Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Түркітану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «Түркітану»
Халықаралық аккредитация: AQUIN,2016
Бағдарлама: 6D021200 – түркітану
Дәрежесі: докторантура.
Емтихандар: шетел тілі, мамандық бойынша емтиханы
Оқу түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
PhD-дың кәсіби қызмет түрі: түркітанушы-зерттеуші, түркітанушы-лингвист, түркітанушы-әдебиеттанушы, деректанушы-түркітанушы, түркітанушы-тарихшы, түркітанушы-филолог, талдаушы-сарапшы, түркітілдес мемлекеттердің сыртқы саяси және геосаяси үрдістерін басқарушы маман, , специалист по организации и технологии учебного процесса, сарапшшы-аналитик, түркі халықтарының материалдық және рухани мәдениетінің маманы, ЖЖО-ның оқытушысы, академиялық аударма маманы және т.б.
Негізгі пәндер:
• Түркітанудың іргелі мәселелері;
• Көркем мәтіндегі түркіліс символ;
• Түркі әлемі және Қазақстан: іргелі тарих және методология;
• Түркі тілдері этимологиясы;
• Түркі тілдес мемлекеттердің интеграция және аймақтық үрдістері;
• Түркі тілдерінің этнолингвистикасы;
• Эуразиялық экономикалық одақ: интеграция және идеялар және т.б.
Бағдарламаның артықшылықтары:
- мамандық бойынша біліктіліктің одан да жоғары деңгейін алу мүмкіндігі;
- шетелде білім алу мүмкіндігі;
- түркітанудың үздік мектептерінің дәстүр жалғастығы;
- авторлық курстар, білім беру саласындағы соңғы әдістер мен техникалық құралдар;
- түркітану саласындағы жаңа әдістемелер.
Халықаралық байланыстар: докторанттардың, Түркия, Оңтүстік Корея, Үндістан, Иран, Европа және Америка елдеріндегі әріптес жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндігі бар.
Практика өтетін және жұмысқа тұруы мүмкін орындар: ҚР ЖОО-ы, ҚР елшіліктері мен өкілеттіктері, ғылыми-зерттеу и нституттары (Тіл білімі институты, Әдебиет және өнер институты, Шығыстану институты, Түркі Академиясы, TURKSOY халықаралық ұйымы және т.б.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Түркітану
Мамандық шифры
6D021200
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
177
ОРЫС
177

пәндер

Түркі жазба ескерткіштерін зерттеудің мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркітанудың іргелі міселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 2сен

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әдеби шығармаларды зерттеудің принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Евразиялық экономикалық одақ: идеядан интеграцияға
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жалпытүркілік лексика: ономастика және фразеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - 220816

Жалпытүркілік лексика: ономастикалық кілт және фразеологиялық байланыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Ұлт тарихындағы маңызды оқиғалар тілдің құжаттық, мәдени танымдық қызметінің негізінде фразеологиялық, паремиологиялық жүйеде, көне мәтіндерде тарихи есімдер арқылы таңбаланып, халық жадында сақталады. Ерекше ұлттық мазмұндық сипаттағы, мәдени ақпараттық мәні басым бұл атаулар тіл білімінде прецеденттік деп анықталып, тіл мен мәдениет сабақтастығында қарастырылады. Ономастикалық лексиканың ұлттық-мәдени таңба ретіндегі танымдық қызметі. Паремиологиялық жүйедегі ономастика, фразеологиялық тіркест

Көркем мәтіндегі түркілік символ
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Ономастика теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ортағасырдағы әдеби түркі тілдерінің өркендеу ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Орталық Азиядағы әлеуметтік-экономикалық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost, 14.04

Орталық Азиядағы саяси үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost 14.04

Түркі әлеміндегі Қазақстан: іргелі тарих және методология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты гуманитарлы ғылымдардың ( тарих, этнология, филология, түркітану және т.б.) негізгі ғылыми бағыттарын, түркі халықтарының тарихын, мәдениетін, түркі дүниесінің Қазақстан тарихына өзара ықпалы мен байланысын қарастырады. Әлем өркениетіндегі түркі дүниесін зерттеудің жаңа бағыттары мен тарихи мәселелері талданады. Пәнді оқу барысында докторант өзінің теориялық, концептуалдық пайымдауларының кеңейюіне, түркітанудағы жаңа пәнаралық бағыттардың қалыптасуына, түркі мемлекеттерінің

Түркі әлемінің рухани-материалдық мәдениетінің модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі әлемінің халық ауыз әдебиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Түркі елдеріндегі діни фәлсафа
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі лексикасының семантикалық деривациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Деривация ұғымы. Е. Куриловичтің лексикалық деривация теориясы (ХХ ғ. 30-ж) Лексикалық Деривация. Семантикалық өріс, ассоциативті ая, тілдік коннотациялар, денотация аспектісі, денотаттық сема, коннотаттық компонент. Коннотация – семантикалық деривацияның бір көрінісі. Деривациялық процестің формалық және мазмұндық типтері көркем сөздің пресуппозициясы мен тарихи коннотациясын түсіну. Түр-түс атауларының коннотациясы және олардың символдық, танымдық лексика-семантикалық топтар. Модуль түркі тіл

Түркі тілдері этимологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – түркі тілдерінің шығу төркіні мен қалыптасқан ресейлік және еуропалық методолгияны негіздеу. Севортянның еңбегін талдау. Қысқаша мазмұны. Түркі негізді түбірлерді саралау. Ортақ негізді лексиканы топтастыру арқылы түркілік арғытекті анықтау. Зерттеу барысында сипаттамалы әдіс, салыстырмалы-тарихи әдіс, құрылымдық және лингвостатистикалық әдістер, салыстыру, салғастыру, анализ, синтез жасаудың әдіс-тәсілдері қолданылды. Студент білу керек: түркітанудың дамуының негізгі кезеңдерін; түркітанудың ең маңызды бағыттары; түркітанудың негізгі мәселелері бойынша анықтамалық әдебиеттермен; шет елдік түркітанушылардың ең маңызды жұмыстарымен танысу

Түркі тілдерінің функционалдық грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Түркі тілдерінің функционалдық синтаксис мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль түркі тілдері синтаксисінің қазіргі даму жағдайын қарастырады. Курс қазіргі тюркологиялық лингвистиканың негізгі «мектептерімен» және зерттеулерімен таныстырады. Модуль қазіргі түркі тілдерінің синтаксистік даму мәселелерінің негізгі принциптерін, теориясын, қазіргі түркі тілдерінің сөздері мен сөйлемдерінің типологиялық дамуының кешенді зерттелуін қарастырады. Курс түркі тілдерінің классификациясын, типологиясын, стилистикалық дамуының динамикасы мен рөлін үйренуге бағытталған. - Моду

Түркі тілдерінің этнолингвистикалық зерттеулері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі тілдерінің этнолингвистикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Түркологиялық зерттеудің әдістері мен тәсілдері, Әдеби шығармаларды зерттеудің принциптері, Түркі тілдері этимологиясы, Түркі әлемінің рухани-материалдық мәдениетінің модернизациясы , Этномәдени кешен: түркі мәдени байланыстары, Шағатай текстологиясына кіріспе Этнолингвистика – этнос болмысын оның тілі арқылы танып-білу мақсатынан туындаған лингвистиканың жаңа да дербес бір саласы болып табылады. Студенттерге этнолингвистика теориясының негізгі ұғымдарын анықтау жөнінде бағыт-бағдар беру. Этнолинвистиканың нысаны – тіл мен этностың өзара әсері мен арақатынасы, тілдегі рухани және материалдық құндылықтардың көрінісі, яғни адам еңбегінің нәтижесінде пайда болған құндылықтар. Түркі этнолингвистикасының қалыптасу барысында айқындалған өзіндік дәстүрі мен үрдісі, зерттеу объектісі мен әдіс-тәсілдері, ұстанған принциптерімен таныстыру. Аталмыш пән өзге мәдениет өкілдерінің дүниетанымы, эстетикалық нормалары, діни наным-сенімдері туралы жан-жақты ақпарат алуға мүмкіндік береді. Студенттерге түркі этнолингвистикасының қалыптасуы, зерттелу тарихы, пәні, зерттеу нысаны жайында жан-жақты мағлұмат беру. Отандық және шетелдік ғалымдардың ұсынған тұжырымдарымен таныстырып, антропоцентристік бағыттағы зерттеулерге шолу жасау. Қазіргі кезде қарқынды дамып келе жатқан когнитивтік, динамикалық бағыттағы зерттеулер жайында жалпы мағлұмат беру.

Түркі тілдес мемлекеттердің интеграциялық және аймақтық үрдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Түркі халқының этноантропологиялық тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі кезде этно-антропологиялық зерттеулерге деген қызығушылық көптеген факторлармен дәлелденген. Алдымен, ғылым қалыптасуының негізгі басқыштарын көрсететін гуманитарлық ойдың үлкен қорына назар аудару. Сонымен қатар, қазіргі антропологиялық ғылымдағы дәстүрлі және инновациялық ағымдардың арасындағы нақты байланыстарды іздеу. Қазіргі авторлар мен отандық классиктердің шығармаларын ынталы оқу ғылыми ізденістер кезінде күтпеген жаңалықтарға жеткізеді. Ғалымдардың ғылыми мұраларын талдау ола

Тюркологиялық зерттеудің әдістері мен тәсілдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шағатай мәтінтануына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - вост

Этномәдени кешен: түркілік мәдени байланыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение