Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Физика және астрономия

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Бейінді пән: Астрономиядағы бейсызық физика әдістері
Оқытудың мақсаты мен нәтижелері:
Білім беру программасының мақсаты - астрономия бойынша Қазақстанда оқытылатын ең жақсы ынталандырушы білім беру ортасында бәсекелес ең жоғары академиялық стандарттына сай дайындықты қамтамасыз ету. Бастапқы мәліметтердің критикалық бағасы мен коммуникацияға қатысты мәселелерді шешуге байланысты жүйелік біліктілікті жобалау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері - астрономия/астрофизиканың жалпы теориялық және эксперименттік білім беру.
- Мәліметтер тіркеуді қоса күрделі эксперименттік процедуралар ұғымын беру, экспериментті жобалау және талдау;
-Қолданылатын математикалық әдістер және олардың астрофизикалық мәселелерге қолданылуы жөнінде мағлұмат беру;
Докторант міндетті:
Түсініктерді білу керек:
-Астрофизикада қолданылатын негізгі объектілерді, әдістерді және қағидаларды
- заманауи ғылыми парадигма шеңберіндегі астрафизиканың актуалды бағыттарында, астрономия облысында жаңа ғылыми фактілерді орнату;
- Астрофизика есептерін шығарудағы проблемалық зоналарды, негізгі проблемаларды анықтау, инновациялық, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып дамыған заман шарттарын қолданып астрофизикалық мәселереді шешу;
Білу керек:
-әр түрлі астрофизикалық ортада спектрді талдау механизмін, жұлдыздар шоғыры, галактика және басқа да ғарыш объектілерін, олардағы энергия көздерін және объектілер эволюциясына жауап беретін физикалық механизмдерді, ғарыштық объектілер және құбылыстар жайында астрофизикалық ақпаратты алудың жаңа әдістерін;
-негізгі физикалық құбылыстар және астрономиялық объектілердің таралу ортасымен өзара байланысының ерекшеліктерін, астрономиялық ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін қолдану, астрометриялық құралдардың жұмыс істеу принципі және бақылау әдістері;
пайдалана білуі керек:
-Астрофизикалық зерттеулерге сол уақытқа дейінгі алынған білімін қолдану, практикада жаңа зерттеудің статистикалық әдістерін және құрылуды математикалық модельдеу әдістері,жұлдыздық ансамбльдердің кинематикасы және динамикасы, астрономиялық бақыланатын объектілерге қайта өңдеуді жүргізу және позиционды, фотометрлік және спектральдік информацияны қолдану, сонымен бірге құрылысты зерттеу үшін астрономиялық мәлімететр базасын және архивін, жұлдыздар шоғыры және Галактикалар эволюциясы және динамикасы, бүкіл әлемде бақыланатын құбылыстар интерпретациясын қолдану;
-кәсіптік потенциалды қалыптастыру;
-Осы кезге дейінгі алынған білімін астрономиялық эксперименттік зерттеулерге қолдану, жан-жақты өңдеу үшін астрономиялық ақпараттарды астрофизикалық процестерді және құбылыстарды интерпретациялау және талдау, модельдеу үшін қолдану;
-ғылыми негізде еңбек қызметін ұйымдастыру;
Игеру керек:
-астронометриялық бақылауды өңдеудің әдістерін, астрономиялық экспериментті жобалаудың әдістерін;
-Галактикадан тыс және космологияның жаңа әдістерін зерттеу және оларды ғылыми зерттеулерді шешуде қолдана білу;
Біліктілік:
- Астрофизиканың заманауи мәселелеріне;
Қабілетті:
Жұмыс берушілерді және серіктестерді қызықтыратын кәсіби қабілеттілік.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Физика және астрономия
Мамандық шифры
6D061100
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
171
ОРЫС
171

пәндер

Астрономиядағы бейсызық физика әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Айнымалы жұлдыздардың эволюциялық диаграммасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ақ ергежейлілер физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – студенттерге ақ ергежейлілер түрлерін тереңінен оқытып, қызыл алыптар теориясының дамуын, энергияның ядролық көзін және олардың ақ ергежейлілер құрылымымен байланысын көрсету, Герцшпрунг-Рассел диаграммасында ақ ергежейлілердің орналасуын көрсету

Астрофизикалық бақылаулардағы сигнал/шуыл қатынасын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Астрофизикалық құбылыстарды информация-энтропиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Астрофизикалық сигналдардың цифрлік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемдегі құрылымдылық
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Әлемнің ұлғаюның модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Галактикалар антигравитациясының медельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері : Динамикалық хаос теориясына негізгі түсінік енгізу, астрономиялық көріністерде фрактальдық анализдерді қолдану артықшылығы мен мүмкіндігін көрсету, көбінесе, антигравитациялық галактиканың құрылымын зерттеу. Мазмұны: Ашық жүйелер, негізгі түсініктер. Жүйелердегі өзқауым процестер. Фазалық кеңістік, фазалық сурет. Динамикалық хаос теориясының негізгі түсініктері. Фракталдық модель, фракталдық өлшемділік, мультифракталдық талдау, мультифракталдық спектр. Әуей аттрактор."Пәнді оқу нәтижесінде меңгеретін құзыреттері (білімі, қабілеті, меңгеруі): білуі тиіс: ашық жүйелер физикасының негізгі ұғымдарын; пайдалана білуі тиіс: астрофизикалық зерттеуде ашық жүйелер физикасының әдістерін қолдану; дағдылануы тиіс : зерттеудің жаңа ұтымды жолдарын қарастыру. "

Жұлдыздар дамуының теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – студенттерге жұлдыздар атмосферасында болатын физикалық процестерді терең білуді үйрету, физикалық заңдарға бағынатын жұлдыздар дамуын үйрету, мамандыққа байланысты ғылыми білімдерді қолдануды үйрету.

Замануи радиоастрономия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қызыл гиганттар физикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Масштабты-инварианты астрофизикалық құбылыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Планеталарды спектралдық зерттеудің техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс бағыты күн жүйесіндегі планеталардың дистанциялық (астрофизикалық) зерттеу тәсілдерінің дамуы. Негізгі оптикалық әдістердің зерттелуі: фотометрлер, спектрофотометрлер және поляриметрлер.

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - a

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение