтік қызыметті есепке алу және бақылау. 4. фирманың нарықтағы іс-әрекетін сарапшылық бақылау мен реттеу. - кәсіпорын қызыметінде маркетингтік басқаруды жүргізу білімі мен жүзеге асырудағы ерекшеліктерді түсіне білу, ол өзінде жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және өндірістік, коммерциялық, қаржылық үрдістерін бақылау сұрақтарын құрайды; - маркетингтік жоспарлау мен кәсіпорынға контроллинг жүргізу білімі және тиімділік анықтамасы түсінігін игеру, сонымен қатар, маркетингтік шеімдерді экономикалық бағалау. - қызымет маркетингін басқарудың ерекшеліктерін білу; - нақты практикалық міндеттерді шешуде теориялық жағдайларды, идеяларды және қызмет маркетингінің әдістерін қолдана білу; - нарықтың тартымдылығы мен іскерлік белсенділігін бағалай білу; - нарықты болжаудың әдістері мен зерттеу тәсілдерін өзгерту, кәспорынның нарықтық кеңістіктегі жағдайын жағдайлық бағалау, қызымет маркетингінің арнайы ерекшеліктері мен қолдану мақсаттарына ғана қолданымды.

Маркетингтік зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – статистикалық әдіснаманы түсіну: жалпы принциптері, жинау әдістері, өңдеу, тексеру, талдау және мемлекеттік, жергілікті басқару деңгейінде, әрі кәсіпорын деңгейінде шешім қабылдау үшін статистикалық ақпаратты болжау Пәннің міндеттері: - қоғамдық өмірдегі статистикалық зерттеу әдісінің қаншалықты маңызды екеніне заманауи көзқарас құру; - спецификалық түсіну аппаратын құру; - мәні мен қолдануына байланысты статистикалық шамалардың классификацияларын баяндау Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі экономикалық бағдарламалардың негізгі жалпы ерекшеліктерін түсіну, талдай білу; қазіргі заңнаманы білу және талаптарын орындау; Қазақстан мен шет елдерде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық процесстерде және қоршаған ортадан хабардар болу.

Маркетингтік зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – статистикалық әдіснаманы түсіну: жалпы принциптері, жинау әдістері, өңдеу, тексеру, талдау және мемлекеттік, жергілікті басқару деңгейінде, әрі кәсіпорын деңгейінде шешім қабылдау үшін статистикалық ақпаратты болжау Пәннің міндеттері: - қоғамдық өмірдегі статистикалық зерттеу әдісінің қаншалықты маңызды екеніне заманауи көзқарас құру; - спецификалық түсіну аппаратын құру; - мәні мен қолдануына байланысты статистикалық шамалардың классификацияларын баяндау Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі экономикалық бағдарламалардың негізгі жалпы ерекшеліктерін түсіну, талдай білу; қазіргі заңнаманы білу және талаптарын орындау; Қазақстан мен шет елдерде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық процесстерде және қоршаған ортадан хабардар болу.

Маркетингтік коммуникация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – маркетингтік коммуникация кешенін құру практикасын және теориясының негізін студенттермен игеру. Пәннің міндеті: - Маркетингтік коммуникация процессінің құрылымы мен құрамын зерттеу; - Маркетингтік коммуникацияда ақпарат құралдары характеристикасы. маркетинг коммуникация процессін талдау және жетілдіру қабілеттілігі; коммуникацияның бюджетін жоспарлау және құрастыру, олардың тиімділігін бағалау; келесі құзіреттерді меңгеруі тиіс: кәсіпорынның коммуникациялық саясатын құрудың негізгі принциптерін білу; маркетингтік коммуникация саласындағы терең теориялық білімді меңгеруі тиіс. маркетингтік коммуникация процессінде әр түрлі нақты міндеттерді шешудің практикалық дағдысын білуі керек

Маркетингтік коммуникация
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – маркетингтік коммуникация кешенін құру практикасын және теориясының негізін студенттермен игеру. Пәннің міндеті: - Маркетингтік коммуникация процессінің құрылымы мен құрамын зерттеу; - Маркетингтік коммуникацияда ақпарат құралдары характеристикасы. маркетинг коммуникация процессін талдау және жетілдіру қабілеттілігі; коммуникацияның бюджетін жоспарлау және құрастыру, олардың тиімділігін бағалау; келесі құзіреттерді меңгеруі тиіс: кәсіпорынның коммуникациялық саясатын құрудың негізгі принциптерін білу; маркетингтік коммуникация саласындағы терең теориялық білімді меңгеруі тиіс. маркетингтік коммуникация процессінде әр түрлі нақты міндеттерді шешудің практикалық дағдысын білуі керек

Мемлекет және бизнес
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекет пен бизнестің өзара қарым қатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білу мен соның негізінде осы қарым қатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістер мен құралдарды таңдай білуінде болып отыр. Бұл міндеттердің күрделілігі мен сипаты мемлекеттің экономикалық саясатының бағытталуы мен оның жүзеге асыру әдісін анықтауға байланысты. кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; - экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу; - Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; - басқару тиімділігінің критерийлерін білу; - мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты –басқарудың мазмұнын ашу, басқару туралы білім кешенін қалыптастыру. Курстың міндеті –басқару қызметінің әр түрлі түрін жүзеге асыру, басқару мен жоспарлау жүйесін талдау үшін нақты машықтарды қалыптастыру Оқыту нәтижесі:кәсіби қызметтегі басқарудың әртүрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; -кәсіпорынның қызметін маркетингтік басқаруды жүргізудің ерекшеліктерін түсіну және білу

Мерчандайзинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мерчандайзинг – сату орнындағы сатып алушы мен тауар арасындағы байланыстырушы құралдар. Мерчендайзинг міндеттері: - тауардың орналасуы жайында сатып алушыны ақпараттандыру; - тауар мен бағасы жайында максималды түрде ақпарат беру: - белгілі бір тауарлар тобына арнайы назар аударту; - сатып алушыға осы жерде сауда жасауына нақты әсер ету. мерчендайзинг әдістері мен тәсілдері жайында толыққанды мәліметтермен қамтамасыз ету; тауар топтамасы, тауардың орналасу ерекшелігі, сөреге тауар қоюдың заңдылықтары жайында арнайы үйрену.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Салық және салық салу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде экономикалық мән және салықтардың атқарымы, салық тетiгінің әрекетi, Қазақстанның салық жүйесі зерттеледі. Студент модульді зерттеу нәтижесінде ҚР салық заңнамаларын, салық тексермелері өткізілуінің мерзімі мен тәртібін, салықтық құқықбұзушылықтардың түрлерін және оларға қолданылатын санкцияларды білуі керек. Нормативтiк құжатты пайдалануға, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен жиындарды есептеуге икемі болуы керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стратегиялық маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеу мақсаты маркетологтың стратегиялық маркетинг саласындағы кәсіптік білімін тереңдету; маркетинг принциптері бойынша фирманың басқару жүйесін сатылы және мақсатты құру практикалық дағдысын құру, маркетингтік қызметтің ұзақмерзімді нәтижелерін бағалау. Оқу курсының міндеті компания қызметін жоспарлау барысында, әр түрлі тауарлар мен қызметтер нарығында, маркетинг әдіснамасының түрлерін қолдану ерекшеліктерін үйрету. маркетинг стратегиясының тиімділігін бағалайтын негізгі тәсілдері, маркетингтің құралдық, функционалдық, корпоративтік стратегиясын құру ерекшеліктерін білу; компания немесе өнімнің маркетингтік стратегиясын құра білу.

Стратегиялық маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерттеу мақсаты маркетологтың стратегиялық маркетинг саласындағы кәсіптік білімін тереңдету; маркетинг принциптері бойынша фирманың басқару жүйесін сатылы және мақсатты құру практикалық дағдысын құру, маркетингтік қызметтің ұзақмерзімді нәтижелерін бағалау. Оқу курсының міндеті компания қызметін жоспарлау барысында, әр түрлі тауарлар мен қызметтер нарығында, маркетинг әдіснамасының түрлерін қолдану ерекшеліктерін үйрету. маркетинг стратегиясының тиімділігін бағалайтын негізгі тәсілдері, маркетингтің құралдық, функционалдық, корпоративтік стратегиясын құру ерекшеліктерін білу; компания немесе өнімнің маркетингтік стратегиясын құра білу.

Стратегиялық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Стратегиялық менеджмент» пәнінің мақсаты кәсіпорындар мен ұйымдарды стратегиялық басқару саласында магистранттарда базалық теориялық білімін және негізгі практикалық дағдыларын қалыптастыру. Курс міндеті: - Тұрақсыз, тез өзгеріс үстіндегі қоршаған орта шартында кәсіпорын немесе ұйымды стратегиялық басқару ерекшеліктері жайлы түсінік қалыптастыру; - Стратегиялық талдау негізінде кәсіпорынның миссиясы мен мақсатын құру ептілігін қалыптастыру. отандық және шет елдік зерттеушілердің нәтижесін сыни көзбен бағалап жалпылау; болашағы мол бағытты анықтау; зерттеу бағдарламасын құрастыру

Тауарлар мен қызмет көрсетулер сарабы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Халықаралық маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты – халықаралық маркетингтің негізгі түсініктерін қалыптастыру, сол саладағы міндеттер құрамы мен шешімдерін, халықаралық нарықтардағы маркетингтік құралдарды қолдану ерекшеліктерін көрсете отырып, осы қағидаттар мен әдістерді отандық кәсіпорындардың практикалық қызыметі мысалында қолдануға көмектесу. Пәннің негізгі міндеттері болып: - халықаралық маркетингтік ортаны зерттеу; - халықаралық маркетингтегі маркетинг-микс жиынтығын зерттеу мен қарастыру. - халықаралық дәрежеде логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық білімін қамтамасыз ету; - халықаралық маркетингтің ерекшеліктерін, халықаралық бизнес ортада талдауларға негізделген және сыртқы нарықтарға шығу мүмкіндіктері бар ұйымның маркетингтік басқару ерекшеліктерін білу.

Халықаралық маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты – халықаралық маркетингтің негізгі түсініктерін қалыптастыру, сол саладағы міндеттер құрамы мен шешімдерін, халықаралық нарықтардағы маркетингтік құралдарды қолдану ерекшеліктерін көрсете отырып, осы қағидаттар мен әдістерді отандық кәсіпорындардың практикалық қызыметі мысалында қолдануға көмектесу. Пәннің негізгі міндеттері болып: - халықаралық маркетингтік ортаны зерттеу; - халықаралық маркетингтегі маркетинг-микс жиынтығын зерттеу мен қарастыру. - халықаралық дәрежеде логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық білімін қамтамасыз ету; - халықаралық маркетингтің ерекшеліктерін, халықаралық бизнес ортада талдауларға негізделген және сыртқы нарықтарға шығу мүмкіндіктері бар ұйымның маркетингтік басқару ерекшеліктерін білу.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономика қағидалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты: базалық экономикалық категориялар туралы білімді игеру; әр түрлі экономикалық құбылыстардың микро- және макродеңгейдегі өзара байланыстары мен тенденцияларын анықтау; нарықтық экономика жағдайында экономикалық ойлауды жетілдіру мен экономикалық мәдениет пен экономикалық әрекет ету тәртібін тәрбиелеу. Пәнді игерудің негізінде студент экономикалық агенттердің микро- және макродеңгейдегі әрекеттерін талдау үшін негізгі экономикалық категорияларды, теориялық экономикалық моделдерді, нарық агенттерінің әрекеттерінің негізгі заңдылықтарын білу керек. Экономикалық болмыс пен қоғамның экономикалық жүйесіндегі болып жатқан процестерді өз бетінше талдау, экономикалық мәселелерді шешуде экономикалық талдаудың әдістерін қолдану, нарықтық қатынастарды талдау үшін заманауи экономикалық ғылымның әдістерін қолдану дағдыларын игеру керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық ілімдер тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің негізгі мақсаты - студенттердің жүйелік көрсетілімдерін құқықтық және экономикалық өміршеңдік негізінде түрлендіру. Студенттер мемлекет пен құқық теорияларының сұрақтарын оқып білумен қатар заманауи экономикалық теория негізін оқиды. Әлемдік экономикалық тарих ойларының негізгі кезеңдері, белгілі экономист – ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны қарастырылады. Қазақстандық экономика ғылымының түрленуі мен қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Студент экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық ілімдер тарихының орнын, негізгі ғылыми мектептердің өкілдері мен олардың ғылыми ізденістерінің бағыттарын және олардың зерттеулерінің заманауи экономикалық ғылымдағы орнын біліп шығу керек. Заманауи экономикалық теорияның негізгі концепцияларын жетік меңгеру, студенттік ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында өздігінен ізденушілік танытқанда экономикалық ойдың эволюциясы мен экономикалық құбылыстарды зерттеуге қатысты теориялық тұжырымдардың көптігі жайлы теориялық білімдерін қолдана білу керек.

Экономиканы мемлекеттік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттің мемлекетпен бизнестің өзара қарымқатынасы мәселелері туралы жеткілікті деңгейде білуімен соның негізінде осы қарымқатынасты жетілдіру бойынша неғұрлым тиімді әрі ұтымды әдістермен құралдарды таңдай білуін де болып отыр. Студент модульді зерттеу нәтижесінде кәсіби қызметтегі басқарудың әр түрлі мектептерінің негізгі ережелерін пайдалана білу; экономикалық өсу мәселелерін шешу мен азаматтық қоғамның қалыптасуында мемлекеттің рөлін білу; экономиканың әр түрлі салаларында бизнестің даму жағдайларын білу. Кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті реттейтін ҚР заңнамаларын білу; басқару тиімділігінің критерийлерін білу; мемлекеттік кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері мен оның нарықтық экономикада алатын орнын білу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Banking Marketing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Event-маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты компанияның коммуникациялық қызметінде жағдайлық маркетингтің алатын орнын негіздеу. Пәннің міндеті компанияда жағдайлық маркетингтің қызметінің маркетингтік қызметке қалай әсер ететіндігін тексеру. • Маркетингтік коммуникация-дағы жағдайлық маркетингтің қызметі. • Коммуникация құралы ретінде жағдайлық маркетингтің мақсаты мен міндеті. • Жағдайлық маркетингті ұйымдастыру, жүзеге асыру, құрылымын байыптау. • Жағдайлық маркетингке байланысты зерттеу жүргізу.

Event-маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты компанияның коммуникациялық қызметінде жағдайлық маркетингтің алатын орнын негіздеу. Пәннің міндеті компанияда жағдайлық маркетингтің қызметінің маркетингтік қызметке қалай әсер ететіндігін тексеру. • Маркетингтік коммуникация-дағы жағдайлық маркетингтің қызметі. • Коммуникация құралы ретінде жағдайлық маркетингтің мақсаты мен міндеті. • Жағдайлық маркетингті ұйымдастыру, жүзеге асыру, құрылымын байыптау. • Жағдайлық маркетингке байланысты зерттеу жүргізу.

Organization Public Relations
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қоғаммен байланыс курсының обьектісі қоғамда кәсіпорын мен қоғамды жалғастыратын, байланыстыратын жағдайларды айқындау. Кризиске қарсы бағдарламаларды жасауда қоғаммен байланыстың маңызын қарастыру. - отандық және шетелдік PRдың даму тарихын оқу. - Қоғаммен байланыс жұмысының ұйымдастырылуын оқу; - билікпен қарым қатынас жасаудың жолдарын қарастыру.

PR және маркетингтегі жылжыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - PR және маркетингтегі жылжытудың мақсаты: - Жаңа өнімнің жылжытылуы; - Жаңа нарықта компанияның маркетингтік тұжырымдамасын тұтынушылардың түсінуі мен танымалдылығын арттыру; - Демеушілік шараларды жүргізудің тиімділігін PR және маркетингтегі жылжытудың міндеттері: - Компанияның қоғаммен байланысын және компанияның маркетингтік коммуникациясының нәтижелерін бағалау; - Компанияның қызметін жағымды қабылдау және онымен сенімді қарым-қатынас орнату. - қоғаммен байланыстың маркетингтік коммуникацияның бір түрі ретіндегі ерекшелігін білу, қоғаммен байланыстың негізгі түсініктерін, қағидаларын білу, PR-кампанияны жасаумен байланысты экономикалық жағдайларды талдау және шешу.

PR және маркетингтегі жылжыту
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - PR және маркетингтегі жылжытудың мақсаты: - Жаңа өнімнің жылжытылуы; - Жаңа нарықта компанияның маркетингтік тұжырымдамасын тұтынушылардың түсінуі мен танымалдылығын арттыру; - Демеушілік шараларды жүргізудің тиімділігін PR және маркетингтегі жылжытудың міндеттері: - Компанияның қоғаммен байланысын және компанияның маркетингтік коммуникациясының нәтижелерін бағалау; - Компанияның қызметін жағымды қабылдау және онымен сенімді қарым-қатынас орнату. - қоғаммен байланыстың маркетингтік коммуникацияның бір түрі ретіндегі ерекшелігін білу, қоғаммен байланыстың негізгі түсініктерін, қағидаларын білу, PR-кампанияны жасаумен байланысты экономикалық жағдайларды талдау және шешу.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Агромаркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға коммерцилық кәсіпорын жайында жалпы мағлұмат беру және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін білу. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - заңнамалық жағдайлармен танысып, құқықтық реттеулерге мән беру. агромаркетинг секторындағы маркетингтің ерекшелігі. агромаркетингтің қызметі, тәсілдері, жұмыс істеу ерекшелігі агромаркетингті жылжытудағы маркетинг ерекшеліктері

Агромаркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға коммерцилық кәсіпорын жайында жалпы мағлұмат беру және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін білу. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - заңнамалық жағдайлармен танысып, құқықтық реттеулерге мән беру. агромаркетинг секторындағы маркетингтің ерекшелігі. агромаркетингтің қызметі, тәсілдері, жұмыс істеу ерекшелігі агромаркетингті жылжытудағы маркетинг ерекшеліктері

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлемдік нарықтағы корпоративтік маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде әлемдік экономикалық жүйенің эндогендік және экзогендік факторлардың ықпалынан өзара әрекеттесетін институттардың жиынтығы ретіндегі дамуы жайлы түсінік қалыптастыру болып табылады. «Әлемді экономика» пәнінің оқыту пәні болып халықаралық экономикалық қатынастардың халықаралық сауда, халықаралық өндірістік мамандану сияқты бағыттары мен формалары табылады. Бағдарлама әлемдік экономиканың теориялық негіздерін, қағидалары мен ерекшеліктерін зерттеуге, оның қызмет етуінің маңызды механизмдерін меңгеруге бағытталған. Курс макро және микроэкономиканың базалық түсініктері негізінде оқытылады. әлемдік шарушылықтың дамуының негізгі қарқындары мен бағыттарын білу; әлемдік шаруашылықта экономикалық заңдылықтардың көрінуінің формалары жайлы білу; ТҰК-дың, халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметі жайлы білу; халықаралық валюталық-қаржылық жүйеге бағдарлану; Әлемдік шаруашылықтың дамуының негізгі мәселелеріне арналған жетекші кәсіби журналдардағы жарияланымдар мен зерттеулердің нәтижелерін бәлу және қолдана білу.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Банктік маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Банктік маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың обьектісі банк секторындағы маркетингтің атқаратын маңызды қызметін, банк жүйесінің жұмыс деңгейін арттырудағы қызметімен танысу. Еліміздің екінші деңгейлі банктеріндегі маркетингтің тиімді қолданылуының мысалдары. - банк секторындағы маркетингтің ерекшелігі. - банк секторындағы маркетингтің қызметі, тәсілдері, жұмыс істеу ерекшелігі - маркетинг құралдарының банк өнімдерін жылжытудағы ерекшеліктері

Банктік маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың обьектісі банк секторындағы маркетингтің атқаратын маңызды қызметін, банк жүйесінің жұмыс деңгейін арттырудағы қызметімен танысу. Еліміздің екінші деңгейлі банктеріндегі маркетингтің тиімді қолданылуының мысалдары. - банк секторындағы маркетингтің ерекшелігі. - банк секторындағы маркетингтің қызметі, тәсілдері, жұмыс істеу ерекшелігі - маркетинг құралдарының банк өнімдерін жылжытудағы ерекшеліктері

Бәсекелік стратегия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге бәсекелік стратегия жайында теориялық және практикалық білімді терең түрде беру; стратегия құру мен оны жүзеге асыру жайында маркетингтегі әдістерді жақсы меңгеру. Пәннің міндеті еркін стратегиялық шешім қабылдай алатын мықты мамандарды дайындап шығару. - бәсекелік анализді жасауда заманауи әдістерді білу. белгілі бір жағдайлар мен фирманың нарықтағы жағдайына байланысты нақты стратегияларды қабылдап үйрену. Тауардың өмірлік циклі, бәсекелестердің әрекеті, нарықтың конъюктурасын ескере отырып стратегиялық шешімдерді қабылдау.

Бәсекелік стратегия
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге бәсекелік стратегия жайында теориялық және практикалық білімді терең түрде беру; стратегия құру мен оны жүзеге асыру жайында маркетингтегі әдістерді жақсы меңгеру. Пәннің міндеті еркін стратегиялық шешім қабылдай алатын мықты мамандарды дайындап шығару. - бәсекелік анализді жасауда заманауи әдістерді білу. белгілі бір жағдайлар мен фирманың нарықтағы жағдайына байланысты нақты стратегияларды қабылдап үйрену. Тауардың өмірлік циклі, бәсекелестердің әрекеті, нарықтың конъюктурасын ескере отырып стратегиялық шешімдерді қабылдау.

Бейкоммерциялық ұйымдардың маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға бейкоммерциялық маркетинг жайында жалпы мағлұмат беру. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - бейкоммерциялық ұйымдардағы қызметтегі маркетингтің ерекшелігі маркетинг қызметін ұйымдастыру бейкоммерциялық ұйымдардың қызметін жетік білу.

Бейкоммерциялық ұйымдардың маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға бейкоммерциялық маркетинг жайында жалпы мағлұмат беру. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - бейкоммерциялық ұйымдардағы қызметтегі маркетингтің ерекшелігі маркетинг қызметін ұйымдастыру бейкоммерциялық ұйымдардың қызметін жетік білу.

Бірлескен маркетингтік коммунникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән маркетингтік коммуникациялардың көпсандық каналдарын (жарнамалар, PR, өткізуді ынталандыру, тікелей маркетингті, жеке сатылым) және олардың ілгерілеу комплексіндегі интеграция әдістерін қарастырады. Тыңдаушыларға интегралданған маркетингтік коммуникациялардың теориясы және тәжірибесі, компанияның орнын анықтай алуы және оның ұсынысы, коммуникациялардың стратегиясын және тактикасын өңдеу, олардың коммуникативтік және экономикалық эффективтілігін бағалау баяндалады. Пәнді игеру мақсаты: интегралданған маркетингтік коммуникациялар аумағындағы теориялық білімді және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, өндіруге бағытталған және компанияны алға басу негізіндегі эффективті шешімдерді және олардың ішкі орта факторлары және компанияның ішкі ресурстары есептеуімен енгізу. мерчендайзингтің бөлшек сауда кәсіпорны тауарларын жылжыту жүйесіндегі орнын анықтап, біріктірілген маркетингтің коммуникацияларды қолдану бойынша біртұтас маркетинг бағдарламасын құра білу, сонымен қатар құралдарының тиімділігін бағалау әдістерін игеру; коммуникациялық саясаттың негізгі құралдарының бірі ретінде жұртшылықпен байланыс ерекшелігін білу, негізгі түсініктерді, талдаудың практикалық қызмет тұрғысында жұртшылықпен байланыс принциптерін және нақты экономикалық жағдайды PR-кампания құру арқылы шешуді үйрету.

Бірлескен маркетингтік коммунникация
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән маркетингтік коммуникациялардың көпсандық каналдарын (жарнамалар, PR, өткізуді ынталандыру, тікелей маркетингті, жеке сатылым) және олардың ілгерілеу комплексіндегі интеграция әдістерін қарастырады. Тыңдаушыларға интегралданған маркетингтік коммуникациялардың теориясы және тәжірибесі, компанияның орнын анықтай алуы және оның ұсынысы, коммуникациялардың стратегиясын және тактикасын өңдеу, олардың коммуникативтік және экономикалық эффективтілігін бағалау баяндалады. Пәнді игеру мақсаты: интегралданған маркетингтік коммуникациялар аумағындағы теориялық білімді және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, өндіруге бағытталған және компанияны алға басу негізіндегі эффективті шешімдерді және олардың ішкі орта факторлары және компанияның ішкі ресурстары есептеуімен енгізу. мерчендайзингтің бөлшек сауда кәсіпорны тауарларын жылжыту жүйесіндегі орнын анықтап, біріктірілген маркетингтің коммуникацияларды қолдану бойынша біртұтас маркетинг бағдарламасын құра білу, сонымен қатар құралдарының тиімділігін бағалау әдістерін игеру; коммуникациялық саясаттың негізгі құралдарының бірі ретінде жұртшылықпен байланыс ерекшелігін білу, негізгі түсініктерді, талдаудың практикалық қызмет тұрғысында жұртшылықпен байланыс принциптерін және нақты экономикалық жағдайды PR-кампания құру арқылы шешуді үйрету.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновация маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациядағы маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - кәсіпорындардың инновациялық қызметін арттыру үшін маркетингтік әдіс-тәсілдер мен инновациялық шешімдерді басқару жүйесі ретінде пайдалану, магистранттарда маркетинг туралы білімді қалыптастыру, біліктілігін арттыру. Кәсіпорынның инновациялық қызметті басқарудағы дағдылар мен қабілеттерді қалыптастыруға бағытталған, маркетинг қағидалары туралы пәнді оқып-үйрену. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: • экономикалық және нарықтық зерттеулерде

Инновациялық маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - кәсіпорындардың инновациялық қызметін арттыру үшін маркетингтік әдіс-тәсілдер мен инновациялық шешімдерді басқару жүйесі ретінде пайдалану, магистранттарда маркетинг туралы білімді қалыптастыру, біліктілігін арттыру. Кәсіпорынның инновациялық қызметті басқарудағы дағдылар мен қабілеттерді қалыптастыруға бағытталған, маркетинг қағидалары туралы пәнді оқып-үйрену. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай біліктілікке ие болуы тиіс: • экономикалық және нарықтық зерттеулерде

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Интернет-маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - « Интернет-маркетинг» пәнінің мақсаты - кітап өнімдерін дайындауда кітап шығаруды ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. - жаһандану заманындағы кітап басу ісінің өзекті мәселелерін ғылыми-теориялық таным тұрғысынан талдау түсінігі болады: - жаңа технологиямен қаруланған өндіріспен ғылыми теорияны байланыстыра зерделеу әдіс-тәсілдерін оқып үйрену туралы түсінігі мен білімі болады;

Интернет-маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - « Интернет-маркетинг» пәнінің мақсаты - кітап өнімдерін дайындауда кітап шығаруды ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. - жаһандану заманындағы кітап басу ісінің өзекті мәселелерін ғылыми-теориялық таным тұрғысынан талдау түсінігі болады: - жаңа технологиямен қаруланған өндіріспен ғылыми теорияны байланыстыра зерделеу әдіс-тәсілдерін оқып үйрену туралы түсінігі мен білімі болады;

Инфрақұрылымдағы маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аймақтардың инфрақұрылым-дарын маркетингтік зерттеу арқылы нақты стратегиялық шешімдер қабылдау. Сол арқылы мемлекеттік қызметтің нақты бағытталуын қадағалау. Инфра құрылымдардың әрекеттеріндегі жариялылықты айқындау. Мемлекеттің инфрақұрылымды дамытудағы қызметінде маркетингті қолдануы. аймақтың инфрақұрылымын анықтаудағы маркетингтік қызметтің ерекшелігі. Аймақтың инфрақұрылымын анықтаудағы маркетингтік зерттеудің ерекшелігі. Аймақтың инфрақұрылымын анықтаудағы маркетингтік стратегиялардың ерекшелігі

Инфрақұрылымдағы маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аймақтардың инфрақұрылым-дарын маркетингтік зерттеу арқылы нақты стратегиялық шешімдер қабылдау. Сол арқылы мемлекеттік қызметтің нақты бағытталуын қадағалау. Инфра құрылымдардың әрекеттеріндегі жариялылықты айқындау. Мемлекеттің инфрақұрылымды дамытудағы қызметінде маркетингті қолдануы. аймақтың инфрақұрылымын анықтаудағы маркетингтік қызметтің ерекшелігі. Аймақтың инфрақұрылымын анықтаудағы маркетингтік зерттеудің ерекшелігі. Аймақтың инфрақұрылымын анықтаудағы маркетингтік стратегиялардың ерекшелігі

Ислам қаржыларының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Коммерциялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға коммерцилық кәсіпорын жайында жалпы мағлұмат беру және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін білу. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - заңнамалық жағдайлармен танысып, құқықтық реттеулерге мән беру. - кәсіпорындардың негізгі түрлері мен формаларымен танысу; - әр түрлі типтеріне қарай кәсіпорындардың құқығын білу; - түрлі шаруашылық түрлерін тіркеудің заңнамалық актілерін білу.

Коммерциялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға коммерцилық кәсіпорын жайында жалпы мағлұмат беру және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін білу. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - заңнамалық жағдайлармен танысып, құқықтық реттеулерге мән беру. - кәсіпорындардың негізгі түрлері мен формаларымен танысу; - әр түрлі типтеріне қарай кәсіпорындардың құқығын білу; - түрлі шаруашылық түрлерін тіркеудің заңнамалық актілерін білу.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қоғаммен байланыс
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қонақжайлылық индустриясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға Қонақжайлылық өндірісінің негізі жайында жалпы мағлұмат беру. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - Қонақжайлылық өндірісінің негізі жайында отандық кәсіпорындардың ерекшелігі Қонақжайлылық өндірісінде бұл пәннің алатын орны. Қонақжайлылық жайында әр елдің заңдарын, заңдылықтарын, құжаттары жайлы кеңінен танысу. Қонақ үйлер мен демалу жайларының қызметінде маркетингтің ерекшеліктері

Қонақжайлылық индустриясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға Қонақжайлылық өндірісінің негізі жайында жалпы мағлұмат беру. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - Қонақжайлылық өндірісінің негізі жайында отандық кәсіпорындардың ерекшелігі Қонақжайлылық өндірісінде бұл пәннің алатын орны. Қонақжайлылық жайында әр елдің заңдарын, заңдылықтарын, құжаттары жайлы кеңінен танысу. Қонақ үйлер мен демалу жайларының қызметінде маркетингтің ерекшеліктері

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қызмет көрсету саласындағы біріккен маркетингтік коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге біріккен маркетингтік коммуникацияның стратегия құрудағы негізгі құрал екенін түсіндіру. Міндеттері: - компанияның, тауардың, брендтің өмірлік циклінде біріккен маркетингтік коммуникацияның маңыздылығын, бизнесті басқаруда кез келген сатыда қолдануға болатынын көрсету. компанияны алға жылжытудың негізгі құралы ретінде біріккен коммуникацияның маңызды рөл атқаратынын анықтау. Біріккен маркетингтік коммуникацияның кәсіпорында жүзеге асырылуын қадағалау.

Қызмет көрсету саласындағы қоғаммен байланыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге біріккен маркетингтік коммуникацияның стратегия құрудағы негізгі құрал екенін түсіндіру. Міндеттері: - компанияның, тауардың, брендтің өмірлік циклінде біріккен маркетингтік коммуникацияның маңыздылығын, бизнесті басқаруда кез келген сатыда қолдануға болатынын көрсету. компанияны алға жылжытудың негізгі құралы ретінде біріккен коммуникацияның маңызды рөл атқаратынын анықтау. Біріккен маркетингтік коммуникацияның кәсіпорында жүзеге асырылуын қадағалау.

Қызмет көрсету саласындағы қоғаммен байланыс
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге біріккен маркетингтік коммуникацияның стратегия құрудағы негізгі құрал екенін түсіндіру. Міндеттері: - компанияның, тауардың, брендтің өмірлік циклінде біріккен маркетингтік коммуникацияның маңыздылығын, бизнесті басқаруда кез келген сатыда қолдануға болатынын көрсету. компанияны алға жылжытудың негізгі құралы ретінде біріккен коммуникацияның маңызды рөл атқаратынын анықтау. Біріккен маркетингтік коммуникацияның кәсіпорында жүзеге асырылуын қадағалау.

Қызмет нарығын талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қызмет нарығын талдау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Логика" пәні студентке олардың оқып жатқан пәндеріндегі ақпараттарды меңгеруге дайындауға көмектесуге арналған. Ол келесілерді меңгеруге көмектесуі керек: - студенттің логикалық қабілеттерді меңгеру; - формалды логиканың негізгі мәселелері бойынша білім алу; - студентте танымның заманауи логикалық әдісі жайлы түсінік қалыптастыру; - студентті жалпы адамзаттың мәдениетінің маңызды бөлігімен таныстыру. • формалды логиканың классикалық қағидаларын білу; ойлау формлаарына анықтама беру және ажырата білу; классикалық емес логика жайлы түсінік болу және олардың бірнешеуін мысал ретінде келтіре алу; • пікірдің логикалық құрылымын талдай алу және осы талдаудың нәтижелерін жазу, қорытындының дұрыстығын анықтай алу.

Макромаркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Макроркетинг» пәні компанияның маркетингтік қызметінің түрлері мен заманауи тұжырымдамаларын зерттейді, макродеңгейдегі маркетологтың жауапкершілігін анықтайды. Макромаркетингтің мақсаттарын белгілеу механизмі мен олардың жүзеге асырылуы қарастырылады. Сегменттеумен, жайғастырумен, ассортиментті басқару мен бағаны құруға қатысты маркетингтік шешімдерге баса назар аударылады. Пәннің мақсаты: макродеңгейдегі маркетингтің функционалдық облыстарында теориялық білімдерді қалыптастыру; маркетингтік технологиялар мен құралдарды басқару қызметінде тиімді пайдалану машықтарын жетілдіру. - нарық тартымдылығы мен іскерлік белсенділікті бағалай білу, нарықты зерттеу мен болжау әдістері мен құралдарын макродеңгейдегі маркетингтің мақсаттары мен ерекшеліктеріне қатысты трансформациялау; - сыртқы және ішкі ортаны, мүмкіндіктер мен болашақты талдау мен бағалау негізінде өз бетімен шешім қабылдай білу.

Макромаркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Макроркетинг» пәні компанияның маркетингтік қызметінің түрлері мен заманауи тұжырымдамаларын зерттейді, макродеңгейдегі маркетологтың жауапкершілігін анықтайды. Макромаркетингтің мақсаттарын белгілеу механизмі мен олардың жүзеге асырылуы қарастырылады. Сегменттеумен, жайғастырумен, ассортиментті басқару мен бағаны құруға қатысты маркетингтік шешімдерге баса назар аударылады. Пәннің мақсаты: макродеңгейдегі маркетингтің функционалдық облыстарында теориялық білімдерді қалыптастыру; маркетингтік технологиялар мен құралдарды басқару қызметінде тиімді пайдалану машықтарын жетілдіру. - нарық тартымдылығы мен іскерлік белсенділікті бағалай білу, нарықты зерттеу мен болжау әдістері мен құралдарын макродеңгейдегі маркетингтің мақсаттары мен ерекшеліктеріне қатысты трансформациялау; - сыртқы және ішкі ортаны, мүмкіндіктер мен болашақты талдау мен бағалау негізінде өз бетімен шешім қабылдай білу.

Маркетингтік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – маркетингтік талдаудың негізі мен мазмұнын зерттеу, фирманың нарықтағы бәсекелестік позициясына заманауи маркетингтік механизмнің әсерінің теориясы мен практикасын оқыту. Пәнді оқыту барысында теориялық білімдерді берумен қатар практикалық машықтарды қалыптастыруға да көп көңіл бөлінеді. - тұтынушылардың талғамдарын оны қанағаттандыру мақсатымен зерттеу, сонымен қатар маркалар мен осы сегменттегі тауардың сыйымдылық деңгейін талдау жүргізу үшін сегменттеу мақсатында зерттеу; - тауар және сауда саясатын оңтайландыру, жарнама мен маркетингтік коммуникацияларды дамыту мен талдау.

Маркетингтік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – маркетингтік талдаудың негізі мен мазмұнын зерттеу, фирманың нарықтағы бәсекелестік позициясына заманауи маркетингтік механизмнің әсерінің теориясы мен практикасын оқыту. Пәнді оқыту барысында теориялық білімдерді берумен қатар практикалық машықтарды қалыптастыруға да көп көңіл бөлінеді. - тұтынушылардың талғамдарын оны қанағаттандыру мақсатымен зерттеу, сонымен қатар маркалар мен осы сегменттегі тауардың сыйымдылық деңгейін талдау жүргізу үшін сегменттеу мақсатында зерттеу; - тауар және сауда саясатын оңтайландыру, жарнама мен маркетингтік коммуникацияларды дамыту мен талдау.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мерчендайзинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мерчандайзинг – сату орнындағы сатып алушы мен тауар арасындағы байланыстырушы құралдар. Мерчендайзинг міндеттері: - тауардың орналасуы жайында сатып алушыны ақпараттандыру; - тауар мен бағасы жайында максималды түрде ақпарат беру: - белгілі бір тауарлар тобына арнайы назар аударту; - сатып алушыға осы жерде сауда жасауына нақты әсер ету. мерчендайзинг әдістері мен тәсілдері жайында толыққанды мәліметтермен қамтамасыз ету; тауар топтамасы, тауардың орналасу ерекшелігі, сөреге тауар қоюдың заңдылықтары жайында арнайы үйрену.

Мерчендайзинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мерчандайзинг – сату орнындағы сатып алушы мен тауар арасындағы байланыстырушы құралдар. Мерчендайзинг міндеттері: - тауардың орналасуы жайында сатып алушыны ақпараттандыру; - тауар мен бағасы жайында максималды түрде ақпарат беру: - белгілі бір тауарлар тобына арнайы назар аударту; - сатып алушыға осы жерде сауда жасауына нақты әсер ету. мерчендайзинг әдістері мен тәсілдері жайында толыққанды мәліметтермен қамтамасыз ету; тауар топтамасы, тауардың орналасу ерекшелігі, сөреге тауар қоюдың заңдылықтары жайында арнайы үйрену.

Нейромаркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өнеркәсіптік маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға өндірістік маркетинг жайында жалпы мағлұмат беру. Өндірістік маркетингтің қолданылуы. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - еліміздегі кәсіпорындарда өндірістік маркетингтің ерекшелігі. Өндірістік маркетингті қолдану арқылы дағдарысқа қарсы өлшемдерді жүргізуді білу. Өндірісте маркетингті ұйымдастырудың ерекшеліктерімен танысу.

Өнеркәсіптік маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға өндірістік маркетинг жайында жалпы мағлұмат беру. Өндірістік маркетингтің қолданылуы. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - еліміздегі кәсіпорындарда өндірістік маркетингтің ерекшелігі. Өндірістік маркетингті қолдану арқылы дағдарысқа қарсы өлшемдерді жүргізуді білу. Өндірісте маркетингті ұйымдастырудың ерекшеліктерімен танысу.

Өнеркәсіптік тауарлар брендингі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: брендинг саласында кәсіби жұмыс дағдылары мен негізгі білімді үйрету; Студенттерде брендті құрудың практикалық дағдыларын, бренд пен оның тұтынушысы жайлы ғылыми түсінік құру. Пәннің міндеті: - брендингтің мәні, құрылымы мен маңызы жайлы базалық білімді игеру; - бренд даралығын талдау; - бренд саласындағы саясатты жүзеге асыру үшін құндық бағдар, мүдде, уәждеме, нұсқамаларды талдау. - брендтердің бағасын бағалаудың әр түрлі әдістерін, бренд-коммуникация жасаудың заманауи тәсілін, отандық брендтерді жасау жоспарын құру қабілетін білуі тиіс.

Өнімнің сапасын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіпорынның бүкіл өнімдерінің сапасы жайында барлық ақпараттармен танысу, ғылыми және тәжірибелік негіздерін білу. Пәннің міндеттері: – тауарды сапалы өндіру мен сапасын басқару жайында теориялық біліммен сусындау; – тауарды сапалы жасау мен сапасын басқару жайында жүйелік басқаруды білу; – тауардың сапасын басқарудағы статистикалық әдістің тәсілдерін білу; – болашақ мамандарды бәсекелік жағдайда тауарды сапамен қамтамасыз ету туралы біліммен қамсыздандыру; – сапа жайында негізгі сұрақтармен, құжаттармен танысу; – өнімнің сапасын анықтаудың әдістері мен тәсілдерімен танысу. тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты жайында тауарлық және өткізу саясаттарын білу; - коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере отырып, өткізу саясатын басқару; - тауарлық және өткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу.

Өнімнің сапасын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіпорынның бүкіл өнімдерінің сапасы жайында барлық ақпараттармен танысу, ғылыми және тәжірибелік негіздерін білу. Пәннің міндеттері: – тауарды сапалы өндіру мен сапасын басқару жайында теориялық біліммен сусындау; – тауарды сапалы жасау мен сапасын басқару жайында жүйелік басқаруды білу; – тауардың сапасын басқарудағы статистикалық әдістің тәсілдерін білу; – болашақ мамандарды бәсекелік жағдайда тауарды сапамен қамтамасыз ету туралы біліммен қамсыздандыру; – сапа жайында негізгі сұрақтармен, құжаттармен танысу; – өнімнің сапасын анықтаудың әдістері мен тәсілдерімен танысу. тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты жайында тауарлық және өткізу саясаттарын білу; - коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере отырып, өткізу саясатын басқару; - тауарлық және өткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сауда ұйымдарының маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сауда ұйымдарының маркетингі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Стратегиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттердің стратегиялық менеджменттің негізгі концепцияларын және стратегиялық талдаудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Ол дағдылар тәжірибелік жұмыста қолданылауы мүмкін. Оқу пәні – ұйым даму стратегияларын таңдау барысында қалыптасатын қарым-қатынастар және таңдалған стратегияны қолдану кезінде өзгеретін процесстер. Пәнді оқу процесінде студент білуі тиіс: - «Стратегиялық менеджмент» курсының теориялық аспектілерін; - фирманың ішкі жағдайын бағалау тәсілдерін меңгеруді; компанияның бәсекелестік жағдайын анықтауға керекті тәжірибелік дағдыларды қабылдау және орын алуы мүмкін келеңсіз өзгерістерді болжауды; - ұйымның бәсекелестік жағдайын жақсарту мен тұрақтандыруға байланысты шараларды өңдеуге керекті білімді алуы тиіс; - мақсатты құрылымдауға керекті дағдыларды меңгеру және белгіленген мақсатқа жету үшін стратегияны анықтай алуы керек.

Тауар және өткізу саясатын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фирманың тауарларын арнайы өткізу арналары арқылы тұтынушыға жеткізу; тауар өндіріс орнында дайын болғаннан бастап, соңғы тұтынушыға жеткенге дейінгі барлық әрекеттер жиынтығы. тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты жайында тауарлық және өткізу саясаттарын білу; коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере отырып, өткізу саясатын басқару; тауарлық және өткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу.

Тауар және өткізу саясатын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фирманың тауарларын арнайы өткізу арналары арқылы тұтынушыға жеткізу; тауар өндіріс орнында дайын болғаннан бастап, соңғы тұтынушыға жеткенге дейінгі барлық әрекеттер жиынтығы. тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты жайында тауарлық және өткізу саясаттарын білу; коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере отырып, өткізу саясатын басқару; тауарлық және өткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу.

Тауар саясатын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тауар саясатын басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тауарлар және қызметтер сарабы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Тауар мен қызмет экспертизасы» пәнінің мақсаттары – классификацияны үйрену, заманауи ассортиментті білу, сақтау жүйелері, тауарды кодтау, экспертиза жасаудың жаңа әдістерін білу. Пәннің міндеттері. Экспертиза жасаудың тәсілдерін үйрету, тауар сапасы жайында жаңа тәсілдерді меңгерту. Тәжірибелік машықпен танысу. тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты жайында тауарлық және өткізу саясаттарын білу; коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере отырып, өткізу саясатын басқару; тауарлық және өткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу.

Тауарлар және қызметтер сарабы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Тауар мен қызмет экспертизасы» пәнінің мақсаттары – классификацияны үйрену, заманауи ассортиментті білу, сақтау жүйелері, тауарды кодтау, экспертиза жасаудың жаңа әдістерін білу. Пәннің міндеттері. Экспертиза жасаудың тәсілдерін үйрету, тауар сапасы жайында жаңа тәсілдерді меңгерту. Тәжірибелік машықпен танысу. тауардың сапасы, бағасы, қорабы, тауар ассортименті, тауардың саясаты жайында тауарлық және өткізу саясаттарын білу; коммуникация құралдары мен бәсекелік артықшылықтарды ескере отырып, өткізу саясатын басқару; тауарлық және өткізу саясатын жасаудың әдістерін жетік білу.

Тауартану
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге тауартану жайында жалпы мағлұмат беру. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - Тауартанудың әдістері мен тәсілдерімен танысу. - Тауарды айырудың әдістерін жетік білу. - Шикізат пен дайын өнім және жартылай фабрикаттарды ажырата білу. - Тауардың ерекшеліктерін айқындау.

Тауартану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге тауартану жайында жалпы мағлұмат беру. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - Тауартанудың әдістері мен тәсілдерімен танысу. - Тауарды айырудың әдістерін жетік білу. - Шикізат пен дайын өнім және жартылай фабрикаттарды ажырата білу. - Тауардың ерекшеліктерін айқындау.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Туристік маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға туристтік марктинг жайында жалпы мағлұмат беру. Отандық туризм жайында, туристтік фирмалардың қызметімен танысу. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - Туристтік маркетинг жайында отандық кәсіпорындардың ерекшелігін білу. - шетелдік туризм мен отандық туризмнің айырмашылықтары мен сіңісу мүмкіндіктері. - туристтік кәсіпорынды басқаруда маркетингтің алатын орны; - туризмде қоғамдық мәдениеттік қызметінде маркетингтің қызметі мен түрлерін білу; - маркетинг-микс концепциясын білу; - қонақжайлылық және туризм саласындағы маркетингтік зерттеу жұмыстарымен танысу. - Туризмді дамытуда маркетингтің құралдарымен танысу.

Туристік маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болашақ маркетологтарға туристтік марктинг жайында жалпы мағлұмат беру. Отандық туризм жайында, туристтік фирмалардың қызметімен танысу. Курстың міндеттері: - пән жайлы толық курстық жұмыстармен танысу; - Туристтік маркетинг жайында отандық кәсіпорындардың ерекшелігін білу. - шетелдік туризм мен отандық туризмнің айырмашылықтары мен сіңісу мүмкіндіктері. - туристтік кәсіпорынды басқаруда маркетингтің алатын орны; - туризмде қоғамдық мәдениеттік қызметінде маркетингтің қызметі мен түрлерін білу; - маркетинг-микс концепциясын білу; - қонақжайлылық және туризм саласындағы маркетингтік зерттеу жұмыстарымен танысу. - Туризмді дамытуда маркетингтің құралдарымен танысу.

Туристік маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұтыну тауарларының брендингі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: брендинг саласында кәсіби жұмыс дағдылары мен негізгі білімді үйрету; Студенттерде брендті құрудың практикалық дағдыларын, бренд пен оның тұтынушысы жайлы ғылыми түсінік құру. Пәннің міндеті: - брендингтің мәні, құрылымы мен маңызы жайлы базалық білімді игеру; - бренд даралығын талдау; - бренд саласындағы саясатты жүзеге асыру үшін құндық бағдар, мүдде, уәждеме, нұсқамаларды талдау. - брендтердің бағасын бағалаудың әр түрлі әдістерін, бренд-коммуникация жасаудың заманауи тәсілін, отандық брендтерді жасау жоспарын құру қабілетін білуі тиіс.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық компанияларда маркетингтік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикадағы статистикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение