Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Шетел филологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Шетел филологиясы мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Пән шет тілдік ғылыми зерттеудің жалпы әдіснамалары және парадигмаларына сәйкес әдістемелік мәселелерді талдау және интерпретациялауға мүмкіндік береді: тілдің ара қатынасы, тіл мен қоғамды, ой мен шынайылқты білу, тілді және басқа қарым қатынас жасау құралдары арасындағы қарым-қатынас. Сондай-ақ тіл білімі және филологияның түсінік аппаратын меңгеру; гносеологииялық тіл процесстерінің жүйелік талдауларының әдістерін; заманауи тіл білімінің онтологиялық мәселелеріне аналитикалық тәсілді; әдіснаманың ғылыми-зерттеу әдіснамасы бойынша түрлі мәселелер бойынша толық және дәйекті (ауызша және жазбаша) пікір білдіре алу дағдылары мен шеберліктерін меңгеру жүзеге асырылады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шетел филологиясы
Мамандық шифры
6D021000
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
198
ОРЫС
0

пәндер

Тіл және мәдениет философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шеттілдік филологиялық зерттеудің негізгі парадигмасы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әдеби сын және теория
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиетті салыстырмалы оқыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Корпустық лингвистика және лексикографиялық жұмыстардың автоматизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі линвгистикадағы макроәлеуметтік лингвистикалық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистикалық доктриналар және лингвистиканың теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль лингвистикалық әдістеменің дамуымен түрлі лингвистикалық доктриналардың қалыптасуы мен дамуы тарихымен байланысты негізгі түсініктерді, лингвистика саласындағы әр түрлі ғылыми мектептер мен ағымдардың тууын, лингвистикалық ғылыми парадигмалардың ауысуын ашып көрсетеді. Модульде лингвистика эпистемологиясын тіл теориясындағы жаңа, алайда міндетті бөлшегі ретінде көрсету маңыздылығы көрінеді. Модульдің мазмұны ғылыми білімнің кез келген парадигмасын ашып көрсететін қазіргі тіл білімінің ең маңызды мәселелері мен жаңа бағыттарына бағытталады. Қазіргі таңдағы басты лингвистикалық парадигмаларды оқытуда олардың проблематикасы мен сәйкес ғылыми-зерттеу аппаратын баяндау көзделеді. Модуль лингвистика ғылымының тарихи процестері жайында түсінік қалыптастыруды, түрлі лингвистикалық ғылыми зерттеулер жүргізуде лингвистикалық әдістерді нәтижелі қолдануды талап етеді. Модульді оқудың соңына қарай үйренушілер білулері міндетті: – тіл біліміндегі ғылыми парадигмалар түрлері жайында жалпы мағлұмат болуы; – лингвистикалық білімдердің негізгі даму дәрежелерін білу; – түрлі лингвистикалық мектептер мен ағымдарды ажырата білу, сол мектептердің негізгі постулаттары мен өкілдерін тану; – философия мен тіл білімінің өзара байланысын түсіну; жалпы ғылымның, соның ішінде лингвистика ғылымының эпистемологиялық мәселелері жайында хабардар болу.

Метасөздік және лингвистикалық терминология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Метасөздік және лингвистикалық терминология Метасловарь и лингвистическая терминология

Тілдік ықпал және лингвопрагматика: бұқара тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты қазақстандың бұқаралық ақпарат тілінің ерекшеліктерін үйрену болып табылады. Пәннің міндеттері: БАҚ тілінің әртүрлілігін көрсету; БАҚ мәтіндерінің лингвистикалық талдануы кезіндегі қабілеттіліктерді қалыптастыру; әртүрлі жанрдағы және тақырыптық бағыттағы газет мәтіндерін жасау және өңдеудегі тілдік қабілеттіліктерді қарқындату. Пәннің оқытылуы кезінде докторант келесідей құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс: • бұқаралық қырым қатынастағы айырмашылықтар мен тілдік ерекшеліктерді білу; • қазіргі БАҚ мәтіндерін сәйкес қабылдай алуы және өндіруі; • БАҚ мәтіндерін лингвистикалық талдау қабілеттіліктерін меңгеруі, соның ішінде түпнұсқадағы газет мәтіндерін, теледидарлық интервью және масс медияның басқа да жанрларындағы мәтіндерді жасау және өңдеу қабілеттіліктеріне ие болуы керек.

Филологиядағы компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение