Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Орыс тілі және әдебиет

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Доктор философии (PhD)по специальности Русский язык и литература

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN 2016 ж. Аккредитациядан өтті 2018 жылға дейін
Бағдарлама: 6D011800- Орыс тілі мен әдебиеті
Оқу деңгейі: докторантура
Экзамендер: шет тілі (тест), мамандық бойынша кіріспе экзамен (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Орыс тілі мен әдебиеті» дайындау бағыты бойынша PhD докторы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындық жүргізеді:
• Гуманитарлық ғылым саласындағы зерттеуші-ғалым;
• Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі; Жалпы орта, орта арнаулы және жоғарғы білім беру саласының маманы;
• Білім беру саласы қызметінің кеңесшісі;
• Ғылым мен білім беру саласындағы жұмыс;
• Өнер мен мәдениет саласындағы жұмыс; Работа в области культуры, искусство; іс-қағаздарды жүргізу; қоғамдық жұмыс.
Бейінді пәндер:
• Жоғарғы мектептегі орыс әдебиетін оқыту әдісі
• Жоғарғы мектептегі орыс тілін оқыту әдісі
• Орыс әдебиеттануының қазіргі парадигмасы
• Орыс тілінің қазіргі парадигмалары
• Орыс тілді Қазақстан әдебиетінің мәдени-тарихи тұжырымдамасы
• Қазақстан білім саласындағы орыс тілі
• Гендерлік аспектідегі орыс тілі
• Лингвистикалық мәтінмен теориялық және методикалық аспектілер
Білім берудің артықшылықтары:
Филология дамуындағы парадигма мен дамудың негізгі кезеңдерін меңгеру; гуманитарлық ғылымның пәндік, дүниетанымдық және методологиялық спецификасы;
• Филология ғылымының ғылыми мектептері, олардың теориялық және практикалық әзірлемесі;
• Филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылымның тұжырымдамалары;
• Филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылыми жетістіктер; аналитикалық және тәжірбиелік ғылыми іс;
• Зерттеу нәтижелері бойынша жоспарлау және тұжырымдау;
• Жылдам жаңару мен ақпараттық ағымдағы ғылыми-педагогикалық әрекет.
Халықаралық байланыстар: докторанттар келесі әріптес-ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар: Анадолы Университеті (Түркия), Цзянсу педагогикалық университеті (Қытай), Ресей халықтар достастығы университеті (Ресей), Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), Гранадалық университет (Испания), Барселона Университеті (Барселона).
Тәжірибеден өту және жұмысқа тұру мүмкіншілігі бар орындар: М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты; А.Байтұрсынұлы атынағы тіл білімі институты; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Орыс тілі және әдебиет
Мамандық шифры
6D011800
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
162
ОРЫС
162

пәндер

Жоғары мектеп педагогикасы
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі тіл білімінің теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілі
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Нақты күнделікті тұрмыста ауыз-екі сөйлесу мен күнделікті өмірде, кәсіби қарым-қатынаста шетел тілін белсенді қолданатын мамандық саласында тілді практикалық меңгеруге үйрету. «Ағылшын тілі” курсы ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Жоғарғы мектептегі орыс әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жоғарғы мектептегі орыс тілін оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазiргi әдебиеттануды әдiстемелiк
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның білім беру кеңістігіндегі орыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Қазақстанның білім беру кеңістігіндегі орыс тілінің коммуникативті грамматикасының ғылыми аппараты мен теориялық негіздерін білуді қамтамасыз етеді. Білім беру кеңістігіндегі орыс тілінің коммуникативті грамматикасын зерттеу коммуникативтіліктің нәтижиелілігін арттыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқыту нәтижиесінде докторант төмендегідей біліктіліктерге ие болуы керек: – қазіргі ғылыми білім парадигмасының жүйесіндегі коммуникативті лингвистиканың деңгейін анықтай білу; – коммуникативті ли

Қазақстанның орыс тілді әдебиетіндегі мәдени-тарихи концептілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән қазақстан әдебиетіне жүйелі қатынас жасай отырып, әдебиеттанудағы концепт жолдарын зерттеуге негізделген. Курс шеңберінде «әдебиет» жүйесін ашық, тұрақсыз, диссипативті жүйе ретінде қарастыруға болады. Ашық дейтін себебі, дәстүр мен шындық көркем шығармада тікелей байланыспайды. Бұл байланыс автор мен оқырман арқылы жүзеге асады. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді игеруі тиіс: – қазақстандағы орыс әдебиетінің даму характері және көркемдік «многоголосия» әрекетін нақ

Лингвистикалық мәтінмен жұмыс жасаудың теориялық және әдістемелік аясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикалық білімнің жетекші парадигмалары тұрғысындағы мәтін – когнитивті, функционалды-коммуникативті, лингвопрагматикалық, когнитивті-дискурстық. Мәтінді шартты түрде ұйымдастыру: мәтіннің грамматикалық құрылымы. Қазіргі мәтін лингвистикасының негізгі ұғымдары: метамәтін, гипермәтін, ішкі мәтін. Мәтін мен дискурс байланысының мәселелері. Мәтін типологиясы. Жанрлар мен әр түрлі тілдік тіркеуіштерді сараптау. Көркем мәтін категориясы. Көркем сөзді оқытудың негізгі бағыттары: риторика – сөй

Орыс әдебиеттануының қазіргі парадигмалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс әдебиеті гендер тұрғысынан
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты: «Гендрлік аспектідегі орыс әдебиеті» пәнін докторанттарға гендрдің теорияға ықпалы және негізгі түсінік,тарихи құрылуын түсіндіру; ер және әйел рөлінің қоғамдағы айырмашылығын гендрлік әлеуметтік-мәдени процесте түсіну; теория және гендрлік концеп негізінде қазіргі батыс-еуропа әдебиетінің және ХХ-ХХІ ғғ әйел прозасының зерттелуі. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант келесідей құзыреттілікті меңгеруі қажет: гендірлік шығармаларға әдеби анализ жасау, гендрлік әдебиеттанудың терминдерін және негізгі түсінік, тапсырмаларын, пәнін білу; әдебиеттануда гендрлік зерттеу жүргізе білу; гендрлік методологияның қолдану дағдыларын меңгеру.

Орыс тіл білімінің қазіргі парадигмалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение