Бакалавриат
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - техника және технологиялар бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - техника және технологиялар бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредиттеу: ACQUIN,2017.
Ұлттық аккредиттеу: АРТА, 2017. БСҚА, 2017.
Оқу деңгейі: Бакалавриат
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 4 жыл.
«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша техника және технология кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне дайындалуда:
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері кәсіпорындар, жүйелер, мекемелер, білім беру ұйымдары және басқа да технологиялық жүйелер, сәулелену және қабылдау үшін техникалық құралдар, сигналдарды, бейнелерді жазу, өңдеу, радио, оптикалық байланыс жолдары, сондай-ақ радиоэлектрондық құралдар немесе басқа жүйелердің ақпаратты түрлендіру: байланыс желісі және коммутация жүйелері; көпарналы телекоммуникациялық жүйелер; спутниктік жүйесі, микротолқынды пеш және жылжымалы, соның ішінде жүйелік және радиобайланыс аппаратурасы; аудио және теледидар құрылғылар жүйесі, ақпараттық, мультимедиялық жабдықтар; деректерді беру аппараттар; есептеу техникасын басқару, ақпараттық трансформация, оның ішінде электроника; телекоммуникациялық жүйелердегі ақпаратты қорғау; телекоммуникациялық жүйелер мен метрологиялық құралдар; телекоммуникация саласындағы менеджмент және маркетинг; өндірісті басқару және телекоммуникациялық құрылғылармен жұмыс істей алады.
Білім беру артықшылықтары:
Бакалавриат студенттері электрондық және телекоммуникациялық құрылғылар дамыту бағытында студеттік конкурстарға қатысады. Студенттер мен жас ғалымдар арасында республикалық жарыстарға шығармашылық жұмыстарын беру арқылы заман талабына сай маман болуды көздейді.
Халықаралық қатынастар:
Rensselaer политехникалық институты, Troy, NY, АҚШ; Лаваль университеті, Канада; Радиотехника, электроника және автоматтандыру бағытындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті; Лиссабон инженерлік институты (ISEL); Потсдам университеті, Германия; Валенсия мемлекеттік политехникалық университеті.
Практика орындары: телекоммуникациялық компаниялар мен операторлар, жоғары технологиялық компоненттермен, телекоммуникациялық жабдықтармен, аудио және бейне құрылғылармен айналысатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу институттары мен өнеркәсіптік орталықтар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Мамандық шифры
5B071900
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Физика
Бейіндік пән
Физика
Өту балы
ҚАЗ
115
ОРЫС
101

пәндер

LabWiew ортасында программалау негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Ғылыми зерттеулердегi қазiргi ақпараттық технологиялармен үйрену және танысу, жекелiкте программалық - LabVIEW аспапты ортамен. Негiзгi iлтипат программалау және виртуалды аспаптарды жобалаудың әдiстерiн игеруiне зер салады. Мазмұны: Сигнал, олардың жiктеуi, параметрлері, сигналдардың дискреттi және үздіксіз спектрлері. Радиоэлектронды аппаратураның элементтерi. (пассивтi төртполюстіктер ) сызықтық электр тiзбектерін зерттеу. Статикалық режимде екi полярлық транзисторды зерттеуi. Тұрақтандырғыш түзеткiштi зерттеу. Күшейткiш каскадтарды зерттеу. Эмиттерлiк қайталағышты зерттеуi. Истокты қайталағышты зерттеу. Күшейткішті дифференциалды каскадты зерттеу. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: цифрлық электрониканың қазiргi элементтiк негiзі, цифрлық микросхемотехниканың даму үрдiсiн және ахуал сұрақтарын бағдарлауға икемді болу;пайдалана білуі керек: өз iс жүзiндегi қызметiнде алған бiлiмін қолдану дағдылану керек: Electronics Workbench жүйесінің көмегiмен схемотехникалық моделдеу құралдарымен және әдісі туралы ұсыныс.

Ақпаратты тасымалдайтын радиотехникалық жүйелер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Аналогты электронды қондырғылар схемотехникасы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: MultiSim жүйесінің көмегімен қазіргі таңда радиоэлектронды заттарда қолданатын негізгі электрорадиоэлементтері бар РЭҚ (РЭУ) жобалау, заманға сай аналогты электрониканың элементтік қорын білу, радиоэлектронды жүйелердің аналогты бөлігін құрастырудың ортақ принциптерімен таныс болу, аналогты шамаларды сандыққа түрлендіру, микросхемотехниканың дамуының беталысы мен жағдайы жайлы сұрақтарға бейімделе білу.Мазмұны: аналогты электронды құралдар туралы жалпы түсінік; Параметр және құрылымның мінездемелері. Құрылыстың және ең жабайы күшейткіш буынның жұмысының ұстанымдары. Ұстаным және күшейткіш буынның жұмысының бастапқы режимінің қамсыздандыруының нобайлары түпкілікті қырманда. Жиынтық күшейткіш буынның жұмысының анализы жас белгінің режимінде. Алымдылықтың үдеткіштері. Көп каскадты үдеткіштер. Кері байланыстар зораюның тракттерінде. Аналогты микросұлбаның және түпкілікті қырманның үдеткішінің негіздік жүйелік конфигурациялары. Кеңжолақты үдеткіш және жас длительности импульсты белгісінің үдеткіштері. Күшейткіш және функцио-нальные құрылымдар операциялық үдеткіштерде. Өзгерістің жүйелік жүзеге асуының қазіргі әдістері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: схематехника негіздерін және аналогты электрондық техниканың элементтік базасын;пайдалана білуі керек: жаса- аналогты және электрондық электрондық құрылымның құрылымды және электр нобайының синтезін, соның ішінде ЭЕМ көмегімен жасалатын схемаларды талдаудан бұрын. дағдылану керек: радиоэлектрондық жүйелердің аналогты бөлігінің құрастыру туралы жалпы білімді болу, аналогты шамаларды цифрлік түрге түрлендіру алу.

Аналогты электронды қондырғылар схемотехникасы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: MultiSim жүйесінің көмегімен қазіргі таңда радиоэлектронды заттарда қолданатын негізгі электрорадиоэлементтері бар РЭҚ (РЭУ) жобалау, заманға сай аналогты электрониканың элементтік қорын білу, радиоэлектронды жүйелердің аналогты бөлігін құрастырудың ортақ принциптерімен таныс болу, аналогты шамаларды сандыққа түрлендіру, микросхемотехниканың дамуының беталысы мен жағдайы жайлы сұрақтарға бейімделе білу.Мазмұны: аналогты электронды құралдар туралы жалпы түсінік; Параметр және құрылымның мінездемелері. Құрылыстың және ең жабайы күшейткіш буынның жұмысының ұстанымдары. Ұстаным және күшейткіш буынның жұмысының бастапқы режимінің қамсыздандыруының нобайлары түпкілікті қырманда. Жиынтық күшейткіш буынның жұмысының анализы жас белгінің режимінде. Алымдылықтың үдеткіштері. Көп каскадты үдеткіштер. Кері байланыстар зораюның тракттерінде. Аналогты микросұлбаның және түпкілікті қырманның үдеткішінің негіздік жүйелік конфигурациялары. Кеңжолақты үдеткіш және жас длительности импульсты белгісінің үдеткіштері. Күшейткіш және функцио-нальные құрылымдар операциялық үдеткіштерде. Өзгерістің жүйелік жүзеге асуының қазіргі әдістері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: схематехника негіздерін және аналогты электрондық техниканың элементтік базасын;пайдалана білуі керек: жаса- аналогты және электрондық электрондық құрылымның құрылымды және электр нобайының синтезін, соның ішінде ЭЕМ көмегімен жасалатын схемаларды талдаудан бұрын. дағдылану керек: радиоэлектрондық жүйелердің аналогты бөлігінің құрастыру туралы жалпы білімді болу, аналогты шамаларды цифрлік түрге түрлендіру алу.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дифференциалдық және интегралдық теңдеулерді шешу негізгі әдістерін мазмұндау; Мазмұны: бірінші реттік теңдеулер; n-реттік теңдеулер және теңдеулер жүйесі; сызықты дифференциалдық және интегралдық теңдеулер; орнықтылық теориясы; дифференциалдық және интегралдық теңдеулерді шығару сандық әдісі; дифференциалдық және интегралдық теңдеулер үшін жуықтау әдістері туралы түсінік. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек:дифференциалдық және интегралдық теңдеулердің шешу негізгі әдістерін; Пайдалана білуі керек: дифференциалдық және интегралдық теңдеулердің шешу негізгі әдістерін қолдану; Дағдылану керек: дифференциалдық және интегралдық теңдеулердің шешу негізгі әдістері туралы түсінік.

Еңбекті қорғау
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Еңбек қорғау туралы замануи білім беру, қауіпсіз және жайлы тіршілік жағдайын құру үшін қажетті болашақ түлектерді теоретикалық және практикалық икемдермен қаруландыру. Мазмұны: Мекемедегі еңбек қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру; Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар; адамның функионалды қабілеттері және оның өндірістік ортамен сиымдылығы; еңбектің қауіпсіздігінің психологиясы; микроклимат. Шуыл және вибрация. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: еңбектiң жағдайының параметрлерiн басқару аспаптары және әдiстері, кәсiби белсендiлiк салада еңбектiң қауiпсiз жағдайларын қаму ерекшелiктері; пайдалана білуі керек: кәсiпорында еңбектi қорғау бойынша нормативтiк құжаттаманы пайдалану; дағдылану керек: кәсiби белсендiлiктi салада жарақаттану қаупi бар және зиянды факторларды талдау өткiзу дағдылары.

Желісіз байланыстың технологиясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Кешендi түсiнудiң сымсыз байланыстың негiз жататын студенттерiнде iргелi қағида құрастыру. Бұл қағидаттарға техникалық бөлшектер және олардыңның әзiрлеуiмен сабақтас ымыраласу сонымен бiрге ал әдiстер және мұндай жүйелер талдау үшiн қажеттi математикалық аппарат сымсыз жүйелер сипаттамада және сапа көрсеткiш үстiне қойылатын шектеулердi жатады. Мазмұны: Сымсыз байланыстың жүйелерiнiң шолуы. Қазiргi сымсыз жүйелер. - жол телефон жүйелерi.. Сымсыз жергiлiктi есептеу желiлер. ISM диапазондар. Сымсыз каналдарды қабiлеттiлiк Пропусная. WiMAX. Тұжырымдама (smartdust ) «ақылды шаң» Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: ұялы стандарттар GSM, CDMA; стандарты IEEE: Bluetooth, Zigbee, WiFi, WLAN, пайдалана білуі керек: сымсыз байланыстың жүйелерi бойымен есептi шешу дағдылану керек: кең жолақты тарату жүйестер туралы ұсыныс.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Комплексті айнымалы функциялардың теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: кәсіптік саладағы процестер мен проблемаларды ғылыми сараптау, практика жүзінде негізгі білімдерін, математика және жаратылыстану ғылымдарының әдістерін қолдана алу; заманауи ағартушылық және ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жаңа математикалық және ғылыми жаратылыстық білімдерді меңгеру; сәйкес кәсіптік, әлеуметтік, ғылыми және этикалық проблемалар бойынша түсініктердің қалыптасуы үшін математикалық логиканы қолдану; Мазмұны: Комплексті сандар. Комплексті айнымалының функциясын дифференциалды есептеу. Қатар. Комплексті айнымалы бойынша интегралдау. Шегеру теориясы. Лаплас түрлендіруі. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: комплексті айнымалы функцияларын және көпшелердің бейнеленуін, элементарлы функцияларды, комплексті айнымалы бойынша интеграл алу, Коши интегралы, аналитикалық функциялардың бірізділігі және қатары, бірліктік теоремасын және модульдің максимумдығының принципі, Лоран қатары, бірмәнді сипаттағы оқшауланған ерекше нүктелер, есептеулер, аргумент принципін, аналитикалық жалғасым, жазықтықтағы гармоникалық функцияларды білу қажет. Пайдалана білуі керек: Комплексті айнымалы функциясының үздіксіздігін, функциялардың аналитикалығын зерттей алуы, комплексті айнымалы функциясынан интегралды тікелей және шегеру арқылы есептей алуы, сонымен қатар, шын айнымалы функциялардан интегралдарды есептеу үшін шегеруді қолдана алуы қажет; Дағдылану керек: Комплексті айнымалылар функциясының негізгі түсініктері, идеялары мен әдістері бойынша және ол функцияларды типтік есептерді шешу барысында қолану бойынша дағдылары болуы керек.

Комплексті айнымалы функциялардың теориясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: кәсіптік саладағы процестер мен проблемаларды ғылыми сараптау, практика жүзінде негізгі білімдерін, математика және жаратылыстану ғылымдарының әдістерін қолдана алу; заманауи ағартушылық және ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жаңа математикалық және ғылыми жаратылыстық білімдерді меңгеру; сәйкес кәсіптік, әлеуметтік, ғылыми және этикалық проблемалар бойынша түсініктердің қалыптасуы үшін математикалық логиканы қолдану; Мазмұны: Комплексті сандар. Комплексті айнымалының функциясын дифференциалды есептеу. Қатар. Комплексті айнымалы бойынша интегралдау. Шегеру теориясы. Лаплас түрлендіруі. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: комплексті айнымалы функцияларын және көпшелердің бейнеленуін, элементарлы функцияларды, комплексті айнымалы бойынша интеграл алу, Коши интегралы, аналитикалық функциялардың бірізділігі және қатары, бірліктік теоремасын және модульдің максимумдығының принципі, Лоран қатары, бірмәнді сипаттағы оқшауланған ерекше нүктелер, есептеулер, аргумент принципін, аналитикалық жалғасым, жазықтықтағы гармоникалық функцияларды білу қажет. Пайдалана білуі керек: Комплексті айнымалы функциясының үздіксіздігін, функциялардың аналитикалығын зерттей алуы, комплексті айнымалы функциясынан интегралды тікелей және шегеру арқылы есептей алуы, сонымен қатар, шын айнымалы функциялардан интегралдарды есептеу үшін шегеруді қолдана алуы қажет; Дағдылану керек: Комплексті айнымалылар функциясының негізгі түсініктері, идеялары мен әдістері бойынша және ол функцияларды типтік есептерді шешу барысында қолану бойынша дағдылары болуы керек.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЛИСП бойынша практикум
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ПЛИС программалау және пішіндеу үшiн аппараттық және программалық шешiмдерді пайдаланылатын негiзгi әдiстердi зерттеу. Мазмұны: ПЛИС сүлбесін программалау, кескiндеу сұрақтары зерттеледі және өңделеді. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: ПЛИС сұлбаларды өткiзу туралы жалпы мәлiметтер; ПЛИС схемотехникасы туралы негізгі мәліметтер, архитектурасын, енгiзу-шығаруды жасау, программалау және кескiндеудi; пайдалана білуі керек: ПЛИС программалауға және кескіндеуге қатысты жаттығу шешiмдерiн iске асыру; дағдылану керек: ПЛИС кескiндеу және программалау негiзгi нұсқаларын практикалық жаттығу және жобалаудың дағдылары.

Логикалық интегралдық схемаларды программалау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ПЛИС программалау және пішіндеу үшiн аппараттық және программалық шешiмдерді пайдаланылатын негiзгi әдiстердi зерттеу. Мазмұны: ПЛИС сүлбесін программалау, кескiндеу сұрақтары зерттеледі және өңделеді. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: ПЛИС сұлбаларды өткiзу туралы жалпы мәлiметтер; ПЛИС схемотехникасы туралы негізгі мәліметтер, архитектурасын, енгiзу-шығаруды жасау, программалау және кескiндеудi; пайдалана білуі керек: ПЛИС программалауға және кескіндеуге қатысты жаттығу шешiмдерiн iске асыру; дағдылану керек: ПЛИС кескiндеу және программалау негiзгi нұсқаларын практикалық жаттығу және жобалаудың дағдылары.

Математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау.Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді.пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді.дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Математика 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге математикадан фундаментальді білім беру, сызықтық алгебра аналитикалық геометрия және математикалық талдаудың химиялық есептердегі қолданысын көрсету; химиялық, физика-химиялық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру, студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланысты әр түрлі құбылыстар мен процесстерді оқып талдауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу Мазмұны: Сызықтық алгебра. Аналитикалық геометрия. Бір айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Көп айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Көп айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Қатарлар теориясы. Дифференциалдқы теңдеулер. Ықтималдықтар теғориясы және математикалық статистика. Пәнді оқу нәтижесіндегі құзіреттер (білім, білік, құзіреттілік): студент білуі керек: Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия, бір айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулердің негізгі теоремалары мен формулаларын білу. Математикалық талдау, қатарлар теориясының негізгі теоремалары мен формулаларын, дифференциалдық теңдеулер түрін және оны шығару жолдарын, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика есептерінің шығарылу жолдарын; біліктер: есептің қойылуын айқындау, қойылған есепті шығару тәсілін таңдау, есепті шешу және алынған нәтижені түсіндіру, соның негізінде ұсыныс жасау. дағды: Химиялық мәселелерді өз бетімен зерттеу жұмысын жетілдірудің ғылыми жолдарын іздеу дағдысы қалыптасқан.

Математика 1 (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Математика 2
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: химиялық, физика-химиялық есептерді модельдеуге, талдауға, шешуге мүмкіндік беретін математиканың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру, студенттерге маман ретінде болашақ кәсібімен байланысты әртүрлі құбылыстар пен процесстерді оқып талдауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу Мазмұны: Көп айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері. Қатарлар теориясы. Дифференциалдық теңдеулер. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Игерілетін оқу нәтижелері (құзыреттіліктер): пәнді өту нәтижесінде студент: білуі керек: Математикалық талдау, қатарлар теориясының негізгі теоремалары мен формулаларын, дифференциалдық теңдеулер түрін және оны шығару жолдарын, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика есептерінің шығарылу жолдарын; біліктер: есептің қойылуын айқындау, қойылған есепті шығару тәсілін таңдау, есепті шешу және алынған нәтижені түсіндіру, осның негізінде ұсыныс жасау; дағды: химиялық мәселелерді өз бетімен зерттеу жұмысын жетілдірудің ғылыми жолдарын іздеу дағдысы қалыптасқан.

Математикалық талдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ГОСО талаптарына сәйкес мамандарды базалық математикалық дайындықпен қамтамасыз ету. Мамандықпен кейінгі жұмысы үшін қажетті студенттерді жоғары математиканың терең бөлімдеріне, математикалық көзқарасты құруына, ғылыми, логикалық ойлау қабілетінің дамуына үйрету; бакалаврлардың математикалық әдістерді жеткілікті мөлшерде игеру, математикалық моделдерді және есептеулерді жүргізе алудағы нақты қабілеттерін шыңдау. Мазмұны: Математикалық талдауға кіріспе. Дифференциялдық есептеу. Интегралдық есептеу. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциялдық теңдеулер. Сандық және функционалдық қатарлар. Еселі интегралдар және өріс теориясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: Инженерлік практикада қолданатын және практикада қолданылатын алгоритмдерді негіздеу үшін қызмет ететін, пәннің негізгі теориялық әдістерді. пайдалана білуі керек: Әдебиетте мазмұндалатын, РЭТ мамандығымен байланысты математикалық аппаратты өзіндік түсінуді. дағдылану керек: Практикалық тиімді нәтижеге жеткізумен математикалық талдау және дифференциялдық теңдеулердің теориясының есептерін шешу қабілеттеріне.

Механика және молекулярлық физика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Студенттерде әлемнің физикалық суретін терең және кең түсінігін еңгізу. Мазмұны: Ілгерілемелі қозғалыстың кинематикасы. Айланпас қозғалыстың кинематикасы. Материалдық нүктенің серпінділікі. Материалдық нүктенің жүйесінің серпінділікі. Сақтау заңдары. Салыстырмалының ұстанымы және Галилейдің өзгерісінің оның физикалық мазмұны. Жарық жылдамдығының баяны. Релятивистік данмикасында Ньютон заңдары. Тартылыс өрісі және санақтың инерциалды емес жүйелері. Негізгі ұғымдар, өлшем бірліктері және молекулалық физиканың және термодинамиканың параметрлері. Физикалық кинетиканың элементтері. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термодинамиканың бірінші бастамасының қолданысы изопроцестерге қолданысы. Ауқымның үдерістері. Термодинамиканың екінші бастамасы. Шынайы газдың термодинамиялық қасиеттері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: инематика және динамиканың, молекулалық физиканың негізгі ұғымдар және заңдарын, пайдалана білуі керек: сақтау заңдарын қолдану арқылы кинематика және дианмиканың тура және кері есептерін шығаруда, дененің қозғалыс траекториясын анықтау, дифференциалдық және интегралдық, матрицалық есептеу, Карно циклімен жасайтын термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік күйінің микро- және макропараметрлерін табу, физикалық шамалардың өлшеу, өлшеу нәтижесін өңдеу, графиктерді тұрғызу, алынған нәтижелерді белгілі көріністермен салыстыру және қорытынды шығару. и сделать выводы. дағдылану керек: алынған білімді физикалық есептерді техникалық қолданыста қолдану білу.

Микропроцессорлық техника негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Микропроцессорлық техниканың элементінің байқауы үшін арнаулы, оның туғыз- кезеңінен бастап және осы уақытпен аяқтай. Мазмұны: Микропроцессорлық жүйенің жұмысының режимдері. Микропроцессорлық жүйенің сәулеті. Микропроцессорлық жүйенің үлгілері. Микропроцессорлық жүйенің құрсымдары және айырбастың топтамаларының. Жолдың құрылымының атқаратын қызметтері. Процессорлық ядро және микроконтроллердің жады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: студент микропроцессорлық техниканың негіздік терминологиясын білуге керек, микропроцессорных жүйенің ұйымының ұстанымы, байланыстың құрылымының, жұмыстың режимдерінің және туралы микропроцессорлық жүйенің негізгі үлгілерінде; пайдалана білуі керек: типтi микроэвмның құрылысы үшiн қолданылатын элементтермен жұмыс iстеу; дағдылану керек: функциялардың берiлгендерiнiң өткiзуi үшiн микроэвм құрам кiрушi микросхема программалаудың дағдылары.

Оптика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: студенттерді геометриялық оптиканың негізгі құбылыстармен, сәулелендірудің электрмагниттік және кванттық заңдылықтармен, жарықтың таралуы және затпен әсерлесуімен таныстыру, оптика саласында қолданбалы проблемаларды шешу әдістерімен және негізгі тәсілдермен колдану дағдыларын қамтамасыздандыру; ғылыми зерттеулерді жүргізу даңғысын қалыптастыру. Мазмұны: геометриялық оптиканың элементтері. Оптиканың негізгі заңдары. Жұқа линзалар, Оптикалық жүйелердің абберациясы. Негізгі фотометриялық жүйелер және олардың бірліктері. Жарық табиғаты туралы түсініктерді дамыту. Жарықтың интреференциясы. Жарық толқындардың когеренттігі мен монохроматтылығы. Интерференцияның бақылау әдістері. Жұқа сүлбелерде жарықтың интерференциясы. Жарық дифракциясы. Жарық дисперсиясы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: сəулелік (геометриялық) оптика туралы түсінік. Жарық толқындардың қасиеттері. Интерференция, дифракция. Заттағы электрмагниттік толқындар, жарықтың дисперсиясы, поляризациясы. пайдалана білуі керек: алынған білімді оптика есептерін шығаруын техникалық пәндерде қолдану. дағдылану керек: оптикада эксперименттік зерттеулерді өткізу үшін және оларды теориялық жүзінде түсіндіру.

Оптоэлектроника
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: iргелi пiкiрден физиканың қазiргi тұжырымдамаларына және оптикаға негiзделген, физиканың қазiргi тұжырымдамаларына және оптикадағы кеңейту мүмкiндiгi туралы студенттерге ақпарат беру, оптоэлектрониканың облысы және фотоникада бiлiм қолданбалы тереңдету. Қазiргi сәулетаратқыштар және кванттық өлшемдi әсер пайдаланатын жарықтардың қабылдағыштардың даму болашағы, информация өңдеуiнiң оптикалық жүйелердегiнi олардыңның қолдануын облысы. Мазмұны. Курста оптоэлектроника мен фотониканың негіздері, жартылайөткізгіштік қабықшалардың жарықпен әсерлесесуі, шағыоу, өткізу, жартықтың шоғырлануы және т.б. Сонымен қатар наноқұрылымдардың қасиеттері, метаматериалдарды қолдану негіздері қарастырылады.

Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиотехника және телекоммуникациялар негіздері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиотехника жіне телекоммуникациялар негіздері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиофизика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Радиофизика және электроника негізінде жатқан физикалық өрістер және эффектілер, элементар бөлшектерден Әлемге дейінгі құрылымдардың әртүрлі деңгейіндегі табиғатының қасиетін және құрылымын зерттеу және оқу, сонымен қатар зерттеудің жаңа әдістерін игеру. Электромагниттік сигналдарды тіркеу, түрлену, қозу және таралу процестерін зерттеу. Мазмұны: Сызықты толқындар. Анизотропты орталардағы толқындар. Біртекті емес ортадағы толқындар. Шектелген толқындық шоқтардың таралуы. Бейсызық толқындар. Сәулеленудің жұтылуы және қүшейтуі. Фракталдық орталар және олардағы сәулелену тасымалының процесстерінің ерекшеліктері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: основные механизмы излучения волн; основные законы распространения радиоволн различных диапазонов и границы их применимости; пайдалана білуі керек: әртүрлі толқын көздерінен генерацияланатын толқындық өрістерге есептеулер жүргізуді; сәулеленудің энергетикалық сипаттамаларын есептеуді; толқындардың сәулеленуінің жаңа механизмдерін шығаруды. дағдылану керек: сәулелену туралы есептерді шешу үшін математикалық аппараттарды қолдануды игеру

Радиоэлектрониканың компьютерлік әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Радиоэлектрониканың компьютерлік әдістерімен танысу. Мәліметтерді өндірістік және программа - технологиялық өңдеудің құралдарымен, әдістерімен, негізгі принциптерін зерттеу; MatLab программасымен жұмыс істеу практикалық дағдысын құру. Мазмұны: MatLab жүйесінде моделдеу және радиоэлектрондық сүлбе және жүйелердің сипаттамаларын есептеуді жүргізу үшін жұмысының негіздері. Импульстік радиосигналдарды өңдеудің негізгі принциптері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: MatLab жүйесінің операторлары және негізгі функциялары. MatLab – та сигналдарды өңдеу әдістері және программалау негіздерді. пайдалана білуі керек: радиоэлектроника есептерін математикалық моделдеуді жүргізуді. дағдылану керек: замануи байланыс құралдарымен және есептеу техникасын қолдануға.

Сандық электроника негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сигналдарды сандық өңдеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Анықталынған және кездейсоқ дискреттi сигналдар, үзiктi жүйелердi математикалық модельдердi құрылысты талдау әдiстерiнiң зерттеуi, сонымен бiрге дискреттi және цифрларға жүйелердегi сигналдардың өзгертуiнiң заңдары. Мазмұны: Дискретті және цифрлік сигналдарының өзгертуiмен сонымен бiрге дискретті және цирлік жүйе талдауға қатысты есептеулердi өткiзудiң сұрақтарын қаралады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: дискреттi сигналдар теорияның негiзi және математикалық модельдерді; мұндай жүйелердiң үзiктi жүйелер және сигналдардың өзгертуiнiң процестерi, сигналдардың өңдеуiнiң цифрларға жүйелерiндегi сандарды көрсетудiң түпкi дәлдiгiмен сабақтас негiзгi оқиғалар теорияның негiзi және математикалық модельдерді. пайдалана білуі керек: уақыттық және жиіліктік аумақтарында дискретті және цифрлік сигналдарды талдау; сәйкесінше ғылыми-техникалық әдебиетті қолдану; дағдылану керек: таңдау және сигналдардың цифрларға өңдеуiнiң алгоритмдарын жаттығу өткiзуiнiң дағдылары, сигналдардың дискреттi және цифрларға өңдеуiнiң негiзгi алгоритмдарын компьютер пiшiндеуiнiң дағдылары.

Сигналдарды цифрлік өңдеу бойынша практикум
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Анықталынған және кездейсоқ дискреттi сигналдар, үзiктi жүйелердi математикалық модельдердi құрылысты талдау әдiстерiнiң зерттеуi, сонымен бiрге дискреттi және цифрларға жүйелердегi сигналдардың өзгертуiнiң заңдары. Мазмұны: Дискретті және цифрлік сигналдарының өзгертуiмен сонымен бiрге дискретті және цирлік жүйе талдауға қатысты есептеулердi өткiзудiң сұрақтарын қаралады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: дискреттi сигналдар теорияның негiзi және математикалық модельдерді; мұндай жүйелердiң үзiктi жүйелер және сигналдардың өзгертуiнiң процестерi, сигналдардың өңдеуiнiң цифрларға жүйелерiндегi сандарды көрсетудiң түпкi дәлдiгiмен сабақтас негiзгi оқиғалар теорияның негiзi және математикалық модельдерді. пайдалана білуі керек: уақыттық және жиіліктік аумақтарында дискретті және цифрлік сигналдарды талдау; сәйкесінше ғылыми-техникалық әдебиетті қолдану; дағдылану керек: таңдау және сигналдардың цифрларға өңдеуiнiң алгоритмдарын жаттығу өткiзуiнiң дағдылары, сигналдардың дискреттi және цифрларға өңдеуiнiң негiзгi алгоритмдарын компьютер пiшiндеуiнiң дағдылары.

Теориялық және қолданбалы саясаттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тізбектерді талдау негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физика
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты. Студенттерде әлемнің заманауи физикалық суреті және ғылыми дүниетану туралы қөз қарасын қалыптастыру; классикалық және заманауи физиканың теорияларын және фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізінде физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу. Қысқаша мазмұны. Физикалық заңдар мен түсініктемелердің, оларды нақты жағдайларда нәтижелі пайдалануға мүмкіндік беретін олардың қолданыс шекарасының иерархиясын игеру үшін классикалық және заманауи физиканың теорияларының, заңдарының негізгі көзқарасының, олардың ішкі қарымқатынасы мен тұтастығының маңыздылығын ашу. Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, фундаментальды заңдарын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесі ретінде физикалық зерттеу әдістерін білу. Физиканың әртүрлі салаларынан пәннің типтік есептерін шешуді, кәсіби есептерді шешуді; эксперименталды немесе теориялық зерттеу әдістері көмегімен алынған нәтижелердің дәлдік дәрежесін бағалауды істей білу; Компьютерді қолдана отырып, физикалық жағдайларды моделдеуді меңгеру.

Физика (есепке алу)
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Цифрлік қондырғылар схемотехникасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: MultiSim жүйесінің көмегімен қазіргі таңда радиоэлектронды заттарда қолданатын негізгі электрорадиоэлементтері бар РЭҚ (РЭУ) жобалау, заманға сай цифрлік электрониканың элементтік қорын білу, радиоэлектронды жүйелердің цифрлік бөлігін құрастырудың ортақ принциптерімен таныс болу, цифрлік шамаларды сандыққа түрлендіру, микросхемотехниканың дамуының беталысы мен жағдайы жайлы сұрақтарға бейімделе білу.Мазмұны: цифрлік электронды құралдар туралы жалпы түсінік; Параметр және құрылымның мінездемелері. Құрылыстың және ең жабайы күшейткіш буынның жұмысының ұстанымдары. Ұстаным және күшейткіш буынның жұмысының бастапқы режимінің қамсыздандыруының нобайлары түпкілікті қырманда. Жиынтық күшейткіш буынның жұмысының анализы жас белгінің режимінде. Алымдылықтың үдеткіштері. Көп каскадты үдеткіштер. Кері байланыстар зораюның тракттерінде. Цифрлық микросұлбаның және түпкілікті қырманның үдеткішінің негіздік жүйелік конфигурациялары. Кеңжолақты үдеткіш және жас длительности импульсты белгісінің үдеткіштері. Күшейткіш және функцио-нальные құрылымдар операциялық үдеткіштерде. Өзгерістің жүйелік жүзеге асуының қазіргі әдістері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық:студент білуі керек: схематехника негіздерін цифрлік электрондық техниканың элементтік базасын;пайдалана білуі керек: жаса- аналогты және электрондық электрондық құрылымның құрылымды және электр нобайының синтезін, соның ішінде ЭЕМ көмегімен жасалатын схемаларды талдаудан бұрын. дағдылану керек: радиоэлектрондық жүйелердің аналогты бөлігінің құрастыру туралы жалпы білімді болу, аналогты шамаларды цифрлік түрге түрлендіру алу.

Шалаөткізгіштік электрониканың негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге математикалық есептерді модельдеу мен сипаттауда қолданылатын ықтималдылық теориясы мен математикалық статистиканың негігі түсініктерін қарастыру; Мазмұны: Кездейсоқ оқиғалар мен олардың ықтималдылығы. Бірөлшемді кездейсоқ шамалар және олардың таралу ықтималдылығы. Таралу параметрлерін бағалау. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: математикалық статистика мен ықтималдылықтар теориясының негізгі түсінігі мен әдістері. Пайдалана білуі керек: Жеткілікті дәрежедегі қиын есептерді шешуге математикалық статистика мен ықтималдылықтар таралуының әдістерін қолданып шешу; курстың негізгі тараулары бойынша типтік есептерді шешуге дағдылану; Дағдылану керек: алынған нәтижелердің математикалық моделі мен ауқымды интерпретациясын құрастырудың әдістерін меңгеру.

Экономика негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электр және магнетизм
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Электромагнитизмді теория ретінде ұсыну, эксперименттік практикалық және лабораториялық сабақты жалпылама түрде өткізу. Мазмұны: вакуумдегі электростатикалық өріс және оның зарядқа әсері, ортаның диэлектрлік өтімділігі, әртүрлі ортадағы контакты құбылыстар мен электрөткізгіштік, электромагниттік өріс заңдары, электромагниттік индукция заңы, Максвелл теңдеулері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: электромагнитизмдегі негізгі заңдылықтар және олардың математикалық өрнегі; курстың физикалық шамасы және негізгі түсініктері. Пайдалана білуі керек: бөлімнің негізгі түсініктерін түжырымдау. физикалық шамалардың ретін бағалау және физикалық есепті шешу; Дағдылану керек: электрмагнитизм дамуының басты этаптарын, оның философиялық және әдістемелік проблемалары.

Электрлік байланыстың теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Қалыптастыру және сигналдардың өзгертуiнiң негiзгi әдiстерiнiң зерттеу. Мазмұны: Ақпарат, қатынас, ескертпе дабыл; кодтау және модуляция; демодуляция және қайта кодтау; қатынастар, сигналдар және бөгет математикалық модельдер; кездейсоқ процестер және олардыңның негiзгi сипаттамалары; модуляцияның өңдерiн бөгеуiлге шыдамдылық; байланыс каналдары математикалық модельдер; сызықты және сызықты емес байланыс каналдарындағы сигналдарының өзгертуi; дискреттi қатынастардың тарату жүйестердi бөгеуiлге шыдамдылығының теориясы; сигналдардың қабылдауының оңтайлы алгоритмдары; дабылдарды бөлудiң теориясының негiзi. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: жүйе, каналдар және байланыс желiсi; каналда қитық және бұрмалау; үздiксiз байланыс каналдарының үлгiсi; пайдалана білуі керек: байланыс жүйелерiнiң оптимизациясы да тиiмдiлiктiң талдау жүргiзу; дағдылану керек: көпарналы байланыс қағидаттары туралы ұсыныс.

Электрлік тізбектер теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді электр тізбегі теориясының қазіргі әдістерімен оқыту. Пәнді оқытудың есептері студенттердің: радиоэлектроника тізбегінің элементтерін, резонансты сыйымдылық фильтрларын және тербеліс контурлары мен танысу; электр тізбегінің теориясының есептерін шешуден білім алуларынан тұрады. Берілген курста студенттер негізгі заңдарды, тұрақты тоқтың электр тізбегінің құрамын және есептеу әдістерін, электр тізбегіндегі резонансты тәртібін, электр сүзгілері туралы оқытады. Электр тізбегінің теориясының негізін, радиоэлектроникалық аппаратураның әсер ету принцпін білуі керек. Электрондық аппаратураларды қолдануды, физикалық тәжірибеде электронды өлшеуіш құралдарын қолдана алулары керек. ДЭМ құралдарымен, электро және радиоөлшеуіш құралдарымен жұмыс істеу дағдысына ие болуы керек.

Электрлік тізбектер теориясы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электрлік тізбектер теориясы 1
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Электромагнитті өріс және оның техниканың әртүрлі құрылғыларындағы жұмысын - материяның бір түрі ретінде зерттеу; электромагнитті процесстердің моделдеудің замануи түрлерін қабылдау, оны білу электр тізбектерін есептеу және талдау әдістерін, болашақ мамандықтың инженерлік мәселелерін сәтті шешу және түсіну үшін қажетті. Мазмұны: Тізбектер теориясының негізгі түсініктері; тұрақты тоқтың электрлік тізбегінің есептеу әдістері және негізгі заңдары; гармоникалық тербелістер режиміндегі электр тізбектері; электр тізбектеріндегі резонанстық құбылыстар; периодты синусойдалық емес әсердегі тізбектер; үшфазалы тізбектер. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: негізгі түсініктер және анықтамалар, негізгі заңдар, өтпелі режимдердегі және тұрақталған электр тізбектеріндегі талдау әдістері, синтез әдістері; пайдалана білуі керек: тізбектің жұмысын сипаттайтын тізбектің қалпының теңдеуін құру, бір және бірнеше энергия жинағышы бар тізбектердегі өтпелі процесстерді есептеуді, синусойдалық емес әсер кезіндегі спектрлік талдау жасау, электр тізбектерінде болып жатқан физикалық процесстерді өзіндік талдауды; дағдылану керек: арнайы есептеулерде білімді және дағдыны қолдану қабілетіне, электр сүлбесін дұрыс құрастыру, өлшеуіш құралдар көмегімен электр шамаларын өлшеуге.

Электрондық және өлшеуші техниканың негіздері
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: электрондық және өлшеуіш техника саласында студенттерде білімдерді қалыптастыру; өлшеуші құрал мен өлшеуші техниканың құрылысын және жұмыс жасау принципін оқыту. Мазмұны: Өлшеу құралдары. Электрондық және өлшеуші техниканың ақы-пұлдары. Аналогты электр-механикалық өлшеушінің аспаптары. Цифрлық өлшеушінің аспаптары. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: негізгі өлшеушінің техникасының облысында қолданатын ақпараттық технологиялар; өлшет- нәтижесінің өңдеуінің негізгі әдістері; пайдалана білуі керек: негізгі ақпараттық технологияларды электрондық және өлшеуші техниканың облысында іс жүзінде пайдаланып; дағдылану керек: өлшеуші техникасымен жұмыс жасау, электр және электремес шамаларды анықтау

Электроникаға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электроникаға кіріспе (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

IP телефония және видеобайланыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Пакеттік коммутациясы бар заманауи желідегі IP протокол арқылы дыбыс және видео жиберуді үйрену. Студент бұл дисциплинада мынандай сұрақтарды қарастыру керек: коммутациялық пакеті бар желінің түрлері, дыбыс және видео жиберудің пакеттік принципі; IP-телефониядағы байланыстың орнау принципі; IP-телефония үшін протоколдар мен стандарттар; видеобайланысты орнату; видео ақпараттарды қысу; Қысқаша мазмұны: Коммутация пакеттерінің технологиясы – заманауи желілердің құрылу негізі. TCP/IP протоколы. IP протоколы және интернет. IP-желісіндегі адресация мен маршрутизация. IEEE 802.X стандартының құрылымы. HDLC, PPP протоколдарының құрылымы. IP телефония. Пакеттік жиберу принципі. IP телефония архитектурасының дәрежелері. IP телефонияның реализациясының принциптері. Видеоконференция. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: IP-желі арқылы сөз бен видео жиберудің пакеттік принциптері, IP-телефония негіздері, видеоконференция, видео ағының жібері, IP-телефония желісі, IP-телефония мен видеобайланыстың протоколдары мен құрылу модельдері; пайдалана білу керек: желілік программалық қамтамасыздандыру; жергілікті және автономды желілерді ұйымдастырғанда ақыған білімінді пайдалана білу; дағдылану керек: интернеттің заманауи программалық қамтамасыздандыруын білу: утилиталар, протокол анализаторлары.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Биофизика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Тірі ағзаларда жүріп жатқан үрдістерді физика тұрғысынан түсіндіру, биологиялық жүйелердегі құрылымдар мен қызметтер арасындағы байланыстарды көрсету, биологиялық жүйелерді зерттеуде физика заңдары мен физика-химиялық әдістерді қарастыру. Курстың міндеті – студенттерді биофизикалық зерттеулердің заманауи әдістеріне үйрету, биологиялық жүйелердің биофизикалық заңдылықтарымен таныстыру. Мазмұны: Сәйкес физика бөлімдері бойынша биологиялық жүйелердің тіршілк ету заңдылықтары: термодинамика, макромолекулалар биофизикасы, биологиялық моделдер, кинетика, физикалық өрістер әсері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: биофизиканың негізгі принциптері мен қағидаларын білуі тиіс. пайдалана білуі керек: биофизиканың іргелі және қолданбалы есептерін қарастыруда алған білімдерін еркін қолдана алуы, биофизика есептерін дұрыс қойып, шеше білуі тиіс. дағдылану керек: биологиялық объекттермен жұмыс істеудің заманауи эксперименттік әдістерін дала және лаборатория жағдайларында қолдана білуде икемі болуы тиіс.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Информация және энтропия теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: ақпарат, кодтау және ақпараттық энтропия теориясының негіздерімен таныстыру. Мазмұны: ақпарат көзін таңбалау (қысу әдістері), каналдық таңбалау (бөгеуге тұрақты таңбалау). Шеннон анықтьамасы. Ақпарат түрлері.. Найквист Теоремасы. Ақпараттық энтропия. Толық, шартты және кездейсоқ Основы теории защиты информации. Ақпаратты қорғау теориясының негіздері

Көпканалды телекоммуникациялық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті.Пәнді оқыту мақсаты әртүрлі хабарламаны сапасының параметрі берілген кез келген қашықтыққа жіберуді қамтамасыз ететін әртүрлі техникалық құралдардан тұратын күрделі құрылымды көрсететін телекоммуникациялық жүйелерді таныстыру болып табылады Мазмұны: Цифрлық көпканалды телекоммуникациялық жүйелерді құрудың негізгі қағидалары айтылады, синхронды және плезиохронды цифрлық тізбекті жіберетін цифрлық жүйелер құрылғыларының жұмысының ерекшеліктері талқыланады. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: Цифрлық көпканалды телекоммуникациялық жүйелерді құрудың негізгі қағидалары, синхронды және плезиохронды цифрлық тізбекті жіберетін цифрлық жүйелер құрылғыларының жұмысының ерекшеліктері; пайдалана білуі керек: телекоммуникациялық технологиялар және байланыс жүйелері аумағы үшін тән нормативтік және құқықтық құжаттаманы қолдану; дағдылану керек: әртүрлі қолданыстағы байланыс құралдарын жобалау және жүзеге асыру, жасау, зерттеу икемдеріне.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Метрология және радиоөлшеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті. Метрологияның негiздерiн зерттеу - өлшеулердiң теория және тәжiрибе, радиоэлектронды құрал-жабдықтарды бақылау және тексеру туралы кәсiби ғылым. Радио өлшеу аспаптарымен жұмыстың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Мазмұны: Өлшеулердің қателігі. Тәжірибені өткізу, дайындау және нәтижелерін өңдеу. Өлшеулердiң әдiсі және құралдары. Сигналдардың кернеу және энергетикалық параметрлерiн өлшеу әдiстерi. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: метрология негіздері, стандартизация, сертификация және радиоөлшемдер пайдалана білуі керек: өндiрiсті жасау және радиотехникалық құрылғыларды және жүйелерді баптау үшiн пайдаланылатын, өлшеу құралдарын тексеру жүргізу. дағдылану керек: радиотехникалық тізбектер және сигналдардың сипаттамаларын өлшеу үшiн аппаратураның қолдануының әдiстемелiгiн иелену дағдылары.

Микроэлектроника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Микроэлектрониканың бұйымдарын технология бойымен теориялық iргетасты қалыптастыру, заңдылықтар ортақ физикалық-технологиялық туралы ұсыныстардың қалыптастыруы. Мазмұны: Негiзгi физикалық құбылыстар және технологиялық әдiстер және қазiргi электронды аспаптар және интегралдық микросұлбаларды өндiрiс пайдаланылатын процестердi негiз жататын заңдылықтар. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: микроэлектрониканың физикалық негiздерi, интегралды схемалар және олардыңның өндiрiс технологиясы; нәзiк қабыршақтарды алудың негiзгi технологиясы; пайдалана білуі керек: ВМ құрылымдық талдауды жүзеге асырылсын, нақты есептердiң шешiмi үшiн олардыңның қолдануын орындылық бағалансын, үйреншiктi терминдер, анықтау, белгiнiң өз жұмысында пайдалану; дағдылану керек: ықпалдасудың дәрежесiн жоғарылату жолдары туралы ұсыныс және микроэлектроникада жаңа физикалық қағида қолдану туралы

Микроэлектрониканың физика-технологиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Микроэлектрониканың бұйымдарын технология бойымен теориялық iргетасты қалыптастыру, заңдылықтар ортақ физикалық-технологиялық туралы ұсыныстардың қалыптастыруы. Мазмұны: Негiзгi физикалық құбылыстар және технологиялық әдiстер және қазiргi электронды аспаптар және интегралдық микросұлбаларды өндiрiс пайдаланылатын процестердi негiз жататын заңдылықтар.

Пакеттік коммутациялы цифрлық желілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Электробайланыстың әртүрлі бағытталу ортасы мен олардың ерекшеліктерін үйрету; бағыттаушы ортаның сипаттамасы мен құрылымы, теориясын оқу; электробайланыстың бағыттау ортасының даму перспективасы мен телекоммуникациядағы документацияның нормативтері мен стандарттарын студенттерге таныстыру; Қысқаша мазмұны: Коммутациялық өрістердің құрылу принциптері. Коммутацияның сандық жүйесінің салыстыру анализі. Коммутация пакеттерінің жүйесі. Коммутация жүйесіндегі пакеттік технологиялар. Инфракоммуникациялық қызмет көрсетудің әдістері.

Радиотехникалық қондырғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті. Қалыптастыру, өңдеу және радиотехникалық сигналдардың сипаттамаларын зерттеудiң есептерiнiң шешiмi үшiн студенттердi дайындауды қамтамасыз ету. Пәнді зерттеу импульсты техниканың аумағында ұғымдардың жүйесiн салу және талдау әдiсi және радиотехникалық сигналдар және тізбектер синтезі туралы ұсыныстар жасау керек. Мазмұны: Сигналдардың классификациясы және сипаттамалары. Сызықты және сызықты емес және параметрлiк тізбектер. Видео және радиоимпульстердi өндiргiш және генераторлар. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: адиотехникалық сигналдардың математикалық сипаттаудың қазiргi әдiстерi; цифрлы құрылғыларда, цифрлық-аналогтық және аналогтық-цифрлық құрылғыларда сигналдардың түрленуі және құрылу қағидалары. пайдалана білуі керек: талдау әдістерді және сигналдардың синтезiн пайдалану; дағдылану керек: сигналдар және тізбектерді моделдеудің қазiргi программалық құралдарын иелену дағдылары; радио өлшеу аппаратурасымен тәжiрибелiк жұмыс.

Радиоэлектрондық қорғанудың құрылғылары және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті. Мемлекеттiк және коммерциялық құрылымдардың басқару жүйесiнде есептеуiш құралдарды қолдануы, өңдеу және мәлiметтердi берудің қуатты жүйелердің бар болуын талап етедi. Курстың негізгі мақсаты телекоммуникациялық желiлердегi ақпаратты қорғаудың әдiстерiн зерттеу болып табылады Мазмұны: Телекоммуникациялық және ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау есептерінің және мәселелерінің табиғаты.Ақпараттың қаупі. Олардың ақпаратты қорғау нысаналарына әсерінің әдістері. Ақпаратты қорғау әдістері және құралдары.

Радиоэлектрондық құрестің құрылғылары және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стандарттау және метрология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: Метрология, стандартизация және өзара алмасушылық негiздерi туралы бiлiмдердiң жиынтығын мазмұндау. Өлшеулердi өткiзудiң жаттығу дағдылары, олардыңның статистикалық бағалауына болашақ маманды үйрету. Мазмұны: Негiзгi ұғымдар және метрологияның терминдерi және техникалық өлшеулер. Өлшеулердi қаржы және олардыңның метрологиялық характерi. Метрологиялық қамтамасыз етудiң қағидаттары.

Телекоммуникациядағы инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті. Студенттерде телекоммуникацияларда технологиялық жаңартпалықты нарықтандыру және құру құбылыстарын басқару және ұйымдастыру аумағында мәселелерді шешудің практикалық икемдерін қабылдау және жаңартпа экономика облысында теориялық білімдерін қалыптастыру Мазмұны: Жаңартпалықты теңестіру. Технологиялық даму траекториясының саласы. Жаңартпалық аумағының мемлекеттікбасқару. Жаңартпалық іс – әрекеттің субъектілері. Жаңартпалық нарығының инфрақұрылымы. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: ұлттық жаңартпалық жүйелерін құру заңдылықтары және құбылыстарын; пайдалана білуі керек: жаңартпалық іс – әрекетті қаржыландыру құралдары және көздерін таңдауды және негіздеуді; дағдылану керек: представление о стратегической роли инноваций на микроуровне. микродеңгейде жаңартпалықтың стратегиялық рөлі туралы көрініске.

Телекоммуникациядағы менеджмент және маркетинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті. Менеджмент және маркетинг туралы теориялық білімді меңгеру, телекоммуникациядағы компаниялардың және фирмалардың практикалық іс – әрекетіндегі маркетинг және менеджмент әдістері және құралдарын қолдану бойынша қабілет және тактикалық икемдерін өзінде қалыптастыру. Мазмұны: Заманауи әлемдегі менеджер. Басқару теориясының эволюциясы. Ұйымның сыртқы және ішкі ортасы. Байланыстырушы құбылыстар. Коммуникация. Шешім қабылдау. Стратегиялық жобалау. Мотивация және бақылау. Маркетингтік жобалау. Тәуекел жоспары. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: менеджмент мәні; менеджменттің сатысы және тұжырымдамасы, есебі, мақсаты; басқаруға қазіргі тәсілдері; басқару процессінің функциялары және әдістері, принциптері; пайдалана білуі керек: мекемені бар басқару жүйесіне баға беруді және талдауды жүргізуді; дағдылану керек: менеджмент әдістерін және принциптерін тиімді қолдану икендеріне.

Телекоммуникациялық жұйелердегі ақпаратты қорғау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті. Мемлекеттiк және коммерциялық құрылымдардың басқару жүйесiнде есептеуiш құралдарды қолдануы, өңдеу және мәлiметтердi берудің қуатты жүйелердің бар болуын талап етедi. Курстың негізгі мақсаты телекоммуникациялық желiлердегi ақпаратты қорғаудың әдiстерiн зерттеу болып табылады Мазмұны: Телекоммуникациялық және ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау есептерінің және мәселелерінің табиғаты.Ақпараттың қауіпсіздік. Олардың ақпаратты қорғау нысаналарына әсерінің әдістері. Ақпаратты қорғау әдістері және құралдары. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: ақпаратты қорғаудың әдістері және құралдары, телекоммуникациялық және ақпараттық желілердегі ақпаратты қорғаудың есептерінің және мәселелерінің мағынасы, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету аспектісіндегі телекоммуникациялық жүйелерді зерттеудің жүйелік негізі; пайдалана білуі керек: ақпаратты қорғау және жіберу үшін динамикалық хаос әдістерін қолдану; ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету сұрақтары бойынша әдістемелік және нормативтік құжаттар, ғылыми – техникалық әдебиетті жалпылау, зерттеу және таңдау жүргізу; дағдылану керек: ақпаратты өңдеу, сақтау, алу құралдарымен және негізгі әдістерін қолдануды игеру.

Телекоммуникациялық жүйедегі метрология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Телекоммуникациялық жүйелер және желілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Цифрлік байланыс технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті. Цифрлық байлансы технологиялар қазіргі жағдайы және ғылыми негіздері, цифрлық сигналдарды жіберу әдістері және принциптерін баяндау; жіберу және өңдеу цифрлық жүйелерін жасау нақты шекарасын және мүмкіндігі туралы мәлімет беру. Мазмұны: Цифрлық байланыс жүйесінің элементтері. Байланыс каналдары және олардың сипаттамалары. ЦБС синхронизация әдістері. Кері байланысы бар байланыс жүйелері.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген