Оқуға түсушілерге 2018
KZ
RU
EN

География

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - География мамандығы бойынша PhD докторы
 • Бейіндік бағыт - География мамандығы бойынша PhD докторы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама: «6D060900 – География».
Оқу деңгейі: Докторантура.
Емтихандар: Шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша).
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Докторант дайындау бағыты бойынша «География» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• ғылым және білім беру саласындағы жұмыстар;
• коммерциялық құрылымдарда, экологиялық, гидрологиялық, метеорологиялық, әлеуметтік-экономикалық зерттеу жұмыстарын жүргізумен, қызмет көрсету саласында, қашықтықтан зондылау, картография, геоақпараттық жүйелерде.
Бейінді пәндер:
• географияның қазіргі мәселелері;
• қазіргі әлемнің интеграциялануы мен жаһандануы;
• геосаясат, геожанжалтану және геоэкономика;
• ҚР геодемографиясы мен геоурбандалуы;
• табиғатты пайдаланудың экономикалық міндеттері мен математикалық үлгілеу;
• аумақтың табиғи-ресурстық әлеуеті: бағалау мен болжау;
• Ландшафттық-экологиялық жобалау;
• ГАЖ-ды ашық бағдарламалық қамтамасыз ету.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен географияның дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ҚР жетекші профессорлары;
• Бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңа әдістемелер мен техникалық құралдар;
• география, геоинформатика және т. б. салаларда қазіргі заман талабына сай жоғары білікті мамандарды дайындау орталығы;
• жаңа технологиялар мен бағдарламаларды қолдана отырып оқыту: GPS қабылдағыштары, ArcGIS 10.1 лицензиялық бағдарламасы, MapInfo, ENVY, Erdas Imagine және т. б.
Халықаралық байланыстары: магистранттар серіктес жоғары оқу орындарында (семестрлік оқу және жазғы мектептер) оқуға мүмкіндіктері бар:
Зальцбург университетінің геоинформатика департаменті (Аустрия), Лейбниц елтану институты (Германия), Лейпциг университетінің география институты (Германия), Глазго университеті (Ұлыбритания), Ноттингем университеті (Ұлыбритания), Батыс - Венгрия университеті (Венгрия), Амстердам еркін университеті (Нидерланды), ҚХР ҒА География ғылымдары мен табиғат ресурстарын зерттеу институты (ҚХР), М.В. Ломоносов атындағы ММУ, РХДУ, РҒА география институты (Ресей) және т.б.
Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
ҚР БҒМ «География институты» ЖШС, РМҚК «Экономика институты», ҚР БҒМ Ғылыми комитеті, ЖШС «Казгипроград 1» жобалау институты, О.Ө. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық паркі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ЖОО-лары мен колледждері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
География
Мамандық шифры
6D060900
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
189
ОРЫС
189

пәндер

Географияның қазіргі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Агроландшафттарды геоақпараттық үлгілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам дамуы: талдау және болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адамзат дамуы: талдау және болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Адамзат дамуы: талдау және болжау» курсы адамзаттың қазіргі геосаяси,экологиялық және тұрақты жағдайын; экономикалық, әлеуметтік, саяси және географиялық мәселелерге заманауи көзқарасты; табиғи-ресурстық әлеуетті пайдалану және адамзаттың басқа ғаламдық мәселелерін қарастырады. Сонымен қатар адамзаттың 21 ғасырда әрі қарай дамуына болжау беріледі. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей міндеттерді орындай алуы керек: • адам дамуының ғаламдық үрдісінің заманауи зерттеу әдісін меңгеру; •

Аумақты кеңістіктік ұйымдастыру теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аумақтың табиғи-ресурстық әлеуеті: бағалау және болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс аумақтың табиғат ресурстарын зерттейді және аймақтың әлеуметтік-экономикалық кешенін аумақтық және рационалды, теңдестірілген тұрғыда қолданудың экономикалық тиімділігін анықтайды. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей міндеттерді орындай алуы керек: • ТРП аумағындағы табиғат ресурстарының әр түрін бағалауға анализ жасай білу; • аумақтың табиғи жағдайының Табиғат ресурстарының құрылуына қызмет жасайтын кешенді сипаттамасын білу; • табиғат ресурстаранын қолдануға анализ жасай білу.

Веб-ГАЖ: қағидалар және қолданылуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ГАЖ ашық бағдарламалар қамтамасыздандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Геоақпараттық порталды өңдеу және құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Геосаясат, геошиеленіс және геоэкономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Егіншілік жүйесін ландшафттарға бейімдеу арқылы экологияландыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жер мониторингі үшін ГАЖ технологияларын қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жобалық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи әлемнің бірігуі және ғаламдануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Қазақстан Республикасы аймақтар дамуының әлеуметтік-демографиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстандағы табиғи апаттарды аймақтық кеңістіктік-мониторингі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс бағдарламасында қоршаған орта уақытта дамып, әртүрлі шығу тегі бар, антропогендік және табиғи жүйелермен әсерлесетін жүйе ретінде қарастырылады. Қоғамның залалсыз дамуындағы техногендік жүйелердің ролін қарастырады, оның ішінде жүйелік және зиянды заттардың апатты мөлшерде шығарылуының қысқы және ұзақ мерзімде әсер етуін қарастырады. Қалыптасқан прициптердің негізінде, негізгі факторлардың нақты сипаттамасы мен оларды бақылау әдістері мен мен олардың әсерін шектейтін құралдардың жіктемесі беріледі. Қатерді басқару мен сараптаудың, әр түрлі қауіптің сандық бағалау әдістемелерінің заманауи принциптері келтіріледі. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей міндеттерді орындай алуы керек: • стихиялық апаттардың классификациясын білу; • ArcMap бағдарламасын пайдалана отырып, карта құрастыра білу; • Адам мен қоршаған орта қарым-қатынасының тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз еті мәселелерін шеше білу.

Қазіргі заман әлемін біріктіру мен поляризациялаудың географиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалдықтарды басқарудың географиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ҚР геоурбанистика және геодемографиясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ландшафттық-экологиялық жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғат ресурстарын экономикалық географиялық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: табиғат ресурстарын тұтас және жеке түрлері бойынша экономикалық-географиялық бағалау әдістерін және дүние жүзі аймақтары бойынша табиғи ресурстардың түрлеріне қарай қамтамасыз етуін қарастырады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән табиғат ресурстарының әлемде кездесетін барлық түрлерін, олардың экономикалық-географиялық бағалау әдістерін қарастырады. Сонымен қатар, табиғат ресурстарын экономикалық-географиялық бағалаудың жалпы территориялық сипаттамасын береді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ресурстар классификациясының типтері, минералды шикізаттардың басты түрлері, дүние жүзі аймақтарына табиғат ресурстарының географиялық үлестіру; істеу: ресурстардың қамту және пайдалануын анализдау және олардың ауылшаруашылық мақсатында тиімді пайдалануын.

Табиғатты пайдалану экономикасы мәселелеріндегі математикалық үлгілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста көбінесе табиғатты пайдалануды оңтайландыру мен ландшафттық-экологиялық мәселелерді шешу үшін ақпараттық технологиялар мен математикалық модельдеудің қазіргі жағдайы қарастырылды. Экологиялық жүйенің динамикасына сандық әдістердің талдауына сипаттама жасалды, экономикао-экологиялық болжамдары жасауда экологиялық модельдердің мүмкіндіктері көрсетілді. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей міндеттерді орындай алуы керек: • табиғатты пайдалану экономикасы үлгісіне кешенді амал жаса

Табиғатты пайдаланудағы басқару мен болжаудың географиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс табиғатты пайдалануды басқару саласында білім мен шеберлік, мемлекеттік және аймақтық экологиялық саясаттың мақсатын, міндетін және негізгі бағытын, оның жүзеге асыру құралдарын анықтауға мүмкіндік беретін, қоршаған орта мен аймақтағы жуне кәсіпорындағы табиғи ресурстарды басқаруда экологиялық менеджменттің негізгі элементтерін қолдану жөнінде ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған. Докторант пәнді оқу нәтижесінде келесідей міндеттерді орындай алуы керек: • аймақтық экологиялық саясаттың мақсатын, міндетін және негізгі бағытын анықтай білу; ∙ • табиғатты қорғау іс-шараларына бағдарламалар мен жоспарлар құра білу; • табиғатты қолдануды басқаруға лайықты механизм мен құрал қолдана білу.

Табиғи антропогендік жүйелерді географиялық болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Табиғи антропогендік жүйелерді географиялық болжамдау

Табиғи ресурстарды басқарудың географиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мазмұны докторанттардың табиғи орта мен адам арасындағы өзара тұрақты қарым-қатынастың және қауіпсіздікпен қамтамасыз етіу мәселелерін шешуге бағытталған қазіргі тұжырымдамалық негіз бен әдістемелік тәсілді, зерттеу мен оны қолдануға бағытталған. Курста техногендік жүйенің қоғамның қауіпсіз дамуының мәселесі қарастырылады. Техногендік жүйенің табиғи орта мен туындайтын экологиялық қауіптілікті бағалау әдістеріне тигізетін әсері жөнінде түсінік беріледі Докторант пәнді оқу нәтижесінде

Табиғи-шаруашылық жүйелердің жағдайын болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Экологиялық қауіпсіздік тұрақты даму негізі ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Зерттеу
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі -
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

2015-2018 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

Обратная связь

* Имя
* E-mail
Ваше сообщение