Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Кеден ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - құқық бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - құқық бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Профильдік пән: Дүниежүзілік тарих
Білім берудің мақсаттарымен нәтижелері:
- кеден ісі саласында, ең алдымен Қазақстан Республикасының кеден органдары жүйесінде жұмыс істеу үшін білімді және білікті, жоғары кәсіби біліктілікке ие мамандарды даярлауға бағытталған. Сонымен қатар, Қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу орталықтары, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаумен шұғылданатын мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың кадр мұқтаждықтарын қанағаттандыру болып табылады.
Білім беру бағдарламасының міндеттері:
– 5В030400 – кеден ісі мамандығы бойынша тұлға мен қоғамның қажеттілігін қамтамасыз ететін, шетелдік білім беру бағдарламаларын саластыру арқылы әлемдік білім беру кеңістігіне енген үздiксiз білім берудің ұлттық моделін құрастыру;
– қазіргі заманғы халықаралық білім беру кеңістігінің барлық талаптарына жауап беретін, бәсекеге қабілетті кеден ісін мамандарын даярлау;
– болашақ маманның кәсіби және әлеуметтік дағдылығын қамтамассыз ету;
– жалпыұлттық ойлау мәдениеті мен рухану дәстүр мен құндылықтарға ие мамандарды тәрбиелеу.
Бакалавр міндетті:
түсінуге:
-Қазақстан Республикасының біртұтас кеден саясатын жүзеге асырудың экономикалық, ұйымдық және құқықтық механизмдерін тәжрибеде қолдануды қамтамасыз ету және жасау; сауда-экономикалық даму тенденциясында пайда болған жағымды тенденцияларды өз уақытында байқау. Әлеуметтік-экономикалық ахуалды зерттеуді, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру; кеден ісі саласындағы стандарттау және сертификаттау ережелерін бақылауды жүзеге асыру.
білуге:
- мағлұматтарды сақтау мен өңдеу әдістерін және оларды жинаудың әдітері мен тәсілдерін игеру ғылыми негізде өзінің жұмыс бағытын ұйымдастыра білу;
- қолданыстағы құқықтың негізгі мәселелерін және кедендік қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің басты ережелерін білу қажет;
жасай алуға:
- мамандығына сәйкес мемлекеттік және шет тіліндегі ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдану машығын игеру;
- оқу бағдарламасын аяқтаған кезеңде өзіндік білімін жетілдіру, мағлұматтық және білім беру технологиясының негізінде өзінің білім аясын кеңейту қасиетіне ие болу;
- мағлұматтарды сақтау мен өңдеу әдістерін және оларды жинаудың әдітері мен тәсілдерін игеру ғылыми негізде өзінің жұмыс бағытын ұйымдастыра білу;
жүзеге асыруға:
- өзінің кәсіби мәселелері бойынша пкірталастарға қатысу; өзінің ойын дұрыс және қисынды түрде жазбаша және ауызша жеткізе алу, ойлау мәдениеті мен көпшіліктің алдына шығып сөйлеу мүмкіндігіне ие болу;
- әр түрлі құбылыстар мен үрдістерді ғылыми саралау мен болжаудың негіздерін, оларды сапалы саралауды игеру қажет; арнайы ғылыми зерттеуді жүргізудің мақсаттарын және зерттеуді жүргізудің әдістерін қолдануды айқындау мүмкіндігіне ие болу қажет; пәнаралық жобалармен жұмыс жасай алуы қажет.
құзыретті болуға:
- қазіргі кездегі кеден ісі мәселелерін шешуге;
игеруге:
жұмыс берушілер мен әріптестерді тарта алатын кәсіби құзыреттілікті.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Кеден ісі
Мамандық шифры
5B030400
Факультеті
Заң
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Адам.Қоғам.Құқық
Бейіндік пән
Адам.Қоғам.Құқық
Өту балы
ҚАЗ
128
ОРЫС
122

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Арнайы экономикалық аймақты құқықтық реттеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дене шынықтыру (есепке алу)
 • Кредит саны - 8
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Интеллектуалдық құқық
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: студент білуі керек: интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. пайдалана білуі керек: алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. дағдылану керек: творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кеден инфрақұрылымы және қойма шаруашылығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульді оқытудың мақсаты болып кедендік инфрақұрылым қызметі және қалыптасу ерекшеліктері, кедендік инфрақұрылым субъектілерінің қызметін соның ішінде, уақытша сақтау қоймасын (УСҚ) және т.б. ұйымдастыру тәртібін жүзеге асыру және қалыптастыру. Модульдің міндеті болып реттейтін кедендік инфрақұрылым шеңберіндегі субъектілердің қызметін жүзеге асыру тәртібі заңнамасын қарастыру, кедендік брокер сияқты субъектілердің құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерін, кедендік қойманы құру тәртібін оқыту табылады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: Білуге: -Қазақстанның кедендік инфрақұрылымы функцияларын регламенттейтін заңнамалардың ерекшеліктерін; Үйренуге: - Кеден ісі туралы ҚР әрекет ететін заңнамаларына талдау жасауды. меңгеруге: - кедендік қылмыстардың алдын-алу бойынша нысандары мен әдістері қызметін.

Кеден құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Бұл курс кеден ісінің түсінігін,тарихын және мазмұнын ,кеден ісінің мақсаттары мен міндеттерін және кеден саясатын Қазақстанның кеден саясатының дамуын оқытады. Курс мазмұны: кеден құқығын реттеу пәні,әдісі және жүйесі және қайнар көздері Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - Білуі тиіс: кеден құқығының және кеден ісін ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық негіздері, кеден ісінің негізгі категорияларын. - Меңгеруі тиіс: Қазақстан Республикаасының кеден ісі бойынша заңнамаларын - Машықтануы тиіс: Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы заңнамаларын қолдана білуге.

Кеден ісі саласындағы дауларды қарау ерекшеліктері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден ісі саласындағы криминалистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: студенттерге криминалистикалық зерттеудің техникасы мен тактикасын жүргізу, әдістері мәселелерін оқыту. Мазмұны: курс қылмыстық құқықтың теориялық мәселелері мен қылмыстық құқықтық қатынастарды реттейтін құқыққолдану тәжірибесі заңнамасын оқытады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: кеден ісі саласындағы қылмыстарды зерттеудің тактикасы мен техникасын, теориясын; үйренуге: кедендік қылмыстар бойынша сараптама белгілеуді. меңгеруге: криминалистикалық ғылым туралы ұсыныс.

Кеден ісі саласындағы криминалистика (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден ісін ұйымдастыру
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде ҚР-ң кеден ісінің тарихы, құрылымы және мазмұны, кеден органдары жүйесіндегі басқарудың түсінігі, мақсаттары, құрылымы, әдістері қарастырылады, кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырудағы атқаратын қызметі, олардың міндеттері, сонымен қатар, олардың атқаратын қызметінің әдістері және т.б. оқытылады. Кеден органдарымен кеден ісін жүзеге асыру барысында туындайтын қатынастарды реттейтін заңнамаларды білу; қарастыруға берілген мәселелерге байланысты ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді білу; ҚР және КО кеден органдарының НҚА білу. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырумен байланысты ҚР және КО заңнамасын; ғылыми және оқу әдебиеттерінде ұсынылатын сұрақтарды қарастыру, сонымен қатар, КО және ҚР кеден органдарының НҚА. Үйренуге кеден органдары қызметінің мәселелері бойынша КО және ҚР әрекет ететін заңнаманы талдауды, кеден органдары қызметін жүзеге асырумен байланысты шешім қабылдай білу. Қабілетті болуға кеден органдары қызметін жүзеге асыру, сонымен қатар, КІ аясындағы өз құқықтары мен міндеттері бойынша кеден ісі аясындағы нақты тапсырмаларды шеше білуге.

Кедендік әкімшілік жүргізу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы курсының мақсаты мемлекеттiң құрылымын, Қазақстан Республикасының әкімшілік құрылысының негiздерiн және адам мен азаматтың құқықтық жағдайының негiздерiн оқу болып табылады. Жинақталған түрде ол келесiдей бағыттар бойынша бiлiм бередi: • ҚР атқарушылық биліктің ұйымдастырылуын; • ҚР басқарушылық қатынастарға қатысушылардың құқықтық жағдайының негіздері; • ҚР адам мен азаматтың құқықтық жағдайының негiздерi; • ҚР мемлекеттiк қызметінің негiздерi; • ҚР әкімшілік мәжбүрлеудің құқықтық негіздері; • әкімшілік процесс; • мемлекеттік басқару нысаны. Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік:1) әкімшілік құқық ғылымының жалпы түсiнiктерi мен категорияларын оқу;2) әкімшілік құқық нормаларын және мемлекеттiк мекемелер мен қоғамдық институттардың оларға негiзделген қызметтерiн құқықтық талдау әдiстемесiн меңгеру;меңгеруі тиіс: әкімшілік-құқықтық нормаға және тәжірибеге саяси, экономикалық, мәдени сипаттағы факторлардың әсер етуiн анықтау;3) әкімшілік-құқықтық реттеу нұсқаларының көптiгiне қарамастан жалпыазаматтық құндылықтарға бет бүрған неғұрлым мақсатты үлгілерді бөлiп көрсету және қандай-да бiр нақты-тарихи жағдайларда оны қолдану мүмкiндiгiн анықтау.Машықтануы тиіс: «Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы» пәнінің зерттеу объектісі – әкімшілік-құқықтық реттеуге жататын қоғамдық қатынастар аясы, әкімшілік-құқықтық нормалар, институттар мен қатынастар, Қазақстан Республикасының әкімшілік даму тарихы, мемлекеттің әкімшілік құрылысының, жеке тұлғаның құқықтық жағдайының, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық мәртебесінің негіздері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының саласы мен ғылымының негізгі даму тенденциялары болып табылады.

Кедендік және көліктік логистика
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік рәсімдер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік рәсімдер (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік сараптама
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту шекара арқылы жіберілетін, кедендік тауарларды рәсімдеу және кедендік бақылауды жүзеге асырудағы кеден органдарының әрекетін сипаттайтын кедендік сараптама мақсатына арналған. Кедендік сараптаманың мүмкіндіктері көрсетілген: сыртқы экономикалық қызметтың тауарлық номенклатурасы бойынша тауар коды (СЭҚ ТК), тауардың шығарылымы, жөнелтпелі тауар құжаттарына сәйкес емес, ҚР азаматтарының өмірі мен денсаулығына қауіпті тауарларды шығару, ҚР шекарасына өткізуге және тасымалдауға рұқсат етілмейтін тауарларды шығару анықталады. Сараптама жүргізуші субъектілерге қойылатын талаптар, кедендік сараптама өндірісі және белгілеуге материалдар дайындау, сонымен қатар, кедендік құқықбұзушылық жағдайында дәлелдеу және қорытындылары бойынша бағалау ерекшеліктері қарастырылады. Кедендік іс қағаздарын жүргізуді оқыту студенттерге кеден ісін дамытудың тиімділігін және үздіксіз құжаттамалық қамтамасыз етуді басқару жүйесін қолдануды анықтайды. Кедендік статистиканы оқыту білім, динамиканы бағалау және ішкі және сыртқы факторлардың өзара байланысының тиімділігімен, сыртқы сауда және кеден органдары қызметінің тиімділігімен кеден ісі маманын қамтамасыз етеді. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: кеден сараптамасының құқықтық негіздерін; Үйрене алады: кедендік сараптама өндірісі бойынша тәжірибеден жинақтаған білімін қолдануды; Меңгере алады: сараптама қорытындысын дайындауды.

Кедендік іс жүргізу және кеден статистикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кедендік іс қағаздарын жүргізуді оқыту студенттерге кеден ісін дамытудың тиімділігін және үздіксіз құжаттамалық қамтамасыз етуді басқару жүйесін қолдануды анықтайды. Кедендік статистиканы оқыту білім, динамиканы бағалау және ішкі және сыртқы факторлардың өзара байланысының тиімділігімен, сыртқы сауда және кеден органдары қызметінің тиімділігімен кеден ісі маманын қамтамасыз етеді. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: кедендік іс іс қағаздарының құқықтық негіздерін Үйрене алады: кедендік сараптама өндіріс бойынша тәжірибеден жинақтаған білімін қолдануды; Меңгере алады: сараптама қорытындысын дайындауды.

Кибер қауіпсіздікті құқықтық реттеудің концептуалды әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасы азаматтық кұқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: тараптардың теңдігіне негізделген мүліктік және мүліктік емес қатынастарды оқытады. Курс аясында азаматтық құқықтық қатынастардың ерекшеліктерін, оның элементтерін және түрлерін, субъектілерін, азаматтық құқықтың объектілерін, мәміле институтын, заттық құқықты, міндеттемелік құқықты, шартты оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: - азаматтық құқықтың жалпы теоретикылық қағидалары мен әдістері, азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі мен мазмұны, азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілері, міндеттемелік құқықтың сатып алу-сату, аренда және мердігерлік секілді негізгі институттары т.б. - меңгеруі тиіс - тәжірибеде алынған білімді қолдану және саралау. Азаматттық құқықтың субъектілерінің мүліктік және мүліктік емес қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған білімін тәжірибеде қолдану. - Машықтануы тиіс мүліктік және мүліктік емес құқықтарды реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешу

Қазақстан Республикасы азаматтық кұқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: тараптардың теңдігіне негізделген мүліктік және мүліктік емес қатынастарды оқытады. Курс аясында азаматтық құқықтық қатынастардың ерекшеліктерін, оның элементтерін және түрлерін, субъектілерін, азаматтық құқықтың объектілерін, мәміле институтын, заттық құқықты, міндеттемелік құқықты, шартты оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: - азаматтық құқықтың жалпы теоретикылық қағидалары мен әдістері, азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі мен мазмұны, азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілері, міндеттемелік құқықтың сатып алу-сату, аренда және мердігерлік секілді негізгі институттары т.б. - меңгеруі тиіс - тәжірибеде алынған білімді қолдану және саралау. Азаматттық құқықтың субъектілерінің мүліктік және мүліктік емес қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасау, алынған білімін тәжірибеде қолдану. - Машықтануы тиіс мүліктік және мүліктік емес құқықтарды реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешу

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: тараптардың теңдігіне негізделген мүліктік және мүліктік емес қатынастарды зерттейді. Курс барысында азаматтық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері, олардың элементтері және түрлері, субъектілері,объектілері, мәмілелер, заттық құқықтар, міндеттемелік құқық, шарт институттары қарастырылады. Модульды игеру нәтижесінде қалыптасқан өкілеттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық құқықтың жалпы теориялық әдістері мен қағидалары, азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі мен мазмұны, азаматтық құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілері, міндеттемелік құқықтың негізгі институттарын, оның ішінде сатып алу сату шарты, жалға алу, мердігерлік және тағы басқа, алынған білімдерін тәжірибеде қолдана білу. Азаматтық құқық субъектілерінің мүліктік және мүліктік емес қатынастарын реттейтін нормативтік құқықтық базамен жұмыс жасай білу, алған білімдерін іс жүзіне асыру. Мүліктік және мүліктік емес құқықтарды реттеу саласындағы ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешу дағдысына ие болу.

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: азаматтық құқықтың негізгі ғылыми теориялық негіздері туралы түсінік қалыптастыру, азаматтық заңнаманы білу және түсіндіру қабілетің қалыптастыру. Модульді оқу нәтижесінде қалыптасқан өкілеттіктер: студент білуі тиіс: азаматтық құқықтық цикл бойынша ғылыми, анықтамалық және әдістемелік әдебиеттерді қолдана білу, азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесін білу,азаматтық құқық туралы негізгі мәселелер туралы түсінік қалыптастыру.

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім) (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты азаматтық істер бойынша өндірістің жекелеген түрлерін қарастыру, азаматтық процессуалдық құқықтық қатынастар мазмұны және азаматтық процессуалдық қатынас қатысушылары туралы түбегейлі білім қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде студент келесі қабілеттерді қалыптастырады: - азаматтық процессуалдық құқықтық қатынастар объектілері мен субъектілері, сот өндірісі түсінігін зерттеу; - сот өндірісінің жекелеген түрлерінің мазмұнын ашу; - азаматтық процессуалдық міндеттері мен қағидаларын түсіну; - азаматтық процессуалдық құқықтық қатынастар саласындағы білім негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру әдістерін білу; процессуалдық құқықтық қатынастар саласында тәжірибелік мәселелерді шешу дағдысы мен біліктілігін көрсете білу.

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Конституциялық құқық жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік механизмінің ұйымдастырылуы мен қызметінің негізгі элементтерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыс негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды оқытады. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге: конституциялық құрылысының негздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, ұйымдастырылуы мен қызметінің мемлекеттік механизм элементтерінің негізін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. үйренуге: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларын анықтауды. Қабілетті болуға: ақпаратты, сонымен қатар, БАҚ қызметін қорғау мүмкіндігіне, интернеттің ақпараттық алмасу процесіне.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: еңбек құқығы ғылымына тән теориялық концепциялар, құқықтық категориялар, сонымен қатар, қызметкердің еңбегін пайдалану барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастарды және олармен байланысты қатынастарды реттейтін құқық нормаларын оқыту. Студенттер еңбекті реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының негізгі ережелері туралы білім игереді, заңнамамен жұмыс жасап үйрену,тәжірибеде қалыптасатын жағдайларды шешу жәгн алған білімдерін қолдана білу. Модульды оқу нәтижесінде алынған өкілеттіктер: студент білуі тиіс: еңбек құқығының мәні, еңбек заңнамасының негізгі теориялық ережелерін, құқықтық нормаларды нақты құқытық қатынастарға қолдану,Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және сот тәжірибесін түсіндіру.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының кеден құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Бұл курс кеден ісінің түсінігін,тарихын және мазмұнын ,кеден ісінің мақсаттары мен міндеттерін және кеден саясатын Қазақстанның кеден саясатының дамуын оқытады. Курс мазмұны: кеден құқығын реттеу пәні,әдісі және жүйесі және қайнар көздері Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - Білуі тиіс: кеден құқығының және кеден ісін ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық негіздері, кеден ісінің негізгі категорияларын. - Меңгеруі тиіс: Қазақстан Республикаасының кеден ісі бойынша заңнамаларын - Машықтануы тиіс: Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы заңнамаларын қолдана білуге.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шеңберінде ҚР-ң кеден ісінің тарихы, құрылымы және мазмұны, кеден органдары жүйесіндегі басқарудың түсінігі, мақсаттары, құрылымы, әдістері қарастырылады, кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырудағы атқаратын қызметі, олардың міндеттері, сонымен қатар, олардың атқаратын қызметінің әдістері және т.б. оқытылады. Кеден органдарымен кеден ісін жүзеге асыру барысында туындайтын қатынастарды реттейтін заңнамаларды білу; қарастыруға берілген мәселелерге байланысты ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді білу; ҚР және КО кеден органдарының НҚА білу. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырумен байланысты ҚР және КО заңнамасын; ғылыми және оқу әдебиеттерінде ұсынылатын сұрақтарды қарастыру, сонымен қатар, КО және ҚР кеден органдарының НҚА. Үйренуге кеден органдары қызметінің мәселелері бойынша КО және ҚР әрекет ететін заңнаманы талдауды, кеден органдары қызметін жүзеге асырумен байланысты шешім қабылдай білу. Қабілетті болуға кеден органдары қызметін жүзеге асыру, сонымен қатар, КІ аясындағы өз құқықтары мен міндеттері бойынша кеден ісі аясындағы нақты тапсырмаларды шеше білуге.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Әрекет етіп жүрген қылмыстық заңнамалардың нормаларын талқылау және саралау, өзекті мәселерді анықтау және талқылауға студенттерді үйрету. Мазмұны: курс қылмыстық құқықтың теоретикалық мәселелерін және қылмыстық-құқықтық қатынастарды реттейтін қолдану тәжірибесін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; -меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдана білуге машықтану; - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Әрекет етіп жүрген қылмыстық заңнамалардың нормаларын талқылау және саралау, өзекті мәселерді анықтау және талқылауға студенттерді үйрету. Мазмұны: курс қылмыстық құқықтың теоретикалық мәселелерін және қылмыстық-құқықтық қатынастарды реттейтін қолдану тәжірибесін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; -меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдана білуге машықтану; - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: Әрекет етіп жүрген қылмыстық заңнамалардың нормаларын талқылау және саралау, өзекті мәселерді анықтау және талқылауға студенттерді үйрету. Мазмұны: курс қылмыстық құқықтың теоретикалық мәселелерін және қылмыстық-құқықтық қатынастарды реттейтін қолдану тәжірибесін оқытады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі ; -меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдана білуге машықтану; - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері туралы түсінік

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: қылмыстық құқықтың ғылыми-теоретикалық ережелері туралы фундаментальды білім ұсыну, қылмыстық заңнамаларды қолдануға үйрету және оларды талқылау мен қолдана білуге машықтандыру Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: - білуі тиіс: қылмыстық-құқықтық циклдағы ғылыми, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттерді қолдана білуі; - меңгеруі тиіс: қылмыстық заңнамаларды тәжірибеде қолдануға бейімделуі - Машықтануы тиіс : қылмыстық құқықтың негізгі ережелері болжаулары.

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - F

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қылмыстық сот өндірісі саласындағы, қылмыстық сот өндірісінің ерекше тәртібі туралы, құзыретіне қылмыстық процесті жүзеге асыру кіретін ҚР құқық қорғау органдары жүйесінің құрылымы мен қызмет етуі туралы; тергеу әрекеттерін жүргізудің құқықтық негіздері; процестік мәжбүрлеу шараларын қолданудың негіздері мен жағдайлары туралы білімдерді кеңейтеді. Пәннің рөлі студенттің өзінің болашақ кәсіби қызметнде қажетті шешімдерді қабылдауға қабілеттілігімен айқындалады.

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – Қазақстанда мемлекет пен құқықтың пайда болуы, бекуі мен дамуы туралы студенттің бойында тұтас дүниетанымды, айқын да нақты қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты:) Қазақстан аумағындағы ежелгі дәуірлерден бүгінгі күнге дейінгі мемлекеттердің типтері, нысандары және құқық жүйелері туралы қордаланған білімді хронологиялық тәртіпте бере білу. Құзреттілігі: Олардың пайда болуы мен қызмет етуінің шартының, нақты себептері мен уақыттық аясын және де биліктік қатынастардың ішкі құрлымы мен мемлекеттік органдардың механизмін, олардың эволюциялық дамуының заңдылықтарын қарастыру; Білу керек: Қазақ Ордасының қалыптасуын бірнеше ғасырларғы созылған протоқазақ мемлекетінің даму нәтижесінің заңдылығы ретінде ашып көрсету, оның қазақ этносының мемлекеттілігі ретіндегі жалпы және ерекше қасиеттеріне сипаттама беру; Қазақстандағы дербес мемлекеттіліктің Ресей отарлауының нәтижесінде құлдырау процесін және кеңестік өкімет тұсындағы қазақ ұлттық мемлекеттілігінің құрылуын зерделеу; Қазақстан Республикасының тәуелсіз және егеменді мемлекет ретінде орнығу мен дамуын объективті, әрі заңды құбылыс деп бағалай отырып, оның құқықтық жүйесінің қалыптасу процесін ой елегінен өткізу. Машықтануы тиіс: Бұл пәннің маман даярлаудағы ролі мен маңызы мынада: бұл пәнді оқып үйрену Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығы тарихы жөнінде тұтастай түсінік қалыптастыруға, Қазақстандағы мемлекттік-құқықтық құбылыстардың эволюцясының жалпы және ерекше заңдылықтарын ашуға, республикамыздың саяси-құқықтық өмірінің өткені, бүгіні мен болашағына қатысты мәселелерді еркін бағдарлай алуға баулауда болуда табылады.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық құқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Цель и задачи: ознакомить с основными теоретическими и нормативными положениями финансового права РК; осветить регулятивный потенциал финансового права как отрасли права, «обслуживающей» экономические отношения рыночного типа; рассмотреть актуальные экономические и правовые аспекты государственных финансов, принципы, методы и формы государственного регулирования финансов, вопросы функционирования государственных финансов и различные факторы, оказывающих влияние на финансовую систему государства в условиях рыночной экономики Компетенции, осваиваемые в результате изучения дисциплины студент должен: знать: теоретические положения финансового права и действующее финансового законодательство РК уметь: использовать законодательные акты и нормативные документы финансового права на практике; иметь: навыки решения практических ситуаций в финансовой сфере и навыки применения финансового законодательства при решении проблемных ситуаций

ҚР кеден органдары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР қаржылық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қылмыстылыққа қарсы тұрудағы заманауи СМАРТ технологиялар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекет және құқық теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекет және құқық теориясы – нақты заң ғылымдары мен құқық салаларына қатысты аса маңызды жалпытеориялық және әдіснамалық қызмет атқаратын іргіелі заң ғылымдарының бірі.ол өзіне ғана емес, басқада заң ғылымдарына сөзсіз қажетті ұғымдар мен категорияларды қамтиды. Солардың біразы мыналар – жариялық билік, егемендік, мемлекеттік тәуелсіздіктің атрибуттары, мемлекеттілік, өкілетті және тікелей демократия, құқық субъектілік, құқықтық мәртебе, құқықты пайдалану, құқықтық қатынастар, заңды мінез-құлық, құқық нормалары, құқықтық сана, құқық аясы және тағы басқалар. Мұның сыртында, мемлекет және құқық теориясы тұжырымдайтын қортындылар мен ережелер нақты заң ғылымдарына өз пәнін ғылыми тұрғыдан танып білуге бағдар болады. Бұл курстың мақсаты- студенттерді мемлекет және құқық туралы, олардың әлеуметтік тағайыны, тарихи дамудағы функциялары мен рөлі жайындағы іргелі біліммен қамтамасыз ету. Курстың міндеттері: Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: - Білу керек: болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау қабілетін, кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыру; - студенттерді нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс түсініп, қолдану машығына дағдыландыру; жасай білуі: мемлекет және құқық теориясы адам мүддесін қорғайтын аса маңызды әлеуметтік игілік ретінде пайымдауға көмектесу; - құқықққа, заңдылыққа құрметпен қарауды және құқықтық немқұрайлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік сезімін қалыптастыру; - қазіргі қоғамда болып жатқан саяси-құқықтық үдерісті өз алдына талдап, оларға түсініктеме бере білу қабілетін дамыту. Машықтануы тиіс: Мемлекет және құқық теориясы – шығармашылық ғылым. Өз мәселелерін тұжырымдай отырып, ол салалық заң ғылымдары мен басқа да ғылымдардың ережелерін және қорытындыларын, сол ғылымдар жинақтаған нақты материалдарды, сондай-ақ олардың теориялық ережелері мен қорытындыларын пайдаланады. Егер салалық ғылымдар осы заманғы мемлекеттік тәжірибеге, қолданыстағы қүқыққа басымдық беретін болса, мемлекет пен құқық теориясы да өз зерттеулерінде кеңестік пен уақыт шеңберінде шектелмейді. Сондықтан осы аталған барлық заң ғылымдарының олардың өзара баюына бастайды, ал мемлекеттік-құқықтық шындықтан көрінісі неғұрылым анық және жинақы бола түседі.

Мемлекет және құқық теориясы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мемлекет және құқық теориясы – нақты заң ғылымдары мен құқық салаларына қатысты аса маңызды жалпытеориялық және әдіснамалық қызмет атқаратын іргіелі заң ғылымдарының бірі.ол өзіне ғана емес, басқада заң ғылымдарына сөзсіз қажетті ұғымдар мен категорияларды қамтиды. Солардың біразы мыналар – жариялық билік, егемендік, мемлекеттік тәуелсіздіктің атрибуттары, мемлекеттілік, өкілетті және тікелей демократия, құқық субъектілік, құқықтық мәртебе, құқықты пайдалану, құқықтық қатынастар, заңды мінез-құлық, құқық нормалары, құқықтық сана, құқық аясы және тағы басқалар. Мұның сыртында, мемлекет және құқық теориясы тұжырымдайтын қортындылар мен ережелер нақты заң ғылымдарына өз пәнін ғылыми тұрғыдан танып білуге бағдар болады. Бұл курстың мақсаты- студенттерді мемлекет және құқық туралы, олардың әлеуметтік тағайыны, тарихи дамудағы функциялары мен рөлі жайындағы іргелі біліммен қамтамасыз ету. Курстың міндеттері: Модульді оқып үйрену нәтижесінде жүзеге асырылатын құзыреттілік: - Білу керек: болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау қабілетін, кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыру; - студенттерді нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс түсініп, қолдану машығына дағдыландыру; жасай білуі: мемлекет және құқық теориясы адам мүддесін қорғайтын аса маңызды әлеуметтік игілік ретінде пайымдауға көмектесу; - құқықққа, заңдылыққа құрметпен қарауды және құқықтық немқұрайлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік сезімін қалыптастыру; - қазіргі қоғамда болып жатқан саяси-құқықтық үдерісті өз алдына талдап, оларға түсініктеме бере білу қабілетін дамыту. Машықтануы тиіс: Мемлекет және құқық теориясы – шығармашылық ғылым. Өз мәселелерін тұжырымдай отырып, ол салалық заң ғылымдары мен басқа да ғылымдардың ережелерін және қорытындыларын, сол ғылымдар жинақтаған нақты материалдарды, сондай-ақ олардың теориялық ережелері мен қорытындыларын пайдаланады. Егер салалық ғылымдар осы заманғы мемлекеттік тәжірибеге, қолданыстағы қүқыққа басымдық беретін болса, мемлекет пен құқық теориясы да өз зерттеулерінде кеңестік пен уақыт шеңберінде шектелмейді. Сондықтан осы аталған барлық заң ғылымдарының олардың өзара баюына бастайды, ал мемлекеттік-құқықтық шындықтан көрінісі неғұрылым анық және жинақы бола түседі.

Оқу практикасы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Реттеу кеден-тарифті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - FMO

Салық жүйесі және салық құқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульді оқытудың мақсаты болып салық заңнамасын, салық құқығының теориялық негіздерін қаржылық құқықтың ірі институты ретінде меңгеруді оқыту табылады. Курс шеңберінде қазіргі салық жүйесін, Қазақстанның салық жүйесінің жүйесін оның кодификациясын, құрылымын, қағидаларын және реттеу әдістерін, салық салу саласындағы мемлекеттік басқару нысандарын, бюджет кірісін бақылау және қамтамасыз етуді оқыту ұсынылады. Модульді оқып білу нәтижесінде игерілетін құзыреттер: Білуге: - ҚР салық заңнамаларын және қазіргі салық жүйесін. Үйренууге: - салық заңнамасын қолдануды Меңгеруге: - салықтық қатынастар саласындағы құқықтық жағдайларды шешуді.

Салықтық акпараттық жүйелер (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саясаттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларының құқықтық жағдайы (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: СЭҚ реттейтін негізгі НҚА оқыту. Мазмұны: СЭҚ ұйымдастырудың түсінігі, түрлері, құқықтық нысандары. СЭҚ субъектілері, кедендік-тарифтік жүйелер, СЭҚ жүзеге асыру барысында салықтар мен кедендік төлемдерді төлеу тәртібі мен есептеу, СЭҚ реттеу аясындағы халықаралық-құқықтық ынтымақтастық. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: Білуге: СЭҚ негізгі тұжырымдамалары мен құқықтық реттеу әдістері. СЭҚ реттейтін заңнама. Үйренуге: алған білім мен НҚА тәжірибеде қолдану, кедендік баждарды есептеуде кедендік-тарифтік жүйелерді қолдану. меңгеруге: СЭҚ жүзеге асыруда құқықтық мәселелерді шешу, кедендік-тарифтік заңнаманы тәжірибеде қолдану.

Тарифтік емес реттеу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық жеке құқық
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық жеке құқық» пәнінің міндеттері: шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктерімен танысу; Қазақстан Республикасының шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды реттеу саласындағы заңнамасын қоғамдық қатынастардың қазіргі даму деңгейінің талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында шетелдік мемлекеттердің заңнамаларымен, сондай-ақ, халықаралық құқықтық актілермен салыстырмалы талдау; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы негізгі теориялар мен доктриналар, сот тәжірибесін зерттеу; халықаралық жеке құқық саласындағы заңнама мен ғылымның әрі қарай дамуы мәселелерін қарастыру болып табылады. Құзыреттер: «Халықаралық жеке құқық» пәнін өту нәтижесінде студент: халықаралық жеке құқықтың негізгі түсініктер аппаратын, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы барлық коллизиялық нормалар мен оларды қолдану ережелерін, шетелдік мемлекеттердің халықаралық жеке құқықтарының негіздерін білуге; шетелдік элементпен шиеленіскен казустарды шеше алуға; шетелдік элемент қамтитын жеке құқықтық даулар бойынша құқықтық құжаттар (рекламациялар, талап арыздар, талап арыз бойынша қарсылықтар, өтінімдер ж.т.б.) дайындау, ауызша баяндама жасау машықтарын игеруге тиісті.

Халықаралық сауда кұқығы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу барысында келесі міндеттер шешілуі тиіс: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін қарастыру; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдаудан өткізу; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктерін анықтау; - әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін зерделеу. Құзыреттілік: «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу нәтижесінде студент: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін, әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін білуі тиіс; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдай алуы керек; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктеріне қатысты қол жеткізілген білімін қолдану дағдысына ие болуы қажет.

Халықаралық экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мазмұны: ашық экономика: мәні, халықаралық экономикадағы өзара байланыс функциялары, халықаралық сауда тауары және қызметі, халықаралық сауда және оның эволюциясы теориясының негізгі тұжырымдамалары, ГААТ білімі және оның негізгі қағдилараы, ДСҰ: халықаралық сауда қызметң, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы, көші-қон капиталы, көші-қон жұмыс күші, халықаралық технологиялық айырбас, ашық экономика: халықаралық валюталық-қаржылық жүйе, халықаралық қаржылық тәуекелдер. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: халықаралық сауда теориясының негізгі тұжырымдамаларын; негізгі халықаралық экономикалық ұйымдарды. Үйрене алады: Қазақстанның экономикалық дамуына әсер ететін факторларды анықтауды; халықаралық заңнаманы қалыптастыруды. Меңгере алады: елдің экономикалық дамуын және негізгі экономикалық көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды болжауды.

Халықаралық экономика және маркетинг негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық экономика және маркетинг негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономика негіздері (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Акцизделетін өнім әкімшілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық кеден технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ақпараттық құқық ақпараттық айналымның құқықтық негіздерін, сонымен қатар, ақпараттық айналым процесін туындататын және өзгертетін немесе тоқтататын қоғамдық қатынастарды реттеуді оқытады. Мазмұны: аталған модуль әртүрлі мемлекеттердегі, әлемнің әр аймағының жалпы тенденцияларының ерекшеліктерін, мемлекеттік және конституциялық құрылысының ерекшеліктерін қарастырады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: Шет мемлекеттердің Конституциялық құқығы конституциялық құрылыс негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі негіздерін, шет мемлекеттердегі жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік механизмінің негізгі элементтері қызметі мен ұйымдастырылу негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. үйренуге: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгеруге: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Арнайы Экономикалық Аймақ құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты болып табылады. Кеден шекарасындағы Кедендік одақтың еркін экономикалық аймақты құқықтық реттеудің түсінігі, мәні және құқықтық реттеуді, сонымен қатар, еркін кеден аймағында тауарларды алып өтудің тәртібін кешенді зерттеу. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: Білуге ЕЭА реттейтін кеден заңнамасын; осы мәселелерді шешуде ұсынылатын ғылыми және оқу әдебиеттерді. үйренуге ЕЭА қызметі мәселелері бойынша ҚР және КО әрекет ететін заңнаманы талдауды, ЕЭА қызметі бойынша кеден ісі саласындағы НҚА қолдану. Меңгеруге міндетті: ЕЭА тауарлар мен транспорттық құралдарын пайдалану тәртібі мен ережелерін қолдану бойынша тәжірибелік сұрақтарды шешуді.

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Дүниежүзілік Сауда Ұйымы және Қазақстаннның сыртқы саудасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Зерттеу мақсаты: студенттің экономика сферасында кәсіпкерлікпен табысты жұмыс атқаруы үшін қажет дағдыларды және құзіретін қалыптастыру, нарық шарттары негізінде инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру, тәуекелді инвестицияларды басқару. Пәнді зерттеу міндеттері: инновациялық кәсіпкерліктің теориялық негіздерін студенттерге түсіндіру. Пәнді игеру нәтижесінде студент инновациялық кәсіпкерліктің мәнін, ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі элементтерін және құрылымын, инновациялық қызметтің дамуын қаржыландыру жүйесін, мемлекет тарапынан инновациялық кәсіпкерлікті қолдау және басқару құралдарын білуі тиіс және өнімнің инновациялық дәрежесін анықтауды, нақты кәсіпорын шартында инновациялық процесстің моделін құруды, берілген шарттар негізінде инновациялық кәсіпорынның ұйымдық түрін таңдауды, инновациялық жобалардың тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу тәсілдерін және инновациялық кәсіпорынның капиталының құрылу тәсілдерін білуі керек.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Интеллектуалдық меншік құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәнді оқытудың мақсаты болып шығармашылық және интеллектуалдық қызмет және оларға теңестірілген жекелеген қатысушылардың азаматтық айналым, тауар, жұмыс және қызметі нәтижесінде туындайтын құқықтық реттеу қатынастарын оқыту табылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге – экологиялық құқықтың оқытылатын әдістері мен жалпы теориялық және сараптамалық қағидаларын. Құқықтану саласындағы кең білімді қамту. Экологиялық құқық бойынша зерттеу жобасының сипаттамасын және жүзеге асырылуын, жоспарлауды. Құқықтану қағидаларының негізге алынатын бірлігінің түсінігін. үйренуге - экологиялық құқық және интеллектуалдық меншік құқығы курсын оқып бітіруші аталған салада жұмысқа орналасу және болашақ профессионалдық қызметті таңдауды жүзеге асыруды. Меңгеруге – экологиялық құқық және интеллектуалдық меншік құқығы саласындағы коммуникация және бастапқы сыни бағасы мәселелерін шешумен байланысты жүйелік қалыптастыруды. Бітірушілер құқықтанудың барлық саласында қазіргі ғылыми зерттеуге сыни талдауды жүргізуді терең үйренетін болады.

Кеден әкімшілігін жүргізу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Кеден бақылауының техникалық құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: кеден ісі мамандарын кәсіби даярлауда теориялық деңгейін арттыру. Мазмұны: Пән кедендік бақылау жүргізуде техникалық құралдарды қолдануды: тауарларды тексеруде техникалық құрал қолдану, кеден шекарасы арқылы ауыстырылатын транспортық құралдарды; кеден сараптамасын жүргізу үшін техникалық құралдарды қолдануды; техникалық құралдармен байланысты басқару міндеттерін шешуді; кеден органдары мен кедендік іс жүргізуді ақпараттық қамтамасыз ету үшін техникалық құралдарды; кеден органдарының жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қорғау; жедел-іздестіру қызметінің міндеттерін орындаудағы техникалық құралдар; кедендік құқықтық қатынастар аясындағы қылмыстарды іздестіру мен шешуде техникалық құралдарды пайдалану. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: кедендік бақылаудың техникалық құралдарыының түсінігін, түрлері мен саралауды. үйренуге: кедендік бақылаудың техникалық құралдарының түрлері мен белгілерін. меңгеруге кедендік бақылаудың негізгі техникалық құралын қолдануды.

Кеден және басқа да мемлекеттік органдар қызметкерлерінің еңбегін құқықтық реттеудің ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу курсының мақсаты болып ұлттық және халықаралық еңбек заңнамасының, кеден қызметкерлерінің және өзге мемлекеттік органдардағы еңбек қатынастарын реттейтін мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың теориялық негіздерін, еңбек заңнамаларын талқылауды, тәжірибеде кездесетін күрделі мәселелерді шешуді оқыту табылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: - кедендік процедураларды реттеуде әрекет ететін кеден заңнамасын; - кеден қызметкерлерінің және өзге мемлекеттік органдардың қызметін құқықтық реттеу ерекшеліктерін. үйренуге: - кеден процедураларын реттейтін нормаларды қолдануды; тәжірибеде кеден қызметкерлерінің және өзге мемлекеттік органдардың қызметін. меңгеруге: - заң терминологиясын; -кедендік процедураларды қолдану бойынша кеден заңнамасына талдау жүргізуде.

Кеден заңдарын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Мақсаттары мен міндеттері: ҚР кеден заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік нормалаларын, сонымен қатар, кедндік қылмыстардың алдын-алу шараларын оқыту. Мазмұны: Ұсынылып отырған курс шеңберінде кедендік қылмыстардың түсінігі, кедендік қылмыстардың сандық және сапалық сипаттамасы, оның детерминациясы, себептері мен кедендік қылмыстармен күрес және олардың алдын-алу шаралары, әкімшілік жауапкершілік және муниципалдық құқықтың маңызды ғылыми-теориялық ережелері туралы іргелі ұсыныстарын студенттерге қалыптастыру, әкімшілік және муниципалдық құқық заңнамасын біліп, оларды талқылау, кеден заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікті құқықтық реттеу мәселелері қарастырылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: конституциялық-құқықтық ұйымдастырылу негіздерін; әкімшілік жауапкершіліктің табиғи маңыздылығын, сонымен қатар, оны қолданудың негіздерін, кеден заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік шараларының негізгі түрлерін; кедендік қылмыстардың негізгі түсінігін және олармен күресудің алдын-алу шараларын. үйренуге: әкімшілік жауапкершілікке тартуда әрекет ететін әкімшілік заңнаманы қолдануды, кеден ісі аясындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізу құжаттарын әзірлеуді; кедендік қылмыстардың алдын-алу және болжау әдістерін. Меңгеруге: кеден аясындағы әкімшілік құқық бұзушылық құрамын талдауды, кедендік қылмыстармен күрес және олардың алдын-алу шараларын талдау және іс құжаттарын қарастыруды.

Кеден қылмыстарымен күрес аясындағы мемлекеттің қылмыстық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән кеден ісі аясындағы құқыққолдану тәжірибесін жақсарту ерекшеліктеріне, қылмыстық және кеден заңнамасын жетілдіру жолдарын анықтауға, кеден ісі аясындағы қылмыстар үшін қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын талқылауға көмек көрсетуге үндейді. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: -кедендік қылмыстармен күрес аясындағы мемлекеттің қылмыстық саясатын, кедендік қылмыстардың ерекшеліктерін; - ҚР салық заңнамасын және қазіргі салық жүйесін. үйренуге: - кедендік қылмыстардың сипаттамасын анықтауды; -кедендік қылмыстарды алдын-алу бойынша құқыққорғау қызметін жүзеге асыруды және жоспарлауды; - салық заңнамасын қолдануды. меңгеруге: - кедендік қылмыстардың алдын-алу қызметінің әдістері мен нысандарын; - салықтық қатынастар аясындағы құқықтық мәселелерді шешуді.

Кеден қылмыстарының алдын-алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: кедендік қылмыстардың алдын-алу жолдарын үйрену. Мазмұны: Курс шеңберінде кедендік қылмыстардың түсінігі, кедендік қылмыстардың сандық және сапалық сипаттамасы, оның детерминациясы, себептері қарастырылады. кедендік қылмыстарды алдын-алу ескерту және болжау тәсілдері, олармен күресудің ерекшеліктері талданады. Курсты оқытудың мақсаты – студенттерге кеден ісі аясындағы қылмыстарды ескерту, қағидалары мен институттарының негізгі түсінігін жеткізу болып табылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: кедендік қылмыстарды болжаудың және криминологиялық бақылау жүргізудің негізгі ережелерін; үйренуге: қылмысқа қарсы әрекет ету саласындағы туындайтын мәселелерді анықтау мүмкіндіктерін дамытуды; меңгеруге: мәселелер туындаған жағдайда тиімді шешім қабылдай білуді.

Кеден органдардың құқық қорғау қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден органдары қызметкерлерін әлеуметтік қамсыздандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден органдары қызметкерлерінің еңбек дауларын қарастырудың ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқу курсының мақсаты болып кеден қызметкерлері мен өзге мемлекеттік органдардың еңбек қатынастарын реттейтін мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы, ұлттық және халықаралық еңбек заңнамасының негізгі алынатын теориялық ережелерін оқыту болып табылады. Тәжірибеде туындайтын күрделі ситауциялардың шешімін табу табылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге кеден органдарының кеден ісін жүзеге асырумен байланысты қатынастарды реттейтін заңнаманы; қарастырылып отырған сұрақтар бойынша ғылыми және оқу әдебиеттерін, сонымен қатар, КО және ҚР кеден органдарының НҚА-ін. үйренуге Кеден органдарының қызметі мәселелерін, кеден ісі аясындағы НҚА қолдануды КО және ҚР әрекет ететін заңнаманы талдауды, кеден органдары қызметін жүзеге асырумен байланысты мәселелерді шешуді. Меңгеруге КІ аясындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың құқықтары мен міндеттерін, сонымен қатар, кеден органдары қызметін жүзеге асыру бойынша кеден ісі аясындағы нақты міндеттерді шешуді.

Кеден органдарының жедел іздестіру қызметі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден органдарының қызметкерлерін және отбасы мүшелерін әлеуметтік қамсыздандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курсты оқытудың мақсаты болып студенттерге азаматтарды әлеуметтік қорғау аясында халықаралық нормалары және негізге алынатын теориялық білім беру болып табылады. Курстың мақсаты кеден қызметкерлерінің және олардың отбасы мүшелерінің жеке құқықтарына кепіл беру саласындағы құқықтық қағидаларды іске асыруға студенттердің қызығушылықтарын арттыруға бағытталған. Студенттер құқықтық қорғау және кейбір ерекшелік қырларына бағытталған құқықтық институттарын оқуға міндетті. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге кеден органдарымен жүзеге асырылатын кеден ісімен байланысты қатынастарды реттейтін заңнаманы; ұсынылатын ғылыми және оқу әдебиеттерін, сонымен қатар, ҚР кеден органдары мен КО НҚА. үйренуге кеден органдары қызметі жөніндегі ҚР және КО әрекет ететін заңнамасын талдауды, кеден органдарының алдына қойылған тапсырмаларды шешуде кеден ісі аясындағы НҚА қолдануды, кеден органдары қызметін жүзеге асырумен байланысты шешімдер қабылдауды. меңгеруге кеден органдары қызметін жүзеге асырудаға кеден ісі аясындағы нақты тапсырмаларды шешуді, сонымен қатар, КІ саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың өз құқықтары мен міндеттерін .

Кеден сараптамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден төлемдерін қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден төлемдерін құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Курстың мақсаты болып кедендік төлемдерді түсінігі, түрлері, төлеу мерзімдері мен тәртібі, есептеу тәртібі, кедендік баж салығының түрлері, кедендік құнды анықтаудың әдістері, сонымен қатар, кедендік төлемдерді және салықтарды кедендік шекара арқылы тауарларды алып өтуде транспорттық қаражаттарды төлемегені үшін жауапкершілік табылады. Модульді оқытудың нәтижесінде студент міндетті: білуге: кедендік шекара арқылы тауарларды алып өтуде кеден төлемдерін және салықтарды есептеу бойынша қатынастарды реттейтін КО кеден заңнамасын. үйренуге: күрделі ситуациялар туындағанда тәжірибеден үйренген білімін қолдануды. Меңгеруге: заңнамамен жұмыс істеуді, күрделі ситуациялар туындағанда тәжірибеден үйренген білімін қолдануды.

Кеден шекарасындағы бақылау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден ісі саласындағы дауларды қарау ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден ісі саласындағы криминалистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кеден ісі саласындағы қызмет ететін тұлғалардың құқықтық жағдайы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -Пәнді оқытудың мақсаты болып студенттерге кеден ісі аясындағы қызметті жүзеге асырумен байланысты қатынастарды реттейтін кеден заңнамасымен таныстыру табылады. Пән шеңберінде кеден ісі аясындағы қызмет жауапкершілігін жүзеге асыратын тұлғалардың түсінігін, құқықтары мен міндеттерін, құқықтық жағдайын, сонымен қатар, олардың КО кеден органдарымен өзара байланысын оқыту ұсынылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: Білуге: КО аясындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың құқықтық жағдайын реттейтін КО кедендік және азаматтық заңнамасын. Үйренуге - тәжірибеден жинақтаған білімін қолдануды және талдауды. КІ аясындағы қатынастарды реттейтін құқықтық нормалалар базасымен жұмыс істеуді, тәжірибеде жинақтаған білімін қолдануды; мемлекеттің кедендік саясатын талдауды. Меңгеруге - КІ саласындағы құқықтық мәселелерді шешуді; КІ аясындағы тұлғалардың қызметін құқықтық реттеу саласындағы ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуді.

Кедендік бақылаудың техникалық құралдары мен технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік және көліктік логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік Одақ органдарының қызметін құқықтық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқу барысында ЕАЭО Кеден Одағы органдарының қалыптасу тарихы, құрылымы, мақсаты, міндеттері және жұмыс істеу ерекшеліктері қарастырылады. Сонымен қатар ЕАЭО Кеден Одағы органдарының негізгі нормативтік құқықтық актілері, ұйымның қатарына қосылу тәртібі, оның қызметі және қызмет ету барысындағы нәтижелері зерделенеді. Кеден Одағында шешімдерді қабылдау, мүше мемлекеттерінің кеден органдары арасында ынтымақтастық мәселелеріне аса қатты көңіл бөлінеді. Пәнді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуі тиіс: ЕАЭО Кеден Одағы органдарының құқықтық мәртебесін және жұмыс істеу тәртібін, сондай-ақ Кеден Одағы мүше мемлекеттерінің кеден органдарын кедендік реттеу және шешім қабылдау аясында ынтымақтастық; игере білу: негізгі теориялық категорияларды түсіну және тәжірибелік міндеттерді шешу үшін ғылыми идеяларды қолдану; машықтана білу: ЕАЭО Кеден Одағы заңнамасымен жұмыс істеу.

Кедендік тексерулерді жүргізу саласындағы Е-аудитті қолдану тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуден жалтаруды анықтаудың тәжірибелік сызбасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кедендік іс өндірісі және кедендік статистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көлік құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -«Транспорттық құқық» пәнін оқытудың мақсаты болып Қазақстан Республикасындағы транспорттық операцияларды реттеу нормаларының жиынтығы, азаматтық құқықтың бір саласы ретінде оқыту табылады. «Транспорттық құқық» курсын оқытудың міндеттері болып : Студенттерге транспорттық заңнама негізін құрайтын заңнамалық актілер мазмұнын, сонымен қатар, нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеуді, транспорттық құжаттамаларды түсіндіру. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: КО мүше елдердің транспортық заңнамасын; кедендік іс жүргізу және кедендік статистиканың ерекшеліктері. үйренуге: транспорттық құық және кедендік іс жүргізу аясындағы коммуникация және бастапқы сыни бағасы мәселелерін шешумен байланысты жүйелік қалыптастыруды. Меңгеруге КІ аясындағы статистика, кедендік іс жүргізуді; транспорттық заңнаманың қолданылуын.

Көлік логистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді ҚР транс-транзиттік капиталын пайдалану саласындағы қатынастар кешенімен және оларды Кедендік одақ шеңберінде құқықтық реттеумен, сонымен қатар, осы саладағы дамыған мемлекеттердің халықаралық тәжірибесімен таныстыру болып табылады. Курс шеңберінде КО кеден шекарасымен тауарларды алып өту үшін қолданылатын транспорттық жолдар мен транспорттың негізгі түрлерін үйрету, сонымен қатар, КО шекарасындағы транспорттық логистикалық компаниялардың қызметін құқықтық реттеу ұсынылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: транспорттық логистика саласындағы қатынастарды реттейтін заңнаманың қазіргі жағдайы мен тарихын және даму кезеңдерін. үйренуге транспорттық логистика аясындағы қатынастарды реттейтін заңнаманы, аталған заңнаманы тәжірибеде қолдануды. Меңгеруге транспорттық логистика аясындағы құқықтық ситуацияларды тәжірибелік шешуді, аталған саладағы НҚА құқықтық талдау.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - F

Қазақстан Республикасының кеден органдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс Қазақстан Республикасының кеден органдарының уәкілеттіктері мен атқаратын қызметтерін, олардың қызметінің қағидаларын, кеден органдарының лауазымды тұлғаларының құқықтық мәртебесін,кеден органдарында қызметудің тәртібі мен қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасыың мемлекеттік органдары жүйесіндегі кеден органдарының рөлі мен орнын анықтауды үйретуге бағытталған. Сондай-ақ, өзге мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастық орната отырып, кеден органдарының құқыққорғау және құқыққолдану қызметінің және нысандары бойынша негізгі мәселелерін және т.б. қарастыру ұсынылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: ҚР кеден органдарының құқықтық мәртебесін, олардың атқаратын қызметтерін, уәкілеттіктерін, кеден органдарындағы лауазымды тұлғалардың құқықтары мен міндеттерін, қызметін және т.б. үйренуге: ҚР кеден органдарының қызметін реттейтін заңнамаларын талдауды. Меңгеруге: кеден заңнамаларын тәжірибеде қолдануды және кедендік-құқықтық категорияларды.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Құқықтық және саяси ілімдер тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты бұрынғы дәуірдегі мемлекет пен құқықтың аса мәнді және әсер етуші теориялық тұжырымдамасы мазмұнын және тарихын оқыту болып табылады. Аталған мәселелерді оқытудың жоғары білікті құқықтанушы дайындауда өте маңызды орны бар. Құзыреттер: - бұрынғы дәуірдегі мемлекет және құқықтың аса мәнін және теориялық тұжырымдарын білу; Мемлекеттік-құқықтық мәселлер бойынша әртүрлі дәуір тұжырымдарын айта білуі және негіздеп қолдана білуі тиіс

Құқықтық мәдениет және құқықтық тәрбие
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: құқықтық мәдениет пен құқықтық сана категорияларын ашу, қазіргі қазақстандық қоғамда құқықтық мәдениеттің қалыптасуына әсер ететін жағдайларды анықтау. Қазіргі кезде құқықтық мәдениет түсінігі өте өзекті болып келеді, себебі оның дамуы құқықтық мәдениеттің қалыптасуымен тығыз байланысты болып табылады. Мазмұны: аталмыш курстың шеңберінде құқықтық немқұрайлықты, оның таралуы мен күресу жолдарын талдау көзделеді. Құқықтық санаға ықпал ету нәтижесінде пайда болатын үрдіс – құқықтық тәрбие болып табылады. Болашақ заңгер тек заң мен құқықтық тәжірибені біліп қана қоймай, сонымен қатар, ол, құқықтық тәрбиенің амалдарын, нысандарын және түрлерін де білуі қажет. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: саяси-құқықтық ілімнің саяси-құқықтық идеологияның даму заңдылығы; құқықтық сана және құқықтық мәдениет аясындағы атақты қазақстандық және шетел заңгер-мамандардың негізгі ғылыми еңбектерін білуге. үйренуге: ойшылдардың саяси-құқықтық ілімдерін талдауды; құқықтық тәрбие әдістерін қалыптастыруды; құқықтық нигилизмнің себептерін анықтауды, құқықтық нигилизмнің жолдарын игеруді. меңгеруге өз міндеттерін жоғары профессионалды орындауда біліктілігін арттыру жолдарын; ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуді шығармашылық реттеу.

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемлекеттік қызмет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: мемлекеттік қызмет теориясы мен тәжірибесінің құқықтық негіздері туралы, оларды дамытудың негізгі аспектілері туралы білім беру Міндеттері: - студеттерді мемлекеттік қызметтің теоретикалық және ғылыми-әдістемелік негіздерімен таныстыру; - мемлекеттік қызметтің негізгі қағидаларын және құқықтық негіздерін саралау, талдау; - Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет туралы республикалдық заңнаманы саралау; ҚР-да мемлекеттік қызмет мәселелерін реттеуде орын алған құқықтық кемістіктерді анықтап, шет елдерде мемлекеттік қызметтің дамуының негізгі бағыттарын қарастыру. Құзыреттілігі: Бұл пәнді оқып білу нәтижесінде студенттер білу керек: - Мемлекеттік қызмет теориясын және практикасын зерттеудің теоретикалық және әдістемелік негіздерін; - Мемлекеттік қызмет институтының негізгі түсініктері мен категорияларын; - Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің ұйымдастырылуының құқықтық негіздерін; - Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін; - ҚР-да мемлекеттік қызметті жетілдірудің өзекті мәселелерін. игере білулері керек: - мемлекеттік қызмет саласындағы қазіргі ғылыми ілімдерді, теорияларды талдау; - ҚР-дағы мемлекеттік қызмет қатынастарын реттейтін заңнамаға енгізілген өзгерістерді талдау; - ҚР-да мемлекеттік қызмет қатынастарын реттеуде орын алған кемшін тұстарды жаңаша реттеу жолдарын анықтау; - шет елдерде мемлекеттік қызметтің дамуының негізгі бағыттарына салыстырмалы зерттеу жүргізу. машықтана білуі керек: - ҚР-нда және шет елдерде мемлекеттік қызметтің ұйымдастырылуын реттейтін актілердің нормаларын талдауға; - мемлекеттік қызмет институтының нормаларын ситуациялық жағдайларды шешуде қолдануға; - мемлекеттік қызмет органдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді қолдану және талдау; - мемлекеттік қызмет саласында жасалатын құқықтық құжаттарды дұрыс рәсімдеуге.

Нарық инфрақұрылымының экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- рыноктық инфрақұрылым жүйесінің тиімді қызмет етуі және қалыптасуы мәселесі бойынша студенттерге қажетті білім беру. Міндеттер:экономикадағы нарық инфрақұрылымы ролін және қызметтерін, мәнін оқыту; нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерімен танысу.Нарық инфрақұрылымын макро және микро денгейде оқыту Студен білуге тиіс: рынок инфрақұрылымын және құрылымын, қаржы және тауар нарығы инфрақұрылы элементтерін.Биржа қызметтерін танып білу(қор, еңбектік, тауарлық). Көтерме және бөлшек саудалар, коммерциялық банктер қызметінің қағидаларын түсіну. Кәсіпорынды кәсіби қолдаудың инфрақұрылымын білу

Прокурорлық қадағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: суденттерді тәжірибелік-бағдарлай ойлауды қалыптастыру. Мазмұны: Курс прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың негізгі теориялық ережелерімен таныстыру; нарықтық экономика жағдайындағы прокуратура туралы заңнаманың рөлін көрсету; аталған заңдарды өзге заңнамалық актілерімен байланысын түсіндіру. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың теориялық және тәжірибелік аспектілерін; үйренуге: құқықтық мәселелер бойынша көзқарасын мазмұндау; меңгеруге: прокуорлық бақылау актілерін толтыруды заңнаманы дұрыс пайдалана білу.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Салықтық ақпараттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сот құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: соттардың қызметі туралы студенттерге үйрету. Мазмұны: Пән Қазақстан Республикасының сот жүйесінің құрылымын, сот инстанциясын, сот билігі қағидаларының түсінігін, оқытады. Курс соттық басқару бойынша комитет, Алқа соттары, Жоғарғы сот кеңесінің құзыреті және қызметі туралы ақпарат береді. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: сот қызметін жүзеге асырудың теориясын және тәжірибесін; үйренуге: сот актілерін (үкім, шешім, қаулы) теориялық, логикалық, дұрыс толтыруды; меңгеруге: басты сот талқылауын өткізу, аппеляциялық сот өндірісі, кассациялық және қадағалау инстанциясының жүргізілуін.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларының құқықтық жағдайы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

СЭҚ құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Тарифтік емес реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тауарлардың кедендік құны
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тауарлардың шығарылған жері ережелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тауарлардың экспорты, импорты кезіндегі жанама салықтар әкімшілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық сауда құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу барысында келесі міндеттер шешілуі тиіс: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін қарастыру; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдаудан өткізу; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктерін анықтау; - әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін зерделеу. Құзыреттілік: «Халықаралық сауда құқығы» пәнін оқу нәтижесінде студент: - қазіргі халықаралық сауда-экономикалық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін, әлемдік сауда-экономикалық жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісін білуі тиіс; - халықаралық сауда аясында қолданылатын негіз қалаушы құжаттарды талдай алуы керек; - халықаралық сауда жүргізудің қазіргі ережелерінің ерекшеліктеріне қатысты қол жеткізілген білімін қолдану дағдысына ие болуы қажет.

Химиялық-биологиялық кеден экспертизасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: негізгі химиялық-биологиялық сараптама жүргізу жағдайымен және қағидаларымен студенттерге таныстыру. Курстың мазмұны: Кедендік сараптаманың негізгі нормативтік құжаттары. Сараптама сертификатын безендіру ережелері. дәрілік құралдар, бос шикізат, сапалы азық-түлік өнімдерін қалпына келтіру үшін қажетті зертханалық зерттеу әдістері. өнім сапасы сертификатын безендіру және сараптамалық қорытынды интерпретациясы. Пәнді оқытудың міндеттері: 1. химиялық-биологиялық кедендік сараптаманың негізгі нормативтік құжаттарымен таныстыру; 2. сапа сараптамасын жүргізудің химиялық әдістерімен таныстыру; 3. сараптама жүргізудің биологиялық әдістерімен таныстыру; 4. азық-түлік өнімдерінің сапасы сертификатын безендіру ережесімен таныстыру; 5. ветеринарлық сертификаты безендіру ережелерімен таныстыру; 6. бос шикізат сапасы сертификатын безендіру ережесімен таныстыру; 7. дәрілік құралдар сапасы сертификатын безендіру ережелерімен таныстыру. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: Қазақстан Республикасында бекітілген кедендік сараптама ережесі мен негізгі нормативтік құжаттарды;  Дәрілік құралдар, бос шикізат, азық-түлік тауарлары сертификациясының ерекшеліктерін;  Химиялық-биологиялық сертификация әдістерін. Үйренуі тиіс:  Кедендік сараптама жүргізуге қажетті арнайы заңи химиялық және биологиялық терминологияны пайдалануды;  Дәрілік құралдар, бос шикізат, азық-түлік тауарларының химиялық-биологиялық сертификациясының схемасын құрастыру; Меңгеруі тиіс:  Химиялық және биологиялық сараптаманың жүйеленген әдістерін; Дәрілік құралдар, бос шикізат, азық-түлік тауарларын сараптамалық интерпретациялық талдай білу.

Шетелдердің конституциялық құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Шет мемлекеттердің Конституциялық құқығы конституциялық құрылыс негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі негіздерін, шет мемлекеттердегі жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік механизмінің негізгі элементтері қызметі мен ұйымдастырылу негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды оқытады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: Шет мемлекеттердің Конституциялық құқығы конституциялық құрылыс негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі негіздерін, шет мемлекеттердегі жергілікті өзін-өзі басқару және мемлекеттік механизмінің негізгі элементтері қызметі мен ұйымдастырылу негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. үйренуге: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгеруге: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономикалық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді Қазақстандағы және халықаралық деңгейдегі экономикалық қатынастарды реттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілермен таныстару болып табылады. Курс шеңберінде экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелері бойынша экономикалық және заң ғылымының негізгі теориялық ережелерін оқыту ұсынылады. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: экономикалық қатынастарды реттеу мәселелері бойынша экономикалық және заң ғылымының негізгі теориялық ережелерін. үйренуге: алған білімін тәжірибеде қолдануды және талдауды. меңгеруге: экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуді.

Экономикалық қызмет аясындағы қылмыстарды саралау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаттары мен міндеттері: экономикалық және жемқорлық қылмыстарын саралаудың және оларды тәжірибеде қолданудың теориялық негіздері зерттеу. Аталған курстың мақсаттары келесідей: курсты заң ғылымы жүйесінде сәйкесінше орын алатын жеке оқу пәні ретінде ұсыну, аталған қылмыс түрімен күресу аясында қазіргі құқық жүйесінінің мәні мен даму үрдісінің негізгі әдістемелік қырларын ашу; студентті экономикалық және сыбайластық қылмыстарын саралау сұрақтары және негізгі категорияларымен таныстыру. Мазмұны: Курсты оқыту нәтижесінде студенттер қылмыстарды саралау тәртібі туралы түсінік алатын болады; қылмыстарды саралау бойынша, қабылданған шешімдердің дәлелдемелері бойынша құқыққолдану жағдайында, ерекше талдау жасай білу; қылмыстарды саралауда заңнамалардағы құқықтық нормалар қайшылығын талқылау; бақталастық. Модульді оқыту нәтижесінде студент міндетті: білуге: ҚР ҚК Жалпы және Ерекше бөлімін қолданудың өзекті мәселелері бойынша доктриналық көзқарастарды; экономикалық және сыбайластық қылмыстарды саралау процесінде қолданылатын негізгі заң терминдер мен анықтамалары; экономикалық және сыбайластық қылмыстардың тәртібін. Үйренуге: әртүрлі жағдайда қолданылатын қылмыстық заң нормаларын анықтауды; қылмыс пен жазаның негізгі белгілерін сипаттау; қылмыстық-құқықтық жауапкершілік шегін анықтау. Меңгеруге: заң терминологиясын; құқықтық актілермен жұмыс істеуді; құқыққорғау және құқыққолдану тәжірибесіне талдау жасауды; қылмыстарды саралау тәртібін.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение