Бакалавриат
Шетел филологиясы

Шетел филологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама мақсаты
«5B021000 - Шетел филологиясы» мамандығы бойынша тұлғаның және қоғамның қажеттіліктерін өтейтін сапалы, әлемдік білім беру кеңістігіне біріктірілген, ұлттық үздіксіз білім беру моделін қалыптастыру, алынған білімдерді тәжірибеде және кәсіби қызметте мейлінше қолдануды қамтамасыз ету, мемлекеттік және екі шет тілін меңгеру, шет тілдерін үйрету үдерісінің психологиялық негіздерін меңгеру, шет тілдерін әр түрлі оқыту деңгейлерінде меңгеру психологиясын үйрену.

Кәсіби қызметі
Кәсіби мамандандырылған орта және гуманитарлық бағыттағы ортадан кейінгі мамандандырылған мекемелерде, мамандандырылған орта мектеп, лицей, колледж, гимназияларда шет тілдері мен әдебиетінің оқытушысы; аудармашы; оқу ісін ұйымдастырушы; редактор; корректор; референт.

Кәсіби құзыреттілігі
- басқа тілді қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін, тілдік материалды жоғары меңгергендіктің нәтижесінде коммуникативті құзыреттілікке қол жету;
- жазба және ауызша қарым-қатынасты тәжірибелік меңгеруді қамтамасыз ететін ең жиі қолданылатын фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құбылыстарды, түрлі сөз тіркестері, сөйлеу клишелерін білу;
- шет тілін мәдениетаралық және кәсіби коммуникация деңгейінде меңгеру, сөйлеу әрекетінің негізгі түрлерін – оқу, тыңдау, сөйлеу және жазу – кешенді дамыту;
- екінші шет тілін ресми және ресми емес ортада мәдениетаралық қарым-қатынаста қоладана алу деңгейінде жалпы кешенді коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру, тіл иеленушінің сөйлеу этикетін түсіну, қолдана алу, мәдениетін, қарым-қатынас психологиясын түсіну қабілетін игеру;
- фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық құбылыстар және заңдылықтардан тұратын лингвистикалық білімдер жүйесін меңгеру;
- кәсіби мақсаттарды шешу барысында теориялық және қолданбалы лингвистиканың түсініктік аппаратын қолдануды меңгеру;
- шет тілінің оқытушысы кәсібінің әдістері мен амалдарын, әдеби туыныдылардың түрлері мен мазмұнын, әдеби шығармалардың даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін меңгеру;
- шет тілін үйретудің теориялық негіздерін, үйреніп жатырған шет тілі әдебиетінің негізгі даму кезеңдерін, жазушылар шығармашылығын меңгеру, мәтіндердің стилі мен мазмұндарын анықтай алатындай анализ жасай алу қабілетті болу;
- кәсіби іс-әрекеттің әр түрлі салаларының білімдерін жүйелеп, біріктіріп және оны ары қарай кәсіби міндеттерді шешу барысында шығармашыл қолдана алу;
- ғылыми, тәжірибелік, педагогикалық, аудармашылық іс-әрекеттің белгіле бір түрлерінде меңгерілген білімдерді, дағдыларды қолдану әдістерін білу, әдеби ағымдардың көп түрлілігі туралы түсініктің болуы;
- кәсіби іс-әрекеттің әр түрлі салаларының білімдерін жүйелеп, біріктіріп және оны ары қарай кәсіби міндеттерді шешу барысында шығармашыл қолдана алу және дамыту;
- нақты проблеманың қай бағытта шешімін іздеу керектігін анықтатйтын зерттеудің теориялық гипотезаларын талдай алу, жұмыстың жалпы міндеттерін анықтау, алынған білімдер мен қорытындыны синтездеу.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шетел филологиясы
Мамандық шифры
5B021000
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Дүниежүзі тарихы
Бейіндік пән
Дүниежүзі тарихы
Өту балы
ҚАЗ
120
ОРЫС
115

пәндер

Академиялық мақсаттағы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың негізгі мақсаты: студенттерде Ауызша аударма аясында аудармалық, лингвистикалық және әлеуметтік- мәдени құзыреттіліктерді, халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмірдегі әртүрлі тілдер мен салалардағы өкілдер арасындағы өзара түсінушілікті қалыптастыру Ауызша аударманың басты мақсаттардың бірі ауызша аударманы жасау барысында студенттердің білім, дағдылары мен құзыреттерді жүзеге асыру. Сонымен қатар,студенттерге ауызша аудармаға дайындық кезіндегі өзіндік жұмыс пен ауызша аудармашы дағдылары мен құзыреттерін дамыту. "Курс оқу нәтижесінде: - ауызша аудармашыға қойылатын талаптарды; - сөйлесудің психологиялық негіздерін; - ана тілі мен шет тілдерінің теориясын; - қазіргі замандағы аудармашы қызметінің ерекшеліктерін; - аударманың негізгі сүлбілерін - ауызша аударма түрлерінің классификациясын; - ауызша аударма спецификациясы мен әдістерін білу керек - берілген мәтіннің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, аударған мәтінді түсіну - автоматтық жүйеде жиілік аударма сәйкестікті қолдану - аудармалық түрлендіруді қолдану - сөйлеушінің сөйлеу жылдамдығына сәйкес ілеспелі аударма жасау; - мәтінді қабылдау - мәтінді түсінуде бір тілден екінші тілге жылдам ауысу; - тілдік қағидаларға сәйкес айтқанды интонация тұрғысынан дұрыс рәсімдеу - Ілеспелі аударманы жүзеге асыруда аударма жазбаларының техникасын тиімді қолдану - синхронды аударма кезінде ықтимал болжауды жүзеге асыруға қабілетті болу - көпшілікпен жұмыс істеуде эмоционалды қысылуды жеңу - жеке компьютермен жұмыс істеуде электронды сөздіктер мен мәтінді рәсімдеу бағдарламаларды пайдалану

Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Арнайы кәсіби шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы кәсіби шетел тілі/ /

Арнайы филологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Педагогика мен психология негізі бойынша керекті мәліметтермен танысу; педагогика мен психологияның негізгі принциптерін білу; педагогика мен психологияның негізгі қағидаларын меңгеру;

Арнайы филологияға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Педагогика мен психология негізі бойынша керекті мәліметтермен танысу; педагогика мен психологияның негізгі принциптерін білу; педагогика мен психологияның негізгі қағидаларын меңгеру;

Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-қатынаста еркін сөйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-қатынас құзыреттілігін көбінесе стандартты қарым-қатынасты қалыптастыру; Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сөйлеу мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру. Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқу бағдарламасы талабындағы лексиканы; меңгеруі қажет: түрлі кәсіби тақырыптарға хабарлама, баяндама және презентация жасай алуы; дайындықсыз жағдайда тез тіл таба алуы, тілді әлеуметтік және кәсіби істерде еркін қолдануды; меңгеруі қажет: қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді жазуды дағдылануы тиіс: ағылшын мен ана тілдерінде аутентикалық публицистикалық, ғылыми-танымал мәтіндерді жазба және ауызша формада аңдатпалау дағдысын иемденуге.

Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-қатынаста еркін сөйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-қатынас құзыреттілігін көбінесе стандартты қарым-қатынасты қалыптастыру; Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сөйлеу мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру. Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқу бағдарламасы талабындағы лексиканы; меңгеруі қажет: түрлі кәсіби тақырыптарға хабарлама, баяндама және презентация жасай алуы; дайындықсыз жағдайда тез тіл таба алуы, тілді әлеуметтік және кәсіби істерде еркін қолдануды; меңгеруі қажет: қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді жазуды дағдылануы тиіс: ағылшын мен ана тілдерінде аутентикалық публицистикалық, ғылыми-танымал мәтіндерді жазба және ауызша формада аңдатпалау дағдысын иемденуге.

Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – басқалардың ойын түсіну және өз ойын ауызша және жазбаша еркін жеткізе білу. Практикалық мақсаты – шеттілінің негізі мен базасын кейіңгі дамуы үшін дайындау Білуі тиіс: -шеттілінің грамматикалық ерекшеліктерін -Оқитын пәннің спецификасы мен статусын -пәннің объектісі, пәні мен әдісін білу. Игеру: -С1 деңгейіне байланысты өтілген сабақ лексикасын білу; -Оқу, жазу, тыңдау дағдысын білу; -Шет тілінен орыс, қазақ тіліне; қазақ, орыс тілінен шет тіліне аударуды жүзеге асыра білу.

Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-қатынаста еркін сөйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-қатынас құзыреттілігін көбінесе стандартты қарым-қатынасты қалыптастыру; Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сөйлеу мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру. Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқу бағдарламасы талабындағы лексиканы; меңгеруі қажет: түрлі кәсіби тақырыптарға хабарлама, баяндама және презентация жасай алуы; дайындықсыз жағдайда тез тіл таба алуы, тілді әлеуметтік және кәсіби істерде еркін қолдануды; меңгеруі қажет: қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді жазуды дағдылануы тиіс: ағылшын мен ана тілдерінде аутентикалық публицистикалық, ғылыми-танымал мәтіндерді жазба және ауызша формада аңдатпалау дағдысын иемденуге.

Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - bost

Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы(батыс)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттерді қарым-қатынастың сөйлеу және жазба формаларында кәсіби және әлеуметтік коммуникацияға бейімдеп дайындау, олардың тілдік, танымдық және мәдениаралық құзыреттілігін кеңейту құралы ретінде мүмкіндіктерін түсіндіру. Міндеттері: студенттерге шет тілінің ақпарат көзі және жалпы қарым-қатынас құралы екенін ұғындырып, өзіндік пікірін қалыптастыру және өзгелерді де түсіну қабілеттерін дамыту. Пәннің мазмұны: Курс студенттердің негізгі грамматикалық ережелерді үйреніп, лексикалық қорын байытып, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced деңгейлері бойынша терминологияны меңгертіп, олардың жазба және ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс студенттердің жалпы және оқытушылық кәсіби тақырыптарда қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: теория мен практикада әдеби тіл нормаларын, кәсіби қарым-қатынас мақсатында шет тілдерін меңгерудің кәсіби белгіленген жетістіктерді; меңгеруі қажет: оқылған материалдар мен мәдени-әлеуметтік білімдеріне сүйене отырып, түрлі жанрдағы аутентикалық мәтіндерден қажетті ақпаратты ала алуы; кәсіби деңгейде шетел тілдерінің теория негіздерінен алған білімдерін қолдануды; дағдылануы тиіс: үйретіліп жатқан шет тілдерінің түрлі қызметтік стильдері мен жанрларының, қарым-қатынастың концептуалдық модельдерінің сөйлеу және жазба тіл формаларын меңгеруге; негізгі тезис және оның сөйлеу барысындағы орны туралы түсініктері және тілдік, техникалық өңдеу жөнінде ақпаратты игеруге.

Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы(батыс)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттерді қарым-қатынастың сөйлеу және жазба формаларында кәсіби және әлеуметтік коммуникацияға бейімдеп дайындау, олардың тілдік, танымдық және мәдениаралық құзыреттілігін кеңейту құралы ретінде мүмкіндіктерін түсіндіру. Міндеттері: студенттерге шет тілінің ақпарат көзі және жалпы қарым-қатынас құралы екенін ұғындырып, өзіндік пікірін қалыптастыру және өзгелерді де түсіну қабілеттерін дамыту. Пәннің мазмұны: Курс студенттердің негізгі грамматикалық ережелерді үйреніп, лексикалық қорын байытып, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced деңгейлері бойынша терминологияны меңгертіп, олардың жазба және ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс студенттердің жалпы және оқытушылық кәсіби тақырыптарда қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: теория мен практикада әдеби тіл нормаларын, кәсіби қарым-қатынас мақсатында шет тілдерін меңгерудің кәсіби белгіленген жетістіктерді; меңгеруі қажет: оқылған материалдар мен мәдени-әлеуметтік білімдеріне сүйене отырып, түрлі жанрдағы аутентикалық мәтіндерден қажетті ақпаратты ала алуы; кәсіби деңгейде шетел тілдерінің теория негіздерінен алған білімдерін қолдануды; дағдылануы тиіс: үйретіліп жатқан шет тілдерінің түрлі қызметтік стильдері мен жанрларының, қарым-қатынастың концептуалдық модельдерінің сөйлеу және жазба тіл формаларын меңгеруге; негізгі тезис және оның сөйлеу барысындағы орны туралы түсініктері және тілдік, техникалық өңдеу жөнінде ақпаратты игеруге.

Әдебиетті оқытудың қазіргі әдістері (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты нақты күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін күнделікті ауызекі сөйлеу мен тілдің практикалық білімдерін үйрету болып табылады. Оқыту нәтижелері: - күнделікті ауызекі сөзді пайдалану (нормативтік айтылу, сөйлеу ырғағы, т.б.); - ең көп қолданылатын (негізгі) грамматика және кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстарды белсенді меңгеру; - күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың лингвистикалық материалдарының жиілігіне негізделген мәтіндерді түсіну; оқиғалар, сезімдер, ниеттерін жеке хаттарда сипаттау; таныс немесе қызықты тақырып бойынша эссе жазу әдістерін меігеру. Пән практикалық курс болып табылады және негізгі тілдік дағдыларды мен білімдерін арттыруға бағытталған: сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу. Бұл пәнді өту барысында студенттер күнделікті қарым-қатынас пен кәсіптік орта үшін қажет қарым-қатынас лексикалық минимумына ие болады; Ауызекі сөйлеу, сонымен қатар, ауызша және жаөбаша кәсіптік сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстармен танысады; күнделікті жағдай мен кәсіби ортада сөйлеу кезінде сөйлеу этикетінің ережелерін меігереді.

Базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты нақты күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін күнделікті ауызекі сөйлеу мен тілдің практикалық білімдерін үйрету болып табылады. Оқыту нәтижелері: - күнделікті ауызекі сөзді пайдалану (нормативтік айтылу, сөйлеу ырғағы, т.б.); - ең көп қолданылатын (негізгі) грамматика және кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстарды белсенді меңгеру; - күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың лингвистикалық материалдарының жиілігіне негізделген мәтіндерді түсіну; оқиғалар, сезімдер, ниеттерін жеке хаттарда сипаттау; таныс немесе қызықты тақырып бойынша эссе жазу әдістерін меігеру. Пән практикалық курс болып табылады және негізгі тілдік дағдыларды мен білімдерін арттыруға бағытталған: сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу. Бұл пәнді өту барысында студенттер күнделікті қарым-қатынас пен кәсіптік орта үшін қажет қарым-қатынас лексикалық минимумына ие болады; Ауызекі сөйлеу, сонымен қатар, ауызша және жаөбаша кәсіптік сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстармен танысады; күнделікті жағдай мен кәсіби ортада сөйлеу кезінде сөйлеу этикетінің ережелерін меігереді.

Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дерексіз және нақты тақырыптағы күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсінуді үйрену, өзге тілде сөйлеушімен үнемі ешқандай қиындықсыз сөйлесу үшін жылдам әрі спонтанды түрде сөйлеу. Мазмұны: ауызша және жазбаша сөйлеу тілінің дағдыларын жетілдіру және бекіту; коммуникативтік қабілеттерді ары қарай жетілдіру. Кез келген мәселені сипаттауға, жалпы сұрақтар бойынша сәйкес айтылымдарды іздемей-ақ өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік беретін сөздік қорды білу. Түрлі тақырыптар бойынша анық, жан-жақты хабарламалар жасау және негізгі мәселе бойынша өз көзқарасын білдіру, түрлі пікірлердің артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете алу. Жеке айтылымдарды біртұтас мәтінге біріктіру; сұрақтарды баяндай, ал көзқарасты дәлелдей отырып, эссе немесе баяндама жазуды меңгеру.

Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дерексіз және нақты тақырыптағы күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсінуді үйрену, өзге тілде сөйлеушімен үнемі ешқандай қиындықсыз сөйлесу үшін жылдам әрі спонтанды түрде сөйлеу. Мазмұны: ауызша және жазбаша сөйлеу тілінің дағдыларын жетілдіру және бекіту; коммуникативтік қабілеттерді ары қарай жетілдіру. Кез келген мәселені сипаттауға, жалпы сұрақтар бойынша сәйкес айтылымдарды іздемей-ақ өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік беретін сөздік қорды білу. Түрлі тақырыптар бойынша анық, жан-жақты хабарламалар жасау және негізгі мәселе бойынша өз көзқарасын білдіру, түрлі пікірлердің артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете алу. Жеке айтылымдарды біртұтас мәтінге біріктіру; сұрақтарды баяндай, ал көзқарасты дәлелдей отырып, эссе немесе баяндама жазуды меңгеру.

Базалық шетел тілі (A1, A2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тілдік дайындықтың әртүрлі деңгейлерінде шет тілін кәсіби, сондай-ақ өзінің білімін жетілдіру мақсатында қолдану үшін студенттерге коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту. Міндеті: базалық шет тілін меңгерудегі функционалды сауаттылыққа жету және коммуникативті, грамматикалық тәсілдерді байланыстыру. Пәннің мазмұны: Оқу жылының бірінші жылдығы тілдік материалы нормативті дұрыстылығымен мінезделеді және B1 деңгейінде қарастырылған ситуациялар мен курс тақырыбы аясындағы жазбаша және ауызша сөйлеу негіздерін меңгеруге бағытталған фонетикалық, лексикалық, және грамматикалық құбылыстарды қамтиды. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: білуі тиіс: студент ағылшын тілінің айтылу ережелерін, сөздік қорын және грамматикалық жүйесін білуі тиіс; меңгеруі тиіс: үйретіліп отырған шет тілінің грамматикалық және фонологиялық құбылыстарына өздігінен талдауды іске асыра білуі керек; дағдылануы керек: оқудың, сөйлесудің және жазудың базалдық дағдыларын білуі тиіс.

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс шеңберінде алғашқы деңгейге (B1) қол жеткізуді қамтамасыз ететін сөйлеу әрекетінің: тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу аталатын төрт бағыты бойынша Еуропа кеңесі ұсынған шет тілін меңгеру деңгейлерінің және Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес коммуникативтік-мәдениетаралық құзырет негіздерін қалыптастыру жоспарлануда. Пәннің мазмұны: тыңдау, сөйлеу, айтылым, жазу дағдыларын және олардың практикалық іске асырылуын оқыту. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: лексикалық-грамматикалық және фонетикалық минимумдарды және олардың практикалық іске асырылуын білу; - түрлі аутентикалық мәтіндерден бұл деңгейде оқытылып жатқан тілдік материал және сөйлеу тақырыбына сәйкес кіші көлемді ақпаратты қабылдай білу. - тыңдау және тіл иеленушісінің сөйлеген сөзін, түрлі жанрдағы монологтік және диалогтік сипаттағы аутентикалық аудио-видео мәтіндерді түсіну машығын меңгеру.

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттердің кәсіби және мәдениетаралық коммуникативті құзыреттерін қалыптастырып, дамыту; оқитын тілде лексикалық және грамматикалық құбылыстарды және заңдылықтарды қолдана отырып, коммуникативті және кәсіби қызметте білім мен қабілеттерін пайдалануды үйрету; сонымен қатар, тіл өкілдерінің тәртібінің әлеуметтік көрсеткіштері мен ережелерін, дәстүрлерін, тарих, мәдениетін оқитын тіл елінің әлеуметтік жүйесін білу керек ; Берілген курс міндеттері: - студенттердің практикалық грамматика мен ауыз-екі сөйлеудің негіздерімен таныстыруды жалғастыру; - сөйлеу қызметінің барлық қабілеттерін қалыптастырып, дамыту. Курсты оқу нәтижесінде студент : оқитын тілде шамамен 2000 бірліктен кем емес лексикалық бірлік - практикалық фонетиканың негізгі ережелерін; - өз ойын білдіру және сөйлеушінің ойын түсіну үшін грамматиканың негізгі ережелерін білу; - оқитын тіл орфографиясының негізгі ережелерін білу керек -әлеуметтік байланыстарды орнатып, қолдау; ақпаратты алу және тартуға қабілетті болу - белгілі тілдесу қарым-қатынас аясында қызық тақырыпқа қысқаша әңгімелесе алу керек - - практика жүзінде меңгерген лексикасын қолдануға қабілетті болу; - тіл өкілінің видео жазбалар мен үнтаспадағы қарапайым әңгімелесуін түсінуге қабілетті болу;

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттердің кәсіби және мәдениетаралық коммуникативті құзыреттерін қалыптастырып, дамыту; оқитын тілде лексикалық және грамматикалық құбылыстарды және заңдылықтарды қолдана отырып, коммуникативті және кәсіби қызметте білім мен қабілеттерін пайдалануды үйрету; сонымен қатар, тіл өкілдерінің тәртібінің әлеуметтік көрсеткіштері мен ережелерін, дәстүрлерін, тарих, мәдениетін оқитын тіл елінің әлеуметтік жүйесін білу керек ; Берілген курс міндеттері: - студенттердің практикалық грамматика мен ауыз-екі сөйлеудің негіздерімен таныстыруды жалғастыру; - сөйлеу қызметінің барлық қабілеттерін қалыптастырып, дамыту. Курсты оқу нәтижесінде студент : оқитын тілде шамамен 2000 бірліктен кем емес лексикалық бірлік - практикалық фонетиканың негізгі ережелерін; - өз ойын білдіру және сөйлеушінің ойын түсіну үшін грамматиканың негізгі ережелерін білу; - оқитын тіл орфографиясының негізгі ережелерін білу керек -әлеуметтік байланыстарды орнатып, қолдау; ақпаратты алу және тартуға қабілетті болу - белгілі тілдесу қарым-қатынас аясында қызық тақырыпқа қысқаша әңгімелесе алу керек - - практика жүзінде меңгерген лексикасын қолдануға қабілетті болу; - тіл өкілінің видео жазбалар мен үнтаспадағы қарапайым әңгімелесуін түсінуге қабілетті болу;

Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге меңгерген тақырыптары бойынша ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгерту, сөздік және грамматиканың белсенді қорын пайдалана отырып студенттердің ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерту, лексика грамматикалық түсініктемесі бар мәтіндерді оқып түсінуін қамтамасыз ету, тұрмыстық, ресми секілді әртүрлі тақырыптар бойынша әңгімелесе білуге дағдыландыру. Оқыту нәтижелері: - тіл өкілдерімен қиындықсыз сөйлесе білу үшін оқылған тілдегі ауызша мәтінді тез арада жеткізе білу; - дерексіз және нақты тақырыптағы орташа қиындықтағы мәтіндерді, сондай-ақ күрделірек мәтіннің негізгі мазмұнын (соның ішінде кино, газет және журналдық басылымдар) оқып, түсіну; - тыңдалған мәтіннің идеялары мен оқылған мәтіннің негізгі ойларын тұжырымдау; - тыңдалған және оқылған мәтіннің негізгі және қысқаша мазмұнынын баяндай және бағалай білу. Пән практикалық курс болып табылады және студенттердің шет тілінде сөйлеу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Бұл деңгейдің басты мақсаты - бұрынғы деңгейлерде қалыптасқан дағдылардың сапасын жақсарту, түрлі коммуникативтік салаларда және қарым-қатынас жағдайында қолданылатын ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын тереңірек қалыптастыру.

Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге меңгерген тақырыптары бойынша ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгерту, сөздік және грамматиканың белсенді қорын пайдалана отырып студенттердің ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерту, лексика грамматикалық түсініктемесі бар мәтіндерді оқып түсінуін қамтамасыз ету, тұрмыстық, ресми секілді әртүрлі тақырыптар бойынша әңгімелесе білуге дағдыландыру. Оқыту нәтижелері: - тіл өкілдерімен қиындықсыз сөйлесе білу үшін оқылған тілдегі ауызша мәтінді тез арада жеткізе білу; - дерексіз және нақты тақырыптағы орташа қиындықтағы мәтіндерді, сондай-ақ күрделірек мәтіннің негізгі мазмұнын (соның ішінде кино, газет және журналдық басылымдар) оқып, түсіну; - тыңдалған мәтіннің идеялары мен оқылған мәтіннің негізгі ойларын тұжырымдау; - тыңдалған және оқылған мәтіннің негізгі және қысқаша мазмұнынын баяндай және бағалай білу. Пән практикалық курс болып табылады және студенттердің шет тілінде сөйлеу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Бұл деңгейдің басты мақсаты - бұрынғы деңгейлерде қалыптасқан дағдылардың сапасын жақсарту, түрлі коммуникативтік салаларда және қарым-қатынас жағдайында қолданылатын ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын тереңірек қалыптастыру.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби педагогика мен психология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді ерте, орта, сонымен қатар, жаңа заман шығыс әдебиетінің кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - шығыс елдер әдебиетінің қалыптасу жолдарын анықтау -шығыс елдер әдебиетініңбелгілі жанрлық форма жүйесін беру Нәтижесінде - шығыс елдер әдебиетінің дамуының негізгі кезеңдерін білу; - шығыс елдер әдебитетінің негізгі жанрларын білу керек - көркем шығарманы жан-жақты талдай алу - көркемдік шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтай алу - көркем мәтінді талдау дағдыларын меңгерту;

Кәсіби педагогика мен психология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді ерте, орта, сонымен қатар, жаңа заман шығыс әдебиетінің кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - шығыс елдер әдебиетінің қалыптасу жолдарын анықтау -шығыс елдер әдебиетініңбелгілі жанрлық форма жүйесін беру Нәтижесінде - шығыс елдер әдебиетінің дамуының негізгі кезеңдерін білу; - шығыс елдер әдебитетінің негізгі жанрларын білу керек - көркем шығарманы жан-жақты талдай алу - көркемдік шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтай алу - көркем мәтінді талдау дағдыларын меңгерту;

Кәсіби педагогика мен психология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді ерте, орта, сонымен қатар, жаңа заман шығыс әдебиетінің кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - шығыс елдер әдебиетінің қалыптасу жолдарын анықтау -шығыс елдер әдебиетініңбелгілі жанрлық форма жүйесін беру Нәтижесінде - шығыс елдер әдебиетінің дамуының негізгі кезеңдерін білу; - шығыс елдер әдебитетінің негізгі жанрларын білу керек - көркем шығарманы жан-жақты талдай алу - көркемдік шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтай алу - көркем мәтінді талдау дағдыларын меңгерту;

Классикалық және қазіргі заманғы әдебиет
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Классикалық және қазіргі заманғы әдебиет (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Классикалық филология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қытай тіліндегі төрт тонды және сөйлем ырғағын сөйлеу кезінде қолдана білуі, D32демек қарсы жаққа ұғынықты етіп ойын жеткізе білу. - Бүгінгі қытай тіліндегі жаңа туындаған фонетика және грамматикалық даулы мәселелер төңірегінде зерттеу және оны шешу жолдарын үйрету. - Ауыз екі тілмен жазба тілдің айырмашылығын айта отырып, ауыз екі тілмен естіп түсінуге жетілдіру. - Негізгі граматикалық құрылымдарды игерту. - Ауыз екі тілдің заңдылықтарын игертіп, монолог, диалог түрі бойынша жетілдіріп, Студенттердің өз ойын дұрыс әрі анық жеткізуге жетектеу. - Белгілі темалар бойынша әңгімеге шақыру,дайындықсыз мақала жаздыртып, өзіне әңгімелету.D32 - кез келген құралымдағы сөйлемдерді екі тілде еркін аударып айта латын деңгейге жеткізу. - кез-келген сөзге сөйлем құрап, оны талдай алатын болу. 1. Студент білуі тиіс: - Грамматикалық заңдылықтарды меңгеру керек. - Логикалық сөйлеу заңдылығын меңгеру керек.: - Студент осы пәнде жәй грамматикалық заңдылықтармен жиі қолданыстағы сөйлем формаларын білу. - Көмекші сөз таптарының қолданысын ұғыну. 2. Студент игеруі тиіс және меңгеруі тиіс дағдылар: - Студент тон өзгерістерін толық меңгеру тиіс. - - Тілдік жаңа мәселелерді сезе алатын болу. - Бүгінгі шынайы өмір бойынша қытай тілінде талқы жүргізе білу. - Сөз таптары мен сөйлем мүшелері ортасындағы байланысты білу. - Мәтінді құрымы бойынша талдап отырып, сөз қолдануға баға беріп, мазмұндай білу. - Ауыз екі тіл мен жазба тілдің айырмашылығын білу.

Классикалық филология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қытай тіліндегі төрт тонды және сөйлем ырғағын сөйлеу кезінде қолдана білуі, D32демек қарсы жаққа ұғынықты етіп ойын жеткізе білу. - Бүгінгі қытай тіліндегі жаңа туындаған фонетика және грамматикалық даулы мәселелер төңірегінде зерттеу және оны шешу жолдарын үйрету. - Ауыз екі тілмен жазба тілдің айырмашылығын айта отырып, ауыз екі тілмен естіп түсінуге жетілдіру. - Негізгі граматикалық құрылымдарды игерту. - Ауыз екі тілдің заңдылықтарын игертіп, монолог, диалог түрі бойынша жетілдіріп, Студенттердің өз ойын дұрыс әрі анық жеткізуге жетектеу. - Белгілі темалар бойынша әңгімеге шақыру,дайындықсыз мақала жаздыртып, өзіне әңгімелету.D32 - кез келген құралымдағы сөйлемдерді екі тілде еркін аударып айта латын деңгейге жеткізу. - кез-келген сөзге сөйлем құрап, оны талдай алатын болу. 1. Студент білуі тиіс: - Грамматикалық заңдылықтарды меңгеру керек. - Логикалық сөйлеу заңдылығын меңгеру керек.: - Студент осы пәнде жәй грамматикалық заңдылықтармен жиі қолданыстағы сөйлем формаларын білу. - Көмекші сөз таптарының қолданысын ұғыну. 2. Студент игеруі тиіс және меңгеруі тиіс дағдылар: - Студент тон өзгерістерін толық меңгеру тиіс. - - Тілдік жаңа мәселелерді сезе алатын болу. - Бүгінгі шынайы өмір бойынша қытай тілінде талқы жүргізе білу. - Сөз таптары мен сөйлем мүшелері ортасындағы байланысты білу. - Мәтінді құрымы бойынша талдап отырып, сөз қолдануға баға беріп, мазмұндай білу. - Ауыз екі тіл мен жазба тілдің айырмашылығын білу.

Компаративистика және көркем мәтін (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық корпусы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лексикология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде лексикалық мәндерді талдау дағдыларын дамыту. Мазмұны. Курс қазіргі лингвистиканың жетекші қағидаттарының аясында лексикологияның маңызды мәселелерін қарастырады, студенттерді ағылшын тілінің құрылымдық-семантикалық құрылысының барынша маңызды ерекшеліктерімен таныстыру. Лексикологияның қазіргі жағдайы мен тарихи дамуының негізгі кезеңдерін білу. Нақты тілдік материалды талдай алу. Лингвистикалық зерттеу әдіснамасын меңгеру.

Лексикология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде лексикалық мәндерді талдау дағдыларын дамыту. Мазмұны. Курс қазіргі лингвистиканың жетекші қағидаттарының аясында лексикологияның маңызды мәселелерін қарастырады, студенттерді ағылшын тілінің құрылымдық-семантикалық құрылысының барынша маңызды ерекшеліктерімен таныстыру. Лексикологияның қазіргі жағдайы мен тарихи дамуының негізгі кезеңдерін білу. Нақты тілдік материалды талдай алу. Лингвистикалық зерттеу әдіснамасын меңгеру.

Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации /

Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации /

Мәдениетаралық коммуникация практикумы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық коммуникация практикумы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын тіл елінің әдебиеті (ежелгі және орта ғасыр)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты ана тілі мен шет тілдік мәдениет саласындағы білімі мен мәдениетаралық тілдесу стратегиясын меңгеру негізінде студенттерде мәдениетаралық құзыретттілікті қалыптастыру болып табылады Алдыға қойған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет: - шет тілдік құбылыс пен феномені жайлы білім жүйесін дамыту, өзінің және шетелдік құндылықтарға ұқыпты қарауға тәрбиелеу Курсты оқу нәтижесінде - мідениетаралық қарым-қатынастың негізгі түсінігін; -ана және шет тілдегі құндылықтар жүйесін - мәдени нұсқаулардың мағынасын мен олардың қызметте әртүрлі контектстегі мағынасын; - салыстаратын мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын; - әртүрлі жағдайдағы мәдениетаралық ұштасуда дұрыс тәртіпті қамтамасыз ететін тәртіп стратегиясын білу керек

Оқитын тіл елінің әдебиеті (ежелгі және орта ғасыр)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты ана тілі мен шет тілдік мәдениет саласындағы білімі мен мәдениетаралық тілдесу стратегиясын меңгеру негізінде студенттерде мәдениетаралық құзыретттілікті қалыптастыру болып табылады Алдыға қойған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет: - шет тілдік құбылыс пен феномені жайлы білім жүйесін дамыту, өзінің және шетелдік құндылықтарға ұқыпты қарауға тәрбиелеу Курсты оқу нәтижесінде - мідениетаралық қарым-қатынастың негізгі түсінігін; -ана және шет тілдегі құндылықтар жүйесін - мәдени нұсқаулардың мағынасын мен олардың қызметте әртүрлі контектстегі мағынасын; - салыстаратын мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын; - әртүрлі жағдайдағы мәдениетаралық ұштасуда дұрыс тәртіпті қамтамасыз ететін тәртіп стратегиясын білу керек

Оқитын тіл елінің әдебиеті (жаңа заман)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - басқа елге тән стереотиптерді түсінуді дағдыландыру - тіл мен мәдениеттің өзара түсінушілігіне негізделген коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру - туған мәдениет ортасында алған тәжірибесінің мәнін және олардың адам іс-әрекетіне тигізетін әсерін түсіну - шетелдік мәдениетті түсіну үшін керекті білімдерді қолдану -дұрыс аударма жасау мақсатында мәдениетаралық қарым-қатынас бойынша білімді пайдалану; - өзге мәдениет өкілінің іс-әрекетіндегі шартты жағдайды түрлендіруді сынға алу - өзге мәдени қоғамның әртүрлі жанр мен типтегі өнер туындыларын, бұқаралық ақпарат мәтіндерінінің мазмұнын түрлендіру - екі мәдениет арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды ажырату.

Оқитын тіл елінің әдебиеті (жаңа заман)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - басқа елге тән стереотиптерді түсінуді дағдыландыру - тіл мен мәдениеттің өзара түсінушілігіне негізделген коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру - туған мәдениет ортасында алған тәжірибесінің мәнін және олардың адам іс-әрекетіне тигізетін әсерін түсіну - шетелдік мәдениетті түсіну үшін керекті білімдерді қолдану -дұрыс аударма жасау мақсатында мәдениетаралық қарым-қатынас бойынша білімді пайдалану; - өзге мәдениет өкілінің іс-әрекетіндегі шартты жағдайды түрлендіруді сынға алу - өзге мәдени қоғамның әртүрлі жанр мен типтегі өнер туындыларын, бұқаралық ақпарат мәтіндерінінің мазмұнын түрлендіру - екі мәдениет арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды ажырату.

Оқитын тілдің лексикологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: лексикалық-семантикалық жүйесі мен оның тілдің экспрессивті, коммуникативті және прагматикалық қызметтерінде жүзеге асатыны туралы қалыптасқан түсінігі бар лингвистика саласындағы филологиялық білімі бар маман даярлау. Міндеттері: лексикалық бірлік пен олардың арасындағы жүйедегі байланысы туралы түсінікті жетілдіру. Пәннің мазмұны: Студенттерді лексикология саласындағы заманауи зерттеу әдістері мен оларды нақты мақсатпен қолдану туралы таныстыру. Студенттердің тілдің лексикологиясындағы теориялық білімін практикалық тұрғыда қолдану қабілетін дамыту. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: тілдің функционалді-стилистикалық дифференциациясы туралы білу. меңгеруі қажет: синонимикалық және антонимикалық тізбектерді белгілеу, сөзжасам моделі мен сөз құрылымы анализдей білу, контекстке байланысты лексикалық бірліктерді дұрыс таңдап және қолдана білу, тұрақты сөз тіркестерін, фразеологизмдерді, идиомаларды дұрыс қолдана білу, мәтінде категориялық форма мен басқа грамматикалық құралдарды дүрыс қолдана білу. Дағдылану керек: мәтінге лингвистикалық анализ жасай білу, контекст түрлерін және сөздер сәйкестігі ережелерін белгілей білу қабілеті; ғылымдағы сөздің этикеті, этникалық және рухани мінез-құлық нормаларының заңдылықтары туралы, ғылыми әңгімелесудің бүкіл регистрлары, атап айтқанда ресми, бейресми, бейтарап туралы түсінігі болу; ғылыми салада қарым-қатынас жасауда тілдік құралдарды нормативті және стилистикалық қабілеттерді мақсатты түрде қолдана білу керек.

Оқитын тілдің лексикологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: лексикалық-семантикалық жүйесі мен оның тілдің экспрессивті, коммуникативті және прагматикалық қызметтерінде жүзеге асатыны туралы қалыптасқан түсінігі бар лингвистика саласындағы филологиялық білімі бар маман даярлау. Міндеттері: лексикалық бірлік пен олардың арасындағы жүйедегі байланысы туралы түсінікті жетілдіру. Пәннің мазмұны: Студенттерді лексикология саласындағы заманауи зерттеу әдістері мен оларды нақты мақсатпен қолдану туралы таныстыру. Студенттердің тілдің лексикологиясындағы теориялық білімін практикалық тұрғыда қолдану қабілетін дамыту. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: тілдің функционалді-стилистикалық дифференциациясы туралы білу. меңгеруі қажет: синонимикалық және антонимикалық тізбектерді белгілеу, сөзжасам моделі мен сөз құрылымы анализдей білу, контекстке байланысты лексикалық бірліктерді дұрыс таңдап және қолдана білу, тұрақты сөз тіркестерін, фразеологизмдерді, идиомаларды дұрыс қолдана білу, мәтінде категориялық форма мен басқа грамматикалық құралдарды дүрыс қолдана білу. Дағдылану керек: мәтінге лингвистикалық анализ жасай білу, контекст түрлерін және сөздер сәйкестігі ережелерін белгілей білу қабілеті; ғылымдағы сөздің этикеті, этникалық және рухани мінез-құлық нормаларының заңдылықтары туралы, ғылыми әңгімелесудің бүкіл регистрлары, атап айтқанда ресми, бейресми, бейтарап туралы түсінігі болу; ғылыми салада қарым-қатынас жасауда тілдік құралдарды нормативті және стилистикалық қабілеттерді мақсатты түрде қолдана білу керек.

Оқылатын тілдің нормативті грамматикасы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі оқитын шығыс тілінің фонетикалық жүйесін зерттеп, студенттердің шығыс тілінен алған білімдерін жүйеге түсіру. Тілдегі фонетикалық құралдарды сипаттау, олардың ерекшелігі мен функциясын анықтау, фонетикалық жүйе дамуының негізгі тенденцияларын анықтау, ана тілдегі фонетика мен араб тілінің фонетикалық ерекшеліктерін салғастыруға үйрету.

Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі оқитын шығыс тілінің фонетикалық жүйесін зерттеп, студенттердің шығыс тілінен алған білімдерін жүйеге түсіру. Тілдегі фонетикалық құралдарды сипаттау, олардың ерекшелігі мен функциясын анықтау, фонетикалық жүйе дамуының негізгі тенденцияларын анықтау, ана тілдегі фонетика мен араб тілінің фонетикалық ерекшеліктерін салғастыруға үйрету.

Оқытылатын тіл теориясының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ тілінің грамматикасын жүйе ретінде қарастыру. Пәннің міндеті: - қазақ тілі грамматикасы жүйесін зерттеудің заманауи маңызды мәселелеріне тоқталу; - қазақ тілі грамматикасы жүйесінің грамматикалық заңдылықтары мен факторлары туралы жүйелі білім беру. Қазақ тілі грамматикасының заңдылықтары мен негізгі деректерін білу; өтілген тақырып бойынша сөздер, сөз тіркестері мен фразеологиялық оралымдарды пайдалана отырып грамматикалық жағынан дұрыс пікірлесу жүргізе алу, жаттығулар бойынша лексикалық, грамматикалық, орфографиялық қателерді түзете алу; ана тіліне лингвистикалық сараптау жүргізудің түрлі әдістерін меңгеру дағдысы қалыптасады.

Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ тілінің грамматикасын жүйе ретінде қарастыру. Пәннің міндеті: - қазақ тілі грамматикасы жүйесін зерттеудің заманауи маңызды мәселелеріне тоқталу; - қазақ тілі грамматикасы жүйесінің грамматикалық заңдылықтары мен факторлары туралы жүйелі білім беру. Қазақ тілі грамматикасының заңдылықтары мен негізгі деректерін білу; өтілген тақырып бойынша сөздер, сөз тіркестері мен фразеологиялық оралымдарды пайдалана отырып грамматикалық жағынан дұрыс пікірлесу жүргізе алу, жаттығулар бойынша лексикалық, грамматикалық, орфографиялық қателерді түзете алу; ана тіліне лингвистикалық сараптау жүргізудің түрлі әдістерін меңгеру дағдысы қалыптасады.

Практикалық тыңдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Текст мазмұны бойынша әңгімелесу, талқылау өткізу. Газетте жиі қолданылатын сөздерді, конструкцияларды түсіндіру. Көп мағаналы сөздердің сол нақты тексте қандай мағанада қолданылғанын анықтай білуге үйрету. Сонымен қатар: екі жақты аударма дағдысын қалыптастыру; - диалог және монолог түрде сөйлесуді жетілдіру; - ілеспе аударма түрін игеру жолында жаттығу; - рефераттау және анотация жасай алуды білу; - шығарма, мазмұндама жазу арқылы хат дағдысын үйрену; оқып үйренетін тілдің коммуникативтік жағын ескере отырып оқыған, естіген мәтін мазмұндарын айтып жеткізу және баяндамалар жасау`` - әртүрлі салада жазылған ақпараттық материалдарды қысқаша шолу жасап, түсіндіре алу;- оқып үйренетін тілде жазылған түпнұсқалық аудиомәтіндер, видео материалдарды тыңдап түсіну; - оқыған материалдарды қысқаша қортындылап, өз ой-пікірін жазбаша түрде жеткізу; - оқып үйренетін тілден қазақшаға, орысшаға және керісінше аударуды толық игеру; Қалыптасатын дағдылары: Баспасөз тілін оқып үйрену арқылы студент пресса қызметiнiң заңдылықтары мен ерекшел iктерiн терең бiлетiн болады. Сонымен қатар бұл курс лингвистикалық саладағы қажеттi бiлiмдi қамтамасыз ете алады. “Оқитын тілдің баспасөз тілі және шығыстанушыларды дайындау бағытындағы оқу жоспарында белг iленген тағы да басқа бiрқатар пәндермен тығыз байланыста жүрг iзi ледi.

Практикалық тыңдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Текст мазмұны бойынша әңгімелесу, талқылау өткізу. Газетте жиі қолданылатын сөздерді, конструкцияларды түсіндіру. Көп мағаналы сөздердің сол нақты тексте қандай мағанада қолданылғанын анықтай білуге үйрету. Сонымен қатар: екі жақты аударма дағдысын қалыптастыру; - диалог және монолог түрде сөйлесуді жетілдіру; - ілеспе аударма түрін игеру жолында жаттығу; - рефераттау және анотация жасай алуды білу; - шығарма, мазмұндама жазу арқылы хат дағдысын үйрену; оқып үйренетін тілдің коммуникативтік жағын ескере отырып оқыған, естіген мәтін мазмұндарын айтып жеткізу және баяндамалар жасау`` - әртүрлі салада жазылған ақпараттық материалдарды қысқаша шолу жасап, түсіндіре алу;- оқып үйренетін тілде жазылған түпнұсқалық аудиомәтіндер, видео материалдарды тыңдап түсіну; - оқыған материалдарды қысқаша қортындылап, өз ой-пікірін жазбаша түрде жеткізу; - оқып үйренетін тілден қазақшаға, орысшаға және керісінше аударуды толық игеру; Қалыптасатын дағдылары: Баспасөз тілін оқып үйрену арқылы студент пресса қызметiнiң заңдылықтары мен ерекшел iктерiн терең бiлетiн болады. Сонымен қатар бұл курс лингвистикалық саладағы қажеттi бiлiмдi қамтамасыз ете алады. “Оқитын тілдің баспасөз тілі және шығыстанушыларды дайындау бағытындағы оқу жоспарында белг iленген тағы да басқа бiрқатар пәндермен тығыз байланыста жүрг iзi ледi.

Сөйлеу қарым-қатынасы бойынша практикумы (екінші шетел тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: сөйлеу әрекетінің барлық түрлеріне (сөйлеу, жазу, тыңдау және оқу) қатысты шет тілдік қарым-қатынас орнату, студенттердің шет тілдік сөйлеу қарым-қатынасы бойынша мәдениетін жетілдіру, сөйлеу коммуникациясының вербалды және бейвербалды тәсілдерін меңгеру. Мазмұны. Курс тілдік әрекет арқылы жүзеге асатын жалпы және коммуникативтік (лингвистік, әлеуметтік-мәдени және прагматикалық) құзіреттілікті дамытуға бағытталған. Оқытылатын шет тілінде сөйлеушінің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдени ерекшелігін білу. Дискурстық ережеге сәйкес сөйлемді құрау, сенімділікке және айқындылыққа қол жеткізе алу. Шет тілдік сөйлеу әрекетін, мәдениаралық қарым-қатынастың вербалды және бейвербалды тәсілдерін меңгеру.

Стандартталған сынамалар (TOEFL)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стилистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тілдің стилистикалық тәсілдері туралы теориялық білімдерді оның жүйесінде ұсыну. Мазмұны: стилистика саласында кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру. Ағылшын тілінің сөздік қорының стилистикалық жіктемесін, функционалды стильдерді білу. Тілдік ақпаратты салыстыра, топтастыра, және жіктей алу. Стилистикалық талдау дағдыларын меңгеру.

Теориялық грамматика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттерге оқитын тіл елінің ерте заман, ортағасыр, жаңа заман және қазіргі кезеңдегі елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму жайлы толық ақпарат беру Курс міндеттері: - оқитын тіл ел тарихының хронологиясы мен кезеңденуін меңгеру - оқитын тіл елінің тарихы бойынша тарихнама және деректермен таныстыру - негізгі тарихи оқиғаларды зерттеу - тарихи терминдер мен ұғымдарды меңгеру. Нәтижесінде: - оқитын тіл елінің тарихындағы негізгі тарихи оқиғаларды; - оқитын тіл елінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктерін; - оқитын тіл елінің негізгі даму заңдылықтарын; - оқитын тіл елінің қоғамдық-саяси ойларының әртүрлі саяси, діни, әлеуметтік-саяси факторларының ықпалын білу керек -оқитын тіл елінің қазіргі таңдағы әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік -саяси мәселерінен хабардар бола алу - Қазақстан мен оқитын тіл елінің тарихи даму үдерісінде параллель жүргізе алу - тарихи дереккөздермен жұмыс істей алу - тарихи құбылыстар мен үдерістерді талдау дағдыларын қалыптастыру

Теориялық грамматика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттерге оқитын тіл елінің ерте заман, ортағасыр, жаңа заман және қазіргі кезеңдегі елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму жайлы толық ақпарат беру Курс міндеттері: - оқитын тіл ел тарихының хронологиясы мен кезеңденуін меңгеру - оқитын тіл елінің тарихы бойынша тарихнама және деректермен таныстыру - негізгі тарихи оқиғаларды зерттеу - тарихи терминдер мен ұғымдарды меңгеру. Нәтижесінде: - оқитын тіл елінің тарихындағы негізгі тарихи оқиғаларды; - оқитын тіл елінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктерін; - оқитын тіл елінің негізгі даму заңдылықтарын; - оқитын тіл елінің қоғамдық-саяси ойларының әртүрлі саяси, діни, әлеуметтік-саяси факторларының ықпалын білу керек -оқитын тіл елінің қазіргі таңдағы әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік -саяси мәселерінен хабардар бола алу - Қазақстан мен оқитын тіл елінің тарихи даму үдерісінде параллель жүргізе алу - тарихи дереккөздермен жұмыс істей алу - тарихи құбылыстар мен үдерістерді талдау дағдыларын қалыптастыру

Теориялық және қолданбалы лингвистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты оқитын тіл елінінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - оқитын тілелінің әдебиетінің қалыптасу жолын анықтау - оқитын тілелінің әдебиетінің жанрлық жүйесін беру Курсты оқу нәтижесінде студент: - Оқитын тіл елінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерін; - әдебиеттің негізгі жанрларын білу керек ; - көркемдік туындыға жан-жақты талдау жасай алу - көркем мәтіннің жанрлық ерекшелігін анықтау; - көркем мәтінді талдай алу дағдысын меңгеру

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты оқитын тіл елінінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - оқитын тілелінің әдебиетінің қалыптасу жолын анықтау - оқитын тілелінің әдебиетінің жанрлық жүйесін беру Курсты оқу нәтижесінде студент: - Оқитын тіл елінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерін; - әдебиеттің негізгі жанрларын білу керек ; - көркемдік туындыға жан-жақты талдау жасай алу - көркем мәтіннің жанрлық ерекшелігін анықтау; - көркем мәтінді талдай алу дағдысын меңгеру

Тіл тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост.,

Үнді-еуропалық тіл
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үнді-еуропалық тіл
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Үнді-еуропалық тіл (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Филология және смарт технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Филология және смарт технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет аймақ елдерінің әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шетел әдебиетінің пайда болған кезінен қазіргі кезеңге дейінгі даму процесі мен қатар аударма мәселелеріне жалпы түсінік беру. Сондай-ақ шетел әдебиетінің өзіндік ерекшеліктеріне көңіл бөлініп, әлем әдебиетіндегі алатын орнымен жете таныстыру. Студенттер пәнді меңгеру барысында көркем шығармаларға түп нұсқадан не аудармаларға әдеби талдау жасап қана қоймай әдебиет тарихына байланысты батыс, орыс, отандық зерттеулер мен ғылыми еңбектерді оқып танысады. Студентке оқылатын пәннің мақсаты мен міндеттерін; Пәннің зерзаты, тәсілдері туралы терең мағлұмат беру; Оқылатын пәннің ерекшелігі мен статусын түсіндіру; Оқылатын пәннің негізгі теориялары, ұғымдары және әдістерін меңгеру; - Пәннің өзекті мәселелерін зерттеу барысында студенттің зерттеу дағдыларын қалыптастыру

Шет аймақ елдерінің әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шетел әдебиетінің пайда болған кезінен қазіргі кезеңге дейінгі даму процесі мен қатар аударма мәселелеріне жалпы түсінік беру. Сондай-ақ шетел әдебиетінің өзіндік ерекшеліктеріне көңіл бөлініп, әлем әдебиетіндегі алатын орнымен жете таныстыру. Студенттер пәнді меңгеру барысында көркем шығармаларға түп нұсқадан не аудармаларға әдеби талдау жасап қана қоймай әдебиет тарихына байланысты батыс, орыс, отандық зерттеулер мен ғылыми еңбектерді оқып танысады. Студентке оқылатын пәннің мақсаты мен міндеттерін; Пәннің зерзаты, тәсілдері туралы терең мағлұмат беру; Оқылатын пәннің ерекшелігі мен статусын түсіндіру; Оқылатын пәннің негізгі теориялары, ұғымдары және әдістерін меңгеру; - Пәннің өзекті мәселелерін зерттеу барысында студенттің зерттеу дағдыларын қалыптастыру

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тілдік дайындықтың әртүрлі деңгейлерінде шет тілін кәсіби, сондай-ақ өзінің білімін жетілдіру мақсатында қолдану үшін студенттерге коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту. Міндеті: базалық шет тілін меңгерудегі функционалды сауаттылыққа жету және коммуникативті, грамматикалық тәсілдерді байланыстыру. Пәннің мазмұны: Екінші тілді үйрету оның фонетикасын, грамматика және лексикасын меңгертуін талап ететін кешенді білім беру болып табылады. Қазіргі кезде екінші шет тілін жазба және сөйлеу формаларын меңгерудің негізі қалануда. Тілдік материал нормативтік сауаттылықпен сипатталады Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студенттер екінші тілдің негізгі орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық және грамматиклық нормаларын; меңгеруі қажет: сөйлеу әрекетін (сөйленіс, хат, тыңдау және оқу) ескере отырып, мәдениаралық қарым-қатынас құзыреттілігінің негіздерін меңгеріп қолдана алуды; дағдылануы тиіс: шетел тілінде оқудың, сөйлеудің, тыңдау және жазудың негізгі дағдыларын білуі қажет.

Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тілдік дайындықтың әртүрлі деңгейлерінде шет тілін кәсіби, сондай-ақ өзінің білімін жетілдіру мақсатында қолдану үшін студенттерге коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту. Міндеті: базалық шет тілін меңгерудегі функционалды сауаттылыққа жету және коммуникативті, грамматикалық тәсілдерді байланыстыру. Пәннің мазмұны: Екінші тілді үйрету оның фонетикасын, грамматика және лексикасын меңгертуін талап ететін кешенді білім беру болып табылады. Қазіргі кезде екінші шет тілін жазба және сөйлеу формаларын меңгерудің негізі қалануда. Тілдік материал нормативтік сауаттылықпен сипатталады Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студенттер екінші тілдің негізгі орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық және грамматиклық нормаларын; меңгеруі қажет: сөйлеу әрекетін (сөйленіс, хат, тыңдау және оқу) ескере отырып, мәдениаралық қарым-қатынас құзыреттілігінің негіздерін меңгеріп қолдана алуды; дағдылануы тиіс: шетел тілінде оқудың, сөйлеудің, тыңдау және жазудың негізгі дағдыларын білуі қажет.

Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: үйлесімділігі жоғары және ауызекі сөйлеу мен публицистикалық стильдермен сипатталатын лексикалық материалдың қажетті көлемін игеру. Міндеті: студенттердің қабілеттерін екінші шет тілдік қарым-қатынасқа икемдей отырып қалыптастыру. Пәннің мазмұны: білім берудің екінші курсы әр түрлі ортақ тақырыптарда жазылған әдеби хабарламалардың негізгі мазмұнын түсінуге үйрету, ортақ тақырыптарға бір-бірімен байланысты хабарламаларды құрау қабілетін арттыру. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: белгілі деңгейге сәйкес лексиканы білу. меңгеруі қажет: әдеби ақпараттардың бас идеяларды әр түрлі тақырып бойынша түсіну; жалпы тақырыптарға; әсерлерін, оқиғаларын суреттей білу; өз ойын баяндау және дәлелдеу білу; дағдылануы тиіс: ауызекі сөйлеудің төрт түрін игеру.

Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: үйлесімділігі жоғары және ауызекі сөйлеу мен публицистикалық стильдермен сипатталатын лексикалық материалдың қажетті көлемін игеру. Міндеті: студенттердің қабілеттерін екінші шет тілдік қарым-қатынасқа икемдей отырып қалыптастыру. Пәннің мазмұны: білім берудің екінші курсы әр түрлі ортақ тақырыптарда жазылған әдеби хабарламалардың негізгі мазмұнын түсінуге үйрету, ортақ тақырыптарға бір-бірімен байланысты хабарламаларды құрау қабілетін арттыру. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: белгілі деңгейге сәйкес лексиканы білу. меңгеруі қажет: әдеби ақпараттардың бас идеяларды әр түрлі тақырып бойынша түсіну; жалпы тақырыптарға; әсерлерін, оқиғаларын суреттей білу; өз ойын баяндау және дәлелдеу білу; дағдылануы тиіс: ауызекі сөйлеудің төрт түрін игеру.

Шетел тілі ( батыс, жоғары )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-қатынаста еркін сөйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сөйлеу мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру. Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға эссе немесе құжат жаза алуға мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студенттер шет тілдің негізгі орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық және грамматиклық нормаларын білуі керек; меңгеруі қажет: сөйлеу әрекетін (сөйленіс, хат, тыңдау және оқу) ескере отырып, мәдениет-аралық қарым-қатынас құзыреттілігінің негіздерін меңгеріп қолдана алулары тиіс; дағдылануы тиіс: шет тілінде оқудың, сөйлеудің, тыңдау және жазудың негізгі дағдыларын білуі қажет.

Шетел тілі ( батыс, жоғары )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-қатынаста еркін сөйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сөйлеу мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру. Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға эссе немесе құжат жаза алуға мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студенттер шет тілдің негізгі орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық және грамматиклық нормаларын білуі керек; меңгеруі қажет: сөйлеу әрекетін (сөйленіс, хат, тыңдау және оқу) ескере отырып, мәдениет-аралық қарым-қатынас құзыреттілігінің негіздерін меңгеріп қолдана алулары тиіс; дағдылануы тиіс: шет тілінде оқудың, сөйлеудің, тыңдау және жазудың негізгі дағдыларын білуі қажет.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: тіл – этникалық мәдениет формалары мен өз ойын білдірудің универсалды құралы ретінде таныстыру Курс мақсаты: - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігімен таныстыру; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыру -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасауға үйрету Нәтижесінде - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігі жайлы білуі керек; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыра алу -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасау дағдыларын дамыту

Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: тіл – этникалық мәдениет формалары мен өз ойын білдірудің универсалды құралы ретінде таныстыру Курс мақсаты: - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігімен таныстыру; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыру -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасауға үйрету Нәтижесінде - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігі жайлы білуі керек; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыра алу -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасау дағдыларын дамыту

Шетел халықтарының әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - //

Шетел халықтарының әдебиеті (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдік білім әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шетелдік білім әдістемесі / Методика иноязычного образования / Methods of foreign language education

Экономика негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Scientific writing (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ағылшын тілінің стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді тілдік стильдермен және тілдің экспрессивті құралдарының тәсілдерімен таныстыру және мәтіннің жалпы құрылымдылық заңдылығын үйрету Міндеттері: Тілдік нормалар мен қолданылу аясына байланысты дайындалған және дайындалмаған диалогтік және монологтік мәтіндерді меңгеру. Жүйелендіру дағдысы арқылы мәдениетаралық міндеттерді қалыптастыру және тілді коммуникативті мәлімет негізінде игеру. Пән мазмұны: пән әдеби шығармалардағы тілдік құрылымдардың әмбебап әдістерін игеруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: мәтіндерді барлық түрлерін айқын және жасырын ақпаратты білу және барабар түсіну және сыни талдау; меңгеруі қажет: күрделі стилистикалық мүмкіндіктерін тануға және теориясы мен практикасы оны пайдалана алады; дағдылану керек: негізгі лингвистикалық мәнерлерін және мәтіннің стилистикалық және лексикалық және грамматикалық талдау түрлерін ие;

Ағылшын тілінің стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді тілдік стильдермен және тілдің экспрессивті құралдарының тәсілдерімен таныстыру және мәтіннің жалпы құрылымдылық заңдылығын үйрету Міндеттері: Тілдік нормалар мен қолданылу аясына байланысты дайындалған және дайындалмаған диалогтік және монологтік мәтіндерді меңгеру. Жүйелендіру дағдысы арқылы мәдениетаралық міндеттерді қалыптастыру және тілді коммуникативті мәлімет негізінде игеру. Пән мазмұны: пән әдеби шығармалардағы тілдік құрылымдардың әмбебап әдістерін игеруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: мәтіндерді барлық түрлерін айқын және жасырын ақпаратты білу және барабар түсіну және сыни талдау; меңгеруі қажет: күрделі стилистикалық мүмкіндіктерін тануға және теориясы мен практикасы оны пайдалана алады; дағдылану керек: негізгі лингвистикалық мәнерлерін және мәтіннің стилистикалық және лексикалық және грамматикалық талдау түрлерін ие;

Ағылшын тілінің тарихи дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Көне, орта, қазіргі ағылшын тілдерінің басты морфологиялық және синтаксистік даму ерекшеліктерін меңгеру. Міндеті: Күрделі даму үдерісі мен әр түрлі факторлардың қарым-қатынасы әсерінен пайда болған ағылшын тілінің даму ерекшеліктерімен танысу. Пәннің мазмұны: пән тілдің скандинавия және француз тілдер әсерінен даму эволюциясын білуге, ағылшын тілінің аралас түрдегі сөздігі мен тіл тарихын танып білуге ықпал етеді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Тілдің скандинавия және француз тілдер әсерінен даму эволюциясын білу керек. меңгеруі керек: Ағылшын тілінің аралас түрдегі сөздігі. Ағылшын тілінің тарихынан сабақ берудің методикасында қазіргі тенденцияларды қолдана алу керек. дағдылану керек: Оқытылатын тіл елінің әр түрлі ақпараттық-тарихи және лексикалық материалдарын меңгеру керек.

Ағылшын тілінің тарихи дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Көне, орта, қазіргі ағылшын тілдерінің басты морфологиялық және синтаксистік даму ерекшеліктерін меңгеру. Міндеті: Күрделі даму үдерісі мен әр түрлі факторлардың қарым-қатынасы әсерінен пайда болған ағылшын тілінің даму ерекшеліктерімен танысу. Пәннің мазмұны: пән тілдің скандинавия және француз тілдер әсерінен даму эволюциясын білуге, ағылшын тілінің аралас түрдегі сөздігі мен тіл тарихын танып білуге ықпал етеді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Тілдің скандинавия және француз тілдер әсерінен даму эволюциясын білу керек. меңгеруі керек: Ағылшын тілінің аралас түрдегі сөздігі. Ағылшын тілінің тарихынан сабақ берудің методикасында қазіргі тенденцияларды қолдана алу керек. дағдылану керек: Оқытылатын тіл елінің әр түрлі ақпараттық-тарихи және лексикалық материалдарын меңгеру керек.

Ағылшын тілінің функционалды стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді тілдік стильдермен және тілдің экспрессивті құралдарының тәсілдерімен таныстыру және мәтіннің жалпы құрылымдылық заңдылығын үйрету Міндеттері: Тілдік нормалар мен қолданылу аясына байланысты дайындалған және дайындалмаған диалогтік және монологтік мәтіндерді меңгеру. Жүйелендіру дағдысы арқылы мәдениетаралық міндеттерді қалыптастыру және тілді коммуникативті мәлімет негізінде игеру. Пән мазмұны: пән әдеби шығармалардағы тілдік құрылымдардың әмбебап әдістерін игеруге көмектеседі Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Осы курсты білу сонымен қатар студенттерді тілдік стильдермен және тілдің экспрессивті құралдарының тәсілдерімен таныстыру және мәтіннің жалпы құрылымдылық заңдылығын үйрету; меңгеруі керек: тілдің функциялық стильдерін жазбаша және ауызша тілде қолдану жіне ажырата білу; дағдылану керек: әдеби шығармалардағы тілдік құрылымдардың әмбебап әдістерін игеру.

Ағылшын тілінің функционалды стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді тілдік стильдермен және тілдің экспрессивті құралдарының тәсілдерімен таныстыру және мәтіннің жалпы құрылымдылық заңдылығын үйрету Міндеттері: Тілдік нормалар мен қолданылу аясына байланысты дайындалған және дайындалмаған диалогтік және монологтік мәтіндерді меңгеру. Жүйелендіру дағдысы арқылы мәдениетаралық міндеттерді қалыптастыру және тілді коммуникативті мәлімет негізінде игеру. Пән мазмұны: пән әдеби шығармалардағы тілдік құрылымдардың әмбебап әдістерін игеруге көмектеседі Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Осы курсты білу сонымен қатар студенттерді тілдік стильдермен және тілдің экспрессивті құралдарының тәсілдерімен таныстыру және мәтіннің жалпы құрылымдылық заңдылығын үйрету; меңгеруі керек: тілдің функциялық стильдерін жазбаша және ауызша тілде қолдану жіне ажырата білу; дағдылану керек: әдеби шығармалардағы тілдік құрылымдардың әмбебап әдістерін игеру.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Ақпараттық мәтіндерді аударудың машығы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ақпараттық мәтіндерді аудару кезінде аудармашылық құзыреттің базалық және арнайы (аудармашылық құзыреттің арнайы құрамдастарына белгілі бір тақырып мәтіндері – экономикалық, техникалық, заң және т.с.с. мәтіндерді аудару кезінде қажетті білім, қасиет және машықтардың жиынтығы жатады) құрамдастарын жетілдіру. Курс міндеттеріне студенттерді ақпараттық мәтіндерді жазбаша аударудың ерекшеліктері мен қиындықтарымен, осы тектес мәтіндерді аударудың негізгі тәсілдерімен таныстыру кіреді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: - ақпараттық мәтіндерді аударудың лингвистикалық және лингвитикалық емес факторларын, мәселен, бастапқы мәтінде айтылған ақпаратты; бастапқы мәтіннің жанрлық-стилистикалық ерекшеліктерін; белгілі бір жанр мәтіндері аудармасының лингвопрагматикалық ерекшеліктерін білу. - аударманың қазіргі заманғы әдістемесін (аударма саймасайлығына жету жолдары, аудармашылық трансформациялардың барлық түрлері) білу; - мәтінді аудармаға дейінгі талдау және аудармадан кейінгі өзін-өзі редациялау машығы.

Ақпараттық мәтіндерді аударудың машығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ақпараттық мәтіндерді аудару кезінде аудармашылық құзыреттің базалық және арнайы (аудармашылық құзыреттің арнайы құрамдастарына белгілі бір тақырып мәтіндері – экономикалық, техникалық, заң және т.с.с. мәтіндерді аудару кезінде қажетті білім, қасиет және машықтардың жиынтығы жатады) құрамдастарын жетілдіру. Курс міндеттеріне студенттерді ақпараттық мәтіндерді жазбаша аударудың ерекшеліктері мен қиындықтарымен, осы тектес мәтіндерді аударудың негізгі тәсілдерімен таныстыру кіреді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: - ақпараттық мәтіндерді аударудың лингвистикалық және лингвитикалық емес факторларын, мәселен, бастапқы мәтінде айтылған ақпаратты; бастапқы мәтіннің жанрлық-стилистикалық ерекшеліктерін; белгілі бір жанр мәтіндері аудармасының лингвопрагматикалық ерекшеліктерін білу. - аударманың қазіргі заманғы әдістемесін (аударма саймасайлығына жету жолдары, аудармашылық трансформациялардың барлық түрлері) білу; - мәтінді аудармаға дейінгі талдау және аудармадан кейінгі өзін-өзі редациялау машығы.

Арнайы мәтіндерді оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты:аударматанудың негізгі ұғымдары мен терминдерін негізге ала отыра, арнайы мәтіндерін талдап. оларды оқытудың жолдарын меңгерту. Курстың мазмұны: Пәннің мазмұны: лексикалық, синтаксистік, грамматикалық деңгейдегі талдау; мәтінді бөліктерге бөлу; шығарманың мазмұндық және көркемдік жақтарын талдау; аударма қиындықтарын, аударма стратегиясын анықтау: арнайы мәтіндерді таңдау үдерісі оқытылады Білім нәтижелері., модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент ағылшын тілінде арнайы мәтіндерді оқу стратегияларын білуі; мәтінді оқуда және түсінуде стратегия қолдана алуы; Белсенді жағдайдағы сөздік қорға және арнайы мәтіндерді оқу дағдысына ие болу; Оқытудың нәтижесі,модульді оқу нәтижесінде меңгеру: студент: Ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндерді оқу сртатегиясының типтерін білуі ; мәтінді оқу және түсіну стратегиясын қолдана білуі; белсенді жағдайдағы арнайы сөз байлығының бар болуы және арнайы мәтіндерді оқу машығының болуы керек.

Аударма теориясы және мәтін лингвистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерде аударматанудың теориялық негізі мен аударма үдерісінің негізгі заңдылықтары туралы біртұтас пікір қалыптастыру. курс шеңберінде аударма саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың негізгі тұжырымдамалары; Пәннің мазмұны: аударматанудың маңызды категориялары; аударма тіларалық дәнекерлік түрі ретінде; коммуникативтік теңбе-теңдіктің функционалдық, мағыналық, құрылымдық аспектілері; аударма саймасайлығы және аударма эквиваленттілігі ұғымы; аударманың прагматикалық, семантикалық және стилистикалық аспектіері зерттеледі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: түрлі тарихи дәуірлердегі аудармашылық қызметтің негізгі тұжырымдамаларын; аударма үдерісінің бірегей заңдылықтарын жалпылама түрде және аударма мәтіндерінің жанрына байланысты байланысты жекеленген түрде;тіларалық, стилистикалық, функционалдық және т.б. сәйкестіктердің сипатын; ауызша және жазбаша аударма ерекшеліктерін, аударманың негізгі модельдерін, аудармашылық сәйкестік түрлерін, аудармашылық трансформация типологиясын, аударма кезінде мәтінді прагматикалық бейімдеу тәсілдерін білу; - аударматанудың негізгі ұғымдары мен терминдерін негізге ала отыра, бастапқы мәтін мен аударма мәтіндерін талдай білу; аудармадағы саймасайлыққа қол жеткізу үшін түрлі деңгейдегі аудармашылық түрлендірулерді (лексико-грамматикалық, стилистикалық және прагматикалық) іске асыру; - аударма стратегиясын анықтау әдіснамасын; түпнұсқа мен аударма мәтіндерін салыстырмалы, құрылымдық талдау әдістерін және аударма сапасын эквиваленттілік және саймасайлық тұрғысынан талдау әдістерін меңгеру.

Аударма теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: аударманың қалыптасу тарихы мен аударматану ғылымының дамуы кезеңдерінен бері негізгі теориялық мәселелерімен, тәжірибелік қиындықтары және олардан арылу тәсілдерімен таныстыру. Міндеті: түрлі функционалдық бағыттардағы мәтіндерді аударудың базалық машықтары мен дағдыларын қалыптастыру. Курстың мазмұны: ауызша және жазбаша түрде шетел тілін жалпы меңгеру деңгейін жетілдіру, жазбаша және ауызша аударма жасаудың дәлдік машықтарын білдіру, аударма қызметінің мәдениетаралық аспектілерімен толық таныстыру. Модульді оқу барысындағы оқытудың нәтижелері: студент білуі тиіс: аударманың негізгі моделдерін, аударма сәйкестіліктерінің негізгі түрлерін, аударманың негізгі амалдарын; орындай білуі тиіс: аударма трансформацияларды қолдана білуі, түрлі деңгейлерде аударма арқылы түбегейлі өзгертуді жүзеге асыруды; меңгеруі тиіс: өзара байланысты мәтіндерді аударудың негізгі қағидалары туралы және аударманың лексикалық, грамматикалық және стилистикалық аспектілері туралы жақсы білігі болуы тиіс.

Әдеби талдау және интерпретациялау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – аударма шығармаларын редакциялау әдістерін, әдеби анализдің тәсілдері мен әдістерін жалпылау және зерттеу. Пәннің мазмұны: Курс келесі тақырыптарды ұсынады: редакциялау туралы жалпы ұғым; аударма мәтіндерін редакциялау теориясы мен тәжірибесі қолданбалы пән ретінде; аударма шығармаларын бағалау критерийлері және редактордың мәтінмен жұмыс істеу формалары; аудармаларды редакциялаудың логикалық негіздері; аудармаларды редакциялаудың лингвостилистикалық негіздері; редакторлық талдау және аударма мәтінін түзету әдістемесі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: редакциялаудың базалық тәсілдерін; мәтіндік қателіктердің түрлерін; аударма тілінің стилистикалық нормаларын білу; меңгеруі қажет: аударма мәтініндегі қателіктердің түрлі типтерін (лексикалық, логикалық, фактілі) анықтай білу; дағдылану керек: әдеби редакциялау терминологиясын; жұмыс тілдерінің сөйлеу мәдениеті нормаларын; аударма мәтінін редакциялау және түзету машықтарын меңгеру.

Әдебиет теориясы және аударма мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тілдік стильдермен және тілдің экспрессивтік тәсілдермімен танысу. Міндеті:студенттердің ғылыми ой-өрісін байыту, олардың ғылыми-оқу және кәсіби қызметіндегі қажетті машықты қалыптастыру,ауызекі сөйлеу түрін жетілдіру. Курстың мазмұны: курс студенттерді стилистік түзеу дағдысына үйретеді; жақсы сөйлеу коммуникациясы : нақтылық ,айқындық ,дәлдік сәйкестік . Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: әдебиет ғылымының құрылымын білуі, әдеби түсініктердің жүйесін, әдеби шығармаға ғылыми тұрғыдан қарауды ; аударма мақсаты мен міндетін негіздей білуі ; аударманың негізгі заманауи теориялары мен модельдерін білуі керек. аударманың заманауи теориялары мен үлгілерін меңгеру қажет

Әдебиет теориясы және аударма мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тілдік стильдермен және тілдің экспрессивтік тәсілдермімен танысу. Міндеті:студенттердің ғылыми ой-өрісін байыту, олардың ғылыми-оқу және кәсіби қызметіндегі қажетті машықты қалыптастыру,ауызекі сөйлеу түрін жетілдіру. Курстың мазмұны: курс студенттерді стилистік түзеу дағдысына үйретеді; жақсы сөйлеу коммуникациясы : нақтылық ,айқындық ,дәлдік сәйкестік . Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: әдебиет ғылымының құрылымын білуі, әдеби түсініктердің жүйесін, әдеби шығармаға ғылыми тұрғыдан қарауды ; аударма мақсаты мен міндетін негіздей білуі ; аударманың негізгі заманауи теориялары мен модельдерін білуі керек. аударманың заманауи теориялары мен үлгілерін меңгеру қажет

Әдебиетті оқытудың әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мазмұны: пән оқушының әдеби даму түсінігін қалыптастыру, әдебиетті үйретудегі тарихи әдіс-тәсілдердің ауысуы, оқушылардың әдеби шығармаларды оқу мен талдау сипатын, түр мен жанр ерекшелігі бойынша әдеби шығармаларды оқып-үйрену қағидаттары мен тәсілдерін, әдебиет тарихы мен теориясын, оқушылардың сөйлеу қызметін, олардың шығармашылығын, пәндердің түрлілігі мен сабақтарды өткізу тәсілдерін ұйымдастыруын оқып-үйрену: орыс әдебиетін орыс тілді емес мәдени-тарихи ортада үйрету ерекшелігіне түсінік беру; оқытушының кәсіби қызметінің кең тараған түрлеріне түсінік беру, тіл мен әдебиет оқытушысының шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға жәрдемдесу. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: теориялық әлеуметтік ғылымдар пән қарым-қатынас көруге әдебиетін оқыту курсы әдістерін негіздері, әдебиет, тіл білімі, шет тілін оқыту әдістемесі; студенттің әдеби даму жасы сипаттамаларын және кезеңдерін білу; меңгеруі қажет: Таңдалған әдістері және олардың рулық ерекшелігіне өнер туындыларының талдау әдістері; , талаптар мен оның нысаны мен мазмұнын қанағаттандыру үшін әдебиетінің үлгісі сабақтар күнтізбені және тақырыптық жоспарлауды дамыту; дағдылану керек: оқу-әдістемелік әдебиет туралы негізгі әдіснамалық терминология; әдебиет оқыған тілі бойынша ұйымдастыру дағдыларын сабақтар.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

БАҚ тілі (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасөз тілін, публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу. Міндеттері: өзіндік пікірді қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және өзге құжаттарды дайындау Пәннің мазмұны: газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рөлі қарастырылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: баспа тілінде әңгіме жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік қарым-қатынас жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. меңгеруі қажет: ресми және коммуникативті түрдегі көпшілікке әсер ету құралдарының үлгілерін жазуды, презентация өткізу мен дайындауды, өзіндік пікірді қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және өзге құжаттарды дайындауды білуі тиіс. дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

БАҚ тілі (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасөз тілін, публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу. Міндеттері: өзіндік пікірді қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және өзге құжаттарды дайындау Пәннің мазмұны: газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рөлі қарастырылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: баспа тілінде әңгіме жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік қарым-қатынас жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. меңгеруі қажет: ресми және коммуникативті түрдегі көпшілікке әсер ету құралдарының үлгілерін жазуды, презентация өткізу мен дайындауды, өзіндік пікірді қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және өзге құжаттарды дайындауды білуі тиіс. дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Ғылыми жұмыс жазудың әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: шет тілдерін үйрету теориясы ретінде студенттерге әдіснамаға ғылыми көзқарасты қалыптастыру . Курстың міндеті: әдіснама курсымен жұмыс істеу барысында студенттерге алдыңғы технологияларды және оқытудың нақты шарттарына сәйкес оқу процессінің жаңа формаларын ұйымдастыра білуін қадағалау Курстың мазмұны: курс оқудың зерттеу және іздеу модельдерін құрастыруға,оқушылардың оқу қызметін ұйымдастыру формасына ,курделі тапсырмаларды шешуге негізделген. Оқытудың нәтижесі,модульді оқу нәтижесінде меңгеру: студент: Ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндерді оқу сртатегиясының типтерін білуі ; мәтінді оқу және түсіну стратегиясын қолдана білуі; белсенді жағдайдағы арнайы сөз байлығының бар болуы және арнайы мәтіндерді оқу машығының болуы керек.

Ғылыми зерттеудің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге ғылыми зертттеуді жүргізу мен ұйымдастыру саласында теориялық білім мен практикалық дағдысын меңгерту. Курстың міндеті: студенттердің ғылыми зертттеу жүргізу, алынған нәтижелерді талдау және қандай да бір қызмет түрін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындаудағы практикалық білігін дамыту. Білім нәтижелері., модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: ғылыми білімнің әдіснамалық негіздері, теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері; ғылыми және ғылыми- техникалық шығармашылық теориясы мен әдістемесі элементтері ; ғылыми мәселелерді және инновацияларды құру шешуде ғылыми-зерттеу және шығармашылық әдістерін пайдалана білу; ғылыми зерттеулердің нәтижелерін тұжырымдау және ұсыну ; меншікті зерттеу әдістері мен ғылыми-техникалық шығармашылық әдістерін игеру.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіби қарым-қатынас мәдениетінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мәдениаралық, лингвоелтану және әлеуметтік мәдени құзыреттерді қалыптастыру. Міндеттері: студенттерді оқытылатын тіл елінің түрлі бұқаралық ақпарат құралдарымен таныстыру; оқытылатын тіл елінің мәдени кеңістігімен, ұлттық және аймақтық ерекшеліктерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: тілі оқытылатын ел мен туған жердің мәдени ерекшеліктері, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, ұлттық құндылықтарды, мәдениаралық қарым-қатынасты үйретуге бағытталған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқытылған тiл материалы шеңберлерiндегi дайын және дайын емес монолог түрінде сөйлеуді хабарлама немесе баяндама түрінде қалай меңгеруді; меңгеруі қажет: әңгiмелесіп, сұхбат алып және пiкiрсайысқа қатысып, тиiстi лексикалық бiрлiктер және сөз орамына қатысты өз пікірін бiлдiру; өзектi тақырыпқа шығарма жазу, ресми хат, қатынас хат, баяндама жазуға үйренуді; дағдылануы тиіс: газеттік-публицистикалық және ғылыми стильдердің орта деңгейдегі мәтіндерінің мазмұнын функционалдық-стильдік тұрғыда талдай алуға.

Кәсіби қарым-қатынас мәдениетінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мәдениаралық, лингвоелтану және әлеуметтік мәдени құзыреттерді қалыптастыру. Міндеттері: студенттерді оқытылатын тіл елінің түрлі бұқаралық ақпарат құралдарымен таныстыру; оқытылатын тіл елінің мәдени кеңістігімен, ұлттық және аймақтық ерекшеліктерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: тілі оқытылатын ел мен туған жердің мәдени ерекшеліктері, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, ұлттық құндылықтарды, мәдениаралық қарым-қатынасты үйретуге бағытталған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқытылған тiл материалы шеңберлерiндегi дайын және дайын емес монолог түрінде сөйлеуді хабарлама немесе баяндама түрінде қалай меңгеруді; меңгеруі қажет: әңгiмелесіп, сұхбат алып және пiкiрсайысқа қатысып, тиiстi лексикалық бiрлiктер және сөз орамына қатысты өз пікірін бiлдiру; өзектi тақырыпқа шығарма жазу, ресми хат, қатынас хат, баяндама жазуға үйренуді; дағдылануы тиіс: газеттік-публицистикалық және ғылыми стильдердің орта деңгейдегі мәтіндерінің мазмұнын функционалдық-стильдік тұрғыда талдай алуға.

Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кәсіби терминдер мен қалыпты үлгілерді (клише) қоса отыра, шет тіліндегі сөздік қорды молайту, тыңдау (аудирование) дағдыларын дамыту, серіктестерімен кәсіби тақырыпта іскерлік хат алмасу дағдыларын дамыту. Міндеттері: студенттердің коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту, яғни кәсіби қызметтің түрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыстарда, шетелдік серіктестіктермен қарым-қатынастарда, өз бетімен білім алу және өзге де мақсаттарда шет тілін қолдануға мүмкіндік Пәннің мазмұны: кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі курсы тілді Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced деңгейлерінде меңгеруге арналған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: кәсіби қызметте оқытылатын шетел тілінің негізгі теориясы бойынша білімді қолдана білуі тиіс; меңгеруі қажет: түрлі жанрлардағы түпнұсқалық мәтіндердің оқыған материалдарға және әлеуметтік-мәдени мағыналарына иек арта отырып оқу мен қажетті ақпараттарды таңдап ала білуі тиіс. дағдылану керек: қарым-қатынастың тұжырымдамалық моделін меңгеруі тиіс, қарым-қатынасты тілдік және техникалық рәсімдеу формаларын білуі тиіс.

Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: кәсіби терминдер мен қалыпты үлгілерді (клише) қоса отыра, шет тіліндегі сөздік қорды молайту, тыңдау (аудирование) дағдыларын дамыту, серіктестерімен кәсіби тақырыпта іскерлік хат алмасу дағдыларын дамыту. Міндеттері: студенттердің коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту, яғни кәсіби қызметтің түрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыстарда, шетелдік серіктестіктермен қарым-қатынастарда, өз бетімен білім алу және өзге де мақсаттарда шет тілін қолдануға мүмкіндік Пәннің мазмұны: кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі курсы тілді Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced деңгейлерінде меңгеруге арналған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: кәсіби қызметте оқытылатын шетел тілінің негізгі теориясы бойынша білімді қолдана білуі тиіс; меңгеруі қажет: түрлі жанрлардағы түпнұсқалық мәтіндердің оқыған материалдарға және әлеуметтік-мәдени мағыналарына иек арта отырып оқу мен қажетті ақпараттарды таңдап ала білуі тиіс. дағдылану керек: қарым-қатынастың тұжырымдамалық моделін меңгеруі тиіс, қарым-қатынасты тілдік және техникалық рәсімдеу формаларын білуі тиіс.

Кәсіби педагогика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Контрастивтік лингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ағылшын, қазақ, орыс тілдерін салғастырмалы зерттеу; генетикалық жақындықтарының деңгейіне қарамастан тілдер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды талдау. - контрастивтік лингвистиканың нысаны мен пәнін, әдістемелік негіздерін білу, тіл білімінің осы бағытының даму кезеңдерін, метатілдік аппаратты , таксономиялық категорияларды және контрастивтік лингвистиканың қағидаларын білу; - туған тіл мен оқылатын тілді салғастырмалы және контрастивті талдау жасй білу, қоғам мен тілдің тепе-теңдігін қағидаларын жіктеу; - түрлі құрылымдық тілдерді салғастыру кезінде контрастивті анализ жасаудың тәсілдері мен дағдысын меңгеру.

Көркем аударма негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Курс көркем аударма теориясының өзекті мәселелерін зерттеуге, әдебиетаралық коммуникация жүйесіндегі көркем аударма табиғаты мен ерекшеліктерін түсінуге арналған. Курста келесі тақырыптар көтеріледі: көркем аударма әдеби шығармашылық түрі ретінде; көркем аударманың міндеттері; көркем аудармаға тән ерекшеліктері; түпнұсқаның көркемдік-эстетикалық ықпалын беру ерекшеліктері; көркем мәтін аудармасына қойылатын талаптар және аудармашы функциясы; көркем аударма қағидалары; түпнұсқа мен аудармада көркемдік образды құру тәсілдері; көркем аудармада жолма-жол аудармаларды қайтару. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: көркем аударманы мәдениетаралық және әдебиетаралық коммуникацияның формалары ретінде түсіну; - бастапқы мәтін мен аударма мәтіндерін аударматану мен әдебиеттану терминдерін және негізгі ұғымдар жүйелсін пайдалана отырып талдай білу; - көркем мәтіндерді аударудың негізгі қағидаларын; көркем мәтіннің олардың функционалдық табиғатындағы негізгі жанрлық-стилистикалық, конвенционалды сипаттамаларын білу; - аударылған көркем мәтінді рецензиялау және редакциялау машықтарын меңгеру.

Көркем аударма негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Курс көркем аударма теориясының өзекті мәселелерін зерттеуге, әдебиетаралық коммуникация жүйесіндегі көркем аударма табиғаты мен ерекшеліктерін түсінуге арналған. Курста келесі тақырыптар көтеріледі: көркем аударма әдеби шығармашылық түрі ретінде; көркем аударманың міндеттері; көркем аудармаға тән ерекшеліктері; түпнұсқаның көркемдік-эстетикалық ықпалын беру ерекшеліктері; көркем мәтін аудармасына қойылатын талаптар және аудармашы функциясы; көркем аударма қағидалары; түпнұсқа мен аудармада көркемдік образды құру тәсілдері; көркем аудармада жолма-жол аудармаларды қайтару. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: көркем аударманы мәдениетаралық және әдебиетаралық коммуникацияның формалары ретінде түсіну; - бастапқы мәтін мен аударма мәтіндерін аударматану мен әдебиеттану терминдерін және негізгі ұғымдар жүйелсін пайдалана отырып талдай білу; - көркем мәтіндерді аударудың негізгі қағидаларын; көркем мәтіннің олардың функционалдық табиғатындағы негізгі жанрлық-стилистикалық, конвенционалды сипаттамаларын білу; - аударылған көркем мәтінді рецензиялау және редакциялау машықтарын меңгеру.

Қазақстан әлеміндегі бұқаралық қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Студенттердің ой-санасына қарым-қатынас үрдісінің табиғаты жөнінде толық көзқарас құрастыру. Тапсырмалар: Көпшілік қарым-қатынас туралы көзқарасты әлеуметтік институттағыдай құрастыру, қазіргі әлемдегі көпшілік қарым-қатынас құралын және жарнамалық іс арасындағы тәуелдікті үйрету. Курстың мазмұны: Қазіргі қоғамдағы көпшілік кәсіби және тұлға аралық қатынасты функциялау туралы көзқарасты және негізгі теорияларды үйрету. Оқудың нәтижесінде, оқу модулін меңгере отырып, студент: Заманауи үрдістер мен бұқаралық коммуникацияны білу керек. Бұқаралық коммуникациядағы әлеуметтік және психологиялық тіл табулар механизмін пайдалана білу керек. Жобалардың негізгі дағдыларын, құрылымын, бұқаралық коммуникацияның жарнамалық мәтініне баға беріп, түзете білу керек.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі БАҚ тілі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қазіргі баспасөз тілін, публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу. Міндеттері: Бұқаралық ақпараттар тілінің ерекшеліктерін айқындап, аударма саласындағы атқаратын қызметін білу. Пәннің мазмұны: газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рөлі қарастырылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: баспа тілінде әңгіме жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік қарым-қатынас жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. меңгеруі қажет: - бұқаралық ақпараттар тілінің ерекшеліктерін айқындау, аударма саласындағы атқаратын қызметін білубілуі тиіс. дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Қазіргі БАҚ тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: қазіргі баспасөз тілін, публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу. Міндеттері: Бұқаралық ақпараттар тілінің ерекшеліктерін айқындап, аударма саласындағы атқаратын қызметін білу. Пәннің мазмұны: газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рөлі қарастырылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: баспа тілінде әңгіме жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік қарым-қатынас жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. меңгеруі қажет: - бұқаралық ақпараттар тілінің ерекшеліктерін айқындау, аударма саласындағы атқаратын қызметін білубілуі тиіс. дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Лингвистика және мәдениаралық коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерге тілі білімінің ежелгі Үндістанда, ежелгі Грекияда қалыптасуынан бастап лингвистикалық ілімдердің тарихы туралы білім алуға мүмкіндік беру; жалпы мәдени, лингвоелтану, және тұрмыстық және кәсіби саладағы мәдениетаралық комтенцияны қалыптастыру, сондай-ақ нақты мәдениетаралық байланыс кезінде алынған білімді тәжірибеде нәтижелі қолдану біліктілігі мен машығын игерту. Міндеті: студенттердің мәдениетаралық қатынас білімін меңгеруі; студенттерге мәтінге аналитикалық сараптама жүргізуді қалыптастыру. Курстың мазмұны : лингвистика және мәдениетаралық қатынас негіздерін үйрену студенттерді коммуникативті, ақпарттық, социомәдени, кәсіби және жалпымәдениет компетенцияларын кешенді оқытуға бағытталған. Оқытудың нәтижесі,модульді оқу нәтижесінде меңгеру: студент: лингвистикалық зерттеулердің әртүлі заңдылықтарына сәйкес келетін тілдік бірліктерді коммуникативті қатынаста қолдануа алу;заманауи коммуникативтік технологияларды практикалық білімдер мен машықтарды, түрлі мәдениет пен тіл қосылысына қажетті жұмыстарды білуі; Мәдениетаралық коммуникацияның контекстінде коммуникативті ақаудың болуын және жоспарлауын білуі кезінде ; Үйретіліп жатқан шет тілі еліне тән мәдениетінің құндылықтар мен көзқарастары жайында білім жүйесі болуы керек.

Лингвоелтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән аясында елдің лингвистикалық сипаттамасы мен ұлттық социумның тіршілік әрекетінің түрлі аспектілерін: этнонимдер, қоғамдық-саяси лексика, ірі корпорациялар мен қоғамдық институттар атаулары, билік органдарының классификациясы мен олардың атаулары, оқитын ел тілінің әлеуметтік-тұрмыстық лексикасы мен лексикалық бірліктерді оқытуды көздейді.Негізгі тарихи даталар мен оқиғаларды; географиялық жағдай ымен табиғи ресурстарын; халықтың ұлттық және әлеуметтік құрылымын; мемлекеттік құрылысын; мәдени дәстүрін; сол тілде сөйлейтін халықтың мен әдет-ғұрпы мен дәстүрін білуі тиіс. Анықтамалық басылымдарды пайдалану; елтанулық мазмұндағы әдебиеттердің түпнұсқасын конспектілеу, реферат жазу және оларға қажетті түсініктемелер беру; түрлі дерек көздерінен алынған мәліметтерді жинақтау. Мәдениетаралық қатынасқа қатысуға қажетті шарт болып лингвоелтанулық құзыреттілік дағдысын қалыптастыру.

Лингвоелтану
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән аясында елдің лингвистикалық сипаттамасы мен ұлттық социумның тіршілік әрекетінің түрлі аспектілерін: этнонимдер, қоғамдық-саяси лексика, ірі корпорациялар мен қоғамдық институттар атаулары, билік органдарының классификациясы мен олардың атаулары, оқитын ел тілінің әлеуметтік-тұрмыстық лексикасы мен лексикалық бірліктерді оқытуды көздейді.Негізгі тарихи даталар мен оқиғаларды; географиялық жағдай ымен табиғи ресурстарын; халықтың ұлттық және әлеуметтік құрылымын; мемлекеттік құрылысын; мәдени дәстүрін; сол тілде сөйлейтін халықтың мен әдет-ғұрпы мен дәстүрін білуі тиіс. Анықтамалық басылымдарды пайдалану; елтанулық мазмұндағы әдебиеттердің түпнұсқасын конспектілеу, реферат жазу және оларға қажетті түсініктемелер беру; түрлі дерек көздерінен алынған мәліметтерді жинақтау. Мәдениетаралық қатынасқа қатысуға қажетті шарт болып лингвоелтанулық құзыреттілік дағдысын қалыптастыру.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәтін стилистикасы және аударма
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Курс шеңберінде стилистика ұғымы, қазіргі заманғы қазақ/орыс әдеби тілінің даму тенденциялары; аудармашының стилистикалық позициясы және қабалдаушы мәдениеттің стилистикалық нормасы; Пән мазмұны: функционалдық стильдер теориясы ұғымы мен аудармашының түрлі сөйлеу стильдерімен жұмыс істеу ерекшеліктері оқытылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: бастапқы мәтіндегі және аударма мәтініндегі фактуалды, концептуалды, фондық ақпаратты функционалдық стильге сәйкес берудің дискурсивті тәсілдерін білу; - әр түрлі жазбаша мәтіндерді олардың коммуникативтік қызметтерін, функционалыдқ стильдерін ескеріп, грамматикалық және синтаксистік нормаларды сақтай отыра сәйкестендіруді және қайта жасап шығаруды білу; - сәйкес бағдарламаларды (мәтіндкік редакторларды, электрондық сөздіктерді, энциклопедияларды және т.б.) пайдалану арқылы компьютерде жұмыс істеу машығын меңгеру.

Мәтін стилистикасы және аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Курс шеңберінде стилистика ұғымы, қазіргі заманғы қазақ/орыс әдеби тілінің даму тенденциялары; аудармашының стилистикалық позициясы және қабалдаушы мәдениеттің стилистикалық нормасы; Пән мазмұны: функционалдық стильдер теориясы ұғымы мен аудармашының түрлі сөйлеу стильдерімен жұмыс істеу ерекшеліктері оқытылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: бастапқы мәтіндегі және аударма мәтініндегі фактуалды, концептуалды, фондық ақпаратты функционалдық стильге сәйкес берудің дискурсивті тәсілдерін білу; - әр түрлі жазбаша мәтіндерді олардың коммуникативтік қызметтерін, функционалыдқ стильдерін ескеріп, грамматикалық және синтаксистік нормаларды сақтай отыра сәйкестендіруді және қайта жасап шығаруды білу; - сәйкес бағдарламаларды (мәтіндкік редакторларды, электрондық сөздіктерді, энциклопедияларды және т.б.) пайдалану арқылы компьютерде жұмыс істеу машығын меңгеру.

Мәтінді аудармалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Пән студенттерде тұтастай жүйе түріндегі мәтін тілін құру механизмін түсіне білетін практикалық машықтарын дамытуға, сондай-ақ аударма үдерісі кезінде осы механизмдерді нормалар ретінде пайдалаунға үйретуге бағытталған. Пәннің мазмұны: мәтінді аудармаға дейінгі талдау негіздері; талдау кезеңдері; лексикалық, синтаксистік, грамматикалық деңгейдегі талдау; тема және реманы анықтау; мәтінді бөліктерге бөлу; шығарманың мазмұндық және көркемдік жақтарын талдау; аударма қиындықтарын, аударма стратегиясын анықтау:тілдік материалды таңдау үдерісі; талдаудың қосымша құралдары оқытылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: аударма үдерісінің кезеңдерін және олардың ерекшеліктерін; аударма стратегиясын және және оны таңдауға ықпал ететін факторларын білу; - аударма практикасы кезінде аудармаға дейінгі талдауды өз бетінше орындай білу; - аудармашылық қиындықтарды анықтау және оларды шешу жолдарын іздеу машықтарын меңгеру.

Оқитын тіл елінің мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: шет тіл мәдениетіне қосымша ретінде ағылшын тілін үйрену Пәннің мазмұны: лингвомәдениеттану экономикалық, қоғамдық-саяси, тарихи, географиялық және басқа да білімдердің ұйымдастырылған жиынтығы, оның сол тілде сөйлейтін адамның сөйлеу формасын қарастыратын оқу дисциплинасы болып табылады. Бұл оқу процессіне білім беру және тәрбиелеу мақсатында, сонымен қоса студенттердің үйреніп жатқан тілдің коммуникативті қажеттіліктерін өтеу үшін қосылған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: негізгі географиялық, тарихи, экономикалық, саяси, мәдени және тілдік ерекшеліктерін; Мәдениет, дәстүр, тіл, мәдениет мінез-құлық ерекшелігіне, саяси жүйесі және тілде сөйлейтін елдің әлеуметтік өмірдің өзгермелілігін; меңгеруі қажет: тілде сөйлейтін елдің саяси, экономикалық және мәдени өміріндегі өтіп жатқан үрдістерді талдау; өз қызметінде мақсатты тілді мәдениеті туралы ақпарат пайдалану; тарихи, мәдени зерттеулер, және ана тілінде ешқандай баламалары бар басқа да шындығын пайдалануға; дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Оқитын тіл елінің мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: шет тіл мәдениетіне қосымша ретінде ағылшын тілін үйрену Пәннің мазмұны: лингвомәдениеттану экономикалық, қоғамдық-саяси, тарихи, географиялық және басқа да білімдердің ұйымдастырылған жиынтығы, оның сол тілде сөйлейтін адамның сөйлеу формасын қарастыратын оқу дисциплинасы болып табылады. Бұл оқу процессіне білім беру және тәрбиелеу мақсатында, сонымен қоса студенттердің үйреніп жатқан тілдің коммуникативті қажеттіліктерін өтеу үшін қосылған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: негізгі географиялық, тарихи, экономикалық, саяси, мәдени және тілдік ерекшеліктерін; Мәдениет, дәстүр, тіл, мәдениет мінез-құлық ерекшелігіне, саяси жүйесі және тілде сөйлейтін елдің әлеуметтік өмірдің өзгермелілігін; меңгеруі қажет: тілде сөйлейтін елдің саяси, экономикалық және мәдени өміріндегі өтіп жатқан үрдістерді талдау; өз қызметінде мақсатты тілді мәдениеті туралы ақпарат пайдалану; тарихи, мәдени зерттеулер, және ана тілінде ешқандай баламалары бар басқа да шындығын пайдалануға; дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Оқитын тілдің лексикологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Оқитын тілдің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде ағылшын ұлттық тілінің дамуының негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық және лексикалық дәрежеде дамуы туралы білу. Міндеттері: студенттерді тілдің дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру; ұлттық пайда болуына байланысты ұлттық тілдің пайда болуы туралы үйрету; ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: пән студенттерге ағылшын тілінің дамуы кезеңінде болған түрлі өзгерістер, оқытылатын тілдің дамуының тарихи этаптары туралы түсінік береді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Студентерде ағылшын тілінің дамуының ағылшын ұлтының тарихымен байланысы туралы түсінік болуы керек; меңгеруі қажет: ағылшын тілінің фонология жүйесінің, граматикалық құрылымы мен лексикасының ерекшеліктерін білуі керек; дағдылану керек: ерте ағылшын классикалық прозасы туралы түсінік беретін мәтіндерді түсінуі керек.

Оқитын тілдің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде ағылшын ұлттық тілінің дамуының негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық және лексикалық дәрежеде дамуы туралы білу. Міндеттері: студенттерді тілдің дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру; ұлттық пайда болуына байланысты ұлттық тілдің пайда болуы туралы үйрету; ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: пән студенттерге ағылшын тілінің дамуы кезеңінде болған түрлі өзгерістер, оқытылатын тілдің дамуының тарихи этаптары туралы түсінік береді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Студентерде ағылшын тілінің дамуының ағылшын ұлтының тарихымен байланысы туралы түсінік болуы керек; меңгеруі қажет: ағылшын тілінің фонология жүйесінің, граматикалық құрылымы мен лексикасының ерекшеліктерін білуі керек; дағдылану керек: ерте ағылшын классикалық прозасы туралы түсінік беретін мәтіндерді түсінуі керек.

Оқылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде ағылшын ұлттық тілінің дамуының негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық және лексикалық дәрежеде дамуы туралы білу. Міндеттері: студенттерді тілдің дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру; ұлттық пайда болуына байланысты ұлттық тілдің пайда болуы туралы үйрету; ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: пән студенттерге ағылшын тілінің дамуы кезеңінде болған түрлі өзгерістер, оқытылатын тілдің дамуының тарихи этаптары туралы түсінік береді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Студентерде ағылшын тілінің дамуының ағылшын ұлтының тарихымен байланысы туралы түсінік болуы керек; меңгеруі керек: ағылшын тілінің фонология жүйесінің, граматикалық құрылымы мен лексикасының ерекшеліктерін білуі керек; дағдылану керек: ерте ағылшын классикалық прозасы туралы түсінік беретін мәтіндерді түсінуі керек.

Оқылатын тілдің диахрониясы мен дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде ағылшын ұлттық тілінің дамуының негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық және лексикалық дәрежеде дамуы туралы білу. Міндеттері: студенттерді тілдің дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру; ұлттық пайда болуына байланысты ұлттық тілдің пайда болуы туралы үйрету; ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: пән студенттерге ағылшын тілінің дамуы кезеңінде болған түрлі өзгерістер, оқытылатын тілдің дамуының тарихи этаптары туралы түсінік береді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Студентерде ағылшын тілінің дамуының ағылшын ұлтының тарихымен байланысы туралы түсінік болуы керек; меңгеруі керек: ағылшын тілінің фонология жүйесінің, граматикалық құрылымы мен лексикасының ерекшеліктерін білуі керек; дағдылану керек: ерте ағылшын классикалық прозасы туралы түсінік беретін мәтіндерді түсінуі керек.

Практикалық грамматика ( екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: екінші шет тілі грамматикасының теориялық және практикалық негіздері бойынша студенттерге білім беру; іскерлік әңгіме жүргізу дағдысын қалыптастыру. Міндеттері: студенттерде ағылшын тілінде кәсіби ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас жүргізу үшін қажетті тілдік құзыреттілікті қалыптастыру; шет тілін тұлғааралық қарым-қатынаста және кәсіби қызметте қолдану. Пәннің мазмұны: пән оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас жүргізу үшін екінші шет тілін меңгеруге ықпал етеді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Бизнес жүргізу теориясы және тәжірибесімен байланысты ағылшын тіліндегі негізгі ұғымдар мен терминдерді білу; меңгеруі керек: Іскерлік тақырыбымен байланысты мәселелерді талқылау үшін тәжірибеде тілдік материалды қолдана алу; дағдылануы керек: Оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас жүргізу үшінекінші шет тілін меңгеру.

Практикалық грамматика ( екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: екінші шет тілі грамматикасының теориялық және практикалық негіздері бойынша студенттерге білім беру; іскерлік әңгіме жүргізу дағдысын қалыптастыру. Міндеттері: студенттерде ағылшын тілінде кәсіби ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас жүргізу үшін қажетті тілдік құзыреттілікті қалыптастыру; шет тілін тұлғааралық қарым-қатынаста және кәсіби қызметте қолдану. Пәннің мазмұны: пән оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас жүргізу үшін екінші шет тілін меңгеруге ықпал етеді. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Бизнес жүргізу теориясы және тәжірибесімен байланысты ағылшын тіліндегі негізгі ұғымдар мен терминдерді білу; меңгеруі керек: Іскерлік тақырыбымен байланысты мәселелерді талқылау үшін тәжірибеде тілдік материалды қолдана алу; дағдылануы керек: Оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларда ауызша және жазбаша қарым-қатынас жүргізу үшінекінші шет тілін меңгеру.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді екінші шет тілін оқытудың әдістемесімен таныстыру, практикалық әрекетте қолдану дағдысын қалыптастыру. Мазмұны: мектепте екінші шетел тілін оқытудың дидактикалық негіздері. Оқытудың педагогикалық және мәдениаралық аспектілері. Орта мектепте екінші шет тілін оқытудың құнды мақсаттарын білу. Қол жеткізген білімде тәжірибеде қолдана алу. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін тиімді дамытуға бағытталған жаттығулар жүйесін меңгеру.

Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді екінші шет тілін оқытудың әдістемесімен таныстыру, практикалық әрекетте қолдану дағдысын қалыптастыру. Мазмұны: мектепте екінші шетел тілін оқытудың дидактикалық негіздері. Оқытудың педагогикалық және мәдениаралық аспектілері. Орта мектепте екінші шет тілін оқытудың құнды мақсаттарын білу. Қол жеткізген білімде тәжірибеде қолдана алу. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін тиімді дамытуға бағытталған жаттығулар жүйесін меңгеру.

Стандартталған сынамалар (TOEFL)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стандартталған сынамалар (TOEFL)
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Стандартты сынамалар (FCE)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді мәдениетаралық деңгейдегі шет тілінде сөйлесуге баулу, сапалы әрі рецепті тілдік материалды тереңдету. Міндеттері: грамматикалық жүйедегі сейлеу мен тілдің тұтас түсінігін білу, оқудың, сөйлесудің және жазудың негізгі дағдыларын меңгеру. Пәннің мазмұны: IELTS курсы ағылшын тілінің The International English Language Testing System (IELTS) жүйесімен тілдік деңгейін халықаралық стандарттар мен еуропалық талаптарға сай анықтайды.. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: Грамматикалық жүйедегі сейлеу мен тілдің тұтас түсінігін білу; меңгеруі қажет: 4 аспектіні толық игеру: Тыңдау(Listening), Оқу(Reading), Жазу(Writing), Сөйлеу(Speaking). дағдылану керек: оқудың, сөйлесудің және жазудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Стандартты сынамалар (FCE)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді мәдениетаралық деңгейдегі шет тілінде сөйлесуге баулу, сапалы әрі рецепті тілдік материалды тереңдету. Міндеттері: грамматикалық жүйедегі сейлеу мен тілдің тұтас түсінігін білу, оқудың, сөйлесудің және жазудың негізгі дағдыларын меңгеру. Пәннің мазмұны: IELTS курсы ағылшын тілінің The International English Language Testing System (IELTS) жүйесімен тілдік деңгейін халықаралық стандарттар мен еуропалық талаптарға сай анықтайды.. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: Грамматикалық жүйедегі сейлеу мен тілдің тұтас түсінігін білу; меңгеруі қажет: 4 аспектіні толық игеру: Тыңдау(Listening), Оқу(Reading), Жазу(Writing), Сөйлеу(Speaking). дағдылану керек: оқудың, сөйлесудің және жазудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Стандартты сынамалар (IELTS)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді мәдениетаралық деңгейдегі шет тілінде сөйлесуге баулу, сапалы әрі рецепті тілдік материалды тереңдету. Міндеттері: грамматикалық жүйедегі сейлеу мен тілдің тұтас түсінігін білу, оқудың, сөйлесудің және жазудың негізгі дағдыларын меңгеру. Пәннің мазмұны: IELTS курсы ағылшын тілінің The International English Language Testing System (IELTS) жүйесімен тілдік деңгейін халықаралық стандарттар мен еуропалық талаптарға сай анықтайды.. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: Грамматикалық жүйедегі сейлеу мен тілдің тұтас түсінігін білу; меңгеруі қажет: 4 аспектіні толық игеру: Тыңдау(Listening), Оқу(Reading), Жазу(Writing), Сөйлеу(Speaking). дағдылану керек: оқудың, сөйлесудің және жазудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тіл және БАҚ стилі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасөз тілін, публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу. Міндеттері: Бұқаралық ақпараттар тілінің ерекшеліктерін айқындап, аударма саласындағы атқаратын қызметін білу. Пәннің мазмұны: газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рөлі қарастырылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: баспа тілінде әңгіме жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік қарым-қатынас жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. меңгеруі қажет: - бұқаралық ақпараттар тілінің ерекшеліктерін айқындау, аударма саласындағы атқаратын қызметін білубілуі тиіс. дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Тіл және БАҚ стилі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасөз тілін, публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу. Міндеттері: Бұқаралық ақпараттар тілінің ерекшеліктерін айқындап, аударма саласындағы атқаратын қызметін білу. Пәннің мазмұны: газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рөлі қарастырылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: студент білуі керек: баспа тілінде әңгіме жүргізудің ерекшеліктерін және іскерлік қарым-қатынас жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. меңгеруі қажет: - бұқаралық ақпараттар тілінің ерекшеліктерін айқындау, аударма саласындағы атқаратын қызметін білубілуі тиіс. дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Іскерлік ағылшын тілінің практикумы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Курс іскери қарым-қатынаста қажетті коммуникативтік құзырет пен машықтардың дамуына бағытталған. Пәннің мазмұны: Студенттер мекеме, басқарма және фирмалар қызметінің түрлі аспектілері туралы ақпарат алады. Сәйкес сөздік қорлары дамытылып, іскери ағылшын тілінде сөйлеудің грамматикалық дұрыстығы жетілдіріледі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: - ағылшын тілінің грамматикасын білу және оларды сөйлеу кезінде қолдана білу; - келіссөздерге қатыса білу; ауызша іскери қарым-қатынас тілінің грамматикалық және лексикалық құрылымдарын пайдала білу; - іскери тақырып аясында дайындалмаған әңгіме жүргізу машығын меңгеру.

Іскерлік ағылшын тілінің практикумы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Курс іскери қарым-қатынаста қажетті коммуникативтік құзырет пен машықтардың дамуына бағытталған. Пәннің мазмұны: Студенттер мекеме, басқарма және фирмалар қызметінің түрлі аспектілері туралы ақпарат алады. Сәйкес сөздік қорлары дамытылып, іскери ағылшын тілінде сөйлеудің грамматикалық дұрыстығы жетілдіріледі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: - ағылшын тілінің грамматикасын білу және оларды сөйлеу кезінде қолдана білу; - келіссөздерге қатыса білу; ауызша іскери қарым-қатынас тілінің грамматикалық және лексикалық құрылымдарын пайдала білу; - іскери тақырып аясында дайындалмаған әңгіме жүргізу машығын меңгеру.

Іскерлік корреспонденция
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: арнайы терминологиямен таныстырып, іскерлік серіктеспен іскери хат алмасуды жүргізу машығын дамыту.Іскери хатты жазу кезінде туындайтын хатты ресімдеу және жазу ережелері, орфографиялық және лексикалық қиындықтар қарастырылады. Студенттер іскери қағаздарды, түйіндемелерді құрудағы ерекшеліктермен таныс болады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: іскери хаттың құрылымын, оны жазу және жіберу ережелерін; орфография, каллиграфия және іскери хатты ресімдеу кезіндегі жазбаша сөйлеу нормаларын білу; - оқытылатын материал шеңберінде іскери корреспонденцияны жүргізуге қажетті конструкциялар мен клишелерді қолдану машығын меңгеру.

Іскерлік корреспонденция
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: арнайы терминологиямен таныстырып, іскерлік серіктеспен іскери хат алмасуды жүргізу машығын дамыту.Іскери хатты жазу кезінде туындайтын хатты ресімдеу және жазу ережелері, орфографиялық және лексикалық қиындықтар қарастырылады. Студенттер іскери қағаздарды, түйіндемелерді құрудағы ерекшеліктермен таныс болады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: іскери хаттың құрылымын, оны жазу және жіберу ережелерін; орфография, каллиграфия және іскери хатты ресімдеу кезіндегі жазбаша сөйлеу нормаларын білу; - оқытылатын материал шеңберінде іскери корреспонденцияны жүргізуге қажетті конструкциялар мен клишелерді қолдану машығын меңгеру.

Іскерлік қарым-қатынас тілі (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасөз тілін, публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу. Міндеттері: қазіргі таңдағы бизнес әлеміндегі қарым-қатынасқа қажетті тілдің кәсіби стандартын меңгеру, ағылшын тілді баспадан алынған ақпаратты іздестіру мен қолдану қабілетін дамыту, іскерлік әңгіме жүргізу қабілетін қалыптастыру, қызметтік этикеттің ережелерін меңгеру. Пәннің мазмұны: іскерлік қарым-қатынас аясында қажетті коммуникативті құзыреттіліктерді дамытуға, тиісті сөздік қор мен сөздің грамматикалық сауаттылығын дамытуға үлкен үлес қосады. Газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рөлі қарастырылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Іскери қарым-қатынас саласына қажетті негізгі іскери лексиканы, баспасөз және іскери қарым-қатынаста тілінің сөйлеу ерекшеліктерін; меңгеруі қажет: ресми және коммуникативті түрдегі көпшілікке әсер ету құралдарының үлгілерін жазуды, презентация өткізу мен дайындауды, өзіндік пікірді қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және өзге құжаттарды дайындауды; дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатуға.

Іскерлік қарым-қатынас тілі (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: оқытылып отырған елдің баспасөз тілін, публицистикалық стилін, газет публикациясының жанрлық түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар сияқты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерін зерттеу. Міндеттері: қазіргі таңдағы бизнес әлеміндегі қарым-қатынасқа қажетті тілдің кәсіби стандартын меңгеру, ағылшын тілді баспадан алынған ақпаратты іздестіру мен қолдану қабілетін дамыту, іскерлік әңгіме жүргізу қабілетін қалыптастыру, қызметтік этикеттің ережелерін меңгеру. Пәннің мазмұны: іскерлік қарым-қатынас аясында қажетті коммуникативті құзыреттіліктерді дамытуға, тиісті сөздік қор мен сөздің грамматикалық сауаттылығын дамытуға үлкен үлес қосады. Газет мәтіндерінің тілдік ерекшелігін қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рөлі қарастырылады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: Іскери қарым-қатынас саласына қажетті негізгі іскери лексиканы, баспасөз және іскери қарым-қатынаста тілінің сөйлеу ерекшеліктерін; меңгеруі қажет: ресми және коммуникативті түрдегі көпшілікке әсер ету құралдарының үлгілерін жазуды, презентация өткізу мен дайындауды, өзіндік пікірді қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, іскерлік хат алмасу, келісім-шарт және өзге құжаттарды дайындауды; дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, презентация өткізу сияқты іскерлік қарым-қатынас орнатуға.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу (есепке алу)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген