Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Шетел тілі: екі шетел тілі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - білім бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - білім бакалавры
 • Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама мақсаты
ҚР ұлттық білім беру жүйесін дамыту, ғылым мен тәжірибе жетістіктері, ұлттық және жалпы адами құндылықтар негізінде кәсіби тұлға ретінде қалыптасу мен дамуға бағытталған білім алуға жағдай жасау. Шет тілін оқытудағы жоғары білім беру мақсаты шетел тілдерін халықаралық қауымдастық мойындаған және ҚР қоғам талаптарына жауап беретін деңгейде меңгерген оқытушы-мамандарды дайындау мен қалыптастыру.

Кәсіби қызметі
Негізгі орта мектепте екі шетел тілі мұғалімі; мамандандырылған мектепте екі шетел тілі мұғалімі; техникалық орта мектептер мен кәсіби білім беру ұйымдарында екі шетел тілі мұғалімі; аудармашы; референт.

Кәсіби құзыреттілігі
- шет тілінің тідік құралдарын, тілдің шығу тарихы мен танып білу үдерістерін меңгеру;
- негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық тілдік құбылыстар мен меңгеріліп жатқан щетел тілінің заңдылықтарын, оның әралуан қызметіне кіретін лингвистикалық білім жүйесін игеру;
- шет тілі жүйесі мен қарым-қатынаста тіл иесінің мәдениеті жайлы білімді қолдануға, ойды жеткізудің вербалды және бейвербалды құралдарын, әңгімелесушінің ниетін түсінуге қабілетті болу;
- шет тілі мұғалімінің кәсіби қызмет құралдары мен әдістерін меңгеру;
- шетел әдебиетінің мәселелерін түсіндіру мен талдау принциптеріне тұлғалық-бағытталған, педагогтың кәсіби, әдебиеттану дағдыларын қалыптастыру;
- шет тілінің жүйесін, тарихи даму заңдылықтарын, оның типологиялық ерекшеліктерін білу;
- лингвистикалық зерттеу принциптері мен тіл білімінің ұғымдық аппаратын, негізгі категорияларын білу;
- отандық және шетелдік әдістемелік мұра жетістіктерін, тәжірибелік сипатағы нақты әдістемелік міндеттерді шешу үшін шетел тілін оқыту концепциясы мен қазіргі әдістемелік бағыттарды қолдана алу қабілеті;
- кәсіби қызметтің түрлі салаларындағы білімді құрастыру мен интеграциялау қабілеті және кәсіби міндеттерді шешу барысында оларды шығармашылық тұрғыда қолдану мен дамыту қабілеттерін меңгеру;
- аудармада баламалық негізгі тәсілдерді білу, аударманың негізгі тәсілдерін қолдануға қабілетті болу;
- практикалық кәсіби қызметте теориялық білімді қолдануға қабілетті болу.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шетел тілі: екі шетел тілі
Мамандық шифры
5B011900
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Дүниежүзі тарихы
Бейіндік пән
Дүниежүзі тарихы
Өту балы
ҚАЗ
119
ОРЫС
109

пәндер

Академиялық мақсаттағы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың негізгі мақсаты: студенттерде Ауызша аударма аясында аудармалық, лингвистикалық және әлеуметтік- мәдени құзыреттіліктерді, халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмірдегі әртүрлі тілдер мен салалардағы өкілдер арасындағы өзара түсінушілікті қалыптастыру Ауызша аударманың басты мақсаттардың бірі ауызша аударманы жасау барысында студенттердің білім, дағдылары мен құзыреттерді жүзеге асыру. Сонымен қатар,студенттерге ауызша аудармаға дайындық кезіндегі өзіндік жұмыс пен ауызша аудармашы дағдылары мен құзыреттерін дамыту. "Курс оқу нәтижесінде: - ауызша аудармашыға қойылатын талаптарды; - сөйлесудің психологиялық негіздерін; - ана тілі мен шет тілдерінің теориясын; - қазіргі замандағы аудармашы қызметінің ерекшеліктерін; - аударманың негізгі сүлбілерін - ауызша аударма түрлерінің классификациясын; - ауызша аударма спецификациясы мен әдістерін білу керек - берілген мәтіннің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, аударған мәтінді түсіну - автоматтық жүйеде жиілік аударма сәйкестікті қолдану - аудармалық түрлендіруді қолдану - сөйлеушінің сөйлеу жылдамдығына сәйкес ілеспелі аударма жасау; - мәтінді қабылдау - мәтінді түсінуде бір тілден екінші тілге жылдам ауысу; - тілдік қағидаларға сәйкес айтқанды интонация тұрғысынан дұрыс рәсімдеу - Ілеспелі аударманы жүзеге асыруда аударма жазбаларының техникасын тиімді қолдану - синхронды аударма кезінде ықтимал болжауды жүзеге асыруға қабілетті болу - көпшілікпен жұмыс істеуде эмоционалды қысылуды жеңу - жеке компьютермен жұмыс істеуде электронды сөздіктер мен мәтінді рәсімдеу бағдарламаларды пайдалану

Академиялық мақсаттағы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың негізгі мақсаты: студенттерде Ауызша аударма аясында аудармалық, лингвистикалық және әлеуметтік- мәдени құзыреттіліктерді, халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмірдегі әртүрлі тілдер мен салалардағы өкілдер арасындағы өзара түсінушілікті қалыптастыру Ауызша аударманың басты мақсаттардың бірі ауызша аударманы жасау барысында студенттердің білім, дағдылары мен құзыреттерді жүзеге асыру. Сонымен қатар,студенттерге ауызша аудармаға дайындық кезіндегі өзіндік жұмыс пен ауызша аудармашы дағдылары мен құзыреттерін дамыту. "Курс оқу нәтижесінде: - ауызша аудармашыға қойылатын талаптарды; - сөйлесудің психологиялық негіздерін; - ана тілі мен шет тілдерінің теориясын; - қазіргі замандағы аудармашы қызметінің ерекшеліктерін; - аударманың негізгі сүлбілерін - ауызша аударма түрлерінің классификациясын; - ауызша аударма спецификациясы мен әдістерін білу керек - берілген мәтіннің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, аударған мәтінді түсіну - автоматтық жүйеде жиілік аударма сәйкестікті қолдану - аудармалық түрлендіруді қолдану - сөйлеушінің сөйлеу жылдамдығына сәйкес ілеспелі аударма жасау; - мәтінді қабылдау - мәтінді түсінуде бір тілден екінші тілге жылдам ауысу; - тілдік қағидаларға сәйкес айтқанды интонация тұрғысынан дұрыс рәсімдеу - Ілеспелі аударманы жүзеге асыруда аударма жазбаларының техникасын тиімді қолдану - синхронды аударма кезінде ықтимал болжауды жүзеге асыруға қабілетті болу - көпшілікпен жұмыс істеуде эмоционалды қысылуды жеңу - жеке компьютермен жұмыс істеуде электронды сөздіктер мен мәтінді рәсімдеу бағдарламаларды пайдалану

Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: шет тілдік коммуникативтік құзіреттіліктердің қалыптасуы мен кеңеюі. Мазмұны. Студенттерде аналитикалық қабілет пен кәсіби сыни ойлауды дамыту арқылы түсіндірілетін терең филологиялық бағдарланудың қалыптасуы мен дамуы. Түрлі функционалды стильдегі және жанрдағы жазбаша мәтіндерді талдау, түсініктеме беру және қысқаша баяндай білу. Теориялық білімге (теориялық фонетика, лексикология, теориялық грамматика, оқытылатын тіл тарихы, стилистика, тілі оқытылатын ел әдебиеті) сүйене отырып, тапсырылған коммуникативтік міндеттерге сәйкес ауызша және жазбаша формада мәтіндерді қалпына келтіру дағдыларын меңгеру.

Ақпаратты өңдеудің филологиядағы инновациялық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 33
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Арнайы кәсіби шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы кәсіби шетел тілі/ /

Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің ауызша және жазбаша формада қарым-қатынастың кәсіби және әлеуметтік салаларында қатынас орнатуға дайындау, студенттерге шет тілін тілдік, танымдық және мәдениетаралық құзіретін арттырудың қайнар бұлағы ретінде таныстыру. Курстың мазмұны: студенттерге негізгі грамматикалық ережелерді оқыту, лексикалық қорын арттыру, ауызша, жазбаша сөйлеу мен мамандық бойынша терминологияны үйрену үшін тыңдалым дағдысын дамыту. Грамматикалық ережелер мен лексикалық қорды тереңдетіп қолдана білуі керек. Жеке сөйленісті қалыптастыру мен өзге адамдарды түсіну үшін шет тілін қолдану мен әртүрлі жалпы және оқу-кәсіби тақырыптарда қатынас жасай алуы керек. Мамандық бойынша терминологияны үйреніп, ауызша, жазбаша сөйлей алуы керек.

Арнайы мақсаттарға арналған бірінші шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің ауызша және жазбаша формада қарым-қатынастың кәсіби және әлеуметтік салаларында қатынас орнатуға дайындау, студенттерге шет тілін тілдік, танымдық және мәдениетаралық құзіретін арттырудың қайнар бұлағы ретінде таныстыру. Курстың мазмұны: студенттерге негізгі грамматикалық ережелерді оқыту, лексикалық қорын арттыру, ауызша, жазбаша сөйлеу мен мамандық бойынша терминологияны үйрену үшін тыңдалым дағдысын дамыту. Грамматикалық ережелер мен лексикалық қорды тереңдетіп қолдана білуі керек. Жеке сөйленісті қалыптастыру мен өзге адамдарды түсіну үшін шет тілін қолдану мен әртүрлі жалпы және оқу-кәсіби тақырыптарда қатынас жасай алуы керек. Мамандық бойынша терминологияны үйреніп, ауызша, жазбаша сөйлей алуы керек.

Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – басқалардың ойын түсіну және өз ойын ауызша және жазбаша еркін жеткізе білу. Практикалық мақсаты – шеттілінің негізі мен базасын кейіңгі дамуы үшін дайындау Білуі тиіс: -шеттілінің грамматикалық ерекшеліктерін -Оқитын пәннің спецификасы мен статусын -пәннің объектісі, пәні мен әдісін білу. Игеру: -С1 деңгейіне байланысты өтілген сабақ лексикасын білу; -Оқу, жазу, тыңдау дағдысын білу; -Шет тілінен орыс, қазақ тіліне; қазақ, орыс тілінен шет тіліне аударуды жүзеге асыра білу.

Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-қатынаста еркін сөйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-қатынас құзыреттілігін көбінесе стандартты қарым-қатынасты қалыптастыру; Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сөйлеу мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру. Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқу бағдарламасы талабындағы лексиканы; меңгеруі қажет: түрлі кәсіби тақырыптарға хабарлама, баяндама және презентация жасай алуы; дайындықсыз жағдайда тез тіл таба алуы, тілді әлеуметтік және кәсіби істерде еркін қолдануды; меңгеруі қажет: қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді жазуды дағдылануы тиіс: ағылшын мен ана тілдерінде аутентикалық публицистикалық, ғылыми-танымал мәтіндерді жазба және ауызша формада аңдатпалау дағдысын иемденуге.

Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді кәсіби, сондай-ақ әлеуметтік салада ауызша және жазбаша формаларда қарым-қатынас жасауға дайындау. Мазмұны: Курс студенттерге негізгі грамматикалық ережелерді үйретуге, лексикалық қорын кеңейтуге, ауызша, жазбаша сөйлеу қабілетін меңгеру үшін тыңдау дағдысын дамытуға және мамандық бойынша кәсіби терминологияны зерттеуге бағытталған. Шетел тілін кәсіби қарым-қатынаста белсенді түрде қолдану үшін арнайы терминологияны білу. Кәсіби, сондай-ақ әлеуметтік салада ауызша және жазбаша формаларда қарым-қатынас жасай алу. Мәтінді ұйымдастыру үлгілерін меңгергендігін көрсететін қиын тақырыптарға нақты, толық, әрі жақсы құрастырылған хабарлама жасауды меңгеру.

Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – басқалардың ойын түсіну және өз ойын ауызша және жазбаша еркін жеткізе білу. Практикалық мақсаты – шеттілінің негізі мен базасын кейіңгі дамуы үшін дайындау. Білуі тиіс: -шеттілінің грамматикалық ерекшеліктерін -Оқитын пәннің спецификасы мен статусын -пәннің объектісі, пәні мен әдісін білу. Игеру: -С2 деңгейіне байланысты өтілген сабақ лексикасын білу; -Оқу, жазу, тыңдау дағдысын білу; -Шет тілінен орыс, қазақ тіліне; қазақ, орыс тілінен шет тіліне аударуды жүзеге асыра білу.

Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – басқалардың ойын түсіну және өз ойын ауызша және жазбаша еркін жеткізе білу. Практикалық мақсаты – шеттілінің негізі мен базасын кейіңгі дамуы үшін дайындау. Білуі тиіс: -шеттілінің грамматикалық ерекшеліктерін -Оқитын пәннің спецификасы мен статусын -пәннің объектісі, пәні мен әдісін білу. Игеру: -С2 деңгейіне байланысты өтілген сабақ лексикасын білу; -Оқу, жазу, тыңдау дағдысын білу; -Шет тілінен орыс, қазақ тіліне; қазақ, орыс тілінен шет тіліне аударуды жүзеге асыра білу.

Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: оқытудың ұлттық үлгісін ескере отырып студенттерді халықаралық-стандартты жалпы ғылыми және ғылыми-кәсіби деңгейге (С2) жақындату. Мазмұны: коммуникативтік-интермәдени және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру. Мәтіннің әдеби (филологиялық) талдауын білу. Түрлі тақырыптағы көлемді күрделі мәтіндерді түсіну; сөздер мен айтылымдарды таңдауда қиындықтарды сезінбей, жылдам әрі спонтанды түрде сөйлей алу. Композициялық сөйлеу формаларын пайдалануды дәлелдеу дағдыларын игеру; баяндайтын перспективалардың негізгі кезеңдерін анықтау; стилистикалық тәсілді және оның прагматикалық нәтижесін анықтауды меңгеру.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Базалық шет тілі (В2)

Базалық шет тілі (В2), (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Базалық шет тілі (В2)

Базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты нақты күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін күнделікті ауызекі сөйлеу мен тілдің практикалық білімдерін үйрету болып табылады. Оқыту нәтижелері: - күнделікті ауызекі сөзді пайдалану (нормативтік айтылу, сөйлеу ырғағы, т.б.); - ең көп қолданылатын (негізгі) грамматика және кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстарды белсенді меңгеру; - күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың лингвистикалық материалдарының жиілігіне негізделген мәтіндерді түсіну; оқиғалар, сезімдер, ниеттерін жеке хаттарда сипаттау; таныс немесе қызықты тақырып бойынша эссе жазу әдістерін меігеру. Пән практикалық курс болып табылады және негізгі тілдік дағдыларды мен білімдерін арттыруға бағытталған: сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу. Бұл пәнді өту барысында студенттер күнделікті қарым-қатынас пен кәсіптік орта үшін қажет қарым-қатынас лексикалық минимумына ие болады; Ауызекі сөйлеу, сонымен қатар, ауызша және жаөбаша кәсіптік сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстармен танысады; күнделікті жағдай мен кәсіби ортада сөйлеу кезінде сөйлеу этикетінің ережелерін меігереді.

Базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты нақты күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін күнделікті ауызекі сөйлеу мен тілдің практикалық білімдерін үйрету болып табылады. Оқыту нәтижелері: - күнделікті ауызекі сөзді пайдалану (нормативтік айтылу, сөйлеу ырғағы, т.б.); - ең көп қолданылатын (негізгі) грамматика және кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстарды белсенді меңгеру; - күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың лингвистикалық материалдарының жиілігіне негізделген мәтіндерді түсіну; оқиғалар, сезімдер, ниеттерін жеке хаттарда сипаттау; таныс немесе қызықты тақырып бойынша эссе жазу әдістерін меігеру. Пән практикалық курс болып табылады және негізгі тілдік дағдыларды мен білімдерін арттыруға бағытталған: сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу. Бұл пәнді өту барысында студенттер күнделікті қарым-қатынас пен кәсіптік орта үшін қажет қарым-қатынас лексикалық минимумына ие болады; Ауызекі сөйлеу, сонымен қатар, ауызша және жаөбаша кәсіптік сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстармен танысады; күнделікті жағдай мен кәсіби ортада сөйлеу кезінде сөйлеу этикетінің ережелерін меігереді.

Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дерексіз және нақты тақырыптағы күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсінуді үйрену, өзге тілде сөйлеушімен үнемі ешқандай қиындықсыз сөйлесу үшін жылдам әрі спонтанды түрде сөйлеу. Мазмұны: ауызша және жазбаша сөйлеу тілінің дағдыларын жетілдіру және бекіту; коммуникативтік қабілеттерді ары қарай жетілдіру. Кез келген мәселені сипаттауға, жалпы сұрақтар бойынша сәйкес айтылымдарды іздемей-ақ өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік беретін сөздік қорды білу. Түрлі тақырыптар бойынша анық, жан-жақты хабарламалар жасау және негізгі мәселе бойынша өз көзқарасын білдіру, түрлі пікірлердің артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете алу. Жеке айтылымдарды біртұтас мәтінге біріктіру; сұрақтарды баяндай, ал көзқарасты дәлелдей отырып, эссе немесе баяндама жазуды меңгеру.

Базалық шетел тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: дерексіз және нақты тақырыптағы күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсінуді үйрену, өзге тілде сөйлеушімен үнемі ешқандай қиындықсыз сөйлесу үшін жылдам әрі спонтанды түрде сөйлеу. Мазмұны: ауызша және жазбаша сөйлеу тілінің дағдыларын жетілдіру және бекіту; коммуникативтік қабілеттерді ары қарай жетілдіру. Кез келген мәселені сипаттауға, жалпы сұрақтар бойынша сәйкес айтылымдарды іздемей-ақ өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік беретін сөздік қорды білу. Түрлі тақырыптар бойынша анық, жан-жақты хабарламалар жасау және негізгі мәселе бойынша өз көзқарасын білдіру, түрлі пікірлердің артықшылығы мен кемшіліктерін көрсете алу. Жеке айтылымдарды біртұтас мәтінге біріктіру; сұрақтарды баяндай, ал көзқарасты дәлелдей отырып, эссе немесе баяндама жазуды меңгеру.

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс шеңберінде алғашқы деңгейге (B1) қол жеткізуді қамтамасыз ететін сөйлеу әрекетінің: тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу аталатын төрт бағыты бойынша Еуропа кеңесі ұсынған шет тілін меңгеру деңгейлерінің және Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес коммуникативтік-мәдениетаралық құзырет негіздерін қалыптастыру жоспарлануда. Пәннің мазмұны: тыңдау, сөйлеу, айтылым, жазу дағдыларын және олардың практикалық іске асырылуын оқыту. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: лексикалық-грамматикалық және фонетикалық минимумдарды және олардың практикалық іске асырылуын білу; - түрлі аутентикалық мәтіндерден бұл деңгейде оқытылып жатқан тілдік материал және сөйлеу тақырыбына сәйкес кіші көлемді ақпаратты қабылдай білу. - тыңдау және тіл иеленушісінің сөйлеген сөзін, түрлі жанрдағы монологтік және диалогтік сипаттағы аутентикалық аудио-видео мәтіндерді түсіну машығын меңгеру.

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі- жоғары )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс шеңберінде алғашқы деңгейге (B1) қол жеткізуді қамтамасыз ететін сөйлеу әрекетінің: тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу аталатын төрт бағыты бойынша Еуропа кеңесі ұсынған шет тілін меңгеру деңгейлерінің және Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес коммуникативтік-мәдениетаралық құзырет негіздерін қалыптастыру жоспарлануда. Пәннің мазмұны: тыңдау, сөйлеу, айтылым, жазу дағдыларын және олардың практикалық іске асырылуын оқыту. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: лексикалық-грамматикалық және фонетикалық минимумдарды және олардың практикалық іске асырылуын білу; - түрлі аутентикалық мәтіндерден бұл деңгейде оқытылып жатқан тілдік материал және сөйлеу тақырыбына сәйкес кіші көлемді ақпаратты қабылдай білу. - тыңдау және тіл иеленушісінің сөйлеген сөзін, түрлі жанрдағы монологтік және диалогтік сипаттағы аутентикалық аудио-видео мәтіндерді түсіну машығын меңгеру.

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттердің кәсіби және мәдениетаралық коммуникативті құзыреттерін қалыптастырып, дамыту; оқитын тілде лексикалық және грамматикалық құбылыстарды және заңдылықтарды қолдана отырып, коммуникативті және кәсіби қызметте білім мен қабілеттерін пайдалануды үйрету; сонымен қатар, тіл өкілдерінің тәртібінің әлеуметтік көрсеткіштері мен ережелерін, дәстүрлерін, тарих, мәдениетін оқитын тіл елінің әлеуметтік жүйесін білу керек ; Берілген курс міндеттері: - студенттердің практикалық грамматика мен ауыз-екі сөйлеудің негіздерімен таныстыруды жалғастыру; - сөйлеу қызметінің барлық қабілеттерін қалыптастырып, дамыту. Курсты оқу нәтижесінде студент : оқитын тілде шамамен 2000 бірліктен кем емес лексикалық бірлік - практикалық фонетиканың негізгі ережелерін; - өз ойын білдіру және сөйлеушінің ойын түсіну үшін грамматиканың негізгі ережелерін білу; - оқитын тіл орфографиясының негізгі ережелерін білу керек -әлеуметтік байланыстарды орнатып, қолдау; ақпаратты алу және тартуға қабілетті болу - белгілі тілдесу қарым-қатынас аясында қызық тақырыпқа қысқаша әңгімелесе алу керек - - практика жүзінде меңгерген лексикасын қолдануға қабілетті болу; - тіл өкілінің видео жазбалар мен үнтаспадағы қарапайым әңгімелесуін түсінуге қабілетті болу;

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттердің кәсіби және мәдениетаралық коммуникативті құзыреттерін қалыптастырып, дамыту; оқитын тілде лексикалық және грамматикалық құбылыстарды және заңдылықтарды қолдана отырып, коммуникативті және кәсіби қызметте білім мен қабілеттерін пайдалануды үйрету; сонымен қатар, тіл өкілдерінің тәртібінің әлеуметтік көрсеткіштері мен ережелерін, дәстүрлерін, тарих, мәдениетін оқитын тіл елінің әлеуметтік жүйесін білу керек ; Берілген курс міндеттері: - студенттердің практикалық грамматика мен ауыз-екі сөйлеудің негіздерімен таныстыруды жалғастыру; - сөйлеу қызметінің барлық қабілеттерін қалыптастырып, дамыту. Курсты оқу нәтижесінде студент : оқитын тілде шамамен 2000 бірліктен кем емес лексикалық бірлік - практикалық фонетиканың негізгі ережелерін; - өз ойын білдіру және сөйлеушінің ойын түсіну үшін грамматиканың негізгі ережелерін білу; - оқитын тіл орфографиясының негізгі ережелерін білу керек -әлеуметтік байланыстарды орнатып, қолдау; ақпаратты алу және тартуға қабілетті болу - белгілі тілдесу қарым-қатынас аясында қызық тақырыпқа қысқаша әңгімелесе алу керек - - практика жүзінде меңгерген лексикасын қолдануға қабілетті болу; - тіл өкілінің видео жазбалар мен үнтаспадағы қарапайым әңгімелесуін түсінуге қабілетті болу;

Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Базалық шетел тілі (В1) (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге меңгерген тақырыптары бойынша ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгерту, сөздік және грамматиканың белсенді қорын пайдалана отырып студенттердің ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерту, лексика грамматикалық түсініктемесі бар мәтіндерді оқып түсінуін қамтамасыз ету, тұрмыстық, ресми секілді әртүрлі тақырыптар бойынша әңгімелесе білуге дағдыландыру. Оқыту нәтижелері: - тіл өкілдерімен қиындықсыз сөйлесе білу үшін оқылған тілдегі ауызша мәтінді тез арада жеткізе білу; - дерексіз және нақты тақырыптағы орташа қиындықтағы мәтіндерді, сондай-ақ күрделірек мәтіннің негізгі мазмұнын (соның ішінде кино, газет және журналдық басылымдар) оқып, түсіну; - тыңдалған мәтіннің идеялары мен оқылған мәтіннің негізгі ойларын тұжырымдау; - тыңдалған және оқылған мәтіннің негізгі және қысқаша мазмұнынын баяндай және бағалай білу. Пән практикалық курс болып табылады және студенттердің шет тілінде сөйлеу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Бұл деңгейдің басты мақсаты - бұрынғы деңгейлерде қалыптасқан дағдылардың сапасын жақсарту, түрлі коммуникативтік салаларда және қарым-қатынас жағдайында қолданылатын ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын тереңірек қалыптастыру.

Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге меңгерген тақырыптары бойынша ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгерту, сөздік және грамматиканың белсенді қорын пайдалана отырып студенттердің ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерту, лексика грамматикалық түсініктемесі бар мәтіндерді оқып түсінуін қамтамасыз ету, тұрмыстық, ресми секілді әртүрлі тақырыптар бойынша әңгімелесе білуге дағдыландыру. Оқыту нәтижелері: - тіл өкілдерімен қиындықсыз сөйлесе білу үшін оқылған тілдегі ауызша мәтінді тез арада жеткізе білу; - дерексіз және нақты тақырыптағы орташа қиындықтағы мәтіндерді, сондай-ақ күрделірек мәтіннің негізгі мазмұнын (соның ішінде кино, газет және журналдық басылымдар) оқып, түсіну; - тыңдалған мәтіннің идеялары мен оқылған мәтіннің негізгі ойларын тұжырымдау; - тыңдалған және оқылған мәтіннің негізгі және қысқаша мазмұнынын баяндай және бағалай білу. Пән практикалық курс болып табылады және студенттердің шет тілінде сөйлеу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Бұл деңгейдің басты мақсаты - бұрынғы деңгейлерде қалыптасқан дағдылардың сапасын жақсарту, түрлі коммуникативтік салаларда және қарым-қатынас жағдайында қолданылатын ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын тереңірек қалыптастыру.

Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірінші шетел тілінің практикалық грамматикасы (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ағылшын тілінің стандартты британдық нұсқасының орфоэпиялық ережесіне сәйкес айтылу нормаларын қалыптастыру; Мазмұны. Курс студенттерге практикалық айтылу дағдылары мен негізгі екпін үлгілерімен жұмыс жасау дағдысын меңгертуге арналған. Белгілі бір теориялық материал және оларды практикалық қолданыста пайдалана білу. Ағылшын тілінің арнайы терминологиясын қолдана отырып, минимәтінге фонетикалық талдау жасай алу. Ақпараттық, ғылыми, публицистикалық, декламациялық және ауызекі сөйлеу стилі секілді стильдердің біріне қатыстылығын ескере отырып, мәтіндерді интонациялау техникасын меңгеру.

Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ағылшын тілінің стандартты британдық нұсқасының орфоэпиялық ережесіне сәйкес айтылу нормаларын қалыптастыру; Мазмұны. Курс студенттерге практикалық айтылу дағдылары мен негізгі екпін үлгілерімен жұмыс жасау дағдысын меңгертуге арналған. Белгілі бір теориялық материал және оларды практикалық қолданыста пайдалана білу. Ағылшын тілінің арнайы терминологиясын қолдана отырып, минимәтінге фонетикалық талдау жасай алу. Ақпараттық, ғылыми, публицистикалық, декламациялық және ауызекі сөйлеу стилі секілді стильдердің біріне қатыстылығын ескере отырып, мәтіндерді интонациялау техникасын меңгеру.

Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз) (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бірінші шетел тілінің фонетикасы бойынша практикумы (ағылшын, неміс, француз) (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Екінші шет тілі (В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Екінші шетел тілі (В2 деңгейі)

Екінші шет тілі (В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Екінші шетел тілі (В2 деңгейі)

Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Екінші шетел тілі (B 1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз) Второй иностранный язык (уровень B1) (английский, немецкий, французский) The Second Foreign Language (B1 level) (English, German, French)

Екінші шетел тілі ( В1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Екінші шетел тілі (B 1 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз) Второй иностранный язык (уровень B1) (английский, немецкий, французский) The Second Foreign Language (B1 level) (English, German, French)

Екінші шетел тілі ( А1, А2 деңгейлері)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Екінші шетел тілі ( А1, А2 деңгейлері)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Екінші шетел тілі (А1, А2 деңгейі) (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: әлеуметтік-қажетті мәдениаралық коммуникативтік құзіреттіліктерді қалыптастыру. Мазмұны: ауызша және жазбаша сөйлеу тілінің негіздері қаланады. А1 және А2 деңгейінің фонологиялық, лексикалық және грамматикалық құбылыстарын білу. Коммуникативтік мақсатты жүзеге асыра алу. Қарапайым типтік жағдаяттардағы қарым-қатынас дағдыларын, қысқа хабарлама жазу дағдыларын меңгеру.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы педагогика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру және болжаудың қазіргі технологиялары мен педагогиканың негізгі тұжырымдарын ұсыну. Мазмұны: курс адамзат тарапынан қол жеткізілген әлеуметтік және мәдени әлемдік құндылықтарды сақтау мен қор ретінде жинаудағы білім берудің рөлін қарастырады. Тәрбиелеу үдерісінің ерекшелігін жеке тұлғаны әлеуметтендіру, қалыптасу үдерістерімен салыстыра білу. Педагогикалық мүмкіндіктерді және оқыту мен тәрбиелеудің түрлі тәсілдері, әдістері, әдістемелері, ұйымдастыру формаларын анықтай алу. Әлемдік қауымдастықтың ықпалдастығына бағытталған қоғамның жаһандануы жағдайындағы педагогикалық қызметтің негізгі бағыттарын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Латын тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Латын тілі» оқу пәнін оқыту мақсаты студенттердің грамматикалық білімдер жүйесін қалыптастыру, олардың мәтінді талдауда филологиялық дағдылануы, өзбетінше латын сөйлемдерін дұрыс құрастыра алуы, сонымен қатар пән бойынша оқытылған дағдысымен тест тапсыру, зат есім мен сын есімнің жіктелуі, сондай-ақ латын инфекті және бұйрық райларын дұрыс формаларын дұрыс меңгеру болып табылады. - латын тілі пәнін, зат есімнің негізгі категорияларын, етістіктерді, сын есімдерді, сонымен қатар олардың жіктелулерін (зат есім және сын есім) және жіктік жалғауларын (етістік) білу. - инфект жүйесіне бағдарлану, зат есімнің бес жіктеулеріне дағдылану, осы білімдерді кәсіби қызметке пайдалануға дағдылану; - өзінің кәсіби қызметі саласында әртүрлі типтегі мәтіндерді филологиялық талдауды, әртүрлі нақыл сөздермен мақалдарды пайдалануды меңгеру; биология ғылымдарындағы латын терминологияларын меңгеру.

Латын тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Латын тілі» оқу пәнін оқыту мақсаты студенттердің грамматикалық білімдер жүйесін қалыптастыру, олардың мәтінді талдауда филологиялық дағдылануы, өзбетінше латын сөйлемдерін дұрыс құрастыра алуы, сонымен қатар пән бойынша оқытылған дағдысымен тест тапсыру, зат есім мен сын есімнің жіктелуі, сондай-ақ латын инфекті және бұйрық райларын дұрыс формаларын дұрыс меңгеру болып табылады. - латын тілі пәнін, зат есімнің негізгі категорияларын, етістіктерді, сын есімдерді, сонымен қатар олардың жіктелулерін (зат есім және сын есім) және жіктік жалғауларын (етістік) білу. - инфект жүйесіне бағдарлану, зат есімнің бес жіктеулеріне дағдылану, осы білімдерді кәсіби қызметке пайдалануға дағдылану; - өзінің кәсіби қызметі саласында әртүрлі типтегі мәтіндерді филологиялық талдауды, әртүрлі нақыл сөздермен мақалдарды пайдалануды меңгеру; биология ғылымдарындағы латын терминологияларын меңгеру.

Латын тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лексикология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде лексикалық мәндерді талдау дағдыларын дамыту. Мазмұны. Курс қазіргі лингвистиканың жетекші қағидаттарының аясында лексикологияның маңызды мәселелерін қарастырады, студенттерді ағылшын тілінің құрылымдық-семантикалық құрылысының барынша маңызды ерекшеліктерімен таныстыру. Лексикологияның қазіргі жағдайы мен тарихи дамуының негізгі кезеңдерін білу. Нақты тілдік материалды талдай алу. Лингвистикалық зерттеу әдіснамасын меңгеру.

Лексикология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде лексикалық мәндерді талдау дағдыларын дамыту. Мазмұны. Курс қазіргі лингвистиканың жетекші қағидаттарының аясында лексикологияның маңызды мәселелерін қарастырады, студенттерді ағылшын тілінің құрылымдық-семантикалық құрылысының барынша маңызды ерекшеліктерімен таныстыру. Лексикологияның қазіргі жағдайы мен тарихи дамуының негізгі кезеңдерін білу. Нақты тілдік материалды талдай алу. Лингвистикалық зерттеу әдіснамасын меңгеру.

Лексикология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде лексикалық мәндерді талдау дағдыларын дамыту. Мазмұны. Курс қазіргі лингвистиканың жетекші қағидаттарының аясында лексикологияның маңызды мәселелерін қарастырады, студенттерді ағылшын тілінің құрылымдық-семантикалық құрылысының барынша маңызды ерекшеліктерімен таныстыру. Лексикологияның қазіргі жағдайы мен тарихи дамуының негізгі кезеңдерін білу. Нақты тілдік материалды талдай алу. Лингвистикалық зерттеу әдіснамасын меңгеру.

Лексикология (ағылшын, неміс, француз) (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лексикология (ағылшын, неміс, француз) (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации /

Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации /

Мәдениетаралық қатынас практикумы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мәдениаралық, лингвоелтану және әлеуметтік мәдени құзыреттерді қалыптастыру. Міндеттері: студенттерді оқытылатын тіл елінің түрлі бұқаралық ақпарат құралдарымен таныстыру; оқытылатын тіл елінің мәдени кеңістігімен, ұлттық және аймақтық ерекшеліктерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: тілі оқытылатын ел мен туған жердің мәдени ерекшеліктері, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, ұлттық құндылықтарды, мәдениаралық қарым-қатынасты үйретуге бағытталған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқытылған тiл материалы шеңберлерiндегi дайын және дайын емес монолог түрінде сөйлеуді хабарлама немесе баяндама түрінде қалай меңгеруді; меңгеруі қажет: әңгiмелесіп, сұхбат алып және пiкiрсайысқа қатысып, тиiстi лексикалық бiрлiктер және сөз орамына қатысты өз пікірін бiлдiру; өзектi тақырыпқа шығарма жазу, ресми хат, қатынас хат, баяндама жазуға үйренуді; дағдылануы тиіс: газеттік-публицистикалық және ғылыми стильдердің орта деңгейдегі мәтіндерінің мазмұнын функционалдық-стильдік тұрғыда талдай алуға.

Мәдениетаралық қатынас практикумы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мәдениаралық, лингвоелтану және әлеуметтік мәдени құзыреттерді қалыптастыру. Міндеттері: студенттерді оқытылатын тіл елінің түрлі бұқаралық ақпарат құралдарымен таныстыру; оқытылатын тіл елінің мәдени кеңістігімен, ұлттық және аймақтық ерекшеліктерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: тілі оқытылатын ел мен туған жердің мәдени ерекшеліктері, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, ұлттық құндылықтарды, мәдениаралық қарым-қатынасты үйретуге бағытталған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқытылған тiл материалы шеңберлерiндегi дайын және дайын емес монолог түрінде сөйлеуді хабарлама немесе баяндама түрінде қалай меңгеруді; меңгеруі қажет: әңгiмелесіп, сұхбат алып және пiкiрсайысқа қатысып, тиiстi лексикалық бiрлiктер және сөз орамына қатысты өз пікірін бiлдiру; өзектi тақырыпқа шығарма жазу, ресми хат, қатынас хат, баяндама жазуға үйренуді; дағдылануы тиіс: газеттік-публицистикалық және ғылыми стильдердің орта деңгейдегі мәтіндерінің мазмұнын функционалдық-стильдік тұрғыда талдай алуға.

Оқитын тілдің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Оқу практикасы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқытылатын тіл теориясының негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орта мектептегі жаңа стандарттар мен оқу бағдарламалары
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Педагогика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттердің бойында педагогикалық білімнің қалыптасуы, олардың педагогиканың теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың қазіргі кездегі технологияларымен, мектептің білім беру үдерісінде оқытушы мен оқушылардың субъект-субъект өзараәрекетінің технологияларымен танысуы. Мазмұны: Педагогиканы оқыту үдерісінде студент педагогиканың негізгі категориялары мен түсініктерін, педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тәрбиенің іргелі идеялары, тұжырымдамалары, заңдары, заңдылықтары және ұстанымдарын, тәрбиенің мәні, мазмұны, формалары мен әдістерін, тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын меңгеруі тиіс. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білу керек: Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін; Педагогикалық қызметтің мәнін. Пайдалана білуі керек: Педагогика бойынша алынған білімді тәжірибеде қолдануды; Мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыруды: Оқушылар тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттерін анықтауды. Дағдылану керек: Меткепте педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға.

Педагогика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психология және адам дамуы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Негізгі міндеті – психика дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру, адам қызметі, санасы мен тұлғасының әртүрлі өмір кезеңдеріндегі спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Курс адам психикасының әртүрлі жастық кезеңдердегі нақты материалмен танысуды қамтамасыз ету. Курсты оқу барысында студенттер тұлғаның ғылыми психологиялық білім жүйесіндегі орны туралы білім алуы тиіс; тұлғаны зерттеу әдіснамасы мен әдістері туралы білім; тұлғаның шетелдік және отандық теориялары; тұлғаның құрылымының қалыптасуы туралы ұстанымдарды; тұлға дамуының кезеңдері мен механизмдерін; тұлға ересектігінің критерийлері мен тұлғалық өсу туралы білуі тиіс. Сонымен қатар студенттерде тұлғалық дамуды бақылай білу мен дағдыларын; тұлғаның анализі мен өзіндік анализін; коорекциялық-дамытушылық жұмыс жасай білу және клиентке көмек көрсету дағдысын қалыптастыру.

Психология және адам дамуы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Негізгі міндеті – психика дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру, адам қызметі, санасы мен тұлғасының әртүрлі өмір кезеңдеріндегі спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. Курс адам психикасының әртүрлі жастық кезеңдердегі нақты материалмен танысуды қамтамасыз ету. Курсты оқу барысында студенттер тұлғаның ғылыми психологиялық білім жүйесіндегі орны туралы білім алуы тиіс; тұлғаны зерттеу әдіснамасы мен әдістері туралы білім; тұлғаның шетелдік және отандық теориялары; тұлғаның құрылымының қалыптасуы туралы ұстанымдарды; тұлға дамуының кезеңдері мен механизмдерін; тұлға ересектігінің критерийлері мен тұлғалық өсу туралы білуі тиіс. Сонымен қатар студенттерде тұлғалық дамуды бақылай білу мен дағдыларын; тұлғаның анализі мен өзіндік анализін; коорекциялық-дамытушылық жұмыс жасай білу және клиентке көмек көрсету дағдысын қалыптастыру.

Психология және адам дамуы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психология және адам дамуы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөйлеу қарым-қатынасы бойынша практикумы (екінші шетел тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: сөйлеу әрекетінің барлық түрлеріне (сөйлеу, жазу, тыңдау және оқу) қатысты шет тілдік қарым-қатынас орнату, студенттердің шет тілдік сөйлеу қарым-қатынасы бойынша мәдениетін жетілдіру, сөйлеу коммуникациясының вербалды және бейвербалды тәсілдерін меңгеру. Мазмұны. Курс тілдік әрекет арқылы жүзеге асатын жалпы және коммуникативтік (лингвистік, әлеуметтік-мәдени және прагматикалық) құзіреттілікті дамытуға бағытталған. Оқытылатын шет тілінде сөйлеушінің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдени ерекшелігін білу. Дискурстық ережеге сәйкес сөйлемді құрау, сенімділікке және айқындылыққа қол жеткізе алу. Шет тілдік сөйлеу әрекетін, мәдениаралық қарым-қатынастың вербалды және бейвербалды тәсілдерін меңгеру.

Сөйлеу қарым-қатынасы бойынша практикумы (екінші шетел тілі-есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Стилистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тілдің стилистикалық тәсілдері туралы теориялық білімдерді оның жүйесінде ұсыну. Мазмұны: стилистика саласында кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру. Ағылшын тілінің сөздік қорының стилистикалық жіктемесін, функционалды стильдерді білу. Тілдік ақпаратты салыстыра, топтастыра, және жіктей алу. Стилистикалық талдау дағдыларын меңгеру.

Стилистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тілдің стилистикалық тәсілдері туралы теориялық білімдерді оның жүйесінде ұсыну. Мазмұны: стилистика саласында кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру. Ағылшын тілінің сөздік қорының стилистикалық жіктемесін, функционалды стильдерді білу. Тілдік ақпаратты салыстыра, топтастыра, және жіктей алу. Стилистикалық талдау дағдыларын меңгеру.

Стилистика (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тілдің стилистикалық тәсілдері туралы теориялық білімдерді оның жүйесінде ұсыну. Мазмұны: стилистика саласында кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру. Ағылшын тілінің сөздік қорының стилистикалық жіктемесін, функционалды стильдерді білу. Тілдік ақпаратты салыстыра, топтастыра, және жіктей алу. Стилистикалық талдау дағдыларын меңгеру.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жоғары мектептегі тәрбиенің заманауи үрдістерін оқу, сонымен қатар студенттерде олардың тәрбие мәселесіне арналған әртүрлі тәсілдер бойынша бағыт алуға және тәрбие үдерісін бағалауға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік қалыптастыру. Негізгі міндеттері: жоғары мектептегі тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерімен танысу; студенттерді тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері туралы теориялық білімнің қолданыс аясын орнату. ЖОО тәрбиелеу үдерісін ұйымдастырудың психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін білу. Студенттермен тәрбиелеу бағытындағы іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі танымал технологиялар мен әдістемені игеру.

Теориялық грамматика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттерге оқитын тіл елінің ерте заман, ортағасыр, жаңа заман және қазіргі кезеңдегі елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму жайлы толық ақпарат беру Курс міндеттері: - оқитын тіл ел тарихының хронологиясы мен кезеңденуін меңгеру - оқитын тіл елінің тарихы бойынша тарихнама және деректермен таныстыру - негізгі тарихи оқиғаларды зерттеу - тарихи терминдер мен ұғымдарды меңгеру. Нәтижесінде: - оқитын тіл елінің тарихындағы негізгі тарихи оқиғаларды; - оқитын тіл елінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктерін; - оқитын тіл елінің негізгі даму заңдылықтарын; - оқитын тіл елінің қоғамдық-саяси ойларының әртүрлі саяси, діни, әлеуметтік-саяси факторларының ықпалын білу керек -оқитын тіл елінің қазіргі таңдағы әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік -саяси мәселерінен хабардар бола алу - Қазақстан мен оқитын тіл елінің тарихи даму үдерісінде параллель жүргізе алу - тарихи дереккөздермен жұмыс істей алу - тарихи құбылыстар мен үдерістерді талдау дағдыларын қалыптастыру

Теориялық грамматика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттерге оқитын тіл елінің ерте заман, ортағасыр, жаңа заман және қазіргі кезеңдегі елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму жайлы толық ақпарат беру Курс міндеттері: - оқитын тіл ел тарихының хронологиясы мен кезеңденуін меңгеру - оқитын тіл елінің тарихы бойынша тарихнама және деректермен таныстыру - негізгі тарихи оқиғаларды зерттеу - тарихи терминдер мен ұғымдарды меңгеру. Нәтижесінде: - оқитын тіл елінің тарихындағы негізгі тарихи оқиғаларды; - оқитын тіл елінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктерін; - оқитын тіл елінің негізгі даму заңдылықтарын; - оқитын тіл елінің қоғамдық-саяси ойларының әртүрлі саяси, діни, әлеуметтік-саяси факторларының ықпалын білу керек -оқитын тіл елінің қазіргі таңдағы әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік -саяси мәселерінен хабардар бола алу - Қазақстан мен оқитын тіл елінің тарихи даму үдерісінде параллель жүргізе алу - тарихи дереккөздермен жұмыс істей алу - тарихи құбылыстар мен үдерістерді талдау дағдыларын қалыптастыру

Теориялық грамматика (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық фонетика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ағылшын тілінің фонетикалық құрылымы туралы ғылымның қазіргі жағдайымен студенттерді таныстыру; фонолингвистика мәселелерін қарастыру. Мазмұны. Фонолингвистика саласында студенттердің білімін кеңейту; студенттердің тыңдау-дыбыстау, рецептивті, ритмдік-интонациялық дағдыларын дамыту; меңгерілген білімді бекіту; ағылшын тіліндегі дыбыстау нұсқаларын тануды меңгерту. Барлық фонетикалық құбылысты дұрыс қолдана білуі керек. Фонетика аспектін, дыбыстардың қызметін талдай алу. Сөйлемде дұрыс интонация тобын пайдалана алу. Интонациялық стильдерді пайдалану және ажырата білу керек.

Теориялық фонетика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ағылшын тілінің фонетикалық құрылымы туралы ғылымның қазіргі жағдайымен студенттерді таныстыру; фонолингвистика мәселелерін қарастыру. Мазмұны. Фонолингвистика саласында студенттердің білімін кеңейту; студенттердің тыңдау-дыбыстау, рецептивті, ритмдік-интонациялық дағдыларын дамыту; меңгерілген білімді бекіту; ағылшын тіліндегі дыбыстау нұсқаларын тануды меңгерту. Барлық фонетикалық құбылысты дұрыс қолдана білуі керек. Фонетика аспектін, дыбыстардың қызметін талдай алу. Сөйлемде дұрыс интонация тобын пайдалана алу. Интонациялық стильдерді пайдалану және ажырата білу керек.

Теориялық фонетика (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ағылшын тілінің фонетикалық құрылымы туралы ғылымның қазіргі жағдайымен студенттерді таныстыру; фонолингвистика мәселелерін қарастыру. Мазмұны. Фонолингвистика саласында студенттердің білімін кеңейту; студенттердің тыңдау-дыбыстау, рецептивті, ритмдік-интонациялық дағдыларын дамыту; меңгерілген білімді бекіту; ағылшын тіліндегі дыбыстау нұсқаларын тануды меңгерту. Барлық фонетикалық құбылысты дұрыс қолдана білуі керек. Фонетика аспектін, дыбыстардың қызметін талдай алу. Сөйлемде дұрыс интонация тобын пайдалана алу. Интонациялық стильдерді пайдалану және ажырата білу керек.

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты оқитын тіл елінінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - оқитын тілелінің әдебиетінің қалыптасу жолын анықтау - оқитын тілелінің әдебиетінің жанрлық жүйесін беру Курсты оқу нәтижесінде студент: - Оқитын тіл елінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерін; - әдебиеттің негізгі жанрларын білу керек ; - көркемдік туындыға жан-жақты талдау жасай алу - көркем мәтіннің жанрлық ерекшелігін анықтау; - көркем мәтінді талдай алу дағдысын меңгеру

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл біліміне кіріспе (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тілі оқылатын елдің әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен әдебиеті: танымал ағылшын жазушыларының шығармалары және бағыттарымен таныстыру, жаһандық әлеуметтік өзгерістермен байланысты әдебиеттегі қазіргі үрдістерді зерттеу. Мазмұны: педагогтың кәсіби, әдеби танымдық дағдыларын, басқа тілдік әдебиет проблематикасын талдау және түсіндірудегі тұлғаға бағдарланған қағидаттар бойынша дағды қалыптастыру. Атақты жазушылардың шығармашылығын, олардың туындысын, тілі оқытылатын ел әдебиетінің отандық және шетелдік әдебиеттанудағы қазіргі зерттелу жағдайын білу. Анықтамалық әдебиетпен, сыни және әдебиеттанушылық ғылыми еңбектермен жұмыс жасау, көркем шығармаларды әдебиеттанушылық тұрғыдан өз бетінше талдауға қажетті теориялық білімді қолдана алу. Шет тілі мен әдебиетінің болашақ маманы мен филолог-зерттеушінің кәсіби дағдыларын меңгеру.

Тілі оқылатын елдің әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен әдебиеті: танымал ағылшын жазушыларының шығармалары және бағыттарымен таныстыру, жаһандық әлеуметтік өзгерістермен байланысты әдебиеттегі қазіргі үрдістерді зерттеу. Мазмұны: педагогтың кәсіби, әдеби танымдық дағдыларын, басқа тілдік әдебиет проблематикасын талдау және түсіндірудегі тұлғаға бағдарланған қағидаттар бойынша дағды қалыптастыру. Атақты жазушылардың шығармашылығын, олардың туындысын, тілі оқытылатын ел әдебиетінің отандық және шетелдік әдебиеттанудағы қазіргі зерттелу жағдайын білу. Анықтамалық әдебиетпен, сыни және әдебиеттанушылық ғылыми еңбектермен жұмыс жасау, көркем шығармаларды әдебиеттанушылық тұрғыдан өз бетінше талдауға қажетті теориялық білімді қолдана алу. Шет тілі мен әдебиетінің болашақ маманы мен филолог-зерттеушінің кәсіби дағдыларын меңгеру.

Тілі оқытылатын ел әдебиеті (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен әдебиеті: танымал ағылшын жазушыларының шығармалары және бағыттарымен таныстыру, жаһандық әлеуметтік өзгерістермен байланысты әдебиеттегі қазіргі үрдістерді зерттеу. Мазмұны: педагогтың кәсіби, әдеби танымдық дағдыларын, басқа тілдік әдебиет проблематикасын талдау және түсіндірудегі тұлғаға бағдарланған қағидаттар бойынша дағды қалыптастыру. Атақты жазушылардың шығармашылығын, олардың туындысын, тілі оқытылатын ел әдебиетінің отандық және шетелдік әдебиеттанудағы қазіргі зерттелу жағдайын білу. Анықтамалық әдебиетпен, сыни және әдебиеттанушылық ғылыми еңбектермен жұмыс жасау, көркем шығармаларды әдебиеттанушылық тұрғыдан өз бетінше талдауға қажетті теориялық білімді қолдана алу. Шет тілі мен әдебиетінің болашақ маманы мен филолог-зерттеушінің кәсіби дағдыларын меңгеру.

Тілі оқытылатын ел әдебиеті (ағылшын, неміс, француз)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен әдебиеті: танымал ағылшын жазушыларының шығармалары және бағыттарымен таныстыру, жаһандық әлеуметтік өзгерістермен байланысты әдебиеттегі қазіргі үрдістерді зерттеу. Мазмұны: педагогтың кәсіби, әдеби танымдық дағдыларын, басқа тілдік әдебиет проблематикасын талдау және түсіндірудегі тұлғаға бағдарланған қағидаттар бойынша дағды қалыптастыру. Атақты жазушылардың шығармашылығын, олардың туындысын, тілі оқытылатын ел әдебиетінің отандық және шетелдік әдебиеттанудағы қазіргі зерттелу жағдайын білу. Анықтамалық әдебиетпен, сыни және әдебиеттанушылық ғылыми еңбектермен жұмыс жасау, көркем шығармаларды әдебиеттанушылық тұрғыдан өз бетінше талдауға қажетті теориялық білімді қолдана алу. Шет тілі мен әдебиетінің болашақ маманы мен филолог-зерттеушінің кәсіби дағдыларын меңгеру.

Филология және смарт технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Филология және смарт технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Филология және смарт технологиялар (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет тілдерін оқыту әдістерінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (екінші)
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (екінші)
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі (екінші) (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: тіл – этникалық мәдениет формалары мен өз ойын білдірудің универсалды құралы ретінде таныстыру Курс мақсаты: - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігімен таныстыру; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыру -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасауға үйрету Нәтижесінде - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігі жайлы білуі керек; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыра алу -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасау дағдыларын дамыту

Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: тіл – этникалық мәдениет формалары мен өз ойын білдірудің универсалды құралы ретінде таныстыру Курс мақсаты: - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігімен таныстыру; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыру -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасауға үйрету Нәтижесінде - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігі жайлы білуі керек; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыра алу -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасау дағдыларын дамыту

Шетел тілін үйрету әдістерінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге шетел тілін үйретуге арналған аса маңызды тәсілдерді, құралдарды және ұйымдастыру түрлерін таныстыру. Мазмұны: студенттерде шетел тілдерін үйретудің заманауи тәсілдері туралы және олардың дамуының эволюциялық жолына қатысты ғылыми көзқарас қалыптастыру. Студенттерде талдау және қорыту, шетел тілдерін үйретуге арналған тәсілдерді сыни және шығармашылық тұрғыдан зерделеу шеберлігін қалыптастыра алу. Заманауи әдістемені және технологияны, оқытудың ақпараттық және мультимедиялық құралдарын, ғылыми әдебиеттерді және түрлі типтегі сөздіктерді қолдана білу. Тұлғааралық рефлексия және мәдениаралық қарым-қатынасты меңгеру.

Шетел тілін үйрету әдістерінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге шетел тілін үйретуге арналған аса маңызды тәсілдерді, құралдарды және ұйымдастыру түрлерін таныстыру. Мазмұны: студенттерде шетел тілдерін үйретудің заманауи тәсілдері туралы және олардың дамуының эволюциялық жолына қатысты ғылыми көзқарас қалыптастыру. Студенттерде талдау және қорыту, шетел тілдерін үйретуге арналған тәсілдерді сыни және шығармашылық тұрғыдан зерделеу шеберлігін қалыптастыра алу. Заманауи әдістемені және технологияны, оқытудың ақпараттық және мультимедиялық құралдарын, ғылыми әдебиеттерді және түрлі типтегі сөздіктерді қолдана білу. Тұлғааралық рефлексия және мәдениаралық қарым-қатынасты меңгеру.

Шетел филологиясына кіріспе ( есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдік білім әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шетелдік білім әдістемесі / Методика иноязычного образования / Methods of foreign language education

Шетелдік білім әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шетелдік білім әдістемесі / Методика иноязычного образования / Methods of foreign language education

Экономика негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономика негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Ағылшын тілі: тарихы мен дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Ағылшын халқының дамуына байланысты ағылшын тілі жүйесінің даму заңдылықтары мен үдерістері туралы студенттерге түсініктеме беру. Мазмұны: тіл тарихының халық тарихымен байланысы. Дамудың ішкі және сыртқы факторы. Синхрония және диахрония. Тілдегі өзгерістер мәселесі. Ағылшын тілі тарихының дәуірге бөлінуі. Қазіргі ағылшын тілінің қалыптасуына әсер ететін үдерістерді, ағылшын тілінің түрлі деңгейлерінің дамуының байланысын білу. Ежелгі, орта және жаңа ағылшын мәтіндерін талдау, мәтіндерді лингвистикалық тұрғыда талдау дағдысын меңгеру. Ағылшын тілінің дамуының негізгі сипаттамалары мен үрдістеріне тарихи тұрғыдан түсініктеме беру алу. Ағылшын тілінің фонетикалық және грамматикалық жүйесі, ағылшын тілінің сөздік қорының дамуы туралы жалпы түсінікті игеру.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Арнайы аударма (ағылшын тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің бойында түрлі мәдениет пен тіл иелерімен ауызекі және ғылыми-техникалық сфераларға сай қарым-қатынасқа түскенде екі жақты түсінушілік орнату үшін лингвистикалық және аударма дағдыларын орнату. Мазмұны: Арнайы дискурсты аударма өзінің терминологиялық номенклатурасы бар ақпараттық коммуникативтік аударма болып табылады. Заң және техникалық дискурс саласындағы арнайы аударма аты аталған пәндермен байланысып қана қоймай, ауызша сөйлеу қарым-қатынасын бойына қосады. Арнайы аудармаға қатысты негізгі теориялық мәселерді ғана емес, сонымен қатар, жалпы аударма теориясын білу. Арнайы аударманы жасау мен аудармаға дайындалудағы өзіндік жұмыс жасау үшін еңбекті дұрыс ұйымдастыруға байланысты білім мен дағдыларды қолдана алу. Заң және ғылыми-техникалық пәндер саласында арнайы аударма жасаудағы арнайы дағдыларды меңгеру.

Арнайы мақсаттағы екінші шетел тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің ауызша және жазбаша формада қарым-қатынастың кәсіби және әлеуметтік салаларында қатынас орнатуға дайындау, студенттерге шет тілін тілдік, танымдық және мәдениетаралық құзіретін арттырудың қайнар бұлағы ретінде таныстыру. Курстың мазмұны: студенттерге негізгі грамматикалық ережелерді оқыту, лексикалық қорын арттыру, ауызша, жазбаша сөйлеу мен мамандық бойынша терминологияны үйрену үшін тыңдалым дағдысын дамыту. Грамматикалық ережелер мен лексикалық қорды тереңдетіп қолдана білуі керек. Жеке сөйленісті қалыптастыру мен өзге адамдарды түсіну үшін шет тілін қолдану мен әртүрлі жалпы және оқу-кәсіби тақырыптарда қатынас жасай алуы керек. Мамандық бойынша терминологияны үйреніп, ауызша, жазбаша сөйлей алуы керек.

Арнайы мақсаттарға арналған екінші шет тілі (неміс, француз, қытай, корея, араб)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің ауызша және жазбаша формада қарым-қатынастың кәсіби және әлеуметтік салаларында қатынас орнатуға дайындау, студенттерге шет тілін тілдік, танымдық және мәдениетаралық құзіретін арттырудың қайнар бұлағы ретінде таныстыру. Курстың мазмұны: студенттерге негізгі грамматикалық ережелерді оқыту, лексикалық қорын арттыру, ауызша, жазбаша сөйлеу мен мамандық бойынша терминологияны үйрену үшін тыңдалым дағдысын дамыту. Грамматикалық ережелер мен лексикалық қорды тереңдетіп қолдана білуі керек. Жеке сөйленісті қалыптастыру мен өзге адамдарды түсіну үшін шет тілін қолдану мен әртүрлі жалпы және оқу-кәсіби тақырыптарда қатынас жасай алуы керек. Мамандық бойынша терминологияны үйреніп, ауызша, жазбаша сөйлей алуы керек.

Аудару теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: - оқып үйренетін тілдің саяси-әлеуметтік, экономикалық, мәдениет, тарих салаларына байланысты лексикалары мен ғылыми терминдерін еркін қолдана білу. Дағды: - екі жақты аударма дағдысын қалыптастыру; - диалог және монолог түрде сөйлесуді жетілдіру; - ілеспе аударма түрін игеру жолында жаттығу; - рефераттау және анотация жасай алуды білу; - шығарма, мазмұндама жазу арқылы хат дағдысын үйрену.

Ауызша (синхронды) аударманы қамтамасыз етудің конференц-жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ауызша (синхронды аударма) аударманы қамтамасыз ету үшін аударма қызметіне қатысты қабілет, дағды мен білімді қалыптастыру және конференц-жүйенің техникасын меңгеру: аппаратура жиынтығы, конференц-жүйенің негізгі құрылғыларын игеру. Мазмұны: курс синхронды аударма өткізу үшін қажетті функционалдылықтың жиынтығын белгілі бір қамтамасыз ететін конференц-жүйелер мен аудиоқұрылғылар кешенін қолдана алу қабілетінің дамуына бағытталған. Аналогтық, сандық, инфра-қызыл, радиожүйелер секілді ақпаратты жеткізу тәсілі бойынша ауызша аударманы (синхронды аударма) қамтамасыз ететін конференц-жүйенің ең кең таралған түрлерін білу керек. Ауызша аударманы (синхронды аударма) қамтамасыз ететін конференц-жүйенің негізгі құрылғыларын қолдана алу; іс-шаралардың синхронды аудармасы жасай алу; Синхронды аударма аппаратурасының жиынтығын басқаруды меңгеру.

Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: ауызша аудармашының қызметін сәтті атқаруға мүмкіндік беретін эквивалентті ауызша аударма дағдылары мен сөйлеу біліктілігі мен білімнің қалыптасуы; ауызша аударманың қазіргі теориясы мен тәжірибесінің мәселелерін енгізу. Міндеттері: риторикалық техника дағдылары мен артикуляция тазалығын және аналитикалық дағды қалыптастыру. Ауызша аударманың түрлеріне қатысты қолданылатын аудару стратегияларын, әдістері мен техникалық тәсілдерді білу. Сапалы аударма жасау үшін қолданылатын аударма теориясы және аудару технологияларын меңгеру. Аударма мәтінінің лексикалық, грамматикалық, стилистикалық және синтаксистік ережелерін сақтай отырып, ауызша, сөзбе-сөз аударма жасау және парақтан аударуды жүзеге асыра алу.

Ауызша аударма практикумы (ағылшын тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: ауызша аудармашының қызметін сәтті атқаруға мүмкіндік беретін эквивалентті ауызша аударма дағдылары мен сөйлеу біліктілігі мен білімнің қалыптасуы; ауызша аударманың қазіргі теориясы мен тәжірибесінің мәселелерін енгізу. Міндеттері: риторикалық техника дағдылары мен артикуляция тазалығын және аналитикалық дағды қалыптастыру. Ауызша аударманың түрлеріне қатысты қолданылатын аудару стратегияларын, әдістері мен техникалық тәсілдерді білу. Сапалы аударма жасау үшін қолданылатын аударма теориясы және аудару технологияларын меңгеру. Аударма мәтінінің лексикалық, грамматикалық, стилистикалық және синтаксистік ережелерін сақтай отырып, ауызша, сөзбе-сөз аударма жасау және парақтан аударуды жүзеге асыра алу.

Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; шет тіліндегі сөзді қабылдау, берілген тақырып бойынша сөйлеу дағдыларын дамыту, шет тіліндегі ақпаратты еркін түсіну. Мазмұны: аталған пән курс аясында лексиканы оқытуды ұсынады. Грамматикалық ережелерді түсіну және меңгеру, сөйлеуде қолдану. Оқытылатын шет тілінің негізгі фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құбылыстарын білу. Жағдаятқа сәйкес кез келген тақырыпта өз ойын жеткізе алу, пікір алмасу, ақпарат алмасу кезінде шет тіліндегі ақпаратты түсіне алу. Тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз ететін стандартты рәсімдер мен барынша кең таралған айтылымдарды меңгеру.

Ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; шет тіліндегі сөзді қабылдау, берілген тақырып бойынша сөйлеу дағдыларын дамыту, шет тіліндегі ақпаратты еркін түсіну. Мазмұны: аталған пән курс аясында лексиканы оқытуды ұсынады. Грамматикалық ережелерді түсіну және меңгеру, сөйлеуде қолдану. Оқытылатын шет тілінің негізгі фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құбылыстарын білу. Жағдаятқа сәйкес кез келген тақырыпта өз ойын жеткізе алу, пікір алмасу, ақпарат алмасу кезінде шет тіліндегі ақпаратты түсіне алу. Тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз ететін стандартты рәсімдер мен барынша кең таралған айтылымдарды меңгеру.

Әлем әдебиетінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тілі оқытылатын елдің түрлі бұқаралық ақпарат құралдарымен студенттерді таныстыру, газет мәтінің жазбаша және ауызша аударуға үйрету, газет лексикасы жұмысының және тілінің ерекшелігімен таныстыру. Мазмұны: мәдениаралық, лингвоелтану және әлеуметтік мәдени құзіреттіліктерді қалыптастыру. БАҚ тілінің лингвостилистикалық ерекшелігін білу. Түрлі мәдениет пен социум өкілдері арасында қарым-қатынастың мүмкін болған жағдаятын үлгілей алу. Бұқаралық ақпарат мәтіндерін зерттеу тәсілдерін, әлеуметтік-мәдени және мәдениаралық коммуникация дағдыларын меңгеру.

БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдістемесі (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тілі оқытылатын елдің түрлі бұқаралық ақпарат құралдарымен студенттерді таныстыру, газет мәтінің жазбаша және ауызша аударуға үйрету, газет лексикасы жұмысының және тілінің ерекшелігімен таныстыру. Мазмұны: мәдениаралық, лингвоелтану және әлеуметтік мәдени құзіреттіліктерді қалыптастыру. БАҚ тілінің лингвостилистикалық ерекшелігін білу. Түрлі мәдениет пен социум өкілдері арасында қарым-қатынастың мүмкін болған жағдаятын үлгілей алу. Бұқаралық ақпарат мәтіндерін зерттеу тәсілдерін, әлеуметтік-мәдени және мәдениаралық коммуникация дағдыларын меңгеру.

БАҚ материалдарымен жұмыс жасау әдісі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Баспасөз тілі 1-ші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: публицистикалық стиль, оның жанрлық ерекшелігін зерттеу; сөйлеу әрекетінің барлық түріне (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу) қатысты шет тілдік қарым-қатынастың қалыптасуы. Мазмұны: курс тілі оқытылатын елдің баспасөзін зерттеуге бағытталған, аталған пән шет тілдік қарым-қатынас мәдениеті, оқытылатын шет тілінің газет жанрының ұлттық-мәдени ерекшелігі жайлы нақты білім береді. БАҚ мәтіндерінің тілдік және коммуникативтік ерекшеліктерін білу. Медиамәтіндерді аудара алу. Сөйлеу мәдениетінің ережелерін меңгеру.

Екінші шетел тілі (В2 деңгейі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: сөйлеу әрекетінің (монолог, диалог, дискурс, жазу мен оқу) барлық түрін жетілдіру, екінші шет тілін оқытуда студенттің кәсіби тілдік дағдыларын дамыту. Мазмұны: екінші шетел тілін мәдениаралық қарым-қатынас тәсілі, шет тілдік оқыту үдерісінде студенттердің танымдық, әлеуметтік мәдени және коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру тәсілі ретінде меңгеру. Ғылыми-оқу және кәсіби әрекетте қажетті оқытылатын шет тілінің ұлттық-ерекше тезаурусын білу. Оқытылатын шет тілінің лексикалық, грамматикалық және фонологиялық құбылыстарына жеке түсініктеме бере алу. Тілдің грамматикалық құрылымдары, шақ формалары, ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру.

Екінші шетел тілі (В2 деңгейі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: сөйлеу әрекетінің (монолог, диалог, дискурс, жазу мен оқу) барлық түрін жетілдіру, екінші шет тілін оқытуда студенттің кәсіби тілдік дағдыларын дамыту. Мазмұны: екінші шетел тілін мәдениаралық қарым-қатынас тәсілі, шет тілдік оқыту үдерісінде студенттердің танымдық, әлеуметтік мәдени және коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру тәсілі ретінде меңгеру. Ғылыми-оқу және кәсіби әрекетте қажетті оқытылатын шет тілінің ұлттық-ерекше тезаурусын білу. Оқытылатын шет тілінің лексикалық, грамматикалық және фонологиялық құбылыстарына жеке түсініктеме бере алу. Тілдің грамматикалық құрылымдары, шақ формалары, ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру.

Екінші шетел тілі (В2 деңгейі) (неміс, француз, қытай, корей)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеті: сөйлеу әрекетінің (монолог, диалог, дискурс, жазу мен оқу) барлық түрін жетілдіру, екінші шет тілін оқытуда студенттің кәсіби тілдік дағдыларын дамыту. Мазмұны: екінші шетел тілін мәдениаралық қарым-қатынас тәсілі, шет тілдік оқыту үдерісінде студенттердің танымдық, әлеуметтік мәдени және коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру тәсілі ретінде меңгеру. Ғылыми-оқу және кәсіби әрекетте қажетті оқытылатын шет тілінің ұлттық-ерекше тезаурусын білу. Оқытылатын шет тілінің лексикалық, грамматикалық және фонологиялық құбылыстарына жеке түсініктеме бере алу. Тілдің грамматикалық құрылымдары, шақ формалары, ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру.

Екінші шетел тілін оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді екінші шет тілін оқытудың әдістемесімен таныстыру, практикалық әрекетте қолдану дағдысын қалыптастыру. Мазмұны: мектепте екінші шетел тілін оқытудың дидактикалық негіздері. Оқытудың педагогикалық және мәдениаралық аспектілері. Орта мектепте екінші шет тілін оқытудың құнды мақсаттарын білу. Қол жеткізген білімде тәжірибеде қолдана алу. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін тиімді дамытуға бағытталған жаттығулар жүйесін меңгеру.

Екінші шетел тілін оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді екінші шет тілін оқытудың әдістемесімен таныстыру, практикалық әрекетте қолдану дағдысын қалыптастыру. Мазмұны: мектепте екінші шетел тілін оқытудың дидактикалық негіздері. Оқытудың педагогикалық және мәдениаралық аспектілері. Орта мектепте екінші шет тілін оқытудың құнды мақсаттарын білу. Қол жеткізген білімде тәжірибеде қолдана алу. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін тиімді дамытуға бағытталған жаттығулар жүйесін меңгеру.

Екінші шетел тілін оқыту әдістемесі (есепке алу)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі (неміс, француз,қытай, корей)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; шет тіліндегі сөзді қабылдау, берілген тақырып бойынша сөйлеу дағдыларын дамыту, шет тіліндегі ақпаратты еркін түсіну. Мазмұны: аталған пән курс аясында лексиканы оқытуды ұсынады. Грамматикалық ережелерді түсіну және меңгеру, сөйлеуде қолдану. Оқытылатын шет тілінің негізгі фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құбылыстарын білу. Жағдаятқа сәйкес кез келген тақырыпта өз ойын жеткізе алу, пікір алмасу, ақпарат алмасу кезінде шет тіліндегі ақпаратты түсіне алу. Тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз ететін стандартты рәсімдер мен барынша кең таралған айтылымдарды меңгеру.

Екінші шетел тілінің нормативті грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: аталған пән екінші шетел тілінің лексикалық, фонетикалық және грамматикалық құрылымын және оның сөзжасам ережелері мен заңдылықтарын терең меңгеруге бағытталған. Курс сөйлеуді грамматикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыру аясында студенттердің лингвистикалық құзіреттілігін дамытуды көздейді. Мазмұны: курс екінші шет тілінің грамматикасы бойынша қосымша жаттығу материалын қамтиды. Негізгі грамматикалық категорияларды, сөз таптарының семантикалық, морфологиялық және функционалды ерекшеліктерін білу. Тілдің грамматикалық және шақтық категорияларын тану, грамматикалық және коммуникативтік-бағдарлы жаттығуларды дұрыс атқара алу. Қарым-қатынастың оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларында коммуникацияны жүзеге асыру үшін ауызша және жазбаша формада екінші шет тілін меңгеру.

Екінші шетел тілінің нормативті грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: аталған пән екінші шетел тілінің лексикалық, фонетикалық және грамматикалық құрылымын және оның сөзжасам ережелері мен заңдылықтарын терең меңгеруге бағытталған. Курс сөйлеуді грамматикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыру аясында студенттердің лингвистикалық құзіреттілігін дамытуды көздейді. Мазмұны: курс екінші шет тілінің грамматикасы бойынша қосымша жаттығу материалын қамтиды. Негізгі грамматикалық категорияларды, сөз таптарының семантикалық, морфологиялық және функционалды ерекшеліктерін білу. Тілдің грамматикалық және шақтық категорияларын тану, грамматикалық және коммуникативтік-бағдарлы жаттығуларды дұрыс атқара алу. Қарым-қатынастың оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларында коммуникацияны жүзеге асыру үшін ауызша және жазбаша формада екінші шет тілін меңгеру.

Екінші шетел тілінің нормативті грамматикасы (неміс, француз, қытай, корей)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жалпы тіл білімі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттер отандық және шетел тіл біліміндегі жаңа бағыттар туралы жалпы мағлұматтар алады, шындықты танудың инновациялық әдістерімен танысады. Аталған пәнді оқу барысында студенттердің лингвистикалық терминология, тіл теориясының пәні мен нысанына байланысты біртұтас түсінігі қалыптасады. Мазмұны: Пән студенттің тіл теориясы мен лингвистикалық талдау әдістерінің маңызды мәселелері тұрғысынан терең білімді игеруіне мүмкіндік тудырады, тілдің дамуы мен қызмет ету заңдылықтары, оның құрылымдық ұйымдасуы және таңбалық сипаты, адам факторының тілдегі орны туралы білімдерін кеңейтіп, толықтырады. Модульді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттіліктер: Әлемдік және қазақстандық мектептер мен үйірмелер ғалымдарының негізгі еңбектерін білуі тиіс; Ғылыми лингвистикалық білім қалыптасуының тарихи және қазіргі кезеңдерін аша алуы тиіс жасай алуы тиіс; Шетел лингвистикасының мектептері мен бағыттары, тарихи және қазіргі ғылыми зерттеу әдістері туралы негізгі білімді игеруі тиіс.

Жалпы тіл білімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттер отандық және шетел тіл біліміндегі жаңа бағыттар туралы жалпы мағлұматтар алады, шындықты танудың инновациялық әдістерімен танысады. Аталған пәнді оқу барысында студенттердің лингвистикалық терминология, тіл теориясының пәні мен нысанына байланысты біртұтас түсінігі қалыптасады. Мазмұны: Пән студенттің тіл теориясы мен лингвистикалық талдау әдістерінің маңызды мәселелері тұрғысынан терең білімді игеруіне мүмкіндік тудырады, тілдің дамуы мен қызмет ету заңдылықтары, оның құрылымдық ұйымдасуы және таңбалық сипаты, адам факторының тілдегі орны туралы білімдерін кеңейтіп, толықтырады. Модульді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттіліктер: Әлемдік және қазақстандық мектептер мен үйірмелер ғалымдарының негізгі еңбектерін білуі тиіс; Ғылыми лингвистикалық білім қалыптасуының тарихи және қазіргі кезеңдерін аша алуы тиіс жасай алуы тиіс; Шетел лингвистикасының мектептері мен бағыттары, тарихи және қазіргі ғылыми зерттеу әдістері туралы негізгі білімді игеруі тиіс.

Жас ерекшелік психолингвистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат мен міндеттері: білім алушыларды жас мөлшер психолингвистикасының ғылыми-теориялық негіздермен таныстырады. Пәннің мазмұны – студенттер аталмыш курста психолингвистикалық терминдермен танысып, оларды ғылыми тұрғыдан пайдалануға үйренуі қажет, екінші тілді тез меңгеру. Жалпы ғылыми үдерістегі психолингвистиканың негізін мәселелерін және ғылым ретінде қалыптасуын қарастыру; психолингвистика эволюциясы негіздері; бала тілі онтогенезі, жас категориясы, бала тілі және ересек адамның сөйлеуі, отбасылық коммуникация ерекшеліктерін, әлеуметтік топтарын өз бетінше өңдеу. Мазмұны. Курс заманауи психолингвистиканың ең маңызды мәселелеріне бағытталған қағидатқа негізделген. Адамның коммуникативтік құзіреттілігінің қалыптасуын зерттейтін лингвистикалық бағыт. Бұл пән студенттердің мағлұматтарды қабылдау, өз ойын жеткізу процесіндегі білімін кеңейтуге мүмкіндік береді. Психолингвистика сараптамалық пән ретінде бірқатар практикалық мәселелерді теориялық тұрғыда ұғынуға жағдай туғызады: ана тілін және шет тілін оқып үйрету, тілді өз онтогенезінде дамыту, мектеп жасына дейінгі балаларды дұрыс сөйлеуге тәрбиелеу және логопедияның кейбір мәселелері, орталық мидан болған кейбір ауытқуларды емдеу т.б. психолингвистиканың негізін оқып білген адам кез-келген тілдік құбылыстарды ғылыми тұрғыда ұғына алады. Ұсынылатын курс сөйлеу әрекетінің теориясына, танымдық лингвистикаға, бакалаврда оқытылған жалпы филологиялық пәндер цикліне негізделеді. Психолингвистиканың ғылыми білімнің жеке саласы ретінде пайда болуы мен даму кезеңдерін, концептуалды-терминологиялық аппаратын, психолингвистика ғылымның нысаны мен пәнін, психолингвистикалық мектептер мен ағымдарын және жас мөлшер психолингвистика тараулары мен зерттеу бағыттарын білуі тиіс. Жас мөлшер психолингвистиканың дамуындағы үрдістер мен мәселелерін сыни тұрғыдан бағалай білу, қоғамдағы болып жатқан экстралингвистикалық үдерістер мен баланыстыра ғылымның әдіснамалық негіздерін анықтау, психолингвистика аспектісінде болып жатқан тілдік өзгерістерін талдай алуы тиіс. Қазақ, орыс және ағылшын тілдері негізінде жүргізілетін психолингвистикалық талдауды меңгеруі, кәсіби және ғылыми-зерттеу іс-әрекетінде алған білімдерді қолдана білу, түрлі эксперименттерді жүргізе білу, біртілді және қостілді балалар, ересек адамдар болатын психолингвистикалық процестерді үйренуде арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолдануды меңгеру. тиіс.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық технологиялар: шетел тілін оқытудың әдістемесі мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге қашықтықтан оқыту технологиясының негізгі қағидаттарын пайдалануды, ағылшын және екінші шет тілі, зерттеу бағдарламалары (SPSS, CLAN, PRAAT, пернетақтадағы SOLO және т.б.) бойынша компьютерлік оқыту бағдарламаларымен жұмыс жасауды үйрету. Мазмұны: курс білімгерлерді түрлі оқыту формаларында студенттердің оқу материалымен өзіндік жұмысына арналған диалогтық және мультимедиа элементтері бар электронды гипермәтіндік оқу құралымен таныстыруға бағытталған. Автоматты түрдегі ағылшынша-орысша және орысша-ағылшынша аударма жасау бағдармалары (PROMT, Translation Memory, ABBYY Lingvo) мен орысша-қазақша және қазақша-орысша аудару бағдармаларын (SOZDIK) білу. Мектепте шет тілдерін оқыту үшін компьютерлік оқыту бағдарламаларын қолдана алу. Екінші шет тілінің терминологиялық корпусы және ағылшын лексикасының үлкен бөлігімен жұмыс жасау үшін компьютерлік технологиялар дағдысын меңгеру.

Инновациялық технологиялар: шетел тілін оқытудың әдістемесі мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерге қашықтықтан оқыту технологиясының негізгі қағидаттарын пайдалануды, ағылшын және екінші шет тілі, зерттеу бағдарламалары (SPSS, CLAN, PRAAT, пернетақтадағы SOLO және т.б.) бойынша компьютерлік оқыту бағдарламаларымен жұмыс жасауды үйрету. Мазмұны: курс білімгерлерді түрлі оқыту формаларында студенттердің оқу материалымен өзіндік жұмысына арналған диалогтық және мультимедиа элементтері бар электронды гипермәтіндік оқу құралымен таныстыруға бағытталған. Автоматты түрдегі ағылшынша-орысша және орысша-ағылшынша аударма жасау бағдармалары (PROMT, Translation Memory, ABBYY Lingvo) мен орысша-қазақша және қазақша-орысша аудару бағдармаларын (SOZDIK) білу. Мектепте шет тілдерін оқыту үшін компьютерлік оқыту бағдарламаларын қолдана алу. Екінші шет тілінің терминологиялық корпусы және ағылшын лексикасының үлкен бөлігімен жұмыс жасау үшін компьютерлік технологиялар дағдысын меңгеру.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіби бағытталған екінші шетел тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің ауызшы және жазбаша формада қарым-қатынастың кәсіби және әлеуметтік салаларында қатынас орнатуға дайындау, студенттерге шет тілін тілдік, танымдық және мәдениетаралық құзіретін арттырудың қайнар бұлағы ретінде таныстыру. Курстың мазмұны: студенттерге негізгі грамматикалық ережелерді оқыту, лексикалық қорын арттыру, ауызша, жазбаша сөйлеу мен мамандық бойынша терминологияны үйрену үшін тыңдалым дағдысын дамыту. Грамматикалық ережелер мен лексикалық қорды тереңдетіп қолдана білуі керек. жеке сөйленісті қалыптастыру мен өзге адамдарды түсіну үшін шет тілін қолдану мен әртүрлі жалпы және оқу-кәсіби тақырыптарда қатынас жасай алуы керек. мамандық бойынша терминологияны үйреніп, ауызша, жазбаша сөйлей алуы керек.

Кәсіби бағытталған екінші шетел тілі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің ауызшы және жазбаша формада қарым-қатынастың кәсіби және әлеуметтік салаларында қатынас орнатуға дайындау, студенттерге шет тілін тілдік, танымдық және мәдениетаралық құзіретін арттырудың қайнар бұлағы ретінде таныстыру. Курстың мазмұны: студенттерге негізгі грамматикалық ережелерді оқыту, лексикалық қорын арттыру, ауызша, жазбаша сөйлеу мен мамандық бойынша терминологияны үйрену үшін тыңдалым дағдысын дамыту. Грамматикалық ережелер мен лексикалық қорды тереңдетіп қолдана білуі керек. жеке сөйленісті қалыптастыру мен өзге адамдарды түсіну үшін шет тілін қолдану мен әртүрлі жалпы және оқу-кәсіби тақырыптарда қатынас жасай алуы керек. мамандық бойынша терминологияны үйреніп, ауызша, жазбаша сөйлей алуы керек.

Кәсіби бағытталған екінші шетел тілі (неміс, француз, қытай, корей, араб)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қарым-қатынастағы екінші шетел тілі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің екінші шет тілін тереңдетіп білуі, тілдің ерекше тұстарын ашып көрсету, лингво-мәдени білімдерін арттыру, сонымен қатар өз беттерінше мамандығы бойынша көтерілуге, мамандығы бойынша білімін жетілдіруге үйрету. Кәсіптік шетел тіліне байланысты арнайы терминдерді, тілдегі ерекше қарым-қатынас құралдарын қалыптастыра білу. Заңдылығына сүйене отырып тілдік құрылымдардағы грамматика, лексикаға байланысты ережелерді қабылдай алу. Шет тілінде жаза білуге, анкета, арыз, сұрақ қоюға, пікір-сайысқа қатысуға, кез-келген жағдайда өзін-өзі ұстай білуге үйрету.

Көркем мәтіндерді талдау әдістемесі (1- шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: түрлі жанрдағы түпнұсқалық мәтіндермен студенттерді таныстыру және көркем әдебиеттің түпнұсқалық материалдарын іздеу. Мазмұны: көркем мәтіннің белгілі бір стилінің ерекшелігін анықтау және түпнұсқалық көркем мәтіндерді талдау және интерпретациялау. Мәтінмен жұмыс жасаудың негізгі ережелерін білуі керек. Мәтіннің идеялық мазмұны мен стилистикалық ерекшеліктерін анықтау үшін оны түсіндіре алуы керек. Түпнұсқалық көркем мәтіндермен жұмыс жасау дағдысын меңгеруі керек.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстандағы қазіргі таңдағы этникалық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тыңдаушыларға Қазақстанның этномәдени картасы, оның дамуы мен құрылымын таныстырудың негіздерін қалыптастыру. Міндеті: өлкелік аспектіде этномәдени қозғалыстарға әсер ететін факторлар мен контекстерді, үдерістерді түсіндіруге жағдай жасау. Курстың мазмұны: этникалық топтардың қоғамдық стратификацияда өзгеруін, этномәдени ерекшеліктердің қоғамдық тұтастық пен Қазақстанның көп этникалық қоғамында мәдени аралыққа әсер етуін оқыту. Қазіргі және тарихи этномәдени географияның негіздерін білуі тиіс. Қазақстанның этномәдени картасына аумақтық бақылау жүргізуді орындай білуі тиіс. Арнайы бір аймақта этникалық үдерістер туралы ақпаратты игеру.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Латын тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты:латын тілі грамматикасының негіздерін үйрену болып табылады; осы тілдің құрылымы туралы жалпы түсінік; сондай-ақ тілдік құбылыстармен тікелей байланысты мәдени ұғымдармен таныстыру немесе латын тілінің фразеологиялық жағдайымен таныстыру . Білуі тиіс:латын тіліның әріптері мен әріп құрамдарының айтылу қағидалары,сондай-ақ екпінді қою ережесін білу; жатқа белгілі бір латына мақал-мәтелдер, қанатты сөздер мен өрнектер санын білу. Істей білуі: барлық типтегі оқылатын сөздердіңзат есімнің, етістіктің, сын есімнің, есімдіктің, есімшеның) грамматикалық категорияларын анықтау

Лингвистика ілімінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс тіл туралы білім қалыптасқан жағдайлармен таныстырады; әлемдік және отандық тарихтағы түрлі кезеңде пайда болған жетекші лингвистикалық бағыттар мен мектептерді сипаттайды; атақты лингвистердің жетістіктерін сипаттайды; тіл білімінің дамуы кезеңдерінде қолданылатын лингвистикалық талдау тәсілдерін талқылайды. Мазмұны: «Жалпы тіл білімі» курсының құрамдас бөлігі ретінде лингвистикалық ілім тарихы өзінің арнайы міндеттеріне ие, себебі, пәннің негізгі мақсаты филолог-студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығының тереңдету, тіл теориясы мен тарихының маңызды мәселелері бойынша білім қалыптастыру болып табылады, сондай-ақ аталған пән әдіснамалық білімнің қалыптасуы мен ғылыми дүниетанымы мен көзқарасының дамуында маңызды орын алады. ғылыми лингвистикалық білімнің қалыптасу кезеңдерін, түрлі лингвистикалық бағыттар мен мектептер, лингвистикалың тарихи және заманауи жағдайын білуі тиіс; тіл білімінің дамуындағы түрлі лингвистикалық бағыттарды еркін бағдар жасау мен айыра білу; салыстырмалы-тарихы тіл білімінің тәсілдерін қолдану; заманауи лингвистиканың теориясы мен түрлі тұжырымдамаларына сыни тұрғыдан қарай алу; салыстырмалы-тарихи талдаудың ғылыми тәсілдерінің дағдыларын, тіл білімі кезеңдерінің сыни талдауын, сонымен қатар тілдік ұжымның түрлі өмір сүру кезеңдеріндегі тіл мен қоғамның жалпы сипаттамасын меңгеру.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде ағылшын ұлттық тілінің дамуының негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық және лексикалық дәрежеде дамуы туралы білу. Міндеттері: студенттерді тілдің дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру; ұлттық тілдің пайда болуы туралы үйрету; ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: пән студенттерге ағылшын тілінің дамуы кезеңінде болған түрлі өзгерістер, оқытылатын тілдің дамуының тарихи кезеңдері туралы түсінік береді. Студентерде ағылшын тілінің дамуының ағылшын ұлтының тарихымен байланысы туралы түсінік болуы керек. Ағылшын тілінің фонология жүйесінің, граматикалық құрылымы мен лексикасының ерекшеліктерін білуі керек. Ерте ағылшын классикалық прозасы туралы түсінік беретін мәтіндерді игеру.

Оқытылатын тіл тарихы (1- шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерде ағылшын ұлттық тілінің дамуының негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық және лексикалық дәрежеде дамуы туралы білу. Міндеттері: студенттерді тілдің дамуының негізгі заңдылықтарымен таныстыру; ұлттық тілдің пайда болуы туралы үйрету; ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: пән студенттерге ағылшын тілінің дамуы кезеңінде болған түрлі өзгерістер, оқытылатын тілдің дамуының тарихи кезеңдері туралы түсінік береді. Студентерде ағылшын тілінің дамуының ағылшын ұлтының тарихымен байланысы туралы түсінік болуы керек. Ағылшын тілінің фонология жүйесінің, граматикалық құрылымы мен лексикасының ерекшеліктерін білуі керек. Ерте ағылшын классикалық прозасы туралы түсінік беретін мәтіндерді игеру.

Роман-Герман филологиясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің негізгі лингвистикалық біліммен, сонымен қатар роман және герман тілдерінің тарихи үдерістерін нақты меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Курстың міндеттері – роман және герман тілдерінің негізгі белгілерін фонология және морфология саласында үндіеуропа тілдерінің басқа топтарымен салыстырмалы тұрғыда, сонымен қатар көне герман және роман тілдері қалыптасқан мәдени-тарихи негізін қарастыру. Мазмұны: курс роман және герман тілдерінің тарихи қалыптасуының негізгі мәселелерін қамтиды: олардың фонетикалық, грамматикалық құрылымының, жазуының қалыптасуының, сөздік қорының толығуының, сонымен қатар тіл тарихы үшін маңыздылығымен ерекшеленетін тарихи шарттарының өзгеруінің тарихы. Роман және герман халықтары мен олардың тілдері тарихының бастапқы деректері туралы ақпараттарын, роман-герман тілдері мен осы топтағы тілдердің тарихи қалыптасуының ерекшеліктерін білу керек. Олардың фонетикалық, грамматикалық құрылымының, жазуының қалыптасуының, сөздік қорының толығуының, сонымен қатар тіл тарихи үшін маңыздылығымен ерекшеленетін тарихи шарттарының өзгеруінің тарихын талдау жасай алу керек. Роман-герман тілдері мен осы топтағы тілдердің тарихи қалыптасуының ерекшеліктері туралы теориялық тұжырымдары мен ережелеріне сыни көзқараспен талдау машықтарын қалыптастыруды меңгеру керек.

Роман-Герман филологиясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттердің негізгі лингвистикалық біліммен, сонымен қатар роман және герман тілдерінің тарихи үдерістерін нақты меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Курстың міндеттері – роман және герман тілдерінің негізгі белгілерін фонология және морфология саласында үндіеуропа тілдерінің басқа топтарымен салыстырмалы тұрғыда, сонымен қатар көне герман және роман тілдері қалыптасқан мәдени-тарихи негізін қарастыру. Мазмұны: курс роман және герман тілдерінің тарихи қалыптасуының негізгі мәселелерін қамтиды: олардың фонетикалық, грамматикалық құрылымының, жазуының қалыптасуының, сөздік қорының толығуының, сонымен қатар тіл тарихы үшін маңыздылығымен ерекшеленетін тарихи шарттарының өзгеруінің тарихы. Роман және герман халықтары мен олардың тілдері тарихының бастапқы деректері туралы ақпараттарын, роман-герман тілдері мен осы топтағы тілдердің тарихи қалыптасуының ерекшеліктерін білу керек. Олардың фонетикалық, грамматикалық құрылымының, жазуының қалыптасуының, сөздік қорының толығуының, сонымен қатар тіл тарихи үшін маңыздылығымен ерекшеленетін тарихи шарттарының өзгеруінің тарихын талдау жасай алу керек. Роман-герман тілдері мен осы топтағы тілдердің тарихи қалыптасуының ерекшеліктері туралы теориялық тұжырымдары мен ережелеріне сыни көзқараспен талдау машықтарын қалыптастыруды меңгеру керек.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Синхронды аударма техникасы мен негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тіларалық және мәдениаралық қарым-қатынас үшін қажетті ілеспе аударманы жүзеге асыру үшін студенттердің іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру және дамыту. Мазмұны: бұл курс студенттердің лингвистикалық, әлеуметтік-прагматикалық, әлеуметтік-мәдени, лингвомәдени, дискурсивті және паралингвистикалық субкомпетенциялардан құралған коммуникативтік компетенцияны дамытуға бағытталған. Аударма ісінің ерекше түрі болып табылатын ілеспе аударманың ерекшеліктерін; ілеспе аудармада қолданылатын компрессия, ықтималдық болжам, синтез технологияларын; әр түрлі коммуникативті жағдаяттарда және пәндік салаларда қолданылатын тілдік клишелер мен стандартты айналымдарды; ақпаратты есту арқылы қабылдаудың ерекшеліктерін; есте сақтау қабілетінің ерекшеліктері мен оның көлемін ұлғайтудың әдестерін білу. Аудармашылық нормаларды сақтай отырып, адекватты ілеспе аударманы жүзеге асыру; мәтін тұпнұсқасының түрі мен пракматикалық бағытталуын ескере отырып, жалпы аударма стратегиясын таңдай алу. Шетел тілінде сөйлейтін мемлекеттерде мәтіндерге қойылатын талаптар мен әлеуметтік-мәдени салт-дәстүрлер туралы білімдер жүйесін; белсенді және пассивті сөздікке кіретін әр түрлі білім салаларынан кеңейтілген сөздік қорын; грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық нормаларды, лексикалық эквиваленттілік нормаларын сақтай отырып ілеспе аударма іскерліктері мен дағдыларын меңгеру.

Синхронды аударма техникасы мен негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тіларалық және мәдениаралық қарым-қатынас үшін қажетті ілеспе аударманы жүзеге асыру үшін студенттердің іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру және дамыту. Мазмұны: бұл курс студенттердің лингвистикалық, әлеуметтік-прагматикалық, әлеуметтік-мәдени, лингвомәдени, дискурсивті және паралингвистикалық субкомпетенциялардан құралған коммуникативтік компетенцияны дамытуға бағытталған. Аударма ісінің ерекше түрі болып табылатын ілеспе аударманың ерекшеліктерін; ілеспе аудармада қолданылатын компрессия, ықтималдық болжам, синтез технологияларын; әр түрлі коммуникативті жағдаяттарда және пәндік салаларда қолданылатын тілдік клишелер мен стандартты айналымдарды; ақпаратты есту арқылы қабылдаудың ерекшеліктерін; есте сақтау қабілетінің ерекшеліктері мен оның көлемін ұлғайтудың әдестерін білу. Аудармашылық нормаларды сақтай отырып, адекватты ілеспе аударманы жүзеге асыру; мәтін тұпнұсқасының түрі мен пракматикалық бағытталуын ескере отырып, жалпы аударма стратегиясын таңдай алу. Шетел тілінде сөйлейтін мемлекеттерде мәтіндерге қойылатын талаптар мен әлеуметтік-мәдени салт-дәстүрлер туралы білімдер жүйесін; белсенді және пассивті сөздікке кіретін әр түрлі білім салаларынан кеңейтілген сөздік қорын; грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық нормаларды, лексикалық эквиваленттілік нормаларын сақтай отырып ілеспе аударма іскерліктері мен дағдыларын меңгеру.

Синхронды аударма техникасы мен негіздері (ағылшын тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді екінші шет тілін оқытудың әдістемесімен таныстыру, практикалық әрекетте қолдану дағдысын қалыптастыру. Мазмұны: мектепте екінші шетел тілін оқытудың дидактикалық негіздері. Оқытудың педагогикалық және мәдениаралық аспектілері. Орта мектепте екінші шет тілін оқытудың құнды мақсаттарын білу. Қол жеткізген білімде тәжірибеде қолдана алу. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін тиімді дамытуға бағытталған жаттығулар жүйесін меңгеру.

Сөйлеу этикеті практикумы (екінші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерді екінші шет тілін оқытудың әдістемесімен таныстыру, практикалық әрекетте қолдану дағдысын қалыптастыру. Мазмұны: мектепте екінші шетел тілін оқытудың дидактикалық негіздері. Оқытудың педагогикалық және мәдениаралық аспектілері. Орта мектепте екінші шет тілін оқытудың құнды мақсаттарын білу. Қол жеткізген білімде тәжірибеде қолдана алу. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін тиімді дамытуға бағытталған жаттығулар жүйесін меңгеру.

Стандартталған сынамалар (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс ағылшын тілін оқыту әдістемесінің жаңа үрдістерімен студенттерді таныстыру, британдық оқулықпен жұмыс жасай отырып, тілді үйрету жүйесін терең түсіну, заманауи әдістемедегі негізгі үрдістерді меңгеру. Мазмұны: аталған курста жұмыс жасау тәжірибесі және оқу кезінде тілді оқытудың отандық және шетелдік әдістемесінің салыстырмалы талдауы беріледі, сондай-ақ отандық оқу орындарында әдістеме бойынша курсқа кірмейтін немесе терең қамтылмайтын аспектілерге назар аударылады. Халықаралық тест форматын білу. Халықаралық стандартқа сай тестпен жұмыс жасай алу. Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), Жазу (Writing) және Сөйлеу (Speaking) секілді 4 аспект бойынша тестпен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру.

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс ағылшын тілі бойынша студент деңгейін халықаралық стандарт пен ағылшын тілі бойынша білімнің еуропалық сертификаттау талаптарына сәйкес болуын анықтау үшін The International English Language Testing System (IELTS) тестілеу жүйесімен таныстыруға бағытталған. Мазмұны: курс студенттерді тесттің Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), Жазу (Writing) және Сөйлеу (Speaking) секілді 4 аспектімен таныстыру және оның жұмыс жасауына бағытталған. Халықаралық тест форматын білу. Халықаралық стандартқа сай тестпен жұмыс жасай алу. Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), Жазу (Writing) және Сөйлеу (Speaking) секілді 4 аспект бойынша тестпен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру.

Тестермен жұмыс жасау әдістемесі (1- шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс ағылшын тілі бойынша студент деңгейін халықаралық стандарт пен ағылшын тілі бойынша білімнің еуропалық сертификаттау талаптарына сәйкес болуын анықтау үшін The International English Language Testing System (IELTS) тестілеу жүйесімен таныстыруға бағытталған. Мазмұны: курс студенттерді тесттің Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), Жазу (Writing) және Сөйлеу (Speaking) секілді 4 аспектімен таныстыру және оның жұмыс жасауына бағытталған. Халықаралық тест форматын білу. Халықаралық стандартқа сай тестпен жұмыс жасай алу. Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), Жазу (Writing) және Сөйлеу (Speaking) секілді 4 аспект бойынша тестпен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру.

Тесттермен жұмыс жасау әдістемесі (1-ші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: курс ағылшын тілі бойынша студент деңгейін халықаралық стандарт пен ағылшын тілі бойынша білімнің еуропалық сертификаттау талаптарына сәйкес болуын анықтау үшін The International English Language Testing System (IELTS) тестілеу жүйесімен таныстыруға бағытталған. Мазмұны: курс студенттерді тесттің Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), Жазу (Writing) және Сөйлеу (Speaking) секілді 4 аспектімен таныстыру және оның жұмыс жасауына бағытталған. Халықаралық тест форматын білу. Халықаралық стандартқа сай тестпен жұмыс жасай алу. Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), Жазу (Writing) және Сөйлеу (Speaking) секілді 4 аспект бойынша тестпен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Тіл және әдебиет
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл және әдебиет

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық тілдік сынамалар (IELTS)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді мәдениетаралық деңгейдегі шет тілінде сөйлесуге баулу, сапалы әрі рецепті тілдік материалды тереңдету. Міндеттері: грамматикалық жүйедегі сейлеу мен тілдің тұтас түсінігін білу, оқудың, сөйлесудің және жазудың негізгі дағдыларын меңгеру. Пәннің мазмұны: IELTS курсы ағылшын тілінің The International English Language Testing System (IELTS) жүйесімен тілдік деңгейін халықаралық стандарттар мен еуропалық талаптарға сай анықтайды. Грамматикалық жүйедегі сөйлеу мен тілдің тұтас түсінігін білу. Тыңдау (Listening), Оқу (Reading), Жазу (Writing), Сөйлеу (Speaking) секілді 4 аспектіні толық игеру. Оқудың, сөйлесудің және жазудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс.

Шет тілін оқыту әдістерінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел әдебиетін оқыту әдістемесі бойынша практикум (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: әдебиет саласында жан-жақты дамыған, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерге, еңбек нарығында сұранысқа, сәтті мансапқа, зияткерлік және кәсіби өсу мүмкіндігіне ие маманның қалыптасуы. Курстың екі негізгі құрамдас бөлігін: жалпы теориялық және дидактикалық, базалық ұғымдарын, әдеби үдеріске, әдістемелік техникаға, университетте әдебиетті оқыту негіздеріне деген көзқарасты білу. Көркем әдебиетті талдау, негізгі әдістемелер мен технологиялар бойынша дағдыларды, оқу үдерісін модельдеу тәсілдері, нақты сабақтар, мәселелік жағдайларды игеру. Негізгі оқытылатын тіл мен әдебиет тарихы мен теориясы, коммуникация теориясы, мәтіннің филологиялық талдауы мен түсіндірмесі саласындағы негізгі ережелер мен тұжырымдамаларды көрсете білу қабілетін меңгеру.

Шетел әдебиетін оқыту әдістемесі бойынша практикум (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: әдебиет саласында жан-жақты дамыған, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерге, еңбек нарығында сұранысқа, сәтті мансапқа, зияткерлік және кәсіби өсу мүмкіндігіне ие маманның қалыптасуы. Курстың екі негізгі құрамдас бөлігін: жалпы теориялық және дидактикалық, базалық ұғымдарын, әдеби үдеріске, әдістемелік техникаға, университетте әдебиетті оқыту негіздеріне деген көзқарасты білу. Көркем әдебиетті талдау, негізгі әдістемелер мен технологиялар бойынша дағдыларды, оқу үдерісін модельдеу тәсілдері, нақты сабақтар, мәселелік жағдайларды игеру. Негізгі оқытылатын тіл мен әдебиет тарихы мен теориясы, коммуникация теориясы, мәтіннің филологиялық талдауы мен түсіндірмесі саласындағы негізгі ережелер мен тұжырымдамаларды көрсете білу қабілетін меңгеру.

Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде ұлттық ағылшын тілінің дамуының негізгі тарихи заңдылықтары, түрлі тарихи кезеңдегі фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық және лексикалық деңгейлердегі ағылшын тілінің жүйелері туралы түсінік қалыптастыру. Студенттерді тілдің тарихи дамуының негізгі заңдылықтарымен, тіл дамуының негізгі кезеңдерінің сипаттамасымен таныстыру. Мазмұны. Курсты оқу студенттерге ағылшын тілінің дамуы барысында орын алған өзгерістер туралы нақты түсінік қалыптастыруда және тілді зерттеуге керекті дұрыс жолды таңдауда көмектеседі. Ағылшын тілінің ағылшын халқының тарихымен тығыз байланыста дамуының жалпы сипатын; грамматикалық құрылымның және лексиканың, фонологиялық жүйенің ерекшеліктерін білу. Ежелгі ағылшынның классикалық прозасы туралы түсінік қалыптастыратын мәтіндерді, әдеби тілдегі мәтіндерді түсіне алу. Ағылшын тілінің дамуының тарихи және лингвистикалық шарттары туралы білімді және тілдік өзгерістердің себептерін игеру.

Шетел тілі тарихын оқыту әдістемесі (1-ші шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде ұлттық ағылшын тілінің дамуының негізгі тарихи заңдылықтары, түрлі тарихи кезеңдегі фонетикалық, синтаксистік, морфологиялық және лексикалық деңгейлердегі ағылшын тілінің жүйелері туралы түсінік қалыптастыру. Студенттерді тілдің тарихи дамуының негізгі заңдылықтарымен, тіл дамуының негізгі кезеңдерінің сипаттамасымен таныстыру. Мазмұны. Курсты оқу студенттерге ағылшын тілінің дамуы барысында орын алған өзгерістер туралы нақты түсінік қалыптастыруда және тілді зерттеуге керекті дұрыс жолды таңдауда көмектеседі. Ағылшын тілінің ағылшын халқының тарихымен тығыз байланыста дамуының жалпы сипатын; грамматикалық құрылымның және лексиканың, фонологиялық жүйенің ерекшеліктерін білу. Ежелгі ағылшынның классикалық прозасы туралы түсінік қалыптастыратын мәтіндерді, әдеби тілдегі мәтіндерді түсіне алу. Ағылшын тілінің дамуының тарихи және лингвистикалық шарттары туралы білімді және тілдік өзгерістердің себептерін игеру.

Шетел тілін оқытудағы компьютерлік бағдарламалар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ағылшын және басқа да шет тілдерін оқыту үдерісінде компьютерлік оқу бағдарламаларын, SPSS, CLAN, PRAAT, клавиатурадағы SOLO т.б. зерттеу бағдарламаларын, сондай-ақ орысша-ағылшынша және ағылшынша-орысша (PROMT, Translation Memory, ABBYY Lingvo), орысша-қазақша және қазақша-орысша (SOZDIK) автоматты аударма бағдарламаларын пайдалана алу. Мазмұны: ағылшын тіліндегі ауқымды мәліметтермен жұмыс істеуде түрлі лингвистикалық міндеттерді компьютерлік технологиялар көмегімен шешудегі дағдыларын жетілдіріп, компьютерлік лингвистика саласы бойынша білімдерін тереңдетеді. Автоматты түрдегі ағылшынша-орысша және орысша-ағылшынша аударма жасау бағдармаларын (PROMT, Translation Memory, ABBYY Lingvo) білу. Орысша-қазақша және қазақша-орысша аударма жасау үшін SOZDIK онлайн бағдарламасын қолдану; шет тілдерін оқытудың жаңа әдістемесі саналатын компьютерлік оқыту бағдарламаларын қолдана алу. Студентке материалды игеру барысында видео мен анимациялық фрагментті көрсетуге мүмкіндік беретін мультимедиялық сипаттағы ақпаратты, қажет жағдайда бекітілген аудиоматериал жазбасын тыңдауды меңгеру.

Шетел тілін оқытудың арнайы бағдарланған әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: шет тілдік білім берудің жаңа тұжырымдамасына негізділе отырып, жаңа үлгідегі мектеп үшін болашақ мұғалімнің құзіреттілік, кәсіби-әдістемелік, арнайы мамандандырылған дайындығының сапасын қамтамасыз ету. Мазмұны: ШТ ерте, профилді және терең оқыту әдістемесі (ШТ ерте, профильді және терең оқыту ұғымы). ҚР варияциялық шет тілдік білім берудің дамуының негізгі бағыттары мен қағидаттарын білу. Бастауыш мектепте (2-4 сынып), профильді және мамандандырылған мектепте (ШТ бірқатар пәндерді оқыту және ШТ тереңдетіп оқыту) ШТ оқыту үдерісіне әсер ететін барлық факторларды анықтау және талдай алу. Маманның құзыреттілік үлгісіне сәйкес ШТ болашақ мұғалімінің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігіне тән сапаларды меңгеру.

Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: шет тілдік білім берудің жаңа тұжырымдамасына негізділе отырып, жаңа үлгідегі мектеп үшін болашақ мұғалімнің құзіреттілік, кәсіби-әдістемелік, арнайы мамандандырылған дайындығының сапасын қамтамасыз ету. Мазмұны: ШТ ерте, профилді және терең оқыту әдістемесі (ШТ ерте, профильді және терең оқыту ұғымы). ҚР варияциялық шет тілдік білім берудің дамуының негізгі бағыттары мен қағидаттарын білу. Бастауыш мектепте (2-4 сынып), профильді және мамандандырылған мектепте (ШТ бірқатар пәндерді оқыту және ШТ тереңдетіп оқыту) ШТ оқыту үдерісіне әсер ететін барлық факторларды анықтау және талдай алу. Маманның құзыреттілік үлгісіне сәйкес ШТ болашақ мұғалімінің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігіне тән сапаларды меңгеру.

Шетел тілін оқытудың контекстілік негіздегі әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: шет тілдік білім берудің жаңа тұжырымдамасына негізділе отырып, жаңа үлгідегі мектеп үшін болашақ мұғалімнің құзіреттілік, кәсіби-әдістемелік, арнайы мамандандырылған дайындығының сапасын қамтамасыз ету. Мазмұны: ШТ ерте, профилді және терең оқыту әдістемесі (ШТ ерте, профильді және терең оқыту ұғымы). ҚР варияциялық шет тілдік білім берудің дамуының негізгі бағыттары мен қағидаттарын білу. Бастауыш мектепте (2-4 сынып), профильді және мамандандырылған мектепте (ШТ бірқатар пәндерді оқыту және ШТ тереңдетіп оқыту) ШТ оқыту үдерісіне әсер ететін барлық факторларды анықтау және талдай алу. Маманның құзыреттілік үлгісіне сәйкес ШТ болашақ мұғалімінің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігіне тән сапаларды меңгеру.

Шетел тіліндегі іскерлік корреспонденция (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: іскерлік хат жазу және рәсімдеу ережелерімен таныстыру; шетелдік әрістеспен мәдениаралық қарым-қатынас кезінде сөйлеу этикеті мен арнайы терминологияны біле отырып, ағылшын тілінде іскерлік әңгіме жүргізе алу. Мазмұны: аталған курс іскер серіктеспен хат алысу, іскерлік байланыс орнатуды, нұсқаулық-әдістемелік құжаттарды енгізуді, студенттерді сөйлеу этикасына үйретуді көздейді. Іскерлік ағылшын тілінің функционалды түрлері жүйесінде қолданылатын тілдік құралдарды, қазіргі іскерлік ағылшын тілінің стилін білу. Іскерлік түрлі құжаттарды рәсімдеу, дұрыс толтыру, курстың сөйлеу тақырыбы аясында аталған жағдайға адекватты түрде әрекет жасай алу. Іскер серіктеспен ресми хат алысуды енгізу дағдысы мен арнайы терминологияны меңгеру.

Шетел тіліндегі іскерлік корреспонденция (1-шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: іскерлік хат жазу және рәсімдеу ережелерімен таныстыру; шетелдік әрістеспен мәдениаралық қарым-қатынас кезінде сөйлеу этикеті мен арнайы терминологияны біле отырып, ағылшын тілінде іскерлік әңгіме жүргізе алу. Мазмұны: аталған курс іскер серіктеспен хат алысу, іскерлік байланыс орнатуды, нұсқаулық-әдістемелік құжаттарды енгізуді, студенттерді сөйлеу этикасына үйретуді көздейді. Іскерлік ағылшын тілінің функционалды түрлері жүйесінде қолданылатын тілдік құралдарды, қазіргі іскерлік ағылшын тілінің стилін білу. Іскерлік түрлі құжаттарды рәсімдеу, дұрыс толтыру, курстың сөйлеу тақырыбы аясында аталған жағдайға адекватты түрде әрекет жасай алу. Іскер серіктеспен ресми хат алысуды енгізу дағдысы мен арнайы терминологияны меңгеру.

Шетел филологиясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: роман-герман тілдерінің дамуы және олардың әлемдік эволюциядағы рөлі туралы жалпы түсінік беру, әлемдік тілдердің типологиялық сипаттамасы және даму кестесімен таныстыру, әлемдік мәдениеттің даму аспектінде ұлттық мәдениет пен ұлттық тілдің ерекшеліктерімен таныстыру. Мазмұны. Аталған курс роман-герман тілдерінің даму тарихын, олардың Еуропа территориясы бойында таралуын зерттейді, түрлі тайпалардың негізгі тілдік топтарын қарастырады, олардың негізінде роман және герман тілдерінің жіктемесі жүргізілді. Роман-герман тілдерінің даму тарихы және олардың қазіргі әлемдегі даму жағдайын, тілдердің типологиялық жіктемесінің картасын білуі тиіс. Роман-герман тілдерін зерттеу кезінде теориялық және практикалық материалдарды қолдана алу және талдай алу қажет. Тілдердің дифференциалды құрылымын кешенді және салғастырмалы талдау дағдыларын меңгеру, олардың дамуының функционалды ерекшеліктерін білу.

Шетел филологиясына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: роман-герман тілдерінің дамуы және олардың әлемдік эволюциядағы рөлі туралы жалпы түсінік беру, әлемдік тілдердің типологиялық сипаттамасы және даму кестесімен таныстыру, әлемдік мәдениеттің даму аспектінде ұлттық мәдениет пен ұлттық тілдің ерекшеліктерімен таныстыру. Мазмұны. Аталған курс роман-герман тілдерінің даму тарихын, олардың Еуропа территориясы бойында таралуын зерттейді, түрлі тайпалардың негізгі тілдік топтарын қарастырады, олардың негізінде роман және герман тілдерінің жіктемесі жүргізілді. Роман-герман тілдерінің даму тарихы және олардың қазіргі әлемдегі даму жағдайын, тілдердің типологиялық жіктемесінің картасын білуі тиіс. Роман-герман тілдерін зерттеу кезінде теориялық және практикалық материалдарды қолдана алу және талдай алу қажет. Тілдердің дифференциалды құрылымын кешенді және салғастырмалы талдау дағдыларын меңгеру, олардың дамуының функционалды ерекшеліктерін білу.

Шетел филологиясындағы компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: ағылшын тіліндегі ғылыми-техникалық мәтіндерді аударуға үйрету кезінде студенттерді компьютерлік бағдарламаларды қолдануға үйрету, компьютерлік лингвистиканың негіздерін білу. Мазмұны: компьютерлік технологияның түрлерімен танысу, арнайы мәтіндермен жұмыс жасау кезінде ғылыми-техникалық терминдерді білу, негізгі оқытылатын шет тілінің арнайы әдебиетімен жұмыс жасау кезінде терминологиялық және лексикографиялық білімді жақсарту бойынша компьютерлік бағдарламалармен жұмыс жасаудағы қажетті дағдыларды игеруге студенттерді дайындау. Түрлі білім беру және зерттеу бағдарламаларын (SPSS, CLAN, PRAAT, SOLO және т.б.) білу. Ағылшын тілінің тілдік және терминологиялық корпусының үлкен бөлігімен жұмыс жасау үшін компьютерлік технологияларды пайдалана алу. Автоматты түрдегі ағылшынша-орысша және орысша-ағылшынша аударма жасау бағдармалары (PROMT, Translation Memory, ABBYY Lingvo) мен орысша-қазақша және қазақша-орысша аудару бағдармаларын (SOZDIK) меңгеру.

Іскерлік қарым-қатынас тілі (1- шетел тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: студенттерде ағылшын тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау үшін қажетті тілдік құзіреттіліктерді қалыптастыру; шет тілін тұлғааралық қарым-қатынас пен кәсіби қызметте пайдалану. Мазмұны: курсты оқыту нысаны ресми-іскерлік стиль, оның қызметі, жанрлық түрлері болып табылады. Студенттер ресми құжаттардың тілдік формулаларымен, коммерциялық корреспонденция тілі және стилімен, танысады. Зерттеу нысаны ресми сөйлеу әрекетіндегі жарнама мен құжаттарды рәсімдеудің негізгі ережелері болып табылады. ресми іскерлік ағылшын тілінің терминологиялық корпусын білу. арнайы аударма сөздіктерін қолдана алу. бизнес жүргізу теориясы мен тәжірибесіне байланысты іскерлік ағылшын тілінің терминологиясы және негізгі сөйлеу дағдыларын меңгеру.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Диплом қорғау алдындағы практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу (мектептік) практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық (үздіксіз)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық практика (үздіксіз) (есепке алу)
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық практика (үздіксіз) оқу-тәрбие
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение