Бакалавриат
Шығыстану

Шығыстану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «5В020900 - Шығыстану»

Халықаралық аккредитация:AQUIN, 2016
Бағдарлама: 5В020900 – Шығыстану
Дәрежесі: бакалавриат.
Емтихандар: шет тілі, дүниежүзі тарихы
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі:4 жыл.
Кәсіби қызмет түрі:
- Халықаралық және аймақтық ақпараттық, сараптамалық қызмет көрсету саласында сарапшы-талдаушықызметі;
- Халықаралық құрылымдар мен ұйымдарда қызмет ету;
- Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс саласында қызмет ету;
- Мемлекеттік және жергілікті басқару саласында ұйымдастырушылық қызметі;
- Мәдениет және идеология саласында қызмет ету;
- Аудармашылық қызмет;
- Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми қызмет;
- орта және орта кәсіптік оқу орындарында қызмет ету.

Негізгі пәндер:
- Базалық шығыс тілі;
- Шығыс елдерінің тарихы;
- Оқитын елдің тарихы;
- Мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы;
- Шығыс елдеріндегі интеграциялық үдерістер;
- Дипломатиялық қызмет негіздері;
- Классикалық және заманауи шығыстану;
- Tарихты/ шығыс тілін оқыту әдістемесі
- Оқитын елдің мәдениеті және т.б.

Бағдарламаның артықшылықтары:
- шығыс тілін жоғары деңгейде меңгеру;
- ағылшын тілін тереңдету мүмкіндігі;
- шетелде оқу мүмкіндігі;
- оқитын елдің тарихы, саясаты, мәдениеті мен дәстүрін терең игеруі.

Халықаралық байланыстар:студенттер оқитын тіл елдерінің (Египет, Кувейт, Иордания, Иран, Жапония, Үндістан, Оңтүстік Корея, Түркия, ҚХР) университеттері жанындағы білім беру орталықтарында 1 жыл немесе 1 оқу семестріне оқуға бара алады.
Практика өтетін және жұмысқа тұруы мүмкін орындар: елшілік/ ҚР шығыс елдерінің өкілдіктері; шетелдік компанилар; ҚР Ғылыми кітапханасы; Р.Б. Сүлейменоватындағы Шығыстану институты; орта және орта кәсіптік оқу орындары; білім беру орталықтары; мұрайжайлар; мұрағаттар және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шығыстану
Мамандық шифры
5B020900
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Дүниежүзі тарихы
Бейіндік пән
Дүниежүзі тарихы
Өту балы
ҚАЗ
125
ОРЫС
122

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Tарихты/ шығыс тілін оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұсынылып отырған пәннің мақсаты мамандану пәнін оқыту әдістемесін оқу (тарих немесе шығыс тілін) болып табылады. Пән міндеттері- кәсіби құзыреттілікті кеңейту және арнайы білім жүйесін жетілдіру; студенттердің әдістеме туралы ғылыми және оқу пәні ретіндегі түсінігін қалыптастыру; студенттерді методика ғылымының тарихымен, даму үрдісімен және қазіргі жағдайымен, болашағымен таныстыру; болашақ оқытушының кәсіби қызметіне қажетті білім мен дағдылардың толық жүйесі ретінде мамандану пәнін оқыту әдістемесі мен теориясына сипаттама беру; ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін әдіснамалық негізін қамтамасыз ету және педагогикалық қызметке дағдыландыру. Курс мазмұнын игеруде студенттердің оқитын пән туралы жүйелі түрдегі түсінігін қалыптастыруды қарастыруы тиіс; студенттердің оқыту әдістемесінің қалыптасуы мен даму заңдылықтарын игеруі тиіс; қазіргі заманауи оқыту әдістемелерін қолдана білу және игеруі тиіс; студенттерді ғылыми әдістемелер түсініктерімен қаруландыру; жеке тұлғаның рухани-интеллектуалды дамуына ықпал ететін алған білімін творчествосында қолдана білуі тиіс.

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Әлем әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – ағартушылық, тәрбиелік, дамытушы ортақ мақсатты қалыптастырушы шетел әдебиеті тарихының негізгі үрдісін жүйелі түрде оқыту, студенттерге әлемдік әдебиеттің дамуы туралы толыққанды мәлімет беру. Ұсынылған курс бірқатар іргелес піндермен, негізінен оқитын елдің тарихы, елтану, философия, эстетика, әдебиеттану, лингвоэстетика, мәдениеттану және т.б. пәндермен бйланысты. Шығыс пен Батыстың ежелгі замандағы, ортағасырдағы және қазіргі кезеңдегі атақты жазушыларының шығармашылығын; авторларды және олардың шығармаларын топтастыруға қатысты мәселелерге сараптама жасай білуі тиіс, жанрларды, түрлерін, көркемдік ерекшеліктерін, шығарманың тілі мен стилін, әдебиеттанулық терминологияны дұрыс қолдану және еркін пайдалана білу; анықтамалық әдебиетпен, сыни зерттеулермен, әдебиеттанулық еңбектермен жұмыс жасау, әлем әдебиетінің даму тарихы туралы түсініктерді білуі тиіс; көркем мәтіндерге анализ жасау әдістері мен қағидаларын білу және олардан тарихи, адамгершілік, атропологиялық, этикалық, эстетикалық, мәдениеттанулық, елтанулық, лингвистік ақпараттарды алу; лекция материалдарын игеру мен семинардағы шығармаларды меңгеру нәтижесінде, студенттік өздік жұмысы барысында студенттер әлем әдебиетінің стадиялық үдерісіндегі шығармалар орнын анықтауы және шығармаларға мағыналық және эстетикалық анализ жасау дағдысын қалыптастыруы тиіс. Әрбір өнер нысанының ерекшеліктерін түсіну; қазіргі заманғы өнер және мәдениетті қабылдау; әдеби және көркем терминология негіздерін білу; тілдік құзыреттілікті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде , қазақ тілінің грамматикалық жүйесін білімін пайдалана алу

Базалық шығыс тілі (А1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Базалық шығыс тілін оқытудың басты мақсаты орта мектеппен салыстырғанда, студенттердің бірінші оқу жылы шет тілін үйренудің еуропалық А1, А2, ал екінші оқу жылы В2 деңгейін социолингвистикалық, лингвистикалық, дискурсивті, социо-мәдени, әлеуметтік және стратегиялық компоненттері бар өзге тілдегі коммуникативті құзыреттілігін дамыту мақсатында жұмыстарды тереңдету және жетілдіру. Студенттердің оқитын тіл елінің мәдениетін терең түсінуге, байланыс үдерісінде олардың сол тілде сөйлейтіндермен тікелей араласуына мүмкіндік беретін әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени байланыста оқу, кәсіби салада, жеке, ортақ және кәсіби тақырыптарда сөйлесуде, өз ұстанымын дәлелдеуде, радио және телехабарларды түсінуде, прагматикалық бағытталған әдебиеттерді оқуда базалық шет тілін жеткілікті дәрежеде жоғары және сапалы түрде игеруі басты ерекшелігі болып табылады. Практикалық фонетика мен практикалық грамматиканың негізгі ережелерін, оқитын тілдегі сөйлемнің құрылымы мен құрылысын, оқитын тілдегі негізгі орфографиялық ережелерді білуі тиіс; ақпараттарды алу және қабылдай білуі тиіс; әлеуметтік байланыстарды орнату және қолдау; үйренген лексикасын іс жүзінде қолдана білу; өз көзқарасын жеткізе білуі тиіс; аудио және бейне оқу материалдарымен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру тиіс.

Базалық шығыс тілі (А1,А2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Базалық шығыс тілі (А2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Базалық шығыс тілін оқытудың басты мақсаты орта мектеппен салыстырғанда, студенттердің бірінші оқу жылы шет тілін үйренудің еуропалық А1, А2, ал екінші оқу жылы В2 деңгейін социолингвистикалық, лингвистикалық, дискурсивті, социо-мәдени, әлеуметтік және стратегиялық компоненттері бар өзге тілдегі коммуникативті құзыреттілігін дамыту мақсатында жұмыстарды тереңдету және жетілдіру. Студенттердің оқитын тіл елінің мәдениетін терең түсінуге, байланыс үдерісінде олардың сол тілде сөйлейтіндермен тікелей араласуына мүмкіндік беретін әлеуметтік-тұрмыстық, социо-мәдени байланыста оқу, кәсіби салада, жеке, ортақ және кәсіби тақырыптарда сөйлесуде, өз ұстанымын дәлелдеуде, радио және телехабарларды түсінуде, прагматикалық бағытталған әдебиеттерді оқуда базалық шет тілін жеткілікті дәрежеде жоғары және сапалы түрде игеруі басты ерекшелігі болып табылады. Практикалық фонетика мен практикалық грамматиканың негізгі ережелерін, оқитын тілдегі сөйлемнің құрылымы мен құрылысын, оқитын тілдегі негізгі орфографиялық ережелерді білуі тиіс; ақпараттарды алу және қабылдай білуі тиіс; әлеуметтік байланыстарды орнату және қолдау; үйренген лексикасын іс жүзінде қолдана білу; өз көзқарасын жеткізе білуі тиіс; аудио және бейне оқу материалдарымен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру тиіс.

Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты шығыс тілінің фонетикалық құрылымын, сөйлем құрылысын, практикалық грамматикасын білу; тіл үйренуші студенттің тілдік дағдысын қалыптастыру; коммуникативті сөйлеу дағдысын қалыптастыру және дамыту болып табылады. Оқитын тілдің нормативті грамматикасын білуі; аузыекі тілдің түпнұсқасын түсінуі; оқыған тақырып шеңберінде оқитын шет тілінде қысқаша хабарлама жасау және әңгіме жүргізе білуі; өздігінен кітаптар оқығанда және аударма жасауда сөздікті еркін пайдалана білуі тиіс; ауызекі тілді түсінуі, күрделі баяндамаларда, хабарламалар мен хабарланыдыруда негізгі ережелерді түсіну дағдысын меңгеруі тиіс; аудио және бейне оқу материалдарымен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру тиіс.

Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты шығыс тілінің фонетикалық құрылымын, сөйлем құрылысын, практикалық грамматикасын білу; тіл үйренуші студенттің тілдік дағдысын қалыптастыру; коммуникативті сөйлеу дағдысын қалыптастыру және дамыту болып табылады. Оқитын тілдің нормативті грамматикасын білуі; аузыекі тілдің түпнұсқасын түсінуі; оқыған тақырып шеңберінде оқитын шет тілінде қысқаша хабарлама жасау және әңгіме жүргізе білуі; өздігінен кітаптар оқығанда және аударма жасауда сөздікті еркін пайдалана білуі тиіс; ауызекі тілді түсінуі, күрделі баяндамаларда, хабарламалар мен хабарланыдыруда негізгі ережелерді түсіну дағдысын меңгеруі тиіс; аудио және бейне оқу материалдарымен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру тиіс.

Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттердің қарастырған тақырып шеңберінде белсенді түрде сөздік қорын, нормативтік және лексикологиялық моделдерді пайдалана отырып ауызекі және жазбаша сөйлеуді еркін меңгеруін қамтамасыз ету Аударма түрлері мен олардың ерекшеліктерін білуі, жазбаша және ауызша рефераттарды құрастыра білуі, ана тілінде және шығыс тілінде мәтіндерге аннотация жасауды меңгеруі тиіс; оқитын елдің тілінде шешендік сөйлеу өнерінің негізгі тәсілдерін меңгеруі тиіс; коммуникативтік, лингвистикалық және мәдениетаралық құзыреттілік дағдысын қалыптастыруы тиіс.

Базалық шығыс тілі (С2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттердің қарастырған тақырып шеңберінде белсенді түрде сөздік қорын, нормативтік және лексикологиялық моделдерді пайдалана отырып ауызекі және жазбаша сөйлеуді еркін меңгеруін қамтамасыз ету Аударма түрлері мен олардың ерекшеліктерін білуі, жазбаша және ауызша рефераттарды құрастыра білуі, ана тілінде және шығыс тілінде мәтіндерге аннотация жасауды меңгеруі тиіс; оқитын елдің тілінде шешендік сөйлеу өнерінің негізгі тәсілдерін меңгеруі тиіс; коммуникативтік, лингвистикалық және мәдениетаралық құзыреттілік дағдысын қалыптастыруы тиіс.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дипломатиялық қызмет негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттердің Шығыстағы, сонымен қатар АТА –ғы интеграцияллық үдерістер ерекшеліктері мен заңдылықтары, олардың қалыптасу және даму кезеңдері, себептері туралы түсінігін қалыптастыру. Шығыстану факультеті студенттері үшін интеграция үдерістерін білу, ерекшелігін, интеграциялық институттар қызметінің практикалық механизмін білу міндетті. Аталған мақсатқа жету үшін мына міндеттерді шешу ұсынылып отыр: - түрлі интеграциялық ұйымдардың қалыптасу тарихы мен интеграция үдерісін оқу; - интеграция себептері мен факторларын айқындау; - интеграцияның пайдалы және тиімсіз жақтарын және оның болашағын көрсету. Шығыс елдеріндегі интеграция үрдісінің негізін, теориялық негізін, негізгі қозғаушы күші мен себебін, кезеңдерін, мәселелері мен нәтижелерін білу; Шығыстың экономикалық дамуының негізгі заңдылықтарын білуі тиіс. Тарихи деректер мен ғылыми еңбектерді өз бетімен оқу және талдау жасау; оқыған материалдарынан пайдалы тәжірибе жинақтау; шынайы өмірде, іскерлік қатнаста қолдануға болатын жолдарды таңдай білу; түрлі ақпараттарды тиімді пайдалануы, бағалауы және сараптама жасау дағдысын қалыптастыруы тиіс. Основы дипломатической службы Основы дипломатической службы

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Классикалық және қазіргі заманғы шығыстану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты- шығыстану саласына маманданушы студенттерге шығыстану ғылымының негізгі бағыттарымен және қазіргі жағдайымен таныстыру. Шығыстану Шығыс және Африка елдерінің саяси өмірін, әлеуметтік және экономикалық жағдайын, өнері мен мәдени ескерткіштерін, діні мен философиясын, тарихы мен географиясын, оқитын елдің тілі мен әдебиетін зерттейтін ғылыми пәндер жинағы. Шығыстанудың негізі даму кезеңдері мен негізгі салалары, шығыстанулық зерттеулер әдісі, әлемнің ірі шығыстану орталықтары қарастырылады. Шығыстану ғылымының, мектептері мен орталықтарының тарихы мен қазіргі жағдайын; ғылымның осы саласы бойынша терминологияны білуі тиіс; энциклопедиялық және арнайы әдебиеттермен жұмыс жасауды меңгеруі тиіс.

Комуникативті мақсаттағы шығыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты түрлі саладағы: тұрмыстық, мәдени, ғылыми және кәсіби қызметте, әлеуметтік-коммуникация міндеттерін шешу үшін өзге тілдегі коммуникативті құзыреттілікті қажетті және жеткілікті деңгейде меңгеру болып табылады. Ресми және бейресми қатынастағы негізгі коммуникативті жағдайда монологтық және диалогта сөйлеу дағдысын қалыптастыру. Көпшілік алдында сөйлеунегізі (ауызша хабарлама, баяндама). Тұрмыстық және елтанулық мазмұндағы мәтіндерді оқу. Оқу және кәсіби қызметтегі жазбаша коммуникация (түйіндеме, реферат, тезис, хабарлама, жеке хат, өмірбаян). Жазбаша және ауызекі қатынастарда тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми қызметтер сияқты түрлі саладағы коммуникацияны қамтамасыз ететін фонетикалық және лексико-грамматикалық дағдылар қалыптастыру. Шетел тілін үйренудегі өз бетімен үйрену стратегиясы.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі шығыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қазіргі шығыс тілі жүйесіндегі барлық деңгейдегі тілдік бірлікті кешенді түрде қарастырады. Пән міндеті: студенттерді тілдік құбылыстарды теориялық тұрғыдан түсінуге және құрылымдық-семантикалық концепцияда тілдің негізгі бірліктерін талдауға үйрету; тілдік құбылыс нормаларын және олардың даму үрдісін, түрлі социомәдени жағдайларда жұмыс істеу ерекшелігін көрсету. Оқитын тілдің фонетикалық, лексикалық, сөзжасамдық, морфологиялық, синтаксистік бірлігі ерекшелігін білу; олардың қызметі заңдылығын білу; тіл бірліктеріне фонетикалық, лексикалық, сөз жасау, морфологиялық, синтаксистік сараптама жасай білуі тиіс.

Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерге коммуникация, мәдениет және Мәдениетаралық қатынас түсініктерімен таныстырады. Студент Мәдениетаралық қатынасты халықаралық қатынастар, менеджмент, бизнес, ғылым мен білім салаларында қарастырады; мәдениетаралық қатынас үдерісін зерттеу әдісімен: лингвистикалық, эксперименттік, сауалнама жүргізу, салыстыру әдісімен танысады. Мәденионимдер. Мәдениетаралық құзыреттілік. Мәтіндердің жанрлық түрлерінің мәдени сипаттамасы, оларды аудару ерекшеліктері. Мәдениетаралық қатынастың теориялық негізін, негізгі түсініктер мен териминологияны, түрлі тілдік коммуниканттар менталитеті мен мінез-құлық ерекшеліктерін білуі тиіс; игерген тілдік білімдері мен дағдыларын кез келген жағдайда пайдалана білуі тиіс; өзге мәдениет пен олардың ұстанымдарына толеранттылық таныту қабылетін игеруі, негізгі аударма әдісін меңгеруі тиіс.

Оқитын елдің жаңа және қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын елдің мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге оқитын елдің мәдениетінің қалыптасуы мен дамуы туралы білім мен мәліметтермен кешенді түрде таныстыру. Курс шеңберінде рухани және материалдық мәдениет түрлері туралы нақты түсінікті қалыптастыру қажет. Бұл курста бірқатар мәдени феномендер мәдени құбылыстардың өзге де әлеуметтік үрдістермен қатар өмір сүруінің заңдылықтарын анықтау үшін, олардың ішкі құрылымы, шығу механизмі, оның қалыптасуы мен одан әрі дамуына, немесе жойылуына ықпал еткен үдерістер қарастырылды. Бұл пән студенттерді оқитын елдің этникалық мәдениетінің ерекше сипатымен, дәстүрлі тұрмысымен, салт-жораларымен, ұлттық мерекелерімен таныстырады, Оқитын елдің этномәдени ерекшелігін, мәдениетті оқудағы негізгі концепцияларды білу; Этникалық мәдениет пен заманауи мәдениет арасындағы айырмашылықты аша білуі тиіс; шығыстың түрлі мәдениетін салыстыру; Оқитын елдің мәдениетін мәдени феномен ретінде қарастыру; мәдениет элементтері арасындағы байланыс түрлерін айқындау; мәдениет пен тіл динамикасының тарихи байланысын түсіну; социомәдени динамика мәселесін шешуге атсалысу.

Оқитын елдің сыртқы саясаты
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс оқитын елдің сыртқы саясатының қалыптасуы мен дамуын қарастырады. Пән оқитын елдің халықаралық қызметі үрдісі мен сыртқы саясаты, негізгі факторлары туралы толық мағлұмат береді. Халықаралық өзекті мәселелерге ерекше көңіл бөледі. Студенттер халықаралық қатынастар мен оқитын елдің сыртқы саясаты жайлы деректермен және зерттеу еңбектерімен танысады. Курс мазмұнын игеру барысында студенттер оқитын елдің сыртқы саясатының мақсат, міндеттерін, негізгі бағыттары мен приоритетін меңгеруі тиіс; елдің сыртқы экономикалық саясатының тиімділігін анықтау және сараптама жасай білуі тиіс; халықаралық ортада кәсіби мәселелерді талқылауда дәлелмен сөйлеудің басты дағдысын қалыптастыруы тиіс.

Оқитын елдің тарихы: ежелгі заман
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ежелгі заманнан бастап қазіргі кезеңге дейін қалыптасуы мен дамуында өзінің бірегей даму жолын басынан өткерген кез келген Шығыс елінің әлемдік саясатта өзіндік ойып алар орны бар. Өзіне тән ұлттық ерекшелігі, мәдениеті мен менеджменті бүкіл әлем назарын аудартып, қызығушылығын тудырып отыр. Барлық осы аспектілерді оқитын елдің тарихын білмей тұрып түсіну мүмкін емес. Шығыс тілін үйреніп жүрген шығыстанушы-студенттер үшін бұл пәнді оқу өте қажет. Курстың мақсаты оқитын елдің ежелгі тарихымен таныстыру. Курсты оқытуда мынадай міндеттер қойылады: оқитын елдің негізгі даму кезеңдері мен өзіне тән ерекшеліктерін ашу; оқитын елдің негізгі қоғамдық институттарының тарихи қалыптасуы мен қызметінің ерекшеліктерін көрсету. Оқитын елдің ежелгі тарихына қатысты негізі ақпараттарды, фактіге негізделген материалдардың негізгі үрдісін білуі тиіс; оқитын елдің мемлекет ретінде қалыптасуы мен негізгі тарихи даму кезеңдерін, саясатын, экономикасын білуі тиіс; әдебиеттер мен деректерге еркін сілтеме жасау дағдысын меңгеруі тиіс; картамен жұмысты кәсіби түрде меңгеруі тиіс және алған білімін жеке сараптама жасауда қолдана білуі тиіс.

Оқитын елдің тарихы: ежелгі заман және ортағасырлар
 • Кредит саны - 4
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост.,

Оқитын елдің тарихы: жаңа заман
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерге әлем тарихының бөлінбес бөлшегі болып табылатын оқитын елдің жаңа заман тарихын оқытуға бағытталған. Шығыс елінің жаңа заман тарихы дүниежүзілік тарихтың ажырамас бөлігі болып табылады. Пән ұлт-азаттық қозғалыстың және XІX ғасырдың ортасынан бастап отаршылдық, империалистік жүйенің ыдырау кезеңін қамтиды. Бұл кезең Шығыс елдері дамуының түбегейлі өзгерістерінің кезеңі ретінде сипатталады. Олардың саяси-әлеуметтік, экономикалық және мәдени саладағы қарқынды дамуы отарлық жүйе билігінің ыдырауы мен тәуелсіздікке қол жеткізуінің негізі болды, сонымен қатар қазіргі заман тарихының одар әрі дамуына итермелеуші күш болды. Оқитын елдің жаңа заман тарихына қатысты басты ақпараттарды, фактіге негізделген материалдардың негізгі үрдісін білуі тиіс, оқитын елдің мемлекет ретінде қалыптасуын, саясатын, экономикасын және негізгі тарихи даму кезеңдерін білуі тиіс; әдебиеттер мен деректерге еркін сілтеме жасау дағдысын меңгеруі тиіс; картамен жұмысты кәсіби түрде меңгеруі тиіс және алған білімін жеке сараптама жасауда қолдана білуі тиіс.

Оқитын елдің тарихы: қазіргі заман
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге оқитын елдің екінші дүниежүзілік соғыстан бастап қазіргі кезеңге дейінгі тарихын, мемлекет ретіндегі қалыптасуы мен дамуына қатысты тарихи мәліметтер кешенімен таныстыру. Курста оқитын елдің саяси және әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері, оның ішкі және сыртқы саясаты мен халықаралық жағдайы қарастырылады. Бұл кезең шығыс елдерінің түпкілікті өзгеру кезеңі боып табылады. Курс мазмұнын игеруде студенттер фактіге незіделген материалдарды білуі және оның негізінде оқитын елдің әлем тарихының түрлі кезеңдеріндегі орны мен рөлін объективті түрде айқындай білуі тиіс, оқитын елдің жалпы және нақты мәселелерін талдай білуі тиіс.

Оқитын елдің тарихы: ортағасырлар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шығыс тілін үйреніп жатқан шығыстанушы-студенттер үшін бұл пәнді оқу өте қажет. Курстың мақсаты оқитын елдің ортағасырлардағы тарихымен таныстыру. Курсты оқытуда алдымызға мынадай міндеттер қойылады: оқитын елдің орта ғасырлардағы тарихының негізгі даму кезеңдері мен өзіне тән ерекшеліктерін ашу; оқитын ел тарихының аталған кезеңдегі ішкі дамуы мен ықпал еткен сыртқы әсерлердің арақатынасын көрстеу; ел тарихы бойынша негізгі фактілерге сүйенген материалдармен таныстыру; белгілі бір тұлғалардың, түрлі әлеуметтік таптар мен топтардың ел тарихындағы орны мен рөлін көрсету. Оқитын елдің ортағасырлар тарихына қатысты негізі ақпараттарды, фактіге негізделген материалдардың негізгі үрдісін білуі тиіс, оқитын елдің мемлекет ретінде қалыптасуын, саясатын, экономикасын және негізгі тарихи даму кезеңдерін білуі тиіс; әдебиеттер мен деректерге еркін сілтеме жасау дағдысын меңгеруі тиіс; картамен жұмысты кәсіби түрде меңгеруі тиіс және алған білімін жеке сараптама жасауда қолдана білуі тиіс.

Оқитын шығыс елдіндегі қазіргі тарихи үдерістер
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын Шығыс елінің деректануы және тарихнамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын шығыс елінің діні мен діни ахуалы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын Шығыс елінің мәдени мұрасы және қазіргі заман
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Оқитын Шығыс елінің мәдениеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын шығыс жазбаша тілінің практикумы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Сөйлеу қарым-қатынас практикумы

Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын шығыс тілінің сөйлеу мәдениеті практикумы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын шығыс тілінің теориялық курсы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Сөйлеу мәдениеті практикумы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталмыш пән шығыс тілінде сөйлеу дағдысын дамытуға мүмкіндік береді. Пәнді оқу барысында студенттердің шығыс тілін үйренуіне және тереңірек түсінуіне мүмкіндік беретін түрлі жағдайдағы сөйлеу мәдениетімен танысады. Монологтық және диалогта сөйлеу дағдысын игеру, түрлі жазба тілін меңгеру: диктант, мазмұндама, шығарма, эссе жазу.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Шығыс елдері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост.,

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шығыс елдеріндегі интеграциялық үрдістер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттердің Шығыстағы, сонымен қатар АТА –ғы интеграцияллық үдерістер ерекшеліктері мен заңдылықтары, олардың қалыптасу және даму кезеңдері, себептері туралы түсінігін қалыптастыру. Шығыстану факультеті студенттері үшін интеграция үдерістерін білу, ерекшелігін, интеграциялық институттар қызметінің практикалық механизмін білу міндетті. Аталған мақсатқа жету үшін мына міндеттерді шешу ұсынылып отыр: - түрлі интеграциялық ұйымдардың қалыптасу тарихы мен интеграция үдерісін оқу; - интеграция себептері мен факторларын айқындау; - интеграцияның пайдалы және тиімсіз жақтарын және оның болашағын көрсету. Шығыс елдеріндегі интеграция үрдісінің негізін, теориялық негізін, негізгі қозғаушы күші мен себебін, кезеңдерін, мәселелері мен нәтижелерін білу; Шығыстың экономикалық дамуының негізгі заңдылықтарын білуі тиіс. Тарихи деректер мен ғылыми еңбектерді өз бетімен оқу және талдау жасау; оқыған материалдарынан пайдалы тәжірибе жинақтау; шынайы өмірде, іскерлік қатнаста қолдануға болатын жолдарды таңдай білу; түрлі ақпараттарды тиімді пайдалануы, бағалауы және сараптама жасау дағдысын қалыптастыруы тиіс.

Шығыс елдерінің ежелгі және ортағасырлар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ежелгі Шығыс тарихы – ежелгі өркениеттер тарихы. Дәл осы шығыста ежелгі өркениеттер ошағы қалыптасқан. Сондықтан, ежелгі және ортағасырдағы Шығыс елдері тарихын оқу және зерттеу өте маңызды рөл атқарады. Бұл курста ежелгішығыстық мемлекеттік құрылыстың қалыптасуы мен дамуына, олардың әлемдік тарихтағы орны мен рөліне ерекше көңіл бөлінеді, Сонымен қатар ортағасырлық кезеңде Шығыста құрылған империялардың басқыншылық саясаты, халықаралық қатынастардың дамуы, халық көтерілістері, реформаторлық қозғалыстар тарихы мен өзге де әлеуметтік, саяси және экономикалық мәселелер қарастырылады. Пәнді оқу Шығыс елдерінің ежелгі және ортағасырдағы тарихын толығымен білуді ұйғарады. Шығыс тарихын кезеңдерге бөлу мен хронологиясын білу, тарих барысына ықпал еткен маңызды тарихи оқиғалар мен олардың орын алған уақытын білуі тиіс. Әрбір тарихи оқиғалардың себептерін, қозғаушы күштерін көрсете білу және оған сараптама жасай білуі; қарастырып отырған мәселе бойынша өз көзқарасын ұсыну және түсіндіре білуі тиіс; осы курс бойынша деркетер мен ғылыми еңбектермен жұмыс жасау дағдысын қалыптасыру.

Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы әлем тарихының бөлінбес бөлігі ретінде ХІХ ғасырдың ортасындағы ұлт-азаттық қозғалыстардың күшеюі мен империалистік отарлау жүйесінің ыдырау кезеңін қамтиды. Бұл кезең шығыс елдерінің дамуының түпкілікті өзгерген кезеңі ретінде сипатталады. Олардың саяси-әлеуметтік, экономикалық және мәдени саладағы қарқынды дамуы отарлық жүйе билігінің ыдырауы мен тәуелсіздікке қол жеткізуінің негізі болды. Сонымен қатар, бұл курста Шығыс елдерінің қазіргі кездегі дамуы мен олардың әлемдік саясаттағы рөлі мен орнына ерекше мән беріледі. Жаңа және қазіргі кезеңдегі Шығыс мемлекеттерінің даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін білуі; жаңа және қазіргі заман тарихын кезеңдерге бөле білуі тиіс. Шығыс елдеріндегі саяси жағдайды сыни тұрғыдан қарастыра білуі тиіс және дұрыс сараптама жасауды меңгеруі тиіс. Мемлекеттің тарихи дамуындағы ерекше орынға ие саясат қайраткерлерінің рөлін түсінуі тиіс. Осы пән бойынша деректермен және ғылыми еңбектермен жұмыс жасау дағдысын қалыптасыру.

Шығыс тілінің ауызекі және жазба тілінің практикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – шығыс тілінде жазбаша және ауызекі тілде сөйлеу негізін қалыптастыру, монолог және диалог құруға дағдыландыру. Түрлі жазба тілін меңгеру дағдысын дамыту: диктант, мазмұндама, шығарма, эссе жазу. Функционалды жағдайдағы құрылымдар мен грамматикалық форманы қолдануға ерекше көңіл бөледі. Студенттер өз ойларын шығыс тілінде ауызша және жазбаша түрде жеткізуге үйренеді. Кез келген күрделі мәтіндерді оқу және аудару; шығыс тілінде мақалаларға түйіндеме жазу, баяндама дайындау, сөздіксіз ауызша аударма жасау дағдысын қалыптастыру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Азия қауымдастығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- азиялық қауымдастықта үйлесімдік пен ынтымақтастық маңыздылығын тану қажеттілігі негізінде Азияда болып жатқан үрдістерді оқып үйрену. Жалпы адамзаттық құндылықтартардың, мәдени релятивизм мен мәдени алуан түрліліктің, болымыс ұқсастығының негізгі аспектілерін білу; Орталықазиялық қауымдастыққа тән мәселелерді талқылау және талдау жасай білу; аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылық контексінде аймақтық интеграция мәселелеріне талдау жасай білу.

Аймақтық және халықаралық ұйымдардағы Жапонияның саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- Жапонияның аймақтық және халықаралық ұйымдардағы қызметін анықтау. Пәннің алдына қойылған мынадай мәселелерді қарастыру қойылады: Жапонияның халықаралық ұйымдарға белсенді қатысуды көздеуінен туындаған, дамыған елдермен ғана емес, дамушы елдермен де санасуға ұмтылған халықаралық ынтымақтастық бағдарламасын кеңейту; Жапонияның жетекші елдердің бірі ретінде өзніің ықпалын жүргізу әдісін қолдана отырып сыртқы саясаттын жүргізу әдісі; Жапонияның экономикалық дипломатиядан әртараптандырылған түріне ұмтылуы; Жапонияның көптеген әлемдік проблемаларды шешудегі шешуші рөл атқаруға ұмтылысы. Күншығыс елінің ХХІ ғасырдағы халықаралық және аймақтық ұйымдардағы рөлі мен қатысуы және үлесін білу және айқындау. Халықаралық саясат мәселелері бойынша өз көзақарасын білдіре алу; Пән бойынша әдебиет және дереккөздермен жұмыс істеу дағдысын меңгеру.

Аймақтық және халықаралық ұйымдардағы Кореяның саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аймақтық және халықаралық ұйымдардағы Қытайдың саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- Қытайдың аймақтық және халықаралық ұйымдардағы қызметін анықтау. Пәннің міндеті: Қытайдың халықаралық ұйымдарға белсенді қатысуды көздеуінен туындаған, дамыған елдермен ғана емес, дамушы елдермен де санасуға ұмтылған халықаралық ынтымақтастық бағдарламасын кеңейту; Қытайдың жетекші елдердің бірі ретінде өзніің ықпалын жүргізу әдісін қолдана отырып сыртқы саясаттын жүргізу әдісі; Қытайдың ХХІ ғасырдағы халықаралық және аймақтық ұйымдардағы рөлі мен қатысуы және үлесін білу және айқындау. Халықаралық саясат мәселелері бойынша өз көзақарасын білдіре алу; Пән бойынша әдебиет және дереккөздермен жұмыс істеу дағдысын меңгеру.

Араб елдеріндегі қазіргі діни ахуал
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерді араб елдеріндегі діни сенімдердің пайда болуы мен дамуы туралы кешенді мәліметтер мен білім беру. Пәнді оқудың міндеттері- студенттер діннің ағымдары мен секталары (ислам, суннизм, шиизм, суфизм, зороостризм т.б.) туралы аса маңызды мәліметтерді білуі және олардың қазіргі кездегі сарқыншақтары суфизмнің философиялық және діни этникалық ілімінің рөлі мен мәні туралы аса маңызды мәліметтер мен білімдерді меңгеруі тиіс. Діни ілімдердің теориялық негіздерін түсіну,терминологиялық аппаратты меңгеру және курс бойынша ғылыми мақалалар және монографиялармен жұмыс істей білу. Курс бойынша алған білімдері мен дағдылары студенттердің қазіргі қоғамдағы діннің рөлі туралы өз көзқарасын құруға теориялық негіз болады. Бұл курстың методологиялық базасын меңгере отырып, студент тарихи жағдайларды түсіндіруде өзінің концепцияларын құруға және анализ жасауға дағдыланады.

Араб елдерінің аймақтық қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Араб елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста берілетін білім мен машықтар Араб түбегінің экономикалық дамуы туралы білімнің қалыптасуына теориялық негіз құрайды, қоғамның тарихи оқиғалар мен әлеуметтік дифференциация принциптері, қоғамның әлеуметтік және экономикалық құрылымының негіздері қарастырылады. пән аясында әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешудегі кейбір араб елдерінің тәжірибесі қарастырылады. Оқитын елдің ұлттық экономикасының қалыптасуы, дамуы, қазіргі жағдайы мен болашағы туралы білуі; ұлттың экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайы туралы және олардың ұлттық экономикалық менталдықта көрініс табуы туралы білуі; пәнге қажетті материалды таба білуі;оқитын елдің әлеуметтік-саяси дамуын модельдей білуі, болжамдар құра білу дағдысы.

Араб елдерінің БАҚ тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Араб елдерінің деректануы мен тарихнамасы:теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Деректану белгілі бір елдің тарихы, оның мәдениеті мен салт дәстүрі, хронологиялық кезеңденуі қоғамдағы материалдық және рухани процестерінің дамуы туралы білім беретін дереккөздерін зерттеуге арналған бағыт болып табылады. Курс араб елдерінің тарихи дереккөздерін оның өркениетінің басталған кезінен бастап оқытуды көздейді. Сонымен қатар оқитын елдің тарихы мен тарихнамасын және тарихнаманың негізгі мәселелерін қарастыруды көздейді. Араб елдеріндегі тарихнама ғылымының қалыптасуы мен даму үрдісін білу, деректану мен тарихнаманың өзекті мәселелерін талдай білу,тарихи дереккөздермен жұмыс істеу білу және оларка классификация жасай білу. Тарих ғылымындағы күрделі сұрақтарға өз көзқарасын айта білу; дереккөздермен және арнайы әдебиетпен жұмыс істей білу дағдысы.

Араб елдерінің дипломатия және этикет тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Араб елдерінің жаңа және қазіргі заман әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – пәннің өзекті мәселелерін оқыған кезде студенттің зерттеу дағыдысын қалыптастыру; Араб елдерінің жаңа және қазіргі әдебиетінің ерекшеліктері туралы, әрбір әдеби кезеңнің көрнекті өкілдері мен бағыттары және олардың шығармалары туралы түсінік болу. Араб тілінде жаңа және қазіргі араб әдебиетінің негізгі кезеңдері мен жанрларын және негізгі авторлардың озық шығармаларын еркін талқылау.Араб тілінде жаңа және қазіргі араб әдебиетінің негізгі кезеңдері мен жанрларын және негізгі авторлардың озық шығармаларын еркін талдай білу. Араб елдерінің жаңа және қазіргі әдебиетінің негізгі жанрларын, кезеңдерін, тарихи тұлғаларының есімдерін білуі.Араб Шығысының мәдени өміріндегі негізгі жетістіктерге классификация жасай білу, курс бойынша дереккөздер мен әдебиетті пайдалан білу; қажетті категориалдық аппаратты меңгеру, әдістемелік дағдыны өздігімен талдау жасауда қолдана білу. Негізгі методология ұғымын меңгеру. Негізгі методологияларды түсіну дағдысын меңгеру.

Араб елдерінің қоғамдық-саяси ой-санасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль студенттерге араб елдеріндегі қоғамдық-саяси ой сана тарихы, мәдени және діни оқиғалар туралы жекн көзқарас қалыптастырудың теориялық негіздерін салуға бағытталға . қоғамдық –саяси ой сана мен дәстүрлер, қоғамның әлеуметтік дифференциациясы, қоғам саяси жүйесі мен экономикалық құрылымы негіздерінің принциптері жан жақты қарастырылады. Араб елдеріндегі қоғамдық ой сананың даму тарихын, діннің философиялық ой санаға әсерін білу; өткен заман мен қазіргі заманғы ілімдер мен теориялардың өзара сабақтастығы мен байланысын талдау дағдысы; қазіргі заманғы негізгі саяси иделогиялардың мазмұнына өз бетімен баға беру дағдысын меңгереді.

Араб елдерінің мемлекеттік-саяси құрылысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты – араб елдеріндегі мемлекеттік-саяси құрылысының ерекшеліктерін жан-жақты оқып үйрену; оның эволюциясының үдерісін білу. Пәннің міндеті- студенттің араб елдеріндегі қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементтері мен олардың ерекшеліктерін білуі; Араб елдері тарихының әртүрлі кезеңдерінде қалыптасқан әлеуметтік –саяси жүйелердің ерекшеліктерін және курстың методологиясын білуі болып табылады. Араб елдеріндегі әлеуметтік-саяси жүйедегі өзгеріске талдау жасай білу; араб елдері арасындағы саяси жүйені қатар салыстыра білу; қазіргі араб елдерінің саяси жүйелерінің даму заңдылықтарын білу; мемлекеттің саяси жүйесіне әсер етуші әлеуметтік, саяси, діни және тарихи факторларды білуі; оқитын еліндегі саяси ахуалға кәсіби таладу жасай білуі; курс бойынша әдебиет және дереккөздермен жұмыс істеу дағдысы.

Араб тіліндегі аударма теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Араб тілінің аймақтық диалектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс араб тіліндегі диалектілердің ерекшеліктері және олардың өмір сүру формаларымен таныстырады. әдеби араб тілі мен аймақтық диалектілердің байланысын білу; ауызекі тілдегі сөйлеуді тыңдай білу, диелектіде сөйлеушінің сөйлеу ерекшеліктерін байқау ауызша сөйлегенде диалеті элементтерін қолдана білу; диалектідегі мәтіндерді оқу және лингвистикалық талдау жасай алу.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы жайлы жалпы түсінік беру Курс міндеттері: - әл-Фарабидің ғылыми қызметі мен өмірінің фактілерімен таныстыру - студенттерді әл-Фарабидің негізгі еңбектерінің мазмұнымен таныстыру Пәнді оқу нәтижесінде студент: әл-Фарабидің негізгі еңбектерін білуі керек Алған білімін ғылыми-оқу, ғылыми-зерттеу салаларда қолдану Философия тарихы мен дін тарихының мәселелері бойынша мәтіндерге баяндама жазу дағдыларын меңгеру

Ежелгі және ортағасырлық араб әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – пәннің өзекті мәселелерін оқыған кезде студенттің зерттеу дағыдысын қалыптастыру; Араб елдерінің ежелгі және ортағасырлық әдебиетінің ерекшеліктері туралы, әрбір әдеби кезеңнің көрнекті өкілдері мен бағыттары және олардың шығармалары туралы түсінік болу. Араб тілінде ежелгі және орта ғасырдағы араб әдебиетінің негізгі кезеңдері мен жанрларын және негізгі авторлардың озық шығармаларын еркін талқылау. Араб тілінде осы дәіурлердегі араб әдебиетінің негізгі кезеңдері мен жанрларын және негізгі авторлардың озық шығармаларын еркін талдай білу. Араб елдерінің ежелгі және ортағасырлық әдебиетінің негізгі жанрларын, кезеңдерін, тарихи тұлғаларының есімдерін білуі. Араб Шығысының мәдени өміріндегі негізгі жетістіктерге классификация жасай білу, курс бойынша дереккөздер мен әдебиетті пайдалан білу; қажетті категориалдық аппаратты меңгеру, әдістемелік дағдыны өздігімен талдау жасауда қолдана білу. Негізгі методология ұғымын меңгеру. Негізгі методологияларды түсіну дағдысын меңгеру.

Екінші шет (батыс/шығыс) тілінің практикалық курс (бастапқы деңгейі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты екінші шығыс тілінің грамматикалық, орфографиялық, орфоэпиялық және лексикалық нормаларын оқып-үйреніп, оларды сөйлесу кезінде қолдануды үйрету.Екінші шығыс тілінің практикалық грамматикасы мен лексикасын білу; шет тілі бойынша білімін іс жүзінде белсенді қолдана білу күнделікті тұрмыс жағдайында, мәдени, оқу және кәсіби салаларда коммуникация жасау үшін шет тілін ауызша және жазбаша түрде меңгеру

Екінші шығыс тілінің практикалық курсы (бастапқы деңгей)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты екінші шығыс тілінің грамматикалық, орфографиялық, орфоэпиялық және лексикалық нормаларын оқып-үйреніп, оларды сөйлесу кезінде қолдануды үйрету. Екінші шығыс тілінің практикалық грамматикасы мен лексикасын білу; шет тілі бойынша білімін іс жүзінде белсенді қолдана білу күнделікті тұрмыс жағдайында, мәдени, оқу және кәсіби салаларда коммуникация жасау үшін шет тілін ауызша және жазбаша түрде меңгеру.

Екінші шығыс тілінің практикалық курсы (жалғ.деңгей)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жанонияның қоғамдық-саяси ой-санасы мен философиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерді Жапониядағы қоғамдық-саяси сана мен философиялық ағымдардың негізгі даму процестерімен таныстырады. Қоғамдық және философиялық сананың қоғам дамуындағы рөлі мен үлесі анықталады. Бұл курстың міндеті- студенттерді Жапониядағы қоғамдық- саяси және философиялық ой сананың пайда болу және даму ерекшеліктерімен таныстыру; қытайдың діни саяси санасының жапонның ой санасының қалыптасуына тигізген әсері; қарастырылып отырған елдегі философиялық процестің көп өлшемділігі туралы түсінік, осы процеске діни дүниетанымның қосылуы. Жапониядағы қоғамдық-саяси ой-сананың пайда болуы мен даму тарихын, діннің философиялық ой санаға әсерін білу; материктен әкелінген ілімдердің рөлі, жапон философиясы дамуының кезеңдері және оның ерекше сипаты; қазіргі заманғы саяси теориялар мен мәселелерді түсіне алу; өткен заман мен қазіргі заманғы ілімдер мен теориялардың өзара сабақтастығы мен байланысын талдау дағдысы; қазіргі заманғы негізгі саяси иделогиялардың мазмұнына өз бетімен баға беру дағдысын меңгереді.

Жапон ауызша тілінің практикумы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жапон деректануы және тарихнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Деректану белгілі бір елдің тарихы, оның мәдениеті мен салт дәстүрі, хронологиялық кезеңденуі қоғамдағы материалдық және рухани процестерінің дамуы туралы білім беретін дереккөздерін зерттеуге арналған бағыт болып табылады. Курс Жапонияның тарихи дереккөздерін оның өркениетінің басталған кезінен бастап оқытуды көздейді. Сонымен қатар оқитын елдің тарихы мен тарихнамасын және тарихнаманың негізгі мәселелерін қарастыруды көздейді. Жапониядағы тарихнама ғылымының қалыптасуы мен даму үрдісін білу, деректану мен тарихнаманың өзекті мәселелерін талдай білу,тарихи дереккөздермен жұмыс істеу білу және оларға топтастыра білуі тиіс. Тарих ғылымындағы күрделі сұрақтарға өз көзқарасын айта білу; дереккөздермен және арнайы әдебиетпен жұмыс істей білу дағдысы.

Жапон жазбаша тілінің практикумы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жапон тілінде сөйлеу мәдениетінің практикумы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жапон тілінің аударма практикумы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жапон этнографиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты жапон этносының пайда болуы (этногенезіне),мен корей халқының этнокалық тарихын , материалдық және рухани мәдениетін , Жапониядағы қазіргі этникалық үдерістерді оқып үйрену. Пәннің негізгі міндеттерінің бірі - болашақ шығыстанушыларға әлемнің көптүрлілігі, этникалық мозаикалығы, ұлттар мен ұлыстарға деген ерекше қамқорлықты қалыптастыру. Жапон этнографиясы бойынша методологиялық негіздер мен зерттеу әдістерін және нақты дереккөздерін білу; корей халқы этногенезінің негізгі кезеңдері туралы білу, осы процеске ерекше ықпал еткен сыртқы саяси және әлеуметтік экономикалық факторларды анықтай білу; әлеуметтік (саяси) антопологияда және пәнаралық зерттеулердегі этнографиялық мәліметтерді қолдана білуі тиіс.

Жапониядағы дін мен діни жағдайлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерді Жапонияға тараған конфессиялардың діни негіздерімен, олардың басты ұғымдарымен, діни жоралармен, культтік өнерімен, құндылықтарымен және әлеуметтік реттеулерімен таныстыру Міндеттер: студенттер төмендегідей аса маңызды мәліметтер және білімді игеруі тиіс: діннің өте ерте формалары (тотемизм, анимизм, фетишизм, магия) және олардың қазіргі замандағы сарқыншақтары бойынша; жапон синтоизмінің жалпы және өзіне тән ерекешеліктері бойынша; даосизм мен конфуций ілімінің діни-этникалық және философиялық рөлі мен маңызы туралы; буддизм, христиан, ислам діні және басқа әртүрлі ағымдардың енуі мен таралуы туралы, жаңа діни синкретизм туралы түсінік беру. Жапон қоғамындағы діни дәстүрлерді оқып үйренуі тиіс. Діни ілімдердің теориялық негіздерін түсіну, терминологиялық аппаратты меңгеру және курс бойынша ғылыми мақалалар және монографиялармен жұмыс істейц білу. Курс бойынша алған білімдері мен дағдылары студенттердің қазіргі қоғамдағы діннің рөлі туралы өз көзқарасын құруға теориялық негіз болады. Бұл курстың методологиялық базасын меңгере отырып, студент тарихи жағдайларды түсіндіруде өзінің концепцияларын құруға және анализ жасауға дағдыланады

Жапонияның әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерді Жапон әдебиетінің даму тарихындағы ерекшелігімен оның бағыттарымен, қытайдың классикалық әдебиетінің ұлт тарихы мен әлем әдебиетіндегі орнымен және рөлімен таныстыру. Оның жалпы және өзіне тән ерекшелігіне және оның өзі құрамдас компоненті болып табылатын әлем әдебиеті толқынындағы Жапон әдебиеті дамуының негізгі кезеңдерін білу; әдеби талдаудың методологиялық негізін білу; жапон әдебиетінің ерекшелігін (жанрлары, формалары, терминдері); жапониядағы әдеби процестің негізгі үрдістерін білу; ежелгі және ортағасырлық кезеңдердегі жапон әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің шығармашылығын білу.

Жапонияның әлеуметтік-экономикалық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс Жапонияның әлеуметтік-экономикалық дамуын қарастырады және оқитын елдің экономикасы туралы жүйелі білім береді. Бұл курсты оқу арқылы Жапонияның әлемдік экономикадағы орнын анықтауға, екінші дүние жүзілік соғыстан кейінгі Жапония экономикасының қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін талдауға мүмкіндік туады. Жапондық экономикалық кереметтің себептері мен факторларын оқып үйрену, жаһандану кезеңіндегі Жапон экономикасының әлсіз және мықты тұстарын анықтау. Оқитын елдің ұлттық экономикасының қалыптасуы, дамуы, қазіргі жағдайы мен болашағы туралы білуі; ұлттың экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайы туралы және олардың ұлттық экномикалық менталдықта көрініс табуы туралы білуі; пәнге қажетті материалды таба білуі; оқитын елдің әлеуметтік-саяси дамуын модельдей білуі, болжамдар жасай білу дағдысын меңгеру.

Жапонияның ежелгі және ортағасырлар әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жапонияның жаңа және қазіргі заман әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жапонияның қазіргі кезеңдегі саяси дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Жапонияның қоғамдық-саяси ой-санасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жапонияның мемлекеттік құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жапонияның мемлекеттік- саяси құрылысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста Жапонияда екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңнен бастап бүгінгі күнге дейінгі саяси жүйенің қалыптасуы мен дамуы, мемлекеттік басқарудың қалыптасуы мен эволюциясы, партиялық-саяси жүйенің қалыптасуы, Жапон конституциясының ерекшеліктері мен император мәртебесі, сайлау және сот-құқықтық жүйесі оқытылады. Жапонияның алдыңғы қатарлы саяси модернизациясы және оның сабақтарына талдау жасауды көздейді. Жапонияның қазіргі заманғы құқықтық жүйесінің даму заңдылықтарын; мемлекеттің саяси жүйесіне әсер етуші әлеуметтік, саяси, діни және тарихи факторларды білуі; оқитын еліндегі саяси ахуалға кәсіби талдау жасай білуі; курс бойынша әдебиет және дереккөздермен жұмыс істеу дағдысы.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Ислам тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты - Исламның пайда болуы мен қалыптасуын жан жақты қарастыру. Бұл пәнді оқып үйрену арқылы студент Ислам туралы ғылыми дүниетанымы қалыптасады . Исламға дейінгі кезеңдегі араб жартыаралының тарихын білу; Мұхаммедтің пайғамбарлыққа дейінгі өмір жолын білу; Мұхаммедтің пайғамбардың пайғамбарлық қызметі: Меккеге қоныс аударуы Исламның таралуының жаңа кезеңі. Мухаджирлер мен ансарлар. Жаңа ислам мемлекетінің құрылуы.

Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс ауызша және жазбаша сөйлеудің ережелері мен принциптерімен таныстырады, кәсіби мақсатқа арналған мәтіндерді құрастыру және өңдеуге үйретеді. ресми және бейресми жағдайда қарым-қатынас жасай алу, жапон тілінде сөйлеу әдебі мен мәдениетін білу, қойылған міндеттерді шешу және практикалық қызмет барысында болатын өзгерістерге бейім болу; жеке жәке ұжымда жұмыс істей алу, ресми және бейресми жағдайда адамдармен қарым-қатынас жасаумен байланысты жеке креактивті қызметке дайын болу.

Коммуникативті мақсаттарға арналған араб тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Коммуникативті мақсаттарға арналған түрік тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корей дәстүрлі музыкасы мен биі
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы -

Корей деректануы мен тарихнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Деректану белгілі бір елдің тарихы, оның мәдениеті мен салт дәстүрі, хронологиялық кезеңденуі қоғамдағы материалдық және рухани процестерінің дамуы туралы білім беретін дереккөздерін зерттеуге арналған бағыт болып табылады. Курс Кореяның тарихи дереккөздерін оның өркениетінің басталған кезінен бастап оқытуды көздейді. Сонымен қатар оқитын елдің тарихы мен тарихнамасын және тарихнаманың негізгі мәселелерін қарастыруды көздейді. Кореядағы тарихнама ғылымының қалыптасуы мен даму үрдісін білу, деректану мен тарихнаманың өзекті мәселелерін талдай білу,тарихи дереккөздермен жұмыс істеу білу және оларға топтастыра білуі тиіс. Тарих ғылымындағы күрделі сұрақтарға өз көзқарасын айта білу; дереккөздермен және арнайы әдебиетпен жұмыс істей білу дағдысы

Корей тіліндегі академиялық жазу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корей тіліндегі келіссөздер тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәннің мақсаты- іскерлік корей тілінің ерекшеліктерін, Кореяда іскерлікпен айналысу және шығыс менталитетінің өзіне тән өзгешелігін еске ала отырып келіссөздер жүргізу тәжірибесін оқып үйрену. Оқитын шығыс тілінде әр түрлі ресми құжаттармен (келісім шарттар, өтәнәштер, анықтамалар, мінездемелер, арыз, мінездеме, кіріс және шығыс корреспонденциялар, ресми және іскерлік хаттар т.б. ) нақты жұмыс жасауға бағыттау. Іскерлік этикет негіздерін, басты лексикаларды, іскерлік келіссөздер жүргізу контексінде корей тілінде сөйлесу ерекшеліктерін білу; іскерлік саласында ұйымдастыру және атқарушылық әрекеттерін жүзеге асыра білу; халықаралық іскерлік ортада жұмыс жасау негіздерін білу; басқа елдердің әдет-ғұрыптары мен мәдениетін түсіну, тілдік білімін қолдана білу.

Корей тіліндегі қытай иероглифтері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корей тілінің аударма практикумы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост.,

Корея әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты пәннің өзекті мәселелерін зерттеген кезде студенттің зерттеу дағдысын қалыптастыру. Әдебиеттің әр кезеңіндегі белгілі өкілдері және олардың шығармаларынан жалпы хабардар болу. Корей тілінде корей әдебиетінің негізгі кезеңдері мен бағыттары туралы еркін талдау білу. Корей классикалық және қазіргі әдебиетінің негізгі кезеңдерін, тарихи тұлғалардың есімдерін, статистиалық материалды білу. Корей халқының мәдени өміріндегі негізгі жетістіктерге классификация жасай білу, курс бойынша дереккөздер мен әдебиетті пайдалан білу; қажетті категориалдық аппаратты меңгеру, әдістемелік дағдыны өздігімен талдау жасауда қолдана білу. Негізгі методология ұғымын меңгеру.

Кореяның әлеуметтік-экономикалық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста берілетін білім мен машықтар корей жарты аралының экономикалық дамуы туралы білімнің қалыптасуына теориялық негіз құрайды, қоғамның тарихи оқиғалар мен әлеуметтік дифференциация принциптері, қоғамның әлеуметтік және экономикалық құрылымының негіздері қарастырылады. пән аясында әлеуметтік-экномикалық проблемаларды шешудегі Корея тәжірибесі қарастырылады. Оқитын елдің ұлттық экономикасының қалыптасуы, дамуы, қазіргі жағдайы мен болашағы туралы білуі; ұлттың экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайы туралы және олардың ұлттық экномикалық менталдықта көрініс табуы туралы білуі; пәнге қажетті материалды таба білуі; оқитын елдің әлеуметтік-саяси дамуын модельдей білуі, болжамдар құра білу дағдысы.

Кореяның БАҚ тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кореяның ежелгі және ортағасырлық әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кореяның жаңа және қазіргі заманғы әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кореяның қоғамдық-саяси ой-санасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кореяның мемлекеттік-саяси құрылысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәннің мақсаты – Корея Республикасы мен КХДР мемлекеттік-саяси құрылысының ерекшеліктерін жан-жақты оқып үйрену; оның эволюциясының үдерісін білу. Пәннің міндеті - студенттің КХДР мен Корей Республикасындағы қоғамның саяси жүйенің негізгі элементтері мен олардың ерекшеліктерін білуі; Корея тарихының әртүрлі кезеңдерінде қалыптасқан әлеуметтік –с аяси жүйелердің ерекшеліктерін Кореяның КХДР мен Корей Республикасы болып екіге бөлінуінен кейін әлеуметтік-саяси жүйедегі өзгеріске талдау жасай білу; екі елдің арасындағы саяси жүйені қатар салыстыра білу; қазіргі кездегі КХДР мен Корей Республикасының саяси жүйелерінің даму заңдылықтарын білу; мемлекеттің саяси жүйесіне әсер етуші әлеуметтік, саяси, діни және тарихи факторларды білуі; оқитын еліндегі саяси ахуалға кәсіби талдау жасай білуі; курс бойынша әдебиет және дереккөздермен.

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі араб тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі қытай тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі түрік тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қытай әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерді Қытайдың әдебиетінің даму тарихындағы ерекшелігімен оның бағыттарымен, қытайдың классикалық әдебиетінің ұлт тарихы мен әлем әдебиетіндегі орнымен және рөлімен таныстыру. Оның жалпы және өзіне тән ерекшелігіне және оның өзі құрамдас компоненті болып табылатын әлем әдебиеті толқынындағы орнына ерекше мән беріледі. Қытай әдебиеті дамуының негізгі кезеңдерін білу; әдеби талдаудың методологиялық негізін білу; қытай әдебиетінің ерекшелігін (жанрлары, формалары, терминдері); қытай әдебиетінің көркемдеуіш құралдары мен образдарының жүйесі мен ерекшеліктерін білу; Қытайдың ортағасырлық әдеби үдерісіндегі негізгі үрдістерді білу; Қытайдың аса көрнекті жазушыларының шығармашылығын білу; қытай поэзиясының жанрларын ажырата білу; қытай әдебиетінің хронологиясын білу; қытай поэзиясының үлгілерін, прозалық және философиялық шығармаларын оқи және аудара білу дағдысын меңгеру; тыңдау және түсіну дағдысын меңгеру, дыбыстың нормативті дұрыс айтылуын меңгеру.

Қытай деректануы және тарихнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Деректану белгілі бір елдің тарихы, оның мәдениеті мен салт дәстүрі, хронологиялық кезеңденуі қоғамдағы материалдық және рухани процестерінің дамуы туралы білім беретін дереккөздерін зерттеуге арналған бағыт болып табылады. Курс Қытайдың тарихи дереккөздерін оның өркениетінің басталған кезінен бастап оқытуды көздейді. Сонымен қатар оқитын елдің тарихы мен тарихнамасын және тарихнаманың негізгі мәселелерін қарастыруды көздейді. Қытайдағы тарихнама ғылымының қалыптасуы мен даму үрдісін білу; деректану мен тарихнаманың өзекті мәселелерін талдай білу; тарихи дереккөздермен жұмыс істеу білу және оларка классификация жасай білу. Тарих ғылымындағы күрделі мәселелерге қатысты өз көзқарасын айта білу; дереккөздермен және арнайы әдебиетпен жұмыс істей білу дағдысын меңгеруі тиіс.

Қытай этнографиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс кытай этносы мен оның эволюциясына (этногенезіне), материалдық және рухани мәдениетінің ерекшеліктеріне, сондай ақ қытай этносының мәдени байланыстарына арналған. Бұл курста студенттер этнографияның ұғымдық аппаратын және ғылымның ғылыми әдістерін меңгеруі тиіс этностар мен этникалық процестердің классификациясын оқып үйренуге бағытталған. Пән аясында қытай этносының қалыптасу процестері мен даму кезеңдері және негізгі компоненттері қарастырылады.Сонымен қатар қытай этносының дамуына үлкен ықпал еткен діни философиялық жүйелер (конфуций ілімі, даосизм и буддизм) қарастырылады.Қытай тұрғындары туралы, қытай халқы этногенезінің негізгі кезеңдері туралы білу, осы процеске ерекше ықпал еткен сыртқы саяси және әлеуметтік экономикалық факторларды анықтай білу; тарихи преспективадағы қытай этносы санының динамикасына және Шығыс Азиядағы қытайлардың этникалық территориясына зер салу; Қытайдағы аз ұлттар мекендейтін жерлерді және олардың этногенезі мен бұл процеске қытай этносының әсер етуін анықтау.

Қытайдағы дін мен діни жағдайлар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың мақсаты мен міндеттері –студенттерге діннің әлеуметтік феномен ретінде даму тарихының тұтас бейнесін, діни танымның генезисін және оның адамның мінез құлқына, дамыған діни жүйелердің, «дамыған діндердің» қалыптасуына тигізер әсерін, олардың әртүрлі өркениеттердің эволюциялық заңдылығына тигізер әсерін түсіндіру Студентке оқитын пәнінің мақсаты мен міндеттерін түсінуге, өзекті мәселелерді зерттеген кезде студенттің зерттеу дағдысын қалыптастыруға яғни оқитын пәннің нысаны, пәні және әдістері туралы терең түсінік беру. Қытайдың басты үш ілімінің пайда болуы, теориялық негіздері мен мәдени салдарлар; оқитын пәннің ерекшеліктері мен мәртебесі туралы білу; қытай қоғамының жалпы мәдени және идеологиялық феноменіне қатысты негізгі ақпараттарды білу; оқитывн пәннің негізгі теориялары мен ұғымдарын және әдістерін меңгеру.

Қытайдың әлеуметтік-экономикалық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс Қытайдағы әлеуметтік-экономикалық дамуды қарастырады және оқитын елдің экономикасы туралы жүйелі білім береді. Қытайдағы соғыстан кейінгі кезеңдегі замануаи экономикалық жүйенің қалыптасуындағы негізгі бағыттарына сипаттама беру. Экономикалық жүйені либерализациялауға бағытталған институционалдық реформалардың мазмұны мен практикалық бағыттары және теориялық толығуын түсіну, қытай мемлекетінің әлеуметтік саяси дамуда таңдап алған моделін қамтамасыз етудің мақсаты мен міндеттерін білу; аймақтық дамудың ерекшеліктерін білу, Қытайдағы экономикалық эволюция мен экономикалық даму заңдылықтарын анықтай білу; ел экономикасының дамуына шаруашылықтың салалық құрылымдары мен макроэкономикалық көрсеткіштерінің негізінде баға беру.

Қытайдың БАҚ тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қытайдың дипломатия және этикет тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қытайдың ежелгі және ортағасырлардағы әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қытайдың жаңа және қазіргі заманғы әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қытайдың қоғамдық-саяси ой-санасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қытайдың мемлекеттік-саяси құрылысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста ҚХР саяси жүйесінің қалыптасу және дамуы, мемлекеттік басқаруының пайда болу және эволюциялық ерекшеліктері, мемлекеттік саяси жүйесінің қалыптасуы, ҚХР конституциясы оқытылатын болады. ҚХР негізгі саяси институттарына (мемлекеттік құрылысына, сайлау жүйесіне, партиялық жүйесіне, БАҚ), берілген әрбір институттың саяси процеске қатысу дәрежесіне сипаттама беру; ҚХР әлеуметтік саяси дамуы бойынша білімінін дамыту және тереңдету; Қытай қоғамы мен мемлекеттік саяси құрылыс институттарын қайта құру процесі туралы жаңа білімдер беру. ҚХР мемлекеттік саяси жүйесінің қалыптасу және даму тарихы туралы білу; Қытайдағы әлеуметтік экономикалық және саяси қайта құру туралы білу; негізгі қоғамдық саяси институттар мен олардың қызмет ету механизмдері туралы білу; ҚХР әлеуметтік және саяси трансформациясының мәні мен мазмұнын білу; ҚХР денсаулық саласындағы саясатын айқындай алу және Қытайдың ұлт саясатын түсіну білу; ҚХР-дың әлеуметтік саяси дамуына анализ және шолу жасай білу; Қытайдың модернизация тәжірибесін АТА елдеріндегі осындай процестермен салыстыра білу.

Қытайлық даму моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты Қытай экономикасына, негізінен , ұлттық және әлемдік экономикаға сараптама жасауда студенттердің жүйелік, заманауи ғылыми-методикалық тәсілдер туралы кешенді танымдарын қалыптастыру. Студенттер әлеуметтік-экономикалық процесстердің басты тенденцияларын игеруі; оқитын елдің саяси және әлеуметтік дамуын, экономикалық әлеуетін, аймақтық және әлемдік экономикалық байланыстарының сипаты мен негізгі даму факторларын меңгеруі тиіс. Қытайдың қазіргі саяси, экономикалық және әлеуметтік даму жағдайын білу; қытайлық даму моделінің қалыптасу негіздеріне және оның халықаралық үдеріске ықпалына сараптама жасай білу; сараптама жасау және болжамдау әдістерін меңгеру.

Лингвоелтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән аясында елдің лингвистикалық сипаттамасы мен ұлттық социумның тіршілік әрекетінің түрлі аспектілерін: этнонимдер, қоғамдық-саяси лексика, ірі корпорациялар мен қоғамдық институттар атаулары, билік органдарының классификациясы мен олардың атаулары, оқитын ел тілінің әлеуметтік-тұрмыстық лексикасы мен лексикалық бірліктерді оқытуды көздейді.Негізгі тарихи даталар мен оқиғаларды; географиялық жағдай ымен табиғи ресурстарын; халықтың ұлттық және әлеуметтік құрылымын; мемлекеттік құрылысын; мәдени дәстүрін; сол тілде сөйлейтін халықтың мен әдет-ғұрпы мен дәстүрін білуі тиіс. Анықтамалық басылымдарды пайдалану; елтанулық мазмұндағы әдебиеттердің түпнұсқасын конспектілеу, реферат жазу және оларға қажетті түсініктемелер беру; түрлі дерек көздерінен алынған мәліметтерді жинақтау. Мәдениетаралық қатынасқа қатысуға қажетті шарт болып лингвоелтанулық құзыреттілік дағдысын қалыптастыру.

Лингвоелтану (Араб елдері)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвоелтану (Түркия)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Оқитын елдің БАҚ тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын елдің БАҚ тілі-1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын елдің БАҚ тілі-2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқитын елдің дипломатия және этикет тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты- дипломатиялық құжаттардың негізгі түрлерімен, дипломатиялық қызметтің негізгі әдістері мен техникалық тәсілдерімен таныстыру; дипломатиялық және консулдық қызметтің өзіне тән ерекшелігін, сипатын, стратегиясы мен тактиксын айқындау. Дипломатиялық аударма ерекшеліктерін, дипломатиялық хаттама және дипломатиялық құжаттар түрлерін, дипломатиялық аудармадағы аударма трансформациясының өзіне тән өзгешеліктерін білу; дипломатиялық мәтінге аудармалық сараптама жасай білу; Дипломатиялық мәтіндерді аудару процесінде эквиваленттілігіне және дәлме-дәлдігінне қол жеткізуде әдістер мен тәсілдерді таңдау және сараптау; терминологиялық сөздік құрастыру, дипломатиялық мәтіндерді ауызша және жазбаша аудару дағдысын игеру.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

ТМД мемлекеттерінің кәрістері
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Аудит, востоковедения

Туризм негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: туристік нарық, туристік қызмет, кешенді туризмнің дамуы, негізін қалаушы қағидалар, сипаты мен мазмұныны жайлы түсінік беру Курс міндеттері: - туризм тарихы, туризм экономикасын, негізгі қағидаларын ашу; - туристтік нарықтың дамуын, туристік маркетингтің ерекшеліктерін зерттеу Оқу нәтижесінде студент: знать: - туризм негізін, әлемдік, ұлттық және аймақтық ерекшеліктері мен заңдылықтарын, туризмнің философиясы мен технологиясын білуі керек - туристік нарық қозғалысында бейімделу владеть навыками: - транстур мен бизнес турлар аясында туризмнің болашағын талдау; - қазіргі заманғы туристік нарыққа талдау жүргізе алатын статистикалық талдау дағдыларын меңгеру

Туризм саласындағы корей тілі
 • Бақылау түрі - Аудит
 • Сипаттамасы - Аудит - Востоковедения

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Түркияның әлеуметтік-экономикалық үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркияның БАҚ тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркияның дипломатия және этикет тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркияның мемлекеттік-саяси құрылысы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты Түркияның саяси жүйесін, тарихи қалыптасу жағдайын және оның даму болашағын зерттеу болып табылады. Негізінен бағдарлама студенттерге өз бетімен оқитын елдің саяси және мемлекеттік құрылымын өркениеттің дамуындағы жаңа тарихи фаза ретінде, сонымен қатар оқитын елдің экономикалық саясатының мәнін түсінуіне бағыттайды. Сонымен қатар, курстың мақсаты студенттерге елдің тарихи даму ерекшелігі мен даму үдерісін, кезеңдерін, заңдылығын айқындауына көмектесу. Оқитын елдің даму үдерісі туралы негізгі түсініктерді, категорияларды, терминдерді білу; елдің дамуына ықпал етуші факторларды білу; қазіргі саяси жағдайды білу; Түркияның географиясын, тарихын, мемлекеттік құрылысын, экономика, әлеуметтану, өркениеттік ерекшелігін білуі тиіс;

Түркияның ХХ-ХХІ ғғ. әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркияның ХІІІ-ХІХ ғғ. әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түрік тіліндегі аударма теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Шешендік өнер негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: шешендік дағдыларын қалыптастыру. Шешендік өнер ұғымын, қазіргі әдеби тілге сүйене отырып, сөйлеу мәдениетін тәрбиелеу Курс міндеттері шешендік өнердің қағидалары жайлы түсінік беру. Сөй леу кезіндегі шешендік өнер тәсілдерін қолдану ережелерімен таныстыру Оқу нәтижесінде студент: – риториканың пайда болу тарихы мен дамуын; – сөйлесудің түрлері мен олардың ерекшеліктерін; – риторикалық қызмет әдістерінің өзара байланысты жүйесін; – ауызша және жазбаша сөйлеудің ерекшеліктерін – ауызша және жазбаша мәтіннің жасалу кезеңдерін білуі керек – ауызша және жазбаша мәтіннің жасалу кезеңдерін дұрыс қолдана алу – түрлеріне байланысты ауызша және жазбаша сөйлеудің салыстырмалы талдау дағдыларын меңгеру

Іскерлік қытай тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қытай тіліндегі төрт тонды және сөйлем ырғағын сөйлем түріне қарай қолдана білу. -Иероглифтердің жазылу ретінің дұрыстығына мән беріп, көркем жазуға үйрету. -Ауызекі тілдесу және естіп түсіне білу қабілетін жетілдіру. -Негізгі грамматикалық құрылымдарды игеру. -Сөйлеудің диалог және монолог түрлерін пайдаланып, өз ойын дұрыс әрі анық жеткізу. -Сұрақтар қойып, әңгіме жүргізе білумен қатар, дайындықсыз кейбір тақырыптарға баяндама жасап, хабарларды жеткізе білу. -Текст ішінде кездесетін кейбір құрылымдар мен сөз тіркестерін түсініп, аудара білу. Қытай тіліндегі төрт тонды және сөйлем ырғағын сөйлем түріне қарай қолдана білу. -Иероглифтердің жазылу ретінің дұрыстығына мән беріп, көркем жазуға үйрету. -Ауызекі тілдесу және естіп түсіне білу қабілетін жетілдіру. -Негізгі грамматикалық құрылымдарды игеру. -Сөйлеудің диалог және монолог түрлерін пайдаланып, өз ойын дұрыс әрі анық жеткізу. -Сұрақтар қойып, әңгіме жүргізе білумен қатар, дайындықсыз кейбір тақырыптарға баяндама жасап, хабарларды жеткізе білу. -Текст ішінде кездесетін кейбір құрылымдар мен сөз тіркестерін түсініп, аудара білу.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген