Докторантура
Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (Ph.D)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN,2015.
Ұлттық аккредиттеу: АРТА, 2017. БСҚА, 2017.
Оқу дәрежесі: PhD докторантура
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
6D074000 - нанотехнология және наноматериалдар мамандығының магистранттары келесідей кәсіби қызмет түрлерін орындайды:
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастыру-басқармалық;
- есептік-жобалық;
- құрастыру-жобалау;
- эксперименттік-зертеу.
Кәсіби қызмет функцияларына жатады: өндірісті ұйымдастыру және басқару, технологиялық процестерді орындауды басқару, материалдардың сапасын басқару, өндіріс орындардың экологиялық және экономикалық көрсеткешін талдау. Технологиялық процестерді алу және материалдарды өңдеуді жетілдіру.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері:
- химиялық және фазалық құрамды, құрылымын және материалдардың қасиеттерін зерттеу;
- жаңа материалдарды алу, олардың термиялық және химия-термиялық өңделуін технологиялық жобалау, қысыммен өңдеу және оларды өндіріске енгізу;
- құрылғыларды және технологиялық құрылғылардың жұмысын және қондырғыларды зерттеу;
- материалдарды алудың және өңдеудің жаңа негізгі технологиялық процестерін жасау, өндіріске енгізу.
Кәсіби қызметтің бағыттары:
- ұйымдастыру-басқармалық жұмыс;
- өндірістік-технологиялық жұмыс;
- эксперименттік-зерттеу жұмыс;
- есептік-жобалық жұмыс.
Оқудың артықшылықтары:
• наноматериалдарды алу және зерттеу әдістерін зерттеу;
• раман спектроскопиясының жұмыс жасалуын зерттеу;
• баламалы энергетика саласын зерттеу және үйрену;
• наноматериалдардың бөлшектер мен құрылғылпрдың қасиеттеріне әсерән зерттеу.
Халықаралық байланыстар:
PhD докторанттардың Қатты дене және оптика институты, Вигнер атындағы зерттеу орталығы (Венгрия), Аризона Университеті (АҚШ), Турин атындағы Политехникалық Университеті (Италия), Бордо Университеті (Франция) секілді серіктес ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар.
Практика өту орны және мүмкін болатын жұмыс орындары: Қазақстандық және шет елдік ЖОО-да, отандық және шет елдік зерттеу орталықтарында, зертханалар мен институттар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Мамандық шифры
6D074000
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
175
ОРЫС
175

пәндер

Нанотехнологияның физико-химиялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Жартылайөткізгіш нанометриалдар мен құралдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жартылайөткізгішгі наноқұрылымдар және құрылғылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Метоматериалдардың оптикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – метаматериалдардың бірегей оптикалық қасиеттері және негізгі түрлері туралы білімдерді құрылымдау – жасанды берілген электромагниттік қасиеттері бар материалдарды құрылымдарды негіздеу. Модуль докторанттарды оптикалық метаматериалдар туралы іргелі негіздерінен қазіргі заманауи қосымшаларына дейінгі ғылымның соңғы жетістіктерімен, суперлинза және өзге де осы секілді перделеу қондырғыларының соңғы маңызды жетістіктерімен таныстыру.

Наноматериалдардағы құрылымдық және электрондық процестер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдарды компьютерлік моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Наноматериалдардың қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдардың физикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноэлектроника
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып наноэлектроника құралдары туралы білімдерді құрылымдау, оларды функциялаушы физикалық қасиеттері, құрылымдау сипаттамалары, алыну технологиялары; наноқұрылымдардың және оның негізіндегі қондырғыларды тәжірибелік және теориялық зерттеудің әдістермелері. Модуль докторанттарды наноэлктрониканың және наножүйелеу техникасының негізгі қондырғы түрлерімен, олардың жұмыс жасау қағидаларымен, жүзеге асыру нұсқаларымен, қасиеттерімен, құрылымдаудың негізгі технологияларымен және қолдану ерекшеліктерімен таныстырады.

Плазмалық ағындардың затпен әсерлесуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалық ағындардың затпен әсерлесуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Плазмалық ағындардың затпен әсерлесуін математикалық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – плазмалық ағынның затпен өзара әрекеттесуінесептеудің компьютерлік әдістерін зерттеу. Курстың тапсырмасы болып плазма үдерісіндегі түрлі сипатталатын тапсырмаларды талдау және шешуді меңгеру табылады. Аталған курс плазмалық ағынның затпен өзара әрекеттесудің түрлі үдерістерін сипаттайтын, сызықтық емес шешімдерді, әртарапты, интегралды теңдіктерді шешу және талдауға арналған теориялық әдістер тақырыптарын қарастырады. Плазма үдерісіндегі физикалық объектілерді, құбылыстар модельдерін құру. Монте Карло әдісі, молекулярлық динамика және квазибөлшектер әдістері. Оларды нақты тапсырмалардағы әдістерін жүзеге асыру.

Плазмалық ортада нономатериалдарды синтездеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Радиациялық наноматериалтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Ұсақдисперсті бөлшекті комплексті плазма физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген