Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Шет ел филологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - PhD докторы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шет ел филологиясы
Мамандық шифры
6D021000
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
198
ОРЫС
0

пәндер

Тіл және мәдениет философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шеттілдік филологиялық зерттеудің негізгі парадигмасы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әдеби аударма теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс аударма және күрделі әдеби мәтіндерді түсіндіру, игеру, техникалары мен дағдыларын дамыту және жақсарту үшін докторанттарға арналған. Көркем аударма теориясы мен практикасы пәнін оқыту мақсаты кәсіби қызмет ретінде тәжірибеде әдеби аударма ерекшеліктерін көрсетуге, жалпы оқыту аудармашылар процесінде әдеби аударма теориялық және практикалық негіздерін таныстыру болып. Пәннің міндеттеріне мыналар жатады: - әдеби аударманың теориялық модельдер жұмысын аударма процесін көрсету; - әдеби а

Әдеби мәтін: зерттеу мәселелері және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді дамытудың басты мақсаты «әдеби мәтін: мәселелері мен зерттеу әдістері» - әдеби мәтіндер, соның ішінде әдебиеттің мәселелері мен зерттеу әдістерін студенттерде қалыптастыру, сондай-ақ мәтіндік талдаудың түрлі тәжірибесін үйрету (структурализм, нарротология, рецептивті эстетика, психоаналитикалық штудиялар, деконструкция дискурстық талдау гендерлік әдістерді енгізу және т.б.). Пәннің міндеттері докторанттарды әдебиетті зерттеудің негізгі әдістерімен таныстыру болып табылады; жалпы әдіснамал

Әдеби сын және теория
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиетті салыстырмалы оқыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Контрастивтік лингвистика және тілдерді үйрету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән салыстырмалы талдау және екінші тілді меңгеру теориясы әдістерінің проблемалары мен дамыту түсінігін қамтамасыз етуге арналған. Докторанттарда мәдениетаралық қарым-қатынас процесінде емес ана тілі, түсіну игеруді және пайдалану қабілетіне ие, ол арқылы процесс ретінде салғастырмалы зерттеулер мен тілді меңгеру теориялық білімі нәтижелерін пайдалану қолдану түсінуді қалыптастыруға тиіс. Мақсаты - проблемалар мен оқыту әдістері мен салыстырмалы лингвистика негіздеріне енгізу, магистранттарға

Корпустық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль зерттеудің заманауи әдістері туралы теориялық идеялар жүйесін қалыптастыру, отандық және шетелдік лингвистика аясында қолданбалы лингвистикамен байланысты біліммен қамтамасыз етеді. Ерекше көңіл қолданбалы лингвистика әр түрлі бағыттары бойынша пайдаланылатын әдістерін талдауға, модельдеу әдісі, өтініш рәсімдерін тәжірибелік сипатына, түрлі ғылымдардың кешенді комбинацияларына беріледі. Модульдің мазмұны тілдік жүйесінің әр түрлі салалардағы жұмысын оңтайландыру жолдарын зерттеу бағытталғ

Корпустық лингвистика және лексикографиялық жұмыстардың автоматизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі линвгистикадағы макроәлеуметтік лингвистикалық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Лингвистикалық доктриналар және лингвистиканың теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль лингвистикалық әдістеменің дамуымен түрлі лингвистикалық доктриналардың қалыптасуы мен дамуы тарихымен байланысты негізгі түсініктерді, лингвистика саласындағы әр түрлі ғылыми мектептер мен ағымдардың тууын, лингвистикалық ғылыми парадигмалардың ауысуын ашып көрсетеді. Модульде лингвистика эпистемологиясын тіл теориясындағы жаңа, алайда міндетті бөлшегі ретінде көрсету маңыздылығы көрінеді. Модульдің мазмұны ғылыми білімнің кез келген парадигмасын ашып көрсететін қазіргі тіл білімінің ең маңызды мәселелері мен жаңа бағыттарына бағытталады. Қазіргі таңдағы басты лингвистикалық парадигмаларды оқытуда олардың проблематикасы мен сәйкес ғылыми-зерттеу аппаратын баяндау көзделеді. Модуль лингвистика ғылымының тарихи процестері жайында түсінік қалыптастыруды, түрлі лингвистикалық ғылыми зерттеулер жүргізуде лингвистикалық әдістерді нәтижелі қолдануды талап етеді. Модульді оқудың соңына қарай үйренушілер білулері міндетті: – тіл біліміндегі ғылыми парадигмалар түрлері жайында жалпы мағлұмат болуы; – лингвистикалық білімдердің негізгі даму дәрежелерін білу; – түрлі лингвистикалық мектептер мен ағымдарды ажырата білу, сол мектептердің негізгі постулаттары мен өкілдерін тану; – философия мен тіл білімінің өзара байланысын түсіну; жалпы ғылымның, соның ішінде лингвистика ғылымының эпистемологиялық мәселелері жайында хабардар болу.

Лингвомәдениеттану: қазіргі концептілері және әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәдениетаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін оқыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метасөздік және лингвистикалық терминология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Метасөздік және лингвистикалық терминология Метасловарь и лингвистическая терминология

Тілдік ықпал және лингвопрагматика: бұқара тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты қазақстандың бұқаралық ақпарат тілінің ерекшеліктерін үйрену болып табылады. Пәннің міндеттері: БАҚ тілінің әртүрлілігін көрсету; БАҚ мәтіндерінің лингвистикалық талдануы кезіндегі қабілеттіліктерді қалыптастыру; әртүрлі жанрдағы және тақырыптық бағыттағы газет мәтіндерін жасау және өңдеудегі тілдік қабілеттіліктерді қарқындату. Пәннің оқытылуы кезінде докторант келесідей құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс: • бұқаралық қырым қатынастағы айырмашылықтар мен тілдік ерекшеліктерді білу; • қазіргі БАҚ мәтіндерін сәйкес қабылдай алуы және өндіруі; • БАҚ мәтіндерін лингвистикалық талдау қабілеттіліктерін меңгеруі, соның ішінде түпнұсқадағы газет мәтіндерін, теледидарлық интервью және масс медияның басқа да жанрларындағы мәтіндерді жасау және өңдеу қабілеттіліктеріне ие болуы керек.

Тіллдік әсер және лингвопрагматика: масс-медиа және жарнама тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Языковое воздействие и лингвопрагматика: язык масс-медиа и рекламы Language Impact and Lingvopragmatics: the Language of Mass Media and Advertising

Филологиядағы компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шет тілін оқытудын әдіснамасы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел филологиясының тарихы мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шығармашылық жазу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение