Бакалавриат
Шетел филологиясы

Шетел филологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

- Білім беру бағдарламасының құрылымдық сипаттамасы
«5В021000-Шетел филологиясы»

Халықаралық аккредитация: AСQUIN, 2016
Бағдарлама: «5В021000-Шетел филологиясы (шығыс тілдері)»
Оқу деңгейі: бакалавриат
Емтихандар: қазақ/орыс тілі, шет тілі
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 4 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
- білім беру (педагогикалық); гуманитарлық орта арнайы және кәсіби, орта мектептен кейінгі кәсіби мектептерде шет тілі (шығыс тілдері) және әдебиеті пәнінің мұғалімі болып әдеби білім беру саласында қызмет істеу; қалалық және муниципальді оқу орталықтарында
- ғылыми-зерттеу: ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші деңгейдегі тиісті тәжірибесі бар филолог - зерттеуші.
- ұйымдастыру және басқару: халықаралық ұйымдар, компаниялар, туристік компаниялар, мекемелер, аударма агенттігінде аудармашы-референт қызметін атқару;
- басқа да кәсіби қызметтер, шет тілі мен әдебиеті бойынша практикалық білімді пайдаланғысы келетін мекемелер;
-
Бейінді пәндер:
Базалық шет тілі (А1, А2, В1, В2),
- Арнайы шет тілі (С1, С2),
- Оқитын тіл елінің әдебиеті,
- Оқитын тілдің сөзжасамы,
- Оқитын тілдің нормативтік грамматикасы,
- Оқитын тілдің лексикологиясы,
- Тіл біліміне кіріспе,
- Арнайы филологияға кіріспе,
- Шет тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Білім артықшылықтары:
- шығыс тілін жоғары деңгейде меңгеру;
- ағылшын тілін тереңдету мүмкіндігі;
- дарынды студенттерге қаржылық қолдау болуы;
- оқытудың барлық кезеңдерінде жұмыс берушілермен ынтымақтастық орнату;
- әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шетелдегі серіктес университеттеріне барып зерттеу жүргізу және халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша шетелде білім алу;
- Қазақ ұлттық университетінің Ғылыми кітапхана қорына қол жеткізу;
Халықаралық қатынастар: студенттер әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шетелдегі серіктес университеттерінде оқи алады және халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатыса алады (Египет, Кувейт, Иордания, Иран, Жапония, Үндістан, Оңтүстік Корея, Түркия, ҚХР).
Практика өтетін орындар және жұмысқа орналасу мекемелері:
- гуманитарлық орта арнайы және кәсіби, орта мектептен кейінгі кәсіби мектептерде шетел тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде тәжірибеден өту;
- бітіруші түлек әл-Фараби ат.ҚазҰУ-дың мемлекеттік үлгідегі дипломын алады, жоғары біліммен елшілік/ ҚР шығыс елдерінің өкілдіктерінде, шетелдік компанияларда, мекемелерде, кеңселерде жұмыс жасай алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Бiрiншi жоғары бiлiм

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шетел филологиясы
Мамандық шифры
5B021018
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі
Таңдау пәні
Шет тілі
Бейіндік пән
Шет тілі
Өту балы
ҚАЗ
110
ОРЫС
113

пәндер

Scientific Writing
 • Кредит саны - 1
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – «Scientific Writing» пәнінің мақсаты – ғылыми-педагогикалық бағытта даярланған болашақ мамандар ретіндегі студенттерді ғылыми ойлауға және заманауи экономиканың өзекті мәселелері бойынша экономикалық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, әдістемесін, нысандарын және экономикалық теория категорияларының мәнін үйрету болып табылады. Ғылыми мақалалар жаза білу және қазақ,орыс, ағылшын тілдерінде дискусcиялар жүргізе алу.

Академиялық мақсаттағы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Курстың негізгі мақсаты: студенттерде Ауызша аударма аясында аудармалық, лингвистикалық және әлеуметтік- мәдени құзыреттіліктерді, халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмірдегі әртүрлі тілдер мен салалардағы өкілдер арасындағы өзара түсінушілікті қалыптастыру Ауызша аударманың басты мақсаттардың бірі ауызша аударманы жасау барысында студенттердің білім, дағдылары мен құзыреттерді жүзеге асыру. Сонымен қатар,студенттерге ауызша аудармаға дайындық кезіндегі өзіндік жұмыс пен ауызша аудармашы дағдылары мен құзыреттерін дамыту. "Курс оқу нәтижесінде: - ауызша аудармашыға қойылатын талаптарды; - сөйлесудің психологиялық негіздерін; - ана тілі мен шет тілдерінің теориясын; - қазіргі замандағы аудармашы қызметінің ерекшеліктерін; - аударманың негізгі сүлбілерін - ауызша аударма түрлерінің классификациясын; - ауызша аударма спецификациясы мен әдістерін білу керек - берілген мәтіннің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, аударған мәтінді түсіну - автоматтық жүйеде жиілік аударма сәйкестікті қолдану - аудармалық түрлендіруді қолдану - сөйлеушінің сөйлеу жылдамдығына сәйкес ілеспелі аударма жасау; - мәтінді қабылдау - мәтінді түсінуде бір тілден екінші тілге жылдам ауысу; - тілдік қағидаларға сәйкес айтқанды интонация тұрғысынан дұрыс рәсімдеу - Ілеспелі аударманы жүзеге асыруда аударма жазбаларының техникасын тиімді қолдану - синхронды аударма кезінде ықтимал болжауды жүзеге асыруға қабілетті болу - көпшілікпен жұмыс істеуде эмоционалды қысылуды жеңу - жеке компьютермен жұмыс істеуде электронды сөздіктер мен мәтінді рәсімдеу бағдарламаларды пайдалану

Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Арнайы кәсіби шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Арнайы кәсіби шетел тілі/ /

Арнайы филологияға кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Педагогика мен психология негізі бойынша керекті мәліметтермен танысу; педагогика мен психологияның негізгі принциптерін білу; педагогика мен психологияның негізгі қағидаларын меңгеру;

Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-қатынаста еркін сөйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-қатынас құзыреттілігін көбінесе стандартты қарым-қатынасты қалыптастыру; Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сөйлеу мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру. Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқу бағдарламасы талабындағы лексиканы; меңгеруі қажет: түрлі кәсіби тақырыптарға хабарлама, баяндама және презентация жасай алуы; дайындықсыз жағдайда тез тіл таба алуы, тілді әлеуметтік және кәсіби істерде еркін қолдануды; меңгеруі қажет: қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді жазуды дағдылануы тиіс: ағылшын мен ана тілдерінде аутентикалық публицистикалық, ғылыми-танымал мәтіндерді жазба және ауызша формада аңдатпалау дағдысын иемденуге.

Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттің ағылшын тілінде жалпы қарым-қатынаста еркін сөйлеуге мүмкіндік беретін жалпы қарым-қатынас құзыреттілігін көбінесе стандартты қарым-қатынасты қалыптастыру; Міндеттері: студентке шет тілінің кәсіби деңгейінде сөйлеу мүмкіншілігін беретін кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру; студенттің әлеуметтік, интеллектуалдық және тұлғалық қасиеттерін дамыта отырып, тәрбиелік, оқытушылық және дамытушылық мақсаттағы білім беру жүйесін іске асыру. Пәннің мазмұны: Пән қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді түсіндіруге көмектеседі. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқу бағдарламасы талабындағы лексиканы; меңгеруі қажет: түрлі кәсіби тақырыптарға хабарлама, баяндама және презентация жасай алуы; дайындықсыз жағдайда тез тіл таба алуы, тілді әлеуметтік және кәсіби істерде еркін қолдануды; меңгеруі қажет: қиын тақырыптарға хаттама, эссе немесе құжат жаза алуды, мамандыққа байланысты аутентикалық ғылыми, ғылыми-танымал және публицистикалық жазба мәтіндерді жазуды дағдылануы тиіс: ағылшын мен ана тілдерінде аутентикалық публицистикалық, ғылыми-танымал мәтіндерді жазба және ауызша формада аңдатпалау дағдысын иемденуге.

Аудару теориясы мен практикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бағдарламаның міндеті - оқып үйренетін тілдің саяси-әлеуметтік, экономикалық, мәдениет, тарих салаларына байланысты лекасикалары мен ғылыми терминдерін еркін қолдана білуге үйрету. Сонымен қатар: - екі жақты аударма дағдысын қалыптастыру; - диалог және монолог түрде сөйлесуді жетілдіру; - ілеспе аударма түрін игеру жолында жаттығу; - рефераттау және анотация жасай алуды білу; - шығарма, мазмұндама жазу арқылы хат дағдысын үйрену; аударманы практикалық тұрғыдан игеруге қажеттi оның теориялық негiзiн меңгеруге және оны мамандығы бойынша жазатын өздiк жұмыстары мен курс, диплом жұмыстарын жазуда пайдалана алуға; - аударма жөнi ндег i ғылымның қазiргi ахуалын, аударма iсiнiң негiзгi концепцияларын, аударманың әртүрл i формалары мен тектерi н, жалпы тiл бiлiмiндегi жәнеаудармадағы негiзгi терминдердi, аударманың нег iзг i лексикалық, фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық мәселелерi н бiлуге; - қарым-қатынас жасау психологиясын бiлуге; - теориялық қағидаларды, концепциялар мен ғылыми п iкiрлердi сыни тұрғыдан талдай бiлуi, нақты материалдарды талдап, соның негiзiнде тұжырым жасай бiлуге,лингвистикалық, энциклопедиялық, лексикографиялық және арнайы әдебиетпен жұмыс iстей алуға; - ана тiлiнде және шығыс тiлiнде ауызша және жазбаша түрде аннотация мен реферат құрастыра алуға; - жазбаша жасалған аудармаларды редакциялай алуға: - теориялық бiлiмiн практикалық қызметi нде өз бетiнше пайдалана алуға мi ндеттi. Игеруі керек: - оқып үйренетін тілдің коммуникативтік жағын ескере отырып оқыған, естіген мәтін мазмұндарын айтып жеткізу және баяндамалар жасау; - әртүрлі салада жазылған ақпараттық материалдарды қысқаша шолу жасап, түсіндіре алу; - оқып үйренетін тілде жазылған түпнұсқалық аудиомәтіндер, видео материалдарды тыңдап түсіну; - оқыған материалдарды қысқаша қортындылап, өз ой-пікірін жазбаша түрде жеткізу; - оқып үйренетін тілден қазақшаға, орысшаға және керісінше аударуды толық игеру;

Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (базалық шет тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (шығыс)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Жазу дағдыларын жетілдіру, студенттерде лингвистикалық, коммуникативті, әлеуметтік-мәдени дағдыларды қалыптастыру Курс міндеттері: - стилисткалық, грамматикалық, лексикалық тұрғыдан ойын дұрыс жеткізу дағдысын қалыптастыру - әртүрлі эмоционалды-экспресивті сипаттағы тіл бірліктерін орынды қолдану дағдысын дамыту - жазбаша сөйлеу жанрының кәсіби маңыздылығы жайлы түсінікті кеңейту Нәтижесінде студент: - оқитын шет тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық және сөзжасамдық жүйелердің құбылысы мен қызмет ету заңдылықтарын білуі керек; - логикалық тұрғыда шет (шығыс) тілінде өз ойын жазбаша түрде дұрыс жеткізе алу; - оқу және қызметте шет тілінде жазбаша қарым-қатынастың әртүрлі формаларын қолдану - оқитын тілдің жазбаша түрінде белгілі жағдайда коммуникативті мақсаттарға жету үшін тілдік құралдарды қолдану.

Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы(батыс)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсат: студенттерді қарым-қатынастың сөйлеу және жазба формаларында кәсіби және әлеуметтік коммуникацияға бейімдеп дайындау, олардың тілдік, танымдық және мәдениаралық құзыреттілігін кеңейту құралы ретінде мүмкіндіктерін түсіндіру. Міндеттері: студенттерге шет тілінің ақпарат көзі және жалпы қарым-қатынас құралы екенін ұғындырып, өзіндік пікірін қалыптастыру және өзгелерді де түсіну қабілеттерін дамыту. Пәннің мазмұны: Курс студенттердің негізгі грамматикалық ережелерді үйреніп, лексикалық қорын байытып, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced деңгейлері бойынша терминологияны меңгертіп, олардың жазба және ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс студенттердің жалпы және оқытушылық кәсіби тақырыптарда қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: теория мен практикада әдеби тіл нормаларын, кәсіби қарым-қатынас мақсатында шет тілдерін меңгерудің кәсіби белгіленген жетістіктерді; меңгеруі қажет: оқылған материалдар мен мәдени-әлеуметтік білімдеріне сүйене отырып, түрлі жанрдағы аутентикалық мәтіндерден қажетті ақпаратты ала алуы; кәсіби деңгейде шетел тілдерінің теория негіздерінен алған білімдерін қолдануды; дағдылануы тиіс: үйретіліп жатқан шет тілдерінің түрлі қызметтік стильдері мен жанрларының, қарым-қатынастың концептуалдық модельдерінің сөйлеу және жазба тіл формаларын меңгеруге; негізгі тезис және оның сөйлеу барысындағы орны туралы түсініктері және тілдік, техникалық өңдеу жөнінде ақпаратты игеруге.

Әдебиеттануға кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көркем шығарманы оқып талдау, студенттерді өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтандыру. Пәннің міндеті: - шәкірттерді әдебиеттанудың теориялық тұжырымдарымен толық таныстыру; - оны практикалық деңгейде еркін қолдануға жаттықтыру; - әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екенін үйрету. Көркем шығарманы оқып талдау арқылы студенттер өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтанады. Әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшелігін, оның қоғамдық мәні мен эстетикалық сипатын меңгере отырып, сөз өнерінің адамзат баласы үшін баға жетпес рухани қазына екеніне көз жеткізеді.

Әлем әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – ағартушылық, тәрбиелік, дамытушы ортақ мақсатты қалыптастырушы шетел әдебиеті тарихының негізгі үрдісін жүйелі түрде оқыту, студенттерге әлемдік әдебиеттің дамуы туралы толыққанды мәлімет беру. Ұсынылған курс бірқатар іргелес піндермен, негізінен оқитын елдің тарихы, елтану, философия, эстетика, әдебиеттану, лингвоэстетика, мәдениеттану және т.б. пәндермен бйланысты. Шығыс пен Батыстың ежелгі замандағы, ортағасырдағы және қазіргі кезеңдегі атақты жазушыларының шығармашылығын; авторларды және олардың шығармаларын топтастыруға қатысты мәселелерге сараптама жасай білуі тиіс, жанрларды, түрлерін, көркемдік ерекшеліктерін, шығарманың тілі мен стилін, әдебиеттанулық терминологияны дұрыс қолдану және еркін пайдалана білу; анықтамалық әдебиетпен, сыни зерттеулермен, әдебиеттанулық еңбектермен жұмыс жасау, әлем әдебиетінің даму тарихы туралы түсініктерді білуі тиіс; көркем мәтіндерге анализ жасау әдістері мен қағидаларын білу және олардан тарихи, адамгершілік, атропологиялық, этикалық, эстетикалық, мәдениеттанулық, елтанулық, лингвистік ақпараттарды алу; лекция материалдарын игеру мен семинардағы шығармаларды меңгеру нәтижесінде, студенттік өздік жұмысы барысында студенттер әлем әдебиетінің стадиялық үдерісіндегі шығармалар орнын анықтауы және шығармаларға мағыналық және эстетикалық анализ жасау дағдысын қалыптастыруы тиіс. Әрбір өнер нысанының ерекшеліктерін түсіну; қазіргі заманғы өнер және мәдениетті қабылдау; әдеби және көркем терминология негіздерін білу; тілдік құзыреттілікті жүзеге асыру үшін қажетті көлемде , қазақ тілінің грамматикалық жүйесін білімін пайдалана алу

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Базалық шет тілі (жалғастыру деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Базалық шет тілі (жоғары деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Базалық шет тілінің практикалық грамматикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Базалық шет тілінің іскерлік курсы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost-15ijn

Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Базалық шет (шығыс) тілі (А1, А2 деңгейі) vost

Базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты нақты күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін күнделікті ауызекі сөйлеу мен тілдің практикалық білімдерін үйрету болып табылады. Оқыту нәтижелері: - күнделікті ауызекі сөзді пайдалану (нормативтік айтылу, сөйлеу ырғағы, т.б.); - ең көп қолданылатын (негізгі) грамматика және кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстарды белсенді меңгеру; - күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың лингвистикалық материалдарының жиілігіне негізделген мәтіндерді түсіну; оқиғалар, сезімдер, ниеттерін жеке хаттарда сипаттау; таныс немесе қызықты тақырып бойынша эссе жазу әдістерін меігеру. Пән практикалық курс болып табылады және негізгі тілдік дағдыларды мен білімдерін арттыруға бағытталған: сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу. Бұл пәнді өту барысында студенттер күнделікті қарым-қатынас пен кәсіптік орта үшін қажет қарым-қатынас лексикалық минимумына ие болады; Ауызекі сөйлеу, сонымен қатар, ауызша және жаөбаша кәсіптік сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстармен танысады; күнделікті жағдай мен кәсіби ортада сөйлеу кезінде сөйлеу этикетінің ережелерін меігереді.

Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттердің кәсіби және мәдениетаралық коммуникативті құзыреттерін қалыптастырып, дамыту; оқитын тілде лексикалық және грамматикалық құбылыстарды және заңдылықтарды қолдана отырып, коммуникативті және кәсіби қызметте білім мен қабілеттерін пайдалануды үйрету; сонымен қатар, тіл өкілдерінің тәртібінің әлеуметтік көрсеткіштері мен ережелерін, дәстүрлерін, тарих, мәдениетін оқитын тіл елінің әлеуметтік жүйесін білу керек ; Берілген курс міндеттері: - студенттердің практикалық грамматика мен ауыз-екі сөйлеудің негіздерімен таныстыруды жалғастыру; - сөйлеу қызметінің барлық қабілеттерін қалыптастырып, дамыту. Курсты оқу нәтижесінде студент : оқитын тілде шамамен 2000 бірліктен кем емес лексикалық бірлік - практикалық фонетиканың негізгі ережелерін; - өз ойын білдіру және сөйлеушінің ойын түсіну үшін грамматиканың негізгі ережелерін білу; - оқитын тіл орфографиясының негізгі ережелерін білу керек -әлеуметтік байланыстарды орнатып, қолдау; ақпаратты алу және тартуға қабілетті болу - белгілі тілдесу қарым-қатынас аясында қызық тақырыпқа қысқаша әңгімелесе алу керек - - практика жүзінде меңгерген лексикасын қолдануға қабілетті болу; - тіл өкілінің видео жазбалар мен үнтаспадағы қарапайым әңгімелесуін түсінуге қабілетті болу;

Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерге меңгерген тақырыптары бойынша ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгерту, сөздік және грамматиканың белсенді қорын пайдалана отырып студенттердің ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерту, лексика грамматикалық түсініктемесі бар мәтіндерді оқып түсінуін қамтамасыз ету, тұрмыстық, ресми секілді әртүрлі тақырыптар бойынша әңгімелесе білуге дағдыландыру. Оқыту нәтижелері: - тіл өкілдерімен қиындықсыз сөйлесе білу үшін оқылған тілдегі ауызша мәтінді тез арада жеткізе білу; - дерексіз және нақты тақырыптағы орташа қиындықтағы мәтіндерді, сондай-ақ күрделірек мәтіннің негізгі мазмұнын (соның ішінде кино, газет және журналдық басылымдар) оқып, түсіну; - тыңдалған мәтіннің идеялары мен оқылған мәтіннің негізгі ойларын тұжырымдау; - тыңдалған және оқылған мәтіннің негізгі және қысқаша мазмұнынын баяндай және бағалай білу. Пән практикалық курс болып табылады және студенттердің шет тілінде сөйлеу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Бұл деңгейдің басты мақсаты - бұрынғы деңгейлерде қалыптасқан дағдылардың сапасын жақсарту, түрлі коммуникативтік салаларда және қарым-қатынас жағдайында қолданылатын ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын тереңірек қалыптастыру.

Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: Курс мәдениетаралық деңгейде (В2) шет тілінде қарым-қатынас орнату құзыретыне, продуктивті және рецептивті тілдік материалды тереңдету мен оны кеңейтуге бағытталған. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес, құзырет сөйлеу әрекетінің барлық төрт түрі: сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу бойынша қалыптасады. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: шет тіліндегі сөйленген сөзді тікелей қарым-қатынас жасау барысында және тіл иеленушісін оның түпнұсқа жазбасы барысында түсіну машығы, аутентикалық көркем, қоғамдық-саяси, узуалдық-мінез-құлықтық, прагматикалық мәтіндерді (жарнамалар, хабрландырулар, нұсқаулықтар және т.б.) оқу және ақпаратын түсіну; - бейтарап және ресми сипаттағы жазбаша айтылым үлгілерін оқылған материал шеңберінде жасап шығу машығын меңгеру.

Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби педагогика мен психология негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді ерте, орта, сонымен қатар, жаңа заман шығыс әдебиетінің кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - шығыс елдер әдебиетінің қалыптасу жолдарын анықтау -шығыс елдер әдебиетініңбелгілі жанрлық форма жүйесін беру Нәтижесінде - шығыс елдер әдебиетінің дамуының негізгі кезеңдерін білу; - шығыс елдер әдебитетінің негізгі жанрларын білу керек - көркем шығарманы жан-жақты талдай алу - көркемдік шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтай алу - көркем мәтінді талдау дағдыларын меңгерту;

Классикалық және қазіргі заманғы әдебиет
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Классикалық филология
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қытай тіліндегі төрт тонды және сөйлем ырғағын сөйлеу кезінде қолдана білуі, D32демек қарсы жаққа ұғынықты етіп ойын жеткізе білу. - Бүгінгі қытай тіліндегі жаңа туындаған фонетика және грамматикалық даулы мәселелер төңірегінде зерттеу және оны шешу жолдарын үйрету. - Ауыз екі тілмен жазба тілдің айырмашылығын айта отырып, ауыз екі тілмен естіп түсінуге жетілдіру. - Негізгі граматикалық құрылымдарды игерту. - Ауыз екі тілдің заңдылықтарын игертіп, монолог, диалог түрі бойынша жетілдіріп, Студенттердің өз ойын дұрыс әрі анық жеткізуге жетектеу. - Белгілі темалар бойынша әңгімеге шақыру,дайындықсыз мақала жаздыртып, өзіне әңгімелету.D32 - кез келген құралымдағы сөйлемдерді екі тілде еркін аударып айта латын деңгейге жеткізу. - кез-келген сөзге сөйлем құрап, оны талдай алатын болу. 1. Студент білуі тиіс: - Грамматикалық заңдылықтарды меңгеру керек. - Логикалық сөйлеу заңдылығын меңгеру керек.: - Студент осы пәнде жәй грамматикалық заңдылықтармен жиі қолданыстағы сөйлем формаларын білу. - Көмекші сөз таптарының қолданысын ұғыну. 2. Студент игеруі тиіс және меңгеруі тиіс дағдылар: - Студент тон өзгерістерін толық меңгеру тиіс. - - Тілдік жаңа мәселелерді сезе алатын болу. - Бүгінгі шынайы өмір бойынша қытай тілінде талқы жүргізе білу. - Сөз таптары мен сөйлем мүшелері ортасындағы байланысты білу. - Мәтінді құрымы бойынша талдап отырып, сөз қолдануға баға беріп, мазмұндай білу. - Ауыз екі тіл мен жазба тілдің айырмашылығын білу.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации /

Мәдениетаралық қатынас практикумы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мәдениаралық, лингвоелтану және әлеуметтік мәдени құзыреттерді қалыптастыру. Міндеттері: студенттерді оқытылатын тіл елінің түрлі бұқаралық ақпарат құралдарымен таныстыру; оқытылатын тіл елінің мәдени кеңістігімен, ұлттық және аймақтық ерекшеліктерімен таныстыру. Пәннің мазмұны: тілі оқытылатын ел мен туған жердің мәдени ерекшеліктері, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын, ұлттық құндылықтарды, мәдениаралық қарым-қатынасты үйретуге бағытталған. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: оқытылған тiл материалы шеңберлерiндегi дайын және дайын емес монолог түрінде сөйлеуді хабарлама немесе баяндама түрінде қалай меңгеруді; меңгеруі қажет: әңгiмелесіп, сұхбат алып және пiкiрсайысқа қатысып, тиiстi лексикалық бiрлiктер және сөз орамына қатысты өз пікірін бiлдiру; өзектi тақырыпқа шығарма жазу, ресми хат, қатынас хат, баяндама жазуға үйренуді; дағдылануы тиіс: газеттік-публицистикалық және ғылыми стильдердің орта деңгейдегі мәтіндерінің мазмұнын функционалдық-стильдік тұрғыда талдай алуға.

Мәтін лингвистикасының негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: тіл туралы ғылымның негіздерімен - негізгі лингвистикалық терминдерді, лингвистикалық танысу; тіл туралы ғылымның негіздерімен, негізгі лингвистикалық терминологиямен, тілдің ішкі қрылымы мен қыметінің негізгі ұғымдарымен таныс болу; Мазмұны: курс студенттерді тіл білімінің тарауларымен, кез келген тіл білімінің пәндерінде қолданылатын, келесі арнайы курстарды түсінуге қажетті ұғымдар мен терминдер жүйесімен таныстыруға бағытталған. бірліктерді және олардың қолдану заңдылықтарын; тілдердің шығу теориясының негізгі қағидаларын; әлем тілдері классификациясын білу; -лингвистикалық терминдерді дұрыс қолдануа білу; оқылған талдау әдістері арқылы нақты тілдік материалдарды талдау; түрлі тілдік материалдарды лингвистикалық әдістер арқылы талдау; - лингвистикалық ойлау дағдысын, лингвистикалық талдаудың түрлі әдістерін игеру.

Оқитын тіл елінің әдебиеті (ежелгі және орта ғасыр)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты ана тілі мен шет тілдік мәдениет саласындағы білімі мен мәдениетаралық тілдесу стратегиясын меңгеру негізінде студенттерде мәдениетаралық құзыретттілікті қалыптастыру болып табылады Алдыға қойған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет: - шет тілдік құбылыс пен феномені жайлы білім жүйесін дамыту, өзінің және шетелдік құндылықтарға ұқыпты қарауға тәрбиелеу Курсты оқу нәтижесінде - мідениетаралық қарым-қатынастың негізгі түсінігін; -ана және шет тілдегі құндылықтар жүйесін - мәдени нұсқаулардың мағынасын мен олардың қызметте әртүрлі контектстегі мағынасын; - салыстаратын мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын; - әртүрлі жағдайдағы мәдениетаралық ұштасуда дұрыс тәртіпті қамтамасыз ететін тәртіп стратегиясын білу керек

Оқитын тіл елінің әдебиеті (жаңа заман)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - - басқа елге тән стереотиптерді түсінуді дағдыландыру - тіл мен мәдениеттің өзара түсінушілігіне негізделген коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру - туған мәдениет ортасында алған тәжірибесінің мәнін және олардың адам іс-әрекетіне тигізетін әсерін түсіну - шетелдік мәдениетті түсіну үшін керекті білімдерді қолдану -дұрыс аударма жасау мақсатында мәдениетаралық қарым-қатынас бойынша білімді пайдалану; - өзге мәдениет өкілінің іс-әрекетіндегі шартты жағдайды түрлендіруді сынға алу - өзге мәдени қоғамның әртүрлі жанр мен типтегі өнер туындыларын, бұқаралық ақпарат мәтіндерінінің мазмұнын түрлендіру - екі мәдениет арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды ажырату.

Оқитын тілдің лексикологиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: лексикалық-семантикалық жүйесі мен оның тілдің экспрессивті, коммуникативті және прагматикалық қызметтерінде жүзеге асатыны туралы қалыптасқан түсінігі бар лингвистика саласындағы филологиялық білімі бар маман даярлау. Міндеттері: лексикалық бірлік пен олардың арасындағы жүйедегі байланысы туралы түсінікті жетілдіру. Пәннің мазмұны: Студенттерді лексикология саласындағы заманауи зерттеу әдістері мен оларды нақты мақсатпен қолдану туралы таныстыру. Студенттердің тілдің лексикологиясындағы теориялық білімін практикалық тұрғыда қолдану қабілетін дамыту. Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге тиісті: тілдің функционалді-стилистикалық дифференциациясы туралы білу. меңгеруі қажет: синонимикалық және антонимикалық тізбектерді белгілеу, сөзжасам моделі мен сөз құрылымы анализдей білу, контекстке байланысты лексикалық бірліктерді дұрыс таңдап және қолдана білу, тұрақты сөз тіркестерін, фразеологизмдерді, идиомаларды дұрыс қолдана білу, мәтінде категориялық форма мен басқа грамматикалық құралдарды дүрыс қолдана білу. Дағдылану керек: мәтінге лингвистикалық анализ жасай білу, контекст түрлерін және сөздер сәйкестігі ережелерін белгілей білу қабілеті; ғылымдағы сөздің этикеті, этникалық және рухани мінез-құлық нормаларының заңдылықтары туралы, ғылыми әңгімелесудің бүкіл регистрлары, атап айтқанда ресми, бейресми, бейтарап туралы түсінігі болу; ғылыми салада қарым-қатынас жасауда тілдік құралдарды нормативті және стилистикалық қабілеттерді мақсатты түрде қолдана білу керек.

Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі оқитын шығыс тілінің фонетикалық жүйесін зерттеп, студенттердің шығыс тілінен алған білімдерін жүйеге түсіру. Тілдегі фонетикалық құралдарды сипаттау, олардың ерекшелігі мен функциясын анықтау, фонетикалық жүйе дамуының негізгі тенденцияларын анықтау, ана тілдегі фонетика мен араб тілінің фонетикалық ерекшеліктерін салғастыруға үйрету.

Оқытылатын тіл теориясының негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ тілінің грамматикасын жүйе ретінде қарастыру. Пәннің міндеті: - қазақ тілі грамматикасы жүйесін зерттеудің заманауи маңызды мәселелеріне тоқталу; - қазақ тілі грамматикасы жүйесінің грамматикалық заңдылықтары мен факторлары туралы жүйелі білім беру. Қазақ тілі грамматикасының заңдылықтары мен негізгі деректерін білу; өтілген тақырып бойынша сөздер, сөз тіркестері мен фразеологиялық оралымдарды пайдалана отырып грамматикалық жағынан дұрыс пікірлесу жүргізе алу, жаттығулар бойынша лексикалық, грамматикалық, орфографиялық қателерді түзете алу; ана тіліне лингвистикалық сараптау жүргізудің түрлі әдістерін меңгеру дағдысы қалыптасады.

Практикалық тыңдау
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Текст мазмұны бойынша әңгімелесу, талқылау өткізу. Газетте жиі қолданылатын сөздерді, конструкцияларды түсіндіру. Көп мағаналы сөздердің сол нақты тексте қандай мағанада қолданылғанын анықтай білуге үйрету. Сонымен қатар: екі жақты аударма дағдысын қалыптастыру; - диалог және монолог түрде сөйлесуді жетілдіру; - ілеспе аударма түрін игеру жолында жаттығу; - рефераттау және анотация жасай алуды білу; - шығарма, мазмұндама жазу арқылы хат дағдысын үйрену; оқып үйренетін тілдің коммуникативтік жағын ескере отырып оқыған, естіген мәтін мазмұндарын айтып жеткізу және баяндамалар жасау`` - әртүрлі салада жазылған ақпараттық материалдарды қысқаша шолу жасап, түсіндіре алу;- оқып үйренетін тілде жазылған түпнұсқалық аудиомәтіндер, видео материалдарды тыңдап түсіну; - оқыған материалдарды қысқаша қортындылап, өз ой-пікірін жазбаша түрде жеткізу; - оқып үйренетін тілден қазақшаға, орысшаға және керісінше аударуды толық игеру; Қалыптасатын дағдылары: Баспасөз тілін оқып үйрену арқылы студент пресса қызметiнiң заңдылықтары мен ерекшел iктерiн терең бiлетiн болады. Сонымен қатар бұл курс лингвистикалық саладағы қажеттi бiлiмдi қамтамасыз ете алады. “Оқитын тілдің баспасөз тілі және шығыстанушыларды дайындау бағытындағы оқу жоспарында белг iленген тағы да басқа бiрқатар пәндермен тығыз байланыста жүрг iзi ледi.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Теориялық грамматика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: Студенттерге оқитын тіл елінің ерте заман, ортағасыр, жаңа заман және қазіргі кезеңдегі елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму жайлы толық ақпарат беру Курс міндеттері: - оқитын тіл ел тарихының хронологиясы мен кезеңденуін меңгеру - оқитын тіл елінің тарихы бойынша тарихнама және деректермен таныстыру - негізгі тарихи оқиғаларды зерттеу - тарихи терминдер мен ұғымдарды меңгеру. Нәтижесінде: - оқитын тіл елінің тарихындағы негізгі тарихи оқиғаларды; - оқитын тіл елінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктерін; - оқитын тіл елінің негізгі даму заңдылықтарын; - оқитын тіл елінің қоғамдық-саяси ойларының әртүрлі саяси, діни, әлеуметтік-саяси факторларының ықпалын білу керек -оқитын тіл елінің қазіргі таңдағы әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік -саяси мәселерінен хабардар бола алу - Қазақстан мен оқитын тіл елінің тарихи даму үдерісінде параллель жүргізе алу - тарихи дереккөздермен жұмыс істей алу - тарихи құбылыстар мен үдерістерді талдау дағдыларын қалыптастыру

Теориялық және қолданбалы лингвистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тындап түсіну (базалық шет тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тіл біліміне кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты оқитын тіл елінінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерімен таныстыру Курс мақсаты: - оқитын тілелінің әдебиетінің қалыптасу жолын анықтау - оқитын тілелінің әдебиетінің жанрлық жүйесін беру Курсты оқу нәтижесінде студент: - Оқитын тіл елінің әдебиетінің негізгі даму кезеңдерін; - әдебиеттің негізгі жанрларын білу керек ; - көркемдік туындыға жан-жақты талдау жасай алу - көркем мәтіннің жанрлық ерекшелігін анықтау; - көркем мәтінді талдай алу дағдысын меңгеру

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Шет аймақ елдерінің әдебиеті
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шетел әдебиетінің пайда болған кезінен қазіргі кезеңге дейінгі даму процесі мен қатар аударма мәселелеріне жалпы түсінік беру. Сондай-ақ шетел әдебиетінің өзіндік ерекшеліктеріне көңіл бөлініп, әлем әдебиетіндегі алатын орнымен жете таныстыру. Студенттер пәнді меңгеру барысында көркем шығармаларға түп нұсқадан не аудармаларға әдеби талдау жасап қана қоймай әдебиет тарихына байланысты батыс, орыс, отандық зерттеулер мен ғылыми еңбектерді оқып танысады. Студентке оқылатын пәннің мақсаты мен міндеттерін; Пәннің зерзаты, тәсілдері туралы терең мағлұмат беру; Оқылатын пәннің ерекшелігі мен статусын түсіндіру; Оқылатын пәннің негізгі теориялары, ұғымдары және әдістерін меңгеру; - Пәннің өзекті мәселелерін зерттеу барысында студенттің зерттеу дағдыларын қалыптастыру

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (батыс)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: студенттерді тіл өкілі, оқытушы сөзін тыңдап түсінуге жалпы дайындық. Тыңдауға үйрету тілдік материалдың сөйлесу саласына, тілдік тақырыптың сипатына байланысты монолог, диалог, аудио видеоматериал негізінде жүзеге асады Тыңдауға үйрету барысында тыңдау кезіндегі лексикалық, фонетикалық және грамматикалық қиындықтарды жеңуге көңіл бөлінген; ана тілі мен оқитын тілдегі дыбыстарды айтуда ұқсастықтары мен ерекшеліктеріне негізделе отырып, фонетикалық дағдыларды қалыптастыру; Фонетикалық естуді қалыптастыру, сонымен қатар, шет тілдік дыбыстарды (дифтонг, ұзақ дауыстыларды) айту техникасын меңгерту. Сонымен қатар, сөздікпен жұмыс, мәтіндер мен лексикалық жаттығулармен жұмыс барысында лексикалық дағдыларды қалыптастыру. Студент курсты оқу нәтижесінде: - оқитын тілдің фонетикалық ерекшеліктерін; -дауысты және дауыссыз дыбыстарды дыбыстау ерекшеліктерін - интонациялық құрылымды білуі керек - сөздерді дұрыс айта білуі керек - аудио және видео мәліметтердегі тіл өкілінің қарапайым тілдесуін түсіну - сөйлесу барысында оқыған интонациялық құрылымды дұрыс айта білу - қарым-қатынас аясында қолданыстағы сөздер мен сөз тіркестерін түсіну - негізгі идея мен қарапайым мәтінді түсіну - Оқитын тілде дыбыстарды правильно артикулировать звуки изучаемого языка; - өзінің және әңгімелесушінің сөйлеуіндегі фонетикалық қателерді анықтап, талдау және сөздердің дұрыс айтылуын қадағалау; - сөйлеу барысындағы жатталған екпін құрылымын теңестіру

Шетел тілі (батыс, жалғастырушы)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты – шығыс тілінде тексттерді оқып түсінуді үйрету. Курс міндеттері: Коммуникативті оқу, қажетті ақпаратты алу және оны түрлендіру шеберлігін қалыптастыру Студент осы оқығаннан кейін: - оқу түрлерінің (шолып оқу, танысып оқу, зерттеп оқу мен ізденіп оқу) еркшеліктерін білуі керек - оқып отырған мәтіннің (ғылыми-танымал, қоғамдық-саяси, көркем) сипаттарын анықтай алу керек - әртүрлі жанрдағы мәтіндерді оқу; - оқыған мәтінге тезис пен андатпа жазу - мәтіннен қажетті ақпаратты алуға дағдыларын меңгеру.

Шетел тілі (батыс, жоғары)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: - студенттерде ауызша сөйлеудің ( сөйлеу және түсіну) дағдылары мен шеберліктерін қалыптастыру - таңдаулы қарым-қатынас саласында белгілі сөйлесу шеңберінің аясында әңгімелесуге қатыса алу дағдысын қалыптастыру - тыңдау, оқу, жазу сынды оқу құралдарын қатыстыра отырып, студенттерде сөйлеу дағдысы мен шеберлігін қалыптастыру Курс міндеттері: - негізгі интонация түрлерін қоса отырып оқитын тіл фонетикалық жүйесін меңгеру - берік айту дағдысы мен шеберлігін дамыту - сөздік қорды байыту - сөйлеудің монолог және диалог түрлерін дамыту Студент курсты оқу нәтижесінде: - оқитын шет тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық және сөзжасамдық жүйелердің құбылысы мен қызмет ету заңдылықтарын білуі керек; - оқыған тақырып аясында оқиға, құбылыс және заттарды салыстыру және сипаттау, ақпаратты айту және сұрау, сөйлесу мен пікірталастарға қатыса отырып, өз ойынды айту,жағдайға баға беру, белгілі дәлелдеу, бағалау жүйесін қолдана отырып, этикетті диалог, пікір алмасу диалогын жүргізе алу.

Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: тіл – этникалық мәдениет формалары мен өз ойын білдірудің универсалды құралы ретінде таныстыру Курс мақсаты: - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігімен таныстыру; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыру -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасауға үйрету Нәтижесінде - студенттерді лингвомәдениеттанудың пәні, міндеттері, әдістері және түсінігі жайлы білуі керек; - мәдениеттің семантикалық бірліктерде мәдениетті білдіруі жайлы білімдерді қалыптастыра алу -қазақ/орыс және оқитын тіл лексикасын салыстырмалы лингвомәдениеттік талдау жасау дағдыларын дамыту

Шетелдік білім әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Шетелдік білім әдістемесі / Методика иноязычного образования / Methods of foreign language education

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Scientific Writing
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Жұмыстың басты мақсаты болып ғылыми әдебиеттерді пайдалануды үйрену, зерттеу жұмысын жетілдіру негізінде жинақтауды қорытындылау табылады 1) қозғалған мәселелерді терең талдау. 2) қарастырылған мәселе бойынша өз бетінше шығармашылық тәсіл қолдану. 3) жаңа дәлелдемелік және статистикалық материалдарды пайдалану. 4) баяндама материалдарының нақтылығы, қисындылығы. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: шетелдердегі жергілікті басқару және мемлекеттік механизмі элементтерінің негіздерін, жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздерін, конституциялық құрылыстың негіздерін сипаттайтын қоғамдық қатынастарды. Үйрене алады: ҚР мемлекеттік және құқықтық даму бағытына әсер ететін факторларды анықтауды. Меңгере алады: БАҚ қызметін, сонымен қатар, ақпаратты қорғауды, интернеттегі ақпараттық алмасу процесін.

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аудару теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: - оқып үйренетін тілдің саяси-әлеуметтік, экономикалық, мәдениет, тарих салаларына байланысты лексикалары мен ғылыми терминдерін еркін қолдана білу. Дағды: - екі жақты аударма дағдысын қалыптастыру; - диалог және монолог түрде сөйлесуді жетілдіру; - ілеспе аударма түрін игеру жолында жаттығу; - рефераттау және анотация жасай алуды білу; - шығарма, мазмұндама жазу арқылы хат дағдысын үйрену.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы жайлы жалпы түсінік беру Курс міндеттері: - әл-Фарабидің ғылыми қызметі мен өмірінің фактілерімен таныстыру - студенттерді әл-Фарабидің негізгі еңбектерінің мазмұнымен таныстыру Пәнді оқу нәтижесінде студент: әл-Фарабидің негізгі еңбектерін білуі керек Алған білімін ғылыми-оқу, ғылыми-зерттеу салаларда қолдану Философия тарихы мен дін тарихының мәселелері бойынша мәтіндерге баяндама жазу дағдыларын меңгеру

Баспасөз тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Инновациалық кәсіпкерлік (сала бойынша)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттердің бойында өндірістік саладағы кәсіпкерлік сферасында ұтымды сәтті қызмет атқару, нарық жағдайында инновациялық қызметпен айналысу, материалдық өндірістегі тәуекелді инвестицияларды басқару саласындағы қажетті құзіреттерді игеруді қамтамасыз ету болып табылады.Экономикалық өсудің заманауи нысандары мен үдерістері жайлы білуі тиіс; нарықтағы шаруашылық субъектісінің экономикалық ахуалын бағалай алуы керек, инновациялық тактиканы таңдай алуы тиіс, бәсекелестік артықшылықтарды иелену және сақтап қалу жолдарын игеруі тиіс.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Иран тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ежелгі заманнан бастап қазіргі кезеңге дейін қалыптасуы мен дамуында өзінің бірегей даму жолын басынан өткерген кез келген Шығыс елінің әлемдік саясатта өзіндік ойып алар орны бар. Өзіне тән ұлттық ерекшелігі, мәдениеті мен менеджменті бүкіл әлем назарын аудартып, қызығушылығын тудырып отыр. Барлық осы аспектілерді оқитын елдің тарихын білмей тұрып түсіну мүмкін емес. Шығыс тілін үйреніп жүрген шығыстанушы-студенттер үшін бұл пәнді оқу өте қажет. Курстың мақсаты оқитын елдің ежелгі және ортағасырлардағы тарихымен таныстыру. Оқитын елдің ежелгі және ортағасырлар тарихына қатысты негізі ақпараттарды, фактіге негізделген материалдардың негізгі үрдісін білуі тиіс; оқитын елдің мемлекет ретінде қалыптасуы мен негізгі тарихи даму кезеңдерін, саясатын, экономикасын білуі тиіс; әдебиеттер мен деректерге еркін сілтеме жасау дағдысын меңгеруі тиіс; картамен жұмысты кәсіби түрде меңгеруі тиіс және алған білімін жеке сараптама жасауда қолдана білуі тиіс.

Иранның діні және мәдениеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Иранның мәдениеті мен діні
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттерге ежелгі заманнан қазіргі заманға дейінгі оқитын елдің діні мен мәдениетінің қалыптасуы және дамуы туралы толық мәлімет беру. студент білуі қажет: парсы мәдениетінің даму тарихымен таныс болу; Орта ғасырдағы парсы мәдениетіне Қытай өркениетінің әсерін ашу; Парсы мәдениетінің материалдық және рухани мәдениетінің туындыларымен таныс болу; Парсы мәдениетінің әлемдік мәдениетқорына қосқан үлесін ашып көрсету; Студент игеруі қажет: пәннің теориясын және оның ұғымдық терминологиялық аппаратын меңгеруі; пәнді оқытудың методологиялық негізін; деректер мен әдебиеттердегі материалдарды жинау, топтастыру және оларға талдау жасау негізінде баға бере білуді; Студент меңгеруі тиіс дағдылар: терең білім алу; кәсби шеберліктерін шыңдау; болашақ мамандардың білім алу мақсатындағы ізденістерін жетілдіру; жеке тұлғалық көзқарасты қалыптастыру; өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; танымдық іс-әрекеттерін арттыру;

Ислам дәуіріндегі Иран тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Исламға дейінгі Иран тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көркем аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты қазіргі қазақ/орыс және шығыс тілдерінің қағидалары жайлы түсінікті қалыптастыру, баспасөз, ғылыми, іскерлік мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктері жайлы айту, қазақ/орыс және шығыс тілдерінің мәнерлік құралдарын қолдануды үйрету болып табылады Міндеттер: - қазақ/орыс және шығыс тілдерінің стилдері жайлы жалпы ұғымды беру - мәтіннің әртүрлі жанр және түріне байланысты мәтіннің сипаттамасына нықтауды үйрену - әртүрлі стилдегі мәтіндерді жасауда, түзету және талдауда білім бағдарламаларын қолдануды үйрету - болашақ қызметте қажет болатын сөйлеу, жазбаша және ғылыми-оқу сөйлеу дағдыларын қалыптастыру - сөйлесудің тиімді әдістерін қолдана отырып, тұлғааралық және әлеуметтік диалогтарды жүргізуге, даулы жағдайларды шешуге үйрету - қазақ/орыс және шығыс тілдерінің қағидаларына сәйкес көпшілік алдында сөз сөйлеуге, өз ойын жеткізуге үйрету Осы курсты оқу нәтижесінде: -қазақ/орыс және шығыс әдеби тілдерінің стилдері, тілдік ерекшеліктері жайлы білуі керек - сөйлесу мақсатында тілді табысты және орынды қолдануын қамтамсыз ететтін тілдесудіңнегізгікоммуникативтісапасын - тіл шеберлігінің құралдарын - қазіргі таңдағы әдеби қазақ/орыс және шығыс тілдерінің қағидаларын, олардың типтерін - тіл этикетінің ережелерін, тілдік мәдениетті жетілдіру және арттыру әдістерін білу керек; - мәтінге стилистикалық талдау жасай алу; - тілдік құралдарға стилистикалық сипаттама беру - сөйлеу жағдайы мен саласына байланысты тілдік құралдарды орынды қолдану - өзінің және басқаның сөзін дұрыстығы және нақтылығы, шеберлігі жағынан бағалау - әдеби қазақ/орыс шығыс тілдерінің қағидаларын сақтай отыра мәтінді түзету

Көркем мәтіндерді оқу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты қазіргі қазақ/орыс және шығыс тілдерінің қағидалары жайлы түсінікті қалыптастыру, баспасөз, ғылыми, іскерлік мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктері жайлы айту, қазақ/орыс және шығыс тілдерінің мәнерлік құралдарын қолдануды үйрету болып табылады Міндеттер: - қазақ/орыс және шығыс тілдерінің стилдері жайлы жалпы ұғымды беру - мәтіннің әртүрлі жанр және түріне байланысты мәтіннің сипаттамасына нықтауды үйрену - әртүрлі стилдегі мәтіндерді жасауда, түзету және талдауда білім бағдарламаларын қолдануды үйрету - болашақ қызметте қажет болатын сөйлеу, жазбаша және ғылыми-оқу сөйлеу дағдыларын қалыптастыру - сөйлесудің тиімді әдістерін қолдана отырып, тұлғааралық және әлеуметтік диалогтарды жүргізуге, даулы жағдайларды шешуге үйрету - қазақ/орыс және шығыс тілдерінің қағидаларына сәйкес көпшілік алдында сөз сөйлеуге, өз ойын жеткізуге үйрету Осы курсты оқу нәтижесінде: -қазақ/орыс және шығыс әдеби тілдерінің стилдері, тілдік ерекшеліктері жайлы білуі керек - сөйлесу мақсатында тілді табысты және орынды қолдануын қамтамсыз ететтін тілдесудіңнегізгікоммуникативтісапасын - тіл шеберлігінің құралдарын - қазіргі таңдағы әдеби қазақ/орыс және шығыс тілдерінің қағидаларын, олардың типтерін - тіл этикетінің ережелерін, тілдік мәдениетті жетілдіру және арттыру әдістерін білу керек; - мәтінге стилистикалық талдау жасай алу; - тілдік құралдарға стилистикалық сипаттама беру - сөйлеу жағдайы мен саласына байланысты тілдік құралдарды орынды қолдану - өзінің және басқаның сөзін дұрыстығы және нақтылығы, шеберлігі жағынан бағалау - әдеби қазақ/орыс шығыс тілдерінің қағидаларын сақтай отыра мәтінді түзету

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазіргі заманғы парсы әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Парсы жаңа әдебиетінің әр дәуірінің қалыптасу, даму кезеңдерін анық ұғыну талап етіледі. Әр дәуірдегі көрнекті ақын, жазушылармен үздік қалам- қайраткерлерін толық білу. Әр қоғамдық дәуірдің әдебиетке жасаған ықпалын толық ұғынуОқитын елдің әдебиетін білу арқылы өз еліңнің әдебиет тарихына көз жүгірту. -Әр дәуірдегі әдебиеттің қоғамға жасаған ықпалын түсіну. 1. Студент білуі тиіс: - Оқитын елдің жаңа заман әдебиетін білу - Әр дәуірмен сол кездегі тарихи жағыдайдларды білу - Студент осы кездің ақын-жаушыларын толық білу - Әр дәуірдегі шығармаларды ұғыну. Студент игеруі және меңгеруі тиіс дағдылар: - Студент әдебиет кезеңдерін толық меңгеру тиіс. - Әдебиеттің қоғамға ықпалын білу керек. - Ауыз екі тіл мен жазба тілдің айырмашылығын білу.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Қоғамның әлеуметтік өзгеруі және саяси модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Лингвомәдениеттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің өз ойын ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу қабілетін ашу. Қытайдың мінез құлқын мәдениеті туралы түсінік қалптастыру Сабақ барысындағы ең маңызды міндеттердің бірі – тілдік қызмет ретіндегі аудиотыңдауды қалыптастыру. Қытай тілінің осы міндеттері мен мақсаттарына сәйкес, тіл үйрету әдістерін ( аудиотыңдау, оқу, жазу, аудару) оқу материалдары негізінде және практикалық тұрғыда іске асыру. 1. Студент білуі тиіс дағдылар: • Студенттердің өз ойларын құрмалас сөйлемдер арқылы жеткізе алу дағдысы мен тәрбиесін қалыптастыру. • Студентті Қытайда тіл ұстарту стажировкасына дайындау. Ол үшін студентті әр түрлі тұрмыстық және саяси-экономикалық тақырыптарға еркін әңгіме жүргізе алу және ауызекі сөйлеу тілінің кейбір элементтерін түсініп, жауап бере алатындай деңгейге жеткізу. 2. Студент игеруі және меңгеруі тиіс: • оқыған, естіген мәтін мазмұндарын айтып жеткізу және баяндамалар жасау; • жазылған таспаны тыңдап түсіну; • оқыған материалдарды қысқаша қортындылап, өз ой-пікірін жазбаша түрде жеткізу; • қытай тілінен қазақшаға, орысшаға және керісінше аударуды толық игеру; • өткен тақырыптар бойынша қытай тілінде еркін сөйлей білу керек;

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Парсы өлеңі құрылымының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Парсы тілі фразеологизмдерінің негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Парсы тілінің интерактивті курсы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс шығыс тілін қазіргі интерактивті технологияларды қолдана оытырып үйретуді қарастырады. Шетел тілінің практикалық грамматикасы мен лексикасын игеру; Шетел тіліндегі білімін тәжірибе барысында дұрыс қолдана білу.

Парсы тілінің лексикологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Парсы тілінің синтаксисі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттерге сөздер мен сөзморфемаларын байланысын үйрету, өзара байланысты сөздер мен сөздер формасының бірлігін үйрету, күрделі сөздерге анализ жасауды үйрету, студенттердің өздеріне күрделі синтаксистік конструкцияларды құрғызу. Пән міндеті - студенттерге минимум білім мен дағдыны игерту. білуі керек: - Пәндік және синтаксисті міндеттері; - Бірлік негізгі сипаттамалары (сөз тіркестерін, қарапайым сөйлем, күрделі сөйлем); - Синтаксистік бірлік жіктеу; - Синтаксистік байланыстары мен қарым-қатынас, бірыңғай синтаксистік бірліктер компоненттерін үйлестіре; - Синтаксис зерттеудің негізгі аспектілері (ресми, коммуникативтік және семантикалық); - Мәтін ұғымы; Көркем мәтінді негізгі қасиеттері, мәтіннің негізгі категориялары; - Коммуникативтік мәтін үзінділерін әдістері. Студенттер ғылыми терминологияны, кең лингвистикалық дүниетанымын, лингвистикалық материалды талдау мүмкіндігін меңгеруге тиіс. Студенттер қабілетті болуы тиіс: - Тіркесін Белгілеп, оның құрылымдық және семантикалық талдау жүргізу; - Модальных мағынасы мен білдіру ресми жолдарын тұрғысынан сипаттау үшін қарапайым үкiмi; мүшелерінің қарапайым ұсыныс бөлшектеу; -, Оның түрін анықтау үшін блок диаграммасын салу, компоненттері арасындағы синтаксистік қарым-қатынас түрін көрсету ұсынысы мәтінінде табу қиын; - Мәтін, әңгімені, мәтін, сипаттамасы, мәтін-дәлел жеткізіңіз; олардың қарым-қатынасын көрсету үшін, мәтіннің негізгі құрылымдық компоненттерін анықтау.

Парсы тілінің сөзжасамы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттерді парсы тіліндегі негізгі сөзжасамдық қағида-ережелермен және сөжасамдық тәсілдермен таныстыру, ғылыми білімдерін қабылдауда сыни, шығармашылық тұрғыда ұғынуға және осы білімдерін болашақ маман қызметінде практика жүзінде қолдануға үйрету. шығыстану саласы бойынша фундаменталды дайындыққа ие болу; ғылымның қоғам өміріндегі ролі, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарының негізгі даму кезеңдері, ғылыми зерттеулердің әдістері жайлы ақпаратқа ие болу; кәсіби қызметті жүзеге асыруда, ең алдымен, Қазақстанның мүдделерін негізге алу, патриот болу; коммуникативті және басқа да қоғамдық қызметтерді жүзеге асыруда басқа мәдениетке деген құрметке ие интернационалдық принциптерге сүйену; үнемі интеллектуалды өсу мен дүниетанымын кеңейте алатын жан-жақты дамыған тұлға болу;парсы тілінің әлемдік мәдениеті және әдебиеті үдерістері туралы түсінігі болуы керек; парсы өркениеттің даму үдерісі және оның өзіндік ерекшеліктері туралы мағлұматтардан хабардар болуы тиіс; парсы тілінің даму мәдениеті мен тарихи қалыптасуы туралы түсіннікке ие болуы тиіс;

Парсы тілінің стилистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Парсы дыбыстарын дұрыс айта білу. шетел филологиясы саласы бойынша фундаменталды дайындыққа ие болу; ғылымның қоғам өміріндегі ролі, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарының негізгі даму кезеңдері, ғылыми зерттеулердің әдістері жайлы ақпаратқа ие болу; кәсіби қызметті жүзеге асыруда, ең алдымен, Қазақстанның мүдделерін негізге алу, патриот болу; коммуникативті және басқа да қоғамдық қызметтерді жүзеге асыруда басқа мәдениетке деген құрметке ие интернационалдық принциптерге сүйену; үнемі интеллектуалды өсу мен дүниетанымын кеңейте алатын жан-жақты дамыған тұлға болу; парсы тілінің әлемдік мәдениеті және әдебиеті үдерістері туралы түсінігі болуы керек; парсы өркениеттің даму үдерісі және оның өзіндік ерекшеліктері туралы мағлұматтардан хабардар болуы тиіс; парсы тілінің даму мәдениеті мен тарихи қалыптасуы туралы түсіннікке ие болуы тиіс;

Парсы тілінің терминдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бағдарламаның міндеті - оқып үйренетін тілдің саяси-әлеуметтік, экономикалық, мәдениет, тарих салаларына байланысты лекасикалары мен ғылыми терминдерін еркін қолдана білуге үйрету. Сонымен қатар: - екі жақты аударма дағдысын қалыптастыру; - диалог және монолог түрде сөйлесуді жетілдіру; - ілеспе аударма түрін игеру жолында жаттығу; - рефераттау және анотация жасай алуды білу; - шығарма, мазмұндама жазу арқылы хат дағдысын үйрену; Жалпы құзырет: Құралдық құзырет когнитивті қабілет, түсіну және идеяларды қолдану қабілетін, методологиялық қабілетті, уақытты ұйымдастыру, лингвистикалық қабілетті де қамтиды. Тұлғааралық құзырет қарым-қатынас пен сезімді білдіре алатын жеке қабілетті, өзіне сыни көзқараспен қарау, сыни тұрғыдан мәселені қарастыра білу, сонымен қатар топта жұмыс істей алу сияқты қабілетті қамтиды. Жүйелік құзырет жаңа жүйелерді жасап, олардың дамуын қамтамасыз ету мақсатында жоспарлау қабілетін, түсіну және қабылдауды ұштастыра білетін қабілеттерді қамтиды. - Пәндік құзырет: ақпараттармен, ойлар мен көзқарастармен алмасуда тілді функияналды түрде қолдана білу, тиімді қарым қатынас мүмкіндігін қамтамасыз ететін және өзін өзі ауызша және жазбаша көрсете алатын стандартты шараларды меңгере алу. а

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Туризм негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: туристік нарық, туристік қызмет, кешенді туризмнің дамуы, негізін қалаушы қағидалар, сипаты мен мазмұныны жайлы түсінік беру Курс міндеттері: - туризм тарихы, туризм экономикасын, негізгі қағидаларын ашу; - туристтік нарықтың дамуын, туристік маркетингтің ерекшеліктерін зерттеу Оқу нәтижесінде студент: знать: - туризм негізін, әлемдік, ұлттық және аймақтық ерекшеліктері мен заңдылықтарын, туризмнің философиясы мен технологиясын білуі керек - туристік нарық қозғалысында бейімделу владеть навыками: - транстур мен бизнес турлар аясында туризмнің болашағын талдау; - қазіргі заманғы туристік нарыққа талдау жүргізе алатын статистикалық талдау дағдыларын меңгеру

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Халықаралық құқық курсының мақсаты - студенттерге халықаралық азаматтық құқық қатынастарының саласында қажетті қағидалы және тәжірибелі білім беру. Бағдарламаның мазмұнының игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: - халықаралық құқықтық қатынастар түсінігін; әртүрлі нормаларды, институттарды, және олардың Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіндегі мазмұндамасын; қолданыстағы халықаралық құқықтық келісімдерін игеру; - халықаралық өмірдің оқиғасына және деректеріне дұрыс құқықтықтың сараптама жасай алу; - қолданыстағы заңнамалар туралы білімін тәжірибеде қолдану.

Шешендік өнер негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: шешендік дағдыларын қалыптастыру. Шешендік өнер ұғымын, қазіргі әдеби тілге сүйене отырып, сөйлеу мәдениетін тәрбиелеу Курс міндеттері шешендік өнердің қағидалары жайлы түсінік беру. Сөй леу кезіндегі шешендік өнер тәсілдерін қолдану ережелерімен таныстыру Оқу нәтижесінде студент: – риториканың пайда болу тарихы мен дамуын; – сөйлесудің түрлері мен олардың ерекшеліктерін; – риторикалық қызмет әдістерінің өзара байланысты жүйесін; – ауызша және жазбаша сөйлеудің ерекшеліктерін – ауызша және жазбаша мәтіннің жасалу кезеңдерін білуі керек – ауызша және жазбаша мәтіннің жасалу кезеңдерін дұрыс қолдана алу – түрлеріне байланысты ауызша және жазбаша сөйлеудің салыстырмалы талдау дағдыларын меңгеру

Іскерлік парсы тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - іскерлік қарым-қатынас дамыту үшін отандық және шетелдік авторлардың соңғы инновациялар танысу -оқыған шет тілінің ресми стилін білу; -тәуелсіз логикалық ойлау қалыптастыру, олардың ойлары мен шет тілінде жазбаша және ауызша диалог жүргізуге құзыретті тұжырымдау қабілетінің болуы; іскерлік этикет және мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін меңгеру; Студент білу керек: Лексикалық минимум (1300 дана) зерттелген материалдар негізінде; бірінші оқылымда мәтінде қамтылған ақпараттың 70-75% білу; -тақырыптар және оқу өзектілігі және олардың көзқарасын білдіруге мүмкіндігі болуы; Ереже ресми стильге ие: іскерлік шет тілі бойынша сөйлеу, ауызша және жазбаша нысандарда машықтану.

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Оқу практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген