Докторантура
Әдебиеттану

Әдебиеттану

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Әдебиеттану мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация – бар
Бағдарлама: 6D021400 – Әдебиеттану
Оқу деңгейі: PhD докторантура
Емтихандар: шет тілі язык (тест), мамандығы бойынша бастапқы қабылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу нысаны: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
PhD докторант «Әдебиеттану» дайындық бағыты бойынша мынадай кәсіптік қызмет түрлеріне дайындалады:
– оқу-педагогикалық,
– мәдени-ұйымдастыру,
– ұйымдастыру-басқару,
– әкімшілік-басқару,
– жобалық-инновациялық,
– редакциялық-баспа.

Филология, әдебиеттану, фольклористика, білім менеджменті саласындағы маман-зерттеуші; жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім жүйесіндегі гуманитарлық бейінді оқу мекемелерінің оқытушысы; ғылыми-зерттеу секторындағы (жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу бөлімшелері, ғылыми-зерттеу институттары мен академиялар) оқытушы-зерттеуші; референт, консультант, ұйымдастырушы-басқарушы, редактор, әлеуметтік қызметкер (Үкіметтің және басқару органдарының департаменттері, бөлімдері және тілдер мен мәдениетті дамыту жөніндегі орталықтар, мемлекеттік және жеке кәсіпорындар, мекемелер, әдеби-көркем музейлер мен қорар, редакциялар мен баспа мекемелері); шығармашылық қызмет (ақын, жазушы); аудармашы.
Салалық (бейінді) пәндер:
● Халықаралық әдеби байланыстар мен қатынастар
● Шетелдік және отандық әдебиеттанудағы жаңа бағыттар
● Әдебиеттанушылық зерттеулердегі салыстырмалы-типологиялық әдіснама
● Классикалық ғылыми және әдеби мұра рецепциясы мәселесі
● Ұлттық әдебиет концептері
● Әдебиетті оқыту әдістемесі мен әдіснамасы
Білімнің артықшылықтары:
● Әдебиеттану саласындағы зерттеулер проблематикасы мен әдіснамасының
заманауи спекторы;
● Әлемдік әдебиеттанушылық мектептер мен қоғамдастықтар дәстүрлерінің
сабақтастығы.

Халықаралық өзара байланыстар: докторанттардың Ресейдің, Испанияның, Венгрияның әріптес-жоғары оқу орындарында тағлымдамадан және оқу бағдарламаарынан өту мүмкіндіктері бар.
Тәжірибеден өту орны мен еңбекпен қамтылу мүмкіндігі: ғылыми-зерттеу алаңшалары, жоғары оқу орындары, БАҚ, редакциялар, музейлер, архивтер, басқару және мәдени органдар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әдебиеттану
Мамандық шифры
6D021400
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Әдебиеттанудың мектептері мен бағытттары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

1917 жылға дейінгі кітап басылымдарындағы қазақ әдебиеті мен фольклор
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - / /

Ауыз әдебиетінің жанрлық жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдеби антропология және кейіпкер поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдеби үдерістерінің динамикасында мифология және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – мифология мен дінді әдеби үдерістер динамикасында түйсіндіру; әдебиеттанушылық зерттеулердің философиялық базасы; ұлттық әдебиеттің концептосферасы; қазақ әжен әлем әдебиеті шығармаларындағы діни мазмұндағы идеялар мен мотивтер. 2 пәнді игеру нәтижесінде докторант мынадай құзіреттіліктірге ие болады: - әдеби динамикада діни және мифологиялық концептілерді түсіне алады және біледі; - әдебиеттанушылық контекстіде негізгі философиялық парадигмаларды түсіне алады және біледі; - қазіргі қазақ әдебиетінің проблематикасын түсінеді және біледі; - ұлттық әдебиет концептілерін, негізгі архиетиптер мен мифологемаларды түсіне алады және біледі.

Әдебиеттанудағы пәнаралық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Отандық ғылымдағы пәнаралық зерттеулер мәселесі. Тарихы мен қазіргі жағдайы. Пәнаралық зерттеулердің әдіснамалық базасы. Қазіргі әдебиеттанудағы интегративтік үрдістер. Әдебиеттанушылық білімнің өзге гуманитарлық ғылымдармен байланысы: тарих, мәдениеттану, философия, когнитивтік география, психология, семиотика, герменевтика, феноменология, коммуникация теориясы және т.б. Қазіргі когнитивтік әдебиеттанудың пәнаралық және шектес мәселелері. Онтологиялық аспект және әдеби-философиялық герменевтика. Эпистемологиялық аспект: тәмін мәнін пайымдау. Телеологиялық аспект. Заманауи гендерлік зерттеулер, тәуелсіздік тағылымы. «Нормативтік» аспект: мәтінді бағалаудың ішкі және сыртқы критерийлері. Мәтінді «заңдастыру» мен «сарапшылардың легитимдігі» мәртебесі жөніндегі мәселелер. «Генетикалық» аспект және мәтіннің шығу тегі. Тарихи аспект: мәтіннің өзге тарихи және мәдени құбылыстармен сабақтастығы. Әлеуметтік-мәдени аспект. Психологиялық аспект. Өмірбаяндық сын, әдебиеттанудағы психологиялық және психоаналитикалық мектептер, феноменологиялық сын, түрлі рецептивтік теориялар. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс: - әдебиет жайлы ғылым саласындағы кәсіптік қызметтік құндылықтар негізін білу; - ғылымдар интеграциясы аясындағы заманауи әдеби үдеріс жөніндегі басты тұжырымдамалар мен әдебиеттанудың соңғы табыстарын ескере білу. - әдебиет теориясы мен ғылымдар интеграциясы бойынша оқытылатын курс аясындағы негізгі білім қорын толық игеру.

Әдебиеттанудың зерттеулер салыстырмалы-типологиялық әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиеттанудың концептологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиеттегі әлеуметтану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әдебиетті оқыту әдістемесі мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бейзаттық мәдени мұраның фольклорлық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Фольклорные основы нематериального культурного наследия / Бейзаттық мәдени мұраның фольклорлық негіздері/ Folklore bases of intangible cultural heritage

Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Классикалық ғылыми және әдеби мұрасын қабылдау мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Когнитивтік әдебиеттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Гуманитарлық ғылымдар және когнитивтік парадигма. Әдебиеттанудағы концептуалды когниция мәселелері. Когнитивтік әдебиеттанудың генезисі. Автор бейнесі көркем мәтіндегі концептуалды кеңістіктің форматы ретінде. Мән-мағына когнициясы және автор бейнесі. Когнитивтік стратегиялар жәнге идиостиль. Көркем әдебиет әлемнің тілдік картинасының эстетикалық құрамдас бөлігі ретінде. Когнитивтік-дискурсивтік үдеріс сапасындағы мәтін интерпретациясы. Посмодернистік әдебиеттегі дискурсивтік-семантикалық құбылулар. Гиперинтерпретация мәселелері. Мәдениетаралық коммуникацияның метапоэтикалық аспектілері. Көркемдік әлемнің концептосферасы. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс: - әдеби шығарманы интерпретациялаудың когнитивтік-концептуалды ыңғайларын білу; - көркем ойлаудың когнитивтік ерекшеліктерін пайымдай білу және әдеби туындыларды осы ыңғайда теориялық талдай білу; - әдебиеттанудың жаңа бағыттары, соның ішінде когнитивтәік әдебиеттану бойынша білім қорын игеру.

Қазақ әдебиеті: ХХ-ХХІ ғғ. Тарихи поэтика және заманауи шығармашылық тәжірибе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ фольклорының типологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақ эпостарының текстологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі әдеби сын
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Постмодернизм поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық әдебиеттің концептілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Феминистік әдебиет
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Феминистік теорияның даму тарихы. Феминистік сын гендерлік зерттеулердегі дербес сала ретінде. Феминистік сөз өнері. Феминизм посмодернизмнің бір бағыты ретінде. Гендерлің поэтика. Феминизмнің негізгі тұжырымдамалары. Феминистік идеологияның классикалық әйелдер әдебиетінде тууы. Гендерлік сана-сезім және әйелге тән барабарлық. Әлем картинасы әйел көзқарасымен. Феминистік мотивтер. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс: - әдебиеттанушылық зерттеудің гендерлік аспектілері мен феминизмнің негізгі тұжырымдамаларын білу; -алынған білімді жинақтап қорыта білу және оларды қазіргі әдебиеттанудың дамуы мәселелеріне шолу барысында пайдалана білу; - филологиялық білімнің аталған саласындағы қолданысқа ие әдістемелер негізінде зерттеулер жүргізу дағдыларын игеру.

Фольклор және әдеби конвергенциялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты – әдебиет пен фольклордың сөз өнері ретіндегі байланысын дәлелді түрде констатация жасай алады, соған сәйкес фольклор мен әдебиеттанудың ғылыми инструментаруиінің жақындығы мен бірлігі; Салыстырмалы-салғастырмалы және типологиялық параллельдер арқылы фольклор мен әдебиет материалдарының қатынасын ретроспективті-проекциялы, функционалды-имманенттік тұрғыдан қарастыру, авторлық шығармалары мен ауызша поэзияны талдаудың әдістемелік және ғылыми принциптерін оқыту пән мазмұнына кіреді. Пәннің негізгі тақырыптары: «екіжақты» мәселелер: әдебиеттің фольклорға әсері, фольклордың әдебиетке әсері; әдебиет және халық дәстүрі; архетиптер және әдеби шығармалардағы фольклоризм мәселесі; фольклорлық жанрлар және ауызша және авторлық генездің көркем сипаты, әдеби оқиғаларды типологиялық талдау және контактілік-типологиялық қатынастар. 1 пәнді игеру нәтижесінде докторант мынадай құзіреттіліктірге ие болады: - фольклор мен әдебиеттің поэтикалық қатынастарының заңдары мен жүйелерін түсінеді және біледі; - қазіргі заманғы фольклорлық және әдеби конвергенциялардың мәселелерін түсінеді және біледі; - халық поэзиясы дәстүрінің өзгеру тұрғысынан әдеби үдерісті қарастыра алады және түсінеді; - түркі халықтарының әдеби мұрасының ортақтастықтары мен әлемдік әдебиет дәстүрлеріне ықпалын түсінеді және біледі; - әдеби және мәдени өзара кірігу типологиясы мен компаративистиканың теориялық және ғылыми түсінігін біледі, сондай-ақ контактілік-типологиялық қатынастарды біледі.

Фольклор теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән мақсаты: фольклор текстологиясы мәселелерін, негізгі теориялық фольклорлық ұғымдарды зерделеу. Пән міндеттері: мәдениет жүйесіндегі фольклорды қарастыру, докторанттарды әлемдік фольклордың жетекші бағыттарымен және даму үрдістерімен таныстыру. Қысқаша мазмұны. Курс барысында фольклордық шығармалардың табиғатымен байланысты теориялық мәселелер қарастырылады: фольклорлық дәстүрлердің вербалды, бейвербалды құрамдас бөліктері, сюжеттік баяндаудың мекеншағы, нарративтік мәтіннің сюжеті мен композициясы, баяндаудың формулалық механизмдері, сюжетсіз фольклорлық мәтіннің мекеншағы, фольклорлық мәтіннің варианттылығы, фольклорлық дәстүрдегі гипермәтіндік байланыстар, фольклор жанрын анықтау, фольклорлық жанрлардың фунционалды жүйесі, фольклорлық көркемдік жүйесі. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс: - әлемдік және қазақстандық фольклористиканың ғылыми мектептерінің табыстарын, теориялық және практикалық әзірлемелерін білу; - қазіргі фольклористиканың теориялық интрументарийін, қазақ фольклорының барлық жанрларын талдаудың ұстанымдар мен әдістемелерін игеру; - фольклордың генезисі, қалыптасуы мен дамуының ұсынылған тұжырымдамаларын қазақ этносының тарихымен, өмірлік болмысымен сабақтастықта меңгеру.

Фольклордың прозалық жанрларының текстологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Гуманитарлық ғылымдар және когнитивтік парадигма. Әдебиеттанудағы концептуалды когниция мәселелері. Когнитивтік әдебиеттанудың генезисі. Автор бейнесі көркем мәтіндегі концептуалды кеңістіктің форматы ретінде. Мән-мағына когнициясы және автор бейнесі. Когнитивтік стратегиялар жәнге идиостиль. Көркем әдебиет әлемнің тілдік картинасының эстетикалық құрамдас бөлігі ретінде. Когнитивтік-дискурсивтік үдеріс сапасындағы мәтін интерпретациясы. Посмодернистік әдебиеттегі дискурсивтік-семантикалық құбылулар. Гиперинтерпретация мәселелері. Мәдениетаралық коммуникацияның метапоэтикалық аспектілері. Көркемдік әлемнің концептосферасы. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс: - әдеби шығарманы интерпретациялаудың когнитивтік-концептуалды ыңғайларын білу; - көркем ойлаудың когнитивтік ерекшеліктерін пайымдай білу және әдеби туындыларды осы ыңғайда теориялық талдай білу; - әдебиеттанудың жаңа бағыттары, соның ішінде когнитивтәік әдебиеттану бойынша білім қорын игеру.

Фольклортану тарихнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық әдеби байланыстары мен қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетелдік және отандық әдебиеттану жаңа бағыттары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген