Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Түркітану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«5В021200 – Түркітану» білім беру бағдарламасының сипаттамалық құрылымы

Халықаралық аккредитация: ACQUIN , 2016-2018 ж.
Бағдарлама: «5В021200 – Түркітану»
Оқыту деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: қазақ/орыс тілі, қазақ әдебиеті
Оқыту формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл

Кәсіби қызметі:
Бакалавр алған білімдері мен дағдыларын төмендегі мекемелерде қолдана алады:
 жоғары мектеп, гуманитарлық және кәсіптік мектептер, жекеменшік білім беру ұйымдары;
 мәдени-білім беру мекемелері (кітапханалар, мұрағаттар, және басқа да арнаулы қорлар.)
 қазақ-түрік, түрік-қазақ (басқа түркі тілдері), түрлі ұйымдар мен мекемелерде аудармашы (жеке компаниялар, мемлекеттік мекемелер);
 түркі әлеміне қатысты ұйымдар мен мекемелерде маман иесі;
 қоғамдық, халықаралық ұйымдар және қорлар (сарапшылар, көмекшілер) жергілікті бөлімшелер;
 мемлекеттік орындар (министрліктер, облыстық және жергілікті мемлекеттік, облыс әкімдігі);
 әлемдік кітапханаларда сақталған белгілі бір түркі халықтарының рухани мәдениетінің қолжазба жинақтары мен материалдарын жүйелеу көзі.

Профилдік пәндер:
Классикалық филология
Түркі филологиясы
Түркі әлемі әдебиеті
Екінші түркі тілі (A, B, С деңгей)
Практикалық түрік тілі (A, B, С деңгей)
Түркілік мәдениет және тарих
Түркі әлемінің тарихы

Білім берудің артықшылықтары:
• Түркітану саласына байланысты әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдарды оқыту;
• Түркітану саласында эксперименттік бағытты жүргізе асыра отырып оқыту және өткізу;
• Аударма ісі (жазбаша және ауызша);
• Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласында ғылыми-зерттеулер жүргізу және дамыту;
• Шет елдік университеттерінде оқу

Халықаралық байланыстар:
ТЮРКСОЙ кафедрасы Түркияның 11 университетімен (Ататюрк, Гази, Хаджеттепе, Эге, Кастамону, Мимар Синан бейнелеу өнер университет, Мугла, Мармара, Эрзинджан) және Венгрияның Сегед университетімен ынтымақтастық орнатқан.
Эрзинджан және Хаджеттепе университетімен Мевлана және Эрасмус + бағдарламасы бойынша ынтымақтастыққа қол қойылған.
Кафедра түркі мәдени халықаралық ұйымы ТҮРКСОЙ, Юнус Эмре институты, халықаралық Түркі Академиясы және Низами Гянджави халықаралық орталықтармен байланыс орнатқан.

Практика өтетін жер және жұмысқа орналасу мүмкіндіктер:
«Білім» инновациялық лицейі
Шығыстану, түркітану саласында және саяси, экономикалық және мәдени қарым-қатынас бойынша зерттеулерді дамыту:
Казақстандағы Түркия Республикасының Елшілігі;
Түркиялық мемлекеттік емес ұйымдар мен компаниялар;
ТҮРКСОЙ, ТИКА, түркі мемлекеттерінің ынтымақтастық Кеңесі, халықаралық Түркі академиясы;
Түркі мемлекеттерінің елшіліктері, ҚР СІМ, имени Юнус Эмре атындағы Институт, Евразия институты и т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Түркітану
Мамандық шифры
5B021200
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Дүниежүзі тарихы
Бейіндік пән
Дүниежүзі тарихы
Өту балы
ҚАЗ
113
ОРЫС
111

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Алтын Орда дәуірі тарихы (XIII-XIY ғғ)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерді Алтын орда тарихымен таныстыру. Жайық аймағындағы түркі халқының тарихы әлемдік тарихтың бір бөлімі болып табылады Қысқаша мазмұны. Алтын атауының жорамал. Алтын Орданың шарықтау дәуірі Түрік қоғамының даму кезеңдері мен ерекшелігін, сипаттап ашуды меңгереді; аймақты зерттеу қоғамдық инситуттар мен тарихи құрылымдардың ерекшелігін көрсетуге дағдыланады; 13-14 ғғ. Алтын Орда тарихындағы ішкі және сыртқы тарихи факторлардың қарым қатынасын игереді. Алтын Орда тарихы бойынша нақты материалдар негізін қалыптастыруды біледі.

Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет (XIII-XIV ғғ.)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Алтын Орда дәуірі әдебиеті үлгілерімен таныстыру, оның қазақ және түрік әдебиеттануымен байланысына назар аударту, Алтын Орда дәуірі әдебиетінің негізгі бағыттары, Дешті Қыпшақтық шығармалардың көркемдік ерекшелігі мен әдеби дәуірлеуге көңіл бөлу, Алтын Орданың саяси-әлеуметтік және мәдени дамуы, «Кодекс Куманикустың» көркемдік келбеті, Алтын Орда дәуіріндегі ғұлама ғалымдардың ғұмырнамалық баяны және олардың шығармашылығы: Құтб ад-Дин ар-Рази, Сад ад-Дин ат-Тафтазани, Хафиз ад-Дин ал-Баззави, Дешті Қыпшақ мен Мысыр арасындағы әдеби-мәдени сабақтастық, қыпшақ тіліндегі шығармалар және оның ерекшелігі: Сайф Сараи (Гүлстан бит-Түрки), Хорезми (Мұхаббат-наме), Құтб (Хұсрау-Шырын), Дүрбек (Жүсіп пен Зылиха), Лутфий, Сайдахмат, Әли Атаи, Рабғузи (Қисса-сул әнбия)шығармаларының көркемдік-эстетикалық құнары туралы зерттеу жүргізу, олардың мазмұнына назар аударып, еңбектерін практикалық тұрғыда қолдануға үйрету, Алтын Орда дәуірі мұраларының әлемдік әдебиетте алар орнын тұжырымдау, Алтын Орда дәуірі әдебиетін зерттеудегі түркі ғалымдарының пікірлері мен тұжырымдарын зерделеу. Жалпы әдебиеттану және салыстырмалы әдебиеттанудағы талдау әдістері мен тәсілдерін пайдалануды үйрену; Алтын Орда дәуіріндегі нақты әдеби-көркем шығарманы көркем әдістермен талдауды меңгеру;; әдеби құбылыстарға ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүргізуді білу; Алтын Орда дәуірі әдебиетіне арналған көрнекі материалды іздеуді, іріктеп алуды; игерілуі қиын әдеби құбылыстарды ана тіліндегі жағдайлармен салыстыру жұмыстарын жүргізе білуге дағдылану;

Араб графикасының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: араб графикасының негізгі принциптеріне үйрету, студенттерді араб графикасының қалыптасуымен, түрлерімен таныстыру Араб графикиасының хронологиясын білу; түркі тілдеріне мәтін аударуды меңгеру; негізгі ұғымдар мен терминдерді меңгеру

Әдебиеттануға кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көркем шығарманы оқып талдау, студенттерді өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтандыру. Пәннің міндеті: - шәкірттерді әдебиеттанудың теориялық тұжырымдарымен толық таныстыру; - оны практикалық деңгейде еркін қолдануға жаттықтыру; - әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екенін үйрету. Көркем шығарманы оқып талдау арқылы студенттер өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтанады. Әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын меңгере отырып, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екеніне көз жеткізеді.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Екінші түркі тілі (B деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – екінші түркі тіліне практикалық тұрғыдан лингвистикалық талдай отырып, студенттер тарихи даму барысында сөздердің өзгеруі мен мағыналарының дамуы үрдістерімен, актив және пассив лексикамен, сонымен қатар лексикалық және семантикалық архаизмдермен, номинацияның ерекшеліктерімен жан-жақты танысып, көне мәтіндерге лингвистикалық анализ жасауды игереді. Түркі лексикографиясының материалдарын меңгеру, түркі тілдерінің лексикографиялық және калассификациялық типологиясының жүйесін меңгеру

Екінші түркі тілі (А деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – жалпы түркітану ғылымының қалыптасу тарихынан, түркі тілдерінің тарихи даму кезеңдері мен зерттелуі, генеалогиялық және тарихи тұрғыдан жіктелуі жайлы түсінік беріп, лингвистикалық түркітанудың қазіргі таңдағы міндеттерімен, басты бағыттарымен таныстыру. Түркі тілдес елдердегі өркениеттік сатылық даму барысы дәуіріндегі қазақ тілі мен қазақ халқының тарихын білу меңгеру; Дербес зерттей білу машығы мен әдісін орнықтыру және оның нәтижесін жоғары деңгей де баяндай білу; Кәсіби жұмыс барысында кездесетін іс-жоспарды жетік білу, кәсіби тұрғыда жоспарлау мен мақсатқа жете білуге машықтану.

Екінші түркі тілі (С деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - студенттердің яғни кәсіби қызметтің түрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыстарда, шетелдік серіктестерімен қарым-қатынастарда, өз бетімен білім алу және өзге де мақсаттарда шет тілін қолдануға мүмкіндік беру болып табылады. Қазіргі орыс тілінің басты теориялық негіздерін білу. Емле белгілерін саналы түрде қолдану, барлық тілдік нормалар талап ететін ережелерді мәтін жазу барысында қолдана білу. Нақты контекст бойынша тілдік талдау бойынша машықтану, зерттеу жұмыстарын жүргізе білу.

Екінші шет тілі: түрік тілі
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаңа түркі дәуір әдебиеті (XV-XIХ ғ.ғ.)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты – студенттерге шетелдік, отандық әдебиеттануда қалыптасқан негізгі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, кешенді түрде біліммен қамтамасыз ету, жаңа түркі дәуірі әдебиеті үлгілерімен таныстыру, оның қазақ және түрік әдебиеттануымен байланысына назар аударту, жаңа түркі дәуірі әдебиетінің негізгі бағыттары, тарихи шежіре және көркемдік дәстүр сабақтастығы, шежіре жасау дәстүрі мен түрлері, жаңа түркі дәуіріндегі шығармалардың көркемдік ерекшелігі мен әдеби дәуірлеуге көңіл бөлу, әдеби жәдігерліктерді зерттеудің ғылыми ұстанымдарын үйрету, Қысқаша мазмұны. Жаңа дәуір түркі әдебиетінің негізгі өкілдері: Әбілғазы Баһадүрхан (Шежіре-и түрік), Қадырғали Жалайыри (Жами ат-тауарих), Захириддин Мұхаммед Бабыр (Бабыр-наме), Мұхаммед Хайдар Дулати (Тарих-и Рашиди), Әлішер Науаидың ғұмырбаяны және олардың шығармашылығы, жаңа түркі дәуіріндегі түркілердің әдеби-мәдени сабақтастық, жаңа дәуір түркі әдебиетіндегі шығармаларының көркемдік-эстетикалық құнары. түркі халықтары әдебиеті, жалпы әдебиеттану және салыстырмалы әдебиеттанудағы талдау әдістері мен тәсілдерін пайдалануды; жаңа түркі дәуіріндегі нақты әдеби-көркем шығарманы көркем әдістермен талдауды; әдеби құбылыстарға ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүргізуді; жаңа түркі дәуірі әдебиетіне арналған көрнекі материалды іздеуді, іріктеп алуды; игерілуі қиын әдеби құбылыстарды ана тіліндегі жағдайлармен салыстыру жұмыстарын жүргізе білуді және т.б. игереді және меңгереді. жаңа түркі дәуірі әдебиеті мұраларының әлемдік әдебиетте алар орнын тұжырымдау, жаңа түркі дәуірі әдебиетін зерттеудегі түркі ғалымдарының пікірлері мен тұжырымдарын зерделеу.

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Көне түркі әдебиеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көне түркі дәуірі әдебиеті (б.д.д.І-ІІ ғ.ғ.-б.д.VІІІ ғ.ғ.)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 16062016

Көне түркі дәуірі әдебиеті (б.д.д.І-ІІ ғ.ғ.-б.д.VІІІ ғ.ғ.)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 16062016

Көне түркі дәуірі тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Көне түркі тарихы кезеңі (9-12 ғғ). Бұл курстың мақсаты тарихты зерттеудің методологиялық базасы студенттерді өз бетінше талдау жасауға, тарихи оқиғалардың негізінде өзіндік концепцияларын Қысқаша мазмұны. 9-12 ғғ. Көне түркі кезеңіне қатысты теориялық және фактологиялық материалдар 9-12 ғғ. қоғамның экономикалық құрылымы мен саяси жүйесінің негізгі құрылымы, қоғамның әлеуметтік дифференциациясы, тарихи даму дәстүрі қағидалары. Курстың мақсаты студенттерді Көне түркі тарихы кезеңімен (9-12 ғғ) меңгереді. Көне түркі тарихы кезеңіндегі (9-12 ғғ) қоғамының даму кезеңдері мен ерекшелігін, сипаттап ашуды үйренеді; аймақты зерттеу қоғамдық инситуттар мен тарихи құрылымдардың ерекшелігін көрсете білу керек; Көне түркі тарихы кезеңіндегі (9-12 ғғ) түркі халықтарының ішкі және сыртқы саяси тарихына талдау жасай алу.

Көне түркі дәуірі тарихы (V-XIIвв.)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Көне түркі дәуірі тарихы (V-XIIвв.)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Көне түркі тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ тілінің тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – жазудың кезеңдері, лингвистикалық мінездеме беру, тілдің морфологиялық түрін анықтау, сөзжасамның негізгі түрлерін, диалектологиялық классификация мен Қазақстандағы тіл саясатын ұғындыру. - іскерлік келіссөздер мен сұхбат жүргізу тәсілдерін білікті түрде жүргізуді үйрету; - көпшілік алдында кәсіби деңгейде сөз сөйлеуді үйрету; - кәсіби қызметте талап етілетін ғылыми мәтіндерді құрудың ережелерін үйрету; - кәсіби қарым-қатынастағы этика мен этикет ережелерін үйрету . Пәнді оқу барысында студенттің білуі керек: - Қазақ тілін күнделікті қолданыстағы сияқты кәсіби қарым-қатынаста да қолдану; - Кәсіби қарым-қатынас кезінде этика мен этикет ережелерін білу; - қазақ тілі аясындағы іскерлік келіссөздер мен сұхбаттарды білікті түрде жүргізу. Курстың соңында студенттер төмендегілерді меңгеру керек: әр түрлі лингвистикалық теориялар мен гипотезаларды талқылау, салғастыру, әрі критикалық тұрғыдан бағалауды үйрену

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі түркі тілдерінің лексикографиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: түркі тілдерінің лексикография өзге ғылым салаларымен тығыз байланыстағы, көптеген жағдайларда осы ғылым салаларының тоғысында, шек-арасында дамып отыратын ғылыми пән болып саналады. Қысқаша мазмұны. Түркі халықтарының шағын және көлемді оқу сөздіктерінің құрылымына қатысты ғылыми-теориялық лексикографиялық ерекшеліктерін зерделеу, түркітану ғылымында әр дәуірдегі отандық және шетелдік сөздіктерді қарастыру болып табылады. Түркі тілдерінің сөздігімен жұмыс істеуді үйренеді. Түркі тілдерін салыстыру, салғастыру, анализ, синтез жасаудың әдіс-тәсілдерін меңгереді. Зерттеу нысанына сәйкес сөздік түрінің сөзтізбесіне алынатын тілдік бірліктердің сандық және сапалық құрамын айқындауды меңгереді. Шағын сөздіктің сөзтізбесіне алынатын лексикаға қатысты алғанда тілдік сананың лексикалық базасын құрайтын бірліктердің, құрылымдық сөздердің, жалпығылыми базистік сөздіктің құрамын анықтау.

Орта Азияның ежелгі тарихы (б.д.д.ІІІ ғ.-б.д. ІV ғ.)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 16062016

Орта Азияның ежелгі тарихы (б.д.д.ІІІ ғ.-б.д. ІV ғ.)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 16062016

Орта ғасырдағы түркі әдебиеті (ІХ-ХІІ ғғ.)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 16062016

Орта ғасырдағы түркі халықтарының тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Практикалық түрік тілі (B2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттерді кәсіби және әлеуметтік салада жазбаша және ауызша қарым-қққатынас жасауға дайындау, шет тілінің ерекшеліктерін ашып көрсету. Бұл курс студенттердің шет тілінің грамматикасы мен лексикологиясын меңгеруге бағытталған. Сонымен қатар лексикалық тұрғыда сөйбайлықты кеңейтуге арналған.Студенттер сала бойынша шетел әдебиеттерімен жұмыс жасай алу, сонымен қатар әртүрлі тақырыптарға байланысты кәсіби тұрғыда қарым-қатынас құра білуге тиіс.

Практикалық түрік тілі (C деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Практикалық түрік тілі (А деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Практикалық түрік тілі (А1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Практикалық түрік тілі (А2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Практикалық түрік тілі (В 1 деңгей)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: Практикалық түрік тілі курсыорташа деңгейде тілді меңгерген студенттерге арналады. Курстың негізгі мақсаты түрлі терминдер мен қалыпты үлгілерді қоса отыра, түрік тіліндегі сөздік қорды молайту, тыңдау (аудирование) дағдыларын дамыту, түрік тілінде ауызша және жазбаша сөйлеудің негізін қалау болып табылады.Монолог және диалог құру тәжірибесі игертіледі. Жазбаша тілдің әртүрлі машықтары дамытылады:диктант, шығарма, мазмұндама жазу. Грамматикалық құрылымдарды іс жүзінде қолдануға баса назар аударылады. Студенттер түрік тілінің сөйлеу түрлерін оқу, жазу, сөйлеу, тыңдау әдістерінің тәжірибедегі қолданыс аясын меңгереді. Болашақ мамандарға шет тілінің грамматикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық нормаларын жазбаша және оларды практика жүзінде игереді.

Практикалық түрік тілі (В деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Практикалық түрік тілі (С1 дең)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль түрік тілінің келесі сөйлеу төрт түрлерін иеленуінің теориялық және практикалық дағдыларын ары қарай дамытуға бағытталған: оқу, жазу,сөйлеу,тыңдау. Сонымен бірге түрік тілінің грамматикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық нормаларын оқу және оларды практика жүжінде қолдану болып табылады. Студент қазіргі түрік тілінің қолданыстағы грамматикалық бірліктерін, сөйлемнің күрделі түрлерін игереді. Логикалық екпін мен сөйлем екпіннің ерекшеліктері, есім сөздердің сөйлемдегі қызметі, етістіктің күрделі формалары, шылау және одағай сөздердің қызметін меңгереді.

Практикалық түрік тілі (С2 дең)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты қазіргі түркі тілдерінің лексикасын, морфологиясын, синтаксисін және грамматикалық ерекшеліктерін зерттеу болып табылады. Сондай-ақ, студенттерді түркі тілдерінің грамматикалық ерекшеліктерін салыстырмалы түрде талдауға және ғылыми-зерттеуге тәрбиелейді. Студент қазіргі түрік тілінің қолданыстағы күрделі лексикалық бірліктерін, фразеологиялық оралымдарын, түрлерін игереді. Логикалық екпін мен сөйлем екпіннің ерекшеліктері, есім сөздердің сөйлемдегі қызметі, етістіктің күрделі формалары, шылау және одағай сөздердің қызметін меңгереді.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Түркі жазба ескерткіштерінің тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: жазба ескерткіштердің пайда болу уақыты мен орнын анықтау. Қысқаша мазмұны. Жазудың даму тарихын болжау. Қолданыстағы алфавит пен оның орфографиясын дамытуға байланысты бағыттар бойынша нұсқаулар жасау. Жалпы ғылымдардың арасында жазу тарихын қолжазбалар мен кітаптар арқылы қамту қажет. Түркі тілдері жазба ескерткіштерінің функционалды-стилистикалық ішкі жүйелері жайында түсінік қалыптастыру; Алтын Орда дәуірі түркілерінің тарихи хронолгиясын меңгеру, жазба дерек көздері негізіндегі тарих хронологиясында компоненті болу.

Түркі мифология негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: көне түркі мифологиясының даму заңдылықтарын білу, ежелгі әлемнің мифологиясы мен мәдениетін түсіну. Біртұтас көзқарас қалыптастырып, тарихи және мифологиялық контекстте ерекшелігін түсіну. Көне түркі мифологиясының жанрлық ерекшеліктері, мазмұны, көне түркі жазба ескерткіштердің әдеби сипаты және түркі әдебиеттануы туралы ғылымның қазіргі жағдайын игеру; Көне түркі мифологиясының көркемдік дәрежесі мен тақырыптық-идеялық ерекшеліктері, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын меңгеру; түркі мифологиясының қатысты қазіргі ғылыми-теориялық еңбектерді сыни көзқараспен қабылдау мен ғылыми ойлауды дамытуға дағдылану.

Түркі тілдес елдердің тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың басты мақсаты қазіргі кездегі түркі мемлекеттерінің сыртқы саяси-экономикалық бағыттары, дипломатия тарихы, олардың халықаралық қатынастар жүйесіндегі орны, әлемдік сахнадағы рөлі, АҚШ және Европа елдері мен шығыс мемлекеттері арасындағы саяси байланыстары қарастырылады. Олардың дамуы туралы мәліметтермен қамтамасыз ету. Қысқаша мазмұны. Түркі елдеріндегі демографиялық мәселелер, жаһанданудың түркі елдеріне ықпалы, түркі мемлекетінің ынтымақтастығы. Жаһандану мен аймақтық экономикалық ұйымдардың түркі халықатарына әсері. Түркі тілдес елдердің тарихы, мемлекеттік және саяси құрылымының даму тенденциясын біледі; Елдің мемлекеттік және саяси құрылымының дамуына әсерін тигізетін факторларын игереді; Даму заңдылығын түсіну, бүгінгі күні қалыптасқан саяси жағдайын үйренеді.

Түркі тілінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Түркі филологиясына кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - түркі тілдерінің қалыптасу заңдылықтарын меңгерту, әлемдегі түркі тіл білімінің дамуын, түркі тілдес халықтардың тарихын және этномәдени дәстүрлерін сипаттау. Пәннің міндеті: - түркі тілдес халықтардың таралуы мен даму тарихымен; - түркі тілдері тарихын кезеңдеумен; - түркі тілдерін жіктеумен таныстыру. Түркі тілдерінің қалыптасу заңдылықтарын меңгереді, әлемдегі түркі тіл білімінің дамуын, түркі тілдес халықтардың тарихын және этномәдени дәстүрлерін оқу арқылы түркі тілдес халықтардың таралуы мен даму тарихын; түркі тілдері тарихын кезеңдеу; түркі тілдерін жіктеу дағдысына ие болады.

Түркі фолклоры (ОЖСБ)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Түркітануға кіріспе (ОЖСБ)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түрік тілін оқыту әдістемесі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түрік тілін оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты: мұғалім оқушылардың тындап түсіну, сөйлеу, оқу және жазу іскерліктері мен дағдыларын жетілдіріп қана қоймайды, оларды өзін қоршаған айналасындағы адамдармен қарым-катынас мәдениетіне де үйретеді. Оқушылардың түрік тілінде тілін окып жатқан елдің мәдениетімен, өмірімен танысады. Түрік тілінде оқушылар дұрыс қарым-қатынас жасай алу үшін, олар ауызша айтылған сөзді тыңдап түсінулері тиіс. Тындап түсіну барысында окушылардың санасында фонетикалық және интонациялык есту кабілетін қалыптастыру керек. Түрік тілін оқыту әдістемесі пәнінде осы қағидаларды ескеріп студенттерге үйретеді. Түрік тілін оқыту әдістемесі пәнінде түрік тілін оқыту жолдарын үйренеді. Болашақта оқу ордасында түрік тілін үйрету және айналасындағы адамдармен қарым-катынас мәдениетіне де меңгереді. Курс екінші практикалық түркі тілі таңдалған студенттерге арналған. Таңдалған тілді практикалық тұрғыда зерттеуге және дамытуға бағытталған. Студенттер оқыған тілдің басты ережелерін білуі тиіс: оның ішінде орфографиялық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық ерекшеліктеріне аса мән беріледі. назарға коммуникативтік және кәсіптік қызметі, мәдени болмысы, ұлттық салт-дәстүрлері, сыпайылық формулалары ескеріледі.

Тіл білімінің негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың теориялық және практикалық бағыты бар. Теориялық бөлігі ғылым, тіл білімінің әдістемесі, тілді оқыту әдістері, тіл және оның қоғамдық табиғаты, шығу тегі мен тілдің тарихи даму кезеңдерітуралы ақпарат береді. Сонымен қатар фонетика мәселелері, лексикология, сөзжасам, грамматика, тілдерді жіктеу, жазбаша дамыту мәселелері қарастырылады. Лингвистикалық және филологиялық міндеттерін шешуде келелі мәселелерді анықтау, негізгі мәселелерді бөлшектеу мен қалыптастыру, инновациялық, ақпараттық қарым-қатынастық технологияларды қолдана отырып, қазіргі заманның жаңа жағдайларында білім беру, филологиялық мәселелердің шығармашылық шешімінің жолдарын анықтау.

Тіл, мәдениет, этнос
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түркітанушы- студенттердің жалпы түркітану бойынша білімдерін тереңдету, түркі фольклоры мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, пәннің принциптері мен зерттеу бағыттары бойынша, оның дамуы мен қалыптасуын, сонымен қатар филологиялық талдаудың әдістерін меңгерту. Сонымен қатар өзін толыққанды серіктес ретінде көрсете алатын, түркі халықтарының салт-дәстүрі мен мәдениетін, өзіндік ерекшеліктерін меңгерген маман дайындау. Осы мәселелерді үш топқа бөле отырып қарастыру: тіл және этнос; тіл және мәдениет; тіл – жеке тұлға. Студенттер бұл пәнді оқу барысында оқитын тіл елінің ең негізгі мағлұматтарын меңгереді. Оқу және ғылыми-зерттеу жұмысында ұлттық ерекшеліктер мен дәстүрлерді игереді. «Тіл, мәдениет және этнос» курсының міндеті: түркі тілдерін меңгерген, халықаралық қатынастарда өзін кез-келген жағдайда жақсы көрсете алатын, тез арада шешім қабылдай алатын білікті маман дайындау.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шағатай тіліндегі жазба ескерткіштер
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

XV-XIXғғ. қазақ әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қазақ әдебиеті бойынша құрастырылған бағдарлама әдебиеттің барлық кезеңдерін қамтиды. Қысқаша мазмұны. Қазақ әдебиетінің 1990 жылдан бастап қазіргі әдебиетке дейінгі материалдар жинақталып, негізгі даму арналары, әдеби ағым-бағыттары, жанрлық даму мен өзара сабақтастық мәселелері қозғалады. Біртұтас әдеби даму процесінің ерекшеліктері мен негізгі арналары сараланады. Студент әдебиет теориясын толық меңгереді және шығарманың жанрлық және стилистикалық ерекшеліктерін үйренеді.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Алаштану негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсат-міндеттері: Алаш зиялыларының қазақ ұлты үшін атқарған істерін оқып білу арқылы студенттердің белсенді азаматтық позициясын, әлемдік тарихи үдерістің құрамдас бөлігі ретінде Қазақстанда адамзат қоғамының дамуына үлес қосқан тұлғалар туралы білімін қалыптастыру. Студенттерді тарихи деректермен жұмыс жасай білу және тарихи білімдерін шығармашылықпен қолдану дағдыларын қалыптастыру, тарихи оқиғалар мен құбылыстарды салыстырмалы талдау арқылы ой елегінен өткізу. Пәннің қысқаша мазмұны. «Қазақ қоғамы және Алаш партиясы», «Алаш автономиясы және Алашорда үкіметінің құрылуы», «Алашорда және кеңес өкіметі», «Алашорда үкіметі және оның қызметі», «Алашорда қозғалысы қайраткерлерінің кеңестік Қазақстан тұсындағы қоғамдық-саяси қызметтері», «Алаш қайраткерлерінің мәдени-ағартушылық қызметтері, әдеби мұралары және ғылыми ізденістері», «Ел тарихында Алаш қайраткерлері есімдерінің жаңғыртылуы» деген тақырыптарға аса мән беріледі Пәнді оқу барысында студенттің білуі керек: Алаш қозғалысының мәнін, идеяларын зерделеу; Алаштануға арналған алғашқы пікірлер мен зерттеулер туралы білу; Алаштанушыларға арналған зерттеулердің жаңа бағыттары мен олардың негізгі нәтижелерімен таныс болу; Алаш қайраткерлерінің мәдени-ағартушылық қызметтері; әдеби мұралары және ғылыми ізденістерін үйрену; Алаш зиялыларының әдеби мұраларына талдау жасай алу.

Антропология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Антропология негіздері курсының мақсаты студенттерге этнологиялық және тарихи зерттеулердің методологиясын, этникалық және мәдени құбылыстар теориясын, бүкіләлем тарихын: ежелгі, ортағасырлық, жаңа дәуір кезеңдерін үйрету. Қысқаша мазмұны. Антропология – үздіксіз тарихи процесті, тұрмыстың әр түрлі көріністерін тануға арналған сала. Аталмыш курста, маңызды орын, адамзат мәдениетінің әр түрлі жақтарына: денесіне, денсаулығына, гендерлік ұстанымына, әйелдің ерекше культрогендік рөліне бөлінген. Студенттер пәннің негізімен, бұл білімдерін тәжірибеде қолдану жолдарын меңгереді; түрлері мен әдістерін үйренеді; антропологиялық, этнологиялық әдістер туралы, оны тәжірибеде және саланың ұғымдарымен танысады; саланың әдіс-тәсілдерімен жұмыс жасауды игереді; болашақ түркітанушы мамандарды, жаңашыл даму жағдайында тарих пен этнология арасындағы туындап жатқан фундаменталды мәселелермен таныстыру болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

Екінші түркі тілінің практикалық курсы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: екінші түркі тілінен қарым-қатынас қызметін тілі ретінде аспектілерін үйрету, студенттерге интонацияның негізгі түрлерін, соның ішінде зерттелетін тілдің фонетикалық жүйесі үйрету; оқу материалын кешенді ұйымдастыру негізінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу), үйрету; жалпы, студенттердің басқа да оқу пәндерімен, коммуникативтік және кәсіптік құзыреттілікті бірлесіп әзірлеу. Студенттер оқитын тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстар мен заңдылықтарын білуі тиіс. Лингвистикалық материалды зерттеу шеңберінде ресми және бейресми қарым-қатынас жасау барысында диалогтік сөйлеу (әңгіме), түрінде байланыс жасау және кәсіби қызметтен алған білімді монолог сөз ретінде (дайындалмаған және дайын) қолдана білу керек

Елтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жаңа замандағы түркі елдерінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты: Кәсіби қарым-қатынасқа арналған шет тілі курсы орташа және жоғары деңгейде тілді меңгерген студенттерге арналады. Қысқаша мазмұны. Кәсіби терминдер мен қалыпты үлгілерді (клише) қоса отыра, шет тіліндегі сөздік қорды молайту, тыңдау (аудирование) дағдыларын дамыту, студенттердің қабілеттерін түпнұсқалық кәсіби көздерден алынған әрі ұсынылған тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында жетілдіру және серіктестерімен кәсіби тақырыпта іскерлік хат алмасу дағдыларын дамыту болып табылады. Шет тілінде ауызша және жазбаша логикалық дұрыс, дәлелденген және нақты сөйлеу қабілеттілігін меңгереді.

Қазақ әдебиеті XX ғ. - XXI ғасыр басы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі заманғы түркі халықтарының әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты– студенттерді әдеби өзара қатынас мәселелерімен таныстырады. Қысқаша мазмұны.Түрік әдебиетінің даму кезеңдерін типологиялық талдау. Түрік әдебиеті жанрының генезисі және эволюциясы. Әдеби кезеңдері. Студенттер, атап айтқанда, жалпы әдебиет және түркі әдебиеті саласында қосымша кәсіби білім алу. Түрік әдебиетінің тарихы екі нақты әдеби және жалпы мәдени мәселелер тұрғысынан қаралады. Студенттерге қазіргі заманғы әдебиет дәуірінің көркем және эстетикалық көзқарастары мен негізгі бағыттарын талдау туралы негізгі білім беру. Қазіргі заманғы әдеби және көркем инновациялар жайында және түрік әдебиетіне Батыстың әсері туралы жан-жақты білім беру.

Қазіргі замандағы түркі елдерінің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Қазіргі қазақ әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Қазіргі түркі тілдерінің лексикографиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: түркі тілдерінің лексикография өзге ғылым салаларымен тығыз байланыстағы, көптеген жағдайларда осы ғылым салаларының тоғысында, шек-арасында дамып отыратын ғылыми пән болып саналады. Түркі халықтарының шағын және көлемді оқу сөздіктерінің құрылымына қатысты ғылыми-теориялық лексикографиялық ерекшеліктерін зерделеу, түркітану ғылымында әр дәуірдегі отандық және шетелдік сөздіктерді қарастыру болып табылады. Түркі тілдерінің сөздігімен жұмыс істеуді үйренеді. Түркі тілдерін салыстыру, салғастыру, анализ, синтез жасаудың әдіс-тәсілдерін меңгереді. Зерттеу нысанына сәйкес сөздік түрінің сөзтізбесіне алынатын тілдік бірліктердің сандық және сапалық құрамын айқындауды меңгереді. Шағын сөздіктің сөзтізбесіне алынатын лексикаға қатысты алғанда тілдік сананың лексикалық базасын құрайтын бірліктердің, құрылымдық сөздердің, жалпығылыми базистік сөздіктің құрамын анықтау.

Қазіргі түрік әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түрік жаңа әдебиетінің әр дәуірінің қалыптасу, даму кезеңдерін анық ұғыну талап етіледі. Әр дәуірдегі көрнекті ақын, жазушылармен үздік қалам- қайраткерлерін толық білу. Әр қоғамдық дәуірдің әдебиетке жасаған ықпалын толық ұғынуОқитын елдің әдебиетін білу арқылы өз еліңнің әдебиет тарихына көз жүгірту. -Әр дәуірдегі әдебиеттің қоғамға жасаған ықпалын түсіну. 1. Студент білуі тиіс: - Оқитын елдің жаңа заман әдебиетін білу - Әр дәуірмен сол кездегі тарихи жағыдайдларды білу - Студент осы кездің ақын-жаушыларын толық білу - Әр дәуірдегі шығармаларды ұғыну. Студент игеруі және меңгеруі тиіс дағдылар: - Студент әдебиет кезеңдерін толық меңгеру тиіс. - Әдебиеттің қоғамға ықпалын білу керек. - Ауыз екі тіл мен жазба тілдің айырмашылығын білу.

Қалалық мәдениет: Ұлы Жібек жолы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Лингводеректану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикалық деректану – болашақ лингвистерді дайындау жүйесі бойынша жалпытеориялық және оқу-әдістемелік сипаттағы өзекті мәселелерді шешу мақсатында аса маңызды орын алады. Студенттерді лингвистикалық ойдың даму жолдарымен және дүниежүзі тілдерінің типологиялық белгілерімен, фонетикалық, морфологиялық, лексикалық, синтаксистік деңгейлердегі әмбебап және бірегей ерекшеліктермен таныстырады. Модуль бойынша лингвистика ілімінің тарихы мектептер, бағыттар, концепциялардың жүйелі түрдегі сатысы

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мәдениеттер тоғысындағы Еуразия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мұсылмандық философия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азия елдерінің саяси географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: адам мен табиғаттың өзара әсерін кешенді зерттейтін, физикалық география туралы білімдерді біріктіретін, оның аймақтары мен мемлекеттерінің экономикасының дамуындағы әсерін бақылап және қоршаған ортаны біртұтас жүйе ретінде қарастыратын ғылым ретінде түсінік беру болып табылады. Курстың мазмұны. Берілген пәннің мақсаты саяси географиялық білімдерді, біліктілікті және арнайы әдебиеттерді сараптауды, географиялық жұмыстарды жүргізу дағдыларын толық қалыптастыру болып табылады. Мақсаты: студенттерге «Орталық Азия елдерінің саяси географиясы» пәні теорияларының негізін оқытып, жүйелі білім беру; теориялық білімнің негізінде әртүрлі практикалық мәселелерді шеше білу. Берілген курсты меңгеру кезінде: ТМД елдерінің ресурстары мен табиғи жағдайларына шаруашылықтық баға беруді; халықтың демографо-географиялық аспектілерін зерттеуді, әлеуметтік сұрақтарды; қалыптасқан салааралық, аймақаралық және мемлекетаралық байланыстарға талдау жасауды; ТМД экономикасының секторлық, салалық, аймақтық құрылымдар және сол құрылымның трансформациялық тенденцияларының маңызын үйренеді ТМД елдеріне сипаттама жасауға дағдыланады; ТМД шаруашылығының өсу қарқыны, даму деңгейі және жеке экономикалық аймақтардың нарықтық мамандануы, өндірісті ұйымдастырудың түрлерін біледі ;

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

ТМД саяси экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: «ТМД-ның саяси экономикасы» пәні теорияларының негізін оқытып, жүйелі білім беру.ТМД елдерінің проблемаларын зерттеу, оның қазіргі даму тенденцияларын анықтау. Қысқаша мазмұны. Әлемдік экономикалық жүйе шеңберіндегі ұлттық экономикалардың әрекеттестік үрдістері оқылады және де сыртқы экономикалық қызметті әр жақтан реттеу бойынша әлемдік тәжірибесі оқылып, сол тәжірибені ТМД-ның саяси экономикасында пайдалану үшін мүмкіндіктер зерттеледі. Қазақстанның шет елдермен саяси және сыртқы экономикалық байланыстарын талдай біледі; интеграциялық дамудың әлемдік маңызын зерттей білу; ТМД құрылуындағы мәселелерді, ТМД интеграциясының экономикалық, әскери жақтарын қарастыруды үйренеді;

Туризм негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: туристік нарық, туристік қызмет, кешенді туризмнің дамуы, негізін қалаушы қағидалар, сипаты мен мазмұныны жайлы түсінік беру Курс міндеттері: - туризм тарихы, туризм экономикасын, негізгі қағидаларын ашу; - туристтік нарықтың дамуын, туристік маркетингтің ерекшеліктерін зерттеу Оқу нәтижесінде студент: знать: - туризм негізін, әлемдік, ұлттық және аймақтық ерекшеліктері мен заңдылықтарын, туризмнің философиясы мен технологиясын білуі керек - туристік нарық қозғалысында бейімделу владеть навыками: - транстур мен бизнес турлар аясында туризмнің болашағын талдау; - қазіргі заманғы туристік нарыққа талдау жүргізе алатын статистикалық талдау дағдыларын меңгеру

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Түркі ономастикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерге түркі тілдеріндегі ономастика және қазіргі заманғы поэтикалық ономастиканың өзекті мәселелері туралы, практикалық жағын қалыптастыру болып табылады. Қысқаша мазмұны: Ономастика. Жалқы есімдерге жер-су, ру-тайпа, ел-жұрт, халық, ұлт аттары, кісі есімдері мен олардың ата тегі, жан-жануарлардың аттары, астрономиялық атаулар жатады. Оның басты бөлімдері: топонимика, антропонимика, этнонимика, космонимия, зоонимия т.б. Ономастика лингвистика, география, этнография, тарих ғылымдарымен тығыз бірлікте зерттеледі. Көне топонимдер. Ономастикасының теориясы мен методологиясын білу; түркі халықтарының ономастикалық кеңістігінің шегін меңгеру.

Түркі тілдері этимологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – түркі тілдерінің шығу төркіні мен қалыптасқан ресейлік және еуропалық методолгияны негіздеу. Севортянның еңбегін талдау. Қысқаша мазмұны. Түркі негізді түбірлерді саралау. Ортақ негізді лексиканы топтастыру арқылы түркілік арғытекті анықтау. Зерттеу барысында сипаттамалы әдіс, салыстырмалы-тарихи әдіс, құрылымдық және лингвостатистикалық әдістер, салыстыру, салғастыру, анализ, синтез жасаудың әдіс-тәсілдері қолданылды. Студент білу керек: түркітанудың дамуының негізгі кезеңдерін; түркітанудың ең маңызды бағыттары; түркітанудың негізгі мәселелері бойынша анықтамалық әдебиеттермен; шет елдік түркітанушылардың ең маңызды жұмыстарымен танысу

Түркі тілдерінің ареалдық лингвистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: арнайы және жалпы зерттеу бағытындағы немесе практикалық еңбектер жайында мәлімет беру. Қысқаша мазмұны. Түркі тілдерінің грамматикасы туралы ғылымның қазіргі жағдайы. Грамматиканың жүйелі ерекшеліктері. Түркі тілдерінің байланысын ғылыми тұрғыдан түсіндіру үшін салыстыру, талдау, сипаттау әдістерін қолдану. Практикалық грамматикадағы негізгі бағыттар мен ұғым. Қазіргі түркі тілдері салыстырмалы синтаксисінің өзекті мәселелерін игереді; жалпы лингвистикалық және грамматикалық талдау әдістерін; грамматикалық құбылыстарды талдауда қолданылатын ұстанымдар мен оларды іске асыру тәсілдерін меңгереді.

Түркі тілдерінің салыстырмалы лексикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Түркі тілдерінің салыстырмалы фонетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қазіргі заманғы түркі тілдерінің фонетикалық заңдардылықтары мен ережелерін, артикуляция мен фонетикалық бірліктеріні функционалдық тұрғыдан сипаттай білу. Қысқаша мазмұны. Түркі тілдерінің фонетикасы, дыбыстар жүйесіндегі ерекшеліктерді талдай білу. Студент түкітанудың дамуының негізгі кезеңдерін білу керек; Түркітану саласындағы зерттеулердің ең маңызды бағыттарын білу; Түркітанудың негізгі мәселелері бойынша анықтамалар; Түркітану саласына байланысты анықтамалық әдебиеттер мен сөздіктерді қолдану.

Түркі тілдерінің типологиялық құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың қысқаша мазмұны Типологияның негізгі ұғымдары (тіл типі, изоморфизм, алломорфизм, тілдік универсалия). Типологиялық анализдің әдістері. Типологияның лингвистикалық және экстралингвистикалық пәндермен байланысы. Пәннің мақсаты – студенттерге салыстырмалы типология пәні арқылы осы ғылыми білім жүйесімен, қазіргі жай-күйімен және болашақтағы дамуының әлеуметтік, академиялық ұтқырлықпен байланыстылығын ұғындыру. студенттерді қазіргі түркі тілдерінің типологиялық жүйесімен систем, Сондай-ақ осы саладағы терминологиялық аппаратпен таныстыру; синтаксистік, грамматикалық конструкцияларды білу. Оқыту нәтижесі: Білу Берілген ақпаратты қабылдау талдау жасай білу; Түркі тілдерінің грамматикалық типологиялық ерекшеліктерін айыра білу; Алынған білімді ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдана білу; Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы бойынша зерттеулер жүргізе білуді меңгеру; Халықаралық қатынаста алынған білімді қолдана білу

Түркі фолклоры
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі халықтарының этномәдени байланыстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі эпиграфикасы және палеографиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркілердің материалдық мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты орналасқан жер туралы және қайнар көздің тарихи өткен кезді зерттеудегі ғылыми – зерттеулік тапсырмалар туралы жалпы сипаттама беру. Қысқаша мазмұны. Материалдық мəдениетке баспана, киім, үй шаруасына қажет заттар жатады. Түріктердің ортағасырлық мəдениеті. Шаруашылықтың екі түрінің бірегей үйлесімі, халықтардың жəне тілдердің араласуы, мəдени құбылыстарды дүниеге əкелді. Бүгінгі күнге дейін өзінің тереңдігімен, ойының ұшқырылығымен, көркемдігімен таңқалдыруда. Оқу тәжірибесін өту барысында алған теоретикалық білімді гуманитарлық ғылым саласында, сонымен қатар, өзінің мамандығында қолдана білу. Осы пəнді оқып шыққан студенттер көне заманнан бүгінгі күнге дейін түркілердің материалдық мəдени даму процесстерін білуі керек; заңдылықтардың теориялық жағын игеруі керек; Түріктердің саяси жəне əлеуметтік-экономикалық, тарихи-мəдени дамуының негізгі кезеңдері мен үдерістерін білуі керек.

Түркілердің материалдық мәдениеті мен шаруашылығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: Түркі халықтарының ортағасырлық мәдениетін таныстыру. Қысқаша мазмұны: Материалдық мәдениеттің құрамына баспана, киім-кешек, тұрмыстық заттар кіреді. Шаруашылықтың екі түрінің бірегей үйлесімділігі, халықтың, тілдердің араласуы бүгінгі күнге дейін өзінің тереңдігімен, шыңдалған ойымен, әдемілігімен таңқалдырған мәдени феномендерді өмірге қайта әкелді. Берілген пәнді оқып үйренген студенттер міндетті: Көне дәуір мен біздің уақыт арасындағы түркілердің материалды мәдениетінің дамуының үдерісін түсіну; Түркілердің саяси, әлеуметтік – экономикалық, мәдени – тарихи дамуының негізгі сатылары мен тенденциялары, заңнамалары туралы теоретикалық білімге ие болуы.

Түркітілдес мемлекеттердің дипломатиялық қарым-қатынасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсат-міндеттері: 1. Бүгінгі күнгі дипломатиялық қызмет тәсілдері мен қарым қатынастарды ұйымдастыру талаптарын, дипломатиялық қызметке қойылатын талаптарды меңгеру. 2. Түркітілдес елдердің дипломатиясы мен сыртқы саясатын зерделеу, оның тәсілдері мен дамуынын, кқрсетілген уақыт аралығында дипломатиялық қызмет пен сыртқы мәселелерді шешу механизимдерін қарастыру; 3. Осы кезең аралығында халықаралық қатынастар орнату негіздерімен таныстыру; 4. Түркітілдес елдердің сыртқы саясаты мен қоғамдық қатынастар орнатудағы дипломатияның рөлі мен орнын көрсету; Пәннің қысқаша мазмұны. Күрделі халықаралық қатынастар жүйесінде түркі тілдес елдердің қаншалықты маңыздылығының артып келе жатқанын шығыстанушы студенттерге тереңдетіп оқытуға бағытталған. Дипломатиялық қызметтің негізін зерделеу білім алушыларға болашақта мамандығы бойынша қызмет жасауында керек. Бағдарлама студенттерге дипломатиялық қызмет бойынша білімдері мен көз қароастарын нақтылауды қамтыған. Пәндегі қамтылып отырған мәселелер халықаралық қатынастар тарихын және дипломатия, сонымен қатар ҚР сыртқы саясаты мен басқа да мемлекеттдің қарым қатынасы бойынша талдау жасалып басқа да пәндер тоғысында пән аралық болып табылады. Пәнді оқу барысында студенттің білуі керек: -қоғамның даму заңдылығы, мемлекет және сыртқы саясатты қалыптастыру қағидасын білу; - Халықаралық жүйеде Шығыс және Орталық Азия елдерінің ролі; әлеуметтік дамуда сыртқы халықаралық қатынастың тәжірбиесін ескере отырып «бірінші» және «екінші» ұрпақтарға талдау жасау (соцалистік елдерді қосқанда). Әлеуметтік бағыттағы дамушы елдердің қарама-қайшылығын, түркі тілдес елдер тандап алған бағытын, дағдарыс себебін анықтау; қазіргі кезең дипломатиялық тәсілдер мен формаларды, тәжірибені меңгеру; Сыртқы мәселелерді шешу үдерісінің негіздері, дипломатиялық қызметттің халықаралық құқық талаптарын білу.

Түркітілдес мемлекеттердің тілдік саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсат-міндеттері: қазіргі әлеуметтік лингвистика парадигмаларының негізінде тілдің қызметітік классификациясы мен оны зерттеудің тәжірибелерін анықтап беру; Түркі мемлекеттеріндегі тілдің жағдайы мен оның әлеуметтік және коммуникативтік жүйесін анықтау. Пәннің өзектілігі түркі мемлекеттерінің тіл саясатына қатысты жағдайлардың қалыбы мен оның даму барысын салыстырмалы зерттеулердің болмауымен анықталады. Курсты оқытудың тағы бір өзектілігі түркі тілдерінің этнодемографиялық, коммуникативтік, эстимациялық, этноидентификациялық жағдайын ұлттық деңгейде қарастыру болып табылады. Пәннің қысқаша мазмұны. Пәнді оқытудың теориялық негізі тілдің әлеуметтік жағдайлар аясындағы қызметін анықтауда болып табылады. Бұл үшін макрожағдайдың қалыпты типологиялық аймақтық сипаты шектеулі бір талдаулардың, алайда макрожағдайлардың конвергентті және дивергентті факторларының негізінде анықтап шығуға болады. Бұлар белгілі бір ұлттық тілдің келешектегі қызметінің тілдік жағдайларда дамуы жағдайын анықтап бере алады. Пәнді оқу барысында студенттің білуі керек: тіл заңының тиімділігі мен оны әлеуметтік қызметі кеңейтуге пайладанудағы жолдары мен түркі тілдерінің мемлекеттік тіл ретіндегі өміршеңдігін қамтамасыз ету. халық саны, орналасу сипаты, ұлттық автономия формасы, мемлекеттік тіл саясаты типі, әдеби дәстүрдің жалғастығы, этникалық орта т.б.

Тіл теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттерді отандық және шетелдік жетекші лингвисттердің ең маңызды жұмыстарының мазмұнымен таныстыру. Қысқаша мазмұны: қазіргі түркі тілдерінің лексикасын, морфологиясын, синтаксисін және грамматикалық ерекшеліктерін зерттеу болып табылады. Сондай-ақ, студенттерді түркі тілдерінің грамматикалық ерекшеліктерін салыстырмалы түрде талдауға және ғылыми-зерттеуге тәрбиелейді. Студенттерге негізгі және қосымша білім беру барысында білім жүйесін толықтыруға үйрету; тілдік фактілерді сақтауға қабілетін дамыту, әр түрлі тілдердің материалын талдау және теориялық ұғымдар мен тілдік материалдың ережелерімен таныстыру. Студент білу керек лингвистиканың негізгі терминдері мен ішкі стратефикациясын білу. Дәстүрлі әдістер мен қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, лингвистикалық фактілер жинау және талдаудың негізгі дағдыларын игеру. Түрлі тілдерді лингвистикалық талдау жасау үшін негізгі әдіс-тәсілдерді меңгеру.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Халықаралық құқық курсының мақсаты - студенттерге халықаралық азаматтық құқық қатынастарының саласында қажетті қағидалы және тәжірибелі білім беру. Бағдарламаның мазмұнының игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: - халықаралық құқықтық қатынастар түсінігін; әртүрлі нормаларды, институттарды, және олардың Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіндегі мазмұндамасын; қолданыстағы халықаралық құқықтық келісімдерін игеру; - халықаралық өмірдің оқиғасына және деректеріне дұрыс құқықтықтың сараптама жасай алу; - қолданыстағы заңнамалар туралы білімін тәжірибеде қолдану.

Шағатай тіліндегі жазба ескерткіштер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – студенттерді шағатай дәуірінің негізгі ұғымдарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны: классицизм әдеби жанрлар жүйесін еркін меңгерту. Шағатай мәтіндерін салыстырмалы түрде талдау. Тарихи және әдеби саласындағы ғылыми-зерттеулерде негізгі әдіс- тәсілдеріне ие болу және алған білімді мен дағдыларды тәжірибеде қолдану; Ғылыми зерттеулерде және өзге де іс-шараларда, әдеби талдау саласында өз білімдерін қолдана алу; бағалау, сондай-ақ шағатай кезеңін әдеби мәтіндеріне талдау жасау.

Шешендік өнер негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: шешендік дағдыларын қалыптастыру. Шешендік өнер ұғымын, қазіргі әдеби тілге сүйене отырып, сөйлеу мәдениетін тәрбиелеу Курс міндеттері шешендік өнердің қағидалары жайлы түсінік беру. Сөй леу кезіндегі шешендік өнер тәсілдерін қолдану ережелерімен таныстыру Оқу нәтижесінде студент: – риториканың пайда болу тарихы мен дамуын; – сөйлесудің түрлері мен олардың ерекшеліктерін; – риторикалық қызмет әдістерінің өзара байланысты жүйесін; – ауызша және жазбаша сөйлеудің ерекшеліктерін – ауызша және жазбаша мәтіннің жасалу кезеңдерін білуі керек – ауызша және жазбаша мәтіннің жасалу кезеңдерін дұрыс қолдана алу – түрлеріне байланысты ауызша және жазбаша сөйлеудің салыстырмалы талдау дағдыларын меңгеру

Шығыстың тарихи географиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: студенттерді Орталық Азия аумағында болған саяси ахуал мен көне замандағы Орталық Азия мемлекеттерінің тарихымен, этно-саяси картасымен таныстыру. Курстың мақсаты: Орталық Азияның Б.э.д. ІІІғ.-VІғ. саяси жағдайын талдау. Орталық Азия көне мемлекеттердің тарихын қарастыру; Орталық Азия халқының Б.з.д. ІІІғ.-ҮІғ. этникалық құрамын қарастыру және олардың экономикалық және әлеуметтік жүйесін талдау. Студенттер Шығыстың тарихи географиясы дамуының қазіргі кезеңінде тарихи географияның мазмұны туралы білу; өркениеттің қарабайыр тарихы мен сипаттамаларының негізгі ұғымдарын игеру.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Этноэкология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Этноэкологияның мақсаты студенттерді адам қауымдастықтары (тарихи – эволюциялық, географиялық, этнографиялық, медико-биологиялық,, әлеуметтік – психологиялық) экологиясының аспектілері қатарымен таныстыру болып табылады. Қысқаша мазмұны. Этнография (этнология) мен адам экологиясы тоғысындағы ғылыми пән этнодемографиямен, этногеографиямен және этникалық антропологиямен тығыз байланысты. Адамның қоршаған дүниемен өзара қарым – қатынасы және ол туралы дәстүрлі мәдениет тұрғысынан көзқарас, сонымен қатар, мәдени орнатулардың заманауи табиғатпен және қоршаған дүниемен өзара қарым-қатынасқа жалпы әсерін қарастыру Білуге міндетті: Әдістемелік негіздер және этноэкологияны зеттеу әдістері; Адам дамуын биологиялық түр ретінде келтірген негізгі экологиялық факторлар; Иелік етуі тиіс: Этноэкологиялық сипаттаулар мен классификация тәсілдерімен; Зерттеудің негізгі әдістерімен иелену; Қабілетті болуы тиіс: Түсіндірмелі аппарат қолдану; Этностарды зерттеуде ғылыми қатынас қолдану; Гипотезалар мен ғылыми концепцияларды анализдеу.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение