Докторантура
Мемлекеттік және жергілікті басқару

Мемлекеттік және жергілікті басқару

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар.
Бағдарлама 6D051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару.
Оқыту деңгейі: докторантура PhD.
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша).
Оқыту нысаны: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша PhD доктор келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
- мемлекеттік басқару және қорғаныс;
-орталық, аймақтық және жергілікті басқару органдарының атқарушы және заң шығарушы қызметі;
- фискалдық қызметті басқару және бақылау;
- бюджеттің орындалуы және мемлекеттік қорлар мен мемлекеттік қарызды басқару;
- ауылдық және поселкелік басқару органдарының қызметі;
- кеден қызметі;
- статистика және әлеуметтану саласындағы қызмет;
-медициналық қызмет көрсету, білім беру, мәдени қызмет көрсету және әлеуметтік қамтамасыз етуді қоспағанда, өзге де әлеуметтік қызметтер;
- жалпы қоғамға мемлекеттік қызмет көрсету;
- ұлттық компаниялардағы қызмет;
- ұлттық кәсіпорындардағы қызмет;
- ғылыми-зерттеу мекемелеріндегі қызмет;
- жоғары оқу орындарындағы оқытушылық қызмет.
Профильді пәндер:
- инновациялық қызметті мемлекеттік басқару;
- мемлекеттік басқару тиімділігін методологиялық тұрғыдан бағалау;
- адами капиталды мемлекеттік басқару;
- басқарушылық экономика.
Білім алу артықшылықтары:
- ғылыми басқару мектептерінің сабақтастығы (Ф.Тейлордың , А.Файолдың, Э.Мэйоның және т.б.).
- Қазақстан Республикасының танымал ғалымдарының бірегей авторлық курстары;
- шет елдік ғалымдардың авторлық курстары;
-мемлекеттік биліктің орталық және аймақтық органдарында жұмыс істеу мүмкіндігі;
- жоғары оқу орындарындағы оқытушылық қызмет.
Халықаралық байланыстар: мамандық докторанттарының шетелдік ғылыми кеңесші жетекшілігімен шет елде төрт айлық дайындықтан өтуге мүмкіндіктері бар.
Практикадан өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: ғылыми-зерттеу мекемелері мен институттарда, жоғары оқу орындарында.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Мамандық шифры
6D051000
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Инновациялық қызметті мелекеттік басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР Экономикалық қауіпсіздігін мемлекеттік басқару
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам капиталын мемлекеттік басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқарушылық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік әкімшілендірудің шетелдік модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерделеу мемлекеттік әкімшілдікті теориялық қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформасының өту барысы, билікті бөлудің жартылай президенттік моделі, Ресейдегі әкімшілік реформа туралы білуге мүмкіндік береді. Докторанттар мемлекеттік әкімшілдік және бюджеттік тиімділік туралы білетін болады. Кореядағы, Индиядағы мемлекеттік әкімшілдіктің тәсілдерімен танысуға жол ашады, экономиканың бәсекеген қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік әкімшілдіктің маңыздылығын түсінуге мүмкін береді. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант төменде көрсетілген құзіреттерді иеленуі қажет: -Қазақстан Республикасындағы және шетелдердегі мемлекеттік әкімшілдік және әкімшілік-мемлекеттік басқарудың мәні туралы білім; -мемлекеттік басқару бағыттарын кәсіби қызметте пайдаланды білуі.

Мемлекеттік басқару жүйесіндегі стратегиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу докторанттарға стратегиялық басқарудың қазіргі заманғы теориясы жайлы теориялық және практикалық білім алуға мүмкіндік береді. Олар ел дамуының болашағы мен миссиясын қалыптастыруға мүмкіндік алады, басқарушылық құндылық пен мақсаттарды айқындай алуға, ішкі және сыртқы ортаны талдай алуға, елдің бәсекеге қабілеттілік стратегиясы мен бәсекеге қабілеттілік басымдығын айқындауға мүмкіндігі болады. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант төменде көрсетілген құзіреттерді иеленуі қажет: -елдің даму стратегиясын әзірлей білу; -басқарушылық талдау әдістерінің негізінде сыртқы ортаны стратегиялық талдай алу; -елде және шет елде бизнесті дамту философиясын қалыптастыра алу; - елдегі жағдайға әсер ететін факторларды ескере отырып бәсекелестік стратегияларды талдай алу; - мемлекеттік басқару субъектілерінің қызметін кәсіби жіне объективті тұрғыдан талдай алу.

Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік басқарудың тиімділігін бағалаудың әдістемелік тәсілдемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мемлекеттік экономикалық саясатты қалыптастырудың стратегиялық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканы модернизациялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық бизнесті басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді зерделеу мемлекеттік әкімшілдікті теориялық қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформасының өту барысы, билікті бөлудің жартылай президенттік моделі, Ресейдегі әкімшілік реформа туралы білуге мүмкіндік береді. Докторанттар мемлекеттік әкімшілдік және бюджеттік тиімділік туралы білетін болады. Кореядағы, Индиядағы мемлекеттік әкімшілдіктің тәсілдерімен танысуға жол ашады, экономиканың бәсекеген қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік әкімшілдіктің маңыздылығын түсінуге мүмкін береді. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант төменде көрсетілген құзіреттерді иеленуі қажет: -Қазақстан Республикасындағы және шетелдердегі мемлекеттік әкімшілдік және әкімшілік-мемлекеттік басқарудың мәні туралы білім; -мемлекеттік басқару бағыттарын кәсіби қызметте пайдаланды білуі.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген