Докторантура
Есеп және аудит

Есеп және аудит

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA.
Бағдарлама: 6D050800- Есеп және аудит
Оқу сатысы: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Есеп және аудит бағыты бойынша магистранттар келесідей кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
- аудиторлық компанияда менеджер;
- әр түрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржы директоры;
- ірі компанияларда бас бухгалтер;
- аудиторлық компанияларда бас-менеджер;
-аудиторлық және аутсорсингтік қызмет көрсететін ұйымдардың басшылығы қызметінде;
- ғылыми-зерттеу саласында және ұстаздық қызметте.
Профильдік пәндер:
- бухгалтерлік есептің заманауи даму тенденциялары,
- аудиттің теорияы мен аудиті,
-экономика-статистикалық зерттеу әдістемесі.
Білім берудің артықшылықтары:
- бухгалтерлік есеп, талдау және саласындағы түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды салыстыру , бағалау;
- талдау және эксперименталді ғылыми қызмет;
- ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау, жүзеге асыру.
Халықаралық байланыстар: докторанттар үшін келесі серіктес ЖОО-да білім алу мүмкіндіктері қарастырылған: Богемия орталық университеті,Гонконг политехникалық университеті,Копенгаген бизнес мектебі.
Жұмысқа орналасу және тәжірибеден өту мүмкіндігі бар орындар: Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы , «Expobest» бизнес көтермелеу және дамыту қауымдастығы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент Қоры, PricewaterhouseCoopers, KPMG, DeloitteToucheTohmatsu и Ernst&Young, ірі ұлтық компаниялар,банктер.
Ұлттық Қаржылық және Инвестициялық қорлар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Есеп және аудит
Мамандық шифры
6D050800
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
173
ОРЫС
173

пәндер

Бухгалтерлік есебі мен есептілік жүйесін заманауи тенденциялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономико-статистикалық зерттеулер әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аудит теориясы мен эволюциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару есебінің даму жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру нәтижесінде докторант төмендегілерді білуге тиіс: − басқару есебін жүзеге асыру барысында онымен байланысты шығындар, кірістер мен нәтижелерін; − басқару есебі қорытындысын жалпылау, қорытындылау және бақылау.

Бизнестің құнын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс барысында корпорациясының бағалау әдісінің объектісі мен мақсаты анықталады, бизнес мәні бағалаудың дәстүрлі (негізгі) әдістерін ашып және компанияның басқару тиімділігін бағалау әдістеріне назар аударады. Сондай-ақ курс барысында стратегиялық шешімдерді қабылдау кезінде факторлардың құны негізгі басқару проблемаларын ашуға назар аударады. Зерттеу нәтижесінде студент ие болуы керек: -табыс принциптері мен әдістері, компаниялардың бағалау салыстырмалы және құны туралы тәсілдер; - Бағалаудағы классикалық әдістерін пайдалануға байланысты әдістемелік проблемаларды анықтау. -Бизнес-бағалау қалыптастыру теориясы және оның практикада қолдану, отандық және шетелдік тәжірибені бизнес бағалау, қалыптасу және дамуының негізгі заңдылықтарын білу

Бухгалтерлік есеп мен есептіліктің қазіргі даму тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инвестициялық жобаларды талдау және бағалаудың теориясы мен методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салық есебі мен салық аудитінің теориясы және әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шағындардың теориясы мен әдістемесі және жұмыстар мен қызметтердің өзіндік құн калькуляциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстық пән бухгалтерлік есептік тәжірибиеніңжүзеге асырылуын және теориясын сондай-ақ модельдеу тәсілдерін пайдалану жүйесін жіне де экономикалық ғылыми және математкаға сәйкес тәсілдерді құрастыруды қабылдау яғни соның ішінде бағдарламалық-ақпараттық технологиялардағы және алгоритмдік теориясындағы математикалық логикасы, теориялық бағандар және оның элементтері, сызықтық алгебра және де салыстырмалы талдау және классификациялау тәсілдері. Жалпы осы курстық пәннің мазмұны тәжірибиеде б

Шаруашылық қызметін кешендік экономикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Шаруашылық қызметті кешенді экономикалық талдау» пәні қаржылық есептіліктің уақытша, құрылымдық және тренділік қаржылық талдау негізінде жүзеге асыру әдістемесін, қаржылық көрсеткіштердің түрлі есептерін, талдау нәтижесі бойынша қорытындылар мен есептер алуды оқытады. Бұл дисциплинада қаржылық талдаудың әр-түрлі тәсілдері қарастырылған, соның ішінде қарыз алушының несиеқабілеттілігін талдау, АҚ жылдық есептілігін дайындау, сонымен қатар бенчмаркинг элементтері – кәсіпорынның қаржылық жағдайын бәсекелес-компаниялармен немесе сала көшбасшыларымен салыстыру.

Экономикалық зерттеулердің методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген