Бакалавриат
Ғарыштық техника және технологиялар

Ғарыштық техника және технологиялар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: Бакалавриатураның білім беру бағдарламасының Халықаралық аккредитация ASIIN (Германия) агенттігі.
Программа: «5B074600 - Ғарыштық техника және технологиялар»
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: Абитуриенттерге кешендік тестілеу (АКТ), Бірыңғай ұлттық тестілеу (БҰТ)
Оқыту түрі: күндізгі
Оқыту мерзімі: 4 жыл
Бакалавр « Ғарыштық техника және технологиялар» дайындау бағыты бойынша келесі кәсіби қызметке дайындайды:
• Ғарыштық техника және технологиялар саласындағы зерттеу қызметі;
• Өндірістік мекемелерде және ғылыми-өндірістерде инженерлік қызметі;
• Ғарыштық аппараттар және жер бетіндегі техникалық кешендерді жобалау, жасау және оларды сынақтан өткізуге байланысты өндіріс салаларында қызмет ететін, сонымен қатар ғарыштық және геоақпараттық технологияларды қолданатын қызметкер.
Профильді пәндер:
• Ғарышқа ұшу динамикасы
• Қоршаған орта менеджменті және геомәліметтер жүйесі
• Ғарыштық аппараттармен басқару негіздері
• Ғарыштық робототехника
• Серіктік навигациялық жүйелердің негіздері
• Ғарыштық байланыс негіздері
• және т.б.
Білім алу артықшылығы:
• Ғарыштық техника және технологиялар саласы бойынша білім жүйесін және механика саласындағы заманауи жетістіктер туралы толыққанды түсінік қалыптастыру;
• Ғарыштық техника және технологиялар саласы бойынша еліміздің жетекші профессорларынан білім алу;
• қазіргі заманға сай құрал-жабдықтармен жабдықталған арнайы зертханаларда, сонымен қатар заманауи компьютерлік технологиялар негізінде тәжірибелер жасау;
• күрделі техникалық жүйелерді жобалау және модельдеу үшін заманауи инженерлік бағдарлама пакеттерін қолданып жұмыс жасауға дағдылану;
• төменгі орбиталды серіктермен байланыс жасау үшін жер бетіндегі станциясы бар ғарыштық технология зертханасында жұмыс істеуге дағдылану;
• нано және микросеріктерді жобалау үшін ғылыми - зерттеу жобаларына қатыса алады.

Халықаралық байланыстар: бакалаврлар жоғарғы оқу орындарында академиялық ұтқырлық аясында серіктес-жоғарғы оқу орындарында (Франция, Германия, Индия, Польша, Жапония, АҚШ, Ресей) білім алуға мүмкіндік алады:
Практика өтетін және жұмысқа орналасатын орындар: ҚР Қорғаныстық және аэроғарыштық өндірістік Министрлігі Аэроғарыштық комитетінің мекемелерінде, еліміздің ЖОО-да, ҚР ғылыми орталықтарда және ғылыми-зерттеу институттарында, ҚР Инженерлік Академиясында, коммерциялық құрылымдар мен және т.б. мекемелерде.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Ғарыштық техника және технологиялар
Мамандық шифры
5B074600
Факультеті
Механика-математика
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
83
ОРЫС
85

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпаратты қорғау негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерді ақпараттарды қорғаудың программалық қолдануының негізгі бағыттарын үйрету. Пәнді оқытудың есептері студенттерге мәліметтерді және ақпараттарды қорғаудың негізін, мемлекеттік құпияның ақпараттық қауіпсіздігі және оның негізгі компоненті болып табылатын ақпарат туралы мәлімет беру. Берілген курста студенттер ақпараттың қауіпсіздігін, мәліметтердің қауіпсіздігінің басты қатері, мәліметтерді қорғаудың құралдыры мен негізгі әдістерін оқиды. Ақпаратты қорғаудың негізгі бағыттарын, заң тұрғысынан ақпаратқа қол жеткізу деңгейін, компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғаудың құралдары мен әдістерін білуі керек. Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғауды ұйымдастыра алуы керек. Компьютерлік жүйелерде ақпараттарды қорғаудың құралдары мен әдістеріне дағдылану керек.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алгебра және аналитикалық геометрия-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Алгебра және аналитикалық геометрия-2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты математиканың ең маңызды идеяларының бірі – сызықтық идеясын сызықты амалдар, сызықтық тәуелділік және тәуелсіздік, ранг, сызықтық кеңістік, сызықты және бисызықты ұғымдары арқылы студенттерге ұғындыруды мақсат етеді. Пәнді оқытудың есептері -студенттерді қазіргі ғылым мен техниканың әртүрлі салаларының мұқтаждарын өтеп жүрген негізгі алгебралық құрылымдарымен –топ, сақина және өріс ұғымдарымен студенттерді таныстырады. «Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия 1» курсында келесі тақырыптар – комплекс андар; сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі; Гаусс әдісі; матрицалар және оларға қолданылатын амалдар;анықтауыштар және олардың қасиеттері; топ, сақина, өріс туралы түсініктер, операциялардың қарапайым қасиеттері және мысалдар; векторлық алгебра және координаталар әдісі оқытылады. Алгебралық теңдеулер жүйелерінің теориясын, матрицалар мен анықтауыштардың негізгі қасиеттерін, екінші ретті сызықтардың алгебралық және геометриялық қасиеттерін, топтар, сақианалар және өрістер туралы алғашқы мәліметтерді білулері керек. Гаусс әдісін анықтауыштарды есептеуге, сызықты алгебралық теңдеулер жүйелерін зерттеуге және шешуге қолдануды, кері матрицаларды есептеуде табысты қолдану, арифметикалық кеңістіктердің базистері мен өлшемдерін таба білулері керек. Комплекс сандар өрісінде, қалындылар және көпмүшелер сақинасындағы есептеу алгоритмдерін меңгеруге машықтанады, Координаталар әдісін геометриялық есептерді шығаруға, жазықтықтағы және геометриялық нысандардың қасиеттерін зерттеуге табысты қолдана білуге дағдыланады.

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерді сызықты алгебралық теңдеулер жүйелерін зерттеуді, матрицаларға амалдар қолдануды, бір және көп айнымалы көпмүшеліктер сақинасындағы алгиртмдерді еркін қолдануды және анықтауыштарды есептеу әдістерін меңгеру. Пәнді оқытудың есептері: студенттерді жазықтағы түзудің теңдеулерінің түрлерімен, кеңістіктегі жазықтықтың, қисық сызықтардың жалпы теориясымен таныстыру болып табылады. "Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра 2" курсында келесі тақырып+B24тар: жазықтықтағы түзудің теңдеулерінің түрлері, кеңістіктегі жазықтықтың теңдеулерінің түрлері, екінші ретті сызықтардың канондық теңдеулері, координаттар жүйесін түрлендіру, екінші ретті сызықтардың жалпы теориясы, сызықтық операторлар және онық матрицасы 4 инерция заңы, екінші ретті беттердің теңдеуі және классификациясы. Векторларға қолданатын амалдар мен координаталық әдісін енгізуді; -векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділерін, олардың негізгі қасиеттері мен есептеу формулаларын, геометриялық мағынасын; түзу мен жазықтың теңдеулерін; қисықтар мен беттердің канондық теңдеулерін; қисықтар мен беттердің жалпы теңдеуін канондыққа келтіруді білулері керек. векторларға қатысты тепе-теңдіктерді дәлелдеу; векторлардың скаляр, векторлық және аралас көбейтінділеріне қатысты есептерді шығару; қисықтарға қатысты негізгі есептерді шығара алулары керек. Алгебра пәнінде кездесетін негізгі тұжырымдарын дәлелдей білу және осы пәнде берілген негізгі түсініктерді басқа салаларда еркін қолдану дағдысына ие болуы керек.

Астрометрия негіздері және аспан механикасының элементтері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Бағдарламалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - программалау технологиясы саласында білім алуы үшін программалаудың әдістерін үйренеді; программалу тілдерін де программалау әдістерінде, саналы түрде қолдануға дайындайды. Пәнді оқытудың есебі: студенттердің қазіргі заманғы жоғарғы деңгейлі сызықтық программалау есептерін, математикалық талдау, математикалық статистика, алгебра есептерінде пайда болатын деректер арқылы өңдеу алгоритміні құра білуі, білімді алумен қамтамассыздандыру; функционлады және құрылымды тәсіл негізінде программалар мен алгиртмдерді дағдыланы қалыптастыру. Берілген курста студенттер программалау тілдері және жүйелері,; алгоритм және программа; бір өлшемді және екі өлшемді массивтер; құрылымдар және біріктірулер; функциялар, файлдар, С++ графигімен жұмыс. ЭЕМ-де есептерді шешудің негізгі кезеңдерін; программалық қамтаманы жобалаудың және алгтритмдеудің негіздерін; жоғарғы деңгейдегі программалау тілінің тәсілдері мен түсінігінің негіздерін; программалау тілінің синтаксисі мен операторларының негізгі түсініктерін білулері керек. Программаның алгоритмдерін құруды; жоғарғы деңгейлі программалау тілінде программалар құруды; программаларды тестілеу және реттеуді жасай алулары керек. Программаларды тестілеу және реттеу, интегралданған ортада программалау дағдысына ие болулары керек.

Баллистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару теориясының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты қозғалыстың орнықтылық теориясының теориялық негіздерін және қозғалысты басқарудың теориялық негіздерін үйрету, қозғалыстың орнықтылығын зерттеу және қозғалысты басқару мәселелерінің қойылымы бойынша білім алу, үйрену және дағды қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың есептері студенттерге Ляпуновтың тура әдісінің теориялық негіздерін беру, стационар қозғалыстың орнықтылығын анықтау әдістерін, Понтрягиннің максимум принцптерінің негізін оқыту болып табылады. Берілген курста студенттер Ляпуновтың орнықтылық туралы асимтотикалық орнықтылығы туралы теоремалары, тек гироскоптық диссипативті күштердің потенциалдық жүйе қозғалысының орнықтылығына әсері, Понтрягиннің максимум принцпі, сызықты басқаратын жүйелер туралы білім беру. Қозғалыстың орнықтылық теориясының негізгі түсініктері мен анықтамаларын, қозғалысты басқару теориясының негізгі түсініктері мен анықтамаларын білулері керек. Қозғалыстың орнықтылығын зерттеудің негізгі әдістерімен, қозғалысты басқарудың негізігі әдістерімен жұмыс жасай алуы керек. Тиімді басқару есептерін қою дағдысын, қозғалыстың орнықтылығын зерттеу әдістерін қолдану, қозғалысты басқару әдістерін қолдану дағдысына ие болуы керек.

Гироскопты жүйелерді кұру принциптері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарышқа ұшу динамикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты қозғалыстың орнықтылық теориясының теориялық негіздерін және қозғалысты басқарудың теориялық негіздерін үйрету, қозғалыстың орнықтылығын зерттеу және қозғалысты басқару мәселелерінің қойылымы бойынша білім алу, үйрену және дағды қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың есептері студенттерге Ляпуновтың тура әдісінің теориялық негіздерін беру, стационар қозғалыстың орнықтылығын анықтау әдістерін, Понтрягиннің максимум принцптерінің негізін оқыту болып табылады. Берілген курста студенттер Ляпуновтың орнықтылық туралы асимтотикалық орнықтылығы туралы теоремалары, тек гироскоптық диссипативті күштердің потенциалдық жүйе қозғалысының орнықтылығына әсері, Понтрягиннің максимум принцпі, сызықты басқаратын жүйелер туралы білім беру. Қозғалыстың орнықтылық теориясының негізгі түсініктері мен анықтамаларын, қозғалысты басқару теориясының негізгі түсініктері мен анықтамаларын білулері керек. Қозғалыстың орнықтылығын зерттеудің негізгі әдістерімен, қозғалысты басқарудың негізігі әдістерімен жұмыс жасай алуы керек. Тиімді басқару есептерін қою дағдысын, қозғалыстың орнықтылығын зерттеу әдістерін қолдану, қозғалысты басқару әдістерін қолдану дағдысына ие болуы керек.

Ғарыштық аппараттарды жобалау негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты ғарыш аппараттарының және олардың конструкция элементтерін жобалаудың теориясымен және әдістерімен танысу. Есебі - техникалық-экономикалық көрсеткіштердің есептеулерімен, дизайн және ресімдеу схемаларын таңдау бойынша жобалау әдістерін зерттеу, негізгі параметрлерді іріктеу проблемаларымен таныстыру. Бұл курста студенттер ғарыштық аппараттардың классификациясын, қызмет көрсету жүйесін, ғарыш кемесінің негізгі қадамдары мен кезеңдерін, кезеңдерінің жіктелуін оқитын болады. Жобаланатын обьектілердің тасымалдау шарттарын, ғарыш аппаратының негізгі жүйелерінің техникалық сипатамаларын және тағайындалған орнын білу керек. Ғарыш аппараты орбитасының параметрлерін есептей білу, жүйеасты қызметінің параметрлері мен құрамын анықтау, пайдалы жүктеменің құрамын анықтау керек. Ғарыш аппаратын жобалау мен дайындау негіздерін меңгеру керек.

Ғарыштық аппаратты жобалау үшін бағдарламалық пакеттер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық жүйелердегі конструкциялардың беріктігі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты жұқа пластинкалар мен қабықшалардың беріктігін, орнықтылығын және сенімділігін анықтаудың қазіргі заманғы әдістерін түсіндіру. Панельді флаттер жарты ғасырдан көп уақыт бұрын авиация мен ракета құрастыруда туындаған маңызды мәселе болып табылады. Пән есебі екі бөлімнен тұрады - серпімді және аэродинамикалық. Консервативті емес есептер қарастырылады - әр түрлі қойылымдарда серпімді орнықтылық теориялары: пластиналар мен қабықшалардың әр түрлі формалары, металлдық және композиттік материалдар, сызықты және сызықты емес жағдайлар және т.б. Пластинка флаттерін тәжірибелік зерттеу талдауы. Ғарыштық жүйелердегі конструкцияның беріктігін, орнықтылығын және сенімділігін анықтау мен зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін, серпімді және аэродинамикалық есептерін талдау әдістерін білуі керек. Алынған теориялық білімдерді тәжірибеде, есеп шығаруда қолдануды, серпімді орнықтылық теорияларын қолдануды меңгеру керек.

Ғарыштық зымырандарды дайындау және ұшыру технологиясының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Деректерді интеллектуалдық талдау (Data Mining)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық теңдеулер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дифференциалдық теңдеулер ұғымы, бағыттар өрісі, интегралдық қисықтар, векторлық өріс. Интегралдаудың қарапайым әдістері, айнымалылары бөлінетін теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер, сызықты теңдеулерб Бернулли теңдеуі, Лагранж және Клеро теңдеулері. Коши есебінің шешімі, оның жалғыздығы туралы теорема, Кез келген ретті сызықты теңдеулер жүйелері. Вронский анықтауышы, Лиувилль Остроградский формуласы, сызықты біртекті теңдеулер жйесінің фундаментальді және жалпы шешімдері, біртексіз сызықты теңдеулер шешімі. Тұрақты вариация әдістерін қолдана білуб біртекті сызықты теңдеулер жүелерін шешу жолдарын білу, Шешімнің бастапқы және шекті шарттарға байланысын білу, Ляпунов теоремасын білу, екі өлшемді сызықты теңдеулер жүйесінің фазалық траекториясын білу, айрықша нүктелерб фокус, орта нуктелері, бірінші интегралдар ұғымын білу, характеристикалардың шешімдермен байланысын білу коши теоремасын дәләлдей білу.

Діріл және тербеліс теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелістің зерттеу әдістерін студен+B86ттерге таныстыру. Пәннің есебі - еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелістің зерттеудің тәсілдері мен әдістері туралы білімді алуы. Пәннің есебі: шекті еркіндік дәрежелі механикалық жүйелердің кіші тербелістерін зерттеу әдістерін үйрету. Бұл курста студенттер еркіндік дәреже саны бірге тең жүйелерді; шекті еркіндік дәрежелі механикалық жүйелердің кіші еркін және мәжбүр тербелістерін; шекті еркіндік дәрежелі механикалық жүйелердің меншікті жиіліктерін анықтаудың жуық әдістерін үйренеді. Негізгі түсінігін, еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелісінің дифференциалдық теңдеуін құрудың тәсілі мен әдісін білу керек. Еркіндік дәрежесі шектеулі механикалық жүйелердің кіші тербелісін дифференциалдық теңдеулерін құру және есептеу схемасын құруды үйренуі керек. Техникалық есептерді және нақты мысалдарды шешу, кіші тербелістің дифференциалдық теңдеуін шешуге дағдылы болуы керек.

Есептеу әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді практикалық әрекеттер барысында ақиқат өмірдің заңдарын тану мен қолдану процесі нәтижесінде пайда болатын математикалық пішімдерді практикалық зерттеуді жүзеге асырудың құралдары ретінде алгебраның әдістері мен талдауын, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің сандық әдістерімен таныстьыруға арналған. Пәнді оқытудың есептері практика есептерін шешу үшін сандық есептеу әдістерінің қолдануда студенттердің білімін тереңдету. Берілген курста студенттер қателіктер теориясы және сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің интеграциялық әдістері, алгебралық және трансценденттік те+B34ңдеулерді шешудің интеграциялық әдістері, интегралдарды жуықтап есептеу, нормаланған кеңістіктерді аппорсимациялау және дифференциалдық операцияларды, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің Коши есептерін шешудің сандық әдістері, қарапайым дифференциалдық теңдеулерінің шекаралық есептерін шешудің сандық әдістері туралы оқиды. Алгебра мен талдаудың, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің сандық әдістерінің алгоритмдері мен әдістерін, сонымен қатар, есептеу алгоритмдерінің орнықтылық сұрақтарын білуі керек. Сандық есептеу нәтижелерінің жуықтау қателігіне талдау жасай алуы, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің түрлік есептерінің қойылымы мен олардың сандық әдістеріне зерттеу жасай алуы керек. ДЭЕҚ-да алгебра мен талдау есептерінің сандық шешімін табудың әдістерін жетік игеруі қажет. Алгебра мен талдау, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің есептерін сандық шешудің әдістерін тиімді таңдау мен алгоритмдік ойлау дағдысына ие болуы керек.

Инженерлі және компьютерлі графика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Заманауи білім және информациялық технологияларды сапалақ дәрежеде пайдалану арқылы жаңа білімдерді өз бетімен ұғыну. Мазмұны: Сызықтық геометрия. Инженерлік графика. Компьютерлік графика. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: пәнмен байланысты болған негізгі түсініктер мен анықтамаларды білу; теория бойынша техникалық сызбаларды тұрғызу, сызбадағы элементтердің өлшемі мен детелін салу ережесін; Стандарт бойынша құрылымдық сызбалардың құжжаттарын ресімдеу ережесін; Пайдалана білуі керек: алған білімдерін инженерлік қызметте қолдану; деталдың сызбасы мен эскизінің техникалық схемасын оқу және орындау; Дағдылану керек: сызбаларды алу тәсілдерін және сақталуын. Ақпараттық компьютермен басқарушы құрылғы ретінде жұмыс істеу; Ғылыми-техникалық қызметтік құжаттарды рәсімдеу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Мамандыққа кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: «Мамандыққа кіріспе» курсының теориялық материалдарын деректі физикалық құбылыстарды талдауға қолдануды үйрену. Қажетті ядролық физикадағы шамаларды өлшеуді үйрену, қазіргі физиканың жетістіктерімен танысу. Мазмұны: «Мамандыққа кіріспе» курсы жалпы физиканың қосымша бөлігі болғандықтан, физика курсында оқытылатын физикалық заңдылықтарды тереңірек түсінуге көмектесу, ядролық физикадағы тәжірибе жүргізудің қарапайым әдістерін үйрету. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Физикалық шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін, тәжірибелік нәтижелерді статистикалық өңдеудің әдістерін; Пайдалана білуі керек: Өлшеу приборларын және тәжірибелік қондырғыларды; Дағдылану керек: Ядролық физикадағы шамаларды өлшеуге арналған приборларға, алынған нәтижелерді ұқыпты өңдеу, талдау және бағалауға;

Математика-1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студентті маңызды математикалық түсініктемелермен және пікірлермен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, атмосфералық процестерді сипаттау кезінде интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын пайдалану. Жоғарғы математиканың негізгі теоремаларын, ережелерін және түсініктемелерін, математикалық және қолданбалы-жаратылыстану есептерді шешу кезінде олардың практикалық қолдануын; математикалық зерттеулердің маңызды әдістерін білу. Атмосфералық процестерді зерттеу кезінде математикалық теоремаларды, ережелерді және зерттеу әдістерін істей білу; Сызықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның, дифференциалды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының, интегралды есептеу функциясының бір немесе бірнеше тәуелсіз айнымалыларының негізгі әдістерін және ұғымдарын меңгеру; -

Математика-2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеті: химиялық, физика-химиялық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру, студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланысты әртүрлі құбылыстар пен үрдістерді оқып талдауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу. Мазмұны: Көп айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Қатарлар теориясы. Дифференциалдық теңдеулер. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Пәнді оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер: студент білу керек: математикалық талдау, қатарлар теориясының негізгі теоремалары мен формулаларын, дифференциалдық теңдеулер түрін және оны шығару жолдарын, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика есептерінің шығарылу жолдарын жасай білу керек: есептің қойылуын айқындау, қойылған есепті шығару тәсілін таңдау, есепті шешу және алынған нәтижені түсіндіру, осның негізінде ұсыныс жасау. меңгеру керек: химиялық мәселелерді өз бетімен зерттеу жұмысын жетілдірудің ғылыми жолдарын іздеу дағдысы қалыптасқан.

Математикалық талдау 1
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты -студенттерді математикалық таладау пәнінің маңызды анықтамалары мен, теоремаларымен, есептерін шығару барысында тиімді қолдана отырып, меңгерген теорияларының нәтижелерін магистратурада таңдапалынған бағыт бойынша одан ары зерделеуге тиімді қолдана білуге үйрету және игерген білім дағдыларын болашақта пайдалана алатындай көлемде табысты меңгеруіне қол жеткізу. Пәнді оқытудың есептері анықтамаларды, теоремаларды және оларды дәлелдеу, олардың байланысы, есеп шығару әдістерін қоладуға үйрету. шешуге арналған математикалық аппаратты қолдануға үйрету. Берілген курста жиынтық теорияларының элементтерін; реттілікті; функциялар шегін; туынды, монотонды және үздіксіз функцияларды; дифференциалды есептеуді; дифференциалдау функцияларының негізгі теоремаларын; Тейлор формуласын; функция графиктерін тұрғызуды үйренеді.

Математикалық талдау 2
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Математикалық талдау – II пәні Математикалық талдау – I пәнінің жалғасы болып табылады. Пәннің міндеті: а) Риман интегралының анықтамасы және оның қасиеттерін зерттеу, әр түрлі механикалық және физикалық мағынасыні табу; б) қатарларға нақталатын тұжырымдамасын және қатарлар қосындысын қарастыру. Дәрежелік қатарларды және Фурье қатарларын оқыту. Интегралдаудың түрлі әдістерін қолдана білу. Геометрияда, механикада және физикада интегралды қолдану және анықталмаған интеграл қасиеттерін білу. Өздік емес интегралдардың I және ІІ типтерін білу. Дирихле және Абель белгілерін, интегралдың негізгі мәнін, қасиеттерін, сандық қатарлардың жинақталу теориясын білу. Функционалдық қатарлар мен функция қатарларының тұжырымдамасын, бірқалыпты жинақталуын білу. . Тригонометриялық жүйелердің жинақталу теориясын және олардың салдарын білу. Тригонометриялық Фурье қатарларын білу, олардың негізгі қасиеттерін білу.

Материалдар механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты кең аймақтылы инженерлі-қолданбалы есептерді шешу үшін конструкция элементтерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа қарапайым және тәжірибелік есептеу әдістерін және тәсілдерін оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттерді стерженді элементтер конструкциясын беріктілікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу қабілеттіліктерін дамыту. Берілген курста студенттер стержендердің өстік созылу-сығылуы; дөңгелек стержендердің бұралуы; арқалықтың жазық иілуі; стержендік жүйелердегі арын ауцыстыруды анықта; кез-келген жүктелу кезіндегі статикалық анықталмаған стержіндік жүйелер; материалдардың механикалық сипаттамасы туралы білім алды. Конструкция элементтерін және машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін білулері керек. Элементтер конструкциясын беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа зерттеу; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алуы керек. Әр түрлі элементтер конструкциясының беріктілігін, қатаңдығын және тұрақтылығын есптеу алуы және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу дағдысына ие болуы керек.

Материалдар механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты кең аймақтылы инженерлі-қолданбалы есептерді шешу үшін конструкция элементтерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа қарапайым және тәжірибелік есептеу әдістерін және тәсілдерін оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттерді стерженді элементтер конструкциясын беріктілікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу қабілеттіліктерін дамыту. Берілген курста студенттер стержендердің өстік созылу-сығылуы; дөңгелек стержендердің бұралуы; арқалықтың жазық иілуі; стержендік жүйелердегі арын ауцыстыруды анықта; кез-келген жүктелу кезіндегі статикалық анықталмаған стержіндік жүйелер; материалдардың механикалық сипаттамасы туралы білім алды. Конструкция элементтерін және машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін білулері керек. Элементтер конструкциясын беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа зерттеу; өлшеуіш аппаратурамен және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алуы керек. Әр түрлі элементтер конструкциясының беріктілігін, қатаңдығын және тұрақтылығын есптеу алуы және қазіргі заманғы сынақ машиналарымен жұмыс жасай алу дағдысына ие болуы керек.

Машиналар және роботтар механикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты жалпы әдістерді зерттеу және механизмдердің кескінін жобалау, машиналарды, құралдарды құру үшін, автоматтанған құрылғы және комплекстерді, роботтар, қазіргі заманғы талапта+B59рдың эффективтілігі, дәлдігі, сенімділігі және үнемдеуді студенттерге оқыту болып табылады. Пәнді оқытудың есебі: механизм қозғалысымен, машиналар және роботтармен байланысты, біле, істей алуы және дағдыланануға ие болып, есептерді шешу. Берілген курста студенттерге құрылымдық талдау және механизмдерді синтездеу және роботтар; төменгі жұпты жазық механизмдері мен кинематикалық талдауы; төменгі жұпты аналитикалық әдісімен жазық механизмдердің үдеуі мен жылдамдығын анықтау; механизмдердің киностатикалық және динамикалық талдауы; өндірістік роботтардың кинематикасы, киностатикасы және динамикасын оқытады. Машиналардың және механизмдердің кинематикасын және динамикасын, робототехникалық жүйелерін, машиналардың динамикалық процесінің талдау әдістерін, қазіргі заманғы әдіспен зерттей білуі керек. Алған білімдерін практикалық есептерді шешу үшін; қазіргі заманғы есептеуіш техникаларды қолдана отырып берілген механизмдермен және машиналардың және берілген кинематикалық және динамикалық құрамы бойынша жобаланған механизмдердің тиімді параметрлерін қолдана алуы керек. Машиналар мен роботтарды құру үшін механизмдердің кескінін жобалау және қазіргі заманғы әдісті зерттеуді меңгеруі керек.

Метрология, стандарттау және сертификаттау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттер метрология, стандартизация және өлшеуде білім деңгейін көтеру, ол болашақта жас маманға халықаралық, аймақтық және ұлттық деңгейде өзін-өзі жетілдіруге, өздігінше техникалық шешімдерді қабылдау мүмкіндігін дамыту болып табылады. Пәнді оқытудың есептері-автоматтизациялаған жүйелерді құру және басқару, өлшеу тәсілдерін сауатты таңдау, өлшеу арналарының қателіктерінің жиынтығын есептеуді оқыту. Берілген курста студенттерді метрологияның негізгі терминдері мен анықтамаларын, стандартизация және сертификацияның негіздері туралы оқытады. Өлшеудің негізгі түсініктері мен анықтамаларын, өлшеудің әр түрлі түрлерін және әдістерін, "Өлшеу бірліктерін қамтамасыз ету" туралы негізгі заңын, стандартизация және сертификацияның ұлттық жүйесін, ақпараттық-өлшеуіш жүйелерін білулері керек. Үлкен көлемді өлшеуіштердің нәтижелерін және өлшеу ортасында таратылу заңдарын анықтай алулары керек. Үлкен көлемді өлшеуіш нәтижелерін стандартты өңдеу дағдысына ие болуы керек.

Молекулярлық физика. Электр энергиясы. Кванттық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: студенттер табиғаттағы физикалық құбылыстар туралы іргелі базаны құра білуі, қазіргі физиканың негізгі заңдарын түсіндіру және оларды есеп шығару кезінде қолдану мүмкіндіктері қарастырылады. Пәннің есебі: физиканың әр түрлі саласынан пәннің жалпы типтік есептерін шешу дағдысына ие болуы; нәтижелердің сенімділік дәрежесін бағалай алу қабілеттіліне ие болуы керек. "Молекулярлы физика бөлімінде" қатты дене, шынайы газдар және сұйықтар, тасымалдау көріністері; "Электр к+B17өзі" саласында -электростатика, электр өрістерінің суперпозиция принцптері, тұрақты және айнымалы тоқ көздері; "Квантты механика" саласында квантты механиканың негізгі түсініктері мен атомның құрылымы оқытылады. Пәнді игеру нәтижесінде: білім алушы: негізгі түсініктерді,молекулярлық физика моделі және заңдарын, молекулярлық физика моделін, электр көзін, кванттық механиканы білуі керек; базалық жалпы физикалық ақпараттарды түсініп талдау жасай алулары керек; физикалық тәжірибелерден алынған нәтижелерді дәл және нақты анықтауға дағдылануы керек.

Объектіге бағытталған программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: С# тілі негізіндегі обьектіге-бағытталған парадигманың негізгі принциптерін зерттеу. Обьектіге-бағытталған программалау-дың негізгі элементтерін – тапсырмаларды обьектіге декомпози-циялау, класспен сипатталатын обьектінің ішкі жағдайы мен мінез-құлқын инкапсуляциялау, класстар иерархиясын құру, полиморфизм, көпше мұралау, параметрлік полиморфизм, ерекшелікті өңдеу механизмін зерттеу. Білім:обьектіге-бағытталған программалау принциптерін; мұралау-дың негізгі формаларын; С# тілінде плоиморфизмді жүзеге асыру әдістерін; мұралау мен композициялаудың артықшылықтары мен кемшіліктерін; С#-та көпше мұралауды жүзеге асыру әдістерін. Дағды: тапсырманы агенттер мен міндеттер терминдерінде сипаттау; С#-та класстар құру және оларды қолдану, С#-та операторларды қайта іске қосуды жүзеге асыру,; С#-та класстар иерархиясын құру; полиморфизмді қолдану; көпше мұралауды ескеріп жобалау; функциялар мен класттар шаблондарын құру; ерекшеліктерді өңдеу механизмдерін пайдалану; ағымдар кітапханасын қолдану.

Программаланатын логикалық құрылғылар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - логикалық құрылғыларды программалайтын блоксхемалар туралы білім беру. Пәнді оқытудың есептері - логикалық құрылғыларды программалайтын блоксхема және негізгі түсініктері, программаланатын қосылымдарды жобалаудың тәсілдері, сигналдарды өңдеу туралы оқу. Берілген курста студенттер программаланатын логикалық интегралды схемамаларды, программаланатын логикалық матрицалар туралы оқиды. Логикалық блоктар және өзара байланысу құрылымдардың, ерекшеліктерін, программалық логикалық құрылғылардың құрылысын білуі керек. Программаланатын логикалық құрылғылардың блоксхемасын жасай алуы керек. Программаланатын логикалық құралдардың блоксхемасын құруды, сигналдарды өңдеу дағдысына ие болу керек.

Сандық әдістер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Есептеу математика есептерін шешуде тиімді жолдарын табу үшін блім мен дағдыны қалыптасыру, неғұрлым ұтымды стратегия негізінде жүзеге асырылатын сандық шешу принциптерімен таныстыру. Міндеті: Есептеуіш математика тәсілдері және жуық пен сандық әдістерін қолдануды үйрету, есептеуіш жүйелерді тарату үшін есептеуіш математиканың сол немесе өзге де әдістерін қолданып практикалық есептерді шешу дағдысын қалыптастыру, сандық нәтижені талдау. Қысқаша мазмұны: Қателер теориясы. Матрицалар теориясы. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің нүктелік әдістері. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері. Алгебралық және трансцденттік теңдеулерді шешудің итерациялық әдістері. Матрицалардың меншікті мәні мен меншікті векторларын табу. Интегралдың жуықтап есептелінуі. Нормаланған кеңістіктерді аппроксимациялау. Ішкі және сыртқы аппроксимациялау. Тор және торлық функциялар. Дифференциалдық операторларды аппроксимациялау. ЖДБ үшін Коши есебін шешудің сандық әдістері. Эйлер әдісі, модификацияланған Эйлер, Рунге-Кутта, Милна, Адамс әдістері. ЖДБ үшін есептерді шешудің сандық әдістері. Галеркина, жүгіру, ату әдістері. Толық нормаланған функциялар. Білуі тиіс: қарапайым дифференциалды теңдеулер, талдау және алгебра сандық әдістерінің тәсілдері мен алгоритмдерін, есептеуіш алгоритмдер сұрақтарының дұрыстығын білуі керек. Жасауы тиіс: сандық нәтиже қателіктеріне талдау жүргізу, алгебра және талдау есептерін құруды және оларды шешудегі сандық әдістерді зерттеу. Меңгеру: Есептеуіш жүйелерде алгебра, талдау есептерін және қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін кәсіби әдістермен жұмыс істеу, алгебра, талдау есептерін және қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешуде сандық әдістерді таңдау кезінде алгоритмикалық ойлау дағдысын игеру керек.

Серіктік байланыс жүйелері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Смарт-технология және автоматтандыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық механика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің негізгі мақсаты қоршаған ортаның заңдарын зерттеуге бағытталған; қазіргі заманғы математика әдістерін және құралдарын пайдалана отырып, табиғат және инженерлік процестер мен оларды сипаттайтын математикалық модельдерді игеру; болашақ мамандардың ғылыми қорытындыларды жасай білу қабілеттерін дамыту. Осы пәннің зерттеу нысаны- табиғаттың физикалық заңдары, материалды денелердің математикалық модельдері, механика есептерін шешудің негізгі әдістері мен тәсілдері. Теориялық механика пайдаланылатын математикалық модельдерін білу; теориялық механиканың негiзгi ұғымдары мен теориясын білу; теориялық механиканың есептерінің шешу әдістерін білу. Білу керек: механикалық процестерді сипаттау үшін тиісті математикалық модельдерді таңдай білу; теориялық механика саласындағы есептерді шешу үшін тиісті әдістерін қолдана білу; алынған нәтижелерін механика тұрғысынан талдай білу; Меңгеруі керек: Теориялық механика есептерін шешу және нәтижелерін талдау.

Термодинамика және жылу-массаалмасу негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жылу беру және жұмысты аяқтау түрінде энергияны түрлендіру заңдарын зерттеуді үйретеді. Пәннің есебі - студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстерді және олардың әдістері; жылудың түрлендіру процессі туралы білімі; барлық қатты дене термодинамикасының қасиеттері және оларды анықтау әдістері туралы түсінінікке ие болуы. Берілген курста студенттерге қайтымды және кайтымсыз процесстер және әдістері олардың талдауы туралы түсінікті таныстырады. Термодинамика балансының шарттары; термодинамиканың біртекті процесстерінің заңдарын білу керек. Конструкция элементтерінің кернеулі деформацияланған күйінің талдауын термосерпімді тұтас орта моделін қолдана алуы керек. Конструкция элементтерінің деформацияланған кернеулі жағдайын талдау және термосерпімді тұтас ортаның моделін құрастыру дағдыларын меңгеруі керек.

Тұтас орта механикасына кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге континумды материалды механика бойынша іргелі білім беру, оның мазмұны сұйық, газ тектес және деформацияланатын қатты денедегі ортаның микроскопиялық қозғалысын теориялық түрде сипаттауын ғылым+B56и негіздердің бір бағытты ұсынуы негізінде жүреді. Пәннің есебі - тұтас орта механикасының бөлімдері мен негізгі түсініктерін; кинематика, гидростатика заңдары және теңдеулері, идеалды ортаның газдық динамикасы және гидродинамиканың теоремалары мен теңдеулері және сығылмайтын тұтқыр сұйық гидродинамикасы туралы үйретеді. Берілген курста студенттер тұтас орта кинематикасы, деформация теориясы, динамиканың негізгі теоремалары мен теңдеулері, электродинамика теңдеулері және негізгі түсініктері, тұтас ортаның классикалық модельдері туралы білім береді. Тұтас орта механикасының телриялық негіздері мен негізгі терминдерін білуі керек. Қозғалыс ортасының теңдеуін анықтау бойынша есеп шығара алуы, траекториялар, құйынды сызық және тоқ сызығы, деформациялар тензорының компоненті,деформация және кернеу жылдамығын анықтай алуы керек. Тұтас орта механикасының қарапайым есептерін зерттеу әдісіне дағдылану керек.

Үрдістерді басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикалық материалтану
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттердің материалдардың әр түрлі классатарының құрылымдары мен құрылуы туралы сонымен қатар ғарыш технологияларды пайдалану процессінде инженерлік есептерді шешу үшін әр түрлі сыртқы әсерлерге сәйкес олардың қасиеттерін өзгерту заңдылықтары туралы базалық білім алу болып табылады. Пәнді оқытудың есептері қатты денелердің құрылымының физикалық негіздерін, әр түрлі сыртықы әсерлер бойынша материалдардың қасиеттерін және құрылымның өзгеру заңдылықтарын меңгеру болып табылады. Берілген курста қатты дене құрылымының негізгі түсініктері, кристализация кезінде қорыту және металдардың құрылымын қалыптастыру, қорытпалар құрамының диаграммасы туралы қарастырады. Курсты оқу барысында студент: - электровакумды материалдардың негізгі сипаттамаларын, - таза материалдарды алуда негізгі өңдеу әдістерін алуды, - элктровакумды металдардың қолданылуы және қасиеттері, - электровакумды шығаруда бөлшектердің байланысу технологиясының негіздері білуі керек. - электрондық құрылғыда материалдың қажеттілігін бағалауды жасай алуы керек. - техника және технологиялар, қазіргі заманғы өнім шарттарымен өз бетімен жұмыса жасау дағдысына ие болуы керек.

Физикалық химия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Химиялық термодинамика, химиялық кинетика және электрлік химия бөлімдері бойынша химиялық процестерді теориялық және практикалық тұрғыдан анализдеу үшін қажет базалық білімді игеру, студенттердің өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, сонымен қатар химиялық әрекеттесуге әр түрлі факторлар әсерін түсіну үшін қажет білімді игеру. Мазмұны: Химиялық термодинамика негіздері: химиялық және фазалық тепе-теңдік, химиялық кинетика негіздері: реакция жылдамдығы және оған түрлі факторлар әсері, қарапайым және күрделі реакциялардың кинетикасы, катализ негіздері, электрохимия негіздері: электролит ерітінділері теориялары, электролит ерітінділері электрһткізгіштігі, электрохимиялық тізбектер және оларда өтетін процестер термодинамикасы. Студенттер білуі қажет: -химиялық термодинамика заңдарын; - әртүрлі жүйелердегі фазалар тепе-теңдігінің заңдылықтарын; -- қарапайым қайтымсыз реакциялар кинетикасы негіздерін; - күрделі реакциялар кинетикасы негіздерін; -электролит ерітінділері теорияларын; - электрохимия негіздерін. Жасай білуі тиіс: -физика-химиялық процестер, түрлі химиялық реакциялардың термодинамикалық сипаттамаларын есептеуді; -химиялық реакциялардың кинетикалық сипаттамаларын есептеуді; -түрлі жүйелердің фазалық диаграммаларын талдауды; -әртүрлі қондырғыларды қолдана отырып, физика-химиялық тәжірибені жүргізуді.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Электрлік тізбектер теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді электр тізбегі теориясының қазіргі әдістерімен оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттердің: радиоэлектроника тізбегінің элементтерін, резонансты сыйымдылық фильтрларын және тербеліс контурлары мен танысу; электр тізбегінің теориясының есептерін шешуден білім алуларынан тұрады. Берілген курста студенттер негізгі заңдарды, тұрақты тоқтың электр тізбегінің құрамын және есептеу әдістерін, электр тізбегіндегі резонансты тәртібін, электр сүзгілері туралы оқытады. Электр тізбегінің теориясының негізін, радиоэлектроникалық аппаратураның әсер ету принцпін білуі керек. Электрондық аппаратураларды қолдануды, физикалық тәжірибеде электронды өлшеуіш құралдарын қолдана алулары керек. ДЭМ құралдарымен, электро және радиоөлшеуіш құралдарымен жұмыс істеу дағдысына ие болуы керек.

Электроника негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - электроника негіздері туралы білім беру, практика есептері үшін электрлі және магнитті құбылыстарды пайдалануды оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттерді авиациялы электронды құрылғылардың негізгі эксплуатациялық мінездемесін және есептеу әдістерін оқыту. Берілген курста студенттер электрлі өлшеуіш және электр өлшеуіш құрылғылары, ақпаратты электрлі машиналар, интегралды микросұлбалар туралы оқиды. Жартылай өткізгіш элементтер әсерінің принцптерін, есептеу автоматизацисыяның негіздерін және электронды сұлбаларды конструкциялауды білулері керек. Электронды элементтер мінездемесін және құрылығыларын зерттеп, тәжірибелік сынақ жасай алулары керек. Авиациялық электрондық құрылығалардың негізгі эксплуатациялық мінездемесінің неізгі таладуын және есептей алу дағдысына ие болуы керек.

Электротехника
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Цель и задачи: изучения дисциплины является освоение законов и явлений электромагнетизма на основе практического опыта в рамках семинарских и лабораторных занятий, что будет способствовать развитию физического мышления студентов, освоению ими современной физической картины мира. Содержание: В содержание курса «Физпрактикум по электричеству и магнетизму»входит комплекс семинарских и лабораторных занятий.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Ақырлы элементтер әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - механика есептерін шешу үшін ақырғы элементтер әдісін қолдану туралы білім беру. Пәнді оқытудың есептері - студенттерді ақырғы элементтердің практикалық және теориялық әдісін (АЭӘ), АЭӘ қолданбалы механиканың нақты есептерін шығару үшін қолдануды оқыту. Берілген курста студенттер ақырғы элементтер әдісінің теориялық негізімен танысып және қазіргі заманғы программалар пакетін қолдана отырып конструкциялардың кернеулі-деформацияланған күйін анықтауды қарастыру жолдарын оқиды. Ақырғы элементтер әдісінің теориялық және практикалық негіздерін, АЭӘ алгоритмін және компьютерлік іске асуын, АЭӘ қазіргі заманғы программалық қамтамассыз етілуін білуі керек. Ақырғы элементтер саласын бөлуге, дербес туындының нақты теңдеулерінде АЭӘ қолдануды, АЭӘ қолданыстағы программалық қамтаманың көмегімен тапсырмаларды орындай алулары керек. Ақырғы элементтер әдісімен механиканың практикалық есептерін шығару дағдысына ие болуы керек.

Аспан механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты гироскоптар теориясының негізін оқыту болып табылады. Гироскоптар ,ракеталық техникаларадан, ғарыштық және ұшу аппараттары мен қозғалысты басқарудан бастап жер асты және жер үсті жолдарын салудан, тау-кен өндіруге дейін кең ауқымды қолданысқа ие. Пәнді оқытудың есептері - студенттерге нақты техникалық есептерді шешуге мүмкіндік беретін білім беру. Берілген курста студенттер гироскоптың жуықтау теориясын, симметриялы гироскоп, гироскопиялық момент, Фуко ережесі, симметриялы гироскоптың айналу теңдеуін оқиды. Гироскоптың негізгі теңдеуін, олардың әсер ету принцптерін, гироскоптың жуықтау теориясын, оның техникадағы қолданысы туралы білуі керек. Нақты техникалық есептерді шешу үшін гироскоптар теориясы саласынан алған білімдерін қолдана алу керек. Қолданбалы механиканың шынайы есептерін шешу және моделдеу дағдысына ие болуы керек.

Астрометрия негіздері және аспан механикасының элементтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың мақсаты аспан механикасының элементтері мен астрометрияның негіздерін оқыту болып табылады. Пәнді оқытудың есептері берілген уақытта аспан денелерін және олардың жылдамдығы векторларының орнын анықтаудың жоғары дәлдік әдістерін зерттеу туралы оқыту болып табылады. Берілген курста студенттер қарапайым есептердің: екі дененің есептерін шешімін және қойылымын, үш және N-дене есептеін оқиды. Аспан механикасының заңдары мен түсініктерін, аспан механикасының классикалық есептерінің қойылуын және қозғалыс теңдеулерін білуі керек. Аспан механикасының есептерін шешу үшін модельдерді қолдана алуы керек. Аспан механикасының классикалық есептерін шешу әдістерін қолдану дағдысына ие болуы керек.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

ГАЖ және технологиялар негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ГАЖ-технологиясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты геоақпараттық жүйелердің негізін, жобалау әдістерін ұйымдастыруы мен геоақпараттық жүйеге енуін және олардың компоненттерін оқыту болып табылады. Пәнді оқытудың есептері - терминологиялық аппараттардың базалың түсініктерін меңгеру болып табалыды. Берілген курста студенттер ГАЖ -технологиялар және ақпараттық технологиялар туралы, олардың құрылымы мен структураларын, ақпаратты жинау әдістерін, әр түрлі объектілерді құру туралы оқиды. Геоақпараттық жүйелер мен технологиялар туралы маңызды түсініктерін білуі керек. ГАЖ технологияларын қолдана отырып географиялық ақпараттарды талдай және бағалай алуы керек. Геоақпараттық жүйелермен өз бетімен жұмыс істеу дағдысына ие болуы керек.

Гироскоптардың қолданбалы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты гироскоптар теориясының негізін оқыту болып табылады. Гироскоптар, ракеталық техникаларадан, ғарыштық және ұшу аппараттары мен қозғалысты басқарудан бастап жер асты және жер үсті жолдарын салудан, тау-кен өндіруге дейін кең ауқымды қолданысқа ие. Пәнді оқытудың есептері - студенттерге нақты техникалық есептерді шешуге мүмкіндік беретін білім беру. Берілген курста студенттер гироскоптың жуықтау теориясын, симметриялы гироскоп, гироскопиялық момент, Фуко ережесі, симметриялы гироскоптың айналу теңдеуін оқиды. Гироскоптың негізгі теңдеуін, олардың әсер ету принцптерін, гироскоптың жуықтау теориясын, оның техникадағы қолданысы туралы білуі керек. Нақты техникалық есептерді шешу үшін гироскоптар теориясы саласынан алған білімдерін қолдана алу керек. Қолданбалы механиканың шынайы есептерін шешу және моделдеу дағдысына ие болуы керек.

Гироскопты жүйелерді құру принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты гироскоптар теориясының негізін оқыту болып табылады. Гироскоптар ,ракеталық техникаларадан, ғарыштық және ұшу аппараттары мен қозғалысты басқарудан бастап жер асты және жер үсті жолдарын салудан, тау-кен өндіруге дейін кең ауқымды қолданысқа ие. Пәнді оқытудың есептері - студенттерге нақты техникалық есептерді шешуге мүмкіндік беретін білім беру. Берілген курста студенттер гироскоптың жуықтау теориясын, симметриялы гироскоп, гироскопиялық момент, Фуко ережесі, симметриялы гироскоптың айналу теңдеуін оқиды. Гироскоптың негізгі теңдеуін, олардың әсер ету принцптерін, гироскоптың жуықтау теориясын, оның техникадағы қолданысы туралы білуі керек. Нақты техникалық есептерді шешу үшін гироскоптар теориясы саласынан алған білімдерін қолдана алу керек. Қолданбалы механиканың шынайы есептерін шешу және моделдеу дағдысына ие болуы керек.

Гироскоптың қолданбалы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарышты зерттеуге арналған зияткерлі роботтық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық аппараттармен басқару негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты -ғарыштық аппараттармен басқарудың есептері мен негізгі жүйелерін, ұшумен басқаруды программалық қамтамасыз ету түрлерімен таныстыру. Пәнді оқытудың есептері студенттерді технологиялық процесстердің негізгі типтерімен және басқарудың типтік есептерімен, ғарыштық аппаратарды басқарумен таныстыру. Берілген курста студенттер күрделі жүйелерді жүйелі талдауды, дискретті және арнайы блоктарды, сызықтық емес, математикалық, сигналдарды қабылдаушы және блок көздері туралы оқиды. Ғарыштық аппаратпен басқарудың негізгі жүйелерін, ұшуды жоспаралу бойынша кешенді қызметін білуі керек. Жүйелік басқаруды құруда және практикада қазіргі заманғы технологияларды қолданып тиімді тәсілдерді таңдауды жүзеге асыра алуы керек. Ғарыштық аппараттармен негізгі басқару жүйесін таңдап алу дағдысына ие болуы керек.

Ғарыштық аппаратты жобалау негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық аппаратты жобалау үшін бағдарламалық пакеттер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге қолданбалы программа пакеттерінің көмегімен ғарыштық аппараттарды жобалау есептерін сандық шешу дағдысына ие болу. Қолданбалы программа пакеттер көмегімен ғарыштық аппараттарды жобалау есептерін шешуді студенттерге үйрету. Берілген курста студенттерге қолданбалы және теориялық есептерін шешу үшін «Математика» пакет прогрограммаларын: графикалық функцияларын «Plot» және «3D Plot» дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістерін оқыту. Қолданбалы программаның негізгі түрлерін қамтамасыз етуін, ғарыштық аппараттарды жобалау есептерін шешу үшін «Математика» пакет прогрограммаларын білуі керек. Қолданбалы пакет программалар көмегімен ғарыштық аппараттарды жобалау есептерінде алған нәтижелерін талдау, графиктерін алу және қорытынды шығара алуы керек. Механиканың есептерін шешу үшін "Математика" программалар пакетін қолдануға дағдылануын меңгеруі керек.

Ғарыштық аппартарды ориентациясын анықтау және басқару жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғарыштық аппарттың бортық байланыс жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың мақсаты ғарыштық жүйелер байланысын оқып, ғарыштық аппараттар құрамына кіретін, мәліметтер алмасатын жүйелік технологияларды оқыту. Пәнді оқытудың есептері - студенттерді ғарыштық байланыстың негіздерімен: ғарыштық аппараттармен және жер станцияларының арасындағы байланыспен таныстыру. Берілген курста студенттер геостационарда серіктік жүйелермен байланыс туралы, корпоративті жүйелермен, мәліметтер алмасудың жүйелік технологияларымен, Интернет негіздерімен және ақпараттық қызметті ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерімен танысады. Ғарыштық жүйелер байланысының түрлерімен және олардың ерекшеліктерін, борттық радЖБТехникалық кешенді құру принцптерін және олардың функциялары мен есептерін білуі керек. Ақпараттық қызметті ұйымдастыру әдістері үшін алған білімдерін қолдана алуы керек. Локальды және глобальды байланыстарды құру дағдысына ие болуы керек.

Ғарыштық байланыс негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты ғарыштық жүйелердің баланыстарын оқыту болып табылады. Пәнді оқытудың есептері - студенттерді ғарыштық байланыстың негіздерімен: ғарыштық аппараттармен және жер станцияларының арасындағы байланыспен таныстыру. Берілген курста студенттер геостационарда серіктік жүйелермен байланыс туралы, корпоративті жүйелермен, мәліметтер алмасудың жүйелік технологияларымен, Интернет негіздерімен және ақпараттық қызметті ұйымдастырудың қазіргі заманғы әдістерімен танысады. Ғарыштық жүйелер байланысынң түрлерін және олардың ерекшеліктерін, локальды және глобальды жүйелерді құру принцптерін, негізгі транспорттық механизмдерін білуі керек. Алған білімдерін ақпараттық сервисті ұйымдастыру әдісіне қолдана алуы керек. Локальды және глобальды жүйелерді құра алу дағдысына ие болуы керек..

Ғарыштық робототехника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерді ғарыштық техникада манипуляторларды және роботтарды пайдаланумен таныстыру. Пәнді оқытудың есептері - компьютерлік технологияларды қолдана отырып есептерді шығару және ғарыштық роботтар мен басқаруды және динамика, кинематика мәселелері бойынша білім беру. Берілген курста студенттер манипуляторлар динамикасын моделдеудің аналитикалық алгоритмдерді, робототехникалық жүйелердің имитациялық моделдеу алгоритмдері туралы оқыту. Манипуляторлар динамикасын аналитикалық модельдеудің алгоритмдерін, робототехникалық жүйелерді модельдеудің имитациялық алгоритмін білуі керек. Алған білімдерін робототехникалық жүйелерді имитациялық модельдеу үшін қолдана алуы керек. Ғарыштық роботтармен басқару үшін компьютерлік технологияларды қолдана алу дағдысына ие болуы керек.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жердің жасанды серігінің қозғалыс теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты ұйытқудың негізгі күштерімен екі тұрақты орта есептерін жалпы базада белгіленетін Жердің жасанды серік қозғалысының (ЖЖС) теорияларын оқыту болып табылады. Пәнді оқытудың есептері студенттерді ЖЖС қозғалысының негізгі теорияларын меңгеруді үйрету. Басқа планеталық жүйелер үшін осы теорияны қолдану мүмкіндігін талдау. Берілген курста студенттер жасанды серік қозғалысының дифференциалдық теңдеулерін, аралық қозғалыстың формулаларын, серік қозғалысының тұрақтылыы туралы есепті, айдың-күннің ұйытқуы туралы оқиды. Жасанды Жер серігінің қозғалысы туралы есептің қойылуын білуі керек. Күрделі емес қолданбалы есептерді және қозғалыс теңдеуін шеше алуы керек. Математикалық модельдеу әдістерін және күрделі емес қолданбалы есептерді шеше алу дағдысына ие болуы керек

Жердің жасанды серік қозғалысының қолданбалы есептері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты ұйытқудың негізгі күштерімен екі тұрақты орта есептерін жалпы базада белгіленетін Жердің жасанды серік қозғалысының (ЖЖС) теорияларын оқыту болып табылады. Пәнді оқытудың есептері студенттерді ЖЖС қозғалысының негізгі теорияларын меңгеруді үйрету. Басқа планеталық жүйелер үшін осы теорияны қолдану мүмкіндігін талдау. Берілген курста студенттер жасанды серік қозғалысының дифференциалдық теңдеулерін, аралық қозғалыстың формулаларын, серік қозғалысының тұрақтылыы туралы есепті, айдың-күннің ұйытқуы туралы оқиды. Жасанды Жер серігінің қозғалысы туралы есептің қойылуын білуі керек. Күрделі емес қолданбалы есептерді және қозғалыс теңдеуін шеше алуы керек. Математикалық модельдеу әдістерін және күрделі емес қолданбалы есептерді шеше алу дағдысына ие болуы керек.

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды ғарыштық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты интеллектуалды ғарыштық аппараттармен таныстыру болып табылады. Пәнді оқытудың есептері - студенттерді интеллектуалды ғарыштық роботтардың типтерімен, ғарыштық аппараттармен басқару жүйесінің интеллектуалды схемаларымен таныстыру. Берілген курста студенттер- ғарыштық робототехниканың негізгі мәселелерімен және заңдары мен негізгі түсініктерін, ғарыштық аппараттарды қозғалыспен басқарудың интеллектуалды жүйелердің жалпы схемасын оқиды. Ғарыштық робототехниканың негізгі мәселелерін, заңдарын және түсініктерін, ғарыштық аппараттарды қозғалыспен басқарудың интеллектуалды жүйелердің жалпы схемасын білуі керек. Жалпы интеллектуалды жүйелер схемасын ғарыштық аппараттарды басқаруға қолдана алуы керек. Жалпы интеллектуалды жүйелер схемасын ғарыштық аппараттарды басқару дағдысына ие болуы керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Күрделі жүйелерді жобалаудағы жүйелі талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерді күрделі жүйелерді жобалауда жүйелік талдау негіздерімен таныстыру. Пәнді оқытудың есептері - студенттерге имитациялық моделдің күрделі жүйелерін түсінуге көмектеседі. Берілген курста студенттер иммитациялық модельдеу процессін, жүйелі динамиканың базалық принцптері, эксперименттің нәтижелерін статикалық өңдеу, жүй параметрлерін болжауды оқиды. Күрделу жүйелерді жобалаудың әдістерінің негізгі түсініктерін білуі керек. Алған білімдерін шынайы жағдай моделінің құру үшін қолдана алуы керек. Шынайы жағдай моделінің құру дағдысына ие болуы керек.

Күрделі жүйелерді имитатциялық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерді күрделі жүйелердің имитациялық моделдеудің негізімен таныстыру. Пәнді оқытудың есептері - студенттерге имитациялық моделдің күрделі жүйелерін түсінуге көмектеседі. Берілген курста студенттер иммитациялық модельдеу процессін, жүйелі динамиканың базалық принцптері, эксперименттің нәтижелерін статикалық өңдеу, жүй параметрлерін болжауды оқиды. Күрделі жүйелердің иммитациялық модельдеудің негізгі мәселелелері мен негізгі түсініктерін білулері керек. Жоспарланған өзгерістердің әсерін бағалай алуы керек. Модельдерді құру принцптерін, модельдеудің алынған нәтижелерін негізгі бағалау критерилерін меңгере алуы керек.

Күрделі жүйелерді компьютерлік модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоршаған орта менеджменті және геомәліметтер жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың мақсаты - визуалдық ұқсастықтан тыс картографиялық метафораны кеңейту, сонымен қатар оны адам географиясы сияқты күрделі, гетерогендік, динамикалық шындықтарға араласудың сипаттаушы моделі мен құралы ретінде көрсету. Пәнді оқытудың есебі - студенттерге геоақпараттық жүйелер негіздерін меңгеруді үйрету. Модуль барысында студенттер қашықтықтан зондтау туралы терең түсініктер алады. Ағымдағы ұйымдастыру құрылымдарын және саясатын талдауды, ішкі және сыртқы мүдделі жақтарды және оның ГАЖ-дағы программалық рөлдерін анықтауды білу керек. ГАЖ-ды басқару нұсқаларын бағалауды және басқарудың құрылымы мен әдістерін құруды, ГАЖ-дың дамуы және қызмет етуі үшін қаржыны дайындауды жүзеге асыра алу керек. Суреттерді өңдеудің негізгі әдістерін, мәліметтерді жинау процестерін меңгеру керек.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Массалары өзгермелі денелер механикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты айнымалы массалы денелер механикасының әдістері мен теоремаларын, негізгі түсініктерін оқыту болып табылады. Пәнді оқытудың есептері айнымалы массалы денелер механикасының негіздерімен, аспан механикасының практикалық есептерін қарау кезінде қажетті, ғарышқа ұшу динамикасы, ракетадинамика туралы студенттерді үйрету. Берілген курста студенттер қарапайым есептерді, айнымалы массалы нүкте динамикасының негізігі теоремаларын, айнымалы массалы дене динамикасының негізгі теоремалары, күрделі орта моделдерінің неігіздері туралы оқиды. Айнымалы массалы дене механикасының моделдерін және негізгі заңдарын білуі керек. Айнымалы массалы дене қозғалысының теңдеуін шеше және құрастыра алуы керек. Теңдеуді шығару және оларды шешу әдістеріне дағдылану керек.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Навигациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - (GPS ГЛОНАСС) глобальды және локальды серіктік жүйелер және олардың орбиталық салу және пайдалану принциптері туралы білім беру. Пәнді оқытудың есептері - студенттерге серіктік жабдықтар мен аппаратураларды қолданудың технологиялары мен әдістерін үйрету. Берілген курста студенттер студенттерге серіктік навигациялық жүйенің негіздерін баяндау, жалпы сипаттамасын, жұмыстың негізгі принцптерін, GPS, ГЛОНАСС, Галилео.глобалды серіктік радионавигациялық жүйенің дамуын оқытады. Серіктік навигациялық жүйелердің негізгі мәселелерін және заңдарын, негізгі түсініктерін, навигациялық ғарыштық аппараттардың негізгі артықшылықтары мен мақсатын білуі керек. Қазіргі заманғы программалық-математикалық құралдарды пайдалана отырып серіктік анықтамалардың нәтижелерін өңдей алуы керек. Геодезия есептерін шешу үшін позиция технологияларын және серіктік аппаратураларды қолдану әдістеріне дағдылануы керек.

Параллельді және үлестірілген есептеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудық мақсаты - сандық есептерді шешудің рационалды стратегияларын жүзеге асыру; есептеу математикасының типтік есептерін шешу үшін параллель әдістерін қолдану. Пәннің есебі - студенттерді механиканың типтік есептерін шешу үшін параллель әдісін қолдануды үйрету. Берілген курста студенттер детерминистикалық және стохастистикалық жүйелерді; кластерлік немесе көп процессорлық есептеу жүйелері үшін паралелльді және бөлінген программалаумен/ Есептеу жүйелерінің паралелль құру принцптерін; паралелльді алгоритмдердің математикалық моделін білу керек. Есептеу математикасының есептерін тиімді жолдарын таба білулері керек. Механика есептерін шешу үшін паралелльді есептеу жүйесінің құру принцптерін меңгеру алуы керек.

Ракетодинамика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - айнымалы массалы дене механикасының ұғымдарына негізделген зымыран қозғалысын зерттеу болып табылады. Пәнді оқытудың есептері - студенттерге аспан механикасының практикалық есептерін қарау кезінде қажетті: ғарышқа ұшу динамикасын, айнымалы массалы денелер мехикасының негіздерін үйрету. Берілген курста студенттер әр түрлі жүйелерде реактивті ұшу аппараттарының маневр туралы ғылымның негіздерімен таныстыру. Айнымалы массалы денелер механикасының негізгі түсініктері мен теоремалын білуі керек. Айнымалы массалы денелер қозғалысының теңдеуін құра алуы керек. Теңдеулердің шешімін және оларды шешу әдістеріне дағдылануы керек.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Серіктік навигациялық жүйелердің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - глобальды және локальды спутникті жүйелер (GPS ГЛОНАСС) туралы, олардың орбиталды салу принциптері туралы білім беру. Пәнді оқытудың есептері - студенттерді аппаратураларды және серіктік құралдарды қолдану технологиясы мен әдістерін үйрету. Берілген курста студенттер серіктік навигациялық жүйелердің негіздері (СРНС) GPS, ГЛОНАСС, Галилео, олардың жалпы сипаттамасы, глобалды серіктік жүйенің дамуы мен жағдайын оқиды. Серіктік навигациялық жүйелердің негізгі мәселелерін және заңдарын, негізгі түсініктерін, навигациялық ғарыштық аппараттардың негізгі артықшылықтары мен мақсатын білуі керек. Қазіргі заманғы программалық-математикалық құралдарды пайдалана отырып серіктік анықтамалардың нәтижелерін өңдей алуы керек. Геодезия есептерін шешу үшін позиция технологияларын және серіктік аппаратураларды қолдану әдістеріне дағдылануы керек.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Электроника негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген