Бакалавриат
Халықаралық қатынастар

Халықаралық қатынастар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN.
Бағдарлама: 5В020200 – Халықаралық қатынастар.
Оқыту деңгейі: Бакалавриат.
Емтихандар: ҰБТ және кешенді тестілеу нәтижелері (КТА) 65 балдан төмен емес; жоғары білімді тұлғалар үшін - сұхбаттасу.
Бейінді пәндері: Шет тілі; Дүниежүзі тарихы
Оқу нысаны: күндізгі, сырттай (қашықтан – арнаулы орта және жоғары білімді тұлғалар үшін).
Оқу мерзімі: 4 жыл.
Кәсіби қызмет түрлері::
• дипломатия, халықаралық қатынастар және Қазақстан Респубоикасының сыртқы саясаты
• халықаралық қатынастардағы ғаламдық, экономикалық, әскери, экологиялық, мәдени-идеологиялық және басқа да үрдістерді реттеу;
• халықаралық байланыс
• ғылыми-зерттеу және оқытушылық қызмет
«5В020200-Халықаралық қатынастар» оқу бағдарламасын түлектері келесі ұйымдарда жұмыс істеп, өздерінің кәсіби қызметін жүзеге асыра алады:
• Мемлекттік қызмет ( ҚР Президентінің Әкімшілігі, ҚР Сыртқы Істер Министрлігі, ҚР –ның шет елдердегі елшіліктері мен консулдықтары);
• Халықаралық ұйымдар мен бірлестіктер;
• Бизнес (Коммерциялық құрылымдар);
• Қазақстан Республикасының ғылыми-зерттеу ұйымдары
Профильные предметы:
• Шет тілдері (ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, қытай, жапон, түрік);
• Дипломатиялық және консулдық қызмет;
• Дипломатиялық этикет және протокол;
• Дипломатиялық құжаттама;
• Консулдық қызметтің негіздері;
• Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты;
• Көпжақты дипломатия;
• Халықаралық ұйымдар;
• Халықаралық қатынастар теорияларына кіріспе
• Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері;
• Халықаралық қауіпсіздік және халықаралық қақтығыстарды шешу;
• Халықаралық келіссөздер: теория және практика;
Білім беру артықшылықтары:
• шет тілдері және шет тілдерін кәсіби мәселелерді шешуде қолдана алу;
• халықаралық қатынастардың түлектері бірнеше шет тілін, әлемдік саясат бойынша білімді меңгере отырып, халықаралық қатынастар саласында және ғылыми-зерттеу салаларында сарапшы және маман болып шығады;
• негізгі халықаралық мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының ұстанымын кәсіби түрде талдау түсіндіре біледі;
• халықаралық қатынастар саласында алынғна білімдерін қолдана білу;
• халықаралық саяси үдерістерді болжай білу қабілетіне ие болады;
Халықаралық байланыстар: халықаралық академиялық ұтқырлыққа сәйкес студенттер шетелдік университеттерде білім ала алады. (Испания, Германия, Франция, Италия, АҚШ, Жапония, Қытай және т.б.).
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа тұру мүмкіндіктері::
- мемлекеттік басқару органдары;
- ҚР Сыртқы істер министрлігінің құрылымдарында;
- халықаралық ұйымдарда;
- ғылыми-зерттеу және білім орталықтарында;
- қазақстандық және шетелдік компаниялардың сараптау бөілмдерінде.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Халықаралық қатынастар
Мамандық шифры
5B020200
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Дүниежүзі тарихы
Бейіндік пән
Дүниежүзі тарихы
Өту балы
ҚАЗ
131
ОРЫС
123

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дипломатиялық және консулдық қызмет
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге асырудағы дипломатиялық және консулдық қызметтің функционалды мақсаты мен рөлін зерттеп білу. Міндеті: дипломатиялық қатынастарды жүргізудің негізгі қағидаларымен таныстыру; дипломатиялық және консулдық қызметтің рөлі мен мәнін көрсету; дипломатиялық және консулдық қызметтің негізгі формаларын, амалдарын және техникалық әдістерін ашу; 1961 жылғы Дипломатиялық қатынастар жөніндегі Вена конвенциясының негізгі анықтамаларын, дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен артықшылықтарын, Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық қызметінің қағидаларын зерттеп білу. - оқытылушы пәннің негізгі ұғымдары мен терминдерін; дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен артықшылықтарын; Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық қызметінің қағидаларын, дипломатиялық қызметтің негізгі формалары мен амалдарын білу. - дипломатиялық қызметтің қазіргі үрдістері мен өзгерістерін талдай білу; дипломатиялық стратегия мен тактиканы; дипломатиялық және консулдық қызметке тән белгілерін, өзіндік ерекшеліктерін талдай білу. - түрлі орталық сыртқы істер мекемелері мен шет өкілдіктердің рөлі және қызметін, олардың жұмысын үйлестіру механизмін ашып көрсетуге икемді болу; дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлері мен мемлекеттік және дипломатиялық протоколдың ұйымдастырушылық және тәжірибелік қызметтерімен жұмыс істеуге икемді болу.

Дипломатиялық және консулдық қызмет
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге асырудағы дипломатиялық және консулдық қызметтің функционалды мақсаты мен рөлін зерттеп білу. Міндеті: дипломатиялық қатынастарды жүргізудің негізгі қағидаларымен таныстыру; дипломатиялық және консулдық қызметтің рөлі мен мәнін көрсету; дипломатиялық және консулдық қызметтің негізгі формаларын, амалдарын және техникалық әдістерін ашу; 1961 жылғы Дипломатиялық қатынастар жөніндегі Вена конвенциясының негізгі анықтамаларын, дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен артықшылықтарын, Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық қызметінің қағидаларын зерттеп білу. - оқытылушы пәннің негізгі ұғымдары мен терминдерін; дипломатиялық өкілдіктердің иммунитеттері мен артықшылықтарын; Қазақстан Республикасының дипломатиясы мен дипломатиялық қызметінің қағидаларын, дипломатиялық қызметтің негізгі формалары мен амалдарын білу. - дипломатиялық қызметтің қазіргі үрдістері мен өзгерістерін талдай білу; дипломатиялық стратегия мен тактиканы; дипломатиялық және консулдық қызметке тән белгілерін, өзіндік ерекшеліктерін талдай білу. - түрлі орталық сыртқы істер мекемелері мен шет өкілдіктердің рөлі және қызметін, олардың жұмысын үйлестіру механизмін ашып көрсетуге икемді болу; дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлері мен мемлекеттік және дипломатиялық протоколдың ұйымдастырушылық және тәжірибелік қызметтерімен жұмыс істеуге икемді болу.

Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттердің дипломатиялық келіссөздерді ұйымдастыру, дайындау мен жүргізу, келісімдер бойынша жұмыс саласында, олардың теориялық-әдістемелік және тәжірибелік дайындықтарын жоғары деңгейге жеткізуді жүзеге асырады. Курсты табыстымеңгеру нәтижесінде студенттер: келіссөз үрдісінің концептуалды негізін, әдістері мен тәсілдерін; келіссөз үрдісінін жоспарлау, дайындау және ұйымдастыруға қатыса; нақты мысал негізінде нәтижелі және нәтижесіз келіссөзді салыстыра; кәсіби қызметінде халықаралық құқық пен құқықтық тәртіп саласындағы білімдерін қолдана; кәсіби қызметінде қазіргі келіссөз тәжірибесінің формалары мен қағидаларын, түрлі мемлекеттердің келіссөздердегі стратегиясы мен тактикасын пайдалана білуі керек.

Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттердің дипломатиялық келіссөздерді ұйымдастыру, дайындау мен жүргізу, келісімдер бойынша жұмыс саласында, олардың теориялық-әдістемелік және тәжірибелік дайындықтарын жоғары деңгейге жеткізуді жүзеге асырады. Курсты табыстымеңгеру нәтижесінде студенттер: келіссөз үрдісінің концептуалды негізін, әдістері мен тәсілдерін; келіссөз үрдісінін жоспарлау, дайындау және ұйымдастыруға қатыса; нақты мысал негізінде нәтижелі және нәтижесіз келіссөзді салыстыра; кәсіби қызметінде халықаралық құқық пен құқықтық тәртіп саласындағы білімдерін қолдана; кәсіби қызметінде қазіргі келіссөз тәжірибесінің формалары мен қағидаларын, түрлі мемлекеттердің келіссөздердегі стратегиясы мен тактикасын пайдалана білуі керек.

Дипломатиялық құжаттама
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге дипломатиялық құжаттама мен хат алмасуды жазу, рәсімдеу және жүргізудің негізгі қағидаларын, ережелері мен нормаларын үйрету. Курс міндеті: - студенттерді дипломатиялық құжаттама мен хат алмасудың типтері және түрлерімен таныстыру; - дипломатиялық тәжірибедегі дипломатиялық құжаттардың рөлі мен қызметтерін көрсету; - студенттерді дипломатиялық құжаттардың құрылымымен таныстыру; - студенттерде жағдай ерекшелігі мен дипломатиялық құжаттарды жазу мен рәсімдеуге қойылатын талаптарға сай дипломатиялық құжаттарды жазу икемін қалыптастыру. - мемлекеттер мен халықаралық қатынастардың басқа да субъектілері арасындағы қатынастар жүзеге асырылатын ресми құжаттарды; және үкімет органдарының, түрлі ведомстволардың, сыртқы саясат саласындағы ұйымдар мен мекемелердің қызметтерін жүзеге асыратын ішкі құжаттарды білу. - дипломатиялық тәжірибедегі дипломатиялық құжаттардың рөлі мен қызметтерін талдай білу; дипломатиялық деңгейде ресми хат алмасу тәжірибесіне ие болу; -дағдай ерекшелігі мен дипломатиялық құжаттарды жазу мен рәсімдеуге қойылатын талаптарға сай дипломатиялық құжаттарды жазу икеміне; дипломатиялық құжаттарды жазуда дипломатиялық терминологияны қолдану икеміне ие болу.

Дипломатиялық құжаттама
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерге дипломатиялық құжаттама мен хат алмасуды жазу, рәсімдеу және жүргізудің негізгі қағидаларын, ережелері мен нормаларын үйрету. Курс міндеті: - студенттерді дипломатиялық құжаттама мен хат алмасудың типтері және түрлерімен таныстыру; - дипломатиялық тәжірибедегі дипломатиялық құжаттардың рөлі мен қызметтерін көрсету; - студенттерді дипломатиялық құжаттардың құрылымымен таныстыру; - студенттерде жағдай ерекшелігі мен дипломатиялық құжаттарды жазу мен рәсімдеуге қойылатын талаптарға сай дипломатиялық құжаттарды жазу икемін қалыптастыру. - мемлекеттер мен халықаралық қатынастардың басқа да субъектілері арасындағы қатынастар жүзеге асырылатын ресми құжаттарды; және үкімет органдарының, түрлі ведомстволардың, сыртқы саясат саласындағы ұйымдар мен мекемелердің қызметтерін жүзеге асыратын ішкі құжаттарды білу. - дипломатиялық тәжірибедегі дипломатиялық құжаттардың рөлі мен қызметтерін талдай білу; дипломатиялық деңгейде ресми хат алмасу тәжірибесіне ие болу; -дағдай ерекшелігі мен дипломатиялық құжаттарды жазу мен рәсімдеуге қойылатын талаптарға сай дипломатиялық құжаттарды жазу икеміне; дипломатиялық құжаттарды жазуда дипломатиялық терминологияны қолдану икеміне ие болу.

Дипломатиялық этикет және протокол
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстың мақсаты болып студенттерде этикет мәні жөнінде, дипломатиялық этикет нормалары мен жүзеге асыру ережелері мен механизмдері жөнінде, халықаралық қатынастар тарихы мен қазіргі замандағы дипломатиялық протокол тәртіптері жөнінде қажетті мағлұматтарды қалыптастыру табылады. - этикеттің негізгі нормаларын, әдептілік пен дипломатиялық этикеттің ұғымдарын білу; - Қазақстан және әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттерінде қалыптасқан дипломатиялық және консулдық тәртіптердің әр түрлі ережелері мен нормаларының үлгісінде түрлі тарихи кезеңдердегі дипломатиялық протоколдың әр түрлі рәсімдерін білу; - қарым- қатынасудың дипломатиялық стилі мен қоғамда, келіссөздерде өзін ұстау тәжірибесіне ие болу.

Дипломатиялық этикет және протокол
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстың мақсаты болып студенттерде этикет мәні жөнінде, дипломатиялық этикет нормалары мен жүзеге асыру ережелері мен механизмдері жөнінде, халықаралық қатынастар тарихы мен қазіргі замандағы дипломатиялық протокол тәртіптері жөнінде қажетті мағлұматтарды қалыптастыру табылады. - этикеттің негізгі нормаларын, әдептілік пен дипломатиялық этикеттің ұғымдарын білу; - Қазақстан және әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттерінде қалыптасқан дипломатиялық және консулдық тәртіптердің әр түрлі ережелері мен нормаларының үлгісінде түрлі тарихи кезеңдердегі дипломатиялық протоколдың әр түрлі рәсімдерін білу; - қарым- қатынасудың дипломатиялық стилі мен қоғамда, келіссөздерде өзін ұстау тәжірибесіне ие болу.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заманғы тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс халықаралық қатынастар және дипломатияның жалпы түсініктері жүйесінің қалыптасуы мен дамуы ерекшеліктерін, оның қазіргі кезеңдегі Еуропа мен Америка елдеріндегі ерекшеліктерін оқып-зерттеуге бағытталған. Курстың мақсаты: елдердің дамуының негізгі салаларына әсер ететін қазіргі үдерістерді, сонымен қатар қазіргі кезеңдегі саяси, экономикалық және әлеуметтік аспектілерді оқып-зерттеу. локалды өркениеттердің негізгі элементтерін, Еуропа және Америка елдері дамуының басты бағыттарын, шетелдердегі капитализм дамуының ерекшеліктерін, түрлі елдердегі иодернизациялық үдерістердің ерекшеліктерін, Еуропа және Америка елдері тарихының басты оқиғаларын, саяси идеологияның нагізгі қағидаларын, халықаралық қатынастар дамуының негізгі кезеңдерін, тарихи терминдер мен түсініктерді білуі тиіс; - қазіргі кезеңдегі үдерістердің динамикасын талдауды, Еуропа және Америка елдері тарихындағы құбылыстар мен үдерістерді ғылыми тұрғыда сипаттауды, оқиғалар мен үдерістердің себептері мен салдарларын түсіндіруді, идеологиялық мәселеде бейімделе білуді меңгеруі керек; - тарихи ақпаратты кешенді іздеу, жүйелеу және интерпретациялауды жүзеге асыру, өзіндік жұмыс жасау, тарихи ақпаратты электронды өңдеу әдістерін қолдану дағдысы болуы тиіс.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заманғы тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс халықаралық қатынастар және дипломатияның жалпы түсініктері жүйесінің қалыптасуы мен дамуы ерекшеліктерін, оның қазіргі кезеңдегі Еуропа мен Америка елдеріндегі ерекшеліктерін оқып-зерттеуге бағытталған. Курстың мақсаты: елдердің дамуының негізгі салаларына әсер ететін қазіргі үдерістерді, сонымен қатар қазіргі кезеңдегі саяси, экономикалық және әлеуметтік аспектілерді оқып-зерттеу. локалды өркениеттердің негізгі элементтерін, Еуропа және Америка елдері дамуының басты бағыттарын, шетелдердегі капитализм дамуының ерекшеліктерін, түрлі елдердегі иодернизациялық үдерістердің ерекшеліктерін, Еуропа және Америка елдері тарихының басты оқиғаларын, саяси идеологияның нагізгі қағидаларын, халықаралық қатынастар дамуының негізгі кезеңдерін, тарихи терминдер мен түсініктерді білуі тиіс; - қазіргі кезеңдегі үдерістердің динамикасын талдауды, Еуропа және Америка елдері тарихындағы құбылыстар мен үдерістерді ғылыми тұрғыда сипаттауды, оқиғалар мен үдерістердің себептері мен салдарларын түсіндіруді, идеологиялық мәселеде бейімделе білуді меңгеруі керек; - тарихи ақпаратты кешенді іздеу, жүйелеу және интерпретациялауды жүзеге асыру, өзіндік жұмыс жасау, тарихи ақпаратты электронды өңдеу әдістерін қолдану дағдысы болуы тиіс.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа кезеңдегі Еуропа және Америка елдерінің тарихы және дипломатиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс Еуропа мен Америка елдеріндегі индустриалды қоғамның, сонымен қатар халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасуы мен дамуы ерекшеліктерін, оқып-зерттеуге бағытталған. Курстың мақсаты: экономикалық, әлеуметтік, саяи және идеологиялық салалардағы жалпы әлемдік тарихи үдерістерді, сонымен қатар мәдениет және жаңа заман кезеңіндегі мнің жекелеген елдерінің менталитеті контекстінде саяси, экономикалық және әлеуметтік ойдың негізгі бағыттарын оқып-зерттеу. - локалды өркениеттердің негізгі элементтерін, Еуропа және Америка елдері дамуының басты бағыттарын, шетелдердегі капитализм дамуының ерекшеліктерін, түрлі елдердегі иодернизациялық үдерістердің ерекшеліктерін, Еуропа және Америка елдері тарихының басты оқиғаларын, саяси идеологияның нагізгі қағидаларын, халықаралық қатынастар дамуының негізгі кезеңдерін, тарихи терминдер мен түсініктерді білуі тиіс; - аймақтың діни-өркениеттік ерекшеліктерін айыра білуін, тарихи үдерістің динамикасын талдауды, Еуропа және Америка елдері тарихындағы құбылыстар мен үдерістерді ғылыми тұрғыда сипаттауды, оқиғалар мен үдерістердің себептері мен салдарларын түсіндіруді, идеологиялық мәселеде бейімделе білуді меңгеруі керек; - тарихи ақпаратты кешенді іздеу, жүйелеу және интерпретациялауды жүзеге асыру, өзіндік жұмыс жасау, тарихи ақпаратты электронды өңдеу әдістерін қолдану дағдысы болуы тиіс.

Жаңа кезеңдегі Еуропа және Америка елдерінің тарихы және дипломатиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс Еуропа мен Америка елдеріндегі индустриалды қоғамның, сонымен қатар халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасуы мен дамуы ерекшеліктерін, оқып-зерттеуге бағытталған. Курстың мақсаты: экономикалық, әлеуметтік, саяи және идеологиялық салалардағы жалпы әлемдік тарихи үдерістерді, сонымен қатар мәдениет және жаңа заман кезеңіндегі мнің жекелеген елдерінің менталитеті контекстінде саяси, экономикалық және әлеуметтік ойдың негізгі бағыттарын оқып-зерттеу. - локалды өркениеттердің негізгі элементтерін, Еуропа және Америка елдері дамуының басты бағыттарын, шетелдердегі капитализм дамуының ерекшеліктерін, түрлі елдердегі иодернизациялық үдерістердің ерекшеліктерін, Еуропа және Америка елдері тарихының басты оқиғаларын, саяси идеологияның нагізгі қағидаларын, халықаралық қатынастар дамуының негізгі кезеңдерін, тарихи терминдер мен түсініктерді білуі тиіс; - аймақтың діни-өркениеттік ерекшеліктерін айыра білуін, тарихи үдерістің динамикасын талдауды, Еуропа және Америка елдері тарихындағы құбылыстар мен үдерістерді ғылыми тұрғыда сипаттауды, оқиғалар мен үдерістердің себептері мен салдарларын түсіндіруді, идеологиялық мәселеде бейімделе білуді меңгеруі керек; - тарихи ақпаратты кешенді іздеу, жүйелеу және интерпретациялауды жүзеге асыру, өзіндік жұмыс жасау, тарихи ақпаратты электронды өңдеу әдістерін қолдану дағдысы болуы тиіс.

Жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жаңа заман кезеңіндегі халықаралық қатынастар тарихы» міндетті компоненттің негізгі пәні болып табылады. Курстың мақсаты: жаңа заман кезеңіндегі халықаралық қатынастардың қалыптасуы мен дамуы үдерісін жүйелі түрде беру. Міндеттері: халықаралық қатынастардың Вестфальдық және Веналық жүйелерінің қалыптасуы, дамуы және дағдарысын көрсету. Негізгі назар ХІХ-ХХ ғғ. тоғысында халықаралық қатынастарды оқып-зерттеуге қойылады. - негізгі түсініктер мен пәннің терминдерін; салыстырмалы дипломатия тұрғысынан қазіргі кезеңдегі негізгі оқиғаларды; көпжақты дипломатияның қағидаттары мен жетекші державалардың саясатын білу; - халықаралық қатынастар саласында болып жатқан үдерістерді талдау; алған білімнің тұтастай жүйесінің өзара байланыстылығы; геосаяси жағдайды; өзекті халықаралық мәселелерге бейімделе білу; халықаралық ынтымақтастық құрылымдарының жұмысын ұйымдастыру және осы мекемелерге ұсынымдамалар жасау үшін халықаралық қатынастар саласында алған білімді білікті түрде қолдана білуді меңгеруі; - қазіргі кезеңдегі әлем аймақтарының тарихи-саяси картасын қолдану дағдысын; халықаралық саяси үдерістерді қолданбалы талдау мен болжау; жалпыәлемдік демографиялық, көші-қон, экономикалық, экологиялық үдерістерді, халықаралық қауіпсіздік пен халықаралық қатынастардың өзара әсерінің механизмдерін меңгеруі дағдысының болуы

Жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жаңа заман кезеңіндегі халықаралық қатынастар тарихы» міндетті компоненттің негізгі пәні болып табылады. Курстың мақсаты: жаңа заман кезеңіндегі халықаралық қатынастардың қалыптасуы мен дамуы үдерісін жүйелі түрде беру. Міндеттері: халықаралық қатынастардың Вестфальдық және Веналық жүйелерінің қалыптасуы, дамуы және дағдарысын көрсету. Негізгі назар ХІХ-ХХ ғғ. тоғысында халықаралық қатынастарды оқып-зерттеуге қойылады. - негізгі түсініктер мен пәннің терминдерін; салыстырмалы дипломатия тұрғысынан қазіргі кезеңдегі негізгі оқиғаларды; көпжақты дипломатияның қағидаттары мен жетекші державалардың саясатын білу; - халықаралық қатынастар саласында болып жатқан үдерістерді талдау; алған білімнің тұтастай жүйесінің өзара байланыстылығы; геосаяси жағдайды; өзекті халықаралық мәселелерге бейімделе білу; халықаралық ынтымақтастық құрылымдарының жұмысын ұйымдастыру және осы мекемелерге ұсынымдамалар жасау үшін халықаралық қатынастар саласында алған білімді білікті түрде қолдана білуді меңгеруі; - қазіргі кезеңдегі әлем аймақтарының тарихи-саяси картасын қолдану дағдысын; халықаралық саяси үдерістерді қолданбалы талдау мен болжау; жалпыәлемдік демографиялық, көші-қон, экономикалық, экологиялық үдерістерді, халықаралық қауіпсіздік пен халықаралық қатынастардың өзара әсерінің механизмдерін меңгеруі дағдысының болуы

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Консулдық қызметтің негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дипломатиялық және консулдық қызмет зерттеу, мемлекеттік органдардың кәсіби қызметін қамтамасыз ету теориялық және әдістемелік және практикалық сабақтардың, практикалық дағдылар мен проблемаларды шешу дағдыларын дамыту жоғары деңгейін іске асыру үшін, Қазақстан Республикасының шетелдегі дипломатиялық және консулдық қызмет ұйымдастыру және жұмыс істеу ең ерекшеліктерін ескеруге болады дипломатиялық лауазымды, кәсіби қасиеттерін қалыптастыру сыртқы саясат мүдделерін іске асыру үшін. - білу керек дипломатия, дипломатиялық және консулдық қызметтердін негізгі санаттары мен ұғымдар, және оның принциптері, нысандары, әдістері; Мемлекеттік Сыртқы қатынастар органдардың тағайындаулар, міндеттері, ұйымдастыру, қызметкерлерді, және сыртқы саясат шешім қабылдауда ҚР әр түрлі бөлімдерінің рөл і мен функциялары; дипломатиялық қызметінің негізгі бағыттары мен нысандары консулдық іс-әрекетінің мазмұны мен ерекшеліктері, олардың құқықтық негізі; дипломатиялық тәжірибеде дипломатиялық хаттаманың рөлі мен орны, дипломатиялық қызметтің түрлі нысандарда хаттаманың басты оқиғасы; Шетел азаматтарының мәртебесі мен оны реттеу ерекшелігі, халықаралық-құқықтық нормалар, шетелдіктердің ережелер мен құқықтық жауапкершілігі. - білуі керек дипломатиялық және консулдық қызмет ұйымдастыру бойынша қағида, нұсқаулар және әдістемелік құжаттарды пайдалану; дипломатиялық қызмет ірі әлеуметтік іс-шаралар дайындау және өткізу білімі мен дағдыларын пайдалану; дипломатиялық қызмет бөлігі ретінде негізгі құжаттарды әзірлеу.

Көпжақты дипломатия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - халықаралық қатынастар жүйесіндегі көпжақты ынтымақтастықты студенттерге талдауды үйрету. Бұл мақсат келесі міндеттерді орындау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін: жүйеленген түрдегі «көпжақты дипломатия» пәнінің мазмұнын көрсететін тұжырымдамалық және әдістемелік тәсілдерді, негізгі ұғымдарды ұсыну; ұғымдық аппаратты студенттерге таныстыру, халықаралық қатынастардағы қазіргі және тарихи оқиғаларды саралауда талданатын теорияларды қолдануға үйрету. Студенттерді көпжақты негізде мемлекетаралық байланыс түрлерімен таныстыру, мемлекеттер арасындағы көпжақты қарым-қатынастарды халықаралық саяси ғылымның теориялық және әдістемелік дамуын ұсынуға, сонымен қатар көпжақты дипломатияның жаңа және қазіргі заманғы тарихын зерттеу. - халықаралық қатынастар жүйесінің даму заңдылығын және негізгі деңгейлерін білуге, оның эволюциясының механизмдерін және факторларын түсіну; - көпжақты дипломатияның ұғымына қатысты қазіргі тәсілдерді білу, оның категориялық аппаратын игеру; - халықаралық қатынастар саласындағы зерттеулердің әдістерін, әдістеме және техникасын енгеруге

Көпжақты дипломатия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - халықаралық қатынастар жүйесіндегі көпжақты ынтымақтастықты студенттерге талдауды үйрету. Бұл мақсат келесі міндеттерді орындау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін: жүйеленген түрдегі «көпжақты дипломатия» пәнінің мазмұнын көрсететін тұжырымдамалық және әдістемелік тәсілдерді, негізгі ұғымдарды ұсыну; ұғымдық аппаратты студенттерге таныстыру, халықаралық қатынастардағы қазіргі және тарихи оқиғаларды саралауда талданатын теорияларды қолдануға үйрету. Студенттерді көпжақты негізде мемлекетаралық байланыс түрлерімен таныстыру, мемлекеттер арасындағы көпжақты қарым-қатынастарды халықаралық саяси ғылымның теориялық және әдістемелік дамуын ұсынуға, сонымен қатар көпжақты дипломатияның жаңа және қазіргі заманғы тарихын зерттеу. - халықаралық қатынастар жүйесінің даму заңдылығын және негізгі деңгейлерін білуге, оның эволюциясының механизмдерін және факторларын түсіну; - көпжақты дипломатияның ұғымына қатысты қазіргі тәсілдерді білу, оның категориялық аппаратын игеру; - халықаралық қатынастар саласындағы зерттеулердің әдістерін, әдістеме және техникасын енгеруге

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының дипломатиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының дипломатиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты болып студенттердің қазіргі заманғы ҚР сыртқы саясатын елдің ішкі модернизациясының міндеттерімен салыстыра отырып түсінуі табылады. Курс міндеттері: - Қазақстанның халықаралық өмірі мен сыртқы саясатының деректері, оқиғалары және құбылыстары - ҚР сыртқы саясатының тұжырымдамалық негіздерін, қалыптасу кезеңдері мен қазіргі заманғы саяси үрдіс пен жаһандану үрдістерінің даму жағдайындағы эволюциясын білу; - ҚР сыртқысаяси мекемесінің ұйымдастырылуы мен қызметін білу; - пәннің ұғымдық аппараты мен лексикасын игеру;

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты болып студенттердің қазіргі заманғы ҚР сыртқы саясатын елдің ішкі модернизациясының міндеттерімен салыстыра отырып түсінуі табылады. Курс міндеттері: - Қазақстанның халықаралық өмірі мен сыртқы саясатының деректері, оқиғалары және құбылыстары - ҚР сыртқы саясатының тұжырымдамалық негіздерін, қалыптасу кезеңдері мен қазіргі заманғы саяси үрдіс пен жаһандану үрдістерінің даму жағдайындағы эволюциясын білу; - ҚР сыртқысаяси мекемесінің ұйымдастырылуы мен қызметін білу; - пәннің ұғымдық аппараты мен лексикасын игеру;

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – қазіргі заманғы халықаралық қатынастар мәселелерінің мәнін кез- келген аймақ мен әлемге қатысты ортақ заңдылықтарға ие күрделі саяси құбылыс ретінде айқындау. - халықаралық қатынастар жүйесінің дамуының негізгі кезеңдерін білу; - бұл дамудың механизмдері мен факторларын түсіну; - халықаралық ұйымдар мен бірлестіктердің қызметтерін талдай білу; қазіргі уақыт кезеңінде мемлекеттердің сыртқы саясаты мен ұлттық қауіпсіздігі мәселелерінде бейімделу.

Қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – қазіргі заманғы халықаралық қатынастар мәселелерінің мәнін кез- келген аймақ мен әлемге қатысты ортақ заңдылықтарға ие күрделі саяси құбылыс ретінде айқындау. - халықаралық қатынастар жүйесінің дамуының негізгі кезеңдерін білу; - бұл дамудың механизмдері мен факторларын түсіну; - халықаралық ұйымдар мен бірлестіктердің қызметтерін талдай білу; қазіргі уақыт кезеңінде мемлекеттердің сыртқы саясаты мен ұлттық қауіпсіздігі мәселелерінде бейімделу.

Мамандану аймағының тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты –әртүрлі коммуникативті жағдайларда шет тілінде күрделі грамматикалық және лексикалық құрылымдарды қолдану дағдыларын қалыптастыру. Шет тілін шетелдік дереккөздерден кәсіби мазмұндағы ақпараттар ала алатын деңгейде білу; мамандыққа қатысты мәтіндерді ана тіліне аудару және оларға талдау жасай білу. Мамандыққа қатысты мәтіндерге талдау жасау, арнайы терминдерді қолданып, қоғамдық-саяси сипаттағы мәселелерді талқылауға қатысу; арнайы мәтіндерді екі тілге аудара алу. Мамандыққа қатысты негізгі терминдерді білу және өз көзқарасын жазбаша түрде жеткізу дағдыларын меңгеру.

Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – мамандану елінің екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасына басты түсініктеме беру, әртүрлі жағдайларда тіл тасымалшымен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеу этикетінің басты нормаларын қолдану дағдыларын қалыптастыру.Курсты сәтті бітірген соң студенттер келесі құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс:мамандану елінің екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасы туралы негізгі түсініктемелерді қалыптастыру; өтілген материалдар көлеміндегі сөздердің тақырыптық топтарын білу; нақты ақпарат пен сөйлеу этикетінің тілдік құралдарын қолдану; өтілген материалдар көлемінде монологты және диалогты сөйлеу түрлерін жасау.

Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – мамандану елінің екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасына басты түсініктеме беру, әртүрлі жағдайларда тіл тасымалшымен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеу этикетінің басты нормаларын қолдану дағдыларын қалыптастыру.Курсты сәтті бітірген соң студенттер келесі құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс:мамандану елінің екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасы туралы негізгі түсініктемелерді қалыптастыру; өтілген материалдар көлеміндегі сөздердің тақырыптық топтарын білу; нақты ақпарат пен сөйлеу этикетінің тілдік құралдарын қолдану; өтілген материалдар көлемінде монологты және диалогты сөйлеу түрлерін жасау.

Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты үлгілер бойынша шетел тілінде халықаралық құжатнамаларды жасау (treaties, arrangements, protocols, agreements, letters of credens, recall letters, etc.) және ресми, іскерлік хат алыса алу. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қоғамдық-саяси мазмұндағы ғылыми мәтіндерді ауызша және жазбаша аудару дағдыларын қалыптастыру Қоғамдық-саяси сипатта жазылған ғылыми мақалалардың стилі мен оларды ана тіліне аудару ерекшеліктерін білу. Мамандыққа қатысты тақырыптардағы ғылыми мақалаларға талдау жасау, олардың қысқаша мазмұнын жеткізу, ана тіліне аудару және болып жатқан қоғамдық-саяси жағдайларға шет тілінде ауызша және жазбаша түрде баға беру қабілеттеріне ие болу. Ауызша және жазбаша аударма жасау дағдыларын меңгеру

Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қоғамдық-саяси мазмұндағы ғылыми мәтіндерді ауызша және жазбаша аудару дағдыларын қалыптастыру Қоғамдық-саяси сипатта жазылған ғылыми мақалалардың стилі мен оларды ана тіліне аудару ерекшеліктерін білу. Мамандыққа қатысты тақырыптардағы ғылыми мақалаларға талдау жасау, олардың қысқаша мазмұнын жеткізу, ана тіліне аудару және болып жатқан қоғамдық-саяси жағдайларға шет тілінде ауызша және жазбаша түрде баға беру қабілеттеріне ие болу. Ауызша және жазбаша аударма жасау дағдыларын меңгеру

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық және аймақтық қауіпсіздіктің негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық келіссөздер: теория және практика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Келіссөздер шеберлігі пәнінің басты мақсаты студенттерді дипломатиялық келіссөздерді ұйымдастыру, даярлау және жүргізуді оқыту, студенттердің жоғары деңгейде теориялық-әдістемелік және практикалық дайындығын қамтамасыз ету. - дипломатиялық келіссөздерді жүргізу түрлері мен әдістеріне, ұйымдастыруына әсер ететін халықаралық қатынастар жүйесінің өзгеру тенденцияларын, келісім-шарттық тәжірибені, келіссөздер үдерісінің психологиялық және ұлттық аспектілері туралы білу; - келіссөздер үдерісі және шарттық жұмыстың негізгі түсініктері мен санаттарды, келіссөздер мен халықаралық шарттардың түрлері мен олардың ерекшеліктері; келіссөздер үдерісінің технологиясы мен оның қадамдары; келіссөздер тактикасы, серіктеске әсер беру жолдары, серіктеспен өзара қарымкатынастын түрлері және шешім қабылдау әдістері; көпжақты дипломатиялық келіссөздерді дайындау ерекшеліктері; халықаралы шарттың дипломатиялық техникасының мазмұны; оны дайындау тәртібі, ратификация мен тіркеу, тоқтату жолдары әдістері мен шарттарын білу; Келіссөздер жұмысы бойынша ережелер мен нұсқаулар құжаттардын пайдалана алу, дипломатиялық қызметте және басқа да мемлекеттік қызмет шеңберінде келіссөздер үдерісін дайындау қабілетіне ие болу.

Халықаралық келіссөздер: теория және практика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Келіссөздер шеберлігі пәнінің басты мақсаты студенттерді дипломатиялық келіссөздерді ұйымдастыру, даярлау және жүргізуді оқыту, студенттердің жоғары деңгейде теориялық-әдістемелік және практикалық дайындығын қамтамасыз ету. - дипломатиялық келіссөздерді жүргізу түрлері мен әдістеріне, ұйымдастыруына әсер ететін халықаралық қатынастар жүйесінің өзгеру тенденцияларын, келісім-шарттық тәжірибені, келіссөздер үдерісінің психологиялық және ұлттық аспектілері туралы білу; - келіссөздер үдерісі және шарттық жұмыстың негізгі түсініктері мен санаттарды, келіссөздер мен халықаралық шарттардың түрлері мен олардың ерекшеліктері; келіссөздер үдерісінің технологиясы мен оның қадамдары; келіссөздер тактикасы, серіктеске әсер беру жолдары, серіктеспен өзара қарымкатынастын түрлері және шешім қабылдау әдістері; көпжақты дипломатиялық келіссөздерді дайындау ерекшеліктері; халықаралы шарттың дипломатиялық техникасының мазмұны; оны дайындау тәртібі, ратификация мен тіркеу, тоқтату жолдары әдістері мен шарттарын білу; Келіссөздер жұмысы бойынша ережелер мен нұсқаулар құжаттардын пайдалана алу, дипломатиялық қызметте және басқа да мемлекеттік қызмет шеңберінде келіссөздер үдерісін дайындау қабілетіне ие болу.

Халықаралық қатынастар қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс әлемнің жетекші мемлекеттерінің, ірі аймақтарының сыртқы саяси тарихындағы басты оқиғаларды көрсете отырып, халықаралық қатынастар тарихының негізгі кезеңдері мен даму заңдылығын қамтиды. Курс мақсаты: халықаралық қатынастар тарихын оқиғалар мен тенденциялардың белгілі бір жүйесі ретінде қарастыру. Жаңа заман кезеңіндегі халықаралық қатынастардың дамуға деген жүйелі ықпалын және негізгі акторларын көрсету. Курстың міндеттері: студенттерде халықаралық қатынастарды жүйелі талдаудың, осы саладағы негізгі тарихнамалық тәсілдермен таныстыру дағдысын қалыптастыруға ықпалдастық ету, халықаралық қатынастар тарихы бойынша деректермен және қажетті терминологиялық аппаратпен жұмыс жасау әдісін меңгеру. - негізгі түсініктер мен пәннің терминдерін; салыстырмалы дипломатия тұрғысынан қазіргі кезеңдегі негізгі оқиғаларды; көпжақты дипломатияның қағидаттары мен жетекші державалардың саясатын білу; - халықаралық қатынастар саласында болып жатқан үдерістерді талдау; алған білімнің тұтастай жүйесінің өзара байланыстылығы; геосаяси жағдайды; өзекті халықаралық мәселелерге бейімделе білу; халықаралық ынтымақтастық құрылымдарының жұмысын ұйымдастыру және осы мекемелерге ұсынымдамалар жасау үшін халықаралық қатынастар саласында алған білімді білікті түрде қолдана білуді меңгеруі; - қазіргі кезеңдегі әлем аймақтарының тарихи-саяси картасын қолдану дағдысын; халықаралық саяси үдерістерді қолданбалы талдау мен болжау; жалпыәлемдік демографиялық, көші-қон, экономикалық, экологиялық үдерістерді, халықаралық қауіпсіздік пен халықаралық қатынастардың өзара әсерінің механизмдерін меңгеруі дағдысының болуы

Халықаралық қатынастар қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс әлемнің жетекші мемлекеттерінің, ірі аймақтарының сыртқы саяси тарихындағы басты оқиғаларды көрсете отырып, халықаралық қатынастар тарихының негізгі кезеңдері мен даму заңдылығын қамтиды. Курс мақсаты: халықаралық қатынастар тарихын оқиғалар мен тенденциялардың белгілі бір жүйесі ретінде қарастыру. Жаңа заман кезеңіндегі халықаралық қатынастардың дамуға деген жүйелі ықпалын және негізгі акторларын көрсету. Курстың міндеттері: студенттерде халықаралық қатынастарды жүйелі талдаудың, осы саладағы негізгі тарихнамалық тәсілдермен таныстыру дағдысын қалыптастыруға ықпалдастық ету, халықаралық қатынастар тарихы бойынша деректермен және қажетті терминологиялық аппаратпен жұмыс жасау әдісін меңгеру. - негізгі түсініктер мен пәннің терминдерін; салыстырмалы дипломатия тұрғысынан қазіргі кезеңдегі негізгі оқиғаларды; көпжақты дипломатияның қағидаттары мен жетекші державалардың саясатын білу; - халықаралық қатынастар саласында болып жатқан үдерістерді талдау; алған білімнің тұтастай жүйесінің өзара байланыстылығы; геосаяси жағдайды; өзекті халықаралық мәселелерге бейімделе білу; халықаралық ынтымақтастық құрылымдарының жұмысын ұйымдастыру және осы мекемелерге ұсынымдамалар жасау үшін халықаралық қатынастар саласында алған білімді білікті түрде қолдана білуді меңгеруі; - қазіргі кезеңдегі әлем аймақтарының тарихи-саяси картасын қолдану дағдысын; халықаралық саяси үдерістерді қолданбалы талдау мен болжау; жалпыәлемдік демографиялық, көші-қон, экономикалық, экологиялық үдерістерді, халықаралық қауіпсіздік пен халықаралық қатынастардың өзара әсерінің механизмдерін меңгеруі дағдысының болуы

Халықаралық қатынастар теорияларына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстың мақсаты – студенттерді халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы теорияларымен таныстыру, бірінші кезекте саяси идеализммен, саяси реализм және неореализммен, халықаралық институционализммен, сондай- ақ марксизм және неомарксизммен халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың негізгі мәселелеріне қатысты: соғыс пен бейбітшілік, қақтығыстар мен ынтымақтастық, сонымен қатар адамзаттың жаһандық мәселелерін шешу мәселелеріне қатысты таныстыру. - халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы теорияларын білу; - халықаралық қатынастар теорияларын әлемдік саясаттың негізгі мәселелеріне қатысты арақатыстығын белгілей білу; - халықаралық қатынастар саласындағы зерттеулердің әдіснамасына ие болу.

Халықаралық қатынастар теорияларына кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстың мақсаты – студенттерді халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы теорияларымен таныстыру, бірінші кезекте саяси идеализммен, саяси реализм және неореализммен, халықаралық институционализммен, сондай- ақ марксизм және неомарксизммен халықаралық қатынастар мен әлемдік саясаттың негізгі мәселелеріне қатысты: соғыс пен бейбітшілік, қақтығыстар мен ынтымақтастық, сонымен қатар адамзаттың жаһандық мәселелерін шешу мәселелеріне қатысты таныстыру. - халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы теорияларын білу; - халықаралық қатынастар теорияларын әлемдік саясаттың негізгі мәселелеріне қатысты арақатыстығын белгілей білу; - халықаралық қатынастар саласындағы зерттеулердің әдіснамасына ие болу.

Халықаралық қатынастардағы ақпараттық - талдау жұмысы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастардағы геосаяси тұжырымдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді қазіргі заманғы геосаяси ойлардағы негізгі концепциялармен және амалдармен, сондай- ақ негізгі мәселелерімен таныстыру. Курс міндеттері: - геосаясаттың теориялық негіздерін зерттеу. - геосаяси ойдың негізгі даму кезеңдерін айқындау. - негізгі геосаяси моделдерді, геосаясаттың негізін қалаушы ұғымдарын, терминдерін және негізгі категорияларын білу; - негізгі геосаяси концепциялар мен қазіргі замандағы әлемнің даму әдіснамасын білу; - қазіргі заманғы бүкіләлемдік даму мен мемлекеттің ішкі құрылымының күрделі мәселелерінде сауатты түрде бейімделе білу; - мемлекеттің геостратегиясының қалыптасуына әсер ететін негізгі факторларды талдай білу, аймақ пен қазіргі таңдағы әлемнің геосаяси кеңістігіндегі өз мемлекетінің орны мен рөлін анықтай білу.

Халықаралық қатынастардағы геосаяси тұжырымдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді қазіргі заманғы геосаяси ойлардағы негізгі концепциялармен және амалдармен, сондай- ақ негізгі мәселелерімен таныстыру. Курс міндеттері: - геосаясаттың теориялық негіздерін зерттеу. - геосаяси ойдың негізгі даму кезеңдерін айқындау. - негізгі геосаяси моделдерді, геосаясаттың негізін қалаушы ұғымдарын, терминдерін және негізгі категорияларын білу; - негізгі геосаяси концепциялар мен қазіргі замандағы әлемнің даму әдіснамасын білу; - қазіргі заманғы бүкіләлемдік даму мен мемлекеттің ішкі құрылымының күрделі мәселелерінде сауатты түрде бейімделе білу; - мемлекеттің геостратегиясының қалыптасуына әсер ететін негізгі факторларды талдай білу, аймақ пен қазіргі таңдағы әлемнің геосаяси кеңістігіндегі өз мемлекетінің орны мен рөлін анықтай білу.

Халықаралық қатынастардаңы ойындар теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты студенттерді ойындар теориясының негізімен және оның халықаралық мәселелер мен жағдайларды талдау үшін қолданылуымен таныстыру. Курс бағдарламасы студенттердің ойындар теориясының негізгі әдістерін және оларды халықаралық жағдайларды қолданбалы талдауда пайдаланудың практикалық дағдысын меңгеруге бағытталғын. Курсты табысты меңгеру нәтижесінде студенттер: кәсіби қызметтің оптимальді стратегиясын қалыптастыруы; халықаралық-саяси үрдістерді болжау үшін теориялық-ойындық талдауды қолдануы; медиаторлық қызметтегі стратегияны жасай білуі керек.

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып халықаралық қатынастар жүйесіндегі жаңа үрдістерді, үдерістерді қарастыру табылады. Курс міндеттері: - студенттерге халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы жаһандану мен әртараптандыру үрдістерінің арақатынасы жайлы түсінік беру, халықаралық қатынастардың қазмет етуінің жаһандық және аймақтық деңгейлері арасындағы арақатынасын түсіндіру. - қазіргі заманғы саяси ахуал мен халықаралық мәселелердің жағдайын түсіну, халықаралық қатынастардың негізгі саяси теорияларын білу, халықаралық қатынастардың даму заңдылықтарын ұғыну; Саяси ахуалдарды моделдей және болжай білу, қажетті категориалды аппаратқа ие болу; өздік жұмысқа деген икемін бекіту, дерекнамаларды, қазіргі заманғы ғылыми әдебиетті талдай білу.

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып халықаралық қатынастар жүйесіндегі жаңа үрдістерді, үдерістерді қарастыру табылады. Курс міндеттері: - студенттерге халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы жаһандану мен әртараптандыру үрдістерінің арақатынасы жайлы түсінік беру, халықаралық қатынастардың қазмет етуінің жаһандық және аймақтық деңгейлері арасындағы арақатынасын түсіндіру. - қазіргі заманғы саяси ахуал мен халықаралық мәселелердің жағдайын түсіну, халықаралық қатынастардың негізгі саяси теорияларын білу, халықаралық қатынастардың даму заңдылықтарын ұғыну; Саяси ахуалдарды моделдей және болжай білу, қажетті категориалды аппаратқа ие болу; өздік жұмысқа деген икемін бекіту, дерекнамаларды, қазіргі заманғы ғылыми әдебиетті талдай білу.

Халықаралық қауіпсіздік және халықаралық қақтығыстарды шешу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып студенттерде халықаралық және ішкі қақтығыстарды шешудің қазіргі заманғы формалары жайлы, әлемдік қауымдастық пен аймақтық ұйымдардың этносаяси қақтығыстарға әскери, саяси, дипломатиялық және басқа да құралдарды қолдану арқылы араласу тәсілдері жайлы бірыңғай түсінікті қалыптастыру табылады. - Саяси жүйені жаһандық, аймақтық және мемлекеттік деңгейде білу; ресурстарды бағалау және оларға жету мақсатымен келіссөздерді жүргізу; - Біріккен Ұлттар Ұйымы, НАТО, ЕО, ҰҚКҰ Интернет- сайттарындағы қақтығыстар мен бітімгершілік операциялар жайлы ақпараттармен жүйелі жұмыс істеу икеміне ие болу.

Халықаралық қауіпсіздік және халықаралық қақтығыстарды шешу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты болып студенттерде халықаралық және ішкі қақтығыстарды шешудің қазіргі заманғы формалары жайлы, әлемдік қауымдастық пен аймақтық ұйымдардың этносаяси қақтығыстарға әскери, саяси, дипломатиялық және басқа да құралдарды қолдану арқылы араласу тәсілдері жайлы бірыңғай түсінікті қалыптастыру табылады. - Саяси жүйені жаһандық, аймақтық және мемлекеттік деңгейде білу; ресурстарды бағалау және оларға жету мақсатымен келіссөздерді жүргізу; - Біріккен Ұлттар Ұйымы, НАТО, ЕО, ҰҚКҰ Интернет- сайттарындағы қақтығыстар мен бітімгершілік операциялар жайлы ақпараттармен жүйелі жұмыс істеу икеміне ие болу.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілде құжаттармен іс жүргізуді және іскерлік хат алмасуды үйрету үшіншет тілінен тәжірибелік машықтарды қолдануға үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: - шет тілінің лексикасы мен грамматикасын қабылдай білу; - шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; - шет тілінде құжаттар жасай білуге.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 1 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шет тілде құжаттармен іс жүргізуді және іскерлік хат алмасуды үйрету үшіншет тілінен тәжірибелік машықтарды қолдануға үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабылетті болуы тиіс: - шет тілінің лексикасы мен грамматикасын қабылдай білу; - шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; - шет тілінде құжаттар жасай білуге.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты үлгілер бойынша шетел тілінде халықаралық құжатнамаларды жасау (treaties, arrangements, protocols, agreements, letters of credens, recall letters, etc.) және ресми, іскерлік хат алыса алу. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты үлгілер бойынша шетел тілінде халықаралық құжатнамаларды жасау (treaties, arrangements, protocols, agreements, letters of credens, recall letters, etc.) және ресми, іскерлік хат алыса алу. - Осы курсты меңгеру нәтижесінде студент: -оқу-әдістемелік кешенмен көрсетілген лексика мен грамматиканы білу; -ішінара адаптацияланған мәтіндерді оқи алу және мазмұнын айту; сұхбаттаса алу және ауызша тақырыптар бойынша ауызша хабарламалар жасай алу; өткен тақырыптарға сәйкес мәтіндерді қабылдау керек; үғымды-категориялық аппарат пен негізгі терминологияны білу керек.

Халықаралық қызметтегі шетел тілі (1 бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің кәсіби салада шет тілінде ауызекі және жазба түрінде қарым-қатынас жасауында тілді тәжірибелік тұрғыда меңгеру дағдыларын қалыптастыру(қоғамдық-саяси сипаттағы мәтіндерден алынған ақпараттарды дұрыс қолдану), негізгі лексика мамандыққа қатысты терминдерді білу, шет тілінде коммуникативті құзыреттіліктерді дамыту. Шет тілін шетелдік дереккөздерден кәсіби сипаттағы ақпараттарды алуға жетерлік деңгейде білу Коммуникативті қарым-қатынас жасау ережелерін сақтай отырып және нақты ақпараттар жеткізудің тиісті лексикалық құралдарын қолдана отырып, әңгімелер мен дәйекті талқылаулар жүргізе алу Шет тілінде мамандыққа қатысты негізгі терминдерді игеру және өз көзқарасын дәйекті түрде ауызша жеткізе алу дағдыларын меңгеру

Халықаралық ұйымдар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерге әлемдегі халықаралық ұйымдардың үлкен жүйесі жайлы нақты жүйелі және аналитикалық көрініс беру. - ХҚ қызметінің тәсілдері, функциялары, объектілері, субъектілерін, курстың негізгі терминдерін білу; - ХҚ қызметі бойынша теоретикалық және тәжірибелік міндеттерін өз бетінше шеше білу; ҚР және ХҚ ынтымақтастығының дамуын талдау; - қазіргі заманғы ХҚ қызметі мен рөлі жайлы ақпаратқа ие болу; зерттеу жұмыстарының мазмұнын қысқаша баяндай білу.

Халықаралық ұйымдар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерге әлемдегі халықаралық ұйымдардың үлкен жүйесі жайлы нақты жүйелі және аналитикалық көрініс беру. - ХҚ қызметінің тәсілдері, функциялары, объектілері, субъектілерін, курстың негізгі терминдерін білу; - ХҚ қызметі бойынша теоретикалық және тәжірибелік міндеттерін өз бетінше шеше білу; ҚР және ХҚ ынтымақтастығының дамуын талдау; - қазіргі заманғы ХҚ қызметі мен рөлі жайлы ақпаратқа ие болу; зерттеу жұмыстарының мазмұнын қысқаша баяндай білу.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығыс елдерінің тарихы және дипломатиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғаламдану үдерісі жағдайындағы Шығыс елдерінің тарихы мен дипломатиясын кешенді түрде оқып-зерттеу курстың негізі болып табылады. Курс студенттерге аймақ елдерінің сыртқы саясатының басым бағыттары, дипломатия институты және оның ерекшеліктері, Шығыс елдерінің дипломатиясының түрлері мен әдістерінің дамуы туралы жалпы түсінік беруге бағытталған. Курстың мақсаты: Шығыс елдерінің сыртқы саясатының басым бағыттары туралы мәлімет беретін кең фактологиялық материалды меңгеру, сыртқы саяси бағытты іске асырудың түрлері мен әдістерін анықтау. - қазіргі әлемнің дамуының жетекші тенденциялары, яғни ғаламдану контекстіндегі аймақ мемлекеттері дипломатиясының ерекшеліктерін білуі; - Шығыс мемлекеттеріндегі дипломатилық қызметтің қалыптасу үдерісін талдауды меңгеруі; - халықаралық қатынастар саласындағы құбылыстар мен оқиғалар, өзіндік орны бар тарихи үдерістерді ой елегінен өткізіп, интерпретациялау дағдысы болуы керек.

Шығыс елдерінің тарихы және дипломатиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ғаламдану үдерісі жағдайындағы Шығыс елдерінің тарихы мен дипломатиясын кешенді түрде оқып-зерттеу курстың негізі болып табылады. Курс студенттерге аймақ елдерінің сыртқы саясатының басым бағыттары, дипломатия институты және оның ерекшеліктері, Шығыс елдерінің дипломатиясының түрлері мен әдістерінің дамуы туралы жалпы түсінік беруге бағытталған. Курстың мақсаты: Шығыс елдерінің сыртқы саясатының басым бағыттары туралы мәлімет беретін кең фактологиялық материалды меңгеру, сыртқы саяси бағытты іске асырудың түрлері мен әдістерін анықтау. - қазіргі әлемнің дамуының жетекші тенденциялары, яғни ғаламдану контекстіндегі аймақ мемлекеттері дипломатиясының ерекшеліктерін білуі; - Шығыс мемлекеттеріндегі дипломатилық қызметтің қалыптасу үдерісін талдауды меңгеруі; - халықаралық қатынастар саласындағы құбылыстар мен оқиғалар, өзіндік орны бар тарихи үдерістерді ой елегінен өткізіп, интерпретациялау дағдысы болуы керек.

Экономика негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

АҚШ экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерді АҚШ әлеуметтік- экономикалық және саяси жүйесінің түйінді белгілері мен ұлттық ерекшеліктерімен таныстыру. Міндеті: курстың негізгі ұғымдарын ашып көрсету, АҚШ экономикалық және ғылыми- техникалық мүмкіндіктерімен, мемлекеттің шаруашылық дамуының негізгі удерістері мен факторларымен, экономикалық саясаттың өзекті мәселелерімен, әлемдік экономика мен саясаттағы АҚШ орнымен таныстыру. - білу АҚШ экономикалық және әлеуметтік дамуының деңгейі мен динамикасын сипаттайтын негізгі параметрлерін (көрсеткіштерін); - істей алу қазіргі заманғы АҚШ экономикалық дамуы мен экономикалық, ішкі және сыртқы саясатының мәселелерінде бейімделу; АҚШ қазіргі заманғы экономикасы мен саясаты бойынша дерекнамаларды қолдану, сондай- ақ мемлекеттің Еуропалық Одақта, әлемдік шаруашылықта және әлемдік саясаттағы орнын бағалау; - иелену экономикалық ахуалын болжау қабілетін, сонымен қатар қазіргі заманғы жағдайлардағы АҚШ экономикалық мәселелерін өз бетінше сараптау (басқа мемлекеттермен салыстыру кескінінде).

АҚШ экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерді АҚШ әлеуметтік- экономикалық және саяси жүйесінің түйінді белгілері мен ұлттық ерекшеліктерімен таныстыру. Міндеті: курстың негізгі ұғымдарын ашып көрсету, АҚШ экономикалық және ғылыми- техникалық мүмкіндіктерімен, мемлекеттің шаруашылық дамуының негізгі удерістері мен факторларымен, экономикалық саясаттың өзекті мәселелерімен, әлемдік экономика мен саясаттағы АҚШ орнымен таныстыру. - білу АҚШ экономикалық және әлеуметтік дамуының деңгейі мен динамикасын сипаттайтын негізгі параметрлерін (көрсеткіштерін); - істей алу қазіргі заманғы АҚШ экономикалық дамуы мен экономикалық, ішкі және сыртқы саясатының мәселелерінде бейімделу; АҚШ қазіргі заманғы экономикасы мен саясаты бойынша дерекнамаларды қолдану, сондай- ақ мемлекеттің Еуропалық Одақта, әлемдік шаруашылықта және әлемдік саясаттағы орнын бағалау; - иелену экономикалық ахуалын болжау қабілетін, сонымен қатар қазіргі заманғы жағдайлардағы АҚШ экономикалық мәселелерін өз бетінше сараптау (басқа мемлекеттермен салыстыру кескінінде).

АҚШ-тың дипломатиялық қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

АҚШ-тың қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерде АҚШ қауіпсіздігі мәселелері бойынша бірыңғай түсінікті қалыптастыру, оларға АҚШ қауіпсіздігі мәселелерінің қалыптасуы мен дамуы үдерісінің қисыны мен заңдылықтарының түсінігін беру. Курс міндеті – студенттерді бұл курс бойынша классикалық құжаттық дерекнамалар мен қолжетімді негізгі ғылыми зерттеулермен таныстыру. - әлемдік саясат пен қауіпсіздіктің қалыптасуының негізгі ұғымдарын, қауіпсіздік мәселелерін шешуге АҚШ тәсілдерінің динамикасын білу; - халықаралық деңгейдегі жағдайларды сараптай білу және барлық қарастырылып отырған мәселелер бойынша өзіндік дәлелді көзқарасты қалыптастыра білу; - халықаралық қатынастар тарихы мен теориясы бойынша негізгі мағлұматқа, халықаралық ұйымдар жөнінде түсінікке ие болу, сонымен қатар ұсынылып отырған әдебиетпен танысу мақсатында ағылшын тілін білу.

АҚШ-тың қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерде АҚШ қауіпсіздігі мәселелері бойынша бірыңғай түсінікті қалыптастыру, оларға АҚШ қауіпсіздігі мәселелерінің қалыптасуы мен дамуы үдерісінің қисыны мен заңдылықтарының түсінігін беру. Курс міндеті – студенттерді бұл курс бойынша классикалық құжаттық дерекнамалар мен қолжетімді негізгі ғылыми зерттеулермен таныстыру. - әлемдік саясат пен қауіпсіздіктің қалыптасуының негізгі ұғымдарын, қауіпсіздік мәселелерін шешуге АҚШ тәсілдерінің динамикасын білу; - халықаралық деңгейдегі жағдайларды сараптай білу және барлық қарастырылып отырған мәселелер бойынша өзіндік дәлелді көзқарасты қалыптастыра білу; - халықаралық қатынастар тарихы мен теориясы бойынша негізгі мағлұматқа, халықаралық ұйымдар жөнінде түсінікке ие болу, сонымен қатар ұсынылып отырған әдебиетпен танысу мақсатында ағылшын тілін білу.

АҚШ-тың мәдениеті, ғылымы, білімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс шеңберінде қазіргі заманғы американдық қоғамның қалыптасу кезеңдері, оның экономикалық, әлеуметтік және саяси құрылымдарының модернизациясы үдерістері қарастырылады, АҚШ мәдениеті, өнері және білім жүйесінің даму тарихы зерттеледі. Модуль мақсаты – АҚШ тарихы бойынша, негізгі қоғамдық институттардың тарихи қалыптасуы мен қызмет етуінің ерекшеліктері, американдық мәдениеттің қалыптасуы мен оның ерекшеліктері, АҚШ білім мен ғылымының дамуы бойынша терең білім алу. - еуропалық өркениеттің ажырамас бір бөлігі ретіндегі АҚШ тарихы, мәдениеті, білім үдерістері дамуының негізгі үрдістері мен заңдылықтарын білу; - тарихи және мәдени мәнмәтінді ескере отырып құбылыстар мен жағдайларды сараптай білу; - өздік жұмыс қабілетін иелену, дерекнамаларды, қазіргі заманғы ғылыми әдебиетті талдауға қабілетті болу.

АҚШ-тың мәдениеті, ғылымы, білімі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс шеңберінде қазіргі заманғы американдық қоғамның қалыптасу кезеңдері, оның экономикалық, әлеуметтік және саяси құрылымдарының модернизациясы үдерістері қарастырылады, АҚШ мәдениеті, өнері және білім жүйесінің даму тарихы зерттеледі. Модуль мақсаты – АҚШ тарихы бойынша, негізгі қоғамдық институттардың тарихи қалыптасуы мен қызмет етуінің ерекшеліктері, американдық мәдениеттің қалыптасуы мен оның ерекшеліктері, АҚШ білім мен ғылымының дамуы бойынша терең білім алу. - еуропалық өркениеттің ажырамас бір бөлігі ретіндегі АҚШ тарихы, мәдениеті, білім үдерістері дамуының негізгі үрдістері мен заңдылықтарын білу; - тарихи және мәдени мәнмәтінді ескере отырып құбылыстар мен жағдайларды сараптай білу; - өздік жұмыс қабілетін иелену, дерекнамаларды, қазіргі заманғы ғылыми әдебиетті талдауға қабілетті болу.

АҚШ-тың саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – саяси құрылыс ерекшеліктерін айқындау, басқару жүйесінің қызмет ету қағидалары мен механизмдерімен танысу. Курс міндеті: халықаралық қатынастар жүйелерінің дамуы мен қалыптасуы барысындағы АҚШ саяси құрылысы жайлы білімді кеңейту, сондай- ақ студенттерде АҚШ саяси құрылымы мен оның әлемдік және еуропалық қауымдастыққа ықпалы жөнінде бірегей түсінікті қалыптастыру. - білу АҚШ саяси құрылымы негіздерін, сыртқысаяси курсының негізгі бағыттарын; - істей алу мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатында болып жатқан үрдістерду сараптау; - иелену АҚШ саяси ахуалын болжау мен моделдеу қабілетін, сонымен қатар қазіргі заманғы жағдайлардағы АҚШ сыртқысаяси мәселелерін өз бетінше сараптау қабілетін (басқа мемлекеттермен салыстыру кескінінде).

АҚШ-тың саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – саяси құрылыс ерекшеліктерін айқындау, басқару жүйесінің қызмет ету қағидалары мен механизмдерімен танысу. Курс міндеті: халықаралық қатынастар жүйелерінің дамуы мен қалыптасуы барысындағы АҚШ саяси құрылысы жайлы білімді кеңейту, сондай- ақ студенттерде АҚШ саяси құрылымы мен оның әлемдік және еуропалық қауымдастыққа ықпалы жөнінде бірегей түсінікті қалыптастыру. - білу АҚШ саяси құрылымы негіздерін, сыртқысаяси курсының негізгі бағыттарын; - істей алу мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатында болып жатқан үрдістерду сараптау; - иелену АҚШ саяси ахуалын болжау мен моделдеу қабілетін, сонымен қатар қазіргі заманғы жағдайлардағы АҚШ сыртқысаяси мәселелерін өз бетінше сараптау қабілетін (басқа мемлекеттермен салыстыру кескінінде).

АҚШ-тың тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қазіргі заманғы американдық қоғамның қалыптасу кезеңдерін, оның экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени және білім саласындағы құрылымдарының модернизациясы үрдістерін қарастырады. Курс мақсаты: солтүстікамерикандық қоғамның өзіндік белгілері мен эволюциясы кезеңдерін, негізгі қоғамдық институттардың тарихи қалыптасуы мен қызмет етуінің ерекшеліктерін, АҚШ ішкі дамуы мен сыртқы ықпалдары факторларының арақатынасын айқындау, американдық мәдениеттің қалыптасуы, оның ерекшеліктері, АҚШ ғылым мен білімінің дамуын зерттеу негізінде АҚШ тарихы бойынша терең білім алу. - білу: американдық мемлекет пен қоғамның өзіндік белгілері мен эволюция кезеңдерін, АҚШ тарихының жалпытанылған ғылыми кезеңделуін; қоғамдық- саяси институттардың тарихи қалыптасуы мен бүгінгі таңдағы қызмет ету ерекшеліктерін, аймақтық және мемлекеттік деңгейдегі мәдени- тарихи, әлеуметтік- экономикалық, қоғамдық- саяси дамының қазіргі заманғы үрдістерін; - істей алу: американдықтардың саяси мәдениеті мен менталитетін қарастыру барысында тарихи қалыптасқан әлеуметтік- экономикалық, саяси және құқықтық жүйелерінің сипатын ескеру; ішкі дамуы мен сыртқы ықпалдары факторларының арақатынасын айқындау; - иелену: әлемдік- тарихи үрдіс мәнмәтінінде АҚШ тарихи дамуының негізгі заңдылықтарын сараптау қабілетін; негізгі салыстырмалы тарихи зерттеу әдістерін.

АҚШ-тың тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қазіргі заманғы американдық қоғамның қалыптасу кезеңдерін, оның экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени және білім саласындағы құрылымдарының модернизациясы үрдістерін қарастырады. Курс мақсаты: солтүстікамерикандық қоғамның өзіндік белгілері мен эволюциясы кезеңдерін, негізгі қоғамдық институттардың тарихи қалыптасуы мен қызмет етуінің ерекшеліктерін, АҚШ ішкі дамуы мен сыртқы ықпалдары факторларының арақатынасын айқындау, американдық мәдениеттің қалыптасуы, оның ерекшеліктері, АҚШ ғылым мен білімінің дамуын зерттеу негізінде АҚШ тарихы бойынша терең білім алу. - білу: американдық мемлекет пен қоғамның өзіндік белгілері мен эволюция кезеңдерін, АҚШ тарихының жалпытанылған ғылыми кезеңделуін; қоғамдық- саяси институттардың тарихи қалыптасуы мен бүгінгі таңдағы қызмет ету ерекшеліктерін, аймақтық және мемлекеттік деңгейдегі мәдени- тарихи, әлеуметтік- экономикалық, қоғамдық- саяси дамының қазіргі заманғы үрдістерін; - істей алу: американдықтардың саяси мәдениеті мен менталитетін қарастыру барысында тарихи қалыптасқан әлеуметтік- экономикалық, саяси және құқықтық жүйелерінің сипатын ескеру; ішкі дамуы мен сыртқы ықпалдары факторларының арақатынасын айқындау; - иелену: әлемдік- тарихи үрдіс мәнмәтінінде АҚШ тарихи дамуының негізгі заңдылықтарын сараптау қабілетін; негізгі салыстырмалы тарихи зерттеу әдістерін.

Әлемдік мәдениет пен халықаралық ынтымақтастық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тәртiптiң зерттеу мақсаты – мәденi салада халықаралық қарым-қатынас туралы ұсыныстарды қалыптастыру және оның практикалық дағдыларын өткiзу. Тәртiптiң мiндеттерi: негiзгi қағидалар беру, пiшiндер мен сипаттама және мәденi мұраның саласындағы ынтымақтастықагы халықаралық бағыттары; осы ынтымақтастық негiзiнде халықаралық-құқықты қарап шығу; негiзгi сұрақтар мен мәденi саладағы халықаралық қарым-қатынастың тәуекелдерiң анықтау; зерттелетiн аймақтың елдерiн қатысу ерекшелiгiн салыстыру және халықаралық мәденi ынтымақтастык процестетегi Ресей; негiзгi икемдiлiктер қалыптастыру және халықаралық деңгейдегi мәденi өзара iс-әрекеттi процесс ұйымдастыру үшiн қажеттi дағдылар. - негiзгi қағидаларды, тәсiлдердi және мәденi мұра саласындағы халықаралық үйымдардың формасы; ынтымақтастықағы халықаралық -құқықты; мәселе және мәденi саладағы халықаралық қарым-қатынастың процестiк тәуекелдерi және оларды шешү тәсiлдерi; iстей алу керек: бiлген өнер-бiлiмдерi мен жалпылайтың жадағайлар үшiн дағдыларын қолдану; қоғамдық ғылымдардағы маңызды ұғымдары пайдалану, өз позициясын корсете бiлү және дәлелдеу; әлеуметтiк, конфессиялық және мәденi айырмашылықтарды толерантты қабылдау; жобаның орындау процесiнде командамен жұмыс iстеу; халықаралық мәдени ынтымақтастық процесiнде әр түрлi елдердiң қатысу ерекшелiгiң анықтау; - халықаралық деңгейдегi мәдени өзара iс-әрекеттi процесс ұйымдастыру үшiң қажеттi дағдылармен және негiзгi шеберлiктi; тәртiптiң ұғымдық құралғысымен; тәсiлдер және жиын, сақтаудың әдiстерiмен және информацияны өңдеу, сонымен қатар ғаламтор пайдаланумен; бағамның тақырыптарына арналғаң көпшiлiк сөйленген сөздiң негiзгi дағдыларымен.

Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – ХХ ғасырдың екінші жартысы-ХХІ ғасырдың басындағы әлемдік шаруашылықтың дамуының кезеңдері, ерекшеліктері және заңдылықтары туралы жүйелі білім беру. Бұл курста әлемдік шаруашылықтың қалыптасуының және эфолюциясының негізгі тенденцияларымен, қазіргі халықаралық экономикалық қатынастардың жүзеге асуының салалары және түрлерімен таныстырады. Курсты оқу нәтижесінде студент: - әлемдік экономиканың даму тенденцияларын және қазіргі кездегі оның көрінісін білуі тиіс; - әлемдік экономиканың интернационализациясы жағдайында жеке мемлекеттің оқшаулықта өмір сүруі мүмкін тігін түсіне алуы; халықаралық бәсекелеск және қаржылық тұрақсыздық жағдайын талдай алуы тиіс; - әлемдік экономиканың дамуын сипаттайтын статистикалық мәліметтерді жинау, өңдеу және талдау дағдысына ие болуы тиіс.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Германияның дипломатиялық қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Германияның мәдениеті, ғылымы және білімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Германияның мәдениеті, ғылымы, білімі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерде еуропалық өркениеттің ажырамас бөлігі ретінде Германияның ХХ ғ. бастап қазіргі заманға дейінгі әлеуметтік- экономикалық, саяси даму үдерістері жайлы қазіргі заманғы түсінікті және кәсіби құзыреттің лайықты деңгейін қалыптастыруға беттелген. Курс мақсаты: студенттерде Германия зерттеліп отырған кезеңдегі Германияның білімі, мәдениеті және ғылымы жайлы жүйелі мағлұматтарды қалыптастыру, кеңейту және тереңдету. - еуропалық өркениеттің ажырамас бір бөлігі ретіндегі Германия тарихы, мәдениеті, білім үдерістері дамуының негізгі үрдістері мен заңдылықтарын білу; - тарихи және мәдени мәнмәтінді ескере отырып құбылыстар мен жағдайларды сараптай білу; - өздік жұмыс қабілетін иелену, дерекнамаларды, қазіргі заманғы ғылыми әдебиетті талдауға қабілетті болу.

Германияның мәдениеті, ғылымы, білімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерде еуропалық өркениеттің ажырамас бөлігі ретінде Германияның ХХ ғ. бастап қазіргі заманға дейінгі әлеуметтік- экономикалық, саяси даму үдерістері жайлы қазіргі заманғы түсінікті және кәсіби құзыреттің лайықты деңгейін қалыптастыруға беттелген. Курс мақсаты: студенттерде Германия зерттеліп отырған кезеңдегі Германияның білімі, мәдениеті және ғылымы жайлы жүйелі мағлұматтарды қалыптастыру, кеңейту және тереңдету. - еуропалық өркениеттің ажырамас бір бөлігі ретіндегі Германия тарихы, мәдениеті, білім үдерістері дамуының негізгі үрдістері мен заңдылықтарын білу; - тарихи және мәдени мәнмәтінді ескере отырып құбылыстар мен жағдайларды сараптай білу; - өздік жұмыс қабілетін иелену, дерекнамаларды, қазіргі заманғы ғылыми әдебиетті талдауға қабілетті болу.

Германияның саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO

Германияның тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерде еуропалық өркениеттің ажырамас бөлігі ретінде Германияның ХХ ғ. бастап қазіргі заманға дейінгі әлеуметтік- экономикалық, саяси даму үдерістері жайлы қазіргі заманғы түсінікті және кәсіби құзыреттің лайықты деңгейін қалыптастыруға беттелген. Курс мақсаты: студенттерде Германия тарихы мен зерттеліп отырған кезеңнің даму ерекшеліктері жайлы жүйелі мағлұматтарды қалыптастыру, кеңейту және тереңдету, оның саяси және әлеуметтік- экономикалық дамуының негізгі мәселелеріне сараптама беру. - білу: мемлекеттің дамуының негізгі үрдістері мен заңдылықтарын; - істей алу: Германия дамуын айқындайтын негізгі тарихи, білім және мәдени мәнмәтіндерде бейімделе білу; - иелену: қажетті категориялық аппаратты; - өздік жұмыс қабілетін бекіту, дерекнамалар мен қазіргі заманғы ғылыми әдебиетті талдай білу.

Германияның тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерде еуропалық өркениеттің ажырамас бөлігі ретінде Германияның ХХ ғ. бастап қазіргі заманға дейінгі әлеуметтік- экономикалық, саяси даму үдерістері жайлы қазіргі заманғы түсінікті және кәсіби құзыреттің лайықты деңгейін қалыптастыруға беттелген. Курс мақсаты: студенттерде Германия тарихы мен зерттеліп отырған кезеңнің даму ерекшеліктері жайлы жүйелі мағлұматтарды қалыптастыру, кеңейту және тереңдету, оның саяси және әлеуметтік- экономикалық дамуының негізгі мәселелеріне сараптама беру. - білу: мемлекеттің дамуының негізгі үрдістері мен заңдылықтарын; - істей алу: Германия дамуын айқындайтын негізгі тарихи, білім және мәдени мәнмәтіндерде бейімделе білу; - иелену: қажетті категориялық аппаратты; - өздік жұмыс қабілетін бекіту, дерекнамалар мен қазіргі заманғы ғылыми әдебиетті талдай білу.

Германияның экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ГФР қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерде Германия қауіпсіздігі мәселелері бойынша бірыңғай түсінікті қалыптастыру, оларға Германия қауіпсіздігі мәселелерінің қалыптасуы мен дамуы үдерісінің қисыны мен заңдылықтарының түсінігін беру. Курс міндеті – студенттерді бұл курс бойынша классикалық құжаттық дерекнамалар мен қолжетімді негізгі ғылыми зерттеулермен таныстыру. - әлемдік саясат пен қауіпсіздіктің қалыптасуының негізгі ұғымдарын, қауіпсіздік мәселелерін шешуге ГФР тәсілдерінің динамикасын білу; - халықаралық деңгейдегі жағдайларды сараптай білу және барлық қарастырылып отырған мәселелер бойынша өзіндік дәлелді көзқарасты қалыптастыра білу; - халықаралық қатынастар тарихы мен теориясы бойынша негізгі мағлұматқа, Еуропалық Одақтың халықаралық ұйымдары жөнінде түсінікке ие болу, сонымен қатар ұсынылып отырған әдебиетпен танысу мақсатында ағылшын тілін білу.

ГФР қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерде Германия қауіпсіздігі мәселелері бойынша бірыңғай түсінікті қалыптастыру, оларға Германия қауіпсіздігі мәселелерінің қалыптасуы мен дамуы үдерісінің қисыны мен заңдылықтарының түсінігін беру. Курс міндеті – студенттерді бұл курс бойынша классикалық құжаттық дерекнамалар мен қолжетімді негізгі ғылыми зерттеулермен таныстыру. - әлемдік саясат пен қауіпсіздіктің қалыптасуының негізгі ұғымдарын, қауіпсіздік мәселелерін шешуге ГФР тәсілдерінің динамикасын білу; - халықаралық деңгейдегі жағдайларды сараптай білу және барлық қарастырылып отырған мәселелер бойынша өзіндік дәлелді көзқарасты қалыптастыра білу; - халықаралық қатынастар тарихы мен теориясы бойынша негізгі мағлұматқа, Еуропалық Одақтың халықаралық ұйымдары жөнінде түсінікке ие болу, сонымен қатар ұсынылып отырған әдебиетпен танысу мақсатында ағылшын тілін білу.

ГФР экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерді Германия әлеуметтік- экономикалық және саяси жүйесінің түйінді белгілері мен ұлттық ерекшеліктерімен таныстыру. Міндеті: курстың негізгі ұғымдарын ашып көрсету, Германияның экономикалық және ғылыми- техникалық мүмкіндіктерімен, мемлекеттің шаруашылық дамуының негізгі удерістері мен факторларымен, экономикалық саясаттың өзекті мәселелерімен, әлемдік экономика мен саясаттағы Германия орнымен таныстыру. - білу Германияның экономикалық және әлеуметтік дамуының деңгейі мен динамикасын сипаттайтын негізгі параметрлерін (көрсеткіштерін); - істей алу қазіргі заманғы ГФР экономикалық дамуы мен экономикалық, ішкі және сыртқы саясатының мәселелерінде бейімделу; Германияның қазіргі заманғы экономикасы мен саясаты бойынша дерекнамаларды қолдану, сондай- ақ мемлекеттің Еуропалық Одақта, әлемдік шаруашылықта және әлемдік саясаттағы орнын бағалау; - иелену экономикалық ахуалын болжау қабілетін, сонымен қатар қазіргі заманғы жағдайлардағы ГФР экономикалық мәселелерін өз бетінше сараптау (басқа мемлекеттермен салыстыру кескінінде).

ГФР экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – студенттерді Германия әлеуметтік- экономикалық және саяси жүйесінің түйінді белгілері мен ұлттық ерекшеліктерімен таныстыру. Міндеті: курстың негізгі ұғымдарын ашып көрсету, Германияның экономикалық және ғылыми- техникалық мүмкіндіктерімен, мемлекеттің шаруашылық дамуының негізгі удерістері мен факторларымен, экономикалық саясаттың өзекті мәселелерімен, әлемдік экономика мен саясаттағы Германия орнымен таныстыру. - білу Германияның экономикалық және әлеуметтік дамуының деңгейі мен динамикасын сипаттайтын негізгі параметрлерін (көрсеткіштерін); - істей алу қазіргі заманғы ГФР экономикалық дамуы мен экономикалық, ішкі және сыртқы саясатының мәселелерінде бейімделу; Германияның қазіргі заманғы экономикасы мен саясаты бойынша дерекнамаларды қолдану, сондай- ақ мемлекеттің Еуропалық Одақта, әлемдік шаруашылықта және әлемдік саясаттағы орнын бағалау; - иелену экономикалық ахуалын болжау қабілетін, сонымен қатар қазіргі заманғы жағдайлардағы ГФР экономикалық мәселелерін өз бетінше сараптау (басқа мемлекеттермен салыстыру кескінінде).

ГФР-ның саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – саяси құрылыс ерекшеліктерін айқындау, басқару жүйесінің қызмет ету қағидалары мен механизмдерімен танысу. Курс міндеті: халықаралық қатынастар жүйелерінің дамуы мен қалыптасуы барысындағы Регмания саяси құрылысы жайлы білімді кеңейту, сондай- ақ студенттерде Германия саяси құрылымы мен оның әлемдік және еуропалық қауымдастыққа ықпалы жөнінде бірегей түсінікті қалыптастыру. - білу Германия саяси құрылымы негіздерін, сыртқысаяси курсының негізгі бағыттарын; - істей алу мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатында болып жатқан үрдістерду сараптау; - иелену Германия саяси ахуалын болжау мен моделдеу қабілетін, сонымен қатар қазіргі заманғы жағдайлардағы ГФР сыртқысаяси мәселелерін өз бетінше сараптау қабілетін (басқа мемлекеттермен салыстыру кескінінде).

ГФР-ның саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – саяси құрылыс ерекшеліктерін айқындау, басқару жүйесінің қызмет ету қағидалары мен механизмдерімен танысу. Курс міндеті: халықаралық қатынастар жүйелерінің дамуы мен қалыптасуы барысындағы Регмания саяси құрылысы жайлы білімді кеңейту, сондай- ақ студенттерде Германия саяси құрылымы мен оның әлемдік және еуропалық қауымдастыққа ықпалы жөнінде бірегей түсінікті қалыптастыру. - білу Германия саяси құрылымы негіздерін, сыртқысаяси курсының негізгі бағыттарын; - істей алу мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатында болып жатқан үрдістерду сараптау; - иелену Германия саяси ахуалын болжау мен моделдеу қабілетін, сонымен қатар қазіргі заманғы жағдайлардағы ГФР сыртқысаяси мәселелерін өз бетінше сараптау қабілетін (басқа мемлекеттермен салыстыру кескінінде).

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Испанияның дипломатиялық қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Испанияның мәдениеті, ғылымы және білімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Испанияның саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Испанияның тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Испанияның экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Италияның мәдениеті, ғылымы, білімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі замандағы Италияның мәдениеті, әдебиеті, музыкасы, өнері және білім беру жүйесінің дамуын оқытады. Курстың мақсаты – студенттерде оқытылатын кезең шеңберінде Италияның тарихы туралы жүйелі білім қалыптастыру, және сол білімді кеңейту және тереңдету, мәдениет, ғылым және білім салаларында тарихтың дамуының негізгі ағымдарына сараптама беру. - Италия тарихының дамуының негізгі кезеңдерін, ондағы мәдени, білім және ғылыми үдерістердің ерекшеліктерін білуі және түсінуі тиіс; - халықаралық қатынастардың даму заңдылықтарын түсіне білуі тиіс және сол заңдылықтардың Италияның саяси және тарихи оқиғаларына әсерін анықтай білуі тиіс; - итальян мәдениеті, ғылымы және білімінің ерекшелігінің негіздерімен байланысты қажетті категориялық аппаратқа ие болу.

Италияның мәдениеті, ғылымы, білімі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі замандағы Италияның мәдениеті, әдебиеті, музыкасы, өнері және білім беру жүйесінің дамуын оқытады. Курстың мақсаты – студенттерде оқытылатын кезең шеңберінде Италияның тарихы туралы жүйелі білім қалыптастыру, және сол білімді кеңейту және тереңдету, мәдениет, ғылым және білім салаларында тарихтың дамуының негізгі ағымдарына сараптама беру. - Италия тарихының дамуының негізгі кезеңдерін, ондағы мәдени, білім және ғылыми үдерістердің ерекшеліктерін білуі және түсінуі тиіс; - халықаралық қатынастардың даму заңдылықтарын түсіне білуі тиіс және сол заңдылықтардың Италияның саяси және тарихи оқиғаларына әсерін анықтай білуі тиіс; - итальян мәдениеті, ғылымы және білімінің ерекшелігінің негіздерімен байланысты қажетті категориялық аппаратқа ие болу.

Италияның тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс Италияның тарихының негізгі оқиғаларын, қазіргі кездегі Италияның экономикалық және саяси даму тенденцияларын оқытады. Курстың мақсаты – студенттерде оқытылып отырған кезеңдегі Италияның тарихы туралы жүйеленген білім қалыптастыру, оның саяси және әлеуметтік – экономикалық дамуының негізгі мәселелерін талдау болып табылады. - Италияның дамуының негізгі кезеідерін білу және түсіну; - Италияның дамуындағы қазіргі кезеңдегі тенденцияларын сараптай және болжай алу; - салыстырмалы тарихи зерттеудің негізгі әдістерін игеру.

Италияның тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс Италияның тарихының негізгі оқиғаларын, қазіргі кездегі Италияның экономикалық және саяси даму тенденцияларын оқытады. Курстың мақсаты – студенттерде оқытылып отырған кезеңдегі Италияның тарихы туралы жүйеленген білім қалыптастыру, оның саяси және әлеуметтік – экономикалық дамуының негізгі мәселелерін талдау болып табылады. - Италияның дамуының негізгі кезеідерін білу және түсіну; - Италияның дамуындағы қазіргі кезеңдегі тенденцияларын сараптай және болжай алу; - салыстырмалы тарихи зерттеудің негізгі әдістерін игеру.

Итальян Республикасының қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қауіпсіздік саласында Итальян Республикасының ұлттық мүдделері туралы кең ауқымды түсінікберу; жаңа әлемдік тәртіп тұжырымдамасымен, жаһанданумен байланысты маңызды мәселелерді және қазіргі геосаяси шынайылық жағдайында Италияның орнын көрсету; оның ұлттық мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуді оқыту болып табылады. - Еуропалық Одақ елдеріндегі, соның ішінде Италиядағы қауіпсіздікке төнетін басты қауіптер туралы білу; - Италияның сыртқы саяси бастамаларын талдай алу, Итальян Республикасының қауіпсіздік құрылымдарының қалыптасуын талдай алу; - ақпаратты кешенді іздеу, жүйелеу және түсіндіру қабілетіне, ұлттық қауіпті, саяси үдерістерден төнетін қауіптерді бағалай ала білу.

Итальян Республикасының қауіпсіздік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қауіпсіздік саласында Итальян Республикасының ұлттық мүдделері туралы кең ауқымды түсінікберу; жаңа әлемдік тәртіп тұжырымдамасымен, жаһанданумен байланысты маңызды мәселелерді және қазіргі геосаяси шынайылық жағдайында Италияның орнын көрсету; оның ұлттық мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуді оқыту болып табылады. - Еуропалық Одақ елдеріндегі, соның ішінде Италиядағы қауіпсіздікке төнетін басты қауіптер туралы білу; - Италияның сыртқы саяси бастамаларын талдай алу, Итальян Республикасының қауіпсіздік құрылымдарының қалыптасуын талдай алу; - ақпаратты кешенді іздеу, жүйелеу және түсіндіру қабілетіне, ұлттық қауіпті, саяси үдерістерден төнетін қауіптерді бағалай ала білу.

Итальян Республикасының саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курс Италияның саяси құрылымының, билік институттарының ерекшелігін, оның құрылымын, нормативті-құқықтық негізін, Италияның саяси жүйесінің ерекше тұстарын анықтауға бағытталған. Курстың мақсаты – студенттерді Италияның саяси жүйесімен таныстыру, жалпы еуропалық және халықаралық қатынастардың әлемдік жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде Италияның сыртқы саясаты жөнінде біртұтас пікір қалыптастыру болып табылады. - Италияның ішкі және сыртқы саясатының дамуының негізгі кезеңдерін білу; - Италияның ішкі және сыртқы саятында болып жатқан үдерістерді талдай алу, мемлекеттің саяси құрылымының ерекшелігін анықтау; - жаһандану жағдайында және Еуропадағы интеграциялық үдерістер жағдайында Италияның сыртқы саяси мәселелерін және ондағы үдерістерді өздігінше талдай алу қабілетіне ие болу.

Итальян Республикасының саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курс Италияның саяси құрылымының, билік институттарының ерекшелігін, оның құрылымын, нормативті-құқықтық негізін, Италияның саяси жүйесінің ерекше тұстарын анықтауға бағытталған. Курстың мақсаты – студенттерді Италияның саяси жүйесімен таныстыру, жалпы еуропалық және халықаралық қатынастардың әлемдік жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде Италияның сыртқы саясаты жөнінде біртұтас пікір қалыптастыру болып табылады. - Италияның ішкі және сыртқы саясатының дамуының негізгі кезеңдерін білу; - Италияның ішкі және сыртқы саятында болып жатқан үдерістерді талдай алу, мемлекеттің саяси құрылымының ерекшелігін анықтау; - жаһандану жағдайында және Еуропадағы интеграциялық үдерістер жағдайында Италияның сыртқы саяси мәселелерін және ондағы үдерістерді өздігінше талдай алу қабілетіне ие болу.

Итальян Республикасының экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қазіргі кездегі Италияның экономикасын: итальян экономикасының дағдарысын, оның себептері мен жалпы алғандағы Еуропалық Одаққа салдарларын оқытуға бағытталған. Курстың мақсаты – нақты бір әлеуметтік-экономикалық даму үлгісі ретіндегі, сонымен қатар қазіргі әлемдік шаруашылықтың ғаламдық жүйесінің элементі ретінде Италияның экономикасының даму жағдайы және тенденциялары туралы білім қалыптастыру. - Италияның экономикасының дамуының негізгі кезеңдерін білу; - Итальян Республикасының экономикалық жүйесін талдай алу; - Италияның экономикалық жағдайын модельдеу және болжау қабілетіне ие болу.

Итальян Республикасының экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қазіргі кездегі Италияның экономикасын: итальян экономикасының дағдарысын, оның себептері мен жалпы алғандағы Еуропалық Одаққа салдарларын оқытуға бағытталған. Курстың мақсаты – нақты бір әлеуметтік-экономикалық даму үлгісі ретіндегі, сонымен қатар қазіргі әлемдік шаруашылықтың ғаламдық жүйесінің элементі ретінде Италияның экономикасының даму жағдайы және тенденциялары туралы білім қалыптастыру. - Италияның экономикасының дамуының негізгі кезеңдерін білу; - Итальян Республикасының экономикалық жүйесін талдай алу; - Италияның экономикалық жағдайын модельдеу және болжау қабілетіне ие болу.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі АҚШ-тағы дін және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – этникалық топтар мен конфессионалды азшылықтардың тарихи- мәдени дамуындағы әлеуметтік- экономикалық және саяси жағдайының ерекшеліктерін, олардың қажеттіліктерінің, мүдделерінің, құндылықтарының арақатынасын қарастыру; қазіргі таңдағы кезеңде ішкісаяси дамудағы этноконфессионалды фактордың күшеюінің объективті және субъективті себептерін талдау, сондай- ақ ұлттық мәселені шешудегі өкіметтердің стратегиясын қарастыру. Курс міндеті – идеология, қозғаушы күштерді, қатысушылар уәждемелерін, қақтығыстардың кезеңдері, механизмдері мен пайда болуының формаларын және оларды шешу жолдарын қарастыру. Бейбіт жолмен реттеу үдерістерінде аймақтық және халықаралық ұйымдардың қатысуы мәселелері жеке қарастырылады. - АҚШ тарихының кезеңделуін білу, оның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін түсіну, мемлекеттің алдыңғы қатарлы тарихи, мемлекеттік және шіркеу қайраткерлері жайлы түсінікке ие болу; - тарихи өткен- кеткен мен қазіргі заманғы мемлекеттің құбылыстарын кәсіби бағалай алу; - қойылған міндеттерді шешу барысында білімді шығармашылық қолдану қабілетіне ие болу.

Қазіргі Германиядағы дін және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – этникалық топтар мен конфессионалды азшылықтардың тарихи- мәдени дамуындағы әлеуметтік- экономикалық және саяси жағдайының ерекшеліктерін, олардың қажеттіліктерінің, мүдделерінің, құндылықтарының арақатынасын қарастыру; қазіргі таңдағы кезеңде ішкісаяси дамудағы этноконфессионалды фактордың күшеюінің объективті және субъективті себептерін талдау, сондай- ақ ұлттық мәселені шешудегі өкіметтердің стратегиясын қарастыру. Курс міндеті – идеология, қозғаушы күштерді, қатысушылар уәждемелерін, қақтығыстардың кезеңдері, механизмдері мен пайда болуының формаларын және оларды шешу жолдарын қарастыру. Бейбіт жолмен реттеу үдерістерінде аймақтық және халықаралық ұйымдардың қатысуы мәселелері жеке қарастырылады. - Германия тарихының кезеңделуін білу, оның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін түсіну, мемлекеттің алдыңғы қатарлы тарихи, мемлекеттік және шіркеу қайраткерлері жайлы түсінікке ие болу; - тарихи өткен- кеткен мен қазіргі заманғы мемлекеттің құбылыстарын кәсіби бағалай алу; - қойылған міндеттерді шешу барысында білімді шығармашылық қолдану қабілетіне ие болу.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі Италиядағы дін және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты Италиядағы дін және саясаттың өзара байланысын, саяси өмірдегі діннің орны мен рөлін оқыту. - қазіргі Италиядағы діни жағдай туралы, Итальян Республикасындағы тұжырымдық негіздерді, діни оқуларды және олардың әр түрлі конфенссиялардың әлеуметтік және саяси ұстанымдарына әсері туралы білу; - қазіргі көп конфессиялық қоғам турлы хабардар болу, дін мен саясаттың өзара әрекеттесуінің теориялық мәселелерін білу, толераннты бола алу, тәжірибеде мультимәдениет және діни шыдмадылық идеяларын жүзеге асыра білу; - Италиядағы діни-саяси жағдай тулары сараптай алу, азаматтардың және саяси ұйымдардың діни ұстанымдарын сараптай алу, кәсіби қызметте діни түсініктік-категориялық аппаратты пайдалана алу қабілетіне ие болу.

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі АҚШ
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты болып студенттерде әлемдік саясат пен қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесіндегі АҚШ жөнінде негізгі түсінікті қалыптастыру табылады. Курс міндеті: АҚШ халықаралық қатынастарының қазіргі заманғы жүйесіне жалпы сипаттама беру, саясаттың ерекшеліктерін айқындау, кезеңделу мәселелерін қарастыру. - ағымдық әлемдіксаяси реалиялар мен АҚШ-на қатысты жаһандану қауіптері жөнінде білу; - бүгінгі таңда қалыптасып келе жатқан халықаралық қатынастар ішкі жүйелерін талдай білу. - халықаралық деңгейдегі құбылыстарды сараптау мен барлық қарастырылып отырған мәселелер бойынша өзіндік дәлелді көзқарасты қалыптастыра білу қабілетін иелену.

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі АҚШ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты болып студенттерде әлемдік саясат пен қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесіндегі АҚШ жөнінде негізгі түсінікті қалыптастыру табылады. Курс міндеті: АҚШ халықаралық қатынастарының қазіргі заманғы жүйесіне жалпы сипаттама беру, саясаттың ерекшеліктерін айқындау, кезеңделу мәселелерін қарастыру. - ағымдық әлемдіксаяси реалиялар мен АҚШ-на қатысты жаһандану қауіптері жөнінде білу; - бүгінгі таңда қалыптасып келе жатқан халықаралық қатынастар ішкі жүйелерін талдай білу. - халықаралық деңгейдегі құбылыстарды сараптау мен барлық қарастырылып отырған мәселелер бойынша өзіндік дәлелді көзқарасты қалыптастыра білу қабілетін иелену.

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі ГФР
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты болып студенттерде әлемдік саясат пен қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесіндегі Германия жөнінде негізгі түсінікті қалыптастыру табылады. Курс міндеті: Германия халықаралық қатынастарының қазіргі заманғы жүйесіне жалпы сипаттама беру, герман саясатының ерекшеліктерін айқындау, кезеңделу мәселелерін қарастыру. - ағымдық әлемдіксаяси реалиялар мен ГФР-на қатысты жаһандану қауіптері жөнінде білу; - бүгінгі таңда қалыптасып келе жатқан халықаралық қатынастар ішкі жүйелерін талдай білу. - халықаралық деңгейдегі құбылыстарды сараптау мен барлық қарастырылып отырған мәселелер бойынша өзіндік дәлелді көзқарасты қалыптастыра білу қабілетін иелену.

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі ГФР
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты болып студенттерде әлемдік саясат пен қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесіндегі Германия жөнінде негізгі түсінікті қалыптастыру табылады. Курс міндеті: Германия халықаралық қатынастарының қазіргі заманғы жүйесіне жалпы сипаттама беру, герман саясатының ерекшеліктерін айқындау, кезеңделу мәселелерін қарастыру. - ағымдық әлемдіксаяси реалиялар мен ГФР-на қатысты жаһандану қауіптері жөнінде білу; - бүгінгі таңда қалыптасып келе жатқан халықаралық қатынастар ішкі жүйелерін талдай білу. - халықаралық деңгейдегі құбылыстарды сараптау мен барлық қарастырылып отырған мәселелер бойынша өзіндік дәлелді көзқарасты қалыптастыра білу қабілетін иелену.

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі Итальян Республикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың мақсаты – әлемдік саясатта және қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінде Италияның рөлі туралы оқыту. Курстың міндеті – Италияның қазіргі халықаралық жүйесіне сипаттама беру; итальян саясатының ерекшеліктерін айрықша көрсету. - Италияға қатысты ағымдағы әлемдік саяси шынайлық пен жаһанданудың қыр-көрсетулері туралы білу; - қазіргі кезде қалыптасып жатқан халықаралық қатынастардың жүйесін сараптай алу; - халықаралық деңгейдегі оқиғаларды сараптай алу және қарастырылып отырған мәселелер бойынша дәйектелген өзіндік пікір білдіре алу қабілетіне ие болу.

Қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі Итальян Республикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың мақсаты – әлемдік саясатта және қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінде Италияның рөлі туралы оқыту. Курстың міндеті – Италияның қазіргі халықаралық жүйесіне сипаттама беру; итальян саясатының ерекшеліктерін айрықша көрсету. - Италияға қатысты ағымдағы әлемдік саяси шынайлық пен жаһанданудың қыр-көрсетулері туралы білу; - қазіргі кезде қалыптасып жатқан халықаралық қатынастардың жүйесін сараптай алу; - халықаралық деңгейдегі оқиғаларды сараптай алу және қарастырылып отырған мәселелер бойынша дәйектелген өзіндік пікір білдіре алу қабілетіне ие болу.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Мамандану елінің тәжірибелі шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – аудармышылық құзыретті қалыптастыру, мұндағы мағынасы – бір тілдегі мәтіннен ақпаратты шығара алу мен оны басқа тілдегі мәтінді құру арқылы жеткізе алу. Курс міндеті – халықаралық саладағы аудармашылық қызмет икеміне ие болып, дискурсивті, лексико- фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық қиындықтарды иелену және негізгі кәсіби қызмет саласына қатысты мәтіндерді аудару барысында аударма түрі, оның мақсаттары мен жүзеге асыру жағдайларын ескере отырып оларды жеңіп шығу.

Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – аудармышылық құзыретті қалыптастыру, мұндағы мағынасы – бір тілдегі мәтіннен ақпаратты шығара алу мен оны басқа тілдегі мәтінді құру арқылы жеткізе алу. Курс міндеті – халықаралық саладағы аудармашылық қызмет икеміне ие болып, дискурсивті, лексико- фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық қиындықтарды иелену және негізгі кәсіби қызмет саласына қатысты мәтіндерді аудару барысында аударма түрі, оның мақсаттары мен жүзеге асыру жағдайларын ескере отырып оларды жеңіп шығу. - аударматанудың ұғымдық аппаратын, кәсіби мәселелерді шешу үшін мәдениаралық байланыстар теорияларын білу; - оқылып отырған пәндердің пәнаралық байланыстарын көре білу және келешек кәсіби қызметі үшін олардың маңыздылығын түсіну; - энциклопедиялық және лингвистикалық терминологиялық сөздіктерді қолдану саласында қазіргі заманғы ақпараттық және библиографиялық мәдениет негіздерін иелену.

Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мамандану елінің шетел тілі (екінші шетел тілі) 2 бөлім
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO 79738

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Франция тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Францияның дипломатиялық қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Францияның саяси жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Францияның экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастар және АҚШ-тың сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – халықаралық қатынастар мен әлемдік жүйедегі АҚШ орнын ашып көрсету, сондай- ақ студенттерді тарихтың тарихи үдерістерінің басты және ортақ бағыттарымен таныстыру, ғылыми дүниетанымның қалыптасуына себепші болу. Американдық тарихтың негізгі утамырларын оның сыртқы саясатының кезеңдерін ашып көрсету. Халықаралық қатынастардың бүкілеуропалық және әлемдік жүйесінің бөлігі ретіндегі АҚШ сыртқы саясаты жайлы бірегей түсінікті айқындау. - АҚШ сыртқысаяси бағытының әзірленуінің ерекшеліктерін білу; - АҚШ сыртқы саясатының одан ары дамуының мүмкін нұсқаларын көрсете алу; нақты материалды ақиқаттың негізгі өлшемі ретінде қабылдау; - «қырғи- қабақ соғыс» кезі мен одан кейінгі кезеңде болып жатқан негізгі сыртқысаяси үдерістер мен құбылыстардың қабілетін ие болу.

Халықаралық қатынастар және АҚШ-тың сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – халықаралық қатынастар мен әлемдік жүйедегі АҚШ орнын ашып көрсету, сондай- ақ студенттерді тарихтың тарихи үдерістерінің басты және ортақ бағыттарымен таныстыру, ғылыми дүниетанымның қалыптасуына себепші болу. Американдық тарихтың негізгі утамырларын оның сыртқы саясатының кезеңдерін ашып көрсету. Халықаралық қатынастардың бүкілеуропалық және әлемдік жүйесінің бөлігі ретіндегі АҚШ сыртқы саясаты жайлы бірегей түсінікті айқындау. - АҚШ сыртқысаяси бағытының әзірленуінің ерекшеліктерін білу; - АҚШ сыртқы саясатының одан ары дамуының мүмкін нұсқаларын көрсете алу; нақты материалды ақиқаттың негізгі өлшемі ретінде қабылдау; - «қырғи- қабақ соғыс» кезі мен одан кейінгі кезеңде болып жатқан негізгі сыртқысаяси үдерістер мен құбылыстардың қабілетін ие болу.

Халықаралық қатынастар және Германияның сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастар және ГФР-тың сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – халықаралық қатынастар мен әлемдік жүйедегі Германия орнын ашып көрсету, сондай- ақ студенттерді тарихтың тарихи үдерістерінің басты және ортақ бағыттарымен таныстыру, ғылыми дүниетанымның қалыптасуына себепші болу. Германдық тарихтың негізгі утамырларын оның сыртқы саясатының кезеңдерін ашып көрсету. Халықаралық қатынастардың бүкілеуропалық және әлемдік жүйесінің бөлігі ретіндегі Германияның сыртқы саясаты жайлы бірегей түсінік айқындау. - Германияның сыртқысаяси бағытының әзірленуінің ерекшеліктерін білу; - Германияның сыртқы саясатының одан ары дамуының мүмкін нұсқаларын көрсете алу; нақты материалды ақиқаттың негізгі өлшемі ретінде қабылдау; - «қырғи- қабақ соғыс» кезі мен одан кейінгі кезеңде болып жатқан негізгі сыртқысаяси үдерістер мен құбылыстардың қабілетін ие болу.

Халықаралық қатынастар және ГФР-тың сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – халықаралық қатынастар мен әлемдік жүйедегі Германия орнын ашып көрсету, сондай- ақ студенттерді тарихтың тарихи үдерістерінің басты және ортақ бағыттарымен таныстыру, ғылыми дүниетанымның қалыптасуына себепші болу. Германдық тарихтың негізгі утамырларын оның сыртқы саясатының кезеңдерін ашып көрсету. Халықаралық қатынастардың бүкілеуропалық және әлемдік жүйесінің бөлігі ретіндегі Германияның сыртқы саясаты жайлы бірегей түсінік айқындау. - Германияның сыртқысаяси бағытының әзірленуінің ерекшеліктерін білу; - Германияның сыртқы саясатының одан ары дамуының мүмкін нұсқаларын көрсете алу; нақты материалды ақиқаттың негізгі өлшемі ретінде қабылдау; - «қырғи- қабақ соғыс» кезі мен одан кейінгі кезеңде болып жатқан негізгі сыртқысаяси үдерістер мен құбылыстардың қабілетін ие болу.

Халықаралық қатынастар және Испанияның сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастар және Итальян Республикасының сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – Италияның сыртқы саясатының дамуының негізгі бағыттарымен таныстыру. Берілген курстың шеңберінде Италияның сыртқы саяси тетіктерінің қалыптасуы мен дамуы қарастырылады, итальян сыртқы саясатының доктриналдық негіздері сарапталынады. - Италияның сыртқы саясатының қалыптасуы, дамуының үдерістерін Итальян Республикасының сыртқы саяси бағыттарын білу; - Итальян Республикасының сыртқы саяси ресурстарын сараптай және бағалай алу; жаһандық шеңберде сыртқы қатынастарын сараптай және болжай алу; - сыртқы саяси сараптаудың ғылыми әдістері мен әдіснамаларын игеру; Италияның сыртқы саяси мәселелерін ғылыми зерттеудің әдістерін игеру, сыртқы саяси ойлау мәдениетін игеру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар әдістерін игеру.

Халықаралық қатынастар және Итальян Республикасының сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – Италияның сыртқы саясатының дамуының негізгі бағыттарымен таныстыру. Берілген курстың шеңберінде Италияның сыртқы саяси тетіктерінің қалыптасуы мен дамуы қарастырылады, итальян сыртқы саясатының доктриналдық негіздері сарапталынады. - Италияның сыртқы саясатының қалыптасуы, дамуының үдерістерін Итальян Республикасының сыртқы саяси бағыттарын білу; - Итальян Республикасының сыртқы саяси ресурстарын сараптай және бағалай алу; жаһандық шеңберде сыртқы қатынастарын сараптай және болжай алу; - сыртқы саяси сараптаудың ғылыми әдістері мен әдіснамаларын игеру; Италияның сыртқы саяси мәселелерін ғылыми зерттеудің әдістерін игеру, сыртқы саяси ойлау мәдениетін игеру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар әдістерін игеру.

Халықаралық қатынастар және Францияның сыртқы саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Халықаралық құқық курсының мақсаты - студенттерге халықаралық азаматтық құқық қатынастарының саласында қажетті қағидалы және тәжірибелі білім беру. Бағдарламаның мазмұнының игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: - халықаралық құқықтық қатынастар түсінігін; әртүрлі нормаларды, институттарды, және олардың Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіндегі мазмұндамасын; қолданыстағы халықаралық құқықтық келісімдерін игеру; - халықаралық өмірдің оқиғасына және деректеріне дұрыс құқықтықтың сараптама жасай алу; - қолданыстағы заңнамалар туралы білімін тәжірибеде қолдану.

Халықаралық құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бағдарламаның мазмұнының игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: - халықаралық құқықтық қатынастар түсінігін; әртүрлі нормаларды, институттарды, және олардың Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіндегі мазмұндамасын; қолданыстағы халықаралық құқықтық келісімдерін игеру; - халықаралық өмірдің оқиғасына және деректеріне дұрыс құқықтықтың сараптама жасай алу; - қолданыстағы заңнамалар туралы білімін тәжірибеде қолдану.

Шет тіліндегі БАҚ-тағы қоғамдық саяси тақырып(бірінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет тіліндегі қоғамдық - саяси тақырып (бірінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қоғамдық- саяси айдарма тәжірибелік курсының мақсаты – студенттерде кәсіби жазба және ауызекі аударма икемі мен іскерлігін шынықтыру, сондай- ақ пресс- материалдарды ағылшын тілінде мазмұнын қысқаша баяндаумен таныстыру. Курс міндеті болып жазбаша аударма икеміне үйрету мен жан- жақты жетілдіру, кәсіби өзін ұстау мен аударманың ауызекі түрлеріне үйрету (абзацты- фразалық, ретті және синхрондық), сонымен қатар ағылшын тіліндегі пресс- материалдарды саралау қағидалары мен референттік өңдеу әдістерімен таныстыру.

Іскерлік шетел тілі (бірінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – аудармышылық құзыретті қалыптастыру, мұндағы мағынасы – бір тілдегі мәтіннен ақпаратты шығара алу мен оны басқа тілдегі мәтінді құру арқылы жеткізе алу. Курс міндеті – халықаралық саладағы аудармашылық қызмет икеміне ие болып, дискурсивті, лексико- фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық қиындықтарды иелену және негізгі кәсіби қызмет саласына қатысты мәтіндерді аудару барысында аударма түрі, оның мақсаттары мен жүзеге асыру жағдайларын ескере отырып оларды жеңіп шығу.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикалық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде экономикалық қауіпсіздік әлемдік шаруашылық саласы ретінде қарастырылып, теориялық негіздер, ғаламдық үдерістің елдің экономикалық қауіпсіздігіне әсері талданады, қазіргі үрдіс және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері, экономикалық саясаттың мазмұны экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету контекстінде қаралады. бағдарламаның мазмұнының игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: экономикалық қауіпсіздіктің мәні мен түрлерін; экономикалық үдерістерді сараптау әдістерін; әлеуметтік-экономикалық жағдайды бағалау өлшемдерін анықтай білу; ішкі және сыртқы қауіптерді айқындау, оларды бағалау; Игеруге тиіс: экономикалық қауіпсіздіктің қамтамасыз ету мәселесін талдаудың әдіс-айлаларын; ішкі және сыртқы қауіптерді сараптау әдістерін.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген