Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

Экономика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA 2020 жылға дейін

Бағдарлама: «6D050600 - Экономика»

Оқыту деңгейі: докторантура

Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша).

Оқу түрі: күндізгі

Оқу мерзімі: 3 жыл

Кәсіби қызмет түрлері: Экономика PhD докторы кәсіби іс-әрекетін мемлекеттік ұйымдарда, шетел капиталы қатысқан компанияларда, сондай-ақ білім беру мекемелері мен ғылыми орталықтарда жүргізе алады. Кәсіби іс-әрекеттің негізгі түрлері болып табылатындар:
• Кәсіби экономикалық қызметтің әртүрлі салаларында негізгі міндеттерді шешу үшін қажетті категориялар мен әдістердің жүйесін меңгеру;
• Материалдық, еңбек және қаржылық ресурстардың ең төменгі шығындары кезінде ең үлкен нәтижелерге жетуге бағытталған ұйымның экономикалық қызметін ұйымдастыру және жетілдіру;
• Инновациялық әдістер мен құралдарды қолдана отырып оқушылардың оқу үдерісін ұйымдастыру.
Бұл бағдарламаны меңгерген PhD докторларында төмендегідей білімдері, амалдары және дағдылары болады:
Білуі тиіс:
- алынған жүйелі білімдерін жобалар жасауға және оның инновациялық құрамдастарын күшейтуге пайдалануды;
- жалпы методологиялық қағидалар мен экономикалық үдерістерді ғылыми зерттеу әдістерін;
Жасай алуы тиіс:
– жүйелі жолмен алынған және макроэкономиканың қазіргі жағдайын, оның нақты бағыттарын көрсететін ғылыми білімнің маңызды көлемділігінің бар екендігін көрсету;
– макроэкономиканың өзекті бағыттары бойынша жаңа білімдерді немесе практикалық қосымшаларды жасау үшін тұжырымдамалар беру, жобаларды жасау және жүргізе алу қабілеттерін көрсету және жобаларды сыртқы әлемнің сұраныстарына бейімдей алу;
– ғылыми зерттеулер мен ізденістерде қолданылатын әдістерді (математикалық, эконометрикалық және т.б.) бөлшектеп түсінуді көрсете алу;
– қолданбалы экономиканың арнайы салаларында, әсіресе толық мәліметтер жоқ кезінде, күрделі мәселелер бойынша білікті де білгір қорытындылар жасай алу, мамандар үшін де, маман еместер үшін де өз идеялары мен қорытындыларын түсінікті, жемісті түрде жеткізе алу;
– жаңа көзқарастар жасауға және экономиканың даму әдістеріне айтарлықтай үлес қоса отырып, жоғары деңгейде ары қарайғы теориялық және/немесе қолданбалы ғылыми зерттеулер мен туындыларды жүзеге асыра алу.
Меңгеруі тиіс:
- заманауи экономикалық саясатты талдау кезінде әртүрлі қиындық деңгейіндегі стандартты емес міндеттерді шешу үшін экономикалық ғылымның тұжырымдамалық және методологиялық аппаратын пайдалана алу қабілеттілігін;
- ғылыми зерттеудің инструменталдық әдістерін адекватты таңдау қабілеттілігін.
Құзыреттілікті болу:
- экономиканың заманауи мәселелері мен ғылыми зерттеулерде.
Ие болуы:
– әртүрлі деңгейдегі экономикалық міндеттерді шешу үшін тұлғааралық өзара әрекеттесу стратегиясын таңдаудағы қабілеттілікке ие болу;
– терең жүйелі білімінің болуы және ғылыми зерттеулер саласын және кәсіби практика аясын, ғылыми пәндердің қазіргі жағдайын көрсететін мәселелерді, көзқарастарды және тенденцияларды сыни бағалай алу;
- әлеуметтік жауапкершілік қағидасын басшылыққа ала отырып, кәсіби қызметті құру қабілетіне ие болуы;
- әлеуметтік-экономикалық мәселелерді саяси, институционалдық, психологиялық факторлардың кең шеңберінің аясымен байланыстыра отырып талдай алу қабілетінің болуы.

Бейіндік пәндер: Экономикалық ғылымдар теориясы; Макроэкономика (advanced); Динамикалық тепе-теңдік модельдері; Статистикалық және эконометрикалық талдау; Қолданбалы статистикалық талдау; Экономикалық даму теориясы (advanced); Экономикалық өсу модельдері; Халықаралық экономика (advanced); Жаһандану жағдайында тәуекелдерді басқару.

Білімнің артықшылығы: Философия докторын (PhD) дайындаудың білім беру бағдарламасының ғылыми-педагогикалық бағыты бар және іргелі білім берушілік, методологиялық және зерттеушілік даярлықты, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу аясы үшін сәйкесінше ғылымдар бағытында пәндерді тереңдетіп оқып-үйренуді білдіреді.

Халықаралық байланыстар: Рим университеті “la sapienza” (Италия). Ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт; Падуя университеті (Италия) Padua University. Ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт; ХДРУ (РУДН) Кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт. (желілік университет), Новосибирск мемлекеттік университеті. Кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт. (желілік университет), Экология және Варшаваның басқару университеті (Польша) Ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт

Практикадан өту және жұмысқа тұру мүмкіндігі болатын орындар:
• ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындары, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары;
• коммерциялық және бизнес-құрылымдар;
• сыртқы экономикалық қызметтер бөлімшелері;
• сараптамалық және кеңес берушілік компаниялар;
• мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің департаменттері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Экономика
Мамандық шифры
6D050600
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
172
ОРЫС
172

пәндер

Экономикалық ғылымның теориясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономиканы методологиялық зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адами капиталдың дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аумақтық дамудың модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты –Қазақстан аймақтарының жаңғыру әлеуетінің ерекшеліктері, аумақтың экономикалық және әлеуметтік даму көрсеткіштері мен серпіні туралы білім қалыптастыру. Индустриалдық даму қарқынында аумақтық жүйелер рөлін түсіну; дамыған елдердің аймақтық саясатындағы парадигмалар ерекшеліктерін, ұлттық экономиканы жаңғырту мүддесіндеполяризацияланған және кластерлік дамыту тұжырымдамаларын; аймақтық шаруашылықты жаңғырту жағдайлары мен факторларын, Қазақстан аймақтарын кластерлік дамыту алғышарттарын білу; әртүрлі аймақ типтеріне арналған аумақтық-өндірістік жүйелерді жаңғыртудың стратегиялық бағыттарын әзірлеу.

Ғаламдандыру жағдайында тәуекелдіктерді баскару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модуль мақсаты – докторанттарды бағдарламалық қамсыздандыруды әзірлеудің қиын кезеңдерін басқару жұмыстарына, экономикалық үрдістерді басқару теориясы тәсілдеріне, тәуекелдерді басқаруды зерттеу үшін негізгі қағидаларға, орындалып жатқан жұмыстарды салыстырмалы талдау тәсілдеріне үйрету. Сонымен қатар, тапсырмалардың үлкен көлемін орындау үшін қажетті бірге жұмыс істейтін, әлсіз байланысқан гетерогенді жобалар мен желі арқылы біріккен кластер түріндегі берілген жүйелер жатады. Пәннің мақсаттары болып: макро және микродеңгейде сандық мәліметтердің ағынымен шартталған, жаңғыртылған үрдістердің құрылымындағы өзгерістерге талдау жасау, сыртқы ортадағы болып жатқан өзгерістерді есепке ала отырып, мекеме тәуекелдерін басқарудың тұтас жүйесінің методологиясы мен логикасын тұрғызу, ол қазіргі кезде шешімді қажет ететін бірінші кезекті мақсат болып табылады.Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзіреттерді меңгеру қажет: тәжірибеде талдаудың сандық әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, сыртқы және ішкі орта өзгерістерін есепке ала отырып тәуекелдерді басқару жүйесін әзірлеу.

Ғылымды қажет ететін экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Динамикалық тепе-теңдік моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың басты мақсаты математикалық экономика әдістерінің зерделеудің бірыңғай заманауи тәсілдерін мазмұндау. Экономикалық үрдістерді талдау үшін математикалық экономика әдістерін қолдану, ол экономикалық үрдістер қағидаларын докторанттардың терең түсінуі сияқты елеулі мәселесін шешуге көмектеседі. Берілген пән динамикалық тепе-теңдік шарттарын оқытуға арналған. Келесілер қарастырылады: модельдерді сипаттау, тепе-тең траекториялар мінездемесі, бағалардың шектеулігі, тепе-тең траектори

Жаңғырту теориялары және постиндустриялдық даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жасыл экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялар,технологиялар және экономикалық өсу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Креативті экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан өңірлерінің тұрақты дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – өңірлік тұрақты даму проблемаларын зерттеу теориясы мен әдіснамалармен тыңдаушыларды таныстыру; қазіргі заманғы тұжырымдамаларға үлгілеріне социо-эколого-экономикалық өңірлік жүйелерге қалыптастыру және олардың жұмыс істеуі және дамуы туралы ұсыныс беру; отандық және шетелдік өңірлік саясат құру қағидаттары мен тұрақты дамуды іске асыру механизмдер туралы білімді алуға мүмкіндік беру. Мынадай құзырлармен докторант зерделеу нәтижесінде тәртіпті ие болу тиіс: - жергілікті, өңірлік, ұлттық және ғаламдық деңгейлерде орнықты даму проблемаларын шешу маңыздылығы туралы ұсыныс болуы; Жүйелік әдістемелік ие болу деген зерттеулерге әлеуметтік-экономикалық процестердің өңірлік экономикадағы; Экономикалық заңдар, олардың ұлттық және өңірлік экономикадағы орнықты даму заңдылықтары туралы ұсыныс болуы байқалатын, процестер мен нысандары жаһандану және ықпалдастыру; Мемлекеттің аймақтық саясатын қалыптастыру саласында статистикалық ақпарат көздерін іздеу және аймақтық даму және тиімді орнықты әдеби тиімді жүзеге асыруға; алған білімдерін жинақтауға және талдауға; ұғыну болып жатқан процестер мен құбылыстар мен процестерді, оларды әлемдік экономикалық жүйеге еліміздің өңірлерінде қарқыны мен өзара байланыстар салыстыру принциптерін басшылыққа ала отырып, ғылыми объективтілік; орнықты және өңірлік даму тұжырымдамаларға теорияларға туралы ұсыныс болуы және оларды салыстыру дұрыс болар еді; кластерлік даму контексінде өңірлік жүйелерін және оның өңірлік саясат қалыптастыру және іске асыру туралы ұсыныс болуы шетел тәжірибесі, жаңғырту Қазақстан жағдайларына бейімделу; әдістермен білу деңгейін бағалау, шарттар мен орнықты экономикалық әлеуетін талдау үшін аймақтық даму және оларды қолдануға ие болу.

Қолданбалы статистикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Макроэкономика (advanced)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Статистикалық және эконометрикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың еңбектік ресурстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық экономика (advanced)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты-докторанттарды халықаралық экономикасының материялын ең жоғарғы зерттеу деңгейіне кіріспе. Басты көңіл жалпы тепе теңдік моделін есептеу техникасына бөлінеді, сондықтан математикалық әдістерді терең білу міндетті. Курс міндеттері-халықаралық экномиканы толық жүйе ретінде көрсету, негізгі жүйелі элементтерді, олардың деңгейі мен даму динамикасын талдау, негізгі мәселелерді анықтау, халықаралық шаруашылықтың құрылымды ерекшеліктерін оқып үйрену және оның құрамының өзгеруін талдау, халықаралық экономикада елдер мен аудандардың орнын анықтау, жалпы тепе теңдік моделін тұрғызуды үйрену. Берілген пәнді оқыту тәсілдері: талдау және синтез, салыстыру, абстрактылау, нақтылау, жалпылау, модельдеу. Пәнді оқытудың қорытындысында мына компетенциялар болуы керек: • Жалпы тепе теңдік моделін тұрғызу әдістерін дамыту; • Ғылыми талдау тәсілдерін білу, • Мәселені анықтау; • Аналитикалық аппаратты сауатты қолдана білу; • Зерттеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру және жоспарлау әдістерін тиімді қолдану; • Қажетті тәжірибелі ұсыныстар алу мақсатында алған нәтижені дұрыс интерпретациялау;

Экономикалық даму теориясы (advanced)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экономикалық өсу моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение