Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әлемдік экономика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Бiрiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры
 • Екiншi жоғары бiлiм - экономика және бизнес бакалавры

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA.
Бағдарлама: 5В051300 – Әлемдік экономика.
Оқыту деңгейі: Бакалавриат.
Емтихандар: ҰБТ және кешенді тестілеу нәтижелері (КТА) 65 балдан төмен емес; жоғары білімді тұлғалар үшін - сұхбаттасу.
Оқу нысаны: күндізгі, сырттай (қашықтан – арнаулы орта және жоғары білімді тұлғалар үшін).
Оқу мерзімі: 4 жыл.
Кәсіби қызмет түрлері: «5В051300 – Әлемдік экономика» білім беру бағдарламасының түлектері келесі ұйымдарда жұмыс істеп, өздерінің кәсіби қызметін жүзеге асыра алады:
• орта және арнаулы орта оқу орындарында;
• Қазақстан Республикасының ғылыми-зерттеу ұйымдарында;
• сыртқы экономикалық қызметті жүргізетін отандық компанияларда;
• қазақстандық компаниялардың шетелдік өкілдіктерінде;
• халықаралық компаниялар мен шетелдік әріптестермен бірлескен кәсіпорындарда;
• банктерде, инвестициялық компанияларда, қорлар мен Қазақстан Республикасының басқа да қаржылық ұйымдарында;
• мемлекетаралық мекемелер мен ұйымдарда;
• халықаралық экономикалық және қаржылық ұйымдар мен мекемелерде;
• экономиканы мемлекеттік реттеу органдарында.
Бейінді пәндер:
• Экономикадағы математика;
• Шетел тілдері (екі шет тілі);
• Статистика;
• Микроэкономика;
• Макроэкономика;
• Ұлттық қаржы жүйесі;
• Бухгалтерлік есеп;
• Халықаралық экономика;
• Халықаралық маркетинг;
• Халықаралық менеджмент;
• Халықаралық валюта-қаржылық қатынастар;
• Халықаралық бизнес;
• Сыртқы экономикалық қызметті басқару;
• Әлемдік экономика.
Білім беру артықшылықтары:
• Кәсіби экономикалық білімнің шет тілін меңгерумен үйлесуі;
• Әлемдік экономика мен халықаралық экономикалық қатынастардың ерекшеліктері; әлемнің әр түрлі елдерінің экономикасы; елдердің халықаралық экономикаға қатысуының пайдасы мен шығындары; халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметтері мен ережелері туралы ғылыми және жүйесі білімдерді игеру.
• Бизнес-компаниялармен халықаралық сауда және қаржылық операцияларды жүргізудің саяси, құқықтық және мәдени ерекшеліктері мен тәуекелдерін; Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қатынастарын мемлекеттік реттеу саласындағы заңнаманы; отандық кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін ұйымдастыру мен басқаруды біду және тәжірибеде жасай алу.
• Келесі мамандандыру бағыттары бойынша тереңдетілген білімдер мен дағдылар: «Халықаралық сауда», «Халықаралық қаржы», «Халықаралық логистика және сыртқы экономикалық қызмет».
Халықаралық байланыстар: халықаралық академиялық ұтқырлық бойынша студенттер әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың серіктес шетелдік оқу орындарында бір семестр оқуын жалғастыра алады.
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа тұру мүмкіндіктері: отандық мемлекеттік және жеке компаниялар, банктер, сақтандыру компаниялары; қаржы және сыртқы сауданы ұйымдастыру саласындағы түрлі ұйымдар мен мекемелер; ғылыми-зерттеу және білім беру ұйымдары; халықаралық компаниялар мен ұйымдар; мемлекеттік басқару органдары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлемдік экономика
Мамандық шифры
5B051300
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Бiрiншi жоғары бiлiм, Екiншi жоғары бiлiм
Оқу түрлері
күндізгі, сырттай
Таңдау пәні
Шет тілі
Бейіндік пән
Шет тілі
Өту балы
ҚАЗ
120
ОРЫС
119

пәндер

Адами даму
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 69355 f.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты кәсіптік облыс саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Курс – ақпараттық технологиялар шеңберінде студенттердің кәсіби білімдерін жүйелі құрылымдау және жетілдіру. Курстың негізгі мақсаты – дүниежүзілік нарықта ақпараттық технологиялардың орны мен рөлінбілдіру; Техника қауіпсіздік ережесін сақтауға дағдылану және гигиеналық талаптарды жұмыс барысында сақтау; әдіс-тәсілдер жинағын көрсету; жаңа сапада ақпараттыөңдеу мен жіберу; заманауи бағдарламалық жұмыс істеуге баулу; сервистік қызметпен ақпараттық ресуртардың кәсіби қажеттігін және қазіргі ақпараттық коммуникацияда қолдануды басқару. Электронды коммуникацияның кәсіби мақсаттағы рөлін білу тиіс;автоматтандыру жүйесінде ақпараттарды өңдеудің тәртібін енгізуді білуі тиіс. Кәсіби деңгейдегі тапсырмалардың бағдарламалық қолданысын қамтамасыз ету; сервистік қызметті және ақпараттық реурстарды интернет жүйесінде кәсіби қолдану;заманауи әдіс –тәсілдер арқылы қайта өңдеуді қолданады. Әдіс – тәсілдер арқылы мәтіндік,кестелік,графикалық мәліметтерді дайындауды игереді;осы әдістер арқылы сурет-сипатты жабдықтау;визуалды әдістер негізінде демонстрациялық жұмыс нәтижесін игереді.

Ақша және банк ісінің даму тарихы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – ақша мен банк ісінің пайда болуы мен даму кезеңдері саласындағы базалық теориялық білімдерді қалыптастыру, елдің банк жүйесінің қызметі мен құрылымын түсіндіру. Ақша айналымы мен банк ісінің негізгі категориялары мен терминдерін; ақша және банк жүйесінің даму тарихын; банктердің негізгі түрлері мен қызметтерін; банк жүйесінің заманауи құрылымын білу. Ақшаның түрлері мен қызметтерінің пайда болу тарихы мен дамуын; ақша жүйесі мен банк ісінің қалыптасуын; ақша жүйесі мен банк ісінің экономикадағы рөлін түсіну. Қол жеткізілген білімдерді келесі пәндерді меңгеруде қолдана білу; тауар-ақша қатынастарының пайда болу тарихын талдау және бағалай білу.

Ақша және банк ісінің даму тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – ақша мен банк ісінің пайда болуы мен даму кезеңдері саласындағы базалық теориялық білімдерді қалыптастыру, елдің банк жүйесінің қызметі мен құрылымын түсіндіру. Ақша айналымы мен банк ісінің негізгі категориялары мен терминдерін; ақша және банк жүйесінің даму тарихын; банктердің негізгі түрлері мен қызметтерін; банк жүйесінің заманауи құрылымын білу. Ақшаның түрлері мен қызметтерінің пайда болу тарихы мен дамуын; ақша жүйесі мен банк ісінің қалыптасуын; ақша жүйесі мен банк ісінің экономикадағы рөлін түсіну. Қол жеткізілген білімдерді келесі пәндерді меңгеруде қолдана білу; тауар-ақша қатынастарының пайда болу тарихын талдау және бағалай білу.

Әлемдік шаруашылық жүйесіндегі кәсіпорындар экономикасы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты - мақсатқа біртұтас көзқарасы құру және олардың түрлері мен бизнес шарттарын дамытуға кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру және кәсіпорынның экономикалық әлеуетін тиімді пайдалану. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер: - әлемдік экономикадағы кәсіпорынның жұмыс істеуі үшін жалпы шеңберін анықтау; - кәсіпорынның мақсаттары мен пейілін анықтау; - кәсіпорындар мен олардың бірлестіктерінің түрлерінжіктеу; - кәсіпорын, оларды есептеу әдістемесін тиімділігін бағалауды орындау түсіндіруге; - экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін қажетті шикізат деректерді талдау; - кәсіпорынның материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын тиімді пайдалану бағыттарын айқындау; - оларды шешу жолдарын ұсынуға, нақты жағдайларды талдау экономикалық проблемаларды анықтау; - кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру мақсаттары мен әдістерін анықтау. - әлемдік экономиканың шаруашылық субъектілерінің қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

Әлемдік экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен міндеттері «Әлемдік экономика» мамандығы бойынша оқып жүрген студенттердің бойында қазіргі кездегі әлемдік шаруашылықтың ерекшеліктері, даму заңдылықтарының мәселелері туралы жүйелі білім қалыптастыру болып табылады. Курстың соңында студент: - әлемдік экономиканың қызмет ету қағидалары, қазіргі заманғы мәселелері мен даму тенденциялары туралы жүйелі білімдерге ие болу; - әлемдік шаруашылықтың қазіргі заманғы елдік және институционалдық құрылымын білу; - әлемнің өндірістік ресурстарының жағдайы мен оларды елдер арасында бөлу туралы ақпараттарды меңгеру; - адамзаттың жаһандық экономикалық мәселелерінің мазмұны мен шешу жолдарын білу; - қол жеткізілген білімдерді басқа да экономикалық пәндерді оқуда, сондай-ақ ҚР сыртқыэкономикалық байланыстары мен кәсіпорындардың сыртқыэкономикалық қызметтерін ұйымдастыру мен басқару саласындағы практикалық іс-әрекетте қолдана білуі тиіс.

Әлемдік экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты мен міндеттері «Әлемдік экономика» мамандығы бойынша оқып жүрген студенттердің бойында қазіргі кездегі әлемдік шаруашылықтың ерекшеліктері, даму заңдылықтарының мәселелері туралы жүйелі білім қалыптастыру болып табылады. Курстың соңында студент: - әлемдік экономиканың қызмет ету қағидалары, қазіргі заманғы мәселелері мен даму тенденциялары туралы жүйелі білімдерге ие болу; - әлемдік шаруашылықтың қазіргі заманғы елдік және институционалдық құрылымын білу; - әлемнің өндірістік ресурстарының жағдайы мен оларды елдер арасында бөлу туралы ақпараттарды меңгеру; - адамзаттың жаһандық экономикалық мәселелерінің мазмұны мен шешу жолдарын білу; - қол жеткізілген білімдерді басқа да экономикалық пәндерді оқуда, сондай-ақ ҚР сыртқыэкономикалық байланыстары мен кәсіпорындардың сыртқыэкономикалық қызметтерін ұйымдастыру мен басқару саласындағы практикалық іс-әрекетте қолдана білуі тиіс.

Әлемдік экономика тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнің мақсаты – ежелгі уақыттан қазіргі уақытқа дейінгі адамның экономикалық іс-әрекет тарихын оқып-үйрену, нарықтық экономиканың даму генезисін, әр түрлі елдердің экономикалық тарихын зерттеу. әлем мен жетекші елдердің экономикалық тарихын білу; әлем елдерінің экономикалық даму заңдылықтарын, қоғамның экономикалық, тарихти, әлеуметтік дамуының өзара байланысын білу; түрлі елдердің тарихи даму логикасы мен келешегін түсіну; тарихи ақпараттарды іздеу, жинау және жүйелей білу дағдысын меңгеру; - экономикалық қатынастардың даму тарихы бойынша өз ойларын сауатты жеткізе білу.

Әлемдік экономика тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнің мақсаты – ежелгі уақыттан қазіргі уақытқа дейінгі адамның экономикалық іс-әрекет тарихын оқып-үйрену, нарықтық экономиканың даму генезисін, әр түрлі елдердің экономикалық тарихын зерттеу. әлем мен жетекші елдердің экономикалық тарихын білу; әлем елдерінің экономикалық даму заңдылықтарын, қоғамның экономикалық, тарихти, әлеуметтік дамуының өзара байланысын білу; түрлі елдердің тарихи даму логикасы мен келешегін түсіну; тарихи ақпараттарды іздеу, жинау және жүйелей білу дағдысын меңгеру; - экономикалық қатынастардың даму тарихы бойынша өз ойларын сауатты жеткізе білу.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

БАҚ-ғы шетел тіліндегі әлеуметтік-экономикалық тақырып
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – шетелдік дереккөздерден алынған әлеуметтік-экономикалық сипаттағы БАҚ материалдарымен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру(түсіну, талдау жасау, қысқаша мазмұндау) Негізгі әлеуметтік-экономикалық тақырыптарды білу;шетелдік дереккөздердегі БАҚ тілінің стилистикалық ерекшеліктерін білу. Шетел тіліндегі БАҚ материалдарына талдау жасай алу; БАҚ мақалаларына жазбаша аударма жасай алу; түпнұсқада берілген кәсіби салаға қатысты мәтіндерге аннотация жасау және қысқаша түрде мазмұнын жеткізе алу. Экономикалық және іскерлік сипаттағы БАҚ мақалаларын шет тілінен ана тіліне және ана тілінен шет тіліне грамматикалық және стилистикалық тұрғыда дұрыс аудару алу дағдыларын меңгеру

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Бухгалтерлік есеп
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Осы курста бухгалтерлiк есеп және аудиттiң теориялық және практикалық аспектiлерi; негiзгi қағидаттар; кәсiпорынның теңгерiмi; активтер және мiндеттеме;қаржылық есеп берудің құрылымы зерттеледі.Студент модульді оқу нәтижесінде бухгалтерлік есеп жүргізілуінің әдістері мен қағидаттарын,ұйымның бухгалтерлік есеп жургізілуі үшін компьютерді қолдану және оның аспаптық құралдармен қолдануының әдістерін білуі және түсінуі керектеледі.

Ғылыми таным философиясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: студенттердің әдіснамалық және зерттеу мәдениеті, философия ғылымы саласында іргелі білімдерге сүйене отырып, ғылыми ізденіс алгоритмі мен ғылыми мәселелерді өзбетінше тұжырымдай білу, сонымен қатар пәнаралық әдіснама мүмкіндіктерінің болуы. Ғылым мен техника, инженерлік-техникалық білімдер мен шығармашылық мәселелеріне, қоғамдық ілгерілеуде ғылымның рөліне, сонымен қатар генезиске және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешуге барынша көңіл бөлінеді. Мазмұны: Қазіргі заманның түйінді идеялары мен категорияларын, танымдық әрекеттің негізгі қағидалары мен заңдарын, механизмдерін білу. Ғылым мен техника дамуының этикалық мәселелерін, олардың кәсіби қызметтегі маңызын қарастыру. Студенттердің ғылымның эвристикалық және әдіснамалық саласында қазіргі философияның ғылыми-әдіснамалық әлеуетін меңгеру арқылы кеңейту және жетілдіру. Социумның, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және тұлғаның даму мен өмір сүру заңдылықтары, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүру шарты ретіндегі төзімділік қағидалары мен мәдениаралық диалог туралы түсініктерін қалыптастыру. Cтуденттерде сыни ойлау мәдениеті мен өзбетінше әдіснамалық мәселелерді шешуде өзіндік рефлексия дағдыларын қалыптастыру. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: дүниетаным мен ғылыми білім негіздері ретінде философияның рөлін, әлемнің философиялық және жалпы ғылыми бейнесінің болмысы мен өзарабайланысын білу; танымдық қызметтің негізгі қағидаларын, заңдарын және механизмдерін білу; Пайдалана білуі керек: кәсіби ғылыми мәселелерді шешуде философияның қағидаларын, заңдарын және категорияларын қолдана білу; шығармашылық, сыни ойлау дағдыларын меңгеру, сыни ойлау инструментарийлерін ғылыми, мәдени, әлеуметтік-саяси құбылыстар мен үдерістерді талдауда қолдана білу. Дағдылану керек: қазіргі заманның өзекті этикалық мәселелерін және оның кәсіби қызметтегі маңызын білу; сыни ойлау әдіснамасы тұрғысынан қазіргі әдеуметтік-мәдени жағдаяттардың шынайылығын дұрыс қабылдай білу;

Даму экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәннің мақсаты әлем елдерінің ұлттық экономикаларының құрылымы мен ерекшеліктерін, олардың сыртқы экономикалық байланыстарын оқып-үйрену, студенттердің бойында әлемнің әр түрлі елдерінің экономикаларын салыстыруға мүмкіндік беретін білім, білік, дағдыларды қалыптастыру болып табылады. әлем елдерінің экономикаларының даму деңгейін, салалық құрылымын білу; - әр түрлі елдерде нарықтық экономиканың қалыптасу және даму ерекшеліктерін білу; - түрлі елдердің экономикасын салыстыра білу; - әлем елдерінің ұлттық макроэкономикалық саясатын талдап, бағалай білу.

Даму экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәннің мақсаты әлем елдерінің ұлттық экономикаларының құрылымы мен ерекшеліктерін, олардың сыртқы экономикалық байланыстарын оқып-үйрену, студенттердің бойында әлемнің әр түрлі елдерінің экономикаларын салыстыруға мүмкіндік беретін білім, білік, дағдыларды қалыптастыру болып табылады. әлем елдерінің экономикаларының даму деңгейін, салалық құрылымын білу; - әр түрлі елдерде нарықтық экономиканың қалыптасу және даму ерекшеліктерін білу; - түрлі елдердің экономикасын салыстыра білу; - әлем елдерінің ұлттық макроэкономикалық саясатын талдап, бағалай білу.

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы -

Дипломатиялық қызмет негіздері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттердің Шығыстағы, сонымен қатар АТА –ғы интеграцияллық үдерістер ерекшеліктері мен заңдылықтары, олардың қалыптасу және даму кезеңдері, себептері туралы түсінігін қалыптастыру. Шығыстану факультеті студенттері үшін интеграция үдерістерін білу, ерекшелігін, интеграциялық институттар қызметінің практикалық механизмін білу міндетті. Аталған мақсатқа жету үшін мына міндеттерді шешу ұсынылып отыр: - түрлі интеграциялық ұйымдардың қалыптасу тарихы мен интеграция үдерісін оқу; - интеграция себептері мен факторларын айқындау; - интеграцияның пайдалы және тиімсіз жақтарын және оның болашағын көрсету. Шығыс елдеріндегі интеграция үрдісінің негізін, теориялық негізін, негізгі қозғаушы күші мен себебін, кезеңдерін, мәселелері мен нәтижелерін білу; Шығыстың экономикалық дамуының негізгі заңдылықтарын білуі тиіс. Тарихи деректер мен ғылыми еңбектерді өз бетімен оқу және талдау жасау; оқыған материалдарынан пайдалы тәжірибе жинақтау; шынайы өмірде, іскерлік қатнаста қолдануға болатын жолдарды таңдай білу; түрлі ақпараттарды тиімді пайдалануы, бағалауы және сараптама жасау дағдысын қалыптастыруы тиіс. Основы дипломатической службы Основы дипломатической службы

Кәсіби бағдарлы қазақ тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, қазақ тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер қазақ тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер қазақ тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер қазақ тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада қазақ тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы орыс тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өзекті мәселелерді, орыс тілінің даму ерекшеліктері мен қарқынын қарастыру. Осы курстың мақсаты іскер орыс тілін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар курс бағдарламасы іскер орыс тіліндегі құжаттардың үлгісімен танысуды ұсынады. ресми-іскер орыс тілінің ерекшеліктерін білу; - ресми-іскер құжаттама құрастыру шеберлігі; - іскерлік салада орыс тілінде сөйлей білу қабілеті.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді шетел тілінде кәсіби қарым-қатынас жасай білуге үйрету. Қысқаша сипаттамасы. Шет тілінің сөздік қорын толықтыра және кәсіби терминдер мен клишелерді енгізе отырып, тыңдап жауап беру дағдыларын дамыта отырып байыту, студенттердің қабілеттерін жетілдіру, түпнұсқадағы кәсіби дереккөздерінен берілген тақырыптар бойынша жарияланымдарды оқу барысында және кәсіби тақырыптарда серіктестермен іскери қарым-қатынас жүргізу дағдыларын дамыту. курс тілдің орташа және жоғары деңгейін (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) меңгерген студенттерге арналған. шет тілін тыңдай отырып қабылдай білу; шет тілінде қарым-қатынас жасау дағдысының және кең сөздік қорының болуы; оқи білу дағдысы мен оқыған материалды талдай білу дағдысын меңгеру.

Кәсіби бағдарлы шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - Пән қазақ / орыс тілінде филологиялық ғылымдар бойынша кәсіби ғылыми әдебиеттерді қолдану дағдылары мен қабілетін дамыту - мәтіннен қажетті ақпаратты алуды үйретуге, оқыту және кәсіби қарым-қатынас үрдісінде қолдану - Концептуалды ұйымдастырушылық филологиялық білімді қазақ (орыс) тілінде қолдану; - қазақ (орыс) тілінің қызмет ету; - даму үрдістерін Қазақстандағы және әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдаймен және ҚР-дың конституциялық-құқықтық негіздерімен сәйкестендіру.

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Тіл үйренушілердің сөйлеу біліктілігін жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін жетілдіру. Мемлекеттік тілді меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер мен қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. Курс оқып бітірген соң студент: -қазақ / орыс тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, стилистикалық нормаларын білу; -кәсіби ауызша сөйлеудің ерекшеліктерін түсіну; -кәсіби жазбаша ғылыми тілдің ерекшеліктерін анықтау; - кәсіби қарым қатынас аясындағы сөйлеу қарым қатынасының стратегиялары мен тактикаларын негіздеу; - ауызша баяндаумен көпшілік алдына шаға білу; - әр түрлі қарым қатынастық жағдайларда ауызша және жазбаша сөйленісті ұйымдастыру; - ғылыми мәтінді құрылымдық және мағыналық тұрғыдан ұйымдастыруды түсіну және сараптау; - мәтінмен әр түрлі операциялар орындау: суреттеу, ақпаратты жинақтау; - мамандық бойынша ғылыми әдебиеттің сараптау мен интерпретациалау технологияларына ие болу.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: білімалушылардытарихнегіздеріментәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріменнақтыдеректерментарихиайғақтардыоқытуарқылыжаңатеориялықжәнеәдіснамалықкөзқарастартұрғысынантаныстыру. Қысқашамазмұны. ТарихнегіздеріжәнеҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдері. ӘртүрліөткентарихикезеңдеріменқалыптасқанҚазақстанмемлекетініңқазіргіжетістіктерінетарихи-салыстырмалыталдаужасау. БүкіләлемдікжәнееуразиялықтарихиүдерісконтексіндетәуелсізҚазақстанмемлекетініңқалыптасукезеңдеріментарихинегіздерінбілу; қазақстандықдамумоделініңимманенттікбасымдылықтарын, ерекшеліктеріменмаңызыншынайыжәнежан-жақтыбілу; күрделітарихиүдерістерді, құбылыстарменқазіргіҚазақстанныңтарихитұлғаларыноқытубарысындааналитикалықжәнеаксиологиялықталдаужасаудағдысынмеңгеру;

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - «Қазақстаннның қазіргі заманғы тарихы» пәні Қазақстан Республикасындағы қазақ және басқа да халықтардың тарихы және оның көп қырлылығы мен тарихи маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты орнықтырушы, «Мәңгілік Ел» құруды ғасырлар бойы армандаған халқымыздың өршіл рухының идеялық негізі. Осыған байланысты ол мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады жэне барлық мамандықтар бойынша еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енгізілген. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының» мақсаты: Бүгінгі Ұлы Дала елі аумағындағы тарихи үдерістің бастаулары, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы объективті мағлұмат беру. Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, рухани мәдениет, этногенез сабақтастығы мәселелеріне студент назарын бағыттау. Студенттерге тарихтың іргелі мәселелерінің мәнін жеткізу. Тарихи танымның ғылыми әдістерін пайдалануға студенттерді үйрету және олардың ғылыми көзқарасы мен азаматтық ұстанымын қалыптастыру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады: • Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін, стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру; • Полиэтникалық және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани негіздерін айқындау; • Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы бүгінгі Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу; • Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Ұлы Дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлері эволюциясын, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғалар жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау; • Жеделдетілген модернизация мен республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жетістіктерге қол жеткізген даму моделін шынайы ғылыми білім мазмұнымен толықтыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей құзыреттіліктерді меңгереді: - өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану; - әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын, кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу; - қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты ескеру; - күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + МЕК] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс органикалық дүниенің ежелгі заманда болуын зерттейді, биоталардың, систематикалық құрамын, эволюциялық процестер мен зерттеулермен оның әдістерімен геологиялық тарихи ж/е эволюциялық теорияның сұрақтарына жауап іздеуді үйретеді. – негізгі биологиялық заңдылықтар негізінде эволюциялық процестердің жүруін қазба негізінде зерттелмейтін организмдерді олардың жалпы ерекшеліктерін, олардың өмір сүру ортасын тарихи дамуын геологиялық мағлұматтарды білуді үйретеді

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Макроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль экономиканы біртұтас құрылым ретінде қарастыра отырып зерттейді. Тауарлар мен қызметтерді өндірудің жалпы көлемі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, айырбас бағамы мен төлем балансының жағдайын талдайды. Модулді оқу барысында студент макроэкономиканың негізгі түсініктері мен макроэкономиканың негізгі көрсеткіштерін және олардың халықаралық салыстырулардағы алатын орнын біру керек. Студент макроэкономикалық есептерді шешу, макроэкономикалық процестер жайлы ақпарат жинау, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі макроэкономикалық көрсеткіштерді есепттеу дағдыларын игеру керек.

Мәліметтерді математикалық өңдеу әдістері
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Микроэкономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модулдің мақсаты – жеке кәсіпорындағы, үй шаруашылығындағы, жеке саладағы ресурстардың шектеулілігін, балама таңдаулардың көптігін, ресурстарды тиімді пайдаланудың шарттарын ескере отырып шешім қабылдауды қажет ететін экономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсінік қалыптастыру; микродеңгейдегі басқарушылық әрекеттерді іске асыру барысында экономикалық талдаудың фундаменталді қағидалары мен процедураларын қолдануға мүмкіндік туғызу. Экономиикалық жүйелер мен нарықтық жүйе туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Курсты өту барысында студент экономиканың негізгі қағидаларын (ресурстардың шектеулілігі, экономикалық субъектілердің рационалдылығы, таңдаудың балама нұсқаларының болуы, эффективтілік), таза монополия мен монополиялық бәсеке, олигополия жағдайында фирманы экономикалық талдаудың қағидаларын білу керек. Сұраныс пен ұсыныс функциялары, сұраныс пен ұсыныс икемділігі белгілі болған кездегі нақты нарықтың жағдайын анықтап, бағалар өзгерісі кезінде табысты болжай алу керек.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Смарт технологиялар мен заттар интернеті
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студент пәнді жақсы аяқталғаннан кейін, келесі қабілетте болуы керек: - жан-жақты Интернетке Интернет білімдерін және оны қайта көрсету; - кешенді Интернет топталған, инновациялар арқылы бизнес бағыттарын түрлендіру жолдарын төрт элементпен түсіндіру; - IP қолдайтын және қолдамайтын желіде құрылғыларды біріктіру және интернет пен заттар арасындағы байланыс бойынша мүмкіндігін түсіну; - кешенді Интернет үшін шешімдерін құру кезінде ескеретін жағдай, кешенді Интернет үшін қауіпсіздік мәселелері жөніндегі шешімдерін іске асыру және бағалау қадамдарын түсіндіру Бұл курста сандық экономикаға байланысты негізгі ұғымдар мен мәселелерді зерттейді. Бұл курста интернеттің дәуірін қарастырады, сондай-ақ адам, процестер, деректер мен объектілер экономиканың барлық саласында түрлендіреді. Бұрын елестету мүмкін емес болған (IoT) интернет қазір адамдармен және осындай өлшемдегі объектілерменде байланысын жақсартуда. Осы курс Интернет затының әлеуетін іске асыру барысында өз рөлін тануға көмектесіп, студенттер үшін зерттеу құралы және қоршаған ортаны түсіну болып табылады. Бұл білім мен оқудың белсенді өзара әрекеттесуінің шығармашылық эксперименттің нақты тәжірибесіне назар аударып, білім беру моделінің көмегімен қолданылады.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Статистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульде санақтың ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикаға негізделген ортақ теориясының негiзгi жағдайлары қаралады. Статистикалық қатарлар ықтималдық теориясы және математикалық статистикаға негiзделген заңдылықтар зерттеледі, индекстер туралы ұғымды және факторларға әсер ететін индекстiк талдау әдiсi беріледі.Студент модулді зерттеу нәтижесінде статистикалық ақпараттың көрнекі ұсынысын, өңдеуін, қағидаттарын және жинау әдістерін; жалпылауыш статистикалық көрсеткiштердi мән - абсолюттiк, салыстырмалы және орташа мөлшерлер, вариация, дифференциация және шоғырландырудың көрсеткiштерiн білуі керек. Студент ұйымның белсендiлiгінің статистикалық экономикалық көрсеткiштер кiрушi осы бағдарламаларға үмiт артуға икемi болуы, сонымен бiрге олардың маңызды мағынасын түсiндiруi керек.

Ұлттық қаржы жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, әлеуметтік - экономикалық үдерістегі маңызы мен орнын игеруде студенттердің теориялық және практикалық даярлығын қамтамасыз ету. негізгі қаржылық категориялар мен көрсеткіштерді білу; - қаржының табиғатын, оның қызмет ету ерекшеліктері мен қоғамдық ұдайы өндірістегі рөлін білу; - елдің қаржылық жүйесінің құрылымы мен мазмұнын, мемлекеттік қаржылар мен шаруашылық субъектілерінің қаржыларын ұйымдастыру ерекшеліктерін білу; - әр түрлі деңгейдегі ұйымдардың бюджетін талдай білу; - мемлекеттің қаржылық және салықтық саясаттарының экономикаға әсерін бағалай білу.

Ұлттық қаржы жүйесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – қаржы категорияларын, ұғымдарын, терминдерін, олардың сыныптамасын, әлеуметтік - экономикалық үдерістегі маңызы мен орнын игеруде студенттердің теориялық және практикалық даярлығын қамтамасыз ету. негізгі қаржылық категориялар мен көрсеткіштерді білу; - қаржының табиғатын, оның қызмет ету ерекшеліктері мен қоғамдық ұдайы өндірістегі рөлін білу; - елдің қаржылық жүйесінің құрылымы мен мазмұнын, мемлекеттік қаржылар мен шаруашылық субъектілерінің қаржыларын ұйымдастыру ерекшеліктерін білу; - әр түрлі деңгейдегі ұйымдардың бюджетін талдай білу; - мемлекеттің қаржылық және салықтық саясаттарының экономикаға әсерін бағалай білу.

Философия
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің бойында дүниені танудың ерекше формасы болып табылатын философия, оның негізгі бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеудің өзінің болашақ кәсіби қызметімен байланысты әдістері туралы басты түсініктерді қалыптастыру; студенттерді ұлы ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды сыни түсіну дағдыларын қалыптастыру.

Философия (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Фирма (кәсіпорын) экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың негізгі мақсаты – кәсіпорынның шаруашылық қызметінің мақсаты, түрлері мен көрсеткіштері туралы тұтас көзқарас қалыптастыру болып табылады. Пәннің мазмұны: Кәсіпорынның экономикалық әлеуетін пайдалануды қалыптастыру тәжірибесін үйрету. Өндірістік ресурстарды рационалды қолдану, өндірістік үдерісті ұйымдастыру туралы тұтас көзқарас қалыптастыру. Курсты оқу нәтижесінде студент: – кәсіпорын қызметінің міндеттері мен мотивтерін, олардың жіктемесі мен құрылымын, еңбекақы формалары мен әдістерін, персоналдың құрамы мен құрылымын, ұйымды басқару механизмдерін, ұйымның стратегиялық жоспарын құра білуі, ұйым қызметінің тиімділігін бағалау көрсеткіштерін, оларды есептеу әдістерін, кәсіпорында болатын экономикалық құбылыстар мен үдерістерді талдай білуі тиіс. – ұйымның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған кәсіпкерлік қызметтің жаңа формаларын меңгеруі тиіс.

Фирма (кәсіпорын) экономикасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың негізгі мақсаты – кәсіпорынның шаруашылық қызметінің мақсаты, түрлері мен көрсеткіштері туралы тұтас көзқарас қалыптастыру болып табылады. Пәннің мазмұны: Кәсіпорынның экономикалық әлеуетін пайдалануды қалыптастыру тәжірибесін үйрету. Өндірістік ресурстарды рационалды қолдану, өндірістік үдерісті ұйымдастыру туралы тұтас көзқарас қалыптастыру. Курсты оқу нәтижесінде студент: – кәсіпорын қызметінің міндеттері мен мотивтерін, олардың жіктемесі мен құрылымын, еңбекақы формалары мен әдістерін, персоналдың құрамы мен құрылымын, ұйымды басқару механизмдерін, ұйымның стратегиялық жоспарын құра білуі, ұйым қызметінің тиімділігін бағалау көрсеткіштерін, оларды есептеу әдістерін, кәсіпорында болатын экономикалық құбылыстар мен үдерістерді талдай білуі тиіс. – ұйымның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған кәсіпкерлік қызметтің жаңа формаларын меңгеруі тиіс.

Халықаралық бизнес
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқудың мақсаты халықаралық сауда қызметі саласында жекелеген фирмалардың, ТҰК-дың ынтымақтастығының ұстанымдары мен ережелерінің жиынтығы туралы білімдерді студенттерге беру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент: - халықаралық бизнестің ерекшеліктерін, ұйымдастыру нысандары мен түрлерін білу; - халықаралық бизнесті жүргізудің мәдениетаралық аспектілері туралы білімдерді меңгеру; - халықаралық бизнесті жүргізудегі саяси, құқықтық, экономикалық және қаржылық тәуекелдерді білу; - экспорттық-импорттық операцияларды жүргізудің негізгі тәсілдерін, халықаралық инвестицияны жүзеге асыру ерекшеліктерін білу; - ТҰК-ды ұйымдастыру мен менеджментін білуі тиіс.

Халықаралық бизнес
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқудың мақсаты халықаралық сауда қызметі саласында жекелеген фирмалардың, ТҰК-дың ынтымақтастығының ұстанымдары мен ережелерінің жиынтығы туралы білімдерді студенттерге беру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент: - халықаралық бизнестің ерекшеліктерін, ұйымдастыру нысандары мен түрлерін білу; - халықаралық бизнесті жүргізудің мәдениетаралық аспектілері туралы білімдерді меңгеру; - халықаралық бизнесті жүргізудегі саяси, құқықтық, экономикалық және қаржылық тәуекелдерді білу; - экспорттық-импорттық операцияларды жүргізудің негізгі тәсілдерін, халықаралық инвестицияны жүзеге асыру ерекшеліктерін білу; - ТҰК-ды ұйымдастыру мен менеджментін білуі тиіс.

Халықаралық валюта-қаржы қатынастары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – болашақ мамандарда халықаралық валюталық-қаржылық қатынастар жүйесі туралы теориялық білім, сонымен қатар кәсіпорындар мен сыртқы саудалық ұйымдар, банкілер мен басқа да қаржылық-несиелік мекемелердегі халықаралық есептесу мен валюталық операцияларды іске асыру бойынша тәжірибелік икемдерді қалыптастыру. Студент білуі тиіс: қазіргі әлемдік валюталық жүйенің ұйымдастырылу қағидалары мен ережелерін; валюталық операциялар мен олардың іске асыру механизмдерінің түрлерін; валюталық қауіптерінің түрлері мен олардан сақтандыру тәсілдерін; валюталық реттеу мен валюталық саясат әдістері мен құралдарын; ҚР валюталық заңнама нормаларын; халықаралық несиелеу мен қарызға алу ерекшеліктері мен халықаралық банктердің қызметін ерекшеліктерін; халықаралық несиелеу мен қарыз алудың ерекшеліктері мен нысандарын, валюталық операциялардың түрлері мен оларды жүзеге асыру механизмдерін, валюталық тәуекелдер мен оларды сақтандыру тәсілдерін білу; халықаралық валюта-несиелік ұйымдардың мақсаты мен міндеттерін білу.

Халықаралық валюта-қаржы қатынастары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – болашақ мамандарда халықаралық валюталық-қаржылық қатынастар жүйесі туралы теориялық білім, сонымен қатар кәсіпорындар мен сыртқы саудалық ұйымдар, банкілер мен басқа да қаржылық-несиелік мекемелердегі халықаралық есептесу мен валюталық операцияларды іске асыру бойынша тәжірибелік икемдерді қалыптастыру. Студент білуі тиіс: қазіргі әлемдік валюталық жүйенің ұйымдастырылу қағидалары мен ережелерін; валюталық операциялар мен олардың іске асыру механизмдерінің түрлерін; валюталық қауіптерінің түрлері мен олардан сақтандыру тәсілдерін; валюталық реттеу мен валюталық саясат әдістері мен құралдарын; ҚР валюталық заңнама нормаларын; халықаралық несиелеу мен қарызға алу ерекшеліктері мен халықаралық банктердің қызметін ерекшеліктерін; халықаралық несиелеу мен қарыз алудың ерекшеліктері мен нысандарын, валюталық операциялардың түрлері мен оларды жүзеге асыру механизмдерін, валюталық тәуекелдер мен оларды сақтандыру тәсілдерін білу; халықаралық валюта-несиелік ұйымдардың мақсаты мен міндеттерін білу.

Халықаралық маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты – халықаралық маркетингтің негізгі түсініктерін қалыптастыру, сол саладағы міндеттер құрамы мен шешімдерін, халықаралық нарықтардағы маркетингтік құралдарды қолдану ерекшеліктерін көрсете отырып, осы қағидаттар мен әдістерді отандық кәсіпорындардың практикалық қызыметі мысалында қолдануға көмектесу. Пәннің негізгі міндеттері болып: - халықаралық маркетингтік ортаны зерттеу; - халықаралық маркетингтегі маркетинг-микс жиынтығын зерттеу мен қарастыру. - халықаралық дәрежеде логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық білімін қамтамасыз ету; - халықаралық маркетингтің ерекшеліктерін, халықаралық бизнес ортада талдауларға негізделген және сыртқы нарықтарға шығу мүмкіндіктері бар ұйымның маркетингтік басқару ерекшеліктерін білу.

Халықаралық маркетинг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген пәннің мақсаты – халықаралық маркетингтің негізгі түсініктерін қалыптастыру, сол саладағы міндеттер құрамы мен шешімдерін, халықаралық нарықтардағы маркетингтік құралдарды қолдану ерекшеліктерін көрсете отырып, осы қағидаттар мен әдістерді отандық кәсіпорындардың практикалық қызыметі мысалында қолдануға көмектесу. Пәннің негізгі міндеттері болып: - халықаралық маркетингтік ортаны зерттеу; - халықаралық маркетингтегі маркетинг-микс жиынтығын зерттеу мен қарастыру. - халықаралық дәрежеде логистикалық жүйені ұйымдастырудың теориялық білімін қамтамасыз ету; - халықаралық маркетингтің ерекшеліктерін, халықаралық бизнес ортада талдауларға негізделген және сыртқы нарықтарға шығу мүмкіндіктері бар ұйымның маркетингтік басқару ерекшеліктерін білу.

Халықаралық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттің бойында менеджмент, соның ішінде халықаралық менеджмент ерекшеліктері, оның негізгі құраушылары бойынша білімдерді беру болып табылады. Пән шаруашылық байланыстардың жаһандануы жағдайындағы халықаралық менеджменттің заманауи жүйесін оқып-үйренуге бағытталған. Курсты оқу нәтижесінде студент: - менеджменттің негізгі құраушыларын, қағидалары мен түрлерін, халықаралық менеджмент ерекшеіктерін, менеджменттің қазіргі заманғы теорияларын білу; - халықаралық бизнестегі негізгі стратегияларды білуі; - халықаралық менеджменттің заманауи теорияларын білуі; - менеджменттегі басқарушылық шешімдерді және оларды практикада қолдана білу; - халықаралық менеджмент мәселелері бойынша өз болжамдары мен ойларын сауатты жеткізе білуі тиіс.

Халықаралық менеджмент
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студенттің бойында менеджмент, соның ішінде халықаралық менеджмент ерекшеліктері, оның негізгі құраушылары бойынша білімдерді беру болып табылады. Пән шаруашылық байланыстардың жаһандануы жағдайындағы халықаралық менеджменттің заманауи жүйесін оқып-үйренуге бағытталған. Курсты оқу нәтижесінде студент: - менеджменттің негізгі құраушыларын, қағидалары мен түрлерін, халықаралық менеджмент ерекшеіктерін, менеджменттің қазіргі заманғы теорияларын білу; - халықаралық бизнестегі негізгі стратегияларды білуі; - халықаралық менеджменттің заманауи теорияларын білуі; - менеджменттегі басқарушылық шешімдерді және оларды практикада қолдана білу; - халықаралық менеджмент мәселелері бойынша өз болжамдары мен ойларын сауатты жеткізе білуі тиіс.

Халықаралық экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мазмұны: ашық экономика: мәні, халықаралық экономикадағы өзара байланыс функциялары, халықаралық сауда тауары және қызметі, халықаралық сауда және оның эволюциясы теориясының негізгі тұжырымдамалары, ГААТ білімі және оның негізгі қағдилараы, ДСҰ: халықаралық сауда қызметң, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы, көші-қон капиталы, көші-қон жұмыс күші, халықаралық технологиялық айырбас, ашық экономика: халықаралық валюталық-қаржылық жүйе, халықаралық қаржылық тәуекелдер. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: халықаралық сауда теориясының негізгі тұжырымдамаларын; негізгі халықаралық экономикалық ұйымдарды. Үйрене алады: Қазақстанның экономикалық дамуына әсер ететін факторларды анықтауды; халықаралық заңнаманы қалыптастыруды. Меңгере алады: елдің экономикалық дамуын және негізгі экономикалық көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды болжауды.

Халықаралық экономика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мазмұны: ашық экономика: мәні, халықаралық экономикадағы өзара байланыс функциялары, халықаралық сауда тауары және қызметі, халықаралық сауда және оның эволюциясы теориясының негізгі тұжырымдамалары, ГААТ білімі және оның негізгі қағдилараы, ДСҰ: халықаралық сауда қызметң, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы, көші-қон капиталы, көші-қон жұмыс күші, халықаралық технологиялық айырбас, ашық экономика: халықаралық валюталық-қаржылық жүйе, халықаралық қаржылық тәуекелдер. Модульді оқыту нәтижесінде студент: Білуі тиіс: халықаралық сауда теориясының негізгі тұжырымдамаларын; негізгі халықаралық экономикалық ұйымдарды. Үйрене алады: Қазақстанның экономикалық дамуына әсер ететін факторларды анықтауды; халықаралық заңнаманы қалыптастыруды. Меңгере алады: елдің экономикалық дамуын және негізгі экономикалық көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды болжауды.

Халықаралық экономикалық қатынастар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ағылшын тілінде халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы әлем елдерінің арасындағы ынтымақтастық саласындағы студенттердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру. Курсты оқу нәтижесінде, студенттер: - халықаралық экономикалық қатынастардың терминологиясын ағылшын тілінде қолдануға; - ғылыми жарияланымдарды оқу мен ғылыми мақсаттар үшін, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау және халықаралық ұйымдардың мәліметтерін ғылшын тілінде пайдалануға; - мамандық бойынша ағылшын тілінде ғылыми әдебиеттер мәтіндерін талдау және қорытындылауға; - ғылыми ағылшын тілініңкәсіби ауызша және жазбаша ерекшеліктерін меңгеруге; - мамандығы бойынша тақырыптық материалдарды аударуға; - түрлі жалпы және біліми-кәсіби тақырыптар бойынша ағылшын тілінде тәжірибелік коммуникативті дағдыларды иеленуге қабілетті болады.

Халықаралық экономикалық қатынастар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ағылшын тілінде халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы әлем елдерінің арасындағы ынтымақтастық саласындағы студенттердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру. Курсты оқу нәтижесінде, студенттер: - халықаралық экономикалық қатынастардың терминологиясын ағылшын тілінде қолдануға; - ғылыми жарияланымдарды оқу мен ғылыми мақсаттар үшін, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау және халықаралық ұйымдардың мәліметтерін ғылшын тілінде пайдалануға; - мамандық бойынша ағылшын тілінде ғылыми әдебиеттер мәтіндерін талдау және қорытындылауға; - ғылыми ағылшын тілініңкәсіби ауызша және жазбаша ерекшеліктерін меңгеруге; - мамандығы бойынша тақырыптық материалдарды аударуға; - түрлі жалпы және біліми-кәсіби тақырыптар бойынша ағылшын тілінде тәжірибелік коммуникативті дағдыларды иеленуге қабілетті болады.

Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 1 Бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің кәсіби салада шет тілінде ауызекі және жазба түрінде қарым-қатынас жасауында тілді тәжірибелік тұрғыда меңгеру дағдыларын қалыптастыру (экономикалық және коммерциялық сипаттағы мәтіндерден алынған ақпараттарды дұрыс қолдану), негізгі лексика мен экономикалық терминдерді білу, шет тілінде коммуникативті құзыреттіліктерді дамыту. Шетел тілін шетелдік дереккөздерден кәсіби сипаттағы ақпараттарды алуға жетерлік деңгейде білу Коммуникативті қарым-қатынас жасау ережелерін сақтай отырып және нақты ақпараттар жеткізудің тиісті лексикалық құралдарын қолдана отырып, әңгімелер мен дәйекті талқылаулар жүргізе алу Шетел тілінде мамандыққа қатысты негізгі терминдерді игеру және өз көзқарасын дәйекті түрде ауызша жеткізе алу дағдыларын меңгеру

Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 1 Бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің кәсіби салада шет тілінде ауызекі және жазба түрінде қарым-қатынас жасауында тілді тәжірибелік тұрғыда меңгеру дағдыларын қалыптастыру (экономикалық және коммерциялық сипаттағы мәтіндерден алынған ақпараттарды дұрыс қолдану), негізгі лексика мен экономикалық терминдерді білу, шет тілінде коммуникативті құзыреттіліктерді дамыту. Шет тілін шетелдік дереккөздерден кәсіби сипаттағы ақпараттарды алуға жетерлік деңгейде білу, экономикалық сипаттағы мәтіндерді аудару техникалары мен оларға талдау жасау дағдыларын білу; Мамандық бойынша берілген мәтіндерге талдау жасай алу; арнайы терминдерді қолдана отырып, экономикалық мәселелерге қатысты талқылауларға қатысу, мамандыққа қатысты мәтіндерді екіжақты аударма жасай алу. Шет тілінде мамандыққа қатысты негізгі терминдерді игеру және өз көзқарасын дәйекті түрде жазбаша жеткізе алу дағдыларын меңгеру.

Халықаралық экономикалық қызметтегі шетел тілі. 2 Бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттердің кәсіби салада шет тілінде ауызекі және жазба түрінде қарым-қатынас жасауында тілді тәжірибелік тұрғыда меңгеру дағдыларын қалыптастыру (экономикалық және коммерциялық сипаттағы мәтіндерден алынған ақпараттарды дұрыс қолдану), негізгі лексика мен экономикалық терминдерді білу, шет тілінде коммуникативті құзыреттіліктерді дамыту. Шет тілін шетелдік дереккөздерден кәсіби сипаттағы ақпараттарды алуға жетерлік деңгейде білу, экономикалық сипаттағы мәтіндерді аудару техникалары мен оларға талдау жасау дағдыларын білу; Мамандық бойынша берілген мәтіндерге талдау жасай алу; арнайы терминдерді қолдана отырып, экономикалық мәселелерге қатысты талқылауларға қатысу, мамандыққа қатысты мәтіндерді екіжақты аударма жасай алу. Шет тілінде мамандыққа қатысты негізгі терминдерді игеру және өз көзқарасын дәйекті түрде жазбаша жеткізе алу дағдыларын меңгеру.

Халықаралық экономикалық ұйымдар
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты халықаралық экономикалық ұйымдардың функцияларын, міндеттері мен құрылымын, қызмет ету қағидалары мен халықаралық экономикалық қатынастарды реттеу жүйесіндегі рөлін оқып-үйрену болып табылады. Курсты оқу соңында студенттер: - халықаралық экономикалық ұйымдардың пайда болу тарихы мен қызмет ету механизмдерін білу; - халықаралық экономикалық ұйымдардың жіктемесі мен негізгі қағидаларын білу; - халықаралық экономикалық ұйымдардың құқықтық табиғаты мен құзыретін, өкілеттіктері мен функцияларын білу; - алынған білімдерді өзінің болашақ практикалық қызметінде қолдану.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Іскерлік шет тілі (бірінші шет тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – тілдік қарым-қатынас жасау заңдылықтарын үйрену, ауызекі және жазба тілде іскерлік формада қарым-қатынас жасаудың басты қағидаларын меңгеру, сондай-ақ, кәсіби маңызды жағдайларда шет тілінде тиімді түрде қарым-қатынас жасай алатын коммуникативті-құзыретті тұлғаны қалыптастыру. - курс мазмұнында қарастырылған тақырыптар бойынша лексиканы білу тиіс; - жоғары деңгейдегі күрделі сәйкес келетін мәтіндерді оқу, түсіне және мазмұнын айтып бере алу тиіс; курс мазмұнында қарастырылған тақырыптар бойынша кәсіби лексиканы игеру тиіс.

Іскерлік шет тілі (бірінші шет тілі)
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – тілдік қарым-қатынас жасау заңдылықтарын үйрену, ауызекі және жазба тілде іскерлік формада қарым-қатынас жасаудың басты қағидаларын меңгеру, сондай-ақ, кәсіби маңызды жағдайларда шет тілінде тиімді түрде қарым-қатынас жасай алатын коммуникативті-құзыретті тұлғаны қалыптастыру. - курс мазмұнында қарастырылған тақырыптар бойынша лексиканы білу тиіс; - жоғары деңгейдегі күрделі сәйкес келетін мәтіндерді оқу, түсіне және мазмұнын айтып бере алу тиіс; курс мазмұнында қарастырылған тақырыптар бойынша кәсіби лексиканы игеру тиіс.

Эконометрика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты студентке эконометриканың мазмұнына ғылыми пән ретінде түсінік беру, экономикада оның негiзгi ұғымдары, әдiстемелiкпен және математикалық модельдердi құрылыстың әдiстерiмен көздестiру.Студент зерттеу нәтижесінде әлеуметтiк-экономикалық қызметтердің болжау және модельдеу әдістерін меңгеріп алуы керек, олардың перспективалы өзгеруiнiң заңдылықтарын iздеп табуы керек. Студенттің нәтиженің әр түрлi жетiстiкке қатысты есептерін жiктеуге икемi болуы керек.

Экономика негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты және міндеттері: экономиканың қызметіндегі негізгі категориялар, ұғымдар мен заңдылықтар туралы ғылыми түсініктерін қалыптастыру. Мазмұны: Әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар. Негізгі микро- және макроэкономикалық көрсеткіштер, оны есептеу әдістері. Нарықтық бағалау-білім беру, бәсекеге қабілеттілік механизмі; экономикалық даму беталысы. Халықаралық экономикалық қарым-қатынастың қазіргі жүйесінің және әлемдік нарықтың даму беталысының экономикалық негіздері. Модульді игеру нәтижесінде алынатын құзырлық: Студент білуі керек: қоғамдағы экономикалық қайтақұрылымдардың, логика мен қоғам өміріндегі құбылыстар мен үдерістердің өзарабайланысын білу; Пайдалана білуі керек: ткәсіби қызметте жүйелі экономикалық білімдерді қолдана білу.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикадағы математика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: экономикалық факторлар мен заңдылықтардың сандық сипаттамасының негізгі әдістерін игеру; есептерді шешудің негізгі математикалық әдістерін оқыту; нақты экономикалық мәселелерді шешудің дағдылары мен математикалық операцияларды орындай білу дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқытудың мақсаттары: студенттерді есептерді шешу әдістеріне үйрету; экономикалық мәселелерді зерттеу әдістерімен таныстыру.Курсты оқудың нәтижесінде студент жоғарғы математиканың негізгі түсініктерін және есептерді шешудің негізгі әдістерін білу керек. Математикалық әдістердің ішінен біреуін таңдаудың логикасы мен экономикалық зерттеулерді қолдана білу керек. Экономикалық зерттеудерді талдаудың заманауи математика-статистикалық әдістерін қолдана білу керек.

Экономикалық ойлар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттердің бойында әлемдік экономиканың қалыптасуымен дамуы, әр түрлі елдердің экономикасының даму тарихы мен олардың әлемдік экономикадағы орны мен рөлі саласындағы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Экономикалық ойдың негізгі мектептерін білу, экономикалық құбылыстарды талдауде әртүрлі әдістемелік амалдарды білу. Экономикалық құбылыстар мен фактілерді зерттеуде әртүрлі әдістемелік амалдар қолдана алу. Әртүрлі экономикалық мектептердің позициясы жағынан экономикалық құбылыстарды талдау дағдысын меңгеру.

Экономикалық ойлар тарихы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттердің бойында әлемдік экономиканың қалыптасуымен дамуы, әр түрлі елдердің экономикасының даму тарихы мен олардың әлемдік экономикадағы орны мен рөлі саласындағы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Экономикалық ойдың негізгі мектептерін білу, экономикалық құбылыстарды талдауде әртүрлі әдістемелік амалдарды білу. Экономикалық құбылыстар мен фактілерді зерттеуде әртүрлі әдістемелік амалдар қолдана алу. Әртүрлі экономикалық мектептердің позициясы жағынан экономикалық құбылыстарды талдау дағдысын меңгеру.

Экономикалық теория
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық теория (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикске кіріспе
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты әлемдік экономиканың теориялық негіздерін, әлемдік экономика саласындағы үдерістердің мәні мен ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік беретін негізгі білімдерді қалыптастыру болып табылады. Негізгі экономикалық категориялар мен экономиканың жұмыс жасау қағидаларын, экономикалық құбылыстар мен процесстерді зерттеу әдістерін білу. Экономикалық мінез-құлықтың негізін қалаушы қағидаларын түсіну. Экономикалық өмірдің базалық терминдері мен зерттеу әдістерін практикада қолдана алу. Экономиканы зерттеудің негізгі әдістері мен амалдары, экономиклық ойлау мәдениеті, экономикалық ақпаратты жинақтау, түсіну, талдау қабілетіне ие болу.

Экономикске кіріспе
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты әлемдік экономиканың теориялық негіздерін, әлемдік экономика саласындағы үдерістердің мәні мен ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік беретін негізгі білімдерді қалыптастыру болып табылады. Негізгі экономикалық категориялар мен экономиканың жұмыс жасау қағидаларын, экономикалық құбылыстар мен процесстерді зерттеу әдістерін білу. Экономикалық мінез-құлықтың негізін қалаушы қағидаларын түсіну. Экономикалық өмірдің базалық терминдері мен зерттеу әдістерін практикада қолдана алу. Экономиканы зерттеудің негізгі әдістері мен амалдары, экономиклық ойлау мәдениеті, экономикалық ақпаратты жинақтау, түсіну, талдау қабілетіне ие болу.

Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шет тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Студенттердің екінші шет тілінің (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) негізгі терминологиясын меңгеру, мамандық бойынша екінші шет тілінде байланыс қабілеттерін алу және оқу-әдістемелік материалдарды қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде, студенттер: - экономика саласындағы негізгі шетелдік терминологияны меңгеруге; - экономикалық мазмұны бар мәтіндерде кең таралған грамматикалық құрылымдарды пайдалануға; - экономикалық мазмұны бар мәтіндерде қажетті ақпаратты шет тілінде алуға; - мәтінде қамтылған ақпаратта іздеу, талдау және жалпылау рәсімін пайдалануға; - зерттелген материалдың көлемі бойынша монологтік және диалогтік сөз құруға қабілетті болады.

Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: (ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 1-Бөлім.
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – оқып жатқан екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасына басты түсініктеме беру, әртүрлі жағдайларда тіл тасымалшымен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеу этикетінің басты нормаларын қолдану дағдыларын қалыптастыру. Оқылатын екінші шет тілінің фонетикасы мен грамматикасы туралы негізгі түсініктемелерді білу және өтілген материалдар көлеміндегі сөздердің тақырыптық топтарын білу Нақты ақпарат пен сөйлеу этикетінің тілдік құралдарын қолдана алу, өтілген материалдар көлемінде монологты және диалогты сөйлеу түрлерін жасай алу. Сөйлеу этикетінің негізгі түрлері мен оқып жатқан тілдің елтанымдық лексикасын меңгеру

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерде келесі қабілеттілікті қалыптастыру: - адам тіршілігіне қоршаған ортаның барлық зиянды, қауіпті факторларын атау; -олардан қорғанудың қолайлы әдістері мен жолдарын таңдау; төтенше жағдайлардың табиғи және техногендік сипатын анықтау; өмірге қауіп төндіретін қауіпті анықтау; -адамға қоршаған ортаның жағымсыз факторларын айқындау, олардың әсер ету салдарын түсіндіру; қорғану жолдарын сипаттау; тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі заңдылықтарды қарастыру; -әр түрлі заттардың қорғаныш құрылымын , жеке және ұжымды түрде қорғануды салыстыру; -аса қауіпті инфекциялар түрлерін және таралу жолдарын ажырату; құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысу; -ауа, топырақ және суды ластағыш заттардың әсер ету дәрежесін талдау; -оңтайлы әдістерін таңдауда шешім қабылдау; -жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және олардың іс-әрекетінің салдарын бағалау; -әр түрлі төтенше жағдай кезінде жапа -шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру; -төтенше жағдайлар кезінде өзін-өзі қорғау әрекетін басқару; -адам тіршілігіндегі барлық қауіптерді анықтау, бағалау және сыни талдау жүргізу. «Адам тіршілігі қауіпсіздігі» пәнінде мекен ету ортасындағы негативті факторлары және қазіргі күйі; мекен ету ортасымен адамның қарым-қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін принціптер, өндірістік ортаның арақаттайтын,зиянды және зақымдайтын факторларының адамға әсерінің салдары, оларды идентификациялау принциптері; қауіпсіздікті арттыру әдістері мен құралдары, төтенше жағдайларында экономикалық нысандардың қызмет етуінің тұрақтылығы; әскери іс-әрекетін енгізу кезіндегі, сонымен қатар техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайда халықты қорғау әдістері мен негізгі принциптері; табиғи апаттардан, өндірістік нысандарда (радиациялық, химиялық) авариялар, жарылыстар, өрттер болған кезде тұрғындарды қорғау; апаттық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, төтенше жағдайларда азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері; тіршілік қауіпсіздігінің негіздерін нормативті-техникалық, құқықтық ұйымдастыру.

Аудит негізідері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәннің мақсаты аудиттің мақсатын, міндеттері мен түрлерін және кәсіпорын қызметін бақылаудағы аудиттің орны мен рөлін оқыту болып табылады. бақылау мен аудиттің теориялық негіздерін; аудиторлық фирмалардың қызметінің формалары мен әдістерін; аудит ережелерін, Қазақстандағы аудитті реттеуші нормативтік құжаттарды білу. ақпаратты жүйелеуді және далпылауды; кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін қызметінің міселелерін талдай білу. - тәуелсіз қаржылық бақылауды жүргізудің негізгі әдістерін игеру.

Әлем елдеріндегі кедендік-тарифтік реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлем елдерінің банк жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлем елдерінің салық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәннің мақсаты салық салу негіздерін, сондай-ақ әлем елдерінің салық жүйесін оқып-үйрену, студенттердің бойында салық салу саласындағы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пән салық салу және әлем елдерінің салықтық-фискалдық саясаттары саласындағы кең көлемді білімдерді қамтиды. салық салудың мәнін, тәсілдері мен құралдарын білу; - әр түрлі салық түрлерін ажырата білу; - әр түрлі елдердің салық жүйесінің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді білу; - шет елдердің салықтық-фискалдық саясаттарының әдістерін білу.

Әлем елдерінің салық жүйелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәннің мақсаты салық салу негіздерін, сондай-ақ әлем елдерінің салық жүйесін оқып-үйрену, студенттердің бойында салық салу саласындағы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пән салық салу және әлем елдерінің салықтық-фискалдық саясаттары саласындағы кең көлемді білімдерді қамтиды. салық салудың мәнін, тәсілдері мен құралдарын білу; - әр түрлі салық түрлерін ажырата білу; - әр түрлі елдердің салық жүйесінің қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді білу; - шет елдердің салықтық-фискалдық саясаттарының әдістерін білу.

Әлемдік нарықта бағаның қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты әлемдік нарықтың құрылымы, әлемдік нарықтарда бағаның қалыптасу ерекшеліктері, әлемдік бағалардың түрлері мен құрылымы, жеткізудің базистік шарттары, әлемдік бағалардың қалыптасуына әсер ететін факторлар туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: – әлемдік бағалардың түрлерін, олардың құрамдас элементтерін білуі; - әлемдік тауар және шикізат нарықтарының құрылымы, бағаның қалыптасу ерекшеліктерін ажырата білуі тиіс.

Әлемдік нарықта бағаның қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты әлемдік нарықтың құрылымы, әлемдік нарықтарда бағаның қалыптасу ерекшеліктері, әлемдік бағалардың түрлері мен құрылымы, жеткізудің базистік шарттары, әлемдік бағалардың қалыптасуына әсер ететін факторлар туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: – әлемдік бағалардың түрлерін, олардың құрамдас элементтерін білуі; - әлемдік тауар және шикізат нарықтарының құрылымы, бағаның қалыптасу ерекшеліктерін ажырата білуі тиіс.

Әлемдік шаруашылық жүйесіндегі кәсіпорындар экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік өзгеру және саяси модернизация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модульдің мақсаты студенттердің әлеуметтік өзгерістер мен дамуды және саяси жанғырту теориялық ұғыну, талдау және бағалау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Берілген модульде теориялық пен эмпирикалық перспективалар нақты бағдарламалар/стратегия дайындаумен үйлестірілген. Модульде қазіргі заманғы қоғамның құрылымы, әлеуметтік тәжірибелері мен мәдениетіндегі әлеуметтік және саяси өзгерістердің түрлерін, мемлекеттердің жаһандық және жергілікті деңгейдегі социеталдық дамуының себептері мен үрдістерін ашып көрсетететін әлеуметтік трансформациялар мен саяси жанғырту теориялары қарастырылады. Әлеуметтік өзгеріс және даму. Әлеуметтік өзгерістердің әлеуметтанулық перспективалары. Көші-қон мен еңбек көші-қоны. Жаһандық әлеуметтік қозғалыстар мен азаматтық белсенділік. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Жаңа технологиялар мен медианың әлеуметтік өзгерістерге әсері. Өзгеруші Орталық Азия: үдерістер мен мәселелер. Cаяси жаңару түсінігі және түрлері. Cаяси жаңару теориясының, олардың эволюция және саяси тәжірибеде қарым-қатынасының негізгі бағыттары. Саяси жаңару институционалдық факторлар мен саяси дағдарыстар жүйесінің рөлі мен маңызы. Жаһандану және саяси жаңару ел дамуының қазақстандық үлгісі. Бәсекеге қабілетті жаңа деңгейге еліміздің шығыс жолы ретінде Үшінші жаңғыртудың негізгі басымдықтары: жедел технологиялық жаңғырту; бизнес-ортаны ырықтандыру; макро тұрақтылық; адам капиталының сапасын арттыру; институционалдық өзгерістер, қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Cтуденттердің бойында түркі әлемінің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы білімді қазіргі заманмен байланыстыра қалыптастыру. «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады.

ДСҰ және әлемдік сауда жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты көпжақты сауда жүйесі, халықаралық сауданы реттеудегі ДСҰ-ның рөлі мен қызметі туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Халықаралық саудаға қатысушы елдердің пайдалары мен шығындары, шетелдік нарыққа енудің технологиясы мен оны ақпараттық қамтамасыз ету қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: – әлемдік сауда жүйесін реттеудегі ДСҰ қызметінің мақсатын, мәні мен қарама-қайшы рөлін білуі; - әр түрлі елдердің ДСҰ-ға ену ерекшеліктерін қарастыру; - елдердің ДСҰ-ға енуінің оң және теріс жақтарын білуі; - Қазақстанның ДСҰ-ға енуінің ауыл шаруашылығына, өнеркәсіп пен қызмет көрсетуге ықпалын түсінуі тиіс.

ДСҰ және әлемдік сауда жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты көпжақты сауда жүйесі, халықаралық сауданы реттеудегі ДСҰ-ның рөлі мен қызметі туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Халықаралық саудаға қатысушы елдердің пайдалары мен шығындары, шетелдік нарыққа енудің технологиясы мен оны ақпараттық қамтамасыз ету қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: – әлемдік сауда жүйесін реттеудегі ДСҰ қызметінің мақсатын, мәні мен қарама-қайшы рөлін білуі; - әр түрлі елдердің ДСҰ-ға ену ерекшеліктерін қарастыру; - елдердің ДСҰ-ға енуінің оң және теріс жақтарын білуі; - Қазақстанның ДСҰ-ға енуінің ауыл шаруашылығына, өнеркәсіп пен қызмет көрсетуге ықпалын түсінуі тиіс.

Жалпы және қолданбалы әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Жалпы және қолданбалы әлеуметтану» пәнінің мақсаты студенттерде әлеуметтануды ғылым ретінде жүйелі түсінігін қалыптастыру, әлеуметтанулық теория мен салалық әлеуметтануларды дамыту, әлеуметтанулық зерттеу әдістерін қолдану және мәліметтерді талдау кәсіби және күнделікті өмірде ақпараттарды талдауға үйрету. Курстың міндеттері: - Студентті әлеуметтік қарым-қатынастар, құбылыстар мен процесстер, әлемдегі әлеуметтік өзгерістерді макро- және микроәлеуметтанулық теориялар негізінде түсіндіру; - әлеуметтік процесстерді зерттеу мақсатындағы негізгі әлеуметтанулық ұғымдар мен теорияларды интерпретациялау; - әлеуметтік ақпараттың қолжетімді көздерін тауып, оларды біріктіріп, талдай алу дағдысын көрсету; - әлеуметтанулық зерттеудің қолданбалы әдістерін игеру, студенттік жобалар бойынша кішігірім зерттеулер жүргізіп, жоспарлап, ұйымдастыра алулың қолданбалы әлістерін игеру; - мәтінді талдау, эссе жазу, талқылаулар, топта тиімді жұмыс істеу, зерттеу нәтижелерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру. Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Студенттердің назарына әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: студенттерді адамның әлеуметтік іс-әрекетіндегі этика нормала¬рымен, адамгершілік қағидаларымен және құндылықтарымен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Кәсіби қызметтің әр түрлі саласында этика нормаларының қалыптасу мен жетілдіру жолдары туралы түсінігін жүйелеу. Болашақ мамандарда негізгі этика нормалары, тұлғаның әлеуметтенуі үдерісінде этика нормаларының қалыптасу заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру. Этика дамуының негізгі кезеңдері мен беталысы¬мен таныстыру, тұлғаның адамгершілік көзқарасын қалыптастыратын іргелі этикалық бағдарлардың мазмұнын ашу. негізгі этикалық ұғымдар мен категорияларды білу; - этикалық жетілудің жеткілікті деңгейі туралы социумдағы адамгершілік жағынан өзбетінше бағдарлау дағдыларын меңгеру; - күнделікті өмірдің қиын жағдаяттарында ең қолайлы этикалық шешімдерді іздеудің қағидалары мен әдістемесін білу; - өз қылықтары мен қоршаған орта адамдарының қылықтарын этикет және мораль нормалары тұрғысынан бағалау.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Жас адамдарда сыбайлас-жемқорлыққа қатысты азаматтық позицияны қалыптастыруға қажетті құндылық бағыттар мен қабілеттерді дамыту және тәрбиелеу. Курс оқушыларды сыбайлас-жемқорлық сынды жағымсыз әлеуметтік құбылыспен таныстырады; оның себептері мен салдарларын ашады; оқушыларда сыбайлас-жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына жәрдемдеседі; Сыбайлас-жемқорлық жағдайында жауапты тұлғалардың іс-әрекеттерінің мөлдір болуын қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың мәнін ашады

Жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: жобаларды басқару саласындағы білім беру, компанияның қызметіндежобалық тәсілді қолдану орнын көрсету, жобаларды басқару негізгі құралдар туралы түсінік беру, жобаларды басқару сауатты және тиімді басқаруға үйрету. Білуі тиіс: қазіргі заманғы жобалық менеджменттің барлық облыстарын,жобалау қызметін іске асыратын, жобаларды басқарудың ұйымдастыру-шылық құрылымы; жобалық менеджменттіңхалықаралық стандарттары . Істей білуі: жобаларын жоспарлау, оның ішінде: критерийлерді әзірлеу жобасының табыстылығы; жобалық жұмыстардың құрылымдық декоспозициясын және құрамын қалыптастыру; жобаны басқару құны; жоба кестелерін басқару; жобалық тәуекелдерді жоспарлау; жобалық командалар және қолдау коммуника-цияларын қалыптастыру.

Инновациялық кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – студенттердің бойында микродеңгейде және макродеңгейде инновациялар экономикасы саласындағы білім кешенін қалыптастыру. Инновациялық кәсіпкерлік курсында теориялық материалмен қатар белгілі бір саладағы инновациялық дамудың тәжірибелік проблемалары қарастырылады. Макродеңгейде студенттер инновациялық үдерістің теорияларымен, инновациялық дамудың концепцияларымен, инновациялардың жалпы сипаттамасымен танысады. Микродеңгейде курс құрамында инновацияларды жүзеге асырудың түйінді факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, инновациялық стратегияны таңдау, инвестицияларды тарту сияқты сұрақтар қарастырылады.

Интеллектуалды құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсатты интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық реттелуін оқыту. Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер Білуі тиіс – интеллекталдық меншік құқығының теоретикалық қағидалары және әдістері, түсінігі, мазмұны және тарихы, интеллектуалдық меншік құқығының мақсатты мен міндеттері, объектілері, интеллектуалдық меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін. Меңгеруі тиіс - алынған білімді саралау және тәжірибеде қолдана білу. Творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесіне байланысты пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру. Машықтануы тиіс творчестволық интеллектуалдық меншік нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. Практикалық дағдылануға ие болады.

Коммерциялық келіссөздерді жүргізудің тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты халықаралық және іскерлік келіссөздер жүргізу бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пәннің мазмұны келіссөздер жүргізудің практикалық дағдыларын үйретуге бағытталған. Ол нақты келіссөз жүргізу кезінде келіссөздер үдерісінің құрылымдық элементтерін дұрыс тауып, қолдануды білдіреді. Курс айтарлықтай дәрежеде қолданбалы сипатқа бағдарланған және ойын модельдерін кең қолдануды қарастырады. Курсты оқу соңында студент: - келіссөздер үдерісінің табиғатын білуі; - келіссөздер жүргізу әдістерін білуі; - іскерлік келіссөздер жүргізудің негіз құраушы қағидаларын білуі; - келіссөздік жағдайға бейімделе білуі; - келіссөздерге дайындық өткізу; - келіссөздер жүргізу кезінде стратегиялар мен тактикалық тәсілдерді дәйекті қолдана білуді; - келіссөздердің құрылымдық элементтерін бөліп көрсете білу және келіссөздер үдерісін талдай білуі тиіс.

Коммерциялық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың иақсаты: жеке меншік – нарықты зерттеу және сегменттеудің, негізіжәне бизнес – нарықты зерттеу және сегменттеудің жылжытушы күші, оның белгілері мен түрлерін зерттеу. Студенттер коммерциялық қызметтің мазмұнын, түрін және ерекшеліктерін жетік меңгеру. Сонымен бірге бизнспен айналысатын кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттерін білу. Дисциплина мақсаты ретінде, түлектердің тасымалдау жүктік логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану білуі керек: –көлік өндірісінің дамуын және негізгі ғылыми-техникалық мәселелерін; – көлікті пайдалану шарттары өзгерісінің негізгі бағыттарын; – өндірістік негіздерін; – көліктік нарығы қызметтерінің ахуалы мен сұранысын зерттеу тәсілдерін; – салықты; – басқару мен инжерлерлік шешімдерді қабылдау әне техникалық кономикалық талдау әдістерін; хабардар болуы керек: – көліктегі қозғалыстарды ұйымдастыруға байланысты процесс-тер мен құбылыстарды, негізгі нысандарды және ғылыми зерттеу тәсілдерін қолданудан; – көліктік құралдардың қозғалысын жобалау мен моделдеудің кешендік тәсілдерінен; – жылжымалы құрамдарға техникалық-экономикалық негізгі талаптары мен оларды іске асырудын казіргі кездегі ғылыми-техникалық құралдарынан; – қалалардың көліктік жоспарлану принциптерінен, қатынас жолдарының сапаларынан;

Коммерциялық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың иақсаты: жеке меншік – нарықты зерттеу және сегменттеудің, негізіжәне бизнес – нарықты зерттеу және сегменттеудің жылжытушы күші, оның белгілері мен түрлерін зерттеу. Студенттер коммерциялық қызметтің мазмұнын, түрін және ерекшеліктерін жетік меңгеру. Сонымен бірге бизнспен айналысатын кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттерін білу. Дисциплина мақсаты ретінде, түлектердің тасымалдау жүктік логистикалық жүйені басқаруға дайындық; ұйым немесе мекеме, жоғары кәсіби білім және ғылым мекемесімен, сонымен қатар олардың бөлімшелері; есеп, іс-шаралар, бағдарлармаларды тиімді басқарудағы жаңа бағалау әдістерін қолдану білуі керек: –көлік өндірісінің дамуын және негізгі ғылыми-техникалық мәселелерін; – көлікті пайдалану шарттары өзгерісінің негізгі бағыттарын; – өндірістік негіздерін; – көліктік нарығы қызметтерінің ахуалы мен сұранысын зерттеу тәсілдерін; – салықты; – басқару мен инжерлерлік шешімдерді қабылдау әне техникалық кономикалық талдау әдістерін; хабардар болуы керек: – көліктегі қозғалыстарды ұйымдастыруға байланысты процесс-тер мен құбылыстарды, негізгі нысандарды және ғылыми зерттеу тәсілдерін қолданудан; – көліктік құралдардың қозғалысын жобалау мен моделдеудің кешендік тәсілдерінен; – жылжымалы құрамдарға техникалық-экономикалық негізгі талаптары мен оларды іске асырудын казіргі кездегі ғылыми-техникалық құралдарынан; – қалалардың көліктік жоспарлану принциптерінен, қатынас жолдарының сапаларынан;

Корпоративтік қаржы
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан құқығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Қазақстандағы валюталық реттеу
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы менеджменті
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты "Қаржы менеджменті" болып табылады студенттерді оқыту негіздері орнықты сақтау және дамыту фирманың бәсекеге қабілеттілігін ұзақ мерзімді перспективада арқылы тұжырымдамасы стратегиялық басқару, бағалау стратегиялық мүмкіндіктер мен стратегиялар жүргізу барысында қаржы-шаруашылық қызметі кәсіпорындар мен кәсіпкерлік. Пәннің міндеті тұрады қалыптастыру, теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын, қаржыны басқару, оның қажеттілігі туындайды зерделеу:- тұжырымдамалық көзқарастарды, ол мүмкіндік береді, студентке біріктіруге бұрын зерттелген мәселелер қаржыны басқару;- әдістемелерді талдау қаржы-шаруашылық қызметі, олар бөліп көрсетуге мүмкіндік дамуының басты мәселелері кәсіпорын және ұсынуға балама оларды шешу жолдары;- зерттеу салалық ерекшелігіне қаржылық менеджмент;- процестерді интеграция және әртараптандыру, қаржы-шаруашылық қызметін;- зерделеу стратегиялық шешімдер тұрғысынан қаржыны басқарудың кәсіпорынның және т. б. курсты зерделеу нәтижесінде студент білуге тиіс:- тұжырымдамасын және жұмыс істеу тетігі-қаржы менеджменті;- мәні мен әдістемесі, қаржы-шаруашылық қызметті талдау;- құрылымын құрудың әдістемесін әзірлеу стратегиялары мен тактикасын басқару;- құралдар мен жүйелер азайту принциптері, оларды таңдау және т. б. үйренуі керек:- талдау көрсеткіштері, сипаттайтын қаржы-шаруашылық қызметі...

Қаржылық есептілікті талдау
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Қаржылық есептілікті талдау» курсының мақсаты есептілікті құруда, диагностикалауда және болжамдауда қолданылатын бухгалтерлік есеп стандарттарының ұйымның қаржылық жағдайын бағалауда әсерін бағалауды дағдылану Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: - ХҚЕС қолданылатын негізгі қаржылық ақпаратты бағалаудың негізгі критерийлерін қолдана білуге; - қаржылық есептілікті талдаудың объектілерін білуге; - ХҚЕС қолданылатын бухгалтерлік ақпаратты бағалау критерийлерін бекіте білуге; - бухгалтерлік есепте қолданылған стандарттардың қаржы-шаруашылық қызметін бағалаудағы әсерін анықтауды; - ұйымның есеп саясатының негізгі элементтерін құрау және талдау; - ХҚЕС-те қолданылып туындайтын объективті айырмашылықтың ұйымның қаржылық жағдайын бағалаудағы болуы мүмкін қателіктердің алдын алу мен ескерту, ережелері мен процедуралары.

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ХҚЕС пәннің мақсаты студенттерді халықаралық қаржылық есептілік стандартының мағынасымен, стандарттардың өңделуі мен өңдеуге әсер етуші факторлар тарихымен таныстыру; студенттерді ХҚЕС арнайы терминологиямен, құқықтар мен талаптамен таныстыру; ХҚЕС құрамы мен мазмұнын қарастыру. - «ХҚЕС және аудит» пәнін оқу барысында студент білуі тиіс: - бухгалтерлік есеп жүргізу тәртібіне сәйкес ХҚЕС талаптарын; - бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті құрудағы ХҰЕС талаптарын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік құрамын; - ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру; - ХҚЕС бойынша бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің трансформациялық әдісін. Қолынан келуі керек: ҚХЕС сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есептілік көрсеткіштерін қалыптастыру.

Қаржылық сауаттылықтың негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерде қаржылық саясатты жайлы білім жүйесін қалыптастыру,қҚаржылық саясатты әзірлеу және іске асыру дағдыларын қалыптастыру, атқарушы билік, жергілікті билік және кәсіпорынадырындағы қаржының мақсаттары мен міндеттерін, миссиясының өзектендіру. Білу: қаржы сферасынындағы саясаттын ипнтрументтері, тусінігі, әдістері. Нарық пен бизнестіәң жаһандану жағдайындағы қаржылық сауаттылық арттыру. Қаржылық саясаттың инструменттері. Қабілетті болуы – фискалдық және монетарлық саясаттың трансмиссиялық механизімін. Қаржы және несие аясында тәуекелдерді басқару. Қаржылық саясаты мақсатында жоспарлау. Біікті болуы- салықтың және қаржылық көрсеткіштерді есептеудің механизімі жайлы білікті болу.

Құқық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: «Құқық негіздері» пәнінің мақсаты – қоғамның дамуы, заңдылық пен құқықтық тәртіптің күшеюіне құқықтың қосатын үлесі көп. Қоғамдық қатнастардың құқықтық реттелуінен, құқықтық талаптарды орындамағаны үшін нормативтік құқықтық актілерде қандай шаралар бекітілгендігінен, тұтастай алғанда қоғамның дамуы дәрежесі тәуелді, елдің экономикалық дамуның жаңа бағытқа көшуі, қарым-қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамсының негізгі теориялық ережелері бойынша студенттердің білім алуы, заңнаманы қолдау қабілеттеріне ие болуы, тәжірибеде туындайтын күрделі жағдайлардан жол табу, алған заңи білімдерін қолдану қабілетіне ие болуы тәуелді.

Логистикадағы халықаралық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мамандық бойынша мәтінді аудару тәжірибесі (бірінші шет тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қоғамдық-саяси мазмұндағы ғылыми мәтіндерді ауызша және жазбаша аудару дағдыларын қалыптастыру Қоғамдық-саяси сипатта жазылған ғылыми мақалалардың стилі мен оларды ана тіліне аудару ерекшеліктерін білу. Мамандыққа қатысты тақырыптардағы ғылыми мақалаларға талдау жасау, олардың қысқаша мазмұнын жеткізу, ана тіліне аудару және болып жатқан қоғамдық-саяси жағдайларға шет тілінде ауызша және жазбаша түрде баға беру қабілеттеріне ие болу. Ауызша және жазбаша аударма жасау дағдыларын меңгеру

Мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Дін мен мәдениеттің негізгі тұжырымдары мен ұғымдармен таныстыру. Креативтi ойлану және оларға қажетті эко-өркениетті сонымен бірге адамгершілік әлемді қалыптастыру болашақ жас мамандарды үйрету. Cондай-ақ әр түрлі дәуірлердегі мәдени өмірінің әртүрлі және күрделі құбылыстарды бағалау тәуелсіз талдау жүргізу. Теориялық материалды, көп мөлшері бар және жалпы таныстырылу жүргізіледі. Оқулық жинау барысында әр пән бойынша міндеттерін шешу үшін дайындық барысында тапсырмаларды орындау рөлін көрсетеді.

Мемлекет және бизнес
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - мемлекеттік құрылымдар мен жеке бизнес кәсіпорындарының ынтымақтастық механизмінің теориялық негіздері туралы кешенді білімдерді беру болып табылады. экономиканы мемлекеттік басқарудың мақсаты мен әдістерін; мемлекеттік-жеке әріптестіктің теориялық негідері мен негізгі принциптерін білу. - мемлекет пен бизнестің практикалық қызметте өзара әрекет ету жолдарын пайдалана білу. - бизнесті мемлекеттік қолдау формаларын пайдалану қабілеттерін игеру.

Рухани жаңғыру және тарихи сананың қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: тарихи сана ұғымы мен өткен буындардың оның дамуына байланысты тәжірибелеріне, мәдени дәстүрдің өзегі мен рухани кодты сақтау, сол сияқты қоғамдық сананың жаңғыртуы мен ұлттық өз-өзін дамыту әлеуетіне қатысты білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты-тарихи және теориялық деңгейде өз халқының өткені жөнінде білімдерді өзге қауымдастықтар тарихымен байланыстырып көрсете білу қабілетін меңгереді; - тарихи тағдыры, дәстүрі, мәдениеті, тілі мен ділі ортақ қаумыдастық ретінде халықтың тарихи санасының сақталуын әрі рухани жаңғырудың қажеттігін түсінеді; - елдің қоғамдық санасының жаңғыруында өткеннің инновациялық элементтерін қолданып жаңа шешімдер іздеуге дағдыланады; - адами қауымның дамуының рухани жағына жататын тарихи сананы пайымдаудағы жүйелілік тұрғыны игереді; - сананың модельдерін өзіндік жолмен көрсетіп беруге қабілет, санаға қатысты құбылыстарды ұғындырып, түсіндіре алу, оларды тарих контексінде қабылау және негіздеу, прогрессивтік тарихи уақиғаларды салыстыру әрі ерекшеліктерін анықтауды үйренеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - сана мен тарихи мұраның іргелі проблемалары - ұлттық метақұндылықтар, мәдени бірегейлену, киелі нысандар; - ұлттық бірегейліктің қалыптасуы мен жаңғыруына қатысты әртүрлі дәуірлердегі жергілікті және жаһандық тарихтың өзгеруі аясында мәдени-тарихи құбылыстарды салыстырмалы қарау әдістері.

Салық және салық салу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты салық түрлері мен функцияларын, салық салу қағидаларын, елдің салық жүйесінің құраушыларын, сондай-ақ мемлекеттің салық саясатының мазмұнын оқыту болып табылады. Қазақстандағы салық пен олардың негізгі түрлерін; салық салудың принциптері мн әдістерні; салықтық қатынастарды реттеуші ҚР нормативті-құқықтық актілерді білу. - салықтың түрлерін ажырата және олар бойынша төлемдерді есептей білу. салық салуды жоспарлау қабілеттерін игеру.

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс қоғамдағы әр түрлі сөйлеу жағдайында өзара әрекетке түсудің тиімді дағдылары мен тәсілдерін әлеуметтік мәдени әрі кәсіби салада дамытуға және жетілдіруге бағытталады. Курс сөйлеу, байланыс деңгейінің құзыреттілігін арттыруға бағытталады. Басты назар орыс тіліндегі ауызекі тілдің (монолог және диалог) және жазбаша тілдің мәдениетіне бөлінеді. Көпшіліктің алдында сәтті сөз сөйлеуге және әртүрлі жағдайда тиімді сөйлеу дағдыларына мән беріледі. Студенттер орыс тілінің тілдік нормасын жетілдіруге мүмкіндік алады.

Сыртқы экономикалық қызметті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты : сыртқы экономикалық қызметтің шаруашылық жүргiзушi субъектiсі жағдайындағы әдістер, процедуралар мен формалар туралы теориялық бiлiмдердiң бүтiндiк жүйесiн студенттерге ұсыну. Міндеті : сыртқы экономикалық қызметті басқару механизмі мен негізгі түсініктерді үйрету, шет елден серiктестi таңдауда ұйым-дастырушылық-құқықтық және экономика-лық жағдайлардың негiзгi ұғымдары, сыртқы экономикалық шарттардың бөлiмдерiнiң мазмұны және ерекшелiктерi, сыртқы экономикалық мәмiлелердi қорытынды-ларының ретi және сыртқы эконо-микалық операцияларды, сонымен бiрге жабдықтау-лардың базистiк жағдайларын жүргізу. Білуі тиіс: сыртқы экономикалық шаруашылық жүргiзушi субъектi ұйымының жағдайын, процедурасын, әдiстерін. Білуі керек: тәжiрибеде сыртқы экономикалық белсендiлiктi басқаруда алған бiлiмдерді қолдану. Дағдылануы: шет тілде сыртқы экономикалық мәмiлелердi жасауды, сыртқы экономикалық операцияларды өткiзудi, келiссөздердi жүргiзуді және iс қағаздарын жүргiзу.

Сыртқы экономикалық қызметті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты : сыртқы экономикалық қызметтің шаруашылық жүргiзушi субъектiсі жағдайындағы әдістер, процедуралар мен формалар туралы теориялық бiлiмдердiң бүтiндiк жүйесiн студенттерге ұсыну. Міндеті : сыртқы экономикалық қызметті басқару механизмі мен негізгі түсініктерді үйрету, шет елден серiктестi таңдауда ұйым-дастырушылық-құқықтық және экономика-лық жағдайлардың негiзгi ұғымдары, сыртқы экономикалық шарттардың бөлiмдерiнiң мазмұны және ерекшелiктерi, сыртқы экономикалық мәмiлелердi қорытынды-ларының ретi және сыртқы эконо-микалық операцияларды, сонымен бiрге жабдықтау-лардың базистiк жағдайларын жүргізу. Білуі тиіс: сыртқы экономикалық шаруашылық жүргiзушi субъектi ұйымының жағдайын, процедурасын, әдiстерін. Білуі керек: тәжiрибеде сыртқы экономикалық белсендiлiктi басқаруда алған бiлiмдерді қолдану. Дағдылануы: шет тілде сыртқы экономикалық мәмiлелердi жасауды, сыртқы экономикалық операцияларды өткiзудi, келiссөздердi жүргiзуді және iс қағаздарын жүргiзу.

СЭҚ логистикасы саласындағы ынтымақтастықтың халықаралық формалары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

СЭҚ саласындағы логистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған пәннің мақсаты сыртқы сауда операцияларының спецификасын, СЭҚ-ін кедендік-тарифтік реттеудің, жүктерді халықаралық тасымалдау ережелерін оқыту болып табылады. Пән теориялық білімдерден бөлек сыртқы сауда келісімдерін жасау мен кедендік рәсімдеу, тауарларды сертификаттау үшін басқа да құжаттарды жасаудың тәжірибелік дағдыларын береді. Сыртқысауда операцияларының спецификасын, СЭҚ-ты кедендік-тарифтік реттеу; жүк тасымалының халықаралық ережелері; батыстық жабдықтаушылардың Қазақстандық логистикалық операторларға талаптары, сыртқысауда операцияларын жүзеге асырудағы лгистикалық шығындардың негізгі түрлері. Сыртқысауда контрактілерн жасай білу; кедендік рәсімдеуге, тауарды сертификациялауға толық құжаттар пакетін дайындауды, транспорттық-экспедиторлық және брокерлік компаниялармен әріптесе алуды, жеткізілім мен жөнелтулерді бақылай білу. Сыртқысауда операцияларын жүргізуде кіргізілетін және шығарылатын тауарлардың кедендік құнын есептеу әдістерін білу.

СЭҚ-тің логистикалық шығындарын оңтайландыру
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Теориялық және қолданбалы саясаттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Саясат пен оның функцияларын, билік және биліктік қатынастарды, саяси жүйелер мен режимдерді, әлемдік саясаттағы тенденцияларды зерттеу; Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси процестерді талдау қазіргі заманғы әдістерде пайдалану; Студенттердің саяси санасымен саяси мәдениетін қалыптастыру; Тәртіп әлеуметтік-саяси процестерді, саясат саласында ғылыми-практикалық іс-шараларды әдістерін мәні туралы тиісті білім береді; саяси ғылымдардың негізгі аспектілерін қамтиды Тәртіп студенттерге әлеуметтік-саяси жұмыс барысында өзекті білім береді, оларды танымал әдістері мен ғылыми-практикалық іс-шара әдістерін үйретеді,саяси білім құрылымын, үкіметтің түрлі деңгейдегі саяси барыстың жиынтығы, саяси барыстың субъектісі, саяси шешімнің барысын қабылдау сонымен қатар ғылыми зерттеу саясаты құрылымын енгізеді. Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде. Өркениет тарихындағы саяси білімнің дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық өмір құрылымында. Билік саяси феномен ретінде. Саясат субъектілері. Заманауи саяси жүйелер. Саяси режимдер. Сайлаулар мен сайлау жүйелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық саяси қозғалыстар және ұйымдар. Саяси даму мен модернизация. Саясаттағы конфликттік және дағдарыстық жағдайлар. Саяси мәдениет пен саяси идеология. Әлемдік саясат және қазіргі заманғы халықаралық қатынастар. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Егеменді Қазақстан. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары. 2050 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы.

Тұлға арасындағы коммуникациясының психологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пәнді оқу барысында студенттер нәтижелі коммуникация түсініктерін, қағидаларын, процедураларын біледі. Нәтижелі коммуникация көрсеткіштерін және кедергілерін біледі. Әр түрлі адамадармен қарым-қатынас орната біледі. Конфликттердің алдын алу жолдарын, оларды шешу жолдарын түсініп үйренеді. Болашақ кәсіби іс-әрекетте қажетті іскерлік қарым-қатынас іскерліктері мен дағдаларын меңгереді. (келіссөздер жүргізу, іскерлік пікір-таластар, көпшіліктің алдында шығып сөйлеу жүргізу дағдылары). Нәтижелі коммуникацияға әр түрлі әдіснамалық және теориялық амалдарды салыстырып талдайды. Өзінің қарым-қатынасатрын ұйымдастрып, басқаруғаа үйренеді, әр түрлі адамдармен қажетті коммуникация формаларын таңдай біледі. Курс тұлғааралық коммуникацияның әдіснамалық негіздерін, теориялық және қолданбалы концепцияларын қамтиды. Студенттер бұл пәнде алған тұлғаралық коммуникация туралы білімдерін және дағдыларын өздерінің болшақ кәсіби іс-әрекетінде және өзін-өзі дамытуда қолдана алады. Пән нәтижелі тұлғааралық коммуникация негізінде жататын психологиялық және әдіснамалық механизмдермен таныстырады. Коммуникация туралы классикалық және қәзіргі заманға тән бағыттар беріледі. Бұл пәнді оқыту студенттердің теориялық білімдері мен дағдыларын ұштастырады.

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – студенттерге дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігінің мәнін және оны есептеу әдістемелерін түсіндіру, оларды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің қазіргі заманда қалыптасқан тенденцияларымен таныстыру. Пән шеңберінде студенттер ұлттық экономикалардың бәсекелік артықшылықтарының жетекші теорияларын зерттейді, Қазақстанның дүниежүзілік бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оның негізгі бәсекелік артықшылықтарын анықтайды, ұлттық экономикалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін бағалайтын баламалы әдістерді талдайды, мысалы жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі сияқты.

Фирманың экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - қазіргі заманның жаһандық және әлемдік нарықта бәсекенің күшейген жағдайында фирмалардың қызмет ету және дамуының жалпы қағидалары жөнінде жүйеленген білім алу. Пәнді оқыту барысында фирма қызмет етуінің экономикалық және құқықтық негіздерін және материалдық-техникалық құрамын, өндіріс шығындары мен өнімнің өзіндік құнын зерттеумен байланысты, сонымен бірге еңбек ақының заманауи түрлері мен жүйелері жөнінде түсінік алумен, еңбек өнімділігінің және фирма қызметінің тиімділігінің көрсеткіштерін, өнімнің бағасы құрулуы және фирманың бәсекеге қабілеттігін бағалаудың негіздерін зерттеумен байланысты мәселелерді қарастырады.

Халықаралық банктік операциялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты халықаралық банктік қызмет бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдылардың негіздерін қалыптастыру болып табылады. Пән әлемнің түрлі елдерінің банктік жүйелерінің негізгі аспектілерін қарастырады. Курсты аяқтау нәтижесінде студент: - банктер мен банктік қызмет туралы тұтас білімдерді иеленуі; - банктік операциялардың мәні мен мазмұны туралы түсініктер аппаратын меңгеруі; - халықаралық банк ісінің негізгі даму бағыттарын оқып-үйрену; - шет мемлекеттердің банктік жүйелерінің ерекшеліктерін білуі; - халықаралық есептердің формасы мен әдістерін ажырата білу.

Халықаралық банктік операциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты халықаралық банктік қызмет бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдылардың негіздерін қалыптастыру болып табылады. Пән әлемнің түрлі елдерінің банктік жүйелерінің негізгі аспектілерін қарастырады. Курсты аяқтау нәтижесінде студент: - банктер мен банктік қызмет туралы тұтас білімдерді иеленуі; - банктік операциялардың мәні мен мазмұны туралы түсініктер аппаратын меңгеруі; - халықаралық банк ісінің негізгі даму бағыттарын оқып-үйрену; - шет мемлекеттердің банктік жүйелерінің ерекшеліктерін білуі; - халықаралық есептердің формасы мен әдістерін ажырата білу.

Халықаралық инвестициялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - халықаралық қаржы нарығының ерекшеліктерін, құрылымын, негізгі қатысушыларын, операция түрлері мен құралдарын оқыту. Пән қаржы құралдарымен сауданың тәжірибелік дағдыларын береді. Халықаралық қаржы нарықтарының ерекшеліктері, құрылымы, негізгі қатысушылары, операциялар түрлері мен инструменттерін білу. Халықаралық нарықтарда айналатын қаржылық құралдарды анықтауды және таңдауды білу. Қаржылық құралдар саудасының негізгі қабілеттерін игеру.

Халықаралық инвестициялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - халықаралық қаржы нарығының ерекшеліктерін, құрылымын, негізгі қатысушыларын, операция түрлері мен құралдарын оқыту. Пән қаржы құралдарымен сауданың тәжірибелік дағдыларын береді. Халықаралық қаржы нарықтарының ерекшеліктері, құрылымы, негізгі қатысушылары, операциялар түрлері мен инструменттерін білу. Халықаралық нарықтарда айналатын қаржылық құралдарды анықтауды және таңдауды білу. Қаржылық құралдар саудасының негізгі қабілеттерін игеру.

Халықаралық қаржы нарықтары және олардың құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - халықаралық қаржы нарығының ерекшеліктерін, құрылымын, негізгі қатысушыларын, операция түрлері мен құралдарын оқыту. Пән қаржы құралдарымен сауданың тәжірибелік дағдыларын береді. Халықаралық қаржы нарықтарының ерекшеліктері, құрылымы, негізгі қатысушылары, операциялар түрлері мен инструменттерін білу. Халықаралық нарықтарда айналатын қаржылық құралдарды анықтауды және таңдауды білу. Қаржылық құралдар саудасының негізгі қабілеттерін игеру.

Халықаралық қаржы нарықтары және олардың құралдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - халықаралық қаржы нарығының ерекшеліктерін, құрылымын, негізгі қатысушыларын, операция түрлері мен құралдарын оқыту. Пән қаржы құралдарымен сауданың тәжірибелік дағдыларын береді. Халықаралық қаржы нарықтарының ерекшеліктері, құрылымы, негізгі қатысушылары, операциялар түрлері мен инструменттерін білу. Халықаралық нарықтарда айналатын қаржылық құралдарды анықтауды және таңдауды білу. Қаржылық құралдар саудасының негізгі қабілеттерін игеру.

Халықаралық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты – әлемдік экономиканың дамуы ресурстардың сандық және сапалық тұрғыдан өсуімен қатар жүретін процесс сонымен қатар әлемдік нарықта тауарларды жеткізу тасымалдау технологияларымен таныстыру. Пәндіоқунәтижесінде магистрант келесіқұзыреттергеиеболуытиіс: • Білу: капиталды бағалау, активтердің нарықтық құны сынды негізгі қаржылық менеджменттің тәсілдерін қолдна отырып капиталдан табыс табу • Түсіну: мәдени және рационалды ойлау дағдысын қалыптастыру • Істей білу: қолда

Халықаралық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың негізгі мақсаты – әлемдік экономиканың дамуы ресурстардың сандық және сапалық тұрғыдан өсуімен қатар жүретін процесс сонымен қатар әлемдік нарықта тауарларды жеткізу тасымалдау технологияларымен таныстыру. Пәндіоқунәтижесінде магистрант келесіқұзыреттергеиеболуытиіс: • Білу: капиталды бағалау, активтердің нарықтық құны сынды негізгі қаржылық менеджменттің тәсілдерін қолдна отырып капиталдан табыс табу • Түсіну: мәдени және рационалды ойлау дағдысын қалыптастыру • Істей білу: қолда

Халықаралық логистикадағы Қазақстан
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері – қазіргі кездегі халықаралық сауданың ерекшеліктерін, заңдылықтары мен қайшылықтарын кешенді түрде зерделеп, «Әлемдік экономика» мамандығы бойынша білімін қалыптастыру. Аталған пән студенттерге халықаралық сауданың ерекше экономикалық жүйесіндегі құрылымы туралы негізгі білімдер береді. Курсты оқу нәтижесінде студент: - халықаралық сауданың қызмет ету қағидалары мен қазіргі заманғы мәселелері туралы жүйеленген білімдерге ие болуға тиіс; - халықаралық сауданың қазіргі заманғы географиялық және тауарлық құрылымын білу; - әлемдік тауар және шикізат нарықтарының ерекшеліктерін, құрылымы мен бағаның қалыптасуын меңгеру; - әлемнің өндірістік ресурстарының жағдайы мен оны елдер арасындағы бөлу туралы ақпараттарды меңгеру; - елдердің интеграциялық бірлестіктері мен халықаралық экономикалық ұйымдардың халықаралық саудадағы рөлін түсіну; - әлемнің жекелеген елдері мен аймақтарының, соның ішінде Қазақстанның әлемдік сауда жүйесіндегі рөлі мен орнын түсіну.

Халықаралық сауда және әлемдік сауда нарықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері – қазіргі кездегі халықаралық сауданың ерекшеліктерін, заңдылықтары мен қайшылықтарын кешенді түрде зерделеп, «Әлемдік экономика» мамандығы бойынша білімін қалыптастыру. Аталған пән студенттерге халықаралық сауданың ерекше экономикалық жүйесіндегі құрылымы туралы негізгі білімдер береді. Курсты оқу нәтижесінде студент: - халықаралық сауданың қызмет ету қағидалары мен қазіргі заманғы мәселелері туралы жүйеленген білімдерге ие болуға тиіс; - халықаралық сауданың қазіргі заманғы географиялық және тауарлық құрылымын білу; - әлемдік тауар және шикізат нарықтарының ерекшеліктерін, құрылымы мен бағаның қалыптасуын меңгеру; - әлемнің өндірістік ресурстарының жағдайы мен оны елдер арасындағы бөлу туралы ақпараттарды меңгеру; - елдердің интеграциялық бірлестіктері мен халықаралық экономикалық ұйымдардың халықаралық саудадағы рөлін түсіну; - әлемнің жекелеген елдері мен аймақтарының, соның ішінде Қазақстанның әлемдік сауда жүйесіндегі рөлі мен орнын түсіну.

Халықаралық транспорттық жүйелер
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - халықаралық жүк тасымалдауды қамтамасыз ететін транспорт түрлерін білу және оларды таңдау, бағалау әдістерін білу; жүкті тасымалдау бойынша сыртқыэкономикалық қызметті реттейтін халықаралық және қазақстандық нормативтік актілерді есепке алу Коммерциялық қызметтің транспорттық қамтамасыз етілу әдістерін, транспорттың негізгі түрлерін, олардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін, әлемдік транспорттық жүйенің құрылымы мен ішкі жүйелерін; халықаралық жүк тасымалын ұйымдастыру ерекшеліктерін, Қазақстанның халықаралық транспорттық дәліздері мен жетекші отандық және халықаралық транспорттық компанияларды білу, білу. Халықаралық жүк тасымалын регламенттеуші мемлекетаралық және Қазақстандық нормативтік актілерді, ұлттық транспорттық жүйенің даму жағдайы мен динамикасын, транспорттық қызмет аясындағы ассортимент мүмкіндіктерін білу. Халықаралық жүк тасымалын ұйымдастырда түрлі транспорт түрлерін таңдай және бағалай білу.

Халықаралық транспорттық операциялар
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты халықаралық көліктік тасымалдардың, халықаралық тасымалдарды құқықтық реттеудің, су, жер және әуе көлігімен сыртқыэкономикалық тасымалдарды ұйымдастырудың мәні мен түрлерін, меңгеру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент: - көліктік операциялардың мәнін, жіктемесін, халықаралық тасымалдар мен халықаралық көліктік операциялардың сипаты мен мазмұнын білуі; - халықаралық тасымалдардың сипаты мен халықаралық көліктік операциялардың негізгі түрлерін білуі; - халықаралық көліктік тасымалдарды реттеуші негізгі келісімдер мен конвенцияларды білуі; - бүкіләлемдік көлік жүйесі мен көліктік қызмет нарығының ұйымдастырылуын түсінуі; - халықаралық жүк және жолаушылар тасымалының ерекшеліктерін білуі

Халықаралық транспорттық операциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты халықаралық көліктік тасымалдардың, халықаралық тасымалдарды құқықтық реттеудің, су, жер және әуе көлігімен сыртқыэкономикалық тасымалдарды ұйымдастырудың мәні мен түрлерін, меңгеру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде студент: - көліктік операциялардың мәнін, жіктемесін, халықаралық тасымалдар мен халықаралық көліктік операциялардың сипаты мен мазмұнын білуі; - халықаралық тасымалдардың сипаты мен халықаралық көліктік операциялардың негізгі түрлерін білуі; - халықаралық көліктік тасымалдарды реттеуші негізгі келісімдер мен конвенцияларды білуі; - бүкіләлемдік көлік жүйесі мен көліктік қызмет нарығының ұйымдастырылуын түсінуі; - халықаралық жүк және жолаушылар тасымалының ерекшеліктерін білуі

Халықаралық экономикадағы заманауи геосаясат
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты геосаясат, геоэкономика концепциясы туралы негізгі білімдерді қалыптастыру болып табылады. Пән геосаясат бойынша терең теориялық білімдерді және геосаясат пен халықаралық экономикалық қатынастардың заманауи мәселелерін жүйелі талдаудың тәжірибелік дағдыларын береді. Геосаясаттың болмысы мен, терминологиясын; әлем құрылымының геосаяси модельдерін, геоэкономика концепциясының мазмұнын білу. Қазіргі әлемдегі геосаяси жағдайды талдай білу, әр түрлі елдер мен олардың бірлестіктерінің халықаралық транспорттық дәліздерге әсерін талдай білу. Халықаралық экономикалық қатынастарды, халықаралық логистикалық мәселелрді шешуде, талдауда геополитикалық келіс әдістерін игеру.

Халықаралық экономикадағы заманауи геосаясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты геосаясат, геоэкономика концепциясы туралы негізгі білімдерді қалыптастыру болып табылады. Пән геосаясат бойынша терең теориялық білімдерді және геосаясат пен халықаралық экономикалық қатынастардың заманауи мәселелерін жүйелі талдаудың тәжірибелік дағдыларын береді. Геосаясаттың болмысы мен, терминологиясын; әлем құрылымының геосаяси модельдерін, геоэкономика концепциясының мазмұнын білу. Қазіргі әлемдегі геосаяси жағдайды талдай білу, әр түрлі елдер мен олардың бірлестіктерінің халықаралық транспорттық дәліздерге әсерін талдай білу. Халықаралық экономикалық қатынастарды, халықаралық логистикалық мәселелрді шешуде, талдауда геополитикалық келіс әдістерін игеру.

Халықаралық экономикалық құқық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 64921

Экология және тұрақты даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты : - экологияның негізгі шарттарын анықтау; - қазіргі заманда экологияның маңыздылығын түсіндіру; - тірі ағзаларға қоршаған ортаның жалпы әсер ету заңдылықтарын, негізгі экологиялық факторларды сипаттау; - қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау. Курсты оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: - қоршаған орта мен тірі ағзалардың өзара қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары; Биосфера мен экожүйенің әрекеті, тұрақтылық механизмдері; Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешуде экологияның алатын орны мен ролі, ғаламдық экологиялық мәселелер, олардың деңгейлері мен туындау себеп-салдары; Қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау аумағында халықаралық ынтымақтастық.

Эконометрика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты экономикалық математикалық әдістер жиынтығын меңгеру экономикалққұбылыстар мен процестердің сандық бағасын қолдану. Білуі тиіс:регрессиялық талдаудың негіздері; статистикалық бағалау және регресссия теңдеуінің параметрлер дәлділігін талдау;алғышарттар негізін; классикалық регрессия модельдерінің қолдану қажеттілігін; бір мезгілдік теңдеулер жүйесін білдіретін эконометрикалық модельдерді талдау негізін; уақытша қатарларды болжау және талдау.

Экономика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты – экономиканың негізгі категориялары, түсініктері мен заңдылықтары жөнінде жүйелеп ашып көрсету. Экономика негіздері – негізгі экономикалық түсініктер және заңдылықтармен таныстыратын кіріспе курсы. Студенттер микро- және макроэкономика саласынан бастапқы білімдер алады. Бұл курс студенттің экономикалық мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді; қоғамдағы экономикалық өзгерістердің мәнін, қоғамның тұрмысындағы құбылыстар мен үдерістердің логикасын және өзара байланысын түсінуге, алған білімін тәжірибелік қызметте қолдана білуді дағдылануға және игеруге көмектеседі.

Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай) 3-Бөлім
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономистерге арналған шетел тілі (екінші шетел тілі: ағылшын, араб, неміс, француз, испан, итальян, қытай). 2-Бөлім
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Электронды коммерция
 • Бақылау түрі - [АБ + Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аталған курстың мақсаты электронды коммерция туралы, халықаралық сауданың дамуындағы электронды коммерцияның ерекшеліктері мен рөлі туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Электронды коммерцияның ерекшеліктері мен технологияларын, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін, таралу сфералары мен электронды коммерцияны жүргізу инструменттерін білу. Халықаралық сауда тәжірибесіндегі электронды коммерция технологиясын пайдалана білу. Электронды коммерцияны жүргізудің әдіс-тәсілдерін игеру.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Өндірістік
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Терең зерттеу жекелеген пәндер кәсіпорындарда өндірістік-дық және қаржы - банк салаларында, мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. Сатып алу студенттер қажетті тәжірибе кәсіпорындарда, сондай-ақ, компаниялар мен фирмаларда, түрлі меншік нысандары. әзірлеу студенттерде дағды мен мамандықтың пәндері бойынша, меңгеру, қазіргі заманғы кәсіби әдістері мен тәсілдерін ұйымдастыру. Кәсіби деңгейдегі қаржылық есеп,Басқару есебі,Қаржылық талдау

Өндірістік практика
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Учебная
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - ФМО

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение