Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Құқықтану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - құқық бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - құқық бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - құқық бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Профильдік пән: Дүниежүзілік тарих
Білім берудің мақсаттарымен нәтижелері:
құқық қорғау және басқа да мемлекеттік органдар мен коммерциялық ұйымдарға қажетті кешенді білім мен құзырлықтарға ие, жоғары кәсіби біліктілікке ие заңгер мамандарды даярлауға бағытталған. Сонымен қатар, Қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу орталықтары, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаумен шұғылданатын мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың кадр мұқтаждықтарын қанағаттандыру болып табылады.
Білім беру бағдарламасының міндеттері:
– 5В030100 – заңтану мамандығы бойынша тұлға мен қоғамның қажеттілігін қамтамасыз ететін, шетелдік білім беру бағдарламаларын саластыру арқылы әлемдік білім беру кеңістігіне енген үздiксiз білім берудің ұлттық моделін құрастыру;
– қазіргі заманғы халықаралық білім беру кеңістігінің барлық талаптарына жауап беретін, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау;
– болашақ маманның кәсіби және әлеуметтік дағдылығын қамтамассыз ету;
– жалпыұлттық ойлау мәдениеті мен рухану дәстүр мен құндылықтарға ие мамандарды тәрбиелеу.
Бакалавр міндетті:
түсінуге:
- нақты тәжірибелік жағдайларда құқықтық нормалар мен теорияларды пайдалануға; заң техникасына, құзіретті болу; айқындалмаған болжамдарды көрсете білу, ойлау логикасында қатені және жіберілген қатені көру; айғақ пен тергеу арасында шектеу жүргізу; заттардың, құбылыстардың және үдерістердің әлеуметтік ақиқатын зерттеуде жалпығылыми және философиялық әдістерді меңгеру, өзінің эмоциональды жағдайын басқару, сондай-ақ жедел есте сақтау қабілетін, вербальді-логикалық және аналитикалық ойлауды, төзімділікті, жауапкершілікті және ұйымдастырушылықты меңгере білуі.
білуге:
- қолданыстағы құқықтың негізгі мәселелерін және қоғамдық қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің басты ережелерін білу қажет;
- Қазақстан тарихы мен оның саясатын негізгі кезеңдерін, сонымен қатар, әлемдік өркениеттер мен басты мемлекеттердің тарихын білу; тарихи жалғастылықтың тетіктері мен мәнін түсіну;
жасай алуға:
- мамандығына сәйкес мемлекеттік және шет тіліндегі ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдану машығын игеру;
- оқу бағдарламасын аяқтаған кезеңде өзіндік білімін жетілдіру, мағлұматтық және білім беру технологиясының негізінде өзінің білім аясын кеңейту қаситеіне ие болу;
- мағлұматтарды сақтау мен өңдеу әдістерін және оларды жинаудың әдітері мен тәсілдерін игеру ғылыми негізде өзінің жұмыс бағытын ұйымдастыру;
жүзеге асыруға:
- өзінің кәсіби мәселелері бойынша пкірталастарға қатысу; өзінің ойын дұрыс және қисынды түрде жазбаша және ауызша жеткізе алу, ойлау мәдениеті мен көпшіліктің алдына шығып сөйлеу мүмкіндігіне ие болу;
- әр түрлі құбылыстар мен үрдістерді ғылыми саралау мен болжаудың негіздерін, оларды сапалы саралауды игеру қажет; арнайы ғылыми зерттеуді жүргізудің мақсаттарын және зерттеуді жүргізудің әдістерін қолдануды айқындау мүмкіндігіне ие болу қажет; пән аралық жобалармен жұмыс жасай алу қажет.
құзыретті болуға:
- қазіргі кездегі құқықтану мен заң шығармашылықтың мәселелерін шешуге;
игеруге:
жұмыс берушілер мен әріптестерді тарта алатын кәсіби құзыреттілікті.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Құқықтану
Мамандық шифры
5B030100
Факультеті
Заң
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Дүниежүзілік тарих
Профильдік пәні
Дүниежүзілік тарих
Өту балы
ҚАЗ
92
ОРЫС
91

пәндер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру (есепке алу)
 • Кредит саны - 8
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеудің құқықтық реттелуі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: жер құқығының ғылыми-теориялық ережелерінің басты мәселелері туралы студенттерге базалық ұғымды қалыптастыру және ҚР жер заңнамасын білу мен қолдану және оларды талқылауға байланысты негіздерді анықтай білу Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: Білу керек: жер құқықтық цикліндағы ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен қайнар көздерді пайдалана білу Жасай білуі тиіс: жер заңнамасын тәжірибеде қолдануды қалыптастыра білу Машықтануы тиіс: жер құқығының негізгі ережелері туралы көзқарас қалыптастыра білу

Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеудің құқықтық реттелуі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: жер құқығының ғылыми-теориялық ережелерінің басты мәселелері туралы студенттерге базалық ұғымды қалыптастыру және ҚР жер заңнамасын білу мен қолдану және оларды талқылауға байланысты негіздерді анықтай білу Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: Білу керек: жер құқықтық цикліндағы ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен қайнар көздерді пайдалана білу Жасай білуі тиіс: жер заңнамасын тәжірибеде қолдануды қалыптастыра білу Машықтануы тиіс: жер құқығының негізгі ережелері туралы көзқарас қалыптастыра білу

Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеудің құқықтық реттелуі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: жер құқығының ғылыми-теориялық ережелерінің басты мәселелері туралы студенттерге базалық ұғымды қалыптастыру және ҚР жер заңнамасын білу мен қолдану және оларды талқылауға байланысты негіздерді анықтай білу Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: Білу керек: жер құқықтық цикліндағы ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен қайнар көздерді пайдалана білу Жасай білуі тиіс: жер заңнамасын тәжірибеде қолдануды қалыптастыра білу Машықтануы тиіс: жер құқығының негізгі ережелері туралы көзқарас қалыптастыра білу

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби-бағытталған шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - F

Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Криминалистика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: криминалистік зерттеу жургізудің тактикасын және әдісін техникасының сұрақтарын қоя білуге және талқылауға үйрету. Мазмұны: курс криминалистік зерттеу әдістерін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер - Білуі тиіс: қылмыстарды тергеудің теориясын, техникасын,, методикасын және тактикасын. - Менгеруі тиіс:қылмыс бойынша сараптама тағайындауды. - Машықтануы тиіс : представление о криминалистик ғылым туралы түсініктің болуына.

Криминалистика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: криминалистік зерттеу жургізудің тактикасын және әдісін техникасының сұрақтарын қоя білуге және талқылауға үйрету. Мазмұны: курс криминалистік зерттеу әдістерін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер - Білуі тиіс: қылмыстарды тергеудің теориясын, техникасын,, методикасын және тактикасын. - Менгеруі тиіс:қылмыс бойынша сараптама тағайындауды. - Машықтануы тиіс : представление о криминалистик ғылым туралы түсініктің болуына.

Криминалистика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: криминалистік зерттеу жургізудің тактикасын және әдісін техникасының сұрақтарын қоя білуге және талқылауға үйрету. Мазмұны: курс криминалистік зерттеу әдістерін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер - Білуі тиіс: қылмыстарды тергеудің теориясын, техникасын,, методикасын және тактикасын. - Менгеруі тиіс:қылмыс бойынша сараптама тағайындауды. - Машықтануы тиіс : представление о криминалистик ғылым туралы түсініктің болуына.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасы азаматтық кұқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: тараптардың теңдігіне негізделген мүліктік және мүліктік емес қатынастарды оқытады. Курс аясында азаматтық құқықтық қатынастардың ерекшеліктерін, оның элементтерін және түрлерін, субъектілерін, азаматтық құқықтың объектілерін, мәміле институтын, заттық құқықты, міндеттемелік құқықты, шартты оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: - азаматтық құқықтың жалпы теоретикылық қағидалары мен әдістері, азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі мен мазмұны, азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілері, міндеттемелік құқықтың сатып алу-сату, аренда және мердігерлік секілді негізгі институттары т.б. - меңгеруі тиіс - тәжірибеде алынған білімді қолдану және саралау. Азаматттық құқықтың субъектілерінің мүліктік және мүліктік емес қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған білімін тәжірибеде қолдану. - Машықтануы тиіс мүліктік және мүліктік емес құқықтарды реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешу

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: тараптардың теңдігіне негізделген мүліктік және мүліктік емес қатынастарды зерттейді. Курс барысында азаматтық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері, олардың элементтері және түрлері, субъектілері,объектілері, мәмілелер, заттық құқықтар, міндеттемелік құқық, шарт институттары қарастырылады. Модульды игеру нәтижесінде қалыптасқан өкілеттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық құқықтың жалпы теориялық әдістері мен қағидалары, азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі мен мазмұны, азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілері, міндеттемелік құқықтың негізгі институттарын, оның ішінде сатып алу сату шарты, жалға алу, мердігерлік және тағы басқа, алынған білімдерін тәжірибеде қолдана білу. Азаматтық құқық субъектілерінің мүліктік және мүліктік емес қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасай білу, алған білімдерін іс жүзіне асыру. Мүліктік және мүліктік емес құқықтарды реттеу саласындағы ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешу дағдысына ие болу.

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: тараптардың теңдігіне негізделген мүліктік және мүліктік емес қатынастарды зерттейді. Курс барысында азаматтық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері, олардың элементтері және түрлері, субъектілері,объектілері, мәмілелер, заттық құқықтар, міндеттемелік құқық, шарт институттары қарастырылады. Модульды игеру нәтижесінде қалыптасқан өкілеттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық құқықтың жалпы теориялық әдістері мен қағидалары, азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі мен мазмұны, азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілері, міндеттемелік құқықтың негізгі институттарын, оның ішінде сатып алу сату шарты, жалға алу, мердігерлік және тағы басқа, алынған білімдерін тәжірибеде қолдана білу. Азаматтық құқық субъектілерінің мүліктік және мүліктік емес қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасай білу, алған білімдерін іс жүзіне асыру. Мүліктік және мүліктік емес құқықтарды реттеу саласындағы ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешу дағдысына ие болу.

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: азаматтық құқықтың негізгі ғылыми теориялық негіздері туралы түсінік қалыптастыру, азаматтық заңнаманы білу және түсіндіру қабілетің қалыптастыру. Модульді оқу нәтижесінде қалыптасқан өкілеттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық құқықтық цикл бойынша ғылыми, анықтамалық және әдістемелік әдебиеттерді қолдана білу, азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесін білу,азаматтық құқық туралы негізгі мәселелер туралы түсінік қалыптастыру.

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: азаматтық құқықтың негізгі ғылыми теориялық негіздері туралы түсінік қалыптастыру, азаматтық заңнаманы білу және түсіндіру қабілетің қалыптастыру. Модульді оқу нәтижесінде қалыптасқан өкілеттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық құқықтық цикл бойынша ғылыми, анықтамалық және әдістемелік әдебиеттерді қолдана білу, азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесін білу,азаматтық құқық туралы негізгі мәселелер туралы түсінік қалыптастыру.

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру саласында кәсіби білім қалыптастыру, конституциялық, әкімшілік, отбасылық құқықтық қатынастардан пайда болған субъективтік құқықтарды қорғау ерекшеліктерін терендете оқыту, негізгі мақсаты материалдық және процессуалдық құқық нормаларының ажырамас байланысын қарастыру. Модульді оқу нәтижесінде игерілген өкілнттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық сот өндірісі қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін, олардың жауапкершілігін, азаматтық сот өндірісінің ерекшеліктерін, материалдық және процессуалдық құқық нормаларын саралау мен қолдануды білу, құқықтық нормаларды нақты жағдайларға қолдану,азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін заңды қолдану, процессуалдық позиция қалыптастыру және оны дәлелдей білу (ауызша және жазбаша) заң құжаттарын дұрыс толтыру және рәсімдеу, құқықтық актілермен жұмыс жасауға дағдылану, өз бетінше құқықтық жағдайға баға беру және оған қолданылатын құқықтық норманы саралау, құқықтық дауды шешу және дауды жүргізу әдістерін білу (дәлелдеу және теріске шығару) , ашық сөз сөйлеуге дағдылану.

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру саласында кәсіби білім қалыптастыру, конституциялық, әкімшілік, отбасылық құқықтық қатынастардан пайда болған субъективтік құқықтарды қорғау ерекшеліктерін терендете оқыту, негізгі мақсаты материалдық және процессуалдық құқық нормаларының ажырамас байланысын қарастыру. Модульді оқу нәтижесінде игерілген өкілнттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық сот өндірісі қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін, олардың жауапкершілігін, азаматтық сот өндірісінің ерекшеліктерін, материалдық және процессуалдық құқық нормаларын саралау мен қолдануды білу, құқықтық нормаларды нақты жағдайларға қолдану,азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін заңды қолдану, процессуалдық позиция қалыптастыру және оны дәлелдей білу (ауызша және жазбаша) заң құжаттарын дұрыс толтыру және рәсімдеу, құқықтық актілермен жұмыс жасауға дағдылану, өз бетінше құқықтық жағдайға баға беру және оған қолданылатын құқықтық норманы саралау, құқықтық дауды шешу және дауды жүргізу әдістерін білу (дәлелдеу және теріске шығару) , ашық сөз сөйлеуге дағдылану.

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру саласында кәсіби білім қалыптастыру, конституциялық, әкімшілік, отбасылық құқықтық қатынастардан пайда болған субъективтік құқықтарды қорғау ерекшеліктерін терендете оқыту, негізгі мақсаты материалдық және процессуалдық құқық нормаларының ажырамас байланысын қарастыру. Модульді оқу нәтижесінде игерілген өкілнттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық сот өндірісі қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін, олардың жауапкершілігін, азаматтық сот өндірісінің ерекшеліктерін, материалдық және процессуалдық құқық нормаларын саралау мен қолдануды білу, құқықтық нормаларды нақты жағдайларға қолдану,азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін заңды қолдану, процессуалдық позиция қалыптастыру және оны дәлелдей білу (ауызша және жазбаша) заң құжаттарын дұрыс толтыру және рәсімдеу, құқықтық актілермен жұмыс жасауға дағдылану, өз бетінше құқықтық жағдайға баға беру және оған қолданылатын құқықтық норманы саралау, құқықтық дауды шешу және дауды жүргізу әдістерін білу (дәлелдеу және теріске шығару) , ашық сөз сөйлеуге дағдылану.

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру саласында кәсіби білім қалыптастыру, конституциялық, әкімшілік, отбасылық құқықтық қатынастардан пайда болған субъективтік құқықтарды қорғау ерекшеліктерін терендете оқыту, негізгі мақсаты материалдық және процессуалдық құқық нормаларының ажырамас байланысын қарастыру. Модульді оқу нәтижесінде игерілген өкілнттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық сот өндірісі қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін, олардың жауапкершілігін, азаматтық сот өндірісінің ерекшеліктерін, материалдық және процессуалдық құқық нормаларын саралау мен қолдануды білу, құқықтық нормаларды нақты жағдайларға қолдану,азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін заңды қолдану, процессуалдық позиция қалыптастыру және оны дәлелдей білу (ауызша және жазбаша) заң құжаттарын дұрыс толтыру және рәсімдеу, құқықтық актілермен жұмыс жасауға дағдылану, өз бетінше құқықтық жағдайға баға беру және оған қолданылатын құқықтық норманы саралау, құқықтық дауды шешу және дауды жүргізу әдістерін білу (дәлелдеу және теріске шығару) , ашық сөз сөйлеуге дағдылану.

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Конституциялық құқық жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік механизмінің ұйымдастырылуы мен қызметінің негізгі элементтерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыс негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды оқытады. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге: конституциялық құрылысының негздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, ұйымдастырылуы мен қызметінің мемлекеттік механизм элементтерінің негізін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. үйренуге: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларын анықтауды. Қабілетті болуға: ақпаратты, сонымен қатар, БАҚ қызметін қорғау мүмкіндігіне, интернеттің ақпараттық алмасу процесіне.

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Конституциялық құқық жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік механизмінің ұйымдастырылуы мен қызметінің негізгі элементтерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыс негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды оқытады. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге: конституциялық құрылысының негздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, ұйымдастырылуы мен қызметінің мемлекеттік механизм элементтерінің негізін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. үйренуге: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларын анықтауды. Қабілетті болуға: ақпаратты, сонымен қатар, БАҚ қызметін қорғау мүмкіндігіне, интернеттің ақпараттық алмасу процесіне.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: еңбек құқығы ғылымына тән теориялық концепциялар, құқықтық категориялар, сонымен қатар, қызметкердің еңбегін пайдалану барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастарды және олармен байланысты қатынастарды реттейтін құқық нормаларын оқыту. Студенттер еңбекті реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының негізгі ережелері туралы білім игереді, заңнамамен жұмыс жасап үйрену,тәжірибеде қалыптасатын жағдайларды шешу жәгн алған білімдерін қолдана білу. Модульды оқу нәтижесінде алынған өкілеттіктер: студент білуі тиіс: еңбек құқығының мәні, еңбек заңнамасының негізгі теориялық ережелерін, құқықтық нормаларды нақты құқытық қатынастарға қолдану,Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және сот тәжірибесін түсіндіру.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: еңбек құқығы ғылымына тән теориялық концепциялар, құқықтық категориялар, сонымен қатар, қызметкердің еңбегін пайдалану барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастарды және олармен байланысты қатынастарды реттейтін құқық нормаларын оқыту. Студенттер еңбекті реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының негізгі ережелері туралы білім игереді, заңнамамен жұмыс жасап үйрену,тәжірибеде қалыптасатын жағдайларды шешу жәгн алған білімдерін қолдана білу. Модульды оқу нәтижесінде алынған өкілеттіктер: студент білуі тиіс: еңбек құқығының мәні, еңбек заңнамасының негізгі теориялық ережелерін, құқықтық нормаларды нақты құқытық қатынастарға қолдану,Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және сот тәжірибесін түсіндіру.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: еңбек құқығы ғылымына тән теориялық концепциялар, құқықтық категориялар, сонымен қатар, қызметкердің еңбегін пайдалану барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастарды және олармен байланысты қатынастарды реттейтін құқық нормаларын оқыту. Студенттер еңбекті реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының негізгі ережелері туралы білім игереді, заңнамамен жұмыс жасап үйрену,тәжірибеде қалыптасатын жағдайларды шешу жәгн алған білімдерін қолдана білу. Модульды оқу нәтижесінде алынған өкілеттіктер: студент білуі тиіс: еңбек құқығының мәні, еңбек заңнамасының негізгі теориялық ережелерін, құқықтық нормаларды нақты құқытық қатынастарға қолдану,Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және сот тәжірибесін түсіндіру.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: еңбек құқығы ғылымына тән теориялық концепциялар, құқықтық категориялар, сонымен қатар, қызметкердің еңбегін пайдалану барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастарды және олармен байланысты қатынастарды реттейтін құқық нормаларын оқыту. Студенттер еңбекті реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының негізгі ережелері туралы білім игереді, заңнамамен жұмыс жасап үйрену,тәжірибеде қалыптасатын жағдайларды шешу жәгн алған білімдерін қолдана білу. Модульды оқу нәтижесінде алынған өкілеттіктер: студент білуі тиіс: еңбек құқығының мәні, еңбек заңнамасының негізгі теориялық ережелерін, құқықтық нормаларды нақты құқытық қатынастарға қолдану,Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және сот тәжірибесін түсіндіру.

Қазақстан Республикасының жер құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: жер құқығының ғылыми-теориялық ережелерінің басты мәселелері туралы студенттерге базалық ұғымды қалыптастыру және ҚР жер заңнамасын білу мен қолдану және оларды талқылауға байланысты негіздерді анықтай білу Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: Білу керек: жер құқықтық цикліндағы ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен қайнар көздерді пайдалана білу Жасай білуі тиіс: жер заңнамасын тәжірибеде қолдануды қалыптастыра білу Машықтануы тиіс: жер құқығының негізгі ережелері туралы көзқарас қалыптастыра білу

Қазақстан Республикасының жер құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: жер құқығының ғылыми-теориялық ережелерінің басты мәселелері туралы студенттерге базалық ұғымды қалыптастыру және ҚР жер заңнамасын білу мен қолдану және оларды талқылауға байланысты негіздерді анықтай білу Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: Білу керек: жер құқықтық цикліндағы ғылыми-әдістемелік әдебиеттер мен қайнар көздерді пайдалана білу Жасай білуі тиіс: жер заңнамасын тәжірибеде қолдануды қалыптастыра білу Машықтануы тиіс: жер құқығының негізгі ережелері туралы көзқарас қалыптастыра білу

Қазақстан Республикасының кеден құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Бұл курс кеден ісінің түсінігін,тарихын және мазмұнын ,кеден ісінің мақсаттары мен міндеттерін және кеден саясатын Қазақстанның кеден саясатының дамуын оқытады. Курс мазмұны: кеден құқығын реттеу пәні,әдісі және жүйесі және қайнар көздері Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - Білуі тиіс: кеден құқығының және кеден ісін ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық негіздері, кеден ісінің негізгі категорияларын. - Меңгеруі тиіс: Қазақстан Республикаасының кеден ісі бойынша заңнамаларын - Машықтануы тиіс: Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы заңнамаларын қолдана білуге.

Қазақстан Республикасының кеден құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Бұл курс кеден ісінің түсінігін,тарихын және мазмұнын ,кеден ісінің мақсаттары мен міндеттерін және кеден саясатын Қазақстанның кеден саясатының дамуын оқытады. Курс мазмұны: кеден құқығын реттеу пәні,әдісі және жүйесі және қайнар көздері Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - Білуі тиіс: кеден құқығының және кеден ісін ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық негіздері, кеден ісінің негізгі категорияларын. - Меңгеруі тиіс: Қазақстан Республикаасының кеден ісі бойынша заңнамаларын - Машықтануы тиіс: Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы заңнамаларын қолдана білуге.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде ҚР-ң кеден ісінің тарихы, құрылымы және мазмұны, кеден органдары жүйесіндегі басқарудың түсінігі, мақсаттары, құрылымы, әдістері қарастырылады, кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырудағы атқаратын қызметі, олардың міндеттері, сонымен қатар, олардың атқаратын қызметінің әдістері және т.б. оқытылады. Кеден органдарымен кеден ісін жүзеге асыру барысында туындайтын қатынастарды реттейтін заңнамаларды білу; қарастыруға берілген мәселелерге байланысты ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді білу; ҚР және КО кеден органдарының НҚА білу. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырумен байланысты ҚР және КО заңнамасын; ғылыми және оқу әдебиеттерінде ұсынылатын сұрақтарды қарастыру, сонымен қатар, КО және ҚР кеден органдарының НҚА. Үйренуге кеден органдары қызметінің мәселелері бойынша КО және ҚР әрекет ететін заңнаманы талдауды, кеден органдары қызметін жүзеге асырумен байланысты шешім қабылдай білу. Қабілетті болуға кеден органдары қызметін жүзеге асыру, сонымен қатар, КІ аясындағы өз құқықтары мен міндеттері бойынша кеден ісі аясындағы нақты тапсырмаларды шеше білуге.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде ҚР-ң кеден ісінің тарихы, құрылымы және мазмұны, кеден органдары жүйесіндегі басқарудың түсінігі, мақсаттары, құрылымы, әдістері қарастырылады, кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырудағы атқаратын қызметі, олардың міндеттері, сонымен қатар, олардың атқаратын қызметінің әдістері және т.б. оқытылады. Кеден органдарымен кеден ісін жүзеге асыру барысында туындайтын қатынастарды реттейтін заңнамаларды білу; қарастыруға берілген мәселелерге байланысты ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді білу; ҚР және КО кеден органдарының НҚА білу. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырумен байланысты ҚР және КО заңнамасын; ғылыми және оқу әдебиеттерінде ұсынылатын сұрақтарды қарастыру, сонымен қатар, КО және ҚР кеден органдарының НҚА. Үйренуге кеден органдары қызметінің мәселелері бойынша КО және ҚР әрекет ететін заңнаманы талдауды, кеден органдары қызметін жүзеге асырумен байланысты шешім қабылдай білу. Қабілетті болуға кеден органдары қызметін жүзеге асыру, сонымен қатар, КІ аясындағы өз құқықтары мен міндеттері бойынша кеден ісі аясындағы нақты тапсырмаларды шеше білуге.

Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: ҚР қаржы құқығының негізгі нормативтік және теретикалық ережелерімен таныстыру; экономикалық қатынастарға «қызмет ететін» регулятивтік потенциалын таныту қаржы құқығының құқық саласы ретіндегі ерекшеліктерін, қаржы құқығының экономикалық және құқықтық аспектілерін оқыту Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қаржы құқығының теоретикалық ережелерін және ҚР қаржы заңнамларын - меңгеруі тиіс: қаржы заңнамаларын практикада қолдана білу; - Машықтануы тиіс : қаржы аясында проблемалық жағдайларды шеше білу.

Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: ҚР қаржы құқығының негізгі нормативтік және теретикалық ережелерімен таныстыру; экономикалық қатынастарға «қызмет ететін» регулятивтік потенциалын таныту қаржы құқығының құқық саласы ретіндегі ерекшеліктерін, қаржы құқығының экономикалық және құқықтық аспектілерін оқыту Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қаржы құқығының теоретикалық ережелерін және ҚР қаржы заңнамларын - меңгеруі тиіс: қаржы заңнамаларын практикада қолдана білу; - Машықтануы тиіс : қаржы аясында проблемалық жағдайларды шеше білу.

Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: ҚР қаржы құқығының негізгі нормативтік және теретикалық ережелерімен таныстыру; экономикалық қатынастарға «қызмет ететін» регулятивтік потенциалын таныту қаржы құқығының құқық саласы ретіндегі ерекшеліктерін, қаржы құқығының экономикалық және құқықтық аспектілерін оқыту Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қаржы құқығының теоретикалық ережелерін және ҚР қаржы заңнамларын - меңгеруі тиіс: қаржы заңнамаларын практикада қолдана білу; - Машықтануы тиіс : қаржы аясында проблемалық жағдайларды шеше білу.

Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: ҚР қаржы құқығының негізгі нормативтік және теретикалық ережелерімен таныстыру; экономикалық қатынастарға «қызмет ететін» регулятивтік потенциалын таныту қаржы құқығының құқық саласы ретіндегі ерекшеліктерін, қаржы құқығының экономикалық және құқықтық аспектілерін оқыту Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қаржы құқығының теоретикалық ережелерін және ҚР қаржы заңнамларын - меңгеруі тиіс: қаржы заңнамаларын практикада қолдана білу; - Машықтануы тиіс : қаржы аясында проблемалық жағдайларды шеше білу.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Әрекет етіп жүрген қылмыстық заңнамалардың нормаларын талқылау және саралау, өзекті мәселерді анықтау және талқылауға студенттерді үйрету. Мазмұны: курс қылмыстық құқықтың теоретикалық мәселелерін және қылмыстық-құқықтық қатынастарды реттейтін қолдану тәжірибесін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; -меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдана білуге машықтану; - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Әрекет етіп жүрген қылмыстық заңнамалардың нормаларын талқылау және саралау, өзекті мәселерді анықтау және талқылауға студенттерді үйрету. Мазмұны: курс қылмыстық құқықтың теоретикалық мәселелерін және қылмыстық-құқықтық қатынастарды реттейтін қолдану тәжірибесін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; -меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдана білуге машықтану; - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: қылмыстық құқықтың ғылыми-теоретикалық ережелері туралы фундаментальды білім ұсыну, қылмыстық заңнамаларды қолдануға үйрету және оларды талқылау мен қолдана білуге машықтандыру Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі; - меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдануға бейімделуі - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері болжаулары.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: қылмыстық құқықтың ғылыми-теоретикалық ережелері туралы фундаментальды білім ұсыну, қылмыстық заңнамаларды қолдануға үйрету және оларды талқылау мен қолдана білуге машықтандыру Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі; - меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдануға бейімделуі - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері болжаулары.

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: қылмыстық құқықтың ғылыми-теоретикалық ережелері туралы фундаментальды білім ұсыну, қылмыстық заңнамаларды қолдануға үйрету және оларды талқылау мен қолдана білуге машықтандыру Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі; - меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдануға бейімделуі - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері болжаулары.

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: қылмыстық құқықтың ғылыми-теоретикалық ережелері туралы фундаментальды білім ұсыну, қылмыстық заңнамаларды қолдануға үйрету және оларды талқылау мен қолдана білуге машықтандыру Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі; - меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдануға бейімделуі - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері болжаулары.

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (жалпы бөлім)

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – Қазақстанда мемлекет пен құқықтың пайда болуы, бекуі мен дамуы туралы студенттің бойында тұтас дүниетанымды, айқын да нақты қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты:) Қазақстан аумағындағы ежелгі дәуірлерден бүгінгі күнге дейінгі мемлекеттердің типтері, нысандары және құқық жүйелері туралы қордаланған білімді хронологиялық тәртіпте бере білу. Құзреттілігі: Олардың пайда болуы мен қызмет етуінің шартының, нақты себептері мен уақыттық аясын және де биліктік қатынастардың ішкі құрлымы мен мемлекеттік органдардың механизмін, олардың эволюциялық дамуының заңдылықтарын қарастыру; Білу керек: Қазақ Ордасының қалыптасуын бірнеше ғасырларғы созылған протоқазақ мемлекетінің даму нәтижесінің заңдылығы ретінде ашып көрсету, оның қазақ этносының мемлекеттілігі ретіндегі жалпы және ерекше қасиеттеріне сипаттама беру; Қазақстандағы дербес мемлекеттіліктің Ресей отарлауының нәтижесінде құлдырау процесін және кеңестік өкімет тұсындағы қазақ ұлттық мемлекеттілігінің құрылуын зерделеу; Қазақстан Республикасының тәуелсіз және егеменді мемлекет ретінде орнығу мен дамуын объективті, әрі заңды құбылыс деп бағалай отырып, оның құқықтық жүйесінің қалыптасу процесін ой елегінен өткізу. Машықтануы тиіс: Бұл пәннің маман даярлаудағы ролі мен маңызы мынада: бұл пәнді оқып үйрену Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығы тарихы жөнінде тұтастай түсінік қалыптастыруға, Қазақстандағы мемлекттік-құқықтық құбылыстардың эволюцясының жалпы және ерекше заңдылықтарын ашуға, республикамыздың саяси-құқықтық өмірінің өткені, бүгіні мен болашағына қатысты мәселелерді еркін бағдарлай алуға баулауда болуда табылады.

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – Қазақстанда мемлекет пен құқықтың пайда болуы, бекуі мен дамуы туралы студенттің бойында тұтас дүниетанымды, айқын да нақты қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты:) Қазақстан аумағындағы ежелгі дәуірлерден бүгінгі күнге дейінгі мемлекеттердің типтері, нысандары және құқық жүйелері туралы қордаланған білімді хронологиялық тәртіпте бере білу. Құзреттілігі: Олардың пайда болуы мен қызмет етуінің шартының, нақты себептері мен уақыттық аясын және де биліктік қатынастардың ішкі құрлымы мен мемлекеттік органдардың механизмін, олардың эволюциялық дамуының заңдылықтарын қарастыру; Білу керек: Қазақ Ордасының қалыптасуын бірнеше ғасырларғы созылған протоқазақ мемлекетінің даму нәтижесінің заңдылығы ретінде ашып көрсету, оның қазақ этносының мемлекеттілігі ретіндегі жалпы және ерекше қасиеттеріне сипаттама беру; Қазақстандағы дербес мемлекеттіліктің Ресей отарлауының нәтижесінде құлдырау процесін және кеңестік өкімет тұсындағы қазақ ұлттық мемлекеттілігінің құрылуын зерделеу; Қазақстан Республикасының тәуелсіз және егеменді мемлекет ретінде орнығу мен дамуын объективті, әрі заңды құбылыс деп бағалай отырып, оның құқықтық жүйесінің қалыптасу процесін ой елегінен өткізу. Машықтануы тиіс: Бұл пәннің маман даярлаудағы ролі мен маңызы мынада: бұл пәнді оқып үйрену Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығы тарихы жөнінде тұтастай түсінік қалыптастыруға, Қазақстандағы мемлекттік-құқықтық құбылыстардың эволюцясының жалпы және ерекше заңдылықтарын ашуға, республикамыздың саяси-құқықтық өмірінің өткені, бүгіні мен болашағына қатысты мәселелерді еркін бағдарлай алуға баулауда болуда табылады.

Қазақстан Республикасының салық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері : салық заңнамаларын оқу, қаржы құқығы жүйесінің ірі институты ретіндегі салық құқығының негізгі теориясын оқу. Курс шеңберінде қазіргі кездегі салық жүйесін, салық құқығының жүйесін, оның кодификациясын, құрылымын, қағидасымен әдістерін, салық салу аясындағы мемлекеттік басқару әдістерін, бюджет кірістерін қамтамасыз ету және бақылау. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер - Білуі тиіс: ҚР салық заңнамаларын және салық жүйесін - Менгеруі тиіс:Салық заңнамаларын қолдану - Машықтануы тиіс :Салық қатынастары аясындағы құқықтық жағдайларды шешуге..

Қазақстан Республикасының салық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері : салық заңнамаларын оқу, қаржы құқығы жүйесінің ірі институты ретіндегі салық құқығының негізгі теориясын оқу. Курс шеңберінде қазіргі кездегі салық жүйесін, салық құқығының жүйесін, оның кодификациясын, құрылымын, қағидасымен әдістерін, салық салу аясындағы мемлекеттік басқару әдістерін, бюджет кірістерін қамтамасыз ету және бақылау. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер - Білуі тиіс: ҚР салық заңнамаларын және салық жүйесін - Менгеруі тиіс:Салық заңнамаларын қолдану - Машықтануы тиіс :Салық қатынастары аясындағы құқықтық жағдайларды шешуге..

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: студенттерді экологиялық заңнамаларды талқылау және саралау, өзекті мәселерді талқылауға және анықтауға үйрету. Мазмұны: Курс экологиялық құқық және экологиялық заңнамаларды қолдану тәжірибесін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - Білуі тиіс: экологиялық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; - меңгеруі тиіс: экологиялық заңнамаларды қолдану тәжірибесіне бейімделу; - Машықтануы тиіс : экологиялық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік болуына.

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: студенттерді экологиялық заңнамаларды талқылау және саралау, өзекті мәселерді талқылауға және анықтауға үйрету. Мазмұны: Курс экологиялық құқық және экологиялық заңнамаларды қолдану тәжірибесін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - Білуі тиіс: экологиялық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; - меңгеруі тиіс: экологиялық заңнамаларды қолдану тәжірибесіне бейімделу; - Машықтануы тиіс : экологиялық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік болуына.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершіліктің ғылыми-теориялық ережелерінің басты мәселелері туралы студенттерге базалық ұғымды қалыптастыру және ҚР қылмыстық заңнамасын білу мен қолдану және оларды талқылауға байланысты негіздерді анықтай білу Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: Білу керек: ҚР ҚК Жалпы және Ерекше бөлімдерінің актуалды мәселелеріне байланысты доктриналдық бағыттар; Қылмысты саралау процесінде қолданылатын негізгі заң терминдері мен анықтамалары. Жасай білуі тиіс: нақты бір жағдайға байланысты тиісті норманы қолдана білу; Құқық бұзушылықтың негізгі белгілерін сипаттау Машықтануы тиіс: оқу барысында құқықтық актілермен жұмыс істеу және заң терминологиясын жетік білуі тиіс

Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершіліктің ғылыми-теориялық ережелерінің басты мәселелері туралы студенттерге базалық ұғымды қалыптастыру және ҚР қылмыстық заңнамасын білу мен қолдану және оларды талқылауға байланысты негіздерді анықтай білу Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: Білу керек: ҚР ҚК Жалпы және Ерекше бөлімдерінің актуалды мәселелеріне байланысты доктриналдық бағыттар; Қылмысты саралау процесінде қолданылатын негізгі заң терминдері мен анықтамалары. Жасай білуі тиіс: нақты бір жағдайға байланысты тиісті норманы қолдана білу; Құқық бұзушылықтың негізгі белгілерін сипаттау Машықтануы тиіс: оқу барысында құқықтық актілермен жұмыс істеу және заң терминологиясын жетік білуі тиіс

Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершіліктің ғылыми-теориялық ережелерінің басты мәселелері туралы студенттерге базалық ұғымды қалыптастыру және ҚР қылмыстық заңнамасын білу мен қолдану және оларды талқылауға байланысты негіздерді анықтай білу Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: Білу керек: ҚР ҚК Жалпы және Ерекше бөлімдерінің актуалды мәселелеріне байланысты доктриналдық бағыттар; Қылмысты саралау процесінде қолданылатын негізгі заң терминдері мен анықтамалары. Жасай білуі тиіс: нақты бір жағдайға байланысты тиісті норманы қолдана білу; Құқық бұзушылықтың негізгі белгілерін сипаттау Машықтануы тиіс: оқу барысында құқықтық актілермен жұмыс істеу және заң терминологиясын жетік білуі тиіс

Қылмыстылыққа қарсы тұрудағы заманауи СМАРТ технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекет және құқық теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекет және құқық теориясы – нақты заң ғылымдары мен құқық салаларына қатысты аса маңызды жалпытеориялық және әдіснамалық қызмет атқаратын іргіелі заң ғылымдарының бірі.ол өзіне ғана емес, басқада заң ғылымдарына сөзсіз қажетті ұғымдар мен категорияларды қамтиды. Солардың біразы мыналар – жариялық билік, егемендік, мемлекеттік тәуелсіздіктің атрибуттары, мемлекеттілік, өкілетті және тікелей демократия, құқық субъектілік, құқықтық мәртебе, құқықты пайдалану, құқықтық қатынастар, заңды мінез-құлық, құқық нормалары, құқықтық сана, құқық аясы және тағы басқалар. Мұның сыртында, мемлекет және құқық теориясы тұжырымдайтын қортындылар мен ережелер нақты заң ғылымдарына өз пәнін ғылыми тұрғыдан танып білуге бағдар болады. Бұл курстың мақсаты- студенттерді мемлекет және құқық туралы, олардың әлеуметтік тағайыны, тарихи дамудағы функциялары мен рөлі жайындағы іргелі біліммен қамтамасыз ету. Курстың міндеттері: Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: - Білу керек: болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау қабілетін, кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыру; - студенттерді нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс түсініп, қолдану машығына дағдыландыру; жасай білуі: мемлекет және құқық теориясы адам мүддесін қорғайтын аса маңызды әлеуметтік игілік ретінде пайымдауға көмектесу; - құқықққа, заңдылыққа құрметпен қарауды және құқықтық немқұрайлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік сезімін қалыптастыру; - қазіргі қоғамда болып жатқан саяси-құқықтық үдерісті өз алдына талдап, оларға түсініктеме бере білу қабілетін дамыту. Машықтануы тиіс: Мемлекет және құқық теориясы – шығармашылық ғылым. Өз мәселелерін тұжырымдай отырып, ол салалық заң ғылымдары мен басқа да ғылымдардың ережелерін және қорытындыларын, сол ғылымдар жинақтаған нақты материалдарды, сондай-ақ олардың теориялық ережелері мен қорытындыларын пайдаланады. Егер салалық ғылымдар осы заманғы мемлекеттік тәжірибеге, қолданыстағы қүқыққа басымдық беретін болса, мемлекет пен құқық теориясы да өз зерттеулерінде кеңестік пен уақыт шеңберінде шектелмейді. Сондықтан осы аталған барлық заң ғылымдарының олардың өзара баюына бастайды, ал мемлекеттік-құқықтық шындықтан көрінісі неғұрылым анық және жинақы бола түседі.

Мемлекет және құқық теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекет және құқық теориясы – нақты заң ғылымдары мен құқық салаларына қатысты аса маңызды жалпытеориялық және әдіснамалық қызмет атқаратын іргіелі заң ғылымдарының бірі.ол өзіне ғана емес, басқада заң ғылымдарына сөзсіз қажетті ұғымдар мен категорияларды қамтиды. Солардың біразы мыналар – жариялық билік, егемендік, мемлекеттік тәуелсіздіктің атрибуттары, мемлекеттілік, өкілетті және тікелей демократия, құқық субъектілік, құқықтық мәртебе, құқықты пайдалану, құқықтық қатынастар, заңды мінез-құлық, құқық нормалары, құқықтық сана, құқық аясы және тағы басқалар. Мұның сыртында, мемлекет және құқық теориясы тұжырымдайтын қортындылар мен ережелер нақты заң ғылымдарына өз пәнін ғылыми тұрғыдан танып білуге бағдар болады. Бұл курстың мақсаты- студенттерді мемлекет және құқық туралы, олардың әлеуметтік тағайыны, тарихи дамудағы функциялары мен рөлі жайындағы іргелі біліммен қамтамасыз ету. Курстың міндеттері: Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: - Білу керек: болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау қабілетін, кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыру; - студенттерді нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс түсініп, қолдану машығына дағдыландыру; жасай білуі: мемлекет және құқық теориясы адам мүддесін қорғайтын аса маңызды әлеуметтік игілік ретінде пайымдауға көмектесу; - құқықққа, заңдылыққа құрметпен қарауды және құқықтық немқұрайлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік сезімін қалыптастыру; - қазіргі қоғамда болып жатқан саяси-құқықтық үдерісті өз алдына талдап, оларға түсініктеме бере білу қабілетін дамыту. Машықтануы тиіс: Мемлекет және құқық теориясы – шығармашылық ғылым. Өз мәселелерін тұжырымдай отырып, ол салалық заң ғылымдары мен басқа да ғылымдардың ережелерін және қорытындыларын, сол ғылымдар жинақтаған нақты материалдарды, сондай-ақ олардың теориялық ережелері мен қорытындыларын пайдаланады. Егер салалық ғылымдар осы заманғы мемлекеттік тәжірибеге, қолданыстағы қүқыққа басымдық беретін болса, мемлекет пен құқық теориясы да өз зерттеулерінде кеңестік пен уақыт шеңберінде шектелмейді. Сондықтан осы аталған барлық заң ғылымдарының олардың өзара баюына бастайды, ал мемлекеттік-құқықтық шындықтан көрінісі неғұрылым анық және жинақы бола түседі.

Мемлекет және құқық теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекет және құқық теориясы – нақты заң ғылымдары мен құқық салаларына қатысты аса маңызды жалпытеориялық және әдіснамалық қызмет атқаратын іргіелі заң ғылымдарының бірі.ол өзіне ғана емес, басқада заң ғылымдарына сөзсіз қажетті ұғымдар мен категорияларды қамтиды. Солардың біразы мыналар – жариялық билік, егемендік, мемлекеттік тәуелсіздіктің атрибуттары, мемлекеттілік, өкілетті және тікелей демократия, құқық субъектілік, құқықтық мәртебе, құқықты пайдалану, құқықтық қатынастар, заңды мінез-құлық, құқық нормалары, құқықтық сана, құқық аясы және тағы басқалар. Мұның сыртында, мемлекет және құқық теориясы тұжырымдайтын қортындылар мен ережелер нақты заң ғылымдарына өз пәнін ғылыми тұрғыдан танып білуге бағдар болады. Бұл курстың мақсаты- студенттерді мемлекет және құқық туралы, олардың әлеуметтік тағайыны, тарихи дамудағы функциялары мен рөлі жайындағы іргелі біліммен қамтамасыз ету. Курстың міндеттері: Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: - Білу керек: болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау қабілетін, кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыру; - студенттерді нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс түсініп, қолдану машығына дағдыландыру; жасай білуі: мемлекет және құқық теориясы адам мүддесін қорғайтын аса маңызды әлеуметтік игілік ретінде пайымдауға көмектесу; - құқықққа, заңдылыққа құрметпен қарауды және құқықтық немқұрайлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік сезімін қалыптастыру; - қазіргі қоғамда болып жатқан саяси-құқықтық үдерісті өз алдына талдап, оларға түсініктеме бере білу қабілетін дамыту. Машықтануы тиіс: Мемлекет және құқық теориясы – шығармашылық ғылым. Өз мәселелерін тұжырымдай отырып, ол салалық заң ғылымдары мен басқа да ғылымдардың ережелерін және қорытындыларын, сол ғылымдар жинақтаған нақты материалдарды, сондай-ақ олардың теориялық ережелері мен қорытындыларын пайдаланады. Егер салалық ғылымдар осы заманғы мемлекеттік тәжірибеге, қолданыстағы қүқыққа басымдық беретін болса, мемлекет пен құқық теориясы да өз зерттеулерінде кеңестік пен уақыт шеңберінде шектелмейді. Сондықтан осы аталған барлық заң ғылымдарының олардың өзара баюына бастайды, ал мемлекеттік-құқықтық шындықтан көрінісі неғұрылым анық және жинақы бола түседі.

Мемлекет және құқық теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекет және құқық теориясы – нақты заң ғылымдары мен құқық салаларына қатысты аса маңызды жалпытеориялық және әдіснамалық қызмет атқаратын іргіелі заң ғылымдарының бірі.ол өзіне ғана емес, басқада заң ғылымдарына сөзсіз қажетті ұғымдар мен категорияларды қамтиды. Солардың біразы мыналар – жариялық билік, егемендік, мемлекеттік тәуелсіздіктің атрибуттары, мемлекеттілік, өкілетті және тікелей демократия, құқық субъектілік, құқықтық мәртебе, құқықты пайдалану, құқықтық қатынастар, заңды мінез-құлық, құқық нормалары, құқықтық сана, құқық аясы және тағы басқалар. Мұның сыртында, мемлекет және құқық теориясы тұжырымдайтын қортындылар мен ережелер нақты заң ғылымдарына өз пәнін ғылыми тұрғыдан танып білуге бағдар болады. Бұл курстың мақсаты- студенттерді мемлекет және құқық туралы, олардың әлеуметтік тағайыны, тарихи дамудағы функциялары мен рөлі жайындағы іргелі біліммен қамтамасыз ету. Курстың міндеттері: Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: - Білу керек: болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау қабілетін, кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыру; - студенттерді нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс түсініп, қолдану машығына дағдыландыру; жасай білуі: мемлекет және құқық теориясы адам мүддесін қорғайтын аса маңызды әлеуметтік игілік ретінде пайымдауға көмектесу; - құқықққа, заңдылыққа құрметпен қарауды және құқықтық немқұрайлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік сезімін қалыптастыру; - қазіргі қоғамда болып жатқан саяси-құқықтық үдерісті өз алдына талдап, оларға түсініктеме бере білу қабілетін дамыту. Машықтануы тиіс: Мемлекет және құқық теориясы – шығармашылық ғылым. Өз мәселелерін тұжырымдай отырып, ол салалық заң ғылымдары мен басқа да ғылымдардың ережелерін және қорытындыларын, сол ғылымдар жинақтаған нақты материалдарды, сондай-ақ олардың теориялық ережелері мен қорытындыларын пайдаланады. Егер салалық ғылымдар осы заманғы мемлекеттік тәжірибеге, қолданыстағы қүқыққа басымдық беретін болса, мемлекет пен құқық теориясы да өз зерттеулерінде кеңестік пен уақыт шеңберінде шектелмейді. Сондықтан осы аталған барлық заң ғылымдарының олардың өзара баюына бастайды, ал мемлекеттік-құқықтық шындықтан көрінісі неғұрылым анық және жинақы бола түседі.

Оқу практикасы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты мен міндеті – әлемдік өркениеттің тарихи-құқықтық өзіндік бейнесінің студенттерге кешенді көрінісін қалыптастыру; шетел мемлекеті мен құқығының негізгі сатыларының туындауы мен дамуы үдерісінің түсінігі мен және білімін жүйелеуді қалыптастыру; тарихи-құқықтық ақпаратты алу, саралау және жинақтауды дайындау. Білуі тиіс: шетел мемлекеті мен құқығы тарихының проблемалары, негізгі бағыттары және әдістері; мемлекет пен құқықтың тарихи дамуының ерекшелігі мен заңдылығы; мемлекет пен құқықты бағалаудағы және кезеңділігіндегі әртүрлі тәсіл; қолдана білуі: Логикалық ойлау, ғылыми дисскусиялар жүргізу; Әртүрлі жоспардағы құқықтық қайнар көздермен жұмыс жасау; Тарихи-құқықтық үдерістер, құбылыстар мен оқиғалардың мәнді белгілерін анықтау; Басқа заң ғылымдарын игеру кезінде алынған білімді қоғамдық-саяси өміріндегі тәжірибеде қолдану. игеруі: тарихи қайнар көздерді саралау машықтарын; Сұқпаттар мен пікірталас жүргізу әдістері.

Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты мен міндеті – әлемдік өркениеттің тарихи-құқықтық өзіндік бейнесінің студенттерге кешенді көрінісін қалыптастыру; шетел мемлекеті мен құқығының негізгі сатыларының туындауы мен дамуы үдерісінің түсінігі мен және білімін жүйелеуді қалыптастыру; тарихи-құқықтық ақпаратты алу, саралау және жинақтауды дайындау. Білуі тиіс: шетел мемлекеті мен құқығы тарихының проблемалары, негізгі бағыттары және әдістері; мемлекет пен құқықтың тарихи дамуының ерекшелігі мен заңдылығы; мемлекет пен құқықты бағалаудағы және кезеңділігіндегі әртүрлі тәсіл; қолдана білуі: Логикалық ойлау, ғылыми дисскусиялар жүргізу; Әртүрлі жоспардағы құқықтық қайнар көздермен жұмыс жасау; Тарихи-құқықтық үдерістер, құбылыстар мен оқиғалардың мәнді белгілерін анықтау; Басқа заң ғылымдарын игеру кезінде алынған білімді қоғамдық-саяси өміріндегі тәжірибеде қолдану. игеруі: тарихи қайнар көздерді саралау машықтарын; Сұқпаттар мен пікірталас жүргізу әдістері.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Аграрлық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат пен міндеттер: негізгі түсініктер мен терминдерді, аграрлық құқық қатынастарын, аграрлық заңнамаларды, шаруашылық ұйымдардың түрлерін және оның құқықтық жағдайын, шаруашылық жүргізу мақсатындағы жерлердің құқықтық жағдайын, аграрлық заңнаманы бұзғаны үшін құқықтық жауапкершіліктің түрлерін оқыту. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Білуі тиіс: Аграрлық құқықтың жалпы басты теориялық және эксперименталды қағидалары мен әдістерін; аграрлық құқық бойынша ғылыми жобаларды жоспарлауды, жүзеге асыруды және сипаттауды Үйренуі тиіс: аграрлық құқық саласында терең білім және аграрлық заңнамаға кіретін нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу. Меңгеруі тиіс:аграрлық құқық саласындағы міселерді бағалау және шешуге дағдылану.

Аграрлық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат пен міндеттер: негізгі түсініктер мен терминдерді, аграрлық құқық қатынастарын, аграрлық заңнамаларды, шаруашылық ұйымдардың түрлерін және оның құқықтық жағдайын, шаруашылық жүргізу мақсатындағы жерлердің құқықтық жағдайын, аграрлық заңнаманы бұзғаны үшін құқықтық жауапкершіліктің түрлерін оқыту. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Білуі тиіс: Аграрлық құқықтың жалпы басты теориялық және эксперименталды қағидалары мен әдістерін; аграрлық құқық бойынша ғылыми жобаларды жоспарлауды, жүзеге асыруды және сипаттауды Үйренуі тиіс: аграрлық құқық саласында терең білім және аграрлық заңнамаға кіретін нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу. Меңгеруі тиіс:аграрлық құқық саласындағы міселерді бағалау және шешуге дағдылану.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Адвокатура және адвокаттық қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаттары мен міндеттері: ҚР-ң қылмыстық сот өндірісіндегі прокурордың және адвокаттың қатысуына байланысты құқықтық актілерін және халықаралық актілерін оқу; қылмыстық істер материалдарына анализ, қорғау және айыптау версияларын қалыптастыруға үйрету, қылмыстық сот өндірісінің әртүрлі сатысында процессуалдық позицияларды өңдеу; Мазмұны: курс студенттерге прокурор мен адвокаттың қылмыстық сот өндірісіндегі процессуалдық қызметі туралы, олардың процессуалдық құқықтары мен міндеттері туралы кешенді түсінік беру Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер знать: қылмыстық сот өндірісі аясындағы адвокат пен прокурордың құқықтары мен міндеттерін, жауапкершілігін; прокурордың қылмыстық сот өндірісіне қатысуының ерекшеліктерін меңгеруі тиіс: материалдық және процессуалдық құқықтың нормаларын дұрыс қолдану және талқылау; нақты практикалық жағдайларға құқықтық нормаларды қолдану; Машықтануы тиіс : құқықтық актілермен жұмыс жасай білуге және оған қолданылатын құқықтық нормаларға жасай білуге

Адвокатура және адвокаттық қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаттары мен міндеттері: ҚР-ң қылмыстық сот өндірісіндегі прокурордың және адвокаттың қатысуына байланысты құқықтық актілерін және халықаралық актілерін оқу; қылмыстық істер материалдарына анализ, қорғау және айыптау версияларын қалыптастыруға үйрету, қылмыстық сот өндірісінің әртүрлі сатысында процессуалдық позицияларды өңдеу; Мазмұны: курс студенттерге прокурор мен адвокаттың қылмыстық сот өндірісіндегі процессуалдық қызметі туралы, олардың процессуалдық құқықтары мен міндеттері туралы кешенді түсінік беру Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер знать: қылмыстық сот өндірісі аясындағы адвокат пен прокурордың құқықтары мен міндеттерін, жауапкершілігін; прокурордың қылмыстық сот өндірісіне қатысуының ерекшеліктерін меңгеруі тиіс: материалдық және процессуалдық құқықтың нормаларын дұрыс қолдану және талқылау; нақты практикалық жағдайларға құқықтық нормаларды қолдану; Машықтануы тиіс : құқықтық актілермен жұмыс жасай білуге және оған қолданылатын құқықтық нормаларға жасай білуге

Азаматтарды әлеуметтік-еңбектік оңалту
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Азаматтарды әлеуметтік-еңбектік оңалту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Атқару өндірісі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат және міндеттері: атқару органдары арқылы азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау тәртібін анықтайтын негіздерді білу.Осы қорғау нысанын студенттердің оқып білуі. Модульді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау нысанын реттейтін заңнаманы білу, осы салады заңнаманы және нормативтік актілерді қолдана білу, осы саладағы құқытық мәселелерді шешу.

Атқару өндірісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат және міндеттері: атқару органдары арқылы азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау тәртібін анықтайтын негіздерді білу.Осы қорғау нысанын студенттердің оқып білуі. Модульді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау нысанын реттейтін заңнаманы білу, осы салады заңнаманы және нормативтік актілерді қолдана білу, осы саладағы құқытық мәселелерді шешу.

Әкімшілік жауаптылық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әкімшілік жауаптылық

Әкімшілік жауаптылық шараларының жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдік құқықтық жүйедегі мұсылман құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты мен міндеттері әлеуметтік қамсыздандыру құқығының түсінігі, пәні, жүйесі мен қайнар көздерін білу, әлеуметтік қамсыздандыру бойынша қатынастардың ерекшеліктерін білу, әлеуметтік қатынастардың пайда болу, тоқтатылу мен өзгеру негіздерін білу, Мазмұны: әлеуметтік қамсыздандырудың заңнамалық негіздері Оқыту нәтижесінде игерілген өкілеттіктер: студент білуі тиіс: пәннің негізгі түсініктері мен пәні, заңнамалық негізі, зейнетақы, жәрдемақы және өзге де төлемдерді рәсімдеу құжаттарын толтыра білу,заңдар мен нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,халықты әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерін шешу және актілерді қолдану.

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты мен міндеттері әлеуметтік қамсыздандыру құқығының түсінігі, пәні, жүйесі мен қайнар көздерін білу, әлеуметтік қамсыздандыру бойынша қатынастардың ерекшеліктерін білу, әлеуметтік қатынастардың пайда болу, тоқтатылу мен өзгеру негіздерін білу, Мазмұны: әлеуметтік қамсыздандырудың заңнамалық негіздері Оқыту нәтижесінде игерілген өкілеттіктер: студент білуі тиіс: пәннің негізгі түсініктері мен пәні, заңнамалық негізі, зейнетақы, жәрдемақы және өзге де төлемдерді рәсімдеу құжаттарын толтыра білу,заңдар мен нормативтік құқықтық актілерді қолдана білу,халықты әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерін шешу және актілерді қолдану.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Банкілік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат пен міндеттер: ҚР банктік құқық және банктік заңнамалардың теориялық негіздерін оқыту. Мазмұны: банк және басқа да несиелік мекеме ұғымы, белгілері, мақсаты, мазмұны, банктік қызметтің субъектілері, банктік істегі ұйымдардың тарихи типтері, банктік және қаржылық қызметтің арақатынасы. Пәнді оқыған кезде ҚР Ұлттық Банкінің құқықтық жағдайына, оның екінші сатыдағы банктер мен басқа да ҚР қаржылық институттарына өкілеттілігіне көп көңіл бөлінеді. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Қолданыстағы ҚР Банктік заңнамалары мен банктік құқықтың теориялық орнын білуі тиіс. Банктік құқық заңнамалық актілері мен нормативті құжаттарын тәжірибеде қолдануды үйренуі тиіс. Банктік салада болатын практикалық жағдайларды шешу кезінде банктік заңнамаларды қолдана білу тәжірибесінің болуы тиіс.

Бүкіләлемдік сауда ұйымы және Қазақстан Республикасының сыртқы саудасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде Дүниежүзілік сауда ұйымы қызметінің ерекшеліктері, даму тарихын, құрылымын, мақсаттары мен міндеттерін, ерекшеліктерін қарастыру ұсынылады. Бұдан бөлек ДСҰ негізгі нормативтік құқықтық актілері, ұйымға мүше болу талаптары, жүзеге асырылу кезіндегі оның қызметі мен нәтижелері оқытылады. Қазіргі нарық жағдайындағы Қазақстанның ДСҰ-на мүше болып енуі, сауда байланысының дамуы мәселелеріне үлкен назар аударылады. Білуі тиіс: курстың негізгі түсінігін, ДСҰ түсінігін, мазмұнын, тарихын, ДСҰ мақсаты мен міндеттерін, нысаны мен әдістерін, Қазақстанның ДСҰ-на қосылуының мақсаты мен міндетін, сатыларын; кеден саясатының сыртқы саудадағы негізгі бағыттарын. Үйренуі тиіс: ДСҰ нормативтік құқықтық базасымен, жұмыс істеуді, кеден заңнамасын тәжірибеде қолдануды; мемлекет саясатында жүргізілетін сыртқы сауда мәселелерін талқылау. Меңгеруі тиіс: ДСҰ шеңберіндегі сауда қатынастарын реттейтін арнайы әдебиеттер мен құқықтық актілермен жұмыс істеуді; сыртқы сауда мәселесі бойынша Қазақстан саясатының негізгі мәселелеріне өзіндік көзқарасын қалыптастыруды; ДСҰ шеңберіндегі қатынастарды құқықтық реттеу мәселелерін шешуде ДСҰ әрекет ететін заңнаманы, шет мемлекеттер заңнамасын, халықаралық келісім-шарттарды оқып талдауды.

Бюджеттік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Валюталық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Валюталық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: пәннің негізгі түсініктері мен оқыту пәнін білу,еңбекті қорғау мен еңбек қауіпсуздігінің құқықтық негіздерін білу,заң актілері мен тиісті нормативтік құжаттарды білу, еңбек қауіпсіздігін бақылаушы орнагдардың құқықтық жағдайы мен ішкі ережелерді білу. Модульды оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: пәннің негізгі түсініктері мен оқыту пәнін, еңбек қауіпсіздігі мен қорғау жүйесінің құқытық негіздерін, еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғауға байланысты заң актілері мен өзге де нормативтік актілерді. Осы саладағы мәселелерді шешуге дағдылану.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: пәннің негізгі түсініктері мен оқыту пәнін білу,еңбекті қорғау мен еңбек қауіпсуздігінің құқықтық негіздерін білу,заң актілері мен тиісті нормативтік құжаттарды білу, еңбек қауіпсіздігін бақылаушы орнагдардың құқықтық жағдайы мен ішкі ережелерді білу. Модульды оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: пәннің негізгі түсініктері мен оқыту пәнін, еңбек қауіпсіздігі мен қорғау жүйесінің құқытық негіздерін, еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғауға байланысты заң актілері мен өзге де нормативтік актілерді. Осы саладағы мәселелерді шешуге дағдылану.

Еуропалық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - fmo

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жедел-іздестіру қызметінің теориясы мен тәжірбиесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жедел-іздестіру қызметінің теориясы мен тәжірбиесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Заң психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заңгердің кәсіби этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заңгердің кәсіби этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инвестициялық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: Инвестициялық құқық курсын оқи отыра студент қаржының және басқа да инвестицияның негізгі теориялық сұрақтарын, еліміздің инвестициялық заңдарын білу және қысқа және ұзақ мерзімде инвестициялық саясатты түсіну құзыреттілігі. Мазмұны: инвестицияның және инвестициялық қызметтің түсінігі; инвестициялық құқық және құқық жүйесі, инвестициялық – құқықтық нормалардың жәнеинвестициялық-құқықтық қатынастардың түсінігі мен ерекшеліктері; шетел инвесторларының инвестициялық қызметті жүзеге асыру нысандары; инвестициялық контрактілер; инвестициялық контрактілердің түсінігі; инвестицияның құқықтық тәртібі; инвестицияның құқықтық тәртібінің түсінігі мен түрлері; инвестициялық қызметтің мемлекеттік қолдауының негіздері; инвестициялық дауларды шешу. Модульді оқу нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілікті студент білуі тиіс: инвестициялық құқықтың негізгі теориялық санаттары және жеке идеяларын білдіру үшін кеңінен қолдану және алынған тәжірибені жүзеге асыру. машықтануы тиіс: инвестициялық қызмет саласындағы жетістікпен жұмысқа тұру және болашақ кәсіби қызметті бағыттауға сенімді таңдауды жүзеге асыру; инвестициялық заңдарды еркін білу; жоспарлау тәжірибесі болу, инвестициялық құқық бойынша зерттеу жобасын нақты суреттеу және жүзеге асыру.

Инвестициялық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: Инвестициялық құқық курсын оқи отыра студент қаржының және басқа да инвестицияның негізгі теориялық сұрақтарын, еліміздің инвестициялық заңдарын білу және қысқа және ұзақ мерзімде инвестициялық саясатты түсіну құзыреттілігі. Мазмұны: инвестицияның және инвестициялық қызметтің түсінігі; инвестициялық құқық және құқық жүйесі, инвестициялық – құқықтық нормалардың жәнеинвестициялық-құқықтық қатынастардың түсінігі мен ерекшеліктері; шетел инвесторларының инвестициялық қызметті жүзеге асыру нысандары; инвестициялық контрактілер; инвестициялық контрактілердің түсінігі; инвестицияның құқықтық тәртібі; инвестицияның құқықтық тәртібінің түсінігі мен түрлері; инвестициялық қызметтің мемлекеттік қолдауының негіздері; инвестициялық дауларды шешу. Модульді оқу нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілікті студент білуі тиіс: инвестициялық құқықтың негізгі теориялық санаттары және жеке идеяларын білдіру үшін кеңінен қолдану және алынған тәжірибені жүзеге асыру. машықтануы тиіс: инвестициялық қызмет саласындағы жетістікпен жұмысқа тұру және болашақ кәсіби қызметті бағыттауға сенімді таңдауды жүзеге асыру; инвестициялық заңдарды еркін білу; жоспарлау тәжірибесі болу, инвестициялық құқық бойынша зерттеу жобасын нақты суреттеу және жүзеге асыру.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Инновациялық қызметті құқықтық қамсыздандыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық қызметті құқықтық қамсыздандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Кәсіпкерлік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - МПәннің мақсаты — студенттерге кәсіпкерлікті реттейтін ҚР заңнамалық актілері мен заңдарын үйрету, сонымен қатар негізгі заңдық түсініктерді қалыптастыру мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлік құқық институттар жайлы үйрету. Пәннің міндеттері: - шағын және орта кәсіпкерлік облысындағы мемлекеттің рөлімен танысу, оны жүзеге асыру формалары мен әдістерін білу, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқықтың жүйесі мен оның негізгі бөлімдерінің мазмұнымен таныстыру; - кәсіпкерлік құқық тың негізгі категориялары мен түсініктерін және олардың заңда қарастырылуын оқыту; - заңдық тұрғыда дәлелдерді жіктеу; студентте нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасауды дамыту. • Негізгі нормативтік құжаттар мен актілерді білу; • Кәсіби қызметінің нәтижелерін құжатта дұрыс әрі шынайы бейнелей білу; • Кәсіби қызметін дамыған құқықтық мәдениет жағдайында жүзеге асыра білу, оларды жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер мен жағдайларды анықтап, жоя білу; • Жеткілікті деңгейде кәсіби білімді меңгеру.

Кеден одағының құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден одағының құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: берілген курс кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға кедендік бақылауды қолданудың нысандары мен әдістері, мазмұны мен түсінігін оқытады. Мазмұны:кедендік бақылаудың түсінігі, мақсаты мен мазмұны. Кедендік бақылаудың негізгі түрлері, нысаны мен әдістері. Кедендік бақылаудың рәсімделуі, оны жүзеге асыру. . Модульді оқыту нәтижесінде студент игеретін құзыреттер, студент білуі тиіс: кедендік бақылау туралы теориялық және нормативтік ережелер, осы саладағы кеден органдарының құзыреттері. Үйренуі тиіс: ҚР және Кеден одағының кеден заңнамасын еркін игеру Меңгеруі тиіс: кеден құқығы саласында, соның ішінде кедендік бақылауды рәсімдеу мәселелері бойынша шешім қабылдауға дағдылану.

Контракт құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат және міндеттері: студенттерге контракт құқығы саласында және оның негізгі институттары туралы түбегейлі, қажетті білім беру. Модульді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: контракт құқығының түсінігі мен мәні, контрактының түрлері мен нысандары, ҚР контрактілі қатынастардың дамуы, шарттық қатынастар саласында заңнаманы қолдана білу,осы саладағы қатынастарды рәсімдеу, осы саладағы құқықтық мәселелерді шешу.Әр түрлі шарттар жасау.

Контракт құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат және міндеттері: студенттерге контракт құқығы саласында және оның негізгі институттары туралы түбегейлі, қажетті білім беру. Модульді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: контракт құқығының түсінігі мен мәні, контрактының түрлері мен нысандары, ҚР контрактілі қатынастардың дамуы, шарттық қатынастар саласында заңнаманы қолдана білу,осы саладағы қатынастарды рәсімдеу, осы саладағы құқықтық мәселелерді шешу.Әр түрлі шарттар жасау.

Корпоративтік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Корпоративтік құқықтың негіздері, заңды тұлғалардың құқықтық ережелерінің ерекшеліктері, заңды тұлғалардың түрлі мінездемелері, бір-бірінің қызметіне заңды тұлғалардың қатысу ерекшеліктері оқытылады. Негізгі теориялық ережелерді білуі керек. Корпоратиктік құқық саласындағы Қазақстан Республикасының заңын, заңды тұлғалар туралы заңнамасымен жұмыс істеуге дағдыланыу керек. Практикада тап болатын қиын жағдайларға бейімделе білуі керек. Алған білімін қолдануға дағдылануы керек.

Криминология
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерде қылмыстың себептерін, оның алдын алу, криминология заңдылықтары, Қазақстан Республикасында заңи жобалары туралы терең кәсіби білімдерді қалыптастыру. Мазмұны: студенттерде алынған білімдерді ғылыми зерттеу жасауда пайдалануға дағдылану, практикада осы білімдер мен дағдыларды қолдану. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Криминология мен оны пайдалану практикасының перспективалары мен тенденцияларын білуі тиіс. Қылмыстық-құқықтық және қылмыстық-атқару нормаларды талдау мен жалпылауды меңгеруі тиіс. Қылмыс деңгейін талдау мен оның пайда болуының шарттары мен себептерін айқындау, қылмыскердің әлеуметтік портретін зерттеуге дағдылануы тиіс.

Криминология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Студенттерде қылмыстың себептерін, оның алдын алу, криминология заңдылықтары, Қазақстан Республикасында заңи жобалары туралы терең кәсіби білімдерді қалыптастыру. Мазмұны: студенттерде алынған білімдерді ғылыми зерттеу жасауда пайдалануға дағдылану, практикада осы білімдер мен дағдыларды қолдану. Модульді меңгеру барысында студенттер келесідей құзыреттіліктер түрін игереді: Криминология мен оны пайдалану практикасының перспективалары мен тенденцияларын білуі тиіс. Қылмыстық-құқықтық және қылмыстық-атқару нормаларды талдау мен жалпылауды меңгеруі тиіс. Қылмыс деңгейін талдау мен оның пайда болуының шарттары мен себептерін айқындау, қылмыскердің әлеуметтік портретін зерттеуге дағдылануы тиіс.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының бюджеттік құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат пен міндет: Бюджеттік құқық мәселелері оқытылады. Мазмұны: Бюджеттік жоспарлаудың құқықтық негіздерін, бюджеттік амалдарды ұйымдастыру және қалыптастыруды, сонымен қатар ҚР бюджеттік заңнамаларды бұзғаны үшін жауапкершілік түрлерін оқып үйрену. Ішкі экономикалық қызметтегі қылмыстарды саралау кезіндегі проблемалы сұрақтарға жауап іздеу, қылмыстық құқықтық нормаларды ішкі экономикалық қызметтегі қылмыстарға қарсы күрес шараларын жүргізуді үйрену. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Бюджеттік заңнамалар сферасындағы нормативтік актілерді білу керек. Бюджеттік құқықтың негізгі институттарын анализдеуді, құқықтық мазмұнға сай құжаттарды дайындауды, бюджеттік және қылмыстық құқық саласындағы құқықтық мәселелерді шешу мен анализдеуді, заңнамалық актілер мен нормативтік құжаттарды қолдануды үйрену керек. Тәжірибеде экономикалық қызмет саласында бюджеттік және қылмыстық заңнаманы қолдануды меңгеруі тиіс.

Қазақстан Республикасының бюджеттік құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат пен міндет: Бюджеттік құқық мәселелері оқытылады. Мазмұны: Бюджеттік жоспарлаудың құқықтық негіздерін, бюджеттік амалдарды ұйымдастыру және қалыптастыруды, сонымен қатар ҚР бюджеттік заңнамаларды бұзғаны үшін жауапкершілік түрлерін оқып үйрену. Ішкі экономикалық қызметтегі қылмыстарды саралау кезіндегі проблемалы сұрақтарға жауап іздеу, қылмыстық құқықтық нормаларды ішкі экономикалық қызметтегі қылмыстарға қарсы күрес шараларын жүргізуді үйрену. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Бюджеттік заңнамалар сферасындағы нормативтік актілерді білу керек. Бюджеттік құқықтың негізгі институттарын анализдеуді, құқықтық мазмұнға сай құжаттарды дайындауды, бюджеттік және қылмыстық құқық саласындағы құқықтық мәселелерді шешу мен анализдеуді, заңнамалық актілер мен нормативтік құжаттарды қолдануды үйрену керек. Тәжірибеде экономикалық қызмет саласында бюджеттік және қылмыстық заңнаманы қолдануды меңгеруі тиіс.

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының кеден заңнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының кеден саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән кеден саласында құқыққолдану тәжірибесін жақсартуға ықпал етуге қарастыруды ұсынады. Сонымен қатар, кеден заңнамасының жетілдіру жолдары мен тәсілдерін анықтау және кеден ісі аясында заңнама қолдануды талқылауда көмек көрсету. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: Білуі керек: -мемлекеттің кеден саясатының ерекшелігін: Үйренуі тиіс:кеден саясатының сипаттамасын анықтау, кеден заңнамасын қолдана білу; Меңгеруі тиіс: кеден саласында құқықтық ситуацияларды шеше білуі тиіс: .

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы саласы қауіпсіздігін қылмыстық-құқықтық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

ҚР азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, қамтамасыз ету механизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-ғы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-да ұлттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР-да ұлттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық қорғау органдары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттер ҚР құқыққорғау органдары туралы мәліметтер болуы және олардың қызметінің негізгі бағыттары туралы мәліметтер беру. Курс мақсаттары: ҚР-ң құқыққорғау және сот жүйесі және олардың туралы оқыту. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер Білуі тиіс: мемлекеттің органдары жүйесіндегі құқыққорғау органдары және олардың орны: құқыққорғау органдары қызметінің бағыты, міндеттері; құқыққорғау органдарының қызметінің ұйымдық-құқықтық негіздерін. Меңгеруі тиіс: ҚР және шет мемлекеттердің құқыққорғау органдарының негізгі қызметі туралы және оның конституциялық негізі туралы; Машықтануы тиіс: ҚР-ң әрекет етіп жүрген заңнамаларының қолданылуын және оған сәйкес халықаралық құқықтық актілердің қолдана білуге

Құқық қорғау органдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты студенттер ҚР құқыққорғау органдары туралы мәліметтер болуы және олардың қызметінің негізгі бағыттары туралы мәліметтер беру. Курс мақсаттары: ҚР-ң құқыққорғау және сот жүйесі және олардың туралы оқыту. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер Білуі тиіс: мемлекеттің органдары жүйесіндегі құқыққорғау органдары және олардың орны: құқыққорғау органдары қызметінің бағыты, міндеттері; құқыққорғау органдарының қызметінің ұйымдық-құқықтық негіздерін. Меңгеруі тиіс: ҚР және шет мемлекеттердің құқыққорғау органдарының негізгі қызметі туралы және оның конституциялық негізі туралы; Машықтануы тиіс: ҚР-ң әрекет етіп жүрген заңнамаларының қолданылуын және оған сәйкес халықаралық құқықтық актілердің қолдана білуге

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Құқық рецепциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқықты түсіндіру және оның құқық тәжірибе үшін маңызы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқықтық және саяси ілімдер тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты бұрынғы дәуірдегі мемлекет пен құқықтың аса мәнді және әсер етуші теориялық тұжырымдамасы мазмұнын және тарихын оқыту болып табылады. Аталған мәселелерді оқытудың жоғары білікті құқықтанушы дайындауда өте маңызды орны бар. Құзыреттер: - бұрынғы дәуірдегі мемлекет және құқықтың аса мәнін және теориялық тұжырымдарын білу; Мемлекеттік-құқықтық мәселлер бойынша әртүрлі дәуір тұжырымдарын айта білуі және негіздеп қолдана білуі тиіс

Құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам және құқықтық мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам және құқықтық мәдениет
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстардың бөлек түрлерін тергеу әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмысты саралаудың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмысты саралаудың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстық-атқару құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған крсты оқыту мақсатты құқықтық нормаларды тәжірибеде дұрыс қолданудың алғышарты ретіндегі қылмыстық жазаны орындауды құқықтық реттеу туралы толық мағлұмат беру. Міндеттері студенттердің қылмыстық-атқарушылық құқық негіздерін, соынмен қатар қылмыстық-атқарушылық заңнамалар нормаларын жүзеге асыру ерекшеліктерін толық меңгеру. Мазмұны: Курс аясында қылмыстық-атқарушылық құқық тоериясының негіздері, түсінігі мен пәні, әдістері, құқық жүйесіндегі орны анықталады. ҚР Конституциясының ережелеріне сәйкес сотталғандардың құқықтық жағдайы және адам құқықтары туралы халықаралық-құқықтық актілер,жазаны орындайтын мекемелер мен органдардың жүйесі және жекелеген жазаларды орындау, жазадан босату негіздері мен тәртібі, жызысын өтеген және шартты түрде босатылған адамдардың мінез-құлқына бақылау және қадағалау Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер білуге тиіс: - қылмыстық атқару құқығының даму тарихын; - қылмыстық атқару құқығының негізгі ұғымдарын; - қылмыстық жазаларды атқарудың теориялық және құқықтық негіздерін білуге тиіс. жасай білуге тиіс: - тәжірибелік міндеттерді шешу барысында теориялық білімді қолдана білуге тиіс; Машықтануы тиіс: - қылмыстық жазаларды атқару аясын реттейтін нормативтік құқықтық актілермен жұмысқа; - қылмыстық жазалардың жекелеген түрлерін атқару (өтеу) барысында туындайтын мәселелерді кешенді талдау және шешуге машықтануы тиіс.

Қылмыстық-атқару құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған крсты оқыту мақсатты құқықтық нормаларды тәжірибеде дұрыс қолданудың алғышарты ретіндегі қылмыстық жазаны орындауды құқықтық реттеу туралы толық мағлұмат беру. Міндеттері студенттердің қылмыстық-атқарушылық құқық негіздерін, соынмен қатар қылмыстық-атқарушылық заңнамалар нормаларын жүзеге асыру ерекшеліктерін толық меңгеру. Мазмұны: Курс аясында қылмыстық-атқарушылық құқық тоериясының негіздері, түсінігі мен пәні, әдістері, құқық жүйесіндегі орны анықталады. ҚР Конституциясының ережелеріне сәйкес сотталғандардың құқықтық жағдайы және адам құқықтары туралы халықаралық-құқықтық актілер,жазаны орындайтын мекемелер мен органдардың жүйесі және жекелеген жазаларды орындау, жазадан босату негіздері мен тәртібі, жызысын өтеген және шартты түрде босатылған адамдардың мінез-құлқына бақылау және қадағалау Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер білуге тиіс: - қылмыстық атқару құқығының даму тарихын; - қылмыстық атқару құқығының негізгі ұғымдарын; - қылмыстық жазаларды атқарудың теориялық және құқықтық негіздерін білуге тиіс. жасай білуге тиіс: - тәжірибелік міндеттерді шешу барысында теориялық білімді қолдана білуге тиіс; Машықтануы тиіс: - қылмыстық жазаларды атқару аясын реттейтін нормативтік құқықтық актілермен жұмысқа; - қылмыстық жазалардың жекелеген түрлерін атқару (өтеу) барысында туындайтын мәселелерді кешенді талдау және шешуге машықтануы тиіс.

Қылмыстық-атқару құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған крсты оқыту мақсатты құқықтық нормаларды тәжірибеде дұрыс қолданудың алғышарты ретіндегі қылмыстық жазаны орындауды құқықтық реттеу туралы толық мағлұмат беру. Міндеттері студенттердің қылмыстық-атқарушылық құқық негіздерін, соынмен қатар қылмыстық-атқарушылық заңнамалар нормаларын жүзеге асыру ерекшеліктерін толық меңгеру. Мазмұны: Курс аясында қылмыстық-атқарушылық құқық тоериясының негіздері, түсінігі мен пәні, әдістері, құқық жүйесіндегі орны анықталады. ҚР Конституциясының ережелеріне сәйкес сотталғандардың құқықтық жағдайы және адам құқықтары туралы халықаралық-құқықтық актілер,жазаны орындайтын мекемелер мен органдардың жүйесі және жекелеген жазаларды орындау, жазадан босату негіздері мен тәртібі, жызысын өтеген және шартты түрде босатылған адамдардың мінез-құлқына бақылау және қадағалау Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер білуге тиіс: - қылмыстық атқару құқығының даму тарихын; - қылмыстық атқару құқығының негізгі ұғымдарын; - қылмыстық жазаларды атқарудың теориялық және құқықтық негіздерін білуге тиіс. жасай білуге тиіс: - тәжірибелік міндеттерді шешу барысында теориялық білімді қолдана білуге тиіс; Машықтануы тиіс: - қылмыстық жазаларды атқару аясын реттейтін нормативтік құқықтық актілермен жұмысқа; - қылмыстық жазалардың жекелеген түрлерін атқару (өтеу) барысында туындайтын мәселелерді кешенді талдау және шешуге машықтануы тиіс.

Қылмыстың алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстың алдын алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Логика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Логика" пәні студентке олардың оқып жатқан пәндеріндегі ақпараттарды меңгеруге дайындауға көмектесуге арналған. Ол келесілерді меңгеруге көмектесуі керек: - студенттің логикалық қабілеттерді меңгеру; - формалды логиканың негізгі мәселелері бойынша білім алу; - студентте танымның заманауи логикалық әдісі жайлы түсінік қалыптастыру; - студентті жалпы адамзаттың мәдениетінің маңызды бөлігімен таныстыру. • формалды логиканың классикалық қағидаларын білу; ойлау формлаарына анықтама беру және ажырата білу; классикалық емес логика жайлы түсінік болу және олардың бірнешеуін мысал ретінде келтіре алу; • пікірдің логикалық құрылымын талдай алу және осы талдаудың нәтижелерін жазу, қорытындының дұрыстығын анықтай алу.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемлекеттік және азаматтық қызметкерлердің еңбегін құқықтық реттеудің ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Муниципалдық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Муниципалдық құқық

Мұсылман құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстың негізгі мақсаты мұсылмандық мәдениеттің құндылықтарын қазіргі заман тұрғысынан және тарихи тәжірибені назарға ала отырып тұтас көрсету. Тараулар мазмұны: «Жалпыадамзаттық құндылықтар» түсінігі мазмұнын теориялық талдау. Ислам этикалық мәдениетінің негізгі ерекшеліктері. Мұсылмандық этикалық мәдениеттің философиялық негіздемелері туралы. Кемел адамды қалыптастыру – ислам этикасының негізгі мазмұны. Құрандағы жалпыадамзаттық құндылықтар. Құрандағы жалпыадамзаттық құндылықтар арқылы магистранттардың адамгершілік мәдениеттерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі құзыреттерді меңгеруі тиіс: Білуі тиіс: - курстың негізгі түсініктерін және терминологияларында бағдарлана алу; - ислам мәдениетінің құрылымын, қызметін, мұсылмандық мәдениет құндылықтарын, оның дамуы мен негізгі теорияларын; Жасай алуы тиіс: исламдағы мәдени үрдістер мен мәдени мұраларға байланысты мәселелерде өз бағытын білдіріп, негіздеу; Меңгеруі тиіс: - курс бойынша алған білімін қызметі барысында қолдана алу.

Негізгі құқықтық ілімдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Нотариат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: азаматтық, шаруашылық және өзге де қатынастарда заңдылық қамтамасыз етудегі нотариат ролін білу; Мазмұны:бұл курсты оқу барысында студент нотариалдық әрекеттерді жүзеге асыру тәртібін, нотариаттың құрылымы мен ұйымдастырылуын, оның өкілеттіктері мен қызмет әдістерін және өзге де әділет органдарымен ара қатынасын игеруі қажет. Модульды игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғайтын заңнаманы білуі тиіс, заң актілерін және нормативтік актілерді қолдана білуі тиіс, осы саладағы даулы мәселелерді шеше білу.

Нотариат
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты мен міндеттері: азаматтық, шаруашылық және өзге де қатынастарда заңдылық қамтамасыз етудегі нотариат ролін білу; Мазмұны:бұл курсты оқу барысында студент нотариалдық әрекеттерді жүзеге асыру тәртібін, нотариаттың құрылымы мен ұйымдастырылуын, оның өкілеттіктері мен қызмет әдістерін және өзге де әділет органдарымен ара қатынасын игеруі қажет. Модульды игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғайтын заңнаманы білуі тиіс, заң актілерін және нормативтік актілерді қолдана білуі тиіс, осы саладағы даулы мәселелерді шеше білу.

Отбасы құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге Қазақстан Республикасындағы неке және отбасылық қатынастардың құқықтық реттелуін таныстыру және оқыту. Курс міндеті: неке және отбасылық заңнаманың, ҚР-дағы неке және отбасы қатынастарының реттелуінін тәртібімен әдістерінің мазмұнын және мәнін ашу. Курстың аяқталуынан кейін студент: некеге тұрудың ерекшеліктерін, шарттарын және тәртіптерін, некенің тоқтатылуы және оны заңсыз деп тану, отбасы мүшелері(жұбайлар, ата-аналар және балалар) арасындағы жеке және мүліктік қатынастарды, басқа туған-туыстар және басқа да адамдар арасындағы қатынастарды құқықтық реттеу, әсіресе, алименттік қатынастар, неке және отбасы қатынастарын құрамын құрайтын ата-ана мен баланың негізгі құқықтары мен бостандықтары, ата-анасынан айырылған балаларды отбасыға жайластыру нысандары мен тәртібі, неке және отбасы заңнамаларының нормаларын шетел азаматтарымен азаматтығы жоқ тұлғаларға қолдану және өзге де маңызды сұрақтарды білу керек; алған білімдерін тәжірибиде пайдалана алу керек.

Отбасы құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерге Қазақстан Республикасындағы неке және отбасылық қатынастардың құқықтық реттелуін таныстыру және оқыту. Курс міндеті: неке және отбасылық заңнаманың, ҚР-дағы неке және отбасы қатынастарының реттелуінін тәртібімен әдістерінің мазмұнын және мәнін ашу. Курстың аяқталуынан кейін студент: некеге тұрудың ерекшеліктерін, шарттарын және тәртіптерін, некенің тоқтатылуы және оны заңсыз деп тану, отбасы мүшелері(жұбайлар, ата-аналар және балалар) арасындағы жеке және мүліктік қатынастарды, басқа туған-туыстар және басқа да адамдар арасындағы қатынастарды құқықтық реттеу, әсіресе, алименттік қатынастар, неке және отбасы қатынастарын құрамын құрайтын ата-ана мен баланың негізгі құқықтары мен бостандықтары, ата-анасынан айырылған балаларды отбасыға жайластыру нысандары мен тәртібі, неке және отбасы заңнамаларының нормаларын шетел азаматтарымен азаматтығы жоқ тұлғаларға қолдану және өзге де маңызды сұрақтарды білу керек; алған білімдерін тәжірибиде пайдалана алу керек.

Парламенттік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Парламенттік құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Прокурорлық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: суденттерді тәжірибелік-бағдарлай ойлауды қалыптастыру. Мазмұны: Курс прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың негізгі теориялық ережелерімен таныстыру; нарықтық экономика жағдайындағы прокуратура туралы заңнаманың рөлін көрсету; аталған заңдарды өзге заңнамалық актілерімен байланысын түсіндіру. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың теориялық және тәжірибелік аспектілерін; үйренуге: құқықтық мәселелер бойынша көзқарасын мазмұндау; меңгеруге: прокуорлық бақылау актілерін толтыруды заңнаманы дұрыс пайдалана білу.

Прокурорлық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: суденттерді тәжірибелік-бағдарлай ойлауды қалыптастыру. Мазмұны: Курс прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың негізгі теориялық ережелерімен таныстыру; нарықтық экономика жағдайындағы прокуратура туралы заңнаманың рөлін көрсету; аталған заңдарды өзге заңнамалық актілерімен байланысын түсіндіру. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың теориялық және тәжірибелік аспектілерін; үйренуге: құқықтық мәселелер бойынша көзқарасын мазмұндау; меңгеруге: прокуорлық бақылау актілерін толтыруды заңнаманы дұрыс пайдалана білу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сақтандыру құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат пен міндет: ҚР сақтандыру қатынастарын реттейтін нормаларды оқыту. Мазмұны: Сақтандыру құқығының түсінігі мен пәні, сақтандыру қатынастарының белгілері, оның басқа ақша қатынастарынан айырмашылығы, сақтандыру қатынастарының түрлері, сақтандыру құқығының құқық жүйесіндегі орны, сақтандыру қатынастарының реттеудің құқықтық әдістері, сонымен қатар сақтандыру құқығының нормаларын қарастыру, оның түрлері мен ерекшеліктері. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Сақтандыру құқығы мен ҚР сақтандыру заңнамаларының теориялық орнын білуі тиіс. Сақтандыру қатынастары негізінде пайда болған практикалық жағдайларда сақтандыру заңнамасын қолдануды үйренуі тиіс. Тәжірибеде сақтандыру заңнамасын қолдану кезінде жоғары деңгейлі ұсыныстарды қалыптастыруды жетілдіруі тиіс. Студент сақтандыру құқығын зерттеу арқылы негізгі теориялық категорияларды оқыған кезде компетенттілікке үйреніп, өзінің ғылыми ойлары мен пікірлерін қолдану арқылы кәсіби біліктілігін арттырады. Сақтандыру құқығын оқып шыққан студент болашақта осы бағыттағы саланы таңдаған кезде кәсіби қызметін жүзе асырып, оңтайлы еңбек ете алады. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Сақтандыру құқығы мен ҚР сақтандыру заңнамаларының теориялық орнын білуі тиіс. Сақтандыру қатынастары негізінде пайда болған практикалық жағдайларда сақтандыру заңнамасын қолдануды үйренуі тиіс. Тәжірибеде сақтандыру заңнамасын қолдану кезінде жоғары деңгейлі ұсыныстарды қалыптастыруды жетілдіруі тиіс.

Сақтандыру құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат пен міндет: ҚР сақтандыру қатынастарын реттейтін нормаларды оқыту. Мазмұны: Сақтандыру құқығының түсінігі мен пәні, сақтандыру қатынастарының белгілері, оның басқа ақша қатынастарынан айырмашылығы, сақтандыру қатынастарының түрлері, сақтандыру құқығының құқық жүйесіндегі орны, сақтандыру қатынастарының реттеудің құқықтық әдістері, сонымен қатар сақтандыру құқығының нормаларын қарастыру, оның түрлері мен ерекшеліктері. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Сақтандыру құқығы мен ҚР сақтандыру заңнамаларының теориялық орнын білуі тиіс. Сақтандыру қатынастары негізінде пайда болған практикалық жағдайларда сақтандыру заңнамасын қолдануды үйренуі тиіс. Тәжірибеде сақтандыру заңнамасын қолдану кезінде жоғары деңгейлі ұсыныстарды қалыптастыруды жетілдіруі тиіс. Студент сақтандыру құқығын зерттеу арқылы негізгі теориялық категорияларды оқыған кезде компетенттілікке үйреніп, өзінің ғылыми ойлары мен пікірлерін қолдану арқылы кәсіби біліктілігін арттырады. Сақтандыру құқығын оқып шыққан студент болашақта осы бағыттағы саланы таңдаған кезде кәсіби қызметін жүзе асырып, оңтайлы еңбек ете алады. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Сақтандыру құқығы мен ҚР сақтандыру заңнамаларының теориялық орнын білуі тиіс. Сақтандыру қатынастары негізінде пайда болған практикалық жағдайларда сақтандыру заңнамасын қолдануды үйренуі тиіс. Тәжірибеде сақтандыру заңнамасын қолдану кезінде жоғары деңгейлі ұсыныстарды қалыптастыруды жетілдіруі тиіс.

Салықтық әкімшіліктендіру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: елдің фискалдық органдарының өзіне жүктелген міндеттері мен функциясын атқару үшін қолданатын рәсімдері туралы заңнама ережелерін зерттеу; Мазмұны: салықтық әкімшіліктің теориясын оқу, салықтық рәсімдер мен өндірісті зерттеу, салықтар мен басқа да міндетті бюджеттік төлемдерді тіркеу, есептеу, аудару және алу туралы өндірісті зерттеу. Модульді оқып-үйрену кезінде, студент міндетті түрде: Білуі тиіс: ағымдағы салықтық заңнама мен салық құқығының теориялық ережелерінің негіздерін; Үйренуі тиіс: салықтық заңнаманы тәжірибеде қолдануды; салықтық заңнаманың жай-күйіне талдау жасауды; Игеруі тиіс: салықтық әкімшілік саласында тәжірибелік жағдаяттарды шешу қабілетін қалыптастыру.

Салыстырмалы конституциялық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалы конституциялық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салыстырмалы құқықтану
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу мақсаты ең маңызды шетелдік құқықтық жүйелерді қоса алғанда қазіргі әлемнің құқықтық жүйелері туралы, сондай-ақ олардың халықаралық құқық жүйесімен арақатынасы жөнінде қажетті білім алу болып табылады. «Салыстырмалы құқықтану» пәнінің міндеттері: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидаларымен және санаттарымен танысу; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдау; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты зерделеу; - әлемнің құқықтық картасындағы Қазақстан құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін қарастыру Құзыреттер: «Салыстырмалы құқықтану» пәнін оқу нәтижесінде студент: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидалары мен санаттарын білуі тиіс; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдай алуы керек; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты түсінуі шарт; - қол жеткізген білімін Қазақстан құқықтық жүйесіне қатысты қолдана алу дағдысын иеленуі тиіс.

Салыстырмалы құқықтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу мақсаты ең маңызды шетелдік құқықтық жүйелерді қоса алғанда қазіргі әлемнің құқықтық жүйелері туралы, сондай-ақ олардың халықаралық құқық жүйесімен арақатынасы жөнінде қажетті білім алу болып табылады. «Салыстырмалы құқықтану» пәнінің міндеттері: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидаларымен және санаттарымен танысу; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдау; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты зерделеу; - әлемнің құқықтық картасындағы Қазақстан құқықтық жүйесінің ерекшеліктерін қарастыру Құзыреттер: «Салыстырмалы құқықтану» пәнін оқу нәтижесінде студент: - салыстырмалы құқықтанудың негізгі қағидалары мен санаттарын білуі тиіс; - қазіргі заманның ең маңызды құқықтық жүйелерін талдай алуы керек; - салыстырмалы құқықтану мен халықаралық құқық арасындағы байланысты түсінуі шарт; - қол жеткізген білімін Қазақстан құқықтық жүйесіне қатысты қолдана алу дағдысын иеленуі тиіс.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Су құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Су құқығы

Су құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Су құқығы

Тау-кен құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тау-кен құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тұрғын үй құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстын мақсаттары мен міндеттері студенттерге тұрғын үй құқығы саласында қажетті көлемде түпкілікті білім беру. Мазмұны: тұрғын үй құқығы негіздерін және жекелеген институттарын білу, мысалы тұрғын үй қоры, тұрғын үйге меншік құқығы, тұрғын үйді жалдау, кондоминиум, пәтер меншік иелерінің кооперативі, қызметтік тұрғын жай. Модульді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: тұрғын үй құқығы мен тұрғын үй қатынастары мәні, тұрғын үй ұатынастары саласында сауатты құжат жүргізу қабілеті, тұрғын үй қатынастары саласында құқықтық құжаттар құрастыру, осы саладағы мәселелерді шешу және сараптау, заң актілері мен нормативтік актілерді қолдана білу.

Тұрғын үй құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстын мақсаттары мен міндеттері студенттерге тұрғын үй құқығы саласында қажетті көлемде түпкілікті білім беру. Мазмұны: тұрғын үй құқығы негіздерін және жекелеген институттарын білу, мысалы тұрғын үй қоры, тұрғын үйге меншік құқығы, тұрғын үйді жалдау, кондоминиум, пәтер меншік иелерінің кооперативі, қызметтік тұрғын жай. Модульді игеру нәтижесінде студент білуі тиіс: тұрғын үй құқығы мен тұрғын үй қатынастары мәні, тұрғын үй ұатынастары саласында сауатты құжат жүргізу қабілеті, тұрғын үй қатынастары саласында құқықтық құжаттар құрастыру, осы саладағы мәселелерді шешу және сараптау, заң актілері мен нормативтік актілерді қолдана білу.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Шаруа(фермер) қожалығының қызметін құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Шетелдердің конституциялық құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Шет мемлекеттердің Конституциялық құқығы конституциялық құрылыс негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі негіздерін, шет мемлекеттердегі жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік механизмінің негізгі элементтері қызметі мен ұйымдастырылу негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды оқытады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: Шет мемлекеттердің Конституциялық құқығы конституциялық құрылыс негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі негіздерін, шет мемлекеттердегі жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік механизмінің негізгі элементтері қызметі мен ұйымдастырылу негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. үйренуге: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгеруге: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

ШФҚ қызметін құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ШФҚ қызметін құқықтық реттеу

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экологиялық қауіпсіздікті құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету аясындағы ҚР заңдарын оқып қарау. Мазмұны: экологиялық құқықтың түсінігі мен теориялық санаттары, ҚР экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекшеліктері, көбінесе, экологиялық мәселелерді шешу, сонымен қатар, өндіріс қалдықтарымен тұтыну бойынша сұрақтарды реттеу. Модульді оқу нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік студент білуі тиіс: Білуі тиіс: ҚР эколгиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі экологиялық құқықтың теориялық жағдайлары, жасай білуі тиіс: ҚР экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету аясындағы тәжірибелік жағдайларды шешу; машықтануы тиіс: табиғатты қорғау заңдарымен жұмыстың төжірибелілігі.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикалық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді Қазақстандағы және халықаралық деңгейдегі экономикалық қатынастарды реттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілермен таныстару болып табылады. Курс шеңберінде экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелері бойынша экономикалық және заң ғылымының негізгі теориялық ережелерін оқыту ұсынылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: экономикалық қатынастарды реттеу мәселелері бойынша экономикалық және заң ғылымының негізгі теориялық ережелерін. үйренуге: алған білімін тәжірибеде қолдануды және талдауды. меңгеруге: экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуді.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение