Оқуға түсушілерге 2017
KZ
RU
EN

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN, Германия
Бағдарлама: 6D012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Бағыт бойынша PhD доктор кәсіби әрекеттің келесідей түрлеріне даярланады:
 Білім беру саласындағы менеджер,
 Білім беру ұйымдарындағы әлеуметтік педагог,
 Әлеуметтік педагог, өзін-өзі тану пәні оқытушысы,
 Білім берудің түрлі ұйымдарындағы ғылыми қызметкер,
 Әлеуметтік білім беру саласындағы эксперт.
Профильді пәндер:
• Бағалау мен зерттеудегі аралас әдістер
• Педагогикалық өлшеудегі тест
• Әлеуметтік педагогикалық экспертиза
• Басқару этикасы
• Сапалық және сандық анализ теориясы мен практикасы
• Өзін-өзі танудың білімдік және психологиялық өлшемі
• Жастардың әлеуметтенуі және қазіргі субмәдениет
• Сандық сауаттылық теориясы және зерттеу
• Бакалавриат және магистратураның білім беру бағдарламаларын жобалау
• Қоғамды транформациялау контекстінде дамудағы оқушылардың білім беру қажеттіліктері
• Оқушылардың функционалды сауаттылығын бағалау мен дамыту
• Сыни ойлауды дамыту және оқыту стратегиясы
Білім берудің артықшылығы:
• Байырғы ғылыми мектептердің дәстүрлерінің сабақтастығы және жаhандану деңгейінде қазіргі ғылыми-педагогикалық зерттеуге сәйкес келуі;
• Қазақстандық жетекші ғалым-педагогтардың бірегей авторлық курстары;
• «Әлеуметтік-педагогикалық өлшемдер», «Әлеуметтік-педагогикалық білім беру: құзіреттілік тұғыр» атты жеке траектория бойынша білім алу мүмкіндігі;
• Оқытудың озық зерттеу технологиялары, оқытудың әр түрлі әдістері мен формалары;
• Университеттің ғылыми зерттеу жұмыстары негізінде әзірленген, тереңдетілген элективті курстар;
• «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» және «Педагогика және психология» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес.
Халықаралық байланыстар: докторанттардың University of Leicester (Ұлыбритания), Корея, Канада, Түркия секілді мемлекеттердің жетекші ЖОО-да 3 айлық тағылымдамадан өтуге мүмкіндігі бар.
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасуы мүмкін мекемелер: БбЖРБКИ «Өрлеу» орталығы, білім беруді басқару департаменттері, Қазақстанның Педагогика Ғылымдар Академиясы, Білім беру орталықтары, Этнопедагогикалық музей.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Мамандық шифры
6D012300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
184
ОРЫС
184

пәндер

Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Өзін өзі тану" пәнін оқытудың заманауи технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік педагог пен өзін өзі тану мұғалімнің педагогикалық мәдениеті және шеберлігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік педагогика аймағындағы менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша зерттеудегі шәкілдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік педагогикалық білім берудің дидактикалық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – жоғары мектептің негізгі дидактикалық тұжырымдамаларымен танысу және мәнін аш; әлеуметтік-педагогикалық білімнің дидактикалық технологияларын игеру; дидактикалық құзыретін дамыту. Пәнді оқу барысында докторант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: - жоғары мектептің негізгі дидактикалық тұжырымдамаларын білу; -әлеуметтік-педагогикалық білім мазмұнын жобалауда дидактикалық тұжырымдамаларды қолдана алу; -дидактикалық құзыреттіліктерді өңдей және жобалай алу; -дидактикалық т

Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің теориясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-педагогикалық сараптама
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – әлеуметтік-педагогикалық сараптама жүргізудің әдіснамалық негізін, әлеуметтік-педагогикалық сараптама жүргізудің ерекшелігін, әлеуметтік-педагогикалық сараптаманы қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық негіздерімен, сараптама жүргізу қызметімен, міндеттері және түрлерімен, сондай-ақ сараптама жүргізу тәртібімен танысуды оқып үйрену, сарапшылық құзыреттілігін дамыту. Пәнді оқу барысында докторант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: - сараптамалық әрекеттің мәні мен мазмұнын

Әлеуметтік-пелагогикалық диагностика практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – оқушылардың оқу жетістіктерінің дәл бағасын беруге, педагогикалық қызмет тиімділігін анықтауғы, топ немесе индивид жеткен психикалық қасиеттердің дамуын анықтауға мүмкіндік беретін әлеуметтік-педагогикалық теориялар, әдістер мен әдіснамаларды игеру. Міндеттері: -тұлғаны диагностикалаудың ғылыми-теориялық негіздерін терең зерттеуге мүмкіндік беретін, әлеуметтік-педагогикалық даярлықты күшейтетін теориялық білімді алуға мүмкіндік беру; - әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету жұмыстарына даярлықты жетілдіру үшін тәжірибелік дағдыларды игеруге жағдай жасау; - кәсіби қызметте әлеуметтік-педагогикалық және психодиагностикалық әдістерді қолдану икемділіктерін қалыптастыру; - түрлі психологиялық тәжірибе аймағында әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы ұйымдастыру дағдыларын дамыту. Мазмұны: Курс мазмұны әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы құрайтын сипаттамаларды, қызмет принциптері мен мәнін анықтауға бағытталған; әлеуметтік-педагогикалық қызметті жобалау мен болжамдау икемділіктерін қалыптастыруға бағытталған. Оқу нәтижесінде докторант төмендегі құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - әлеуметтік-педагогикалық диагностика мазмұны мен мәнін білу; - әлеуметтік-педагогикалық диагностикалық зерттеулерді жүргізе білу; - педагогикалық әсер ету нәтижелерін болжау мен психологиялық портрет бере білу; - оқушыларға әлеуметтік-педагогикалық диагностика жүргізе білу; - кеңес берушілік көмек көрсете білу; - білім беру әдістері мен бағдарламаларының тиімділігін бағалау дағдысы, сондай-ақ, оқушылардың ақыл-ой және жеке тұлғалық дамуына бақылау жасау; - диагностика бойынша ұсыныстар білдіру; - диагностикалық зерттеу нәтижелерін экспертті бағалау; - баланың мектепке дайындығын диагностикалау дағдыларын меңгеру; - дарындылықты анықтау, оқу дифференциациясын анықтау және жеке дара қатынасты жүзеге асыру.

Бакалавриаттық білім беру бағдарламаларын жобалау ("Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану" білім беру бағдарламасы мысалында)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім алушылардың функциональдық сауаттылығын дамыту және бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Білім беру теориясының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – білім беру теорияларының өзекті мәселелерімен таныстыру және білім беру теорияларының заманауи мәселелерін белсендіруді оқыту; білім беру теорияларының өзекті мәселесі құрылымының әдістемесін меңгеру; зерттеушілік құзыреттілігін дамыту. Пәнді оқу барысында доктарант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: -білім беру теорияларындағы мәселелердің мәнін білу: педагогикада, әлеуметтануда, саясатта, философияда, психологияда; - білім беру теорияларының өзекті мәселелерін айқындау

Евразиядағы интегративті үдерістер: әлеуметтік-педагогикалық аспект
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы білімдендіру саясатының және білім беру тарихының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР жастар саясаты: әлеуметтік-педагогикалық контекст
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құзыреттілік теориясы және оларды бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Магистратураның білім беру бағдарламасын жобалау және практика ("Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану" білім беру бағдарламасы мысалында)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отбасылық тәрбиенің теориялары мен өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – отбасы тәрбиесінің қазіргі мәселелері мен даму тенденцияларын зерттеу; отбасылық тәрбиенің теориясы мен тәжірибесі аясындағы сұрақтарды қарастыру; отбасылық тәрбиенің өзекті мәселелері мен отбасылық тәрбиенің даму перспективасын зерттеу; ата-ана-бала қарым қатынысының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін зерттеу. Міндеттері: -докторанттарда педагогикалық ағарту және отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету құрамымен, технологиялары, әдістері мен формалары, тағайындауларымен жұмыс жасаудың тұтас сипатымен танысуын қалыптастыру; - қоғамның қазіргі даму кезеңінде отбасы тәрбиесі ерекшеліктері туралы білім беруге жағдай жасау; отбасының әрекеттесуінің даму кезеңдері туралы біліммен қамтамасыз ету; - әртүрлі жағдайларда әлеуметтік педагогтың отбасылармен әрекеттесуін жобалауға икемділіктерін қалыптастыру; педагогикалық құжаттамаларды толтыру; ата-аналармен ағартушылық жұмыстарды жүргізуге икемділіктерін қалыптастыру. - отбасымен әрекеттестікте педагогикалық-психологиялық диагностиканы жобалау мен жүзеге асыру дағдыларын дамыту; әлеуметтік педагог ретінде отбасымен кеңес беру дағдыларын дамыту. Мазмұны: Курс әлеуметтік педагогты ата-аналармен жасайтын әлеуметтік-педагогикалық жұмысымен, оның негізгі технологиялары және отбасымен жұмыс жасау әдістерімен таныстырады. Оқу нәтижесінде докторант төмендегі құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - отбасылық тәрбиенің өзекті мәселелері мен отбасылық тәрбиенің даму перспективаларын білу; - отбасы тәрбиесі мәселесіндегі ата-ана-бала қарым қатынысының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін білу; -отбасылық тәрбие мәселесін зерттеуде ғылыми зерттеулерді жобалай білу; - отбасылық тәрбиенің қазіргі тенденциялары мен мәселелерін талдау.

Өзін-өзі тану және әлеуметтік педагогика бойынша зерттеулердегі математикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімінің рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – мұғалім тұлғасының рухани-адамгершілік мәдениетінің негізін қалыптастыру; үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі мұғалімнің рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту мен қалыптастырудың жетекші тенденцияларын, қағидаларын, педагогикалық шарттарын және технологияларын үйрену, өзін-өзі тану пән құзыреттілігін дамыту. Пәнді оқу барысында докторант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: - үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі мұғалімнің рухани-адамгершілік мәдениетінің қ

Өмірлік дағдыларды дамыту және әлеуметтік құзыреттіліктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық өлшемдердегі тестілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық және сапалық талдау теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыни ойлауды оқыту мен дамыту стратегиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлға дамуын жобалаудың мониторингі мен технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – мониторингтік зерттеу негізінде тұлға даму үдерісін жобалау ерекшелігін үйрену, тұлға дамуын мониторингтік зерттеудің мәнімен, қағидаларымен және әдістерімен, тұлғаның әлеуметтік және когнитивтік дамуындағы мониторинг қызметімен танысу, сарапшылық құзыреттілігін дамыту. Пәнді оқу барысында докторант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: - мониторингтік зерттеу негізінде тұлғаның даму үдерісін жобалау ерекшеліктерін білу; - тұлға дамуын мониторингтік зерттеу мәнін, қағидаларын

Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – тұлғаның өзін-өзі бағалау әдістемесін, өзін-өзі бағалаудың диагностикалық әдістемесін зерттеу; тұлғаның индивидуалды психологиялық ерекшелігін зерттеу. Пән міндеті: -білім беру үрдісі субъектілері және эксперттік диагностиканы талап ететін құбылыстарды білім беру қызметін бағалау және өзін-өзі бағалау технологиялары мен әдістері негізімен таныстыру;білім беру қызметінде қолданылатын бағалау шкалаларымен, білім беру ұйымдарындағы эксперттік қызмет үрдістерімен; білім беру ұйымдарындағы аттестациялық үрдіс мазмұнымен таныстыру. -білім беру ұйымдарының бөлімдерімен қызметкерлері жұмысын бағалауды, білім берудің жеке тұлғалық нәтижесін, мазмұнын және мұғалімнің /оқытушының және оқушының қызмет тәсілінің тиімділігін, оқушының сабақтағы негізгі сипаттамаларын және т.б. бағалауды үйрету. -білім беру ұйымдарында білім беру ұйымының өзіндік бағалау диагностикасы негізінде аттестация жүргізу үрдісімен таныстыру. -педагогтарды және оқушылардың өзін бағалау диагностикасы әдістерімен экспертті бағалау әдістерін қолдануды, мұғалімнің/оқытушының сабақты жүргізу мақсаты мен нәтижесін диагностикалау әдістерін, оқушының ішкі позициясын бағалау мен сараптау әдістерін, педагогтың кәсіби қызметінің нәтижесін өзіндік бағалау диагностикасы әдістерін қолдануды үйрету; -білім беру қызметін бағалау және өзін-өзі бағалау диагностикасын жүргізуге кешенді қатынас жасауды, білім беру үрдісі субъектілерінің өзін-өзі бағалауының ғылыми негізделген диагностикасын құруын үйрету. Мазмұны: Курс білім беру қызметін бағалау және өзін-өзі бағалау әдістерінің және технологияларының негізгілерін білуді, білім беру үрдісі субъектілерін білуді, білім беру деңгейіне сәйкес негізгі жалпы білім беретін бағдарламаны игеруге бағытталған. Курс білім беру қызметін бағалау мен өзін-өзі бағалауды диагностикалауға кешенді қатынас жасау дағдыларын қалыптастыруға, білім беру үрдісі субъектілерін бағалау мен өзін-өзі бағалаудың ғылыми-негізделген диагностикасын қалыптастыруға сеп болады. Оқу нәтижесінде докторант төмендегі құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - тұлғаның өзін-өзі диагностикалау мен өзін-өзі реттеу амалдарын білу; - тұлғаның өзінік бағалауына және тұлғаның ерекшелігін анықтауға мүмкіндік беретін психологиялық диагностиканың негізінбілу; - білім беру үрдісінде әр тұлғаның өзіндің бағалауының өзгеруінде психологиялық диагностика әдісін қолдану; - қалыпты өзіндік бағалауды дамытуда білім беру жағдайын ұйымдастыруды жобалау; - білім беру саласындағы субъектілердің өзіндік бағалауларының өзгеруін болжау және оларды диагностикалау; - кәсіби іс-әрекетте қажеттілігіне қарай жобалау және диагностикалауды ұйымдастыру; - меңгеру: өзіндік диагностика мен рефлексивті амалдарды

Цифрлық салауаттылық теориясы мен зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тәжірибесіндегі салыстырмалы білім беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters/Scopus базасына енетін мерзімді басылымдағы ғылыми жарияланым
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық тәжірибе
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2014-2017 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение