Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN, Германия
Бағдарлама: 6D012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Бағыт бойынша PhD доктор кәсіби әрекеттің келесідей түрлеріне даярланады:
 Білім беру саласындағы менеджер,
 Білім беру ұйымдарындағы әлеуметтік педагог,
 Әлеуметтік педагог, өзін-өзі тану пәні оқытушысы,
 Білім берудің түрлі ұйымдарындағы ғылыми қызметкер,
 Әлеуметтік білім беру саласындағы эксперт.
Профильді пәндер:
• Бағалау мен зерттеудегі аралас әдістер
• Педагогикалық өлшеудегі тест
• Әлеуметтік педагогикалық экспертиза
• Басқару этикасы
• Сапалық және сандық анализ теориясы мен практикасы
• Өзін-өзі танудың білімдік және психологиялық өлшемі
• Жастардың әлеуметтенуі және қазіргі субмәдениет
• Сандық сауаттылық теориясы және зерттеу
• Бакалавриат және магистратураның білім беру бағдарламаларын жобалау
• Қоғамды транформациялау контекстінде дамудағы оқушылардың білім беру қажеттіліктері
• Оқушылардың функционалды сауаттылығын бағалау мен дамыту
• Сыни ойлауды дамыту және оқыту стратегиясы
Білім берудің артықшылығы:
• Байырғы ғылыми мектептердің дәстүрлерінің сабақтастығы және жаhандану деңгейінде қазіргі ғылыми-педагогикалық зерттеуге сәйкес келуі;
• Қазақстандық жетекші ғалым-педагогтардың бірегей авторлық курстары;
• «Әлеуметтік-педагогикалық өлшемдер», «Әлеуметтік-педагогикалық білім беру: құзіреттілік тұғыр» атты жеке траектория бойынша білім алу мүмкіндігі;
• Оқытудың озық зерттеу технологиялары, оқытудың әр түрлі әдістері мен формалары;
• Университеттің ғылыми зерттеу жұмыстары негізінде әзірленген, тереңдетілген элективті курстар;
• «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» және «Педагогика және психология» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес.
Халықаралық байланыстар: докторанттардың University of Leicester (Ұлыбритания), Корея, Канада, Түркия секілді мемлекеттердің жетекші ЖОО-да 3 айлық тағылымдамадан өтуге мүмкіндігі бар.
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасуы мүмкін мекемелер: БбЖРБКИ «Өрлеу» орталығы, білім беруді басқару департаменттері, Қазақстанның Педагогика Ғылымдар Академиясы, Білім беру орталықтары, Этнопедагогикалық музей.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Мамандық шифры
6D012300
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
184
ОРЫС
184

пәндер

Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлеуметтік педагогика аймағындағы менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің теориясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлеуметтік-пелагогикалық диагностика практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – оқушылардың оқу жетістіктерінің дәл бағасын беруге, педагогикалық қызмет тиімділігін анықтауғы, топ немесе индивид жеткен психикалық қасиеттердің дамуын анықтауға мүмкіндік беретін әлеуметтік-педагогикалық теориялар, әдістер мен әдіснамаларды игеру. Міндеттері: -тұлғаны диагностикалаудың ғылыми-теориялық негіздерін терең зерттеуге мүмкіндік беретін, әлеуметтік-педагогикалық даярлықты күшейтетін теориялық білімді алуға мүмкіндік беру; - әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету жұмыстарына даярлықты жетілдіру үшін тәжірибелік дағдыларды игеруге жағдай жасау; - кәсіби қызметте әлеуметтік-педагогикалық және психодиагностикалық әдістерді қолдану икемділіктерін қалыптастыру; - түрлі психологиялық тәжірибе аймағында әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы ұйымдастыру дағдыларын дамыту. Мазмұны: Курс мазмұны әлеуметтік-педагогикалық диагностиканы құрайтын сипаттамаларды, қызмет принциптері мен мәнін анықтауға бағытталған; әлеуметтік-педагогикалық қызметті жобалау мен болжамдау икемділіктерін қалыптастыруға бағытталған. Оқу нәтижесінде докторант төмендегі құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - әлеуметтік-педагогикалық диагностика мазмұны мен мәнін білу; - әлеуметтік-педагогикалық диагностикалық зерттеулерді жүргізе білу; - педагогикалық әсер ету нәтижелерін болжау мен психологиялық портрет бере білу; - оқушыларға әлеуметтік-педагогикалық диагностика жүргізе білу; - кеңес берушілік көмек көрсете білу; - білім беру әдістері мен бағдарламаларының тиімділігін бағалау дағдысы, сондай-ақ, оқушылардың ақыл-ой және жеке тұлғалық дамуына бақылау жасау; - диагностика бойынша ұсыныстар білдіру; - диагностикалық зерттеу нәтижелерін экспертті бағалау; - баланың мектепке дайындығын диагностикалау дағдыларын меңгеру; - дарындылықты анықтау, оқу дифференциациясын анықтау және жеке дара қатынасты жүзеге асыру.

Білім алушылардың функциональдық сауаттылығын дамыту және бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Евразиядағы интегративті үдерістер: әлеуметтік-педагогикалық аспект
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЖОО-да әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі тану оқытудың теориясы және әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы білімдендіру саясатының және білім беру тарихының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әлемдегі өзін-өзі тану тұжырымдамалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР жастар саясаты: әлеуметтік-педагогикалық контекст
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Құзыреттілік теориясы және оларды бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Отбасылық тәрбиенің теориялары мен өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – отбасы тәрбиесінің қазіргі мәселелері мен даму тенденцияларын зерттеу; отбасылық тәрбиенің теориясы мен тәжірибесі аясындағы сұрақтарды қарастыру; отбасылық тәрбиенің өзекті мәселелері мен отбасылық тәрбиенің даму перспективасын зерттеу; ата-ана-бала қарым қатынысының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін зерттеу. Міндеттері: -докторанттарда педагогикалық ағарту және отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету құрамымен, технологиялары, әдістері мен формалары, тағайындауларымен жұмыс жасаудың тұтас сипатымен танысуын қалыптастыру; - қоғамның қазіргі даму кезеңінде отбасы тәрбиесі ерекшеліктері туралы білім беруге жағдай жасау; отбасының әрекеттесуінің даму кезеңдері туралы біліммен қамтамасыз ету; - әртүрлі жағдайларда әлеуметтік педагогтың отбасылармен әрекеттесуін жобалауға икемділіктерін қалыптастыру; педагогикалық құжаттамаларды толтыру; ата-аналармен ағартушылық жұмыстарды жүргізуге икемділіктерін қалыптастыру. - отбасымен әрекеттестікте педагогикалық-психологиялық диагностиканы жобалау мен жүзеге асыру дағдыларын дамыту; әлеуметтік педагог ретінде отбасымен кеңес беру дағдыларын дамыту. Мазмұны: Курс әлеуметтік педагогты ата-аналармен жасайтын әлеуметтік-педагогикалық жұмысымен, оның негізгі технологиялары және отбасымен жұмыс жасау әдістерімен таныстырады. Оқу нәтижесінде докторант төмендегі құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - отбасылық тәрбиенің өзекті мәселелері мен отбасылық тәрбиенің даму перспективаларын білу; - отбасы тәрбиесі мәселесіндегі ата-ана-бала қарым қатынысының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін білу; -отбасылық тәрбие мәселесін зерттеуде ғылыми зерттеулерді жобалай білу; - отбасылық тәрбиенің қазіргі тенденциялары мен мәселелерін талдау.

Өзін-өзі тану және әлеуметтік педагогика бойынша зерттеулердегі математикалық әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өмірлік дағдыларды дамыту және әлеуметтік құзыреттіліктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық өлшемдердегі тестілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық және сапалық талдау теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сыни ойлауды оқыту мен дамыту стратегиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – тұлғаның өзін-өзі бағалау әдістемесін, өзін-өзі бағалаудың диагностикалық әдістемесін зерттеу; тұлғаның индивидуалды психологиялық ерекшелігін зерттеу. Пән міндеті: -білім беру үрдісі субъектілері және эксперттік диагностиканы талап ететін құбылыстарды білім беру қызметін бағалау және өзін-өзі бағалау технологиялары мен әдістері негізімен таныстыру;білім беру қызметінде қолданылатын бағалау шкалаларымен, білім беру ұйымдарындағы эксперттік қызмет үрдістерімен; білім беру ұйымдарындағы аттестациялық үрдіс мазмұнымен таныстыру. -білім беру ұйымдарының бөлімдерімен қызметкерлері жұмысын бағалауды, білім берудің жеке тұлғалық нәтижесін, мазмұнын және мұғалімнің /оқытушының және оқушының қызмет тәсілінің тиімділігін, оқушының сабақтағы негізгі сипаттамаларын және т.б. бағалауды үйрету. -білім беру ұйымдарында білім беру ұйымының өзіндік бағалау диагностикасы негізінде аттестация жүргізу үрдісімен таныстыру. -педагогтарды және оқушылардың өзін бағалау диагностикасы әдістерімен экспертті бағалау әдістерін қолдануды, мұғалімнің/оқытушының сабақты жүргізу мақсаты мен нәтижесін диагностикалау әдістерін, оқушының ішкі позициясын бағалау мен сараптау әдістерін, педагогтың кәсіби қызметінің нәтижесін өзіндік бағалау диагностикасы әдістерін қолдануды үйрету; -білім беру қызметін бағалау және өзін-өзі бағалау диагностикасын жүргізуге кешенді қатынас жасауды, білім беру үрдісі субъектілерінің өзін-өзі бағалауының ғылыми негізделген диагностикасын құруын үйрету. Мазмұны: Курс білім беру қызметін бағалау және өзін-өзі бағалау әдістерінің және технологияларының негізгілерін білуді, білім беру үрдісі субъектілерін білуді, білім беру деңгейіне сәйкес негізгі жалпы білім беретін бағдарламаны игеруге бағытталған. Курс білім беру қызметін бағалау мен өзін-өзі бағалауды диагностикалауға кешенді қатынас жасау дағдыларын қалыптастыруға, білім беру үрдісі субъектілерін бағалау мен өзін-өзі бағалаудың ғылыми-негізделген диагностикасын қалыптастыруға сеп болады. Оқу нәтижесінде докторант төмендегі құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - тұлғаның өзін-өзі диагностикалау мен өзін-өзі реттеу амалдарын білу; - тұлғаның өзінік бағалауына және тұлғаның ерекшелігін анықтауға мүмкіндік беретін психологиялық диагностиканың негізінбілу; - білім беру үрдісінде әр тұлғаның өзіндің бағалауының өзгеруінде психологиялық диагностика әдісін қолдану; - қалыпты өзіндік бағалауды дамытуда білім беру жағдайын ұйымдастыруды жобалау; - білім беру саласындағы субъектілердің өзіндік бағалауларының өзгеруін болжау және оларды диагностикалау; - кәсіби іс-әрекетте қажеттілігіне қарай жобалау және диагностикалауды ұйымдастыру; - меңгеру: өзіндік диагностика мен рефлексивті амалдарды

Цифрлық салауаттылық теориясы мен зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тәжірибесіндегі салыстырмалы білім беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение