Докторантура
Экология(гео)

Экология(гео)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама атауы: 6D060800 – «Экология».
Оқу деңгейі: докторантура (ғылыми-педагогикалық дайындық бағыты).
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Кәсіби қызмет түрлері: ғылыми-зерттеу және педагогикалық.
Ғылыми-зерттеу қызметін құрайтындар: ғылыми зерттеулердің жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын жасау; эксперименттердің әдістемесін құрастырып, жүргізілуін ұйымдастыру; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жинақтау, өңдеу, талдау және жүйелеу; орындалған зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептерді, шолуларды, басылымдарды дайындау. Атаулы мамандық түлегі интеллектуалды меншік нысандарын бекітіп, қорғауды жүргізуге, патенттік зерттеулерді жүргізуге, қабылданған техникалық шешімдерді негіздей отырып жобаланған нысандардың жұмыс істеу ұстанымдары мен құрылысына сипаттама беруге, жобаның инновациялық әлеуетін, инновациялық тәуекелдерді бағалауға қабілеттік.
Түлек орта кәсіби және жоғарғы оқу орындарында педагогикалық қызмет атқарып, мамандық бейініне қарай оқу-әдістемелік зерттемелер жасайды, білім алушылар арасында тәрбие жұмысын жүргізеді.
Кәсіби пәндер:
Адам және қоршаған орта;
Экологиялық қауіпсіздіктің стратегиясы,
Қалдықтарды басқарудың қазiргi жолдары.
Преимущества образования:
• заманауи ғылыми және тәжірибелік мәселелердің шешімін қалыптастыра алатын және тәжірибелі түрде шеше алатын, табиғатты тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласында зерттеулермен қатар басқаруды қоса алып жүретін экологтарды дайындау;
• академиялық ұтқырлық аясында Ұлыбритания, Испания, Ресей, Қытайдың серіктес ЖОО-да тәлімдемеден өту;
• Ұлыбритания, Испания, Ресей және т.б. университеттерде зерттеулер жүргізу.
Халықаралық байланыстар: Ресей, Қытай, Ұлыбритания, Испания университеттерімен.
Тәжірибеден өту және ықтимал жұмысқа орналасу орындары: Ғылыми-зерттеу (эколог-зерттеуші); жобалық (эколог-эксперт, эколог-аудитор); ұйымдастырушылық-технологиялық (өндірістік салалар бойынша эколог); өндірістік-басқарушылық (қоршаған ортаны қорғау және экология саласының менеджер).

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Экология(гео)
Мамандық шифры
6D060800
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Адам және қоршаған орта
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақты экологиялық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалдықты қолданудың қазiргi жолдары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өндірістегі экологиялық таза технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қоршаған ортаның қазіргі кездегі мәселелері, Қоршаған ортаны қорғау техникасы мен технологиясы, Биологиялық және шикізат ресурстарын тиімді пайдаланудың жаңа технологиялары. Өнімдерді стандартизациялау, өндірісті деңгейлің бақылау, өнімнің қолданылуына байланысты шикізатты қайта өңдеудің технологиялық ерекшеліктері. Шикізаттан дайын өнімге дейін барлық қайта өңдеу деңгейлеріндегі нормативті іс-қағаздар.

Серіктестіктер және кәсіпорындардың экологиялық саясат жүйелік амал тәсілдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Табиғатты пайдаланудың экономикасы және экологиялық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Урбанданудағы заманауи амалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қала жүйелерінің қазіргі проблемаларымен білім алушыларды таныстыру, қалалардың тұрақты дамуы үшін қазбалы энергетикалық ресурстарды тиімді пайдаланудың қазіргі заманғы әдістерімен студенттерді таныстыру; дәстүрлі қалалардың дамуы мен «ақылды» қалалардың даму тенденцияларын анықтау, энергетикалық ресурстарды тиімді пайдаланудың қазіргі әдістерімен, альтернативті энергия көздерін пайдаланудың мәліметтерімен таныстыру. - Қоғам дамуының динамизм жағдайында урбожүйелерде географиялық, әлеуметтік мобилділігіне әлеуметтік, экономикалық, кәсіби ролдердің ауысуына дайын болу қажет; - Урбоэкологияның төңiрегiдегi табиғатты қорғаудың негiзгi қазiргi тенденциялары, экологияның теориялық және қолданбалы тұрғыларын бiлу; - Қалалардың дамуы үшін жаңа идеяларға деген қабілеттілігін арттырып, оларға сын көзімен қарау және оны бағалап, жетілдіру; - Жаңа зерттеу әдістерін өздігінен сонымен қатар ақпаратты технология көмегімен оқу қабілетіне ие болу.

Экологиядағы сараптамалық және статистикалық модельдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық қауіпсіздік тің стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген